You are on page 1of 29

UCHWAA NR XIII/119/2011 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 padziernika 2011 r.

w sprawie: zmian w budecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2011 Na podstawie art. 12, pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/, uchwala si, co nastpuje: 1. Zwiksza si dochody budetu Powiatu o kwot ogem 552.048 z zgodnie z tabel Nr 1. 2. Zmniejsza si dochody budetu Powiatu o kwot ogem 500 z zgodnie z tabel Nr 1. 3. Ustala si dochody budetu na rok 2011 w wysokoci 110.349.152 z , w tym: - dochody biece w kwocie 95.910.714 z, - dochody majtkowe w kwocie 14.438.438 z, zgodnie z tabel Nr 1. 4. Zwiksza si wydatki budetu Powiatu o kwot ogem 762.858 z zgodnie z tabel Nr 2. 5. Zmniejsza si wydatki budetu Powiatu o kwot ogem 211.310 z zgodnie z tabel Nr 2. 6. Zwiksza si wydatki biece na zadania wasne o kwot 594.410 z zgodnie z tabel Nr 3. 7. Zmniejsza si wydatki biece na zadania wasne o kwot 55.798 z zgodnie z tabel Nr 3. 8. Zwiksza si wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku o kwot 168.448 z zgodnie z tabel Nr 5. 9. Zmniejsza si wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku o kwot 155.512 z zgodnie z tabel Nr 5. 10. Ustala si wydatki budetu na rok 2011 w wysokoci 128.249.017 z, w tym: - wydatki biece w kwocie 93.871.614 z, - wydatki majtkowe w kwocie 34.377.403 z, zgodnie z tabel Nr 2. 11. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 3 "Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansw publicznych na 2011 rok". 12. Dokonuje si zmian w zaczniku Nr 4 "Dochody i wydatki zwizane z relizacj zada z zakresu ochrony rodowiska w 2011 roku".

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 1

13. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. 14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podana zostanie do publicznej wiadomoci przez wywieszenie jej na tablicy ogosze w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 2

Tabela Nr 1 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 padziernika 2011 r. Dochody budetu powiatu na 2011 r.
w z Dzia Rozdzia 1 010 01005 2110 020 02001 2440 2460 600 60014 2 3 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Lenictwo Gospodarka lena Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2007 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wyszczeglnienie 4 Plan przed zmianami 5 16 640 16 640 16 640 271 949 271 949 10 400 261 549 12 026 033 12 026 033 145 531 2 000 32 726 2 150 54 000 25 374 25 374 25 374 zwiksz. zmniejsz. 6 7 Plan po zmianach 8 16 640 16 640 16 640 297 323 297 323 10 400 286 923 12 026 033 12 026 033 145 531 2 000 32 726 2 150 54 000 w tym: Dochody biece 9 16 640 16 640 16 640 297 323 297 323 10 400 286 923 316 407 316 407 145 531 2 000 32 726 2 150 54 000 0 11 709 626 11 709 626 0 0 0 0 0 Strona 3 0 0 0 0 0 Dochody majtkowe 10

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych

80 000 4 014 131 2 560 773 5 134 722 649 948 649 948 73 281 576 667 511 571 124 000 124 000 387 571 415 387 156 9 378 750 289 726 289 726 289 526 200 9 048 159 2 626 755 14 502 3 000 2 015 867

80 000 4 014 131 2 560 773 5 134 722 649 948 649 948 73 281 576 667 511 571 124 000 124 000 387 571 415 387 156 9 378 750 289 726 289 726 289 526 200 9 048 159 2 626 755 14 502 3 000 2 015 867

80 000 0 0 0 649 948 649 948 73 281 576 667 511 571 124 000 124 000 387 571 415 387 156 6 781 687 289 726 289 726 289 526 200 6 451 096 2 626 755 14 502 3 000 2 015 867

0 4 014 131 2 560 773 5 134 722 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 6207 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6300 6430 700 70005 2110 2360 710 71013 Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzr budowlany 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 75011 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w utrzymanie stanowisk pracy realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej tym: akcja kurierska i wiadczenia na rzecz obrony 75020 Starostwo powiatowe 0420 Wpywy z opat komunikacyjnych 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

0 2 597 063 0 0 0 0 2 597 063 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 4

0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 6630 6637 75045 2110 2120 754 75411 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup: - sprztu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i cznoci, szkoleniowego, transporowego oraz medycznego 75421 Zarzdzanie kryzysowe 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 756 75618 0490 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

784 300 2 500 000 40 000 966 672 12 500 84 563 40 865 22 607 18 258 5 785 864 5 781 864 5 770 864 11 000 11 000 4 000 4 000 14 641 353 247 981 238 000 9 093 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 240 245 41 193 853

784 300 2 500 000 40 000 966 672 12 500 84 563 40 865 22 607 18 258 5 785 864 5 781 864 5 770 864 11 000 11 000 4 000 4 000 14 641 353 247 981 238 000 9 093 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 240 245 41 193 853

784 300 0 40 000 966 672 0 0 40 865 22 607 18 258 5 774 864 5 770 864 5 770 864 0 0 4 000 4 000 14 641 353 247 981 238 000 9 093 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 190 346 41 193 853

0 2 500 000 0 0 12 500 84 563 0 0 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 899 0 Strona 5

0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 75622 Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75803 75814 6680 75832 801 80102 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Wpata rodkw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych 6430 wasnych powiatu 80120 Licea oglnoksztacce 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2007 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2009 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 80130 Szkoy zawodowe 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2007 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu

41 193 853 6 359 372 6 359 372 49 899 49 899 637 121 637 121 1 381 152 481 674 65 850 65 850 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195

41 193 853 6 359 372 6 359 372 49 899 49 899 637 121 637 121 500 1 862 326 65 850 65 850 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195

41 193 853 6 359 372 6 359 372 0 0 637 121 637 121 1 796 476 0 0 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195

0 0 0 49 899 49 899 0 0 65 850 65 850 65 850 0 0 0 0 0 0

23 682 246 566 302 807 2 000 238 740 2 660 3 166 0 294 998 0 7 809

23 682 549 373 2 000 238 740 2 660 3 166 294 998 7 809

23 682 549 373 2 000 238 740 2 660 3 166 294 998 7 809

0 0 0 0 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 6

rodkw europejskich 80134 Szkoy zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 0830 Wpywy z usug 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 80148 80195 Stowki szkolne i przedszkolne 0830 Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2007 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2009 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2310 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85156 2110 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 620 28 620 636 500 96 500 540 000 103 260 103 260 42 519 40 556 88 367 86 037 90 500 90 500 28 620 28 620 500 726 500 500 96 000 630 500 103 260 103 260 130 886 126 593 28 620 28 620 726 500 96 000 630 500 103 260 103 260 130 886 126 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 039 924 3 786 656 1 260 1 260 3 785 396 3 785 396 3 751 700 33 696 8 981 763 524 834 965 24 907 300 3 900

2 330

3 369 924 3 786 656 1 260 1 260 3 785 396 3 785 396 3 751 700 33 696 8 981 763 524 834 965 24 907 300 3 900

3 369 924 3 786 656 1 260 1 260 3 785 396 3 785 396 3 751 700 33 696 8 976 763 524 834 965 24 907 300 3 900

0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 Strona 7

w - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku lub stypendium niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia tym: z innego tytuu - za dzieci i uczniw niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu 852 85201 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2320 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85202 Domy pomocy spoecznej 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 85203 2110 6410 Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na: - zakup 1 zestawu komputerowego w DS w Tomaszowie Maz. 85204 2320 85220 Rodziny zastpcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Orodek Interwencji Kryzysowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) 2310 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 85311 2320 85321 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85322 2690 85324 85333 Fundusz Pracy rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 0970 wpywy z rnych dochodw Powiatowe urzdy pracy 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany 5 000

1 531 493 231 7 985 626 5 173 000 4 200 107 000 2 701 426 360 311 355 311 5 000

1 531 493 231 7 985 626 5 173 000 4 200 107 000 2 701 426 360 311 355 311 5 000 5 000

1 531 493 231 7 985 626 5 173 000 4 200 107 000 2 701 426 355 311 355 311 0 0 81 792 81 792 29 200 29 200 29 200 2 948 417 14 796 14 796 315 000 315 000 1 301 400 1 301 400 70 899 70 899 340 824 1 000 851 338 973

0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8

81 792 81 792 29 200 29 200 2 948 417 14 796 14 796 315 000 315 000 1 301 400 1 301 400 70 899 70 899 340 824 1 000 851 338 973

81 792 81 792

29 200 2 948 417 14 796 14 796 315 000 315 000 1 301 400 1 301 400 70 899 70 899 340 824 1 000 851 338 973

o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 85395 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2007 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, 2009 o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 854 85401 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 0830 Wpywy z usug Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85410 85412 85417 900 90019 Internaty i bursy szkolne 0830 Wpywy z usug Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 0830 Wpywy z usug Szkolne schroniska modzieowe 0830 Wpywy z usug Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat 905 498 859 970 905 498 859 970 905 498 859 970 0 0

45 528 777 263 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 473 816 356 877 12 591 638 103 710 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 400 000 400 000 400 000 45 000 45 000 45 000

45 528 777 263 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 473 816 356 877 12 591 638 103 710 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 445 000 445 000 445 000

45 528 777 263 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 473 816 356 877 12 591 638 103 710 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 445 000 445 000 445 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 9

Razem

109 797 604 552 048

500 110 349 152

95 910 714

14 438 438

Ogem dotacje celowe w tym: - dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej 2110 - dotacje celowe na zadania biece na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2120 -dotacje celowe na zadania wasne 2130 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej 6410 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 6430, w tym: - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd-Wolbrz na odcinku o dugoci 5,2 km" - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Rozbudowa ulicy Jana Pawa II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Sowackiego do ulicy Podlenej - Rzdowy Program wspierania w latach 2009-2014 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szk podstawowych i oglnoksztaccych szk muzycznych I stopnia -"Radosna szkoa"

Plan przed zmianami 19 081 161 11 139 981 18 258 2 706 350 16 000 5 200 572 2 134 722 3 000 000 65 850

zwiksz.

zmniejsz.

Plan po zmianach 19 081 161 11 139 981 18 258 2 706 350 16 000 5 200 572 2 134 722 3 000 000 65 850

Plan przed zmianami Ogem dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich 5 544 787 391 174 dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, 2007: 1 375 844 381 035 - projekt "Szkoa stylizacji i wizau" 40 556 - przebudowa cigu drg powiatowych Inowdz-Konewka(Spaa)-Lubochnia-Ujazd 2 150 - projekt "Poszerzamy horyzonty" 134 195 - projekt "Nawigator 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 100 980 - projekt "Nowa szansa" 859 970
Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Plan po zmianach 5 935 961 1 756 879 40 556 2 150 134 195 100 980 859 970
Strona 10

- projekt "Nawigator 4" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki - projekt "Szansa na przyszo" - projekt pn. "Kreatywni specjalici"

237 993 0 0

294 998 86 037

237 993 294 998 86 037

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, 2009: - projekt "Szkoa stylizacji i wizau" - projekt "Poszerzamy horyzonty" - projekt "Nowa szansa" - projekt "Szansa na przyszo" - projekt pn. "Kreatywni specjalici"

70 249 1 039 23 682 45 528 0 0 Plan przed zmianami 4 014 131 4 014 131

10 139

7 809 2 330

80 388 1 039 23 682 45 528 7 809 2 330 Plan po zmianach 4 014 131 4 014 131

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, 6207: - przebudowa cigu drg powiatowych Inowdz-Konewka(Spaa)-Lubochnia-Ujazd Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego z udziaem rodkw europejskich, 6637: -projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego

84 563 84 563 84 563

84 563

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 11

CZ OPISOWA DOCHODY

I. Zestawienie dochodw budetu powiatu DZIA 020 LENICTWO Rozdzia 02001 Gospodarka lena Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 25.374 z na wypaty ekwiwalentu rolnikom z tytuu zalesienia gruntw rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustaw z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntw rolnych do zalesienia. rodki te otrzymywane s z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powysze zwikszenie wynika z corocznej waloryzacji ekwiwalentu o wskanik cen towarw i usug konsumpcyjnych oraz z decyzji administracyjnej o przywrceniu ekwiwalentu. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 302.807 z z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. Szansa na przyszo w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z podpisan umow Nr UDA-POKL.09.02.0010-015/11-00. Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 90.500 z z tytuu wyszych wpyww ze sprzeday wyrobw garmaeryjnych w Centrum Ksztacenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Zmniejsza si dochody budetu powiatu o kwot 500 z w zwizku z niszymi wpywami za wypoyczanie naczy kuchennych w Centrum Ksztacenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 88.367 z z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. Kreatywni specjalici w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z podpisan umow Nr UDA-POKL.09.02.0010-022/11-00 z 05.10.2011r. DZIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 45.000 z z tytuu wyszych wpyww z opat i kar za korzystanie ze rodowiska, wnoszonych przez podmioty dziaajce na terenie powiatu. rodki te przekazywane s przez Marszaka Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 12

