You are on page 1of 24

KEMAL KE^ALOVI], VOZA^ U PENZIJI

Pre{ao ~etiri / str. 12 / miliona kilometara

PETAK, 13. januar / sije~anj 2012. godina, Biha}, Godina XVI;

Broj: 820

cijena 1 KM

www. usnkrajina.com / e-mail:usnovine@bih.net.ba

BU@IM: OBILJE@ENA 19. GODI[NJICA BITKE "MUNJA 93"

Sje}anje na ~asnu i herojsku borbu
Prijemom porodica {ehida i poginulih boraca bitke "Munja 93", posjetom turbetu generala Izeta Nani}a i poginulih boraca-{ehida 505.vbbr, te historijskim satom na Kedi}a glavici, u Bu`imu je obilje`ena devetnaesta godi{njica bitke "Munja 93". Brojni Kraji{nici, predstavnici op}ine Bu`im i Skup{tine USK-a, odali su po~ast herojima koji su na po~etku agresije na na{u zemlju uzvratili udarac i izveli jednu od brilijantnih vojnih operacija tokom odbrambeno-oslobodila~kog rata. U ime Skup{tine Unsko-sanskog kantona prisutnima se obratio predsjedavaju}i Husein Ro{i}, koji je izme|u ostalog rekao da nikada ne}e dozvoliti bilo kome da baca mrlju na ~asnu herojsku epopeju 5. korpusa ARBiH, a samim tim i 505.vbbr. U ime organizacionog odbora, Agan Buni}, predsjedavaju}i OV u`ima. kazao je kako }e i dalje dati doprinos da se ova i sli~ne bitke, koje su bile od presudnog zna~aja u odbrani tada{njeg Biha}kog okruga nikad ne zaborave. Polaganju cvije}a i historijskom satu na Kedi}a glavici prisustvovali su i Mirsad [ahinovi}, na~elnik op}ine Bu`im, Kasim Mulali} i [efik Velad`i}, poslanici u Skup{tini USK-a, te predstavnici politi~kih partija i bora~kih udru`enja iz
foto: N.P.

Historijskim satom na Kedi}a glavici, u Bu`imu je obilje`ena devetnaesta godi{njica bitke "Munja 93".

Bu`ima. Bitka "Munja 93" po opsegu, umije}u, hrabrosti, sistemu rukovo|enja, komandovanja i realizaciji u mnogome je opredijelila karakter borbe i 105. bu`imskoj donijela prepoznatljiv imid`. U bor-

bama je poginulo oko 150 neprijateljskih vojnika, zarobljene zna~ajne koli~ine naoru`anja i municije i ~etiri agresorska vojnika. U borbama sa agresorom poginulo je 17 boraca 505.vbbr., 38 ih je ranjeno.

INTERVJU: ARMIN HALITOVI], NA^ELNIK BOSANSKE KRUPE

Uradili / str. 4 / smo projekte vrijedne 11 miliona KM

2

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

KOLEGIJ SKUP[TINE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Sjednica Skup{tine 19. januara
Kolegij Skup{tine Unsko-sanskog kantona zakazao je 18. skup{tinsko zasjedanje za ~etvrtak, 19. januara. Na ovom zasjedanju poslanici se ne}e izja{njavati o Prijedlogu programa rada Skup{tine Unskosanskog kantona za 2012. godinu jer je ovaj materijal Kolegij skinuo s dnevnog reda budu}i da je u proceduri izmjena metodologije o izradi i na~inu upu}ivanja izvje{taja o radu kantonalnih ustanova i institucija. Tako|er, na zasjedanju se ne}e na}i ni Trogodi{nji plan rada i poslovanja [PD "Unskosanske {ume". d.o.o. Bosanska Krupa za period 2012-2014. i Godi{nji plan rada i poslovanja [PD "Unsko-sanske {ume" d.o.o. Bosanska Krupa za 2012. godinu, ali ni Informacija o bespravnoj gradnji na podru~ju Unsko-sanskog kantona.

18 PROFESORA I ASISTENATA BIHA]KOG UNIVERZITETA

Tra`e za{titu akademskog digniteta
noj proizvodnji, a u formi nacrta i Zakon o pru`anju besplatne pravne pomo}i. Pred poslanicima }e se na}i i prijedlozi odluka o osnivanju Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, o sufinanciranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze projekta upravljanja ~vrstim otpadom za regiju Biha}, Odluke o dopunama Odluke o neposrednom u~e{}u osiguranih lica u tro{kovima kori{tenja zdravstvene za{tite ne teritoriju Unsko-sanskog kantona, te Odluke o promjeni i uskla|ivanju oblika organizovanja JP "Unsko-sanske {ume" d.o.o. Bosanska Krupa. Skup{tinski kolegij odlu~io je da inicijativa koju su uputili na~elnici op}ina u Unsko-sanskom kantonu o izmjeni i dopuni Zakona o prostornom ure|enju i gra|enju bude razmatrana na narednom skup{tinskom zasjedanju.

Prijedlozi zakona Na dnevnom redu 18. skup{tinskog zasjedanja na}i }e se nekoliko zakona u formi prijedloga i to o upravljanju otpadom, o srednjem obrazovanju, o za{titi prava pripadnika nacionalnih manjina, o dopuni Zakona o nov~anim podr{kama u primarnoj poljoprivred-

Informacija o stanju sigurnosti Kolegij je od Ministarstva unutra{njih poslova Unsko-sanskog kantona zatra`io da za narednu 19. sjednicu pripremi Informaciju sa aspekta sigurnosti vezano za doga|aje i blokadu saobra}ajnice u Cazinu, o kojoj }e prethodno raspravljati Komisija za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada Skup{tine Unsko-sanskog kantona, a koja bi se potom na{la i pred skup{tinskim poslanicima. S. Pa{agi}

Vezano za dopis upu}en predsjedavaju}em Skup{tine USKa, kantonalnom premijeru i ministrima, ~iji su potpisnici 18 univerzitetskih profesora i asistenata, koji na ovaj na~in tra`e za{titu akademskog digniteta Univerziteta u Biha}u, da se otvoreno, javno i transparentno analiziraju sve dimenzije vo|enja politike na Univerzitetu, utvrde uzroci svih proma{aja i propusta, kreira novi koncept koji bi nosio nove vizije i perspektive za studente i profesore. Kolegij je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a zatra`io da u suradnji sa Univerzitetom u Biha}u do 28. februara ove godine uradi analizu stanja na Biha}kom univerzitetu i uputi

ga na razmatranje Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Husein Ro{i}, predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona kazao je da }e za jednu od narednih sjednica poslanicima na uvid dostaviti sve zaklju~ke koje je Skup{tina USK-a do sada upu}ivala na brojne adrese u vezi stanja na Unive-

rzitetu u Biha}u, a na koje do danas niko nije odgovorio. Osniva~ je, cijeni predsjedavaju}i Ro{i}, ve} trebao razmatrati Izvje{taj o radu Univerziteta u Biha}u, i o~ekuje da }e se uskoro na}i pred skup{tinskim poslanicima koji }e imati detaljniju informaciju o stanju na ovom Univerzitetu.

DEKLARACIJA O ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOM RATU I MJESTU I ULOZI 5. KORPUSA A R BiH 1992.- 1995. GODINE

Podr{ka temeljnim vrijednostima i dostignu}ima 5. korpusa
Skup{tina Unsko-sanskog kantona na zasjedanju odr`anom uo~i novogodi{njih praznika, u petak, 30. decembra, u cilju zaustavljanja radikalne politizacije odbrambeno-oslobodila~kog rata na prostoru Unskosanskog kantona i {ire, {to mo`e imati nesagledive posljedice, donijela je Deklaraciju o odbrambeno-oslobodila~kom ratu i mjestu i ulozi Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 1992.-1995. godine. Razlog zbog kojeg je kantonalna zakonodavna vlast odlu~ila donijeti ovakvu deklaraciju su sve u~estaliji verbalni i perfidni napadi sa poku{ajima izjedna~avanja Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, legalne i legitimne oru`ane sile R BiH, koja je branila i odbranila Bosnu i Hercegovinu sa agresorskim i zlo~ina~kim snagama koje su po~inile genocid i ratni zlo~in na podru~ju Bosne i Hercegovine. Deklaracijom se potvr|uje da je R BiH vodila pravedni i legitimni odbrambeno-oslobodila~ki rat, a ne agresivni i osvaja~ki rat prema bilo kome, u kojem je branila svoj teritorij od velikos-

Demokratski izabrani predstavnici u Skup{tini Unsko-sanskog kantona izra`avaju svoju podr{ku Petom korpusu A R BiH, svim njegovim pripadnicima

rpske agresije unutar me|unarodno priznatih granica, a Peti korpus Armije Bosne i Hercegovine kao najvi{a vojna formacija na prostoru tada{njeg Biha}kog okruga zajedno sa HVO regije Biha} i MUP-a okruga Biha} u svojoj zoni odgovornosti organizovao i izvodio borbena dejstva suprotstavljaju}i se nekoliko puta ja~im snagama agresora, {tite}i civilno stanovni{tvo u potpunom okru`enju, po{tuju}i pravila me|unarodnog humanitarnog prava, konvencija i

obi~aja ratovanja. Demokratski izabrani predstavnici u Skup{tini Unsko-sanskog kantona izra`avaju svoju podr{ku Petom korpusu A R BiH, svim njegovim pripadnicima i odgovorno u skladu sa moralnim kodeksom prihvataju Peti korpus A R BiH koji je bio branitelj opkoljenog Biha}kog okruga i oslobodilac Unskosanskog kantona. U Deklaraciji, pored ostalog, stoji da }e u skladu sa temeljnim na~elima pravednosti i gra|anske solidarnosti sve institucije Unsko-

sanskog kantona u okviru svojih mogu}nosti osigurati pripadnicima Petog korpusa A R BiH, porodicama poginulih boraca i stradalnicima odbrambeno-oslobodila~kog rata punu za{titu i dostojanstvo, a upu}en je i poziv svim gra|anima, nevladinim organizacijama, udru`enjima i medijima, te du`nosnicima u institucijama Unsko-sanskog kantona da na navedenim na~elima {tite temeljne vrijednosti i dostignu}a pripadnika Petog korpusa A R BiH, HVO i MUP-a. S. P.

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

3

MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I RVI USK-a U 2011.GODINI

@ele ~uti glas boraca
Ministarstvo za pitanja boraca i RVI USK-a sumiralo je aktivnosti koje je realiziralo u pro{loj godini kada je u pitanju za{tita prava bora~kih populacija. Prema rije~ima resornog ministra Ahmeta Egrli}a, sve {to je bilo planirano programom ministarstva realizirano je tokom pro{le godine, {to je potvrda spremnosti kantonalne vlade da osigura sva zakonom utvr|ena prava bora~ke populacije u na{em Kantonu. udru`enjima jer `elimo ~uti glas boraca, odnosno {ta im se ne svi|a, a na {ta daju pohvale. Tako }emo uraditi i ove godine, gdje akcent stavljam izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca, kao i na aktivnosti oko izmjene Pravilnika o kriterijima za odobravanje jednokratnih nov~anih pomo}i ~lanovima bora~kih populacija, - kazao je ministar Egrli}. Kada su u pitanju nov~ane pomo}i od ukupno utro{enog iznosa od 1.750.000 KM za socijalno ugro`ene osobe izdvojeno je 450.000 KM, za lije~enje 350.000 KM, za {kolovanje 200.000 KM, za d`enaze 150.000 KM te za stipendije 600.000 KM. Za pla}anje zdravstvenog osiguranja bora~kim kategorijama izdvojeno je 720.000 KM, za pretvorbu zemlji{ta 148.000 KM, atomsko skloni{te 78.000 KM dok je za priklju~ak struje i vode izdvojeno 850.000 KM.

Otvorili dijalog - U pro{loj godini otvorili smo dijalog sa svim bora~kim

Od ukupno utro{enog iznosa od 1.750.000 KM za socijalno ugro`ene osobe izdvojeno je 450.000 KM, za lije~enje 350.000 KM, za {kolovanje 200.000 KM, za d`enaze 150.000 KM te za stipendije 600.000 KM. Za pla}anje zdravstvenog osiguranja bora~kim kategorijama izdvojeno je 720.000 KM, za pretvorbu zemlji{ta 148.000 KM, atomsko skloni{te 78.000 KM dok je za priklju~ak struje i vode izdvojeno 850.000 KM.

Razvoj i u recesiji
Da je ulaganje u nova radna mjesta najbolji put za izlazak iz te{ke ekonomske krize uspje{nim poslovnim projektom pokazala je biha}ka firma Sani Global, koja se ve} nekoliko godina bavi finalizacijom drveta za inostrano tr`i{te. Ovu firmu u vlasni{tvu Bekira Naki}a, posjetili su i kantonalni ministri poljoprivrede i privrede Emd`ad Galija{evi} i Hase Hajrulahovi}, da bi se na licu mjesta uvjerili kako i na koji na~in kantonalne vlasti mogu pomo}i razvoju male privrede, a samim time i ovog preduze}a. Isti~u}i da posljednje dvije godine uspje{no posluju, sa prometom i do dva miliona KM, direktor Naki} kazao je da danas u firmi rade 42 radnika koji su pro{le godine na tr`i{ta Zapa-

KANTONALNI MINISTRI POSJETILI FIRMU "SANI GLOBAL" IZ BIHA]A

Stipendije svim studentima - Posebno sam zadovoljan {to je Vlada USK-a imala razumijevanje za stipendije i osigurala dodatna sredstva, te smo svim studentima koji su aplicirali osigurali stipendiju. Tako|er isti~em da su u toku aktivnosti oko uvo|enja u pravo svih onih koji ispunjavaju uslove po Zakonu o pravima branilaca, a stradali su na putu ka slobodnoj teritoriji tada{njeg Biha}kog okruga, dodao je ministar Egrli}. U ministarstvu isti~u da su u pro{loj godini osigurali i 100.000 KM za obilje`avanje zna~ajnih datuma, 316.000 KM za bora~ka udru`enja, 180.000 KM za neprofitne organizacije i 274.000 KM za spomen-obilje`ja. E. M.

Uskoro novi pogon za obradu {perplo~e gdje }e posao dobiti novih 20 radnika
dne Evrope plasirali proizvode od drveta u vidu masivnih plo~a i drugih proizvoda. Ministar poljoprivrede Emd`ad Galija{evi}, tokom obilaska kazao je da uspje{na preduze}a poput Sani Globala, zaslu`uju pa`nju kantonalnih vlasti, pogotovo sa aspekta nesmetanog plasmana drvnog sortimenta iz na{ih {uma. - [umarstvo izme|u ostalog mora biti i okosnica razvoja na{eg Kantona i ovakvoj uspje{noj firmi ne smije faliti materijala za rad. To se ne}e desiti jer Kantonalna vlada stoji iza firmi koje stvaraju nova proizvodna radna mjesta, - kazao je Galija{evi}.

Ne smije faliti materijala - Ne}emo stati na dosada{njim uspjesima i uskoro otvaramo novi pogon za obradu {perplo~e gdje }e posao dobiti 20 novih radnika, {to je u dana{nje vrijeme krize itekako veliko zapo{ljavanje. Nismo sjedili i ~ekali, ve} smo upravo iskoristili recesiju za razvoj i u tome uspjeli, kazao je Naki}.

Doprinos razvoju I Ministarstvo privrede dat }e doprinos razvoju malih preduze}a koja uspje{no posluju, a prema rije~ima ministra Hase Hajrulahovi}a, pored nesmetane nabavke drvnih sortimenata, resorno ministarstvo }e pomo}i i oko certificiranja proizvoda za lak{eg plasmana na inostrana tr`i{ta. - Tu su, naravno, i poticaji za otvaranje novih radnih mjesta u malim preduze}ima koja su zapravo nosioci razvoja na{eg Kantona u vrijeme recesije, dodao je ministar Hajrulahovi}.

Zaustaviti organiziranu plja~ku preostale imovine "Agrokomerca"
DNZ BiH oglasila se saop}enjem za javnost u kojem izra`ava zaprepa{tenost dozom "entuzijazma" i kreativnosti s kojom je platforma{ka vlast u novoj godini krenula s uni{tavanjem preostale imovine Agrokomerca. - Umjesto konkretnih poteza i mjera na sanaciji i pokretanju proizvodnje u Agrokomercu, Vlada F BiH je uz suglasnost resornog ministra Jerka Lijanovi}a i krnjog Nadzornog odbora odobrila vansudsko poravnanje i prijenos Tvornice plasti~ne ambala`e u Velikoj Kladu{i na firmu RIPLAST d.o.o. Velika Kladu{a. Ova transakcija je {kolski primjer organiziranog kriminala ~iji su sponzori resorno ministarstvo i Nadzorni odbor Agrokomerca. Platforma{ka vlast je ve} peti dan nove godine ambiciozno krenula s daljnjim uni{tavanjem Agrokomerca. S lica zemlje nestalo je 20 farmi Agrokomerca u Glinici koje je sasjekla u otpadno `eljezo firma "Auto-Hazard" iz Velike Kladu{e. I u ovom slu~aju se radi o {kolskom primjeru organiziranog kriminala koji je legaliziran odlukama i papirima koje je izdao menad`ment "Agrokomerca". Poku{aj gra|ana Glinice da blokiraju "sje~u" firme u otpadno `eljezo zavr{io je prijetnjom policije u Velikoj Kladu{i sa prijavama za ometanje poslovnih aktivnosti firmi "Agrokomerc" i "Auto-Hazard". Ovim putem pozivamo aktualnu vlast i organe za borbu protiv organiziranog kriminala u BiH da poduzmu hitne mjere i zaustave daljnju plja~ku imovine Agrkomerca" kao i gra|ane da svim sredstvima brane i za{tite preostalu imovinu, stoji u saop}enju za javnost DNZ BiH.

DNZ BIH: POZIV AKTUALNOJ VLASTI

Pozivaju gra|ane da svim sredstvima brane imovinu Agrokomerca

4

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

INTERVJU: ARMIN HALITOVI], NA^ELNIK OP]INE BOSANSKA KRUPA

KRAJINA: Op}insko vije}e Bosanske Krupe na Va{ prijedlog usvojilo je na posljednjoj sjednici Prijedlog bud`eta za 2012.godinu. Koliko iznosi ovogodi{nji bud`et i koje stavke su posebno bitne?
HALITOVI]: Ovo je prvi put nakon rata da je Prijedlog Bud`eta Op}ine Bosanska Krupa na Op}inskom vije}u donesen i usvojen u zakonski predvi|enom roku, odnosno prije po~etka nove kalendarske godine. Ja sam ga nazvao "sveprisutnim", u njemu su zastupljene i socijalne kategorije i mladi, a ima i zna~ajan razvojni segment. Obuhvata sve sfere `ivota i rada u na{em gradu privredu, infrastrukturu, sport, kulturu, mlade, obrazovanje itd., i iznosi 7.148.130,00 KM. Vodilo se ra~una o svemu. Podsticaj za poljoprivredu je 90 hiljada, a grant za razvoj sporta 80 hiljada. Naravno i da se o mladima vodila briga. Za zadovoljavanje njihovih potreba izdvojeno je blizu 300 hiljada maraka. Tu je subvencija za prevoz u~enika srednjih {kola, posebno grant za mlade i NVO, a kao {to je obe}ano i sredstva za stipendiranje svih studenata. Tu su sredstva za izgradnju podru~ne {kole Prve osnovne {kole u MZ, kao i za nastavak izgradnje zgrade Gimnazije. Vodilo se ra~una i o tradicionalnim i kulturnim de{avanjima kao {to su regionalne smotre horova i folklora, knji`evnoj manifestaciji Stazama djetinjstva, Likovnoj koloniji Kru{nica, projektu "Bosanska Krupa - grad malih sajmova", kulturnim manifestacijama osnovnih {kola itd. Namijenjena sredstva za to iznose 20 hiljada. Izdaci za raseljena lica, sredstva namijenjena socijalno ugro`enim penzionerima i udru`enju penzionera, izdaci po Zakonu o dopunskim pravima boraca, jednokratne pomo-

Uradili smo projekte vrijedne 11 miliona KM
KRAJINA: I pored recesije u ovoj godini Op}ina Bosanska Krupa planira i razvojne projekte. O kojim je projektima rije~ i koliko }e njihova realizacija pobolj{ati kvalitet `ivota Krupljana?
HALITOVI]: Projekti se rade, priprema projektna dokumentacija, tra`e se investitori i ulaga~i, odnosno sufinansijeri. O projektima koje `elim realizirati, nerado pri~am. Ne `elim stvarati iluzije. Dovoljno ih nam je svima u `ivotu. Ja govorim o projektima za ~iju bi mogu}nost realizacije, ono {to se ka`e, stavio ruku u vatru. Projekt Poslovne zone Pilana je ne{to u {ta pola`em najvi{e nade. Zbog toga {to su svi uslovi za njenu realizaciju ispunjeni. Ne postoji administrativna prepreka, a ni manjak na{e volje i `elje. Privrednici su kupili zemlji{ta na kojima }e graditi i zapo{ljavati radnu snagu, to je jasno. Postoji i dodatni interes, vrlo brzo bi se i ostale parcele trebale na}i u vlasni{tvu velikih firmi iz BiH, ali i inostranstva. Bi}u miran tek kad vidim da stotine Krupljana rade u Pilani. Ova godina je prilika da se mnogo uradi, zna}emo to iskoristiti. Moramo zbog gra|ana, mladih {kolovanih ljudi. Ulagat }emo i dalje u insfrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, sve ono u {ta ve} godinama bezuvjetno ula`emo, iako to ~esto nije u op}inskoj nadle`nosti. Razlog je samo jedan, a to je da se gra|anima pru`e svi potrebni uslovi za `ivot u zajednici. Od obe}anja tokom predizborne kampanje, ispunio sam sve osim jednog. To je sportska dvorana. Nadam se da ne}u do~ekati kraj mandata, a da se u njoj ne organizira barem jedan turnir.

Ne}u da pretjerujem, znam da postoji nezanemariv broj nezaposlenih i da je to sad najve}i problem. Ali kada podvu~em crtu, vidim koliko je ura|eno bez obzira na u`asnu globalnu ekonomsku sliku
za `ivot na svijetu, da se razumijemo. Ne}u da pretjerujem, znam da postoji nezanemariv broj nezaposlenih i da je to sad najve}i problem. Ali kada podvu~em crtu, vidim koliko je ura|eno bez obzira na u`asnu globalnu ekonomsku sliku, ja sam sretan. Naro~ito onda kada znam da imam maksimalnu podr{ku Op}inskog vije}a. U protekloj godini odr`ano je 15 sjednica na kojima je u prosjeku bilo po 18 ta~aka dnevnog reda. Zna~i oko 270 ukupno. Mislim da zakonodavna i izvr{na vlast u op}ini Bosanska Krupa funkcioni{e na na~in koji mo`e po`eljeti bilo koja lokalna zajednica. Konsenzus je ne{to {to odlikuje svaku sjednicu. Tek nekoliko je povu~eno zbog zajedni~kih donesenih zaklju~aka o njihovoj doradi. To govori i o tome da moji saradnici, rade predano, korektno i kvalitetno. Brojni projekti su ili realizirani ili zapo~eti. Spomenut }u one najve}e, one ~ija realizacija nosi milione maraka. To je vodovod za naselja Jezerski, Pi{taline, Mahmi} Selo i dio Ljusine, kojeg upravo zavr{avamo, kao i vodovod za podgrme~ka sela gdje su radovi u punom jeku. Naravno, zavr{ena je prva faza zgrade Op}e gimnazije. Prespojeni su vodovodni sistemi izme|u mjesne zajednice Veliki Badi} koja se napaja vodom sa centralnog vodocrpili{ta na adama i MZ Ostru`nica koja se do prije nekoliko mjeseci napajala sa zaga|enog izvori{ta Dobrovi}. Zatvoren je dio potoka Kalender koji je do skoro bio odvodni kolektor za sve kanalizacione i druge otpadne vode iz naselja Donja Kr~ana i Gornja Kr~ana. Izvr{ena je rehabilitacija i kanalizacione mre`e na desnoj obali Une od mosta @rtava genocida u Srebrenici uzvodno 250 metara. Rekonstruisan je most u naselju Halki}i koji sa lijevom obalom Une povezuje mjesne zajednice Donje Prekounje, Veliki Badi} i Ostru`nicu. Mnogo je truda i novca ulo`eno u putnu komunikaciju i ure|enje trgova. Ure|eno je i sve~ano otvoreno {etali{te u ulici Patriotske lige. Vrlo zna~ajna je i rekonstrukcija Omladinske ulice, kao i dio ulice Branilaca grada. Osim toga, rekonstruisano je i asfaltirano jo{ mnogo podru~ja, naro~ito u ruralnim dijelovima. Recimo lokalni put u naselju [abi}i, put u naselju Be}irevi}i, put Pecka - Kubeti, potom put "Arapu{ka cesta - Pu~enik Zalin - Veliki Dubovik" itd. Sagra|eno je i otkriveno [ehidsko spomen- obilje`je u Bosanskoj Otoci. Ure|eno je izleti{te [ujnovac. Ima zaista mnogo toga. Vrijednost infrastukturnih projekata u Bosanskoj Krupi u protekloj godini je oko 11 miliona KM. Taj podatak govori dovoljno.

KRAJINA : Kako ocjenjujete saradnju sa vi{im nivoima, Vladom USK-a i F BiH?
HALITOVI]: Valjda je u ~ovjekovoj prirodi da bude nezasitan, da ne ka`em nezadovoljan. Ne mogu re}i da nemam dobru komunikaciju sa vi{im nivoima vlasti. Imam. Podr{ka su bili u mnogim projektima, i Vlada USK i Federacija BiH. Moram biti iskren i re}i kako sam o~ekivao vi{e, no dobro. Evo u{li smo u 2012. godinu. Prilika je da se neke stvari poprave. Da upravo ti vi{i nivoi vlasti povedu malo vi{e ra~una o onome {to je u njihovoj nadle`nosti. Tako bismo mi akcent mogli staviti na ne{to drugo, ono {to je prioritet lokalne uprave. Vidjet }emo. Ja imam osje}aj da }e saradnja osna`iti.

}i, te za humanitarna udru`enja iznose 205 hiljada maraka. O~igledno je da ovogodi{nji "sveprisutni" bud`et nosi pravo "ime". [to se ti~e ostalih kapitalnih transfera, 100 hiljada maraka je planirano za podr{ku projektima po javnim pozivima, 100 hiljada za podr{ku projektima prekograni~ne saradnje, te za nastavak realizacije projekta regulacije potoka Kalender preko 100 hiljada maraka. [to se ti~e kapitalnih izdataka, mo`da je najzna~ajnije ono za ure|enje zemlji{ta "Pilana" 500 hiljada i to je najve}a razvojna komponenta u ovogodi{njem bud`etu. Naravno, planirane su i subvencije za ustanove i preduze}a, kao i za mnoge druge redovne aktivnosti. To su transferi mjesnim zajednicama, grant za volontere, vjeru, uli~nu rasvjetu i jo{ mnogo toga.

KRAJINA: S obzirom da je po~etak 2012. godine koja su va{a o~ekivanja u novoj godini kada je u pitanju op}ina Bosanska Krupa ?
HALITOVI]: Svaki na~elnik o~ekuje otprilike isto. Da se produbi upravo saradnja o kojoj smo maloprije govorili, op}ine s vi{im nivoima vlasti, dakle, da na|u razumijevanje za podr{ku pri realizaciji projekata. Zatim da i dalje imam dobru komunikaciju s gra|anima, ali i njihovu podr{ku, to je vrlo bitno. Da se nekako uspiju ostvariti zami{ljeni ciljevi bez obzira na op}enito lo{u ekonomsku prognozu. Na kraju, ono {to je nekako sinonim za "bolje sutra" u Bosanskoj Krupi, jeste da krene izgradnja firmi u Poslovnoj zoni Pilana i da se po~nu zapo{ljavati oni kojima je oduzeto pravo na rad.

KRAJINA: Kako ocjenjujete proteklu 2011.godinu kada je u pitanju op}ina Bosanska Krupa, rad Op}inskog vije}a i Vas kao prvog ~ovjeka Op}ine?
HALITOVI]: U Bosanskoj Krupi je u toku 2011. godine ura|eno zaista mnogo. To nisu samo floskule. Za ono {to govorim imam ~vrste, neosporne pokazatelje, zadovoljne gra|ane. Od Bosanske Krupe nisam stvorio najpo`eljniji grad

Ova godina je prilika da se mnogo uradi, zna}emo to iskoristiti. Moramo zbog gra|ana, mladih {kolovanih ljudi. Ulagat }emo i dalje u insfrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, sve ono u {ta ve} godinama bezuvjetno ula`emo

Razgovarao: Elmedin Mehad`i}

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti
INICIJATIVA ZA IZGRADNJU SPECIJALIZIRANE USTANOVE U BIHA]U

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

5

PETO GODI[NJE DOBA

Osobe sa du{evnim smetnjama briga cijele zajednice
smje{tanje pacijenata je duga~ka
Zbrinjavanje osoba sa du{evnim smetnjama, sla`u se stru~njaci, kompleksan je problem cijele dru{tvene zajednice i kao takav treba biti prioritet u rje{avanju, kako nadle`nih institucija, tako obitelji ali i gra|ana koji sve ~e{}e postavljaju pitanja ko skrbi o njima. - Stup brige o njima je obitelj, potom svaki segment na{eg dru{tva, ka`e v.d. direktorica Centra za socijalni rad Ana Crnkovi} - Trenutno u Biha}u imamo oko 200 osoba sa du{evnim smetnjama. Oni jesu korisnici na{ih usluga po razli~itim osnovama, po~ev od pru`anja socijalne pomo}i, uvo|enja u prava i upu}ivanja na daljnje lije~enje, pa do tra`enja rje{enja za brigu o onima koji nemaju vlastitu porodicu, istakla je Ana Crnkovi}, v.d.direktorice Centra za socijalni rad Biha}. Ona dodaje, da je zbog niza razloga broj ovih osoba u stalnom porastu u odnosu na prijeratni period. Potvrdu tome imamo na ulicama kojima nerijetko bez ikakve kontrole hodaju ovakve osobe, izazivaju}i razli~ite reakcije kod drugih gra|ana. prvom mjestu, tu je rje{avanje pitanja zdravstvene za{tite osoba sa du{evnim smetnjama, koju bi prema rije~ima direktorice Centra, svakako na sebe moralo preuzeti resorno ministarstvo zdravstva. - Name}e se i problem zbrinjavanja najte`ih slu~ajeva u ustanove specijalizirane za brigu o njima. Budu}i da BiH ima malo takvih ustanova i da su kapaciteti ograni~eni, lista ~ekanja na smje{tanje pacijenata je duga~ka. De{ava se da i kada postoji sva uredna dokumentacija, osobe koje trebaju biti smje{tene u neku ustanovu, ~ekaju nekoliko mjeseci na to. Zbog toga je na{ primarni cilj da animiramo nadle`ne u Op}ini Biha}, i da uva`e na{a stalna insistiranja na tome da na podru~ju na{e op}ine sagradimo jednu takvu ustanovu. Korist bi bila vi{estruka, smanjili bismo vrijeme ~ekanja na smje{taj ovih osoba, a sa druge strane primjetno bi se pove}ao broj zaposlenih u Biha}u, a zbog svih elemenata koji prate odr`ivost takve ustanove, i privreda na{eg kraja bi bila u ekspanziji, smatra Crnkovi}.

Tito, titula i tarantula
Niha D`ani} Ninski

I jo{ ne{to, ne {aljite brzu po{tu ovim brzim po{tama. Prvo, o~erupat }e vas k’o koko{, drugo, brza po{ta }e na odredi{te sti}i taman - Trenutno u Biha}u imamo oko 200 osoba do slijede}eg ro|endana. Radije paket odnesi sa du{evnim smetnjama - Lista ~ekanja na sam
- Iz Biha}a je u takve ustanove smje{teno 28 osoba, na listi ~ekanja ih je nekoliko. Vodimo urednu evidenciju o svakom slu~aju, upoznati smo s njihovim problemima i stalno smo u kontaktu s njihovim porodicama ili skrbnicima. Ono {to ovdje mo`e biti pozitivno svakako je ~injenica da u Biha}u ne postoji niti jedan slu~aj registriranog te{kog nasilnika sa du{evnim smetnjama. Ipak, nije mogu}e svakog od tih njih imati stalno pod nadzorom, {to i nije na{a obaveza, ali i kada se dogodi neki incident, policija pravovremeno reagira, a potom kao prvu instancu obavijesti nas, a mi slijedom toga one koji skrbe o tim ljudima, govori Azra Ma{i} dipl. socijalni radnik, zadu`ena za smje{taj u ustanove osoba sa du{evnim smetnjama. U Centru napominju da }e i slijede}i put, kada Op}inskom vije}u Biha} na razmatranje upute Izvje{taj o radu, opet inicirati potrebu izgradnje ustanove za skrb o osobama a sa du{evnim smetnjama. Napominju i da ove osobe imaju sva zakonom regulirana prava kao i ostali, te da ni u kom slu~aju, makar iz moralnih razloga, ne zaslu`uju javno ismijavanje niti izrugivanje. Naravno da nije idealna situacija kada je u pitanju briga o ovim osobama, stoga i ostaje da se upravo dru{tvena zajednica sna`nije anga`ira na njihovom zbrinjavanju, kroz zakonska tretiranja pa do smje{taja u za to podobne ustanove. Niha D`.Ninski Da je kojim slu~ajem `iv, ovi {to ga otjera{e u grob, pa onda ovi koji bi po{to-poto da budu ON ili makar kao on, ovi koji ga lo{e imitiraju, pa ovi koji su dobro ufurani da su mu nasljednici, garantirano bi bili ili u kakvoj ludnici, ili na onom ogoljenom otoku, ili bi za vijeke vjekova bili protjerani, daleko, {to dalje. Sve i jedna opcija mi je prihvatljiva. A i svim narodima bi, vjerujem, bilo prihvatljivo da Stari izbaulja, popije jutarnju kafu, pa iza|e pred mase i ka`e im da }e od sada biti sve pod kontrolom. A i, brate mili, {ta bi nam falilo da nas opet Stari dr`i na oku, bolje on sam nego svi ovi zajedno. Izljev titula na mozak svaki put dobijem kad se suo~im sa ljudskom sujetom, koja se i na telefon javlja: "ovdje mr. dr. sc. gr. fr. pm". Ta potreba tituliranja koju neke do ju~er amebe javnog i dru{tvenog `ivota, prenose u bitisanje obi~nog ~ovjeka, postaje histeri~no nepodno{ljiva. To {to je neko na samo njemu znan na~in proizveden u "mr", "ljp", p~kmtr". je zaista ne~ija osobna stvar, zar ne? I nigdje u normalnom svijetu taj neko, nalijepljen titulama razli~ite kupovne mo}i, vala, ne treba da gnjavi ni mene, ni vas ni ostale ~lanove zajednice, manijakalno o~ekuju}i da mu titula bude izvje{ena i na parking mjestu. ^ula sam da su ugledni akademici sveu~ili{ne katedre tamo negdje, daleko od nas, popadali od smijeha kada im se jedan od na{ih ni~im izazvanih dr. fr. kkrc, obratio i onako, naka{ljao se i rekao: "Ja sam taj i taj, ovo o ~emu govorim poznato je samo meni i onome ko mi dade ovu titulu". Ljudi jo{ zabezeknuti. Vilice im od smijeha sa baglama spale. Pi{u nau~ni rad o tome kako do titule u zemlji Apsurdistan. I jo{ ne{to, ne {aljite brzu po{tu ovim brzim po{tama. Prvo, o~erupat }e vas k’o koko{, drugo, brza po{ta }e na odredi{te sti}i taman do slijede}eg ro|endana. Radije paket odnesi sam. E sad, da si kojim slu~ajem mr. dr. sr. pzdmtrn, mo`da bi specijalno za tebe kakav voza~ koje firme vozio paket na odredi{te. Tad bi po{ta stigla na vrijeme. Ne trebam ni re}i za{to.

Smje{taj u ustanovama oko 800 KM Tro{kovi smje{taja osobe sa du{evnim smetnjama u specijaliziranoj ustanovi, iznose mjese~no oko 800 KM. Ukoliko pacijent nije u stanju sam snositi sve tro{kove, dijelom u tome participira i ministarstvo zdravstva. Kada za to anga`irane komisije odlu~uju o tome kome }e ministarstvo zdravstva sufinancirati boravak u ustanovi, nastaje prava administrativan drama. Proces traje stravi~no dugo, a osoba sa du{evnim smetnjama prepu{tena je na milost ili nemilost svojoj okolini.

Zdravstvena za{tita I pored svega {to Centar za socijalni rad mo`e u~initi za ove ljude, ~ini se da to nije dovoljno. Nerijetko su upravo ove osobe i socijalno ugro`ene, pa se briga o njima dodatno uslo`njava. Problem je i u zakonskim propisima, koji ponekad zbog niza specifi~nosti, {tete ovim ljudima. Na

Ana Crnkovi}, v.d. direktorice Centra za socijalni rad Biha}

BOSNA I HERCEGOVINA / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE / UNSKO-SANSKI KANTON / OP]INA BOSANSKA KRUPA / JU "DRUGA OSNOVNA [KOLA"
Na osnovu ~lana 135. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju, te ~lana 84. stav "j" i ~lana 137. Pravila {kole, [kolski odbor JU "Druga osnovna {kola" Bosanska Krupa na svojoj tridesetoj sjednici odr`anoj dana 06.01.2012. godine donio je Odluku broj: 01-44/2012 god. o raspisivanju: Za popunu upra`njenog radnog mjesta I. Na odre|eno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja a najdu`e do 30.06.2012. godine 1. Nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti 8 sati (sedmi~no) Podru~na {kola Pilana Kandidati za pomenuto radno mjesto pored op}ih uslova propisanih Zakonom, treba da ispunjavaju i ostale uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom, kao i dopunom Nastavnog plana i programa ~lan 2. tj. i lica sa zavr{enim nastavni~kim fakultetom odgovaraju}eg profila i stru~ne spreme. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e: - kra}u biografiju - broj telefona radi poziva na intervju - diplomu ili ovjerenu kopiju diplome VI ili VII stepena odgovaraju}eg smjera - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (Kantonalni sud putem Op}inskog suda) ne starije od 6 mjeseci - ljekarsko uvjerenje po prijemu u radni odnos Zahtjeve sa svom potrebnom dokumentacijom slati isklju~ivo po{tom na adresu: JU "Druga osnovna {kola" Bosanska Krupa, Zahum bb (Komisiji za izbor nastavnika, stru~nih suradnika, i suradnika) Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

KONKURSA

6

Unsko-sanske novine KRAJINA

aktuelnosti

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

Staro novinarstvo u novom vremenu (III)

OSVRT NA DVIJE NOVE KNJIGE SAFETA ]URTOVI]A

Od nade do bezna|a
rali propadanja” (kako glasi naslov prve knjige) zapravo je put od oslobo|enja i poleta koji se pojavio nakon rata do ovog momenta kad smo “zapeli” u }orsokaku povijesti i, kako ka`e ]urtovi}, “u utrobi Balkana”. Drugim rije~ima, ono {to nije uni{tio rat uni{tili su poslijeratni politi~ki i ekonomski mo}nici; ono {to nisu uni{tili “njihovi” jesu “na{i”; dogodile su nam se dvije agresije, jedna za drugom… Citirat }u jedan podu`i, ali va`an odlomak iz knjige “Od nade do bezna|a”: ratni~ka plemena, zemlju Bosnu na feude, pa i bra~ne postelje nacionalno mije{anih brakova. Udru`it }e se – `ivjela je nada – pre`ivjele `rtve rata na uzajamnom oprostu za ono {to, natjerani, jedni drugima u~ini{e… Okrenut }e se `ivotu dostojnom ~ovjeka. Bosna }e ponovo probeharati i zamirisati… Duh Bosne, to ~udo svijeta, ponovo }e o`ivjeti. Ali… Bojati se da je taj duh, ne u ratu nego u poslijeratnim godinama, napustio iscrpljeno tijelo Bosne, transcendirao u onostranost bajke…” ]urtovi} tako|er, osim o pojedinim stvarima iz pro{losti, sada{njosti i budu}nosti, promi{lja i o vremenu samom. A time dolazimo do zajedni~kog naslova ovih dviju knjiga: “Historijski prazno vrijeme”. Kakvo je to vrijeme u kojem `ivimo? Za{to je to vrijeme (historijski) prazno? nakon {to sam vidio naslov “Historijski prazno vrijeme” bio je ameri~ki filozof Francis Fukuyama, koji je po~etkom devedesetih godina, nakon sloma socijalisti~kih sistema, napisao knjigu “Kraj povijesti i posljednji ~ovjek”. Fukuyamina je teza bila da su, nakon kraja socijalizma i sloma blokovske podjele svijeta, pobijedili i globalno zavladali zapadnja~ka liberalna demokracija i njoj odgovaraju}i kapitalisti~ki ekonomski sistem kao “najbolja od svih mogu}ih opcija”. Time je, prema Fukuyami, nastupio “kraj povijesti”, nakon kojega se vi{e ni{ta bitno ne}e doga|ati, pa nam preostaje samo neka vrsta “povijesne dosade” u manjevi{e zadovoljavaju}em dru{tvenom ure|enju. Naravno, Fukuyama je proma{io sa svojim predvi|anjem, jer ni to dru{tveno ure|enje, koje je on konstatirao i promovirao, nije li{eno unutra{njih tenzija, napetosti, burnih doga|aja, a ako taj njegov “kraj povi-

Pi{e: prof. dr. sci. Hrvoje Juri} Ali Safet ]urtovi} nije “izgubljen u pro{losti”. Pravo govore}i, vi{e je u ovim knjigama sada{njosti i budu}nosti nego pro{losti. A {to se budu}nosti ti~e, ona nije samo horizont otvoren za rast i razvoj u pozitivnom smjeru, iako ]urtovi} pa`ljivo prati i najmanje znake `ivota u ina~e be`ivotnom dru{tvu, npr. kad ka`e da se “javnost, ipak, zrno po zrno, kamen~i} po kamen~i} oblikuje u mogu}i monolit gra|anskog bunta”. Usprkos njegovoj, u osnovi pozitivnoj, orijentaciji i podr`avanju svega {to bi omogu}ilo barem minimalno dobar `ivot, `ivot dostojan ~ovjeka - vi{e je u ovim knjigama tamnih tonova… A te tamne note zastra{uju}e odjekuju u akordu iz naslova druge knjige: “Od nade do bezna|a”. [to nam govori ovaj naslov? Put “od nade do bezna|a”, koji smo pro{li “u spi-

Posljednje iskre nade “Gase se posljednje iskre nade, koja je plamsala i u vrijeme minulog rata, s uvjerenjem: Stat }e i ovo zlo, bit }e bolje bar onima koji pre`ive… Kazna }e sti}i zlotvore na svim stranama, a zavedeni ljudi }e se izmiriti, okrenuti le|a krvolo~nim iluzionistima, kriminalcima i paranoi~nim psihopatama, koji razdijeli{e narod na

Knjige objavljene pod zajedni~kim nadnaslovom “Historijski prazno vrijeme”, te naslovima “U spirali propadanja” i “Od nade do bezna|a”, okupljaju kolumne koje je Safet ]urtovi} objavljivao u biha}koj “Krajini” od 2005. do 2007., odnosno od 2007. do 2010.

Kraj povijesti Moja prva asocijacija

jesti” prenesemo u na{e okolnosti, vidjet }emo da se kod nas, ba{ po~etkom tih devedesetih godina, po~ela “doga|ati povijest” – u svom “najboljem izdanju”, dakle, u najgoroj varijanti. Ne razglabaju}i dalje o ovim globalno-povijesnim teorijama, zaklju~ujem da ]urtovi}eva teza o “historijski praznom vremenu” sugerira ne{to sli~no, bez obzira na to {to se s Fukuyamom u malo toga sla`em, a to je da moramo, ako nam je stalo do promi{ljanja okolnosti u kojima se nalazimo, a time i do promi{ljanja nas samih, povremeno poku{ati zastati, sumirati jedan period na{ih `ivota, sagledati brzo prolaze}e doga|aje u {iroj perspektivi i imenovati sve to. To, dakako, podrazumijeva sposobnost da zauzmemo stajali{te i otvorimo jednu {iru perspektivu, a Safet ]urtovi} takvu sposobnost sigurno ima i ove knjige svjedo~e o tome.
(nastavak u sljede}em broju)

IZGRADNJA VODOVODA „VRLETNICA“ U BOSANSKOJ OTOCI

Potpisan ugovor za nabavku materijala
Op}ina Bosanska Krupa aktivno nastavlja svoje programske ciljeve. Nova godina je nova prilika za ulaganje, izgradnju, odnosno stvaranje uslova kako bi se kroz izvjesno vrijeme realizirali ve} zapo~eti ili novi projekti. Jedan takav primjer je i potpisan ugovor za nabavku vodo-materijala za vodovod „Vrletnica“ u Bosanskoj Krupi u vrijednosti od 40 hiljada maraka. Sredstva }e biti utro{ena na materijal potreban tokom realizacije druge faze projekta rekonstrukcije postoje}e pumpne stanice „Hasanagi}a Selo“ i na potisni cjevovod od postoje}e pumpne stanice „Hasanagi}a Selo“ do rezervoara „To~ak“. Novac za nabavku fazonskih komada i armatura za pumpnu stanicu, signalnog i elektrokabla, vodovodnih op}ina Bosanska Krupa osigurala je iz resornog kantonalnog ministarstva. Sredstva u iznosu od 50.000 maraka za prvu fazu, koja je podrazumijevala izgradnju rezervoara „To~ak“, u augustu 2010. godine, osigurana je iz op}inskog bud`eta. Projektna dokumentacija priprema se i za vodovod na jugoisto~nom dijelu Bosanske Krupe za naselja Zalin, Podkr{ i Gornji Petrovi}i. Uz vodovod za Jezerski-Pi{taline-Mahmi} Selo i dio Ljusine koji se ovih dana zavr{ava, te vodovod za podgrme~ka sela gdje su radovi u punom jeku, Vrletnica je jo{ jedan koji }e gra|anima uskoro omogu}iti snadbjevanje provjerenom, pitkom vodom. Realizacija sva ~etiri projekta, prema o~ekivanjima u ovoj godini, zna~it }e rje{avanje problema nedostatka vode na prostoru cijele lokalne zajednice za budu}e generacije.

Smanjen regres i topli obrok
Op}insko vije}e op}ine Klju~ na 35. sjednici usvojilo je Odluku o izmjenama i dopunama Bud`eta op}ine Klju~ za 2011. godinu, te Prijedlog bud`eta op}ine Klju~ za 2012. godinu. U raspravi o rebalansu pohvaljeno je ono {to je ura|eno u ovoj godini posebno kad se u obzir uzmu uslovi u kojima se poslovalo. U 2011. godini na podru~ju op}ine Klju~ realizovano je 59 raznih projekata ukupne vrijednosti od preko dva miliona maraka. Prilikom razmatranja prijedloga bud`eta za narednu godinu istaknuto je da se on donosi bez smjernica sa vi{ih nivoa vlasti, te na osnovu programa u{teda kako bi se sanirao bud`etski deficit od oko 430.000,00 KM. S ciljem postizanja ovih u{teda potpisan je Sporazum izme|u op}inskog na~elnika i predstavnika sindikata uposlenih u organu uprave o smanjenju toplog obroka i regresa uposlenim, a tako-

ZASJEDALO OP]INSKO VIJE]E KLJU^A

|er je postignut dogovor sa ostalim korisnicima bud`eta kako bi i oni kroz odre|ene u{tede dali svoj doprinos saniranju deficita, a i vije}nici su se tako|er odrekli 10 posto svojih pau{ala. Na prijedlog bud`eta ulo`eno je 16 amandmana koji su mahom predvi|ali u{tede kako bi, kako je istaknuto, svi zajedno podnijeli teret

deficita. Usprkos velikim u{tedama iz bud`eta op}ine }e se u narednoj godini izme|u ostalog stipendirati 43 studenta, odnosno sve one koji su aplicirali za stipendiju, 10.000 KM }e biti izdvojeno za sendvi~e {kolarcima koji dolaze iz porodica slabijeg imovnog stanja, te 40.000 KM za subvencije u poljo-

privrednoj proizvodnji. Do kraja sjednice usvojen je Nacrt odluke o komunalnom redu te Odluke o komunalnim naknadama za koje slijedi javna rasprave, a dana je podr{ka doma}instvu Svjetskog prvenstva u mu{i~arenju 2015. godine, te imenovan Forum za sigurnost zajednice op}ine Klju~. /A.E.

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

7

Na osnovu ~lana 11. Zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija («Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona» br. 12/2008.), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

za predlaganje i odabir programa i projekata u oblasti kulture i mladih, koji }e se sufinansirati iz Bud`eta Unsko-sanskog kantona u 2012. godini
I U Bud`etu Unsko-sanskog kantona osiguravaju se sredstva za: - obnovu i izgradnju objekata kulture, - obnovu i za{titu objekata i lokaliteta kulturne i graditeljske ba{tine, - programe i projekte institucija i udru`enja iz oblasti kulture od zna~aja za Unsko-sanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu, - programe i projekte institucija i udru`enja u oblasti kulture, - programe i projekte mladih. Pravo podno{enja prijedloga na ovaj poziv imaju umjetni~ke organizacije, ustanove i udru`enja u oblasti kulture, pravne i fizi~ke osobe kao i gra|ani koji obavljaju djelatnost ili aktivnost u kulturi na podru~ju Unsko-sanskog kantona, institucije i udru`enja mladih, te jedinice lokalne samouprave. II Odabir programa i projekata vr{it }e se u skladu sa usvojenim op}im i posebnim kriterijima. Op}i kriteriji za raspodjelu sredstava: - kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju op}eg nivoa u kulturi, te u oblasti za{ite kulturnog i graditeljskog naslije|a, - nastavak realizacije zapo~etih programa i projekata koji imaju kontinuitet i tradiciju, - doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji Unsko-sanskog kantona u zemlji i inostranstvu, - potpora aktivnostima u kulturi koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u Unsko-sanskom kantonu, - doprinos u anga`iranju i afirmaciji mladih, - podr{ka programima i projektima, koji imaju potporu lokalne zajednice i osigurano sufinansiranje. Posebni kriteriji za obnovu i za{titu objekata kulturne ba{tine: - vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna) - stanje objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija, revitalizacija) - prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta i Listom prioriteta koju utvr|uje Kantonalni Zavod za za{titu kulturnog naslije|a, - za{tita i o~uvanje pokretnog kulturnog naslije|a, - funkcionalna, upotrebna i ekonomska opravdanost projekta - finansijsko u~e{}e lokalne zajednice Posebni kriteriji za obnovu i izgradnju objekata javnih ustanova u oblasti kulture: - zna~aj objekta za razvoj kulture na podru~ju lokalne zajednice i Unskosanskog kantona, - ravnomjerna zastupljenost objekata kulture s obzirom na namjenu, u odnosu na lokalnu zajednicu i Unsko-sanski kanton, - funkcionalna, upotrebna i ekonomska opravdanost objekta, - obavezno finansijsko u~e{}e lokalne zajednice Posebni kriteriji za programe i projekte od zna~aja za Unsko-sanski kanton: - kvaliltet programa i projekata, dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj, - ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva, - interes kulturne javnosti, - samoodr`ivost projekata i programa, - doprinos promociji i afirmaciji bosanskohercegova~ke kulture i kulturnih identiteta, - uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu. Posebni kriteriji za programe i projekte institucija i udru`enja u oblasti kulture - kvalitet programa i projekata, potvr|en status i zna~aj, - broj u~esnika u programu i {irina prostora na kojem udru`enja ili institucije djeluju, - ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva, - interes kulturne javnosti, - doprinos ja~anju nacionalne i vjerske tolerancije, - uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu, - samoodr`ivost programa i projekata. Posebni kriteriji za programe i projekte mladih - programi i projekti koji afirmi{u aktivnosti na organizacionom ja~anju asocijacija i organizacija mladih, - kvalitet kandidiranih programa i projekata, dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj za {iru dru{tvenu zajednicu, - programi koji afirmi{u stvarala{tvo i u~e{}e mladih na smotrama i takmi~enjima u oblasti kulture i tehni~ke kulture, - edukacijski programi koji pospje{uju aktivnosti, razvijanje organizacijskih sposobnosti i u~e{}e mladih u javnom `ivotu, - ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva mladih, - dosada{nji uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu. Prednost pri dodjeli sredstava imaju: 1. Tradicionalne kulturne manifestacije koje su podr`ane u 2011. godini, 2. Programi i projekti institucija i udru`enja kantonalnog nivoa, 3. Programi udru`enja koja svoju djelatnost ostvaruju na podru~ju Unskosanskog kantona, 4. Kulturne akcije i manifestacije koje afirmi{u kulturu Unsko-sanskog kantona, 5. Programi koji uklju~uju me|uregionalnu i me|unarodnu kulturnu suradnju, 6. Programi i projekti koji imaju finansijsku potporu lokalne zajednice. III Finansijski se ne}e podr`ati: 1. Programi za koje su potrebna znatna finansijska sredstva, 2. Programi predlaga~a koji nisu dostavili izvje{taj o utro{ku ranije odobrenih sredstava, 3. Djelatnost udru`enja ~ija je programska aktivnost vezana za u`i dio lokalne zajednice i ~ije je finansiranje u prete`noj nadle`nosti mati~ne op}ine. IV Predlaga~ programa koji ispunjava uvjete iz ta~ke II obavezan je dostaviti: 1. Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na aplikacijskom obrascu 2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) 3. Obavje{tenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti (slu`ba za statistiku) 4. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ra~una 5. Detaljan projekt ili program za koji se tra`i sufinansiranje 6. Financijski plan projekta s izvorima prihoda i o~ekivanim rashodima 7. Preporuka nadle`ne op}inske slu`be s potvrdom o iznosu sufinansiranja V Udru`enja i institucije sa nivoa lokalne zajednice mogu aplicirati do dva projekta u pojedina~nom maksimalnom iznosu do 10.000,- KM. Lokalna zajednica mo`e aplicirati samo za projekte izgradnje i obnove objekata kulture i kulturnog naslije|a uz obavezno vlastito financijsko u~e{}e. Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat }e se u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava teku}ih i kapitalnih grantova utvr|enih Bud`etom Unsko-sanskog kantona za 2012. godinu, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava objavit }e se u Slu`benom glasniku Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo nema obavezu posebno obavje{tavati aplikante ~iji se programi i projekti nisu kvalificirali za dodjelu sredstava. Prijava se popunjava na aplikacijskom obrascu koji se mo`e dobiti na protokolu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ili putem telefona – faksa na broj 037/ 222-770; 223-154 i 223-441. Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu sa svim potrebnim prilozima nazna~enim u Javnom pozivu slati na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza broj 6 Biha}, sa obaveznom napomenom: Za Javni poziv. Rok za podno{enje prijava je 03. 02. 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Ministar Dario Juri}, prof

JAVNI POZIV

J.U. UNIVERZITET U BIHA]U ORGANIZACIONA JEDINICA TEHNI^KI FAKULTET BIHA]
Na osnovu ~lana 107. Statuta Univerziteta u Biha}u, raspisuje se

za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnog prostora I PREDMET JAVNOG OGLASA

JAVNI OGLAS

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor koji se nalazi u zgradi Tehni~kog fakulteta Biha} (prizemlje zgrade) u ulici dr Irfana Ljubijanki}a b.b., povr{ine 54 m2 kao i atrij-hol povr{ine 70m2. Poslovni prostor namijenjen je za ugostiteljsku djelatnost a koja se obavlja u standardnim okvirima radnog vremena izme|u 7 – 15 sati.

II PERIOD ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORIJA
Period na koji se poslovni prostor ( iz ta~ke I ovog oglasa) daje u zakup je pet (5) godina.

III KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU
Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup je najve}i ponu|eni iznos mjese~ne zakupnine i financijska ulaganja u atrij-hol izra`en u KM. U slu~aju da dva ili vi{e ponu|a~a ponude isti iznos zakupnine prednost ima onaj ponu|a~ koji je prvi podnio prijavu na javni oglas.

IV ROK I NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVA NA OGLAS
Pismene prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zape~a}enoj koverti sa ~itko nazna~enim podacima o podnosiocu ponude. Prijave se mogu podnijeti u roku od osam (8) od dana objave ovog oglasa. Pismene prijave se podnose na adresu: „JU UNIVERZITET U BIHA]U“ Organizaciona jedinica TEHNI^KI FAKULTET BIHA] Dr. Irfana Ljubijanki}a bb. 77000 BIHA] sa naznakom: „Ponuda za uzimanje u zakup poslovnog prostora“ PONUDA-ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Kontakt osoba zakupodavca je dekan fakulteta (tel: 037 226 273).

V USLOVI KOJI SE ODNOSE NA STATUS PONU\A^A
Pravo u~e{}a na ovom javnom oglasu imaju pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja se mo`e obavljati u navedenim poslovnim prostorijama iz ta~ke I ovog Javnog oglasa. Uz ponudu ponu|a~i su du`ni dostaviti: Prijedlog ponude o visini mjese~ne zakupnine, Pismeni dokaz da je svaki ponu|a~ izvr{io uvid u kvadraturu i raspolo`ivi prostor za koji se tra`i zakup (prilo`iti prate}i akt sa potpisom ponu|a~a i kontakt osobe), Crte` idejnog rje{enja raspolo`ivog prostora za iznajmljivanje sa prijedlogom financijskog ulaganja, koje bi se regulisalo Ugovorom o zakupu prostora, prednost imaju ponu|a~i koji se bave restoranskim uslugama. Ime i prezime ponu|a~a (za pravna lica puni naziv firme i ID broj), adresa, sjedi{te, broj telefona i ime kontakt osobe, vrsta i opis djelatnosti kojom se ponu|a~ bavi. Prijava mora biti potpisana i ovjerena.

Broj: Biha},

8

Unsko-sanske novine KRAJINA

oglasi

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

DD „AMRATEX“ Bosanska Krupa – u ste~aju Ul. Mirsada Crnki}a bb. Bosanska Krupa Na osnovu ~lana 101, 102, i 103. Zakona o ste~ajnom postupku («Sl. novine F BiH», br. 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skup{tine povjerilaca u postupku unov~avanja imovine ste~ajnog du`nika DD „AMRATEX“ Bosanska Krupa – u ste~aju i Odluke Odbora povjerilaca, ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, o b j a v lj u j e

DOO [IP «UNA» p.o. Bosanska Krupa – u ste~aju Radni~ka bb. Bosanska Krupa
Na osnovu ~lana 101 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04), Odluke Skup{tine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika DOO [IP «UNA» p.o. Bosanska Krupa – u ste~aju, Ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, objavljuje:

OGLAS ZA DRUGU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA DD „AMRATEX“ Bosanska Krupa – u ste~aju PUTEM JAVNOG NADMETANJA
POPIS PREDMETA PRODAJE Zemlji{te Naziv Zemlji{te Povr{ina u m2 10.148,00 Cijena po m2 30,59 Po~etna prodajna cijena 310.462,84

ZA DVANAESTU JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE I OSMU PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE STE^AJNOG DU@NIKA DOO [IP «UNA» p.o. Bosanska Krupa – u ste~aju PUTEM JAVNOG NADMETANJA
Lot 1. Pokretna imovina R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Naziv Kru`na pila za popre~no rezanje-{tucer Tra~na pila ARSENIJE SPASI] Tra~na pila Tra~na pila MODESTO NINO Kru`na pila za popre~no rezanje BRATSTVO Kompresor TRUDBENIK Putni~ko vozilo AUDI Putni~ko vozilo DAEWOO Ukupno: Vrijednost KM 474,00 339,00 301,00 376,00 414,00 301,00 63,00 301,00 2.569,00

OGLAS

Zemlji{te je upisano u Posjedovni list br. 3364, op}ina Bosanska Krupa, evidencijski broj: SL/2008.

2. Gra|evinski objekti R/n 1. 2. 3. 4. 5. 6. Objekat Portirnica Upravna zgrada - direkcija Restoran sa kuhinjom Proizvodna hala Agregat Kroja~ka radiona, ul. I.Nani}a 3 Ukupno: Po~etna prodajna cijena 1.027,94 54.291,84 39.715,56 207.118,00 1.927,39 12.687,74 316.768,47

Lot 2 Zamlji{ta i gra|evinskih objekata u JESENICE R/b 1. 2. Naziv Zemlji{te Gra|evine Ukupno: Povr{ina u m2 340 1.455 170 500 9.695 12.160 Vrijednost u KM 37.976,57 12.023,43 50.000,00 Cijena po m2 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 Vrijednost u KM 1.061,84 4.544,07 530,92 1.561,54 30.278,20 37.976,57

3. Oprema R/n 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Naziv Kroja~nica Kotlovnica i kompresornica Konfekcija - Mali pogon Konfekcija - Veliki pogon Skladi{te gotove robe Skladi{te repro-materijala Spremnik za gorivo 50.000 litara Agregat Ukupno: Po~etna prodajna cijena 4.527,84 5.335,51 5.812,77 14.501,32 3.157,25 2.808,48 8.872,12 2.753,42 47.768,69

a) Zemlji{te R/b 1. 2. 3. 4. 5. Parcela k.~. k.~. k.~. k.~. k.~. 13/52 13/52 13/52 13/52 13/52 Naziv Upravna zgrada Proizvodna hala Kotlovnica Dvori{te Polje Ukupno:

b) Gra|evinski objekti R/b 1. 2. 3. 4. 5. Naziv Upravna zgrada Proizvodna hala Kotlovnica Pumpna stanica Trafo Ukupno: Vrijednost KM 6.062,47 4.279,39 1.010,41 355,43 315,73 12.023,43

Vidjeti popisne liste.

ZBIRNI PREGLED IMOVINE R/b 1. 2. 3. Naziv Zemlji{te Gra|evinski objekti Stalna sredstva Ukupno: Po~etna prodajna cijena 310.462,84 316.768,47 47.768,69 675.000,00

II. USLOVI PRODAJE

B) OSTALI USLOVI PRODAJE
1. Navedena imovina prodaje se kao cjelina, u pravnom i fizi~kom stanju na dan prodaje. Navedena cijene predstavljaju po~etne cijene i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene (675.000 KM). 2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem }e se odr`ati dana 03.02.2012. godine (petak) u 11,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, III sprat. 3. Uslovi prodaje: - usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove, - pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, - ponu|ena cijena }e biti po~etna cijena nadmetanja, - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu }e biti najmanje 1.000,00 KM, a najviše 50.000,00 KM. - na javnom nadmetanju mogu u~estvovati kupci koji izvr{e polog nov~anih sredstava u visini od 10.000,00 KM. - uplatu izvr{iti na depozitni ra~un suda broj: 3385002206016890, UniCredit Bank. - ponu|a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponud`a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 3 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve poreze i ostale tro{kove prenosa vlasni{tva snosi kupac, - u cijenu nije obra~unat PDV od 17%, a koji se obara~unava na stalna sredstva, - Imovina se prodaje po principu “vi|eno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati, - najpovoljniji ponu|a~ je du`an sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene nepokretne i pokretne imovine u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prodaje, - ako najpovoljniji ponu|a~ ne sklopi Ugovor i uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u nazna~enom roku (30 dana) smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponud`a~ koji je u~estovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponud`a~ ne potpi{e kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku i na propisani na~in u kupoprodajnom ugovoru, gubi pravo na povrat u~e{}a – depozita i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji ponu|a~. 4. Registracija ponu|a~a za javno nadmetanje, sa dokazom o uplati depozita od 10.000,00 KM i li~nom kartom, izvr{it }e se u prostorijama suda najkasnije 10 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. 5. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8h do 15h u nazna~enom sjedi{tu prodavca te na telefon 063 334 413. Bosanska Krupa, 09.01.2012. godine

1. Navedena imovina prodaje se kao cjelina po Lotovima kako je navedena u oglasu (lot 1. i Lot 2.), u fizi~kom stanju na dan prodaje. 2. Navedene cijene predstavljaju po~etne cijene i imovina se ne mo`e prodavati ispod te cijene. Prodaja imovine javnim nadmetanjem }e se odr`ati 03.02.2012. godine (petak) u 12,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, III sprat. 3. Uslovi prodaje: - usmeno javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan u~esnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove, - pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, - ponu|ena cijena }e biti po~etna cijena nadmetanja, - pove}anje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1. je najmanje 100,00 KM, a najvi{e 1.000,00 KM, a za Lot 2. - zemlji{te i gra|evinske objekte je najmanje 1.000,00 KM, a najvi{e 10.000,00 KM - na javnom nadmetanju mogu u~estvovati kupci koji izvr{e polog nov~anih sredstava u visini 10% licitirane imovine, a najvi{e 10.000,00 KM. - uplatu izvr{iti na depozitni ra~un Op}inskog suda Biha} broj: 3385002206016890, UniCredit Bank. - ponud`a~ima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili tre}eg najboljeg ponu|a~a, polo`eni novac }e se vratiti u roku od 5 dana od dana okon~anja javnog nadmetanja, - sve poreze i ostale tro{kove prenosa vlasni{tva snosi kupac. - Imovina se prodaje po principu “vi|eno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. - najpovoljniji ponu|a~ je du`an uplatiti cjelokupni iznos kupljene pokretne imovine u roku od 15 dana ra~unaju}i od dana prodaje, a nepokretne imovine u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prodaje. - ako najpovoljniji ponud`a~ ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u nazna~enom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se progla{ava slijede}i najpovoljniji ponud`a~ koji je u~estovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponud`a~ ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat u~e{}a – depozita i za kupca se progla{ava tre}i po redu najbolji ponu|a~.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota imovine za ~iju kupnju u~estvuje, ponud`a~ }e dostaviti najkasnije 10 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. 5. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedi{tu [IP «Una» u Bosanskoj Krupi, te na telefon broj: 063 334 413. Bosanska Krupa, 09.01.2012. godine

Unsko-sanske novine KRAJINA

agencija za nekretnine

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

9

Cijenjeni klijenti,
Mnogi ljudi se pitaju kako funkcioni{e na{a Agencija. S tim u vezi odlu~ili smo da u nekoliko idu}ih brojeva odgovorimo na neka pitanja koja su ~esto postavljana, te da Vam objasnimo na{e principe rada. Na{ posao nije striktno vezan za nekretnine, ve} je usko vezan za finansije i biznis koji se odvija na teritoriji gdje na{a Agencija posluje. Jako bitna ~injenica je da mi nismo me{etari koji uzimaju novac od ljudi, a ne obavljaju poslove koji su na{a obaveza. Mi smo ti koji tra`e adekvatne kupce i zakupce za klijente koji prodaju ili iznajmljuju svoje nekretnine, ali i kupcima omogu}ujemo finansiranje preko razli~itih institucija kako bi mogli da kupe nekretninu na najlak{i i najbezbolniji na~in. Na{i agenti i stru~ni suradnici su eksperti u svom polju i generalno su najbolje ili najadekvatnije osobe koje su specijalizirane samo za jednu odre|enu stvar. Na{ kadar je visokoobrazovan i sve diplome koje na{i kadrovi nose zara|ene su na najpresti`nijim Univerzitetima u dr`avi i inostranstvu. Jedno od pitanja koje se kupci pitaju: Da li }e mene vi{e ko{tati ako kupim nekretninu preko Agencije za nekretnine? Odgovor je NE. Prodavac je taj koji pla}a agenciju tako da kupac ne mora da razmi{lja da li }e pro}i jeftinije ako kupi nekrentinu direktno. Za{to iznajmljivati nekretninu preko na{e agencije? Zato {to smo mi oni koga kontaktiraju investitori i zakupci nekretnina. “Zbog ~ega investitori prvo kontaktiraju Agenciju”? Da bi se bilo {ta po~elo raditi mora se imati poslovna lokacija. Investitori tako|er ne `ele da sura|uju sa me{etarima zato {to to nije transparentan i fer posao, odnosno to nije na~in na koji su oni ve} navikli da rade.

... da bi san postao dom

P O N U D A
Otvorena nova poslovnica u Cazinu, Cazinskih brigada bb
Kreditiranje po najpovoljnijim kamatnim stopama!
Trosoban stan u Biha}u, naselje Ozimice II, Blok 10, D-4, kat II, stan broj 11, kompletno renoviran i komforan. U cijenu stana ura~unata je kuhinja izra|ena po mjeri sa svim ugradbenim ure|ajima. Stan tako|er posjeduje klimu, te centralno grijanje sa radijatorima. Uz stan dobijate gratis drvarnicu od cca 5m². Ovo je jedno toplo, ugodno i lijepo mjesto za `ivot koje samo mo`ete da po`elite. Povr{ina: 75m². NOVA Cijena: Biha} - Ozimice II 105.000KM.
Stambena ku}a sa popratnim objektima u ulici Biha} - Ceravci Bosanskih {ehida br.15 u Biha}u u odli~nom stanju, na odli~noj lokaciji. Ku}a je u dvije stambene eta`e, te ima veliko dvori{te sa ba{tom, vo}njakom, te popratnim objektima (dvije gara`e, radionica, drvarnica, pecara). Ovaj objekat ima dva ulaza u ku}u, te dva ulaza u dvori{te sa dvije razli~ite saobra}ajnice. Ku}a je u odli~nom stanju, renovirana sa novom stolarijom, sa kompletno ogra|enim dvori{tem. U cijenu ku}e ura~unat je i namje{taj sa alatom i svim popratnim elementima. Mo`e zamjena za stan u Biha}u. Ukupna povrsina: 814 m². Cijena: 320.000 KM.

Dino Teljigovi}, vlasnik Agencije za nekretnine Novi Dom
Cijena ovog stana je ni`a za 1% od ukupne cijene Biha} - Centar stana, nego kada ga kupujete od proizvi|a~a ”Stanovi” d.o.o. Ovo je novoizgra|eni stan vrhun-ske kvalitete i dizajna, ra|en od renomiranih graditelja u suradnji sa renomiraim tvrtkama. Stan se nalazi na ~etvrtom katu lamele B na Ceravcima, u Biha}u a sastoji se od dnevnog boravka, kuhinje, kupatila, hodnika, spava}e sobe, te balkona od 7,93 m². Stan je opremljen najsavremenijim elementima, interfonom, liftom, te ima instalacije za internet i kablo-vsku tv. Uz stan dobijete drvarnicu od 5,85m² gratis. Povr{ina: 56,45 m², Cijena: 85 000 KM – 1%. Prodaje se prizemna porodi~na ku}a sa pomo}nim objektom (ljetna kuhinja i konoba) u Biha} - Vedro Polje biha}kom naselju Vedro Polje u ulici Josipa Juraja [trosmajera br. 11. Ovo je fenomenlana lokacija, mirna, tiha udaljena 50-ak metara od osnovne {kole. Postoji mogu}nost parcelisanja u vi{e dijelova, te svaka parcela da ima pristupni put. Ova lokacija je pogodna i za izgradnju i nekih poslovnih objekata jer je na takvom mjestu gdje su smje{teni i mnogi drugi poslovni i proizvodni objekti. Zemlji{te 40 KM/m². Ukupna povr{ina 2.500 m². Cijena: 150.000 KM.

Prodaje se ogromna ku}a sa dva poslovna prostora, tri odvojena stana u centru Bosanske Bosanska Krupa - Centar Krupe u blizini Lamela iza biv{e Una Banke. Objekat je solidne gradnje i zadovoljava sve gra|evinske i `ivotne uslove, te nema fizi~kih o{te}enja. Jedan od tri stana nije zavr{en ve} se nalazi u roh bau stanju, te mu je potrebno finaliziranje. Ovo je fenomenalna lokacija u samom centru grada gdje si mo`ete rije{iti stambeno i poslovno pitanje. Ukupna povr{ina: 900 m². Cijena: 265.000 KM.
Iznajmljuje se poslovni proctor povr{ine 135m² u Cazin - Jo{ani novoj poslovnoj zgradi VELE FAH u Jo{anima. Ovo je fenomenalna lokacija jer je locirana na samoj raskrsnici Biha} – Cazin – Bosanska Krupa, te Bu`im. U ovoj poslovnoj zgradi smje{ten je maxi market Konzum na prvom spratu, caffe bar, salon namje{taja VELE FAH na prvom spratu, te Salon za vjen~anja sa preno}i{tem na drugom spratu. Ovaj poslovni prostor ima odli~ne predispozicije za pokretanje biznisa iz {irokog asortimana djelatnosti. Ispred objekta ima 100 parking mjesta, te zadovoljava sve uslove modernog gra|enja i dizajna. Cijena: 10 EURO/m².

Prodaje se ku}a sa osku}nicom, novogradnja u biha}kom naselju Vinica u blizini d`amije i vini~ke vode. Ku}a je stara 4. godine, u dvije stambene eta`e + potkrovlje koje je u roh bau stanju. Ku}a se nalazi u ugodnom djelu grada, sa prijatnim kom{ijama. Ovo je mjesto gdje ~ovjek mo`e da se odmara i da u`iva u prirodi iako je u bilizini samog grada. Mo`e zamjena za manju ku}u u Sanskom mostu. Povr{ina: 240m². NOVA Cijena: 90.000KM. Prodaje se troeta`na stambeno – poslovna ku}a u cazinskom naselju ^izmi}i. Kompletno zavr{ena i useljiva odi{e {armom i ljepotom. Prizemlje se sastoji od poslovnog prostora namijenjen za caffe bar, dok su prvi i drugi sprat namijenjeni za stanovanje. Ovaj objekat ima eta`no centralno grijanje. U cijenu objekta ura~unat je kompletan namje{taj koji ista posjeduje. Ukupna povr{ina: 540 m². Cijena: 300.000 EURA.

Biha} - Vinica

Cazin - ^izmi}i

Agencija za nekretnine “Novi dom”, Bosanska 9, 77000 Biha}
tel: +387 62 708 427 i +387 66 885 399; e-mail: info@novidom.ba

10

Unsko-sanske novine KRAJINA

zakupljen prostor

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

Sanski Most
SANSKI PRAVOSLAVCI OBILJE@ILI BO@I]

OBILJE@ENA 19. GODI[NJICA POGIBIJE ZLATNOG LJILJANA

Praznik porodice, mira i radosti
Pravoslavni vjernici na podru~ju op}ine Sanski Most tradicionalno su proslavili Bo`i}, svoj najradosniji blagdan. Veliki broj vjernika prisustvovao je velikom slavlju koje se tradicionalno na Badnje ve~e, organizuje u dvori{tu crkve svetih Petra i Pavla, a na sam Bo`i}, 7. januara u ranim jutarnjim satima slu`ena je sveta bo`i}na liturgija kao i prethodnih godina. Badnjaci su u dvori{te pravoslavne crkve dovezeni iz okolnih sela u kojima `ive gra|ani pravoslavne vjeroispovijesti. Na~elnik op}ine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagi}, putem lokalnih elektronskih medija uputio je ~estitke pravoslavcima sanske op}ine. Badnjaci su stigli iz Podluga, Kruhara, Tomine, Krkojevaca i drugih mjesnih zajednica i naseljenih mjesta sa gra|anima srpske nacionalnosti. U pratnji badnjaka bile su kolone automobila sa vjernicima koji su na ovaj na~in `eljeli do~ekati Bo`i}, svoj naj-

Amir @ili} nije zaboravljen
radosniji praznik. Nakon {to se u dvori{tu crkve okupio veliki broj vjernika, svetu liturgiju je slu`io novi pravoslavni sve{tenik u Sanskom Mostu, Alen Mari}. Mari} je u svojoj besjedi naglasio kako je Bo`i}, praznik porodice, mira i radosti put koji ~ovjek treba da slijedi - put koji vodi ka duhovnim, a ne materijalnim vrijednostima. - Ovo je moj prvi Bo`i} u Sanskom Mostu. Zadovoljan sam odzivom vjernika, izjavio je Alen Mari}, novi srpski sve{tenik u Sanskom Mostu. - Bo`i} je radost za sve one koji ga slave i obilje`avaju. Bo`i} se obilje`ava u krugu porodice i prijatelja, izjavio je Drago Pra{talo, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Sanski Most. U mjesnoj zajednici Stari Majdan 6. januara obilje`ena je devetnaesta godi{njica od smrti Amira @ili}a, zlatnog ljiljana nekada{nje l7. Vite{ke kraji{ke brigade, jedne od najelitnijih brigada u sastavu Sedmog korpusa Armije RBiH Tim povodom delegacije op}ine Sanski Most, bora~kih organizacija, Udru`enja «17. Vite{ka kraji{ka brigada», te politi~kih partija posjetile su roditelje rahmetli Amira @ili}a, koji `ive u porodi~noj ku}i u Starom Majdanu. Evocirane su uspomene na mladog i neustra{ivog heroja Bosanske krajine, koji je svoj mladi `ivot ugradio u temelje slobode i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Delegacije, kao i brojni mje{tani mjesne zajednice Stari Majdan i op}ine Sanski Most, okupili su se na trgu koji nosi ime Amira @ili}a. Na spomen- obilje`je koje je u fazi zavr{-nih radova delegacije su polo-`ile cvije}e te u~enjem fatihe odale po~ast ovom bosanskom heroju. Prije nekoliko mjeseci zapo~eli su radovi na izgradnji spomen - obilje`ja u centru Starog Majdana, posve}enog rahmetli Amiru @ili}u, borcima Armije R Bosne i Hercegovine i mje{tanima Starog Majdana koji su stradali u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. U realizaciji ovog projekta u~estvuje op}ina Sanski Most, mje{tani Starog Majdana te brojna majdanska dijaspora diljem svijeta. Kona~an zavr{etak ovog projekta o~ekuje se ove godine, najvjerovatnije u junu prilikom odr`avanja tradicionalne manifestacije “Ha{lamska nedjelja«. [estog januara 1993. godine, tada 24-godi{nji oficir Armije Bosne i Hercegovine, poginuo je u akciji na viso~kom rati{tu. U to vrijeme Amir @ili}, bio je najmla|i komandant u redovima Armije BiH. Za zasluge i hrabrost u toku odbrane od agresije na na{u zemlju, posthumno je odlikovan najvi{im ratnim vojnim ordenom “Zlatni ljiljan“. Amir @ili}, nije do~ekao slobodu. U trenutku pogibije bio je komandant Drugog bataljona 17. kraji{ke vite{ke brdske brigade. Vje~no po~ivali{te ovog bosanskog gazije i junaka je {ehidsko mezarje u Travniku.

UPRAVNI ODBOR SAVEZA LOVA^KIH UDRU@ENJA F BiH ZASJEDAO U SANSKOM MOSTU

AMATERSKO POZORI[TE «TEATAR ART»

Priznanja i nagrade najzaslu`nijima
Sanski Most i Lova~ko dru{tvo “Sana“ bili su doma}ini sastanku Upravnog odbora Saveza lova~kih udru`enja Federacije Bosne i Hercegovine. Od osnivanja Saveza ovo je bio prvi sastanak Upravnog odbora koji je odr`an van Sarajeva. Dominirala je teku}a problematika koja se ti~e lovstva i organizacije lova~kih dru{tava u ve}em bosanskohercegova~kom entitetu – Federaciji Bosne i Hercegovine. Aktualizirana je dodjela koncesionih prava dru{tvima za upravljanje lovnim podru~jima. Sastanku je prisustvovao i mr. Emd`ad Galija{evi}, resorni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u Vladi Unsko - sanskog kantona. Ministar Galija{evi} je naglasio kako lovstvo na podru~ju Unsko - sanskog kantona ima dugu i bogatu tradiciju, te da predstavlja zna~ajan potencijal u razvioju turisti~ke privrede. Za razliku od prethodnih godina, oblast lovstva na podru~ju Unsko sanskog kantona sada je znatno bolje ure|ena. Izet Alagi}, predsjednik Lova~kog dru{tva “Sana“ izjavio je kako je sjednica Upravnog odbora Saveza lova~kih organizacija Unsko - sanskog kantona odr`ana u lijepom i konfornom sanskom lova~kom domu, priznanje za sanske lovce i njihov uspje{an i kvalitetan rad. Sastanak u Sanskom Mostu poslu`io je i za dodjelu priznanja i nagrade li~nostima koje su prema odluci Lova~kog dru{tva «Sana“ zaslu`ne za razvoj lovstva na prostorima sanske op}ine. Priznanje po~asnog ~lana Lova~kog dru{tva „Sana“, posthumno je dodijeljeno biv{em predsjedniku Faiku Bi{}evi}u, a priznanje su dobili i penzioner Ismet Bi{}evi}, Hilmo Handanagi} i Rifet Bahti}. U ime Saveza lova~kih dru{tava Federacije Bosne i Hercegovine, priznanja za doprinos, razvoj i podr{ku lovstvu dodijeljena su biv{em na~elniku op}ine i aktualnom federalnom ministru razvoja, obrta i poduzetni{tva dr. Sanjinu Halimovi}u, kantonalnom ministru mr. Emd`adu Galija{evi}u, poslaniku u Skup{tini Unsko - sanskog kantona Asimu Kamberu te na~elniku op}ine Sanski Most, dr. Mustafi Avdagi}u.

«Svemirsko putovanje malog princa»
Sanski glumci amateri, ~lanovi Amaterskog pozori{ta “Teatar Art“ predstavili su se u prepunoj staroj gradskoj vije}nici ljubiteljima pozori{ta svojim novim projektom. Uspje{no je predstavljena i premjerno izvedena predstava “Svemirsko putovanje malog princa“, nastala po najpoznatijoj noveli francuskog pisca i pilota Antona de San Egzeperija, koju je napisao l943. godine. U proteklih nekoliko mjeseci adaptaciju je uradila profesorica bosanskog jezika Aj{a Had`iahmetovi}, koja ve} du`i niz godina uspje{no vodi sansko Amatersko pozori{te “Teatar Art“. Sanski glumci su marljivo uvje`bavali pozori{ni komad. Predstava “Svemirsko putovanje malog princa“govori o ljubavi i prijateljstvu kao neprolaznim vrijednostima i idealima kojima treba te`iti ~ovje~anstvo. Na kraju sjajno izvedene predstave publika je burnim i dugotrajnim aplauzom pozdravila i nagradila glumce na sceni. Novela “Svemirsko putovanje malog princa“ Antona de San Egzeperija, po kojoj je ura|ena predstava, prevedena je na preko 180 svjetskih jezika i prodana je u vi{e od 80 miliona primjeraka i jedna je od najprodavanijih i najvi{e tra`enih knjiga u svijetu. Knjiga je uvr{tena u program bosanskog jezika za u~enike sanskih {kola i predstavlja redovnu lektiru za u~enike {estih razreda. Amatersko pozori{te “Teatar Art“ igrat }e je u narednim mjesecima, tako da }e oni koji nisu gledali premjeru istu mo}i pogledati uskoro. - Sretna sam i zadovoljna izvedbom mojih sjajnih glumaca. Publika je odu{evljena izvedbom, to me raduje i daje mi novu snagu za budu}i rad i nove projekte. Hvala divnoj sanskoj publici na podr{ci, izjavila je prof. Aj{a Had`iahmetovi}, po zavr{etku predstave.

KOMPANIJA «ZLATNA DOLINA»

Prvoro|enoj bebi nov~ana nagrada
Kompanija “Zlatna dolina“ porodice Osman~evi} iz Sanskog Mosta ve} petnaest godina njeguje jednu lijepu tradiciju. Prva novoro|ena beba u 2012. godini dobiva nov~anu nagradu ove kompanije. Sanjanka Adela D`umi{i}, donijela je na svijet zdravu `ensku bebu te{ku tri kilograma koja je prva novoro|ena beba na Ginekolo{ko – aku{erskom odjelu sanske Op}e bolnice u 2012. godini. Direktor firme “Zlatna dolina“, Hasan Osman~evi} posjetio je majku Adelu D`umi{i} i prvu novoro|enu bebu i uru~io im tradicionalne poklone i cvije}e. - U na{em hotelu “Zlatna dolina“ organizujemo svake godine do~ek Nove godine,a sav prihod od tombole namijenjen je prvoj novoro|enoj bebi na podru~ju op}ine Sanski Most. Tu tradiciju odr`ali smo i ove godine. Novoro|ena beba je dobila 750 KM, cjelokupan prihod sa novogodi{nje tombole, a majka buket cvije}a, izjavio je direktor kompanije “Zlatna dolina“ Hasan Osman~evi}.

Priredio: E. Tabakovi}

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

11

JP "VODOVOD" BIHA]

OP]INSKO VIJE]E BIHA]

Korisnicima komunalnih usluga ugovori dostavljeni na potpis
Nakon medijskog informiranja JP "Vodovod" Biha} od nedavno je krenulo i s dostavljanjem ugovora o pru`anju komunalnih usluga korisnicima na ku}ne adrese. Prema rije~ima Aide Sabljakovi}, izvr{ne direktorice za ekonomske poslove JP "Vodovod", radi se o ugovorima kojim se reguliraju me|usobne obaveze i prava izme|u davaoca usluga isporuke vode za pi}e i usluga odvodnje otpadnih voda i korisnika komunalnih usluga.

Izmijenjena Odluka o osnivanju JU "Zavod za prostorno ure|enje"
Na posljednjoj sjednici Op}inskog vije}a usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Zavod za prostorno ure|enje" Biha}. Izmjenama i dopunama se moralo pristupiti iz razloga {to su nakon dono{enja Odluke o osnivanju Zavoda doneseni materijalni propisi koji reguliraju djelatnosti koje je Op}ina Biha}, kao osniva~, povjerila Zavodu da ih obavlja. S tim u vezi bilo je potrebno izmijeniti odredbe odluke koje se odnose na povjeravanje javnih ovla{tenja u obavljanju stru~nih i upravnih poslova. Konkretno se to odnosi na sljede}e materijalne propise: Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o cestama, Zakon o prostornom ure|enju i gra|enju, Zakon o bud`etima u Federaciji BiH, Zakon o trezoru u F BiH, te Zakon o vodama. Op}insko vije}e Biha} ovom Odlukom omogu}ava JU "Zavod za prostorno ure|enje" trajno i nesmetano obavljanje djelatnosti i javnom dru{tvenom sektoru. Radi obavljanja javne slu`be Zavodu se prenose javna ovla{tenja i povjeravaju stru~ni i upravni poslovi iz oblasti ure|enja gra|evinskog zemlji{ta, komunalnih djelatnosti, zajedni~ke komunalne potro{nje, upravljanja, gra|enja, rekonstrukcije, odr`avanja i za{tite lokalnih i nerazvrstanih cesta, i oblasti voda. N. Pirali}

Zakonska obveza - Ova aktivnost je u stvari na{a zakonska obaveza koju tretira Zakon o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona a koji je stupio na snagu polovinom pro{le godine. JP "Vodovod" je i putem medija gra|ane informiralo o ~emu se radi a na{i inkasatori nose na ku}ne

adrese ugovore koje korisnici komunalnih usluga trebaju potpisati i dostaviti u na{u poslovnicu. Odmah da napomenem da gra|ani nemaju razloga biti skepti~ni jer radi se o zakonskoj obavezi koja regulira odnos davaoca i korisnika komunalnih usluga, u ovom slu~aju JP "Vodovod" Biha} i gra|ana s podru~ja op}ine Biha}, isti~e gospo|a Sabljakovi}. Dostavom predmetnih ugov-

ora na ku}nu adresu na potpis korisnicima komunalnih usluga JP "Vodovod" Biha} je izvr{ilo svoju zakonsku obavezu. Korisnici su u obavezi u propisanom vremenu potpisati ugovore i dostaviti ih JP "Vodovod". Ukoliko se radi o starijim i nemo}nim osobama isti mogu potpisane ugovore dati inkasatorima ovog poduze}a koji }e ih proslijediti Poslovnici.

Sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima USK-a koji je polovinom 2011. godine stupio na snagu obavezno je zaklju~enje ugovora Starija i nemo}na lica potpisane ugovore mogu dati inkasatorima poduze}a koji }e iste proslijediti Poslovnici

Aida Sabljakovi}, Izvr{na direktorica za ekonomske poslove

Kaznene odredbe Zakon o komunalnim djelatnostima je propisao i kazne za one koji su korisnici komunalnih usluga a ne}e da zaklju~e ugovor. - Svaki korisnik komunalnih usluga je du`an platiti pru`enu uslugu po utvr|enoj cijeni ko{tanja i u zakonom predvi|enom roku. To je ovim ugovorom tako|er precizirano. Na dalje, korisnici komunalnih usluga su du`ni izvr{iti prijavu i odjavu svih promjena, bilo da se radi o promjeni adrese, broja ~lanova doma}instva, vlasni{tvu i to u roku od osam dana od nastale promjene. Sve su to zakonom definirane obaveze i jedne i druge strane a zakoni se trebaju provoditi, isti~e Sabljakovi}. N. Pirali}

Izmjenama i dopunama se moralo pristupiti iz razloga {to su nakon dono{enja Odluke o osnivanju Zavoda doneseni materijalni propisi koji reguliraju djelatnosti koje je Op}ina Biha}, kao osniva~, povjerila ovoj javnoj ustanovi da ih obavlja

Po~inje izgradnja kanalizacije
Izgradnja centralnog kanalizacionog sistema u Cazinu obiman je projekat koji }e obilje`iti 2012. godinu u ovoj op}ini. Za prvi dio kanalizacionog kolektora ve} je potpisan ugovor o izvo|enju radova, a nakon {to je odobreno 700.000 eura od WBIF Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, pristupit }e se izradi fizibiliti studije, idejnog projekta centralnog postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda i glavnog projekta sekundarne kanalizacione mre`e. Na taj na~in, realizacija projekta izgradnje centralnog kanalizacionog sistema i zvani~no }e po~eti. - Ovo je ustvari po~etak implementacije ve} odobrenih preko osam miliona maraka, ali isto tako i prvi korak u realizaciji jo{ osam miliona od EBRD-a i isto toliko iz dva druga donatorska izvora, {to zna~i da je ovo po~etak implementacije odobrenih sredstava u iznosu od 24 miliona KM. Sve one predradnje o kojima smo obavje{tavali javnost u proteklom periodu, ovim ~inom se konkretiziraju i sada mi kre}emo u samu implementaciju projekta, kazao je na~elnik Nermin Ogre{evi}. Op}ina Cazin je sa partnerima iz EBRD (Evropske banke za obnovu i razvoj) ve} izradila projektni zadatak za izradu fizibiliti studije, nakon ~ega je EBRD 3. januara objavila poziv za izra`avanje interesa za konsultante. Nakon toga }e biti provedena procedura za izbor nosioca izrade fizibiliti studije, a potpisivanje ugovora je planirano za mjesec februar, dok je rok za izradu studije tri mjeseca. Cazin je napu~ena op}ina sa oko 200 stanovnika na km2, s gusto raspore|enim naseljima i zato je neophodno rije{iti problem otpadnih voda, a i za privredni razvoj neophodno je rije{iti pitanje otpadanih voda i iz doma}instava i industrije. Jedan dio kanalizacionog kolektora u u`em djelu grada zavr{en je u okviru projekta izgradnje Trga Alije Izetbegovi}a, a u toku ove godine slijedi izgradnja prve etape glavnog kanalizacionog kolektora na dionici od @itarnice do ]uprije u du`ini od 2.000 metara. S. Muminovi}

CAZIN: KAPITALNI PROJEKT KOJI ]E OBILJE@ITI OVU GODINU

12

Unsko-sanske novine KRAJINA

defile

biha}

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

Slave 55 godina rada
- O~ekuje se da }e samo u defileu ulicama grada Biha}a u~estvovati vi{e od 300 voza~a, doma}ih i inozemnih - U ve~ernjim satima zabava u Hotelu "Park"
Udru`enje voza~a Biha} i ove godine spremno do~ekuje 15. januara, Dan voza~a. Ove godine obilje`it }e i jubilarnih 55 godina postojanja i rada. Sve aktivnosti planirane uz ovaj dan u Biha}u po~et }e u subotu, 14. januara, zbog gostiju i u~esnika iz inozemstva. Tradicionalno proslavu Dana voza~a zapo~et }e defileom u kojem }e u~estvovati vi{e od 300 voza~a. Polazna ta~ka je sa @eljezni~ke stanice u Biha}u u 10 sati. U ve~ernjim satima u Hotelu "Park" bit }e organizirana zabava za koju su karte rasprodane jo{ prije sedam dana. - Na zabavi }e biti prisutno 400 zvanica. Bilo bi ih jo{ toliko ali, na `alost, nemamo ve}e sale gdje bi primili sve koji nam se `ele pridru`iti i uveli~ati na{ Dan. Sve to govori da je manifestacija koju organizira Udru`enje voza~a Biha} povodom 15. januara, ne{to ve} prepoznatljivo, ne{to {to ovom gradu treba i na {to svi zajedno mo`emo biti ponosni. Mi se kao organizatori potrudimo da ova manifestacija bude pripremljena {to bolje, s puno humora, smijeha i dobre zabave. Naravno to je i prilika da se zahvalimo na{im sponzorima bez kojih ove zabave ne bi ni bilo a posebna to~ka je dodjela priz-

POVODOM 15. JANUARA, DANA VOZA^A

pozivamo gra|ane da nam se pridru`e u sve~anom defileu a onima koji su uspjeli obezbijediti kartu za ve~ernju zabavu obe}avamo dobar provod Nihad Had`iabdi}

Halid Memagi}

nanja najuspje{nijim voza~ima i servisima u godini iza nas kao i zaslu`nim pojedincima, udru`enjima, poduze}ima i sli~no. Tako }e biti i ove godine. Ovom prilikom pozivamo sve gra|ane da nam se pridru`e u sve~anom defileu a onima koji su uspjeli obezbijediti kartu na ve~ernju zabavu obe}avamo dobar provod, - isti~u Nihad Had`iabdi}, predsjednik Udru`enja voza~a Biha} i Halid Memagi}, ~lan Organizacionog odbora. Dolazak na ovogodi{nju proslavu najavile su kolege iz Slovenije i jo{ nekih evropskih zemalja.

BI[]ANIN KEMAL KE^ALOVI], VOZA^ U PENZIJI

Pre{ao ~etiri miliona kilometara
povratku se i moglo ali kad se ide ku}i tek tada se ~ovjeku `uri. I Kemalova porodica je zbog posla koji je radio i od kojeg se `ivjelo dosta ispa{tala. Najvi{e je ka`e falio djeci ali i oni njemu. Ali raditi se moralo. smije zaboraviti je da na cesti mora{ pomo}i bilo kom u~esniku u saobra}aju ako je u nevolji. Meni se desilo da sam ostao u kvaru na putu za Skoplje, u mjestu Vranje. Pozvao sam njihovo prevozni~ko udru`enje i ljudi su mi popravili kamion a moja firma nikad nije dobila fakturu za to. Tako smo radili i mi ovdje. Kolegijalnost na djelu u prvom planu. Posao voza~a nije za svakog. To je izuzetno zahtjevan posao. Mora{ biti pribran, kada si na putu maksimalno koncentriran na put i u~esnike u saobra}aju kako bi i ti i drugi bili bezbjedni. Za 38 godina koliko sam proveo za volanom kao profesionalni voza~, nikad nisam imao saobra}ajnu nesre}u. Znalo se koji put zaka~iti retrovizorom i tako ne{to sitno ali na sre}u te`ih nesre}a nije bilo. Jako puno zna~i da ~ovjek dok je za volanom ne pu{i, ne pije. Sve ima

- Posao voza~a nije za svakog. ^ovjek koji se `eli baviti ovim poslom mora na prvom mjestu biti humanista a potom imati sve ostale odlike koje karakteriziraju profesionalnog voza~a
Dan voza~a za sve one za volanom ima posebno zna~enje, a pogotovo one kojima je to cijeli radni vijek bilo osnovno zanimanje. Jedan od takvih je i Bi{}anin Kemal Ke~alovi} koji je 2008., nakon 42 godine rada od ~ega 38 za volanom, oti{ao u zaslu`enu penziju. Davne 1966. godine radni vijek je po~eo kao automehani~ar u radionici nekada{njeg biha}kog "Unatransa". ^etiri godine kasnije je pre{ao u voza~e. Kao voza~ teretnog kamiona radio u pogonu "Marjan badel" koje kasnije postalo sastavni dio nekada{njeg PPK Krajina. sam bio uklju~en i u putni~ki saobra}aj. Ipak kamion je bilo moje radno mjesto. U PPK Krajina sam radio do rata. U ratu mobilisan u JKP "Komrad" i tu sam ostao sve do razdvajanja ovog u dva poduze}a, na "Vodovod" i "Komrad". Ja sam kao voza~ kamiona cisterne za pranje gradskih ulica i dostavu pitke vode u zone gdje je vodosnabdijevanje bilo problem, pripao JP "Vodovod" Biha} otkuda sam i ispra}en u penziju 2008. godine. To je u najkra}em gdje sam proveo radni vijek a gdje sam sve kao voza~ bio za 38 godina za volanom to ni sam ne znam. Pro{ao sam biv{u Jugoslaviju uzdu` i poprijeko, vi{e puta, kao i zemlje regiona. Iza mene je dok sam radio ~etiri miliona pre|enih kilometara. Bilo je svakakvih situacija i te{kih i dobrih ali vi{e dobrih. Posao voza~a, pogotovo u prijeratno vrijeme nije bio nimalo lak. Nije ni sada ali je sve daleko savremenije. Sada postoje mobiteli, voza~i se iz bilo kojeg dijela svijeta mogu javiti. Da ne govorim o opremljenosti teretnih vozila, prednosti hidraulike nad mehani~kim sistemom. Ali bilo se mlado pa ni svi ti nedostaci i te{ko}e nisu bitno utjecali da se radi se srcem, - isti~e Kemal. I nije bilo lako za tri dana iz Biha}a oti}i i vratiti iz Skoplja. Pamti Kemal kad je za svega 31 sat odvezao, istovario robu i vratio se u Biha} iz Podgorice. Stiglo se odspavati koji sat pa nazad. Moralo se tako jer je, ka`e, prevozio lako kvarljivu robu i nije se smjelo stajati. U svoje za{to. I ja sam se toga uvijek pridr`avao, isti~e Kemal. Za trud i rad Kemal je vi{e puta nagra|ivan najvi{im priznanjima ali i nov~anim nagradama. Sve to danas kod njega budi samo lijepe uspomene. Iako u penziji nastavio je "`ivjeti" sa strukom. U Udru`enju voza~a Biha} obavlja du`nost sekretara, u~estvuje u organizaciji proslave povodom 15. januara, Dana voza~a. Za njega je ovaj dan ne{to posebno, ne{to za {to se priprema dugo vremena i rado ~eka. Samo su tokom ratnih godina ove zabave bile prekinute ali su po zavr{etku zanovljene i jo{ bolje nego prije. Kemal ni jednu ne propu{ta pa ne}e, ako Bog da, ni ovogodi{nju. U slobodno vrijeme Kemal se bavi muzikom i u ovakvim prilikama ~esto je za mikrofonom. Sevdalinka je ono {to uz p~elarstvo u penzionerskim danima posebno njeguje i voli. N. Pirali}

Dan voza~a ~eka s rado{}u - Sam posao voza~a djeluje kao usamljeni~ki posao ali, vjerujete, voza~i imaju toliko prijatelja i to u svim dijelovima svijeta. Voza~i su humani ljudi i u ovom poslu mora{ biti takav jer nikad ne zna{ kada }e tebi pomo} trebati. Pravilo koje niti jedan voza~ ne

Punih 38 godina za volanom bez gre{ke - Bio je to kombinat koji je zapo{ljavao skoro 3.500 radnika. Ja sam radio kao voza~ u teretnom saobra}aju a kako je ovo poduze}e imalo i svoje autobuse za prevoz sporta{a po potrebi

Kemalova porodica je zbog posla koji je radio i od kojeg se `ivjelo dosta ispa{tala. Najvi{e je ka`e falio djeci ali i oni njemu. Ali raditi se moralo

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton NA^ELNIK BIHA]A ALBIN MUSLI] UPUTIO OTVORENO PISMO MINISTRICI SINHI KURBEGOVI]

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

13

Manipulacija interesima javnosti
Cijenjena ministrice Kurbegovi}, obra}am Vam se ovim putem u svojstvu op}inskog na~elnika, i kao ~ovjek koji vjeruje u javnost rada, odgovornost prema javnom mnijenju, te potrebu zna~ajnijeg i aktivnijeg u~e{}a javnosti u pogledu boljeg rada, ali i korekcije rada vlasti. Koristim tako|er ovu prigodu da Vas li~no pozdravim, po`elim sretnu i uspje{nu 2012. godinu i kriti~ki se osvrnem na navode ili o~itovanje o jednom od zaklju~aka Kolegija op}inskih na~elnika. Naime, Vama je poznato da su op}inski na~elnici odr`ali Kolegij na kojem su, pored drugih va`nih pitanja, detaljno razmotrene pravne i svake druge implikacije Uredbe koja se odnosi na Zakon o prostornom ure|enju i gra|enju, a koja, kako i sami znate duboko zadire u prostor jedinica lokalne samouprave na ovom podru~ju FBiH. Poznato Vam je da je i Kolegij istu uredbu jednoglasno ocijenio spornom. Vi, kako je zabilje`eno na stranicama "Unskosanskih novina - Krajine", a {to su prenijeli i drugi, elektronski mediji, ste iznijeli navode koji su nas zabrinuli, jer se radi o klasi~noj manipulaciji sa interesima javnosti. da je Op}ina Biha} pre{utno dala suglasnost na citirani ~lan Uredbe koji nije ni bio predmetom javnog uvida, te sam stoga prinu|en, da ustanem u odbranu interesa Op}ine Biha} i podastrem javnosti istinu. Dakle, Nacrt Uredbe o gra|evinama i zahvatima od zna~aja za Unsko-sanski kanton i gra|evinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoli{, `ivot i zdravlje ljudi, za koje lokacijsku dozvolu, odnosno urbanisti~ku saglasnost izdaje Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona koji je dostavljen op}inama, nije sadr`avao spornu odredbu ~lana 3. stav 1. ta~ka a) alineja 1. kojom je utvr|eno da za gra|evine ~ija je korisna povr{ina preko 2000m2, lokacijsku dozvolu, odnosno urbanisti~ku saglasnost izdaje Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline, na osnovu prethodno pribavljenog mi{ljenja op}inskih organa uprave nadle`nih za poslove prostornog ure|enja. Javnost ima pravo da zna da je sporna odredba ~lana 3. stav 1. ta~ka a) alineja 1. naknadno ugra|ena u prijedlog Uredbe, te je namjerno ili oma{kom predlaga~a uskra}eno pravo Op}ini da se o~ituje o navedenom prijedlogu. Iz izjave ministrice, date za javnost, proizlazi da je Op}ina Biha} pre{utno dala saglasnost na navedeni ~lan Uredbe. Gra|ani moraju biti upoznati da je na ovaj na~in Ministarstvo kao predlaga~ Uredbe, te Vlada Unsko-sanskog kantona grubo prekr{ila odredbu ~lana 55. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/06) koja obavezuje kantonalne vlasti da konsultuju jedinice lokalne samouprave u postupku dono{enja propisa koji ih se direktno ti~u. Gra|anima ste du`ni dati obrazlo`enje za{to je sve ovo u~injeno, bez valjanog obrazlo`enja i korektnog dijaloga. Siguran sam da je gra|anima Biha}a, ali i gra|anima drugih op}ina neprihvatljivo da se npr. svaka zgrada kolektivnog stanovanja vi{e od 2000 kvadratnih metara, a recimo ~iju izgradnju ne finansira Kanton, uvodi u okvir gra|evina od zna~aja za USK. Ovim, sama Uredba se legitimira neafirmativnom za jedinice lokalne samouprave, jer se o~ito uslo`njava procedura, a ne nikako potpoma`e izgradnja. U ovakvim slo`enim ekonomskim vremenima kada se borimo za svakog investitora, cijenim da poruka koja se ovako {alje poslovnom svijetu ne}e donijeti ni{ta dobro na{im gra|anima, a posebno onima koji su u potrazi za poslom i vlastitom egzistencijom. Umjesto da se jedinicama lokalne samouprave daje {iri prostor, isti se ovom uspostavom nepotrebne kontrole od strane kantona nad ovakvim investicijama, i te kako su`ava, {to je zaista jedinstven primjer u BiH. Na `alost, lo{ primjer "servisiranja" op}ine od strane kantona i kantonalnih institucija.

Citiram dio Va{eg navoda:
"[to se ti~e Zaklju~ka na~elnika da je predmetna Uredba donesena bez saglasnosti jedinica lokalne samouprave, isti~emo da je ovo Ministarstvo, draft Uredbe pravovremeno proslijedilo svim op}inama USK-a, kako bi iste mogle dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Op}ine Bu`im, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Klju~ su se pisano izjasnile da nemaju primjedbi na dostavljeni draft Uredbe, dok je Op}ina Biha} dala odre|ene primjedbe koje su u zakonskim mogu}nostima ugra|ene u tekst Uredbe..." Ovda{nja javnost je primila informaciju, koju smatram, zaista nije potrebno dalje elaborirati, jer se u njoj ne obja{njava ta~ka koja je sporna, a koja je, {to sam uvjeren, napravljena sa namjerom ( ili oma{kom, {to je tako|er mogu}e). Ovakvom informacijom javnost nije upoznata o stvarnom razlogu nezadovoljstva i onom {to sam kao na~elnik Op}ine Biha} zatra`io da se ispravi prije nego nastanu nesagledive posljedice po interese gra|ana u jedinicama lokalne samouprave na podru~ju USK. Vama je poznato da je Op}ina Biha}, nakon ozvani~enja zakonskog okvira, ta~nije jo{ 9. septembra ove godine dostavila svoje prijedloge i sugestije na nacrt Uredbe o gra|evinama i zahvatima od zna~aja za USK, predlaga~a va{eg resornog ministarstva USK-a. Vama je poznato da u dostavljenom tekstu nacrta Uredbe koju smo zaprimili, kao i sve druge op}ine USK, nije bilo ~lana 3. stav 1. ta~ka a) alineja 1; kojom je utvr|ena nadle`nost Kantona za sve gra|evine ve}e od 2000 m2 korisne povr{ine, te se nije ni mogla razmatrati, odnosno, na istu se nije ni mogla dati primjedba. Vama je poznato, a nama nije, kada je i kako je ova ta~ka naknadno ugra|ena u prijedlog usvojene Uredbe, te je (namjerno ili oma{kom predlaga~a) uskra}eno pravo Op}ini Biha} i drugim op}inama USK da se o~ituje o navedenom prijedlogu. Vi u svojoj izjavi dajete sugestiju javnosti

Na osnovu ~lana 117. Zakona o srednjoj {koli i ~lana 85. Pravila JU IS[ "dr. Husein D`ani}" iz Velike Kladu{e, [kolski odbor Ustanove donio je odluku kojom raspisuje
NA^ELNIK OP]INE BIHA]

Telegram su}uti
U povodu iznenadne smrti Dragana Zori}a, istaknutog dru{tveno-politi~kog radnika, koji je tokom 1984/85 godine obavljao poslove i du`nosti prvog ~ovjeka op}ine Biha}, telegram su}uti njegovoj porodici uputili su op}inski na~elnik Albin Musli} i predsjedavaju}i OV Biha} @eljko Mirkovi}. U telegramu izme|u ostalog stoji: "Duboko dirnuti tu`nom vije{}u, u svoje i ime Op}ine Biha} upu}ujemo Vam iskrene rije~i su}uti u povodu nenadane smrti va{eg i na{eg Dragana.Tragi~nu vijest koju smo dobili od na{ih zajedni~kih prijatelja zaista nas je te{ko pogodila, posebno jer znamo koliko je Dragan u~inio za gra|ane Biha}a, tokom svog dru{tveno-politi~kog anga`mana. "

Za upra`njeno radno mjesto 1. predava~ ekonomske grupe predmeta 2. 1/2 norme - do povratka zaposlenice sa trudni~kog bolovanja Kandidat treba da posjeduje a) VII stepen stru~ne spreme - Ekonomski fakultet b) I (prvi) ciklus odgovaraju}eg studija visokog obrazovanja u trajanju od 3 godine (180 ECTS bodova) ili ~etiri godine (240 ECTS bodova), koja su stekla akademsku titulu odnosno stru~no zvanje bachler ili ekvivalent za odre|enu oblast. Uz prijavu dostaviti diplomu, rodni list i uvjerenje o dr`avljanstvu. Konkurs }e ostati otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose na adresu. [kolski odbor JU IS[ "Dr. Husein D`ani}" Velika Kladu{a

KONKURS

S po{tovanjem, op}inski na~elnik mr. sci. Albin Musli}

14

Unsko-sanske novine KRAJINA

kanton

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

CAZINSKE BLOKADE SAOBRA]AJNICA
Nakon vi{ednevne blokade centra Cazina, Nermin Ogre{evi}, na~elnik ove op}ine, sa najbli`im suradnicima anga`iranim na projektu rekonstrukcije Trga prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}a, odr`ao je u ponedjeljak, 9. januara, konferenciju za medije, na kojoj su izneseni detalji vezani za ova de{avanja. Saobra}ajnicu u centru Cazina naime blokiraju radnici "Elektrometala", zbog, kako tvrdi menad`ment firme, nepla}enih obaveza za ura|ene poslove. Istaknuto je kako investitor nema dugovanja prema izvo|a~u, te da je zbog neispunjenja ugovora od strane izvo|a~a Komunalno-stambeni fond ugovor raskinuo. Za trenutno stanje i ~injenicu da je centar

Policija: nisu blokirane saobra}ajnice Ogre{evi}: nema dugovanja izvo|a~u
metal" Cazin, ispo{tovala, no da ovo preduze}e osim {to je sa 56 dana u zaostatku sa zavr{etkom radova, nije ~ak obavilo ni oko 35 posto ugovorenih poslova. Simptomati~no je, kazao je Ogre{evi}, da smo ugovor sa "Elektrometalom" raskinuli 6. januara, a ve} sutradan smo dobili blokadu gradskog trga. - Ugovorena vrijednost radova na rekonstrukciji kru`nog toka u Cazinu iznosila je milion i 884 hiljade i 655 KM, a vrijednost ukupno izvr{enih radova iznosi milion i 163 hiljade i 210 KM. Uvidom u kompletnu dokumentaciju kojom raspola`e investitor vidi se da je on u pretplati od 114.662 KM, dakle, da nema nikakvih obaveza prema izvo|a~u, tvrdi Ogre{evi}. Demantiraju}i sve tvrdnje izvo|a~a i izra`avaju}i ogor~enje njegovim postupkom, na~elnik Ogre{evi} zapitao je da li je ovo na~in na koji treba da funkcionira dr`ava uputiv{i kritike nadle`nim organima prije svih policiji zbog izostanka adekvatne reakcije. kade" gradskog trga, iako ova firma nije u~estvovala u izvo|enju radova. Ogre{evi} je kazao da je ste~ajnoj upraviteljici SCT-a upu}en dopis sa informacijama o tome gdje se i u koje svrhe se koristi imovina te firme. Ogre{evi} je zaklju~io i da Op}ina Cazin ne mo`e biti odgovorna zbog toga {to privatno preduze}e "Elektrometal" svojim uposlenicima duguje pla}e, budu}i da prema toj firmi nema vi{e obaveza, te pozvao radnike na razgovor ali i da svoja prava tra`e kod za to nadle`nih institucija. Jednako po{tivanje zakona Ogre{evi} o~ekuje i kada su u pitanju de{avanja vezana za blokadu saobra}ajnica u Cazinu, kazao je Ogre{evi}. Niha Ninski

Cazina blokiran na~elnik Ogre{evi} prozvao je kantonalnog ministra policije [efika Smlati}a. Sa druge strane, u MUP-u USK-a odbili su takve opaske, tvrde}i da u konkretnom slu~aju nije rije~ o blokadi saobra}ajnice, budu}i da su kamioni parkirani na gra|evinskom podru~ju. Tako|er, u slu~aj bi se prema mi{ljenju MUP-a USK-a trebala anga`irati nadle`na inspekcija, koja to za sada nije u~inila.

Slovenski kamioni u slu`bi blokade? Ogre{evi} je na uvid ponudio i cjelokupnu dokumentaciju, obrazla`u}i da je Op}ina Cazin sve svoje obaveze prema izvo|a~u radova, firmi "Elektro-

Simptomati~no je, kazao je Ogre{evi}, da smo ugovor sa "Elektrometalom" raskinuli 6. januara, a ve} sutradan smo dobili blokadu gradskog trga

Na~elnik pozvao radnike na razgovor Osim izno{enja podataka koji idu u prilog tvrdnjama zvani~nika Op}ine Cazin da su svoje obaveze prema izvo|a~u izmirili, Ogre{evi} je napomenuo da bi se nadle`ni organi u dr`avi, ali i u Sloveniji morali pozabaviti nevjerojatnom situacijom u kojoj su kamioni slovenskog preduze}a SCT u "slu`bi blo-

BOSNA I HERCEGOVINA / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON / OP]INA CAZIN JU OSNOVNA [KOLA "TR@A^KA RA[TELA" U TR@A^KIM RA[TELIMA Na osnovu ~lana 135. Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. Glasnik USK-a 05/04) i Pravila JU O[ "Tr`a~ka Ra{tela" i na osnovu obavijesti od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a broj. 10-34-7682-6/11 od 25.10.2011. godine [kolski odbor na sjednici odr`anoj 10.01.2012. godine donosi odluku o ponovnom raspisivanju

@ENE "KLJU^KIH BISERA" I UNDP

Cool bez droge

KONKURSA
Uslovi konkursa:

Na radno mjesto nastavnika matematike i fizike 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme (do povratka zaposlenika/ce sa trudni~kog bolovanja)

1. Kandidati pored op}ih uslova propisanih Zakonom treba da ispunjavaju uslove utvr|ene Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom za osnovu {kolu i Pedago{kim standardima 2. Uz prijavu potrebno je prilo`iti: - diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne starije od 6 mjeseci - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci - uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 6 mjeseci 3. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja a prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: JU O[ "Tr`a~ka Ra{tela 77225 Tr`a~ka Ra{tela (za konkursnu komisiju)

Projekt "Budi cool ali bez droge" koji uz finansijsku pomo} UNDP-a implementira klju~ko udru`enje `ena "Klju~ki biseri" u{ao je u svoju posljednju fazu. Kroz ovaj {estomjese~ni projekat se prvenstveno mladima ukazalo na {tetnosti koje droga donosi te poku{ala pru`iti alternativa ali i educirati roditelje i {iru zajednicu o na~inima prevencije. U sklopu projektnih aktivnosti koje kao alternativu izme|u ostalog promoviraju kreativnost, zabavu, umjetnost, uli~nim trkama promoviran je i sport kao na~in tro{enja vi{ka vremena. U krosu koji je odr`an glavnom gradskom ulicom u~estvovali su dje~aci i djevoj~ice iz osnovne {kole Klju~ a najbolji su bili Gonilovi} Merd`an i Avdi} Lejla. Najboljima su uru~ene nagrade i medalje a posebno je istaknuto da su svi oni koji izaberu pravi put ve} pobjednici. Ovom prilikom uru~ene su i nagrade Garibovi} Adelisi i Hoti} Anelu za najbolji literarni i likovni rad na temu "Borba protiv droge". A. E.

Unsko-sanske novine KRAJINA
JU Osnovna {kola «Ahmet Hromad`i}» Bosanski Petrovac
Na osnovu pedago{kih standarda za osnovno obrazovanje Slu`beni glasnik USK br. 14/2004 i ~lana 23. Pravilnika o radu Javne ustanove Osnovna {kola «Ahmet Hromad`i}» Bosanski Petrovac, direktor {kole objavljuje

oglasi
Uz prijavu prilo`iti: - dokaz o zavr{enoj osnovnoj {koli, - uvjerenje o neka`njavanju, - uvjerenje o dr`avljanstvu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih i - po prijemu dokaz o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) - u molbi navesti broj telefona radi poziva na razgovor Oglas ostaje otvoren (8)dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i u podru~noj {koli u Bravskom. Nepotpune i neblagovremene prijave na oglas ne}e se razmatrati. Prijave na oglas slati na adresu: JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA «AHMET HROMAD@I]» BOSANSKI PETROVAC UL. V KORPUS BB (sa naznakom za oglas)

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

15

DOO «Metalproizvod» Velika Kladu{a – u ste~aju Ul. Mala Kladuša br. 101 Velika Kladuša
Na osnovu ~lana 101 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. novine F BiH”, br. 29/03 i 32/04) i Odluke Skupštine povjerilaca u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika DOO «Metalproizvod» Velika Kladu{a – u ste~aju ste~ajni upravnik ste~ajnog du`nika, objavljuje:

OGLAS
ZA TRE]U JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE STA^AJNOG DU@NIKA DOO «Metalproizvod» Velika Kladu{a – u ste~aju PUTEM JAVNOG NADMETANJA
R.b. 1. Naziv Trgova~ka roba (gra|evinski materijali, elektro materijal i sanitarije) maloprodajne vrijednosti bez PDV-a 146.403,97 KM Po~etna cijena u KM 30.000,00

Za upra`njeno mjesto pomo}nog osoblja, ~ista~a prostorija – domar
Podru~na {kola u Bravskom: - pomo}no osoblje, ~ista~ prostorija – domar, na odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa poro|ajnog odsustva

OGLAS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton JU Osnovna {kola «Ahmet Hromad`i}» Bosanski Petrovac
U skladu sa Zakonom i osnovnom i op}em srednjem obrazovanju (Sl. glasnik USK-a br. 5), a na osnovu odluke [kolskog odbora br. 14 od 20.12.2011. godine, direktor {kole raspisuje

Za popunu upra`njenih radnih mjesta nastavnika:
Centralna {kola - Nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac do povratka nastavnika sa bolovanja - Nastavnik tehni~ke kulture 1izvr{ilac na odre|eno vrijeme - Nastavnik muzi~ke kulture 16 sati sedmi~no rad u centralnoj i podru~nim {kolama do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - Nastavnik likovne kulture 16 sati sedmi~no za rad u centralnoj i podru~nim {kolama -1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme Podru~ne {kole: - Nastavnik matematike u podru~nim {kolama: Bravsko, Smoljana, Krnjeu{a, Bjelaj - 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. - Nastavnik tehni~ke kulture 10 sati sedmi~no u Bravsko, Smoljani, Bjelaju, Krnjeu{i i Vrto~u - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme - Nastavnik fizike za 7 sati sedmi~no u podru~nim {kolama: Krnjeu{a, Bravsko i Smoljana – na odre|eno vrijeme - Nastavnik pravoslavne vjeronauke za rad u podru~noj {koli u Krnjeu{i 6 sati sedmi~no – 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme. Uz molbu prilo`iti: - Dokaz o stru~noj spremi - Uvjerenje o neka`njavanju - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. U dokumentaciji navesti kontakt telefon radi poziva na razgovor. Prijave na konkurs slati po{tom na adresu: JU O[ «Ahmet Hromad`i}» Bosanski Petrovac ul. 5. korpusa bb.

KONKURS

U gore navededene cijene nije ura~unat PDV. Navedena imovina prodaje se kao cjelina kako je navedena u oglasu, u fizi~kom stanju na dan prodaje. Prodaja imovine javnim nadmetanjem }e se odr`ati 03.02.2012. godine (petak) u 10,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, III sprat. Pravo u~e{}a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, Na javnom nadmetanju mogu u~estvovati kupci koji izvr{e polog nov~anih sredstava u visini od 3.000,00 KM. Uplatu izvr{iti na depozitni ra~un Op}inskog suda Biha} broj: 3385002206016890, UniCredit Bank. Uplatnicu ponud`a~ }e dostaviti najkasnije 10 minuta prije po~etka javnog nadmetanja. Imovina se prodaje po principu “vi|eno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e uva`avati. Ukupnu cijenu predmeta prodaje kupac je obavezan uplatiti u roku od 15 dana od dana odr­avanja licitacije. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati u maloprodajnom objektu ste~ajnog du`nika u Maloj Kladu{i i dobiti sve informacije svakim radnim danom na telefon broj: 063 334 431. Mala Kladuša, 09.01.2012. godine Ste~ajni upravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U
Na osnovu ~l. 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine F BiH broj: 38/05), Predsjednik Op}inskog suda u Biha}u objavljuje

Za prijem pripravnika
1. PRIPRAVNIK – VOLONTER Diplomirani pravnik 4 (~etiri) izvr{ioca

KONKURS

Radi stru~nog osposobljavanja – bez zasnivanja radnog odnosa, na odre|eno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine Kandidat za mjesto pripravnika mora imati visoku stru~nu spremu i stru~ni naziv diplomirani pravnik, te ispunjavati i druge uslove predvi|ene Zakonom (punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost, dr`avljanstvo BiH), koje mora dokazati: - ovjerenom fotokopijom diplome ili uvjerenjem o sticanju visoke stru~ne spreme, - izvodom iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenjem o op{toj zdravstvenoj sposobnosti nadle`ne zdravstvene ustanove; /kandidati su du`ni dostaviti nakon izvr{enog izbora/ - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Prijave sa dokazima o ispunjavanju ta`enih uslova kandidat }e dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: OP]INSKI SUD (prijava na konkurs) BIHA] Bosanska broj 4 Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane PREDSJEDNIK SUDA Bosni} @eljko

EM-D@AD» DOO Vini~ka bb, 77000 Biha}
Tel. 037 310-168 Na osnovu Odluke osniva~a firme «EM-D@AD» DOO raspisujemo

Za prijem u radni odnos
1. In`enjer – agronomije - ratarstvo Uslovi: - zavr{en fakultet agronomije - radno iskustvo 1 (jedna) godina - da je dr`avljanin BiH Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Ul. Biha}ke republike bb (poljoapoteka «EM-D@AD»), Biha} Prijave na konkurs dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 1 (jedna) izvr{ilac

KONKURS

16

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja
TU@NO SJE]ANJE

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

Dana 13.1.2012. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog oca i supruga

SMAJILA [AHBAZOVI]A
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati bol i prazninu u na{im srcima. Bez tebe ni{ta nije kao prije, o`ive sje}anja na dane pro{losti, kao da je ju~e bilo. Hvala ti na svemu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Hasnija, k}eri Sefija i Almira, unu~ad i zetovi

TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje

Duboko u srcu ~uvamo lijepe i drage uspomene na Vas. S po{tovanjem i velikom ljubavlju Vas se sje}aju Va{e k}erke: Subha i Fata sa porodicama svojim

HAZIM SALIHOD@I]
09.01.1983. – 09.01.2012.

MINETA SALIHOD@I]
19.01.2006. – 19.01.2012.
Dana 13.1.2012. god. navr{ava se {est godina kako si nas napustila

SJE]ANJE
Va{i plemeniti likovi i Va{a dobrota uvijek su tu u na{im mislima i srcima prisutni. Porodica Ke~alovi} i Pa{agi}

SADIJA (Kajtezovi}) ZULI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol za tobom ostaju. Rije~ima je te{ko opisati koliko si nam zna~ila i koliko nam nedostaje{. ^ovjek smr}u ne umire, umire onda kad ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji te vole. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni i neutje{ni {to smo te rano izgubili. Tvoji: k}erka Sanela, zet Zikrija i unuk Edvin Dana 13.1.2012. g. navr{ava se {est godina kako si nas napustila

HAZIM SALIHOD@I]
09.01.1983. – 09.01.2012.

MINETA SALIHOD@I]
19.01.2006. – 19.01.2012.

SADIJA (Kajtezovi}) ZULI]
Draga na{a, Navr{ava se {est godina kako si oti{la, ali sje}anje na tvoj lik i dobrotu tvog srca ostaje zauvijek. Nedostaje nam tvoja plemenitost, tvoji savjeti koje si nam nesebi~no davala. Vrijeme koje te~e ne mo`e i nikad ne}e izbrisati na{u ljubav, sje}anje i uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: suprug Munib i sin Sandi sa porodicom

SENKA (ro|. Hod`i}) NEZIREVI]
11.01.1995. – 11.01.2012.
Oti{la si tiho, kako si i `ivjela, a nama ostaje samo bol, tuga i sje}anje na tebe. Tvoj plemeniti lik nikad ne}emo zaboraviti. Tvoji najdra`i: suprug Ejub, k}erke [ejla i [enaida, zet Ervin

SENKA (ro|. Hod`i}) NEZIREVI]
11.01.1995. – 11.01.2012.
@ivot bez tebe je velika praznina koju svi osje}amo. Rije~ima je te{ko opisati koliko si nam zna~ila i koliko nam nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji k}erka [enaida, zet Ervin, prijatelji Pa{ima i Hamdo

TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje Nikad vas ne}emo zaboraviti. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{a djeca: sin Enver i k}erke [aza, Tehvida, Dika, Asmira i Emira

AHMET (Mehmed) DIZDARI]

13.01.2011. – 13.01.2012.

15.08.1996. – 15.08.2011.

ZUHRA (ro|. Amid`i}) DIZDARI]

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

17

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 12.1.2012. godine navr{it }e se devet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

SULEJMANA SMLATI]A
U srcu ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Porodica

MILKA (ro|. Gute{a) BLANU[A
u~iteljica iz Biha}a 17.01.2010. – 2012.
Uvijek si u na{im srcima, mislima i uspomenama.
Tvoji: k}eri Branka i Zora, zetovi Mili} i Gojko, unuci Jana, Dejan, Danijela i Vedrana sa Brankom, Vanjom, Branimirom i Markom, praunuci: Dunja, Andrej, Zara i Mira

Dana 7.1.2012. godine, navr{ilo se sedam godina od smrti na{eg dragog

HAJRUDIN TEMIMOVI]
iz Klju~a 07.01.2005. – 07.01.2012.
Slijedimo tvoju dobrotu, plemenitost i po{tenje. Porodica Temimovi}

TU@NO SJE]ANJE
na dragog brata

Dana 14.1.2012. godine navr{ava se 19 godina od pogibije sina, brata, strica, daid`e i djevera

SEAD (Remzija) ALAGI]
15.01.2008. – 15.01.2012.
Uvijek voljen i nikad zaboravljen! Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari d`ennet. Sestra Sebiha Kli~i} sa porodicom

SAMIR ([erif) MUSLI]- Musa
Dragi Samire, Allah te nama dao kao dar od Boga, a uzeo te za slobodu na{e drage Bosne, jer si je jako volio kao {to si nas volio i cijenio. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i neka ti je veliki rahmet. Tvoji najmiliji

TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu i voljenu sestru

Dana 12.1.2012. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od kada je preselila na ahiret moja draga mama

IN MEMORIAM
Dana 16.1.2012. godine navr{i}e se 22 godine tuge i bola od tragi~ne smrti dragog i najdra`eg

ENVER (Munir) MID@I]
Neka mu je veliki rahmet. Hvala svima koji ga se sje}aju. Porodica

BAHRIJU (Dervi{evi}) HUREMOVI]
11.01.2002. – 11.01.2012.
Neka te uzvi{eni Allah d`.{. obaspe rahmetom svojim i podari lijepi d`enet. Tvoje sestre Beba i Senada i brat Senad sa porodicama

BAHRA (ro|. Dervi{evi}) HUREMOVI]
S ljubavlju i sje}anjem ~uvam uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Azur

TU@NO SJE]ANJE
Dana 12.1.2012. navr{ile su se dvije godine od smrti na{eg dragog

HASAN CRN^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica

18

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja
IN MEMORIAM

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

Dana 15.1.2012. navr{ava se {est godina od kako nije sa nama

Dana 10.1.2012. godine navr{ilo se 40 dana od smrti mog sina

VLADO (Vlatko) DUJMOVI]
15.01.2006. – 15.01.2012.
Kada u grlu umre rije~ A bol nas gu{i Kada zna{ da je kraj A jo{ ga volimo ^u}e{ kako posljednji put U na{oj du{i Ima jedan jo{ neisplakani svijet. Svaka ljubav zavr{ava Se uspomenom. Tata volimo te!!! Tvoja djeca Silva i Dejan i supruga Jaca

FARKE (Ferida) KOR^I]A

DINO ME[I]
(01.12.1994. - 30.11.2011.)
Gledo sam te sino}. U snu. Tu`an. Mrtvu. U dvorani kobnoj, u idili cvije}a, Na visokom odru, u agoniji svije}a, Gotov da ti predam `ivot kao `rtvu. Nisam plako. Nisam. Zapanjen sam stao U dvorani kobnoj, punoj smrti krasne, Sumnjaju}i da su tamne o~i jasne Odakle mi nekad bolji `ivot sjao. Sve ba{, sve je mrtvo: o~i dah i ruke, Sve {to o~ajanjem htjedoh da o`ivim U slijepoj stravi i u strasti muke, U dvorani kobnoj, mislima u sivim. Samo kosa tvoja jo{ je bila `iva, Pa mi re~e: — Miruj! U smrti se sniva
(A.G. Mato{, Utjeha kose)

Pro{lo je 40 dana otkako nije sa nama

Dragi sine, nema rije~i, utjehe, ostala je velika praznina i tuga u mojoj du{i s kojom moram `ivjeti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Mama Esma

DINO ME[I]
Prazna je klupa u drugom redu. Srca su prepuna sje}anja. Zraka sunca }e biti Tvoje ime, a muzika prezime. Vjetar }e mislima na{im pohoditi stani{te Tvoje. U~enici i nastavnici «Umjetni~ke {kole» Biha}

Dana 10.1.2012. godine navr{ilo se 40 dana od smrti mog brata

SJE]ANJA
Dana 9. januara navr{ilo se 11 godina od kada nije s nama na{ otac Neka vam je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem Sin Senad i k}i Sanda sa porodicama

FARKE (Ferida) KOR^I]A
Dragi moj brate, ne mogu a da te suzom ne spomenem… Molimo Allaha d`.{. da tvoju du{u obasja svojom milo{}u i da ti podari d`ennetske ljepote. Sestra Besima sa porodicom

BESIM SMLATI]

09.01.2001. – 09.01.2012.

AZRA (ro|. Huselji}) SMLATI]
04.10.2009. – 2012

Vole te tvoji najmiliji

Dana 9.1.2012. navr{ile su se dvije godine od kad nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 11.1.2012. godine navr{ilo se pet tu`nih godina od kako nije s nama na{

MUHAMED (Hasana) ZULI]
11.01.2007. – 11.01.2012.
Tu`ni su ovi dani bez tebe jer nas podsje}aju na te`ak rastanak s tobom. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoj lik i tvoja dobrota vje~no }e biti urezani u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke Nisveta, Ismeta, Himeta i unu~ad

BE]O BAKRA^ MUHAREM (Alija) ME[I^I] – Kara
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Porodica Me{i~i} Dana 12.1.2012. navr{ila se godina dana otkako nisi sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni d`enet. Tvoji: supruga Umija, sin Salih, k}erke Ramiza, Zonka i Zinka sa unucima

Dana 11.1.2012. godine navr{ilo se pet tu`nih godina od kako nije s nama na{

MUHAMED (Hasana) ZULI]
11.01.2007. – 11.01.2012.
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ne odlazi. Na mezaru ti{ina, a u ku}i praznina. Hvala svima koji te se rado sje}aju i spominju. S tugom i boli tvoj najdra`i te se sje}aju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga \ulsa, sin Sejad, snaha Mirela i unu~ad

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

19

TU@NO SJE]ANJE
Dana 12.1.2012. godine navr{ile se dvije godine dana od kada na{ voljeni suprug i tata nije sa nama

Dana 14. januara 2012. godine navr{ava se 15 godina od prerane smrti na{eg dragog supruga, oca, brata i dida

ZUHDIJA DIZDAREVI]
Uvijek te se rado sje}aju Tvoji najmiliji: supruga Ismeta, k}erka Alma, sin Emir, zet Sven, unuka Jasmina

OSMAN (Mehmeda) ALAGI]
Neka mu je lahka zemlja i da ga dragi Allah nagradi za plemenitost i sve ono {to je ~inio prema svojim roditeljima, supruzi, djeci, rodbini i prijateljima. Tvoji najmiliji: supruga Zlatana, sin Edin, k}erka Dinela, snaha Zehira, unuke Una, Edina, Sara, brat Sulejman i sestra Rasima sa porodicama

TU@NO SJE]ANJE
Dana 12.1.2012. godine navr{ile se dvije godine dana od kada nije na{ voljeni brat i djever sa nama

TU@NO SJE]ANJE
Dana 12.1.2012. godine navr{ile se dvije godine dana od kada nije na{ voljeni brat i djever sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom suprugu i ocu

ILIJAZU MUJ^INOVI]U – Lali
01.09.1950. – 02.01.2012.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Jadranka i sin Mersad

ZUHDIJA DIZDAREVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Brat Said i snaha Elvira

ZUHDIJA DIZDAREVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Brat Muhamed, snaha Nafka, sin Ned`ad, k}erke D`enana i Belma

JAVNA ZAHVALA
Ovim putem izra`avamo zahvalnost doktorima i medicinskom osoblju Kantonalne bolnice «dr. Irfan Ljubijanki}» Biha} Odjela ORL, na~. dr. Amir Reki}, dr. Roman Juri}, prim. dr. Aida Haramba{i}, dr. Amir Ba{anovi}, glavna sestra Ervina Topi}, audimetrija Selmina Falatovi}, instrumentarka Antonija [anti}, sestre Neira ]iri}, [aha Karabegovi}, Almira Mujaki}, D`enana @ali}, Edisa Brki}, Azira Kurtovi}, Vesna Bakovi}, dr. Jasmin Red`i}, dr. Selma Hod`i}, koji su lije~ili i pomogli u najte`im trenucima bolesti na{eg dragog rahmetli supruga i oca

Dana 10.1.2012. godine navr{ile su se tri godine od preseljenja na ahiret na{eg supruga i oca

OMER (Smail) ALAGI]
10.01.2009. – 10.01.2012.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet. Tvoja familija

ILIJAZA MUJ^INOVI]A – LALU
Porodica Muj~inovi}

TU@NO SJE]ANJE
Dana 13.1.2012. g. navr{ava se 19 godina od smrti na{eg dragog oca

Dana 14.1.2012. godine navr{ava se godina od kako nije sa nama na{

TU@NO SJE]ANJE
NA OCA I BRATA Dok `ive oni koji vas vole, i vi }ete `ivjeti. Smr}u ~ovjek ne umire. To je zato {to vas ne}emo nikad zaboraviti. Va{i: sin i brat Fuad, snaha Seida sa svojom porodicom

MUSTAFA (Muhamed) VUKOVI]

16.01.2009. – 16.01.2012.

07.02.1993. – 07.02.2012.

MUHAMED (Mustafa) VUKOVI]

OSMAN (Osmana) \O\I]
13.01.1993. – 13.01.2012.
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati, a u srcu ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Vje~no zahvalna tvoja djeca

BEGO (Ibro) OMANOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem tvoji sin Nihad, snaha Sanela, unu~ad Ena i Sandi

TU@NO SJE]ANJE
NA OCA I BRATA
Tuga i bol ne mjere se vremenom, ve} prazninom koja je ostala iza vas. Va{e k}erke i sestre Zejna i Nihada sa svojim porodicama

MUSTAFA (Muhamed) VUKOVI]

16.01.2009. – 16.01.2012.

07.02.1993. – 07.02.2012.

MUHAMED (Mustafa) VUKOVI]

20

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

na{em cijenjenom sugra|aninu

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE
Dana 4.1.2012. navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog oca, supruga, brata, strica

IBRAHIM (Husein) MUSI]
Vrijeme prolazi a sje}anje na tvoj dragi i plemeniti lik traje vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Asima, sinovi Asmir i Anel

Dana 5.1.2012. god. navr{ile su se dvije godine od prerane smrti nam dragog i nikad pre`aljenog sina, supruga i oca

RIFAT FAZLIJAJ – \uka
1960. – 2010.
Vrijeme prolazi ali tvoj plemeniti lik ostaje zauvijek u na{im srcima. Tvoji: majka Sadeta, supruga D`ehva, sinovi Hasan i Unaldin

DRAGANU ZORI]U
Hvala ti za sve {to si kao odgovoran, po{ten i skroman ~ovjek predano radio u interesu svoga grada i gra|ana. S po{tovanjem OP]INA BIHA]

Dana 9.1.2012. god. navr{ilo se 17 godina od smrti na{eg dragog

Dana 14.1.2012. navr{ava se 19 godina od pogibije na{eg dragog

Dana 12.1.2012. navr{ava se 14 tu`nih godina od smrti na{e drage mame i majke

Dana 8.1.2012. navr{ilo se 11 tu`nih godina od smrti brata, djevera i strica

SEAD (Alije) ]EHAJI]
Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Nerzeta, sinovi Adis i Denis

MIRSAD (Osmana) KADI] – Miki
Godine prolaze ali ne{to nikad, a to je na{a beskrajna ljubav i sje}anja na tebe. Tvoji najmiliji

ENISA (ro|. Demirovi}) [ABI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga u srcu tvojih najmilijih ostaje. Sin Almir, snaha Edita, unu~ad Ines, Din i Haris

Dana 15. januara 2012. godine, navr{ava se jedna tu`na godina od smrti na{e drage mame, majke i punice

EDIN (Bekira) [ABI] - Bed`i
Brat Almir, snaha Edita, unu~ad Ines, Din i Haris

HAN^A (Kajtezovi}) NADAREVI]
15.01.2011. – 15.01.2012.
Voljeni nikad ne umiru, oni `ive u srcima onih koji ih vole. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Benjamin, Dinka i Ismet

Dana 18.1.2012. godine navr{ava se osam godina od smrti na{e najdra`e

Dana 15. januara 2012. godine, navr{ava se jedna tu`na godina od smrti na{e drage mame, majke i svekrve

BEJZE (Kadi}) ARNAUTOVI]
Godine prolaze, a mi se sa istom tugom i boli sje}amo sretnih trenutaka provedenih s tobom. Tvoji: Eso, Sanela i Igor

HAN^A (Kajtezovi}) NADAREVI]
15.01.2011. – 15.01.2012.
Voljeni nikad ne umiru, oni `ive u srcima onih koji ih vole. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Nikki, Tessa, Bajazit-Baja i Michele

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

21

Pro{lo je godina dana otkako s nama nije na{a draga

Dana 19.1.2012. navr{ava se pet godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

AMRA HALAVA]
Te{ka i zla sudbina prerano te je otrgnula od nas, ali znaj da }e tvoj dragi lik i najljep{e uspomene na tebe vje~no `ivjeti u na{im tu`nim srcima. S ljubavlju tvoji: profesorica Iska Handuki}, Aldin, Emira, Zerina, Sevdina, Anela, Aida I., Armin, Benjamin, Aida K., Mirela, Alma, Dijana, Ines, Emina, Majda, Amir Volimo te puno

SADETA MAHMUTOVI]
Sve {to vi{e vremena prolazi, vi{e nam nedostaje{. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i du{i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Alaga i sinovi Asmir, Jasmin i Asim

Dana 19.1.2012. navr{ava se pet godina od kada je preselila na ahiret na{a draga

SADETA MAHMUTOVI]
Molimo milostivog Allaha d`.{. da te nagradi d`enetom i vje~nim rahmetom.

Dana 18.1.2012. navr{it }e se dvije godine dana od smrti na{e drage

Tvoje: Zuhra, Sabina i Mersina

NARCISA SEFI] – Cica
18.01.2010. – 18.01.2012.
U srcu ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Midhad, sin Haris

SJE]ANJE
Dana 14.1.2012. g. navr{avaju se ~etiri godine otkako se na ahiret preselio

SJE]ANJE

Dragi moji, Sje}am Vas se, pamtim Vas ali ne zaboravljam Vas. Voli vas Zumra

MUHAMED (Osmana) GALI] – Gale
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji

KADIFA (ro|. Hili}) VELAD@I]
15.01.1990. – 15.01.2012.
S ljubavlju i po{tovanjem Sin Sejfo sa porodicom

MUHAMED (Mustafe) SARA^EVI]
14.01.1993. – 14.01.2012.

NERMIN (Muhamed) SARA^EVI]
12.10.1995. – 2012.

SJE]ANJE
Tako nam nedostajete. Nerma, [efik, Lea

SALIH (Alije) KULENOVI]
15.01.2000. – 15.01.2012.
Hvala svima koji te se sje}aju. S ljubavlju i po{tovanjem Porodica

MUHAMED (Mustafe) SARA^EVI]
14.01.1993. – 14.01.2012.

NERMIN (Muhamed) SARA^EVI]
12.10.1995. – 2012.

TU@NO SJE]ANJE
na na{e roditelje S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijep d`enet i vje~ni rahmet. Va{a djeca sa familijama

ZIRAFET (Idriz) MUMINOVI] – Dado
1957. – 2011.
Dana 8.1.2012. godine navr{ila se godina dana od kako si nas napustio. Tu`ni {to te izgubismo, a ponosni {to te imasmo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica

AHMET LIPOVA^A

22.06.1978. – 15.01.2012.

15.01.2009. – 15.01.2012.

UMA LIPOVA^A

22

Unsko-sanske novine KRAJINA

sje}anja / mali oglasi

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

TU@NO SJE]ANJE
Dana 13.1.2012. godine navr{avaju se tri godine dana od smrti na{e drage

DANICE (ro|. Vuk{a) BORI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo tvoj dragi i plemeniti lik Porodica

ALEMA (ro|. Harba{) KULENOVI]
2006. – 2012.

RIZO (Sulejman) KULENOVI]
1998. - 2012.

Trajete kroz najljep{e uspomene Va{a djeca sa porodicama

MaLi
PRODAJA STANOVA
• prodajem stan preko puta FIS-a nova gradnja 4. sprat lift, sve pod garancijom 38 m2 1390 KM/m2, tel. 061-445-729 ili 061-446-012 • prodajem renoviran stan 51 m2 (kablovska, lift, centralno grijanje) u strogom centru Biha} (Ul. Bosanska), cijena po m2 • 1.000 eura, tel. 227565 zvati poslije 18 h • prodajem stan u centru grada povr{ine 42 m2, plus terasa 45 m2 i drvarnica, tel. 223-513 • prodajem stan na Ozimicama II, 43 m2, cijena 65.000 KM, tel. 061-590-740 • prodajem stan 66 m2 u Ul. 502. vite{ke brigade br. 23/3 Biha}, tel. 061-415-287 • prodaje se stan na Ozimicama I 70 m2, komplet renoviran, II sprat, tel. 061-415-252, 037-221364 • prodajem stan u centru grada, 70 m2 prizemlje, pogodan za poslovni prostor, tel. 063-384-623 • prodaje se stan na Ozimicama II B-II, D-II, ST-13, drugi sprat, 64 m2, stan je renoviran, {upa za drva, tel. 061-346-692 • prodajem stan 45 m2 u Biha}u soliter kod Kombiteksa na tel. 061-606-952, 0043-6642135-160 • veoma povoljno prodajem trosoban, funkcionalan i komforan stan u centru Biha}a, mogu}nost zamjene za manju nekretninu uz nadoplatu, tel. 061684-158, 061-537-637 • prodajem stan 64 m2 na Ozimicama 1, tel. 061980-337 • povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom (P + sprat + potkrovlje) ku}a 9x11, oku}nica 505 m2, papiri za poslovni prostor sva dokumentacija uredna 1/1, adresa Harmani, tel. 061-531-478 Dado • prodajem ku}u u Biha}u, na Ru`ici, Ul. grabe{ka bb, papiri uredni• cijena povoljna, tel. 065-610820, 065-691-098 • prodajem prizemnu ku}u – stan 60 m2 u Biha}u `eljezni~ka stanica, pogodno za starije osobe i invalide. 65000 KM. Tel. 065-004-434 • na prodaju ku}a u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, 10x8, vo}njak oku}nica sa 600 m2 prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, podovi parket i keramika, 2 terase i tri balkona, djelomi~no PVC stolarija, sve u vrlo dobrom stanju, namje{tena, izdana studentima, mirno za stanovati a centralni polo`aj, cijena po dogovoru, tel. 070-227-250, 063-915-828

OgLasi
Cerava~ka brda, tel. 061-706-075 • izdaje se stan na Cerava~kim brdima broj 60 na 1. spratu po mogu}nosti na du`e vrijeme, stan ima 4 sobe, 1 wc, 1 kupatilo sa wc, balkon, po mogu}nosti familija, stan je u urednom stanju, cijena po dogovoru, tel. 037-350-367 • izdajem stan za studentice s centalnim grijanjem u blizini Tehni~kog fakulteta, tel. 061-621-884, 061458-048 • izdajem sprat ku}e za studentice, poseban ulaz, centralno grijanje, tv kablovska, Internet kod zgrade Oslobo|enja, tel. 223-241, 061-844-257 • sobe za studentice, jednokrevetne i dvokrevetne, u u`em centru Biha}a, 501. sl.brig., 5 min do glavne po{te, centralno grijanje, veliki dnevni boravak sa SAT-TV, trpezarija, kuhinja, uvijek topla voda, mirno za stanovati a centralni polo`aj, povoljna cijena, tel. 070-227-250, 063-915-828 • izdajem sobe za studente u u`em centru grada, namje{teno, centralno grijanje, tv, kablovska, Internet, tel. 223-218, 061-394-288 • izdajem dvije sobe i jednu sobu odvojeno i namje{tene, sa grijanjem i odvojen ulaz kod Fisa i Interexa, tel. 351-125, 061-786-638 • iznajmljujem stan na Ceravcima (nova zgrada) kuhinja, dnevni boravak i spava}a, stan je opremljen kuhinjskim elementima, aparatima i uglom za sjedenje, cijena povoljna, tel. 061-824-953 • iznajmljujem u porodi~noj ku}i bra~nom paru jedan polunamje{ten i jedan nenamje{ten stan sa odvojenim ulazom, elektri~nim i vodovodnim brojilom, terasom, velikim dvori{tem, novogradnja, tel. 061-748-060 • izdajem namje{ten dvosoban stan u~enicima, studentima ili bra~nom paru bez djece, centralno grijanje, kablovska tv, Internet, parking za auto, stan je u blizini pravoslavne crkve u Biha}u, tel. 061155-265 • izdajem stan u Hatincu za studente, studentice, |ake, samce i bra~ni par bez djece, posebna ulaz, kablovska, tel. 062-763-607 • izdajem manji namje{ten stan, poseban ulaz, u obzir dolaze zaposlene osobe, tel. 351-192, 061753-974 • izdajem sobe namje{tene sa centralnim grijanjem, za studentice ili radnice, Ul. bosanskih {ehida, tel. 062-955-984 • izdajem sobe sa kuhinjom i sa kupatilom, namje{tene, vrlo povoljna cijena, sobe su za radnike, |ake, studente, mladi bra~ni par, tel. 310908 • tra`im cimericu kojoj dajem besplatan stan za uzvrat odr`avanje sprat ku}e 2 puta sedmi~no, stan se nalazi kod Fisa u blizini Ma{inskog fakulteta, tel. 062-175-363 • izdajem sprat ku}e za studente sa grijanjem, poseban ulaz, cijena povoljna, tel. 061-661-910 • izdajem stan za studente preko puta Kantonalne bolnice, tel. 061-748-026 • izdaje se stan za studente troiposoban Biha}, Cerava~ka brda 40, eta`no grijanje, kablovska, tel. 061-965-761 • iznajmljujem trosoban stan na Ozimicama I u potpunosti namje{ten, Internet, kablovska, grijanje na struju, zvati iza 16 sati na tel. 061-370-460, 061581-615 • izdajem sobu za studenta ili zaposlenog mu{karca u centru Biha}a, tel. 037-226-231, 061-809-899 • iznajmljujem sobu sa centralnim grijanjem za

Prodaju se zemlji{ta (ku}i{ta) u Biha}u Mali Lug sa uplanjenim pristupnim putem i mogu}im priklju~cima na svu infrastrukturu, dozvoljena je gradnja, stambeno-poslovnih i individualnih objekata, tel. 037-220-821, 062-135-342

Iznajmljujem novo sagra|eni poslovni objekat 400 m2 u Ul. biha}kih branilaca (u blizini autobusne stanice), tel. 062-711-966, email: top.jukic@bluewin.ch
Iznajmljujem namje{ten komforan stan sa posebnim ulazom, sa kablovskom televizijom, centralnim grijanjem, internetom, stan se nalazi u gradu u blizini MUP-a, tel. 061-419-741, 226-969
Izdajem sobe za studentice ili |ake sa posebnim ulazom, cent. grijanjem i kablovskom tv, nalazimo se u Ul. S. Krupi}a 6, kod Ekonomske {kole (kod bazena) tel. 061-689-900, 061-797-431 Prodaje se stan u Biha}u na Ceravcima (Ul. bosanskih {ehida) kod Kantonalne bolnice. Stan je trosoban i namje{ten, veli~ine 83 m2 + 9 m2 drvarnica. Cijena po dogovoru. Zvati na telefon 0046-766448-405 od 17 do 21 sati.

PRODAJA ZEMLJI[TA

PRODAJA KU]A

• prodajem stan u Ul. Harmani H-16/3, visoko prizemlje, potpuno renoviran, mo`e i zamjena 90 m2, tel: 061-612-712 • Prodajem ku}u u Biha}u u Ul. Muhameda Hevaije Uskufije br. 38, ku}a na dobroj lokaciji, blizu centra, cijena povoljna, tel. 00381-64-570-91-70, • prodajem ku}u 500 m2, 180 m2 poslovni prostor + 320 m2 stambeni, u ulici Bosanskih {ehida, Cerava~ka zaobilaznica-raskrsnica. Tel. 061-138719 • prodajem vi{e ku}a u gradskom i prigradskom dijelu grada, plac i placeve sa devast. objektima na Ru`ici, placeve u Kladu{koj ulici po 12 • 15 KM/m2, tel. 065-683-745 • prodajem zapo~eta ku}a 90 m2 u Lohovu sa gra|evinskom dozvolom, struja, voda izvorska, 28 ari placa pod vo}em vlasni{tvo 1/1, 50 m udaljeno od puta, tel. 00381-63-663-179 • prodajem ku}u u u`em dijelu naselja Ripa~, radi se o novogradnji poslovno-stambeni objekat sa urednim papirima, na parceli 320 m2, prizemlje je useljivo, cijena 55.000 KM, tel. 061-155-265 • prodaje se ku}a sa vrtom ukupne povr{ine oko 1000 m2 u Biha}u Edhema Mulabdi}a, poseban ulaz, papiri 1/1, mogu}a zamjena za manji stan (Biha}) uz doplatu, jako povoljno, tel. 00385-91597-5563 • prodajem ku}u Ul. Jablanska 6 prilaz, dimenzije 9,50x8,50 novogradnja, papiri uredni, cijena na upit, tel. 066-614-662, 061-420-370 • prodajem povoljno ku}u u strogom centru Cazina sa oku}nicom od 814 m2, sa dva ulaza u posjed, koji je idealan za izgradnju poslovno-stambenog objekta i trosoban komforan stan u Biha}u na Ozimicama I, povr{ine 83 m2 sa tri lo|e, tel. 061809-972, 037-226-461

• prodajem zemlju pored Une u parcelama ili cijelu, kontakt tel. 037-311-593, 061-385-600 • prodajem u Biha}u u ul. Muhameda Hevaije Uskufije 30, blizu pravoslavnog groblja 14.000 m2 zemlji{ta sa tri poru{ene ku}e i izvorom, struja, voda i telefon, tel. 00381-64-570-91-70 • prodajem placeve na Zlopoljcu papiri gruntovno i katastarski 1/1, cijena od 3 KM do 5 KM, tel. 065657-668 • prodajem u Ra~i}u imanje 8 dunuma sa 2 devast. objekta i 2 nepresu{. izvora vode, cijena imanja 35.000 KM, zemlji{te za placeve uz potok i glavni put, 3 devast. objekta sa 600 m2 i 2 devast. objekta sa 3000 m2 i gra|. dozvolom, 16 dunuma vo}njaka sa objektom pod plo~om po 2 KM/m2, vo}njake, njive i {umu po 1,5 KM/m2, zemlji{te uz Unu, tel. 065-683-745 • povoljno prodajem u Pritoci zemlji{te i placeve za gradnju ku}a i vikendica, uz glavni put parcelu od 2.400 m2 i 22.000 m2, parcelu od 2000 m2 sa devast. objektom i gra|. dozvolom, plac povr{ine 600 m2 sa gra|. dozvolom, tel. 065-683-745 • prodajem placeve po 12-15 KM/m2 u Kladu{koj ulici, na Kamenici 2.000 m2 sa ku}om i gr. dozvolom, na Zlopoljcu imanje sa devastiranim objektom, zemlji{ta i placeve za gradnju, tel. 065683-745 • povoljno prodajem u Jankovcu 40 dunuma {ume sa izvorom Vi{kup, 8 dunuma zemlji{ta uz Unu mo`e se cijepati, imanje sa devast. objektom, ve}e kompl. zemlji{ta i parcele po 1,5 KM po 1 m2, tel. 065-683-745 • prodajem zemlju u Kulen Vakufu na atraktivnom mjesto 500 m od Une uz cestu prema M. Brodu, namijenjenu za vikendice, mijenjam za kombi uz doplatu, tel. 387-62-750-625 • prodajem gra|evinsko zemlji{te, 400m2, k~.910/40 na Repu{inama, u ulici Bosanskog stanka, Biha}. Tel. 037 351 318 zvati 16-20h, svakim danom.

Iznajmljujem trosoban namje{ten stan s centralnim grijanjem na Ozimicama I (iznad trgovine Neli), tel. 070-203-557, 062-249264 Izdajem stan za u~enice – studentice – radnice, blizu Tehni~kog fakulteta, centralno grijanje, tel. 061-601-510, 037-351276
Izdajem stan za studente i studentice kod Islamskog centra sa centralnim grijanjem, kablovskom, internetom i sve re`ije ura~unate u cijenu, tel. 037-220-585, 062-780-410 Prodajem ku}i{te 800 – 1200 m2 preko puta autopijace u Cazinu, uz samu cestu, dozvoljena gradnja, cijena po dogovoru, tel. 037-537328, 062-213-065

IZNAJMLJIVANJE

• iznajmljujem jednosoban namje{ten stan (soba, kuhinja, kupatilo) sa centralnim grijanjem za studentice, blizu Pravnog fakulteta, tel. 063-793-101 • izdajem stan za djevojke, centralno grijanje, Nova ~etvrt Biha}, tel. 061-443-473 • izdajem sobe za |ake i studente povoljna, cijena,

Unsko-sanske novine KRAJINA

sport

Biha}, 13. januar/sije~anj 2012. godine

23

SANSKI MOST

Donatorska ve~er Podgrme~a
Po~etak ove godine ~lanovi i simpatizeri NK Podgrme~a organizirali su i odr`ali `uto-zelenu no}. Godina Podgrme~a kako su je Sanjani nazvali po~ela je donatorskom ve~erom za najstariji sportski kolektiv u Sanskom Mostu sa ciljem da navija~i, simpatizeri, uspje{ni privrednici, nekada{nji nogometa{i, te gra|ani sanske op}ine i brojne sanske dijaspore pomognu svojim sredstvima projekat izgradnje novih tribina na igrali{tu Podgrme~a. Uprava kluba u saradnji sa op}inskim vlastima pokrenula je projekat izgradnje tribina na gradskom stadionu u Sanskom Mostu, a nedavno je i potpisan ugovor sa velikokladu{kim GP “Grupeks“ izgradnje prve faze tribina. Sanjani imaju velike ambicije za plasman u Prvu nogometnu ligu F/BiH, {to je izme|u ostalog u svom obra}anju istakao Amir Be{irevi}, predsjednik kluba. - NK Podgrme~ ima oko 250 ~lanova u sedam klupskih selekcija, koje sa dosta uspjeha igraju u raznim rangovima natjecanja. Na{i nogometa{i zaslu`uju bolje uvjete za rad, zato vas pozivam da svi zajedno obu~emo `uto-zeleni dres i odigramo utakmicu u kojoj mo`emo svi poentirati, - kazao je Be{irevi}. Svojevremeno sjajan golgeter Podgrme~a i veliki ljubitelj sporta, aktualni na~elnik op}ine Mustafa Avdagi} najavio je da }e 2012. godina u pravom smislu rije~i biti godina Podgrme~a. - Kao na~elnik op}ine obe}avam da }e u ovoj i narednim godinama najstariji klub u Sanskom Mostu, koji je dao veliki broj sjajnih nogometa{a, koji su branili boje brojnih liga{kih mom~adi, imati nov~anu potporu iz op}inskog bud`eta kao i do sada. Na{ san o izgradnji tribina je jo{ realniji sa pomo}u svih vas koji ste i danas pokazali da volite Podgrme~. Siguran sam da }e na{ klub ve} od jeseni uz nove tribine i stadion izboriti i plasman u vi{i rang takmi~enja, - istakao je na~elnik Avdagi}. Doprinos donatorskoj ve~eri dalo je i sedam sanskih slikara koji su donirali umjetni~ke slike koje su prodane putem aukcije. Nekada{nji dugogodi{nji uspje{ni igra~, kasnije i odli~an trener Musaib Sajbo Tali}, iz Kanade, gdje ima privatnu {kolu nogometa, na ra~un Podgrme~a uplatio je l000 kanadskih dolara. Na donatorskoj ve~eri prikupljeno je preko 20000 KM. ^lanice udru`enja `ena MZ Trnova pripremile su veliku tortu u obliku stadiona.
E.T. /E.A

Asim Kamber «obukao» igra~e
Poslanik u Skup{tini USK-a Asim Kamber u ime svoje obitelji donirao je 25 kompleta sportske opreme. Radi se o kvalitetnoj opremi koju nosi 90 posto mom~adi {panjolske premijer lige. Poklon je u ime kluba primio Benjamin Klju~anin, {ef stru~nog {taba. - Podgrme~ je sportski kolektiv koji je odgojio najve}i broj na{e djece i vjerujem da }e i dalje raditi na odgoju na{e mladosti. Kao srednjo{kolac sam branio boje jedne sjajne generacije juniora Podgrme~a, pod dirigentskom palicom trenera Ibre Ceri}a. Svi zajedno moramo ulo`iti napor da pomognemo projekt izgradnje tribina na gradskom stadionu u Sanskom Mostu, kao i da pomognemo na{im momcima, koji su ve} dugi niz godina i ambasadori na{eg grada. Meni je ~ast i zadovoljstvo, a ove godine kad izdam knjigu kompletan prihod namijenit }u Podgrme~u. Donacija ne}e biti manja od 5.000 KM, - izjavio je Kamber.

MaLi

OgLasi

KANTONALNA ODBOJKA - @ENE

Prodajem ku}i{ta (oko 500 m2) na Ceravcima u blizini FIS-a kod novih zgrada. Isparcelisano, papiri uredni i dozvoljena gradnja po regulac. planu P+2. Telefon 061-790-183 i 061-144-089

Bi{}anke najbolje
Proteklog vikenda u Bosanskoj Krupi odr`ano je kantonalno prvenstvo u odbojci (`ene) za omladinske kategorije. Na ovogodi{njem prvenstvu u kategoriji mla|e kadetkinje i kadetkinje nastupale su ekipe Biha}a, Bu`ima, Velike Kladu{e i Bosanskog Petrovca, te doma}ina ovogodi{njeg takmi~enja iz Bosanske Krupe. Bi{}anke su i u ove dvije kategorije pokazale da su trenutno naj-bolje u USK-u, te su i mla|e kadetkinje i kadetkinje OK Biha} Preminger osvojile na-slove najboljih i time se pridru`ile svojim klupskim kolegicama iz juniorskog sastava koje su naslov najboljih osvojile krajem pro{le godine. Na parket su prve iza{le odbojka{ice u mla|e kadetskoj konkurenciji u kojoj su u~estvovale osim doma}ina i ekipa @OK Bu`im, OK Biha} - Preminger i @OK Velika Kladu{a. Rezultati: OK Biha}-Preminger @OK Bu`im 2:0, OK Una Bos. Krupa @OK Vel. Kladu{a 2:0. Finalni susret odigrale su pobjednice ekipe Une i Biha} Premingera. Bolju igru prikazale su Bi{}anke koje su slavile pobjedu s 2:0. Ovom pobjedom mla|e kadetkinje OK Biha}-Preminger izborile su plasman na zavr{nicu federalnog prvenstva. Tre}e mjesto osvojila je ekipa OK Bu`im. U susretima za kadetkinje pored ekipe doma}ina Bosanska Krupa nastupale su ekipe OK Biha}-Preminger, @OK Velika Kladu{a i OK Mladost iz Bosanskog Petrovca. U polufinalnim susretima ostvareni su slijede}i rezultati: @OK Velika Kladu{a - OK Mladost Bosanski Petrovac 2:0, OK Biha} Preminger - OK Una Bosanska Krupa 2:0. U finalnom susretu kadetkinja sastale su se ekipe pobjednice OK Biha} - Preminger – @OK Velika Kladu{a. Bi{}anke su i u kategoriji kadetkinja slavile pobjedu rezultatom 2:0 sa kojom su osvojile naslov prvaka USK-a i obezbjedile plasman na federalno prvenstvo koje }e se odr`ati po~etkom narednog mjeseca. Bi{}anke u obje kategorije sa klupe je vodio trener Semin Hubi}. Doma}inu prvenstva ekipi OK Una iz Bosanske Krupe u~esnici su se zahvalili na odli~noj organizaciji ovogodi{nje kantonalne zavr{nice.

[AH: OD KINA DO BENZINA

Izdajem namje{ten stan sa posebnim ulazom centralno grijanje, kablovska tv, sve informacije na tel. 037-310-548, 062-439009
jednog studenta, zajedni~ki wc i kuhinja, Ul. A. \erzeleza br. 38 kod Vlade Kantona, tel. 062-926-728 • izdaje se ku}a u Gornjem Prekounju za porodicu, polunamje{tena je i izdaje se na du`i period, ima veliko kupatilo i opremljenu kuhinju sa elementima dok su sobe poluprazne, ima oko 100 m2 prostora (4 velike sobe), cijena po dogovoru, tel. 061-371-613 • izdajem sobe za studentice vrlo povoljno, centar grada, tel. 062-085335

Oto~anin Armin Keki} pobjednik
U organizaciji [ahov-skog kluba Biha} i ove go-dine je odr`an 17. novogodi-{nji {ahovski turnir «Od kina do benzina». Pokrovitelj tur-nira je Sportski savez op}ine, a svi susreti odigrani su u Hotelu Park uz posjetu veli-kog broja gledalaca. Na tu-rniru je nastupalo 42 takmi-~ara, {to je do sada najve}i broj, a pored doma}ih nastupali su i {ahisti iz BiH i Slovenije. Turnir je igran po pravilima FIDE, [vajcarski sistem od devet kola uz tem-po 10 minuta po igra~u. Nakon devet odigranih kola i odli~nih partija prvo mjesto pripalo je Arminu Keki}u iz Bosanske Otoke. Slijede Enver Beganovi} ([turli}), Mujaga Hairlaho-vi} (Cazin), Amar Salihovi} (Biha}). Peto mjesto pripalo je Jasminu Deli}u (Biha}). Nagradu je primilo jo{ osam plasiranih takmi~ara. U konkurenciji invalida najuspje{niji je Bahrudin Be{i-revi}. Drugi je bio Asmir Hozdi}, tre}i Sead ]orali}. Specijalne nagrade dodijeljene su i najuspje{nijoj kadetkinji Aji Topi} (Cazin), kadetu Eminu Dizdarevi}u (Cazin), Eleni Bori} (Bih-a}), predsjedniku kluba u~esnica Senadu Had`i}u (Bosanski Petrovac), veteranu Osmi Alti}u (Biha}), najstarijem u~esniku Dragi ]opi}u (Slovenija), najmla-|im u~esnicima Ismetu Hrle i Eyma Hrle (Cazin). Bez primjedbi sudijski posao odradili su Edo Durakovi} i Izet Topi}. Priredio: Edin Alagi}

PRODAJA AUTA:

• prodajem FIAT «BRAVA» registrovan do 19.9.2012. godine, cijena po dogovoru, tel. 063-842-232

PRODAJA RAZNO

• prodajem drvenu stolariju «Mediteran» sa griljama (neugra|ivana), 6 dvokrilnih prozora, 2 balkonskih dvokrilnih vrata i jedna balkona jednokrilna vrata, cijena po dogovoru, tel. 061-270-784 • prodajem polovna sobna vrata, prozore, ~etke za farbanje, povoljno, tel. 037-379-415, 062-987-402

POSLOVNI PROSTORI:

• iznajmljuje se poslovni prostor 75 m2 za 450,00 KM, pogodan za sve vrste djelatnosti, dobar prilaz, parking prostor, Mre`ni~ka 21 Kamenica Biha}, tel. 061-760-203 • izdajem poslovni prostor kancelarijski u centru Biha}a, prizemlje, 30 m2, Ul. Bedem br. 22, tel. 037-351-092, 061-900-018 • izdajem tri poslovna prostora 108, 135 i 243 m2, povojno, pogodno za razne namjene Ul. Edhema Mulabdi}a Biha}, tel. 061-100-660 • izdajem poslovni prostor, Ul. |a~ka br. 4 Biha}, tel. 061-463-240

POTRA@NJA:

• tra`im stan u Biha}u sa centralnim grijanjem, soba-kuhinja-kupatilo, samac, pla}am dobro, zaseban ulaz, tel. 061-144-206

RAZNO:

• ~uvam djecu kod svoje ku}e, inf. na tel. 222-502, 061-435-600

Unsko-sanske novine KRAJINA / broj: 820 / petak, 13. januar/sije~anj 2012. godine

Caffe Centar iznena|enje turnira
MALONOGOMETNI TURNIR "BIHA] PREMINGER 2011"
Novogodi{nji malonogometni turnir "Biha} Preminger 2011" do{ao je u samu zavr{nicu. Proteklog vikenda odigrani su susreti drugog kola i ~etvrtfinala, kao i u A i B grupi Pionirske lige. Pro{log vikenda, u subotu, u susretima 2. kola postignuti su slijede}i rezultati: Sandi Pitara Siaford - C.B. Pikolo 1:7, PVC D`aja - Oldtimer 1:5, Moj USK.ba - Sevdah Kulmix 6:7, Borac Javor - In Bar 7:6, Cafe Centar - C.B. Stari Grad Plitvice 3:1, KT Mladost - MNK Pro{i} 5:4, Ko je slijede}i - MNK Brekovica 3:1, Cafe Bar Cosmo Boca Junior 1:4. U nedjelju su odigrana ~etiri susreta ~etvrtfinala u kojem su postignuti slijede}i rezultati: C.B. Pikolo - Old Timer 1:2, Sevdah Kulmix - Borac Javor Iza~i} 2:3, Cafe Centar - KT Mladost 4:2, Ko je slijede}i Boca Juniors 1:4. Prezentacijom odli~nog nogometa u polufinale su se plasirale ~etiri ekipe koje su u dosada{njem takmi~enju pokazale najvi{e. Iznena|enje turnira je mlada ekipa Caffe Centar, koja je u ~etvrtfinalu slavila sa 4:2. Svakako }e biti zanimljivo vidjeti da li su spremni napraviti jo{ ve}e iznena|enje ovog vikenda. Klub borila~kih sportova ZINO Biha} po~etak godine iskoristio je za organizirano polaganje za u~eni~ka zvanja. Uz prisustvo oko 50 ~lanova kao i velikog broja simpatizera ovog kluba u sportskoj dvorani O[ Prekounje polaznici su svoja znanja pokazali pred tro~lanom komisijom u sastavu Suad Filekovi}, Senad ]ati} i Mujo ]ehaji}. Uz odli~nu prezentaciju ste~ena su slijede}a u~eni~ka zvanja: Za kategoriju V KYU polo`ili su Murat \emaili, Nedim Reki}, Ned`ad Pe~enkovi}, Edin ^avki}, Ismar Hod`i}, Mehmed Mu{eta, D`eneta Ljubijanki}, Nijaz Dizdarevi}, Adis Me{i}, Edis Me{i} i Ismar ]ehaji}. Za kategoriju IV KYU polo`io je Robert Ru`ni}, dok su za kategoriju III KYU stekli znanja Ibrahim Veli} i Elmin Islamovi}. Za II KYU uspje{no su polo`ili Elmin Pe~enkovi} i Kenan \uli}. U susretima pionira u grupi A postignuti su slijede}i rezultati: Kolibri 2 - Pritoka 2:2, Kolibri 1 - Vulkanizer [ari} 3:0, Kolibri 2 - Vulkanizer [ari} 1:3, Pritoka - Kolibri 1 0:5. Prvak grupe A je ekipa Kolibri 1, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Vulkanizer [ari}. U grupi B postignuti su slijede}i rezultati: Bod - Metalac 1:0, Radni~ki Ljuto~ 0:0, Metalac - Ljuto~ 1:0, Bod - radni~ki 1:1. Prvak Grupe B je ekipa Bod, dok je drugo mjesto pripalo ekipi Metalac. U prvom polufinalnom susretu sastat }e se ekipe Kolibri 1 - Metalac, dok }e u drugom susretu igrati ekipe N[ Bod - Vulkanizer [ari}. Susreti polufinala igraju se u subotu, dok }e se finalni susret pionira igrati u nedjelju prema rasporedu organizacionog odbora. Uz malonogometne ekipe gostiju iz MNK Seljak iz Livna, N[ Li~ki Osik, NK Crkvenica, gledaoci }e mo}i u`ivati u kulturnom programu. Nakon turnira dodijelit }e se pehari i priznanja najboljim ekipama, najboljem igra~u, strijelcu, golmanu, ferplej ekipi, prvacima u pionirskog takmi~enja, kao i najboljem suda~kom paru turnira. E. Alagi} - Iskreno sam zadovoljan onim {to su demonstrirali na polaganju ovi mladi ~lanovi. Ovo su redovne aktivnosti na po~etku godine. Uz postignute rezultate u protekloj godini nova ste~ena znanja su jo{ jedan od pokazatelja dobrog i ozbiljnog rada u klubu. Ovo je dobra podloga za budu}e uspjehe te o~ekujem u ovoj godini da }e na{i takmi~ari imati jo{ kvalitetnije nastupe. ^estitam svim koji su uspjeli polo`iti i nadam se da im je to motiv vi{e za jo{ bolji rad, kao i motiv za na{e male polaznike ~iji su uzori njihove starije klupske kolege, - istakao je Suad Filekovi}, predsjednik kluba KBK Zino Biha}. U klubu nastavljaju sa radom za predstoje}u takmi~arsku sezonu u kojoj obe}avaju dobre nastupe i nove medalje sa dr`avnih i me|unarodnih takmi~enja. E. Alagi}

16. godina vjernosti

R A S P O R E D Z AV R [ N I C E T U R N I R A
SUBOTA, 13, 14, 14, 15, 16, 00 00 45 45 30 14. januar 1/2 finale :

NEDJELJA, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 00 45 45 30 30 30 30

15. januar - finale :

Old Timer - Borac Javor Iza~i} ( 1/2 seniori) Kolibri 1 - Metalac (1/2 finale pioniri) Litra vina litra kisele - Seljak Livno (veterani rev.) N[ Bod - Vulkanizer [ari} (1/2 pioniri) Caffe Centar - Boca Juniors (1/2 seniori)

3. mjesto pioniri Vije}nici Biha} - NK Crkvenica (revijalni susret) FINALE - pioniri 3. mjesto SENIORI Selekcija pionira turnira - N[ Li~ki Osik FINALE - seniori dodjela pehara i priznanja

(revijalna)

KICKBOXING KLUB “ZINO” BIHA]

Nova u~eni~ka zvanja

redakcija: 228-419; 224-103 tel./fax; tel.: 228-420 ra~unovodstvo: 226-485 (tel./fax); marketing: 226-488 Izdava~: JP “UNSKO-SANSKE NOVINE” d.o.o. DTP: Osman Deli} i Antonija Duri} Ure|uje redakcijski kolegij: Svjetlana ^elan, Sanela BIHA], Ul. 502. vite{ke brigade bb Pa{agi}, Osman Deli} i Antonija Duri} novinari : direktor: Elmedin Mehad`i} Nermina Pirali}, Sanela Pa{agi}, Edin Alagi} i v.d. glavne i odgovorne urednice: Svjetlana ^elan Niha D`ani} Ninski

List je registrovan kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta F BiH pod brojem 563/96. Registarski broj: 4263024120002 PDV broj: 263024120002

[TAMPA: N.I.G.D. DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka

Ra~un broj: 3385002200568303 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Ra~un broj: 1610350008520037 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo •filijala Biha}
Cijena 1 KM, za inostranstvo dvostruko plus PTT tro{kovi.