Curriculum la decizia colii TITLUL OP IONALULUI: ENGLISH IS FUN TIPUL OP IONALULUI: la nivelul disciplinei ARIA CURRICULAR : Limb i comunicare

AN COLAR: 2010 - 2011 CLASA: a II-a A PROPUN TOR: prof. ILINC I DANIELA ABILITATEA: absolventa Facult ii de Limba i Literatura Român (+limba englez )

I. ARGUMENT: Copilul de ast zi este protagonistul marilor experien e: desene animate noi, calculatorul, jocuri i juc rii importate, excursii în str in tate. Copiii acestui mileniu au nume cu rezonan e interna ionale. Înva limba englez de la gr dini i se familiarizeaz cu primele ei taine. Prin acest op ional vin în sprijinul asimil rii cu succes a unei limbi noi, obligatorii începând cu clasa a III-a. Acum mai este timp de a înv a excesiv prin exerci ii orale, prin cântece i jocuri specifice vârstei. Se dore te cultivarea încrederii în sine i dezinvoltur în utilizarea limbii engleze în situa ii diverse de comunicare. Jocul se afl , de asemenea, în centrul activit ilor de înv are, având un impact major in captarea aten iei, facilitând procesul de predare-înv are. II. OBIECTIVE: Cursul î i propune s dezvolte capacitatea de exprimare oral a elevilor, precum i capacitatea de a reac iona verbal i non-verbal la mesajele auzite. De asemenea, elevii vor cunoa te poezii i cântece în limba englez , iar jocurile i concursurile le vor dezvolta spiritul de observa ie i de competi ie.
OBIECTIVE DE REFERIN I ACTIVIT I DE ÎNV ARE:

1. DEZVOLTAREA CAPACIT II RECEPTARE A MESAJULUI ORAL

DE ACTIVIT I DE ÎNV ARE: - exerci ii de identificare i discriminare - exerci ii de r spuns la comenzi i la formule simple de comunicare în societate - exerci ii de r spuns la comenzi i la întreb ri - exerci ii de tip adev rat / fals (yes / false) ACTIVIT I DE ÎNV ARE: - exerci ii de pronun ie - exerci ii de repetare dup model a unor cuvinte, sintagme, propozi ii - recitare de poezii, interpretare de cântece - dialoguri simple, pe perechi - jocuri i concursuri didactice

OBIECTIVE DE REFERIN : 1.1 s recunoasc sunete specifice limbii engleze 1.2 s disting cuvinte i sintagme în fluxul verbal 1.3 s reac ioneze verbal / nonverbal la un mesaj audiat 1.4 s desprind sensul global al unui enun simplu 2. DEZVOLTAREA EXPRIMARE ORAL CAPACIT II DE

OBIECTIVE DE REFERIN : 2.1 s articuleze sunete, izolat i în cuvânt / grupuri de cuvinte, respectând accentul i intona ia specifice limbii engleze 2.2 s reproduc enun uri simple / p r i ale unui enun 2.3 s produc enun uri simple, adecvate unor situa ii de comunicare uzual

descrieri orale .jocuri didactice IV. MODALIT I DE EVALUARE: a) ELEVII VOR RECEPTA: .com VI.animale .Cr ciun . BIBLIOGRAFIE y Stoenescu. WHAT IS YUOR NAME? 2. VALORI I ATITUDINI:.scurte dialoguri orale .competitivitate VOCABULAR REFERITOR LA: persoane .descriere de imagini. Ana-Magdalena: Having fun with English. IN THE KITCHEN 11. Ed. englishforfun.desene .concursuri . prezentare de mini-proiecte pe teme date .membrii familiei . BUILDINGS V. THE THINGS FOR THE SCHOOL 4. MY FAMILY 8. 2003.cooperare . y Ionescu. NUMBERS 5.numere . Iord chescu.interesul fa de ideile i rezultatele muncii celorlal i .meserii . SEASONS 7. Ed.ac iuni nonverbale . Cristina: Limba englez disciplin op ional . Aramis. COLOURS 6.Aramis y www.r spunsuri la întreb rile profesorului .culori .obiecte colare .promovarea creativit ii . IN THE STREET 14.mesaje orale exprimate de profesor i colegi b)ELEVII VOR REALIZA:. CON INUTURI: LISTA DE CON INUTURI: 1.III. MY CLASSROOM 3. MY TOY 9. FOOD 12. Mariana.atitudinea deschis fa de ceilal i . VEGETABLES 13. pe perechi . ANIMALS 10.respectul fa de ceilal i .dialoguri simple.

a se prezenta i a prezenta pe cineva . animale. ac iuni . obiecte.a exprima ceea ce î i place i ceea ce nu î i place . on) FUNC II DE COMUNICARE: a saluta i a r spunde la salut .STRUCTURI: interogativ - p r ile corpului înc perile locuin ei mobilier mâncare fructe legume haine prezentul simplu al verbului "a fi" la afirmativ i imperativul adjectivele demonstrative: this pluralul substantivelor adjectivele posesive "my" i "your" genitivul cu 's adjectivele "there is "/ "there are" "have got"/"has got" la afirmativ i interogativ prezentul simplu ± afirmativ.a identifica elemente din universul familiar .a descrie persoane. want) prepozi iile ( in. under.a da instruc iuni . locuri . interogativ i negativ (like.a mul umi i a r spunde la mul umiri .a cere i a da informa ii (de ordin personal.a exprima dorin e .a exprima posesia .a localiza persoane. despre mediul înconjur tor) .

i spun vârsta. ore 2 S pt. y S recunoasc obiectele din jurul lor. SEASONS 7. y Exerci ii de vocalar: singularplural. y Reguli de pronun are. MY ROOM Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are. Con inuturi Nr. I-II Obs. WHAT IS NAME? YUOR 2 MY CLASSROOM 3 THE THINGS FOR THE SCHOOL 4 NUMBERS 5. 1 Unit i de înv are Ob. 1 y S recunoasc cele patru anotimpuri. 2 y S color m. MY FAMILY 8. y s r spund întreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport. ref. y S . y S pronun e corect cuvintele noi. y S recunoasc culorile primare i binare din desene. 1 y s repete dup auz cuvintele noi. COLOURS 6. y S ordoneze numereledate. y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp. y Numirea rudelor de gradul I i al doilea. 1 y Obiectele colarului y Formulare de întreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 2 y S numere pân la 10. 1 y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos. y Executarea unor comenzi de închidere/deschidere a unor obiecte din clas . y s foloseasc corect prepozi iile y III IV V-VI VII-VIII IX X XI . y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori.PLANIFICAREA CALENDARISTIC Nr. y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu. 1 y Recunoa terea componen ei unei familii. crt. y S numere cresc tor i descresc tor (cu suport vizual).

y Folosirea pronumelor personale la singular i plural. y pronumele personale. y s numere obiectele desenate. FRUITS ´on´ i ´under´. y s recunoasc culorile înv ate. y sî pronun e corect cuvintele noi. FOOD 14. ANIMALS 11. y Recunoa terea obiectelor din buc t rie. y Memorizare. y folosirea imperativului. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. TOOLS FOR KITCHEN THE 13. y Verbul Äto have´/ Äa avea´. y s comunice oral cu suport vizual. y denumirea juc riilor. y verbul ´Ihave´. y S formuleze întreb ri pe baza imaginilor din textul suport. y memorizarea unor versuri. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. IN THE KITCHEN 12. MY TOYS 10. y Coloreaz imaginea. y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. y Folosirea verbelor las persoana a III-a singular. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular în enun uri noi. y S traduc enun uri scurte cu suport vizual. y folosirea verbului a avea (to have) în enun uri scurte. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe.9. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente. y adjectivul posesiv: MY. y Recapitulare. y citim i înv m! y S r spund întreb rilor. y s repete denumirile unor animale. y S utilizeze vocabularul român- 3 XIIXIV 1 XV 2 XVIXVII 2 XVIII XIX 3 XX XXII 2 XXIII XXIV .

y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. BUILDINGS 18. y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment. y S cânte. y S indice data na terii i a vârstei. s recite. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini. IN THE STREET 17. y S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. y S denumeasc mijloacele de transport. y S enumere obiectele de îmbr c minte folosite în ocazii speciale. VEGETABLES 16. y S deseneze un col din localitatea sa. y Recapitulare. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. EVALUARE y S se familiarizeze cu semnele de circula ie. y S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice. reprezentând cl diri importante. y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o localitate. y REVISION 4 XXV XXVIII 2 XXIX XXX 2 XXXI XXXII 2 XXXIIIXXXIV 1 XXXV . y S repete culorile.15. MY BIRTHDAY! englez pentru a c uta cuvinte noi. y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume.

y S recunoasc obiectele din jurul lor. sinteza. culori Fi e de munc Proba oral 1 Proba oral 2 Proba oral 1 . y S formuleze întreb ri. 3. Textul scris Caiet Tabl Desene. y S ordoneze numerele. culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Tabl Desene. analiza Problematizarea. continut 1. Detalieri de Crt. ore 2 Proba oral Exercitii de identificare Dialoguri scurte Repetarea unor comenzi. culori Activitati de invatare Jocuri Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Resurse Organizare Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. REVISION y S r spund unor întreb ri. y Reguli de pronun ie ILOR DE ÎNV ARE Resurse Materiale Textul scris Caiet Tabl Desene. y Executarea unor comenzi de închidere/deschidere a unor obiecte din clas . sinteza. 2. WHAT IS YOUR NAME? y Numele propriu i al membrilor familiei y Pronumele personal y Reguli de pronun are. NUMBERS 0-10 y S numere pân la 10. compara ia Memorizare Munca individual Activitatea de grup Exerci iul. THE THINGS FOR THE SCHOOL y Obiectele colarului y Formulare de întreb ri i r spunsuri y Descoperirea unor reguli noi de pronun ie y Singular/plural 4. compara ia Memorizare Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. Jocuri Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul. Jocuri Poezie Proba oral 1 Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Poezie Activitati de repetare Exercitii de identificare Dialoguri scurte Exerci ii de vocabular Memorizare Poezie. 5. Evaluare Nr . analiza Memorizare. analiza Problematizarea. culori Textul scris Caiet Tabl Desene. Reguli de pronun are.Proiectarea UNIT Nr. MY CLASSROOM y Obiectele colarului din mediul clasei y Executarea unor mi c ri sus/jos. culori Fi e de munc individual Textul scris Caiet Desene. analiza Munca individual Activitatea de grup Portofoliul Exerci iul.

citire explicativ i selectiv . Jocuri. citire explicativ i selectiv . Jocuri. Exerci ii de identificare. y s foloseasc corect prepozi iile ´on´ i ´under´. Portofoliul Fise de munc independent Exerci iul. y Numirea rudelor de gradul I i al doilea. y Exerci ii de vocalar: singularplural. Fise de munc independent Exerci iul. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 9. Poezie. Exerci ii de identificare. individual Fi suport de lucru Portofoliul Culori Proba oral 1 Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 8. COLOURS y S recunoasc culorile primare i binare din desene. SEASONS y S recunoasc cele patru anotimpuri. y adjectivul posesiv: MY. Activitati de repetare Exercitii de completare a exerci iilor orale Repetarea colorilor Ini iere unor dialoguri în perechi Poezie. MY TOYS y denumirea juc riilor. analiza Activitate independent Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 10. Exerci ii de vocabular: timpul prezent: I see. Jocuri. Activit i de repetare. 7. Poezie. y S pronun e corect cuvintele noi. MY FAMILY y Recunoa terea componen ei unei familii. MY ROOM y s repete dup auz cuvintele noi. citire explicativ i selectiv . Jocuri. Proba oral 3 . Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Desene. Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. citire explicativ i selectiv . Desene. Exerci ii de identificare.6. citire explicativ . y S repete propozi ii scurte folosind adjective ce denumesc culori. Familiarizarea cu noi cuvinte caracteristice anotimpurilor. Poezie. Jocuri. Dialoguri scurte. Dialoguri scurte. Dialoguri scurte. Poezie. Analiza i sinteza Munc în perechi memorizare. s numere obiectele desenate. y S denumeasc culorile caracteristice fiec rui anotimp. y s alc tuiasc propozi ii scurte folosind prentul simplu. y folosirea imperativului. Activit i de repetare. Activit i de repetare. Poezie. y s r spund întreb rilor legate de gradele de rudenie prezentate de textul suport.

perechi. Desene. y S formuleze întreb ri pe baza imaginilor din textul suport. portofoliul Memorizare Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e Proba oral 1 Fi suport de lucru Portofoliul Culori Plan e 1 Proba oral Textul scris Caiet Tabl Desene. y Verbul Äto have´/ Äa avea´. Poezie. Jocuri. y Folosirea pronumelor personale la singular i plural. Desene. IN THE KITCHEN y citim i înv m! y S r spund întreb rilor. pe individual . însu ite. y folosirea verbului a avea (to have) în enun uri scurte. y Citirea unor cuvinte/propozi ii scurte. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. 13. analiza. REVISION y S r spund unor întreb ri. Activit i de repetare. Citire selectiv i citirea cuvintelor dup explicativ . Poezie. TOOLS FOR THE KITCHEN y Recunoa. Dialoguri scurte. Dialoguri scurte. Analiza i sinteza Munc în perechi Memorizare. Exerci iul. Analiza i sinteza Munc în perechi Memorizare Activitatea independent Munca în grup Exerci iul.y 11. sintaza. citire explicativ i selectiv . culori Fi e de munc individual 1 Proba oral 14. y s recunoasc culorile înv ate. verbul ´Ihave´. analiza. transcrierea fonetic . Memorizare. Analiza i sinteza Munc în perechi Fise de munc independent Exerci iul. Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. y s pronun e corect cuvintele noi. Fise de munc independent Exerci iul. problematizarea. Poezie.terea obiectelor din buc t rie. 12. Lucrul pe fise de muc Munc în echip . Plan e. Exerci ii de identificare. Exerci ii de identificare. y s comunice oral cu suport vizual. Fise de lucru. Proba oral 2 . y S formuleze întreb ri. y S traduc enun uri scurte cu suport vizual. Poezie. Semestrul al II-lea Activit i de repetare. Jocuri. ANIMALS y animale. respectând regulile sinteza. Culori. Activit i de repetare. citire explicativ i selectiv .

Fise de lucru. y S formuleze întreb ri. Alegerea fructelor dintr/o în iruire de imagini. creta colorat . Citire selectiv i explicativ . respectând regulile însu ite. Citire selectiv i explicativ . creta. FRUITS y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc fructe. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . Proba oral 2 18. Culori. Plan e. portofoliul Citire selectiv i explicativ . y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. respectând regulile însu ite. VEGETABLES y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc legume.15. analiza. Activit i de repetare. y S deseneze/coloreze corespunz tor fructele din imagini. Tabla. analiza. problematizarea. Poezie. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. problematizarea. creta colorat . Dic ionar englezromân. Exerci iul. y S foloseasc corecte forme ale Activit i de repetare. Memorizare. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. Memorizare. Tabla. culori Fi e de munc individual Fise de lucru. respectând regulile Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. sinteza. Proba oral 2 . REVISION y S r spund unor întreb ri. 1 Proba oral 17. Culori. Tabla. Activit i de repetare. Munc în echip . 16. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. y S foloseasc corecte forme ale verbelor înv ate. Plan e. Lucrul pe fise de muc individual . Plan e. Munc în echip . Dic ionar englezromân. S deseneze doar fructele indicate i s le coloreze corespunz tor. Poezie. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. sinteza. pe perechi. y S foloseasc formele verbelor pentru persoana a III-a singular în enun uri noi. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . Textul scris Caiet Desene. Folosirea verbelor las pers a III-a sing. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . Fise de lucru./ Român-englez. sinteza. Exerci iul. FOOD y S se familiarizeze cu cuvintele ce denumesc alimente. Exerci iul. pe perechi. Proba oral 2 Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. Culori. S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. analiza.

REVISION. S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. y S utilizeze vocabularul românenglez pentru a c uta cuvinte noi. y S denumeasc mijloacele de transport. sintaza. reprezentând cl diri importante. Poezie./ Român-englez. Activit i de repetare. y Reguli de pronun ie y Exerci ii de vocabular. Munc în echip . problematizarea.19. Activit i de repetare. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . pe perechi. S citresc enun uri scurte cu ajutorul transcrierii fonetice. portofoliul Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. citirea cuvintelor dup transcrierea fonetic . BUILDINGS y S denumeasc cl dirile principa e dintr/o local itate. însu ite. culori Fi e de munc individual DIC IONAR. Textul scris Caiet Tabl Desene. y S repete culorile. S recunoasc ac iuni specifice omului i s alc tuiasc enun uri cu ele. respectând regulile însu ite. Memorizare. Dic ionar englezromân. y S formuleze întreb ri. respectând regulile însu ite. sintaza. problematizarea portofoliul Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. problematizarea. culori Fi e de munc individual Caiet Tabl culori Fi e de munc individual DIC IONAR. y S realizeze coresponden e între propozi ii i desene care le corespund. Rebus. IN THE STREET y S se familiarizeze cu semnele de circula ie. 1 1 Proba oral 2 Proba oral 21. y S deseneze un col din localitatea sa. 2 Proba oral . 20. analiza. verbelor înv ate. problematizarea portofoliul Textul scris Caiet Tabl Desene. Alegerea legumelor dintr/o în iruire de imagini/ cuvinte . S deseneze doar legumele indicate i s le coloreze corespunz tor. REVISION y S r spund unor întreb ri. Activitati de repetare Exercitii de completare a proprzi iilor scurte Exerci ii de vocabular Jocuri. analiza. Rebus.

y S cânte. Cântece. sintaza. 2 Proba oral 1 . alimente. MY BIRTHDAY! y S indice data na terii i a vârstei. Exerci ii de identificare a obiectelor de vestimenta ie. REVISION Activit i de repetare. Rebus. s recite. Dialoguri scurte. problematizarea portofoliul Textul scris Caiet Tabl Desene. Jocuri. culori Fi e de munc individual DIC IONAR.22. y S denumeasc alimentele specifice unui eveniment. Activitatea independent Munca în grup Exerci iul. analiza. y S enumere obiectele de îmbr c minte folosite în ocazii speciale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful