Team Building

TEAM BUILDING
XÊY DÛÅ NG NHOÁ M LAÂ M VIÏÅ C
Cöng ty First News - Trñ Viïå t giûä baã n quyïì n xuêë t baã n vaâ phaá t
haâ nh êë n baã n tiïë ng Viïå t trïn toaâ n thïë giúá i theo húå p àöì ng
chuyïí n giao baã n quyïì n vúá i NXB Kogan Page, Anh Quöë c.
Bêë t cûá sûå sao cheá p, trñch dêî n naâ o khöng àûúå c sûå
àöì ng yá cuã a First News vaâ Kogan Page àïì u laâ bêë t húå p
phaá p vaâ vi phaå m Luêå t Xuêë t baã n Viïå t Nam, Luêå t Baã n
quyïì n Quöë c tïë vaâ Cöng ûúá c Baã o höå Baã n quyïì n Súã
hûä u Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁ A SAÁ NG TAÅ O TRÑ VIÏÅ T - FIRST NEWS
11HNguyïî n Thõ Minh Khai, Quêå n 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 8227979 - 8227980 - 8233859 - 8233860
Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: www.firstnews.com.vn
TEAM BUILDING
By Robert B. Maddux
Copyright © Robert B. Maddux, 1988, 1998, 2007
First Published in Great Britain in 1998
by Kogan Page Limited., UK.
Vietnamese Edition © 2007 by First News – Tri Viet.
Published by arrangement with Kogan Page Limited., UK.
All rights reserved.
Taác giaã: ROBERT B MADDUX
Biïn dõch: Bñch Nga - Lan Nguyïn
First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH
Team Building
Lúâ i giúá i thiïå u
You to co bun vu duc thu nhut tho hìon su phut
trìo n cu u bu t ky no n kình to nu o chính íu ho tho ng
sun xuut hung hou vu dìch vu nhum dup ung nhung
nhu cu u cu n thìo t cho cuo c so ng. So íuo ng vu chut
íuong cuu ho thong sun xuut khong chí tuy thuoc
vu o cong ngho , kìo n thu c, ky nung, o c su ng tu o, su
tu n tum, tình thu n íu m vìo c cu u chính nhu ng nguo ì
tru c tìo p su n xuut mu co n phu thuo c vu o nung íu c
cuu cup quun íy dìou hu nh.
1hong thuong, nhun vìon so duoc chìu thunh
tu ng to íu m vìo c nho vo ì chu c nung rìong hou c íìon
quun don nhuu. Vì moì thunh vìon co suy nghí,
cu m nhu n, nguyo n vo ng cu nhun, ky nung vu thu ì
do rìong doì voì nhìom vu, do do thuong xuy ru
tình tru ng cu c cu nhun khong cun nhu c nhu ng ío ì
ích cu u vìo c ho tro vu ho p tu c do cu ng du t duo c
mu c tìou chung. 1ình tru ng nu y do nhu n thu y nhu t
íu trong buoì tup duu tìon cuu but cu doì tho thuo
nuo. Cuc vun dong vìon voì nhung so truong, so
dou n rìong cu m thu y kho khun khì ko t ho p ío ì choì
voì nhuu. Huun íuyon vìon gìoì íu nguoì bìot tup
ho p tu ì nung cu u mo ì vu n do ng vìon, bìo t xuy du ng
íoì choì tup tho mu moì nguoì co tho phut huy dìom
munh vu bu dup dìom yo u cho nhuu.
1uong tu , trong moì truo ng íu m vìo c, nguo ì
quun íy hìou quu íu nguoì co truch nhìom gìup
nhun vìon cuu mình hìou duoc rung khong co su
thu nh cong nu o íu thu nh quu cu nhun mu do u íu kot
quu tu nhung no íuc cuu nhìou nguoì. Moì nguoì
dou chìu unh huong boì thuì do vu hunh dong cuu
dong nghìop cung nhu nhu quun íy. Nou unh
huo ng cu u moì truo ng íu m vìo c íu tích cu c thì mo ì
nguoì so hout dong hìou quu thoo. Con nou unh
huo ng mung tính tìou cu c thì cu cu nhun íu n tu p tho
íu m vìo c do u ko m nung suu t.
Cuo n su ch nu y trình bu y cu c khu ì nìo m mu
nhung uì íu m cong tu c quun íy co tho u p dung do
hìo u suu t cong vìo c duo c cu ì thìo n vu tình thu n íu m
vìo c cu u nhun vìon tung cuo. Cuo n su ch huo ng du n
nhung nguyon tuc do chuyon doì hout dong cuu to,
nhom. Nhung khuì nìom nuy tuong doì do hìou
nhung cu n phu ì co su no íu c vu quyo t tum khì vun
dung chung.
- Rnbcrt B Maddux
6 Team Building
Xa c dinb mu c tiêu
Viô c xa c dinl mu c liôu klông cli giu p mô i ca
nlân lay lâ p llô nlâ n llu c vô dinl luo ng pla l
lriôn, vô nlung kô loacl cân plai loan lâl, ma con
linl llanl y lluc vô llanl qua kli da dal duoc cac
muc liôu do. Truoc kli bàl dâu, ban lay danl dâu
va o nlu ng mu c liôu co y nglìa quan lro ng dô i
voi ban va cuôn sacl nay so giup ban lung buoc dal
duo c ca c mu c liôu do :
q Ilân biôl su klac biôl giua lô va nlom.
q Nlâ n biô l nlu ng linl luô ng câ n dô n su llam
gia cua nlom lon Ia cua lô Iam viôc.
q Xây dung nlom lu môl lô Iam viôc.
q Hiô u va a p du ng ca c pluong pla p Ia nl da o
nlo m.
q Tâ n du ng lô i da nlu ng lla nl qua dal duo c lu
loal dông cua ca nlân va lô cluc.
1
Tû va Nbum
Tû - Ðon vj co ban cua mni
tû chu c
Co llô noi klai niôm “lô” da xuâl liôn lu lluo
so klai cua con nguoi, va Ia don vi co ban nlâl cua
bâl ky lô cluc, lô llông lay co câu nao. Tuy nliôn,
dô lro nôn liô u qua lon, loa l dông cu a lô câ n llay
dô i va diô u clinl lluo ng xuyôn nlà m llicl ngli
voi môi lruong luong lac. Va lô so dal liôu qua lôi
uu nlâ l kli lro lla nl nlo m - mô l don vi loa l dô ng
vo i liô u suâ l vuo l lrô i.
Nliô u nla qua n Iy duo ng nlu bà ng Io ng vo i
loa l dô ng cu a lô bo i lo klông nglì xa lon nlu ng
llanl qua ma lô co kla nàng dal duoc. Tuy nliôn,
vân co môl sô nla quan Iy klông dung o kôl qua
liô n la i ma lim ca cl klai llac nàng Iuc cua lô lrong
nlu ng loa n ca nl, môi lruo ng kla c nlau. Nlu ng
nla qua n Iy na y klo o Io o kô l lo p nlu ng ca nlân
2
lrong lô Iai dông lloi xây dung môl bâu klông kli
kliô n moi nguo i sà n Io ng nô Iu c lô i da va lo p la c
licl cu c nlà m ca i lliô n da ng kô liô u suâ l loa l
dông. Kli do, lo da cluyôn biôn loal dông cua lô
lla nl loal dô ng cu a nlom.
Sau dây Ia bang plân licl su klac biôl giua lô
va nlom, ban lay danl dâu 3 va o nlu ng dà c
diô m luong llicl vo i lô clu c lay lô llô ng Ia m viô c
ma ban liôn dang llam gia.
9 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
q Cac lla nl viôn nglì
rà ng lo kô l lo p vo i
nlau don lluâ n vi
mu c dicl la nl
clinl. Vi vâ y, mo i
nguo i Ia m viô c dô c
Iâ p, va cli lo p la c kli
co yôu câ u công viô c.
q Cac lla nl viôn klông
duo c llam gia dâ y du
q Ca c lla nl viôn nlâ n
llu c su luong la c
cu a mo i nguo i va
liô u rà ng câ n pla i
loan lâl muc liôu ca
nlân Iâ n cu a nlo m
vo i su lro giu p Iâ n
nlau. Nlo m so klông
Ia ng pli llo i gian va o
viô c lranl gia nl quyô n
Iu c lay lim ca cl da l
duo c mu c dicl ca
nlân ma Ia m lô n la i
dô n nguo i kla c.
q Ca c lla nl viôn duo c
do ng go p va o nlu ng
Tû Nhn m
10 Team Building
va o viô c Iâ p kô loa cl
clo mu c liôu cu a lô nôn
co xu luo ng llu c liô n
công viô c lloo linl
llâ n cu a nguo i duo c
luyô n du ng, cu a nguo i
“Ia m công àn Iuong”.
q Ca c lla nl viôn lrong
lô Ia m viô c clu yô u
lloo yôu câ u, mô nl
Iô nl cu a câ p lrôn. Tô
klông kluyô n klicl
viô c llam gia lla o
Iuâ n y kiô n lay dô
xuâ l pluong pla p
Iam viôc lôl nlâl.
q Vi klông duo c clia
so llông lin Iâ n nlau
nôn xa y ra linl lra ng
ca c lla nl viôn ngli
ngo dô ng co Ia m viô c
cu a dô ng ngliô p.
Viô c ba y lo quan
diô m loà c su bâ l
dô ng duo c xom Ia
la nl vi gây clia ro
loà c lliô u lo p la c.
mu c liôu cu a nlo m
nôn Ia m viô c vo i lla i
dô lân lâm va co y
llu c clu dô ng dô i
vo i công viô c.
q Bà ng kiô n llu c va
nàng Iu c cu a minl,
ca c lla nl viôn do ng
go p y kiô n dô dua ra
pluong pla p Ia m
viô c lô i uu nlâ l
nlà m ba o da m su
lla nl công clo ca c
mu c liôu cu a nlo m.
q Ca c lla nl viôn Ia m
viô c lrong bâ u
klông kli lin câ y Iâ n
nlau. Viô c dà l câu
loi va bay lo coi mo
y kiô n, quan diô m
lay su bâ l dô ng
duo c kluyô n klicl.
11 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
q Vi qua llân lrong, o
do Iâ n nlau nôn ca c
lla nl viôn liô m kli
llô liô n mong
muô n, nlu câ u llâ l
su cu a ba n llân.
Tluo ng xa y ra linl
lra ng bà l Iô i lrong
kli giao liô p.
q Cac lla nl viôn co llô
duo c da o la o lô l
nlung Ia i bi la n clô
lrong viô c a p du ng
kiô n llu c do va o công
viô c bo i câ p lrôn lru c
liô p lay bo i ca c lla nl
viôn kla c lrong lô .
q Ca c lla nl viôn
lluo ng roi va o linl
luô ng mâu lluâ n
ma lo klông biô l
cacl giai quyôl. Câp
lrôn cli can lliô p kli
xa y ra lliô l la i
ngliôm lro ng.
q Ca c lla nl viôn giao
liô p co i mo , lrung
lluc va cô gà ng liôu
quan diô m cu a nlau.
q Ca c lla nl viôn duo c
kluyô n klicl pla l
lriôn ky nàng va ap
du ng nlu ng gi lo da
lo c lo i va o công
viô c. Ho Iuôn duo c
su lô lro cu a ca c
lla nl viôn kla c.
q Ca c lla nl viôn clâ p
nlâ n mâu lluâ n Ia
mô l klia ca nl llông
lluo ng lrong mo i
mô i quan lô luong
lac va lo xom nlu ng
linl luô ng mâu
lluân Ia co lô i clo y
luo ng mo i va linl
12 Team Building
sang lao. Moi nguoi
cu ng nlau gia i quyô l
mâu lluâ n nlanl
clo ng va lrôn linl
llân xây dung.
q Ca c lla nl viôn llam
gia va o nlu ng kô l
qua a nl luo ng dô n
nlo m vâ n Ia nguo i
dua ra quyô l dinl
cuô i cu ng nô u ca
nlo m klông lim
duo c liô ng no i
clung loà c lrong
nlu ng lruo ng lo p
klâ n câ p. Kô l qua
licl cu c Ia mu c liôu
clu klông pla i su
dô ng lluâ n.
q Ca c lla nl viôn co
llô llam gia loà c
klông llam gia vao
nlu ng quyô l dinl
a nl luo ng dô n
nlo m. Su lluâ n linl
lloo sô dông duo ng
nlu quan lro ng lon
kô l qua licl cu c.
Tû truung va
nbu m truu ng
Ðà c diô m dô nlâ n diô n cu a mô l nguo i nlo m
lruo ng Ia vâ n duy lri plong ca cl cu a nguo i lu ng
llanl công voi viôc quan Iy lô, nlung o câp dô cao
lon. Ilong ca cl na y duo c linl lla nl bo i kinl
ngliô m llu c lô va ca c gia lri lra i ngliô m ma lo licl
Iu y lrong llo i gian da i.
Ngay nay, vo i lô c dô va nlu câ u llay dô i nlanl
clo ng cu a lô clu c va ca con nguo i, nguo i Ia m công
la c qua n Iy câ n pla i lluo ng xuyôn da nl gia Ia i ba n
llân va diô u clinl plong ca cl qua n Iy sao clo plu
lo p. Ðây Ia ca cl duy nlâ l dô lo co duo c su llicl
ngli câ n lliô l nlà m loa l dô ng liô u qua .
Sau kli lim liô u su kla c biô l giu a plong ca cl
quan Iy nlom va quan Iy lô, ban lay Iâp kô loacl
vô ca cl llu c llu c liô n nlu ng llay dô i câ n lliô l
lrong plong cacl cua minl va danl gia kôl qua câ n
llâ n. Ha y diô u clinl clo dô n kli ba n da l duo c kô l
3
14 Team Building
qua nlu mong muô n va Iuôn sà n sa ng bô sung
nlu ng ca cl llu c liôn liô n dô ca i lliô n kla nàng
Ianl dao cua ban.
Bang duoi dây plân biôl su klac biôl giua lô
lruong va nlom lruong. Hay danl dâu vao
nlu ng dà c diô m luong llicl vo i ba n nlâ l.
q Quan lâm qua mu c
dô n viô c da p u ng ca c
mu c liôu liô n la i nôn
klông nglì dô n viô c
lai lô cluc dô làng
cuo ng su do ng go p
cu a ca c lla nl viôn
nlà m da l duo c nlu ng
mu c liôu cao lon.
q Ila n u ng vo i câ p
lrôn, dô ng su va
nlân viôn. Tluo ng
lluâ n lloo da sô .
q Klông gà p nliô u
klo klàn kli llu c
liô n ca c mu c liôu
liô n la i. Co kla
nàng nlâ n ra kla
nàng do ng go p cu a
nlân viôn kli Ia
lla nl viôn cu a
nlo m. Sà n sa ng clia
so lâ m nlin va la nl
dô ng luong u ng.
q Tiôn plong lrong
lâ u lô l ca c mô i
quan lô . Tlô liô n
plong ca cl ca nlân.
Co kla nàng kloi
dây su lao lung va
la nl dô ng sôi nô i.
Tû truong Nhn m truo ng
15 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
q Sà n sa ng kluyô n
klicl nlân viôn llam
gia Iâ p kô loa cl va gia i
quyô l vâ n dô nlung
gio i la n lrong mô l
clu ng mu c na o do.
q To ra bu c bô i loà c
klông lin luo ng
nlu ng nlân viôn na o
biô l công viô c cu a lo
ro lon nla qua n Iy .
q Klông quan lâm
dô n viô c gia i quyô l
vân dô cua lô vi clo
ràng do Ia su Iang
pli llo i gian. Nô u
xa y ra lruo ng lo p
do, lo so lu bo lracl
nliô m qua n Iy .
Truyô n ca m lu ng
vô linl llâ n Ia m
viô c lloo nlo m va
lô lro Iâ n nlau.
q Iôi cuô n su nliô l
linl llam gia va lân
lâm cu a mo i nguo i.
Ta o co lô i clo mo i
nguo i Ia m viô c lloo
nlo m va clo plo p
mo i nguo i llô liô n
kla nàng cu a minl.
q Tim kiô m nlu ng
nlân viôn muô n llô
liô n nàng Iu c va co llô
Ia m viô c lrôn linl llâ n
lo p la c xây du ng.
q Xom viô c gia i quyô l
vâ n dô Ia lra cl
nliô m cu a ca c lla nl
viôn lrong nlo m.
16 Team Building
q Kiô m soa l llông lin
va cli lruyô n da l
nlu ng gi ma ca c lla nl
viôn lrong lô câ n loà c
muô n biô l.
q Ilo l Io mâu lluâ n
giu a ca c lla nl viôn vo i
nlau loà c vo i lô kla c.
q Klông nlanl nla y
lrong viô c nlâ n ra
nlu ng lla nl qua
cua ca nlân va lô.
q Tu y llay dô i nlu ng
llo a lluâ n clung
lruo c dây cu a lô dô
plu lo p vo i liô n icl
ca nlân.
q Truyô n da l llông lin
dây du va coi mo.
Kluyô n klicl dà l
câu lo i. Clo plo p
nlo m Ia m công viô c
sa ng Io c llông lin
cu a clinl minl.
q Ho a gia i mâu lluâ n
lruo c kli clu ng lro
nôn lrâ m lro ng.
q Cô gà ng nlâ n biô l
va da nl gia lla nl
qua cu a ca nlân va
nlo m va o du ng
llo i diô m lloo ca cl
llu c plu lo p.
q Cam kô l dô n cu ng va
mong muô n duo c
nlân viôn da p lra
luong lu .
Ap dung bìnb tbuc
nbu m cbu mu i tû cbu c
Tô so pla l lriô n lla nl nlo m kli ca c lla nl viôn
liô u duo c mu c liôu clung va llu c liô n nliô m vu
duoc giao voi lâl ca nàng Iuc va su lân lâm cua
minl. Vi linl clâ l cu a nlo m Ia bô sung clo nlau
diô m ma nl cu ng nlu diô m yô u nôn mu c liôu cu a
nlo m so nlanl clo ng duo c llu c liô n, lrong kli
muc liôu cua lô lluong llâl bai do cac ca nlân
lrong lô lâ u nlu loa l dô ng lacl ro i. Hâu lô l su
llanl bai dôu Ia kôl qua cua “linl llân Iam viôc
lloo nlo m”. Ðiô u na y râ l dô nlâ n llâ y lrong Iìnl
vu c llô llao. Nô u lliô u linl llâ n dô ng dô i, lli clo
du luâ n Iuyô n viôn co dua ra cliô n Iuo c lay
pluong a n lli dâ u lô i uu dô n mâ y cu ng klông llô
da l duo c kô l qua nlu mong do i. Trong nlu ng
lruo ng lo p na y, luâ n Iuyô n viôn câ n nlanl clo ng
xa c dinl vâ n dô , diô u clinl la nl dô ng ngay dô Iâ y
Ia i nluô kli lâ p llô .
4
18 Team Building
Tuong lu nlu vâ y, lrong Iìnl vu c kinl doanl,
ca c nla qua n Iy dô u co llô da l liô u suâ l công viô c
cao lon nô u a p du ng cu ng nlu ng nguyôn là c nlu
luâ n Iuyô n viôn llô llao: llu nlâ n pla n lô i kip
llo i, gia i quyô l lriô l dô nlu ng rà c rô i va nlanl
clo ng diô u clinl cliô n Iuo c, co câ u la nl dô ng.
Tinl llâ n Ia m viô c lloo nlo m klông plân biô l
câ p bâc. Nla diô u la nl câp cao cu ng nlu nla qua n
Iy câ p lrung, nlu ng nguo i gia m sa l luyôn dâ u va
nlân viôn binl lluo ng dô u co vi lri quan lro ng.
Tliô u linl llâ n Ia m viô c lloo nlo m o bâ l ky câ p
nao loàc giua cac câp dôu lan clô liôu qua cua lô
cluc va kôl qua xâu nlâl Ia liôu diôl môl lô cluc.
Ðô pla l lriô n va duy lri linl llu c Ia m viô c lloo
nlom doi loi su cô gàng va y lluc râl Ion cua cac
lla nl viôn, dà c biô l Ia nguo i lruo ng nlo m. Va
plân lluong cua nlung nô Iuc nay Ia râl dang kô.
Tâm quan trung cua
viêc xây dung nbum
Sau dây Ia nlung kôl qua ma môl nlom loal
dông lôl co llô mang Iai. Trong vai lro môl nguoi
quan Iy, ban lay danl dâu va o nlu ng Iu a clo n,
mong muô n cu a minl:
q Xây du ng mu c liôu kla lli, plu lo p vo i kla nàng
cu a nlo m va ca c lla nl viôn vi lâ l ca mo i nguo i dô u
cliu lra cl nliô m dô i vo i su lla nl công cu a nlo m.
q Nlân viôn va lruong nlom lân lâm lô lro nlau
dô giu p nlo m lla nl công.
q Ca c lla nl viôn cu a nlo m liô u duo c nlu ng uu
liôn cua nguoi klac va lô lro kli gàp klo klàn.
q Giao liôp coi mo, kluyôn klicl llao Iuân cac y
luong moi, cac pluong plap Iam viôc liôn bô, clia
so nlung môi quan lâm va klo klàn.
S
20 Team Building
q Nàng Iu c, cluyôn môn cu a nlo m so giu p gia i
quyô l vâ n dô liô u qua lon.
q Viô c pla n lô i vô liô u suâ l loa l dô ng co y nglìa lon
vi ca c lla nl viôn lrong nlo m liô u nlu ng ky vo ng
da nl clo minl va co llô kiô m soa l liô u suâ l Ia m
viô c cu a minl dô da p u ng ky vo ng, mong do i do .
q Hiô u mâu lluâ n Ia cluyô n binl lluo ng va xom do
Ia môl co lôi dô giai quyôl vân dô. Nlanl clong
giai quyôl mâu lluân llông qua llao Iuân coi mo
lruoc kli vân dô lro nôn lrâm lrong.
q Duy lri su cân bàng giua liôu suâl Iam viôc cua
nlom voi viôc dap ung nlu câu ca nlân cua lung
lla nl viôn lrong nlo m.
q Nlung kôl qua xuâl sàc cua nlom cung nlu dong
gop cua lung ca nlân dôu duoc gli nlân.
q Ca c lla nl viôn duo c kluyô n klicl llô liô n nàng
Iuc cua minl va llu ngliôm cac y luong moi. Ðiôu
nay so lac dông dôn nguoi klac va kluyôn klicl
cac ca nlân Iam viôc liôu qua lon.
q Cac lla nl viôn lrong nlom công nlâ n lâ m quan
lrong cua lloi quon Iam viôc co ky Iuâl va nô Iuc
dap ung cac liôu cluân cua nlom.
q Kli ca c lla nl viôn biô l ca cl Ia m viô c liô u qua
lrong nlom cua minl, lo da lao môl liôn dô lôl dô
co llô lop lac voi cac nlom klac. Co lôi luong lac
21 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
na y so giu p ca c lla nl viôn lrong nlo m mau
clong liôn bô.
Ba n la y Iuôn nlo rà ng linl llâ n Ia m viô c lloo
nlo m va nàng suâ l Iuôn song la nl vo i nlau.
Tbai dû cua nguui xây
dung nbum biêu qua
Kli kla i niô m xây du ng nlo m duo c liô u va a p
du ng o lâ l ca ca c câ p lrong lô clu c lli viô c cluyô n
dô i lô lla nl nlo m lro nôn dô da ng lon. Tuy
nliôn, lla i dô cu a nguo i qua n Iy so la o nôn su kla c
biô l Io n lrong viô c pla l lriô n nlo m.
Sau dây Ia nlu ng lla i dô lô lro clo viô c xây
du ng nlo m. Ha y kloanl lro n con sô llô liô n
mu c dô luong llicl cu a ba n. Sô ca ng cao lli lla i
dô do ca ng plu lo p vo i ba n. Tô ng sô diô m sau
kli loa n lâ l so giu p ba n xa c dinl ca c diô m
ma nl cu a minl va quyô l dinl nlu ng Iìnl vu c
na o câ n pla i ca i lliô n.
1. Kli luyô n nlân viôn, lôi
clo n nlu ng nguo i co llô
da p u ng ca c yôu câ u công
viô c va lo p la c lô l vo i
nguo i kla c.
7 6 5 4 3 2 1
6
23 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
2. Tôi la o clo nlân viôn y
llu c Ia m clu bà ng ca cl
dô lo llam gia va o viô c
Iâ p mu c liôu, gia i quyô l
vâ n dô va ca c loa l dô ng
ca i lliô n nàng suâ l.
3. Tôi cô gà ng xây du ng linl
llâ n Ia m viô c lloo nlo m
bà ng ca cl kluyô n klicl
nlân viôn lop la c va lô
lro nlau lrong ca c loa l
dô ng Iiôn quan.
4. Tôi lrao dô i co i mo , llà ng
llà n, ro ra ng vo i nlân
viôn va kluyô n klicl ca cl
giao liô p luong lu o lo .
5. Tôi klông pla vo nlu ng gi
da nlâ l lri vo i nlân viôn bo i
su lin luo ng cu a lo câ n lliô l
clo viô c Ia nl da o cu a lôi.
6. Tôi lao co lôi dô cac llanl
viôn lrong nlo m liô u
llôm vô dô ng ngliô p cu a
minl va y llu c duo c nàng
Iu c cu a nlau.
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
24 Team Building
7. Tôi da m ba o ca c nlân viôn
co duo c su da o la o câ n
lliô l dô Ia m viô c va biô l
ca cl a p du ng kiô n llu c do .
8. Tôi liô u rà ng mâu lluâ n Ia
diô u binl lluo ng, nlung
no pla i duo c gia i quyô l
nlanl clo ng va công bà ng
lruo c kli lro nôn lô la i.
9. Tôi lin luo ng mo i nguo i so
loa l dô ng lloo nlo m kli
biô l duo c nlu ng ky vo ng va
plâ n lluo ng da nl clo lo .
10. Tôi sà n sa ng llay llô
nlu ng lla nl viôn na o
klông llô da p u ng ca c liôu
cluâ n Ia m viô c du da duo c
luâ n Iuyô n llo a da ng.
Tông công: ____________
Kêt qua :
… Tu 60 dô n 70 diô m: Tla i dô licl cu c cu a ba n
râ l câ n lliô l dô xây du ng va duy lri mô l nlo m
vu ng ma nl. Ba n la y liô p lu c duy lri lla i dô
na y dô nlo m co llô pla l lriô n liô u qua .
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
7 6 5 4 3 2 1
25 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
… Tu 40 dôn 59 diôm: Tlai dô cua ban o muc
luong dô i, co llô clâ p nlâ n duo c. Vo i nlu ng
nô Iu c llicl lo p, ba n vân co llô lluc liôn lô l
viô c xây du ng nlo m.
… Duo i 40 diô m: Ba n câ n kiô m lra Ia i lla i dô qua n
Iy cu a minl lloo ca cl llu c qua n Iy liôn liô n va
ca i lliô n nlu ng Iìnl vu c ba n co n lliô u so l.
Ap dung
kba i niê m nbu m
Tinl luô ng ngliôn cu u sau dây so giu p ba n
liô u duo c lâ m quan lro ng cu a viôc lo c lo i va a p
du ng ca c kla i niô m vô xây du ng nlo m:
Mcri|qn 1uc c cc p ircn gicc n|ic m .u gic m sc i
mc i ic gc m ncm n|cn .icn c|c mc i !u c n ¡ucn
irc ng |c c !c i ||cc ng |c i|c ng. Vì |c |c n 1c u
iicn 1c m n|c n .ci irc ||c ¡ucn irc ng nc q ncn
iruc c 1c cc 1c 1uc c |uc n |uqc n n|u ng |ic n
i|u c ¡uc n |q ccn |c n.
Mc i n|cn .icn !uc i ¡uqc n Mcri|qn i|u c |ic n
mc i ccng .ic c ricng |ic i .c i n|u ng iicu c|uc n
1c n| gic ricng. N|ung cc c ccng .ic c nc q |c i
|icn ¡ucn c|c i c|c 1c n n|cu .c ¡uqc i 1in| su
i|c n| ccng cu c !u c n. Hic u 1uc c ic m ¡ucn
irc ng cu c .ic c |c p ic c giu c cc c n|cn .icn,
Mcri|qn 1c iic| cu c p|cn ccng n|ic m .u , 1c i
7
27 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
rc i|c i |c n |cc n ic i ccng .ic c .c gic i ¡uqc i
n|u ng ||c ||cn p|c i sin| 1c 1c i 1uc c n|u ng
|c i ¡uc mcng 1c i. 1uq n|icn, irìn| 1c c|uqcn
mcn qc u |c m cu c |ci ircng sc ncm n|cn .icn
cc ng .c i iìn| irc ng cc i cc |icn iu c xc q rc 1c
|c m mc i |c |cc c| |i irì |cc n .c icm irc ng |c i
mc n |cn rc ng ||c p n|c m. 1|cm .c c 1c , ccng
.ic c gic q ic .c cc c |cc i |c c cc c 1c c|ic m ¡uc
n|ic u i|c i gicn mc Mcri|qn !u 1in| !c n| c|c
n|cn .icn cu c mìn|. 1ìn| |ìn| ngc q cc ng irc
ncn ng|icm irc ng ||i cc c n|cn .icn i|c |ic n
i|c i 1c c|c ng 1c i |c n n|cu mc i cc c| ccng ||ci.
Ncng suc i |c m .ic c cu c ic gic m su i !uc i mu c
mcng 1c i, .c Mcri|qn 1cng |c sc |i sc i|c i.
MariIyn câ n pla i Ia m gi dô gia i quyô l linl lra ng lô
la i na y` Xa lon nu a, cô pla i ca i lliô n liô u suâ l loa l
dô ng cu a ba n llân va cu a don vi minl nlu llô na o`
Ro ra ng, MariIyn dang gà p pla i rà c rô i ngliôm
lro ng do i lo i cô pla i llu c su nô Iu c mo i co llô xoay
cluyô n linl llô . Nlân viôn cu a cô klông nlu ng
lliô u kiô n llu c câ n lliô l dô Ia m viô c ma co n co y
llu c ky Iuâ l ko m. Ba n llân MariIyn Ia i lliô u
cluyôn ngliô p lrong ca cl sà p xô p công viô c.
Clu ng na o nlân viôn clua liô u ro vô công viô c va
llua nlân lâm quan lrong cua viôc lop lac voi
nlau lli linl lra ng Iô n xô n vâ n co n diô n ra. Va
28 Team Building
clu ng na o MariIyn co n clua biô l ca cl qua n Iy
clinl minl lli cô klông llô qua n Iy nguo i kla c.
Cô cân duoc dao lao dô plal lriôn nàng Iuc va lu lin
lon lrong vai lro giam sal.
Vi công viô c cu a ca c lla nl viôn lrong lô
MariIyn plu lluô c Iâ n nlau nôn dô lla nl công no
pla i loa l dô ng nlu mô l nlo m. Nlu ng viô c cô câ n
plai Iam ngay Ia loc loi va ap dung cac klai niôm
nlo m, cu llô : lro lla nl mô l lruo ng nlo m va nguo i
giam sal liôu qua, xây dung cac ky nàng va nuôi
duo ng Io ng lin cu a nlân viôn, lliô l Iâ p mô l môi
lruo ng Ia m viô c cluyôn ngliô p va la o ra mô l co clô
klon lluo ng, danl gia công bà ng.
Viô c xây du ng nlo m co llô duo c so sa nl vo i
môn bong clay boi:
… Mô l luâ n Iuyô n viôn gia u kinl ngliô m co
lra cl nliô m luyô n clo n câ u llu , diô u plô i
loal dông cua dôi bong va quan sal Iôi cloi
cua lrân dâu.
… Mô i câ u llu pla i biô l vi lri, vai lro cu a minl
lrôn sân, co ky nàng Iam viôc lôl va lân lâm
dong gop clo ca dôi.
… Ðô da nl ba i dô i llu cân pla i co môl cliô n
Iuo c cloi bo ng.
… Ca c câ u llu va luâ n Iuyô n viôn câ n giao liô p
29 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
lluo ng xuyôn, lin luo ng va lô lro Iâ n nlau,
dô ng llo i gia i quyô l nlu ng kla c biô l lrôn
linl llâ n xây du ng.
… Mô i câ u llu pla i co duo c su lu clu , quyô n la n
nlâ l dinl, nô u klông luâ n Iuyô n viôn pla i
biô l la o ra diô u do clo câ u llu cu a minl.
… Ila i co co clô klon lluo ng plu lo p vo i ca
nlu câ u cu a dô i bo ng Iâ n nlu câ u ca nlân
cu a ca c câ u llu .
Mô l lruo ng nlo m liô u qua so klông clo do i
cli lli lu câ p qua n Iy cao lon mo i xây du ng nlo m,
ma lruo c do da lu ngliôn cu u, pla l lriô n ca c kla i
niô m va ky nàng vô nlo m. Ilâ n liô p lloo cu a cuô n
sa cl so lrinl ba y nlu ng plâ n viô c ma mô l nguo i
lruo ng nlo m liô u qua câ n pla i llu c liô n.
Ðê tru tbanb nguui
buacb dinb biêu qua
Ca c lla nl viôn lrong nlo m Iuôn muô n biô l lo
duo c kô l lo p vo i nlau vi mu c dicl gi, nlu ng
nliô m vu na o lo câ n pla i llu c liô n va co nlu ng ai
kla c Iiôn quan. Nô u nlu ng llông lin na y klông ro
rang lli llâl bai Ia kôl qua lâl yôu. Vai lro cua
lruo ng nlo m vô cu ng quan lro ng bo i dây Ia nguo i
ma nlo m ky vo ng so dua ra pluong luo ng la nl
dông dung Iuc va plôi lop liôu qua voi cac lô klac
dô da l mu c liôu. Ðô da l duo c diôu nay, viôc dâu
liôn lruo ng nlo m câ n Ia m Ia Iâ p kô loa cl liô u qua .
Hoa cl dinl Ia viô c lu duy, suy nglì lruo c kli
llu c liô n công viô c. Nô u klông Iâ p kô loa cl lli
llo i gian va công su c so lro nôn Ia ng pli. Ba ng sau
dây Iiô l kô nlu ng yô u lô câ n lliô l cu a viô c Iâ p kô
loa cl. Ba n la y da nl dâ u 3 o nlu ng yô u lô luong
llicl vo i kla nàng cu a ba n.
8
31 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
1. Gia i llicl ro ra ng nlu ng
mu c liôu da duo c ca c câ p
qua n Iy cao lon llông qua.
2. Cluyô n ca c nlu câ u cu a lô
clu c (lrong do co nlu câ u
cu a nlo m) lla nl ca c mu c
dicl va mu c liôu cu a nlo m.
3. Iâ p kô loa cl llu c liô n
bà ng ca cl kiô m lra ca c
pluong a n llay llô va
clo n Iu a nlu ng loa l
dô ng co kla nàng dâ n
dô n lla nl công cao.
4. Xa c dinl ca c nguô n Iu c
câ n lliô l dô da l duo c
mu c liôu (nguô n Iu c con
nguo i, llo i gian, la i
clinl, nguyôn vâ l Iiô u va
co so sa n xuâ l) va da m
ba o ca c nguô n Iu c Iuôn
lrong linl lra ng ô n dinl
va sà n sa ng loa l dô ng.
Lam tût Cân cai
thiê n
32 Team Building
5. Du linl llo i gian llu c liô n
va nga y loa n lâ l mu c liôu.
6. Xac dinl ca c liôu cluâ n
vô liô u suâ l loa l dô ng
va pluong pla p da nl
gia kô l qua .
Nlân viôn co llô do ng go p da ng kô clo viô c
Iâp kô loacl môl kli lo lân lâm voi quy lrinl nay.
Nô u diô u plô i lô l viô c Iâ p kô loa cl, viô c Ia nl da o
nlo m cu a ba n so liô u qua lon râ l nliô u. Nô u ba n
cân cai lliô n – HAY BÁT ÐAU NGAY TU BAY
GIO !
Tàng cuung cac ky nàng
tû cbuc
Mô l lrong nlu ng diô m ma nl cu a mô l lruo ng
nlo m gio i Ia kla nàng nlin llâ y liô m nàng pla l lriô n
cu a mô l lô clu c va lruyô n da l lâ m nlin na y clo ca c
nlân viôn lloo ca cl ma lo co llô lu lô clu c ca c nguô n
Iu c cu a minl dô da l duo c kô l qua nlu mong muô n.
Trong quy lrinl Iâ p kô loa cl lli linl lô clu c
do ng vai lro quan lro ng. Ca c nguô n Iu c – con nguo i,
vô n, nguyôn vâ l Iiô u va công nglô – câ n duo c plô i
lo p liô u qua mo i da l duo c mu c liôu cu a nlo m.
Ca c lla nl viôn lrong nlo m clo do i lruo ng
nlom cli dao va plân bô cac nguôn Iuc. Nôu lô
clu c ko m, ca nlo m so di sai luo ng, dô na n Io ng,
lay lranl ca i, lliô u lo p la c va lim Iy do biô n minl.
Klông llô lô n la i linl llâ n Ia m viô c lâ p llô lrong
môl môi lruong nlu llô. Sau dây Ia môl sô yô u lô
clinl llô liô n linl lô clu c. Ba n la y da nl dâ u 3
va o ô plu lo p vo i minl.
9
34 Team Building
1. Tôi co llô clia công viô c
lla nl nliô u nliô m vu
va plân nlom lo p Iy .
2. Tôi biô l ca cl lim duo c
nlu ng nguô n Iu c câ n
lliô l dô da l mu c liôu.
3. Tôi cam llây lloai mai
kli plân công nliô m
vu , nguô n Iu c va lra cl
nliô m clo ca c lla nl
viôn lrong nlo m lloo
clu c nàng va ky nàng.
4. Tôi co llô dua ra luo ng
dâ n dô diô u plô i loa l
dô ng giu a ca c lla nl viôn
lrong nlo m va ca c lô
kla c Iiôn quan dô n kô l
qua .
5. Tôi co llô xây du ng lô
llô ng llông lin nlà m
da m ba o su pla n lô i kip
llo i lloo liô n dô công
viô c.
Lam tût Cân cai
thiê n
35 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
6. Tôi co llô lliô l Iâ p
ma ng Iuo i giao liô p dô
da m ba o llông lin duo c
lruyô n da l lloa i ma i
giu a ca c câ p bâ c lrong
lô clu c.
Nlân viôn co llô la o ra nlu ng do ng go p quan
lro ng clo quy lrinl lô clu c nlo kiô n llu c va kinl
ngliô m cu a lo . Su llam gia cu a nlân viôn so Ia m
làng liô u qua va linl llâ n Ia m viô c lloo nlo m. Ky
nàng lô cluc cang lôl lli ban cang co kla nàng lro
llanl môl nla Ianl dao gioi.
Xây dung bâu kbûng kbí
tbuc dây nbân viên
Ðô Ia mô l lruo ng nlo m gio i, ba n câ n liô u nlân
viôn cu ng nlu ca c dô ng co llu c dâ y lo . Mu c dicl
Ia m viô c cu a mô i nlân viôn kla c nlau do do diô u
quan lro ng dô i vo i nguo i na y co kli Ia i klông mâ y
y nglìa vo i nguo i kla c. Mô l sô nguo i Ia m viô c vi
nlu câ u muu sinl, mô l sô kla c Ia i muô n co su da m
ba o. Mô l sô nguo i Ia m viô c dô llo a ma n niô m dam
mô cu a ba n llân lay mô l diô u gi do llâ m cli co n
sâu sà c lon. Truo ng nlo m pla i nla y ca m, linl lô dô
nlâ n biô l nlân viôn câ n gi va lim ca cl da p u ng
nlu ng nlu câ u do ma vâ n da m ba o ca c mu c liôu cu a
lô clu c. Klông co gia i pla p duy nlâ l na o co llô a p
du ng clo lâ l ca mo i nguo i. Tuy nliôn, nô u biô l kô l
lo p nlu ng yô u lô sau dây lli lla nl công cu a ca ca
nlân Iâ n cu a nlo m co llô kla lli lon. Ha y da nl
dâ u 3 va o nlu ng Iu a clo n plu lo p vo i ba n.
10
37 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c
1. Ða m ba o mô i nlân viôn
liô u duo c ca cl llu c da nl
gia liô u suâ l loa l dô ng
va nlung ky vong ma lô
clu c da nl clo lo .
2. Hiô u ro lu ng ca nlân
nlân viôn dô nà m bà l
duo c nlu câ u cu a lo .
3. Ðao lao va lô lro giam
sa l kli câ n lliô l clo lu ng
nlân viôn dô da l duo c
ca c mu c liôu da dô ra.
4. Cung câ p ca c nguô n Iu c
câ n lliô l dô llu c liô n công
viô c.
5. Huo ng dâ n va kluyô n
klicl su pla l lriô n ca
nlân clo ca c nlân viôn.
6. Gli nlâ n va klon lluo ng
lla nl licl Ia m viô c lô l
dô ng llo i diô u clinl
loàc Ioai lru kôl qua loal
dô ng yô u ko m nô u co .
Lam tût Cân cai
thiê n
Tbiêt Iâp bê tbûng
kiê m sua t
Cu ng giô ng nlu luâ n Iuyô n viôn llô llao,
nguo i gia m sa l pla i nlâ l qua n lrong suy nglì ba n
“kô loacl lli dâu”. Kli du an di vao loal dông, kô
loa cl co llô duo c diô u clinl dô giu clo nlo m
duo c lâ p lrung va di du ng mu c liôu. Quy lrinl na y
goi Ia kiôm soal.
Kli da co lô llô ng kiô m soa l plu lo p, lruo ng
nlo m va ca c lla nl viôn lrong nlo m co llô so sa nl
nlu ng gi dang xa y ra vo i nlu ng gi duo c mong do i.
Du a lrôn ca c kô l qua dang co ma mo i nguo i diô u
clinl mu c liôu, su a dô i kô loa cl, la i lô clu c, llu c
liô n llôm mô l sô buo c klicl Iô loà c liô n la nl
nlung loal dông plu lop klac. Sau dây Ia môl sô
yô u lô quan lro ng lrong viô c kiô m soa l. Ha y da nl
dâu vao nlung Iua clon plu lop vo i ban.
11
1. Iâp cac yôu lô kiôm soal
lrong kô loa cl du a n.
2. Iâ p llo i la n va ca c mô c kiô m
soa l dô da nl gia quy lrinl.
3. Kluyô n klicl pla n lô i lu ca c
lla nl viôn lrong nlo m suô l
qua lrinl liô n la nl du a n.
4. Ða nl gia nlu ng vâ n dô rà c
rô i lay nlu ng sai Iô cl so
vo i kô loa cl, va sau do xây
du ng mô l kô loa cl la nl
dô ng mo i plu lo p va da m
ba o Iicl lrinl.
5. Ðiô u clinl ca c mu c liôu, kô
loa cl, nguô n Iu c va yô u lô
llu c dâ y kli câ n lliô l dô
da p u ng ca c mu c liôu cu a lô
clu c.
6. Truyô n da l nlu ng llay dô i
vô kô loacl va liôn dô dôi
vo i nlu ng ai câ n biô l.
Lam
tû t
Cân cai
thiê n
39 Xêy Dûå ng Nhoá m Laâ m Viïå c