You are on page 1of 3

UCHWAANRX/82/2011

RADYGMINYDYDNIA
zdnia10listopada2011r.
wsprawieokreleniawysokocistawekpodatkuodrodkwtransportowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorzdzie
gminnym/Dz.U.z2001roku,Nr142poz.1591zp.zm./wzwizkuzart.10ust.1iart.12ust.4ustawyzdnia
12 stycznia 1991 roku opodatkach iopatach lokalnych /Dz. Uz 2010 roku, Nr 95, poz.613 zp. zm./Rada
Gminy
uchwala:
1.Ustalirocznestawkipodatkuodrodkwtransportowychwwysokoci:
1.Odsamochodwciarowychodopuszczalnejmasiecakowitejpojazdu:
a)powyej3,5tonydo5,5tonywcznie

581,00

b)powyej5,5tonydo9tonwcznie

697,00

c)powyej9ton,aponiej12ton

821,00

2.Odsamochodwciarowychzzawieszeniempneumatycznymlubzawieszeniemuznanymzarwnowane
odopuszczalnejmasiecakowitejpojazdu:
1)dwieosie:
a)niemniejni12tondomniejni15ton

1.109,00

b)niemniejni15ton

1.109,00

2)trzyosie:
a)niemniejni12tondomniejni21ton

2.142,00

b)niemniejni21tondomniejni25ton

2.153,00

c)niemniejni25ton

2.327,00

3)czteryosieiwicej:
a)niemniejni12tondomniejni25ton

2.189,00

b)niemniejni25tondomniejni31ton

2.327,00

c)niemniejni31ton

2.463,00

3.Odsamochodwciarowychzinnymsystememzawieszeniaosijezdnychodopuszczalnejmasiecakowitej
pojazdu:
1)dwieosie:
a)niemniejni12tondomniejni15ton

1.233,00

b)niemniejni15ton

1.557,00

2)trzyosie:
a)niemniejni12tondomniejni21ton

1.490,00

b)niemniejni21tondomniejni25ton

2.673,00

c)niemniejni25ton

2.673,00

3)czteryosieiwicej:
a)niemniejni12tondomniejni25ton

2.327,00

b)niemniejni25tondomniejni29ton

2.833,00

Id:3983E282319540208688F64DD82B3FFC.Podpisany

Strona1

c)niemniejni29ton

2.833,00

4.Od cignikw siodowych ibalastowych przystosowanych do uywania cznie znaczep lub przyczep
odopuszczalnejmasiecakowitejzespoupojazdw:
a)od3,5tonydo5,5tonywcznie

1.103,00

b)powyej5,5tonydo9tonwcznie

1.254,00

c)powyej9ton,aponiej12ton

1.436,00

5.Od cignikw siodowych ibalastowych przystosowanych do uywania cznie znaczep lub przyczep,
zzawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane odopuszczalnej masie cakowitej
zespoupojazdw:
1)dwieosie:
a)niemniejni12tondomniejni18ton

1.506,00

b)niemniejni18tondomniejni31ton

1.673,00

c)niemniejni31ton

1.677,00

2)trzyosie:
a)niemniejni12tondomniejni40ton

1.846,00

b)niemniejni40ton

2.143,00

6.Od cignikw siodowych ibalastowych przystosowanych do uywania cznie znaczep lub przyczep,
zinnymsystememzawieszeniaosijezdnychodopuszczalnejmasiecakowitejzespoupojazdw:
1)dwieosie:
a)niemniejni12tondomniejni18ton

1.506,00

b)niemniejni18tondomniejni31ton

1.846,00

c)niemniejni31ton

2.189,00

2)trzyosie:
a)niemniejni12tondomniejni40ton

2.143,00

b)niemniejni40ton

2.833,00

7.Odprzyczepinaczep,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitod7ton
iponiej12ton,zwyjtkiemzwizanychwyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzezpodatnikapodatku
rolnego:
od7ton,aponiej12ton

328,00

8.Od przyczep inaczep zzawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane, ktre
czniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitrwnlubwyszni12ton,zwyjtkiem
zwizanychwyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzezpodatnikapodatkurolnego:
1)jednao:
a)niemniejni12tondomniejni18ton

328,00

b)niemniejni18tondomniejni25ton

356,00

c)niemniejni25ton

399,00

2)dwieosie:
a)niemniejni12tondomniejni33tony

763,00

b)niemniejni33tonydomniejni38ton

1.057,00

c)niemniejni38ton

1.366,00

3)trzyosie:

Id:3983E282319540208688F64DD82B3FFC.Podpisany

Strona2

a)niemniejni12tondomniejni38ton

941,00

b)niemniejni38ton

1.272,00

9.Od przyczep inaczep zinnym systemem zawieszenia osi jezdnych, ktre cznie zpojazdem silnikowym
posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton, zwyjtkiem zwizanych wycznie
zdziaalnocirolniczprowadzonprzezpodatnikapodatkurolnego:
1)jednao:
a)niemniejni12tondomniejni18ton

344,00

b)niemniejni18tondomniejni25ton

399,00

c)niemniejni25ton

698,00

2)dwieosie:
a)niemniejni12tondomniejni33tony

1.057,00

b)niemniejni33tonydomniejni38ton

1.606,00

c)niemniejni38ton

2.114,00

3)trzyosie:
a)niemniejni12tondomniejni38ton

1.171,00

b)niemniejni38ton

1.593,00

10.Odautobuswwzalenociodliczbymiejscdosiedzenia:
a)do15miejscwcznie

574,00

b)powyej15miejsciponiej30miejsc

1.335,00

c)rwnejlubwyej30miejsc

1.779,00

2.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminy.
3.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa
Podkarpackiegoimazastosowaniedopodatkunalenegood1stycznia2012roku.

PrzewodniczcyRadyGminy
mgrPiotrSzul

Id:3983E282319540208688F64DD82B3FFC.Podpisany

Strona3