You are on page 1of 15

POJAM I PREGLED BANKARSKIH RIZIKA

Seminarski rad

Mentor: Doc. dr. Fikret Hadžić

Studenti: Smailhodžić Lejla Muratović Selma

Sarajevo, novembar 2007

............................................................................................Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika Sadržaj 1.... 12 2....................7 IZVRŠENJE ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA.................................................................. OPERATIVNI RIZIK ...........................6 PREKID U POSLOVANJU I PAD SISTEMA ....... 7 2...............................2.........3 RADNO PRAVO I SIGURNOST NA RADU ............................................................... 10 2.......2...................2................................2 DEVIZNI RIZIK............... 7 2...........2...3......... KREDITNI RIZIK ..................................... 15 2 ............................... LITERATURA................................................................................................................................ 3 2..................3 TRŽIŠNI RIZIK........... 7 2....................................................................4 ROBNI RIZIK ....... 8 2.......................................................................................... 5 2.......................................................................................................................... ZAKLJUČAK ..............1..................................2....................................... PROIZVODI........2 VANJSKA PREVARA ........................................................................................... 10 2.......... 8 2.......... 14 4................2...UVOD ...............................2.........4 ODNOSI S KLIJENTIMA......... 13 3................3.................................................................................1 UNUTRAŠNJA PREVARA .................................................. POJAM I VRSTE BANKARSKIH RIZIKA ................................................................................ 4 2.......................................... 11 2....4 RIZIK LIKVIDNOSTI.............3..........................................................................1 RIZIK KAMATNE STOPE....3..................................................................... 7 2.................................... 6 2... 8 2............................5 OŠTEĆENJE FIZIČKE IMOVINE... 12 2.......2...........3 RIZIK VLASNIČKIH UDJELA/ KAPITALA ........

Kroz ovaj seminarski rad su obrađene četiri osnovne vrste bankarskog rizika: kreditni rizik.UVOD Bilo koje poslovanje koje ima za cilj maksimiziranje profita. pravni rizici itd. prirodne nesreće. Po strani ostaje likvidnosti rizik kao specifičan bankarski rizik. suštinski posao je upravljanje rizicima koji nastaju od bilansnog i vanbilansnog poslovanja. Kada su banke u pitanju. 3 . Ipak. atipičnim za ne-finansijske firme. uključujući bankarstvo suočeno je sa makroekonomskim rizicima (efekti recesije) i mikroekonomskim rizicima (prijetnje nove konkurencije). Postoje i razne vrste operativnog rizika kao što su kompjuterski i tehnološki rizici. poslovna kriza dobavljača. operativni rizik i rizik likvidnosti. Kamatni i devizni rizici se uklapaju kao sastavne komponente tržišnog rizika. Dodatni potencijalni rizici sa kojima se sve firme moraju suočiti su zaostajanje u tehnologiji. tržišni rizik. U centru pažnje bankarskog menadžmenta su kreditni i tržišni rizici koji presudno utiču na solventnost banke posebno u uslovima pojačane konkurencije na bankarskom i finansijskom tržištu. političko uplitanje. banke se suočavaju također sa brojnim rizicima.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 1.

POJAM I VRSTE BANKARSKIH RIZIKA Banke su izložene čitavom spektru rizika u svom poslovanju kao što je prikazano na slici 1. informacioni rizik ( rizik da pogrešne informacije utiču na odlučivanje banke).). Rizici se obično definišu kao štetan uticaj na profitabilnost nekoliko odvojenih izvora nesigurnosti.). Sa ekonomskog stajališta rizik predstavlja vjerovatnoću nastupanja nekog štetnog događaja. zakonski rizik. rizik od nesreće (rizik gubitka nekretnina. tehnološki rizik.. sistemski rizik (slom bankarskog sistema uslijed neizvršenja obaveza kod finansijske institucije.). 4 . rizik konkurencije. rizik od kriminala. civilnih nemira.. rizik reputacije.1 Neke od podkategorija bankarskih rizika su: suvereni rizik (rizik rata..Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. rizik industrijskog pada. poplave. dokumenata ili klijenata kroz požare. rizik uslovljavanja (rizik da zaposleni nisu efektivno ispunili zakonske obaveze koje banku podvrgavaju obavezama).. Mjerenje rizika zahtjeva razmatranje kako nesigurnosti tako i potencijalnog lošeg uticaja na profitabilnost. KREDITNI RIZIK OPERATIVNI RIZIK BANKARSKI RIZICI TRŽIŠNI RIZIK RIZIK LIKVIDNOSTI Slika 1..1.

