CUPRINS: Tema: Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar Page | 1 Cap. I Motivaţia angajaţilor I.1 Conceptul de motivaţie I.

2 Tipuri de motivaţie I.3 Strategii de motivare a personalului Cap. II Evaluarea performanţelor angajaţilor II.1 Rolul şi semnificaţia evaluãrii performanţelor II.2 Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor II.3 Obiectivele evaluãrii performanţelor Cap.III Relaţia motivare – performanţã III.1 Performanţa şi parghia salarialã III.2 Provocarea performanţelor Cap.IV Particularitãţi ale sistemului bancar privind relaţia motivare – performanţã IV.1 Prezentarea organizaţiei şi metodologia cercetãrii relaţiei motivare- performanţã IV.2 Cerectare a corelaţiei motivare – performanţã în cadrul sistemului bancar: prezentarea şi prelucrarea rezultatelor Concluzii şi propuneri Anexe Bibliografie Lista figurilor:

Introducere
Page | 2 Tema aleasã este denumitã : Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar. Este cunoscut faptul cã investiţia în resursa umanã este esenţialã ca factor de progres îi civilizaţie.Prin alegerea acestei teme am dorit sã înteleg mai bine opţiunile unor persoane, sã înţeleg pozitia pe care o adoptã în diferite situaţii cât şi motivele prin care diferite situaţii care ne influenţeazã. Pentru realizarea cercetãrii au fost utilizate ca instrumente de investigare ancheta pe bazã de chestionar, iar ca metodã de evaluarea a performanţelor s-a ales metoda scãrilor de evaluare graficã. S-a ales aceastã organizaţie, respectiv domeniul bancar deoarece în acesta lucrez. Se ştie cã oamenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului muncind în cadrul unor organizaţii. Fiecare dintre noi experimenteazã anumite atitudini faţã de muncã sau faţã de anumite aspecte organizaţionale. Motivaţia profesionalã - definitã ca set de atitudini ale unei persoane faţã de propria activitate profesionalã - are o importanţã deosebitã, întrucât ea influenţeazã nu doar calitatea vieţii profesionale, asa cum este resimţitã ea subiectiv de cãtre orice angajat, ci şi aspecte organizaţionale mai generale. În aceastã lucrare ne propunem să studiem legătura pozitivă sau negativă dintre motivare şi performanţă din perspectiva: - investigarea relaţiei motivare din prisma diferitelor sale forme şi performanţa angajaţilor ca obiectiv al procesului managerial; - conceperea de noi ipoteze de cercetare care au în rolul de a scoate în evidenţă a relaţiei de convergenţă sau divergenţă dintre motivare şi performanţă; - importanţa caracteristicilor individului cu rol în obţinerea motivaţiei si performanţei; - măsurile concrete care pot duce la creşterea motivaţiei şi performanţelor angajatului; - de măsuri care să ducă la o mai mare motivare şi o mai bună performaţă a angajaţilor tinând seama de specificul muncii lor: munca rutinieră/nonrutinieră; munca intelectuală/nonintelectuală; munca creativă; munca monotonă/activă.

Cap I. Motivarea angajaţilor
O problemã deosebit de importantă în derularea activităţii de fiecare zi a omului o reprezintă Page | 3 motivarea pe care el o resimte în legătură cu ceea ce face sau urmeaza să întreprindă. Motivarea este un termen general ce descrie procesul începerii, orientãrii şi menţinerii unor activitãţi fizice şi psihologice. El este un concept larg ce cuprinde o serie de mecanisme interne cum ar fi: a) preferinţa pentru o activitate faţã de alta; b) entuziasmul şi vigoarea reacţiilor unei persoane; c) persistenţa unor modele (tipare) organizate de acţiune pentru îndeplinirea unor obiective relevante Motivaţia1 în organizaţii constituie o noţiune complexã, al cãrei conţinut nu poate fi riguros disecat şi evidenţiat, întrucât motivele de acţiune ale angajaţilor nu pot fi observate şi mãsurate direct, ci sunt deduse din comportamentul oamenilor. Cap I.1 Conceptul de motivare Conceptul de motivaţie reprezentat de „gradul de orientare a unui efort persistent spre realizarea unuia sau mai multor obiective’’.2Motivaţia prezintã în principal urmãtoarele caracteristici: 1.Efortul pe care persoana trebuie sã-l depunã pe perioada de desfãşurare a muncii pe care o presteazã, care este specific fiecãrei munci desfãşurate într-un anumit domeniu. 2.Perseverenţa cu care persoana care depune un anumit efort cautã sã-şi îndeplineascã obiectivele, care este mult mai apreciatã decât obţinerea unor rezultate superioare, dupã care persoana respectivã evitã sã se mai implice în realizarea obiectivelor. 3.Orientarea(direcţia) efortului depus, cãtre realizarea obiectivelor organizaţiei, care presupune sã se lucreze inteligent, nu sã se depunã un efort fãrã rezultate. Orice comportament are la bazã o motivaţie. Oamenii au de fiecare datã motive pentru tot ceea ce fac sau pentru modul în care se comportã. Astfel, comportamentul uman este direcţionat spre îndeplinirea anumitor sarcini şi obiective. Comportamentele îndreptate spre îndeplinirea unor

1 2

Panaite Nica, Aurelian Iftimescu- Management Concepte si Aplicatii,Editura Sedcom Libris,2004, Iasi, pg 302 Burdus Eugen – Tratat de Management, Editura Economica, Bucuresti, 2005

scopuri sunt centrate pe nevoia de satisfacţii. O nevoie reprezintã o dorinţã fiziologicã, psihologicã sau sociologicã ce poate fi satisfãcutã prin atingerea scopului propus. Componentele motivaţiei: Motivele ca expresie a nevoilor şi asteptãrilor indivizilor, ce provin din lipsurile de la un moment dat şi din credinţele cã în urma unui efort se pot obţine anumite performanţe. Stimulente de naturã materialã şi psihosocialã prin care indivizii sunt determinaţi sã depunã efort susţinut pentru realizarea obiectivelor urmãrite de cãtre cel care-i motiveazã. Cap I.2 Tipuri de motivaţie Diversitatea motivelor pentru care oamenii acţioneazã de o anumitã manierã, precum şi diversitatea stimulentelor care pot fi utilizate de cãtre manageri pentru a motiva personalul conduc la existenţa mai multor forme ale motivãrii. În raport de nevoia resimţitã de cãtre executant de a realiza sau nu sarcina pe care o are, motivaţia poate fi: Motivaţia intrinsecã3 este reprezentatã de „un proces de angajare a persoanei la un efort susţinut, datoritã sentimentului de realizare , împlinire pe care-l resimte în urma indeplinirii sarcinilor ce-i revin” Motivaţia extrinsecã4 reprezintã „un proces de determinare a unei persoane sã depunã un efort susţinut pentru îndeplinirea unei sarcini, prin care anumite stimulente care provin din afara mediului de muncã reprezentat de sarcina pe care o are de îndeplinit. În raport de tipul factorilor motivaţionali folosiţi de cãtre cei care motiveazã personalul, motivaţia poate fi: Motivaţia pozitivã constã în „amplificarea recompenselor inclusiv a satisfacţiilor personale, pe masurã ce persoanle îşi intensificã eforturile pentru îndeplinirea unei sarcini şi obţinerea rezultatelor superioare. Motivaţia negativã constã în „ameninţarea cu sancţiuni în cazul neparticipãrii persoanelor cu un efort susţinut la realizarea sarcinilor ce-i revin” O altã clasificare a motivaţiei poate fi : motivarea financiarã şi motivarea non financiarã.

Page | 4

3 4

Armstrong M.. - Managementul resurselor umane. Manual de practică, Editura Codecs , Bucureşti, 2003,pg 209 Burdus Eugen – Tratat de Management, Editura Economica, Bucuresti, 2005

2001. participarea salariaţilor. vederea realizării unor obiective). în nevoile primare şi nevoile psiho-sociale.(Figura 1) Figura 1.    Există mai multe teorii care schematizează determinarea. fãra sã fie vorba de stimulente financiare. pg 9 Ştefan Stanciu. cu tragere de inimã.ro/ro/companii/motivare-non-financiara. pg 145 .Motivarea non financiarã5 înseamnã stimularea angajatului sã lucreze mai bine.Politica de motivare non financiarã în cadrul fiecãrei companii revine departamentului de resurse umane sau Page | 5 managerului. ca scop final. Tradiţional. Bucuresti. Motivarea financiară este reprezentatã de a răsplăti angajatul băneşte şi a le acorda alte facilităţi pentru contribuţia lor la progresele organizaţiei prin iniţiativă şi efort. a motiva înseamnă a dezvolta în om sentimentul împlinirii sale profesionale şi sociale. mai mult. cu drag. aşteptările. conceptele care fundamentează motivarea ca proces sunt următoarele6:  motivele (dorinţele şi impulsurile care îi determină pe oameni să acţioneze.traininguri. motivarea. Rezumând. disponibilităţile. salariul reprezintă principala cale de motivare a personalului Pe de altă parte. angajarea şi. mai eficient.Managementul resurselr umane .1 5 6 http://www. Motivarea non financiarã reprezintã atât o responsabilitate cât şi un plus din partea angajatorului.

omul se schimbă de la un moment la altul şi. vor fi aplicate pedepse (concedieri. facilităţile privind dezvoltarea carierei. Motivaţiile psiho-sociale se regăsesc în factori motivaţionali: relaţionali. individul trece. Motivaţiile psihologice se referă la constatarea că. variabile în timp. acordarea creditelor. în cadrul organizaţiei. participarea la profit. ca urmare. Recompensa/pedeapsa. Bucureşti. existenţa unui sistem privind asigurările de sănătate. refuzarea creşterilor salariale sau a promovărilor). Page | 6 competenţele şi abilităţile salariatului şi caracteristicile locului de muncă. Pentru a se angaja într-un asemenea schimb. de asemenea. Psihic. culturală. . Cap I. Editura Codecsv . salariatul aparţine unui colectiv care desfăşoară activităţi după anumite reguli şi în care sunt statuate anumite ierarhii. prin diferite etape de evoluţie.Managementul resurselor umane. din punct de vedere biologic şi intelectual. asigurarea compatibilităţii dintre calificarea. primele. plecându-se de la ideea că situaţiile modificate vor influenţa motivaţiile interne). este estenţial ca muncitorul să 7 8 Burdus Eugen – Tratat de Management. mobilurile sale sunt. Manual de practică. Bucuresti. 2005 Armstrong M. Editura Economica.3 Strategii de motivare a personalului Există două tipuri principale de strategii prin care un manager poate încerca să influenţeze comportamentul celorlalţi: influenţarea directă (strategiile care reprezintă interacţiunea directă dintre manageri şi cei pe care doresc să îi influenţeze) şi ajustările situaţionale (acele strategii proiectate să modifice natura situaţiei în care lucrează o persoană.). Această metodă reprezintă de fapt un troc: îmbunătăţirea comportamentului angajatului în schimbul recompenselor oferite de angajator. satisfacţiile legate de apartenenţa la grup. în funcţie de conjunctura economică. prime. socială. Motivaţiile sociale ţin cont de faptul că. în timp. dorinţa indivizilor de a întemeia legături de prietenie şi conştientizarea consolidării solidarităţii grupului sunt premisele obţinerii performanţelor majore şi asigurarea satisfacţiei în muncă. în cazul în care acest lucru nu va avea loc.Motivaţiile economice şi profesionale 7(simulentele economice) cuprind: salariul. transferări.8 Probabil nici o altă metodă nu este mai bine înţeleasă şi pusă în practică decât cea de tipul: îmbunătăţirea performanţelor va determina acordarea unor recompense (creşteri salariale. 2003 . promovări etc.

. Uneori oamenii sunt influenţaţi să îşi modifice performanţele datorită faptului că cererea are sens şi pentru că o înţeleg (este în acord cu valorile şi interesele lor) se angajează în schimbarea comportamentului. Relaţii personale. profesor) este suficient de importantă. Banii pot fi folosiţi ca motivator în anumite condiţii: dacă se poate demonstra existenţa unei legături între performanţe şi plată. Este posibilă combinarea influenţei interpersonale cu recompensele sau pedepsele. Un manager trebuie să înţeleagă sistemul de nevoi al subordonaţilor şi să aibă abilitatea de a satisface aceste nevoi în limitele impuse de organizaţie. diferenţa dintre oferirea unui set de recompnense sau pedepse externe şi apelarea la relaţii este semnificativă. Strategiile care pun accent pe teamă. Respectul faţă de o persoană sau o datorie faţă de acea persoană pot fi motivaţii suficient de puternice cât să determine pe cineva să acţioneze la cerere. dacă plata este cu adevărat importantă pentru oameni şi dacă performanţele ridicate sunt cu adevărat recunoscute şi recompensate. iar managerul să poată oferi recompensele sau să aplice pedepsele anunţate. plecându-se de Page | 7 la întrebarea dacă oamenii muncesc mai bine în situaţia în care sunt plătiţi mai bine. subalternul va reacţiona la ameninţarea pierderii prieteniei sau a respectului.Banii îi motivează doar pe unii oameni. Dacă relaţia cu superiorul (manager. Dintotdeauna s-a pus problema banilor ca motivator.Uneori managerii folosesc recompensele şi pedepsele fără a determina dacă muncitorul poate să îşi îmbunătăţească performanţele sau dacă pot într-adevăr să controleze recompensele şi pedepsele. vinovăţie sau ameninţări sunt orientate spre pedeapsă şi intră în această categorie. Banii sunt importanţi din două motive: puterea lor de cumpărare de bunuri sau servicii care sunt necesare oamenilor şi faptul că reprezintă un simbol al valorii unei persoane într-o organizaţie. Aspectul schimburilor interpersonale este interesant: ca şi când a cere sau a face un serviciu reprezintă o intrare sau o ieşire operată în contul interpersonal al unei persoane. acţionând aşa cum i se solicită. În timp ce aproape toate strategiile de influenţare sunt asociate unui anumit tip de recompense. unii oameni preferă să nu îşi folosească creditul pentru chestiuni pe care nu le consideră suficient de importante. părinte. Legitimitatea cererii. Chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite se ridică întrebarea dacă pedepsele sau recompensele respective sunt suficient de importante pentru muncitori pentru a-i determina să îşi îmbunătăţească performanţele. Plata ca recompensă.poată avea performanţe mai bune.

devin mai preocupaţi de satisfacerea nevoilor de pe nivelele superioare. managerii trec la strategia de rezervă: recompense. o companie a folosit un sistem de cadouri aniversare cu rol de fidelizare a angajaţilor: un ac de cravată pentru angajaţii cu cinci ani vechime în cadrul companiei. Unii angajaţi au fost motivaţi să rămână în cadrul organizaţiei şi să îi fie loiali. Atunci când sunt tineri. oamenii pot pune preţ pe lucrurile care reprezintă nevoile de pe primele nivele ale ierarhiei nevoilor lui Maslow.Pentru a putea folosi această strategie. Dacă subalternii pun preţ pe primirea de date corecte şi pe permisiunea de a participa la luarea de decizii cu privire la modificarea performanţelor. De exemplu. Pentru a-şi schimba comportamentul. Alţi manageri nu folosesc niciodată relaţiile personale ca modalitate de influenţare. să se adapteze unei strategii în care trebuie să se asigure că muncitorii înţeleg şi acceptă cererea. Dacă managerul pune preţ pe relaţiile personale. se va folosi în mod conştient sau inconştient de acest punct de pornire în influenţarea subalternilor. oamenii trebuie să înţeleagă motivele acestei schimbări. Managerii trebuie să fie la curent cu aceste schimbări. . Îi poate fi greu unui şef Page | 8 autoritar. pentru a nu risca să se adreseze unor nevoi deja satisfăcute şi care nu îi mai preocupă pe angajaţi. percepând recompensele ca fiind simboluri de recunoaştere juvenile şi nepotrivite. Odată ce ajung să controleze aceste nevoi. Strategia de influenţare directă pe care o adoptă un manager depinde parţial de sistemul de valori al managerului. Reversul îl constituie sistemul de valori al subalternului (sau al personei care se doreşte a fi influenţată). managerul trebuie să deţină date şi informaţii pe baza cărora să poată explica necesitatea schimbării comportamentului. Unii manageri folosesc întâi abordarea bazată pe date raţionale. Ei prezintă informaţiile pe care se bazează cerinţa de schimbare. în timp ce alţii. dar schimbarea comportamentului nu va fi de durată. pedepse sau influenţă interpersonală. le-au ironizat. atunci recompensele sau pedepsele ca mijloace de inducere a schimbării le vor displăcea. Poate interveni de asemenea un tip de progresie a valorilor. Dacă acest lucru se întâmplă prea des. nesiguri şi încearcă să răzbată. o placă aniversară pentru aniversarea a zece ani în cadrul companiei şi acordarea unui ceas de aur în cadrul unei cine festive pentru cei care atingeau douăzeci şi cinci de ani vechime. care cere oamenilor să se schimbe pentru că aşa spune el. iar dacă subalternii nu reacţionează la raţionamente. muncitorii vor da impresia că acceptă poziţia managerului pentru că se tem să nu fie forţaţi mai târziu.

Un astfel de sistem este managementul prin obiective. O modalitate de a modifica mediul de lucru este creşterea participării la procesul de planificare. Oamenii pot fi satisfăcuţi sau nesatisfăcuţi de factori ca salariul. A cere angajaţilor să rezolve acest aspect presupune conectarea lor cu două procese motivatoare – implicarea şi îmbogăţirea postului.Managerii pot influenţa comportamentul angajaţilor nu doar prin utilizarea interacţiunii directe. mai multă recunoaştere şi o senzaţie mai puternică a contribuţiei. Cercetările în psihologia sistemelor de valori au arătat că oamenii diferă prin lucrurile pe care pun preţ. Dacă managerul alege acest traseu. Managerul este confruntat cu luarea unei decizii strategice în încercarea de a influenţa schimbarea performanţelor: trebuie să stabilească dacă este mai eficientă influenţarea directă sau dacă ar da rezultate mai bune îmbogăţirea postului. În situaţia în care oamenii depun timp şi energie . relaţii umane) îi pot determina pe oameni să fie mai satisfăcuţi (sau mai puţin nesatisfăcuţi). este imperativ să fie pregătit să accepte modificările recomandate. Motivarea face apel la sentimente mai adânci de creştere şi dezvoltare. Implicare/participare. managerul trebuie să decidă în continuare să le permită oamenilor să îşi revizuiască munca şi să vadă dacă îşi pot crea singuri un mediu de lucru mai bogat. trebuie să ofere mai multe provocări. dar nu va determina creşterea performanţelor decât dacă are loc îmbogăţirea postului. condiţii de muncă. determinând creşterea Page | 9 performanţelor. dar acestea nu îi pot motiva pe muncitori.Dacă este aleasă varianta îmbogăţirii postului. Ceea ce unor oameni le pare îmbogăţirea postului nu oferă aceeaşi impresie altora. prin structura sa. un proces cu o mai mare eficacitate în îmbogăţirea posturilor presupune să permitem oamenilor să stabilească ce schimbări ale postului ar constitui provocări pentru ei. pe baza presupunerii că factorii situaţiei schimbate vor intra în contact cu forţele motivaţionale ale angajaţilor. Postul. Aşa stând lucrurile. lipsit de provocări şi nemotivant îl reprzintă programul de lărgire a posturilor al lui Herzberg. Un alt mod de îmbunătăţire a unui mediu de lucru monoton. posibilitatea de dezvoltare personală sau profesională. Herzberg a împărţit factorii de muncă în factori de satisfacţie şi factori de motivare. sau este nevoie de angajarea unui expert în îmbogăţirea postului. Acordarea unei mai mari atenţii factorilor de satisfacţie dintr-o situaţie (plată. ci şi prin modificarea naturii mediului de lucru. Îmbogăţirea postului. beneficiile sau condiţiile de muncă. stabilire de obiective şi luare de decizii.

ceilalţi 70% nu merg. Echipa se adună pentru a discuta despre companie. pentru ca cineva să câştige. Limitele schimbărilor care urmează a fi făcute trebuie să fie stabilite încă de la început. . Aproape toate programele care presupun crearea de cercuri de calitate necesită luarea în serios a tuturor sugestiilor angajatilor. se vor asigura că vor avea de pierdut şi ceilalţi. pentru a investiga factorii care determină scăderea rezultatelor şi pentru a face recomandări conducerii. post sau probleme specifice. cresc vânzările tuturor.pentru a furniza noi idei. Alţii sunt intimidaţi de competiţie. Utilizarea cercurilor de calitate pentru angajati reprezintă o schimbare situaţională majoră. Pentru aceasta vor evita să furnizeze informaţii despre clienţi. Se pleacă de la ideea că oamenii vor fi motivaţi să îşi crească performanţele în situaţia în care li se va oferi posibilitatea de a câştiga. Angajatilor li se permite să se grupeze în echipe de câte doisprezece oameni. În timp ce unii agenţi de vânzare câştigă. Programele cercurilor de calitate includ dimensiunea implicare/participare şi pot conduce la schimbări ale muncii în acord cu orientările îmbogăţirii postului. acest lucru va determina dezamăgiri. deoarece nimeni nu a încercat să îi ajute pe ceilalţi să se descurce. iar cei care au autoritate le resping. În această categorie intră competiţiile de vânzări – dacă cei 30% dintre vânzători (cei cu cele mai bune vânzări) merg într-o excursie. de împărtăşire de informaţii în cadrul unor întâlniri şi de planificare efectivă. O competiţie/întrecere de tipul câştig/pierdere este o competiţie în care. O strategie folosită în mod uzual în anumite arii ale organizaţiilor presupune aşezarea pe poziţii de concurenţă a unor indivizi sau a unor unităţi. Au fost studiate efectele abordării câştig/câştig faţă de cea câştig/pierdere ale competiţiei. În opoziţie. despre tehnicile de vânzare etc. în organizaţiile care adoptă o strategie de colaborare şi sprijin puternic. Competiţia. astfel încât oamenii să cunoască parametrii în care pot acţiona. Indivizii cu spirit de competiţie dezvoltat sunt motivaţi de oportunitatea de a se supune unui test prin raportare la alţii şi de a câştiga. este nevoie ca altcineva să piardă. de obicei sub conducerea unui lider de grup instruit. departament. Dovezile privind eficacitatea competiţiei interne sunt neconcludente. devin neliniştiţi şi au performanţe scăzute în situaţii de competiţie. Page | 10 Cercurile de calitate. compania pierde. Competiţiile câştig/pierdere pot degenera uşor în situaţii de tip pierdere/pierdere când unii dintre concurenţi decid că dacă ei trebuie să piardă.

Interviurile faţă-în-faţă. De exemplu. Ed. prezintă angajatului aceste rezultate şi îl încurajează.Managementul resurselor umane. care petrec mai mult timp interacţionând cu subalternii. eliminând individualizarea. 2004 . sau poate constitui baza recompenselor pentru cei implicaţi care pot simţi satisfacţia de a observa o creştere a nivelului de performanţe. Wayne Boss de la 9 Panisoara Georgeta. Un alt mod de modificare a situaţiei (alături de unele elemente ale influenţării directe) este desfăşurarea unor interviuri faţă-în-faţă cu subalternii. Deşi feedback-ul oferă o motivaţie pentru schimbare nu există cercetări care să dovedească clar eficacitatea sa ceea ce ridică problema folosirii cu atenţie a acestei strategii. Acest lucru este o explicaţie suficientă pentru succesul programelor de modificare a comportamentului. Presupunerea de la care se pleacă în furnizarea de informaţii este aceea că feedback-ul crează o anumită tensiune internă persoanei care îl primeşte. sau datele adunate de la subalterni.. laudă şi sprijină. Practica uzuală a îmbinării laudelor şi recunoaşterii cu furnizarea de informaţii reprezintă o schimbare a stilului pentru mulţi manageri. Dacă feedback-ul indică faptul că persoana se descurcă mai prost decât credea este nevoie de creşterea nivelului de performanţe. Feedback sau strategii de furnizare de informaţii.9 O altă modalitate de modificare a situaţiei o reprezintă trecerea de la o situaţie privativă de informaţii la o situaţie de îmbogăţire a informaţiilor.O strategie alternativă este crearea de oportunităţi pentru situaţia câştig/câştig. Furnizarea de informaţii poate fi combinată cu abordarea interacţiunii directe situaţie în care vorbim despre feedback-ul direct acordat de şef subalternului. Furnizarea de informaţii poate constitui baza unui tip de competiţie informală între unităţi sau persoane. Pe măsură ce oamenii definesc obiective de îmbunătăţire a performanţelor. colegi şi superiori despre performanţele unei persoane. Polirom. fie prin obţinerea de noi clienţi) să poată primi recompense. managerul urmăreşte schimbarea în ceea ce priveşte rezultatele. Majoritatea programelor de modificare a comportamentului folosesc furnizarea de informaţii ca element important în obţinerea de performanţe mai ridicate.O. în care toată lumea are şansa de a câştiga. Iaşi. ca într-o şedinţă de evaluare a performanţelor. şi folosite pentru planificarea performanţelor. Panisoara I. o întrecere în vânzări ar putea fi structurată în aşa fel încât toţi vânzătorii care îşi îmbunătăţesc performanţele în raport cu perioada anterioară (fie prin Page | 11 încasări mai mari. Un astfel de program permite colaborarea.

stabilesc ce aşteaptă unul de la celălalt în legătură cu postul şi cu interviurile. între ei. 2. de preferat săptămânal sau de două ori pe săptămână) şi că trebuie să urmeze un anumit tipar. şi chiar metode de rezolvare a acestora. După stabilirea aşteptărilor. Managerul oferă subalternului informaţiile legate de Managerul şi subalternul identifică şi încearcă să rezolve orice problemă existentă organizaţie sau de unitate a căror înţelegere este importantă pentru acesta. 5. 4. managerul şi subalternul dedică timp scrierii sarcinilor. acţiunilor şi scopurilor pe care acesta din urmă trebuie să le ducă la îndeplinire între şedinţe. La şedinţa următoare se cade de acord asupra progreselor înregistrate. După identificarea problemelor frecvente. performanţele se îmbunătăţeau. au început să realizeze că de fapt aceste interviuri economisesc timpul. Odată ce au învăţat însă cum să desfăşoare interviuri care să conducă la creşterea motivării şi a performanţelor. Formatul PMI include: 1. 3. managerul şi subalternul cad de acord asupra aşteptărilor reciproce. Furnizare de informaţii.Una dintre plângerile iniţiale întâlnite la implementarea procedurii PMI a fost aceea că managerii aveau impresia că nu pot avea timpul necesar conducerii şedinţelor. Subalternului i se oferă posibilitatea de a vorbi despre preocupările sale şi poate primi sprijin managerial pe cât posibil. Pentru asigurarea eficacităţii PMI. Sunt stabilite şi revizuite sarcinile. managerul prezintă sugestii şi idei. performanţele scădeau invariabil.Universitatea din Colorado a organizat o serie de experimente asupra impactului pe care un interviu obişnuit îl are asupra performanţelor. Boss a observat că este nevoie ca acesta să aibă loc în mod regulat (cel puţin o dată pe lună. Îndurmare-instruire. . Discutarea nevoilor şi preocupărilor personale. El a proiectat un proces pe care l-a numit interviu managerial personal (Personal Mnagement Interview-PMI). În fiecare şedinţă. În prima şedinţă. 6. această îmbunătăţire menţinându-se pe o perioadă de mai mulţi ani. Boss a descoperit că. în fiecare caz în care PMI era Page | 12 aplicat. 7. managerul şi subalternul identifică şi discută problemele cu care subalternul se confruntă în mod curent. Acolo unde PMI nu aveau loc.

Referirea la standardele de performanţă este suficientă pentru a se stabili care este nivelul de pregătire al salariatului. II. comportamentului. Datorită faptului că nivelul de pregătire generală este diferit de la un individ la altul. Evaluează contribuţia unei persoane în vederea stabilirii unei recompensări Permite persoanei să identifice domeniile în care are deficienţe pe care trebuie să le corecte. cuantificate. este necesar ca formularea criteriilor de evaluare să fie adecvată fiecărui salariat. criteriile de evaluare trebuie să fie clare şi. Evaluarea performanţelor trebuie să fie cât mai obiectivă. chiar dacă nivelul pregătirii profesionale este acelaşi. Este adevărat că relaţiile sociale care se desfăşoară în afara organizaţiei influenţează performanţele profesionale ale individului dar acestea nu pot constitui subiecte supuse evaluării. Altfel spus. care sunt 10 Constantinescu Dan A. pe baza criteriilor legate direct de post. Evaluarea performanţelor este necesară din două motive principale10: 1.1 Rolul şi semnificaţia evaluãrii performanţelor Evaluarea performanţei înseamnă compararea realizărilor. Performanţele salariaţilor variază în raport cu dimensiunea activităţilor şi cu gradul lor de complexitate. cu criteriile de performanţă.criteriile de performanţă stabilesc ce trebuie făcut iar standardele de performanţă înseamnă cât şi cum trebuie făcut. 2. atitudinilor. fie prin compensaţii. II Evaluarea performanţelor Page | 13 Cap.Managementul resurselor umane . ca urmare.Cap. remedieze. după caz. Evaluarea performanţelor trebuie să fie dedicată numai prestaţiei şi comportamentului individului în legătură cu activităţile desfăşurate în incinta organizaţiei şi la locul de muncă. fie prin promovare. iar managerii trebuie să fie atenţi să nu încalce prevederile legale.. nivelului specific de pregătire etc. Criteriile de evaluare nu pot cuprinde aspecte şi interpretări subiective.

tehnicile scalelor de evaluare pot fi utile. datorită dinamicii organizaţiei. Scalele de evaluare axate pe comportament sunt mijloace de evaluare continuă în care punctele de clasificare sunt posibile exemple de comportament legate de un anumit post. ediţia a IV-a. ulterior. – Managementul resurselor umane. promovări. a mediului exterior şi datorită transformării individului însuşi. pot include multiple aspecte ale performanţei şi permit compararea performanţelor salariaţilor care ocupă posturi echivalente.Avem urmatoarele sacale de evaluare: Scalele de evaluare grafice sunt uşor de elaborat şi de folosit. care sunt rezultatele şi care sunt căile care pot conduce la realizări superioare. CapII. Acest tip de evaluare se aplicã în cadrul organizaţiei alese a fi analizatã. de regulă nou. timp şi mod. Bucureşti. pentru fiecare între dimensiunile caracteristice locului de muncă sau profesiei. Starea constatată la un moment dat va fi cu siguranţă alta decât cea înregistrată anterior.nevoile sale în procesele de muncă. Editura Economică.specializări. finalitatea Page | 14 evaluării este clasificarea salariatului ceea ce atrage după sine recompense. Scalele de evaluare cu paşi multipli prezintă o imagine analitică a tuturor aspectelor evaluate. Ca urmare. dintr-un set de factori sau de caracteristici specifice unei anumite profesii sau unui anumit post.Metoda scalelor de evaluare Scalele de evaluare11 sunt cele mai vechi mijloace pentru evaluarea performanţelor. dacă sunt concrete şi dacă operează cu indicatori măsurabili. precum şi a nivelului de performanţă atins. într-o poziţie superioară. o descriere succintă a calităţilor constatate. organizaţia are mijloacele de a-l ajuta pe individ să se plaseze. în raport cu fiecare caracteristică profesională şi cu fiecare factor de performanţă. 2004 . Principiul metodei constă în evaluarea separată a fiecărui salariat. Scala standard permite evidenţierea gradului în care există o corespondenţă între anumite afirmaţii/calificative/dexterităţi/obiective şi performanţele angajatului Scala pe puncte este o listă de evaluare caracterizată prin atribute care pot caracteriza o persoană. Scalele respective reprezintă nivelurile specifice performanţei.2 Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor 1. clasificarea nefavorabilă nu trebuie să conducă la demotivare. 11 Manolescu A. Prin evaluare se constată o stare de fapt caracterizată prin loc. administrarea de măsuri disciplinare.

