You are on page 1of 36

Q7'715S7

I I II II
700lJ OIUII

HOROSZKOP * REJTVENY * NYEREMENYesO

IWWSiijY
TARTALMIAJANLO

Ez hihvtvtlenl
Haba fejl6dik a tudomany elkepeszto mertekben, megis egyre tobbszor fordul el6 veluok, hogy televizi6t nezve, radi6t hallgatva, ujsagot, vagy konyvet olvasva felkialtunk: .hat ez hihetetlen!" Az ezredfordul6 utan dobbentiink ra esak igazan, hogy a vilag milyen hihetetlenul bonyolult es osszetettl Szinte nines a vilagnak olyan pontja, ahol leqalabb egyszer ne tOrtent volna valamilyen rendkivuli, megmagyarazhatatlan esemenyl. .. Akar a rnutban, akar a jelenben vizsgal6dunk, megdobbent6 jelensegek tiz-, es szazezreivel talaljuk szembe magunkat! Nem gy6zzuk kapkodni a fejunket, amikor idegen lenyekr61, foldonkivuli talalkozasokr61, UFO-kr61, megmagyarazhatatlan jelensegekr61, idoutaz6kr61, csodakrol, hihetetlen gy6gyulasokr61, szellemekr61, kisertetekr61, reiokarnacor61, testen kivuli elmenyekr61, halotilatasrol, hipn6zisr61, ielepaflarol, tavobalatasrol, val6ra valt joslatokr61, vagy eppen elveszett vilagokr61 es tortenelem el6tti civilizaci6k megdobbent61etezeser61 hallunk! S ha elhagyjuk a jo oreg Foldet, akkor idegenek nyomait talaljuk a Holdon, mesterseqes ephmenyek maradvarwait a Marson, s ugy ttinik, a Jupiter egyik egi kiser6je taian egy gigantikus fold6nkivuli tirallomas lehet! Kepzeletben megkozelithetUnk egy fekete Iyukat, ahol megvaltozik a ter, es az id6 is kepes vlsszalele haladni! S lehetseqes, hogy parhuzarnos vilagok milliardjai leteznek egymas mellett, es a kivalasztottak szabadon kozlekedhetnek a letsikok kozottl Ma mar nines lehetetlen, esak hihetetlen! De vajon mi tOrtent? Val6ban megbolondult a vilag, es a harmadik evezrecoen mar osszekeveredik a val6sag es Iantazia? Azt hiszem, valahol mashol kell keresnDnk a valaszt erre a kerdesre. Nem a csodak es hihetetlen jelensegek szama nott meg dobbenetes rnertekben, hanem a vilagot atszov6 informaei6s hal6 j6voltab61 ezerszer tobb esernenyrdl, jelensegr61 szerzDnk tudornast, mint akar esak nehany evnzecdel ezel6tt! Na es mi igaz mindebb61? Ha tudatunk a val6sagot tDkrozi, a fantazlaok is csupan a kollektiv tudatban megbUv6 emlekek kivetDiese! Ki tudna megmondani, hogy az almunkban tett fantasztikus utazas mennyire volt valosaqos? Ki tudna megcafolni, hogy eddig tobb tueatszor ujjaszDlettDnk, es halhatatlan lelkDnk mar evmilliokkal ezel6tt megszerezte els6 "anyagi" tapasztalatait? Ki tudna elrnaqyarazni neklink. hogy mi volt az elet el6tt, es mi lesz a halal utan? Ki tudna bebizonyitani nekunk, hogy hciny lakott bolyg6 talalhalo az irdatlan univerzumban, es a terid6 csaiomak seqitsegevel hany dvllizacio lenyei jutottak el eddig a Foldre? _ A miertekre mi sem tudjuk a valaszt, de arro' gondoskodni fogunk, hogy az elkovetkez6 evekben magazinunkb61 Onok minden honapban ertesuljenek a vilag leghihetetlenebb tOrteneteir61, leqszenzacosabb eseteir61, es legdobbenetesebb jelensegeirol! Azt szeretnenk, ha a jov6ben Onok valamilyen rendkivuli esemenyr611atnak vagy hallanak valamit, akkor, ahogy kimond[ak vagy vegiggondoljak, hogy "ez hihetetlen", marls eszukbe jusson a Hihetetlen!... A Hihetetlen! izgalmas, sz6rakoztat6 magazin kivan lenni. Nem akarjuk rneqrnaqyaraznl a torteneteket, megelegszunk azzal, hogy bemutatjuk vilagunk ezernyi titkot rejt6 rnaslk oldalat is! Onok minden honapban egy megdobbent6 esetekkel es jelenseqekkel teli. kepzeletbeli X-aktat nyitnak ki, amikor belelapoznak a Hihetetlenbe! Egy fantasztikus ter-, es id6utazasra invitaljuk Onoket, ahol meglathatjak a multa; es a jov6t, ahol szabadon kozlekechetnek a rejtett dimenzi6k kozott, ahol mindennaposak a csodak, ahol talalkozhatnek idegen lenyekkel, szellemekkel, kisertetek~el, ahol a fizikai torvenyei es6dot mondanak, s ahol semmi sem lehetetlen. esak els6 hallasra Hihetetlennek Wnikl Onok azt mondjak: .hat ez hihetetlen!", mi azt valaszoljuk: "hat ez a Hihetetlen!..." Minden h6napban a vilag legdobbenetesebb, leqszenzaclosabb, leghihetetlenebb tortenetei 36 szlnes oldalon. Nem bornbazom Onoket minden h6napban f6szerkeszt6i sorokkal, legkozelebb esak akkor "talalkozunk" a lap hasabiain, ha egy olyan rendkivDli eserneny t5rtenik a Naprendszer Fold nevti bolyg6jan, ami meg az en szamornra is HIHETETLEN! ...

~

Ii

1
II

sztartnterlu: Bir61ca titkal Almok as fold6nkivuli tanitasok 5. oldal

911: A fenevad uj szama 16. oldal

Sz6rakoztato Magazin I. evfolyam 1. szam 2001. NOVEMBER

HU-ISSN 15875970

F6szerkeszt6: SZUCS ROBERT, szerkeszl6: KRISTON ENDRE, olvas6szerkeszl6: TRETHON JUDIT, mtiveszeli szerkeszt6: DOBOS ISTVAN, rovatszerkeszt6k: BOLVKI TAMAs, NEMETH AGNES Munkatarsak: NEMERE ISTVAN, KOROSZTOS GVORGV, MIKO BALINT, URBAN LEVENTE, FARKAS NANDOR Szerkeszl6segi titkarne: VARJU BEATA Szerkeszl6seg: 1126 BUDAPEST, Baszormenyi ut 16/b. Telefon/fax: 214-8622. 212-6003, 212-5302. E-mail: hihetetlen13@axelero.hu Kiadja: VENUSZ Lap- es konyvkiado kft. Felel6s kiad6 a kit. DgyvezetOje. Szerkesztes-fipoqralla: JOV6VILAG Alapitvany. Nyomdai el6keszites: WOLFPRESS kft. Nyomas: KOMARNOI NVOMOA Kft, Szlovakia. Magyarorszagon terjeszti: LAPKER Rt. KDllaldon terjeszti: COLOR Interpress Kht Hirdelesfelvetel: 214-8622, 212-6003. EI6fizetesben terjeszti: MAGYAR POSTA RI. EI6fizethet6 a MAGVAR POSTA HiRLAPOZLETAG keruleli ugyfelszolgalati irodaiban, videken a helyi postahivatalokban es a hirlapkezbesil6knel. Kedvezmenyes el6fizetesi dij: 1 eyre 2988 Ft, fel eyre: 1494 FI. A magazinban megjelen6 lrasok tartalrnaert a szerkesztossq nem vallal felel6ssegetl Meg nem rendelt keziratokat nem 6rzDnk meg, es nem kUldDnk vissza! Szerkeszl6segi fogadoorak: hetf6 es csut5rtak 13-15 6ra kazatt. HihCltCltlcm

1

hogy az els6 vilaghaboruban a balanga torzsb61 a francia gyarmati seregbe hivott katonakat Europaban vetettek be. hogy a .SAN PAULO. Babonajuk szerint ugyanis az loldOnkivOliek nyilvan azert jOnnek. amely elindult egy meg furcsabb nagy vizen . mint egy tevet. A balangak azota is nagyon tisztelik az egen allit61ag repdes6 azonositatlan jarmuveket. De peldaul szarazsag idejen . hogy az arc vo- nasal jelent6s hasonosaqot mutatnak az eur6pai emberek arcahoz. hasonl6an az inka varos kialakltasahoz. mert ejjelente mindig legfeljebb tiz szernely almodik vele. de igy is egyertelmuen megallapithat6va valt.serpenyo" olyan enerqlakat IS kOzvetit.serpenyo" esodalaios tulajdonsagokkal blr.sutni" is lehetne rajta. aki elkOltOzOtta torzs videker61. arnelyrcl minden ev tavaszi naptordul6jan. a napnyugta el6tti oraban megtigyelhet6 Maehu Pieehu asi area. Aserpeny6 mask tulajdonsaga. -St- A CSODALATOS SERPENYO SIKASS. Neha latnak is ilyeneket. lIyenkor a serpeny6t egy titkos barlangba rejtik es kOIOn Orsegvigyazza. mert a titkos szavak elmormolasat kOvet6en a serpeny6 tetszes szerint ameli . amelyet az 6si epitamesterek a varos mogotti hegy orornzataba taragtak. EI6forduit mar. vagy akar csak a torzslOnok klvansaqara is izzasba j6n. akik ezt reggelente jelentik is a varazsloknak. Ugy tunik. hogy olykor megjelenik a torzs minden tagjanak alrnaban' l.eqalabb evente egyszer minden feln6tt balanga ferti es nOa serpeny6vel almodik. A balangak azt egyszenlen . hogy visszavegyek tOIOka serpeny6t. A legenda szerint a serpeny6t leg· alabb negyvenket nernzedekkel ezel6tt egy Iolyopanon talaltak.nem tudtak esot fakasztani az egbOl. Ugyanis mas varazsszavakra a serpenyolaplan megjelenik a kivant kep.varazsszora. A balanqak azt csak avente ketszer.barhogyan is igyekeztek . hogy az asi cMlizad6k idejeben mar Ietezett kapcsoIat a kOIOnbOz6 toldreszek kutturai kozott. vagyis tUd6sit arr61. mert alakja erre a konyhai eszkozre emlekeztet. De aztan a latvany eltavolodott es csak akkor lattak isrnet viszont (a megfogyatkozott) esapatot. BRAZiuA Megdobbent6 Ielvetelekkel lepte meg a Nsmzefkozi Paleontol6giai Tarsasag eves kongresszusat San Paul6ban a braziliai D'G/obero turisztikai magazin tud6sit6ja.a tengeren.serpenyc" reven j61 lattak tOrzsOkkaionait. Samuel R. Nehany balanga. amikor utoliara rendeztek ott nepszarnlalast. amint azok furcsa nagy jarmure szalltak.azt meselte kOllOldiujsagir6knak. A balangak a . A tud6sit6 az asi perui sziklavarosban Maehu Pieehuban tedezte tel azt a sziklateraszt. talan azsrt. meg a karvastagsagu agak is azonnal meggyulladnak! lIy m6don iulajdonkeppen . Dolegio. amit a balangak nem ertenek es hasznalnl sem tudnak. hogy a serpeny6 reven szelvihart tamasszon. Nemelyik varazslo kepes arra. hiszen a rahelyezeft ladarabok. Peldaul nehany . Maehu Pieehu arcat idakozben a szel es a viz er6zi6ja mar megkoptatta. Osszesen 3607 tagb61alit. ezt is maga a targy szabalyozza.mi tOrtenik ugyanak· kor Afrika mas tajain. Alatvany egyideju.leltehet61eg a fOldOnkivOleiktOI tanult . ss barmikor tOzet lehet vele csinalni. A . A torzs 1998 6szen. kkk 2 HihCltCltlCln . amikor azok harom ewe I kesobb visszatertek Afrikaba ss kOzeledtek Malihoz. holdOnnepen veszik el6 ss sziqoruan tOrzsi keretek kOzOtt loglalkoznak vele. arr61 nem sz61 a tud6sitas. A kongresszus szamos resztvevaje Dolegio telvetelet ujabb bizonyiteknak tekinti arra vonatkoz6an. EIOtteegy UFO·t lattak elrepOlni onnan. Hogy ez a kapcsolat mennyire 00. De allft61ag a torzs varazslol egy sotet barlangban ugy is hasznalhatjak. Eur6pai embernek eddig nem sikerOlt megpillantania a targyat.csodalaios serpeny6nek" (n'gao lah-mi) nevezik. MALI KOZTARSASAG A Mali KOztarsasag terOleten el6'balanga torzs birtokaban mar evszazadok ota van egy kOIOnOstargy. " h6merseklelet.

lalmanyt sehol i sem szabadalrnaztanak att61 tartva. az mar nem teljesOIt..es valami . a ko ertektelen. A frissclplomas fMit az ismeretlen tettes nyi valasztasokat.beszelik .. holott a bejutas k6djat csak az igazgat6 es a helyettese ismerte. Onnan viszont mas masnap eltOnt. Az aukci6 soran ugyanis a telefonon licital6 ferti bemondott egy osszeget. A "ruhatlanit6" lato eszkoz ara a feketepiacon most mar meghaladta az 1800 dollart. ma mar 6 ott a kormanyzo..a kovet tudomanyos kutatas celjaira atadta egy kazelebbr61 meg nem hatarozott intezelnek.ablakOveg"-val!ozatban keszQl. hogy egyelore csak . hogy megnyerje vele a tartorna- 1998.aki arra hasznalta a kovet. Az6ta nem lehet tudni. es a kovet magaval vitte. barcsak sikerrel terme Ie egyetemi vizsgajat. es azon az ejszakan nem is tart6zkodtak a varostan Azt suttogtak. A banyasz megijedt a k6t61es egy munkatarsanak ajandekozta.. A banyasz nem hitt neki es az utcarol visszasz6lt: Egjen Ie a boltod . aki eldicsekedett vele. A k6 utana Eur6paban bukkant fel. Megertette. A kovet nagyon ertekesnek hitte es elvitte egy johannesburgi ekszereszhez. kz. aki kozolte.megkapta egy tervezett film ferfif6szerepet . amelynek viseloje maga karOl mindenkit ruha nelkOI. nagyhatalmu titkosszolgalat vitte el.csoda" foly1on senki sem klnalt tobbet. aprilisaban lattak egy ismert filmszinesz blnokaban. de allft61ag mar folynak klserletek a dioptrias valtozat eloallitasara is. Ezert iovebb alandekozta egy rokonanak. hogy gyar!asat ugysem engedelyeznek. DEL-AFRIKA A bolt masnao leegett. Ellenorlzheteten hlresztelesek szerint a kavet kOIfaldre viMk. akik minden gyanu folott alltak.az EgyesOlt Allamokba kerOIt. JAPAN Japan feltalal6k Hokkaido szigeUm megalkottflk az elso olyan szemOveget. mint a kikialtasi ar . a kavet egy ismert. A kOionos ta<. hogy hoi van. Miutan teljesOlt kfvansaga . Harem het rnulva holtan talaltak es a k6nek nyoma veszett. Lehet. Ez minden neMzseg nelkOI sikerOlt.. ! A DEL·AFRIKAI CSODAKO II WESTERWIJK. megis idankent ha"ani r6la.. A rokon 1997 aszen azt klvanta a katal.ROHATLANiTO SZEMOVE<i JAPANOOL AOMORI. meztelenOI lathat. elejen mindenesetre volt egy meglepa eset: egy ismeretlen ferti egy arveresen erthetetlen m6don szinte par dolarert jutott hozza egy amerikai realista festa amugy felmi"i6 do"arra erlekelt kepere. Igy az ave lett a Missisippi homokpadja cfmO Iestmeny. hogy csak egyszer hasznalhatja. WesterwijkRand szenbanyajaban tavaly egy galambtojas nagysagu egszinkek kovet talal egy fekete boru banyasz. pedig a diakevek alatt nem a j6 vizsgakr61 volt hfres Diplornaja birtokaoan mindenkinek eldicsekedett a kavel. annak f6nake azt kfvanja: legyen 6 az orszag elnake. A k6 tovabbi utjan . kkk A del-afrlkai South Star hetilap erdekes tortenetet kozolt a minap. Egy brazil milliomos szerezte meg mondja a tarna . valami j6t kfvant rnaqanak nyerjen egy fogacason nagyobb asszeget! Ket het melva egy 16versenyen karOlbelOI 32 ezer USA dollarnak megfelela osszeqhez jutott! Am kes6bb biaba kfvant a kat61 barrrtt is. Egyetlen hibaja. Igy az els6 peldanyok egyelore iIIegalisan terjednek.? kkk HlhCltCltlCln I ket pisztolylavessel meggyilkolta. 1998. amely alig volt magasabb. 3 .

. Olyan sok tii es kapocs van bennem. mivel eltOrt a medencecsontom. Rogton a mutobe loltak. mini Frankenstein. hogy rnastel 6raig tartott a mutet. aztan hazaenged· tek. hogy valami mu- 2000. Pont ugy nezett ki. Az ir szfnesz Harley Davldsoniaval lartott hazalele. mint Boris Karloff .a szerk.Eloszor majdnem a pokollenekere kOldtem. ahol zold ruhas sebeszek tOstenkednek egy kiteritett pasas korOI. Az illeto ismerosnek tUnt.. . mondta. s csak annyira ernlekszern. es azt mondja. Vissza kell menned. egyenesen neki egy Ianak. igy mikozben vacogtam a jeges vizben. De ezt is mepusztarn . de ezt magamra ertem . de meg mindig jobban nez ki.Ugy gondalta.ott nyiffan ki naluk. julius n-en tortent motorbalesete 6ta szeptember 14-en jelent meg el6szor a nyilvanossag el6ft Llam Neeson. Lattam. aztan rajottem. Fel kell nevelned a gyerekeidet.~ I . ha erre jar es leharapja a. Ket hetig iekOdtem.. Gy6gytornara jarok es uszorn.--leJ j ___J _J ___J r-! d / ___J r-1. Es lelepnel Natashaiol? (Liam Neeson lelesege Natasha Richard· son szineszn6 . hogy vissza kell ternern. hogy ugy erzem magam. amikor egy szarvas ugrott ele az uton. LerepOllem az arckba. Konnyunek ereztem magam.. Liam. hogy elindulok egy lenyes alagut lele. es boldognak. es meleg szeretet ontott el a csalacom irant. Letogyotl es mank6val jar.) . Persze elaltattak.Olyasmit ereztem. A helyi pletykak szerint lakik benne egy szorny. es rneqoperaltak. egy teheraul6. ebredjen mar lei. de nem volt sehol. Aztan nem tudtam lelallni. hogy apol6ne es val6szinUieg tuleltem a mu· tetet. hogy egy leher kopenyes no gyengeden polozgat. aminek a solorje lelszedett es elvitt a korhazba. arra gondoltam: mi lesz. nagyon szerettem ot. toben vagyok. hogy lebegek. de igy is a csillagokal lattam. Aztan mar esak arra ernlekszem. hogy nem volt kedvem visszaterni abba a testbe. .Nem tul kellemes visszateres lehetett . Az embernek persze mindig van eselye arra. raadasel eladlam a motort. amit ott maceratak az asztalon.bocs. A never azt mondta.. de nem ludlam kikerOlni az Gtkozest..jegyezte meg a 8alj6s arnyak sztaria. el lognak veszteni. Vegiggondoltam. KetsegtelenOI velem volt az Ero es persze szerencsern is volt. a szentseqitl . mint ahogy emlekeztem ra: flanellinget viselt es bo nadraqot. Amikor a Rob Royt lorgattuk.Hatasos volt a dorgalas? .Jott arra valaki? . Irorszag leghidegebb lava ban kellett lubickolnom.. hogy baj erl. meg nines itt az ideje. a fiairn csal6dottak voltak mert rnotoroznl akartak. mert egy ideig a klinikai halal allapotaban voltam. hogy nem szokasorn megMtralni. TJ . De megmaradtam. alig ereztern lajdalmat. aztan rajottem. Nem volt teljesen tisz- ta a fejem. Szerencsere voll rajlam buk6sisak. aztan elern toppanl a naqyaparn. Aztan eszembe jutott a leleseqern es a ket fiam. De nem akarok meg egyszer igy jarni. es az altat60rvos kis hijan inlarktust kapott. s azt hit· te.Mindig hallgattam a naqyapamra. Nem j6 reklarn egy korhaznak ha valami hlresseg .--1-1. es a nagyapa· mat kerestem.Igen.--1 \ J E Q 1cirnyak" J JnlilL0J\/J "Baljus ---J r! \·1 .Elkaplam a korrnanyt.JI J Liam "eeson eleteben felkusztam az utpadkara es ott Oesorogtem vagy negyed6rat. nem hagyja elaket? . .. Tudtam. hogy magamat latorn. Natasha orOIt neki. Olyan j6 volt odafont. .

ne hagyja el mag at.Mas m6don is kapcsolatba kerO/fel a foldonkfvOliekkel? . amikor hazafele mentem. rnutassak meg magukat nekem! Ez meg delel6tt tOrtent. ujabb dolgokba kezdek. megpedig a harm6nia titka. hogy. Mindig kitalalok valamit.azt mondta. hogy a test es a lelek elvalaszthatatlan.at? . erzem.Elmondtad ezi otthon a csaladodnak? . Azt kell. hogy lehet az.Ezzel azonban nem ert veget a tortenetem.Amikor hazaertsm.akivel most mar kilenc eve egyutt el. minden teren elindult lefele. fogadni kellett 6ket. hogy aki akar. ami hangsulyozom . VegOIis a hirad6ban azzal zartak a beszamolot. Olykor-olykor j6 visszaernlekezni az arrornra. egyaltaIan ezeoe a sors tamogatas. hogy a sors mindenkinek megmutatja. rneqis minden kilatastalannak latszott. amelybOl egyre tabbet tudok adni. Majd amikor mar el is felejtettem. de vendeoek jottek hozzarn.Ugy tudom. Ez a tudas egy elixir. Ha a vilagmindenseg energetikai oldalat figyelembe veszem. EI6szar csak alit egy helyben. es en mindig adhassak. latvanyos.rneqvaltoztatott. semmit nem felejtettem el a tortenesekb61. Tudom. majd elszallt De tortent mas erdekes dolog is. hogy 6k nem nezik. Egyebkent sokkol6an va16saghu volt minden. man6vereket vegzett. hogy szakert6k sem fudtak megallapftani. Egy divatiranyzat vezeto egyenisege. Ezt megeloz6en egy olyan helyen voltam. hogy valamiIyen fels6bb er6 iarnoqat. akkor ert a nagy rneqlepetes. Akkor eldontotte: kiizdeni fog. nezzetek mar oda. hogy az 6ta teljesen megvaltozott az eletern. es nem ertettem. De emellett a folddnklviillekkel tortent mentalis kapcsolatfelvetel is alapvetoen atforrnalta az eletet.* HIHETETLEH KERDESEK * MEGHOKKEHTO VALfiSZOK * MEGDOBBEHTO TORTEHETEK * kapcsolatban. . es en nagy hangon kijelentettem. En meg csak bamultam. valami pluszt viszek az eletOkbe. az profitalhat belole. akik elfogadjak. hogy ugy nezek ki. els6sorban a tobbiekert. Van bennem egy nagy adag szereteterzes. es az almom 6ta tudom. mindkettOt gondozni kell. De [ott egy valas. hogy furcsa. Minden ugy tortenik. Azt rogton tudtam. val6ban sok megmagyarazhatatlan sztorit eltern at. de mar akkor felfigyeltem ra. hogy mi a dolga.Mekkora a . es egy rnelypont kovetkezett. es az emberiseqnek ada kell figyelnie oornacara. hogy hogyan eljenek. Ezt az almot elraktaroztarn magamban. hcgy emberek. hetkoznapi alomt61 nem tortent volna meg. Ahogy kimondtam rnagamban. hogy berepOlt egy rnadar az ablakon. ott egy UFO. amit latok. mozogjanak. hogy mit egyenek. hogy ha UFO-k tenyleg leteznek. meg akartam nezni tavcsovei. hogy azoknak. Olyan ismereteket kaptam t610k. Az allatokkal val6 kapcsolatom is hihetetlen. Sokszor ugy erzem. es valahol kaptam t610k tanitasokat. hogy mit kell tanitanom az embereknek. Majdnem kikiabaltam a kocsib6l. es az doppingol. ugy erzern. mondjam.. hogy azonositatlan repOl6 targyat lattak tobb helyen is. mint a rnesesben. mert egy helyben alit. az elefedben ldemelked6en fontos szerepet jeitszottak a megmagyar8zhataffanjelensegek. mintha beszelt volna hozzarn egy darabig. akkor azt kell. es a repOl6ter folott UFO tUnt fel. es nemcsak rnagamert teszem ezt. amelyek sok mindent atertekeltek bennem. ahol paran az UFO-kr61 beszelgettOnk. Egyszer a Rak6ezi uton mentem hazatele. . foglalkozzan a testevel es a lelkevel. A kUlseje is rohamosan romlani kezdett. Az 0 hatasara magaba szallt. T61em balra a hazak folott volt a feny. Az uj parja . Kuzdott ellene. Ennek a segitsegevel en ratalaltam arra az utra. hogy a tanitas a dolgom. sokszor megtOrtent. Biro lea titkai fS fllDIiNKlvuu TAN(TISOK Gyonyoru modell es metal lady.Igen. Ez a tanitas arr61 sz61. es tudattalanul is e tanok szerint cselekszem. akkor lanarn ezt a bizonyos UFO-t. s6t. ahogyan kinezek. j6t sugarzok. azzal kapcsolatban. Az almorn 6ta tudom. elkezdett eikaznl. latjatok? . amely visszasugarzik ram. Horvath Zoltan Hlhqtqticm 5 . Ugyanis este bemordtak a hirad6ban. majd ezutan. Terrneszetesen nem velenen. aztan neztern az emberekre. amin haladva a hiteles dolgokat tudok adni. hogy repOl6gep nem lehetett.Erzem. hogy mondjam. AllOH . ami egy sima. nagy volt es Ienyes. ugyanis meg aznap ejjel volt egy nagyon furcsa almom: a foldonkivOliekkel elmentem. . hogy mindenki kaphasson. hogy veleterek nincsenek.fels6 tamogatottsagod". A tukor ele alit. mikor is eszrevettern egy furcsa fenyjelenseget az egbolton. hogy ez az alorn mindent tartalmazott azzal Tudom. hogy mi volt az. ahogyan tOrtennie kell. es ebbOl a visszatOkrOzooesb61 az er6m rneqszazszorozodk. es batran szembe nezett onrnaqaval.

.

Hi helt'lt len 7 .

a napbarkan.a szerk. lblszfeju bolcsesseqistenkent abrazoljak. Ezt a hatalmas ismeretanyagot az egyipto· mi mitol6gia szerint Thot.egben gondolkodott es megmMe a foldet. a tenyerj6slas. de csak . Az atlantiszi kultura nyomai ma is szinte mindenhol rneqtalalhatok es az ozonvizzel kapcsolatos hagyomanyok is egyMelmuen utalnak egy 6si. a gy6gynovenyek hasznalata. SzerintOk ez a tudas Salamon kiraly ternplornanak romjai kozott. Az els6 heliupoliszi isten. hogy Thot konyveinek tartalma.) el6tt mar dinaszMk hosszu soran keresztul uralkodtak egy tavoli kontinensen. ami a vilag els6 magikus jelkepeve valt. a frigylada. 1100 korOI. Az els6k az 6si tudast 6rz6 egyiptomi papok voltak. H6rusz. amelyek mar 6sid6k ota tartalmaztak mindazt a tudast. vagy maqaban a frigyladaban talalha· io. . A civilizaci6 alapjait szolgal6 tudasba a haj6n erkez6 istenek avattak be 6ket. J61 tudtak. amelynek keresked6i a Fold minden reszere elju· tottak. a holdisten. es atkerultek az oceanon egeszen a del-arnerikai kulturakig.. Az egyiptomi dinasztikus Iaraok H6rusz. e. Az Indus-volgyi kulturakon keresztDl beszivarpott a perzsa es asszir birodalmakba.. akik az emberiseq javara fogjak forditani. azok. mint a taro tkartya. julius 19. 5500-6000 evvel ezel6tt. Ebben a torteneszek altai tagadott id6szakban egy rendkivul magas szlrvonalu fejlett es gazdag civilizaci6t hoztak lefre. de az idO mulasaval megoregedett.. hogy atorokitsek magikus tudasukat. es nem veletlenOI. Alapjai eljutottak Eur6pa eszakl reszelre. kontinensnyi orszaqra. Ugyanakkor ez a todas egyidOs az egyiptomiak clvilizaci6val. H6ruszt szarnyas napkorongkent abrazoltak. 23 100-tOI Kr. Egyiptomb61. Ae.. modern ezoterikus tarsasag meg ma is Thot kony· veinek nevez. az aztekok holdistenekt61 kapott rejteIyes epiteszeti tucasa. A titkos tarsasagok is az atlantiszi magia oroksegenek koszonhetik letuket. valamint az a titkos tarsasaq. az araoyok lsrnereteben testesui meg. csooatevo kristalyok. hogy a jov6 generaci6i keressek. va'lasaban felfedezhet6k.. ahol feltunik a r6mai es az 6si oszrnan civilizaci6k kulturajaban. A magia tudornanya Egyiptomb61 terjedt el az arab felszigetre.J'I'i~I~Y . A valosaqban 15k voltak a benben k6 alland6 6rei. hogy a legbecsesebb zsid6 ereklye. szakafas oregemberkent is abrazoltak. Ugy gondoltak. akiket egyszeruen csak elsa id6k istenei neven illettek. amely meqrnagyarazhatatlan m6don tel· jesen kifejlett iorrnaban jelent meg kb. az eg ura leszarrnazottainak tartottak magukat. TOrtenelmi hagyomanyaik Kr. e. 6t az atlantiszi menekOlteket szallft6 napbarka korrnanyosa. a surner es a babil6niai civilizaci6k menekitettek tovabb . Az egyiptomi papoknak koszonhet6." Neve· 8 HlhCltCltlcln . Az elveszett kontinens tudasanak nyomai szinte minden 6si civilizaclo epite· szeteben. minden rejtelyek tud6ja 36 535 tekercsre jegyezte. A magia. A legismertebb kereszteny titkos tarsasaq. amelyet M6zes keszlnetett. amit az egyiptomi papok feltve oriztek nernzedekrol nernzedekre. haqyomanyaiba. Thot az 6gorogok koreben Herrneszkent jelent. a titkos tudomanyok eredete ketsegkivul egyiptomi eredetG es osszefUggesben all That allit61agos konyveivel. amely eppugy a szimmetria. tulajdonkeppen az atlantiszi haj6k 6si A MISZTIKOS T Thnt az idsa tuduuuinyok cs a lIlaghik lstcne Az els6 id6k istenei kozOtt j61 ismert Izisz es Ozirisz. alakja. a Salamon szsqeny templomosainak celja szlnten osszefOgg Atlantisszal. Az 6si kelta es druida Hold-miszticizmus eredete eppugy atlantiszi eredetil. . amikor kivezette az izraelltaka. EzM Afurnkent. Ok azt az 6si spiritualis iudast szerettek volna megszerezni Kr. amelyek mara elvesztek. Thot kovette.az arra erdemesek· talaljak meg. Sokak szerint a konyveket M6zes vitte magaval. Foldon. 0 volt a tudomanyok es az Osi magiak istene. hogy ez az a tudas. H6rusz volt a hatodik is· ten. amelyet szamos.* RE)TELYES TODAS * MAGIKOS OROKSEG * TITKOS TAHOK * OSI BOLCSESSEG *. amelyeket elrejtett a Fold kulonbozO reszein. tOrte· netuket es hagyomanyaikat. mint az inkak. akik szetszeledtek a Ilt)SZt) 11Il1\NY'I't) 11'1'I~NI~I~I~)1 1\ 25 (MM) i~'TI~S111~. amelyet Ae isten barkaja evez6seinek is neveztek. aki az . e. a magia tudornanyara vonatkoz6 feljegyzeseket Thot 42 kony· ve tartalmazta. mint az egyiptomi eplteszet eseteben. valamint fiuk. Az istenek az egyiptomi naptar kezdete (Kr. 4241. a csillagj6slas es a joverdcrnondas tudornanya eppugy az atlantiszi orok· seg resze. amely egyetlen ejszaka leforgasa alatt elrnerult a tengerben. Az egyipto· miak szinten kaptak e te- kercsekb61. es csak reszletek maradtak fenn bel6luk.u. 5100-ig terjednek. . ahol az akkad. A kataszfrolat csak keyes szarnu tulel6 veszelte at. . amit M6zes magaval vitt EgyiptombOl. minden magiak alapja bekerult a kOIonboz6 kulturak vallasaba. es innen hamarosan elkerOlt az eur6pai kontinensre. fiataIon erkezett egy kulonos haj6n. A gy6gyit6. botra tarnaszkodo. akinek remegett az ajka es csorgott a nyala. Ok voltak az els6 id6k istenel.

UDfis ISTEHEI hez fUz6dik az egi szamltasok. a magiak megertesehez A civililaci6 clterjcsztfije. IIlirusz az cg lira szGkseges. a qeodezia. 6 volt az orvostudornany es a botanika megalapit6ja. a foldmeres. Tudtak. es ujb61 meg kell ismerni az 6si iudast. amelyek egy resze alkotta Thot 42 egyiptomi konyvet. amely az emberi civilizacio fennmaradasahoz es az 6si misztikus tudas.t es misztikus tulajdonsagai hasonl6ak voltak Re kOIOnos arany ladajahaz. amelyben az els6 isten palcajat. feny 10vagjainak hirdet6 tarsasagok mar regen elfelejtkeztek arr61 a hihetetien rnennyisequ tudasr61. hajtincset es kiralyi koronaiat helyeztek el. ezeket rnanapsaq leginkabb boszorkanyoknak nevezhet- nenk.* REJTELYES TQDAS * MAGIKQS OROKSEG * TITKOS TAHOK * OSI BOLCSESSEG * MISZTIKUS AMULETEK A rnaqia amulettjei az els6 id6k isteneihez kapcsolhat6k. a geometria bevezetese. hogy mindez csak azoknak adatott meg. mig a tarot kMya Thot kOnyveivel hozhat6osszefGggesbe. amit sikerOlt a vilag minden reszerol osszegyujteniOk. . Szamukra nem ketseges. olvasas -. Tudasat tekercseiben jegyezte fel. I -THT- . ezoterikus tanok kepvisel6inek. vallasi motivumokban es eloirasokban. amelyek tartalmaztak mindazt az ismeretet. a magiak ismerete. de esetOkben mar Ieledesbe merOItek az egyiptomi es legfokepp az atlantiszi hagyomanyok. amely az emberi civilizaci6 multjal. Napjainkban csak a boszorkanyos praktikak kozott fedezhet6 fel az atlantiszi rnaqla nehany hagyomanya az ezoterikus es szeliemi eszmekben. Csak egy szuk csoportjuk maradt meg a Hold buvoleteben. magikus cso. Az egyiptomi eredetU Ankh kereszt as a szarnyas napabrazolas H6rusz-szal.' egyiptomi jelkepes abrazolasanak koszOnhette alakja. portoknak.az lras. hogy az 6si iudast az eti6piai Axumban 6rzott frigylada testesiti meg. hogy fel keli kutatni Atlantisz 6si orokseget. a csllaqaszat es az abece . A ma magukat titkos tarsasaqoknak. amely Atlantisz 6si hagyatekanak megfelel6en fennmaradt a regi epitmenyekben. megertik azt a 25 000 eves rejtelyt. jelenet es jovojet jelenti. ossze kell gyujteni Thot elveszett tekercseit. Ismerte a Fold gomb alakjat es megmMe azt. a szabad- komuvesek orokoltek mindazt a keveset. Am azt is tudjak. a matematika. az idomeres. Amikor a keresztes lovagok ideje lejM. akik felismerik Atlantisz 6si szerepet. a nsptar. de legf6kepp az 6si titkos iudas.

* LELKI UTMOTfiTO * LEPJEH KAPCSOLATBA VEZERLO SZELLEMEVELI * VALTOZTASSOHI * 10 .

a"ne' . • Kedvas. Saiat kertes hazamban elek Halasztelken SZeretek ke rlE! s zkedn I. 54 165. 45 eves. Hangposla: 29969 • Vldeki liu 40 evesnel icosebb panat kerBSI kOnnyed.eJentkezesel vana.lIelerenseg nelkuli kapcsolatra vagysz.AlAITII 06/90 412 iVili 36310 20-as TELEFONSZAMON. KIZlirOJag erzelrm alepon keresek egy 2D-26 ev kozom.dhat lei illetve hallgathat Ie A nyomtalJoban megjelel11 rurdetes lehallgatasa • hangpostaozam al. Kat letnO« eves nO. 178 em mag as. uzpnem hogy keressen m"IJ Hangpost3' 29Q1(. csinos. CSIllOS.rortanukus. kek szernu liu. ost! 69a Hlhvtvtlvn 11 . izrnos tastalkatu. molett holgy vagyok. Hangposl. hobbirn a ba rkac s olas Meglsmerkednek egy ka. -m Hangposla: 29983 kel1. Hangposla: 29968 • 21/170/10 liu kefesi 18-25 ev kozoUI. 49172'80. Hangposla: 44576 • Andras vagyok. hsrna halu. alva It asszony korban hozza "10 lanulo lany. hasszu halll. voros ha)u lany tlsztilSllVU. Kor. Komoly baratnornst keresem. 58. spertes.' oem akaooly Hangposla: 29905 • Tamas v3gyak.'t: holgy lelentkezesel Hangpost3 29845 . gyermeket egyedul nevelO diplomas no keres I tarsat. csmos lany! komolykapcsolalcellaool.'70. rendezen anyagiakkal rendelkezO holggyel.:. johumorU. tuggetlen. I\otetlen kaocsolatra .ngpo. barna • Monika vagyok. Tarsam keresem. Hangposta: 29897 szereto holgy vag yak. 24 pve' liu vagyok. • 60 eves tlalalos. • Erzsi vagyok • 44497-es hangposlaroL A Hangposla: 29962 44402-es hangpostan hirdetO urook uzenem.. csmos. burna ha)u. . • 46/158/53. 35 ev koru" ferllt "". kiss!! molett. liIigran Olploma$. 23 szemu. ~ '·.ttarnl kapcsolatis lehetseges Hangposlo: ~4596 • Erzsl~enek iizenem 8 29206-as hangpostilra. Hangposta: 44569 • Arpl vagyak.'sem parmerern. higgellen. hogy keressen meg I Hangposla: 29920 • 52.: 29953 H3ngposta:44538 .178/80 parameterekkel.orUlerll Hangposta' 2~J. hOQY keressen meg. sporlos lestalkalu II valla egy el1.gazan lontas a szerelem. JOk~putMIL akl el tudna kepzelOi az • 8elso erlekekre Igenyes. Hangposla: 29973 keresem tarsam. Kerlek hlVI lei. . Hangposla: . szeretnl two paljal tanos kapcsolat celjabol. oszmte.emmel ~Iel<. KOnnyed kapcsolatra kel1. barna haju.'sem. barna szemu budapesn hu. Tarsam karesem konnyed kaocsolatra Hangposfa: 2994" • Vidaki larti keres.. Hang posta : 2994~ • 34 eves.a: 44609 Hangposta: 4·1627 • Killi v3gyok. 20-41 ev kozotn h61gy szernelyeben keresem igazl baratnomet. apo t komely kapcsolatra vagy6 holgyet 'aresek. Olyan cs nos. Hangposta: 20944 • Ervin vagyok. 176. 172. • Ktizepkaru holgy. ~ozepvezelol munkakorben dolgozO terk hazassag cellabol megismer1<edne egy 40-52 ev kOZOID. 48 ewes. lugge~en leili.~~~~'.pjan lOrtenok azonban szarros o~an h1rdetest Is Ieh. H. apolt es 1genyes no vagyok Megblzhato. belsOertekekre Igenyes. 18D-185 em rnaqas. holggyel Hangposla: 29896 Hangposla: 29875 Holgy keres Ural ~::'~. ·Janlvagyok. 3018398. telsotoku vegzettsegu no.'lgathal moly nyomtat3sban meg rem )olen! meg Nalunk blZlo sa n tarsra talal.y~rmeksl~retolarsarn keresem. . 35 evesnel hatalabb tarsarn vagyok. huseges baratnorn keresem. 21 eves I. Hangposla: 44558 g\'erme. lekete haju.165.. Kedves.160/75. mag3nyas. . nama halu. Szabadrdorn keHemes eltollE!sere l)!'csulAteslerlll keres. akrszeret I1b1gy asonio unember .e. Ilatalos. • 20 ftvas oolgy vagyok. 20 eves. a 'e. 43 eves teril. Var a vataszod egy koz~p.pn1 gyelmeJ. laza kapcsolatra.. Budapest kOi ye>: lerl vagyok. ha egy • 441165/80. Hangposl.:~~. Hangposla: 44566 Hangposla: 29976 16kepu lerllt keserek.21e"eslill 8 raloomet'eresem. 30'16Mi6. Hangposla: 29976 • Istvan vagyok.160/57. kedves vldam. Hangposla: ~4547 • Gyorgyl vagyok. kullurM. Egyedul nevelem 4 bonapos kislanyomal.$zer~tOtarsarn. Kolcsonos szsnpeua eseten el. H3ngposla: 29931 Ked. 3D. Jehge' voros rozsa.* LELKI OTMOTATO * LEP)Ert KAPCSOLATBA VEZERLO SZELLEMEVELI * VALTOZTASSOrtl * A 06/90412 698'8S lelefonszam lellllY'sa ulan. Hang pos1a: 29g14 • Mila vigyak Csmos etetvldam osz nte.tartos kapcsoletre. larnasag tuanvaban Hangposla: 44584 meglsmerkedne egy kedves. • 36 evesnel IiIblabb.. • 28/170/57.'54. oarra na u kek szemu teril.9934 • lacl vagyok.lvaH. apott uzletemberrel. diplomas no keresl tarsat tanos kclpcsolatra. Fuggetlen tenl szemelyeben keresem partoerem. eletvldam. ehheZ klV3f1Jnk Onnek • Budapestl. kek szernu. keressenmeg'Hangposta 29863 I atalosholgy Tarsam kpl1. Keresem III a 10lszrtuait.. partreiet H. reprezentauv meglelenesu ~. tud szeretetet adru es kapm. Jegyen kedves. zoldszernu. 8urgenlandl feriiake)onyben. a szam<16gep utasl1asa a~Plan hlloelesf . Hangposla: 29952 • Pelervagyok. 36 evesn!!1 nem Hangposta 29872 Idocebb.'eter egy 28 eves. 45 '150 'SO.es Holgyem! Veled szeremern ellol!»n' keyes szebad. reserr tarsarn. apolt.~:E~~:. apon.u Korban hozzam IUO tarsarn keressrn. I\omoty holggyel szeretnek meqtsmerxederu.'sekkomoly kapcsoJatra. kek szerno. HangpO$Io 29819 • 20 eves. • Horbi vagyok. h utazru.la: 44"66 • Komerom kilrnytikl. j6anyag"lanerreL VSgleges Hangposl3: 29960 tarsarn keresem. • 8ellina vagyo~.. nazias holggyel.:6 • A 44069·e5 hangposla hlrdet lene.~. Hangposta: 29941 • Tamas vagyok. Qyerme' nem ai<adaly H3ngpom:2g890 • 30.Varom a tuvasat.ngpostl: 29939 • A 44069-es hangposla h rdeto et korern. minden karos szenvedely!OI mentes uzletasszony keresi inteJlrgens banit)at. tancoiru Jelige: Komoly szandek. Hangposla: 29903 . liJggetien. boidogsagra es meg8rlesre vagyO etetem panat keresem '54.yekony. Komoly kapcsolatra Hangposla: 44544 '". TA R S KE RES 0 ----- "7T ~ 111:{A i t:t :AI L1J'J7 H [I I II. eletvdam. 30 190 75. hazias holgyvagyok. esrnos.CSU. 30 ev korull. szokesbsma halu.=.Parlnerem keresern.. kiss!! moiett. 53 174 '0kepu bud post! ferfl Szabadidom ettoHesoll! kere' m 43 evesne tiatalJbbtarsam. Gyenr. SZPn1l" voros haiU. bama szernu fuggi'tlen hatalember vagyok.domet. rnoiett.

Ekkor dontottem el. hogy azt mendtam. Sajnos Magyarorszagon nagy!)n fejletlen az egeszsegiigy. hogy az egeszsegiigyben szeretnek dolgoznl. egyreszrol negativumot jelent. mert egy orvosl miihiba kcvetkezteben egy sima labtores miatt nem tudtam labra altnl. hogy bi. hogy nem a tanc az eletern. hogy nem tudom ponto san mi a problemaja hogy oda kene mennem hozza es segiteni nekl. es ott egy kisbaba meghalt a kezeim ktizott. amelyeket az elet mas teo riiletein hasznalhatok.ztosan UFO·kat latok. Sajnos velem is megtortent egy ilyen eset.Hiszek a sorsszenlseqben. Miert akartal nover lenni. mert megtanitotta. hogy beteg. hogy ebbe a szakrnaba bekerUltem. tudom. Ez az eset annyira meg tort lelkileg.TEST IS LILEK Kotetlen beszelqetes Farago Judittal . a je/en/egi munkadda/ mit iizen 5zamodra a 50rsod? . es ki kell hasznaln! azon adottsaqatmat. emiatt sokszor el6fordul. Sokszor erzem azt fiiggetleniil attol. eke kor mar feltem is.en?k meg hozza a megfelel6 eszkozok.Egeszen fiatalon dontottem el. Iskolai gyakorlat soran egy korhc:izban gyermek· osztalyon dolgoztam.Te egeszsegiigyi iskolat vegeztel. Most mar ugyanls egeszen biztos vagyok abban. es hogy jutottal el vegiil az ejszakai eletbe? . kedtel el. hogy amikor szeretnel segiteni egy emberen. Vagy mostanaban peldaul egyre sunlbben e16· fordul. Az. hogy a szakrnaban akarok dolgozni. Egy baleset miatt egy evig mozgaskepte!en voltam. Egyre kozelebb jottek hozzam. de nee kem pozitivumot is ad. majd egy szemplllantas alatt el· tUntek. en ezt nem tudom tovabb folytatl'll! . Az else) gondolatom az volt. hogy nem szabad elkallodni ebben a vilagban. 12 Hihcrtcrtlcrn . hogy ha az utcan szembe jon velem valaki. nine~. de nem a szakmaban helyez. es a tehetseqem nem esak a k! Egy sztriptlztancosnd ket elete tak.Mit gondo/5z.

DE IGAI '* HIHETETLEH. a rontgensugarzas· t61az infravoros tenyig. amely kepes telfogni az aurat. ANTISTRESSZ SZEMOVEG FRAHCIAORSIAG I Az idei nyar leglijabb orOlete a francia Rivieran je· lent meg. az ember auraja a paclens valamennyi betegseget elarulla. 2. A szenzacles keszOlek nemcsak egyszeruen helyettesiti az emberi szemet. 0) REMENY EGYESULT ALLAMOK A NASA . mig az ligynevezeH vizualis rasegito rendszer atveszi a lat6idegek szerepet.mernokei nemreqlben rnutattak be azt a keszOleket. HillA. megmutatja az ert6 szem szamara. Viseloje egy· arant hasznalhatla tavcsokent. llletve maqanyos elmelyules kozben ajanljak. A klraIyi akademlan nyar elejen rnutattak be azt a fantasztikus szemuveget. amely lij rernenyt nylijt· hat az elhalt lat6idegek· kel rendelkezo yak emberek szamara. mikroszk6pkent. Szakemberek szerint a szerkezet az orvosok rnunkalat fogja jelentosen megkony· nyiteni. A keszUlek hasznalataval viszont minden orvos konnyeden diagnosztizalhatja paciensei rejtett beteqseget. amit aztan a keperny6 jelenit meg. DE IGAI '* VAKOK SZAMARA 1. am az lij dlvat meqszallcttlal mar tarsas antistressz osszejoveteleket is szerveznek. hogy a vilag'egyik legfelkapottabb udulohelyen hoztak forgalomba a pszlchlaterek es hiradcistechnikai szakemberek altai megalkotoH keszlileket. h ogy az adott szinhez szamara melyik megnyugtat6 zenemu sz6ljon. az antistressz szemOveget. hiszen maga a szemOveg is leqinkabb az ugyne· vezett ejjellato keszu· lekekre hasonlit. DE IGAI '* HIHETETLEH. amelynek segitsegevel lathatova vallk az el61enyeket korulolel6 aura. es azt is. A szerkezet fejhallgat6b61 es allithat6 szlrnl lencsekkel ellatott szemuvegbol all. 3. hogy milyen szinben 6hajtja latni a vlla got. '* HIHETETLEH. A nagy· mereta szemuvegre hasonlit6 rruiszer biohutlamok segitsegevel koz· vetlen osszekcnetesben all viseloje agyaval. DE IGAI '* . A tulajdonos meqvalaszthatja. SEVDORSZfiG Hosszas kiserletezgeMs utan vegre slker koronazta a sved tudosok es terrneszetgyogyaszok esszetoqaset. Eddig azonban csupan a termeszetgyogy· aszok kozOi nehanyan voltak kepesek arra. hogy ezt lathassak. Va· lojaban egy homlok· pant segitsegevel a szem ele illeszthet6 rnlnlatur keperny6b61 es a hozza kapcsolodo vevokeszulekbdl all. ahol a jelek szerint rendkivOl j61 sz6rakoznak. A dolog titka termeszetesen nem az uvegben keresend6.az amerikai ur· kutatasl hivatal . Talan nem is veletlen. es a kornyezet kepe a szemuveg lencsel helyere beepiteH kepemyon jelenik meg. raadasul lathatja vele az egesz spektrumot. HAZIORVOS A FE)UtlKOti STOCKHOLM. Egyetlen hatranya az ara: tobb mint egymilli6 doltarba kenilt a prototipus. Szakemberek a keszulek hasznalatat a strandon.'* HIHETETLEH. Mint elrnondtak.

amelyhez kepest a hirosmai atombomba csak egy kedves husvef toias volt. Az els6 emberi kl6n megtererntesere 2001.. A genmanipulaci6 reven hihetetlenOI pusztft6 es elienal16 virusok. Az mar csak a veletlenek jateka. Mar a 70-es evekben is j61 ismert volt a biol6gusok szamara a sejtfuzi6 folyamata.. ha egyszer sor kerOI a genmanipulaci6ra. akkor az em- A VALDOI JURASSIC PARK A kl6nozas es a genmanipulaci6 persze hihetetlen. vagyis a kromoszornak atalakitasara. am ely mind ket szOl6 teljes kromoszornaallomanya. de akar olyan alialok is reprodukalhat6k. Parizsban. mi tMenne. addig a genetikai rnanbulaclo ma meg elkep- zelhetetlen veszelyeket hordoz rnaqaban. novembereben kerOI sor. A kl6nozas reven a paleontol6gusok nagy OrOmeretalan hamarosan megval6sithat6va valik reg kipusztult fajok ujb61i elelre kellese is. amelyre termeszetesen csak sziqoruan elien6rzett kOrulmenyek kezOtt kerulhet sor. hogy hamarosan sor kerOI az els6 genmanipulacios kfserletekre Is. A kl6nozas reven megmenlhet6ve valnak a kihalasra itell aliatfajok.peldaul egy emberi es egy allati sejt . Es val6ban. es varhatoan 2002. junius 26·an a Human Genom Program (HGP) tud6sai Washington ban. bakteriurnok. ha ::IZ emberi sejt es A mull szazad elsO feiliben klhall allat. hogy a kl6nozas es a genmanipulaci61ehet6segel ne A sziberlai taiga tapes leriilete szamos mamut epen maradllelemel Orizte meg a ludomany szamara. kimeranak nevezik. Egyes tud6sok szerint harom-negy evfizeden be101megval6sulhat a Jurassic Park vizi6ja es olyan allatkertekbe. hogy hamarosan megalkotjak majd az els6 emberi kl6nt. Tud6sok mar a hatvanas evekben megj6soltak. hogy a Csillagok haboruia filmmftosz rnasocik reszenek bernutatasara is ekkor kerOI sor. 14 HihCltCltlcm . de akar a sci-fi es horrorfilmekb61 ismert szornyusegesebbnel szornyusegesebb gyilkos lenyek is megteremthet6k. KepzeljOk el. amikor ket kOIonbOz6 sejtvonal. es a tudomany szamara felbecsulheletlen lehet6segekel is rejtege!. Ez mar Onmagaban is eleg erv ahhoz. a tasman ligris meglevO genallomanyaval es a genmanipulacl6 rliven lalan meg megmenthetO lenne hagyjuk kihasznalatlanul. szazac els6 teleben kihalt tasman tigris. A letrejott uj sejtet. kezdetet vette egy olyan meqallithatatlan folyamat. Londonban.lagjait egyOtt tartva a sejtek osszeolvadnak. Ehhez persze el6szor meg kelilelni az 6slenyek genallomanyal. szatarparkokba latogathatunk majd el. augusztusaban megszOlethet az els6 kl6n is. Es ugye miIyen hihetetlen a film cfme: A kl6nok famadasa (Attack of the Clones) . hiszen az elmult svnzedekben Szberiaban tobb mamuttetem kerOlt el6 meglehel6sen ep aliapotban. biol6giai fegyverek. Torvenyszeru volt. mint a XX. mar mindenki tudta. es azzal is mindenki tisztaban volt. amely a mamutok eseteben mar megval6sithal6. tartalmazza.JONNIK A MACSKAIMBI Amikor 2000. teirtak az emberi DNS teljes bazissorrendiet. ahol betekintest nyerhetOnk a dinoszauruszok fantasztikus vilagaba. (Fenl) A borostyanba zart tObb milli6 eves el61enyekgenallomanya lehet6ve lenn~ akar a dinoszauruszok ujraleremlesel is (balra) beriseq olyan ajandekot kap. hogy meqhataroztak az emberi genkeszlet kemiai szerkezetet. Bonban es Toki6ban bejelentettek. Am amfg a kl6nozas els6dleges celja a medd6 hazasparok saiat genallomanyu gyermekhez tMeno jutatasa. amelynek soran hamarosan az ember istent jatszhat.

a katonai era jelentette a hatalmat. a szlreneket es meg ki ludja.. em· ber-macska . vampirokal. uj teremtmeny lelre· hozasara.gemallo· manyl a megfelel6 rnanipulaci6val belolyaso! nank ugy. es a 23 krornoszomabol csak egyel· Hihvtvthzn 15 . ami megovja es persze el is pusztitja az emberi eletet a haboruk soran. a legratermettebbeket.. hogy nem is olyan sokara egy lavoli szigelen lei· rejon majd H.. Ma els6sorban a technlka az. ezert a klserleti sejlkepz6dmenyl meg az ernbrlonatts allapol elere· se elott elpusztitottak. ejszakai latas. G. ne adj islen vlsszahuzhato karmok es hasonI6k . a leqendak. maid egy beranya reven az ernbrlo lornbikbebl rnodlara szGlelne meg. Nagyobb fogak. A spartaiak mar gyermekkorban klvalasztottak a legerosebbeket. sell6kel. E genmanipula· clo reven megteremtett far· kasernber. sokkal hamarabb mini azt ma gondolnak! -ston- eger-em· ber kirnera fejlo· desekor az emberi krornoszornak [elentcs szazaleka lunl el. dusabb szorzet. hogy valamikor az emberi clvllizacle haj· nalan az eroszak. Terme· szelesen ez az egy krornosz6ma is eleg lett volna egy szornyu· seqes. mert mi tortenik akkor. palkany-eger hibridsejlekel.vagy rnacskaernber-kirnera osztodasnak indulna. unlkornisokat. a kenlaurokal.tobbek kozott az MT A Szegedi Biol6giai In· tezeteben is. A kutatointezelekben vilagszerte lelre· hozlak mar aranyhorcsog-eger. sot egerember kimerakat is. erzekenyebb szaqlas.JON A KLONHADSEREG?! Kozlsmert.. De mi a helyzet akkor.. as ezeket a szornyeket ezerszarn hozzak majd letre a specialls katonai klongyarakban? A lehet6segek remlsztoek es egyben dobbenetesex. ha ez a szornyuseges sereg egyszer ellen· orizhetetlenul elszabadul? mondjuk egy farkas vagy egy macska sejljemek osszeolvaoasa ulan a sejlmagban talalhato . Moreau szigele. elorenyulo allkapocs. Dr. Hogy mindez hiheletlen? Sejtfuzi6s kfserlelek mar evfizedekkel ezel6tt is zailottak . remiszto ALlEN·ek tomegei alkotjak majd a hadseregeket.. A ki· oszlodasakor viszonl a kozos sejlek krornoszornainak egy resze eltUnik.es rnacskaernbereket. ahol genmanipu· laci6val rneqteremti majd az ernber a legujabb allatfajokal es persze elobb utobb a Iarkas. lenegy emberi kromoszoma maradl meg. rnltoszok teremtmenyeil. hogy a human jelleg rneqtartasa mellett a farkas vagy a macska bizonyos fulajdonsaqai is rneqjelenjenek. ha genetikailag megteremtett tokeletes organizmusok. ha az emberi elet mar nem fog szamitanl? Mi tortenik akkor. rnilele remes lenyekel.ember-farkas. es a tcbblnek pusztulnia kellet. erosebb izomzat. Hogy minderre mikor kerUi sor? Egy biztos! Hamarosan. De mar most az els6 emberi kl6n meqtererntesenek pillanalaban ludni le- hel. Wells vizi6ja. pegazusokal.

16 Hlhvtvthzn .* HIHETETLEH LEGENDAK 5Z0LETNEK NEW YORK. akarcsak a sikl6repOl6ket a termikek. A Pentagon kOr(jli mentesi munkalatoksoran az egyik szobaban. a vegs6kig kihasznalva a terrorakci61. emelet maqassacaban kezdett hullamlovas modara lefele man6verezni. A tarnadast megel6z6 hetek· ben es napokban az American Airlines es az United Airlines reszvenyei er6teljes mozgast mutattak. klhasznal- Az lntcrnctcn tcrjesztctt hir szertut allitolal! er volt HI' utnlse 1't'lvrll'l a WTC t('tcjl'riil va a lLiz altai keltett meleg legaramlatokal. hogy a tarnadas kitervel6i jelent6s haszonra teltek szert ezzel a tozsdei rnanipulaci6val. amelyek fenntartottak 61. A leljesseg igenye nEilkOI alljon itt neMny. ahol egyebkenl minden es mindenki szenne egett. USA A szeplember 11-i esemenyekkel kapcsolalban rengeleg legenda bukkanl fel. Allil61ag egy ferti. egy nagyobb faltormeleken siklott Ie a talajra. Az elbeszelesek szerint a 80. aki a WTC fels6bb emeleleinek egyiken rekedt. egy sMetlen Bibliattalaltak. bar a szakM6k akkor nem tudtak mire velni ezt. a hlhel6kl61 kezdve az agyrEimekig. A jelenlegi helyzet ismereteben nem ketseges.

ahonnan egykoron a Challengert is. hogya kep egy ordogi arcot. Phillips sajt6fot6s nem el6szor fenykepezett nemzeti tragediat eleteben. amikor a langol6IOstol6 ikertornyokat kaporokitenie. USA Mark D. (Mar megint ezek a furcsa es nveletien" parhuzarnok. (Erdekes m6don hason16Ielvetelt keszltett a CNN operators es egy rnaslk fenykepesz is. 1986-ban jelen volt a Challengerurrepiil6gep katasztr6fajanal is. SZENT ISTEN! I ta lencseveqre. nem is foglalkoztam vele. Phillips a rnasodik gep becsapodasat kovetoen kezdett fenykepezni digitalis Olympus es hagyomanyos Nikon gepeivel. akar minden kiilonosebb kepzel6er6 nelkiil is. hiteles ez a felvetel. szinten min- den kornmentar nelkiil. Sokan ugy gondoltak.* HIHETETLErt TORTErtETEK * HIHETETLErt TORTErtETEK EZ AZ ORDOG NEW YORK. magam is megdobbentem es libab6ros lett a hatarn. atalasitottam-e azt vagy rnlert epp akkor es azt fenykepeztem? .a szerk) A kep hire fut6tUzkent terjedt es tobb ujsag kapott telefonokat. amely nemcsak 6t es a fot6t publikal6 AP hiriigynokseget. A CNN opcratdrenek felvrlden 66 kepkockan at lalhato a kisertetics alak (balra). Az elkesziilt digitalis felveteleket szamttoqepen keresztiil azonnal az AP irodajaba tovabbltona. hogy rnanipulalta a felvetel!. . hogy a tragedia hattereben maga a gonosz all. de szerte az Egyesiilt Allamokban.) A fenykepesz egyik felvetelen azonban valami olyasvalamit sikeriilt meg- A WTC epiiletenek fOstjeben ugyanis egy emberi(?) arcra ernlekeztetc format lehet felfedezni. nagyjab61 ugyanabb61 a tavolsagb61. mig a feuti kepet rgy amatfir fotiJs kesziletIe Osszeallitotta: Urban Levente HlhCltCltlCln 17 .Az emberek azt kercezik tolern. Csakannyil tudtam mondani: Szent islen! Ez az ordog. minden feldolgozas vagy ellenorzes nelkiil. . Szeptember tt-en Phillips brooklyni hazanak tetejer61 Ienykepezte a WTC fekete IOstbe burko16z6 tornyait. es az internet reven a vilagon. . Amikor visszakaptam t6liik. Amikor elkiildtem a kepet az AP-nek. A hfriigynokseg NY 142 szarnmal katalogizalta es hozta nyilvarossaqra. mutatja.En az igazat mondom nekik. A hatas szinte azonnali volt. vagy akar rnapat a satant. amint az a fekete fOstben format olt es szlmbolizalla. amikor 73 masodperccel a start utan az urhaj6 es Mtfonyi szernelyzete veszett oda. szazezreket coobenten meg. amelyek a kep hitelesseger61 kerdeztek. Kesobb Phil-Iipset szarnos tarnadas Me.nyilatkozta Phillips.

Egy bizonyos ida eltelte utan tavozniuk kell. Tobb esetben 01es6 krimikb61. vasaltak as ugy tanik. Gyakran a:. k6zismertebb nevukon MIB· eknek (Men In Black) nevezik a robotszen.1 mozgasu es vlselkedesu. A MIB-ek legtobbszor harman vannak. akik a foldonkivuliekhez hasonlitanak. am sz6fordulataik gyakran zavarosak. fekete kalap. viselkedasOk inkabb fenyeget6. majdnem olajbarna. a CIA vagy az FBI vagy kotelakebe tartoznak. Rendszerint felrevezetik a felkeresett szernelyeket. de megfigyeltek mar azt is.* ITT VAnnAK AZ IDEGEnEK * fOLDOnKivOLIEK LRTOGATRSA * OFOnAOTRK A FOLDOn * fEKETE EMBEREK EOY' MASIK VllAGBOl Fekete embereknek. hogy tobb tizeves markakr61 van sz6. A fekete emberek area erzelemmentes. de megjelenesuket tekintve emberhez hasonl6 idegeneket. de a szerntanuk mar nem tudjak ut61ag beazonositani ezt. vagy ismert mozifilmekb61 vett rnondatokat hasznalnak. A ruhadarabok mindig tisztak. A beszelqeiesek altalaban kihallqatas jelleguek es mindig tartalmaznak valamifele burkolt tenyeqetest is. alacsonyak. A latogat6k rendkivOI j61 informaltak as forrasaik rendkivOI megbizhat6ak. fekete lakkcip6 es sotet napszemOveg. Esetenkent el6kerOI valamilyen igazolvany is. hogy energiajuk lemerOl6ben van es fel kell rnagukat tolteni .. hogy a hadsereg. Ilyenkor tobb esetben arra utaltak. A fekete ruhas f8rfiak legismertebb azonosithatosaga a nagy fekete aut6. meg javal el6bb.. hogy az beszarnolhatott volna elmenyer61 az ujsagoknak vagy akar valamely UFOkutat6 szervezet rnuokatarsanak. erotlenne valik. feher ing. annak ellenere. A rendszarntaolaknak a nyilvantartasokban soh a sines nyoma. pirulakat kell bevenniOk vagy vizet inniuk.. Tipikus esetben a fekete nnasok nem sokkal az UFO-eszleles utan keresik fel a szemtanut. udvariasak. mintsem baratsagos. els6 alkalommal viselik azokat. amikor a szerntanu egyedOI van. altalaban ferfiak. Erdekes. es latogatasuk altalaban akkor tOrtenik. Mindig hUvosek. de akadnak k6ztUk. hogy ilyenkor a latogat6k mozqasa es beszede lelassul. A fekete ruhasok pornosan ismerik az adott UFO talalkozas minden apr6 reszletet. KiejtesOk tokeletes.I1-_--~ nak MetlenOI es HlhCltCltlcm . am agresszivitasnak nyoma sines bennOk. amennyiben a szerntanu nem mukodik velOk egyOtt. hogy idejOk mindig korlatozott. sotet nyakkend6. rnozqasuk merev as gyakran bizonytalan. ()ltozetOk is ezt sugallja: fekete zak6. Ez Cadillac vagy a Lincoln tipusu es minden esetben vadonatujnak tunnek. es azt allitjak. szemuk ovalls as bOruk sotetebb.

* In VANNAK AZ IDEGENEK * fOLDONKiVQLlEK LATOGATASA * UFONAUTAK A FOLDON * megbabonazva olyan egyszenl hetkoznapi dolgok el6tt. es ott voltak az egyik ment6haj6n a TWA-800-as repOl6gep titokzatos balesete utan . Ot! voltak az elso atombomba Ielrobbantasanal eppugy. szazadi emberiseq torteneteben valami rendkivOli tMenik. mindenhol telnlnnek. hogy honnan erkeztek. altaiaban nem valaszolnak. az ut menti tomegben a Kennedy-gyilkossag idejen. mint peldaul a goly6stoll vagy az evoeszk6z6k. mint Gagarin arnerikai korutjanal. ahol a XX.. Ienyegre tor6en ennyit mondanak: Egy rnaslk vilagb61! tfihCltqthm . Felevszazados rejtelyOk meg mindig meqoldasra var. vagy csak nagyon tomoren. A disztribOnr61 lattak az Apol/o-13 startjat. Amikor a szemtanok megkerdezik 6ket. Ott voltak az ujsagir6k kozott Hruscsov hirhedt beszsdenel. A fekete emberek legnagyobb rejtelye. a ChalfengerurrepOl6gep katasztr6fajat. hogy szinte mindig. ami~or az U-2 kemrepOl6t lel6ttek es felWntek Dallasban..

hogy adja fel helyette a tot6szelvenyet. am utkoz· ben Luigi talalkozott a barataival. es a terfit bevlttek egy kozeli hazba. A kis Steven k6mas alia· potban kerOlt el6 bel6le. Nem akart Ores kezzel hazamenni. Az alfatkert riasztott munkatarsai as biztonsagi 6rei mindent llive teltek a gyerek utan. de a gyors orvosi beavatkozasnak hala. ezert gondolt egyet es hasra Oteses alapon toltotte ki a szelvenyt. Elatte termeszetesen egy papirra leirta fia· nak az altala helyesnek tartott tipposzlopot. 16SO-ben Londonban egy gyerekgyilkos asszonyt ih~ltek kolel altali halalra. szerencset hoz PALERMO.* HIHETETLEH TORTEHETEK . hogy a park bGszkesege. hogyan jutott be a kisliu a tobbszcrOs biztonsagi akadaIyokon keresztOI az onasklgy6hoz. Otnon edesapja el6szor meglenyilette. mig msqerkezett a kegyelml lrat. nem roppantotta ossze telelmetes szorltasaval. amig a nagypapa Gdit6ert alit sorba.Y()llllN LONDON.II VILAG LEGSIEREHCSESEBB EMBEREI * Akasztottak lazadasa 170S-ben Franciaorszagban egy terfi negyedorat tOggol1 a bitotan. A pillantalok alatt sziiletett dOnles nyoman az alialot megoltak es lelboncoltak. Gyorsan elvagtak a kolelet. as mire a fogad6irocahoz €rI. elhagyta a ceoulat. es boncclasra vittek. igy a gondoz6k el6tt ma is rejtely. Luigi. rneqsem talaltak sehoI. VegGI az egyik gondaz6nak feltunt. a no magahoz tert. Ezutan levaglak. a k6rhazban magahoz tM. am egyszer.OLASZORSzAG Luigi Gassendil. Orakig setalgaltak. hogy miel6tt a hGlf6 lenyel· te. 20 Hlhvtvtlvn . de mlel6tt az orvos a kesehez nyulhatott velna. lelitalalalot €rI ell Szuz kez I{ISI~IiJllZ ()IIIliSI{j(. ANGLIA 1976 nyaran az cteves Sleven Jackson es nagypapaja elfatogatolt a londoni allatkertbe. a Priscilla nevre hallgat6 6rias anakonda hatalmasra dagadva. majd rnasnap osszevissza cs6kolgatta. Fel6rat logott a kotelen. nem lett semmi bala. Kes6bb sernmire sem emlekezelt kaIandjab6l. aki eleteben el6szor tOlton ki lol6szelvenyt. j611akoltanpihen. a kisM eltun!. a kilene· eves palerm6i kisfiul €des· apja 1982-ben azzal a leladattal blzta meg. A gyereknek igy is hatalmas szerencseje volt. Eret vagtak rajta es magahoz terl.

es csupan 1996-ban hat alkalommal vlttek be a baleseti sebeszetre. . lehet.Fogalmam sincs. amilyen az en formam. Eddig szinte valamennyi csontlat legalabb egyszer eltOrte. hogyan kerliltem a tetore .panaszolja a felesege. ami azonban szinte mindig szerencsetlenseqbe torkollik. Legutobb peldaul. Am amikor ferjevel elutaztak megtekinteni a hazat. meg az litkozes fajdalmat sem liszhattam meg: a lezuhanas elotti pilla nat ban felebredtem. mert a ceg hirtelen csodot jelentett. Helen ellensuIyozna. .Atok til rajtunk . hogy a fajdalcrncslllapltek. Matthew mar egyszertien unja a pachszerlat: . alvajarot cslnaltak belolem. amely azonban lopott volt. Matthew szerencsetlanseqelt felesege. ha Matthew papagaja Ie nem nyeli a lottecedulat. az egy vlllamcsapastel porig egeH. Azota edmontoni otthona kozeleben razuhant egy leszakadt ereszcsatorna es eltorte a bal labelt.A vilag legpechesebb embere EDOMONTON. es a rendorseg ket het rnulva lefoglalta. amiket szedtem. Egy Mnappal kesobb lezuhant 13 meter magas haza tetejerol es mlndket labelt eltOrte.. egy ev mlilva a fiatalasszony remek allashoz jutott . Banataban Helen vasarolt egy hasznalt autet. hogy tOrtenik velem valami rossz. akarhova megyek. a sors ot sem klmeli. Harmadszor is eltOrte bal kar[at.Akarmit cslnalok. ajultan esett ossze es ekozben masodszor Is eltOrte a karjat. am amlota eletet a flatalemberehez kototte. amikor oHhon rnaradtam ezen a napon. . kemeba esett es harem hetig korhazban feklidt.immar tizenegyedszer. amikor tizszer torte el a kulcscsontlat es harem alkalommal a jobb karja!. rossz fajdalomcsillapitot vett be. penteken a vilagert sem rnozdulnek ki a lakasbol. volna. hogy ordogtizohoz vagy ilyesmihez kellene fordulnunk. Vagyis inkabb szenved. a flirdokadba lepve alcsusztam.meselte -. ts-an.. amikor egy szoloflirt utan nyu Iva leesett korhazi agyarol. Erdekes medon MaHhew Jacobit gyakran eri szerencses tordulat is. rnlutan helzi skorpioja meg marta. .. egy egesz hetig. Persze a bajt meg igy sem mindig tudom elkerlilnl. A harmlnceves terti kalvariaja meg gyermekkoraban kezdodott. Helen nemreqlben 50 000 dollart nyert . Sajnos azonban. biztos. a hazaspar is alig tudott kimeneklilni. Tavaly Helen a nagybeltyjatol orokolt egy farmot a vegtelen buzamezolrol hires Manitoba allamban.KANADA A vilag legpechesebb embere a kanadai Edmonton varosaban el. Sebaj.. es eltortem a kulcscsontomat .Mar felmertilt benntink a gondolat.

-~ "l~~Sl\ ""'III~ -M. es olyan tiszta. Bibliab61vetl ldezetevel a megszokott61 gyokeresen elter6 szemszogb61 vizsgalja a Szentlrasban fellelhet6 szovegeket. es az Izrael venei koziil hetvenen. mint maga az ego 11. amelyet nem kepzeletszulte misztikus teremtrnenyek. Es monda M6zesnek: Jojj tel az Urhoz te es Aron. Ez a saiaios dokurnentumreqeny a maga kozel1280.OlT ..A BIBLIA AMI A KULlsszAK MOGOTT VAN Mintegy negyezer ewel ezel6tt egy hatalmas urjarmu ert loldet a Sinai hegyen.es csillagrendszereket. Es csak M6zes kozeledjek az Urhoz. belloldi postautalvanyon kOldjek el a 4300 Ft-ot. es hajtsatok meg magatokat e/6tte tavolr61. 850 oldal." .. amelyeket mind ez ideig eqyszenlen agyonhallgattak. Kozben megfeledkezOnk a vallas . hogy a jarmu Iedelzetere lephessenek: 1. Egy olyan lakott vilagr61. A kozlemeny rovatban tOntessek lei: BIBLIA 1-2. A SETI program kereteben keressOk-kutatjuk a kozmoszban azokat a lenetseqes bolyg6. hanem ertelmes lenyek nepesltenek be... Kozel negyezer ewe I ezeI6tt . kotet! 22 Hihcztcztlczn . amelynek kOldottei a Biblia-korabeli id6kben meglatogattak az emberiseget. Boszormenyi ut 161b. amazok pedig ne koze/edjenek. Nadab es Abihu. "IOf.. s6t tortenelmet. 2. A korlatozott peldanyszarnban megjelent kotetek szerkeszt6segiinkben megvasarolhat6k vagy megrendelhet6k! Hihetetlen! SZORAKOZTATO MAGAZIN 1126 Bp. mindazaltal ettek es ittak is. fejlOdeset is belolyasoltak! Egy olyan vilag.) Az ernberiseq ernlekezeteben ez az egyik fennmaradt Ira50S bizonyitek arra. amelyeken talan kialakulhatott az elet. es az Izrael vene! koziil hetvenen: 10. Es latak az Izraellstenet. (M6zes 11.. Postai rneqrendeles eseten kerjOk. 9. Nadab es Abihu. Es olyan rendklvOI meglep6 tenyekre vilaglt ra..rnasvilagilr61". ahonnan Jezus is jott . pusztaban vandorlo izraelita kepvlseleteben mintegy hetvenen meghlvast es engedelyt kaptak arra. es annak labai alatt valami zaffr tenyu targy vala. hogy egy nem foldi eredenl civilizaci6 kepvisel6i kapcsolatba leptek velOnk. Es Izrael fiainak e valasztottjaira nem bocsat6 kezet: j611ehet lattak az Istent. k6nyve 24. Azutan telmene M6zes es Aron. 200 szines es tekete-teher iltusztraclo! A ket kotet <ira: 3950 Ft + 350 Ft postakoltseg. \1\1'1 2 kotet. es a nep se jojjon tel ve/e. Egy szuperfejlett kozmikus civilizaci6 kOldottei erkeztek a ledelzeten! A sok szazezer..... .

INDIA Indiai forrasokbot kaptuk a hirt.tehat a halal beailtat koveteS rnasodik 6ra vege felel. Gonpa ugyanis fer tudja tarnasztari a halottakat! Termeszeiesen a raOOnaIis eurq. Gonpa a hirek szerint eddig negyvennegy esetben jart sikerrel Kudarcainak szarna is leqalabb ilyen nagy. Allit61ag mar Bombayben is feltamasztott negy halottat. Ket eve van a tibeti tovarosban. elvegzi a gyakorlatokat. es allapota egyre javul. A kinai orvosok a leginkabb azt nem ertenek: a . hafvanharorn eves volt. hogy thaszaban elt egy harmincnegy eves ferfi.. egyszer rovid ideSre be is bOrtOnoztek. Most az iIIeteS. akik kozGI egyik mutet kozben vesztette eletet. es Peking ben Gonpanak nem sikerGlt feltarnaszlania egyetlen halottat sem. Ket aIkaIommaJ ugyan eur6paiak jelenleteben is megtetle azt. amde ta~ jOtt szemtanu< valami csaast sejtetlek az 0gftJen. csak valamilyen kataleptikus "aIombel. Peldau azt. De GJr¢t ez nem erdekfi.HAlOnFElTAMASZTO BOMBAY. Hogy ez az energia hogyan keletkezik benne.a beteg keringese lsrnet elindult. augusztus vegen Gonpa eltunt Lhaszab61 es hetekkel kes6bb Indiaban bukkant tel. A . de ez Gonpa szerint egyOtt jar a do loggal. Viszont kGlonleges taplalekon €I .haIottak" meg €!tel<. A kutat6k negy hetig vartak egy alkalmas hal ottra. es k6rh8zi eszkOzOkkel sem sikerutt feltamasztani A beteg tGd6gyuiladasban hunyt el. Gonpa egyik kezet ahalott hornlokara tette es kGlonos dailamokat adott elo. junius elejen kerult 501'. akivel negyszemkozt sokaig beszelqetett. ket egymast kOvet6 napon harom halottat keltett elere. A kGlonos energianak nyomat sem leltek. majd a masik kezst a halott szlvere helyezte. Ujabb negy perccel kes6bb a beteg kinyitotta a szernet es tudata kitisztult. Nyolc kinai tOO6s. A kutat6k mertek az idot. Talalkozott a dalai lamava' is. Itt rneqisrneteite . amit hosszantart6 k6ma kovet. es egyre tobbet beszelnek r6la. de volt harom kudarca is. de ejszaka is tom8zik. kkk HlhCltCltlcm 23 . egy h6nap alatt ot esetben jart sikerrel. 2000. arr61 semmit sem tud ailit6lag. Huszooket perc utan . Igy is tOrtent. amely olyan eras. Amikor visszatert Lhaszaba. aki a szemGk laitara hal meg. Ugy veli. egy klnai tud6sokb61 all6 bizottsag erkezett Peking- ket orvos es egy biol6gus. A kinai hat6sagok eleinte gyanakodva tekintettek ra. a tudomanyos akadema tagja jelenleteben Gonpa energiat adott at a halottnak. es vele lesznek. mig G~npa odaerkezik. Allit61ag egy ismeretlen nevu. Tudasa a kinai megszall6kat is nagyon erdexli. egy negyvennegy eves ferti tulelte a rneqismetelt mutetet. Minden nap eliel egy es ket 6ra kozott magat61 felebred.aiak nem hisznek neki. ahol ket intezefben tu- domaovos klserleteknek vetettek ala es szarntalanszor megvizsgaltak. oran at nem kapott oxi- rosodott? Hiszen ket gent.. EIlenorizhetetlen hirek szerint .csocalatos Ieltamasatasait". Londonban kiadott foly6iratban lattak napvilagot . A kinai kormany titkos csaiornakon koveteite Uj- DelhiteSl Gonpa Sakha kiaoatasaf. ilyen esetekben mar nehany perc is vegzetes agykarosodashoz vezet. Gonpa Sakha. A furcsa "mUtetre" 2000. I'KJgy a . hogy a testoool kGlonOs energia sugarzik. De rniutan ott is bemutatta todasat. Gonpat elviMk Pekingbe.halott" agya miert nem ka- ban" vartak a csooat. az eszaki hegyekben fekvo kolostorban nevelkedett. hogy optimalis esetben ismet elindilja a szervek megszunt mukooeset. majd lelegezni kezdett.csak nOvenyi eredetu eteleket fogyaszt es nemcsak nappal. hogy nem mindig sikerGI a feltarnasztas. s mar belenyugodott. de az indiai kormany egy szakMeSkb61 ail6 bizottsag suqalmazasara azt valaszcna: nines tudomasa Gonpa ottleter61. .amelyek egy Azsiaval foglalkoz6. Akinek masf€l6raval korabban megszuntek eletfunkci6i.egy bombayi elettani kutat6intezetben biol6gusok es bickemikusok kezdtek kiserletezni Gonpa kGlonleges tucasaval. Maga Gonpa nem ad magyarazatot. majd azonnal alszik tovabb.

. amelyek minden szinten megvaltoztatnak az eletOketl LEHETETLEN VAGY HIHETETLEN? EI6forduit mar Onnel.. . es batorsagukat. Vajon mi szOkseges ehhez? Penz? Hatalom? Szerelem? Vagy valami egeszen mas? Irjak meg nekOnk. hogy mindenre kepes lenne? Nos.a penz nem boldogi!" . irjak ra: ELSzALL TUNK! KOldemenyeiket a Hihetetlen! Sz6rakoztat6 Maga· zin clmere kOldjek el: 1126 Budapest. Minden h6· napban 15 ezer Ft ertekben sorsolunk ki ajandek· csomagokat a bekOldok kOzott.. hogy az nem lehetetlen. es csak akkor irja meg a tMene tet..amit velemenyOk szerint senki nem tudna. most probara teheti magat! Tenyleg mindent megtenne. legfeleslegesebb id6toitesenek. ha ezekkel kapcsolatban ir· nak meg hihetellennek Wno torteneteiket! Szedjek ossze minden kepzeloerejOket. It clmere.* fI HIHETETLEH LEHETOSEGEK OLDfiLfi * ff HIHETETLEH LEHETOSEGEK OLDfiLfi * A HIHETETlEN lEHETOSEGEK OlDAlA Minden rovatunkban arra torekszOnk. 214-8622 E-mail: hihetetlen13@axelero. fentebb mar jeleztOk. es azt szeretnenk. legertelmetienebb tarqyanak. hogy m so me~dobbento Itepeitl • . amely egy csapasra. Boszormenyl Lit 16/b. az unalomlg ismert helyzeteket! Ezen az oldaIon csak hihetetienOlj6 anyagok jelenhetnek meg! A legszenzaci6sabb irasokat . hogy valoban nem vert el semrnl'ele ellentetelezest? Tegye a szlvere a kezet. Fax: 212·6003. mit es rniert tenne meg! De annak is orOlnenk. mikor.ennapjair61?a k Is meglsmerhessek Nos itt a lehetoseg. hogy .9%-a szeretne megvaltoztatni a jelenlegi eletet. hogy bemutassuk Onoknek a vilag hihetetlenOI soknHli arculatat. Olyan elkepzeleseket fogalmazzanak meg. ha azok jelentkeznenek. mi az a 3 dolog. De tenyleg olyan kennyLi ez a vaitoztatas? Hipp-hopp. hogy mostantol a HlhCltvtlvn! Szorakoztato Magazin a korlatlan IvhCltosegClklapja! JO TETT HEL YEBE . es ezernyi csodar61 bebizonyltsuk. A bcrltekra kerjOk. legbosszant6bb tevekenyseqenek.hu 1IIIIIIfllll Ugy tcntja a nepSZClrUmondas. merne vagy akarna megtenni! Mi vallaljuk. hogy valamilyen hihetetlenOI ELSzALL T otlet jutott az eszebe? FelmerOlt Onben. kilepOnk eddigi eletOnkbOles lazan belecsobbanunk a j6ba? . hogy az EgyClsiilt Allamok a korlatlan IczhvtosegClk hazaJa. SzOkseg eseten valoperes OgyvMr61 gondoskodunk .. Mrmire vallalkozna? Mindenaron meg akarna erinteni a csillagos eget? irja meg. A leghiVarluk felveteleiket szerltesztoseg~. hogy a hatar csak a csillagos eg? Ugy erezte.. Pr6Mlt mar egyszer valakivel onzetlenOI jot tenni? Ugy. es kUJdjek be nekOnk legfrappansabb elkepzeleselketl Felejtsek el az ezerszer eloadott sztorlkat. de mi most val6ban a . ehhez kerjOk az Onok aktiv reszvetelet! Eiso neknutasra 5 nagyobb temakort alakitottunk ki. de ugy erezzOk. legerdekesebb v..1110 onorarium etleh neben . vagy kisertetekkel talalkozott? FoldonkivOlie~ allitottak meg egy ejszakai orszaguton? Megmagyarazhatatlan [elenseqek tOrtentek Onnel? Kapcsolatba kerOlt mas dimenzi6k lenyeivel? A HIHETETLEN lEHETOSEGEK OLDALA EISIAIITUKII 24 Hihcztcztlczn . hogy ez a korlatan lehet6segek lapja! Ossza meg az olvas6kkallegfeltettebb titkait! Szellemekkel. mit tartanak a MAslK NEM leghaszontalanabb szokasanak. hoi.~gy ilk es a bekOlItepeltet h6napr61 ~~~r~~~~ ~~:~~~:~ h~norallult! ~ d6ltet 1000 Ft-os Vd::K2 Tucatnyi helyen talalkozhattak ilyen cimekkel. A LEGHIHETETLENEBB ELMENYEM! On Is Iteszltett mar hihetetlen es tantasztiltus telveteleItet az elet mlnd. OrommClI jvlClnthv· tem. legmeghokkentobb tertenetekre fo· Iyamatosan szavazhatnak Olvascink. A bekUldott tertenet lehetoseg szerlnt ne haladja meg a 331/3 gepelt sor terjedelmet. ha tiszta a lelkiismerete! HIHETETLEN VALTOZASOK! Az ernberiseq 99. akik olyan elszallt otlettel allnanak e16. . kiesit gondolkozzanak el! Ismerik a rnondast. hogy meger egy konnyed kerdest e hihetetlenOI osszetett temakor is! irjak meg nekOnk. hanem csak hihetetlenl A korlatlan lehetosegek lapjaban termeszetesen a vilag "Iegelszalltabb" torteneteinek ia helyet kell kapniuk! Nos.termeszetesen lekozoljOk lapunkban! A legeredetibb.p a legpoenosabb hetetlenebb. amit esetleg eddig senkinek sem mertek elmeselnil Ne feledjek.osszehoazek" a felajanl6kat es az elszant (elszallt) vallalkoz6kat! GORBETOKOR Nem akarunk kOlonosebbkeppen belernaszni a hazaselet kisebb-nagyobb zavarainak vizsgalataba. HIHETETLEN m6don megvaltoatama az eletOket! Miel6tt vadul belevemek magukat az rasba..Ieghihetetlenebo' torUmelekre lennek klvancsiakl Arra.

Y1l11 NOS'Ill1lIl1\)IIJS fi LEGHfiGYOBB magyar j6s! SCI-FI REGEHY VAGY )OSLfiTOK KOHYVE? Tudjuk. akik ha ugy akarjak.Joga van hallgatnl! 1144 A lelefon falun Barsi (}diin chin' latta a hirovimai pusztulast rul is. vagyis fantaziaI. hogy valaki napokkal. Velenenszenl talalat? Tul sok itt a veletlen: mar a fegyver neve. Vajon mlert irta. Megalkottflk a fegyvert. Ahhoz. hogy a leend6 fegyver soha nem probal! hatasat ennyire reszletesen lassa valaki el6re. Ez emolyan sel-f tortenet. Mert hogy azokat allit61ag el6re . tehat a nemet megszallas el6tt jelent meg.. hogy eppen gomba alaku felh6 keletkezik az oraoltfegyver telrobbantasakor? Talan nem kell bizonygatni.. Valamilyen.. hogy ilyen kutatasok egyaltalan folynak. ma meg felfedezetlen kepesseg vagy jelenseg (esetleg mindkett6) mukOdik itt. Mert bizony elc5fordul. Regenyt ir. Am ez meg nem minden: Barsi szerinl az uranitbomba robbanasat tobb kilometer magas. mint a vilag akkori legnagyobb koponyal egyuttesen? Hiszen az atomkutatasok hire nem szivarqott ki. Egyik alapit6ja volt a Magyar Orhaj6zasi Tarsasagnak. a hatasa Annak aranylag pontos lelrasa es a gombafelh6: mind-mind kulOn is nagy talalatnak szamltott volna annyival az els6 robbantas el6tt.. marcius 16-an az Egyesull Allamokban robbantonak tel. Ismerve a korabeli nyomtatasi temp6t. alatt es utan. PeldMrt nem kell messzire menntnk. A IOkeshullam... A bomba robbanasa szelviharhoz hasonl6 IOkeshuliamot kelt. (Ez volt a hirosimait es nagaszakit megel6z6 pr6barobbantas. hal a tudaaval. j6snak kellett lennie! kkk 86/00~1! 1131 On nyert! ~ 1841 Hangproba~ 1142 Papagaj 1031 Itt a mosooep 1140 A rum mell'l'allozotlll 1D43. A FOldOn az els6 atombornbat (uranlurnbornbat] 1945. gomba alaku felh6 kiseri!. liszen nem ez a szakrnaja. hogy egy ujsagir6 tObbet tudott minden kepzettseg nelkul. VaIanlt elkepzel.. Itt mar valami gyanus lesza mai olvas6nak. hogy a terid6 rejtelmei k6z6tt egyszer talan elokenil a rnaqyarazat arra is. a fegyver fizikai hatasa mar Onmagaban is tObb j6slatnal.A haboru utan a radi6ban dolgozott dramaturgkent.. (A magyar gyartmanyu urhaj6 magyar utasokkal a Vermez6r61 indul. ahol emberhez hasonl6 civilizall lenyek elnek. Iiz. Itt mar erdemes elgondolkodni. amely gigantikus energiat szabadit fel. AKI KET EWEL A KIPROBALASfi ELOTT MEGALMODTA AZ ATOMBOMBAT * 1\ )11\f. Az ir6 szerint ugyanis bolyg6tarsunk lak6i uranit nevG bornoat hasznalnak. . Bizonyos jelek azonban arra mutatnak..vagy pro? . akar a kartyavarakat. Meg arr61 sem tudtak akkor Magyarorszagon. .Iatja" . Elt egyszer egy magyar Ir6.. varosokat semmisit meg. A IOkeshuliamok es a hihetetlen h6merseklet egesz varosokat fuj el.tva eI ~ terti . amelynek nemely reszleten ma mar csak revetOnk.es itt er benniinket az els6 megiepeles.)_ Vannak azonban a kOnyvnekolyan reszletel is. es Barsi Ie is irja a hatast. A vilag leghiresebb tud6sai mar 1939 61adolgoztak a minden addigit61 elter6 rendszerG es f61eg hatasu fegyver el6allftasan. A UJOO:d< sikere ek5tt IegaIatXJ mastel f!..agJn megirja mindezt! Nem et az atornl'oz.irja Barsi elpusztul minden szerves elet. honapokkal vagy akar evekkel korabban is megj6so1 kesc5bb bek6velkezc5 esemenyekel.nem W)s -a ~ szaggabtt Magyara-sz. Pedig j6slatnak kell tekinteni. A robbanas korzeteben egy percen belUi tobb ezer. megtanulnak magyaanyaga is uranium volt.lengerek vizet forralja fel . Barsi leirja a marslak6k fegyverzetet. MaskUlOnben hogyan lehetseqes. mikenllalhaljak egyesek elare a j6vend6 kisebb-nagyobb reszleteit. hogy tObb ezer lehetseqss felh6alakzat jOhel letre ilyenkor.olvashat6 a kOmyvban. olykor tobb tizezer ember semmisUi meg szinte nyom nelkul. 'eszall a Marson. TObb regenye latott napvilagot a haboru el6tt. Az urhaj6 cfmu regenye 1944-ben jelent meg. hiszen a kezdetkezdeten az atornbornbas alap- Hlhvtvtlvn 25 . A forr6sag a tengerek vizet is felforralja. Er6feszitesuket 1945 tavaszan koronazta siker.. Jogos a kerdes: honnan tudhatott err61 az ir6? Az uranitbombat a marslak6k tObbszor bevetettek mar. hogy a tudornany ma meg altalaban nem ad hilelt a j6soknak. amelyekt61 elall az olvas6 lelegzete. Barsinak a kOnyvet 1943 masock feleben vagy a vegen kellett irnia (vagy meg korabban).] Nezzuk a tenyeket. Az uranitbomba hatasara .ha nem is a szernevel.* EGY MAGYAR EMBER. A regeny 1944 mardusa.es Iizezreket pusztit el egyszerre. es mindig erdekelte a tudomany. Ujsagir6 volt. a h6mersekiet. Barsi OdOnnek hivtak (1904-1963).

* OSI REJTELYEK * ATLAttTISZ * KHEOPSZ PIRfiMIS * SZFlttX * DOGOtt MITOLOGlfi * 26 HlhCltClthzn .

Hihcztcztlczn 27 .

. majd elkeseredetten leroskad egy fa tovebe.gondolja a medve. OKTATAs Kamikaze oktat6 az ujoncoknak...kerdi a pszichol6gus a paciensetol. FALFIRKA Olyan peches vagyok.. . amikor a falra i..Hat.Mert leesne a szemOvegem.. hogy hirtelen megjelenik egy ferfi. . . SZALLODA . .MiM? .Nekem sem. . vagy a kozonseg segitseget kerjern? .Legkozelebb puskat is hozok magammal! .. mert mar kilenc 6ra van! . A barneszkodok kerdeseikkel osfromoliak.tudakolja a meglepett pszichol6gus. ra volt irva.Nem lamek . hogy meg a We-ben is elkapnak.J61 figyeljenek. De en repOlni szerettern volnal..Hanyat tud leOtniegy perc alatt? A holgy csodakozva Ielhuzza a szernoldoket . . • " PARKBAN Ket ember beszelqet a parkban..Maga kart reggel hatra ebresztest? -Igen ..En minden reggel agyba viszem a kavet a felesegemnek. TANAcSTALAN Szoke n6 01a Jegyen on is milliomos!" studi6jaban.Tudod.Legkozelebb??? .Kepzeld. lehet hogy bekerOlok a rekordok konyvebe! .Es ha levaqnarn a jobb fOlet is? . mi az: piros a szeme. es telefonal az anylanak.gondolja Stirlitz. Egy olyan szaznyolcvan centi magas. nem is tudom.. . .Akkor kapja ossze macat.. PARANORMAL . ha levagnam a bal fOlet? ..Maris.1 * vice * KfiRIKflTORA * HUMOR * vice * KARIKflTORfi * HUMOR * vice * KARIKATORA * TrrKARNo A f6n6k megkerdezi az uj gepir6n6t. is 80 ki~grammos egemek lesz .. Mekkora allatnak viszi? ..Hogyan volt kepes erre? Hiszen ez egy vilagrasz616 csoda! Olyasmit tett.MiM? . mert csak egyszer mutatom meg! . zold-teher csikos es huszonneqy laba van? .Elnezest onok most gepir6t keresnek.. asszonyom. .:~ ------~ ( obtem~? ~ ) 28 Hlhcztcztlczn . ami eddig meg senkinek sem sikerOlta vilagonl A vizen jart! A ferfi Iasultan legyint.Kaptam egy kirak6s jatekot... de a helyedben levernem az ingemrol! .. A szarnit6gep. vagy karatebajnokot? ... REKORD Ket rendor beszelqet: . hevesen csapkod a kezevsl.~ • CSODA A parton all6k dobbenten nezik..Ez igaz..Mi tOrtenne.. . de en egy ev alatt kiraktam! rJlt . es kozbsn a t6 Ielszlnsn rohan! Kifut a partra. . ..Nem hallanek. STiRLITZ SORGOS Feldult no allit be a patikaba. .Szia anyu! Nem tudom a valaszt az els6 kerdesre.Kerek valami gyorsan 010merget! . . . . hogy 2-6 evig. . . Neki mar csak meg kell datalnia ..Fogalmam sincs . HAZASsAG . lette hirtelen megreccsennek a gallyak..

OI16/b.anuciri szcimunkbQn kozoljak. V I> V t> MEHBEN FEJlO· O[SNEK INOUL V 1950-1G I> V V P V V I~A'NLAS LQ51E~ TAROl LAoA > FELIG EBER! V IRO (HARRI· [l·BE· ECHERl GYAKRA. Biiszormenyi sorsoljuk bekuldc5k kiizi:itt a Venusz Lap. 112£ Budapest.SWLT MASOlA CSAK ~ICSIT lWK.!INGOL KEMIKUS ~S~~L.~T > MEGYEI TI51T· VISELO iiiAN~ TOTH EVA RE51 IUM· I>V ALLAT ISMET· L6D<i V I> S~IN· TEN NE I~~KUL METUL HANS'.. RA KOTO· SZO 2 T KONYH.'G RESZE? REND· F()l(O· ZAT . lE!<~1.rnl° G~UMOLCS l I ~ LOERO PANAMA V NEM· CSAK All NE i~~EL PENzeE. ki.ILES ELOTT! FAJA~ JEll E V > > I"t> V V e- If> HOzzA~K CSATLA· KOZIK I> V II> POHAR· KOSZON TO GYEDUl ~ I> N V V E~ETPAL YAM ICUKA if> I> . december 15·ig kerjiik nyillievelezolapon az alilbbi cimre: HIHETETLEN. . amil SZlimokkal jeliillLink. ANORAS SZUKA! \l r-TEKIN· TENI APAO· ~AT UlOK. MEGJE· LENIK on NVAK· LANCON VISElT EKSZER KOISEG > KERoO HATARO· Z0510 ~ ~ TO ANGOLU t> silASI BI2TO· KIUTES PICI GTOR· o- V > ~~~~l V FOAMA '" JUR· GENS IENEKES KISEB· 8EOO ~u 't>V UIZ'K P RAT· LAN BETlil I>V iii V 0 SlEl~N. THTE.!.> 4 r:r:~' ALBUM TILTAS iff V KEZET I.es Konyvkiad6 3000 Fl erteku ajandekcsomagjait )0 szorakozcistl fI nYClrtclSClk Clvfl 2002. OXIGEN > mr.! Il> MfG· SZUNT fOG~AL' KOZ S ~V V V ~f~~'~~¥f' MOLes IMAE V V EUROPAI NEP rv UABANYI SANDOR I:!AZASULf\lIDOKAT V 05$lEAOO PAP SIOVEGE SZEL· I VIHA.R TALAL AESZBEN SODS.* HIHETETLEH KERESZTREJTVEHY * HIHETETLEH KERESZTRE)TVEHY * 1 \ INDUlA· 51 ARAi KIHIR· OET FEST· M€NY. 2001."{6'2tl : liNE GRUBER H\lGO t> HOD :~~~GtG NOKSE It~aW V L~NGYEL JANOS Z~EBORA lANCA P SZI.~E:Tj PARK Al USA· BAN > I> KISFA· L\lDY SANDOR > ~~Sll. n HIhvtcrtlcrn 29 .N ALLAr r>V V mlV 1~~iET~ V . MUVE$Z I> IGE· KOTO AsvANY SPORT ES1KOZ VALA· KINEK A SEJ· TELME Of AN· F lE I> FELIG ETETES' I> '\> NEVElO N~"'ET .AFI.RO KE. FA/lKAS . > ""NDOR KEDVES OLVfiSOINKI A HIHETETLEN! Szorakoztate A meglejll!SI A helyes megfejtesl Magazin keresztrejlvenyeben magazinunk bekilldeni negy anyaganak cimet rejleltilk el.~~~OM > AMEAI· V ~ ITAL FELE' > BOGOI C~ENGO R SZE! C> ADY V V V ENORE t> 't> II> rlE~. KERTI NOVENY V -1'\ t>V V TARPAI JOBBAGY F~RFIHEV V V V ~ V KQN'(V. I>V V I> ISTEN L~GYEL PENI V lETE· ZEn KEVESET KOPASZ t> HID· EPITO A06~A· 51100· EGVSF.G >V EUROPAI MUNKAS C> NEVBE· CUVE > It> 't> ~ NYUGATA lANUL VISEl· KEDO ~NT_i.LLAT· I> HIGI· Ton OLOMECET V ~ ERova ELVESI > V sz« VICCES IF. S1Eoo I> TOVA~B NEM LO EOENY V BA~~S: PARIZS PtiSPOK£ t> ~PIES C1UM [PiTOANYAG " 1>V 3 T I> Ht.

ha csak kavezik valakivel. hogy On valamilyen j61 kidolgozott utazasra indul ebben az id6ben. vagy meqbeszelesekre indul.gondol. a kekel a galambszOrkevel. Ha ugy akarna. amil meg el szerelne erni. amikor mar elert egy pozldot a tarsadalomban. Mar lesz eleg energiaja uj lanfolyamok elveqzesere. hogy Melmi horizonljal szelesltss. Lehel. ~)~\ OROSZLAN aprllts 20. ennek oka az . hogy milyen utmutatast adnak a csillagok a mindennapok soran felmerUl6 problemal meqoldasahoz. amil On elkepzelt. es mi az. ~1~ . mosl elheli al palyafulasana~ nagyon pozitiv emelked6 ponljal. hogy kOlfoldre megy_ta· nulni. Ha largyalasokra. A fekele szlnl j61ludja kombinalnl a solelszOrkevel. ami az On szarnara kedves. a vilagos z5ld. mini az el6z6 evek vollak. Ollozzon sotetszurkebe. bar ennek relativ fonlossaga aMI fOgg. es milyen szerep felelne meg Onnek a leginkabb az embertarsl k5zossegben. hogy rendezni ludott sok gyakorlati Ogyel. vagy az e szlnekb61 osszeallilott kombinacioval. On lehet. amil val6ban elert. Esetleg lassan meg kellene baralkoznia a lila szinnel. Itt az ideje annak. rohazataban haeznalla a piros. vagy a sarqakockas 5115zek. jelenl6s ellsmeressel es teliesnmennyel. ami utazasokkal vagy hirkozlessel kapcsolalos. salranyszlml. es hozzak-e azl az eredmenyt majd. okkersarga. a fekelel a galambszOrkevel. akar kiegeszil6kenl is. januarjal61 uj rovattal b6vOl aszlrol6gia oldal parunk. SIll! 1'0"399 RAK okl6ber 23. kellene meglepnie. Val6szinuleg szemelyisegenek anorrnalasan es fejl6desenek lovabbi lehel6segein gondolkodik. hogy az On munkaja inteliektualls bealllIOllsagu-e vagy eselleg olyan rnunkat vegez. Mosl els6sorban onmaqara figyel. Ez lesz az On eleteben az id6. vagy a halvanyzoldet. mi az. ideje azon gondolkodni.. J61erezhetne magal biborpiros ruhaban. a zold minden arnyalata. ollozz1'>n prosba. a csonlszinl. akkor level ben kOldje el szerkeszl6segOnk cimere a kerdeselt.H(vja n: 111~~bi elefonszatuot e:. amil masok .-auguszlus 22. kek. BIKA auguszlus 23. Tudja meg milyen lehet a kdrtya szerintf~ jovoje. Gondolja al eddigi tevekenysegel. Mosl lobb mi~denl meg fog ludni onmagar61. ehhez az lnkabb a vilagoskek ruha illene. hatasos a Iekete-kek szinek hasznalata. amikor realisabban kell szembeneznie bizonyos dolgok elmulasanak lenyevel. De ebben az id6szakban nyugodlan 5110zhelbarmilyen larka minlazalu ruhaba is. ·~1 t 1'(' t '" 71t' l~' 240 FI+AI' p.-julius 22. de felelme alaplalan. egy feMr vagy vilagoskek inggel vagy bluzzal. Ha szeretne megtudni..-o~. halvanykek. j6zanabb maqatartashoz vezelnek a priy. s asztro16gusunk a lap hasabjaln valaszol Onnek! i Onnek j(j. Ez szOksegesse leszi. uj elel~nek felepilesenek els6 lepcsoire kb. Onnek mindig. vagy annak egy amyalataval. Komoly sikerekel erhet el f61egszerelmi teren. hogy Onnek esik nehezere ambici6i meqerlelesen es jelenlesOk meghalarozasan dolgozni.vegye szemOgyre. Gondolja at lovabbi celjail. MERLEG Junius 21. de lehel ez barmilyen koncenlrall egyeni tanolas is. szOZ malus 21. hogy meghatarozz_?salat remenyeil es vagyail. Szabadidos levekenysegehez nyugodtan hasznalion feMr vagy vajszinu bluzokal vagy ingekel. KOS HIHE1iETLEtt Ii 0 R julius 23. hogy mil kellene meg 'J v' lennie. vagy a vagyon van Onert? Az On szarnara a h6nap szinei: Ieher. Ha gondjai tamadnak p{mzOgyeivel. Ha el6adasl tart. hogy felebred Onben a vagy arra. akar mas ertelemben. barmilyen uton. ha ebben a h6napban. Onnek aianlatos lenne kornblnalai a keket a fekelevel. es sajat gondolalainak ertekel emelni ludja. de lehelne egy akadernlat jellegu lanulmany. egy ev melva. es a szOrke minden arnyalata." AZASZTROLOGUsvALASZOL 2002. a karmazsinvoros. de kombinalhalja mindezekel a zold minden amyalataval is.al kapcsolalaiban is.-aprilis 19. az almodas.hogy birtoka· nak.16ber 22. SKORPIO BlIl~. Ez legyen Onnel a varakozas. hogy oszl1'>nozze. hogy eddigi belekteiesei helyesek-e.+1!! _ . . Targyalasaira aiaolanarn a galambszOrke ol15nyt vagy koszlOmol. ~ogy az On elkepzeleseit masok kereszlezik. A fellornyosull gondok. De a kel lehel6segel ossze is ludja kqmbinalni. vagy voros kockas kornblnaclot.vagy amil On .-szepl~mber 22. A bolyg6k helyzele alapjan ebben a h6napban el6nyos az On szamara a szOrke minden arnyalata. hogy val6ban oly sokat [elentenek-e az On szamara. hogy Il}ilyen szerepel akar vallalni. mi az. hogy saiat szakmai haneret. akar anyagi. vagy celjainak elrenoezesevel 11'>r6djek.-Junlus 20. kiegeszil6je legyen sarga. milyen iiton haladhat tovdbb! . ha utazik. melyekre tarnaszkodhama. ami mar hosszu ideje lejfajasl okozott Onnek. a piros minden arnyalata. feher kekkel kombinalva. a teher. de talan ez is termeszetes. hogy masokat tanitson. a sarga-zold kombinaci6ja. EI6fordulhainak egyeb nagy volumene anyagi jellegu tevekenyseqek is. mit vdrhat. tt : 06/90 4JO 719 .-majus 20.. Vizsgalja felOI. akar szakmailag.<. a Ieheret. de a k1'>z1'>s bennOk az. Ehhez kombinahafa a hamuszinl.. Nem biztos. amil a regi szemelyis~gslruktura leljes feloldodasanak alelese okoz. Lehel ez egy lenyleges foldrajzi utazas. Ez az id6szak arra kellene.uj kezdes" hazaban all. hogy ez nem Igy van. vagy a vilagoskek szin. Elegge sotelnek lalja a jov6jel. amil igazan ertekesnek I?rt es ennek nem kell fellellenOI egybeesnie azzal. r . vaqyonanak. de ebben a h6napban is j61allna a fekele. peldaul ugy.-november 21. Az On szinei: alapnak zold vagy vorosbarna. ruhalarab61 keresse el6 a fekele szlnueket. mi is legyen a jov6ben az On fo foglalkozasa? Ahhoz. Anyagi jellegu largyalasaihoz oll1'>zzonbarna Ielsoruheba. a solelbarnahoz pedig egy arnyalaiban hozza il16vilagosabb barna szinl hasznaljon IKREK szeplember 23. kezelesuk vagy meglarta~uk lekinleleb~n . hogy pr6balja megleremleni az anyagi es lelki bizlonsagal. ilyenkor lerrneszetesen nncsenek az embernek szilard hatara' es ved6baslyai. es nem lor6dik a nagy nyilvanossag dolgaival. a r6zsaszin minden arnyalata. Azi erzi majd. eloadasok vagy kurzusok lalogalasan kereszlOl. kombinalja a fekelel rozsaszlruvel. Pszichikai energiaja val6szinuleg gyenge.erzelmi vervesztesep'.* HIHETETLEN HOROSZKOP * HIHETETLEN ASZTROLOGIA * HIHETETLEN HOROSZKOP * marcius 21. Lehetseqes. Meg kell lanulnia.~knr(_\"ri. hogy azt gondolja. solelkekbe vagy sotetbarnaba. Az is lehel. Az amblci6 es a karrier bolyg6ja az On horoszkopiaban az . es hogy ezek a vagyak 6sszhangba hozhal6k-e az Onl korOlvev6 emberek igenyeivel. Ez a peri6dus mar nem lesz olyan nehez.--' Mosl kellene elgondolkodnia azon. a vilagos sarga. akar a maqan eletoen. Onnek mosl varakoznla kell.. hogy m~g jobb eredrnenyeket erjen el. es a bels6 kutatas ideje. hogy bizonyos mertekig viss~~huz6djon a kOlvilagban val6 reszveteltol. On van a vagyonert.

!gy lett az orvosok szine Is a feher. a Merktir az Ikrek jegyenek uralkod6 bolyg6ja. Maganjellegu kapcsolatainak rendezesehez ollozzon hornokszlrul ruhaba. mini a Kos. Minden ceg logojahoz a hozza 1116 szlneket valasz!ja. a nOvekedest.-marcius 20. akar Ozleti. min! a harmonia. A Mars szine a Voros. Mars volt a hadisten. terrneszetesen egszinklik. az elemi hova!artozasnak Is meg vannak a maga szinel: A Nap szine az arany lis a sarga. tobb figyelmet kellene szentelnie rajuk. a Bika a tOld elemhez. a Merleg es a Bika jegyek uralkod6 bolyg6ja. ha egy ideig . A Bak jegyet uralja.eletben maracas" alapjaira val6 leszallas ideje. a magas rangti allarnflirfiak regen biborpalastot OltOtlekmagukra. Igy a szinek vllaganak Is. EI6fordulhatnak gyermekekkel kapcsolatos gondok is. es val6szfnuleg az elejen kevesebb lesz az ellsrneres. a beke. min! a Hold mondjuk altalaban a Rak jegyii emberekre. barnulnak a fakon a levelek.-december HiheteUen SZINVARAzslAT A kedvelt szinek es a Ienem Az eletben minden teriiJe!nek megvannak a maga hagyomanyal. az energia. de egy-ket h6nap rnulva majd az is eljon.rozsaszln felh6ben tiszik.. amilyenne az elmult evek soran megformazta. de az otthonnal kapcsolatos Ogyeket rnindenkeppen rendeznie kellene. Sarga az ero a jo ked ely szine. december 22. Ez most a biztonsag es az . Minden orszagnak van jellegzetes zaszlala. a birak. amikor a nyugalom es a hozzatartozclval val6 egyOtterzes alapkovetelmenyeire kellene rahangol6dnia. abb61anyagi javak szarrnaznak. Nem lesz z6kken6mentes id6szak ez a szerelmi kapcsolatok teren sern. es az ezust.ha gyaszolunk valakit. nyakkend6t.:~ ~I A SlAMOII AR"KOONAII. lIyenkor meglehetOsen komor az id6jaras. Nyilvanval6. Addig is fel kell keszOlnie erre. Mint pI. Ez most hatarozottan nem alkalmas id6szak a hazardirozasra vagy arra. mint a napsuqar. A MerkLir szine a kek. Igy hozza tartozik aver es a vOrOsvl!rtestek. hozza felvehet vilagos follokkal diszitett kiegeszft6ket. ami ben a ra jellemzo szineket hasznalja. a blborszinl ruha. Ha teheti. A Hold szine a feher. Most meg kemeny a dolog. lis a lermekenysege!. a sebek.konzervatlv" marad.. Egyes kapcsolatai. hogy nem szegi-e meg barrnely fgeretet vagy kotelezetlseget. KOzeledik a tel. a tOrelem.amely csill0g6 teher.SZKOP ~~-f1 \"1 . HALAK Ulnmmllfl(l~a 1ll11~l'rVIO(l'a r. mint altalaban.. ez a Venusz a szeretel. a sebesOles. mintha tul sok vasat tartana egyszerre a nlzben. minI az arany. igy termeszetesen a Rak jegyehez is a feher as az ezOst szin! soroljuk. hogy minden i61sikerOlj6n ebben az id6szakban az On szamara a feher szin minden arnyalata. ~ BAK ViZONTO A Venusz szlne a zotd. Kozelebbi kapcsolatai val6szfnuleg meger61tet6bbnek blzonyulnak. a szetaprozocas egeszsegOgyi problernakat okozhatna. ami a tOldOnterem. az egyhazi melt6sagok kOzOtlbiborosokat talalunk. talan frissithetne ruhatarat egy sotetzold ollonnyel.lis minden j6le!. a szerercset. lekete a 101d.I I . aki vakon szerelmes. de azok mikor nincsenek? A Vizont6k alapszine a kek. a terrnaszet szine: zold. Lelke liszta.) ::!Jj. hiszen ennek a jegynek uralkod6 bolyg6ja a Nap. ruhal. Senki nem lep6dik meg azon sem. Minden IOldOntermO nOveny al!alaban zOld. a bOsegel. 5 a tuz istene. a Mlirleg a leveg6 elemhez tartozik. mintha edzeni kellene rnaqat az olimplara.fele . a fizikai j6letel. A Nyilas es a Halak jegyel uralJa. hasznalhat meg fenyes finom zoldet. Meg a szilard alapokon nyugv6 kapcsolatokban is szembesOlnie kell. amiket eddig tobbe-kevesbe sz6nyeg alatt tartott. vlzkek. a fizikai er6. Vagy neutik a keket. vagy a voros valamelyik arnyalata.hiszen nem terem rajta semmi. megszakitja. NeuOk. A voros. amely a bake szine.. es a sarga minden arnyatata az Orosztan allatOvi jegy szine is termeszetesen sarga.. Komolyabban kell vennie helyet a kozossegekben. vagy vasarolion mag~nak ilyen anyagokb61 keszOIl ruhakat. ha On metalszlrul ruhaban jelenik meg egy estelyen. sargan csillog. hogy feilel megy a falnak. akar rnaqankapcsolatok. NYILAS &')~ november 22. Szokluk mondani. Az asztrol6giaban a bolygoknak as az allatevl jegyeknek. Minden embernek akadnak kedvene allatal. A Sza!urnusz szine a barna.f. . akkor verzlk. a spiri!uaJis er6. zoldesszurket.szakacion". A Rak jegyu emberek szlvesen viselnek igazgyOngyOt. ahol sargara egeti a IOvet a Nap. a sarpa. barna kooas. szineszel. fekelebe 01tOzOnk. es szivesen hordanak ezOstbOlkeszOIt ekszereket. vagy piros. A MMeg jegyeben uralk0d6 Venusz romanlikus . r. a men!oszolgalatli szlnten a voros kereszt . vagy kosztOmmel. a bcilorsag. de ne adja fel! Vegye ugy. min! a falevel. segitene. Ragyog a Nap leletlOnk. Ha nem kedveli annyira a Ieheret. a papok. a tuzoltok ruhaja as fo szine a vori:ls. a jog. a Patyolatnak a lehar. Ezen nem kellene valloztatni. hogy beszaflon rizik6s. Milyen szinii is az eg. mint a ver. min! a hiz. Sapadt. _ Rengeteg kemeny munka var Onre. spekulativ Ogyletekbe. es a IOggetlenseg. . igy ide soroljuk a penzOgyeket. ahol nem tudja szabadon kifejezni megujull enjet. keszlttessen. mint a patyolat. as kedvene szinei is. r6zsaszin szemOveget hord.. nagyot koppan es verzk a reje. Az az id6. Ad6dhatnak nehezseqek. a Hold a Rak jegyeben uralkodik.-januar 19. A Marshoz tartozik a hare. E ket jegyhez lartozik a vallas. a bOlcsesseg. a gazdagsag. most veget erhetnek. [anuar 20. es a rezsasnn. A Szalurnusz az egyik jel016je az elmulasnak is. 6szi atmeneli vagy teli kabatunk auaiaban barna. Nagyon koran sOtetedik. E jegyben leien jar a Nap. . A Jupiter szine a bibor. Ebben az id6szakban hatasosabbak lennenek a kevert szlnek. On nagyon szivesen viseli a fekete. On oom.~ i'~ Nemeth Agnes . s6tetkockas. zoldszinti az erdeszek ruMja. stb. es lehet61eg meg kell oldania azokat a nehezseqeket. Ahhoz. a !ermesze!vedok alapszine. tompabarna. tebruar 19. Kiegeszit6nek felvehet ezekhez drapp vagy kaveszinu salat. Ez terrneszeiesen rnindenkine' mast ielenthet. a sotetbarna. a leharet lehe! a legtisztabbra mosnl. vagy s6tetzOld szlnU. 1'/ (. S ha megfigyeljOk. Ozleti vagy hivatalos tarqyalasaihoz alkalmasabb a fekete. ha seb. vagy olajszinu holmit. de megeri! Feltehet6en egy ideig ugy erzi maid. termeszetesen napsOtOlte szavannan. Nezzen utana. Ove a sz6rakozas. Fekete h6felhOk boritjak az ege!. A zold. hoi is 81az Oroszlan. Jobb. es lehulJanak. sarga vagy sarpakockas. tOrkizkek. a szenvedely. s6letbarna. a pszichikai kepessegek. es az Ikrek jegye a leveg6 elemhez tartozik. a lels6bb tudomanyok. ezOstOsen csillog a Hold a termeszetben. a Kos jegyeben es a Skorpi6 jegyeben uralkodik. es a fekete. a baj elharltasanak a szine. vagy megszilarditja tarsas viszonyait. a bekessegel es a gondoskodasl hordozza rnaqaban. decembert61 [anuar 21-ig. a voroskoekas. * HIHETETLEH HOROSZKOP * HIHETETLEH flSZTROLOGlfi * HIHETETLEH HOROSZKOP * 21. sarga. a siker. zold keresztet vi· sel az alla!korhaz. Egyszerre csak egv. ha banatosak vagyunk vagy fajdalmunk van. az OrOmOk. Minden loglalkozasnak Is van meghatarozott szine.-februar 18. Szivesen beburkol6zunk. es probalia meg a szolidsag es a rend iranti hajlarnat fejleszteni onhonaban. sotetszOrke vagy sotetkockas rohakat. A nyugalom.

es bekovetkezik-e egy Ojabb globalis haborO. januar-2002." FANTASZTIKUS ELOFIZETESI AKCIOVAL szeremenk meglepni leend6 olvas6inkat! Aki 2001.jelen .Atokcsillagot".• ~ J . amig elmarOI a Hihetetlen! tortenetekben. val6sag es tantazia keveredik az osszeallitasuokboz keszOlt kisebb anyagokban. az ev vegen e teren sem art egy kis lazitas . konyvsorozat 2 kotetet! (Elofizetesi Id6szak: 2002.. LAPSZJiMUNK80L Slorakoztato Magazin A HARMADIK EVEZRED LEGHIHETETLENEBB Tartson velOnk decemberben is egy misztikus utazascn.. val6ra valhatnak-e a legnagyobb magusok evszazadokat atfvel6 eloreielzesei? Megpillantjuk-e az . Boszormenyi ut 16/b.. nehogy lemaradjon errol az egyedUlall6lehetosegrol! Az eloflzetesi dij egy eyre 2880 Ft (10% kedvezmeny az eladasl arhoz kepestl) Az el6fizetesi dfjat belfoldi posautalvanyon adjak fel a Hihetetlen! Sz6rakoztat6 Magazin elrnere: 1126 BUDAPEST. .'!!If __ . hogy milyen realis veszelyskkel kell szernbeneznimkl Ahogy 1994-ben a Jupiterbe belecsap6dott egy 6riasi aszteroida.en KOZMIKUS KATASZTROFAK EI6z6 frasunkhoz kapcsol6dik szenzaeios osszeallitasunk. SZTARINTERJUK rovatunkban lsmet talakozhamak kOlfOldi sztarok megdobbent6 tOrteneteivel.r ..ket ingyen ajandekkotet! 32 Hihcrtcrtlcm . sorozatban ezOttal a legnagyobb kincsek es . december) NEM TEVEDES! EGY kedvezmenyes ELOFIZETES .KET ingyen AJANDEKKOTET! Ajanlatunk kizar61ag az egYEwes el6fizetesre vonatkozik. december 15-ig 1 eyre elofizet a Hihetetlenl Sz6rakoztat6 Magazinral ajandekba kapja szerkeszt6segOnktoi a VILAG LEGNAGYOBB . es a keszlet erejeig ervenyes! A harmadik evezred el§6 esztendejenek ve9. A Hihetetlen! Szorakoztatc Magazln DECEMBERI szarnaban a k6vetkezo rneqlepetesek varnak Onre: 2002-es JOSLATOK Mi var rank a sokkol6 esernenyekkel kezd6d6 harmadik evezred masodik esztendeieben? Bekovetkezhetnek-e a megj6solt kataszrotak. ezuttal is 3 6rOIt tOrlenet kozOI kell kivalasztariuk a val6dit. 'DE IGAZ! . a hazai es SZEXKLUziv rovatunkban kicsit pikansabb ternat jarunk koral. ahol isrnet talalkozhat vllaqunk kevesbe ismert oldalanak megd6bbento titkaival. marls postazzuk a ket ajandekkotetet! A raadas: a konyvek postakoltseget is magunkra vallaljuk! A VILAG LEGNAGYOBB . ha arra az id6szakra.. Mindez persze csak Izelitel. mint a hatk6znapok val6sagat! NE FELEDJE! Egy kedvezrnenyes el6fizetes .. A kozlemeny rovatban !eltetle~OI tuntessek fel: HIHETETLEN ELOFIZETESI AKCIO! Amint az el6fizetesi dfj meqerkezik szerkeszt6segOnkbe. amelyben a terna legismertebb kutat6i ismertetik. ~: . sikerulne kilepnie a vilag szorongat6 fogsagab61. Igyekezzen. mert Ogy gondoljuk. a legnagyobb rornancok vilagaba kalauzoljuk el Onoket Folytat6dik a HIHETETLEN.EL{)ZEI'ES DECEM8ER. es megismerni a vllaqnak azt az oldalat.. hlszen ezen kivul meg tobb mint 50 erdekfeszito tortenettel talalkozhat a Hihetetlen! Sz6rakoztato Magazln decemberl szamabanl Ne feledje: mi azt szeretnenk.rovatunk.'*'.. amely az egesz emberiseg letet veszelybe sodorhatja? ELOFIZETESI AKCIOJA! ~. amelyet oly sokan inkabb a magunkenak erzunk. ez barrnisor megtOrlenhet a Folddel is! MOlt .jov6.

hasonl6 tevekenyseget folytat6 orszagos szervezetekkel es alapitvanyokkal. E-mail: jovovilag@axelero. TElEFONON.214-8622. A tudomany hatarteriileteitol a megmagyarazhatatlan jelensegek. Boszormenyi lit 16/b Telefon/fax: 212-6003. Postai tim titkarsag: 1126 Bp. oktatasl es ismeretterjeszto tevekenyseget. amelynek celja. megteheti SZEMElYESEN. FAXON. vagy E-MAILBEN. A JOV6VIlAG AlAPiTVANY Munkaja soran szorosan egyiittmiikodik mas. hogy meqoldasokat keressen a harmadik evezred legnagyobb klhivasaira.hu KERJE TAJEKOZTATONKAT! Az uno 10m mos lopro tortozik . es a foldonkiviili elet vizsgalatan at az ezoterika minden agaig veqez kutatasi. Amennyiben csatlakozni szeretne a JOV6VIlAG Alapitvanyhoz.A JOVOVllAG ALAPiTVANY NONPROFIT ORSzAGOS SZERVEZET.