You are on page 1of 51

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ LA DISCIPLINA CREŞTEREA PĂSĂRILOR TEMĂ PROIECT „ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE ANUALĂ DE PRODUCŢIE DE 280 000 CAPETE PUI BROILER”

Coordonatori: Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI Asist. univ. dr. Răzvan RADU-RUSU Student: Carabineru Iustin Sorin

Iaşi 2012

CUPRINS
Capitolul II: Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie tineret parinţi (TP). 10 3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi............................................................................11 4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie..........................................12 5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler.........................................12 2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări...................................................................12 2.2.2 Calculul necesarului de construcţii..............................................................................16 2.2.3. Calculul necesarului de furaje.....................................................................................16 2.2.4. Calculul necesarului de apă.........................................................................................19 2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice......................................................19 Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) = .......................................................20 2.2.6. Necesarul de energie...................................................................................................20 2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP..........................................................................21 Luna.......................................................................................................................................21 Total.......................................................................................................................................21 Luna.......................................................................................................................................21 Total.......................................................................................................................................21 Luna...............................................................................................................................................21 Februarie........................................................................................................................................21 Luna...............................................................................................................................................22 3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi.....................................................23 3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări............................................................................23 3.2.2. Calculul necesarului de construcţii.............................................................................24 3.2.3. Calculul necesarului de nutreţuri................................................................................24 Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R).............................................27 Ingrediente.............................................................................................................................27 Preţ.........................................................................................................................................27 Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R).............................................28 Ingrediente.............................................................................................................................28 Preţ.........................................................................................................................................28 3.2.4. Calculul necesarului de apă........................................................................................29 3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic.........................................................29 Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) = .......................................................29 3.2.6. Necesarul de energie...................................................................................................30 3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi..........................................................30 Luna.......................................................................................................................................30 Total.......................................................................................................................................30 Luna...............................................................................................................................................30 4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări............................................................................33 4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică....................................................................33 4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă ................................................................34 4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie ...................................................................36 5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne..............................................37 5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler..............................................................................37 5.2.2. Calculul necesarului de construcţii............................................................................37 5.2.3. Calculul necesarului de furaje.....................................................................................38 5.2.4. Calculul necesarului de apă........................................................................................39 Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj -pui broiler (0-14 zile)............................................40 Ingrediente.............................................................................................................................40 Preţ.........................................................................................................................................40 Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – pui broiler (15-32 zile)........................................41

Ingrediente.............................................................................................................................41 Preţ.........................................................................................................................................41 Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – pui broiler (33-42 zile).........................................42 Ingrediente.............................................................................................................................42 Preţ.........................................................................................................................................42 5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice......................................................43 Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 cm2 x 10) : (60 x 4) = 10,4 ≈ 10 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie).........................................................................43 5.2.6. Necesarul de energie...................................................................................................43

Capitoul I : Memoriu justificativ 1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole

Respectarea standardelor de calitate şi a reglementărilor sanitare constituie o altă direcţie de m a x i m a i m p o r t a n ţ ă î n p r o c e s u l d e a r m o n i z a r e l a n o r m e l e c o m u n i t a r e . C u n o a ş t e r e a ş i aplicarea prevederilor de acest tip de către fermieri sunt vitale din cel puţin două motive. Pe d e o p a r t e e l e c o n s t i t u i e o c o n d i ţ i e p en t r u accesul la mecanismele comunitare de s p r i j i n (principiul condiţionalităţii). Pe de altă parte, nerespectarea standardelor de către producători atrage după sine imposibilitatea comercializării produselor agricole pe piaţa comunitară. În ultimii ani s-a înregistrat o transpunere accelerată a aquis-ului în domeniul calitativ, sanitar şi fito-sanitar. Totuşi acest ritm ridică o serie de probleme atât pentru fermieri cât şi pentru procesatori. Amplasarea fermelor zootehnice în teritoriu şi a construcţiilor în interiorul fermelor sunt deosebit de importante, putând influenţa favorabil sau dimpotrivă, desfăşurarea procesului de producţie, starea de sănătate a animalelor şi confortul populaţiei. Deoarece adesea alegerea locului şi chiar sistematizarea interioară a fermelor nu costă mult, dar prezintă efecte pe o perioadă îndelungată, acestea trebuie bine gândite în perspectiva dezvoltării fermelor şi a localităţilor din jur, valorificându-se la maximum condiţiile naturale pe care le oferă terenul. La baza opţiunilor privind încadrarea fermelor într-o anumită zonă stau studiile de organizare şi de sistematizare a teritoriului, care se întocmesc sub coordonarea autorităţii administrative, la nivel de judeţ şi la nivel de localitate, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Inexistenţa acestor studii sau efectuarea lor după amplasarea unor obiective zootehnice sau de industrializare a produselor agricole, poate cauza neplăceri mari investitorilor şi chiar pierderi economice considerabile. Pentru localizarea amplasamentului fermei în cadrul aceleiaşi soluţii generale, se iau în considerare o serie de deziderate de ordin economic şi igienico-sanitar, între care trebuie să se realizeze un echilibru. Dezideratele economice reclamă în primul rând legătura fermelor cu locul de prelucrare şi desfacere a produselor obţinute. În general, fermele de vaci cu lapte, de găini ouătoare şi de animale la îngrăşat se amplasează în zona preorăşenească, iar fermele de reproducţie, de creştere şi de selecţie, în zona rurală, mai departe de marile oraşe. Amplasarea fermelor zootehnice mai este condiţionată şi de situaţia căilor de comunicaţie, de volumul şi distanţele de transport pentru furaje, produsele animaliere şi de sursa de energie, care influenţează în mare măsură eficienţa economică a producţiei. În acelaşi timp, atragem atenţia asupra faptului că amplasamentul fermelor de vaci, de găini ouătoare şi de animale la îngrăşat în apropierea marilor centre industriale cresc riscurile de supraîncărcare cu poluanţi a organismelor, care nu numai că îmbolnăvesc animalele, dar se elimină prin produsele alimentare şi influenţează negativ şi sănătatea oamenilor. Dezideratele igienico – sanitare condiţionează riscul de apariţie a unor boli infecţioase şi parazitare, protecţia mediului ambiant şi apărarea sănătăţii publice. Alegerea locului pentru amplasarea fermei se va face după un prealabil studiu din punct de vedere igienic al solului, apei şi a climei (direcţia vânturilor dominante, nivelul şi repartiţia precipitaţiilor etc.). Terenul destinat pentru construcţii zootehnice trebuie să fie pe cât posibil ferit de vânturile dominante, puternice şi reci, preferându-se pantele dealurilor opuse acestora.

