You are on page 1of 2

UCHWAANRXVIII/250/11 RADYMIEJSKIEJWSTALOWEJWOLI zdnia28padziernika2011r. wsprawieuchwaleniaIzmianymiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegoosiedla"Nad Bekiem"wStalowejWoli Napodstawieart.18ust.2pkt5ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr 142 poz. 1591 zpn. zm.) oraz art. 20 ust. 1i art.

27 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2003r. Nr 80 poz. 717 zpn. zm.), po stwierdzeniu zgodnoci zustaleniami Studium uwarunkowa ikierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola, uchwalonego uchwa Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej wStalowej Woli z21 stycznia 2005r. wraz zpniejszymizmianamiRadaMiejskawStalowejWoliuchwala,conastpuje: Rozdzia1. PRZEPISYOGLNE 1.1.Uchwala si Izmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Bekiem" wStalowej Woli uchwalonego Uchwa Nr VII/71/07 Rady Miejskiej wStalowej Woli zdnia 30 marca 2007 r., ktrazostaaogoszonawDziennikuUrzdowymWojewdztwaPodkarpackiegoNr41zdnia23maja2007r.poz. 1104zwanejdalejzmianplanu. 2.Zmianaplanuobejmujeobszarwgranicachjegoobowizywania. 2.1.Integralnczciuchwayjestrysunekzmianyplanuwskali1:2000,stanowicyzacznikgraficznyNr 1. 2.Rysunekzmianyplanuobowizujewnastpujcymzakresie: 1)granicaobszaruobjtegozmianplanumiejscowego 2)liniarozgraniczajcaterenyornymprzeznaczeniu 3)skrelonaliniarozgraniczajcaterenyornymprzeznaczeniu 4)nieprzekraczalnaliniazabudowy 5)skrelonanieprzekraczalnaliniazabudowy Rozdzia2. ZMIANYWOBOWIZUJCYCHPRZEPISACH 3.1.W uchwale Nr VII/71/07 Rady Miejskiej wStalowej Woli zdnia 30 marca 2007 roku wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Bekiem" wStalowej Woli, wprowadza si nastpujcezmiany: 1)w8ust.3otrzymujebrzmienie: 3.Ustalasizakazlokalizacjiprzedsiwzimogcychznaczcooddziaywanarodowiskowrozumieniu przepisw oochronie rodowiska, dla ktrych jest wymagany raport ooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko za wyjtkiem realizacji inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej iinfrastrukturytelekomunikacyjnejonieznacznymoddziaywaniu 2)w9ust.3otrzymujebrzmienie: 3.Ustalasizakazlokalizacjiprzedsiwzimogcychznaczcooddziaywanarodowiskowrozumieniu przepisw oochronie rodowiska, dla ktrych jest wymagany raport ooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko za wyjtkiem realizacji inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej iinfrastrukturytelekomunikacyjnejonieznacznymoddziaywaniu 3)w10: a)wust.1"0,47ha"zastpujesi"0,55ha" b)ust.3otrzymujebrzmienie:

Id:FTTJMAZLMMVSKGFESOXTOFXAF.Podpisany

Strona1

3.Ustalasizakazlokalizacjiprzedsiwzimogcychznaczcooddziaywanarodowiskowrozumieniu przepisw oochronie rodowiska, dla ktrych jest wymagany raport ooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko za wyjtkiem realizacji inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej iinfrastrukturytelekomunikacyjnejonieznacznymoddziaywaniu, c)wust.4punkt2literadotrzymujebrzmienie: d)dlaterenu4MNU: wliniirozgraniczajcejdrogKDGP niemniejni8modzewntrznejkrawdzijezdnidrogi1KDZ niemniejni4modliniirozgraniczajcejdrog3KDD 4)w11ust.3otrzymujebrzmienie: 3.Ustalasizakazlokalizacjiprzedsiwzimogcychznaczcooddziaywanarodowiskowrozumieniu przepisw oochronie rodowiska, dla ktrych jest wymagany raport ooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko za wyjtkiem realizacji inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej iinfrastrukturytelekomunikacyjnejonieznacznymoddziaywaniu 5)w12ust.3otrzymujebrzmienie: 3.Ustalasizakazlokalizacjiprzedsiwzimogcychznaczcooddziaywanarodowiskowrozumieniu przepisw oochronie rodowiska, dla ktrych jest wymagany raport ooddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko za wyjtkiem realizacji inwestycji celu publicznego zzakresu cznoci publicznej iinfrastrukturytelekomunikacyjnejonieznacznymoddziaywaniu 6)w13: a)wust.1,wpunkcie4literaaotrzymujebrzmienie: a)szerokowliniachrozgraniczajcychniemniejszani35m, b)wust.3punkt4otrzymujebrzmienie: 4)linirozgraniczajcdrogodstronyosiedlaNadBekiemustalasiwodlegociniemniejszejni10m odosidrogi,wobrbieskrzyowaniazdrogKDGPzgodniezrysunkiemplanu 7)w17wust.1popkt3dodajesipkt4obrzmieniu: 4)dlaterenwoznaczonychsymbolamiKDGP,1KDZ1%, Rozdzia3. PRZEPISYKOCOWE 4.WykonanieuchwaypowierzasiPrezydentowiMiastaStalowejWoli. 5.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddatyogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podkarpackiego. ZacznikdoUchwayNrXVIII/250/11 RadyMiejskiejwStalowejWoli zdnia28padziernika2011r. Zalacznik1.pdf

Id:FTTJMAZLMMVSKGFESOXTOFXAF.Podpisany

Strona2