You are on page 1of 4

UCHWAANRXV/96/2011

RADYMIEJSKIEJWCIESZANOWIE
zdnia18listopada2011r.
wsprawieustaleniawysokocistawekpodatkuodrodkwtransportowychna2012r.
Dziaajcnapodstawieart.18ust.2pkt.8ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001
r. Nr 142, poz. 1591 zpn. zm) oraz art. 10 ust.1 i2 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach iopatach
lokalnych(Dz.U.z2010rNr.95,poz.613zpn.zm.),ObwieszczeniaMinistraFinanswzdnia19padziernika
2011r.wsprawiegrnychgranicstawekkwotowychpodatkwiopatlokalnychw2012r./MonitorPolskiNr95
poz. 961/ , Obwieszczenie Ministra Finansw zdnia 20 padziernika 2011 r. wsprawie stawek podatku od
rodkwtransportowychobowizujcychw2012r./MonitorPolskiNr95poz.962/
RadaMiejskawCieszanowieuchwala,conastpuje:
1.Ustala si stawki podatku od rodkw transportowych na terenie Miasta iGminy Cieszanw
wnastepujcychwysokociach:
1)odsamochoduciarowegoodopuszczalnejmasiecakowitejpowyej3,5toniponiej12ton
a)powyej3,5tonydo5,5tonywcznie779z
b)powyej5,5tonydo9,0tonwcznie882z
c)powyej9,0ton,aponiej12,0ton893z
2)odsamochoduciarowegoodopuszczalnejmasiecakowitejrwnejlubwyszejni12tonwzalenociod
liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu irodzaju zawieszeniastawki podatkowe okrela
zacznikNr1doniniejszejuchway
3)od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie znaczep lub przyczep
odopuszczalnejmasiecakowitejzespoupojazdwod3,5tonyiponiej12ton1012z
4)od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie znaczep lub przyczep
odopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton stawki podatkowe
okrelazacznikNr2doniniejszejuchway
5)od przyczepy lub naczepy , ktre cznie zpojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od
7toniponiej12tonzwyjtkiemzwizanychwyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzezpodatnika
podatkurolnego630z.
6)odprzyczepylubnaczepy,ktreczniezpojazdemsilnikowymposiadajdopuszczalnmascakowitrwn
lubwyszni12tonzwyjtkiemzwizanychwyczniezdziaalnocirolniczprowadzonprzezpodatnika
podatkurolnegostawkipodatkoweokrelazacznikNr3doniniejszejuchway
7)odautobusuwzalenociodliczbymiejscdosiedzenia:
a)mniejni30miejsc1723z
b)rwnejlubwyszejni30miejsc2201z
2.WykonanieuchwaypowierzasiBurmistrzowiMiastaiGminyCieszanw.
3.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia wDzienniku Urzdowym
WojewdztwaPodkarpackiego
4.Uchwaa zostanie podana do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na tablicach
informacyjnych.

Id:MVFFALEWRIIEXMIUHBPPJNQGU.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXV/96/2011
RadyMiejskiejwCieszanowie
zdnia18listopada2011r.
Stawkipodatkuodrodkwtransportowychdlasamochodwciarowychodopuszczalnejmasiecakowitej
rwnejlubwyszejni12ton.

Liczbaosiidopuszczalnamasacakowita
wtonach
Niemniejni
Mniejni

Dwieosie
12
13
14
15
Trzyosie
12
17
19
21
23
25
Czteryosieiwicej
12
25
27
29
31

Stawkapodatku(wzotych)
Ojezdna(osiejezdne)zzawieszenie
pneumatycznymlubzawieszeniemuznanymza
rwnowane

Innesystemy
zawieszeniaosi
jezdnych

13
14
15

1012
1070
1129
1201

1070
1129
1201
1535

17
19
21
23
25

1450
1569
1701
1819
1890
1951

1569
1701
1819
1951
2010
2082

25
27
29
31

1628
1748
1878
2021
2021

1701
1819
2021
2926
2926

Id:MVFFALEWRIIEXMIUHBPPJNQGU.Podpisany

Strona1

ZacznikNr2doUchwayNrXV/96/2011
RadyMiejskiejwCieszanowie
zdnia18listopada2011r.
Stawkipodatkuodrodkwtransportowychdlacignikwsiodowychibalastowychprzystosowanychdo
uywaniacznieznaczeplubprzyczepodopuszczalnejmasiecakowitejzespoupojazdwrwnejlub
wyszejni12ton

Liczbaosiidopuszczalnamasacakowitazespoupojazdw:cignik
siodowy+naczepa,cignikbalastowy+przyczepa(wtonach)
Niemniejni
Mniejni

Dwieosie
12
18
25
31
Trzyosieiwicej
12
40

Id:MVFFALEWRIIEXMIUHBPPJNQGU.Podpisany

Stawkapodatku(wzotych)
Ojezdna(osiejezdne)zzawieszenie
pneumatycznymlubzawieszeniem
uznanymzarwnowane

Innesystemy
zawieszeniaosi
jezdnych

18
25
31

1819
1890
1949
2010

1890
1949
2010
2301

40

2082
2103

2103
2976

Strona1

ZacznikNr3doUchwayNrXV/96/2011
RadyMiejskiejwCieszanowie
zdnia18listopada2011r.
Stawkipodatkuodrodkwtransportowychdlaprzyczepinaczep,ktreczniezpojazdemsilnikowym
posiadajdopuszczalnmascakowitrwnlubwyszni12ton

Liczbaosiidopuszczalnamasacakowitazespoupojazdw:naczepa Stawkapodatku(wzotych)
/przyczepa+pojzdsilnikowy(wtonach)
Niemniejni
Mniejni
Ojezdna(osiejezdne)zzawieszenie
pneumatycznymlubzawieszeniemuznanym
zarwnowane
Jednao
12
18
571
18
25
630
25
821
Dwieosie
12
28
762
28
33
821
33
38
1070
38
1403
Trzyosieiwicej
12
38
1391
38
1510

Id:MVFFALEWRIIEXMIUHBPPJNQGU.Podpisany

Innesystemy
zawieszeniaosi
jezdnych
630
689
762
821
1070
1582
1820
1450
1569

Strona1