You are on page 1of 31

UCHWAANRXII/111/2011

RADYPOWIATUWBECHATOWIE
zdnia26padziernika2011r.
wsprawiezmianybudetuPowiatuna2011rok

Napodstawieart.12pkt.5iart.60ust.2pkt.4ustawyzdnia5czerwca1998rokuosamorzdziepowiatowymDz.U.z2001r.Nr142,poz.1592
z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271,Nr200,poz.1688iNr214,poz.1806z2003r.Nr162,poz.1568
z2004r.Nr102,poz.1055,Nr167,poz.1759z2007r.Nr173,poz.1218z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,poz.1458z2009r.Nr92,poz.753,
Nr157,poz.1241,z2010r.Nr28,poz.142ipoz.146,Nr40,poz.230,Nr106,poz.675z2011r.Nr21,poz.113)orazart.211,art.212,art.214,art.
235,art.236ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.z2009r.Nr157,poz.1240z2010r.Nr28,poz.146,Nr96,poz.620,
Nr123,poz.835,Nr152,poz.1020,Nr238,poz.1578,nr257,poz.1726)RadaPowiatuwBechatowieuchwala,conastpuje:
1.Zmienia plan dochodw budetu Powiatu na kwot108.616.662z, zgodnie zzacznikiem nr 1, ztego: dochody biece 103.307.141 z,
dochodymajtkowe5.309.521z.
2.Zmienia plan wydatkw budetu Powiatu na kwot116.294.099z, zgodnie zzacznikiem nr 2, ztego: wydatki biece 104.898.988 z,
wydatkimajtkowe11.395.111z.
3.ZmieniasiplanwydatkwmajtkowychbudetuPowiatu,zgodniezzacznikiemnr3doniniejszejuchway.
4.Zmienia plan wydatkw na programy iprojekty realizowane ze rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych, zgodnie zzacznikiem nr
4doniniejszejuchway.
5.Planowanydeficytstanowikwot7.677.437z.
6.Zmienia wolne rodki wynikajce zrozlicze kredytw zlat ubiegych wycofujc kwot210.930z przeznaczon na sfinansowanie
planowanegodeficytubudetu,zgodniezzacznikiemnr5doniniejszejuchway.
7.WykonanieuchwaypowierzaZarzdowiPowiatu.
8.UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwadzkiego.

PrzewodniczcyRadyPowiatu
EdwardOlszewski

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXII/111/2011
RadyPowiatuwBechatowie
zdnia26padziernika2011r.
ZmianaplanudochodwbudetuPowiatuna2011rok

Dzia Rozdzia

Nazwa

Planprzedzmian Zmniejszenie Zwikszenie Planpozmianach


(5+6+7)

Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnychjednosteknieposiadajcychosobowociprawnejorazwydatkizwizanezichpoborem

27550051,00

0,00

10000,00

27560051,00

biece
756

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

75618

Wpywyzinnychopatstanowicychdochodyjednosteksamorzduterytorialnegonapodstawieustaw

2516427,00

0,00

10000,00

2526427,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

0490 Wpywyzinnychlokalnychopatpobieranychprzezjednostkisamorzduterytorialnegonapodstawieodrbnychustaw

176297,00

0,00

10000,00

186297,00

Owiataiwychowanie

1265856,00

20902,00

118911,00

1363865,00

801

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

711072,00

20902,00

73757,00

763927,00

80130

Szkoyzawodowe

205869,00

0,00

31386,00

237255,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

0750 DochodyznajmuidzierawyskadnikwmajtkowychSkarbuPastwa,jednosteksamorzduterytorialnegolubinnychjednostekzaliczanychdosektorafinanswpublicznychorazinnychumwopodobnym
charakterze

152480,00

0,00

28047,00

180527,00

0970 Wpywyzrnychdochodw

23699,00

0,00

3339,00

27038,00

80140

Centraksztaceniaustawicznegoipraktycznegoorazorodkidoksztacaniazawodowego

221641,00

0,00

6760,00

228401,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

0960 Otrzymanespadki,zapisyidarowiznywpostacipieninej

2720,00

0,00

6760,00

9480,00

80195

Pozostaadziaalno

362474,00

20902,00

80765,00

422337,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

339610,00

20902,00

73757,00

392465,00

0580 Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych

3028,00

0,00

7008,00

10036,00

2707 rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecychgmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde

288668,00

0,00

73757,00

362425,00

2709 rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecychgmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde

50942,00

20902,00

0,00

30040,00

Pomocspoeczna

6816797,00

1021,00

77278,00

6893054,00

852

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

569910,00

0,00

0,00

569910,00

85201

Placwkiopiekuczowychowawcze

943254,00

0,00

24390,00

967644,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

2320 Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadaniabiecerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzyjednostkamisamorzduterytorialnego

758075,00

0,00

24390,00

782465,00

85202

Domypomocyspoecznej

5124448,00

0,00

35731,00

5160179,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

0580 Grzywnyiinnekarypienineodosbprawnychiinnychjednostekorganizacyjnych

0,00

0,00

441,00

441,00

0830 Wpywyzusug

3851758,00

0,00

31090,00

3882848,00

2130 Dotacjeceloweotrzymanezbudetupastwanarealizacjbiecychzadawasnychpowiatu

1230220,00

0,00

4200,00

1234420,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona1

85204

Rodzinyzastpcze

150012,00

1021,00

17157,00

166148,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

0,00

0,00

0,00

0,00

2310 Dotacjeceloweotrzymanezgminynazadaniabiecerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzyjednostkamisamorzduterytorialnego

40906,00

1021,00

0,00

39885,00

2320 Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadaniabiecerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzyjednostkamisamorzduterytorialnego

109106,00

0,00

17157,00

126263,00

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej

1384276,00

0,00

135824,00

1520100,00

853

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

150089,00

0,00

135824,00

285913,00

85395

Pozostaadziaalno

35002,00

0,00

135824,00

170826,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

35002,00

0,00

135824,00

170826,00

2707 rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecychgmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde

29751,00

0,00

115450,00

145201,00

2709 rodkinadofinansowaniewasnychzadabiecychgmin(zwizkwgmin),powiatw(zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskanezinnychrde

5251,00

0,00

20374,00

25625,00

Edukacyjnaopiekawychowawcza

1250933,00

0,00

38242,00

1289175,00

854

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

622826,00

0,00

0,00

622826,00

85403

Specjalneorodkiszkolnowychowawcze

686507,00

0,00

38242,00

724749,00

wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

609050,00

0,00

0,00

609050,00

0970 Wpywyzrnychdochodw

2457,00

0,00

38242,00

40699,00

102948809,00

21923,00

380255,00

103307141,00

2061642,00

20902,00

209581,00

2250321,00

5309521,00

0,00

0,00

5309521,00

4049647,00

0,00

0,00

4049647,00

108258330,00

21923,00

380255,00

108616662,00

6111289,00

20902,00

209581,00

6299968,00

biece

razem:
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

majtkowe
majtkowe

razem:
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

Ogem:
wtymztytuudotacjiirodkwnafinansowaniewydatkwnarealizacjzadafinansowanychzudziaemrodkw,oktrychmowawart.5ust.1pkt2i3

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona2

ZacznikNr2doUchwayNrXII/111/2011
RadyPowiatuwBechatowie
zdnia26padziernika2011r.
PlanwydatkwbudetuPowiatuna2011rokpozmianach

Dzia Rozdzia

Tre

Plan

Ztego
Wydatki
biece

ztego:

Wydatki
majtkowe

ztego:
inwestycje
izakupy
inwestycyjne

wydatki
ztego:
jednostek
budetowych,

750

Administracjapubliczna

801

75020

Starostwapowiatowe

wiadczeniana wydatkinaprogramy
rzeczosb
finansowanezudziaem
fizycznych
rodkw,oktrychmowa
wart.5ust.1pkt2i3

wypaty
obsugadugu
ztytuu
porcze
igwarancji

10

11

12

13

14

15

16

17

18

naprogramy
finansowane
zudziaem
rodkw,
oktrych
mowawart.
5ust.1pkt
2i3,

przedzmian 13846581,00

13616581,00

13304581,00 9514933,00

3789648,00

0,00

312000,00

0,00

0,00

0,00

230000,00

230000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4200,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 13850781,00

13620781,00

13308781,00 9514933,00

3793848,00

0,00

312000,00

0,00

0,00

0,00

230000,00

230000,00

0,00

0,00

przedzmian 12795895,00

12565895,00

12543895,00 9228698,00

3315197,00

0,00

22000,00

0,00

0,00

0,00

230000,00

230000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4200,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 12800095,00

12570095,00

12548095,00 9228698,00

3319397,00

0,00

22000,00

0,00

0,00

0,00

230000,00

230000,00

0,00

0,00

229000,00

229000,00

0,00

229000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadcze przedzmian 229000,00


socjalnych
zmniejszenie 0,00

Owiataiwychowanie

zakup
iobjcie
akcji
iudziaw
oraz
wniesienie
wkadwdo
spekprawa
handlowego.

dotacjena
zadania
biece

wynagrodzenia wydatki
iskadkiod
zwizane
nichnaliczane zrealizacjich
statutowych
zada
1

wtym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4200,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 233200,00

233200,00

233200,00

0,00

233200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 39189666,00

36844568,00

30197673,00 25426856,00 4770817,00

5790702,00

125100,00

731093,00

0,00

0,00

2345098,00

2345098,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona1

80102

80111

Szkoypodstawowespecjalne

4280 Zakupusugzdrowotnych

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

4780 SkadkinaFunduszEmerytur
Pomostowych

Gimnazjaspecjalne

4240 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4280 Zakupusugzdrowotnych

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

zmniejszenie 94143,00

94143,00

76423,00

70701,00

5722,00

0,00

0,00

17720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 206208,00

141208,00

117388,00

58241,00

59147,00

0,00

6100,00

17720,00

0,00

0,00

65000,00

65000,00

0,00

0,00

pozmianach 39301731,00

36891633,00

30238638,00 25414396,00 4824242,00

5790702,00

131200,00

731093,00

0,00

0,00

2410098,00

2410098,00

0,00

0,00

przedzmian 1118722,00

1118722,00

1105022,00 914368,00

190654,00

0,00

13700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1119022,00

1119022,00

1105322,00 914268,00

191054,00

0,00

13700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 883,00

883,00

883,00

0,00

883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 983,00

983,00

983,00

0,00

983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1000,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 7838,00

7838,00

7838,00

7838,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 7738,00

7738,00

7738,00

7738,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1559914,00

1559914,00

1536014,00 1346642,00

189372,00

0,00

23900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 520,00

520,00

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 16600,00

16600,00

16600,00

0,00

16600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1575994,00

1575994,00

1552094,00 1346122,00

205972,00

0,00

23900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 3500,00

3500,00

3500,00

0,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 16000,00

16000,00

16000,00

0,00

16000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 19500,00

19500,00

19500,00

0,00

19500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1820,00

1820,00

1820,00

0,00

1820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 2020,00

2020,00

2020,00

0,00

2020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1600,00

1600,00

1600,00

0,00

1600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona2

80120

80130

4780 SkadkinaFunduszEmerytur
Pomostowych

Liceaoglnoksztacce

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4120 SkadkinaFunduszPracy

Szkoyzawodowe

3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedo
wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

pozmianach 2000,00

2000,00

2000,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 13834,00

13834,00

13834,00

13834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 520,00

520,00

520,00

520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 13314,00

13314,00

13314,00

13314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 10934508,00

10934508,00

9112721,00 7929197,00

1183524,00

1811663,00

10124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 19412,00

19412,00

19412,00

19412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 10953920,00

10953920,00

9132133,00 7948609,00

1183524,00

1811663,00

10124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 6284710,00

6284710,00

6284710,00 6284710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 16500,00

16500,00

16500,00

16500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 6301210,00

6301210,00

6301210,00 6301210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 997534,00

997534,00

997534,00

997534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 2507,00

2507,00

2507,00

2507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1000041,00

1000041,00

1000041,00 1000041,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 151612,00

151612,00

151612,00

151612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 405,00

405,00

405,00

405,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 152017,00

152017,00

152017,00

152017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 17913071,00

17913071,00

14197956,00 12140321,00 2057635,00

3695839,00

19276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 1124,00

1124,00

1124,00

0,00

1124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 59688,00

59688,00

53588,00

27178,00

26410,00

0,00

6100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 17971635,00

17971635,00

14250420,00 12167499,00 2082921,00

3695839,00

25376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 19276,00

19276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 6100,00

6100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 25376,00

25376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 9640489,00

9640489,00

9640489,00 9640489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 23100,00

23100,00

23100,00

23100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 9663589,00

9663589,00

9663589,00 9663589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1501211,00

1501211,00

1501211,00 1501211,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona3

80134

4120 SkadkinaFunduszPracy

4210 Zakupmateriawiwyposaenia

4240 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4280 Zakupusugzdrowotnych

4410 Podresubowekrajowe

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

Szkoyzawodowespecjalne

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 3511,00

3511,00

3511,00

3511,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1504722,00

1504722,00

1504722,00 1504722,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 225184,00

225184,00

225184,00

225184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 567,00

567,00

567,00

567,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 225751,00

225751,00

225751,00

225751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 327879,00

327879,00

327879,00

0,00

327879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 25786,00

25786,00

25786,00

0,00

25786,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 353665,00

353665,00

353665,00

0,00

353665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 22988,00

22988,00

22988,00

0,00

22988,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 624,00

624,00

624,00

0,00

624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 23612,00

23612,00

23612,00

0,00

23612,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 8720,00

8720,00

8720,00

0,00

8720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 8520,00

8520,00

8520,00

0,00

8520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 16540,00

16540,00

16540,00

0,00

16540,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 16240,00

16240,00

16240,00

0,00

16240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 13082,00

13082,00

13082,00

0,00

13082,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 624,00

624,00

624,00

0,00

624,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 12458,00

12458,00

12458,00

0,00

12458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1444492,00

1444492,00

1443392,00 1345204,00

98188,00

0,00

1100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 158,00

158,00

158,00

158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 9906,00

9906,00

9906,00

3886,00

6020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1454240,00

1454240,00

1453140,00 1348932,00

104208,00

0,00

1100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1054793,00

1054793,00

1054793,00 1054793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona4

80140

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4120 SkadkinaFunduszPracy

4240 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4280 Zakupusugzdrowotnych

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

4780 SkadkinaFunduszEmerytur
Pomostowych

pozmianach 1058093,00

1058093,00

1058093,00 1058093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 171047,00

171047,00

171047,00

171047,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 505,00

505,00

505,00

505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 171552,00

171552,00

171552,00

171552,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 26660,00

26660,00

26660,00

26660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 81,00

81,00

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 26741,00

26741,00

26741,00

26741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 5000,00

5000,00

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 5300,00

5300,00

5300,00

0,00

5300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 650,00

650,00

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 320,00

320,00

320,00

0,00

320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 970,00

970,00

970,00

0,00

970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 900,00

900,00

900,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 14130,00

14130,00

14130,00

14130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 158,00

158,00

158,00

158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 13972,00

13972,00

13972,00

13972,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1993516,00

1991516,00 1565644,00

425872,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centraksztaceniaustawicznegoipraktycznego przedzmian 1993516,00


orazorodkidoksztacaniazawodowego
zmniejszenie 0,00

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 14525,00

14525,00

14525,00

7765,00

6760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 2008041,00

2008041,00

2006041,00 1573409,00

432632,00

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1223000,00

1223000,00

1223000,00 1223000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1229600,00

1229600,00

1229600,00 1229600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 190000,00

190000,00

190000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

190000,00

Strona5

80146

80195

4120 SkadkinaFunduszPracy

4210 Zakupmateriawiwyposaenia

Doksztacanieidoskonalenienauczycieli

4410 Podresubowekrajowe

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

Pozostaadziaalno

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4117 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 1003,00

1003,00

1003,00

1003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 191003,00

191003,00

191003,00

191003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 28997,00

28997,00

28997,00

28997,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 162,00

162,00

162,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 29159,00

29159,00

29159,00

29159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 70446,00

70446,00

70446,00

0,00

70446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 6760,00

6760,00

6760,00

0,00

6760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 77206,00

77206,00

77206,00

0,00

77206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 534751,00

534751,00

154738,00

1478,00

153260,00

0,00

0,00

380013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 313,00

313,00

313,00

0,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 2332,00

2332,00

2332,00

0,00

2332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 536770,00

536770,00

156757,00

1478,00

155279,00

0,00

0,00

380013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 15401,00

15401,00

15401,00

0,00

15401,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 313,00

313,00

313,00

0,00

313,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 15088,00

15088,00

15088,00

0,00

15088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 81530,00

81530,00

81530,00

0,00

81530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 2332,00

2332,00

2332,00

0,00

2332,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 83862,00

83862,00

83862,00

0,00

83862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 3407492,00

1062394,00

656314,00

184002,00

472312,00

0,00

55000,00

351080,00

0,00

0,00

2345098,00

2345098,00

0,00

0,00

zmniejszenie 91928,00

91928,00

74208,00

69923,00

4285,00

0,00

0,00

17720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 83345,00

18345,00

625,00

0,00

625,00

0,00

0,00

17720,00

0,00

0,00

65000,00

65000,00

0,00

0,00

pozmianach 3398909,00

988811,00

582731,00

114079,00

468652,00

0,00

55000,00

351080,00

0,00

0,00

2410098,00

2410098,00

0,00

0,00

przedzmian 136050,00

136050,00

136050,00

136050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 69923,00

69923,00

69923,00

69923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 66127,00

66127,00

66127,00

66127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 459,00

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona6

4119 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4127 SkadkinaFunduszPracy

4129 SkadkinaFunduszPracy

4177 Wynagrodzeniabezosobowe

4179 Wynagrodzeniabezosobowe

4210 Zakupmateriawiwyposaenia

4247 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4249 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4300 Zakupusugpozostaych

pozmianach 459,00

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 74,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 74,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 4009,00

4009,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4009,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 533,00

533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

533,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 3476,00

3476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 709,00

709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 94,00

94,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 615,00

615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 118982,00

118982,00

118982,00

0,00

118982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 4285,00

4285,00

4285,00

0,00

4285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 114697,00

114697,00

114697,00

0,00

114697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 106532,00

106532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 7345,00

7345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 99187,00

99187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 18800,00

18800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 1297,00

1297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1297,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 17503,00

17503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17503,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 105129,00

105129,00

105129,00

0,00

105129,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona7

803

852

80309

4307 Zakupusugpozostaych

4309 Zakupusugpozostaych

4610 Kosztypostpowaniasdowego
iprokuratorskiego

6050 Wydatkiinwestycyjnejednostek
budetowych

Szkolnictwowysze

Pomocmaterialnadlastudentwidoktorantw

3210 Stypendiaizasikidlastudentw

Pomocspoeczna

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 25,00

25,00

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 105154,00

105154,00

105154,00

0,00

105154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 165233,00

165233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 17093,00

17093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 182326,00

182326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 40627,00

40627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40627,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 8451,00

8451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8451,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 32176,00

32176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32176,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1594,00

1594,00

1594,00

0,00

1594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 2194,00

2194,00

2194,00

0,00

2194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 2320098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320098,00

2320098,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 65000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

65000,00

0,00

0,00

pozmianach 2385098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2385098,00

2385098,00

0,00

0,00

przedzmian 30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4260,00

4260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 34260,00

34260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4260,00

4260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 34260,00

34260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4260,00

4260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 34260,00

34260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 13165380,00

13088147,00

10487707,00 8128381,00

2359326,00

226583,00

1737086,00

636771,00

0,00

0,00

77233,00

77233,00

0,00

0,00

zmniejszenie 19608,00

12900,00

11900,00

0,00

11900,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

6708,00

6708,00

0,00

0,00

zwikszenie 54898,00

54898,00

54898,00

45090,00

9808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona8

85202

Domypomocyspoecznej

3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedo
wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4120 SkadkinaFunduszPracy

4220 Zakuprodkwywnoci

4230 Zakuplekw,wyrobwmedycznych
iproduktwbiobjczych

4260 Zakupenergii

4270 Zakupusugremontowych

pozmianach 13200670,00

13130145,00

10530705,00 8173471,00

2357234,00

226583,00

1736086,00

636771,00

0,00

0,00

70525,00

70525,00

0,00

0,00

przedzmian 6552384,00

6480686,00

6458908,00 4935588,00

1523320,00

0,00

21778,00

0,00

0,00

0,00

71698,00

71698,00

0,00

0,00

zmniejszenie 19608,00

12900,00

11900,00

0,00

11900,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

6708,00

6708,00

0,00

0,00

zwikszenie 54898,00

54898,00

54898,00

45090,00

9808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 6587674,00

6522684,00

6501906,00 4980678,00

1521228,00

0,00

20778,00

0,00

0,00

0,00

64990,00

64990,00

0,00

0,00

przedzmian 21778,00

21778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 20778,00

20778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20778,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 3897723,00

3897723,00

3897723,00 3897723,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 38100,00

38100,00

38100,00

38100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 3935823,00

3935823,00

3935823,00 3935823,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 640017,00

640017,00

640017,00

640017,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 5962,00

5962,00

5962,00

5962,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 645979,00

645979,00

645979,00

645979,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 100937,00

100937,00

100937,00

100937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 911,00

911,00

911,00

911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 101848,00

101848,00

101848,00

101848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 460525,00

460525,00

460525,00

0,00

460525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 8508,00

8508,00

8508,00

0,00

8508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 469033,00

469033,00

469033,00

0,00

469033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 39225,00

39225,00

39225,00

0,00

39225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 39725,00

39725,00

39725,00

0,00

39725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 208475,00

208475,00

208475,00

0,00

208475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 9800,00

9800,00

9800,00

0,00

9800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 198675,00

198675,00

198675,00

0,00

198675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 197312,00

197312,00

197312,00

0,00

197312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona9

853

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 197912,00

197912,00

197912,00

0,00

197912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 3400,00

3400,00

3400,00

0,00

3400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 600,00

600,00

600,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 2800,00

2800,00

2800,00

0,00

2800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 5850,00
4360 Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnychwiadczonych
wruchomejpublicznejsiecitelefonicznej zmniejszenie 500,00

5850,00

5850,00

0,00

5850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 5350,00

5350,00

5350,00

0,00

5350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 7200,00

7200,00

7200,00

0,00

7200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 6400,00

6400,00

6400,00

0,00

6400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1200,00

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1000,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 7579,00

7579,00

7579,00

0,00

7579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 7779,00

7779,00

7779,00

0,00

7779,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 12342,00

12342,00

12342,00

12342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 117,00

117,00

117,00

117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 12459,00

12459,00

12459,00

12459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 27500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27500,00

27500,00

0,00

0,00

zmniejszenie 6708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6708,00

6708,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 20792,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20792,00

20792,00

0,00

0,00

3981185,00

3654428,00 3232016,00

422412,00

65760,00

110908,00

150089,00

0,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 78124,00

12124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12124,00

0,00

0,00

66000,00

66000,00

0,00

0,00

4280 Zakupusugzdrowotnych

4370 Opataztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnychwiadczonych
wstacjonarnejpublicznejsieci
telefonicznej.

4410 Podresubowekrajowe

4480 Podatekodnieruchomoci

4780 SkadkinaFunduszEmerytur
Pomostowych

6060 Wydatkinazakupyinwestycyjne
jednostekbudetowych

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej przedzmian 3989185,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona10

85333

85395

Powiatoweurzdypracy

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4120 SkadkinaFunduszPracy

6060 Wydatkinazakupyinwestycyjne
jednostekbudetowych

Pozostaadziaalno

4217 Zakupmateriawiwyposaenia

4219 Zakupmateriawiwyposaenia

4307 Zakupusugpozostaych

4309 Zakupusugpozostaych

pozmianach 4001309,00

3927309,00

3588428,00 3166016,00

422412,00

65760,00

110908,00

162213,00

0,00

0,00

74000,00

74000,00

0,00

0,00

przedzmian 3429182,00

3421182,00

3304095,00 3008121,00

295974,00

0,00

2000,00

115087,00

0,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 66000,00

66000,00

66000,00

66000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 66000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66000,00

66000,00

0,00

0,00

pozmianach 3429182,00

3355182,00

3238095,00 2942121,00

295974,00

0,00

2000,00

115087,00

0,00

0,00

74000,00

74000,00

0,00

0,00

przedzmian 2390578,00

2390578,00

2390578,00 2390578,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 62597,00

62597,00

62597,00

62597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 2327981,00

2327981,00

2327981,00 2327981,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 59018,00

59018,00

59018,00

59018,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 3403,00

3403,00

3403,00

3403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 55615,00

55615,00

55615,00

55615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 8000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 66000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66000,00

66000,00

0,00

0,00

pozmianach 74000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74000,00

74000,00

0,00

0,00

przedzmian 35002,00

35002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35002,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 12124,00

12124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 47126,00

47126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1537,00

1537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1537,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 2702,00

2702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 4239,00

4239,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4239,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 271,00

271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 476,00

476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 747,00

747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 28214,00

28214,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28214,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 7603,00

7603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7603,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 35817,00

35817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35817,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 4980,00

4980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona11

854

85403

Edukacyjnaopiekawychowawcza

Specjalneorodkiszkolnowychowawcze

4210 Zakupmateriawiwyposaenia

4220 Zakuprodkwywnoci

4247 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4249 Zakuppomocynaukowych,
dydaktycznychiksiek

4270 Zakupusugremontowych

4307 Zakupusugpozostaych

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 1343,00

1343,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1343,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 6323,00

6323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6323,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 9820465,00

8929460,00

8084311,00 5838323,00

2245988,00

0,00

144259,00

700890,00

0,00

0,00

891005,00

891005,00

0,00

0,00

zmniejszenie 78804,00

13804,00

12614,00

400,00

12214,00

0,00

0,00

1190,00

0,00

0,00

65000,00

65000,00

0,00

0,00

zwikszenie 62467,00

36242,00

34902,00

11682,00

23220,00

0,00

150,00

1190,00

0,00

0,00

26225,00

26225,00

0,00

0,00

pozmianach 9804128,00

8951898,00

8106599,00 5849605,00

2256994,00

0,00

144409,00

700890,00

0,00

0,00

852230,00

852230,00

0,00

0,00

przedzmian 1775691,00

1745771,00

1135221,00 833943,00

301278,00

0,00

1500,00

609050,00

0,00

0,00

29920,00

29920,00

0,00

0,00

zmniejszenie 10815,00

10815,00

9625,00

400,00

9225,00

0,00

0,00

1190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 26815,00

17590,00

16400,00

0,00

16400,00

0,00

0,00

1190,00

0,00

0,00

9225,00

9225,00

0,00

0,00

pozmianach 1791691,00

1752546,00

1141996,00 833543,00

308453,00

0,00

1500,00

609050,00

0,00

0,00

39145,00

39145,00

0,00

0,00

przedzmian 37800,00

37800,00

37800,00

0,00

37800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 11000,00

11000,00

11000,00

0,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 48800,00

48800,00

48800,00

0,00

48800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 63000,00

63000,00

63000,00

0,00

63000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 5000,00

5000,00

5000,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 68000,00

68000,00

68000,00

0,00

68000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 51673,00

51673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 417,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 51256,00

51256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 9118,00

9118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9118,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 73,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 9045,00

9045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 68300,00

68300,00

68300,00

0,00

68300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 9225,00

9225,00

9225,00

0,00

9225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 59075,00

59075,00

59075,00

0,00

59075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 72697,00

72697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72697,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 595,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona12

85406

4309 Zakupusugpozostaych

pozmianach 72102,00

72102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 12829,00

12829,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12829,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 12724,00

12724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 417,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 417,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 73,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 73,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 4760,00

4760,00

4760,00

0,00

4760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 5160,00

5160,00

5160,00

0,00

5160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 595,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 595,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 105,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 5741,00

5741,00

5741,00

5741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 400,00

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 5341,00

5341,00

5341,00

5341,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 14920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14920,00

14920,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 9225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9225,00

9225,00

0,00

0,00

pozmianach 24145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24145,00

24145,00

0,00

0,00

1531358,00

1531108,00 1365358,00

165750,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4367 Opatyztytuuzakupuusug
przedzmian 0,00
telekomunikacyjnychwiadczonych
wruchomejpublicznejsiecitelefonicznej zmniejszenie 0,00

przedzmian 0,00
4369 Opatyztytuuzakupuusug
telekomunikacyjnychwiadczonych
wruchomejpublicznejsiecitelefonicznej zmniejszenie 0,00

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

4707 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

4709 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

4780 SkadkinaFunduszEmerytur
Pomostowych

6050 Wydatkiinwestycyjnejednostek
budetowych

Poradniepsychologicznopedagogiczne,wtym przedzmian 1531358,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona13

poradniespecjalistyczne

85410

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4120 SkadkinaFunduszPracy

Internatyibursyszkolne

3020 Wydatkiosoboweniezaliczonedo
wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4120 SkadkinaFunduszPracy

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 3883,00

3883,00

3883,00

3883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1535241,00

1535241,00

1534991,00 1369241,00

165750,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 1090000,00

1090000,00

1090000,00 1090000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1093300,00

1093300,00

1093300,00 1093300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 172358,00

172358,00

172358,00

172358,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 502,00

502,00

502,00

502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 172860,00

172860,00

172860,00

172860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 22000,00

22000,00

22000,00

22000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 81,00

81,00

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 22081,00

22081,00

22081,00

22081,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 2459143,00

2328058,00

2322149,00 1222170,00

1099979,00

0,00

5909,00

0,00

0,00

0,00

131085,00

131085,00

0,00

0,00

zmniejszenie 150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 4033,00

4033,00

3883,00

3883,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 2463026,00

2331941,00

2325882,00 1226053,00

1099829,00

0,00

6059,00

0,00

0,00

0,00

131085,00

131085,00

0,00

0,00

przedzmian 5909,00

5909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5909,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 6059,00

6059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6059,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 980756,00

980756,00

980756,00

980756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 984056,00

984056,00

984056,00

984056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 145471,00

145471,00

145471,00

145471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 502,00

502,00

502,00

502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 145973,00

145973,00

145973,00

145973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 23268,00

23268,00

23268,00

23268,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 81,00

81,00

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona14

85420

85446

4410 Podresubowekrajowe

Modzieoweorodkiwychowawcze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4110 Skadkinaubezpieczeniaspoeczne

4120 SkadkinaFunduszPracy

4210 Zakupmateriawiwyposaenia

6050 Wydatkiinwestycyjnejednostek
budetowych

6060 Wydatkinazakupyinwestycyjne
jednostekbudetowych

Doksztacanieidoskonalenienauczycieli

pozmianach 23349,00

23349,00

23349,00

23349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 850,00

850,00

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 700,00

700,00

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 3857534,00

3127534,00

2938694,00 2318000,00

620694,00

0,00

97000,00

91840,00

0,00

0,00

730000,00

730000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 65000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

65000,00

0,00

0,00

zwikszenie 26916,00

9916,00

9916,00

3916,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17000,00

17000,00

0,00

0,00

pozmianach 3819450,00

3137450,00

2948610,00 2321916,00

626694,00

0,00

97000,00

91840,00

0,00

0,00

682000,00

682000,00

0,00

0,00

przedzmian 1800000,00

1800000,00

1800000,00 1800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 3300,00

3300,00

3300,00

3300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 1803300,00

1803300,00

1803300,00 1803300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 535,00

535,00

535,00

535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 300535,00

300535,00

300535,00

300535,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 45000,00

45000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 81,00

81,00

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 45081,00

45081,00

45081,00

45081,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 212325,00

212325,00

212325,00

0,00

212325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 6000,00

6000,00

6000,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 218325,00

218325,00

218325,00

0,00

218325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 730000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730000,00

730000,00

0,00

0,00

zmniejszenie 65000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65000,00

65000,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 665000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665000,00

665000,00

0,00

0,00

przedzmian 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 17000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17000,00

17000,00

0,00

0,00

pozmianach 17000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17000,00

17000,00

0,00

0,00

przedzmian 51289,00

51289,00

49789,00

27227,00

22562,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona15

926

85495

92601

4300 Zakupusugpozostaych

4410 Podresubowekrajowe

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych
czonkamikorpususubycywilnej

Pozostaadziaalno

4210 Zakupmateriawiwyposaenia

Kulturafizyczna

Obiektysportowe

zmniejszenie 1839,00

1839,00

1839,00

0,00

1839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 820,00

820,00

820,00

0,00

820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 50270,00

50270,00

48770,00

27227,00

21543,00

0,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 7739,00

7739,00

7739,00

0,00

7739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 1839,00

1839,00

1839,00

0,00

1839,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 5900,00

5900,00

5900,00

0,00

5900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 2827,00

2827,00

2827,00

0,00

2827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 755,00

755,00

755,00

0,00

755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 3582,00

3582,00

3582,00

0,00

3582,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 10716,00

10716,00

10716,00

0,00

10716,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 65,00

65,00

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 10781,00

10781,00

10781,00

0,00

10781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 81894,00

81894,00

58894,00

30000,00

28894,00

0,00

23000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 1000,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 80894,00

80894,00

57894,00

30000,00

27894,00

0,00

23000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 20000,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie 1000,00

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 19000,00

19000,00

19000,00

0,00

19000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przedzmian 808727,00

746997,00

589747,00

276687,00

313060,00

120000,00

37250,00

0,00

0,00

0,00

61730,00

61730,00

0,00

0,00

zmniejszenie 4200,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 804527,00

742797,00

585547,00

276687,00

308860,00

120000,00

37250,00

0,00

0,00

0,00

61730,00

61730,00

0,00

0,00

przedzmian 578227,00

516497,00

516497,00

264687,00

251810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61730,00

61730,00

0,00

0,00

zmniejszenie 4200,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwikszenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozmianach 574027,00

512297,00

512297,00

264687,00

247610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61730,00

61730,00

0,00

0,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4200,00

4200,00

0,00

4200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisynazakadowyfunduszwiadcze przedzmian 4200,00


socjalnych
zmniejszenie 4200,00
zwikszenie 0,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona16

Wydatkirazem:

pozmianach 0,00

0,00

0,00

przedzmian 116146697,00

104837103,00

zmniejszenie 262755,00

191047,00

zwikszenie 410157,00
pozmianach 116294099,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90375115,00 59211683,00 31163432,00

7905342,00

3133803,00

2218843,00

0,00

1204000,00

11309594,00

11309594,00

0,00

0,00

171137,00

137101,00

34036,00

0,00

1000,00

18910,00

0,00

0,00

71708,00

71708,00

0,00

0,00

252932,00

211388,00

115013,00

96375,00

0,00

10510,00

31034,00

0,00

0,00

157225,00

157225,00

0,00

0,00

104898988,00

90415366,00 59189595,00 31225771,00

7905342,00

3143313,00

2230967,00

0,00

1204000,00

11395111,00

11395111,00

0,00

0,00

Strona17

ZacznikNr3doUchwayNrXII/111/2011
RadyPowiatuwBechatowie
zdnia26padziernika2011r.
ZmianaplanuwydatkwmajtkowychbudetuPowiatuna2011r.

Dzia Rozdzia Paragraf Tre

Przedzmian

Zmiana

Pozmianie

600

Transporticzno

6178528,00

0,00

6178528,00

60014

Drogipublicznepowiatowe

6098528,00

0,00

6098528,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

5316000,00

0,00

5316000,00

OpracowaniedokumentacjiprojektowejnabudowhalimagazynowejwrazzutwardzeniemterenuwObwodzieDrogowymwSzczercowiePZDBtw

28000,00

0,00

28000,00

28000,00

0,00

28000,00

400000,00

12241,00 412241,00

400000,00

12241,00 412241,00

74573,00

0,00

74573,00

74573,00

0,00

74573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1162238,00

0,00

1162238,00

1162238,00

0,00

1162238,00

680000,00

0,00

680000,00

Dochodywasnejst

310000,00

0,00

310000,00

Inne

370000,00

0,00

370000,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

Dochodywasnejst

0,00

0,00

0,00

Inne

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

300000,00

300000,00

0,00

300000,00

500000,00

0,00

500000,00

Dochodywasnejst

250000,00

0,00

250000,00

Inne

250000,00

0,00

250000,00

600000,00

12241,00 587759,00

Dochodywasnejst

300000,00

12241,00 287759,00

Inne

300000,00

0,00

Dochodywasnejst
PrzebudowadrogipowiatowejNr1927EZelwHuciskogm.Drubice
Dochodywasnejst
RemontchodnikaprzydrodzepowiatowejNr1920Ewmsc.Maurycw
Dochodywasnejst
RozbudowadrogidojazdowejdolodowiskaPowiatoweCentrumSportuwBechatowie
Dochodywasnejst
RozbudowadrogipowiatowejNr1917EnaodcinkuKamieChabielicedodrogiwojewdzkiejP483opracowaniedokumentacjiprojektowej
Dochodywasnejst
RozbudowadrogipowiatowejNr2306Ei1907Ewmsc.Wygiezw
Dochodywasnejst
RozbudowaskrzyowaniadrogipowiatowejNr1917EChabieliceTrzsNowywiatzdrogNr1919EKaszewiceKurnosBechatwwmsc.KurnosII

Wykonaniedokumentacjiprojektowejdlazadania:"PrzebudowaistniejcegoprzepustunarzeceStawcezlokalizowanegopoddrogpowiatowNr1909Ewkm5+765"
Dochodywasnejst
Wykonaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"WykonanierobtbudowlanychpolegajcychnaodtworzeniustanupierwotnegodrogipowiatowejNr1907EkiWalewiceZalesienaodc.ZalesieWincentw
Dochodywasnejst
WykonaniepodwjnegopowierzchniowegoutrwalenianawierzchniwrazzremontemprzepustunadrodzepowiatowejNr2311EWidawaWolaWizowaKieczygw,naodcinkuoddrogikrajowejnr8dogranicpowiatu

Wykonanierobtbudowlanychpolegajcychnaodtworzeniunawierzchnijezdni,poboczyirowwdostanupoprzedniegowcigudrogipowiatowejNr1926EnaodcinkuWolaWizowaKonopnica
Dochodywasnejst
Wykonanierobtbudowlanychpolegajcychnaodtworzeniunawierzchni,poboczyirowwprzydronychdostanupoprzedniegowcigudrogipowiatowejNr1908Ewmsc.SzczercowskaWie

Wykonanierobtbudowlanychpolegajcychnaodtworzeniunawierzchni,poboczyirowwprzydronychdostanupoprzedniegowcigudrogipowiatowejNr1916Enaodc.BukowaZawadwkawa

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

300000,00

Strona1

1511189,00

0,00

1511189,00

Dochodywasnejst

1461189,00

0,00

1461189,00

Inne

50000,00

0,00

50000,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

167000,00

0,00

167000,00

Zakupfrezarkidoasfaltuibetonunawysignikkoparkoadowarki

40000,00

0,00

40000,00

40000,00

0,00

40000,00

7000,00

0,00

7000,00

7000,00

0,00

7000,00

120000,00

0,00

120000,00

120000,00

0,00

120000,00

6610

Dotacjeceloweprzekazanegminienainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)midzyjednostkamisamorzduterytorialnego

615528,00

0,00

615528,00

Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"BudowachodnikaprzydrodzepowiatowejNr1924EwmiejscowociDbrowaRusieckaodugociok.920mb"

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

3014,00

0,00

3014,00

39053,00

0,00

39053,00

39053,00

0,00

39053,00

227877,00

0,00

227877,00

227877,00

0,00

227877,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

200000,00

0,00

200000,00

200000,00

0,00

200000,00

27500,00

0,00

27500,00

27500,00

0,00

27500,00

60017

Drogiwewnetrzne

80000,00

0,00

80000,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

80000,00

0,00

80000,00

PrzebudowawewntrznejdrogidojazdowejdolodowiskaPowiatoweCentrumSportuwBechatowie

80000,00

0,00

80000,00

Dochodywasnejst

80000,00

0,00

80000,00

Administracjapubliczna

230000,00

0,00

230000,00

750

WykonanierobtbudowlanychpolegajcychnaodtworzeniustanupierwotnegodrogipowiatowejNr1909ELubiecParznoBechatwnaodc.LubiecParznoetapIiII

Dochodywasnejst
ZakupnogipodporowejumoliwiajcejzamontowanieizdemontowanietermosuzpodwoziabezdwiguorazduszeprzechowywanienapotrzebyPowiatowegoZarzduDrgwBechatowie
Dochodywasnejst
ZakuptermosudotransportumasybitumicznejnagorconapotrzebyPowiatowegoZarzduDrgwBechatowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"BudowachodnikaprzydrodzepowiatowejNr1924EwmiejscowociRusiec,ul.Dbrowskiegonadugociok.600mb.(stronalewa)"
Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"BudowachodnikaprzydrodzepowiatowejNr1926EwmiejscowociWolaWizowa(wkierunkuNowejWoli)odugociok.450mb"
Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"BudowachodnikaprzydrodzepowiatowejNr1926EwmiejscowociWolaWizowanadugociok.450mb"
Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"BudowachodnikaprzydrodzepowiatowejNr1929EwmiejscowociJastrzbiceodugociok.100mb(prawastrona)"
Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"BudowachodnikaprzydrodzepowiatowejNr1929EwmiejscowociRusiec,ul.Mickiewiczanadugociok.500mb(stronaprawa)"
Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowejdlazadania"PrzebudowachodnikanachodnikzkostkibrukowejprzydrodzepowiatowejNr1929EwmiejscowociRusiec,ul.Mickiewiczanadugociok.500mb(stronalewaiprawa)"
Dochodywasnejst
OpracowaniedokumentacjiprojektowokosztorysowejnaprzebudowulicyZamociewBechatowie
Dochodywasnejst
PrzebudowadrogipowiatowejAl.Ks.Kard.S.Wyszyskiego,etapIII(budowaronda)wramachzadania"BudowaiprzebudowasystemudrgregionalnychilokalnychnatereniemiastaBechatowa"
Dochodywasnejst
PrzebudowadrogichodnikawcigugrogipowiatowejNr2311EWidawaKieczygwwmiejscowociDbyWolskieodugociok.610mb(poprawejstronie)
Dochodywasnejst
Przebudowaul.PiotrkowskiejwBechatowie
Dochodywasnejst
Wykonaniedokumentacjiprojektowokosztorysowejnaremontmostuwciguul.MielczarskiegowBechatowie
Dochodywasnejst

75020

Starostwapowiatowe

230000,00

0,00

230000,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

110000,00

0,00

110000,00

RozbudowaistniejcejklimatyzacjiwbudynkuStarostwaPowiatowegowBechatowie

110000,00

0,00

110000,00

110000,00

0,00

110000,00

Dochodywasnejst

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona2

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

120000,00

0,00

120000,00

ZakupklimatyzatoradopomieszczesekretariatuwStarostwiePowiatowymwBechatowie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

0,00

120000,00

120000,00

0,00

120000,00

Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpoarowa

119000,00

0,00

119000,00

754

Dochodywasnejst
ZakupoprogramowaniadlaPlatformyePuapdlaStarostwaPowiatowegowBechatowie
Dochodywasnejst
ZakupsamochoduosobowegonapotrzebyStarostwaPowiatowegowBechatowie
Dochodywasnejst

75411

KomendypowiatowePastwowejStrayPoarnej

90000,00

0,00

90000,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

90000,00

0,00

90000,00

ZakupsamochoduoperacyjnegodlaKomendyPowiatowejPastwowejStrayPoarnejwBechatowie

90000,00

0,00

90000,00

90000,00

0,00

90000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostaadziaalno

29000,00

0,00

29000,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

20000,00

0,00

20000,00

KPPSPwBechatowieWykonanieautomatykisamoczynnegozaczaniarezerwyiprzygotowanieukadudonowychwarunkwzasilaniaZSKKomendantaPowiatowegoPSPwBechatowieiDyrektoraSzpitalaWojewdzkiegowBechatowie

20000,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6300

Dotacjacelowanapomocfinansowudzielanmidzyjednostkamisamorzduterytorialnegonadofinansowaniewasnychzadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych

9000,00

0,00

9000,00

PomocfinansowadlaMiastaBechatowanazakupdwchkompletwaparatwpowietrznychdlajednostkiOSPBechatwGrocholice

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

Owiataiwychowanie

2345098,00

65000,00 2410098,00

801

Inne
Zakupsprztukwaterunkowegoigospodarczego,uzbrojenia,technikispecjalnej,informatycznego,elektronicznegoicznoci,szkoleniowego,transportowegoorazmedycznegodlaKomendyPowiatowejPastwowejStrayPoarnejwBechatowie
Inne

Dochodywasnejst
KPPSPwBechatowieDoposaeniesystemuwspomaganiadecyzjiSWDomoduyusprawniajcepracdyspozytorwwZintegrowanymStanowiskuKierowaniaKomendantaPowiatowegoPSPwBechatowieiSzpitalnegoOddziauRatunkowego
SzpitalaWojewdzkiegowBechatowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst

80195

Pozostaadziaalno

2345098,00

65000,00 2410098,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

2320098,00

65000,00 2385098,00

ModernizacjairozbudowamonitoringuwIILiceumOglnoksztaccewBechatowie

20098,00

0,00

20098,00

20098,00

0,00

20098,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

38000,00

0,00

38000,00

38000,00

0,00

38000,00

38000,00

0,00

38000,00

38000,00

0,00

38000,00

2100000,00

65000,00 2165000,00

2100000,00

65000,00 2165000,00

20000,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54000,00

0,00

54000,00

Dochodywasnejst
Montaautomatykinainstalacjicieplnej(wzecieplny)wbudynkuZespouSzkPonadgimnazjalnychNr3wBechatowie
Dochodywasnejst
MontaautomatykinainstalacjicieplnejwbudynkuCentrumKsztaceniaPraktycznegowBechatowie
Dochodywasnejst
Opracowaniedokumentacjiprojektowej/koncepcjiiwizualizacji/naprzebudowboiskaprzyZespoleSzkPonadgimnazjalnychNr3wBechatowie
Dochodywasnejst
OpracowaniedokumentacjiprojektowejwrazzwykonaniemodprowadzeniawdopadowychzterenuZespouSzkPonadgimnazjalnychwZelowie
Dochodywasnejst
PrzebudowabudynkuszkoyILiceumOglnoksztaccewBechatowiePodniesieniepoziomubezpieczestwauczniw,poprawyestetykiwewntrznejizewntrznejbudynkuorazwarunkwnaukiipracy
Dochodywasnejst
WydzielenieklasopracownizwykonaniemokablowaniastrukturalnegozdedykowaninstalacjelektrycznwZespoleSzkPonadgimnazjalnychnr3wBechatowie
Dochodywasnejst
WykonaniepodjazdudlaosbniepenosprawnychwILiceumOglnoksztaccewBechatowie
Dochodywasnejst
WykonaniepodjazdudlaosbniepenosprawnychwIILiceumOglnoksztaccewBechatowie

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona3

6060

851

Dochodywasnejst

54000,00

0,00

54000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

25000,00

0,00

25000,00

ZakupdwchserwerwdozarzdzaniainfrastrukturteletechniczimonitorowaniaruchuwsieciwZespoleSzkPonadgimnazjalnychnr3wBechatowie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17000,00

0,00

17000,00

17000,00

0,00

17000,00

8000,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

8000,00

Ochronazdrowia

266000,00

0,00

266000,00

WykonaniepodjazdudlaosbniepenosprawnychwZespoleSzkPonadgimnazjalnychNr3wBechatowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
ZakupschodoazudlaILiceumOglnoksztaccegowBechatowie
Dochodywasnejst
ZakupserweradopracownikomputerowejwIILiceumOglnoksztaccymwBechatowie
Dochodywasnejst

85195

Pozostaadziaalno

266000,00

0,00

266000,00

6300

Dotacjacelowanapomocfinansowudzielanmidzyjednostkamisamorzduterytorialnegonadofinansowaniewasnychzadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych

266000,00

0,00

266000,00

PomocfinansowadlaSamorzduWojewdztwadzkiegonazakupekszpitalnychdlapotrzebPododdziauudarowegoSzpitalaWojewdzkiegoim.J.PawaIIwBechatowie(4szt.)

16000,00

0,00

16000,00

16000,00

0,00

16000,00

150000,00

0,00

150000,00

150000,00

0,00

150000,00

PomocfinansowadlaSamorzduWojewdztwadzkiegonazakupsprztumedycznegowpostacishaveraartroskopowegooptykizpaszczeminarzdzidoartroskopiibarkudlaOddziauchirurgiiuraz.ortoped.SzpitalaWojewdzkiegoim.J.Pawa 100000,00
IIwBechatowie

0,00

100000,00

100000,00

852

Dochodywasnejst
PomocfinansowadlaSamorzduWojewdztwadzkiegonazakupsprztumedycznegowpostaci5kardiomonitorwwrazzcentralnkonsolmonitorujcdlaOddziauKardiologicznegoSzpitalaWojewdzkiegoim.J.PawaIIwBechatowie
Dochodywasnejst

100000,00

0,00

Pomocspoeczna

Dochodywasnejst

77233,00

6708,00 70525,00

85201

Placwkiopiekuczowychowawcze

5535,00

0,00

5535,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

5535,00

0,00

5535,00

OpracowaniedokumentacjiprojektowejnaodwodnieniebudynkuDomuDzieckawDbrowieRusieckiej

5535,00

0,00

5535,00

Dochodywasnejst

5535,00

0,00

5535,00

85202

Domypomocyspoecznej

71698,00

6708,00 64990,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

44198,00

0,00

44198,00

OpracowaniedokumentacjiprojektowejnaodwodnieniebudynkuDomuPomocySpoecznejwZabotach

4920,00

0,00

4920,00

4920,00

0,00

4920,00

32541,00

0,00

32541,00

32541,00

0,00

32541,00

6737,00

0,00

6737,00

6737,00

0,00

6737,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

27500,00

6708,00 20792,00

ZakupklimatyzatoradomagazynuzartykuamispoywczyminapotrzebyDomuPomocySpoecznejwZabotach

5000,00

1257,00 3743,00

5000,00

1257,00 3743,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

9000,00

3201,00 5799,00

9000,00

3201,00 5799,00

6000,00

2250,00 3750,00

6000,00

2250,00 3750,00

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej

8000,00

66000,00 74000,00

Powiatoweurzdypracy

8000,00

66000,00 74000,00

853

85333

Dochodywasnejst
WykonanieinstalacjiuzdatnianiawodyzprzyczawasnegowhydroforniwDomuPomocySpoecznewZabotach
Dochodywasnejst
WykonaniepodjazdudlaosbniepenosprawnychprzystowcewDomuPomocySpoecznewZabotach
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
ZakupmatydoterapiisystemempulsacyjnegopolamagnetycznegodosalirehabilitacyjnejdlaDomuPomocySpoecznejwBechatowie
Dochodywasnejst
ZakupodniearkisamojezdnejnapotrzebyDomuPomocySpoecznejwZabotach
Dochodywasnejst
ZakuppodnonikahydraulicznegodotransportuwewntrznegoosbniepenosprawnychnapotrzebyDomuPomocySpoecznejwZabotach
Dochodywasnejst

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona4

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

8000,00

66000,00 74000,00

ZakupklimatyzatorwdopomieszczewbudynkuPowiatowegoUrzduPracywBechatowie

8000,00

0,00

8000,00

8000,00

0,00

8000,00

0,00

66000,00 66000,00

854

Dochodywasnejst
ZakupsamochodusubowegonapotrzebyPowiatowegoUrzduPracywBechatowie

0,00

66000,00 66000,00

Edukacyjnaopiekawychowawcza

Dochodywasnejst

891005,00

38775,00 852230,00

85403

Specjalneorodkiszkolnowychowawcze

29920,00

9225,00

39145,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

14920,00

9225,00

24145,00

BudowaszybuwindowegowSpecjalnymOrodkuSzkolonoWychowawczymwBechatowie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4920,00

0,00

4920,00

4920,00

0,00

4920,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

0,00

9225,00

9225,00

0,00

9225,00

9225,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

15000,00

0,00

15000,00

ZakupschodoazudlaSpecjalnegoOrodkaSzkolnoWychowawczegowBechatowie

15000,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85410

Internatyibursyszkolne

131085,00

0,00

131085,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

115551,00

0,00

115551,00

OpracowaniedokumentacjiprojektowejiwykonanieokablowaniastrukturalnegowrazzdedykowaninstalacjelektrycznwbudynkuBursySzkolnejdlaPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewBechatowie

40000,00

0,00

40000,00

40000,00

0,00

40000,00

4551,00

0,00

4551,00

4551,00

0,00

4551,00

71000,00

0,00

71000,00

71000,00

0,00

71000,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

15534,00

0,00

15534,00

Zakup3zestawwkomputerowychzoprogramowaniemdlaBursySzkolnejwBechatowie

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

5534,00

0,00

5534,00

5534,00

0,00

5534,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85420

Modzieoweorodkiwychowawcze

730000,00

48000,00 682000,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

730000,00

65000,00 665000,00

PrzebudowaobiektwwModzieowymOrodkuWychowawczymwkawiedostosowaniedostandardwkuchniawrazzzapleczemmagazynowymIetap

730000,00

65000,00 665000,00

730000,00

65000,00 665000,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

0,00

17000,00 17000,00

Zakupmikseraspiralnego1szt,szafychodniczomronej2sztnapotrzebyModzieowegoOrodkaWychowawczegowkawie

0,00

17000,00 17000,00

Dochodywasnejst
OpracowaniedokumentacjiprojektowejnaodwodnieniebudynkuSpecjalnegoOrodkaSzkolnoWychowawczegowBechatowie
Dochodywasnejst
RozbudowaistniejcejinstalacjigazowejwSpecjalnymOrodkuSzkolnoWychowawczymwBechatowie
Dochodywasnejst
TermomodernizacjagankuprzykuchniSpecjalnegoOrodkaSzkolnoWychowawczegowBechatowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
ZakupzmywarkidokuchniwSpecjalnegoOrodkaSzkolnoWwychowawczegowBechatowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
Wykonaniechodnika,parkinguiutwardzenieterenuBursySzkolnejodstronyPowiatowegoCentrumPomocyRodziniewBechatowieopracowaniedokumentacji
Dochodywasnejst
Wykonanieowietleniaewakuacyjnegonaparterze,IiIIIp.orazwymianainstalacjielektrycznejnaIp.wbudynkuBursySzkolnejwBechatowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
ZakuppatelnielektrycznejdokuchniinternatuwZespoleSzkPonadgimnazjalnychwZelowie
Dochodywasnejst
ZakuppiecadokuchniwZespoleSzkPonadgimnazjalnychwZelowie
Dochodywasnejst
ZakupstownierdzewnychdokuchniinternatuwZespoleSzkPonadgimnazjalnychwZelowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona5

900

0,00

17000,00 17000,00

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

Dochodywasnejst

1133000,00

0,00

1133000,00

90004

Utrzymaniezieleniwmiastachigminach

194000,00

0,00

194000,00

6300

Dotacjacelowanapomocfinansowudzielanmidzyjednostkamisamorzduterytorialnegonadofinansowaniewasnychzadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych

194000,00

0,00

194000,00

GminaKlukiUtworzenieterenwzieleniprzystranicyOSPwStrzyewicach

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

28000,00

0,00

28000,00

28000,00

0,00

28000,00

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

9000,00

0,00

9000,00

130000,00

0,00

130000,00

130000,00

0,00

130000,00

90095

Pozostaadziaalno

939000,00

0,00

939000,00

6220

Dotacjecelowezbudetunafinansowanielubdofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektorafinanswpublicznych

40000,00

0,00

40000,00

NadlenictwoBechatwEdukacjaekologicznadlaosbniepenosprawnych

40000,00

0,00

40000,00

40000,00

0,00

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6230

Dotacjecelowezbudetunafinansowanielubdofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychjednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych

449000,00

0,00

449000,00

OchotniczaStraPoarnawDobrzelowieTermomodernizacjabudynkustranicyOSPwDobrzelowieetapII"

20000,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

80000,00

0,00

80000,00

80000,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

60000,00

15000,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

15000,00

39000,00

0,00

39000,00

39000,00

0,00

39000,00

39000,00

0,00

39000,00

39000,00

0,00

39000,00

38000,00

0,00

38000,00

38000,00

0,00

38000,00

39000,00

0,00

39000,00

Dochodywasnejst
GminaKlukiUtworzenieterenwzieleniwKlukach
Dochodywasnejst
GminaKlukiUtworzenieterenwzieleniwZarzeczu
Dochodywasnejst
GminaKlukiUtworzenieterenwzieleniwokbudynkuSzkoyPodstawowejwParznie
Dochodywasnejst
GminaKlukiUtworzenieterenwzieleniwokDomuLudowegowcichawie
Dochodywasnejst
MiastoBechatwrodowiskowyEKORAJ
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
NadlenictwoBechatwWykonanienaszkcelenejBorowinyciekiprzyrodniczejprzystosowanejdlaosbniepenosprawnychzuwzgldnieniemosbniewidomychiniedowidzcych
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
OchotniczaStraPoarnawKurowieTermomodernizacjabudynkustranicyOSPwKurowie"
Dochodywasnejst
OchotniczaStraPoarnawMagdalenowie"ZakuplekkiegosamochoduratowniczoganiczegozwyposaeniemdlaOchotniczejStrayPoarnejwMagdalenowie"
Dochodywasnejst
OchotniczaStraPoarnawMagdalenowieZakupredniegosamochoduratowniczoganiczegozwyposaeniemdlaOchotniczejStrayPoarnejwMagdalenowie
Dochodywasnejst
OchotniczaStraPoarnawMagdalenowieZakuplekkiegosamochoduratowniczoganiczegozwyposaeniemdlaOchotniczejStrayPoarnejwMagdalenowie
Dochodywasnejst
OchotniczaStraPoarnawPodwodach"ZakupsamochodupoarniczegodlaOSPPodwody"
Dochodywasnejst
ParafiaEwangelickoReformowanawBechatowieRewitalizacjaterenuzieleniwokbudynkwParafiiEwangelickoReformowanej"
Dochodywasnejst
ParafiawChabielicachTermomodernizacjabudynkwkocioaparafialnegowChabielicachetapIwymianasystemuogrzewania"
Dochodywasnejst
ParafiawPodenicachTermomodernizacjabudynkwparafialnychprzyparafiiw.Kazimierzaiw.BarbarywPodenicachetapIIdociepleniecianwrazzwymianstolarkiokiennejidrzwiowej"
Dochodywasnejst
ParafiawRucuTermomodernizacjabudynkuparafialnegowRucu"
Dochodywasnejst
RzymskokatolickaParafiaNarodzeniaN.M.P.WBechatowie"TermomodernizacjabudynkuparafialnegoprzyParafiiNarodzeniaNajwitszejMaryiPannywBechatowie"

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona6

6300

926

Dochodywasnejst

39000,00

0,00

39000,00

39000,00

0,00

39000,00

39000,00

0,00

39000,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

Dotacjacelowanapomocfinansowudzielanmidzyjednostkamisamorzduterytorialnegonadofinansowaniewasnychzadainwestycyjnychizakupwinwestycyjnych

450000,00

0,00

450000,00

Budowakanalizacjisanitarnejwul.KwiatowejwRucu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70000,00

0,00

70000,00

70000,00

0,00

70000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

Kulturafizyczna

61730,00

0,00

61730,00

RzymskokatolickaParafiaw.RochawDrubicach"TermomodernizacjabudynkwparafialnychprzyParafiiw.RochawDrubicach"
Dochodywasnejst
TermomodernizacjabudynkuOchotniczejStrayPoarnejwAleksandrowie
Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
GminaBechatwBudowaoczyszczalniciekwikanalizacjiwkawie
Dochodywasnejst
GminaBechatwBudowasieciwodocigowejawyZawady
Dochodywasnejst
GminaBechatwBudowasieciwodocigowejwDobrzelowieetapIiII
Dochodywasnejst
GminaBechatwBudowasieciwodocigowejwKadunach
Dochodywasnejst
GminaDruzbiceBudowasieciwodocigowejzprzyczamii/lubodgazieniamiwmiejscowociWadlewIIetap
Dochodywasnejst
GminaDrubiceDobrimontaagregatwprdotwrczychzasilaniaawaryjnegoujwodywmiejscowociachSuchciceiWadlew
Dochodywasnejst
GminaSzczercwBudowaoczyszczalniciekwwrazzkanalizacjsanitarnwm.DubieetapIBudowakanalizacjisanitarnejodstudniNr14doNr101
Dochodywasnejst
GminaZelwBudowasieciwodocigowejwm.Grabostw
Dochodywasnejst
GminaZelwWykonaniesieciwodocigowejwrazzprzyczamiwpasiedrogowymwmiejscowociPszczki
Dochodywasnejst
TermomodernizacjabudynkuDomuNauczycielawRucu
Dochodywasnejst

92601

Obiektysportowe

61730,00

0,00

61730,00

6050

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudetowych

22000,00

0,00

22000,00

OpracowaniedokumentacjiprojektowejwrazzwykonaniemprysznicyprzysztucznymlodowiskuPowiatoweCentrumSportuwBechatowie

22000,00

0,00

22000,00

22000,00

0,00

22000,00

6060

Wydatkinazakupyinwestycyjnejednostekbudetowych

39730,00

0,00

39730,00

Zakupbieni,atlasuoraztrybundlaobiektulodowiskaPowiatoweCentrumSportuwBechatowie

32230,00

0,00

32230,00

32230,00

0,00

32230,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

11309594,00

85517,00 11395111,00

Dochodywasnejst

Dochodywasnejst
ZakupnoarcznegodopielgnacjitaflilodunatorzecurlingowymnapotrzebysztucznegolodowiskaPowiatoweCentrumSportuwBechatowie
Dochodywasnejst

Razem

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona7

ZacznikNr4doUchwayNrXII/111/2011
RadyPowiatuwBechatowie
zdnia26padziernika2011r.
Zmianaplanuwydatkw*naprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzerdezagranicznychna2011r.

Lp.

Projekt

Klasyfikacjawydatkw
Klasyfikacja
strukturalnych(Obszar/Kategoria/ (dzia,
Podkategoriainterwencjifunduszy rozdzia)
strukturalnych)

Wydatki
wokresie
realizacji
projektu

wtym:

Planowanewydatki

rodki
rodki
zbudetu zbudetu
krajowego UE

2011r.
Wydatki
Razem

ztego:
rodkizbudetukrajowego**

rodkizbudetuUE

Wydatki
razem

Wydatkirazem ztegordafinansowania:

ztegordafinansowania:
poyczki obligacje pozostae
ikredyty
**

poyczkina
poyczki obligacje pozostae
prefinansowanie ikredyty
zbudetu
pastwa

(6+7)

(9+13)

(10+11+12)

(14+15+16+17)

10

11

12

13

14

15

16

17

Wydatkimajtkowerazem

1.1

Program:.................

Priorytet:..........................

Dziaanie:.......................

nazwaprojektu:.........

............

II

Wydatkibiecerazem

2230967

268933

1962034

2230967

268933

268933

1962034

1962034

2.1.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

129914

8551

241548

Priorytet:IXRozwjwyksztaceniaikompetencji
wregionach
Dziaanie:9.4Wysokowykwalifikowanekadrysystemu
owiaty
nazwaprojektu:Pomocpsychopedagogicznaiterapeutyczna
wporadnictwiestudiapodyplomowedlapracownikw
pedagogicznychPoradniPsychologicznoPedagogicznych
wwojewdztwiedzkim

XII.72.

801,80146

129914

129914

129914

2.2.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

129914

Priorytet:IXRozwjwyksztaceniaikompetencji
wregionach
Dziaanie:9.4Wysokowykwalifikowanekadrysystemu
owiaty
nazwaprojektu:Nowekwalifikacjeszansnastabilizacj
studiapodyplomoweikursykwalifikacyjnedlanauczycieli
zterenuPowiatuBechatowskiego

XI.72.

801,80146

250099

8551

241548

250099

8551

............

2.3.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

241548

Strona1

Priorytet:IXRozwjwyksztaceniaikompetencji
wregionach
Dziaanie9.2Podniesienieatrakcyjnociijakoci
szkolnictwazawodowego
Nazwaprojektu:Nowoczesnaszkoazawodowaodpowiedzi XI.73.
napotrzebylokalnegorynkupracykursykwalifikacyjnedla
uczniwZSPnr4wBechatowie

801,80195

89948

13494

76454

89948

13494

............

2.4.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

13494

76454

39170

221962

95515

541256

45081

70006

76454

Priorytet:IXRozwjwyksztaceniaikompetencji
wregionach
Poddziaanie9.1.2Wyrwnanieszansedukacyjnych
uczniwzgrupoutrudnionymdostpiedoedukacjioraz
zmniejszaniernicwjakociusugedukacyjnych
Nazwaprojektu:1.Dobryuczepewniejszaprzyszo.
Dodatkowezajciawyrwnawczedlauczcejsimodziey
ponadgimnazjalnej

XI.73.

801,80195

261132

39170

221962

261132

39170

............

2.5.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

221962

Priorytet:VIIPromocjaintegracjispoecznej
Poddziaanie:7.1.2Rozwjiupowszechnienieaktywnej
integracjiprzezpowiatowecentrapomocyrodzinie
nazwaprojektu:Dajsobieszanse

XII.71.

852,85218

636771

95515

541256

636771

95515

............

2.6.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

541256

Priorytet:Rynekpracyotwartydlawszystkich
Dziaanie:6.1:Poprawadostpudozatrudnieniaoraz
wspieranieaktywnocizawodowejwregionie
nazwaprojektu:DoradzamPomagamII

X.65.

853,85333

45081

45081

45081

............

2.7.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

45081

Priorytet:Rynekpracyotwartydlawszystkich
Dziaanie:6.1:Poprawadostpudozatrudnieniaoraz
wspieranieaktywnocizawodowejwregionie
nazwaprojektu:DoradzamPomagamIII

X.65.

853,85333

70006

70006

70006

............

2.8.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

853,85395

35002

5251

29751

35002

5251

5251

29751

29751

853,85395

4420

663

3757

4420

663

663

3757

3757

70006

Priorytet:Rynekpracyotwartydlawszystkich
Dziaanie:6.3:Inicjatywylokalnenarzeczpodnoszenia
poziomuaktywnocizawodowejnaobszarachwiejskich
nazwaprojektu:Enterkurskomputerowydlamieszkacw 80
Zelowa
2.9.

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

Priorytet:Rynekpracyotwartydlawszystkich
Dziaanie:6.3:Inicjatywylokalnenarzeczpodnoszenia
poziomuaktywnocizawodowejnaobszarachwiejskich

2.10.

nazwaprojektu:Komputeroknemnawiatkurs
komputerowydlamieszkacwgminyKluki

80

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona2

Priorytet:Rynekpracyotwartydlawszystkich
Dziaanie:6.3:Inicjatywylokalnenarzeczpodnoszenia
poziomuaktywnocizawodowejnaobszarachwiejskich

2.11.

nazwaprojektu:EgminaSzczercwkurskomputerowy

80

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

853,85395

5824

874

4950

5824

874

874

4950

4950

853,85395

1880

282

1598

1880

282

282

1598

1598

91357

517693

517693

13776

78064

Priorytet:Promocjaintegracjispoecznej
Dziaanie:7.3:Inicjatywylokalnenarzeczaktywnejintegracji

2.12.

nazwaprojektu:Krokpokrokudoagroturystykikurs
agroturystykidlamieszkacwgminyBechatw

VII.73

Program:ProgramOperacyjnyKapitaLudzki

Priorytet:Rynekpracyotwartydlawszystkich
Poddziaanie9.1.2Wyrwnanieszansedukacyjnych
uczniwzgrupoutrudnionymdostpiedoedukacjioraz
zmniejszaniernicwjakociusugedukacyjnych
Nazwaprojektu:ZaradniiAktywniinterdyscyplinarny
programoddziaywapozalekcyjnychdlauczniw
SpecjalnegoOrodkaSzkolnoWychowawczego
wBechatowie

80

854,85403

609050

91357

517693

609050

91357

............

2.13

Program:KapitaLudzki

Priorytet:IXRozwjwyksztaceniaikompetencji
wregionach
Poddziaanie:9.1.2Wyrwnywanieszansedukacyjnych
uczniwzgrupoutrudnionymdostpiedoedukacjioraz
zmniejszeniernicwjakociusugedukacyjnych

nazwaprojektu:Programzindywidualizowanychzaj
wyrwnawczych,specjalistycznychipozalekcyjnychdla
wychowankwMOWwkawieKsztacsiPracuj
Jestem(razem)

XII.73.

854,85420

91840

13776

78064

91840

13776

............

2230967

268933

1962034

2230967

268933

268933

1962034

1962034

OGEM(I+II)
*wydatkiobejmujwydatkibiece
imajtkowe(dotyczceinwestycji
rocznychiujtychwwieloletnim
programieinwestycyjnym)

78064

**rodkiwasneJST,wspfinansowanie
zbudetupastwaorazinne

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona3

ZacznikNr5doUchwayNrXII/111/2011
RadyPowiatuwBechatowie
zdnia26padziernika2011r.
Planprzychodwpozmianachna2011r.

Paragraf

Tre

Przedzmian

Zmiana

Pozmianie

950

Wolnerodki,oktrychmowawart.217ust.2pkt6ustawy

9470388,00

9357,00

9461031,00

952

Przychodyzzacignitychpoyczekikredytwnarynkukrajowym

3000000,00

0,00

3000000,00

957

Nadwykizlatubiegych

201573,00

201573,00

0,00

Razem:12671961,00

210930,00

Razem:12461031,00

Id:TAAUOSKJXFINZIKAYIPNKDCHC.Podpisany

Strona1