acesta nu poate interveni în relatarea faptelor şi a fenomenelor prezentate. Compararea pe perechi este potrivită atunci când persoanele evaluate în dublet ocupă posturi identice sau echivalente. acest aspect trebuie bine stăpânit pentru a nu conduce la apariţia tensiunilor sau conflictelor interne. managerii diferitelor compartimente înregistrează permanent toate aspectele. 4. mai ales. Compararea simplă constă în ierarhizarea indivizilor întregului grup în sens descrescător. Salariatul poate beneficia de asistenţa şefului direct.Cresterea competentei angajatilor. compararea pe perechi şi compararea prin distribuire forţată. Performanţele şi comportamentul salariatului sunt comparate cu cerinţele înscrise în lista respectivă. Aceste tehnici au în Page | 15 vedere identificarea performanţei fiecărui angajat în raport cu ceilalţi angajaţi. evenimentele sau elementele favorabile şi nefavorabile. Editura Economica. pozitive şi negative care privesc procesele de muncă. Compararea prin distribuire forţată porneşte de la premisa că pot fi identificaţi salariaţii corespunzători diferitelor niveluri de performanţă 3. disfuncţionalităţilor şi altor aspecte care au legătură cu procesul muncii. nu atât în vederea ierarhizării acestora cât. atitudinile comportamentale care reprezintă excepţii (incidente critice) faţă de evenimentele de rutină care caracterizează activitatea unui salariat. Tehnica incidentelor critice Prin tehnica incidentelor critice. neîmplinirilor.2. Metoda listelor de verificare sau control Metoda constă în realizarea unui set de caracteristici sau de cerinţe comportamentale care revin titularului postului. 5. Scopul este identificarea celui mai performant salariat dintre cei doi supuşi evaluării. pentru realizarea unei competiţii loiale între colegii de serviciu.Bucuresti . pe baza unui anumit criteriu. de la cel mai bun până la cel mai slab. de la cel mai competitiv până la cel mai puţin competitiv. numai în ceea ce priveşte structura materialului. Evaluatorul trebuie să aibă capacitatea de a surprinde atât aspectele care se referă la performanţa însăşi cât şi cele referitoare le 12 Pasa Florin. Metode comparative12 Metodele comparative de evaluare a performanţei sunt: compararea simplă sau ierarhizarea. Eseul scris Metoda constă în elaborarea de către titularul postului a prezentării în scris a realizărilor.

profesii sau locuri de muncă. să confirme informaţiile prezentate în eseu. care să completeze şi.Obiectivele sau telurile definesc lucrurile pe care trebuie sã le realizeze de-a lungul unei perioade de timp organizaţiile. de dezvoltare şi procedurale .rezultate cuantificabile care urmeazã a fi realizate şi care pot fi mãsurate în termeni cum ar fi: rentabilitatea capitalului angajat. departamentele şi angajaţii individual. . fiind produsul anumitor firme.un punct spre care sã se tindã.  Sarcini/lucrãri/proiecte/. 6. conţinutul acestora nu este public. 7. Acest grup formulează structuri de interviuri (documente scrise) pe care trebuie să le completeze toţi salariaţii compartimentului (domeniului) vizat. psihologice. eventual. acesta are datoria să facă pregătirea prealabilă a persoanelor evaluate şi să aplice cu rigurozitate mijloacele de prelucrare a informaţiilor obţinute. pe de altă parte. Un alt punct de vedere susţine clasificarea obiectivelor procesului de evaluare în obiective organizaţionale.3 Obiectivele evaluãrii performanţelor Page | 16 Obiectivele evaluãrii performanţelor descriu ceva ce trebuie realizat.problemele manageriale. Sistemul de evaluare asigură legătura dintre recompensa pe care un salariat speră să o primească şi productivitatea pe care o realizează. Analiza unui domeniu de activitate Metoda constă în crearea unei echipe formate din specialiştii departamentului de resurse umane şi din specialiştii compartimentului sau domenului care urmează a fi evaluat integral. Obiectivele se exprimã sub formã de:  Obiective sau ţinte plan.de finalizat pânã la o datã specificatã. pentru a se realiza rezulatele definite. producţia realizatã. volumul vânzãrilor. succesiunea normală fiind: productivitate – evaluarea performanţei – recompensă. Cap II. Testele de aptitudini de personalitate sau de performanta Structura testelor este adecvată diferitelor meserii. Evaluarea cu ajutorul testelor nu poate fi realizată decât de către personal strict specializat. reducerea costurilor. Evaluarea finală trebuie să fie făcută şi pe baza altor tehnici.

care se referã la ceea Page | 17 ce ar trebui sã facã angajatul pentru a-şi perfecţiona bagajul de cunoştinţe şi aptitudini. ediţia a IV-a. luând forma obiectivelor de dezvolare sau învatare. este necesară o evaluare diferită care să aibă în vedere performanţa potenţială într-un post. Dacă obiectivul principal al evaluării performanţei îl constituie o posibilă promovare.Obiectivele13 pot fi legate de activitatea de muncã. dacă obiectivul principal al evaluării performanţei îl constituie recompensele. evaluarea performanţei păstrează cerinţa de obiectivitate relative constantă. evaluarea va urmări obţinerea unor date şi informaţii adecvate. Editura Economică. Dacă evaluarea performanţei este folosită pentru stimularea dezvoltării personalului ca resursă. dar pot sã fie şi personale. în timp ce. trebuie menţionat faptul că aceasta depinde de perspectiva din care sunt formulate sau apreciate. pentru situaţiile de cercetare. o condiţionare reciprocă. referindu-se la rezultatele care trebuie obţinute sau la contribuţiile care trebuie aduse la atingerea ţelurilor organizaţiei sau echipei. Obiectivele evaluării performanţelor: · · · · · Îmbunătăţirea performanţelor Planificarea resurselor umane Salarizare Promovare Perfecţionare Importanţa acordată diferitelor obiective. practica managerială dovedeşte că evaluarea performanţei prezintă o nuanţă de indulgenţă mai accentuată. în cele din urmă. – Managementul resurselor umane. în timp ce unele obiective ale evaluării performanţei sunt deosebit de importante pentru unele decizii de personal. pentru a-şi spori potenţialul şi a-şi îmbunãtãţi performanţa în domeniile specificate. De fapt. alte obiective pot fi relevante pentru comportamentul individual şi organizaţional. De asemenea. Bucureşti. între obiectivele organizaţionale ale evaluării performanţei şi cele individuale există. evaluarea respectivă trebuie să aibă la bază performanţa efectivă şi să constituie o parte componentă a sistemului de recompense. 2004 . Tot în cazul promovărilor sau al altor obiective administrative. 13 Manolescu A. De exemplu.

iar realizarea lor pe o bază cât mai legală protejează atât organizaţia. evaluarea performanţei poate fi folosită în mai multe moduri pentru încurajarea sau stimularea dezvoltării angajatului.Prin urmare. îi poate ajuta sau îndruma pentru identificarea celor mai adecvate modalităţi de realizare a performanţelor. cât şi pe angajaţii săi. definirea cât mai precisă a obiectivelor evaluării performanţei şi înţelegerea gradului de complexitate sau a nivelului de dificultate al acestora prezintă o importanţă deosebită. III Relaţia motivare – performanţã . Cap. Într-un astfel de rol. Acest obiectiv situează superiorul ierarhic în rolul de susţinător care. de asemenea. încrederea subalternilor în competenţa şi obiectivitatea superiorilor ierarhici. creşte. având un rol important în consolidarea şi îmbunătăţirea performanţei. având posibilitatea de a evidenţia punctele forte şi punctele slabe ale subordonaţilor. precum şi în determinarea obiectivelor carierei sau a nevoilor de pregătire. Page | 18 De asemenea.

pg 220 . sã reacţioneze printr-o creştere procentualã a recompensei financiare pe unitatea de produs. Managerii afirmă adesea că angajatii pot fi motivaţi de un salariu mai mare. între care se pot enumera: efortul depus. de asemenea. Abilitatea angajatului. un manager poate observa o scãdere a nivelului performanţei şi. însã. zile de lucru mai scurte şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. reacţia managerialã este o încercare de a creşte motivarea angajatului şi a-i arãta cã poate sã-l sprijine în îmbunãtãţirea performanţelor. scãderea performanţei poate fi generatã de faptul cã angajatul respectiv nu este într-o stare bunã. Prima afirmaţie consideră că motivaţia este o 14 Armstrong M. Existã şi factori care interacţioneazã cu motivarea ce ar trebui sã conducã la îndeplinirea unor obiective de performanţã. Existã.14În schimb. Managementul resurselor umane. În mod obişnuit. resursele disponibile. un factor ce depinde de abilitãţile intrinseci ale angajaţilor. condiţiile de muncã. Îndeplinirea cu succes a acestor obiective generale este rezultatul acţiunii unei serii de factori. de fapt. timpul şi angajarea efectivã a oamenilor. Managerii sunt primii interesaţi ca angajaţii lor sã atingã obiective profesionale. afirmă că motivaţia poate fi sporită prin acordarea unei mai mari responsabilităţi muncitorilor. crede cã managerul nu are încredere în el şi se simte mai supravegheat decât de obicei. oamenii de ştiinţă. în consecinţã. o parte ce ţine de caracteristicile şi temperamentul angajaţilor. alţi factori pot fi de provenienţã externã. activitãţile exterioare muncii. În fapt. De exemplu. Pentru manager este important sã observe cã unii din aceşti factori ce rezultã în procesul de îndeplinire a scopului sunt factori interni. are probleme acasã.Manual de practica. specialişti ai comportamentului uman. Bani pot sa asigure o motivatie pozitiva daca circumstantele sunt adevcate. cât şi cei externi interacţioneazã în îndeplinirea scopului. Aceasta se rezumã Page | 19 în rezultate concrete. nu numai fiinca oamenii au nevoie de bani ci si pentru ca servesc drept mijloc extreme de palpabil de recunoastere. calitate şi costuri scãzute. La fel. Amândouă aceste opinii sunt adevărate şi ele reprezintă extremele între care se întind factorii de stimulare ai motivării. la fel cum trebuie ţinut cont de tipul de suport şi de coordonare pe care îl oferã managerul . Întrucât atât factorii interni. pentru manager este important sã nu tragã imediat concluzii incorecte sau incomplete privind motivarea.Editura Codecs.Din punct de vedere teoretic. motivarea şi performanţa sunt douã concepte distincte. stilul managerial reprezintã factori importanţi ce trebuie luaţi în consideraţie atunci când se încearcã identificarea şi diagnosticarea unei probleme de motivare.

orele de muncă şi condiţiile de muncă. capacitãţii concurenţiale şi a viabilitãţii intreprinderii pe piaţã.1 Performanţa şi pârghia salarialã Salariul reprezintã preţul muncii. suma precizată se acordă efectiv salariatului în anumite condiţii stabilite (timpul efectiv lucrat şi rezultatele obţinute în raport cu standardale de performanţă). este principalul mijloc de existenţã a sa şi a familiei sale. Adaosurile şi sporurile la salariu constituie partea variabilă a salariului şi se acordă numai pentru: perfomanţe deosebite ale salariatului. munca prestată în condiţii grele.funcţie ce depinde de remunerarea materială. pentru întreprinzãtor salariul constituie cel mai important element al costurilor de producţie. Prin politica salarialã organizaţia se angajeazã în dezvoltarea unui sistem de salarizare vizând performanţa în muncã. Pentru posesorul de fortã de muncã. abilităţile şi rezultatele persoanelor. Pentru posesorul de capital. iar minimizarea acestuia o cerinţã esenţialã a menţinerii şi chiar a creşterii competitivitãţii. pe de o parte.. importanţă. El se stabileste pentru fiecare salariat în funcţie de pregătire. formele de salarizare. în timp ce a doua afirmaţie consideră motivaţia ca fiind dependentă de autonomia şi responsabilitatea acordată angajaţilor. complexitatea şi răspunderea lucrătorilor ce revin postului în care este încadrat salariatul. Page | 20 Cap III. pentru angajat. loialitate şi stabilitate în muncă. Salariul de bază este partea principală a salariului total. Mãrimea salariului se stabileşte prin negociere individualã sau respectiv şi colectivã între angajator şi angajat sau reprezentaţii acestuia. pe de altă parte. . şi politica salarială a firmei. aceasta înseamnã cã urmareşte sporirea caracterului incitativ al salariului. iar reacţia acestuia va fi de a încerca sã maximizeze salariul nu numai pentru a obţine un minim de subzistenţã ci de a obţine o remunerare cât mai mare. rezultate importante pentru intreprindere. salariul reprezintã venit. susţinerea presupune realizarea unei strânse legãturi între rezultatele muncii pe de o parte şi plata acesteia pe de altã parte. experienţă. Salariul reprezintã contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncã.

raportată clar la performanţa respectivă şi diferenţiată clar de plată normală.salariul efectiv se calculează în funcţie de rezultatele obţinute. Salarizarea în acord direct (pe bucată) . Salarizarea pe colective de lucratori (echipe) este o formă de acord aplicată la volumul total al rezultatelor unei echipe. cu atat caştigi mai Armstrong M.Manual de practica.  15 Salariile de început ar trebui să realizeze un echilibru acceptabil între realitatea locului de pe piaţă şi plăţile către salariaţi. Promovarea şi creşterea salariului să decurgă simultan. (cu cat faci mai bine. Salariul efectiv se compune din două părţi principale: a) salariul de bază calculat după timpul lucrat ca minim garantat.Salarizarea după timpul lucrat. performanţele înalte ar veni imediat. Pentru mult timp. înmulţind salariul stabilit pentru unitatea de produs cu volumul producţiei.Editura Codecs. (plăteşte ceea ce Valoarea relativă a contribuţiei unui salariat în organizaţie trebuie să fie reflectată prin nivelul total de recompensare a salariatului.Forme de salarizare reprezintă modalităţi de evaluare şi de determinare a muncii salariaţiilor şi a rezultatelor acestora precum şi a salariului ce li se cuvine. Principiile de salarizare abordate din perspectivă managerială:  consideră a fi cinstit)  mult).pg 536 . inclusiv candidatului. Managementul resurselor umane. (în regie). Salarizarea combinată (cu prime) încearcă să combine avantajele formelor anterior prezentate. şi care se adaugă salariului de bază .  O performanţă bună ar trebui rasplatită printr-o sumă semnificativă. b) o remunerare variabilă a randamentului sau performanţelor.Acest tip de remunerare este aplicat și angajaților din organizația RBS. iar cel efectiv se obţine înmulţind Page | 21 numărul orelor lucrate într-o lună cu salariul orar. managerii au crezut că în general un muncitor multumit de remuneraţia primită pentru munca sa este şi un bun muncitor. dacă managementul ar menţine toţi salariaţii fericiţi. Cu alte cuvinte.salariul tarifar15 se stabileste pe ora.

întotdeauna o explicaţie despre cum plăţile sunt corelate cu performanţă angajatului.  Page | 22 salariale şi trebuie să includă . în timp ce multe dintre ele continuă practicile de diferenţiere a salariaţilor între angajaţii ce au contribuţii egale în cadrul organizaţiei. Cap III. fie promovarea sa.. Sunt numeroase firme care afirmă că susţin sau promovează sisteme de salarizare ce au în vedere performanţa. subordonaţilor. 16 Armstrong M. Manual de practică.Dar performanta inseamna nu doar rezultatele obtinute de oameni. Obiectivele de dezvoltare vizeazã fie îmbunãtãţirea performanţei pe poziţia ocupatã de angajat.  la punct. ci si felul cum le realizeaza. Judecăţile asupra performanţelor individului trebuie să includă părerile Discuţiile despre perfomanţă trebuie ţinute înaintea oricărei acţiuni managerului . Este important pentru manageri să se asigure că aceştia înţeleg cum relaţioneazã aceste standarde cu poziţia pe care fiecare o ocupã în organizaţie.  Nu trebuie neglijate structuri organizaţionale diferite.pg 417 .  necesităţile funcţionale ale activităţii. cu diferenţe Diferenţierea în tratamentul salariaţilor trebuie să fie bazată pe Nu există o soluţie a primelor într-un sistem de compensaţie bine puse Plata şi beneficiile trebuie administrate ca un sistem unic cu maximă specifice în relaţiile de plată a salariaţilor. Editura Codecs . 2003.16 Un management al performanţei eficient de susţine standarde de comportament care descriu ce se asteaptă de la angajaţi în zonele de competenţă cheie.  posibilitate de negociere cu salariaţii. Bucureşti. Nevoile de dezvoltare ale angajaţilor ar trebui de asemenea avute în vedere în stabilirea obiectivelor acestui sistem de management al performanţei. Managerii ar trebui să discute aceste standarde de comportament cu angajaţii. . clienţilor şi terţilor.2 Provocarea performanţelor Performanta se defineste adesea doar sub aspectul rezultatului realizat in activitateindeplinirea unor obiective cuantivicate.Managementul resurselor umane.

echipa şi individ. Din pacate. Pentru ca acesta să fie constructiv. In mod frecvent.Din nefericire. dar să fie accesibile pentru a motiva spre performanţă. In timpul parcurgerii procesului de evaluare şi management al performanţei trebuie să se asigure feedback ori de cate ori se observă o performanţă excepţionala sau una negativă. In momentul în care există nevoia oferirii sau primirii unui feedback. este important ca angajaţii să participe la procesul de stabilire a obiectivelor. Obiectivele trebuie să definească rezultatele finale. adică trebuie traşate în obiective clare. atat a managerilor. obiectivele organizaţiei trebuie sã fie traduse Page | 23 într-un limbaj usor de inţeles pentru toate nivelurile organizaţiei. angajaţii trebuie să simtă că sunt capabili să le atingă. cat şi a angajaţilor . Astfel. trebuie să existe un proces de comunicare în două sensuri şi o asumare a responsabilităţii. majoritatea oamenilor simt că cel mai des întalnit tip de feedback pe care îl primeşte este cel critic. să le accepte şi să fie motivati pentru a le internaliza. Ele trebuie să aibă un anumit grad de dificultate. Pentru a fi uşor întelese. majoritatea oamenilor percep această experienţă ca pe una negativă şi inconfortabilă. Oferirea şi primirea de feedback reprezintă forme de comunicare pe care le experimentăm zi de zi în activitatea profesională. prin acordarea resurselor necesare. dar şi feedback periodic. Nu trebuie să uităm că există două părţi implicate în feedback: emiţătorul şi receptorul. atunci cand performanţa nu este cea aşteptată se întamplă ca managerii să evite să ofere feedback pentru că nu stiu cum să-l comunice în mod constructiv şi să minimalizeze reacţia de respingere a acestuia de către angajat.In unele situaţii este dificil de observat interdependenţa între obiectivele strategice pe termen lung ale organizaţiei şi cele imediate şi ceea ce înseamnă obiectivele pe care fiecare individ le are de atins în activitatea curentã. acest lucru nu se întampla în cele mai multe organizaţii pentru că mulţi manageri nu au aptitudinile necesare oferirii unui feedback constructiv. Ambele trebuie să stie. înteleagă şi să înveţe cum să gestioneze dinamica feedback-ului. Este important ca managerii să-şi exprime dorinţa de a le acorda sprijin angajaţilor în atingerea acestor obiective. fiind împãrtaşite la nivel de unitate. specifice fiecarei poziţii. legat de atingerea obiectivelor zilnice. ghidarea şi îndepărtarea obstacolelor. Specialiştii au susţinut adeseori că dedicarea angajaţilor este esentială în atingerea obiectivelor companiei.

Este de la sine înţeles că folosirea unor standarde de performanţă este un instrument eficient pentru că fără acestea ar fi dificil să calibrăm evaluările făcute de diferiţi manageri. Este important ca angajaţii să perceapă acest sistem de management al performanţei drept unul corect. In atingerea obiectivelor procesului de management al performanţei. crescandu-se astfel gradul de transparenţă şi corectitudine a sistemului de evaluare.faţă de cele comunicate. definite pentru a reflecta niveluri diferite de responsabilitate. Daca într-o organizaţie am folosi o scală care măsoară dacă un angajat „se ridică la . sub forma unor obiective specifice fiecărei zone de competenţă. cu diferite scale de valori. promovare. complexitate şi dificultate ce caracterizează poziţiile în cadrul organizaţiei. Competenţele ar trebui. competenţele ar trebui definite în termeni de comportamente şi asteptări absolut necesare în desfăşurarea activităţii profesionale. management al performantei . Comunicarea în procesul de atingere a obiectivelor are un rol vital în obţinerea unui sistem eficient de management al performantei. feedback-ul informal oferit în Page | 24 activitatea zilnică s-a dovedit mult mai eficient decat cel oferit la distanţă mare de timp dupa desfăşurarea activităţii. de asemenea. In cadrul desfăsurării procesului de evaluare a performanţei. Definirea acestor comportamente asigură o bază solidă pentru diferenţierea între angajaţii cu performanţe mai mult sau mai puţin eficiente. Avantajele definirii acestor competenţe în termeni de standarde de comportament performant sunt: acela de a-i ajuta pe angajaţi să înteleagă ce se asteaptă de la ei si de a asigură standarde generale pe care managerii le pot aplica în evaluarea angajaţilor. Folosirea acestui set de standarde aplicate pentru evaluarea activităţii pe toate poziţiile organizaţiei trebuie facută prin explicarea pentru fiecare nivel. Aceste modele sunt utile pentru că ele comunică obiective importante pentru organizaţie şi asigură o bază comună pentru dezvoltarea sistemelor integrate de resurse umane precum: training.

