UCHWAŁA NR X/82/2011

RADY GMINY DYDNIA
z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.8,  art.  40  ust.1,  art.41  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z póź. zm./ w związku z art.10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12  stycznia  1991  roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych  /Dz.  U z  2010  roku,  Nr  95,  poz.613  z póź.  zm./ Rada 
Gminy 
u c h w a l a :  
§ 1. Ustalić roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

581,00 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

697,00 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 

821,00 

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
1) dwie osie: 
a) nie mniej niż12 ton do mniej niż 15 ton 

1.109,00 

b) nie mniej niż 15 ton 

1.109,00 

2) trzy osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton 

2.142,00 

b) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 25 ton 

2.153,00 

c) nie mniej niż 25 ton 

2.327,00 

3) cztery osie i więcej: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 

2.189,00 

b) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton 

2.327,00 

c) nie mniej niż 31 ton 

2.463,00 

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu: 
1) dwie osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 

1.233,00 

b) nie mniej niż 15 ton 

1.557,00 

2) trzy osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton 

1.490,00 

b) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 25 ton 

2.673,00 

c) nie mniej niż 25 ton 

2.673,00 

3) cztery osie i więcej: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 

2.327,00 

b) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton 

2.833,00 

Id: 3983E282­3195­4020­8688­F64DD82B3FFC. Podpisany

Strona 1

c) nie mniej niż 29 ton 

2.833,00 

4. Od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

1.103,00 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

1.254,00 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 

1.436,00 

5. Od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą, 
z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne  o dopuszczalnej  masie  całkowitej 
zespołu pojazdów: 
1) dwie osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 

1.506,00 

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 

1.673,00 

c) nie mniej niż 31 ton 

1.677,00 

2) trzy osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 

1.846,00 

b) nie mniej niż 40 ton 

2.143,00 

6. Od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą, 
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
1) dwie osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 

1.506,00 

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 

1.846,00 

c) nie mniej niż 31 ton 

2.189,00 

2) trzy osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 

2.143,00 

b) nie mniej niż 40 ton 

2.833,00 

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: 
­ od 7 ton, a poniżej 12 ton 

328,00 

8. Od  przyczep  i naczep  z zawieszeniem  pneumatycznym  lub  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne,  które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
1) jedna oś: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 

328,00 

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 

356,00 

c) niemniej niż 25 ton 

399,00 

2) dwie osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 33 tony 

763,00 

b) nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton 

1.057,00 

c) nie mniej niż 38 ton 

1.366,00 

3) trzy osie: 

Id: 3983E282­3195­4020­8688­F64DD82B3FFC. Podpisany

Strona 2

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton 

941,00 

b) nie mniej niż 38 ton 

1.272,00 

9. Od  przyczep  i naczep  z innym  systemem  zawieszenia  osi  jezdnych,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym 
posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
1) jedna oś: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 

344,00 

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 

399,00 

c) nie mniej niż 25 ton 

698,00 

2) dwie osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 33 tony 

1.057,00 

b) nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton 

1.606,00 

c) nie mniej niż 38 ton 

2.114,00 

3) trzy osie: 
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton 

1.171,00 

b) nie mniej niż 38 ton 

1.593,00 

10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) do 15 miejsc włącznie 

574,00 

b) powyżej 15 miejsc i poniżej 30 miejsc 

1.335,00 

c) równej lub wyżej 30 miejsc 

1.779,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Piotr Szul

Id: 3983E282­3195­4020­8688­F64DD82B3FFC. Podpisany

Strona 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful