You are on page 1of 28

UCHWAA NR VI/62/2011 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zmian w budecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2011. Na podstawie art. 12, pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/, uchwala si, co nastpuje: 1. Zwiksza si dochody budetu Powiatu o kwot ogem 309.972 z zgodnie z tabel Nr 1. 2. Zmniejsza si dochody budetu Powiatu o kwot ogem 489.844 z zgodnie z tabel Nr 1. 3. Ustala si dochody budetu na rok 2011 w wysokoci 104.582.026 z , w tym: - dochody biece w kwocie 91.897.522 z - dochody majtkowe w kwocie 12.684.504 z zgodnie z tabel Nr 1. 4. Zwiksza si wydatki budetu Powiatu o kwot ogem 436.041 z zgodnie z tabel Nr 2. 5. Zmniejsza si wydatki budetu Powiatu o kwot ogem 615.913 z zgodnie z tabel Nr 2. 6. Zwiksza si wydatki biece na zadania wasne o kwot 303.074 z zgodnie z tabel Nr 3. 7. Zmniejsza si wydatki biece na zadania wasne o kwot 393.126 z zgodnie z tabel Nr 3. 8. Zwiksza si wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku o kwot 47.000 z zgodnie z tabel Nr 5. 9. Zwiksza si wydatki w budecie Powiatu o kwot 85.967 z zgodnie z tabel Nr 6 "Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 r." 10. Zmniejsza si wydatki w budecie Powiatu o kwot 222.787 z zgodnie z tabel Nr 6 "Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 r." 11. Ustala si wydatki budetu na rok 2011 w wysokoci 122.672.548 z, w tym: - wydatki biece w kwocie 89.736.896 z - wydatki majtkowe w kwocie 32.935.652 z zgodnie z tabel Nr 2. 12. W uchwale Nr IV/44/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 20 stycznia 2011 roku "w sprawie: uchwalenia budetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2011" dokonuje si nastpujcych zmian: 1. 11 otrzymuje brzmienie: Ustala sie w budecie powiatu w dziale 758 rozdzia 75818 rezerwy w oglnej kwocie 3.238.332 z , w tym: 1) rezerwa oglna w wysokoci 549.417 z 2) rezerwa celowa w wysokoci 165.000 z z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

3) rezerwa celowa w wysokoci 2.523.915 z z przeznaczeniam na realizacj zada z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. 13. Dokonuje si zmian w tabeli Nr 9 "Dochody budetu pastwa planowane do uzyskania w 2011 roku przez powiat w zwizku z realizacj zada zleconych jenostkom samorzdu terytorialnego". 14. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podana zostanie do publicznej wiadomoci przez wywieszenie jej na tablicy ogosze w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego. Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Tabela Nr 1 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Dochody budetu powiatu na 2011 r.


w z Dzia Rozdzia 1 010 01005 2 3 Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat 020 02001 Lenictwo Gospodarka lena rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansw publicznych 600 60014 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 6207 6300 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat Wyszczeglnienie 4 0 0 0 261 549 261 549 261 549 10 093 701 10 093 701 1 210 1 400 2 150 4 014 131 2 421 950 3 652 860 410 531 112 417 410 531 112 417 73 281 Plan przed zmianami 5 zwiksz. zmniejsz. 6 16 640 16 640 16 640 7 w tym: Plan po zmianach Dochody Dochody biece majtkowe 8 16 640 16 640 16 640 261 549 261 549 261 549 10 093 701 10 093 701 1 210 1 400 2 150 9 16 640 16 640 16 640 261 549 261 549 261 549 4 760 4 760 1 210 1 400 2 150 0 0 0 10 088 941 10 088 941 0 0 0 4 014 131 2 421 950 3 652 860 0 0 0 10

4 014 131 0 2 421 950 0 3 652 860 0 522 948 522 948 73 281 522 948 522 948 73 281

6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 700

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

2360 710 71013 2110 71015

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzr budowlany

337 250 112 417 499 205 124 000 124 000 375 205 415 374 790 8 202 130 289 726 289 726 289 526 200 7 867 404 2 626 755 14 502 3 000 1 710 784 784 300 2 500 000 11 500 132 000 84 563 45 000 23 000 22 000 5 737 400 5 737 400 5 726 400 11 000 46 784 46 784 46 784 3 436 3 436 3 436

449 667 502 641 124 000 124 000 378 641 415 378 226

449 667 502 641 124 000 124 000 378 641 415 378 226

0 0 0 0 0

0970 Wpywy z rnych dochodw 2110 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

8 202 130 5 617 567 2 584 563 289 726 289 726 289 526 200 289 726 289 726 289 526 200 0 0 0 0

w utrzymanie stanowisk pracy realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej tym: akcja kurierska i wiadczenia na rzecz obrony 75020 Starostwa powiatowe 0420 Wpywy z opat komunikacyjnych 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 0750 do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) 6637 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat 2120 754 75411 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup:

7 867 404 5 282 841 2 584 563 2 626 755 2 626 755 0 14 502 3 000 14 502 3 000 0 0

1 710 784 1 710 784 0 784 300 11 500 132 000 84 563 45 000 23 000 22 000 784 300 11 500 132 000 0 45 000 23 000 22 000 0 2 500 000 0 0 84 563 0 0 0

2 500 000 0

6 600 5 777 584 5 766 584 11 000 6 600 5 777 584 5 766 584 11 000 6 600 5 766 584 5 766 584 0 11 000 0 11 000

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

- sprztu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i cznoci, szkoleniowego, transporowego oraz medycznego 756 75618 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Wpywy z innych opat stanowicych dochody jst na podstawie ustaw 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 75622 Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 758 75801 Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 75803 75832 801 80120 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 0750 do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 80130 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Szkoy zawodowe 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

11 000 14 589 260 195 888 195 000 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 457 403 41 460 910 41 460 910 6 359 372 6 359 372 637 121 637 121 1 278 289 221 796 340 96 610 1 660 1 350 103 561 18 275 246 566 2 000 238 740 2 660 3 166 30 634 5 407 36 041 36 041

11 000 14 589 260 195 888 195 000 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 190 267 057 346 267 057 267 057 41 193 853 41 193 853

0 14 589 260 195 888 195 000 195 693 14 393 372 14 143 372 250 000 48 190 346 41 193 853 41 193 853

11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 359 372 6 359 372 0 6 359 372 6 359 372 0 637 121 637 121 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195 23 682 246 566 2 000 238 740 2 660 3 166 637 121 637 121 257 837 340 96 610 1 660 1 350 134 195 23 682 246 566 2 000 238 740 2 660 3 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 314 330 1 314 330 0

0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

80134

Szkoy zawodowe specjalne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 0750 do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

28 620 28 620 636 500 96 500 540 000 103 260 103 260 41 547 40 510 1 037 3 924 860 1 260 1 260 3 923 600 3 923 600 3 890 400 33 200 8 493 297 498 823 672 4 720 200 493 231 7 610 282 4 859 000 2 500 105 000 2 643 782 302 400 302 400 81 792 20 296 18 611 18 611 20 296 496 38 907 496 496 496

28 620 28 620 636 500 96 500 540 000 103 260 103 260 41 547 40 510 1 037

28 620 28 620 636 500 96 500 540 000 103 260 103 260 41 547 40 510 1 037

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80140

Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego 0830 Wpywy z usug 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw

80148 80195

Stowki szkolne i przedszkolne 0830 Wpywy z usug Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostakmi samorzdu 2310 terytorialnego

851 85154

216 187 3 709 169 3 709 169 0 1 260 1 260 1 260 1 260

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat w - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku lub stypendium niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu tym: - za dzieci i uczniw niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu

216 187 3 707 909 3 707 909 0 216 187 3 707 909 3 707 909 0 216 187 3 674 213 3 674 213 0 33 696 498 823 672 4 720 200 493 231 33 696 498 823 672 4 720 200 493 231 0 0 0 0 0 0

852 85201

Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 0750 do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze 0830 Wpywy z usug 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu 2320 terytorialnego 85202 Domy pomocy spoecznej 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 2130 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu 85203 Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat 85204 Rodziny zastpcze

8 532 204 8 532 204 0

7 630 578 7 630 578 0 4 859 000 4 859 000 0 2 500 105 000 321 011 321 011 81 792 2 500 105 000 321 011 321 011 81 792 0 0 0 0 0

2 664 078 2 664 078 0

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

2320 853 85311 2320 85321

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci

81 792 1 723 776 14 796 14 796 305 000 305 000 1 301 400 1 301 400 102 580 1 000 600 100 980 690 497 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 387 050 279 315 12 591 638 94 506 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 8 404 55 000 46 596 55 000 251 251 251

81 792

81 792

1 724 027 1 724 027 0 14 796 14 796 305 000 305 000 14 796 14 796 305 000 305 000 0 0 0 0

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2110 realizowane przez powiat 85322 Fundusz Pracy rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia i skadek na ubezpieczenia 2690 spoeczne pracownikw powiatowego urzdu pracy 85333 Powiatowe urzdy pracy 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 2007 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich 854 85401 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne 0830 Wpywy z usug Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 0830 Wpywy z usug 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85407 0750 Placwki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze

1 301 400 1 301 400 0 1 301 400 1 301 400 0 102 831 1 000 851 100 980 745 497 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 442 050 325 911 12 591 638 102 910 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 102 831 1 000 851 100 980 745 497 38 587 38 587 125 877 124 357 620 900 470 330 140 442 050 325 911 12 591 638 102 910 16 000 16 000 89 800 89 800 32 713 32 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0830 Wpywy z usug 0920 Pozostate odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 85410 85412 85417 Internaty i bursy szkolne 0830 Wpywy z usug Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 0830 Wpywy z usug Szkolne schroniska modzieowe 0830 Wpywy z usug

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

900 90019

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska 0690 Wpywy z rnych opat Razem

400 000 400 000 400 000 104 761 898 309 972

400 000 400 000 400 000 104 582 489 844 026

400 000 400 000 400 000 91 897 522

0 0 0 12 684 504

Plan przed zmianami Ogem dotacje celowe w tym: - dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej 2110 - dotacje celowe na zadania biece na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2120 -dotacje celowe na zadania wasne 2130 - dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej 6410 - dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 6430, w tym: - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd-Wolbrz na odcinku o dugoci 5,2 km" - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Rozbudowa ulicy Jana Pawa II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Sowackiego do ulicy Podlenej 11 142 197 22 000 2 643 782 11 000 3 652 860 652 860 3 000 000 17 471 839

Plan po zwiksz zmniejsz zmianac . . h 17 355 106 263 222 787 315 85 967 20 296 222 787 11 005 377 22 000 2 664 078 11 000 3 652 860 652 860 3 000 000 Plan po zmianac h 4 401 248 277 835 40 510 2 150 134 195 100 980

Plan przed zmianami Ogem dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, 2007: - projekt "Szkoa stylizacji i wizau" - przebudowa cigu drg powiatowych Inowdz-Konewka(Spaa)-Lubochnia-Ujazd - projekt "Poszerzamy horyzonty" - projekt "Nawigator 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 4 365 207 247 201 40 510 2 150 103 561 100 980 36 041 30 634

30 634

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, 2009: - projekt "Szkoa stylizacji i wizau" - projekt "Poszerzamy horyzonty"

19 312 1 037 18 275

5 407 5 407

24 719 1 037 23 682

Plan przed zmianami dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich, 6207: - przebudowa cigu drg powiatowych Inowdz-Konewka(Spaa)-Lubochnia-Ujazd 4 014 131 4 014 131

Plan po zmianac h 4 014 131 4 014 131 84 563 84 563

Dotacje celowe otrzymane z samorzdu wojewdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) 84 563 midzy jednostkami samorzdu terytorialnego z udziaem rodkw europejskich, 6637: -projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego 84 563

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

CZ OPISOWA DOCHODY I. Zestawienie dochodw budetu powiatu DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 16.640 z, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. na prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa. DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 112.417 z z tytuu ustalenia 25% dochodw powiatu od kwot uzyskanych z opat za nieruchomoci Skarbu Pastwa. DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Rozdzia 71015 Nadzr budowlany Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 3.436 z, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. na zadania biece z zakresu administracji rzdowej wykonywane przez Nadzr Budowlany. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Rozdzia 75411 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 46.784 z z przeznaczeniem na zwikszenie dobowych stanw etatowych w szczeglnoci w jednostkach interwencyjnych Pastwowej Stray Poarnej na wypaty rekompensat pieninych za przeduony czas suby straaka, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.2.14.2011 z 14 marca 2011r. Zmniejsza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 6.600 z, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. na zadania biece z zakresu administracji rzdowej realizowane przez Komend Pastwowej Stray Poarnej. DZIA 758 RNE ROZLICZENIA Rozdzia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej Zmniejsza si cz owiatow subwencji oglnej o kwot 267.057 z, zgodnie z pismem Ministra Finansw Nr ST44820/109/2011 z dnia 11.02.2011 r. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 36.041 z na sfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Poszerzamy horyzonty realizowanego przez I Liceum Oglnoksztacce.
Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 496 z zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - na sfinansowanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - za dzieci i uczniw niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu. Zmniejsza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 216.187 z zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. na zadania biece z zakresu administracji rzdowej - na sfinansowanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku lub stypendium niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot dotacji celowej w wysokoci 20.296 z, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. z przeznaczeniem na biece utrzymanie domw pomocy spoecznej. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 18.611 z, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. na zadania biece z zakresu administracji rzdowej realizowane przez rodowiskowy Dom Samopomocy. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rozdzia 85333 Powiatowy Urzd Pracy Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 251 z z tytuu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzdu Pracy. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 55.000 z z tytuu wpyww za wynajem pomieszcze w budynkach przy ul. Farbiarskiej 20. Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Tabela Nr 2 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie wydatkw ogem w dziaach na 2011 rok


w z Dzia 1 010 Rolnictwo i owiectwo 020 Lenictwo 600 Transport i czno 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoarowa 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rne rozliczenia 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Nazwa dziau 2 0 360 159 21 960 174 73 281 501 205 20 076 099 5 773 900 3 101 200 3 412 972 39 702 339 4 107 860 14 675 343 3 587 628 4 873 765 400 000 116 225 130 270 122 852 420 436 041 615 913 97 417 496 50 258 2 020 43 566 272 057 216 187 11 351 1 769 5 872 138 424 95 077 3 436 37 000 46 784 7 000 6 600 Plan przed zmianami 3 zwiksz. zmniejsz. 4 16 640 5 16 640 360 159 21 960 174 73 281 504 641 20 106 099 5 814 084 3 101 200 3 238 332 39 745 686 3 892 169 14 714 250 3 587 879 4 911 459 400 000 116 225 130 270 122 672 548 Plan po zmianach 6 16 640 360 159 4 898 725 73 281 504 641 10 011 231 5 803 084 3 101 200 3 238 332 34 486 351 3 892 169 14 665 250 3 527 879 4 911 459 0 116 225 130 270 89 736 896 8 149 896 2 922 231 3 587 467 0 0 0 51 818 605 0 929 476 0 336 064 6 228 846 4 849 784 0 0 24 814 841 0 0 0 415 15 000 23 000 0 0 4 798 558 33 000 259 472 190 776 215 448 0 70 000 100 000 5 705 669 49 000 60 000 0 400 000 0 0 32 935 652 0 17 061 449 0 0 10 094 868 11 000 0 0 5 259 335 0 60 000 0 0 54 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 814 Wydatki biece 7 w tym: wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 8 dotacje na zadania biece 9 Wydatki majtkowe 10 w tym: dotacje na zadania majtkowe 11

854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna Ogem wydatki

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Tabela Nr 3 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie wydatkw biecych na zadania wasne w 2011 roku


z tego: z tego: Plan wydatki wydatki Plan po przed zwiksz. zmniejsz. zwizane zmianach jednostek wynagrodzenia zmianami budetowych i skadki od z realizacj ich (9+10) nich naliczane statutowych zada 4 360 159 283 569 76 590 4 898 725 4 898 725 2 415 415 2 000 9 646 505 37 000 489 258 8 761 547 30 000 377 000 18 700 36 500 13 000 13 500 10 000 3 101 200 2 001 200 7 000 7 000 7 000 5 6 7 360 159 283 569 76 590 8 98 610 22 020 76 590 0 0 0 929 476 929 476 0 0 0 5 905 470 8 000 5 880 470 17 000 0 0 0 0 0 0 0 9 98 610 22 020 76 590 3 958 717 3 958 717 2 000 0 2 000 3 329 765 61 000 2 905 065 345 000 18 700 13 500 0 13 500 0 0 0 10 0 0 0 0 0 415 415 0 15 000 0 0 15 000 0 23 000 13 000 0 10 000 0 0 dotacje wiadczenia na na rzecz zadania osb biece fizycznych 11 12 261 549 261 549 0 7 665 7 665 0 0 0 426 270 420 258 6 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 867 2 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 wypaty wydatki z tytuu na porcze obsug i gwarancji dugu 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 001 200 2 001 15

Dzia Rozdzia

rdo wydatkw

1 020

2 Lenictwo 02001 02002 Gospodarka lena

Nadzr nad gospodark len Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Dziaalno usugowa Nadzr budowlany Pozostaa dziaalno Administracja publiczna Rady powiatw Starostwa powiatowe Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

600 60014 710 71015 71095 750 75019 75020 75075 75095 754 75405 75421 75478 757 75702

4 898 725 4 888 193 4 898 725 4 888 193 2 415 415 2 000 489 258 2 000 0 2 000 69 000

9 676 505 9 235 235 8 791 547 8 785 535 377 000 18 700 36 500 13 000 13 500 10 000 362 000 18 700 13 500 0 13 500 0

Komendy powiatowe Policji Zarzdzanie kryzysowe Usuwanie skutkw klsk ywioowych Obsuga dugu publicznego Obsuga papierw wartociowych,

3 101 200 0 2 001 200 0

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 75704 758 75818 w tym: Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe - rezerwa oglna - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego - rezerwa celowa na zadania z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 801 80102 80111 80120 80130 80132 80134 80140 80142 80146 80148 80195 851 85154 85195 w tym: 852 85201 85202 85204 85218 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea oglnoksztacce Szkoy zasadnicze Szkoy artystyczne Szkoy zawodowe specjalne Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Doksztacania i doskonalenia nauczycieli Stowki szkolne i przedszkolne Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno 1 100 000 3 412 972 97 417 3 412 972 97 417 452 000 170 000 2 790 972 34 490 004 980 270 1 284 360 10 891 336 17 506 636 129 158 1 655 181 572 850 64 600 194 536 282 282 928 795 184 260 1 260 183 000 14 323 943 50 383 47 000 36 041 5 000 91 424 97 417 5 000 267 057 95 077 2 008 2 853 15 404 24 180 297 3 335 272 057 272 057 1 100 000 0 3 238 332 3 238 332 3 238 332 3 238 332 549 417 165 000 549 417 165 000 0 0 0 0 3 238 332 3 238 332 549 417 165 000 2 523 915 24 814 841 852 835 1 194 455 7 728 029 12 885 102 116 242 1 506 215 214 380 4 606 674 125 427 87 052 839 534 1 986 058 12 619 145 631 358 170 64 600 0 161 948 155 635 0 0 194 536 119 634 673 413 151 260 1 260 150 000 50 000 7 888 296 1 414 512 5 864 730 125 659 451 799 2 982 462 509 433 2 373 849 2 850 78 834 259 472 3 214 009 245 472 451 872 0 0 0 15 000 2 734 891 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 000 0 0 0 0 0 10 000 33 000 0 700 50 383 0 0 0 42 747 0 0 0 0 0 4 798 558 0 0 2 182 801 2 605 757 0 0 0 65 654 0 0 3 732 10 539 0 0 300 200 624 0 0 157 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 0

200

0 0 0

2 523 915 2 523 915 34 486 351 978 262 10 911 973 17 487 456 128 861 29 421 515 978 262

0 0 0 0 0 0 0 0

1 281 507 1 281 507 8 567 563 14 871 160 128 861

1 651 846 1 651 846 572 850 64 600 194 536 282 282 932 178 184 260 1 260 183 000 50 000 14 344 239 572 550 64 600 194 536 281 582 829 048 151 260 1 260 150 000 50 000 10 870 758

0 0 0 0 0

Opracowanie koncepcji leczenia uzalenie 50 000 Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze Domy pomocy spoecznej Rodziny zastpcze Powiatowe centra pomocy rodzinie 31 647 11 351 11 351

0 0 0 0 0

2 623 035 9 605 8 233 283 20 296 2 863 400 531 133

2 621 289 1 923 945 8 253 579 8 238 579 2 863 400 128 509 531 133 530 633

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

85220 85226 85295 853 85311 85333 854 85401 85403 85406 85407 85410 85412 85417 85495 921 92116 92195 926 92695

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji 40 000 kryzysowej Orodki adopcyjno-opiekucze Pozostaa dziaalno Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Powiatowe urzdy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placwki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Szkolne schroniska modzieowe Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Pozostaa dziaalno Kultura fizyczna Pozostaa dziaalno Razem 14 000 19 092 1 746 1 769

40 000 14 000 20 838

40 000 0 9 092

31 596 0 0 2 654 081 0 2 654 081 3 587 467 67 763 1 344 609 886 373 952 308 211 518 6 000 78 896 40 000 0 0 0 0 0 45 779 631

8 404 0 9 092 274 542 0 274 542 1 101 308 70 432 330 272 96 436 446 616 23 503 74 820 33 813 25 416 46 225 0 46 225 30 270 30 270 19 833 665

0 14 000 0

0 0 11 746

0 0 0 100 980 0 100 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 471

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 001 200

3 222 628 2 020 190 776 3 031 852 2 020 4 873 765 43 566 138 291 1 680 761 984 859 1 360 440 40 000 450 469 80 820 112 709 65 416 116 225 70 000 46 225 130 270 130 270 78 799 571 3 566

3 222 879 2 928 623 190 776 0

190 776 2 500 190 776 0 0 0 0 0 0 2 500 0 3 670 0 0

1 769 5 872 96 2 210 2 050 1 516

3 032 103 2 928 623 4 911 459 4 688 775 138 195 138 195 1 678 551 1 674 881 982 809 982 809

215 448 7 236

1 398 924 1 398 924 450 469 80 820 112 709 68 982 116 225 70 000 46 225 130 270 130 270 78 709 519 235 021 80 820 112 709 65 416 46 225 0 46 225 30 270 30 270 65 613 296

215 448 0 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0 3 566 0 0 0

100 000 0 100 000 0 5 705 669 3 984 883

303 074 393 126

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Tabela Nr 5 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Zestawienie wydatkw inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.


w z Klasyfikacja budetowa 1 Dzia 600 Rozdzia 60014 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe, w tym: -przebudowa cigu drg powiatowych Inowdz-Konewka(Spaa)-Lubochnia - Ujazd - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913E Ujazd-Wolbrz na odcinku o dugoci 5,2 km" - Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 "Rozbudowa ulicy Jana Pawa II w Tomaszowie Mazowieckim na odcinku od ulicy Sowackiego do ulicy Podlenej - rozbirka kadki nad lini kolejow w cigu ulicy Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim - zakup samochodu ciarowego -wymiana samochodu - zakup programu komputerowego - zakup przedniego WOM-u do cignika New Holland Dzia 750 Rozdzia 75020 Administracja publiczna Starostwo Powiatowe - zakup szaf kartotekowych - zakup regau do archiwum - zakup oprogramowania - budowa nowego obiektu Starostwa Powiatowego - wyposaenie nowego budynku Starostwa - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego Dzia 801 Owiata i wychowanie Nazwa zadania inwestycyjnego 2 Plan przed zwiksz. zmniejsz. zmianami 3 17 001 449 17 001 449 5 396 046 4 876 600 6 569 203 30 000 100 000 4 600 25 000 10 040 054 10 040 054 6 470 8 550 5 500 9 390 174 500 000 129 360 5 212 335 47 000 4 5 Plan po zmianach 6 17 001 449 17 001 449 5 396 046 4 876 600 6 569 203 30 000 100 000 4 600 25 000 10 040 054 10 040 054 6 470 8 550 5 500 9 390 174 500 000 129 360 5 259 335 129 360 168 900 129 360 129 360 Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydzia Obsugi i Informatyki Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami 5 352 175 5 352 175 5 352 175 Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych Zarzd Drg Powiatowych w tym: Wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 7 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 8

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Rozdzia 80130

Szkoy zawodowe - budowa hali sportowej z zapleczem i modernizacj systemu grzewczego przy ZSP Nr 6 w Tomaszowie Maz.

29 028 29 028 5 183 307 4 407 000 607 407 168 900 0 49 000 49 000 29 000 25 000 4 000 20 000 10 000 10 000 60 000 60 000 60 000 400 000 400 000 144 017 255 983 32 762 838 47 000 47 000 47 000

29 028 29 028 5 230 307 4 407 000 607 407 168 900 47 000 49 000 49 000 29 000 25 000 4 000 20 000 10 000 10 000 60 000 60 000 60 000 400 000 400 000 144 017 255 983 32 809 838 5 650 435 Zesp Placwek Wychowania Pozaszkolnego Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Powiatowy Urzd Pracy Dom Pomocy Spoecznej Nr 2 Dom Pomocy Spoecznej Nr 2 Dom Pomocy Spoecznej Nr 1 Dom Pomocy Spoecznej Nr 1 168 900 168 900 Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydzia Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Nr 6

Rozdzia 80195

Pozostaa dziaalno, w tym: -nowoczesna szkoa zawodowa:budowa budynku dydaktyczno-szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. - budowa boiska w I Liceum Oglnoksztaccym w Tomaszowie Mazowieckim - Rozwj informatycznego systemu zarzdzania owiat w Powiecie Tomaszowskim - wdroenie informatycznego systemu zarzdzania owiat w powiecie tomaszowskim

Dzia 852 Rozdzia 85202

Pomoc spoeczna Domy Pomocy Spoecznej, w tym: Dom Pomocy Spoecznej Nr 1 ul. Polna 56 - monta instalacji solarnej wspomagajcej w DPS Nr 1 - zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1 Dom Pomocy Spoecznej Nr 2 ul. Jana Pawa II - zakup pralnicy elektrycznej PE 15 w DPS Nr 2 - zakup suszarki elektrycznej SB-8E w DPS Nr 2

Dzia 853 Rozdzia 85333 Dzia 900 Rozdzia 90019

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowy Urzd Pracy - utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska - termomodernizacja przystani kajakowej - kompleksowa termomodernizacja budynkw ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - budynek gwny oraz termomodernizacja dachu oficyny Ogem

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Tabela Nr 6 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 r.
w z

Dzia Rozdzia

Wyszczeglnienie

Plan Plan wydatkw Plan wydatkw Wydatki Wydatki dochodw zwiksz. zmniejsz. po przed jednostek Wynagrodzenia na 2011 zmianach biece zmian (11+14) budetowych (10+15) i skadki od (12+13) nich naliczane 5 16 640 16 640 16 640 73 281 73 281 73 281 502 226 124 000 124 000 378 226 378 226 312 726 0 0 0 73 281 73 281 73 281 498 790 124 000 124 000 374 790 374 790 312 726 3 436 3 436 3 436 6 7 16 640 16 640 16 640 8 9 16 640 16 640 16 640 73 281 73 281 73 281 502 226 124 000 124 000 378 226 378 226 312 726 10 16 640 16 640 16 640 73 281 73 281 73 281 502 226 124 000 124 000 378 226 378 226 312 726 11 16 640 16 640 16 640 73 281 73 281 73 281 498 726 124 000 124 000 374 726 374 726 312 606 0 0 0 0 0 0 336 064 0 0 336 064 336 064 304 376 12

Wydatki zwizane z realizacj statutowych zada 13 16 640 16 640 16 640 73 281 73 281 73 281 162 662 124 000 124 000 38 662 38 662 8 230

wiadczenia Wydatki na rzecz majtkowe osb fizycznych 14 0 0 0 0 0 0 3 500 0 0 3 500 3 500 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

1 010

2 01005

3 Rolnictwo i owiectwo

4 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 71013 Dziaalno usugowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzr budowlany Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

75011

Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat utrzymanie stanowisk pracy realizujcych zadania z zakresu administracji rzdowej akcja kurierska i wiadczenia na rzecz obrony

289 726 289 726 289 526 200 23 000 23 000

289 726 289 726 289 526 200 23 000 23 000 46 784 46 784 46 784 6 600 6 600 6 600

289 726 289 726 289 526 200 23 000 23 000 5 777 584 5 777 584 5 766 584

289 726 289 726 289 526 200 23 000 23 000 5 766 584 5 766 584 5 766 584 0

289 726 289 726 289 526 200 22 880 22 880 5 486 584 5 486 584 5 486 584

289 526 289 526 289 526 0 14 850 14 850 4 849 784 4 849 784 4 849 784

200 200 0 200 8 030 8 030 636 800 636 800 636 800

0 0 0 0 120 120 280 000 280 000 280 000

0 0 0 0 0 0 11 000 11 000 0

75045

Kwalifikacja wojskowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

754 75411

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje 6410 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup: - sprztu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i cznoci, szkoleniowego, transporowego oraz medycznego

5 777 584 5 737 400 5 777 584 5 737 400 5 766 584 5 726 400

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000 496 496 496 216 187 216 187 216 187 216 187 496 18 611 18 611 18 611

11 000 3 707 909 3 707 909 3 707 909 3 674 213 33 696 321 011 321 011 321 011 305 000 305 000 305 000

0 3 707 909 3 707 909 3 707 909 3 674 213 33 696 321 011 321 011 321 011 305 000 305 000 305 000

0 3 707 909 3 707 909 3 707 909 3 674 213 33 696 321 011 321 011 321 011 305 000 305 000 305 000

0 0 0 0 0 0 261 600 261 600 261 600 268 150 268 150 268 150

0 3 707 909 3 707 909 3 707 909 3 674 213 33 696 59 411 59 411 59 411 36 850 36 850 36 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851 85156

Ochrona zdrowia Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym: - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku lub stypendium niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu

3 707 909 3 923 600 3 707 909 3 707 909 3 923 600 3 923 600

3 674 213 3 890 400 33 200 302 400 302 400 302 400 305 000 305 000 305 000

- za dzieci i uczniw niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczenia 33 696 z innego tytuu 852 85203 Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 85321 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Zespoy do spraw orzekania o stopniu niepenosprawnoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece 2110 z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone 321 011 321 011 321 011 305 000 305 000 305 000

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

ustawami realizowane przez powiat Razem 11 016 377 11 153 197 85 967 222 787 11 016 377 11 005 377 10 721 757 6 019 974 4 701 783 283 620 11 000

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

CZ OPISOWA WYDATKI I. Zestawienie wydatkw biecych na zadania wasne DZIA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdzia 75020 Starostwo powiatowe Zwiksza si wydatki biece o kwot 30.000 z z przeznaczeniem na realizacj umowy w zakresie obsugi prawnej. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Przemieszcza si wydatki biece w kwocie 7.000 z zwizane z realizacj umowy o dzieo dotyczcej organizacji koncertu artysty Mietka Szczeniaka w dniu 2 maja 2011r. z okazji beatyfikacji Jana Pawa II. DZIA 758 RNE ROZLICZENIA Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Zwiksza si rezerw ogln o kwot 97.417 z. Zmniejsza si rezerwy celowe o kwot 272.057 z, w tym: - rezerw celow z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego o kwot 5.000 z i przemieszcza do Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 na zakup fantoma typu Adam BLS ze wskanikiem diodowym, - rezerw celow z przeznaczeniem na realizacj zada z zakresu owiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwot 267.057 z w zwizku ze zmniejszeniem subwencji owiatowej. DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80102 Szkoy podstawowe specjalne Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 2.008 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 80111 Gimnazja specjalne Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 2.853 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 80120 Licea oglnoksztacce Zwiksza si wydatki biece o kwot 36.041 z na realizacj projektu w ramach Programu Operacyjnego K apita Ludzki Poszerzamy horyzonty realizowanego przez I Liceum Oglnoksztacce. Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 15.404 z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym: - kwota 4.747 z w I Liceum Oglnoksztaccym - kwota 4.470 z w II Liceum Oglnoksztaccym - kwota 4.430 z w III Liceum Oglnoksztaccym - kwota 1.041 w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 - kwota 716 z w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 6 Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 5.000 z z przeznaczeniem na zakup Fantoma typ ADAM-BLS ze
Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

wskanikiem diodowym jako pomoc dydaktyczna na zajcia przysposobienia obronnego w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3. Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 24.180 z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1, w tym: - kwota 7.007 z w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 - kwota 8.354 z w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 2 - kwota 5.695 z w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 3 - kwota 3.124 z wZespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 6 Rozdzia 80132 Szkoy artystyczne Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 297 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 80134 Szkoy zawodowe specjalne Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 3.335 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 50.383 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Zmniejsza si wydatki biece o kwot 47.000 z i przemieszcza na wydatki majtkowe na zdanie inwestycyjne pn. wdroenie informatycznego systemu zarzdzania owiat w powiecie tomaszowskim. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo-wychowawcze Zwiksza si wydatki biece o kwot 9.605 z, w tym: - kwota 2.595 z w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracownikw i ubezpieczenie mienia placwki, - kwota 7.001 z w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w zwizku z zatrudnieniem osoby na umow zlecenia oraz podatek od nieruchomoci - kwota 9 z z Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem na podatek od nieruchomoci Zmniejsza si wydatki biece o kwot 11.351 z, w tym kwot 9.605 z przemieszcza si na w/w wydatki oraz kwot 1.746 z przemieszcza si do rozdziau 85295 na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej W zwizku z otrzymaniem dotacji celowej z dzkiego Urzdu Wojewdzkiego w odzi zwiksza si wydatki biece budetu powiatu o kwot 20.296 z na uzupenienie wydatkw biecych w: - Domu Pomocy Spoecznej Nr 1 w kwocie 5.193 z z przeznaczeniem na skadki na ubezpieczenie i odpis na ZFS, - Domu Pomocy Spoecznej Nr 2 w kwocie 15.103 z z przeznaczeniem na wypat nieplanowanej odprawy emerytalnej, ubezpieczenie mienia zgodnie z wystawionymi polisami oraz odpis na ZFS. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 1.746 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. DZIA 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rozdzia 85333 Powiatowy Urzd Pracy
Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Zwiksza si wydatki biece o kwot 2.020 z, w tym przemieszcza si kwot 1.769 z z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia, wynagrodzenia osobowe, przejazdy subowe pracownikw Powiatowego Urzdu Pracy. DZIA 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdzia 85401 wietlice szkolne Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 96 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 85403 Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 2.210 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 2.050 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 85407 Placwki wychowania pozaszkolnego Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 40.000 z z przeznaczeniem na dokoczenie remontu czci dachw budynkw przy ul. Farbiarskiej 20. Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 1.516 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1. Rozdzia 85495 Pozostaa dziaalno Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 3.566 z z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli scentralizowany w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1.

II. Wydatki inwestycyjne na zadania wasne planowane do realizacji w 2011 roku DZIA 801 OWIATA I WYCHOWANIE Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno Wprowadza si do budetu powiatu zadanie inwestycyjne pn.: wdroenie informatycznego systemu zarzdzania owiat w powiecie tomaszowskim w kwocie 47.000 z. Zadanie bdzie realizowane w latach 2011-2012.

III. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2011 r. DZIA 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Rozdzia 01005 Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 16.640 z z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

DZIA 710 DZIAALNO USUGOWA Rozdzia 71015 Nadzr budowlany Zwiksza si wydatki biece o kwot 3.436 z z przeznaczeniem na wypat nagrody jubileuszowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz. DZIA 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Rozdzia 75411 Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej Zwiksza si wydatki biece o kwot 46.784 z z przeznaczeniem na wypaty rekompensat pieninych za przeduony czas suby straaka w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej. W zwizku ze zmniejszeniem dotacji celowej zbudetu pastwa, zmniejsza si wydatki biece o kwot 6.600 z w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray PoarnejTomaszowie Maz. DZIA 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdzia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 496 z na sfinansowanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci i uczniw niepodlegajcych obowizkowi ubezpieczenia z innego tytuu. Zmniejsza si wydatki budetu powiatu o kwot 216.187 z na sfinansowanie skadek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiku lub stypendium niepodlegajce obowizkowi ubezpieczenia zinnego tytuu w Powiatowym Urzdzie Pracy w Tomaszowie Maz. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Rozdzia 85203 Orodki wsparcia Zwiksza si wydatki budetu powiatu o kwot 18.611 z z przeznaczeniem na biece funkcjonowanie rodowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Maz. Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Tabela Nr 9 do Uchway Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VI/62/2011 z dnia 31 marca 2011r.

Dochody budetu pastwa planowane do uzyskania w 2011 roku przez powiat w zwizku z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego
z Dzia Rozdzia Paragraf 1 700 70005 0470 0750 0760 0770 0970 852 85203 85203 0830 2 3 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci wpywy z rnych dochodw Pomoc spoeczna Orodki wsparcia Wpywy z usug (odpatnoci za posiki uczestnikw rodowiskowego Domu Samopomocy) Ogem 1 369 500 ro dochodw 4 Plan dochodw Skarbu Pastwa zwiksz. zmniejsz. przed zmianami 5 1 364 000 1 364 000 1 250 000 11 000 5 000 83 000 15 000 5 500 5 500 5 500 500 500 500 500 6 7 Plan dochodw Skarbu Pastwa po zmianach 8 1 364 000 1 364 000 1 250 000 11 000 5 000 83 000 15 000 6 000 6 000 6 000 1 370 000 337 250 112 417 Plan dochodw Powiatu 9 zwiksz. 10 Plan dochodw ogem (8+9+10) 11

337 250 112 417 1 813 667 337 250 112 417 1 813 667 312 500 104 167 1 666 667 2 750 1 250 20 750 917 14 667 416 6 666 6 917 110 667 15 000 6 000 6 000 6 000 1 819 667

Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany

Cz opisowa do tabeli Nr 9 Dochody budetu pastwa planowane do uzyskania w 2011 roku przez powiat w zwizku z realizacj zada zleconych jednostkom samorzdu terytorialnego DZIA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zwiksza si dochody budetu powiatu o kwot 112.417 z z tytuu ustalenia 25% dochodw powiatu od kwot uzyskanych z opat za nieruchomoci Skarbu Pastwa. DZIA 852 POMOC SPOECZNA Rozdzia 85203 Orodki wsparcia Zwiksza si dochody budetu pastwa planowane do uzyskania w 2011 roku przez powiat w zwizku z realizacj zada zleconych o kwot 500 z w rodowiskowym Domu Samopomocy, zgodnie z decyzj Wojewody dzkiego Nr FN.I.3111.1.2011 z 17 lutego 2011 r. Przewodniczcy Rady Powiatu Mirosaw Zieliski

Id: MOEVH-WSZPU-MNHRB-KQNMD-WQBUE. Podpisany