You are on page 1of 60

32AV83*G 32/40LV83*G 26/32EL83*G 32/42HL83*G Seria CYFROWA

Polski

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem ......................5
Cyrkulacja powietrza ........................... 5 Uszkodzenia spowodowane ciepłem .. 5 Zasilanie z sieci zasilającej ................. 5 Należy ................................................. 5 Nie należy............................................ 5

Spis treści

Używanie pilota zdalnego sterowania .. 20 Używanie bocznych przycisków sterowania ........................................... 20

Strojenie telewizora ...................21
Szybkie ustawienia .............................. 21

Ustawienia kanałów...................23
Automatyczne strojenie ....................... 23 Ręczne dostrajanie.............................. 24 Automatyczne wyłączenie ................... 26 Resetuj TV........................................... 26

Instalacja i ważne informacje ...6
Gdzie można instalować ..................... 6 Podczas używania wspornika do montażu na ścianie ............................. 6

Pilot zdalnego sterowania ........8
Wkładanie baterii i efektywny zakres działania pilota..................................... 8

Ustawienia DTV..........................27
Kanały ................................................. 27 Opcje kanałów ..................................... 28 Napisy i audio ...................................... 29 Hasło ................................................... 29 Rodzicielska ........................................ 29 Popularny interfejs............................... 29

Podłączanie zewnętrznego urządzenia ..................................9 Połączenia HDMI-LINK ..............11 Podłączanie urządzenia HDMI lub DVI do wejścia HDMI ...........12
W celu połączenia z urządzeniem HDMI ................................................... 12 Aby podłączyć urządzenie DVI............ 14

Cyfrowe informacje ekranowe i przewodnik programowy ........30
Informacje............................................ 30 Ikony informacji ekranowych ............... 30 Przewodnik .......................................... 30

Podłączanie komputera ............16
W celu połączenia komputera PC z terminalem HDMI ................................ 16 Akceptowane sygnały video przez terminale HDMI ................................... 18 Akceptowane sygnały PC przez terminale HDMI ................................... 18

Główne elementy sterowania ...31
Wybór kanałów .................................... 31 Transmisje Stereo i dwujęzyczne ........ 31 Menu Szybki dostęp ............................ 31 Napisy ................................................. 31 Stopklatka............................................ 31 Wybór wejścia ..................................... 31

Używanie elementów sterowania ..................................19
Włączanie ............................................ 20

Elementy sterowania dźwiękiem...................................32
Regulacja głośności i wyciszanie dźwięku ............................................... 32

2

DUAL ................................................... 32 Basy, tony wysokie i balans................. 32 Stabilny dźwięk.................................... 32 Dźwięk Surround ................................. 32 Wzmocnienie basów ........................... 32 Typ SPDIF ........................................... 32 Opis audio ........................................... 33

Odtwarzanie plików z muzyką ............. 41 Ustawienia powtarzania ...................... 42 Używanie listy odtwarzania ................. 42 Informacje o muzyce ........................... 42

Polski

Oglądanie video przez port USB .............................................43
Odtwarzanie plików video.................... 44 Ustawienia powtarzania ...................... 45 Ustaw ................................................. 45 Wolne do przodu ................................. 45 Krok do przodu .................................... 45 Używanie listy odtwarzania ................. 45 Informacje o video ............................... 45 Przejdź do czasu ................................. 45

Oglądanie na szerokim ekranie ........................................34
Dostępny rozmiar obrazu i regulacja pozycji ................................................. 35

Elementy sterowania obrazem ..36
Pozycja obrazu .................................... 36 Tryb Obrazu ........................................ 36 Preferencje obrazu .............................. 36 Poziom czerni/bieli .............................. 37 Tryb kino .............................................. 37 Temp. kolorów ..................................... 37 Statyczne Gamma ............................... 37 Resetuj ................................................ 37 Aut. kontrola podświetl ........................ 37 3D Zarządzanie kolorami .................... 37 Baza korekcji koloru ............................ 38 Redukcja zakłóceń cyfrowych ............. 38 MPEG NR – Redukcja zakłóceń ......... 38

Elementy sterowania HDMILINK ............................................46
Sterowanie urządzeniami .................... 46 Wybór źródła wejścia .......................... 46 Odtwarzanie jednodotykowe ............... 47 Czuwanie systemu .............................. 47 Sterowanie audio systemu .................. 47

Menu HDMI-LINK .......................47
Włącz HDMI-LINK ............................... 47 Autom. wł. zasilania............................. 47 Automatyczne czuwanie...................... 48 Regulacja wzmacniacza ...................... 48 Ustawienia głośników .......................... 48 Timer wł. .............................................. 49

Przeglądanie zdjęć przez port USB .............................................39
Oglądanie plików ze zdjęciami ............ 39 Używanie funkcji pokazu slajdów ........ 40 Powtarzanie ustawień dla pokazu slajdów ................................................ 40 Ustawienie odstępu czasu................... 40 Używanie listy odtwarzania ................. 40 Informacje o zdjęciu ............................ 40

Elementy sterowania preferencjami .............................49
Timer uśpienia ..................................... 49 EPG ..................................................... 50 Blokada panela.................................... 51 Automatyczny format (Szeroki ekran) .. 51 Format 4:3 ........................................... 51

Słuchanie muzyki przez port USB .............................................41 3

Polski

Niebieski ekran .................................... 51 Panel boczny ....................................... 51 Informacja o systemie ......................... 51 Aktualizacja systemu ........................... 52 Ustawienia trybów ............................... 53 Nawigacja pomiędzy stronami poprzez Auto ....................................... 53 Nawigacja pomiędzy stronami poprzez LISTA ..................................... 53

Usługi tekstowe i informacje tekstowe .....................................53
Przyciski sterowania ............................ 53

Ustawienia PC ............................54
Poz. pozioma i pionowa ...................... 54 Szer. Pozioma ..................................... 54 Faza zegara ........................................ 54 Resetuj ................................................ 54

Wybór wejścia i połączenia AV..55
Audio HDMI1 ....................................... 55 Tryb Lip Sync ..................................... 55 Wybór sygnału wejścia ........................ 55

Często zadawane pytania .........56 Specyfikacje i akcesoria ...........58

4

To urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa jednak, jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, dla uzyskania najlepszych wyników i ze względów bezpieczeństwa podczas jego obsługi należy zachować uwagę. Dla własnego bezpieczeństwa należy przeczytać wymienione poniżej zalecenia. Są to zalecenia ogólne, mające pomóc w obsłudze wszystkich konsumenckich produktów elektronicznych, a niektóre punkty mogą nie dotyczyć zakupionych urządzeń. Urządzenia klasy I można podłączać do gniazd sieci zasilającej z zabezpieczającym obwodem uziemienia.
Aby zapewnić właściwą wentylację dookoła telewizora należy pozostawić co najmniej 10cm przestrzeń. Zapobiegnie to przegrzaniu i możliwemu uszkodzeniu telewizora. Należy także unikać miejsc zakurzonych.

Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem

Polski

Cyrkulacja powietrza

Uszkodzenia spowodowane ciepłem
Pozostawienie telewizora w miejscu narażonym na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub w pobliżu grzejnika, może spowodować jego uszkodzenie. Należy unikać miejsc narażonych na ekstremalnie wysokie temperatury lub wilgotność. Urządzenie można instalować w miejscach o temperaturze min. 5°C (41°F) i maks. 35°C (94°F).

NIE NALEŻY ODŁĄCZAĆ ŻADNYCH ZAMOCOWANYCH NA STAŁE POKRYW, PONIEWAŻ SPOWODUJE TO ODSŁONIĘCIE NIEBEZPIECZNYCH I BĘDĄCYCH ‘POD NAPIĘCIEM’ MIEJSC. WTYCZKA ZASILANIA JEST UŻYWANA JAKO URZĄDZENIE ODŁĄCZJĄCE I DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ DO NIEJ ŁATWY DOSTĘP.

Wymagane dla tego urządzenia parametry zasilania to prąd zmienny 220-240v 50/60Hz. Nigdy nie należy podłączać urządzenia do zasilania prądem stałym lub do innego źródła zasilania. NALEŻY upewnić się, że urządzenie nie zostało postawione na przewodzie zasilającym. Należy używać wyłącznie dostarczony przewód zasilający. NIE NALEŻY odcinać od urządzenia wtyczki zasilania, jest ona wyposażona w specjalny filtr chroniący przed zakłóceniami radiowymi, a jego usunięcie spowoduje pogorszenie wydajności. W Wielkiej Brytanii, znajdujący się we wtyczce bezpiecznik jest certyfikowany przez ASTA lub BSI do BS1362. Można go wymienić wyłącznie na bezpiecznik o prawidłowo dobranym typie i parametrach, a następnie należy dopasować pokrywę bezpiecznika. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM. NALEŻY przeczytać instrukcje działania przed ropoczęciem używania urządzenia. NALEŻY upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne (włącznie z wtyczką zasilania, przedłużaczami i połączeniami wewnętrznymi elementów urządzenia) zostały prawidłowo wykonane i zgodnie z instrukcjami producentów. Należy wyłączyć i odłączyć wtyczkę zasilania przed utworzeniem lub zmianą połączeń. NALEŻY skontaktować się z dostawcą, w przypadku wątpliwości dotyczących instalacji, działania lub bezpieczeństwa urządzenia. NALEŻY zachować ostrożność podczas obsługi szklanych paneli urządzenia.

Zasilanie z sieci zasilającej

Należy

NIE NALEŻY zasłaniać szczelin wentylacyjnych urządzenia takimi obiektami jak gazety, obrusy, zasłony, itd. Przegrzanie spowoduje uszkodzenie i skrócenie żywotności urządzenia. NIE NALEŻY narażać urządzenia elektrycznego na ochlapywanie lub opryskiwanie albo stawiać na nim obiektów napełnionych płynami, takich jak wazony. NIE NALEŻY ustawiać na urządzeniu lub umieszczać w jego pobliżu gorących obiektów lub źródeł odsłoniętego ognia, takich jak świece lub lampki nocne. Wysoka temperatura może spowodować stopienie plastyku i spowodować pożar. NIE NALEŻY używać prowizorycznych podstaw i NIGDY nie należy mocować nóg drewnianymi śrubami. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo należy, według instrukcji, zawsze stosować zalecane przez producenta podstawy, wsporniki lub nogi z dostarczonymi elementami mocującymi. NIE NALEŻY pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, chyba, że zostanie to wyraźnie określone, że konstrukcja urządzenia umożliwia jego działanie bez nadzoru lub, gdy urządzenie posiada tryb wstrzymania. Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę i należy także upewnić się, że wie jak to zrobić rodzina użytkownika. Dla osób niepełnosprawnych może być konieczne wykonanie specjalnego ustawienia. NIE NALEŻY kontynuować używania urządzenia, w przypadku wątpliwości, czy działa ono normalnie lub, gdy jest w jakikolwiek sposób uszkodzone – należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę zasilania i skontaktować się z dostawcą. OSTRZEŻENIE – nadmierne natężenie dźwięku ze słuchawek dousznych lub nagłownych może spowodować utratę słuchu. PRZEDE WSZYSTKIM – NIGDY nie należy pozwalać nikomu, a szczególnie dzieciom, na naciskanie lub uderzanie ekranu, wciskanie czegokolwiek w otwory, szczeliny lub inne otwarte elementy obudowy. NIGDY nie należy używać bez znajomości jakichkolwiek urządzeń elektrycznych – lepiej zachować bezpieczeństwo niż żałować, że się tego nie zrobiło.

