You are on page 1of 8

UCHWAANRXVIII/125/2011

RADYGMINYCZARNA
zdnia7listopada2011r.
wsprawieustaleniastawekpodatkuodrodkwtransportowychnaterenieGminyCzarna.
Na podstawie art. 18ust. 2oraz art. 40ust. 1i art.42ustawy zdnia8marca 1990r.osamorzdziegminnym
(tekstjednolityDz.U.z2001Nr142poz.1591pn.zm.)orazart.10ust.1i2ustawyzdnia12stycznia1991r.
opodatkach iopatach lokalnych (tj. Dz. U.z 2010 roku Nr 95 , poz. 613 zpn. zm.) Rada Gminy wCzarnej
uchwalaconastpuje:
1.Ustalasistawkipodatkuodrodkwtransportowychwnastpujcychwysokociach:
1.dla samochodw ciarowych odopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony iponiej 12 ton, jak
wzacznikuNr1douchway,
2.Dla samochodw ciarowych odopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton jak
wzacznikuNr2douchway,
3.Dla cignikw siodowych ibalastowych przystosowanych do uywania cznie znaczep lub przyczep
odopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 tony iponiej 12 ton jak wzaczniku Nr 3do
uchway,
4.Dla cignikw siodowych ibalastowych przystosowanych do uywania cznie znaczep lub przyczep
odopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton , jak wzaczniku Nr 4do
uchway,
5.Dla przyczep inaczep, ktre cznie zpojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od
7ton iponiej 12 ton, zwyjtkiem zwizanych wycznie zdziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika
podatkurolnego,jakwzacznikuNr5douchway,
6.Dlaprzyczepinaczep,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitrwn
lub wysz ni 12 ton, zwyjtkiem zwizanych wycznie zdziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika
podatkurolnego,jakwzacznikuNr6douchway,
7.Odautobusw,jakwzacznikuNr7douchway.
2.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyCzarna
3.Traci moc Uchwaa Nr XLII/406/2005 Rady Gminy Czarna zdnia 29 listopada 2005 roku wsprawie
ustaleniastawekpodatkuodrodkwtransportowychnatereniegminyCzarna.
4.UchwaapodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodkarpackiegoiwchodziwycie
poupywie14dnioddniaogoszeniaimazastosowaniepoczwszyodrokupodatkowego2012.

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Samochodyciaroweodopuszczalnejmasiecakowitejpowyej3,5tonyiponiej12ton

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Dopuszczalnamasacakowitawtonach
powyej3,5tonydo4tonwcznie
Powyej4tondo5,5tonwcznie
powyej5,5tondo8tonwcznie
powyej8tondo9tonwcznie
powyej9tondoponiej12ton

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Kwotapodatku
462
484
572
627
682

Strona1

ZacznikNr2doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Samochodyciaroweodopuszczalnejmasiecakowitejrwnejlubwyszejni12ton

Liczbaosiidopuszczalnamasa
Stawkapodatku(wzotych)
cakowitawtonach
niemniej
Mniej Ojezdna(osiejezdne)zzawieszeniem
ni
ni
pneumatycznymlubzawieszeniemuznanymza
rwnowane
Dwieosie
12
13
1.111
13
14
1.166
14
15
1.221
15
1.276
trzyosie
12
17
1.331
17
19
1.397
19
21
1.496
21
23
1.595
23
25
1.705
25
1.815
Czteryosieiwicej
12
25
1.595
25
27
1.705
27
29
1.815
29
31
1.925
31
2.035

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Innesystemy
zawieszeniaosi
jezdnych
1.100
1.155
1.210
1.392,26
1.320
1.375
1.485
1.705
1.815
1.925
1.705
1.815
1.925
2.727,97
2.727,97

Strona1

ZacznikNr3doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Cignikisiodoweibalastoweprzystosowanedouywaniacznieznaczeplubprzyczepodopuszczalnej
masiecakowitejzespoupojazdwod3,5tonyiponiej12ton

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Dopuszczalnamasacakowitawtonach
Od3,5tonydo4tonwcznie
Powyej4tondo5,5tonwcznie
powyej5,5tondo8tonwcznie
powyej8tondo9tonwcznie
powyej9tondoponiej12ton

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Kwotapodatku
704
814
1.034
1.265
1.265

Strona1

ZacznikNr4doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Cignikisiodoweibalastoweprzystosowanedouywaniacznieznaczeplubprzyczepodopuszczalnej
masiecakowitejzespoupojazdwrwnejlubwyszejni12ton

Liczbaosiidopuszczalnamasacakowitazespoupojazdw:
Stawkapodatku(wzotych)
cigniksiodowy+naczepa,
cignikbalastowy+przyczepa
(wtonach)
niemniej
mniej Ojezdna(osiejezdne)
Innesystemy
ni
ni zzawieszeniempneumatycznymlub
zawieszeniaosi
zawieszeniemuznanymza
jezdnych
rwnowane
dwieosie
12
18
1.375
1.430
18
25
1.430
1.485
25
31
1.540
1.540
31
1.639
2.155,15
trzyosie
12
40
1.760
1.916,27
40
1.980
2.834,57

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Strona1

ZacznikNr5doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Przyczepyinaczepy,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitod7ton
iponiej12tonzwyjtkiemzwizanychwyczniezdziaalnociroliczprowadzonprzezpodatnika
podatkurolnego

Kwota
podatku

Dopuszczalnamasacakowitawtonach
l.p.

1.
2.

niemniejni
7
10

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

mniejni
10
12

341
363

Strona1

ZacznikNr6doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Przyczepyiinaczepy,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitrwn
lubwyszni12tonzwyjtkiemzwizanychwyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzez
podatnikapodatkurolnego

Liczbaosiidopuszczalnamasacakowitazespoupojazdw:
Stawkapodatku(wzotych)
naczepa/przyczepa
+
pojazdsilnikowy
(wtonach)
niemniej
Mniej Ojezdna(osiejezdne)zzawieszeniem
Innesystemy
ni
ni
pneumatycznymlubzawieszeniemuznanymza zawieszeniaosi
rwnowane
jezdnych
jednao
12
18
605
715
18
25
825
935
25
1.045
1.155
Dwieosie
12
28
1.155
1.265
28
33
1.265
1.375
33
38
1.375
1.485
38
1.485
1.890,58
Trzyosie
12
38
1.595
1.650
38
1.705
1.870

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Strona1

ZacznikNr7doUchwayNrXVIII/125/2011
RadyGminyCzarna
zdnia7listopada2011r.
Autobusy

L.p.

Kwota
podatku

zasilanygazem

1.

Liczbamiejscdosiedzenia
Mniejni30miejsc

770

550

2.

Rwnejlubwyszejni30miejsc

1.430

1.210

Id:YNXEMJWLQBRTPJYSZKMREDFUM.Podpisany

Strona1