Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet Odsjek za informacijske znanosti Kolegij: Zaštita građe i podataka Nastavnici

: izv. prof. dr. sc. Damir Hasenay, dr. sc. Maja Krtalić, viši asistent Studentica: Marta Pavlović

Koncepti i pristupi u zaštiti građe
Seminarski rad

Osijek, 13. svibnja 2011.

Sadržaj

svibnja 2011. Sažetak Ključne riječi Uvod Počeci zaštite građe Kemijsko inžinjerstvo. 3.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. 2. 7. 5. znanstvena grana u procesu zaštite građe Pravilnik o zaštiti knjižnične građe Pristupi čuvanja i zaštite knjižne građe Zaključak Literatura 3 3 3 4 5 6 8 9 10 2 . 1. 9. 8. 6. 4.

digitalizaciju kao jednu od mogućnosti zaštite odnosno čuvanja građe sadržajno. Ključne riječi Zaštita građe. Razvojem tehnologije i jačanjem utjecaja digitalizacije otvaraju se nove mogućnosti u zaštiti knjižnične građe. Uvod U ovom radu se govori o zaštiti i metodama zaštita knjižne građe. a provode se sustavno različitim metodama i tehnikama. upute izdane knjižničarima kako postupati s građom te na koje načine smanjiti oštećenja građe. pravilnik o zaštiti građe. Zaštita knjižnične građe obuhvaća preventivne mjere koje se primjenjuju na cjelokupni fond. pohrana građe 3. Sažetak Tema „Koncepti i pristupi u zaštiti građe“ izabrana je kako bi se prikazali već postojeći pristupi u zaštiti knjižnične građe. a sve više i putem alternativnih medija.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. 2 . svibnja 2011. 1. Na taj se način omogućava sigurniji dostup građi putem izvornika. Preventivna zaštita provodi se u svrhu sprječavanja biokemijskog propadanja građe odnosno usporavanja procesa starenja materijala od kojih su izrađeni pisani dokumenti. digitalizacija. 2. Cilj i svrha ovog rada je približiti načine zaštite građe.

Gaetano Volpi piše „Razna korisna uputstva neophodna ljubiteljima dobrih knjiga. stoljeća govori o obnavljaju starih rukopisa prepisivanjem na suvremenije podloge. npr. Iste godine održan je i Drugi sastanak Društva knjižničara Italije na kojem se govorilo o utjecaju vlage i topline na papirnu građu.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. potresi. restauracija i konzervacija pojedinačnih primjeraka najčešće stare i vrijedne knjižnične građe koja se odvijala u nekoliko specijaliziranih laboratorija. koja govore o zaštiti knjiga od insekata. Tako je katastrofalna poplava u Firenci 1966. Problematika zaštite građe se u knjižničnoj i informacijskoj znanosti počinje sustavno i sveobuhvatno znanstveno razmatrati 50-ih godina prošlog stoljeća kada objavljivanje stručne literature postaje sve češće. iz 1. Povećana aktivnost u različitim područjima kao što su usavršavanje konzervacijskih tehnika i razvoj novih metoda zaštite građe na tehničkoj razini. pr. stoljeću nalazimo početke uspješnog restauriranja uveza i listova te začetke uspješnijeg čuvanja građe od daljnjeg propadanja. Krajem 18. i 15. stoljeću počele su se održavati konferencije posvećene problematici zaštite. te djela rimskog pisca Plinija Starijega iz 1. U 18. svibnja 2011. nažalost često kao posljedica djelovanja katastrofa većih razmjera.. godine. Gallenu.: „Naturalis historia“ i „Ab Urbe condita“. poplave. u kojima na vrlo detaljan i maštovit način piše o opasnostima za knjige. godine održana Međunarodna konferencija o čuvanju i restauriranju rukopisa u švicarskom gradu St. Richard de Bury u svom djelu „Philobiblon“ iz 13. stoljeću. uspostavljanje programa zaštite u pojedinačnim knjižnicama. U 19. stoljeću problematika zaštite se produbljuje. Kr. bolja edukacija i obrazovanje konzervatora i knjižničara. stoljeća počinje i primjena kemijskih postupaka u restauriranju. Dvije godine kasnije održan je Kongres knjižničara u Parizu gdje se govorilo o čuvanju novinske građe. požari. 4. Također je uočljivo kako se dugo zaštitom smatralo rutinsko preuvezivanje knjiga. U 14. st. Promjene su uočljive u 90-im godinama kada se zaštiti građe pristupa sveobuhvatnije i provodi se čitav niz raznovrsnih aktivnosti kao što su nacionalni 2 . izložena abecednim redom“. U 20. Tako je 1898. bolja suradnja i ujedinjavanje aktivnosti u području zaštite kao i intenzivnije znanstveno istraživanje ove problematike uočljiva je 70-ih i 80-ih godina. 1756. u kojem govori kako graditi zgradu knjižnice da bi se sačuvale knjige. st. To su djela Vitruvija: „De architectura“. Počeci zaštite građe Iz davne antike potječu jedni od najstarijih zapisa koji se bave tematikom zaštite materijala nositelja pisane riječi. godine potakla na sustavan i preventivan pristup zaštiti pisane baštine. ratna razaranja i dr.

Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. Starenje materijala je u suštini kemijski proces i razumijevanje tih mehanizama je svakako nužno u sveobuhvatnom pristupu zaštiti. kako korisnika tako i pojedinih djelatnika u knjižnicama i drugim informacijskim ustanovama. Tako npr. a ovoj problematici treba pristupiti ne gubeći iz vida interakciju zaštite s interpretacijom i prezentacijom pisane baštine. Upravljanje i organizacija zaštite pisane baštine te kreiranje i primjena kriterija vrednovanja. nepravilnog rukovanja i prenošenja građe. Početkom 21. kako na tehničkoj tako i na operativnoj te strateškoj razini. glodavci i sl. planovi zaštite te nacionalni programi preformatiranja građe. ali svakako je nužno organizirati rad na način da se 2 . kao i utvrđivanje prioriteta za zaštitu. kukci. stoljeća aktivno se počinje baviti zaštitom informacija u digitalnom obliku. suvremenije. možemo govoriti o tri vrste oštećenja. Također. valja imati na umu da materijal nije sam sebi svrha te je nužno zaštitu promatrati puno šire od ove tehničke razine. kao uzroke možemo prepoznati vlagu. pa tako i na građi nositelju pisane baštine. medije. a jedna od znanstvenih grana unutar ovog polja analiza je i sinteza procesa. Kada se govori o vrstama oštećenja koje pronalazimo na građi općenito. prašinu. No. 5. Kemijsko inžinjerstvo. plinovite zagađivače te biološke uzročnike kao što su plijesan. što je i danas vrlo aktualna tema i predmet brojnih istraživanja. ljudski faktor je jedan od glavnih uzročnika oštećenja građe. pojedine metode i postupci zaštite zahtijevaju dobro razumijevanje ove problematike upravo kroz prizmu primijenjenih tehničkih i prirodnih znanosti. To su kemijska. prebacivanja sadržaja na druge. tj. selekcije i odabira pojedinih primjeraka pisane baštine za upućivanje na tehničku razinu zaštite. Stoga je potrebna edukacija budućih knjižničara i informacijskih stručnjaka kojima u prvom redu treba probuditi svijest o važnosti očuvanja pisane baštine kao nacionalnog blaga. znanstvena grana u procesu zaštite građe Zaštita građe je slojevita problematika koju treba promatrati kroz nekoliko pristupa. S druge strane može se prepoznati čitav niz uzročnika tih oštećenja. svjetlost. ukratko nestručnog i nemarnog odnosa prema građi. temperaturne oscilacije. Isto tako uvjeti pohrane materijala. neizostavni su elementi u sustavnom i znanstvenom pristupu toj problematici. svibnja 2011. U tom smislu oštećenja nastaju kao posljedica nepravilnog korištenja građe. Teško je izdvojiti ključnu znanstvenu granu u cijelom procesu. Kemijsko inženjerstvo je znanstveno polje unutar područja tehničkih znanosti. Sve skupa ima smisla tek kao cjelina. fizikalna ili fizička i mehanička oštećenja.

bioloških i atmosferskih utjecaja i onečišćenja te odstupanja od optimalne temperature. stručnog održavanja te zaštite i očuvanja te građe. (Članak 7.)3 U svrhu zaštite iz članka 7. ovoga Pravilnika ravnatelj knjižnice ili voditelj knjižnice u sastavu dužan je u spremištima. str. 1(2005). (Članak 1. odnosno rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe Pravilnikom se uređuju mjere zaštite i očuvanja knjižnične građe. 88 2 . prirodnih i tehničkih znanosti. U prostoru treba osigurati optimalnu mikroklimu (relativna vlaga zraka 45 – 60%. svibnja 2011. str. neprestano isprepliću dostignuća u područjima humanističkih. temperatura zraka 16 .)2 Ravnatelj knjižnice odnosno voditelj knjižnice u sastavu dužan je odrediti osobu koja će brinuti o čistoći i zračenju prostora za pohranu i korištenje građe. uvjeti i način korištenja. uvjeti čuvanja. (Članak 6. prekomjernog sunčevog ili umjetnog svjetla. rolete ili druga sredstva zaštite od prekomjernog 1 2 3 Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48.)1 U svrhu trajnog očuvanja knjižnične građe knjižnice su obvezne štititi građu od uzročnika propadanja – vlage. društvenih. 1(2005). ventilatore. sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 6. 88 Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48.20°C). klima uređaje ili klima ormare radi pohrane najvrjednije i najosjetljivije građe. zaslone. str. 87 Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48. 1(2005). čitaonicama i izložbenim prostorima unutar knjižnice osigurati sljedeću opremu: mjerne instrumente za kontinuirano praćenje temperature i relativne vlage zraka. ovlaživače i/ili odvlaživače zraka. način pohrane i oblici korištenja knjižnične građe. te ga dnevno čistiti usisavanjem i brisanjem prašine blago vlažnim krpama. Pravilnikom se također uređuje postupak popisivanja i vrednovanja građe za koju se predpostavlja da ima svojstvo kulturnoga dobra ili za koju je doneseno rješenje o preventivnoj zaštiti.

materijalima od kojih su izrađeni podlošci za izlaganje zaštićene građe i pripadajući pribor (kemijski stabilni materijali. 48. opremljenost lampama i po potrebi apsorbentom). 48. Građa poput fotodokumenata.)6 Način izlaganja zaštićene građe mora biti prilagođen vrsti. ovog članka knjižnice dostavljaju matičnoj knjižnici i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. UV zračenja i atmosferskih oštećenja). 1(2005). 1(2005). protuprovalne mjere). 1(2005). stariju građu treba pravodobno presnimiti na tehnološki stabilniji medij. 89 91 92 93 2 . ostalu opremu prema potrebi. zapisa na magnetskom i optičkom mediju pohranjuje se u zaštitne omotnice ili kutije izrađene od odgovarajućih polimernih materijala koje se slažu na police ili u ladice jedna do druge. (Članak 15.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. odnosno voditelj knjižnice u sastavu. Zaštićena građa može se izlagati i posuđivati za izlaganje uz obvezno prethodno mikrofilmiranje i dokumentiranje. odnosno voditelj knjižnice u sastavu dužan je utvrditi i provoditi mjere zaštite. filmova.)5 Knjižnice obvezno čuvaju rješenja o preventivnoj zaštiti i rješenja o upisu njihove građe u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. mikroklimatskim parametrima (instrumenti za mjerenje temperature. str. Zaposlenik knjižnice (po mogućnosti konzervator) kojega ovlasti ravnatelj samostalne knjižnice. Preslik rješenja i stavka 1.)4 U svrhu osiguranja kontinuirane dostupnosti informacija.)7 4 5 6 7 Vjesnik Vjesnik Vjesnik Vjesnik bibliotekara bibliotekara bibliotekara bibliotekara Hrvatske Hrvatske Hrvatske Hrvatske 48. 48. relativne vlage. vitrinama za izlaganje (neprobojno staklo i kemijski stabilni materijali provjereni na hlapljivost. graničnici kao zaštita od dodira posjetitelja). str. (Članak 8. sigurnosti prostora izložbe (stalni nadzor. Pritom valja voditi računa o: očuvanosti i stanju građe. a ukoliko slike vise na nezaštićenim zidovima. načinu uokviravanja slika (neutralni muzejski kartoni. svjetla. neutralni kartoni i folije). za što je odgovoran ravnatelj samostalne knjižnice. zaštićenost od UV zračenja. Optimalni uvjeti čuvanja takve građe su temperatura 16 . (Članak 21. veličini i stanju njezine očuvanosti. kao i svu dokumentaciju o toj građi. svibnja 2011. str. svjetla. PVC ploča. koja donosi Ministarstvo kulture.18°C i relativna vlaga zraka 40 – 50%. str. folije s UV – filterima za prozore i staklene vitrine i fluorescentne lampe. obliku. 1(2005). (Članak 25.

Sa stajališta zaštite. mikrofilmske role ne zauzimaju mnogo mjesta. Zaštićenu građu dopušteno je izlagati samo ako su osigurani prihvatljivi mikroklimatski uvjeti (relativna vlažnost zraka 50 – 60%. kao medij koji se koristi u zaštiti građe. preformatiranje je prenošenje sadržaja građe na drugi medij s ciljem očuvanja intelektualnog sadržaja građe. Tri su sutaljena načina preformatiranja: fotokopiranje. 8 Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48.)8 7. njegova svojstva su provjerena kroz mnogo godina uporabe: poznata je njegova trajnost. nego samo pregledavanje cijelog filma. a posredno i s ciljem zaštite izvornika manjim korištenjem. Glavni nedostaci mikrofilma su u mogućnostima njegove upotrebe: mikrofilmske čitače nemaju sve ustanove. Zaštita izvornog materijala podrazumjeva usporavanje procesa propadanja papira na kojemu je sadržaj otisnut te osiguravanje njegove trajnosti. Fotokopiranje može služiti za nadomještanje stranice ili dijelova teksta. str. Mikrofilmiranje je najraširenija metoda zaštite novina zadnjih pedesetak godina. svibnja 2011. U izradi naknadnih kopija mikrofilma gubi se na čitljivosti informacije oko 10% pri svakoj slijedećoj generaciji. Ne može se smatrati trajnim rješenjem jer se njime ne mogu izraditi arhivske matrice iz kojih će se izrađivati daljnji primjerci jednake kvalitete. načini pohrane. jedan je usmjeren na zaštitu izvornog fizičkog nositelja informacije. a pretraživanje nije moguće.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. 94 2 . Mikrofilm.22°C i svjetlost do 500 luxa). uštede prostora ukoliko se izvornik otpisuje. ima niz prednosti. Iz navedenih nedostataka mikrofilma zapravo proizlaze glavne prednosti digitalnih medija. 1(2005). a cijena procesa mikrofilmiranja i njegove pohrane do sada je bila niža u odnosu na digitalizaciju. Pristupi čuvanja i zaštite knjižne građe Postoje dva pristupa zaštite knjižne građe. iako je uslijed razvoja tehnologije i snižavanja cijena taj odnos podložan promijenama. Pri tome najveći problemi proizlaze iz svojstava papira na kojima je građa tiskana. a i tehnologija im može biti nepoznata. temperatura zraka 18 . odnosno papira. Poznati su i uglavnom riješeni problemi s tehnologijom. Postoje ograničenja u vremenu i mjestu korištenja. (Članak 28. korisnici ih često smatraju neugodnima za uporabu. dok je drugi usmjeren na zaštitu sadržaja. proces mikrofilmiranja na poliesterskim podlogama može biti i do 500 godina. Prvenstveno. bolje dostupnosti ili osiguranja izvornika u slučaju da se ošteti ili uništi. mikrofilmiranje i digitalizacija.

manje su otporni i daleko brže postaju neuporabljivi. inovativnije mogućnosti pristupa neovisno o mjestu i vremenu. indeksiranje. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51. Maja. digitalni mediji ne mogu biti prepušteni vremenu jer je njihovo propadanje neupitno. ne gubi kvaliteta čiljivosti informacije bez obzira na brojnost izrađenih primjeraka nekog dokumenta. do pohrane mnoštva informacija na malo prostora. Uporaba digitalnih medija u preformatiranju sadržaja donijela je već dobro znane prednosti. Međutim. Preformatiranje digitalizacijom poboljšava pristup i mogućnost korištenja građe.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. ali se pritom često ne brine dovoljno o zaštiti digitalnih preslika. svibnja 2011. 2-5.9 9 Krtalić. za razliku od mikrofilma. 1-4 (2008). Kvaliteta digitalnih snimaka može biti znatno bolja od mikrofilmskih jer se. Zaštita novinske građe. od mogućnosti vezanih uz korištenje sadržaja i dostupnost kao što su pretraživanje. za razliku od tradicionalnih medija poput papira koji su uspjeli preživjeti u različitim neprikladnim uvjetima. Str. 2 .

Zaključak Širenje svjesti o važnosti očuvanja i zaštite. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe treba služiti svima. svibnja 2011. Uz fizikalna. 2 . stoga je vrlo važna edukacija korisnika i knjižničara o pravilnom rukovanju građom. kemijska i mehanička oštećenja. Također preventivna zaštita podrazumjeva osiguravanje optimalnih mikroklimatskih uvjeta. također zaštititi građu što je bolje moguće od insekata i glodavaca. posebno preventivne zaštite građe je ekvivalentna samom radu na očuvanju građe. posebno knjižničarima kako bi na što učinkovitiji način zaštitili građu. dovoljnu vlažnost i svjetlost. najveći neprijatelj knjige je sam korisnik. odnosno djelovanje preventivne zaštite u vidu educiranja kako bi se smanjila nepotrebna oštećenja. 8.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13.

Sanja Grković 2 . // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 51. svibnja 2011. Maja. Literatura IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom. 1(2005) Fotografija u službi zaštite kulturne baštine. Antonio Đardulo Krtalić.Koncepti i pristupi u zaštiti građe 13. Zaštita novinske građe. Str. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48. 1-4 (2008). Edward P. Adcock Zaštita i konzervacija knjiga : materijali. tehnike i infrastruktura. 1-18. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful