You are on page 1of 4

PROGRAM DE INTERVEN IE PERSONALIZAT I. INFORMA II DE BAZ : Numele i prenumele elevului : P. G. Data na terii: 05.09.

1999 Unitatea de înv mânt : coala General Nr. 45,clasa a-II-a; Domiciliul : Tg-Jiu, jud. Gorj, str. Z, bl. XII , ap. 8 Tata : P. F. Vârsta: 40 Profesia : ««« ;Mama: P. V. Vârsta: 37, Profesia««««««. Alte date despre familie: Elevul mai are un frate care înva în aceea i coal dar care nu prezint dificult i de înv are. Familia manifest o atitudine pozitiv fa de activitatea colar , cere periodic informa ii despre evolu ia copilului i este receptiv la sugestiile date de factorii educativi din coal . Echipa de interven ie: înv torul de la clas i cadrul didactic de sprijin. Alte persoane implicate in program: profesorul psiholog, familia, asistentul social; Data de elaborare a programului: 16. 11. 2006 Durata de desf urarea a programului: 16. 11. 2006 - 16. 02. 2007 II. STAREA ACTUAL A ELEVULUI comportament cognitiv - limbaj i comunicare: vocabular s rac, posibilit i de exprimare reduse, vorbire rar , ezitant , încetinit ; nu recunoa te toate literele; în scris apar omisiuni i înlocuiri de grafisme, nu face analiza i sinteza fonematic ; face confuzii vizuale ale literelor simetrice ,,b-d¶¶,inversiuni de litere, confuzii între consoanele surde i sonore ,,p-b¶¶. - matematic : Nu are formate deprinderile de numera ie corect în concentrul 0-30, nu în elege no iunea de num r compus, nu poate efectua opera ii de adunare i sc dere neoperând cu conceptele matematice. Realizeaz în plan concret mul imi de obiecte, dar nu în elege coresponden a mul ime de obiecte - num r, decât cu sprijin permanent. Autonomie personal i social :

- aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igien personal , cunoa te mediul ambiant i ac iunile din regimul zilnic ( mesele principale, activitatea colar , de joc, de odihn ).Prezint caren e în comportamentele motrice i în gesturile social-utile de autogospod rire .Se îmbrac singur i are grij în mare m sur de de propria îmbr c minte. - aria de socializare: elevul are o atitudine prietenoas , s-a acomodat destul de repede unor reguli colare de grup, dezvoltând rela ii interpersonale,îns în privin a achizi iilor cognitive, progresele au fost minime.Se deplaseaz singur de acas la coal i invers deseori. Comunic cu colegii i cu prietenii at t cât s realizeze un climat de desf urare a activit ilor comune. Psihomotricitate: elevul prezint o coordonare i o stabilitate a gesturilor i mi c rilor sale

posibilit i bune de comunicare oral . de integrare.toleran sc zut la frustr ri.medical: clinic s n tos.t. expresiv . .11. EVALUARE INI IAL Instrumente folosite în evaluare : fi a psihopedagogic . observa ia spontan i dirijat . citire ± scriere-calcul. (izolat i în cuvinte monosilabice.t.2006-16. IV . i auditiv a locului sunetelor b- 2.p.abilit i.gestual .01. adaptare inferioar la cerin ele programei colare pentru clasa a-II-a i a curriculumului.corespunz toare unei activit i de înv are eficient . dar întâmpin dificult i în organizarea conduitelor i structurilor perceptiv-motrice de spa iu. Formarea comportamentului de recunoa tere pe cale vizual d. e.2007. .sociabilitate relativ bun . psihopedagogic:dificult i de înv are . Raven-QI-75.convorbirea individual i de grup.c. s opereze cu consoanele b-d-p în activitatea de citit. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVEN IE Domeniul de interven ie: cognitiv. discalculie. Limba Român . pedagogic: nu face fa cerin elor educa ionale.testul de motricitate Ozeretski.elevul va fi capabil s identifice. probe curiculare. psihologic: intelect liminar.feed.c. dificult i de orientare.nevoia de afec iune. organizare i structurare spa ial .scriere Motiv de referin : reducerea dificult ilor de înv are prin exersarea i dezvoltarea capacit ilor instrumentale citit ± scris Scopul programului de interven ie: La sfâr itul programului. bisilabice. în cuvinte.QI-80. testul Goodenongh. Interven ii antecedente: elevul nu a mai beneficiat de un program de interven ie personalizat anterior.2006.2006-16.12. . Diagnostic: . Capacit i-competen e. lucru ce duce la slaba însu ire a cititscrisului. labilitate emo ional . de modele socio-umane i de sprijin gradat.back pozitiv în situa iile de individualizare a sarcinilor de înv are.capacit i relativ bune de înv are comportamental prin imita ie.lacune.12. . e. .) -16. percep ie slab . Schema corporal este structurat par ial corect iar lateralitatea fixat . Formarea capacit ii de fixare a sunetelor b-d-p prin citire i sriere în spa iul grafic. Obiective pe termen scurt: 1.16. III. s discrimineze. în nici un domeniu al dezvolt rii sale.competen e sporite în desf urarea activit ilor ludice (respect cu stricte e regulile jocului i duce la cap t sarcina didactic la nivelul propriu).dislexodisgrafie. deficit de aten ie. .nevoi: . citire.scris f r a face confuzii între ele. matricele progresive Raven. Goodenongh.

bisilabice. s-a ajuns la concluzia c datorit exerci iilor i activit ilor simple. p în orice context . d. Nivelul de plecare: elevul cunoa te majoritatea sunetelor.Se constat c abilitarea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea dificult ilor de înv are. cuvinte monosilabice.02.accesibile. citeasc silabe. I. Datorit slabei organiz ri spa iale. Formarea comportamentului de operare cu consoanele b-d-p în activit ile de citit-scris. discrimineze forma grafemelor b. formate din propozi ii care con in cuvinte în care se afl grafemele b. a adar în actul citirii i cel al scrierii.d. .fi e de lucru individuale.teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte. .int sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de munc independent . nelegând simbolurile grafice fiind insuficient recunoscute.p prin recunoa terea lor i prin verbalizare. iar reluarea unor sarcini deînv are i a unor comportamente. CONCLUZII .3. scrie dup dictare cuvinte care con in aceste litere.confund vizual literele simetrice.d. elevul întâmpin dificult i în perceperea grafemelor. . elevul a dep it în mare parte dificult ile sale. Criterii de evaluare maximale: . dar nu poate face analiza i sinteza fonematic .s scrie dup dictare texte scurte. pentru ca apoi elevul s poat opera cu sunetele iliterele b.p .s citeasc un text scurt la prima vedere.d. .s citeasc propozi ii scurte formate din cuvinte care con in literele b. dobândind o experien cognitiv superioar celei anterioare. VI. face inversiuni de litere.desf urate în ritm propriu. în diferite pozi ii. Instrumente de evaluare : .2007-16. A fost nevoie în primul rând de formarea i dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de spa iu.d. VII. înl turând anumite bariere din calea dezvolt rii sale.-2007. RECOMAND RI .p. .16. EVALUARE FINAL --CRITERIAL Criterii de evaluare minimale: -s -s -s -s identifice literele b.p. realizând o corelare deplin i permanent între ele.În urma evalu rii rezultatelor ob inute dup derularea programului de interven ie pe o perioad de trei luni.probe curriculare.01.

.1999.Se recomand stimularea pozitiv .HUMANITATE Bucure ti. "Înv area scrisului" Autor:ECATERINA VR Editura PRO. înt rirea motiva iei i a încrederii în propriile for e. precum i reluarea unor anumite activit i în vederea consolid rii achizi iilor dobândite. "Elemente de Psihopedagogia Integr rii"Autor: DORU VLAD POPOVICI Editura PRO HUMANITATE Bucure ti. Referinte : "Ghid de predare înv are pentru copiii cu cerin e educative speciale" Coordonator: Profesor IONEL MU U Editura MarLink.1999 MA .