You are on page 1of 7

UCHWAANRXIII/94/11

RADYMIEJSKIEJWKONSTANTYNOWIEDZKIM
zdnia31padziernika2011r.
wsprawiezmianyUchwaynrIV/14/11RadyMiejskiejwKonstantynowiedzkimzdnia2lutego
2011rokuwsprawieuchwaleniabudetugminyKonstantynwdzkinarok2011
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4ustawy zdnia 8marca 1990 r. osamorzdzie gminnym (Dz. U.
z2001r.Nr142,poz.1591,z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.
1271iNr214,poz.1806,z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568,z2004r.Nr102,poz.1055iNr
116,poz.1203,z2005rNr172,poz.1441iNr175,poz.1457,z2006r.Nr17,poz.128iNr181,poz.
1337,z2007r.,Nr48,poz.327,Nr138,poz.974,iNr173,poz.1218,orazz2008rNr180,poz.1111
iNr223,poz.1458orazz2009r.Nr52,poz.420,Nr157,poz.1241,z2010Nr28,poz.142ipoz.146,
Nr40,poz.230,Nr106,poz.675,z2011r.Nr21,poz.113,Nr117,poz.679,Nr134,poz.777)orazart.
211,art.212,art.214,art.235iart236ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.
U.Nr157,poz.1240,z2010r.Nr28,poz.146,Nr96,poz.620,Nr123,poz.835,Nr152,poz.1020,Nr
238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)Rada Miejska wKonstantynowie dzkim uchwala, co
nastpuje:
1.1.Dokonuje zmian wplanie dochodw budetu gminy Konstantynw dzki polegajcych na
zmniejszeniu dochodw wzakresie zada wasnych per saldo okwot159.001 z(sownie: sto
pidziesitdziewitysicyjedenzotych),zgodniezzacznikiemnr1doniniejszejuchway.
2.Dokonuje zmian wplanie wydatkw budetu gminy Konstantynw dzki polegajcych na
zmniejszeniu wydatkw wzakresie zada wasnych okwot159.001 z(sownie: sto pidziesit
dziewitysicyjedenzotych),zgodniezzacznikiemnr2doniniejszejuchway.
2.Dokonuje zmian wplanie wydatkw budetu gminy Konstantynw dzki polegajcych na
przesuniciachpomidzygrupamiwydatkwwzakresiezadawasnych,zgodniezzacznikiemnr3do
niniejszejuchway.
3.W zwizku ze zmianami, oktrych mowa w 1ust. 2, zacznik nr 3do Uchway nr IV/14/11
Rady Miejskiej wKonstantynowie dzkim zdnia 2lutego 2011 roku dotyczcy dotacji udzielonych
zbudetu podmiotom nalecym inienalecym do sektora finansw publicznych otrzymuje brzmienie
zgodnezzacznikiemnr4doniniejszejuchway.
4.WykonanieuchwaypowierzaBurmistrzowiKonstantynowadzkiego.
5.Uchwaa wchodzi wycie zdniem podjcia ipodlega ogoszeniu wtrybie przepisw prawa
miejscowegooraznatablicyogoszeUrzduMiejskiegowKonstantynowiedzkim.

PrzewodniczcyRady
MiejskiejwKonstantynowie
dzkim
AndrzejOwczarek

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXIII/94/11
RadyMiejskiejwKonstantynowiedzkim
zdnia31padziernika2011r.
Zmianybudetupostroniedochodw

Dzia

Rozdzia

853
85333
0970
900
90002
0690
90020
0400

Tre
4
Pozostaezadaniawzakresiepolityki
spoecznej
Powiatoweurzdypracy
Otrzymanespadki,zapisyidarowiznywpostaci
pieninej
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Gospodarkaodpadami
Wpywyzrnychopat
Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniem
rodkwzopatproduktowych
Wpywyzopatyproduktowej
Razem
persaldo

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

Kwota
Kwota
zmniejszenia
zwikszenia

5
6
0

6999
0
0

166000
162000
162000

6999
6999
0
0
0

4000
0
4000
0
166000
6999
159001

Strona1

ZacznikNr2doUchwayNrXIII/94/11
RadyMiejskiejwKonstantynowiedzkim
zdnia31padziernika2011r.
Zmianybudetupostroniewydatkw

Dzia

Rozdzia

Grupawydatkw

1
801

3
Owiataiwychowanie
Szkoypodstawowe
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Gospodarkaodpadami
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzada
statutowych
Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniemrodkw
zopatproduktowych
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzada
statutowych
Razem:
persaldo

80101
900
90002

90020

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

Kwota
zmniejszenia
4
0
0
166000
162000

Kwota
zwikszenia
5
6999
6999
6999
0
0

162000
4000
4000
166000

6999
159001

Strona1

ZacznikNr3doUchwayNrXIII/94/11
RadyMiejskiejwKonstantynowiedzkim
zdnia31padziernika2011r.
Zmianybudetupostroniewydatkwprzesuniciapomidzygrupamiwydatkw

Dz.

Rozdz.

Grupawydatkw

1
010

3
Rolnictwoiowiectwo

01095
750
75023
754
75412
75414
757
75702
758
75818

801
80101

80103
80104
80148

80195
854
85401

Pozostaadziaalno
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Administracjapubliczna
Urzdygmin
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa
OchotniczeStraePoarne
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Obronacywilna
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Obsugadugupublicznego
Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczekjst
wydatkib.obsugadugu
Rnerozliczenia
Rezerwyoglneicelowe
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowychzmniejszenie
rezerwynaorganizacjwypoczynkuletniegoizimowegodladzieciimodziey
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowychzmniejszenie
rezerwynaorganizacjimprez,konkurswdladzieciimodzieyorazna
organizacjdodatkowychzajsportowychiintegracyjnych
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowychzwikszenie
rezerwynawypatstypendiwocharakterzesocjalnym
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowychzmniejszenie
rezerwyzgodniezustawozarzdzaniukryzysowym
Owiataiwychowanie
Szkoypodstawowe
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Oddziayprzedszkolnewszkoachpodstawowych
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
Przedszkola
wydatkib.dotacjenazadaniabiece
Stowkiszkolneiprzedszkolne
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Pozostaadziaalno
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Edukacyjnaopiekawychowawcza
wietliceszkolne
wydatkib.wynagrodzeniaiskadkiodnichnaliczane

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

Kwota Kwota
zmniejs zwiksz
zenia
enia
4
5
400
0
400
0
400
0
1360
0
1360
0
1360
0
470
1830
470
1830
470
1360

0
0
137910
137910

470
100000
100000
100000
6000
6000

23248

14662

6000

100000

62360
30240
9870
20370
8790
8790
0
0
23330
22025
1305
0
0
2227
2227
2227

77593
43456
43456
0
0
0
31910
31910
0
0
0
2227
2227
18904
18904
18170

Strona1

900
90003
90019

wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska
Oczyszczaniemiastiwsi
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniemrodkwzopatikarza
korzystaniezerodowiska
wydatkib.wydatkizwizanezrealizacjzadastatutowych
Razemzadaniawasne

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

0
10000
10000
10000

734
10400
0
0

10400

0 10400
214727 214727

Strona2

ZacznikNr4doUchwayNrXIII/94/11
RadyMiejskiejwKonstantynowiedzkim
zdnia31padziernika2011r.
DOTACJEUDZIELONEZBUDETUPODMIOTOMNALECYMINIENALECYMDO
SEKTORAFINANSWPUBLICZNYCH

Dzia

Rozdzia

Wyszczeglnienie

1
2
3
Dotacjedlapodmiotwnalecychdosektorafinanswpublicznych
750
Administracjapubliczna
75095
Pozostaadziaalno
Budowazintegrowanegosystemue
usugpublicznychWojewdztwa
dzkiego(WrotaRegionudzkiego)
801

80146

851
85195

921
92109

92116

926
92604

3111
3111

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

kwotadotacji
podmiotowej

przedmiotowej

celowej

3111

100
051
91
Przedszkola
051
Pokryciekosztwdotacjidlaprzedszkola
23
wLutomiersku
451
Pokryciekosztwdotacjidlaprzedszkola
67
wodzi
600
Doksztacanieidoskonalenie
9000
nauczycieli
Dotacjacelowanarealizacjzadania
midzyjstnapodstawieporozumienia 9000
metodykjzykapolskiego
20
Ochronazdrowia
000
20
Pozostaadziaalno
000
SamodzielnyPublicznyZakadOpieki
20
Zdrowotnejprogramyzdrowotne
000
Kulturaiochronadziedzictwa
1135
narodowego
000
800
MiejskiOrodekKultury
000
MiejskiOrodekKulturydziaalno
800
podstawowa
000
335
BibliotekaMiejska
000
BibliotekaMiejskadziaalno
335
podstawowa
000
1136
Kulturafizycznaisport
000
1136
Instytucjekulturyfizycznej
000
CentrumSportuiRekreacjidziaalno
850
podstawowa
000
CentrumSportuiRekreacjidotacjena
286
zadaniainwestycyjne
000
Owiataiwychowanie

80104

Plan
na
rok
2011
4

0
0

3111
3111

3111

100051

91051

23451

67600

9000

9000

20000

20000

20000

1135000

800000

800000

335000

335000

850000

286000

850000

286000

850000

286000
Strona1

2394
162

Razem

1135000

850000

409162

413674

Dotacjedlapodmiotwnienalecychdosektorafinanswpublicznych
801

Owiataiwychowanie
80104

Przedszkola
Niepubliczneprzedszkole"Barwne
dzieci"
Niepubliczneprzedszkole"Pokawiat"
Niepubliczneprzedszkole"Camelot"

852

Pomocspoeczna
85228 Usugiopiekucze
PolskiKomitetPomocySpoecznej

926

Kulturafizyczna
92695 Pozostaadziaalno
KKSWkniarz
UKS"Pitka"
UKS"Lider"
Razem
OGEM

Id:NRZFKJJKNVJEXMMITXXMHBIMD.Podpisany

413
674
413
674
150
000
126
105
137
569
29
576
29
576
29
576
300
000
300
000
210
000
60
000
30
000
743
250
3137
412

413674

150000

126105

137569

29576

29576

29576

300000

300000

210000

60000

30000

413674
1548674

0
850000

329576
738738

Strona2