Terenurile plane nu se recomandă, deoarece complică lucrările pentru scurgerea şi evacuarea apelor meteorice şi a dejecţiilor. Pantele sudice, uniforme, de aproximativ 0,5-3 %, sunt mai avantajoase, deoarece permit totodată şi o bună expunere la radiaţia solară. Fermele de animale însă este bine să fie amplasate mai jos decât nivelul localităţilor apropiate, pentru a se preveni scurgerea apelor meteorice şi a dejecţiilor spre acestea. Se vor prefera solurile cu permeabilitate mare pentru apă şi aer, capilaritate şi capacitate de reţinere a apei mică, deoarece aceste soluri prezintă o capacitate maximă de autopurificare naturală. Se vor evita văile strâmte, neînsorite şi terenurile din apropierea bălţilor, unde se dezvoltă uşor insectele transmiţătoare de boli şi generatoare de disconfort. Locul trebuie să fie cu cel puţin 0,5 m deasupra nivelului maxim posibil al apelor în cursul inundaţiilor. Pentru fermele zootehnice mari, ca nivel maxim al apelor se consideră cel care poate fi atins odată la 100 de ani (risc 1 %), iar pentru fermele mici - nivelul ce poate fi atins cu ocazia inundaţiilor ce au loc odată la 50 de ani (risc 2 %). Sursele de apă potabilă condiţionează direct amplasarea fermelor de animale. Acestea trebuie să asigure apa potabilă la calităţile cerute de standardele în vigoare şi în cantităţi suficiente, luând în considerare şi perspectivele de dezvoltare a fermei. Deciziile se vor lua numai după studierea atentă a hărţilor hidrografice ale regiunii şi a forajelor de probă. Distanţa faţă de drumuri trebuie să asigure o zonă de protecţie care să prevină contractarea unor boli, ce ar putea fi transmise prin mijloacele de transport şi praf. Normativul sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea şi sistematizarea obiectivelor zootehnice şi de industrie alimentară, aprobat prin Ordinul nr. 76 / 1979 al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, prevede ca perimetrul fermei de animale să nu fie mai aproape de 22 m de la drumurile naţionale, europene şi liniile de cale ferată, 20 m de la şoselele judeţene şi 18 m de la drumurile comunale. În Romania, distanţa minimă între localităţi şi fermele de animale este de 300 m faţă de fermele avicole (păsări). Distanţele dintre diferitele unităţi zootehnice în România trebuie să asigure prevenirea transmiterii bolilor prin curenţii de aer şi insectele vectoare: Sunt stabilite oficial următoarele distanţe minime:
• • • • • •

100 m - între fermele avicole cu pui de carne; 50 m - între fermele avicole cu păsări adulte şi fermele avicole cu tineret; 500 m - între fermele (sectoarele) de păsări cu linii pure; 1 500 m - între fermele avicole şi abatorul de păsări; 100 - 200 m - între unităţile cu animale de blană şi celelalte unităţi zootehnice; 1 500 m -între fermele de porci/păsări de reproduţie şi celelalte ferme zootehnice

Distanţele faţă de unităţile industriale şi faţă de locurile publice de odihnă şi recreaţie se stabilesc în baza prevederilor Legii de protecţie a mediului nr. 137/1995 şi a Ordinului ministrului Pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996. Conform acestor reglementări, iniţierea unei lucrări de construcţii şi montaj, la un obiectiv nou, este permisă numai după obţinerea acordului de mediu, iar acesta se poate obţine, de regulă, după efectuarea unui studiu de impact asupra mediului. Studiile de impact asupra mediului se solicită pentru toate obiectivele şi activităţile pentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei de mediu: creşterea animalelor; industrializarea produselor agricole şi zootehnice; epurarea şi evacuarea apelor uzate etc.

semicombustibile. de la un adăpost la altul. Orientarea clădirilor trebuie să se facă în raport de vânturile dominante şi de punctele cardinale. Distanţele minime dintre zonele protejate şi fermele de animale. pulberi şi microorganisme. fermele de porci cu până la 2 000 de animale şi fermele de păsări cu până la 5 000 de păsări. aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Pentru asigurarea iluminării naturale a adăposturilor distanţa dintre acestea trebuie să fie cel puţin egală cu de două ori înălţimea adăposturilor (obstacolelor). neviciat. trebuie să se asigure distanţe mai mari (12-20 m). se stabilesc pe baza studiilor de impact asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător. este necesar să se asigure distanţa minimă de 10 m între adăposturile cu parter şi etaj şi cel puţin 6 m între adăposturile – parter fără padocuri. Distanţele dintre construcţii în cadrul fermelor se stabilesc în raport cu cerinţele igienice. sunt. Pentru adăposturile din materiale semi-rezistente la foc. În cazul construcţiilor zootehnice deschise pe o latură (saivane) şi a celor cu ferestre şi uşi pe o singură parte (puierniţe în sistem semi-intensiv) este indicată orientarea cu partea închisă pe direcţia vântului. deoarece obiectivele zootehnice generează mirosuri. prin respectarea regulilor de igienă în incinta fermelor şi prin utilizarea filtrelor pentru reţinerea prafului şi a microorganismelor.Distanţele de protecţie sanitară între zonele locuite şi construcţiile zootehnice.pentru fermele cu peste 500 de păsări şi pentru fermele de porci cu 2000 10 000 de animale Asigurarea acestor distanţe între fermele de animale şi centrele locuite este necesară. . Se consideră că. recomandate prin acest Ordin. Cerinţele igienice au în vedere prevenirea transmiterii unor boli. Adăposturile închise se vor dispune cu axa longitudinală pe direcţia principală a vânturilor dominante. este necesară obţinerea unor mai multor aprobări ale organelor teritoriale. pentru a se expune vântului o suprafaţă cât mai mică din adăpost. în cazul adăposturilor din materiale rezistente la foc. gaze nocive. după cum urmează: • • 500 m . în cazul adăposturilor cu guri de ventilaţie corect executate şi amplasate corespunzător. Distanţa minimă (10 m). Normele de prevenire şi de stingere a incendiilor prevăd asigurarea distanţelor în raport cu gradul de rezistenţă la foc al construcţiilor. este suficientă şi pentru protecţia contra incendiilor. Pentru realizarea şi funcţionarea unei ferme zootehnice. combustibile şi inflamabile. deoarece iarna la nivelul ferestrelor şi a geamurilor se realizează pierderi importante de căldură mai ales sub acţiunea vântului. 1 000 m .pentru îngrăşătoriile de bovine cu peste 500 de animale. Desigur potenţialul poluant al fermelor de animale poate fi foarte mult redus. prin sistemele de ventilaţie şi asigurarea unui aer curat. de asigurare a iluminării naturale şi de pază contra incendiilor. derivată din cerinţele de ordin igienic. Aceste aprobări sunt: • Avizul de amplasment. cu anexele acestora. luându-se în considerare Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei. 536 din 1997.

cu excepţia făinii de peşte care se dă doar în primele 3 săptămâni.). 107 bis din data de 2 februarie 2005.S. reţeaua de termoficare) etc.80°C. suficient pentru distrugerea germenilor patogeni. cu excepţia unei părţi din soia şi făina de peşte pe care le importă. publicat în Monitorul Oficial Nr.S.. sursa de încalzire (gaze. De asemenea după realizarea adăposturilor. pentru a fi dată în funcţiune. aparţin crescătorilor. sud-est sau sud-vest). • • • • În România nu sunt permise în furajare: • • • făinurile proteice de origine animală. iar pragurile vor fi la nivel cu pardoseala în interior şi la 5-6 cm deasupra solului în exterior amplasamentul oricărei ferme zootehnice trebuie să permită în toate cazurile. având o pardoseală specifică care să reziste la uzura fizică şi chimică. pardoseala va avea o înclinaţie de 1. investitorul mai trebuie să se adreseze Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară (D. energiaelectrică.A. astfel încât să fie protejate de efectul dăunător al acestora luminozitatea să fie bună şi să evite supraîncălzirea în perioada de vară. pentru a prevenii scurgerea dejecţiilor şi sau a apelor uzate în exteriorul adăposturilor. către păşuni şi către culturile furajere aposturile să fie orientate în direcţia opusă celei din care bat vânturile dominante.S.A. cerealele sau alte materii prime furajere modificate genetic România produce în totalitate cerealele furajere şi materiile prime proteice. cu structura uniformă şi cu pante line (de preferat cu înclinare spre sud. având acces uşor. Acolo unde nu există posibilitatea granulării furajelor se sterilizează prin . posibilitatea dezvoltării în perspectiva. instalaţiilor şi a celorlate construcţii din fermă. Normele sanitar-veterinare privind amplasarea.S.va elibera avizul sanitar veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentară. în unele cazuri. construcţiile vor fi amplasate pe temelii înălţate la minim 20-25 cm faţă de sol. Important este că toate furajele pentru puii de carne sunt sterilizate şi granulate la temperaturi de 75 . Furajele combinate care se administrează puilor de carne se realizează în fabrici de nutreţuri combinate care.• • • Avize şi acorduri pentru accesul la utilităţi precum apa curentă. Toate aceste avize vor fi înscrise în Certificatul de Urbanism pe care investitorul trebuie să-l solicite de la Administraţia Publică Locală înainte de a începe elaborarea proiectului. de drumurile locale (18 m)..cât şi pentru ca apele meteorice să nu pătrundă în interior. staţii de prelucrare a apei).V. de soşele şi căi ferate (20-22 m) normele sanitar veterinare prevăd suprafeţele utile minime necesare fiecărui animal în cadrul fermelor nou construite. către căile de comunicaţii. Avizul comandantului de Protecţie Civilă al Inspectoratului pentru Sănătatea Mediului. cât şi Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică. surse de apă.V. neinundabil. cu condiţia să păstreze anumite distanţe faţă de zonele protejate (200 m faţă de case de locuit. trebuie să fie netedă şi nealunecoasă uşile trebuie amplasate în partea opusa vânturilor dominante.5 până la 3 %. În urma acestor verificări D. care vor verifica dacă noua construcţie respectă normele şi regulamentele specifice şi dacă instalaţiile funcţionează la parametrii proiectaţi. în conformitate cu Ordinul 139/2005. printre altele şi urmatoare: • • • • terenul să fie salubru. antibioticele – pentru stimularea creşterii păsărilor. proiectarea şi sistematizarea fermelor zootehnice prevăd. Avizul unităţii de pompieri.

fumaric sau o combinaţie de acizi organici).adăugare de aditivi care au rolul de a distruge eventualii germeni patogeni (ex.2. Pentru fiecare şarjă de materii prime furajere sau furaje finite se fac analize de laborator atât fizico – chimice cât şi microbiologice. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei . Toate fabricile de nutreţuri combinate sunt obligate să păstreze o contraprobă pentru analize cel puţin 30 de zile. 1. Acidul propionic.

3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia .1.

Elemente de calcul pentru tineret părinţi 1 Perioada de creştere 0-20 săptămâni .Capitolul II: Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie tineret parinţi (TP) 2.1.

3 g cap/zi/femelă. 38.4% 192 ouă De 9 ori necesarul de aşternut 20 Kg/m2 21-4R (20-24 săptămâni) consum: 127 g cap/zi/femelă.8 la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂ 97. 18 cm/cap la masculi 15 16 17 13 .2 3 4 5 6 7 8 9 Durata vidului sanitar Sistemul de creştere Suprafaţa halei Densitatea la populare Raportul între sexe Mortalitate Reforme tehnologice Necesarul de aşternut Consum de hrană (3 tipuri) Consum de apă (2 tipuri) Front de adăpare Front de furajare 10 11 12 13 4 săptămâni la sol (pe aşternut permanent) 145 m2 7.5%. 92.7 g cap/zi/mascul 21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58. 162 g cap/zi/mascul 21-7R (25-64 săptămâni) consum: 210 g cap/zi/femelă şi mascul 21-26 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi 27-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi 2. 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂ 20 kg/m2 21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă. 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂ 2) la 20 săptămâni = 2%.1.2 g cap/zi/femelă. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 Perioada de creştere Durata vidului sanitar Sistemul de creştere Suprafaţa halei Densitatea la populare Raportul între sexe Mortalitate Reforme tehnologice Producţia de ouă bune de incubat Producţia medie de ouă Gunoi rezultat la sfârşitul serii Necesarul de aşternut Consum de hrană (2 tipuri) Consum de apă (2 tipuri) Front de adăpare Număr de cuibare Front de furajare 20-64 săptămâni 4 săptămâni pe aşternut permanent 200 m2 6. 73.5 cm/cap 0-5 săptămâni = 5 cm/cap 6-10 săptămâni = 10 cm/cap 11-20 săptămâni = 15 cm/cap 3.9 1) la 8 săptămâni = 4.5 cm/cap un cuibar la 4 capete 15 cm/cap la femele .1 g cap/zi/mascul 21-4R (18-20 săptămâni) consum: 88.2 cap/m2 1 ♂: 10♀ 5.3 g cap/zi/mascul 0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi 9-20 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi 1.5 cap/m2 1 ♂: 10♀ 6.

Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perioada de creştere Durata vidului sanitar Sistemul de creştere Suprafaţa halei Densitatea la populare Mortalitate Necesarul de aşternut Consum de hrană (3 tipuri) Consum de apă (2 tipuri) Front de adăpare . Consum electric al aparatului 97.4) = 2543 cap. Capacitatea combină de incubaţie 7.4.4 20 kg/m2 Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/ Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/ Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/ 0-5 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi 5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi O adăpătoare/55 capete Ø=106 cm .85 kw/oră 5. Proporţia ouălor bune de incubat 2.2. Durata dezvoltării embrionare 6.5 cap/m2 2.4% 81.hrănitori circulare Greutatea medie la livrare 0-42 zile (6 săptămâni) 2 săptămâni pe aşternut permanent 250 m2 21. Intensitatea medie de ouat 4.1 7 zile 21. Calculul efectivului anual de păsări a) Efectivul total tineret păsări la populare Et = Necesar păsări adulte x 100: [100 – (mortalitate+reforme)] = 2228 x 100: (100-12.1. b) Efectivul de cocoşi la populare : Ec = Efectiv la populare : Raport între sexe = 2543: (100:10) = 254 cocoşi la populare c) Efectiv de puicuţe la populare : . front 4 cm/cap 2 2. Ø = 120 cm.adăpători circulare .tăviţe de furajare . 2 cm/cap 10 11 12 1:55 capete. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 5.front de adăpare Front de furajare . Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie 1.3 87.5 zile 3000 ouă/serie 0. Procentul de ecloziune 3.1.adăpători vacumatice .1.

254 = 2289 puicuţe d) Durata unei serii de creştere : Ds.Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare = 2543 .16 . + 4 săpt.c. = 24 săpt. = Perioada de creştere + vidul sanitar = 20 săpt. e) Numărul anual de serii de creştere : Na = Număr de săptămâni pe an : Durata unei serii de creştere = 52 : 24= 2.

broileri H4 H5 H6 H7 H8 2009 Decembrie 2010 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR Iunie 26 27 Iulie 28 29 .f) Mişcarea efectivelor de păsări Anul Luna Săpt. Sector reproducţie TP PA H1 H2 H3 Sector producţie .

30 31 32 33 VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR August 34 35 36 37 Septembrie 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 VID SANITAR VID SANITAR Octombrie VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR Noiembrie Decembrie VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR 2011 Ianuarie VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR VID SANITAR .

2.Plan de asigurare cu părinţi de o zi sexaţi Perioada Necesarul de pui de o zi Luna Săptămâna ♀ ♂ Ianuarie 1 2543 254 Iunie 25 2543 254 Noiembrie 49 2543 254 Total 7629 762 2.8 g = 134593 kg/perioadă ♂ 254 x 21 zile x 38.2 Calculul necesarului de construcţii Total 2797 2797 2797 8391 a) Capacitatea unei hale CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 145 x 7.16 = 32130313kg 21-4R 4736821 kg x 2.3.7 g = 206426 kg/perioadă 21-3IR (4-17 săptămâni) ♀2289 x 98zile x 58.16 = 736601 kg 21-3IR 14875145 kg x 2.3 g = 492328 kg/perioadă Subtotal 21-3 R = 341019 kg Subtotal 21-3 IR = 14875145 kg Subtotal 21-4R = 4736821 kg Total: 341019 kg + 14875145 kg + 4736821 kg = 19952958 kg b) Necesarul anual de furaje Na = kg x număr de serii 21-3R 341019 kg x 2.16 = 10231533 kg . Calculul necesarului de furaje a) Necesarul de furaje pe serie de creştere 21-3R (0-3 săptămâni) ♀ 2289 x 21 zile x 2.1 g = 1819605 kg/perioadă 21-4R (18-20 săptămâni) ♀ 2289 x 21 zile x 88.2.2 g = 13055540 kg/perioadă ♂ 254 x 98 zile x 73.2 = 1044 cap/hală b) Necesar de hale NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 2543 : 1044 = 2 hale 2.3 g = 4244493 kg/perioadă ♂ 254 x 21 zile x 92.

6 0.1 88.05 0.8 95.4 0 0 0 0.7 58.47 Ca% 2.69 0 0 0 18.3 P% 0.05 Repartizarea nutreţurilor combinate la TP Perioada de vârstă (săptămâni) 0-3 (21-3R) 4-17 (21-3IR) 18-20 (21-4R) Consum zilnic (g/cap/zi) ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 28 38.7 0 0 9.445 0.3 Lizină 0.3 92.3 0.35 0.386 0.3 0 0 39 24.6 58.2 73.32 M+C 0.27 0.25 2.01 0.5 0.059 0.37 0 99 0 0 0.Total = 736601 kg + 32130313 kg + 10231533 kg = 43098447 kg Valoarea nutritivă a nutrețurilor utilizate în hrana păsărilor Nutreț Porumb Şrot de soia 48 L-lizină DLmetionin ă Cretă Fosfat dicalcic Orz Grâu Sare Premix Kcal EM 3370 2440 3990 5020 0 0 2745 3050 PB 9 45.41 0.445 .386 0.445 0.6 0 0 0 0 4.91 78.17 0.06 CB% 0.059 0.2 11.8 2.386 0.059 Reţeta Ianuarie S 1 2 3 Total (tone) 0.2 5.3 1.

913 1.913 0.112 0.141 0.913 0.801 0.801 0.801 0.913 0.913 0.913 0.801 0.059 0.112 0.913 0.112 0.801 0.801 0.801 0.386 Xxx Xxx Xxx xxx 0.913 0.216 Xxx Xxx Xxx xxx 0.801 0.112 0.801 0.913 .112 0.801 0.801 0.112 0.059 0.216 1.112 0.913 0.386 0.216 1.112 0.913 0.059 0.801 0.112 0.913 0.913 0.913 0.801 0.112 0.112 0.913 0.357 xxx xxx xxx xxx 0.216 1.112 1.112 0.386 xxx xxx xxx xxx 0.913 0.386 0.059 Xxx Xxx Xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx 0.913 0.913 0.112 0.445 0.386 0.112 0.112 0.801 0.913 0.112 0.801 0.913 0.112 0.357 1.141 0.913 0.112 0.801 0.112 0.059 0.913 0.112 0.357 1.112 0.141 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.357 1.216 1.112 0.112 0.112 1.801 0.141 0.801 0.913 0.445 0.357 1.801 0.913 0.059 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.445 0.913 0.112 0.112 0.801 0.801 0.801 0.Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0.801 0.801 0.801 0.801 0.913 Octombrie Noiembrie Decembrie 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 0.913 1.112 0.801 0.141 0.357 Xxx Xxx Xxx xxx 0.801 0.216 xxx xxx xxx xxx 0.112 0.801 0.386 0.913 0.141 Xxx Xxx Xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx 0.913 0.

front de furajare = 1.56 l + 40596.84 + 7583./hr./hr. Calculul necesarului de echipamente tehnologice a) Adăpători circulare cu ventil (circumf.5) 2543 : 71 = 35.5 cm/cap) Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1.84 l/serie b) Necesarul anual de apă pentru adăpare: Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 50554. .81 ≈ 36 adăpători b) Hrănitori circulare (circumf. 11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap 120: 15 = 8 cap.84 x 15:100 = 7583.5.22 = 58138.07 l = 9968. Calculul necesarului de apă a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic 0-8 săptămâni = 70 ml/cap 9-20 săptămâni = 190 ml/cap 0-8 săptămâni : 2543 cap x 56 zile x 0.84 l x 2. 6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap 120 : 10 = 12 cap.56 l/perioadă 9-20 săptămâni : 2543 cap x 84 zile x 0. 2543 : 24 = 106 hr.28 l/perioadă Total apă/serie = 9968.2.45 l c) Necesarul anual de apă/fermă Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%) 50554.2. = 120 cm) 0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap 120 : 5 = 24 cap. = 106 cm.4. 2543 : 8 = 318 hr.19 l = 40596./hr.2.16 = 109198.06 l 2.226 l 50554.28 l = 50554. 2543 : 12 = 212 hr.

/hală/an * nr.16 Kw x 5 x 2. = N.c) Corpuri de iluminat Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) = (145 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4.6 Kw) * 3 = 30150. Necesarul de energie a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an = 1169h x 5 x 60 x 2.68 Kw + 16329.512 Kw + 13063.t.16 = 16329.î.16 = 757512 W = 757.9 ≈ 3 ventilatoare e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui) Ne = 2543 (efectiv pui) : 500 pui = 5.8 ≈ 5 corpuri de iluminat d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală) 145 m2 : 50 m2 = 2.16 = 13063.68 Kw/hală/an c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x număr serii creştere/an = 840 h x 3 Kw x 3 x 2.2.792 * 3 ≈ 90452.37 Kw/an .6 Kw/hală/an d) Necesarul total de energie electrică N. hale = (757.t. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr serii de creştere/an = 560 h x 2.086 ≈ 5eleveuze 2.512 Kw/hală/an b) Necesar de energie electrică pentru încălzire Ne.6.

8 = 3.3 2.2 *preţ pe kg viu = preţ pe kg viu + subvenţie pe kg viu = 3.4 b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi Luna Mai Săptămâna Sex Păsări livrate (cap) Greutate medie (kg) Total greutate vie (kg) 20 44 ♀ ♂ ♀ ♂ 2025 203 2025 203 4456 2.2 2.87 12.2.95 3.7 4657.6 2.95 3.5 588.1 513.9 37.87 12.1 513.9 5657.2.5 588.9 2.3 2.4 Total c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi (TP) Luna Februarie Mai August Noiembrie Total Păsări reformate (cap) Greutate livrată (kg) Preţ/kg viu *RON Venituri realizate RON 125 55 125 55 360 238 130 238 130 736 3.15 + 0.95 RON .6 2.7.9 0.95 3. Calcule economice la sectorul de TP a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP Luna Februarie Mai August Noiembrie Total Săptămâna Sex Păsări reformate (cap) Greutate medie (kg) Total greutate vie (kg) 99 139 115 15 99 139 115 15 736 8 20 32 44 ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 114 11 50 5 114 11 50 5 360 0.95 940.5 940.3 2.5 2907.95 3.4 10492.

16 x 1.5% x 49435.92 = 148308 RON  Transportul tehnologic (6.5% x 49435.d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de reproducţie Luna Mai Noiembrie Total Păsări livrate (cap) Greutate livrată (kg) Preţ/kg viu RON Venituri realizate RON 2228 2228 4456 5246.5% x 49435.1 = 63951.29 RON/Kw = 26231.37 Kw x 0.1 RON/m3 = 58138.86 RON  Energie electrică E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0.1RON = 810261 RON 21-3IR: 14875145 x 2.06 x 1.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 2.2 10492.2 5246.2RON = 38556375 RON 21-4R: 4736821 x 2.16 x 1.16 x 1.92 = 321333 RON  Alte cheltuieli materiale şi servicii (2.18 RON  Furaje 21-3R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON) 21-3IR necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON) 21-4R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON) 21-3R: 341019 x 2.92 = 123590 RON  Cheltuieli cu personalul .4 5 5 5 26231 26231 52462 e) Cheltuieli efectuate  Material biologic Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 3 RON x număr serii = 7629 cap x 3 RON/pui x 2.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 6.3RON = 13300993 RON TOTAL: 810261 + 38556375 + 13300993 = 52667629 RON  Medicamente şi materiale sanitare (6.92 RON  Apa A = Necesarul anual de apă (m3) x 1.16 serii/an = 49435.92 = 321333 RON  Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic) 3% x 49435.29 RON/Kw = 90452.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 6.

Calculul efectivului anual de păsări a) Necesar de ouă pentru incubaţie Nr.18 63951. Cheltuieli directe totale 1.o.07 ouă b) Necesar de ouă admise (bune) pentru incubaţie . Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 1.76 55369 2907. Cheltuieli totale de producţie 1.86 321333 148308 321333 123590 118405 47361. Valoarea producţiei secundare (reforme) 2. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 286885 x 100 / 81.furaje .impozit pe salarii (16%) CAS + alte impozite (20%) 1.transport .energie electrică .2.alte consumuri .alte cheltuieli + servicii 1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă .2.2. hale + ½ normă electromecanic = oameni/an 1.apă .3 = 352872.1.84 71042.2 52462 1.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi 3.92 100474 26231.1. Valoarea producţiei de bază (matca proprie) 3.5 personal x 650 RON (salariu) x 12 luni = 11700 RON Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi RON 610428 592023 15912 11700 1872 2340 576111 526676 49435..2.material biologic .2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 2. Cheltuieli totale materiale .2.materiale + piese de schimb .1.3.Un îngrijitor/fermă*…. Valoarea producţiei de bază (livrare la terţi) 2.salarii .2.1.medicamente + materiale sanitare . Venituri totale 2.1.1. Cheltuieli indirecte totale 1.

Calculul necesarului de nutreţuri a) Necesarul de nutreţuri pe serie de creştere 21-4R (20-24 săptămâni) 21-7R (25-64 săptămâni) Reţeta 21-4R Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de nutreţuri la femele = 2025 ♀ x 35 zile x 0.127 kg/cap = 9001 kg/perioadă Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de nutreţuri la masculi = 203 ♂ x 35 zile x 0.162 kg/cap = 1151 kg/perioadă Total: 9001 kg + 1151 kg = 10152 kg/perioadă Reţeta 21-7R Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic = 2228 x 280 zile x 0.g.r.5 = 780 cap/hală b) Necesar de hale NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 2228 : 780 = 2.2.o. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 2025 + 203 = 2228 cap. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru incubat = 352872.2. = Efectivul mediu de găini x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului = 1887 x 100 : . g) Serii anuale de creştere S.08 3.p.t.p.m.a. f) Efectivul total de reproducţie la populare E.21kg/cap = 131006 kg/perioadă Consumul total de nutreţuri/serie : 10152 kg + 131006 kg = 141158 kg/serie .c.b.p.c. Calculul necesarului de construcţii a) Capacitatea unei hale CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 120 m2 x 6.93.2.2 = 2025 găini e) Necesarul de cocoşi la populare N.4 % = 362292 ouă c) Efectiv mediu de găini E.85 = 3 hale 3.g.07 x 100 : 97. = Efectivul de găini la populare = 2025 : 10 = 203 cap.Nr. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină = 362292/192 = 1887 găini d) Efectiv de găini la populare E.. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) = 1.3.

976 2.274 3.03 3.b) Necesarul anual de nutreţuri Na = kg x număr de serii 21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 10152 kg x 1.274 3.298 0.298 0.800 1.274 3.298 0.976 2.800 0.976 2.976 2.298 0.274 3.976 2. (21-7R) ♀ ♂ Consum: Consum: 210 g/cap/zi 210 g/cap/zi Total (tone) Februarie Martie Aprilie Mai 1 (tone) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2.298 0.274 3.03 2.298 0.298 0.298 0.274 3.230 0.298 0.976 2.298 0.298 25-64 săpt.274 3.976 2.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.274 3.298 0.298 0.274 3.230 2.976 2.976 2.03 2.274 3.976 2.976 0.274 3.976 2.298 0.976 2.298 0.230 0.03 2.976 2.274 3. (21-4R) ♀ ♂ Consum: Consum: 127 g/cap/zi 162 g/cap/zi 1.274 3.298 0.274 3.976 2.976 2.976 2.274 3.800 1.298 0.274 3.230 0.298 0.976 2.298 0.298 0.274 Iunie Iulie August .800 1.298 0.230 0.976 2.274 3.976 2.298 0.976 2.298 0.976 2.274 3.976 2.976 2.298 0.298 0.08 serii = 141486 kg Total =10964 kg +141486 kg = 152450 kg Repartizarea nutreţurilor combinate pentru sectorul de păsări adulte de reproducţie/serie de creştere Reţetă Perioada de vârstă Ianuarie Săptămâna 20-24 săpt.274 3.03 2.298 0.976 2.800 1.976 2.298 0.274 3.08 serii = 10964 kg 21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 131006 kg x 1.976 2.274 3.

274 3.65 3 0.976 2.976 2. (21-4R) 25-64 săpt.976 2.230 0.298 0.56 0.274 3.298 0.5-15.976 2.274 3.298 0.274 3.2 1 14.800 1.976 2.976 2.5 2800 0.976 0.800 16.274 3.298 0.274 3.46 Total Cerinţe de hrană (părinţi adulţi) Necesar PB% EM Kcal/kg M+C L Ca P CelB Sare Premix 20-24 săpt.24 0.274 3.274 3.298 0.274 3.5-15.298 0.35 <4 0.976 2.298 0.800 1.298 0.274 Vid sanitar 1.274 3.274 142.56 0.230 130.298 0.274 3.274 3.96 3.298 0.65 1.274 3.274 3.298 0.298 3.2 1 . (21-7R) 14.976 2.2 0.230 0.976 2.35 <4 0.976 2.976 2.298 0.976 2.5 2800 0.Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2.

perioada 20-24 săptămâni (21-4 R) Valoarea nutritivă a nutreţurilor EM PB M+C Liz CB Ca P Norme de hrană Ingrediente % EM PB M+C L CB Ca P Preţ TOTAL . Părinţi adulţi.c.Reţeta n.

c. perioada 25-64 săptămâni (21-7 R) Valoarea nutritivă a nutreţurilor EM PB M+C Liz CB Ca P Norme de hrană Ingrediente % EM PB M+C L CB Ca P Preţ TOTAL .Reţeta n. Părinţi adulţi.

5. front de adăpare = 2.66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare 2025 femele : 8 = 253 hrănitori 203 masculi : 7 = 29 hrănitori c) Corpuri de iluminat Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) = (120 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4 corpuri de iluminat Putere bec (w) 15 25 40 60 100 Factor K 3.8 4.6 5 6 d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală) Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 120 m2 : 50 m2 = 2. I x Consum mediu zilnic = 2228 cap.2 l/cap/zi = 1965 l Efectiv total x Număr de zile per.43 l/cap/zi = 216517 l Total apă/serie = 19651 l + 216517 l = 236168 l/serie b) Necesarul anual de apă pentru adăpare: Nanual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an = 236168 l x 1.3.5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători) Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 2228 : 42 ≈ 53 adăpători circulare b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm). x 42 zile x 0. Calculul necesarului de apă a) Necesarul de apă de adăpare/serie Napă = Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 2228 x 226 x 0.2. front de furajare 15 cm/cap la femele şi 18 cm/cap la masculi 120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare 120 cm : 18 cm = 6. Calculul necesarului de echipament tehnologic a) Adăpători circulare cu ventil (circumf.2 4.5 cm/cap) 106 : 2.08 = 255061 l c) Necesarul anual de apă/fermă Naf = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de adăpare) 255061 l + 255061 l x 15% = 293319 l/fermă 3.4. = 106 cm.4 ≈ 3 ventilatoare .2.

v.6.1 b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de reproducţie reformate Luna Octombrie Total Păsări reformate (cap) 1887 ♀ 189 ♂ 2076 Greutate livrată (kg) 6038.06 = 1078. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii = 1078.95 RON/ou= 344177.56 Kw = 19127.2.08 = 1164.56 Kw/an 3.1 Preţ/kg viu RON 4 4 Venituri realizate RON 24153.4 1001.2 Octombrie 64 ♂ 189 5.2.3 Total 2076 Total greutate vie (kg) 6038.4 c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie): nr. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi a) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi (la 64 săptămâni) Păsări reformate Greutate Săptămâna Sex Luna (cap) medie (kg) ♀ 1887 3.32 Kw/hală/an Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an Cee. Necesarul de energie a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 4 x 0.7 7040.32 Kw x 1.4 1001.7 7040.6 4006.e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini) Nc = efectiv găini : 4 cuibare = 2025 : 4 ≈ 506 cuibare 3.7.8 28160.5856 Kw/hală/an b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie Ne. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere ventilator (Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 3 hale x 1848 ore/serie de creştere x 3 Kw/oră x 3 ventilatoare x 1.4 RON d) Cheltuieli efectuate  Material biologic .56 Kw c) Necesarul total de energie electrică Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru ventilaţie = 1164.e. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 362292 buc x 0.5856 Kw + 17962.08 serii = 17962.

5% din cheltuielile cu materialul biologic) 6.05 = 565.05= 678.5 oameni/an 1.1456 Kw x 0.29 RON/Kw = 19127.5% x 22603.5% x 22603.Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 2025 cap x 2.3 RON TOTAL = 20958.96 RON TOTAL: 4050.96 RON kg = 60147.3 kg/cap x 4.3 = 22603.29 RON/Kw = 5546.05 = 1469.2 = 4040.87 RON  Medicamente şi materiale sanitare (6.5% x 22603.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 6.09 RON  Transportul tehnologic (6.9 RON  Energie electrică E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0.19RON  Alte cheltuieli materiale şi servicii (2.1 RON/m3 = 293319 x 1.5 RON + 56106.1 RON/m3 = 322650.5 RON = 1644.5 RON = 20958.75 RON = Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 126 cap x 2.5 personal x 650 RON (salariu) x 12 luni = 11700 RON .05= 1469.75 + 1644.05 RON  Nutreţuri 21-4R 21-7R consum anual de nutreţuri x preţ (RON) consum anual de nutreţuri x preţ (RON) 21-4R: 1152 x 1.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 2.19 RON  Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic) 3% x 22603.1 = 56106.46 RON  Apa A = Necesarul anual de apă (m3) x 1.50 RON 21-7R: 131006 x 1.9 kg/cap x 4.07 RON  Cheltuieli cu personalul Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1.

apă .nutreţuri .alte consumuri .1.4 . Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 1. Venituri totale 2.56 377970 28160.07 33707.09 1469. Cheltuieli directe totale 1.87 5546.3.19 565.1.alte cheltuieli + servicii 1.19 678.Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi 1.medicamente + materiale sanitare .2.2.2. Subvenţie (0.1.1.materiale + piese de schimb . Cheltuieli totale materiale . Cheltuieli indirecte totale 1.energie electrică .1. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 2.2.material biologic .04 20224.2. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) RON 202246 168538 15912 11700 1872 2340 152626 60147.salarii . Cheltuieli totale cu forţa de muncă .transport .impozit pe salarii (16%) CAS + alte impozite (20%) 1.05 69875.8 RON/kg) 2.4 5632.2.08 344177.9 1469.46 22603. Cheltuieli totale de producţie 1.87 322650. Valoarea producţiei secundare (reforme) 2.1.6 13483.

Necesarul de ouă bune pentru incubat = 642015. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare = (11436.i.2.b.07 x 100) : 97.e. Calculul efectivului anual de păsări a) Necesarul de ouă pentru incubaţie No.2. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = (352872.46 x 52 = 642015.12 ≈ 4 aparate 4.2.3 = 352872. Calcule de dimensionare 4.92 ouă e) Ouă disponibile pentru comercializare Od = Producţia de ouă/an .o. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = (286885 x 100): 81. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar = 6.3. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (2025 x 87.78 ouă d) Producţia de ouă pe 7 zile Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 1763.2.92 – 362292 = 279723 ouă 4.46 : 11000 ouă) x 4 serii lunare = 4.2.1.1) : 100 = 1763. Calculul necesarului de energie electrică Ne. IV Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie 4.78 x 7 = 12346.i.Cap.07 ouă b) Necesarul de ouă bune de incubat No.46 ouă e) Producţia de ouă/an Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 12346.i. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie A.5 zile dezvoltare embrionară x 24 ore = 516 ore) .5 serii x 516 ore x 4 aparate x 850 Kw/oră = 11403600KW (*21.4 = 362292 ouă c) Producţia zilnică de ouă Pz.

4.4.2. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă Plan de producţie în staţia de incubaţie .

ouă L Z No XII XII XII XII 10 17 24 31 12346 12346 12346 12346 L I I I I II II II II III III III III IV IV IV IV IV V V V V VI VI VI VI VII Z 7 1 4 2 1 28 4 1 1 18 2 5 4 1 1 18 2 5 1 8 1 5 2 2 2 9 6 13 2 0 2 7 3 1 0 1 7 2 4 1 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 12346 No 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 6 1234 Luna ziua nr.Încărcare incubatoare 2010 2011 Luna ziua nr.ouă Transfer la eclozionat 2010 2011 L Z No L Z No 1234 XII 28 6 1234 I 4 6 1 1234 I 1 6 1234 I 18 6 L Z No L Z No 2 1234 I 5 6 1234 II 1 6 1234 II 8 6 1 1234 II 5 6 2 1234 II 2 6 1234 III 1 6 1234 III 8 6 1 1234 III 5 6 2 1234 III 2 6 2 1234 III 9 6 1234 IV 5 6 1 1234 IV 2 6 1 1234 IV 9 6 2 1234 IV 6 6 1234 V 3 6 1 1234 V 0 6 1 1234 V 7 6 2 1234 V 4 6 1234 V 31 6 1234 VI 7 6 1 1234 VI 4 6 2 1234 VI 1 6 1234 VI 28 6 1234 VII 5 6 1 1234 VII 2 6 1 1234 VII 9 6 2 1234 Încheiere ecloziune 2010 2011 L Z No L Z No 1003 XII 30 7 1003 10037 I 6 7 1003 10037 I 13 7 1003 2 10037 I 7 0 L Z No L Z No 2 10037 I 7 10037 II 3 II II II III III III III III IV IV IV IV V V V V VI VI VI VI VII VII VII VII 1 0 1 7 2 4 3 1 0 1 7 2 4 31 7 1 4 2 0 28 5 1 2 1 9 2 6 2 9 1 6 23 30 7 1 4 2 1 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 10037 .

1.material biologic 44836 428695 15912 11700 1872 2340 427104 49435.5 norme x 650 RON x 12 luni = 11700 RON b) Venituri realizate: Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 279723 x 0.29 RON/Kw = 3307044 RON  Medicamente şi materiale sanitare (6. Cheltuieli directe totale 1.salarii . Cheltuieli totale cu forţa de muncă . incubaţie x Preţ/ou = 362292 x 0.8 RON = 516393 RON Bilanţul economic la staţia de incubaţie 1 Cheltuieli totale de producţie 1.5.5% x 49435.1.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 6.4. Cheltuieli totale materiale .1.impozit pe salarii (16%) CAS + alte impozite (20%) 1.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 2.I.5% din cheltuielile cu materialul biologic) 6. Calcule economice la staţia de incubaţie a) Cheltuieli efectuate Ouă de incubaţie (material biologic) ChO.92 .92 = 321333 RON  Alte cheltuieli materiale şi servicii (2. = Ouă bune pt.5% x 49435.92 = 321333 RON  Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic) 3% x 49435.5% x 49435.29 RON/K = 11403600 KW x 0.92 = 148308 RON  Transportul tehnologic (6.2.3 RON = 83917 RON Venituri din producţia de pui de o zi Pui de o zi livraţi x 1. luni = 1.2.92 = 123590 RON Cheltuieli cu personalul (1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr.95 RON = 344177 RON Energie electrică E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0.8 RON = 286885 X 1.1.

energie electrică . = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 286885 pui : 6.2.2.1.2.2. . = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului = (280000 pui x 100) : 976 = 286885 pui b) Durata seriei de creştere D.1.2. Calculul efectivului de pui broiler a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total) N.1.transport .2.5 cap/m2 = 5375 cap/hală b) Necesar de hale .p.medicamente + materiale sanitare .5 serii/an d) Număr de pui pe serie de creştere N.1.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52 săptămâni/an : 8 săptămâni/serie = 6. 2. Calculul necesarului de construcţii a) Capacitatea de cazare a unei hale CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 250 m2 x 21. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne 5.alte cheltuieli + servicii Cheltuieli indirecte totale Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) Venituri totale Valoarea producţiei secundare (ouă disponibile din incubaţie) Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 4221608 330704 321333 148308 321333 123590 857391 342956 514435 600310 83917 516393 5. 1. 2.2.s.a.materiale + piese de schimb . = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) = 6 + 2 = 8 săptămâni c) Serii anuale de creştere S.2. 1. 2.alte consumuri .p.2.5 serii = 44136 pui/serie de creştere 5.

93 1.68-0.62 <4 0.87-0. zile Demaraj = 44136 cap x 0.71-0.10 0.73 0.2.7 3000-3200 0.5 serii/an = 516386 kg Finisare = 72824 kg x 6.90 0.87 0.65 <4 0.93-0.24 1.70 <4 0.87–0.3 1 Creştere (15.97 0.3 1 Finisare (33.1 kg/cap/zi x 18 zile = 79444 kg Finisare = 44136 cap x 0.16-1.64-0. = 8 hale 5.83-0.42 zile) 18-19 3000-3200 0.00 0.40 -20 3000-3100 0.03-1.97-1.5 serii/an = 132535 kg Creştere = 79444 kg x 6.3 1 .165 kg/cap/zi x 10 zile = 72824 kg b) Consumul total de furaje pe serie Total: 20390 kg (demaraj) + 79444 kg (creştere)+ 72824 kg (finisare)= 172658 kg c) Necesarul anual de furaje Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an Demaraj = 20390 kg x 6.033 kg/cap/zi x 14 zile = 20390 kg Creştere = 44136 cap x 0. Calculul necesarului de furaje a) Necesarul de furaje pe serie de creştere N.5 serii/an = 473356 kg d) Consumul total de furaje pe an Total = 132535 kg (demaraj) + 516386 kg (creştere)+ 473356 kg (finisare)= 1122277 kg Tabelul 10 Cerinţe de hrană (pui de carne) Necesar PB% EM Kcal/kg M+C L Ca P CelB Sare Premix Starter (1-14 zile) 22-23. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr.NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale = 44136 / 5375 cap.f.32 zile) 19.74-0.76 0.61-0.3.

5 serii = 803270 l/an d) Necesarul anual de apă/fermă Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%) Apă tehnologică =Na x 0.1 l/cap 0-4 săptămâni : 44136 cap x 28 zile x 0.05 l = 61790 l/perioadă 5-6 săptămâni : 44136 cap x 14 zile x 0. Calculul necesarului de apă a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic = 0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap 5-6 săptămâni = 0.5.1 l = 61790 l/perioadă b) Consum total de apă/serie Total apă/serie = 61790 l (0-4 săpt)+61790 l (5-6 săpt) = 123580 l/serie c) Necesarul anual de apă pentru adăpare: Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 123580 l x 6.4.2.15 = 5355133 l Na = 803270 + 5355133 = 6158403 l .

Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj -pui broiler (0-14 zile) Valoarea nutritivă a nutreţurilor EM PB M+C Liz CB Ca P Norme de hrană Ingrediente % EM PB M+C L CB Ca P Preţ TOTAL .

Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – pui broiler (15-32 zile) Valoarea nutritivă a nutreţurilor EM PB M+C Liz CB Ca P Norme de hrană Ingrediente % EM PB M+C L CB Ca P Preţ TOTAL .

pentru perioada de finisare – pui broiler (33-42 zile) Valoarea nutritivă a nutreţurilor EM PB M+C Liz CB Ca P Norme de hrană Ingrediente % EM PB M+C L CB Ca P Preţ TOTAL .c.Reţetă n.

e.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 5375 : 55 = 97.f.7 ≈ 98 adăpători b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete) T.5. Necesarul de energie a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = 756 x 10 x 0./hrănitoare H. front adăpare = 2 cm/cap) Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2 = 53 cap. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = 5375 : 700 eleveuze = 7.6 Kw/ an e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie .9 ≈ 224 hrănitori circulare e) Corpuri de iluminat Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 cm2 x 10) : (60 x 4) = 10. = 5375 : 24 = 223.6. front de furajare 5 cm/cap) Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap = 24 cap.5 = 23608 Kw/an d) Necesar de energie electrică pentru încălzire Nr. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 5375: 55 = 97.5 serii = 53913. = Consum energie/hală x Număr hale = 454 Kw x 8 hale = 3632 Kw/serie c) Consum energie pentru iluminat/an Ce. Calculul necesarului de echipamente tehnologice a) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete) A.5.7 ≈ 98 tăviţe c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x Număr de eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = 8 hale x 60 ore x 2.06 = 454 Kw/hală b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere Ce.v.2.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = 3632 x 6./adăpătoare Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 5375 : 53 = 101.4 ≈ 10 corpuri de iluminat (K = factor de corecţie) 5.67 Ne.î.2.4 ≈ 102 adăpători circulare d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm .16 Kw x 8 x 6.

hale X număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2.5 Kw x 6 ventilatoare x 8 hale x 6.Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr.6 + 265200 = 345061.6 KW/an .5 serii = 256200 Kw/an d) Necesarul total de energie electrică Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) = 25948 + 53913.

7.Hala H1 1 9 17 25 33 41 49 H2 2 10 18 26 34 42 50 H3 3 11 19 27 35 43 51 H4 4 12 20 28 36 44 52 H5 5 13 21 29 37 45 53 H6 1 9 17 5.2. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină Greutate medie la livrare (kg) Săptămâna Păsări livrate Total greutate vie livrată (kg) 5000 2 10000 5000 2 10000 5000 2 10000 5000 2 10000 5000 2 10000 5000 2 10000 .

H7 H8 H9 H10 Hn 25 33 41 49 2 10 18 26 34 42 50 3 11 19 27 35 43 51 4 12 20 28 36 44 52 5 13 21 29 37 45 53 1 9 17 25 33 41 49 5000 2 10000 5000 2 10000 280000 560000Kg : 1000 = 560 .

neterminată: S = Număr cap pui x greutate medie la livrare x 0.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu = 560000 kg x 5.8 RON/Kg = 3248000 RON b) Subvenţie S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0. = Număr capete pui x Greutate vie livrată x Preţ/kg viu = 5000 cap.5 RON = 55000 RON Subvenţie prod.n.9 RON = 9000 RON Total valoare producţie neterminată 55000 +9000 = 64000 RON d) Venituri totale realizate în sectorul de producţie Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenţie + Valoare producţie neterminată = 324800 RON + 504000 RON + 55000 RON = 430200 RON Cheltuieli efectuate  Material biologic Mb = Număr pui/an x Preţ pui de o zi = 280000 x 2.Hn 2 10 18 26 34 42 50 TOTAL Venituri realizate a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi Vl.9 RON = 5000 cap.9 RON x 560000 Kg = 504000 RON c) Valoare producţie neterminată Vp.5 RON = 700000 RON  Apa . X 2 kg/cap x 5. X 2 kg/cap x 0.p.

5% x 700000 RON = 45500 RON  Alte cheltuieli+ servicii (2.46 RON/Kw = 158728.5 RON = 520692 RON Total = 198803+ 671302 + 520692= 1390797 RON  Personal Număr muncitori x salariu x Număr luni/an = ….3 RON = 671302 RON Finisare: kg/an x Preţ furaj = 473356 kg x 1.5% din cheltuielile cu material biologic) = 2.5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6.336 RON  Furaje Starter: kg/an x Preţ furaj = 132535 kg x 1.46 RON/Kw = 345061 Kw x 0.4 RON/m3 = 8621. muncitori x 710 RON x 12 luni/an = 68160 RON  Medicamente şi materiale sanitare (6.A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = (6158403 : 1000) x 1.1 RON = 198803 RON Creştere: kg/an x Preţ furaj = 516386 kg x 1.5% x 700000 RON = 17500 RON  Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) = 3% x 700000 RON = 21000 RON .5% x 700000 RON = 45500 RON  Transport (6.5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6.7642 RON  Energie electrică E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0.

alte consumuri =2+17 =3+7 =4+5+6 =0.08 X 2 0.12 X 2 =21+22 .33 8622 45500 21000 45500 17500 515698 206279 309419 3816000 3752000 64000 =11+12+13 +14+15+16 11 * energie electrică 12 * apă 13 * medicamente + materiale sanitare 14 * materiale + piese de schimb 15 * transport 16 * alte cheltuieli + servicii 17 Cheltuieli indirecte totale 18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 20 Venituri totale 21 Valoarea producţiei principale 22 Valoarea producţiei neterminate =18+19 0.material biologic . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tip cheltuieli/venituri Cheltuieli totale de producţie Cheltuieli directe totale Cheltuieli totale cu forţa de muncă .impozit pe salarii (16%) CAS + alte impozite (20%) Cheltuieli totale materiale .16 X 4 =0.furaje .Bilanţul economic la sectorul pui de carne Nr.salarii . crt.2 X 4 =8+9+10 RON 3094193 2578495 190848 68160 109056 13632 2387647 1390797 700000 296850 158728.

Venituri la incubaţie 1. Rata profitului (3/2*100) (%) 4 849 649 55 369 377 970 600 310 3 816 000 3 951 703 610 428 202 246 44 836 3 094 193 897 946 22.3 Cheltuieli totale la incubaţie 2. Venituri la puii broiler 2. Cheltuieli totale de producţie (RON) 2. Venituri totale (RON) 1.Capitolul VI Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole Venituri şi cheltuieli totale 1.2.4 Cheltuieli totale la puii broiler 3. Profit (1-2) (RON) 4.1.4. Venituri la părinţi adulţi 1. Venituri la tineret părinţi 1.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 2.3.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 2.7 .

Concluzii si Recomandari Bibliografie .