You are on page 1of 2

Fale elektromagnetyczne 1.

Opisać przebieg oscylacyjnego rozładowania kondensatora w obwodzie LC w ciągu jednego okresu z punktu widzenia zmian pól i energii. 2. Prawo Faradaya. 3. Prawo Ampere’a. 4. Własności fali elektromagnetycznej. 5. Co to jest wektor Poyntinga? 6. Jakie rodzaje fal można wyróżnić w widmie fal elektromagnetycznych? Optyka falowa i polaryzacja 7. Zasada Huyghensa. 8. Wymień i krótko opisz zjawiska typowe dla fal elektromagnetycznych. 9. Doświadczenie Younga. 10. Co to jest siatka dyfrakcyjna, podaj warunki na MAX i MIN. 11. Wyjaśnij pojęcia: zdolność rozdzielcza i dyspersja. 12. Interferencja światła w cienkich warstwach. 13. Polaryzacja światła. 14. Polaryzacja światła przez absorpcję. Prawo Malusa. 15. Zjawisko Brewstera. Promieniowanie Ciała doskonale czarnego 16. Jakie ciało nazywamy ciałem doskonale czarnym? 17. Jakie prawa rządzą promieniowaniem termicznym ciała doskonale czarnego? 18. Wyjaśnij pojęcia: zdolność emisyjna, zdolność absorpcyjna 19. Hipoteza Plancka Zjawisko fotoelektryczne. Efekt Comptona 20. Na czym polega zjawisko fotoelektryczne? 21. Co to jest komórka fotoelektryczna? 22. Przedstaw na wykresie: zależność prądu fotoelektrycznego od natężenia oświetlenia oraz napięcia. 23. Zdefiniuj pojęcia: częstotliwość graniczna, napięcie hamowania, praca wyjścia. 24. Własności efektu fotoelektrycznego. 25. Wyjaśnij na czym polega efekt Comptona. Budowa materii 26. Model Thomsona i Rutherforda 27. Wymień postulaty Bohra 28. Wyprowadź na podstawie modelu Bohra wzory na : promień orbity elektronu, prędkość elektronu na orbicie, energię całkowitą elektronu na orbicie, długość fali związaną z przeskokiem elektronu z orbity s na orbitę n. 29. Jak powstają widma emisyjne i absorpcyjne. Moment pędu w atomie 30. Ile liczb kwantowych charakteryzuje elektron w atomie? Jaki jest ich sens fizyczny? 31. O czym mówi zasada Pauliego? 32. Orbitalny moment pędu w atomie. 33. Spinowy moment pędu elektronu w atomie. 34. Całkowity moment pędu elektronu w atomie.

Co to są: nuklidy. O czym mówi zasada nieoznaczoności Heisenberga? Fizyka jądrowa 41. β i γ? 51. Do czego służy mapa nuklidów? 45. Co to są liczby magiczne? 53. Zdefiniuj pojęcia: czas połowicznego zaniku. 49. izotopy. 47. energia wiązania przypadająca na nukleon? Przedstaw na wykresie zależność energii wiązania nukleonu od liczby masowej.Podstawy mechaniki kwantowej 35. Jakie doświadczenie przemawiało na korzyść modelu atomu Rutherforda? 42. radionuklidy. 40. Na czym polega rozpad promieniotwórczy jądra? 48. Jaki sens fizyczny ma funkcja falowa opisująca stan elektronu w atomie? 38. Jakie fakty doświadczalne potwierdziły hipotezę de Broglie’a? 37. 50. Na czym polega datowanie na podstawie rozpadu promieniotwórczego? . Co to jest energia wiązania jądra. Przedstaw stosowane modele jądra. Co to jest aktywność? Przedstaw jednostki aktywności stosowane w fizyce jądrowej. 55. 46. Jakie równanie spełnia funkcja falowa? 39. 43. Jakie znasz detektory promieniowania? 54. Napisz równanie Schroedingera dla cząstki swobodnej i jego rozwiązanie. Jaką hipotezę wysunął de Broglie? 36. nukleony? 44. średni czas życia. Podaj ogólną charakterystykę jąder atomowych z punktu widzenia: a) rozmiarów. Pomiary dawki promieniowania. 52. b) struktury. Wyprowadź prawo rozpadu promieniotwórczego. Na czym polega: rozpad α.