ПРОТОКОЛ ЗА ДОБРА

ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА
ПРИ ОДГЛЕДУВАЊЕТО НА
ИНДУСТРИСКА ПИПЕРКА
ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ
РЕГИОН

Подготвено од

Земјоделски Институт - Скопје и
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

Скопје, 2009 година

ПРОТОКОЛ ЗА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА ПРИ ОДГЛЕДУВАЊЕТО НА ИНДУСТРИСКА ПИПЕРКА РЕГИОН: ПЕЛАГОНИЈА 1. Најголеми приноси се постигнати при одгледување на пиперката на дневна температура од 25 оС. хумусни и структурни почви. Предуслови за одгледување Досегашна пракса: Посевите се организирани. Површината треба да е добро оцедна. За успешно одгледување на пиперката потребно е да се одберат плодни површини со добар водно-воздушен и топлотен режим. а откупот не е организиран. пред сè поради осетливоста на коренот на содржината на кислород. При температура од над 32 оС и под 15 оС пиперката ги отфрла цветовите и плодовите. Растенијата прекинуваат со порастот на температури повисоки од 38 оС и пониски од 5 оС. 1.1.1 Педоклиматски услови Досегашна пракса: Не се анализираат. 1. Препорачана пракса: Топлина: Пиперката е топлољубиво растение. да не е во депресија и да нема присуство на плитки подземни води. Плодните алувијални почви претставуваат најпогодни почви за производство на пиперки.1 Почвени параметри Досегашна пракса: Не се спроведува анализа на почвените параметри. најдобри се лесни и песокливи почви. Не се користи стручна подршка. При производството со директна сеидба. Оптималните температури при кои семето на пиперката најдобро `рти и никнува е 30 оС. не образува покорица и е добро обезбедена со хранливи материи. Препорачана пракса: Да се организира производството исклучиво врз база на договори со преработувачки капацитети. Погодноста на одгледување на пиперката се одредува врз база на претходните искуства.1. За производство на пиперка најповолна е нeутрална или слабо кисела реакција на почвениот раствор (рН 6-7). Препорачана пракса: Пред започнувањето со одгледување на оваа култура потребна е детална анализа на педоклиматските услови. Потребно е консултирање на метеоролошките податоци за да се избегне влијанието на раните и доцните мразови и на резултатите добиени од почвените анализи. Треба да се одбере почва која лесно се загрева. ноќна температура од 20 оС и температура на почвата од 25 оС. 1. страна 2 од 9 . а потоа и црноземот.2 Климатски параметри Досегашна пракса: Анализа на климатските параметри не се спроведува. Препорачана пракса: Пиперките бараат богати.

Постапките се детално образложени подолу и се однесуваат на единечни тацни со 229 отвора. а цветовите и плодовите опаѓаат.Светлина: Пиперката има посебни барања кон светлоста и тоа почнувајќи од никнењето па сè до биолошката зрелост. 2. Еден хектар површина на отворено (70 000 растенија) се покрива со 10 квадратни метри пластенички/расаднички простор.88 м2 може да се адаптира во зависност од големината на тацните/контејнерите. 1. Влага: Пиперката има голема потреба од почвена влага. во зависност од почвените и метеоролошките услови. Треба да се обезбеди рачна сеалка за 229 отвора. заштеда на заштитни средства (земјишни пестициди и хербицид). како и природните начини за спречување на развојот на плевелите (мулчирање). униформен и здрав расад. Производство на расад во пловечки контејнери (Floating Tray System). штетниците и болестите треба да се врши со помош на превентивни. Поради тоа не може да се користи како меѓукултура. Димензијата на базенчињата кои имаат површина од 2. При недостаток на светлина растенијата се издолжуваат. односно 66 тацни ќе се произведе доволно расад (7 500 растенија) за површина од еден декар. кога едно растение дневно испарува 120-600 ml/ден вода. Секој Препорачана пракса: Да се воспостави специјализирано производство на расад што ќе го олесни самиот процес на расадување. Пиперката е типично хелиофилно (светлољубиво) растение. Пластениците за производство на расад се калкулираат со 20 евра/квадратен метар (со опрема за наводнување и покривна конструкција). Во тој период вегетацијата го достигнува својот максимум. како и заштеда на работна рака за плевење. Препорачана пракса: Се препорачува контрола на плевелите. има најголема лисна маса и плодовите континуирано се развиваат. Поради плиткиот корен и големата транспирација. Во наши услови пиперката најмногу вода троши во јули и август. Во овој период почвата треба да се држи во границите од 70-80% од максималниот воден капацитет при релативна влажност на воздухот од 60-70%. Овој тип на расад поднесува транспорт и до 100 километри. механички или биолошки средства. страна 3 од 9 . Во текот на летните месеци на пиперката треба да и се додаваат 30-40 l/м2 вода секои 7-10 дена. пиперката мора да е добро обезбедена со доволни количини на вода. Ниската релативна влажност на воздухот во комбинација со високи температури може да доведе до опаѓање на цветовите и плодовите. Во две базенчиња. Избор на семе и саден материјал Досегашна пракса: Користат семе од производител сам го произведува расадот. се зголемува вегетативната маса. сопствено производство.2 Одржување на природниот агроекосистем Досегашна пракса: Производителите не водат сметка во однос на овој параметар. како и мерни инструменти за концентрација на хранливиот раствор. ќе ги намали трошоците на производство и ќе резултира со квалитетен расад и последователно висок и квалитетeн принос. Со примената на оваа технологија се очекува заштеда на семе.

 Во водата се размешуваат 300 гр од приложеното растворливо ѓубриво и се чека тоа потполно да се раствори.1 Избор на сорта Досегашна пракса: Сортата се избира по претходно стекнатите искуства.  Проветрувањето се врши како и во обичните леи-РЕДОВНО. киселење или ајвар/пинџур) 2. Најчесто се користи Куртовска капија и Хоргош.  Базенчето се полни со вода до 10 см длабочина (околу 300 л вода).2 Сорти кои се препорачуваат во Р Македонија Досегашна пракса: Не се запознаени со сортната листа и со препораките од институциите за препорачаните сорти.2 см. а ако се нови треба да се со соодветна должина од.  Префрлената фолија се вкопува од страните на базенчето. тие да изнесуваат по 107 см)  Површината каде што ќе бидат базенчињата. на височина од 70 см помеѓу површината на тацните и највисоката точка на лакот.  Базенчето прво се покрива со агрил (бел филц).5 см. а дебели 2-2. за да се овозможи еднаква длабочина на водата (10 см) во секој дел од базенчето. сончево. црната фолија се поставува на дното и се префрла преку страниците на базенот. Ако касите се направени како што треба. 103+2+2=107 см. ѓубривото може да се раствори претходно и во мала количина на топла вода (1 л). а потоа со прозирна фолија. оградено и во близина на вода.  Даските за страниците (касата) треба да се широки од 13-15 см.  Посеаните тацни се редат во базенчето според приложената шема. За да се забрза овој процес. 2. страна 4 од 9 . Препорачана пракса: Сортата треба да ја одбере сопственикот на преработувачкиот капацитет. Се сечат според димензиите на цртежот. Дадените димензии се корисна површина. во зависност од типот на производство (сушење.  Откако ќе се положи касата на претходно подготвената површина. односно при сечењето на покусите страни. помеѓу стиропорните тацни и ѕидовите на касите не би требало да има повеќе од 0.  Во водата се додава сосема малку (1 г) калиев перманганат.  На правилно растојание се редат 4-5 лака.  Водата се надополнува на секоја промена под 10 см длабочина.(Инструкции за изработка)  Местото за базенчињата треба да биде рамно. што воедно преставува и длабочина на базенчето. односно се мерени од внатрешната страна на касата (затоа при сечењето на даските треба да се земе предвид и нивната дебелина и таа да се додаде на двете покуси страни на пр. Краевите на црната фолија не се вкопуваат се додека не се наполни базенчето со вода. при што од една даска во сечењето се добива една покуса и една подолга страна. треба да биде исчистена од плевели и совршено рамна.

гамби. Најголем дел се одгледува на отворено.Есенско орање 25-30 cm .Браздење . Агротехнички мерки Досегашна пракса: Спроведените агротехнички мерки се на завидно ниво за интензивно производство на индустриска пиперка. зелка и морков. Пластеничкото производство за цела сезона не е рентабилно. грашок.сорти во висок процент на сува материја (над 6%) 3.1 Плодоред и смена на култури Досегашна пракса: Се спроведува правилен плодоред. страна 5 од 9 .2 Растојание и густина на садење Досегашна пракса: Растојанието на садење е: 70 х 25-30 cm. Препорачана пракса: Минимум две години не смее да се одгледува друг тип пиперка. кромид. Секоја депресија каде што би лежела вода е извор на пламеница. може да се продолжи со одгледување на отворено.3 Обработка на почвата Досегашна пракса: Обработката на почвата се спроведува преку: .Пролетно орање пред садење 20 cm .Фрезирање . феферони. 3.Култивирање во тек на вегетација. Добри предкултури се легуминози. задолжителна нивелација на почвата и добро рамнење. бела долга Ајвар и други салати . пченица. 3.тип капија Сушење . 3. Препорачана пракса: Препорачано растојание 70 cm меѓу редови и 25-30 cm во ред. Препорачана пракса: Покрај наведените операции.Препорачана пракса: Во зависност од намената за типот на производството се препорачува: Киселење .Садење . домат или краставица на иста површина. Препорачана пракса: Ако е употребен квалитетен расад.

Препорачана пракса: Наводнувањето.3. 80-100 кг/ха P2O5. Во случај да е потребно и трето прихранување кое се врши непосредно после бербата на технолошки зрелите плодови. прихранувањето ќе се врши преку системот за наводнување со кристални. ако постои можност треба да се изведува преку капков систем (0. морковот се добри преткултури. страна 6 од 9 . Треба да се избере равна површина со добра експозиција. во време на интензивен пораст на плодовите. Второто прихранување се врши 20-25 дена по првото. единечни ѓубрива. За пиперката неопходни се две прихранувања. домати. Прихранување: Ова е исклучително важна агротехничка мерка. се препорачува истата комбинација како и за второто прихранување во количина од 300 кг/ха. Препорачана пракса: Успешното производство на пиперка не е можно без употреба на органски и минерални ѓубрива. 4. а за принос повисок од 30 т/ха потребно е и трето прихранување. краставици или компири. Во зависност од обезбеденоста на почвата. Потребите за хранливи материи се посебно изразени во време на интензивен пораст и развој на растението. грашкот. Количината на минерални ѓубрива се одредува врз база на потребите на културата и содржината на хранливи материи (после извршена хемиска анализа на почвата). На средно плодни почви и планиран принос од 30-40 т/ха потребно е да се внесат следните количини на хранливи елементи: 120-140 кг/ха азот. Препорачана пракса: Да не се употребуваат регулаторите за пораст. Се користи некое од азотните ѓубрива на пример KAN во количина од 300 кг/ха. 3. Пред расадувањето се додава минерално ѓубриво 2 t/ha NPK. Прихраната е со азотни ѓубрива која се додава во 2 наврати.5 Наводнување Досегашна пракса: Наводнувањето е без претходна анализа на водата.10 евра должен метар) или 1400 евра за ха. Регулатори на пораст Досегашна пракса: Не се употребуваат.4 Ѓубрење Досегашна пракса: Се спроведува без анализа на почвата. За второто прихранување најдобро е да употреби комбинација од азотно и NPK ѓубриво во количини од 200 кг/ха KAN и 200 кг/ха NPK (10-30-20 или 15-15-15). и 100-160 кг/ха K2O. на која претходно не биле одгледувани пиперки. Пченицата. Инцидентно се додава арско ѓубриво пред есенското орање во количина од 20-30 t/ha. Првото прихранување се изведува 25-30 дена по расадувањето. Од органски ѓубрива се користи прегорено арско ѓубре во количина од 40-50 т/ха. фазата на развој и климатските услови. начинот на производство и сортата. Најчесто наводнувањето е по бразди.

Оваа мерка се спроведува врз база на претходно воспоставени шаблони и во меѓусебна консултација помеѓу производителите.1 Начин на апликација Досегашна пракса: Најчесто се користат грбни прскалки. Заштитата на растенијата се препорачува да биде во согласност со стандардите за интегрално производство на пиперка. Препорачана пракса: Зависно од големината на посевот. Најчесто се базира на претходни искуства.1 Период на берба Досегашна пракса: Периодот на берба се одредува органолептички. oleracea) и лисните вошки (Myzus persicae. Заштитата на растенијата од болести и штетници треба да биде под надзор на стручно лице. Препорачана пракса: Добра земјоделска практика. вирус на бронзена некроза на доматот (TSWV). вирус на мозаик на тутунот (TMV). Најзначајни болести на пиперката во битолско се: полегнување на расадот (Rhizoctonia solani. страна 7 од 9 . Препорачана пракса: Во случај кога расадот не се одгледува контејнерски се препорачува пред расадување коренчињата да се потопат во соодветни средства за заштита од почвени болести. за да може навремено да се реагира со заштитни сретства. Аплицираат на секои 15 дена.4.2 Метод на берба Досегашна пракса: Бербата е рачна и организирана. Берба 5. 6. пламеница на пиперот (Phytophtora capsici). Pythium sp). 6. Заштитата е превентивна и шаблонска. Економски најважни штетници на пиперот во битолско се лисните совици (Autographa gamma. 5. вирус на мозаик на краставицата (CMV). Aphis fabae) На површина да се постават мамци (2 на 1 декар) за следење на популацијата на шетнци и вектори на вируси.2 Одредување на моментот на апликација Досегашна пракса: Не се води сметка за одредување на моментот на апликација. Aphis gosipii. 6. пепелница на пиперот (Leveillula taurica) вирус на мозаикот на луцерката (AMV). M. Mamestra brassicae. Препорачана пракса: За поголеми површини би било добро да се користи механизација. Заштита на растенијата Досегашна пракса: Заштитата на растенијата не е под надзор на стучни лица.

Препорачана пракса: Треба да се направи правилен избор на хербициди пред расадување преку консултации со стручни лица.3 Критериуми и избор на производи за заштита на растенијата Досегашна пракса: Изборот на пестицидите се врши во земјоделските аптеки во консултација со вработените и со стручните лица од АПРЗ. За болестите превентивно најдобро е да се користи незаразена почва и вода. Изборот на пестицидите требе да се базира на регистрацијата на истите (за кои болести или штетници и за кои култури се регистрирани во РМ) и на нивните токсиколошки и екотоксиколошки својства. Податоците се црпат од официјалната листа на регистрирани препарати која ја издава МЗШВ. . Заштита од плевели Досегашна пракса: Хербицидите се користат пред расадувањето.да не се користат токсични и многу токсични производи. R63). . страна 8 од 9 . Расадувањето да се изврши. тератогени и мутагени егекти (R40. Додека кај вирусите најдобро веднаш после појавата на векторите на вирусите (вошки. со едновремено поставување на системот за наводнување и црно полиетиленско платно за мулчирање. цикади и трипси) да се изврши третирање со контактни инсектициди. Препорачана пракса: Критериумите за избор на производите за заштита на растенијата се: .Препорачана пракса: Производите за заштита на растенијата да се користат само во случај ако се надминат „економските прагови“ или ако условите на средината се погодни за развој и појава на болестите и штетниците .да се избираат производи според стандардите за заштита на културата. 6. Најдобра превентивна мерка е поставување на црна мулч фолија. . На тој начин ќе се избегне можноста за појава на плевели и покорица во текот на вегетацијата. R43. по можност машински. Во текот на вегетацијата заштитата од плевели е преку окопување.да не се користат производи кои носат ознаки за канцерогени. 7.можат да се користат сите производи за заштита на растенијата кои се дозволени во органското производство.

Проект ПРОМОЦИЈА НА ИНДУСТРИСКАТА ПИПЕРКА КАКО КОНКУРЕНТНА КУЛТУРА ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН Проектот е имплементиран од: Овој проект е финансиски поддржан од: Општина Општина Општина Општина Општина Општина Општина Општина Општина Битола Демир Хисар Долнени Кривогаштани Крушево Могила Новаци Прилеп Ресен страна 9 од 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful