UCHWAŁA NR XIII/94/11

RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 lutego 
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2011 
      Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. , Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 
211, art. 212, art. 214 , art. 235 i art 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 
238,  poz.  1578,  Nr  257,  poz.  1726) Rada  Miejska  w Konstantynowie  Łódzkim  uchwala,  co 
następuje: 
§ 1. 1. Dokonuje  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  Konstantynów  Łódzki  polegających  na 
zmniejszeniu  dochodów  w zakresie  zadań  własnych  per  saldo  o kwotę 159.001  zł (słownie:  sto 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Dokonuje  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  Konstantynów  Łódzki  polegających  na 
zmniejszeniu  wydatków  w zakresie  zadań  własnych  o kwotę 159.001  zł (słownie:  sto  pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy jeden złotych), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Dokonuje  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  Konstantynów  Łódzki  polegających  na 
przesunięciach pomiędzy grupami wydatków w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały. 
§ 3. W  związku  ze  zmianami,  o których  mowa  w §  1 ust.  2,  załącznik  nr  3 do  Uchwały  nr  IV/14/11 
Rady  Miejskiej  w Konstantynowie  Łódzkim  z dnia  2 lutego  2011  roku  dotyczący  dotacji  udzielonych 
z budżetu  podmiotom  należącym  i nienależącym  do  sektora  finansów  publicznych  otrzymuje  brzmienie 
zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego. 
§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w trybie  przepisów  prawa 
miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim. 
 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Konstantynowie 
Łódzkim 
Andrzej Owczarek

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.
Zmiany budżetu po stronie dochodów 
 
Dział 

Rozdział 

§ 

853 
85333 
0970 
900 
90002 
0690 
90020 
0400 

Treść 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 
Powiatowe urzędy pracy 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gospodarka odpadami 
Wpływy z różnych opłat 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych 
Wpływy z opłaty produktowej 
Razem 
per saldo 

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany

Kwota 
Kwota 
zmniejszenia
zwiększenia 
 


6 999 

166 000 
162 000 
162 000 

6 999 
6 999 


4 000 

4 000 

166 000 
6 999 
­159 001 

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.
Zmiany budżetu po stronie wydatków 
 
Dział 

Rozdział 

Grupa wydatków 


801 


Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gospodarka odpadami 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat produktowych 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 
Razem: 
per saldo 

80101 
900 
90002 

90020 

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany

Kwota 
zmniejszenia 166 000 
162 000 

Kwota 
zwiększenia 

6 999 
6 999 
6 999 

162 000 
4 000 
4 000 
166 000 

6 999 
­159 001 

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.
Zmiany budżetu po stronie wydatków ­ przesunięcia pomiędzy grupami wydatków 
 
Dz. 

Rozdz. 

Grupa wydatków 


010 


Rolnictwo i łowiectwo 

01095 
750 
75023 
754 
75412 
75414 
757 
75702 
758 
75818 

801 
80101 

80103 
80104 
80148 

80195 
854 
85401 

Pozostała działalność 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Administracja publiczna 
Urzędy gmin 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Ochotnicze Straże Pożarne 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Obrona cywilna 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Obsługa długu publicznego 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 
wydatki bż. ­ obsługa długu 
Różne rozliczenia 
Rezerwy ogólne i celowe 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych ­ zmniejszenie 
rezerwy na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych ­ zmniejszenie 
rezerwy na organizację imprez, konkursów dla dzieci i młodzieży oraz na 
organizację dodatkowych zajęć sportowych i integracyjnych 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych ­ zwiększenie 
rezerwy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych ­ zmniejszenie 
rezerwy zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 
Oświata i wychowanie 
Szkoły podstawowe 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
Przedszkola 
wydatki bż. ­ dotacje na zadania bieżące 
Stołówki szkolne i przedszkolne 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Pozostała działalność 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
Świetlice szkolne 
wydatki bż. ­ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany

Kwota  Kwota 
zmniejs zwiększ
zenia 
enia 


400 

400 

400 

1 360 

1 360 

1 360 

470 
1 830 
470 
1 830 
470 
1 360 137 910 
137 910 

470 
100 000 
100 000 
100 000 
6 000 
6 000 

23 248 

14 662 

6 000 

100 000 

62 360 
30 240 
9 870 
20 370 
8 790 
8 790 


23 330 
22 025 
1 305 


2 227 
2 227 
2 227 

77 593 
43 456 
43 456 31 910 
31 910 2 227 
2 227 
18 904 
18 904 
18 170 

Strona 1

900 
90003 
90019 

wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Oczyszczanie miast i wsi 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 
wydatki bż. ­ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Razem zadania własne 

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany


10 000 
10 000 
10 000 

734 
10 400 

10 400 

0  10 400 
214 727  214 727 

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/11
Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 31 października 2011 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 
Dział 

Rozdział 

Wyszczególnienie 
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 
750 
Administracja publiczna 
75095 
Pozostała działalność 
Budowa zintegrowanego systemu e­
usług publicznych Województwa 
Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 
801 

80146 

851 
85195 

921 
92109 

92116 

926 
92604 

3 111 
3 111 

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany

kwota dotacji 
podmiotowej 

przedmiotowej 

celowej 

3 111 

100 
051 
91 
Przedszkola 
051 
Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola 
23 
w Lutomiersku 
451 
Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkola 
67 
w Łodzi 
600 
Dokształcanie i doskonalenie 
9 000 
nauczycieli 
Dotacja celowa na realizację zadania 
między jst na podstawie porozumienia ­  9 000 
metodyk języka polskiego 
20 
Ochrona zdrowia 
000 
20 
Pozostała działalność 
000 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
20 
Zdrowotnej ­ programy zdrowotne 
000 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
1 135 
narodowego 
000 
800 
Miejski Ośrodek Kultury 
000 
Miejski Ośrodek Kultury ­ działalność 
800 
podstawowa 
000 
335 
Biblioteka Miejska 
000 
Biblioteka Miejska ­ działalność 
335 
podstawowa 
000 
1 136 
Kultura fizyczna i sport 
000 
1 136 
Instytucje kultury fizycznej 
000 
Centrum Sportu i Rekreacji ­ działalność 
850 
podstawowa 
000 
Centrum Sportu i Rekreacji ­ dotacje na 
286 
zadania inwestycyjne 
000 
Oświata i wychowanie 

80104 

Plan 
na 
rok 
2011 


3 111 
3 111 

3 111 

100 051 

91 051 

23 451 

67 600 

9 000 

9 000 

20 000 

20 000 

20 000 

1 135 000 

800 000 

800 000 

335 000 

335 000 

850 000 

286 000 

850 000 

286 000 

850 000 

286 000 
Strona 1

2 394 
162 

Razem 

1 135 000 

850 000 

409 162 

413 674 

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 
801 

Oświata i wychowanie 
80104 

Przedszkola 
Niepubliczne przedszkole "Barwne 
dzieci" 
Niepubliczne przedszkole " Pokaż świat" 
Niepubliczne przedszkole " Camelot" 

852 

Pomoc społeczna 
85228  Usługi opiekuńcze 
Polski Komitet Pomocy Społecznej 

926 

Kultura fizyczna 
92695  Pozostała działalność 
KKS Włókniarz 
UKS "Piątka" 
UKS "Lider" 
Razem 
OGÓŁEM 

Id: NRZFK­JJKNV­JEXMM­ITXXM­HBIMD. Podpisany

413 
674 
413 
674 
150 
000 
126 
105 
137 
569 
29 
576 
29 
576 
29 
576 
300 
000 
300 
000 
210 
000 
60 
000 
30 
000 
743 
250 
3 137 
412 

413 674 

150 000 

126 105 

137 569 

29 576 

29 576 

29 576 

300 000 

300 000 

210 000 

60 000 

30 000 

413 674 
1 548 674 


850 000 

329 576 
738 738 

Strona 2