Tabela Nr 2 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 padziernika 2011 r. Zestawienie wydatkw ogem w dziaach na 2011 rok
w z Dzia 1 020 Lenictwo 600 Transport i czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Nazwa dziau 2 16 640 354 452 23 847 362 73 281 523 342 21 380 936 5 853 364 3 101 200 1 600 324 40 768 192 3 979 656 15 453 583 4 769 295 5 336 137 400 000 87 725 168 448 123 448 3 500 1 500 563 536 82 362 25 374 Plan przed zmianami 3 zwiksz. zmniejsz. 4 5 Plan po zmianach 6 16 640 379 826 23 847 362 73 281 523 342 21 380 936 5 853 364 3 101 200 1 600 324 41 249 366 3 979 656 15 453 583 4 769 295 5 336 137 445 000 89 725 Wydatki biece 7 16 640 379 826 6 504 069 73 281 523 342 10 314 797 5 832 364 3 101 200 1 600 324 35 923 395 3 969 656 15 287 583 4 769 295 5 336 137 0 89 725 8 446 601 2 992 861 3 743 689 0 0 w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 8 0 0 958 169 0 345 835 6 239 487 4 854 064 0 0 25 567 794 0 0 0 0 415 15 000 44 000 0 0 3 710 269 33 000 259 472 207 576 215 448 0 70 000 dotacje na zadania biece 9 0 0 17 343 293 0 0 11 066 139 21 000 0 0 5 325 971 10 000 166 000 0 0 445 000 0 Wydatki majtkowe 10 w tym: dotacje na zadania majtkowe 11 0 0 60 000 0 0 54 814 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 13

010 Rolnictwo i owiectwo

757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

narodowego 926 Kultura fizyczna Ogem wydatki 151 980 127 697 469 2 000 4 000 149 980 128 249 017 149 980 93 871 614 0 53 148 500 122 000 4 677 180 0 34 377 403 0 124 814 762 858 211 310

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 14

Tabela Nr 3 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 padziernika 2011 r. Zestawienie wydatkw biecych na zadania wasne w 2011 roku
z tego: Wydatki na programy wydatki wydatki wiadczenia finansowane wypaty dotacje na wydatki na z udziaem jednostek wynagrodzenia zwizane na rzecz z tytuu obsug z realizacj zadania budetowych i skadki od osb rodkw porcze biece dugu ich (9+10) fizycznych pochodzcych i gwarancji nich naliczane statutowych z budetu Unii zada Europejskiej 8 92 903 16 313 76 590 6 493 537 6 493 537 0 0 0 958 169 958 169 9 10 92 903 16 313 76 590 5 535 368 5 535 368 0 0 0 0 0 11 12 286 923 286 923 0 7 665 7 665 0 0 0 2 867 2 867 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 15 z tego:

Dzia Rozdzia

rdo wydatkw

Plan przed zwiksz. zmniejsz. zmianami

Plan po zmianach

1 020

2 Lenictwo 02001 02002

3 Gospodarka lena Nadzr nad gospodark len Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Remont drogi powiatowej nr 4307E Zawady-Brzozw-Etap I *) Dziaalno usugowa Nadzr budowlany Pozostaa dziaalno Administracja publiczna

4 354 452 277 862 76 590 6 504 069 6 504 069

5 25 374 25 374

7 379 826 303 236 76 590 6 504 069 6 504 069

600 60014

w tym: 710 71015 71095 750

302 000 12 186 10 186 2 000 9 984 206

302 000 12 186 10 186 2 000 9 984 206

302 000 11 771 9 771 2 000 9 543 436

0 9 771 9 771 0 5 919 470

302 000 2 000 0 2 000 3 623 966

0 415 415 0 15 000

0 0 0 0 425 770

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 15

75019 75020 75075 75095 754 75405 75421 75478 757

Rada powiatu Starostwo powiatowe

489 258 9 062 248

489 258 9 062 248 424 000 8 700 61 500 14 000 17 500 30 000 3 101 200

69 000 9 056 736 409 000 8 700 17 500 0 17 500 0 0

8 000 5 880 470 31 000 0 0 0 0 0 0

61 000 3 176 266 378 000 8 700 17 500 0 17 500 0 0

0 0 15 000 0 44 000 14 000 0 30 000 0

420 258 5 512 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 2 001 200

Promocja jednostek 424 000 samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komenda powiatowa Policji Zarzdzanie kryzysowe 8 700 61 500 14 000 17 500

Usuwanie skutkw klsk 30 000 ywioowych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 3 101 200

75702

2 001 200

2 001 200

2 001 200

75704

Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb 1 100 000 Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia 1 600 324 381 481 132 290 Rezerwy oglne i celowe 1 600 324 - rezerwa oglna - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego - rezerwa celowa na zadania z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

1 100 000

1 100 000

758 75818 w tym:

1 600 324 1 600 324 381 481 132 290

1 600 324 1 600 324 381 481 132 290

0 0 0 0

1 600 324 1 600 324 381 481 132 290

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 086 553

1 086 553

1 086 553

1 086 553

801 80102

Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe

35 410 157 997 120

563 536 50 298

35 923 395 997 120

31 487 227 997 120

25 567 794 869 156

5 919 433 127 964

3 710 269 0

100 907 0

624 992 0

0 0

0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 16

specjalne 80111 80120 w tym: 80121 80130 w tym: 80132 80134 Gimnazja specjalne Licea oglnoksztacce Licea oglnoksztacce specjalne Szkoy zawodowe "Szansa na przyszo" Szkoy artystyczne Szkoy zawodowe specjalne Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Doksztacania i doskonalenia nauczycieli Stowki szkolne i przedszkolne Pozostaa dziaalno - "Rozwj informatycznego systemu zarzdzania owiat w Powiecie Tomaszowskim" - "Szkoa stylizacji i wizau" 851 85154 85195 w tym: Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno Opracowanie koncepcji 1 439 565 11 266 439 1 439 565 11 266 439 157 877 50 736 363 669 28 798 217 455 12 096 18 295 234 318 509 167 542 1 770 589 1 439 565 9 286 335 0 50 736 16 082 447 0 167 542 1 737 001 1 221 707 8 078 739 0 50 736 13 307 271 0 151 823 1 470 232 217 858 1 207 596 0 0 2 775 176 0 15 719 266 769 0 1 816 866 0 0 1 883 403 0 0 0 0 5 361 0 0 10 875 0 0 33 588 0 157 877 157 877 0 318 509 318 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"Poszerzamy horyzonty" 157 877 50 736 17 960 363 113 150 167 542 1 770 589

80140

638 128

111 500 21 500

728 128

728 128

193 280

534 848

80142

64 600

64 600

64 600

64 600

80146 80148 80195

194 536 297 224 563 315 88 367

194 536 297 224 651 682

194 536 296 524 442 693

19 570 171 322 33 958

174 966 125 202 408 735

0 0 10 000

0 700 50 383

0 0 148 606

0 0 0

0 0 0

w tym:

1 200

1 200

1 200

41 595 88 367

41 595 105 811 184 260 1 260 183 000 50 000

0 0 151 260 1 260 150 000 50 000

0 0 0 0 0 0

0 0 151 260 1 260 150 000 50 000

0 0 33 000 0 33 000 0

0 0 0 0 0 0

41 595 105 811 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- "Kreatywni specjalici" 17 444 184 260 1 260 183 000 50 000

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 17

leczenia uzalenie 852 85201 85202 85204 85218 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo wychowawcze Domy pomocy spoecznej Rodziny zastpcze Powiatowe centrum pomocy rodzinie 14 932 272 2 646 576 8 726 627 2 863 400 590 907 14 932 272 2 646 576 8 726 627 2 863 400 590 907 11 464 914 1 952 555 8 711 627 131 609 590 107 8 180 741 1 437 374 6 077 730 125 659 479 638 3 284 173 515 181 2 633 897 5 950 110 469 259 472 245 472 0 0 0 3 086 831 433 726 15 000 2 625 559 800 121 055 14 823 0 106 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 69 200 chronione i orodki interwencji kryzysowej Orodki adopcyjnoopiekucze Pozostaa dziaalno Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 14 000 21 562 4 454 295

69 200

69 200

60 340

8 860

85226 85295 853

14 000 21 562 4 454 295

0 9 816 2 990 668

0 0 2 714 081

0 9 816 276 587

14 000 0 207 576

0 11 746 3 000

0 0 1 253 051

0 0 0

0 0 0

85311 85333 w tym: 85395 854 85401 85403

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb 207 576 niepenosprawnych Powiatowy Urzd Pracy 3 341 221 "Nawigator 3" "Nawigator 4" Pozostaa dziaano Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 100 980 246 573 905 498 5 336 137 141 664 1 686 499

207 576 3 341 221 100 980 246 573 905 498 5 336 137 141 664 1 686 499

0 2 990 668 0 0 0 5 091 039 141 664 1 660 415

0 2 714 081 0 0 0 3 743 689 71 009 1 327 035

0 276 587 0 0 0 1 347 350 70 655 333 380

207 576 0 0 0 0 215 448 0 0

0 3 000 0 0

0 347 553 100 980 246 573 905 498

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29 650 0 26 084

0 0 0

85406

Poradnie psychologiczno1 067 809 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placwki wychowania pozaszkolnego 1 617 059

1 067 809

1 067 809

956 373

111 436

85407

1 617 059

1 617 059

1 025 380

591 679

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 18

85410 85412

Internaty i bursy szkolne 574 740 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85 996 dzieci i modziey szkolnej Szkolne schroniska modzieowe Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127 898 34 472 87 725 70 000 17 725 151 980 151 980 82 174 763 3 500 2 000 2 000 1 500 4 000 4 000 3 500 1 500

574 740 85 996

359 292 85 996

260 318 10 058

98 974 75 938

215 448 0

0 0

0 0

0 0

0 0

85417 85495 921 92116 92195 926 92695

127 898 34 472 89 725 70 000 19 725 149 980 149 980 82 713 375

127 898 30 906 19 725 0 19 725 27 980 27 980 68 992 284

81 766 11 750 0 0 0 0 0 47 093 715

46 132 19 156 19 725 0 19 725 27 980 27 980 21 898 569

0 0 70 000 70 000 0 122 000 122 000 4 677 180

0 3 566 0 0 0 0 0 3 940 746

0 0 0 0 0 0 0 2 001 965

0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

0 0 0 0 0 0 0 2 001 200

Biblioteki Pozostaa dziaalno Kultura fizyczna Pozostaa dziaalno Razem

594 410 55 798

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej od Gminy Rzeczyca

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 19

Zacznik Nr 3 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 padziernika 2011 r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansw publicznych w 2011 roku
w z Klasyfikacja budetowa 1 Dzia 750 Rozdzia 75075 w tym: Dzia 801 Rozdzia 80195 w tym: Dzia 851 Rozdzia 85195 w tym: Dzia 852 Rozdzia 85201 w tym: Rozdzia 85226 Dzia 853 Rozdzia 85311 w tym: Dzia 926 Rozdzia 92695 w tym: Administracja publiczna Promocja jednostek samorzdu terytorialnego - promocja Powiatu Owiata i wychowanie Pozostaa dziaalno - dotacje Powiatu na edukacyjne zadania wasne Powiatu Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno - dotacje Powiatu - promocja zdrowia Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo-wychowawcze - wietlice rodowiskowe Orodki adopcyjno-opiekucze Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych - rehabilitacja spoeczna - warsztaty terapii zajciowej Kultura fizyczna Pozostaa dziaalno - dotacje Powiatu - rozwj kultury fizycznej 120 000 207 576 120 000 120 000 2 000 2 000 2 000 122 000 Strona 20 42 000 14 000 207 576 207 576 207 576 122 000 122 000 33 000 56 000 42 000 42 000 14 000 207 576 207 576 10 000 33 000 33 000 33 000 56 000 42 000 15 000 10 000 10 000 10 000 33 000 33 000 Wyszczeglnienie 2 Plan przed zmianami 3 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 zwiksz. 4 zmniejsz. 5 Plan po zmianach 6 15 000 w tym: wydatki majtkowe 7

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Ogem

441 576

2 000

443 576

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 21

Zacznik Nr 4 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 padziernika 2011 r. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska w 2011 roku
w z Dzia Rozdzia 1 900 90019 Nazwa dziau, rozdziau 2 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpywy z rnych opat Zesp Placwek Wychowania Pozaszkolnego Termomodernizacja przystani kajakowej Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania-budynek gwny oraz termomodernizacja dachu oficyny Kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2) Ogem 400 000 45 000 445 000 400 000 Plan Plan dochodw zwiksz. zmniejsz. dochodw przed zmianami po zmianach 3 400 000 400 000 4 45 000 45 000 45 000 5 6 445 000 445 000 445 000 144 017 144 017 255 983 255 983 0 168 448 400 000 168 448 123 448 168 448 123 448 144 017 144 017 300 983 Plan wydatkw przed zmianami 7 zwiksz. zmniejsz. 8 9 123 448 Plan wydatkw po zmianach 10 445 000

400 000 168 448

123 448 132 535 168 448 445 000

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 22

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 23

Tabela Nr 5 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 padziernika 2011 r. Zestawienie wydatkw inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.
w z Klasyfikacja budetowa 1 Dzia 600 Rozdzia 60014 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe, w tym: -przebudowa cigu drg powiatowych Inowdz-Konewka(Spaa)-Lubochnia Ujazd - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd-Wolbrz na odcinku o dugoci 5,2 km" - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Rozbudowa ulicy Jana Pawa II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Sowackiego do ulicy Podlenej - rozbirka kadki nad lini kolejow w cigu ulicy Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim - zakup samochodu ciarowego - wymiana samochodu - zakup programu komputerowego - zakup przedniego WOM-u do cignika New Holland - rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4304E) - dokumentacja techniczna - zakup dwch nowych piaskarek - przebudowa obiektu mostowego na rzece Czarna w cigu drogi powiatowej nr Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany Plan przed zwiksz. zmniejsz. zmianami 3 17 283 293 17 283 293 5 396 046 4 269 444 6 569 203 30 000 69 553 4 600 25 000 44 000 145 000 50 000 4 5 Plan po zmianach 6 17 283 293 17 283 293 5 396 046 4 269 444 6 569 203 30 000 69 553 4 600 25 000 44 000 145 000 50 000 5 352 175 5 352 175 5 352 175 Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Strona 24 w tym: Jednostka organizacyjna Wydatki na programy realizujca program lub finansowane z udziaem koordynujca wykonanie rodkw pochodzcych programu z budetu Unii Europejskiej 7 8

Nazwa zadania inwestycyjnego

4339E w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Spalska)-dokumentacja projektowa - przebudowa obiektu mostowego w cigu drogi powiatowej nr 1505E w miejscowoci Praki" - przebudowa obiektu mostowego w cigu drogi powiatowej nr 4303E w miejscowoci aznw - zakup samochodu dostawczego Dzia 750 Rozdzia 75020 Administracja publiczna Starostwo Powiatowe - zakup szaf kartotekowych - zakup regau do archiwum - zakup oprogramowania - budowa nowego obiektu Starostwa Powiatowego - wyposaenie nowego budynku Starostwa - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego - zakup urzdzenia pomiarowego Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno - zakup dla potrzeb WOPR pomieszczenia socjalnego Dzia 801 Rozdzia 80102 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne - utworzenie placu zabaw w ramach Rzdowego programu pn.: "Radosna szkoa" przy Szkole Podstawowej w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe - budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacj systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz. Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany 350 000 250 000 80 447 11 011 325 11 001 325 6 470 8 550 4 500 9 390 174 1 452 971 129 360 9 300 10 000 10 000 5 358 035 131 700 131 700 29 028 29 028 0 350 000 250 000 80 447 11 011 325 11 001 325 6 470 8 550 4 500 9 390 174 1 452 971 129 360 9 300 10 000 10 000 32 064 5 325 971 131 700 131 700 29 028 29 028 Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 6 Strona 25 Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji 168 900 Wydzia Zarzdzania Kryzysowego 129 360 129 360 129 360 Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami Wydzia Obsugi i Informatyki Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych

Rozdzia 80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego - zakup i wymiana urzdze niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci gastronomicznej w ramach ksztacenia modziey w zawodach gastronomicznych w Centrum Ksztacenia Praktycznego w ZSP Nr 2

77 000 77 000 5 120 307 4 387 000

32 064

44 936 Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 168 900 Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji 168 900 Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu

32 064 44 936 5 120 307 4 387 000

Rozdzia 80195

Pozostaa dziaalno, w tym: -nowoczesna szkoa zawodowa:budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. - budowa boiska w I Liceum Oglnoksztaccym w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwj informatycznego systemu zarzdzania owiat w Powiecie Tomaszowskim - wdroenie informatycznego systemu zarzdzania owiat w powiecie tomaszowskim

517 407 168 900 47 000 10 000 10 000 10 000 161 000 50 000 50 000 111 000 91 000 4 000 87 000 20 000 10 000 0

517 407 168 900 47 000 10 000 10 000 10 000 161 000 50 000 50 000 111 000 91 000 4 000 87 000 20 000 10 000

Dzia 851 Rozdzia 85195

Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno - docieplenie cian budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wilczej 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim

Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji

Dzia 852 Rozdzia 85201

Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze - budowa budynku z przeznaczeniem na placwk opiekuczo - wychowawcz w Tomaszowie Maz. ul. Nowowiejska 10/16

Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji

Rozdzia 85202

Domy Pomocy Spoecznej, w tym: Dom Pomocy Spoecznej Nr 1 ul. Polna 56 - zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1 - zakup samochodu w DPS Nr 1 Dom Pomocy Spoecznej Nr 2 ul. Jana Pawa II - zakup pralnicy elektrycznej PE 15 w DPS Nr 2

Dom Pomocy Spoecznej Nr 1 Dom Pomocy Spoecznej Nr 1 Dom Pomocy Spoecznej Nr 2 Strona 26

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

- zakup suszarki elektrycznej SB-8E w DPS Nr 2 Dzia 900 Rozdzia 90019 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska - termomodernizacja przystani kajakowej - kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - budynek gwny oraz termomodernizacja dachu oficyny - kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2) Ogem

10 000 400 000 168 448 400 000 168 448 144 017

10 000 123 448 445 000 123 448 445 000 144 017

Dom Pomocy Spoecznej Nr 2

Zesp Placwek Wychowania Pozaszkolnego Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji 5 650 435

255 983

123 448

132 535

0 168 448 34 223 653 168 448 155 512

168 448 34 236 589

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 27

CZ OPISOWA WYDATKI

I. Zestawienie wydatkw biecych na zadania wasne DZIA 020 LENICTWO Rozdzia 02001 Gospodarka lena Zwiksza si wydatki biece o kwot 25.374 z na wypaty ekwiwalentu rolnikom z tytuu zalesienia gruntw rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustaw z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntw rolnych do zalesienia. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe Dokonuje si zwiksze, zmniejsze oraz przemieszcze wydatkw biecych zwizanych z realizacj projektu pn. Szansa na przyszo w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, remontem dachw budynku A i budynku B szkoy oraz zabezpieczeniem rodkw na zapat za wywz nieczystoci staych i pynnych oraz ubezpieczenie samochodu w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2. Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Zwiksza si wydatki biece o kwot 111.500 z, w tym przemieszcza si kwot 21.500 z z przeznaczeniem na zakup rodkw ywnociowych, detergentw, paliwa do samochodu, materiaw potrzebnych do oprawy dekoracyjnej imprez okolicznociowych, zapat za usugi wywozu nieczystoci staych i pynnych w Centrum Ksztacenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno W zwizku z podpisan umow na dofinansowanie Projektu pn. Kreatywni specjalici w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zwiksza si wydatki biece o kwot 88.367 z na realizacj przedmiotowego projektu przez Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 6. DZIA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno Zmniejsza si wydatki biece o kwot 1.500 z oraz zwiksza si o kwot 3.500 z z przeznaczeniem na uzupenienie wydatkw realizowanych przez Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu. DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno Zmniejsza si wydatki biece o kwot 4.000 z i zwiksza o kwot 2.000 z z przeznaczeniem na dotacj dla organizatora Biegu Niepodlegoci.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansw publicznych na 2011 rok DZIA 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdzia 92695 Pozostaa dziaalno Zwiksza si dotacje celowe Powiatu o kwot 2.000 z z przeznaczeniem na dotacj dla organizatora Biegu Niepodlegoci.

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 28

III. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska w 2011 roku Dzia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska W zwizku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynek gwny oraz termomodernizacja dachu oficyny i powstaymi w zwizku z tym oszczdnociami poprzetargowymi, przeznacza si kwot 123.448 z na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2). Jednoczenie przedmiotowe zadanie zwiksza si o kwot 45.000 z do cznej kwoty 168.448 z.

IV. Wydatki inwestycyjne na zadania wasne planowane do realizacji w 2011 roku DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80140 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego W zwizku z oszczdnociami poprzetargowymi zmniejsza si wydatki majtkowe o kwot 32.064 z w zadaniu inwestycyjnym pn. zakup i wymiana urzdze niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci gastronomicznej w ramach ksztacenia modziey w zawodach gastronomicznych w Centrum Ksztacenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Powysz kwot przeznacza si na remont dachw budynkw Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2. DZIA 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wprowadza si do budetu powiatu zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2) w kwocie 168.448 z.W wyniku oszczdnoci poprzetargowych zmniejsza si wydatki majtkowe o kwot 123.448 z w zadaniu inwestycyjnym pn. Kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przebudowa instalacji centralnego ogrzewania budynek gwny oraz termomodernizacja dachu oficyny.

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 29