IV. Managerii şi angajaţii ajung frecvent la concluzia că dintr-o evaluare general trebuie să facă parte competentele. multe organizaţii au mutat evaluarea rezultatelor propriu-zise în colectarea informaţiilor asupra realizărilor angajaţilor şi impactului acestora asupra organizaţiei. Din perspectivă de dezvoltare a unui angajat. a şti cum să te adresezi acestor nevoi în mod eficient nu este întotdeauna atat de usor. Recomandările narative pot fi bogate şi pot deveni surse folositoare de feedback pentru ca tind să ofere exemple de comportament care ajută angajaţii să înteleagă ce urmareşte procesul de evaluare. în mod inevitabil unii manageri vor interpreta subiectiv acest nivel. Pentru ca sistemul de management al performantei să fie eficient . In timp ce identificarea nevoilor de dezvoltare poate fi simplă. Cap. importante nu sunt doar programele de perfecţionare a competenţelor profesionale. Din cauza dificultăţilor inerente apărute în colectarea unor valori obiective ale performanţei.1 Prezentarea organizaţiei şi metodologia cercetãrii relaţiei motivareperformanţã . Multi manageri se grăbesc să propună programe de training formale pentru a îmbunatăţi competentele angajaţilor. fără să realizeze însa că multe din competenţele ce pot fi învăţate în cadrul acestor programe pot fi asimilate chiar în timpul desfăşurării activităţii zilnice. ci încrederea în beneficiul adus în plan individual prin implementarea corectă a acestuia. recomandările narative sunt mai folositoare decat primirea unor scoruri numerice ale evaluării performanţei. cu instrumente specifice managementului de performanţă. Pentru obţinerea efectului dorit.asteptări" fără să se precizeze care sunt exact aceste aşteptări. Fiind imposibil de realizat un algoritm de măsurare usor de folosit aplicabil unei game largi de poziţii. un asemenea proces de evaluare trebuie să fie însoţit de programe de training specifice nevoilor de dezvoltare identificate. fapt ce va conduce la incorectitudinea măsurării performanţei.IV Particularitãţi ale sistemului bancar privind relaţia motivare – performanţã CAP. Folosirea acestor standarde de performanţă este considerată cea mai bună metodă folosită în Page | 25 implementarea unui sistem eficient de management al performantei.

În schema de mai jos este prezentată structura RBS(The Royal Bank of Scotland).19 Fiecare departament îşi are obiectivele sale specifice. cât şi de cooperarea şi comunicarea continuă dintre acestea. în special cele cu potenţial de export şi Page | 26 dezvoltare17. companii internaţionale care derulează afaceri în România. a conducerii şi legăturilor dintre departamente. http://www. Astfel. http://www.com/ABN_AMRO_Romania_se_rebranduieste_in_RBS_Bank-420133.ziare. creează împreună cu celelalte departamente o reţea interdependentă. atât viaţa internă a băncii cât şi relaţiile sale cu exteriorul se bazează într-o egală măsură pe rezultatele aduse de fiecare departament în parte. ABN Amro România şi-a schimbat denumirea în Royal Bank of Scotland. decizia venind ca urmare a preluării afacerilor din România ale băncii olandeze de către grupul financiar britanic în octombrie 200718.ro/corporates/docs/country/romania/about_us_ro. precum şi companii de pe piaţa locală. în acelaşi timp.rbsbank. la atingerea cărora lucrează dar.html 18 RBS – “Despre noi”. RBS(The Royal Bank of Scotland) 17 ABN AMRO Romania se rebranduieste in RBS Bank.ABN AMRO România şi-a început operaţiunile în 1995 şi are un istoric impresionant în ceea ce priveşte relaţiile de afaceri cu corporaţii multinaţionale.jsp 19 Surse interne RBS . Din 15 octomobrie 2008. care formeaă pilonul de susţinere al întregii bănci.

conceperea de noi ipoteze de cercetare care au în rolul de a scoate în evidenţă a relaţiei de convergenţă sau divergenţă dintre motivare şi performanţă. Profilul fiecărui angajat corespunde cu fişa de post a jobului său. apoi. atât din punct de vedere financiar cât şi al pregătirii de care beneficiază. angajatul împreună cu managerul său direct. putem spune că gradul de potrivire între obiectivele RBS(The Royal Bank of Scotland) şi cele ale persoanelor care lucrează în cadrul băncii este unul foarte ridicat. reţeaua RBS(The Royal Bank of Scotland) cuprinde 27 de birouri în 15 oraşe. fiind atentă mereu la feedback-ul primit din partea lor.rbsbank. În ceea ce priveşte aceastã lucrare : îşi propune să studieze legătura pozitivă sau negativă dintre motivare şi performanţă din perspectiva: .importanţa caracteristicilor individului cu rol în obţinerea motivaţiei si performanţei. .ro Interviu din revista Cariere. care.investigarea relaţiei motivare din prisma diferitelor sale forme şi performanţa angajaţilor ca obiectiv al procesului managerial.php/articles/Peter_Weiss . candidatul este testat pentru a se asigura faptul că va putea îndeplini sarcinile de serviciu şi.ro/index.promovează şi iniţiativa venită din partea angajaţilor. . Înainte de angajare.cariereonline. Având în vedere faptul că unul din obiectivele organizaţiei este însuşi creşterea şi sprijinirea angajaţilor săi. împreună cu board-ul de conducere. în acelaşi timp cu propria dezvoltare profesională. se vor pune de acord asupra numărului şi dificultăţii obiectivelor pe care le are de îndeplinit21. fiecare deprtament şi subdepartament reportând unui superior. aceştia au ambiţia de a reuşi. Astfel. . Potrivit site-ului RBS România20. În vârful scării ierarhice se află directorul general. periodic în timpul activităţii sale. fiecare angajat avâd o imagine clară asupra Page | 27 modului de comunicare între şef şi subaltern. disponibil la http://www. format din vicepreşedinţi. Angajaţii RBS Bank au obiective ce sunt în concordanţă cu sloganul băncii. numarul 130. prezintă periodic rezultatele activităţii RBS unui consiliu administrativ. In orasul Iasi se regaesec doua locatii :Sucursala RBS(The Royal Bank of Scotland) si forţa de vânzãri fiecare cu cate 20 de angajaţi. aceştia fiind încurajaţi să îşi exprime punctual de vedere şi să contrinue la dezvoltarea băncii. îşi doresc şi obţin performanţa în ceea ce îşi propun şi au un grad de motivare ridicat prin faptul că banca vine în sprijinul lor cu oportunităţi specifice de dezvoltare şi prin reacţia la feedback-ul oferit de către aceştia.măsurile concrete care pot duce la creşterea motivaţiei şi performanţelor angajatului. „Make it happen”. Comunicarea pe verticală este una bine stabilită. 20 21 http://www. Conducerea băncii îşi sprijină angajaţii în efortul de a performa.

2.Se presupune că există o corelaţie pozitivă între condiţiile de lucru (mediul profesional de lucru) şi cresterea performanţei totale a angajaţilor. nivelul de pregătire. Subiecţii au fost selecţionaţi după urmatoarele criterii: vechimea în organizaţie care nu trebuie să fie mai mică de 3 luni întrucât ar duce la invalidarea unui alt criteriu: funcţia ocupată (evaluarea acesteia se face după două luni de la momentul angajării). 3. promovările. RM(Relationship Manager). 3. Pentru realizarea studiului fost utilizate metoda anchetei pe bază de chestionar care vizează motivaţia şi metoda scărilor (grilelor) de clasificare grafică pentru evaluarea performanţelor. 4. salariul. 2. munca intelectuală/nonintelectuală.Variabile ca: varstă.Apare o corelaţie directa între promovare ca formã a motivaţiei şi performanţă totală a angajaţilor.de măsuri care să ducă la o mai mare motivare şi o mai bună performaţă a angajaţilor tinând seama de specificul muncii lor: munca rutinieră/nonrutinieră. ASM(Area Sales Manager)/BM(Branch Manager). munca creativă.Motivaţia şi formele sale: munca . disponibilitatea echităţii renumerării.. condiţiile de lucru. munca monotonă/activă. chiar din punctul său de vedere. Page | 28 Ipotezele avute în vedere în această lucrare sunt: 1. funcţia ocupată: manager sau subordonat nivelul de pregătire: evaluat ţinând seama de funcţia ocupată: DSE. Variabilele urmãrite : 1.Se consideră că există o corelaţie pozitivă între nivelul renumerãrii salarilale şi nivelul de performanţă a rezultatelor. vechime. SLA(Senior Loan Advisor). - . Se presupune că existã o corelaţie directă şi pozitivă între motivarea în munca a angajatului şi performantele sale. Am realizat un chestionar care are în vedere formele motivaţiei care ne-au interesat: renumerarea salarială: mărimea renumerării. Am ales metoda anchetei pe bază de chestionar pentru determinarea motivaţiei întrucât ne permite cel mai usor să ajungem la motivele satisfacţiei individului. Pentru efectuarea acestui studiu au fost luaţi în considerare 40 de subiecţi angajaţi ai băncii RBS din Iaşi (atât forţa de vânzări directe cât şi angajaţii din sucursală ).Performanţa angajaţilor ca obiectiv al procesului managerial.

4.(Anexa 3. cu persoane din exterior.cel al echipei de vânzãri şi Branch Manager. În ceea ce priveste metoda de evaluarea a performanţelor s-a ales metoda scãrilor de evaluare graficã. (Anexa 1). . execuţie. înrudite. Un volum mai mare de informaţii se poate depista mai usor angajaţi potriviţi pentru promovare sau pentru ocuparea noilor posturi. siguranţã. cantitatea de informaţii fiind mai mare. Modelul utilizat (Anexa 2) pentru evaluare este îmarţit în cinci pãrţi fiecare subdivizându-se în alte pãrţi: 1. organizare. La evaluare este foarte importantã judecata managerului care trebuie sã fie obiectivã şi bazatã pe performaţele reale ale angajaţilor. judecatã. creativitate. În acest chestionar s-a folosit o scală de raspuns adaptată fiecărui tip de întrebare în care angajaţii trebuie să ia în considerare răspunsul care consideră că-i reprezintă din punctul de vedere al nivelului lor de motivaţie. Page | 29 munca .al sucursalei RBS) şi are la bazã raţionamentul cã sunt persoanele cele mai autorizate sã evalueze în mod realist şi obiectiv performanţele subordonaţilor. Cap IV. angajaţii urmând a fi plasaţi pe un anumit nivel al grilei în funcţie de diferite criterii specifice. Anexa 4). Soluţionarea problemelor: recunoaştere. creşte şansa ca aprecierea sã fie mai completã. Rezultate: operaţiuni. 5. 2.- promovarea: posibilitatea şi disponibilitatea de promovare. De aceea managerul ţine acorduri de performanţã şi rapoarte zilnice în care înregistreazã fapte şi atitudini relevante despre subordonaţi. Relaţiile cu oamenii: cu subordonaţii. spiritul practic. Evaluarea a fost realizatã de cãtre manager (ASM. 3. Modul de administrare: planificare. cu alte persoane din firmã. Aceasta constã în folosirea scãrilor. Dacã evaluarea se face de cãtre un grup de sefi ierarhici (ASM şi Branch Manager).condiţiile (mediul) de muncă: mediul de lucru profesionist care permite dezvoltarea profesională a individului. costuri. Cunostinţe: de bazã. analizã. comunicare. alese de cei care efectueazã evaluarea. acesta constituind un avantaj al obiectivităţii datelor recoltate.2 Cerectare a corelaţiei motivare – performanţã în cadrul sistemului bancar: prezentarea şi prelucrarea rezultatelor .

FiguraIV.Conform primei ipoteze unde s-a presupus cã existã o relaţie pozitivã între nivelul renumerãrii salariale şi nivelul de performanţã a rezultatelor a fost infirmatã.facultate. nivelul pregãtirii profesionale (master.1 Q: Credeti ca nivelul remunerarii dv fata de nivelul remunerarii din organizatii comparabile este unul: Nici un raspuns/Nu M ai ridicat stiu Mult mai redus 5% 8% 15% Comparabil egal 18% Mai redus 54% Q: Criteriile de evaluare profesionala si de stabilire a salariului va sunt: Foarte neclare 18% Foarte clare 8% Figura IV. Fapt ce se datoreazã Page | 30 realizãrii nivelului salarial al angajaţilor sunt luate în considerare şi alte variabile. institut). importanţa postului ocupat.2) Figura IV.1. 2 Destul de clare 25% Destul de neclare 23% Asa si asa 27% . S-a luat în considerare şi existenţa acestor variabile întrucât în ceea ce priveşte criteriile de evaluare profesionalã şi de stabilire a salariului nu sunt foarte clare pentru angajaţi.(Figura IV. dovedindu-se cã existã chiar o corelaţie pozitivã între salariu şi criteriile de stabilire a acestuia. spre exemplu : vechimea în muncã. Acest fapt putând atrage dupã sine şi un nivel scãzut al motivaţiei determinatã de salariu.

cunoaşterea de limbi strãine la un nivel ridicat. Şi totuşi de ce deşi cu un nivel de performanţã atât de ridicat salariile angajaţilor nu sunt pe mãsura asteptãrilor lor? Ca sã clarificãm aceastã întrebare am purtat o discuţie atât cu Area Sales Manager-ul cât şi cu Branch Manager-ul bãncii accentuând şi implicaţiile pe care le are acordarea unui salariu mai bun. o mai mare siguranţã a locului de muncã. eficacitate în îndeplinirea muncii şi cultivarea responsabilitãţilor. În ceea ce priveşte ipoteza a doua care spune cã apreciem a exista o relaţie directã între promovare ca formã a motivaţiei şi performanţa totalã a angajaţilor ea este confirmatã. în condiţiile în care performanaţele sunt foarte ridicate. Aceasta se bazeazã pe corelaţia pozitivã între dimensiunile care constuie rezultatele performanţei: eficienţa şi controlul costurilor şi operaţiuni costuri şi siguranţã în îndeplinirea responsabilitãţilor. ca dimensiune a performanţei totale se poate constata cã 42. cultivarea propriilor abilitãţi şi compeţente profesionale. funcţie. În ceea ce priveste legãtura dintre posibilitãţile de promovare şi nivelul de cunostinţe. Posibilitãţile multiple de promovare profesionalã este una din cauzele motivatoare ale creşterii performanţelor întrucat atrage dupa sine creşterea nivelului salarial. siguranţa şi operaţini. Astfel cã deşi angajaţii au un salariu scãzut sunt motivaţi sã-şi creascã performanţele din prisma altor motive decât cel al salariului: obţinerea de experienţã. Fapt ce se datoreazã criteriilor de promovare care sunt bine stabilite la nivelul organizaţiei: acumularea de noi cunostinţe specifice domeniului bancar în care sunt antrenaţi.Page | 31 Se poate spune cã cerinţa unor salarii mai mari este conformã cu realitatea având în vedere peformanţele de nivel ridicat al angajaţilor. Raspunsul a fãcut referire la variabile pe care le-am intuit a fi implicate în criteriile de acordare a salariului (vechime. dorinţa de cunoastere. Aceste implicaţii se refera la scãderea fluctuaţiei de personal care se creeazã datoritã salariilor mai mici. mai ales în condiţiile în care .media de varstã a celor luaţi în considerare este de aproximativ 25 ani.9% dintre cei chestionati cu calificativul . schimbarea statutului social. nivel de pregãtire).

Acest procent mic este explicabil prin resimtirea ca o obligativitate a schimbãrii în cazul în care orientarea se face de cãtre forurile superioare. decât în altul unde ar trebui sã Page | 32 acumuleze şi perfecţioneze cunostinţele. Acest lucru se datoreazã şi faptului cã individul îşi cunoaşte singur propriile limite şi posibilitãţi. Doar 15. Drept explicaţie de ordin psihologic se datoreazã faptului cã promovarea este mai sigurã şi mai rapidã în cadrul departamentului în care dispune de un nivel ridicat de cunoştineţe.8% dintre cei evaluaţi cu calificativul bine doresc sã fie orientaţi la sugestia managerului. Acest fapt scoate în evidenţã o personalitate maturã care constientizeazã cã în condiţiile economiei de piata competitivitatea este cea care îşi spune cuvântul. .( Figura IV. precum şi gradul de compatibilitate între caracteristicile personalitãţii sale şi cerinţele postului respectiv.1% sunt parţial convinşi cã promovarea se face pe merit.3 Nu stiu/Nu pot sa ma pronunt 20% Nu prea cred ca este asa 13% Sunt absolut convins de aceasta 28% Sunt partial convins de aceasta 39% . Dintre cei care au fost evaluaţi cu calificativul foarte bine 42. Astfel.Privind posibilitãţile de promovare 33.foarte bine nu doresc sã-şi schimbe funcţia prin mutarea în alt departament. Cu privire la criteriile de promovare.9% din cei evaluaţi cu calificativul foarte bine doresc sã se orienteze singuri cãtre o anumitã poziţie în cadrul firmei. tot ca posibilitate de promovare şi nivel de cunostinţe 61. De asemenea sub aspectul orientãrii cãtre o anumitã poziţie în cadrul firmei. care sunt evaluaţi cu calificativul foarte bine. se poate spune cã acest fapt suplineste un neajuns exprimat în urma neconfirmãrii ipotezei numarul 1. cu o frecvenţã de 57.9% considerã cã între preocuparea pentru dezvoltarea propriilor abilitãţi personale şi profesionale şi promovare existã o legaturã destul de strânsã. şi anume.3). Q: Credeti ca promovarea in organizatie se face pe merit? Figura IV.3% dintre cei ce au obţinut califivativul foarte bine sunt parţial convinsi cã gãsesc posibilitãţi de promovare în aceastã organizaţie. Putem trage concluzia cã între variabila promovare şi performanţã totalã a individului existã o corelaţie directã pusã îevidenţã prin datele obţinute. dintre cei chestionati. stabilirea unor criterii clare de promovare care atrag dupã sine şi criterii de creştere a salariului.

trainingul profesional în care este angajaul implicat. . trebuie luatã în considerare şi lipsa corelaţiei referitoare la siguranţa locului de muncã. Motivaţia faţã de muncã în sine care face referire la interesul pentru muncã depusã. Tot în legãturã cu motivaţia faţã de muncã cu o frecvenţã de 50% dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine considerã cã munca îi stimuleazã aşa şi aşa. acest fapt se poate datora unei legãturi mai slabe faţã de muncã în sine a angajaţilor şi gradul în care aceasta reprezintã interesele lor. atrãgãtoare. şi în procente egale 8. Din punct de vedere psihologic. Cauze ale lipsei acestei corelaţii sunt alte variabile care apar între motivaţia muncii în sine şi performanţele individului: trasãturile de personalitate ( nevoia de realizare.6% dintre cei evaluaţi cu calificativul bine sunt motivaţi doar parţial de munca pe care o fac. provocarea pe care ar trebui sã o reprezinte aceastã muncã pentru individ. siguranţa locului de muncã nu coreleazã direct cu performanţa totalã asa cum am presupus în ipoteza a treia. dezvolatrea de noi capacitãţi). directã.3% din cei evaluaţi cu foarte bine şi 53. nivelul de provocare. dar şi de tipul muncii realizatã de individ: monotonã. rutinierã.Page | 33 Cea de a treia ipotezã potrivit cãreia se presupune cã existã o corelaţie directã şi pozitivã între motivaţia faţã de muncã a individului şi creşterea performanţei totale nu se confirmã. Asadar performanţele de nivel înalt nu se datoreazã siguranţei locului de muncã. intelectualã. creativã. Detaliind relaţia dintre motivaţia faţã de munca în sine şi performanţa globalã a angajatului. Continuând presupunerile asupra legãturii dintre motivaţia faţã de muncã în sine şi performanţa globalã a angajaţilor. ea fiind consideratã cu o frecvenţã de un caz dintre cei evaluaţi cu calificativul bine şi de nici un caz dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine ca fiind foarte sigurã. 58.3% dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine considerã cã munca în sine îi stimuleazã foarte mult sau destul de puţin în obţinerea performanţelor. În acelaşi timp peste 50% dintre cei evaluaţi o considerã ca fiind sigurã.

care poate duce la satisfacţie în muncã. în care au fost antrenaţi.9% ( în codiţiile unui rãspuns multiplu) dintre cei care au fost evaluaţi cu calificativul bine sunt de pãrere cã trainingul profesional ar duce la creşterea performanţelor. Astfel ipoteza presupunerii unei corelaţii directe şi pozitive potrivit cãreia motivaţia faţã de munca în sine duce la creşterea performantelor a fost infirmatã. Ceea ce îi motiveazã pe angajaţi în creşterea performanţelor îl reprezintã.4 Q: Ce simtiti fata de munca pe care o faceti? Nu ma satisface decat intr-o mica masura 12% Nu stiu/Nu pot sa ma pronunt 3% Ma satisface pe deplin 30% Ma satisface partial 55% Se considerã cã existã o corelaţie pozitivã între condiţiile de lucru (mediul profesional de lucru) şi creşterea performanţei totale a angajaţilor. cu recomandãri clare poate duce la cresterea performanţelor ). Aceasta fiind confirmatã. cu termene corect stabilite. Prin urmare ei considerã cã nivelul lor de dezvoltare poate creşte prin realizarea training-urilor de naturã profesionalã. Aceastã lipsã a corelaţiei se poate datora alegerii nereprezentative pentru angajati a trainingului care Page | 34 sã fie considerat important pentru creşterea performanţelor. În acest caz s-a acordat atenţie tipului de training-uri care sã ducã la creşterea preformanţelor: cu o frecvenţã de 92.În ceea ce priveste interesul angajaţilor faţã de programul de training.4) Figura IV. reprezintã ipoteza a patra.Avand o frecvenţã de 66. (Figura IV.7% dintre cei evaluaţi cu calificativul foarte bine . şi performanţa totalã nu existã o corelaţie . în primul rând mediul prietenesc şi relaxat de lucru în aceastã organizaţie (cu o frecvenţã de peste 55% dintre cei evaluaţi cu calificativul bine şi foarte bine considerã cã munca în echipã. fãcând referire la condiţiile de lucru.

8 0. nu Figura IV. rg Ra an Op iza sp or lat tu t ni a m i ei tat Se ate ile cu ria rit de la a te pr al om oc ov ul Po Po ar ui sib e sib de ili ili m tat t at un ile Nu ea ca de de pr es am tra up in af un in ac g eo ea m sc un ul ca tat so lic ita Al nta te m ot iv e M Concluzii şi propuneri : În ceea ce priveste aceasta lucrare şi-a propus sã studieze divergenţa sau convergenţa dintre . sã se punã accent pe munca în echipã. un mediu de lucru relaxat.2 0 55% 43% 35% 25% 23% 20% 18% 10% 8% 5% 5% 5% motivaţie cu diferitele sale forme şi performanţa angajaţilor. M ed iu ed lp iu lp ri e ro ten fe es sio cs ni ir Po Po st el a sib at e di xa n ili fi or t t at o ga ed ra ni m ea za pa tie fa de ce Bu lan ca na sa ri e re re ra pu sp tat re ie a lt ao .4 0.considerã cã mediul profesionist de lucru din cadrul firmei duce la creşterea performanţelor..6 0.. Din punct de vedere psihologic putem concluziona cã în realizarea unor performaţe de nivel înalt este foarte important sã se asigure condiţii de lucru profesioniste. 5 Q: Ce va atrage cel mai mult la munca in aceasta organizatie? 1 0. Page | 35 tensionat.

reprezintã ipoteza a patra care a fost cofirmatã.Astfel pe lângã aceste variabile ce tebuie luate în considerare trebuie avutã in vedere şi perioada de ‘crizã’ prin care trece economia în prezent. Efectul acestor variabile moderatoare este greu . ci doar cã între ele intervin multe alte variabile intermediare. intelectualã. institut). nevoia lor de dezvolatare socio-profesionalã. Posibilitãţile multiple de promovare profesionalã este una din cauzele motivatoare ale creşterii performanţelor întrucât atrage dupã sine creşterea nivelului salarial. atragãtoare. împortanţa postului ocupat. nivelul de pregãtire. un mediu de lucru relaxat. creativã. deşi ea este pozitivã.Din rezultatele cercetãrii se observã cã intre motivaţie şi performanţã nu existã o corelaţie semnificativã. Trebuie luate în considerare şi alte variabile: trasãturile de personalitate ale celor investigati. De asemenea se poate spune cã între promovare ca faţetã a motivaţiei existã şi performanţã totalã a angajaţilor existã o relaţie directã. Se poate considera cã existã o corelaţie pozitivã între condiţiile de lucru (mediul profesional de lucru) şi creşterea performanţei totale a angajaţilor. directã. dar şi de tipul muncii realizatã de individ: monotonã. Ipotezele cercetãrii au avut în vedere existenţa unei corelaţii directe între nivelul renumerãrii Page | 36 salariale şi nivelul de performanţã a angajaţilor. o mai mare siguranţã a locului de muncã. sã se punã accent pe munca în echipã. Cauze ale lipsei acestei corelaţii sunt alte variabile care apar între motivaţia muncii în sine şi performanţele individului: trasãturile de personalitate ( nevoia de realizare. trainingul profesional în care este angajatul implicat. rutinierã. provocarea pe care ar trebui sã o reprezinte aceastã muncã pentru individ. importanţa postului ocupat. schimbarea statusului social. Din punct de vedere psihologic putem concluziona cã în realizarea unor performaţe de nivel înalt este foarte important sã se asigure conditii de lucru profesioniste. Legãtura nesemnificativã între motivaţie şi anumite aspecte ale ei şi performanţa nu înseamnã cã legãtura dintre aceste aspecte ale comportamentului organizational nu existã.facultate. ipotezã ce a fost infirmatã întrucât în realizarea nivelului salarial al angajaţilor sunt luate în considerare şi alte variabile cum ar fi: vechimea în muncã. siguranţa locului de muncã nu coreleazã direct cu performanţa totalã asa cum am presupus în ipoteza a treia. nivelul pregãtirii profesionale (master. nivelul de provocare. În aceste condiţii contradicţiile care au aparut cu privire la corelaţiile dintre motivaţie si performanţã angajaţilor trebuie eliminate prin realizarea unei cercetãri pe un lot mai mare de subiecţi. dezvoltarea de noi capacitãţi). Motivaţia faţã de munca care face referire la interesul pentru muncã depusã.

separarea influenţei fiecãreia dintre ele fiind dificil de fãcut . dar şi la scãderea fluctuaţiei de personal. sistem de bonusãri şi recompense în funcţie de calitatea şi cantitatea muncii depuse. posibilitãţile de promovare în funcţie de performanţe. cu atât mai mult cu cât Page | 37 angajaţii doresc recunoaştere şi implicare în satisfacerea nevoilor.de depistat deoarece ele acţioneazã concomitent. şi de asemenea pe un lot reprezentativ de subiecţi care sã permitã generalizarea rezultatelor. În aceste condiţii trebuie sã se punã la punct în functie de domeniul de lucru al fiecãrei organizaţii: un sistem de salarizare dupã criterii clar stabilite. Se poate concluziona cã importanţa motivaţiei pentru realizarea performaneţelor de nivel înalt nu trebuie neglijatã. Motivaţia în muncã duce la creşterea performnaţelor. la scãderea absenteismului. Anexa 1 CHESTIONAR PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMNANE . fãrã ca autoritatea şi controlul extern sã aibã efect negativ. Motivarea şi performanţa se aflã într-o relaţie controversatã care necesitã a fi studiatã având în vedere multitudinea de variabile care pot interveni în legãtura dintre ele. Managerii sunt tot mai mult preocupati de motivare în munca lor.

Credeţi cã nivelul remunerãrii dumneavoastrã faţã de nivelul remunerãrii din alte organizaţii comparabile este unul: o o o o o Mai ridicat Comparabil egal Mai redus Mult mai redus Nu ştiu 2. Pentru ce sumã în plus la salariu ţi-ai schimba actualul job dacã ţi s-ar face o ofertã de cãtre un alt angajator? o o o 50 Euro 100 Euro 200Euro 3.Criteriile de evaluare a performanţelor şi de stabilire a salariului sunt: o o o o Foarte clare Destul de clare Destul de neclare Foarte neclare . a urmãtoarelor informaţii despre organizaţie şi despre dumneavoastrã.Vã rugãm sã precizaţi prin marcarea cu un (X). Page | 38 Despre organizatie Despre Dumneavoastra 1.

. La actualul job consideraţi ca sunteţi plătit sub valoarea dumneavoastrã? 7.În ce măsură sunteţi mulţumit de actualul job? o Foarte mulţumit o Oarecum mulţumit o Mijloc o Oarecum foarte nemulţumit o Nemulţumit 9. Credeţi cã aveţi şanse de promovare la actualul loc de muncã? 5.Credeţi cã promovarea în firmã se face pe merit? o o o o o o Nu Nu ştiu Sunt partial convins Sunt convins Da Nu 6.Ce simtiţi faţã de munca pe care o faceţi? o o o o Nu mã satisface Nu stiu Mã satisface pe deplin Mã satisface partial 8.o o Page | 39 o Asa şi asa Da Nu 4.Ce vã atrage cel mai mult la munca în aceastã organizaţie? o Mediul prietenesc şi relaxant .

o Mediul profesionist din organizaţie o Posibilitatea de a face carierã o Poate fi o rampã de lansare spre alte organizaţii Page | 40 o Buna reputaţie a organizaţiei o Rasplata materialã o Oportunitãtile de promovare o Securitatea locului de muncã o Posibilitatea de training o Posibilitatea de a mã face ascultat o Nu presupune o mare solicitare o Alte motive Anexa 2 .

3. Operatiuni: nivelul de performanta a rezultatelor in aria proprie de responsabilitate Costuri : eficienta in controlul costurilor Siguranta : eficacitate si siguranta in indeplinirea responsabilitatilor 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 4 3 2 1 II. 2. REZULTATE 1.FISA de EVALUARE Managerul isi evalueaza si clasifica subordonatii. 2. CUNOSTINTE 1. care sunt utile pentru obtunerea performantei Spiritul practic : capacitatea de aplicare a cunostintelor si de exercitare a responsabilitatilor . De baza : cunostinte necesare pentru indeplinirea 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 responsabilitatilor primare Inrudite : cunostinte in domenii. Nivelul performantei Denumirea criteriilor FB 5 B 4 M 3 S 2 FS 1 Page | 41 ki I. 3.

antrenarea si motivarea subordonatilor Cu alte persoane din firma : colaborarea Cu persoane din exterior : eficacitate in reprezentarea firmei in relatiile cu altii V. Cu subordonatii : eficacitate in selectarea. Planificare : capacitate de anticipare a nevoilor. RELATIILE CU OAMENII 1. de stabilire a obiectivelor si elaborare a programelor Comunicare : capacitate de transmitere a informatiilor (oral si in scris) Executie : eficacitate in indeplinirea obiectivelor. 4. 2. 3. SOLUTIONAREA PROBLEMELOR 1. MODUL DE ADMINISTRARE 1. 2. 4. Judecata : calitatea recomandarilor si a solutiilor responsabilitatilor proprii IV. 2. masurarea rezultatelor si luarea masurilor active Organizare : eficacitate in distribuirea muncii si in delegarea responsabilitatilor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 4 3 2 1 Anexa 3: Acord lunar de performanta .III. 3. Recunoastere : abilitatea de a “vedea” problemele si conditiile favorabile de solutionare Analiza : abilitatea de a evalua influenta factorilor Creativitate : originalitatea gandirii in indeplinirea 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 5 4 3 2 1 Page | 42 3.

Detalii Activitate individuala Zilnic Standard de performanta Saptamanal Lunar 50 3 15 200 60 Zilnic Activitate luna anterioara Saptamanal Lunar Noi contacte Intalniri clienti 10 Produse depuse Produse aprobate 1 - 5 - 20 1 5 - - Realizat de Revizuit de ASM Aprobat de D.Foarte bine /2. Manager Anexa 4 Raport zilnic de activitate DSE DAILY REPORT Data 05. Mediu/4.2009 Nume: Valentin Nedelcu Recomandari cerute Crt Company Contact Phone . De imbunatatit in aceasta luna (se completeaza de ASM) ASM Evaluare 4.evaluare Prezenta Activitati de vanzari Cunoasterea produselor Abilitati de vanzare (1.Data : Nume: Data angajarii: Luna: Page | 43 1.Scazut/5.Foarte scazut) 3.11.S. Evaluare Plan Plan Continut Auto. IULIE Analiza performantelor AUGUST E Performanta SEPTEMBRI luna Performanta Plan aceasta Performanta Plan 2.Bine /3.

persoana de contact. nr tel ora 9 1 2 3 4 number Page1044 Ora | Ora 11 Telefoane Intalniri stabilite Refuzuri Total Ora 12 Ora 13 Intalniri noi pentru ziua urmatoare Crt Companie 1 2 3 4 5 Ora 14 Ora 15 Ora 16 Aplicatii Semnate Ora 17 Anexa 5: Organigrama RBS .person Nume.

Page | 45 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful