UCHWAŁA NR XIII/119/2011 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2011 Na podstawie art. 12, pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/, uchwala się, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 552.048 zł zgodnie z tabelą Nr 1. § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 500 zł zgodnie z tabelą Nr 1. § 3. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 110.349.152 zł , w tym: - dochody bieżące w kwocie 95.910.714 zł, - dochody majątkowe w kwocie 14.438.438 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. § 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 762.858 zł zgodnie z tabelą Nr 2. § 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę ogółem 211.310 zł zgodnie z tabelą Nr 2. § 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 594.410 zł zgodnie z tabelą Nr 3. § 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 55.798 zł zgodnie z tabelą Nr 3. § 8. Zwiększa się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku o kwotę 168.448 zł zgodnie z tabelą Nr 5. § 9. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku o kwotę 155.512 zł zgodnie z tabelą Nr 5. § 10. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 128.249.017 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 93.871.614 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 34.377.403 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. § 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 "Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok". § 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Dochody i wydatki związane z relizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku".

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 1

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 2

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 października 2011 r. Dochody budżetu powiatu na 2011 r.
w zł Dział Rozdział 1 010 01005 2110 020 02001 2440 2460 600 60014 2 § 3 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wyszczególnienie 4 Plan przed zmianami 5 16 640 16 640 16 640 271 949 271 949 10 400 261 549 12 026 033 12 026 033 145 531 2 000 32 726 2 150 54 000 25 374 25 374 25 374 zwiększ. zmniejsz. 6 7 Plan po zmianach 8 16 640 16 640 16 640 297 323 297 323 10 400 286 923 12 026 033 12 026 033 145 531 2 000 32 726 2 150 54 000 w tym: Dochody bieżące 9 16 640 16 640 16 640 297 323 297 323 10 400 286 923 316 407 316 407 145 531 2 000 32 726 2 150 54 000 0 11 709 626 11 709 626 0 0 0 0 0 Strona 3 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 10

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

80 000 4 014 131 2 560 773 5 134 722 649 948 649 948 73 281 576 667 511 571 124 000 124 000 387 571 415 387 156 9 378 750 289 726 289 726 289 526 200 9 048 159 2 626 755 14 502 3 000 2 015 867

80 000 4 014 131 2 560 773 5 134 722 649 948 649 948 73 281 576 667 511 571 124 000 124 000 387 571 415 387 156 9 378 750 289 726 289 726 289 526 200 9 048 159 2 626 755 14 502 3 000 2 015 867

80 000 0 0 0 649 948 649 948 73 281 576 667 511 571 124 000 124 000 387 571 415 387 156 6 781 687 289 726 289 726 289 526 200 6 451 096 2 626 755 14 502 3 000 2 015 867

0 4 014 131 2 560 773 5 134 722 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 6207 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 6430 700 70005 2110 2360 710 71013 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tym: akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony 75020 Starostwo powiatowe 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0 2 597 063 0 0 0 0 2 597 063 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 4

0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 6630 6637 75045 2110 2120 754 75411 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup: - sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transporowego oraz medycznego 75421 Zarządzanie kryzysowe 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 756 75618 0490 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

784 300 2 500 000 40 000 966 672 12 500 84 563 40 865 22 607 18 258 5 785 864 5 781 864 5 770 864 11 000 11 000 4 000 4 000 14 641 353 247 981 238 000 9 093 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 240 245 41 193 853

784 300 2 500 000 40 000 966 672 12 500 84 563 40 865 22 607 18 258 5 785 864 5 781 864 5 770 864 11 000 11 000 4 000 4 000 14 641 353 247 981 238 000 9 093 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 240 245 41 193 853

784 300 0 40 000 966 672 0 0 40 865 22 607 18 258 5 774 864 5 770 864 5 770 864 0 0 4 000 4 000 14 641 353 247 981 238 000 9 093 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 190 346 41 193 853

0 2 500 000 0 0 12 500 84 563 0 0 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 899 0 Strona 5

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75803 75814 6680 75832 801 80102 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6430 własnych powiatu 80120 Licea ogólnokształcące 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2009 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80130 Szkoły zawodowe 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

41 193 853 6 359 372 6 359 372 49 899 49 899 637 121 637 121 1 381 152 481 674 65 850 65 850 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195

41 193 853 6 359 372 6 359 372 49 899 49 899 637 121 637 121 500 1 862 326 65 850 65 850 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195

41 193 853 6 359 372 6 359 372 0 0 637 121 637 121 1 796 476 0 0 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195

0 0 0 49 899 49 899 0 0 65 850 65 850 65 850 0 0 0 0 0 0

23 682 246 566 302 807 2 000 238 740 2 660 3 166 0 294 998 0 7 809

23 682 549 373 2 000 238 740 2 660 3 166 294 998 7 809

23 682 549 373 2 000 238 740 2 660 3 166 294 998 7 809

0 0 0 0 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 6

środków europejskich 80134 Szkoły zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 80148 80195 Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2009 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 między jednostkami samorządu terytorialnego 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 620 28 620 636 500 96 500 540 000 103 260 103 260 42 519 40 556 88 367 86 037 90 500 90 500 28 620 28 620 500 726 500 500 96 000 630 500 103 260 103 260 130 886 126 593 28 620 28 620 726 500 96 000 630 500 103 260 103 260 130 886 126 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 039 924 3 786 656 1 260 1 260 3 785 396 3 785 396 3 751 700 33 696 8 981 763 524 834 965 24 907 300 3 900

2 330

3 369 924 3 786 656 1 260 1 260 3 785 396 3 785 396 3 751 700 33 696 8 981 763 524 834 965 24 907 300 3 900

3 369 924 3 786 656 1 260 1 260 3 785 396 3 785 396 3 751 700 33 696 8 976 763 524 834 965 24 907 300 3 900

0

0

0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 Strona 7

w - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia tym: z innego tytułu - za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 852 85201 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2320 między jednostkami samorządu terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 2110 6410 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na: - zakup 1 zestawu komputerowego w ŚDS w Tomaszowie Maz. 85204 2320 85220 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2310 między jednostkami samorządu terytorialnego 853 85311 2320 85321 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85322 2690 85324 85333 Fundusz Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany 5 000

1 531 493 231 7 985 626 5 173 000 4 200 107 000 2 701 426 360 311 355 311 5 000

1 531 493 231 7 985 626 5 173 000 4 200 107 000 2 701 426 360 311 355 311 5 000 5 000

1 531 493 231 7 985 626 5 173 000 4 200 107 000 2 701 426 355 311 355 311 0 0 81 792 81 792 29 200 29 200 29 200 2 948 417 14 796 14 796 315 000 315 000 1 301 400 1 301 400 70 899 70 899 340 824 1 000 851 338 973

0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8

81 792 81 792 29 200 29 200 2 948 417 14 796 14 796 315 000 315 000 1 301 400 1 301 400 70 899 70 899 340 824 1 000 851 338 973

81 792 81 792

29 200 2 948 417 14 796 14 796 315 000 315 000 1 301 400 1 301 400 70 899 70 899 340 824 1 000 851 338 973

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85395 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2009 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 85401 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 0830 Wpływy z usług Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 85410 85412 85417 900 90019 Internaty i bursy szkolne 0830 Wpływy z usług Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0830 Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 905 498 859 970 905 498 859 970 905 498 859 970 0 0

45 528 777 263 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 473 816 356 877 12 591 638 103 710 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 400 000 400 000 400 000 45 000 45 000 45 000

45 528 777 263 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 473 816 356 877 12 591 638 103 710 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 445 000 445 000 445 000

45 528 777 263 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 473 816 356 877 12 591 638 103 710 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 445 000 445 000 445 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 9

Razem

109 797 604 552 048

500 110 349 152

95 910 714

14 438 438

Ogółem dotacje celowe w tym: - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej § 2110 - dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120 -dotacje celowe na zadania własne § 2130 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej § 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 6430, w tym: - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd-Wolbórz na odcinku o długości 5,2 km" - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "Rozbudowa ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Podleśnej - Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -"Radosna szkoła"

Plan przed zmianami 19 081 161 11 139 981 18 258 2 706 350 16 000 5 200 572 2 134 722 3 000 000 65 850

zwiększ.

zmniejsz.

Plan po zmianach 19 081 161 11 139 981 18 258 2 706 350 16 000 5 200 572 2 134 722 3 000 000 65 850

Plan przed zmianami Ogółem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 5 544 787 391 174 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 2007: 1 375 844 381 035 - projekt "Szkoła stylizacji i wizażu" 40 556 - przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd 2 150 - projekt "Poszerzamy horyzonty" 134 195 - projekt "Nawigator 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 100 980 - projekt "Nowa szansa" 859 970
Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Plan po zmianach 5 935 961 1 756 879 40 556 2 150 134 195 100 980 859 970
Strona 10

- projekt "Nawigator 4" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt "Szansa na przyszłość" - projekt pn. "Kreatywni specjaliści"

237 993 0 0

294 998 86 037

237 993 294 998 86 037

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 2009: - projekt "Szkoła stylizacji i wizażu" - projekt "Poszerzamy horyzonty" - projekt "Nowa szansa" - projekt "Szansa na przyszłość" - projekt pn. "Kreatywni specjaliści"

70 249 1 039 23 682 45 528 0 0 Plan przed zmianami 4 014 131 4 014 131

10 139

7 809 2 330

80 388 1 039 23 682 45 528 7 809 2 330 Plan po zmianach 4 014 131 4 014 131

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, § 6207: - przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z udziałem środków europejskich, § 6637: -projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”

84 563 84 563 84 563

84 563

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 11

CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY

I. Zestawienie dochodów budżetu powiatu DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 25.374 zł na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powyższe zwiększenie wynika z corocznej waloryzacji ekwiwalentu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz z decyzji administracyjnej o przywróceniu ekwiwalentu. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 302.807 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.09.02.0010-015/11-00. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 90.500 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży wyrobów garmażeryjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 500 zł w związku z niższymi wpływami za wypożyczanie naczyń kuchennych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Rozdział 80195 Pozostała działalność Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 88.367 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Kreatywni specjaliści” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-POKL.09.02.0010-022/11-00 z 05.10.2011r. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 45.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez podmioty działające na terenie powiatu. Środki te przekazywane są przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 12

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 października 2011 r. Zestawienie wydatków ogółem w działach na 2011 rok
w zł Dział 1 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Nazwa działu 2 16 640 354 452 23 847 362 73 281 523 342 21 380 936 5 853 364 3 101 200 1 600 324 40 768 192 3 979 656 15 453 583 4 769 295 5 336 137 400 000 87 725 168 448 123 448 3 500 1 500 563 536 82 362 25 374 Plan przed zmianami 3 zwiększ. zmniejsz. 4 5 Plan po zmianach 6 16 640 379 826 23 847 362 73 281 523 342 21 380 936 5 853 364 3 101 200 1 600 324 41 249 366 3 979 656 15 453 583 4 769 295 5 336 137 445 000 89 725 Wydatki bieżące 7 16 640 379 826 6 504 069 73 281 523 342 10 314 797 5 832 364 3 101 200 1 600 324 35 923 395 3 969 656 15 287 583 4 769 295 5 336 137 0 89 725 8 446 601 2 992 861 3 743 689 0 0 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 0 0 958 169 0 345 835 6 239 487 4 854 064 0 0 25 567 794 0 0 0 0 415 15 000 44 000 0 0 3 710 269 33 000 259 472 207 576 215 448 0 70 000 dotacje na zadania bieżące 9 0 0 17 343 293 0 0 11 066 139 21 000 0 0 5 325 971 10 000 166 000 0 0 445 000 0 Wydatki majątkowe 10 w tym: dotacje na zadania majątkowe 11 0 0 60 000 0 0 54 814 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 13

010 Rolnictwo i łowiectwo

757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

narodowego 926 Kultura fizyczna Ogółem wydatki 151 980 127 697 469 2 000 4 000 149 980 128 249 017 149 980 93 871 614 0 53 148 500 122 000 4 677 180 0 34 377 403 0 124 814 762 858 211 310

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 14

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 października 2011 r. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w 2011 roku
z tego: Wydatki na programy wydatki wydatki świadczenia finansowane wypłaty dotacje na wydatki na z udziałem jednostek wynagrodzenia związane na rzecz z tytułu obsługę z realizacją zadania budżetowych i składki od osób środków poręczeń bieżące długu ich (9+10) fizycznych pochodzących i gwarancji nich naliczane statutowych z budżetu Unii zadań Europejskiej 8 92 903 16 313 76 590 6 493 537 6 493 537 0 0 0 958 169 958 169 9 10 92 903 16 313 76 590 5 535 368 5 535 368 0 0 0 0 0 11 12 286 923 286 923 0 7 665 7 665 0 0 0 2 867 2 867 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 15 z tego:

Dział Rozdział

Źródło wydatków

Plan przed zwiększ. zmniejsz. zmianami

Plan po zmianach

1 020

2 Leśnictwo 02001 02002

3 Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Remont drogi powiatowej nr 4307E Zawady-Brzozów-Etap I *) Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostała działalność Administracja publiczna

4 354 452 277 862 76 590 6 504 069 6 504 069

5 25 374 25 374

6

7 379 826 303 236 76 590 6 504 069 6 504 069

600 60014

w tym: 710 71015 71095 750

302 000 12 186 10 186 2 000 9 984 206

302 000 12 186 10 186 2 000 9 984 206

302 000 11 771 9 771 2 000 9 543 436

0 9 771 9 771 0 5 919 470

302 000 2 000 0 2 000 3 623 966

0 415 415 0 15 000

0 0 0 0 425 770

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 15

75019 75020 75075 75095 754 75405 75421 75478 757

Rada powiatu Starostwo powiatowe

489 258 9 062 248

489 258 9 062 248 424 000 8 700 61 500 14 000 17 500 30 000 3 101 200

69 000 9 056 736 409 000 8 700 17 500 0 17 500 0 0

8 000 5 880 470 31 000 0 0 0 0 0 0

61 000 3 176 266 378 000 8 700 17 500 0 17 500 0 0

0 0 15 000 0 44 000 14 000 0 30 000 0

420 258 5 512 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 2 001 200

Promocja jednostek 424 000 samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda powiatowa Policji Zarządzanie kryzysowe 8 700 61 500 14 000 17 500

Usuwanie skutków klęsk 30 000 żywiołowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 101 200

75702

2 001 200

2 001 200

0

0

0

0

0

0

0

2 001 200

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 1 100 000 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 1 600 324 381 481 132 290 Rezerwy ogólne i celowe 1 600 324 - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

1 100 000

0

0

0

0

0

0

1 100 000

0

758 75818 w tym:

1 600 324 1 600 324 381 481 132 290

1 600 324 1 600 324 381 481 132 290

0 0 0 0

1 600 324 1 600 324 381 481 132 290

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 086 553

1 086 553

1 086 553

0

1 086 553

0

0

0

0

0

801 80102

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

35 410 157 997 120

563 536 50 298

35 923 395 997 120

31 487 227 997 120

25 567 794 869 156

5 919 433 127 964

3 710 269 0

100 907 0

624 992 0

0 0

0 0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 16

specjalne 80111 80120 w tym: 80121 80130 w tym: 80132 80134 Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zawodowe "Szansa na przyszłość" Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcania i doskonalenia nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność - "Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim" - "Szkoła stylizacji i wizażu" 851 85154 85195 w tym: Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Opracowanie koncepcji 1 439 565 11 266 439 1 439 565 11 266 439 157 877 50 736 363 669 28 798 217 455 12 096 18 295 234 318 509 167 542 1 770 589 1 439 565 9 286 335 0 50 736 16 082 447 0 167 542 1 737 001 1 221 707 8 078 739 0 50 736 13 307 271 0 151 823 1 470 232 217 858 1 207 596 0 0 2 775 176 0 15 719 266 769 0 1 816 866 0 0 1 883 403 0 0 0 0 5 361 0 0 10 875 0 0 33 588 0 157 877 157 877 0 318 509 318 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

"Poszerzamy horyzonty" 157 877 50 736 17 960 363 113 150 167 542 1 770 589

80140

638 128

111 500 21 500

728 128

728 128

193 280

534 848

0

0

0

0

0

80142

64 600

64 600

64 600

0

64 600

0

0

0

0

0

80146 80148 80195

194 536 297 224 563 315 88 367

194 536 297 224 651 682

194 536 296 524 442 693

19 570 171 322 33 958

174 966 125 202 408 735

0 0 10 000

0 700 50 383

0 0 148 606

0 0 0

0 0 0

w tym:

1 200

1 200

0

0

0

0

0

1 200

0

0

41 595 88 367

41 595 105 811 184 260 1 260 183 000 50 000

0 0 151 260 1 260 150 000 50 000

0 0 0 0 0 0

0 0 151 260 1 260 150 000 50 000

0 0 33 000 0 33 000 0

0 0 0 0 0 0

41 595 105 811 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- "Kreatywni specjaliści" 17 444 184 260 1 260 183 000 50 000

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 17

leczenia uzależnień 852 85201 85202 85204 85218 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Powiatowe centrum pomocy rodzinie 14 932 272 2 646 576 8 726 627 2 863 400 590 907 14 932 272 2 646 576 8 726 627 2 863 400 590 907 11 464 914 1 952 555 8 711 627 131 609 590 107 8 180 741 1 437 374 6 077 730 125 659 479 638 3 284 173 515 181 2 633 897 5 950 110 469 259 472 245 472 0 0 0 3 086 831 433 726 15 000 2 625 559 800 121 055 14 823 0 106 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 69 200 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 000 21 562 4 454 295

69 200

69 200

60 340

8 860

0

0

0

0

0

85226 85295 853

14 000 21 562 4 454 295

0 9 816 2 990 668

0 0 2 714 081

0 9 816 276 587

14 000 0 207 576

0 11 746 3 000

0 0 1 253 051

0 0 0

0 0 0

85311 85333 w tym: 85395 854 85401 85403

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 207 576 niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy 3 341 221 "Nawigator 3" "Nawigator 4" Pozostała działaność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 100 980 246 573 905 498 5 336 137 141 664 1 686 499

207 576 3 341 221 100 980 246 573 905 498 5 336 137 141 664 1 686 499

0 2 990 668 0 0 0 5 091 039 141 664 1 660 415

0 2 714 081 0 0 0 3 743 689 71 009 1 327 035

0 276 587 0 0 0 1 347 350 70 655 333 380

207 576 0 0 0 0 215 448 0 0

0 3 000 0 0

0 347 553 100 980 246 573 905 498

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29 650 0 26 084

0 0 0

85406

Poradnie psychologiczno1 067 809 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego 1 617 059

1 067 809

1 067 809

956 373

111 436

0

0

0

0

0

85407

1 617 059

1 617 059

1 025 380

591 679

0

0

0

0

0

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 18

85410 85412

Internaty i bursy szkolne 574 740 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 85 996 dzieci i młodzieży szkolnej Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127 898 34 472 87 725 70 000 17 725 151 980 151 980 82 174 763 3 500 2 000 2 000 1 500 4 000 4 000 3 500 1 500

574 740 85 996

359 292 85 996

260 318 10 058

98 974 75 938

215 448 0

0 0

0 0

0 0

0 0

85417 85495 921 92116 92195 926 92695

127 898 34 472 89 725 70 000 19 725 149 980 149 980 82 713 375

127 898 30 906 19 725 0 19 725 27 980 27 980 68 992 284

81 766 11 750 0 0 0 0 0 47 093 715

46 132 19 156 19 725 0 19 725 27 980 27 980 21 898 569

0 0 70 000 70 000 0 122 000 122 000 4 677 180

0 3 566 0 0 0 0 0 3 940 746

0 0 0 0 0 0 0 2 001 965

0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

0 0 0 0 0 0 0 2 001 200

Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Pozostała działalność Razem

594 410 55 798

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej od Gminy Rzeczyca

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 października 2011 r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku
w zł Klasyfikacja budżetowa 1 Dział 750 Rozdział 75075 w tym: Dział 801 Rozdział 80195 w tym: Dział 851 Rozdział 85195 w tym: Dział 852 Rozdział 85201 w tym: Rozdział 85226 Dział 853 Rozdział 85311 w tym: Dział 926 Rozdział 92695 w tym: Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocja Powiatu Oświata i wychowanie Pozostała działalność - dotacje Powiatu na edukacyjne zadania własne Powiatu Ochrona zdrowia Pozostała działalność - dotacje Powiatu - promocja zdrowia Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze - świetlice środowiskowe Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - rehabilitacja społeczna - warsztaty terapii zajęciowej Kultura fizyczna Pozostała działalność - dotacje Powiatu - rozwój kultury fizycznej 120 000 207 576 120 000 120 000 2 000 2 000 2 000 122 000 Strona 20 42 000 14 000 207 576 207 576 207 576 122 000 122 000 33 000 56 000 42 000 42 000 14 000 207 576 207 576 10 000 33 000 33 000 33 000 56 000 42 000 15 000 10 000 10 000 10 000 33 000 33 000 Wyszczególnienie 2 Plan przed zmianami 3 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 zwiększ. 4 zmniejsz. 5 Plan po zmianach 6 15 000 w tym: wydatki majątkowe 7

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Ogółem

441 576

2 000

443 576

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 października 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku
w zł Dział Rozdział 1 900 90019 Nazwa działu, rozdziału 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego Termomodernizacja przystani kajakowej Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania-budynek główny oraz termomodernizacja dachu oficyny Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2) Ogółem 400 000 45 000 445 000 400 000 Plan Plan dochodów zwiększ. zmniejsz. dochodów przed zmianami po zmianach 3 400 000 400 000 4 45 000 45 000 45 000 5 6 445 000 445 000 445 000 144 017 144 017 255 983 255 983 0 168 448 400 000 168 448 123 448 168 448 123 448 144 017 144 017 300 983 Plan wydatków przed zmianami 7 zwiększ. zmniejsz. 8 9 123 448 Plan wydatków po zmianach 10 445 000

400 000 168 448

123 448 132 535 168 448 445 000

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 22

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 23

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIII/119/2011 z dnia 27 października 2011 r. Zestawienie wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.
w zł Klasyfikacja budżetowa 1 Dział 600 Rozdział 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe, w tym: -przebudowa ciągu dróg powiatowych Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia Ujazd - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd-Wolbórz na odcinku o długości 5,2 km" - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 "Rozbudowa ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Podleśnej - rozbiórka kładki nad linią kolejową w ciągu ulicy Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim - zakup samochodu ciężarowego - wymiana samochodu - zakup programu komputerowego - zakup przedniego WOM-u do ciągnika New Holland - rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4304E) - dokumentacja techniczna - zakup dwóch nowych piaskarek - przebudowa obiektu mostowego na rzece Czarna w ciągu drogi powiatowej nr Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany Plan przed zwiększ. zmniejsz. zmianami 3 17 283 293 17 283 293 5 396 046 4 269 444 6 569 203 30 000 69 553 4 600 25 000 44 000 145 000 50 000 4 5 Plan po zmianach 6 17 283 293 17 283 293 5 396 046 4 269 444 6 569 203 30 000 69 553 4 600 25 000 44 000 145 000 50 000 5 352 175 5 352 175 5 352 175 Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Strona 24 w tym: Jednostka organizacyjna Wydatki na programy realizująca program lub finansowane z udziałem koordynująca wykonanie środków pochodzących programu z budżetu Unii Europejskiej 7 8

Nazwa zadania inwestycyjnego

2

4339E w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Spalska)-dokumentacja projektowa - przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1505E w miejscowości Prażki" - przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Łaznów - zakup samochodu dostawczego Dział 750 Rozdział 75020 Administracja publiczna Starostwo Powiatowe - zakup szaf kartotekowych - zakup regału do archiwum - zakup oprogramowania - budowa nowego obiektu Starostwa Powiatowego - wyposażenie nowego budynku Starostwa - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - zakup urządzenia pomiarowego Rozdział 75095 Pozostała działalność - zakup dla potrzeb WOPR pomieszczenia socjalnego Dział 801 Rozdział 80102 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne - utworzenie placu zabaw w ramach Rządowego programu pn.: "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacją systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz. Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany 350 000 250 000 80 447 11 011 325 11 001 325 6 470 8 550 4 500 9 390 174 1 452 971 129 360 9 300 10 000 10 000 5 358 035 131 700 131 700 29 028 29 028 0 350 000 250 000 80 447 11 011 325 11 001 325 6 470 8 550 4 500 9 390 174 1 452 971 129 360 9 300 10 000 10 000 32 064 5 325 971 131 700 131 700 29 028 29 028 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 Strona 25 Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji 168 900 Wydział Zarządzania Kryzysowego 129 360 129 360 129 360 Wydział Obsługi i Informatyki Wydział Obsługi i Informatyki Wydział Obsługi i Informatyki Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydział Obsługi i Informatyki Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Wydział Obsługi i Informatyki Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zakup i wymiana urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej w ramach kształcenia młodzieży w zawodach gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2

77 000 77 000 5 120 307 4 387 000

32 064

44 936 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 168 900 Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji 168 900 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

32 064 44 936 5 120 307 4 387 000

Rozdział 80195

Pozostała działalność, w tym: -nowoczesna szkoła zawodowa:budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. - budowa boiska w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwój informatycznego systemu zarządzania oświatą w Powiecie Tomaszowskim - wdrożenie informatycznego systemu zarządzania oświatą w powiecie tomaszowskim

517 407 168 900 47 000 10 000 10 000 10 000 161 000 50 000 50 000 111 000 91 000 4 000 87 000 20 000 10 000 0

517 407 168 900 47 000 10 000 10 000 10 000 161 000 50 000 50 000 111 000 91 000 4 000 87 000 20 000 10 000

Dział 851 Rozdział 85195

Ochrona zdrowia Pozostała działalność - docieplenie ścian budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wilczej 29/31 w Tomaszowie Mazowieckim

Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji

Dział 852 Rozdział 85201

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze - budowa budynku z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo - wychowawczą w Tomaszowie Maz. ul. Nowowiejska 10/16

Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Polna 56 - zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1 - zakup samochodu w DPS Nr 1 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ul. Jana Pawła II - zakup pralnicy elektrycznej PE 15 w DPS Nr 2

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Dom Pomocy Społecznej Nr 2 Strona 26

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

- zakup suszarki elektrycznej SB-8E w DPS Nr 2 Dział 900 Rozdział 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - termomodernizacja przystani kajakowej - kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - budynek główny oraz termomodernizacja dachu oficyny - kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2) Ogółem

10 000 400 000 168 448 400 000 168 448 144 017

10 000 123 448 445 000 123 448 445 000 144 017

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji 5 650 435

255 983

123 448

132 535

0 168 448 34 223 653 168 448 155 512

168 448 34 236 589

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 27

CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.374 zł na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Dokonuje się zwiększeń, zmniejszeń oraz przemieszczeń wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Szansa na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, remontem dachów budynku A i budynku B szkoły oraz zabezpieczeniem środków na zapłatę za wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ubezpieczenie samochodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.500 zł, w tym przemieszcza się kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych, detergentów, paliwa do samochodu, materiałów potrzebnych do oprawy dekoracyjnej imprez okolicznościowych, zapłatę za usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2. Rozdział 80195 Pozostała działalność W związku z podpisaną umową na dofinansowanie Projektu pn. „Kreatywni specjaliści” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.367 zł na realizację przedmiotowego projektu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł oraz zwiększa się o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92695 Pozostała działalność Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł i zwiększa o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizatora Biegu Niepodległości.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92695 Pozostała działalność Zwiększa się dotacje celowe Powiatu o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizatora Biegu Niepodległości.

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 28

III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2011 roku Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – budynek główny oraz termomodernizacja dachu oficyny” i powstałymi w związku z tym oszczędnościami poprzetargowymi, przeznacza się kwotę 123.448 zł na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2)”. Jednocześnie przedmiotowe zadanie zwiększa się o kwotę 45.000 zł do łącznej kwoty 168.448 zł.

IV. Wydatki inwestycyjne na zadania własne planowane do realizacji w 2011 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32.064 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „zakup i wymiana urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej w ramach kształcenia młodzieży w zawodach gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2”. Powyższą kwotę przeznacza się na remont dachów budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wprowadza się do budżetu powiatu zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – wymiana okien w budynku oficyny (budynek nr 2)” w kwocie 168.448 zł.W wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 123.448 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania – budynek główny oraz termomodernizacja dachu oficyny”.

Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Zieliński

Id: VBPTG-INKSS-OTGMV-GYMUF-XYNQD. Podpisany

Strona 29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful