You are on page 1of 14

UCHWAA NR VIII/62/2011 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie zmian budetu roku 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211, 212, 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co nastpuje: 1. Zmniejsza si dochody budetu o kwot 18 000 z i zwiksza si dochody budetu o kwot 280 311 z, zgodnie z zacznikiem nr 1. 2. Zmniejsza si wydatki budetu o kwot 301 135 z i zwiksza si wydatki budetu o kwot 663 446 z, zgodnie z zacznikiem nr 2. 3. Dokonuje si zmian w tabeli nr 5a do uchway budetowej dotyczcej zada inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku, zgodnie z zacznikiem nr 3. 4. Ustala si limity wydatkw na programy realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, z niepodlegajcych zwrotowi rodkw pochodzcych z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych rodkw niepodlegajcych zwrotowi pochodzcych z zagranicy, zgodnie z zacznikiem nr 4. 5. Rnica midzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budetu w wysokoci 2 765 393 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zacignitych kredytw i poyczek 1 308 400 z, oraz wolnymi rodkami z lat ubiegych 1 456 993 z. 6. Ustala si przychody budetu w cznej wysokoci 5 974 631 z i rozchody budetu w cznej wysokoci 3 209 238 z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 7. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charka

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2011 r. Dochody Powiatu Rawskiego

Dzia Nazwa Rozdz.

Kwota Kwota zmniejszenia zwikszenia

Dochody biece (5+6+7+8+9) wasne z zakresu adm. rzdowej i innych zleconych jst ustawami

w tym

Dochody majtkowe (11+12+13+14)

w tym

realizowane w drodze umw lub porozumie z organami adm. rzdowej 7

w drodze umw lub porozumie jst

rodki na zadania biece z udziaem rodkw unijnych 9 262 311 10

dochody ze sprzeday majtku

z przekszt. prawa uytkow. wieczyst. w prawo wasnoci 12

dotacje i rodki przezn. na inwestycje

rodki na inwestycje z udziaem rodkw unijnych 14

1 853

2 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Powiatowe urzdy pracy Dotacje celowe z udziaem rodkw z UE Dotacje celowe z udziaem rodkw z UE Mj biznes Moja szansa

3 262 311

4 262 311

11

13

85333 2007

262 311 222 964

262 311 222 964

262 311 222 964

2009

39 347

39 347

39 347

262 311 18 000 18 000

262 311

262 311

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 1

85410 0750

Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierawy ZSP BR Wpywy z usug ZSP BR Razem

18 000 18 000

18 000

18 000 18 000 18 000 18 000 280 311 262 311

0830

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2011 r. Wydatki Powiatu Rawskiego

Dz.

Rozdzia

Wydatki Wydatki zmniejszenia zwikszenia (4+13)

W tym Razem wydatki biece (5+8+9+10+11+12) Jednostki budetowe w tym Razem wydatki majtk. Wydatki Porczen. Obsuga z udzia. i dugu rodkw UE gwaranc. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym z udziae m rodkw z UE

Dotacje na wiadcz. na zadania rzecz osb biece fizyczn.

Razem

Wynagr. Zadania i statutowe pochodne 6 77 583 77 583 77 583 -77 583 +83 552 7 8 9 10 11 12 13 14 15 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

1 z.w. 60014 Starostwo

3 177 583 177 583 177 583

4 77 583 77 583 77 583

5 77 583 77 583 77 583

600 Transport i czno

750 Adm. publicza z.w. 75020 Starostwo 758 Rne rozliczenia 75818 Rezer. owiatowa Rezer. oglna 801 Owiata i wychowanie

77 583 77 583 77 583 140 000 140 000 116 000 24 000 58 253

83 552 83 552 83 552

-77 583 -77 583 + 83 552 +83 552

-77 583 -77 583 -77 583 + 83 552 + 83 552 + 83 552 -77 583 -77 583 -77 583 + 83 552 + 83 552 + 83 552 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000 -116 000 -116 000 -24 000 -24 000 -58 253 -58 253 -58 253 -140 000 -140 000 -116 000 -24 000

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 1

80120 LO RM z.w. 80130 ZSP RM ZS CEZiU RM 851 Ochrona zdrowia 85111 Starostwo 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85333 PUP RM Mj biznes moja szansa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 ZPS RM z.w 85410 ZSP BR Ogem

25 363 25 363 32 890 25 274 7 616 24 000 24 000 24 000 262 311

-25 363 -25 363 -25 363 -25 363 -32 890 -32 890 -25 274 -25 274 -7 616 -7 616

-25 363 -25 363 -32 890 -25 274 -7 616 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

262 311

262 311

262 311 262 311 262 311 25 299 25 299 25 299 116 000 116 000 301 135 663 446 116 000

262 311 262 311 262 311 -25 299 -25 299 -25 299 -25 299 -25 299 -25 299 -25 299 -25 299 -25 299

262 311 262 311 262 311 116 000 116 000

116 000 116 000 116 000 116 000 122 311 -140 000 -140 000 262 311 240 000 240 000

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2011 r. Zestawienie zada inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku

Dzia Rozdz.

Nazwa zadania

Plan

z tego: dochody wasne kredyty, poyczki, obligacje 814 000 526 550 1 094 000 320 000 200 000 87 450 150 000 +100 000 21 000 40 000 40 000 426 380 81 380 310 000 35 000 5 000 5 000 5 000 153 620 153 620 rodki o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne

600

60014 Transport i czno Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wlka Lesiewska Ossa Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kadki dla pieszych w miejscowoci Sadkowice oraz popraw widocznoci na uku w miejscowoci Paprotnia Przebudowa mostu na przepust w miejscowoci ydomice Remonty drg powiatowych: nr 1334E Zawady Biaa Rawska, nr 4108E Waowice Wilkowice Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego w obrbie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do dziaek w obrbie Regnw Remont drogi powiatowej na odcinku Rossocha Woucza droga woj. nr 707 Remont drogi powiatowej (Godzimierz) Turobowice nr 4124E na odcinku Gacpary Lewin dopisuje si Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa

3 783 551 1 270 101 1 375 000 540 000 240 000 87 450 150 000 +100 000 21 000 40 000 40 000 580 000 235 000 310 000 35 000 5 000 5 000 5 000

1 685 000

1 173 551 111 000 632 551 111 000 281 000 220 000 40 000

600 710

60016 Transport i czno Dotacja dla Gminy Sadkowice 71095 Dziaalno usugowa Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego Modernizacja ewidencji gruntw i budynkw czci gminy Rawa Mazowiecka Zakup sprztu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarki, rzutnik )

750 754

75020 Administracja publiczna Zakup sprztu komputerowego 75411 Ochrona przeciwpoarowa

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 1

Zakup sprztu 801 80130 Owiata i wychowanie Remont pomieszcze w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczn Wymiana wewntrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Biaej rawskiej wraz z instalacj zasuwy przeciwzalewowej 801 851 80195 Owiata i wychowanie ZS CEZIU RM Zyskaj wicej w szkole zawodowej pomoce naukowe, um 048 85111 Ochrona zdrowia Przebudowa przycza kanalizacji sanitarnej, zewntrznej w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Zakup aparatury i sprztu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopw Przebudowa linii redniego napicia w rejonie Szpitala w. Ducha w Rawie Mazowieckiej dopisuje si Rozbudowa Szpitala w. Ducha w rwie Mazowieckiej- dopisuje si 854 900 926 85410 Edukacyjna opieka wychowawcza Remont dachu na budynku internatu ZSP w Biaej Rawskiej cze I dopisuje si 90095 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zakup sprztu komputerowego 92695 Kultura fizyczna i sport Budowa krytej pywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem Ogem

5 000 245 000 220 000 25 000 40 000 40 000 153 000 19 000 110 000 +15 000 +9 000 116 000 +116 000 5 500 5 500 974 400 974 400 5 947 451 153 000 19 000 110 000 +15 000 +9 000 116 000 +116 000 5 500 5 500 520 000 520 000 3 155 880 454 400 454 400 1 308 400 193 620 245 000 220 000 25 000 40 000 40 000

5 000

1 178 551 111 000

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja Wydatki w tym: interwencji (dzia, w okresie rodki rodki funduszy rozdzia, realizacji z budetu z budet strukturalnych paragraf) Projektu krajowego u UE Wydatki razem (cakowita (9+13) warto Projektu) (6+7) Planowane wydatki / w z/ 2011 r. z tego: rodki z budetu krajowego** rodki z budetu UE Wydatki z tego, rda finansowania: Wydatki z tego, rda finansowania: razem razem poyczki obligacje pozostae** poyczki poyczki obligacje pozostae (10+11+12) i kredyty (14+15+16+17) na prefin i kredyty z b. p lub dotacje rozwojowe 9 81 380 10 11 12 81 380 13 153 620 14 15 16 17 153 620

3 x

5 235 000

6 81 380

1 Wydatki majtkowe: 1.2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r.

153 620 235 000

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa dzkiego IV Spoeczestwo Informacyjne 2.E Usugi publiczne Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Wojewdztwa dzkiego umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r.

710-71095

955 000 235 000 285 000 81 380

955 000 153 620 235 000 285 000 81 380 81 380 153 620 153 620

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 1

2014 r. 2 Wydatki biece razem: 2.1 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. Klasyf budetowa 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2.2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012r. 2013 r. 2014 r. 2.3 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 853-85333 1 999 088 1999088 Program Operacyjny Kapita Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i zatrudnienia Mj szef to ja umowa nr UDA POKL.06.02.00-10-003/09-00, PUP w Rawie Mazowieckiej 853-85333 1 999 088 140 587 21 087 1999088 119 500 140 587 21 087 21 087 119 500 119 500 Program Operacyjny Kapita Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i zatrudnienia Aktywne pokolenie 45+ umowa nr UDA POKL.06.02.00-10-002/09-01, PUP w Rawie Mazowieckiej 801-80195 337 666 41 062 25 558 5 078 312 108 35 984 41 062 5 078 5 078 35 984 35 984 x 2 061 089 206 890 1 854 199 2 061 089 206 890 206 890 2 2077163

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.2 podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Dobra szkoa lepsza przyszo umowa UDA-POKL.09.02.00-10-036/0800 ZSP w Biaej Rawskiej

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 2

z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. 4 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. 5 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. 6 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801-80195 801-80195 Uczenie si przez cae ycie 853-85333

116 188

17 427

98 761 116 188

17 427

17 427

98 761

98 761

Operacyjny Kapita Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie Urzd bliszy spoeczestwu III umowa nr UDA POKL.06.01.02-10-002/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej

118 564 45 333

118 564 45 333 45 333 45 333 45 333

Partnerski Projekt Comenius umowa nr 2010-1-PL1-COM07-11552 1, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka

78 000 78 000

78 000 78 000 78 000 78 000 78 000

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Zyskaj wicej w szkole zawodowej Um UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka

1 269 002

72 240 1 196 762

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 3

z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. 7 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. 8 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. 9 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 853-85333 853-85395 801-80195

759 979 509 023

74 234 16 160

685 745 759 979 492 863

74 234

74 234

685 745

685 745

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Mechatronik zawd przyszoci Um UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka - dopisuje si

1 026 862 424 448 542 317 60 097

119 062 59 650 57 862 1 550

907 800 364 798 424 448 484 455 58 547 59 650 59 650 364 798 364 798

Program Operacyjny Kapita Ludzki VII- promocja integracji spoecznej 7.1 rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji w powiecie rawskim Um UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-02 dopisuje si

297 126 297 126

14 939 14 939

282 187 282 187 297 126 14 939 14 939 282 187 282 187

Program Operacyjny Kapita Ludzki VII- promocja integracji spoecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Komputer drog do aktywnoci Um UDA-POKL.07.03.00-10-394/10-00, PUP Rawa Mazowiecka

50 000

7 500

42 500

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 4

z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. Program: 10 Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. Program: 11 Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2. Program: 12 Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany 853-85333 853-85333

50 000

7 500

42 500

50 000

7 500

7 500

42 500

42 500

Program Operacyjny Kapita Ludzki VII- promocja integracji spoecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji IT dla nowoczesnych kobiet Um UDA-POKL.07.03.00-10-426/10-00, PUP Rawa Mazowiecka

46 500 46 500

6 975 6 975

39 525 39 525 46 500 6 975 6 975 39 525 39 525

Operacyjny Kapita Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie Urzd bliszy spoeczestwu IV umowa nr UDA POKL.06.01.02-10-004/11-00 PUP w Rawie Mazowieckiej - dopisuje si

1 915 551 262 311 1 100 933 523 509 28 798

287 333 1 628 218 39 347 165 140 78526 4 320 222 964 262 311 935 79 3 444983 24 478 39 347 39 347 222 964 222 964

Operacyjny Kapita Ludzki VII Promocja integracji spoecznej 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia Mj biznes Moja szansa umowa nr UDA POKL.06.02.00-10-103/10-00 PUP w Rawie Mazowieckiej

Strona 5

Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. Ogem (1+2) x

853-85333

61 866 61 866

61 866 61 866 61 866 61 866 61 866

2 558 400

327 617 2 230 783 2 558400

327 617

327 617

2 230 783

2 230 783

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2011 r. Przychody i rozchody budetu w 2011 roku

Przychody i rozchody budetu w 2011 roku w zotych Lp. 1 1. 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kredyty Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw i kredytw Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze 992 963 991 994 982 995 200 000 Tre 2 Przychody ogem: 952 903 951 944 957 931 955 1 356 993 +100 000 =1 456 993 3 209 238 3 009 238 200 000 Klasyfikacja 3 Kwota 2011 r. 4 5 874 631 +100 000 =5 974 631 4 317 638

Id: FQQJZ-JCBLL-ZJPIA-FXIOH-QFERI. Podpisany

Strona 1