You are on page 1of 8

UCHWAŁA NR XVIII/125/2011

RADY GMINY CZARNA
z dnia 7 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna. 
Na  podstawie  art.  18 ust.  2 oraz  art.  40 ust.  1 i  art. 42 ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 późn. zm. ) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach  i opłatach  lokalnych  (tj.  Dz.  U.z  2010  roku  Nr  95  ,  poz.  613  z późn.  zm.)  ­  Rada  Gminy  w Czarnej 
uchwala co następuje: 
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach: 
1. dla  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony  i poniżej  12  ton,  jak 
w załączniku Nr 1 do uchwały, 
2. Dla  samochodów  ciężarowych  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  jak 
w załączniku Nr 2 do uchwały, 
3. Dla  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od  3,5  tony  i poniżej  12  ton  jak  w załączniku  Nr  3 do 
uchwały, 
4. Dla  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  ,  jak  w załączniku  Nr  4 do 
uchwały, 
5. Dla  przyczep  i naczep,  które  łącznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od 
7 ton  i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika 
podatku rolnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 
6. Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub  wyższą  niż  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika 
podatku rolnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały, 
7. Od autobusów, jak w załączniku Nr 7 do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna 
§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XLII/406/2005  Rady  Gminy  Czarna  z dnia  29  listopada  2005  roku  w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Czarna. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2012. 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 
L.p. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
powyżej 3,5 tony do 4 ton włącznie 
Powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie 
powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie 
powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Kwota podatku 
462 
484 
572 
627 
682 

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
Stawka podatku ( w złotych ) 
całkowita w tonach 
nie mniej 
Mniej  Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 
niż 
niż 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 
Dwie osie 
12 
13 
1.111 
13 
14 
1.166 
14 
15 
1.221 
15 
1.276 
trzy osie 
12 
17 
1.331 
17 
19 
1.397 
19 
21 
1.496 
21 
23 
1.595 
23 
25 
1.705 
25 
1.815 
Cztery osie i więcej 
12 
25 
1.595 
25 
27 
1.705 
27 
29 
1.815 
29 
31 
1.925 
31 
2.035 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 
1.100 
1.155 
1.210 
1.392,26 
1.320 
1.375 
1.485 
1.705 
1.815 
1.925 
1.705 
1.815 
1.925 
2.727,97 
2.727,97 

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 
L.p. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
Od 3,5 tony do 4 ton włącznie 
Powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie 
powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie 
powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Kwota podatku 
704 
814 
1.034 
1.265 
1.265 

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
Stawka podatku ( w złotych ) 
ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa 
( w tonach ) 
nie mniej 
mniej  Oś jezdna ( osie jezdne ) 
Inne systemy 
niż 
niż  z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszenia osi 
zawieszeniem uznanym za 
jezdnych 
równoważne 
dwie osie 
12 
18 
1.375 
1.430 
18 
25 
1.430 
1.485 
25 
31 
1.540 
1.540 
31 
1.639 
2.155,15 
trzy osie 
12 
40 
1.760 
1.916,27 
40 
1.980 
2.834,57 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością roliczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego 
 
Kwota 
podatku 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
l.p. 

1. 
2. 

nie mniej niż 

10 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

mniej niż 
10 
12 

341 
363 

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Przyczepy i i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
Stawka podatku ( w złotych ) 
naczepa / przyczepa 

pojazd silnikowy 
(w tonach) 
nie mniej 
Mniej  Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem 
Inne systemy 
niż 
niż 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za  zawieszenia osi 
równoważne 
jezdnych 
jedna oś 
12 
18 
605 
715 
18 
25 
825 
935 
25 
1.045 
1.155 
Dwie osie 
12 
28 
1.155 
1.265 
28 
33 
1.265 
1.375 
33 
38 
1.375 
1.485 
38 
1.485 
1.890,58 
Trzy osie 
12 
38 
1.595 
1.650 
38 
1.705 
1.870 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/125/2011
Rady Gminy Czarna
z dnia 7 listopada 2011 r.
Autobusy 
 
L.p. 

Kwota 
podatku 

zasilany gazem 

1. 

Liczba miejsc do siedzenia 
Mniej niż 30 miejsc 

770 

550 

2. 

Równej lub wyższej niż 30 miejsc 

1.430 

1.210 

Id: YNXEM­JWLQB­RTPJY­SZKMR­EDFUM. Podpisany

Strona 1