kreditnim pismima. kreditni rizik nastaje kod trgovanja različitim finansijskim instrumentima na tržištu. Za kreditni rizik se u engleskoj terminologiji često koristi izraz default risk pri čemu default nastaje u tri slučaja : • • Prvo. gotovinske usluge. Neizvršavanje obaveza od strane klijenata banke. Osim klasičnih kreditnih poslova. Naime. John Willey & Sons Ltd.ako dužnik ne izvrši plaćanja po kreditnom ugovoru ni posle najmanje tri mjeseca od momenta dospijeća Drugo. Među rizicima sa kojima se banka suočava. Kreditni rizik se javlja kad god su bankovna sredstva investirana. ovo je najvažnija vrsta.1. Kreditni rizik se može pronaći u: kreditima. KREDITNI RIZIK Kreditni rizik ili rizik druge ugovorne strane određuje se kao vjerovatnost da dužnik ili izdavatelj finansijskog sredstva neće biti sposoban platiti kamatu ili otplatiti glavnicu prema uvjetima utvrđenim u sporazumu o kreditiranju. izložena. bankovnim prekoračenjima. Ekonomska vrijednost duga predstavlja vrijednost očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih na sadašnji momenat putem odgovarajuće diskontne stope. Kreditni rizik također postoji u različitim bankovnim proizvodima.sastavni je dio bankovnog poslovanja. proširena i posvećena. devizni kurs. 1998. investicijskom portfoliu. ako tržišna vrijednost aktiva dužnika padne ispod tržišne vrijednosti obaveza to znači da su sadašnja očekivanja budućih novčanih tokova takva da se dug ne može vratiti. ekonomski default nastaje kada ekonomska vrijednost aktive dužnika padne ispod vrijednosti njegovog duga. str. Ovaj rizik ne postoji kad je riječ o ulaganju u državne vrijednosne papire ili bankovne depozite čiju isplatu jamči država. ima za rezultat gubitak cjelokupnog potraživanja. kao druge strane u kreditnom poslu. Razlog tome jest što se više od 80% bilanse stanja banaka u načelu odnosi na ovaj vid upravljanja rizicima. aktivnostima i uslugama kao što su: derivati. Uprkos inovacijama u području finansijskih usluga kreditni je rizik još najznačajniji pojedinačni uzrok stečajeva banaka. ako dužnik prekrši neku od zaštitnih klauzula u kreditnom ugovoru tada se automatski pokreću pregovori između banke i dužnika u protivnom banka zahtjeva da dužnik momentalno vrati cijeli dug.1 1 Joël Bessis. 82 5 .Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. • Treće. Risk Managment in Banking. trgovinske finansije.

sve veće oslanjanje na vanjske izvore i povećano korištenje razrađenih tehnika za smanjenje izloženosti kreditnom i tržišnom riziku utjecali su na povećanje izloženosti operativnom riziku. 117 6 .o. 2 Ova definicija uključuje pravni. Banka preuzima strateški rizik kada ulazi u nove poslovne aktivnosti ili kada mijenja način na koji trenutno izvršava neku od važnih aktivnosti. ljudi i sistema ili zbog vanjskih događaja.vođenja neefektivne poslovne strategije.o. MATE d.nemogućnosti i nesposobnosti da se integrišu te strategije . 2006. radno pravo i sigurnost na radu. Banka izgrađuje sistem upravljanja operativnim rizikom u skladu sa smjernicama baselskog sporazuma o adekvatnosti kapitala ( Basell II). OPERATIVNI RIZIK Operativni rizik Baselski odbor za nadzor banaka definira kao rizik gubitaka koji proizlaze iz neprimjerenih ili pogrešnih unutrašnjih procesa .2. zaposlenih ili kredita insajderima. str.. izvršenje isporuka i upravljanje procesima. vanjska prevara. Operativni rizik banke je usko povezan sa njenim operativnim politikama i procesima i da li ima adekvatne kontrole. Strateški rizik je potencijalni gubitak koji se može pojaviti uslijed: . Tendencije kao što su povećano korištenje visoko automatizirane tehnologije. odnosi sa klijentima i proizvodi. Ovaj rizik je teško mjeriti direktno ali je vjerovatno veći što je veći broj odjeljenja i filijala. „Analiza i upravljanje bankovnim rizicima“. 2 Hennie van Greuning.nemogućnosti i nesposobnosti da banka prilagodi svoje strategije promjenama koje nastaju u poslovnom okruženju. . štećenja fizičke imovine.ali isključuje strateški rizik.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. prekidi u poslovanju i pad sistema. . Zagreb.odsustva integrisane poslovne strategije. Brajović Bratanović Sonja. (slajdovi) Vrste operativnog rizika su: unutrašnja prevara. porast poslovanja sa stanovništvom i rast elektronskog bankarstva. Sistem se temelji na prikupljanju podataka koji su posljedica operativnog rizika ( razvrstanih prema poslovnim linijama i vrstama događaja) i periodičnom provođenju samoprocjene rizika i kontrola.

krađa informacija. Primjeri su: .nepravedno raskidanje ugovora . krivotvorenje .kršenje zdravstvenih i sigurnosnih propisa .šteta nanesena kompjuterskim napadom .tužbe u vezi diskriminacije .2.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2.zastrašivanje 2.3 RADNO PRAVO I SIGURNOST NA RADU Ova kategorija odnosi se na događaje u vezi sa odnosima uposlenika. krivotvorenje 2. Primjeri su: .zloupotreba povjerljivih informacija klijenata .Pljačka.Neovlašteno vršenje transakcija .2.2.nedostatak ili greška proizvoda 7 . 2.pranje novca .4 ODNOSI S KLIJENTIMA.Pljačka. sigurnog radnog okruženja i diskriminacije.1 UNUTRAŠNJA PREVARA Unutrašnja prevara je neovlaštena aktivnost krađe ili prevare koja uključuje: .zahtjevi uposlenika za nadoknadu .2 VANJSKA PREVARA Vanjska prevara se odnosi na krađu ili prevaru koju izvrši treća strana izvan organizacije.2.Insajdersko trgovanje (putem sopstvenog računa uposlenika) . pronevjera. PROIZVODI Operativni gubici u ovoj kategoriji nastaju neuspjehom da se ispuni obaveza prema klijentu u vidu prirode ili dizajna proizvoda. Primjeri su: .

/izveštavanje Regulativa/compliance (uklj.5 OŠTEĆENJE FIZIČKE IMOVINE Ova kategorija odnosi se na gubitke kao rezultat katastrofa i drugih događaja.Kvarovi hardvera i softvera .9 3.5 4.8 2.7 2.porez) Rizik u odnosu na klijenta (CRM) Pad IT sistema/neadekvatni MIS 1.greške u unosu podataka .1 3.vandalizam 2.2 8 1= nema uticaja 4=veoma veliki uticaj .3 2.2.terorizam .5 2.7 2.1 3.računovodstvene greške .kadrovi Nedostatak interne transparentnosti U odnosu na op.0 3.rizik informacije Pravne obaveze Internet kradje Zadržavanje ključnih kadrova Protiv-pranje novca i eksterne kradje Neadekvatna finansijska kontrola Propusti u procesingu transakcija Finansijsko računov.5 2.0 2.1 2.6 2.6 2. Primjeri su: .pogrešna komunikacija .Telekomunikacijski problemi .9 2.9 2.2.Nestanak električne energije i slične situacije 2.5 2.0 Slika 1.prirodne katastrofe .0 3.neodobren pristup računima klijenata .outsourcing Politički/rizik zemlje Gubitak/oštećenje fizičke aktive Nemogućnost da se privuku kv.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2.0 1.7 IZVRŠENJE ISPORUKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA Ova kategorija pokriva rizične događaje u vezi sa obradom transakcija. Primjeri su: .6 PREKID U POSLOVANJU I PAD SISTEMA Primjeri su: .2.

000 100.000 900. Na slici 1.000 EUR 1.3 9 .000 0 Slika 1.godine). Aziji i Africi.000 Eksterna pronevera Praksa vezana za zaposlene i bezbednost na radnom mestu Klijenti.000 EUR 500.isporuka i upravljanje procesom 600.3 prikazan je ukupni gubitak za svih 30 banaka.000 Izvršavanje. Severnoj Americi. Iznos gubitaka u 1. Analiza je napravljena na osnovu rezultata 30 banaka iz 11 zemalja u Evropi.000 200.000 Remećenje poslovnih operacija i padovi sistema 300.000 800.000 Interna pronevera 700.000.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika Benchmark je urađen na osnovu Bazela II QIS rezultata sa stanovišta operativnih rizika. Pri analizi ovih banaka uzimao se u obzir njihov gubitak sa stanovišta operativnih rizika u periodu od 12 kvartala – tri godine (od 1998-2000. proizvodi i poslovna praksa Fizička oštećenja imovine 400.000 u 1.

aktivnosti u kojoj banke raspodjeljuju određeni iznos kapitala za aktivnosti namjernog preuzimanja rizika. uz određeni nivo vjerovatnosti. Izloženost takvom riziku može nastati uslijed bančinog poduzimanja namjernih špekulativnih pozicija ili može proizaći iz bančine aktivnosti trgovanja devizama. Brajović Bratanović Sonja. procjenjuje iznos koji bi banka izgubila da mora držati neku aktivu tijekom određenog vremenskog razdoblja.o. 2.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2.3 Svaki sastavni dio rizika uključuje opći tržišni rizik i specifični rizik koji nastaje uslijed specifične strukture portfelja neke banke. Većina pojedinih banaka mora biti ona koja prihvaća cijene.1 RIZIK KAMATNE STOPE Rizik kamatne stope predstavlja osjetljivost kapitala i prihoda banke na promjene u kamatnim stopama. devizni rizik i rizik vlasničke pozicije. robe kojom se trguje ili se može trgovati na tržištu. Također se mijenja tržišna vrijednost aktive i pasive banke mijenjajući tako neto vrijednost banke. Zagreb. Sve veća izloženost banaka tržišnom riziku uzrokovana je tendencijom raznolikosti bankovnog poslovanja i njenim razvojem od tradicionalno posredničke uloge prema aktivnostima „ stvaranja tržišta“ i špekulativnog trgovanja tj.o. Vrste tržišnog rizika su: rizik kamatne stope. Kada se kamatne stope na finansijskom tržištu promjene. 3 Hennie van Greuning.3. to utiče na prihod banaka kao što su prihodi od kamata po kreditima i vrijednosnicama i na trošak kamata na depozite i ostala sredstva koja je banka posudila. MATE d. VAR je modelirajuća tehnika koja obično mjeri sveukupnu izloženost banke tržišnom riziku te.3 TRŽIŠNI RIZIK Tržišni je rizik rizik koji neka banka može snositi uslijed nepovoljnih kretanja tržišnih cijena. a ne tvoritelj cijena i mora prihvatiti nivo i trend kamatnih stopa kakvim one jesu te stvarati planove primjereno tomu. Kamatna stopa bilo bilo kojeg određenog kredita ili vrijednosnice je određena finansijskim tržištem gdje se banke prilikom odobravanja kredita nalazi na strani ponude a na strani tražnje se pojavljuju kada nude usluge depozita javnosti ili kad izdaju nedepozitne zadužnice IOU (pisane dokumente koji daju dokaz o dugovanju) kojim pribavljaju sredstva za plasmane i različita ulaganja. „Analiza i upravljanje bankovnim rizicima“. str.. 231 10 . 2006.

uzrokujući pad tržišne vrijednosti većine obveznica i kredita s nepromjenjivom kamatnom stopom koju banka posjeduje. forsirajući banku na ulaganje sredstava koja u nju pritječu u manje profitabilne kredite. Neto izloženost banke je iznos aktiva umanjen za iznos pasiva denominovanih u istoj valuti. Ako banka želi prodati te finansijske instrumente u periodu kad kamatne stope rastu. bankari su suočeni sa dvjema osnovnim vrstama rizika kamatne stope: rizikom cijena i reinvesticijskim rizikom. Potencijalna dobit ili gubitak od izloženosti naznačena je povezivanjem svake neto pozicije sa potencijalnom promjenom deviznog kursa za tu valutu u odnosu na domaću valutu. 11 . Deprecijacija u lokalnoj valuti može uzrokovati pad uvoza i veći izvoz • rizika revalorizacije ili rizika konverzije koji nastaje kada se devizna pozicija neke banke revalorizira u domaćoj valuti ili kad matična institucija provodi finansijsko izvještavanje. obveznice i drugu prihodonosnu aktivu. Rizik cijena pojavljuje se kada tržišne kamatne stope rastu. U praksi devizni rizik se sastoji od slijedećeg: • transakcijskog rizika ili uticaja promjena kursa na strana potraživanja i dugovanja koja se temelje na cijeni tj. razlika u cijeni po kojoj se oni naplaćuju ili plaćaju i cijeni po kojoj su priznati u lokalnoj valuti u finansijskom izvještaju neke banke • ekonomskog ili poslovnog rizika vezanog za uticaj promjene kursa na dugu poziciju neke države npr. 2. smanjujući tako očekivane buduće prihode.2 DEVIZNI RIZIK Devizni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke uslijed promjene deviznog kursa. Banke koje ne sprovode poslovanje u stranim valutama direktno ne preuzimaju ovaj rizik. mora biti spremna prihvatiti kapitalni gubitak. Reinvesticijski rizik pojavljuje se kad tržišne kamatne stope padaju.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika Kada se tržišne kamatne stope kreću. Ovaj rizik je takođe prisutan i u vanbilansnim kreditnim obavezama i garancijama denominovanim u stranim valutama.3. Većina banaka mjeri devizni rizik mjerenjem neto izloženosti svake valute.

Za derivate se rizik mjeri konvertiranjem derivata u teoretsku vlasničku poziciju instrumenta na kojem se derivat bazira. pića.3. metali. Slično tome rizik vezan za vlasničke uloge obračunava se za specifični rizik držanja određene vrijednosnice (beta) kao i za poziciju na tržištu u cjelini. Cijena roba može biti nestalna s obzirom na činjenicu da su robna tržišta često manje likvidna od finansijskih i da promjene u ponudi i potražnji mogu drastično utjecati na cijene. općim kategorijama (žitarice. 12 .3 RIZIK VLASNIČKIH UDJELA/ KAPITALA Ovaj rizik odnosi se na preuzimanje ili držanje pozicija trgovačke knjige u vlasničkim udjelima ili sredstvima koji se ponašaju slično njima (npr.3.4 ROBNI RIZIK Roba je fizički proizvod kojim se trguje na sekundarnom tržištu. Još jedan operativni vid robnih rizika odnosi se na rizik isporuke i potrebe da se pozicije zatvore prije isporuke. energija). Upravljanje robnom knjigom može biti složen zadatak s obzirom na činjenicu da uključuje rizik usmjeravanja radi promjena lokalnih cijena. meso.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. fjučers ugovorima i ostalim derivatima kojim se trguje. konvertibilne vrijednosnice) i njihovim derivatima. Robe su sirovine ili djelomični obrađeni materijali koji se mogu klasificirati prema nekim generalnim tj. bazni rizik zbog promjena u odnosu cijena između dvije slične ali ne identične robe te rizik jaza koji odražava promjene u terminskim cijenama do kojih dolazi uslijed ročnih neusklađenosti. Ovaj rizik može biti rezultat iz općeg i specifičnog rizika. 2. Robni rizik odnosi se na držanje ili zauzimanje pozicija u robi.Za razliku od općeg specifični se može reducirati diverzifikacijom.

13 . banke trebaju planirati izvore i strukturu adekvatnog likvidnog potencijala. Rizik likvidnosti je najveći kad banka ne može da anticipira nove zajmovne zahtjeve i nema pristup novim izvorima gotovine. Ovaj rizik može biti rezultat ili problema finansiranja ili tržišni likvidnosti rizik. jedno od istraživanja pokazalo je da čak 67 posto risk managera američkih banaka smatra da likvidnost uopće nije problem u njihovim bankama te ju stoga niti naročito ne istražuju. Naime. Rizik finansiranja likvidnosti predstavlja nemogućnost likvidiranja potraživanja ili dobijanja adekvatnog finansiranja novim zaduživanjem. U suvremenim uslovima ovaj rizik ima sekundarni značaj zato što se obično pokriva drugim instrumentima. U funkciji planiranja potrebnog nivoa likvidnih sredstava. Važnost likvidnosti se očituje i jasno raspoznaje tek u kriznim situacijama. S obzirom da je ročna transformacija srestava kod banaka inherentno povezana sa funkcionalnim karakteristikama bankarskog poslovanja. Banka sa adekvatnom likvidnošću će puno lakše premostiti krizne situacije i šokove. Ročnost plasmana. Većina bankovnih aktivnosti ovisi od sposobnosti neke banke da osigura likvidnost svojim klijentima. odnosno kreditnog portfolia je determinisana upravo ročnošću izvora. Banke su posebno osjetljive na probleme likvidnosti kako na nivou pojedine institucije. i uvezi s tim planirati i kreditnu politiku. Kod ovog rizika banka se suočava sa dva problema: manjkom likvidnih sredstava ili mogućnošću da na tržištu mobiliše likvidonosna sredstva. Rizik likvidnosti je «derivirani» oblik rizičnosti i kako je posljedica izloženosti drugim rizicima.4 RIZIK LIKVIDNOSTI Rizik likvidnosti je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke uslijed nesposobnosti te banke da ispunjava svoje dospjele obaveze.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 2. Tržišni likvidnosti rizik predstavlja nemogućnost banke da lako kompenzira specifična ulaganja bez značajnih gubitaka zbog neadekvatne dubine tržišta ili tržišnih poremećaja. banke rizik likvidnosti često marginaliziraju. tako i sa stajališta cijelog tržišta. banke kontinuirano kontrolišu i drže ročnoe debalanse između izvora i plasmana u okviru propisanih minimalnih limita.

Internacionalizacija i labavija zakonska regulativa povećali su mogućnost širenja negativnih uticaja. unutar pojedinih banaka i na nivou čitavog bankarskog sistema. ZAKLJUČAK Dominantni bankarski rizik je kreditni rizik koji se odnosi na rizik da neki zajmovi ili investicije u obveznice neće biti isplaćeni u roku dospijeća.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 3. povećana je i postala je složenija zbog sve sve većeg razvoja finansiskih inovacija u bankarstvu pogotovo onih vezanih uz izvanbilansna sredstva . Uzajamna zavisnost između različitih vrsta rizika. 14 .

Brajović Bratanović Sonja. LITERATURA 1. 2006 2.org www.Bankarski menadžment Pojam i pregled bankarskih rizika 4. John Wiley & Sons Ltd. Peter.wikipedia.drkhalidi. McGraw Hill.o. 1998 3. „Analiza i upravljanje bankovnim rizicima“. „Risk Management in banking“. Bessis Joël. Hennie van Greuning. Zagreb. 1999 4. Ostali izvori: www. Rose.com 15 .. S. Menadžment komercijalnih banaka. MATE d.o .