You are on page 1of 5

UCHWAA NR X/70/11 RADY GMINY DOMARADZ zdnia4listopada2011r. w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowych. Napodstawieart.18ust.2pkt.8,art40ust.1iart.41ust.1ustawyzdnia8marca1990rosamorzdzie gminnym (tekstjednolityDz.U.z2001rokuNr142poz.1591zpn.zm.)orazart.10ust.

1ustawyzdnia12stycznia1991 rokuopodatkachiopatachlokalnych(Dz.U.z2010r.Nr95poz.613)RadaGminyuchwalaconastpuje: 1.Ustala sirocznstawkpodatku od rodkwtransportowychwwysokoci: 1.Odsamochoduciarowegoodopuszczalnejmasiecakowitej: a) powyej 3,5 t do 5,5 t wcznie 724 z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie1190z c) powyej9,0tiponiej12ton1423z 2.Odsamochodwciarowychodopuszczalnejmasiecakowitejiwyprodukowanychpo31grudnia1999 roku: a) powyej 3,5 t do 5,5 t wcznie 701 z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie1102z c) powyej9,0tiponiej12t1301z 3.Odsamochodwciarowychodopuszczalnejmasiecakowitejiwyprodukowanychpo31grudnia1999roku iposiadajcych katalizatory: a) powyej 3,5 t do 5,5 t wcznie 631 z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie 991 z c) powyej9,0tiponiej12t1172z 4.Odsamochodwciarowycholiczbieosi,dopuszczalnejmasiecakowitejpojazduzzawieszeniem pneumatycznymlubzawieszeniemuznanymzarwnowane 1) dwie osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni13 t 946 z b) nie mniej ni13 t do mniej ni14t1001z c) nie mniej ni14 t do mniej ni15t1057z d) nie mniej ni15 t 779 z 2) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni17t1224z b) nie mniej ni17 t do mniej ni19t1255z c) nie mniej ni19 t do mniej ni21t1614z ID: IGEJQ-XYWMT-ATHOQ-VXIAZ-XIGVN. Podpisany. d) nie mniej ni21 t do mniej ni23t1602z e) nie mniej ni23 t do mniej ni25t1947z
Strona 1 / 5

b) nie mniej ni17 t do mniej ni19t1255z c) nie mniej ni19 t do mniej ni21t1614z d) nie mniej ni21 t do mniej ni23t1602z e) nie mniej ni23 t do mniej ni25t1947z f) nie mniej ni25t2058z 3) czteryosieiwicej: g) nie mniej ni12 t do mniej ni25t1780z b) nie mniej ni25 t do mniej ni27t1891z c) nie mniej ni27 t do mniej ni29t2002z d) nie mniej ni29 t do mniej ni31t2006z e) nie mniej ni31t2225z 5.Odsamochodwciarowycholiczbieosi,dopuszczalnejmasiecakowitejpojazduizinnymisystemami zawieszenia osi jezdnych: 1) dwie osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni13t1001z b) nie mniej ni13 t do mniej ni14t1057z c) nie mniej ni14 t do mniej ni15t1112z d) nie mniej ni15t1502z 2) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni17t1517z b) nie mniej ni17 t do mniej ni19t1446z c) nie mniej ni19 t do mniej ni21t1614z d) nie mniej ni21 t do mniej ni23t1780z e) nie mniej ni23 t do mniej ni25t1947z f) nie mniej ni25t2058z 3) czteryosieiwicej: a) nie mniej ni12 t do mniej ni25t1780z b) nie mniej ni25 t do mniej ni27t2006z c) nie mniej ni27 t do mniej ni29t2225z d) nie mniej ni29 t do mniej ni31t2837z e) nie mniej ni31t2837z 6.Odcignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdouywania cznieznaczeplub przyczep odopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwod3,5tonyiponiej 12 ton:
ID: IGEJQ-XYWMT-ATHOQ-VXIAZ-XIGVN. Podpisany. Strona 2 / 5

a) od 3,5 t do 5,5 t wcznie1090z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie1446z

e) nie mniej ni31t2837z 6.Odcignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdouywania cznieznaczeplub przyczep odopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwod3,5tonyiponiej 12 ton: a) od 3,5 t do 5,5 t wcznie1090z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie1446z c) powyej9,0tiponiej12,0t1669z 7.Odcignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdouywania cznieznaczeplub przyczep odopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwod3,5tonyiponiej12toniwyprodukowanychpo31grudnia 1999 roku: a) od 3,5 t do 5,5 t wcznie 991 z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie1301z c) powyej9,0tiponiej12,0t1502z 8.Odcignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdouywania cznieznaczeplub przyczep odopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwod3,5tonyiponiej12toniwyprodukowanychpo31grudnia 1999rokuiposiadajcych katalizatory: a) od 3,5 t do 5,5 t wcznie 883 z b) powyej 5,5 t do 9,0 t wcznie1172z c) powyej9,0tiponiej12,0t1351z 9.Odcignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdouywania cznieznaczeplub przyczep odopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdwrwnejlubwyszej ni12tonzzawieszeniempneumatycznymlub zawieszeniemuznanymzarwnowane: 1) dwie osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni18 t 856 b) nie mniej ni18 t do mniej ni25 t 946 z c) nie mniej ni25 t do mniej ni31t1224z d) nie mniej ni31t1679zl 2) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni40t1557z b) nie mniej ni40t2002z 10.Odcignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdouywania cznieznaczeplub przyczep oliczbieosi,dopuszczalnejmasiecakowitej zespoupojazdw/cignik siodowy + naczepa, cignik balastowy + przyczepa/izinnymsystememzawieszeniaosijezdnych: 1) dwie osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni18t1090z b) nie mniej ni18 t do mniej ni25t1335z c) nie mniej ni25 t do mniej ni31t1502z d) nie mniej ni31t2225z ID: IGEJQ-XYWMT-ATHOQ-VXIAZ-XIGVN. Podpisany. 2) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni40t2002z
Strona 3 / 5

c) nie mniej ni25 t do mniej ni31t1502z d) nie mniej ni31t2225z 2) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni40t2002z b) nie mniej ni40t2892z 11.Odprzyczepinaczep,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitod7ton iponiej12ton,zwyjtkiem zwizanych wyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzez podatnika podatku rolnego: a) od7tdo10twcznie 501 z b) powyej 10 t do poniej 12 t 612 zl 12.Odprzyczepinaczep,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitod7ton iponiej12ton,zwyjtkiem zwizanych wyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzez podatnika podatku rolnegoiwyprodukowanychpo31grudnia1999roku: a) od7tdo10twcznie 450 z b) powyej 10 t do poniej 12 t 551 z 13.Odprzyczepinaczepoliczbieosi,dopuszczalnejmasiecakowitej czniezpojazdemsilnikowym, zwyjtkiem zwizanych wyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzez podatnika podatku rolnego zzawieszeniempneumatycznymlubzawieszeniemuznanymzarwnowane: 1) jedna o: a) nie mniej ni12 t do mniej ni18 t 779 z b) nie mniej ni18 t do mniej ni25t1001z c) nie mniej ni25t1169z 2) dwie osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni28 t 724 z b) nie mniej ni28 t do mniej ni33 t 890 z c) nie mniej ni33 t do mniej ni38t1057z d) nie mniej ni38t1391z 3) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni38t1224z b) nie mniej ni38t1446z 14.Odprzyczepinaczepoliczbieosi,dopuszczalnejmasiecakowitej czniezpojazdemsilnikowym, zwyjtkiem zwizanych wyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzezpodatnikapodatkurolnegozinnym systemem zawieszenia osi jezdnych: 1) jedna o: a) nie mniej ni12 t do mniej ni18 t 779 z
ID: IGEJQ-XYWMT-ATHOQ-VXIAZ-XIGVN. Podpisany. b) nie mniej ni18 t do mniej ni25t1001z Strona 4 / 5

c) nie mniej ni25t1169z 2) dwie osie:

a) nie mniej ni12 t do mniej ni18 t 779 z b) nie mniej ni18 t do mniej ni25t1001z c) nie mniej ni25t1169z 2) dwie osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni28t1101z b) nie mniej ni28 t do mniej ni33t1224z c) nie mniej ni33 t do mniej ni38t1557z d) nie mniej ni38t2002z 3) trzy osie: a) nie mniej ni12 t do mniej ni38t1224z b) nie mniej ni38t1557z 15.Odautobuswoliczbiemiejscdosiedzenia,czniezmiejscemkierowcy: a) mniej ni30 miejsc 556 z b) rwnejlubwyszej ni30miejsc1169z 16.Odautobuswoliczbiemiejscdosiedzenia,czniezmiejscemkierowcyiwyprodukowanychpo31grudnia 1999 roku: a) mniej ni30 miejsc 501 z b) rwnejlubwyszej ni30miejsc1102z 17.Odautobuswoliczbiemiejscdosiedzenia,czniezmiejscemkierowcyiwyprodukowanychpo31grudnia 1999rokuiposiadajcych katalizatory: a) mniejszej ni30 miejsc 450 z b) rwnejlubwyszej ni30 miejsc 991 z 2.Traci moc UchwaaNrXL/285/10RadyGminyDomaradzzdnia29listopada2010r.wsprawieustalenia wysokoci stawek podatku od rodkwtransportowych 3.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 4.Uchwaa podlega ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodkarpackiego.Wchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniaimazastosowaniedopodatkwnalenych od 01 stycznia 2012 roku.

ID: IGEJQ-XYWMT-ATHOQ-VXIAZ-XIGVN. Podpisany.

Strona 5 / 5