Nie należy

5

Polski

Instalacja i ważne informacje
Gdzie można instalować
Telewizor należy ustawić z dala od bezpośredniego światła słonecznego i silnego światła, do wygodnego oglądania zalecane jest łagodne, niebezpośrednie światło. Do zabezpieczenia przed bezpośrednim oświetleniem ekranu promieniami słonecznymi należy używać zasłon lub żaluzji. Umieść telewizor na stabilnej, poziomej powierzchni, która może udźwignąć jego ciężar. Aby zapobiec obrażeniom oraz, aby zapewnić stabilność,telewizor należy przymocować do wypoziomowanej powierzchni paskiem (o ile został dostarczony). Panele wyświetlaczy LCD są produkowane z wykorzystaniem wysoce precyzyjnej technologii, jednakże czasami na niektórych częściach ekranu może brakować elementów obrazu lub mogą być wyświetlane świecące punkty. Nie oznacza to uszkodzenia. Należy upewnić się, że telewizor znajduje się w pozycji, w której nie będzie popychany lub uderzany obiektami, ponieważ mogłoby to spowodować pękniecie lub uszkodzenie ekranu. Należy także upewnić się, że do szczelin obudowy nie można włożyć małych elementów. Czyszczenie ekranu i obudowy... Wyłącz zasilanie i oczyść ekran oraz obudowę miękką, suchą szmatką. Zaleca się, aby nie używać do czyszczenia ekranu lub obudowy żadnych własnych środków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
Wytrzymałe wiązanie (jak najkrótsze) Taśma mocująca Zaczep podstawy

Taśma mocująca

Wytrzymałe wiązanie (jak najkrótsze) Taśma mocująca Zaczep podstawy

Taśma mocująca

Styl podstawy zależy od modelu

Podczas używania wspornika do montażu na ścianie
Należy użyć wspornik do montażu na ścianie o wielkości odpowiedniej dla wielkości i wagi telewizora LCD. • Do instalacji wymagane są dwie osoby. • Nigdy nie należy używać czterech śrub dostarczonych z telewizorem. • Do instalacji zestawu do montażu na ścianie innego producenta należy używać PODKŁADEK DYSTANSOWYCH (dostarczone). Śruba Wspornik do montażu na ścianie 1. Należy odłączyć i zdjąć wszystkie kable i/lub Podkładka dystansowa (dostarczona) inne złącza komponentów z tyłu telewizora. Tylny panel telewizora 2. Ostrożnie połóż urządzenie przodem na płaskiej, wyłożonej miękkim materiałem powierzchni, takiej jak kołdra lub koc. 3. Należy wykonać instrukcje dostarczone ze Odkręć cztery śruby (Nie należy ponownie używać tych śrub w celu wspornikiem do montażu na ścianie. Przed zamocowania wspornika do montażu na ścianie.) kontynuacją należy upewnić się, że do ściany i Załóż cztery podkładki dystansowe do tyłu telewizora zamocowane są odpowiednie (dostarczone) wsporniki, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi Śruba ze wspornikiem do montażu na ścianie. Wspornik do montażu na ścianie 4. Należy upewnić się, że pomiędzy wspornikiem Podkładka dystansowa (dostarczona) i tylną częścią telewizora założone zostały Tylny panel telewizora podkładki dystansowe. 5. Należy zawsze używać śruby dostarczone lub zalecane przez producenta zestawu do montażu na ścianie. Odkręć cztery śruby *Typ śrub do wspornika montażu na ścianie: (Nie należy ponownie używać tych śrub w celu zamocowania wspornika do montażu na ścianie.) • 26LED, 32CCFL, 32LED, 40CCFL: Załóż cztery podkładki dystansowe (dostarczone) M6/10mm/20kg • 42LED: M8/12mm/20kg

6

Polski

Zdejmowanie podstawy: 2. 1. Ostrożnie połóż urządzenie przodem na płaskiej, wyłożonej miękkim materiałem powierzchni, takiej jak kołdra lub koc. Podstawa powinna wystawać poza krawędź powierzchni. UWAGA: Podczas zdejmowania podstawy należy zachować wyjątkową ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia panela LCD. 3.

Zdejmowanie śrub.

Po zdjęciu wszystkich pięciu śrub przytrzymujących podstawę należy odłączyć podstawę od telewizora.

Firma Toshiba w żadnym razie nie odpowiada za straty i/lub uszkodzenia produktu spowodowane przez: i) ogień; ii) trzęsienia ziemi; iii) wypadek; iv) zamierzone użycie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem; v) używanie produktu w nieprawidłowych warunkach; vi) straty i/lub uszkodzenia produktu w czasie posiadania go przez strony trzecie; wszelkie uszkodzenia lub straty spowodowane przez użytkownika i/lub wynikające z vii) niestosowania się do instrukcji z podręcznika użytkownika; wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane bezpośrednio, jako wynik używania niezgodnie viii) z przeznaczeniem lub awarii produktu, podczas jego równoczesnego używania z dołączonym sprzętem; Co więcej, w żadnych okolicznościach firma Toshiba nie odpowiada za żadne konsekwentne straty i/ lub uszkodzenia włącznie, ale nie tylko z utratą zysku, przerwą w prowadzeniu działalności, utratą zapisanych danych, które wystąpiły w czasie normalnego działania lub w wyniku nieprawidłowego używania produktu. • Podczas długiego wyświetlania na ekranie stałych obrazów generowanych przez przekazy 4:3, usługi tekstowe, symbole identyfikacji kanałów, ekrany komputera, gry video, menu ekranowe, itd., zaleca się zawsze zmniejszenie jasności i kontrastu. • Bardzo długie, ciągłe wyświetlanie obrazu 4:3 na ekranie 16:9, może spowodować utrzymywanie się na ekranie obrysów obrazu 4:3, nie oznacza to defektu telewizora LCD i nie jest objęte gwarancją producenta. Regularne używanie innych trybów rozmiaru (np.: Superlive) zabezpieczy przed utrwaleniem. UWAGA: Na celach ekranowych tego telewizora mogą nie działać interaktywne gry video z joystickami strzelającymi typu “strzelba”.

Należy zapamiętać WYŁĄCZENIA

SYMBOL

DEFINICJA SYMBOLU
NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE: Symbol błyskawicy zakończonej strzałką wpisanej w trójkąt równoboczny, ma ostrzegać użytkownika o obecności w obrębie obudowy produktu, nieizolowanego “NIEBEZPIECZNEGO NAPIĘCIA” o wielkości, która może powodować porażenie osób prądem elektrycznym. INSTRUKCJE: Symbol wykrzyknika wpisanego w trójkąt równoboczny, ma ostrzegać użytkownika o obecności w towarzyszącej urządzeniu literaturze ważnych instrukcji działania i konserwacji (serwis). OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia, świece lub inne źródła otwartego ognia należy zawsze trzymać z dala od tego produktu.

7

Polski

Pilot zdalnego sterowania
Proste objaśnienie pilota zdalnego sterowania. 12 W trybie TV: Wyświetlanie informacji ekranowych W trybie Tekst: Dostęp do strony indeksu 13 Wyciszenie dźwięku 14 Wyświetlenie menu szybkiego dostępu 15 Wyjście z systemu menu 16 Ekran EPG 17 Przejście do poprzedniego poziomu menu 18 Wyświetlenie menu ekranowego 19 Menu nawigacji: ▲, ▼, ◄, ►: W trybie Tekst: Zmiana strony Potwierdzenie wyboru 20 Kolorowe przyciski: Przyciski sterowania tekstem Odsłanianie ukrytego tekstu Zatrzymanie wymaganej strony Powiększenie rozmiaru wyświetlanego tekstu Wybór strony podczas oglądania normalnego obrazu

Wkładanie baterii i efektywny zakres działania pilota
Zdejmij pokrywę cover to odsłonić tylną, aby reveal the battery compartment wnękę na baterię i and make sure the upewnij się, że baterie są włożone batteries are inserted we właściwy sposób. the right way round. Odpowiednie rodzaje Suitable tego pilota baterii dla battery to AAA,for this remote types 1,5V. Nie należy łączyć używanych, starych baterii z not combine a used, old battery with a new Donowymi lub stosować razem baterie różnych typów. Rozładowane baterie należy jak one or mix battery types. Remove dead batteries najszybciej wyjąć, aby zapobiec wyciekowi immediately to prevent acid fromnależy jeinto kwasu do wnęki baterii. Usuwać leaking zgodnie z compartment. stronie 60 them the battery instrukcjami na Dispose oftego in podręcznika. Ostrzeżenie: baterii nie 13 of accordance with instructions on pagewolno this narażać na nadmierne ciepło, takie jak promienie manual.lub ogień. batteries must not be exposed słońca Warning:

Remove the back

are AAA, IEC R03 1.5V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

For On/Standby mode To select input from external sources 1 Still Picture Przełączanie pomiędzy WŁĄCZENIE TV lub Wstrzymanie To display the teletext screen 2 Przełączanie pomiędzy zewnętrznymi To turn the subtitle On/Off źródłami wejścia 3 Stereo/Bilingual transmissions Nieruchomy obraz 4 Number buttons ekranu teletekstu Wyświetlanie 5 NoStrony z napisami TEKST, jeśli są dostępne Function 6 Transmisje stereo/dwujęzyczne NoPrzyciski numeryczne Function 7 alter the volume 8 To Opis audio 9 To Przełączenie pomiędzy ATV i DTV change programme
10 Zmiana głośności 11 Zmiana kanału

to excessive heat such as sunshine, fire or the Jakość działania pilota zdalnego sterowania like.
obniża się przy odległości większej niż pięć

metrów lub przy of the remote niż 30 stopni, The performancekącie większymcontrol will od środka deteriorate telewizora.distance of five metres or beyond a Jeśli zakres działania zmniejszy się, może to oznaczać, że należy outside an baterie. 30 degrees from the centre wymienić angle of of the television. If the operating range becomes reduced the batteries may need replacing.

48

Podłączanie zewnętrznego urządzenia
Przed podłączeniem dowolnego zewnętrznego urządzenia należy wyłączyć wszystkie główne wyłączniki zasilania. Jeśli urządzenie nie posiada wyłącznika należy odłączyć od gniazdka ściennego wtyczkę zasilania. Podłącz przewód zasilający do gniazda Wejście prądu zmiennego z tyłu telewizora.

Polski

*

dekoderem może

być cyfrowy odbiornik satelitarny lub inny zgodny dekoder.

GNIAZDO WEJŚCIA HDMI 2

WEJŚCIE PRĄDU ZMIENNEGO GNIAZDO WEJŚCIA HDMI 1 RGB/ PC
dekoder*

nagrywarka multimediów

SCART 1 (WEJŚCIE/WYJŚCIE TV) WEJŚCIE VIDEO

Dla 26/32EL83*G | 32/42HL83*G
* dekoderem może
GNIAZDO WEJŚCIA HDMI 2

być cyfrowy odbiornik satelitarny lub inny zgodny dekoder.

WEJŚCIE PRĄDU ZMIENNEGO GNIAZDO WEJŚCIA HDMI 1 RGB/ PC
dekoder*

nagrywarka multimediów

SCART 1 (WEJŚCIE/WYJŚCIE TV) WEJŚCIE VIDEO

Dla 32AV83*G | 32/40LV83*G

9

Polski

Kable anteny: - - - - - - - - - - - - - - - - - - Podłącz antenę do gniazda ANT z tyłu telewizora. Jeśli używany jest dekoder i/lub nagrywarka multimediów, połączenie z telewizorem należy wykonać przez dekoder i/lub nagrywarkę. Kable SCART: - - - -- - - - - - - - - - - - - - Podłącz do telewizora Wejście/wyjście nagrywarki video lub gniazdo dekodera TV. Podłącz gniazdo SAT odtwarzacza multimediów do gniazda Nagrywanie multimediów dekodera. Przed uruchomieniem Automatyczne strojenie przełącz dekoder i nagrywarkę multimediów na tryb Wstrzymanie. Do obsługi DVD, dekodera lub sprzętu elektrycznego z cyfrowym wyjściem audio i wyjściem video jest używany interfejs HDMI® (High-Definition Multimedia Interface). Umożliwia on uzyskanie najlepszego działania z wysokiej jakości sygnałami video 1080i, akceptuje także i wyświetla sygnały 480i, 480p, 576i, 576p, 720p oraz 1080p. HDMI1 obsługuje także VGA, SVGA, XGA, WXGA i SXGA. UWAGA: Chociaż ten telewizor umożliwia podłączenie sprzętu HDMI, niektóre urządzenia mogą działać nieprawidłowo. Do złączy z tyłu telewizora można podłączyć wiele urządzeń zewnętrznych, jednakże informacje dotyczące połączeń należy wtedy sprawdzać w podręcznikach dodatkowego sprzętu. Po automatycznym przełączeniu telewizora na urządzenie zewnętrzne, do normalnego trybu telewizora można powrócić poprzez naciśnięcie przycisku wymaganego programu. Aby przywołać zewnętrzne urządzenie, naciśnij w celu wyboru .
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

UWAGA: Ponieważ istnieje możliwość wystąpienia niespodziewanego zjawiska, pzewód zasilający należy odłączać często.

10

Połączenia HDMI-LINK
Podstawowe funkcje podłączonego urządzenia audio/video można kontrolować pilotem zdalnego sterowania telewizora, jeśli podłączone jest urządzenie zgodne z HDMI-LINK.

Polski

Tył telewizora

Wzmacniacz AV
HDMI in HDMI out

Urządzenie odtwarzania
HDMI out

Urządzenie odtwarzania
HDMI out

Dla 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

Tył telewizora

Wzmacniacz AV
HDMI in HDMI out

Urządzenie odtwarzania
HDMI out

Urządzenie odtwarzania
HDMI out

Dla 32AV83*G | 32/40LV83*G

11

Podłączanie urządzenia HDMI lub DVI do wejścia HDMI
Na wejściu HDMI telewizora odbierane jest cyfrowe audio i nieskompresowane cyfrowe video z urządzenia źródła HDMI lub nieskompresowane cyfrowe video z urządzenia źródła DVI ( Cyfrowy interfejs wizyjny ). To wejście ma akceptować materiał HDCP ( Szerokopasmowe zabezpieczenie treści cyfrowych ) w posatci cyfrowej z urządzeń kienckich zgodnych z EIA/CEA-861-D [1] (takich jak przystawka telewizyjna lub odtwarzacz DVD z wyjściem HDMI lub DVI). Informacje dotyczące akceptowanych formatów sygnału video znajdują się na stronie 18. UWAGA: • Niektóre wcześniejsze urządzenia HDMI mogą nie działać prawidłowo z najnowszymi telewizorami HDMI, ze względu na przyjęcie nowego standardu. • Obsługiwany format audio: Liniowy PCM, częstotliwość próbkowania 32/ 44,1/48kHz. Podłącz kabel HDMI (złącze typu A) od urządzenia do terminala HDMI. Dla zapewnienia prawidłowego działania, zaleca się użycie kabla HDMI z logo HDMI ( ). • Gdy połączenie HDMI obsługuje 1080p i/lub telewizor obsługuje częstotliwości odświeżania większe niż 50Hz, potrzebny jest kabel kategorii 2. Konwencjonalny kabel HDMI/DVI może w tym trybie nie działać prawidłowo. • Kablem HDMI można przesyłać video oraz audio. Nie są wymagane oddzielne analogowe kable audio (patrz ilustracja).

Polski

W celu połączenia z urządzeniem HDMI

Urządzenie HDMI
HDMI out

Kabel HDMI (niedostarczony)

Dla 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

12

Polski

Urządzenie HDMI
HDMI out

Kabel HDMI (niedostarczony)

Dla 32AV83*G | 32/40LV83*G Aby uzyskać widok urządzenia HDMI, naciśnij przycisk w celu wyboru trybu HDMI 1 lub HDMI 2.

13

Polski

Podłącz kabel adaptera HDMI-do-DVI (złącze HDMI typu A) do terminala HDMI1 i kable audio do gniazda PC/HDMI1 (AUDIO) (patrz ilustracja). • Zalecana długość kabla adaptera HDMI-do-DVI wynosi 6,6 stopy (201,17cm). • Kabel adaptera HDMI-do-DVI służy wyłącznie do transferu video. • Dla odbiorników audio wymagane są oddzielne kable analogowego audio.

Aby podłączyć urządzenie DVI

Kabel audio połączenia HDMI do telewizora (niedostarczony) Kabel adaptera HDMI-do-DVI
(niedostarczony)
Urządzenie DVI

Dla 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

14

Polski

Kabel audio połączenia HDMI do telewizora (niedostarczony) Kabel adaptera HDMI-do-DVI
(niedostarczony)
Urządzenie DVI

Dla 32AV83*G | 32/40LV83*G Aby upewnić się, że urządzenie HDMI lub DVI jest prawidłowo ustawione, zaleca się wykonanie następujących procedur: • Podczas włączania komponentów elektronicznych należy najpierw włączyć telewizor, a następnie urządzenie HDMI lub DVI. • Podczas wyłączania komponentów elektronicznych należy najpierw wyłączyć urządzenie HDMI lub DVI, a następnie telewizor.
Zgodność z [1] EIA/CEA-861-D, obejmuje transmisję nieskompresowanego cyfrowego video, z szerokopasmowym zabezpieczeniem treści cyfrowych, ustandaryzowanych pod kątem odbioru wysokiej jakości sygnałów video. Ponieważ jest to rozwijana technologia, niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo z telewizorem. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

15

Polski

Podłączanie komputera
Poprzez połączenie RGB/PC lub HDMI, można oglądać obraz komputera na ekranie telewizora i słuchać dźwięku z głośników telewizora.

Po podłączeniu komputera PC do złącza HDMI telewizora należy użyć kabla adaptera HDMI-do-DVI i analogowego kabla audio. Do połączenia komputera PC do terminala HDMI należy użyć kabla HDMI (złącze typu A). Nie jest konieczny oddzielny kabel analogowy.

W celu połączenia komputera PC z terminalem HDMI

tył telewizora

Komputer Kabel adaptera HDMI-do-DVI (niedostarczony)
2

Kabel audio połączenia komputera PC do telewizora (niedostarczony)

Dla 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

16

Polski

tył telewizora

Komputer Kabel adaptera HDMI-do-DVI (niedostarczony)
2

Kabel audio połączenia komputera PC do telewizora (niedostarczony)
Dla 32AV83*G | 32/40LV83*G Informacje dotyczące akceptowanych formatów sygnału PC i formatów sygnału video, znajdują się na stronie 18. UWAGA: • Krawędzie obrazów mogą zostać ukryte. • Po podłączeniu modelu komputera PC z unikalnym sygnałem PC, sygnał PC może być wykrywany nieprawidłowo.

17

Polski

Akceptowane sygnały video przez terminale HDMI
Rozdzielczość 480i 480p 576i 576p 720p 720p 1080i 1080i 1080p 1080p 1080p 1080p 1080p Częstotliwość pozioma (KHz) 15,734 31,500 15,625 31,250 37,500 45,000 28,125 33,750 27,000 28,125 33,750 56,250 67,500 Częstotliwość pionowa (Hz) 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 60,000 50,000 60,000 24,000 25,000 30,000 50,000 60,000

Akceptowane sygnały PC przez terminale HDMI
Rozdzielczość 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1280 x 768 1360 x 768 1280 x 1024 1280 x 1024 Zegar Pozioma Pionowa pikseli (KHz) (Hz) (MHz) 31,369 37,861 37,500 35,160 37,879 48,077 46,875 48,363 60,023 47,776 47,712 63,981 79,976 59,940 72,809 75,000 56,250 60,317 72,188 75,000 60,004 75,029 59,870 60,015 60,020 75,025 25,175 31,500 31,500 36,000 40,000 49,500 65,000 78,750 79,500 85,500 Biegunowość Biegunowość Pozioma pozioma pionowa Łącznie Ujemny Ujemny Ujemny Dodatni Dodatni Dodatni Ujemny Dodatni Ujemny Dodatni Ujemny Ujemny Ujemny Dodatni Dodatni Dodatni Dodatni Ujemny Dodatni Dodatni Dodatni Dodatni Dodatni 800 832 840 1024 1056 1040 1056 1344 1312 1664 1792 1688 1688 Pionowa Łącznie 525 520 500 625 628 666 625 806 800 798 795 1066 1066

50.,000 Dodatni

108,000 Dodatni 135,000 Dodatni

18

Używanie elementów sterowania
O ile niezbędne regulacje i sterowanie telewizorem można wykonać pilotem zdalnego sterowania, przyciski na telewizorze mogą być wykorzystywane do wykonywania niektórych funkcji.

Polski

Zasilanie Program w górę Program w dół Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności Menu Wejście

Popularny interfejs

USB

GNIAZDO WEJŚCIA HDMI 2 Słuchawki ZIELONA DIODA LED Timer wł.

SENSOR PODCZERWIENI Czerwona dioda LED Wstrzymanie Zielona dioda LED Włączenie zasilania

Dla 26/32EL83*G | 32/42HL83*G

Zasilanie Popularny interfejs Program w górę Program w dół Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności Menu Wejście SENSOR PODCZERWIENI ZIELONA DIODA LED Timer wł. Czerwona dioda LED - Wstrzymanie Zielona dioda LED - Włączenie zasilania

USB GNIAZDO WEJŚCIA HDMI 2 Słuchawki

Dla 32AV83*G | 32/40LV83*G

19

Polski

Włączanie
Jeśli nie świeci się CZERWONE ŚWIATŁO LED należy sprawdzić, czy jest podłączona do zasilania wtyczka zasilania. Jeśli nie pojawi się obraz, naciśnij na pilocie zdalnego sterowania, przywrócenie obrazu może zająć kilka chwil. Aby przestawić telewizor do trybu wstrzymania, naciśnij na pilocie zdalnego sterowania. Aby oglądać telewizję, ponownie naciśnij . Obraz może pojawić się po kilku sekundach.

Do wykonania ustawień telewizora wymagane będzie teraz użycie menu ekranowych. Naciśnij MENU na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu. Pojawi się menu ekranowe, w formie listy z pięcioma tematami. Po wybraniu każdego symbolu, po naciśnięciu ▲ lub ▼ na pierścieniu nawigacji pilota zdalnego sterowania, z prawej strony pojawią odpowiednie opcje. Aby użyć te opcje, naciśnij , aby przejść do podmenu. Następnie naciśnij ▲ lub ▼ na pierścieniu nawigacji w celu przesunięcia w górę i w dół pomiędzy opcjami i użyj w celu zaznaczenia wymaganego wyboru. Wykonaj instrukcje ekranowe. Funkcje każdego menu są szczegółowo opisane w podręczniku.

Używanie pilota zdalnego sterowania

Używanie bocznych przycisków sterowania
W celu zmiany głośności, naciśnij . W celu zmiany kanału, naciśnij P . Naciśnij MENU i ▲ lub ▼, ◄ albo ► w celu regulacji opcji dźwięku i obrazu. Naciśnij MENU , aby zakończyć ustawienia. Aby wybrać wejście zewnętrzne, naciśnij , a następnie użyj ▲ lub ▼ w celu przejścia przez pozycje listy, aż do wybrania źródła wejścia. Szczegółowe informacje należy zawsze sprawdzać w podręczniku użytkownika urządzenia. Zapamiętaj: Podłączenie wtyczki słuchawek spowoduje wyciszenie dźwięku z wszystkich głośników.

20

Strojenie telewizora
Przed włączeniem telewizora przełącz dekoder i nagrywarkę multimediów (jeśli są podłączone) na tryb Wstrzymanie. Do ustawienia telewizora należy użyć przycisków pilota zdalnego sterowania, zgodnie z opisem na stronie 8. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kraj, a Szybkie ustawienia następnie naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Podczas pierwszego użycia należy swój kraj (Wielka Brytania, Włochy, podłączyć telewizor i nacisnąć przycisk . Holandia, Szwecja, Bułgaria, Grecja, Pojawi się ekran Szybkie ustawienia. Rosja, Norwegia, Irlandia, Portugalia, Inne, Austria, Belgia, Szwajcaria, Czechy, Szybkie ustawienia Niemcy, Dania, Hiszpania, Finlandia, Język Polski Francja, Polska, Turcja, Węgry, Słowenia, Kraj Niemcy Ukraina, Słowacja, Luksemburg lub Cyfrowy język napisów Polski 2-gi cyfrowy język napisów Polski Rumunia). Język audio Polski 2-gi język audio Polski Naciśnij w celu wyboru Tryb tunera. UWAGA: Ta opcja zależy od kraju wybranego w menu Szybkie ustawienia. OK Tryb tunera RETURN Wstecz Wybierz Uwaga: Dostęp do menu Szybkie ustawienia, można także uzyskać w menu USTAWIENIA. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Język, a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby wybrac swój język (English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português, Nederlands, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Polski, Angleščina, Magyar, Slovensky, Český, Pyccкий, Românâ, бългapcки, Srpski, Eλληvıκά, Hrvatski, Türkçe or Aнглійсъка). Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Cyfrowy język napisów, a następnie naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru preferowanego języka. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 2-gi cyfrowy język napisów, a następnie naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru preferowanego języka. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Język audio, a następnie naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru preferowanego języka. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 2-gi język audio, a następnie naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru preferowanego języka.
Tryb tunera Antena

Polski

Wybierz

OK Lokalizacja

RETURN Wstecz

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Antena lub Kablowa. Naciśnij w celu wyboru Lokalizacja.

UWAGA: Dostęp do menu Lokalizacja, można także uzyskać w menu USTAWIENIA.
Lokalizacja Aby używać TV do wyświetlania w salonie sklepowym, wybierz [Sklep]. Do normalnego używania zalecany jest tryb [Dom]. Sklep

Wybierz

OK Automatyczne strojenie RETURN Wstecz

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Dom lub Sklep.

21

Polski

Po wybraniu Sklep, pojawi się okno potwierdzenia.
Lokalizacja Wybrany został tryb [Sklep]. W tym trybie zużywane jest więcej energii. Czy na pewno chcesz ustawić ten tryb? NIE

Wybierz

OK Automatyczne strojenie RETURN Wstecz

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrac Tak lub Nie. Naciśnij , aby przejść do menu Automatyczne strojenie. UWAGA: Przed strojeniem należy sprawdzić, czy do telewizora jest podłączona antena.
Automatyczne strojenie Pierwotne ustawienia będą wymazane Naciśnij EXIT dla bez zmiany Tryb dostrajania Rozpocznij wyszukiwanie ATV i DTV
OK

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Tryb dostrajania, a następnie nacisnij ◄ lub ►, aby wybrać ATV, DTV lub ATV i DTV. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij .
Automatyczne strojenie ATV DTV Postęp 1 % 0 % Kanał: Znaleziono 0 0

C3

Stacja:

EXIT Zatrzymanie

Rozpocznie się wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji. Postęp wyszukiwania jest wskazywany przesuwającym się paskiem. Aby dokończyć wyszukiwanie należy udostępnić telewizję. Po zakończeniu wyszukiwania, telewizor automatycznie wybierze kanał 1. Jeśli obraz nie będzie wyraźny lub, przy słabym sygnale, można zmienić kolejność stacji poprzez funkcję Ręczne dostrajanie ATV/DTV w menu USTAWIENIA. UWAGA: Czas zostanie ustawiony automatycznie według transmisji, ale można go przestawić do przodu lub do tyłu, poprzez opcję Ustawienie lokalnego czasu na ekranieUstawienia DTV.

22

Ustawienia kanałów
Uwaga: Po uaktywnienu funkcji Blokada rodzicielska, wymagane jest podanie 4-cyfrowego hasła.

Polski

Funkcja Automatyczne strojenie całkowicie przestraja telewizor i może zostać użyta do aktualizacji listy kanałów. UWAGA: Zaleca się okresowe Automatyczne strojenie, aby upewnić się, że zostały dodane wszystkie nowe usługi. UWAGA: Utracone zostaną wszystkie bieżące kanały i ustawienia, na przykład zablokowane kanały. Tryb tunera - Antena Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu..
OBRAZ DŹWIĘK

Automatyczne strojenie

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij , aby rozpocząć Automatyczne strojenie.
Automatyczne strojenie ATV DTV Postęp 2 % 0 % Kanał: Znaleziono 0 0

C4

Stacja:

EXIT Zatrzymanie

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Automatyczne strojenie i naciśnij przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Tryb tunera Automatyczne strojenie Ręczne dostrajanie ATV Ręczne dostrajanie DTV Ustawienia DTV Podłączenie AV Pozycja obrazu Szybkie ustawienia Polski Niemcy Antena
OK OK

, aby

Tryb tunera - Kablowa Przełączenie pomiędzy trybami tunera, zmieni dostępne w telewizorze funkcje. Utracone zostaną wszystkie bieżące kanały i ustawienia, na przykład zablokowane kanały. W menu USTAWIENIA, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Tryb tunera i naciśnij . Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrac Tak lub Nie.
Tryb tunera Może to zmienić funkcje dostępne w telewizorze. Kontynuować? NIE

1/2

OK OK OK

Edytuj

OK Enter

RETURN Wstecz

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Tryb dostrajania, a następnie nacisnij ◄ lub ►, aby wybrać ATV, DTV lub ATV i DTV.
Automatyczne strojenie Pierwotne ustawienia będą wymazane Naciśnij EXIT dla bez zmiany Tryb dostrajania Rozpocznij wyszukiwanie ATV i DTV
OK

Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Automatyczne strojenie i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Tryb tunera Automatyczne strojenie Ręczne dostrajanie ATV Ręczne dostrajanie DTV Ustawienia DTV Podłączenie AV Pozycja obrazu Szybkie ustawienia Polski Niemcy Kablowa
OK OK OK OK OK

1/2

OK Enter

RETURN Wstecz OK Enter RETURN Wstecz

23

Polski

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Tryb dostrajania, a następnie nacisnij ◄ lub ►, aby wybrać ATV, DTV lub ATV i DTV.
Automatyczne strojenie Pierwotne ustawienia będą wymazane Naciśnij EXIT dla bez zmiany Tryb dostrajania Rozpocznij wyszukiwanie Typ wyszukiwania Częstotl. pocz. (MHz) Częstotliwość końcowa Modulacja Szybk. przesył. symb. ID sieci ATV i DTV Szybkie wyszukiwanie 113.000 MHz Automatyczny Automatyczny Automatyczny Automatyczny
OK

Dostępne są dwa tryby TV: ATV i DTV można dostroić ręcznie w trybie Ręczne dostrajanie. Tryb ATV - Antena/Kablowa Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ręczne dostrajanie ATV i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Tryb tunera Automatyczne strojenie Ręczne dostrajanie ATV Ręczne dostrajanie DTV Ustawienia DTV Podłączenie AV Pozycja obrazu Szybkie ustawienia Polski Niemcy Antena
OK OK

Ręczne dostrajanie

1/2

Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Wybór operatora i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Others , Ziggo lub UPC. UWAGA: Wybór operatoramożna dostosować wyłącznie wtedy, gdy opcja Kraj jest ustawiona na Holandia. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Typ wyszukiwania i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Pełne wyszukiwanie lub Szybkie wyszukiwanie. UWAGA: Kanaly ze słabym sygnałem, mogą zostać pominięte przez funkcję Szybkie wyszukiwanie. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Częstotl. pocz., Częstotliwość końcowa, Modulacja, Szybk. przesył. symb. lub ID sieci i użyj keypada numerycznego na pilocie w celu zdefiniowania informacji lub wybrania w celu dostrojenia Automatyczny. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij w celu rozpoczęcia dostrajania. UWAGA: • Informacja powinna zostać udostępniona przez operatora telewizji kablowej. • ID sieci jest dostępne wyłącznie dla funkcji Szybkie wyszukiwanie.

OK OK OK

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij p lub q, aby wybrać pozycję programu do aranżacji , a następnie naciśnij ►.
Ręczne dostrajanie ATV Pozycja 1 2 3 4 5 6 Kanał C1 C2 C3 C4 C5 C6 Stacja -------------------------

Sortuj

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij p lub q w celu przejścia na liście programów do preferowanej pozycji. Podczas tej czynności inne stacje przesuwają się tworząc miejsce. Naciśnij t, aby zapisać pozycję programu.
Ręczne dostrajanie ATV Pozycja 1 2 3 4 5 6 Kanał C2 C1 C3 C4 C5 C6 Stacja -------------------------

Sklep

RETURN Wstecz

24

Polski

Naciśnij , aby wyświetlić menu wyłączenia. Naciśnij t lub u, aby wybrać element, następnie naciśnij p lub q, aby wybrać element, jak pokazazno poniżej.
Ręczne dostrajanie ATV Ręczne strojenie 1 BG P C 69 0 - - - - -

Tryb DTV - Antena Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ręczne dostrajanie DTV i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Tryb tunera Automatyczne strojenie Ręczne dostrajanie ATV Ręczne dostrajanie DTV Ustawienia DTV Podłączenie AV Pozycja obrazu Szybkie ustawienia Polski Niemcy Antena
OK OK OK OK OK

1/2

Wybierz A B C

Zmień

OK

Zapisz RETURN Wstecz H I

D E F

G

A B C D E F G H I

Pozycja: Numer naciskany na pilocie zdalnego sterowania. System: Specyficzny dla określonych regionów. System koloru: Fabryczne ustawienie na Auto, można zmienić tylko w przypadku problemów, np. wejście NTSC ze źródła zewnętrznego. Pomiń: Oznacza, że nic nie zostało zapisane lub została Włącz opcja pominięcia kanału. Klasa sygnału: Klasyfikacja kanału. Kanał: Numer kanału w którym nadawana jest stacja. Szukanie: Wyszukiwanie sygnału w górę i w dół. Ręczne strojenie: Włączenie funkcji dokładnego strojenia. Wyłączenie wykonania funkcji dokładnego strojenia. Stacja: Identyfikacja stacji. Użyj przycisków p lub q i ◄ albo ► do wprowadzenia do siedmiu znaków. Naciśnij , aby zapisać.

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kanał RF i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać lub użyj kepypad numeryczny na pilocie do wprowadzenia kanału.
Ręczne dostrajanie DTV Siła sygnału Jakość Słaby SŁABY 5
OK

Średni

Silny

Kanał RF Rozpocznij wyszukiwanie

0-9 Wprowadź

Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij celu rozpoczęcia dostrajania.

w

25

Polski

Tryb DTV - Kablowa Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ręczne dostrajanie DTV i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Tryb tunera Automatyczne strojenie Ręczne dostrajanie ATV Ręczne dostrajanie DTV Ustawienia DTV Podłączenie AV Pozycja obrazu Szybkie ustawienia Polski Niemcy Kablowa
OK OK OK OK OK

1/2

Telewizor wyłączy się sam automatycznie (oczekiwanie) w ciągu 4 godzin, jeśli nie zostaną dotknięte przyciski sterowania pilota zdalnego sterowania lub w panelu sterowania telewizora. Wyłączy się także automatycznie, jeśli przez 15 minut nie zostanie wykryty sygnał wejścia. W menu USTAWIENIA, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Automatyczne wyłączenie. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.
USTAWIENIA Automatyczne wyłączenie. Lokalizacja Aktualizacja oprogramowania Informacja o systemie Resetuj TV Wyłącz Dom
OK OK OK

Automatyczne wyłączenie

2/2

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Częstotliwość, Modulacja lub Szybk. przesył. symb. i użyj keypada numerycznego na pilocie w celu zdefiniowania informacji lub wybrania w celu dostrojenia Automatyczny.
Ręczne dostrajanie DTV Siła sygnału Jakość Słaby SŁABY 113.000 MHz QAM 16 4000 KS/s
OK

Edytuj

RETURN Wstecz

Średni

Silny

Częstotliwość Modulacja Szybk. przesył. symb. Rozpocznij wyszukiwanie

Wybór Resetuj TV powoduje wyzerowanie wszystkich ustawień telewizora do oryginalnych wartości fabrycznych. W menu USTAWIENIA, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Resetuj TV i naciśnij . Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Tak w celu potwierdzenia lub wybrać Nie, aby zakończyć i naciśnij .
Resetuj TV Pierwotne ustawienia będą wymazane Naciśnij EXIT dla bez zmiany NIE

Resetuj TV

0-9 Wprowadź

Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij w celu rozpoczęcia dostrajania.
Wybierz

OK Enter

RETURN Wstecz

26

Ustawienia DTV
Kolejność kanałów można zmienić, aby dopasować ją do własnych preferencji. UWAGA: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w trybie DTV. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu.
OBRAZ DŹWIĘK

Polski

Kanały

Przenumeruj Naciśnij przycisk na pilocie, aby przenumerować podświetlony kanał. Edytuj numer kanału przyciskami numerycznymi na pilocie i naciśnij .
Kanały Pozycja Nazwa 8 - - - Rossia 1 804 Rossia 24 805 NTV 806 TRK 5 kamal 807 Bibigon 273 Service Information Radio Three TV

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ustawienia DTV i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kanały i naciśnij .
Ustawienia DTV Kanały Opcje kanałów Napisy i audio Hasło Rodzicielska Ustawienie lokalnego czasu Popularny interfejs
OK OK OK OK OK OK

0-9

Wprowadź

OK

Enter

RETURN

Wstecz

Pomiń Naciśnij przycisk ikona.
Pozycja 803 804 805 806 807 273

na pilocie. Pojawi się
Kanały TV

Nazwa Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three

OK Wybierz

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kanały.
Kanały Pozycja 803 804 805 806 807 273 Nazwa Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three TV

OK

Sortuj

Przenumeruj

Pomiń

RETURN

Wstecz

OK Sortuj

Przenumeruj

Pomiń

RETURN Wstecz

27

Polski

Sortuj Naciśnij p lub q, aby wybrać wymagany kanał i , a następnie naciśnij . Pojawi się ikona zaznaczenia.
Kanały Pozycja 803 804 805 806 807 273 Nazwa Rossia 1 Rossia 24 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three TV

Naciśnij ◄ lub ► w celu podświetlenia okna pominięcia ( ).
Opcje kanałów CH 800 Nazwa DEEJAY TV TV

Wybierz OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij w celu wyboru. W oknie pojawi się zaznaczenie. UWAGA: Pominiętych kanałów nie można wybrać poprzez P lub P , ale nadal można uzyskać do nich dostęp poprzez bezpośrednie przejście (gdy na banerze pojawi się ikona dostrojenia , wskazując pominięty kanał). Kontrola rodzicielska Blokowanie kanałów zatrzymuje możliwość oglądania kanałów cyfrowych, a dostęp do nich jest możliwy wyłącznie przez wprowadzenie hasła. W menu Ustawienia DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Opcje kanałów i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ◄ lub ► w celu podświetlenia okna blokady ( ). Naciśnij w celu wyboru. W oknie pojawi się zaznaczenie. Jeśli zostało już ustawione hasło, do ustawienia zablokowanych kanałów będzie wymagane hasło.
Opcje kanałów CH 800 Nazwa DEEJAY TV TV

OK Sklep

RETURN Wstecz

Naciśnij p lub q, aby wybrać kanał do zamiany na kanał wybrany w czynności 8 , a następnie naciśnij . Pozycje dwóch kanałów zostaną zamienione.
Kanały Pozycja 804 803 805 806 807 273 Nazwa Rossia 24 Rossia 1 NTV TRK 5 kamal Bibigon Service Information Radio Three TV

OK Sklep

RETURN Wstecz

Ta funkcja jest ustawiana w celu pomijania lub blokowania aktualnie oglądanego kanału. Pomiń kanały Funkcja ta umożliwia ustawienie kanałów, które będą pomijane, podczas używania do strojenia P lub P . W menu Ustawienia DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Opcje kanałów i naciśnij , aby przejść do podmenu.
Ustawienia DTV Kanały Opcje kanałów Napisy i audio Hasło Rodzicielska Ustawienie lokalnego czasu Popularny interfejs
OK OK OK OK OK OK

Opcje kanałów

Wybierz OK Enter

RETURN Wstecz

Z tego miejsca, po wybraniu jakichkolwiek kanałów na liście Opcje kanałów, przed dostępem do nich należy wprowadzić hasło.

OK Wybierz

RETURN Wstecz

28

Polski

Można wybrać Typ napisów lub Typ audio spośród Normalne lub Niesłyszący. Po wybraniu Niesłyszący, udostępniane są usługi napisów dla widzów głuchych i niedosłyszących z dodatkowym opisem. Udostępniane z aktualnym przekazem funkcje Język napisów lub Język audio, umożliwiają oglądanie programu lub filmu z wyborem języka ścieżki dźwiękowej. W menu Ustawienia DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Napisy i audio i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Typ napisów lub Typ audio i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Normalne lub Niesłyszący. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Cyfrowy język napisów, 2-gi cyfrowy język napisów, Język audio lub 2-gi język audio i naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru preferowanego języka.

Napisy i audio

Ta funkcja blokuje niechciane kanały lub programy lub te, które nie powinny być oglądane przez dzieci. Dostęp do tej funkcji wymaga podania hasła. Domyślne, fabryczne hasło to “0000”. UWAGA: Po uaktywnieniu funkcji Kontrola rodzicieslka, przed przejściem do podmenu Ustawienia DTV w menu USTAWIENIA należy wprowadzić 4-cyfrowe hasło. Po wykonaniu automatycznego strojenia, usunięte zostaną wszystkie zablokowane kanały. W menu Ustawienia DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rodzicielska i naciśnij , aby przejść do podmenu. Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij ◄ lub ► w celu ustawienia klasyfikacji wiekowej w zakresie 4~18 lub wybierz Brak, aby wyłączyć tą funkcję albo wykonać funkcję Zablokuj wszystkie. UWAGA: Funkcja ta jest dostępna dla programów z informacją Klasyfikacja wiekowa.

Rodzicielska

Zmiana 4-cyfrowego hasła kontroli rodzicielskiej. Domyślne, fabryczne hasło to “0000”. W menu Ustawienia DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Hasło i naciśnij , aby przejść do podmenu.
Ustawienia DTV Kanały Opcje kanałów Napisy i audio Hasło Rodzicielska Ustawienie lokalnego czasu Popularny interfejs
OK OK OK OK OK OK

Hasło

Gniazdo Popularny interfejs (CI), znajdujące się z boku telewizora, umożliwia wkładanie modułu CAM (Moduł dostępu warunkowego) i karty. Można je zakupić u dostawcy usługi i umożliwiać oglądanie dodatkowych przekazów subskrypcji. Informacje można uzyskać u dostawcy uslugi. Włóż moduł CAM i kartę do gniazda Popularny interfejs (CI), wykonując instrukcje dostarczone z modułem CAM. Na ekranie pojawi się okno z powtwierdzeniem włożenia modułu CAM. W menu Ustawienia DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Popularny interfejs i naciśnij , aby przejść do podmenu. Powinny być teraz dostępne szczegółowe informacje dotyczące modoułu CAM. UWAGA: Można automatycznie wykonać aktualizację oprogramowania modułu CAM CI Plus. W tym czasie, anulowane zostaną wszystkie ustawienia timera nagrywania/ przypominania.

Popularny interfejs

OK Wybierz

RETURN Wstecz

Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło i wprowadź ponownie nowe hasło w celu potwierdzenia.
Hasło Nowe hasło Potwierdź hasło

29

Polski

Cyfrowe informacje ekranowe i przewodnik programowy
Podczas oglądania w trybie cyfrowym, informacje ekranowe i przewodnik programowy zapewniają dostęp do szczegółów programów dla wszystkich dostępnych kanałów.

Informacje
Naciśnij , po czym pojawi się ekran informacji, podając szczegóły dotyczące aktualnie oglądanego kanału i programu.
1 BBC Parliament
Polski

10:18 Nd, 30 Lis

Ikony wyświetlane na ekranie informacji, udostępniają szczegóły dotyczące nadawanych programów. Szczegółowe informacje o tych ikonach znajdują się poniżej: Ikona Opis
Informacje o usłudze Pomiń Mono Stereo Informacje audio Podwójne mono Wielokanałowy Dolby Digital Dolby Digital+ Informacje Audio/Napisy HD, SD 16:9, 4:3 Informacje o wydarzeniu 3 - 18 Niesłyszący Format video (HD, SD) Proporcje video Teletekst

Ikony informacji ekranowych

Już Westminster Hall Następny Prime Minister's Questions

07:00 - 11:30 11:30 - 12:00 Wiadomości/Public.. 72 Pozostało minut

Typ usługi (TV, Radio, TEKST)

Recorded coverage of questions in the House of Commons to Prime Minister Gordon Brown from Wednesday 26 Novemder.

Naciśnij ▲ lub ▼ w celu wyboru spośród opcji informacji przewodnika Już , Następny lub Także.

Napisy (Pojedyncze, Multi) Ścieżka Multi-audio Klasyfikacja rodzicielska Zaszyfrowane Nagrywanie Przypomnienie

Informacje o timerze

Wybierz przewodnik ekranowy naciskając GUIDE Pojawi się ekran przewodnika, podając szczegóły dotyczące aktualnie oglądanego kanału i programu. Wyświetlenie może potrwać kilka chwil. Naciśnij ◄ lub ► w celu uzyskania informacji dotyczących innych programów dla wybranego kanału. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące innych, aktualnie dostępnych programów, naciśnij ▲ i ▼ w celu przewinięcia listy w górę i w dół. UWAGA: Aby zapewnić prawidłowe działanie operacji nagrywania należy ustawić nagrywarkę multimediów na taki sam czas, jak telewizor. Informacje dotyczące procesu nagrywania znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia do nagrywania.

Przewodnik

30

Główne elementy sterowania
Główne elementy sterowania umożliwiają wybór kanałów i informacji, używanie elementów sterowania dźwiękiem, personalizację stylu obrazu i wybór zewnętrznych urządzeń.

Polski

Do wyboru kanałów należy użyć przycisków numerycznych pilota zdalnego sterowania. Kanały można także wybrać poprzez użycie P iP .

Wybór kanałów

Jeśli bieżący program udostępnia napisy, naciśnięcie przycisku SUBTITLE przełączy włączenie lub wyłączenie napisów.

Napisy

Transmisje Stereo i dwujęzyczne
Jeśli transmitowane są przekazy stereo lub przekazy dwujęzyczne, po każdej zmianie pozycji programu, na ekranie każdego programu pojawi się wyraz Stereo lub Dual, znikając po kilku sekundach. Jeśli przekaz nie jest przekazem stereo, pojawi się wyraz Mono. Stereo: Naciśnij , aby wybrać Stereo lub Mono. Dwujęzyczne : Jeśli oferowany jest program dwujęzyczny, na ekranie pokaże się wyraz Dual. W celu zmiany języka, naciśnij , aby przełączyć pomiędzy Dual 1 i Dual 2.

Ta funkcja jest używana do zatrzymania nieruchomego obrazu na ekranie. Naciśnij , aby zatrzymać obraz na ekranie, naciśnij ponownie, aby anulować.

Stopklatka

Użyj funkcji Wybór wejścia, jeśli telewizor nie przełącza się automatycznie, podczas używania zewnętrznego urządzenia. Naciśnięcie , spowoduje wyświetlenie ekranie listy zewnętrznych urządzeń. Użyj ▲ lub ▼ do podświetlenia i do wyboru.
Wejścia TV 1 2 3C HDMI1 HDMI2 MEDIA PC

Wybór wejścia

Funkcja Szybki dostęp pomaga w uzyskaniu szybkiego dostępu do niektórych opcji, takich jak Rozmiar obrazu, Tryb obrazu, Timer uśpienia i Informacja o systemie. Naciśnij przycisk QUICK w celu wyświetlenia menu Szybki dostęp i użyj ▲ lub ▼ do wyboru zmienianej opcji.
Szybki dostęp Rozmiar obrazu Tryb obrazu Timer uśpienia Informacja o systemie Normalne Standardowy 00:00
OK

Menu Szybki dostęp

HDMI® wyświetla urządzenia podłączone do wejścia HDMI z tyłu telewizora. Umożliwia uzyskanie najlepszej wydajności z sygnałami wysokiej jakości 1080i/1080p.

UWAGA: Elementyu funkcji Szybki dostęp zależą od bieżącego trybu.

31

Polski

Elementy sterowania dźwiękiem
Głośność Naciśnij lub

Regulacja głośności i wyciszanie dźwięku
, aby wyregulować głośność.

Stabilny dźwięk
Funkcja Stabilny dźwięk ogranicza wysoki poziom głośności, aby zapobiec ekstremalnym zmianom głośności, podczas zmiany kanałów lub przełączeniu programu na komercyjny. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać DŹWIĘK i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Stabilny dźwięk i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.

Wyciszenie dźwięku Naciśnij raz na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć dźwięk i ponownie, aby anulować.

Jeśli program lub film jest nadawany ze ścieżką dźwiękową w więcej niż jednym języku, funkcja DUAL umożliwia wybór pomiędzy nimi. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać DŹWIĘK i naciśnij , aby przejść do podmenu.
OBRAZ

DUAL

Dźwięk Surround
Dźwięk surround zwiększa głębokość dźwięku. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać DŹWIĘK i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Dźwięk surround i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.

DŹWIĘK

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Dual i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać pomiędzy Dual1 lub Dual2.
DŹWIĘK Dual Basy Tony wysokie Balans Stabilny dźwięk Dźwięk surround Wzmocnienie basów Typ SPDIF Opis audio Dual1 0 0 0 Wyłącz Wyłącz Włącz PCM
OK

Wzmocnienie basów zwiększa głębokość dźwięku. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać DŹWIĘK i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Wzmocnienie basów i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.

Wzmocnienie basów

OK Enter

RETURN Wstecz

Elementy regulacji dźwięku są dostępne w trybach cyfrowym i analogowym. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru DŹWIĘK i naciśnij w celu przejścia do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Basy, Tony wysokie lub Balans i naciśnij ◄ lub ► w celu zmiany ustawienia.

Basy, tony wysokie i balans

Funkcja ta umożliwia wybór formatu cyfrowego audio. Naciśnij MENU i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać DŹWIĘK. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Typ SPDIF i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać PCM lub Automatyczny.

Typ SPDIF

32

Polski

Opis audio to dodatkowa narracja opisująca podczas oglądania telewizora akcję na ekranie, język ciała, ekspresję i ruchy ludzi, dla osób niedowidzących. Ta funkcja umożliwia wybór typu narracji. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać DŹWIĘK i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Opis audio i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Opis audio i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.
Opis audio Opis audio Poziom mieszany Włącz 20

Opis audio

Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Poziom mieszany i naciśnij ◄ lub ► w celu zmiany ustawienia. Uwaga: Poziom mieszanymożna dostosować wyłącznie wtedy, gdy opcja Opis audio jest ustawiona na Włącz. UWAGA: Naciśnij przycisk AD na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć Opis audio na Włącz lub Wyłącz.

33

Polski

Oglądanie na szerokim ekranie
W zależności od typu transmitowanego przekazu, programy można oglądać w wielu formatach. Użyj tego ustawienia podczas oglądania szerokoekranowego DVD, szerokoekranowego video z taśmy lub przekazu 16:9 (jeśli jest dostępny). Ze względu na zakres formatów szerokoekranowych (16:9, 14:9, 20:9, itd.) w górnej lub w dolnej części ekranu mogą być wyświetlane czarne paski. Użyj tego ustawienia, aby oglądać przekaz w formacie true 4:3.

Szeroki

4:3

Super Live

To ustawienie powiększa obraz 4:3 w celu dopasowania do ekranu poprzez rozciągnięcie go w poziomie i w pionie, z zachowaniem lepszych proporcji na środku obrazu. Mogą wystąpić zakłócenia. Podczas oglądania taśm z filmami/video w formacie letterbox, to ustawienie eliminuje lub redukuje czarne pasy na dole lub na górze ekranu, poprzez powiększenie i wybór obrazu bez zniekształcenia. Jeśli przekaz w formacie letterbox zawiera napisy, to ustawienie podniesie obraz, aby zapewnić wyświetlanie całego tekstu.
Subtitle

Kino

Napisy

14:9

Użyj tego ustawienia podczas oglądania przekazu 14:9. Podczas używania komputera PC podłączonego przez HDMI, to ustawienie pokaże obraz bez over scan, tj. WYSIWYG. Ta opcja jest dostępna wyłącznie podczas oglądania źródła sygnału video przez HDMI.

Natywny

Naciśnij QUICK, aby wyświetlić menu Szybki dostęp . Użyj ▲ lub ▼, aby zaznaczyć Rozmiar obrazu i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać opcję.

Szybki dostęp Rozmiar obrazu Tryb obrazu Timer uśpienia Informacja o systemie Normalne Standardowy 00:00
OK

Można wybrać rozmiar obrazu spośród Szeroki, 4:3, Super Live, Kino, Napisy, 14:9, Natywny lub Normalny. Używanie funkcji specjalnych do zmiany rozmiaru wyświetlanego obrazu (tj. zmiany stosunku wysokość/szerokość) do wyświetlania ogólnego lub komercyjnego, może naruszać prawa autorskie.

34

Dostępny rozmiar obrazu i regulacja pozycji
Szeroki ATV DTV Scart CVBS YPbPr HDMI D-SUB DVI SD HD SD HD SD HD o o o o o o o o o o o 4:3 o o o o o o o o o x x Super Live o o o o o o o o o x x Kino o o o o o o o o o x x Napisy o o x o o o x o x x x 14:9 o o o o o o x o x x x Natywny Normalny x x o x x x x o o x x x x x x x x x x x o o Pkt po punkcie x x x x x x x x x o o

Polski

35

Polski

Większość elementów sterowania obrazem i funkcji jest dostępna w trybach cyfrowym i analogowym. Uwaga: Funkcje niedostępne będą wyświetlane w kolorze szarym.

Elementy sterowania obrazem

Pozycja obrazu
Pozycję obrazu można wyregulować, aby dopasować do osobistych preferencji. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru DŹWIĘK i naciśnij w celu przejścia do podmenu..
OBRAZ DŹWIĘK

Wygląd obrazu można dostosować poprzez wybranie wstępnie ustawionej wartości w trybie obrazu, w oparciu o kategorię programu. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać OBRAZ i naciśnij , aby przejść do podmenu.
OBRAZ
DŹWIĘK USTAWIENIA APLIKACJE PREFERENCJE

Tryb Obrazu

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Pozycja obrazu i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Tryb tunera Automatyczne strojenie Ręczne dostrajanie ATV Ręczne dostrajanie DTV Ustawienia DTV Podłączenie AV Pozycja obrazu Szybkie ustawienia Polski Niemcy Antena
OK OK

Naciśnij ▲ lib ▼, aby wybrać Ustawienia obrazu i naciśnij , aby przejść do podmenu.
Ustawienia obrazu Tryb obrazu Podświetlenie Kontrast Jasność Kolor Barwa Ostrość Poziom czerni/bieli Tryb Kino Temp. kolorów Statyczne Gamma Resetuj Standardowy 70 95 50 50 0 50 Średnie Włącz Średni +4
OK

1/2

OK OK OK

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję do regulacji i naciśnij ◄ lub ►, aby wyregulować ustawienia według wymagań.
Pozycja obrazu Poz. pozioma Poz. pionowa Resetuj 0 0
OK

Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Tryb obrazu i naciśnij◄ lub ►, aby wybrać Dynamiczny, Standardowy, Łagodny, Film, Gra lub Użytkownik . Uwaga: Opcja Gra nie jest dostępna dla trybu wejścia TV.

Edytuj

RETURN Wstecz

Preferencje obrazu
Po wybraniu Użytkownik, można dostosować bieżący tryb obrazu. W menu Ustawienia obrazu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Kolor, Barwa, Ostrość. Naciśnij ◄ lub ► w celu dopasowania do własnych preferencji.

36

Polski

Ta funkcja zwiększa intensywność kolorów ciemnych obszarów, co poprawia jakość obrazu. W menu Ustawienia obrazu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Poziom czerni/bieli. Naciśnij ◄ lub ►, aby wyregulować poziom w zakresie Wyłącz, Niska, Średnie do Wysokie. Efekt zależy od nadawcy i będzie najbardziej zauważalny na ciemnych kolorach.

Poziom czerni/bieli

Funkcja statyczne gamma umożliwia regulację poziomów czerni obrazu. W menu Ustawienia obrazu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Statyczne Gamma. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać wartość Statyczne Gamma (-5~+5).

Statyczne Gamma

Obrazy filmu są wyświetlane z szybkością 24 klatek na sekundę, a oprogramowanie filmowe, takie jak DVD, itd., używane do oglądania telewizji w domu, działa z szybkością 30 (NTSC) lub 25 (PAL) klatek na sekundę. W celu konwersji tego sygnału w celu uzyskania płynnego odtwarzania ruchu i jakości obrazu, wybierz Tryb Kino. W menu Ustawienia obrazu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Tryb Kino. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.

Tryb kino

Ta funkcja zeruje wszystkie ustawienia obrazu do fabrycznych ustawień fabrycznych. W menu Ustawienia obrazu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Resetuj i naciśnij w celu zresetowania ustawień. UWAGA: Jeśli nie zostały zmienione żadne ustawienia obrazu, funkcja Resetuj nie jest dostępna.

Resetuj

Temperatura koloru zwiększa wrażenie ‘ciepła’ lub ‘zimna’ kolorów obrazu, poprzez zwiększenie odcienia koloru czerwonego lub niebieskiego. W menu Ustawienia obrazu, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Temp. kolorów . Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Temp. kolorów i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Średni, Chłodne lub Ciepłe w celu dopasowania do własnych preferencji.
Temp. kolorów Temp. kolorów Poziom czerwonego Poziom niebieskiego Poziom zielonego Średni 0 0 0

Temp. kolorów

Po uaktywnieniu Aut. kontrola podświetl , wykonywana będzie automatyczna optymalizacja poziomów podświetlenia dla ciemnych scen. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać OBRAZ i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Aut. kontrola podświetl. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Wł. lub Wył..

Aut. kontrola podświetl

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Poziom czerwonego, Poziom niebieskiego lub Poziom zielonego i naciśnij ◄ lub ►, aby wyregulować ustawienia według wymagań.

Po ustawieniu 3D Zarządzanie kolorami na Wł., dostępna będzie funkcja ‘Dopasuj kolory podstawowe’. Można wyregulować jakość kolorów, poprzez wybranie z regulacji 6 podstawowych kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, magenta lub cyjan. W menu OBRAZ, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 3D Zarządzanie kolorami. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Wł. lub Wył.. UWAGA: Podczas odtwarzania filmu DVD z napisami, ten tryb może nie działać prawidłowo.

3D Zarządzanie kolorami

37

Polski

Baza korekcji koloru
Funkcja Baza korekcji koloru umożliwia regulację indywidualnych kolorów w celu dopasowania do osobistych preferencji. Może to być użyteczne podczas używania źródła zewnętrznego. Regulację można wykonywać wyłącznie po ustawieniu funkcji 3D Zarządzanie kolorami na Włącz. W menu OBRAZ, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Baza korekcji koloru i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać element do regulacji i naciśnij .
Baza korekcji koloru Odcień Nasycenie Jasność Czerwony 0 0 0 Zielony 0 0 0 Niebieski 0 0 0 Żółty 0 0 0 Magenta 0 0 0 Cyjan 0 0 0 OK Resetuj

Podczas oglądania DVD, kompresja może spowodować, że niektóre wyrazy lub elementy obrazu będą zniekształcone lub będą widoczne piksele. Używanie funkcji MPEG NR zmniejsza ten efekt poprzez wygładzanie krawędzi. W menu OBRAZ, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać NR MPEG. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać spośród Wyłącz, Niska, Średni lub Wysoki.

MPEG NR – Redukcja zakłóceń

OK

Edytuj

RETURN

Wstecz

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Odcień, Nasycenie lub Jasność.
Baza korekcji koloru Odcień Nasycenie Czerwony 0 Jasność

Naciśnij ▲ lub ▼ w celu regulacji ustawień według wymagań. UWAGA: W trybie wejścia PC, ta funkcja nie jest dostępna.

DNR (Redukcja zakłóceń cyfrowych) umożliwia ‘zmiękczenie’ obrazu ekranowego, przy słabym sygnale w celu zmniejszenia efektu zakłóceń. W menu OBRAZ, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać DNR. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać spośród Wyłącz, Niska, Średni lub Wysoki. UWAGA: Ta funkcja nie jest dostępna dla wejścia HDMI.

Redukcja zakłóceń cyfrowych

38

Przeglądanie zdjęć przez port USB
Funkcja Przeglądarka zdjęć umożliwia odtwarzanie plików ze zdjęciami z urządzenia pamięci masowej USB. Obraz
JPEG

Polski

Zdjęcia
Linia bazowa Progresywna

Rozdzielczość (Zalecany Mstat)
15360x8704 (1920x8x1088x8) 1024x768 9600x6400 1200x800 9600x6400

Wymagana wielkość DRAM (Mbajty)
3,96 6,00 3,66 3,66 3,66

Uwaga
Zależy od wielkości RAM

PNG BMP

bez przeplotu interfejs

UWAGA: • Rozdzielczość podana dla konstrukcji referencyjnej, jest ograniczona wyłącznie przez DRAM (Dynamic Random Access Memory) wielkość i wydajność • Im wyższa rozdzielczość, tym więcej wymagane jest pamięci • Im niższa rozdzielczość, tym mniejsze wymagania dotyczące osiągów (zmniejszenie czasu wymaganego do wyświetlenia obrazu) • Dekoder JPEG to dekoder sprzętowy, z maksymalną rozdzielczością 15360 x 8704 • Dekoder PNG/BMP to dekoder programowy (wykorzystujący koprocesor), z maksymalną rozdzielczością zależną od wielkości DRAM

Oglądanie plików ze zdjęciami
Włóż urządzenie pamięci masowej USB i naciśnij na pilocie. Użyj ▲ lub ▼, aby wybrać MEDIA i naciśnij .
Wejścia TV 1 2 3C HDMI1 HDMI2 MEDIA PC

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać ZDJĘCIA i naciśnij aby przejść do podmenu.
USB 2.0

Zdjęcia

Muzyka

Film

Przesuń

OK

Wybierz

EXIT

Zakończ

Naciśnij ▲, ▼, ◄ lub ►, aby wybrać folder do podglądu i naciśnij w celu przejścia. Naciśnij P lub P w celu przejścia o stronę w górę lub w dół.
USB:\ Powrót
sd

1\1

P

Strona

Przesuń

OK

Wybierz

EXIT

Zakończ

39

Naciśnij ▲, ▼, ◄ lub ►, aby wybrać wymagane zdjęcie i naciśnij w celu podglądu. Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia przeglądania zdjęć.

Polski

Wyłącz Włącz 15 Sec

Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia przeglądania zdjęć. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij , aby wybrać wymagany odstęp czasu (3/5/10/15/30/60/90 sek.). UWAGA: Przy ustawieniu Powtarzaj na Włącz, po osiągnięciu ostatniego zdjęcia, funkcja Pokaz slajdów rozpocznie odtwarzanie zdjęć, od pierwszego zdjęcia w folderze.

Ustawienie odstępu czasu

00001 / 00004 0000-1.jpg

----/--/-- --:-788 X 1157 Przesuń
OK

Prev. Wybierz
EXIT

Używanie listy odtwarzania
Zakończ

Naciśnij ◄ lub ► w celu: • : Przejścia do poprzedniego zdjęcia • : Przejścia do następnego zdjęcia • : Wyboru trybu pokazu slajdów • : Wyboru trybu powtarzania • : Wyboru wymaganego odstępu czasu • : Obrotu o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara • : Obrotu o 90° w przeciwnie do ruchu wskazówek zegara • : Pokazania listy odtwarzania • : Wyświetlenia informacji o zdjęciu i naciśnij , aby potwierdzić ustawienie.

Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia przeglądania zdjęć. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij . Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać zdjęcie i naciśnij , aby wyświetlić zdjęcie. Naciśnij EXIT na pilocie w celu opuszczenia listy.

0000-1.jpg 0000-2.jpg 0000-3.jpg 0000-4.jpg

Wyłącz Włącz 15 Sec

1/1 ----/--/-- --:-788 X 1157
P

Ten widok umożliwia przeglądanie pokazu slajdów zdjęć. W tym trybie widoku, można odtworzyć jedynie treści znajdujące się w tym samym katalogu. Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia przeglądania zdjęć.

Używanie funkcji pokazu slajdów

00004 / 00004 0000-4.jpg

Lista odtwarzania Przesuń
OK

Strona

Wybierz

EXIT

Zakończ

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij aby ustawić na Włącz lub Wyłącz. UWAGA: Pokaz slajdów zostanie zatrzymany, po wyświetleniu ostatniego zdjęcia w katalogu.

Funkcja Informacje wyświetla informacje o stanie pliku (numer treści, tytuł zdjęcia, data i czas wykonania zdjęcia, rozdzielczość, itd.). Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia przeglądania zdjęć. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać naciśnij . i

Informacje o zdjęciu

Powtarzanie ustawień dla pokazu slajdów
Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia przeglądania zdjęć.
Wyłącz Włącz 15 Sec

0000-1.jpg Rozdzielczość: 788 X1157 Rozmiar: 323 KBytes Data: ---- / -- / -Czas: -- : -- : --

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij , aby ustawić na Włącz lub Wyłącz.

00001 / 00004 0000-1.jpg

----/--/-- --:-788 X 1157

Info.
EXIT

Zakończ

40

Informacje te znikną po upływie określonego czasu (około 15 sek.) lub po naciśnięciu w celu zakończenia.

Słuchanie muzyki przez port USB
Odtwarzacz MP3 umożliwia odtwarzanie plików z muzyką z urządzenia pamięci masowej USB. Kodek audio
MPEG1 Layer2 MPEG1 Layer3

Polski

Rozszerzenie pliku
MP3 MP3

Szybkość przesyłania
32Kbps~ 448Kbps (Szybkość przesyłania bitów) 32KHz ~ 48KHz (Częstotliwość próbkowania) 32Kbps~ 320Kbps (Szybkość przesyłania bitów) 32KHz ~ 48KHz (Częstotliwość próbkowania)

Uwaga

Odtwarzanie plików z muzyką

Włóż urządzenie pamięci masowej USB i naciśnij na pilocie. Użyj ▲ lub ▼, aby wybrać MEDIA i naciśnij .
Wejścia TV 1 2 3C HDMI1 HDMI2 MEDIA PC

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać wymaganą muzykę i naciśnij w celu odtworzenia.
USB:\Muzyka Powrót Folder w górę 001.MP3 002.wma 003.avi 1\1

P

Strona

Przesuń

OK

Wybierz

EXIT

Zakończ

Podczas słuchania muzyki, naciśnij ◄ lub ►, aby: • • • • • / : Odtworzyć lub wstrzymać wybrany plik z muzyką : Przewinąć do tyłu wybraną muzykę : Szybko przewinąć do przodu wybraną muzykę : Przejść do poprzedniej muzyki : Przejść do następnej muzyki : Zatrzymać odtwarzanie : Wybrać wymagany odstęp czasu powtarzania: - Wyłączyć powtarzanie - Powtórz raz: Pojedyncze powtórzenie wybranej muzyki - Powtórz folder: Powtarzanie wszystkich plików z muzyką z wybranego foldera : Pokazania listy odtwarzania

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać MUZYKA i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USB 2.0

Zdjęcia

Muzyka

Film


EXIT

Przesuń

OK

Wybierz

Zakończ

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać folder do odtworzenia i naciśnij w celu przejścia. Naciśnij P lub P w celu przejścia o stronę w górę lub w dół.
USB:\ Powrót Muzyka Zdjęcia Video 1\1

• : Informacje o muzyce i naciśnij , aby potwierdzić ustawienie.

P

Strona

Przesuń

OK

Wybierz

EXIT

Zakończ

41

Polski

Ustawienia powtarzania
Naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru . Naciśnij , aby wybrać Wyłącz, Jeden lub Folder.

Używanie listy odtwarzania
Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij . Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać muzykę i naciśnij w celu odtworzenia muzyki. Naciśnij EXIT na pilocie w celu opuszczenia listy.
001.MP3 002.wma 003.avi

Wyłącz

1/1 00:00:02 / 00:02:42 16

00001 / 00003 001.MP3 Przesuń
OK

Lista odtwarzania Wybierz
EXIT

Zakończ

Funkcja Informacja wyświetla informacje o stanie pliku (numer treści, tytuł muzyki, szybkość przesyłania bitów, wykonawca, próbkowanie, rok i wielkość). Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij .

Informacje o muzyce

001.MP3 Album: Muzyka Tytuł: 01 Szybkość przesyłania: 320K Wykonawca: Singer Próbkowanie: 44K Rok: 2010 Rozmiar: 6366 KBytes Wyłącz

00:00:02 / 00:02:42 00001 / 00003 001.MP3 Przesuń
OK

16

Info. Wybierz
EXIT

Zakończ

Informacje te znikną po upływie określonego czasu (około 15 sek.) lub po naciśnięciu w celu zakończenia.

42

Oglądanie video przez port USB
Funkcja Przeglądarka video umożliwia odtwarzanie plików video z urządzenia pamięci masowej USB. Plik Kontener Rozszerzenie
dat, mpg, mpeg MPG, MPEG

Polski

Kodek video
Mpeg1,2

Szybkość SPEC przesyłania (Mbit/sek.)
1080P@ 30fps 1080P@ 30fps 1080P@ 30fps 20 Main Profile

Profil

Uwaga

ts, trp, tp, m2ts vob

MPEG2 -TS MPEG2 ,H.264 H264-TS MPEG2 -PS MPEG2 MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01,

20 20

H264: Main Profile i High Profile @Level 4.0 MPEG2: MP@HL MPEG2: MP@HL H264: Main Profile i High Profile @Level 4.0

mp4

1080P@ AVI, MP4 Xvid 1.02, Xvid 1.03, 30fps Xvid 1.10-beta1/2 H.264 1080P@ H.264, MPEG1,2,4 30fps

20

MPEG4: Simple Profile i Advanced Simple Profile @ Level 5 H264: Main Profile i High Profile @Level 4.0 MPEG4: Simple Profile i Advanced Simple Profile @ Level 5 MPEG2: MP@HL

MP4: GMC nie jest obsługiwane

mkv

MKV

20

avi

MPEG2, MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, AVI 1080P@ (1.0, 2.0), Xvid 1.02, Xvid 1.03, 30fps DMF0,1,2 Xvid 1.10-beta1/2 H.264 AVI JPEG 640x480 @ 30fps

20

MPEG4: Simple Profile i Advanced Simple Profile @ Level 5

Motion JPEG

10

43

Polski

Włóż urządzenie pamięci masowej USB i naciśnij na pilocie. Użyj ▲ lub ▼, aby wybrać MEDIA i naciśnij .
Wejścia TV 1 2 3C HDMI1 HDMI2 MEDIA PC

Odtwarzanie plików video

Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia oglądania video.
Odtwarzaj

Wyłącz

00:00:08 / 00:02:28 00001 / 00001 002.wmv Przesuń
OK

16

Pauza Wybierz
EXIT

Zakończ

Naciśnij ◄ lub ► w celu: • • • • • • •
Przesuń
OK

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać FILM i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USB 2.0

/ : Odtworzyć lub wstrzymać wybrany plik video : Szybko przewinąć do tyłu wybrany plikvideo : Szybko przewinąć do przodu wybrany plikvideo : Przejść do poprzedniego video : Przejść do następnego video : Zatrzymać odtwarzanie : Wybrać wymagany odstęp czasu powtarzania: - Wyłączyć powtarzanie - Powtórz raz: Powtórzyć raz wybrane video - Powtórz folder: Powtórzyć wszystkie pliki video z wybranego foldera : Powtórzyć od A do B - Ustaw A: Ustawienie A Powtórzyć i rozpocząć - Ustaw B: Ustawienie B Powtórzyć i rozpocząć od A do B : Pokazania listy odtwarzania : Informacje o video : Wolno przewinąć do przodu wybrany plikvideo : Wolno przewinąć do przodu wybrany plikvideo

Zdjęcia

Muzyka

Film

Wybierz

EXIT

Zakończ

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać folder do podglądu i naciśnij w celu przejścia. Naciśnij P lub P w celu przejścia o stronę w górę lub w dół.
USB:\ Powrót Muzyka Zdjęcia Video 1\1

P

Strona

Przesuń

OK

Wybierz

EXIT

Zakończ

• • • • •

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać wymagany plik video i naciśnij w celu odtworzenia.

: Umożliwić wprowadzenie szukanego czasu i naciśnij , aby potwierdzić ustawienie

44

Polski

Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij , aby wybrać Wyłącz, Jeden lub Folder.

Ustawienia powtarzania

Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij , aby wybrać Ustaw A, Ustaw B lub Brak.

Ustaw

Funkcja Informacja wyświetla informacje o stanie pliku (numer treści, tytuł video, ścieżka audio, napisy, program, wielkość, itd.). Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij .

Informacje o video

27.avi Rozdzielczość: 720 x 576 Ścieżka audio: 1/1 Napisy: -- / 0 Program: -- / 0 Rozmiar: 9172 KBytes Zamknij

Ta funkcja zmienia szybkości przewijania do przodu. Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij , aby wybrać SF2X, SF4X, SF8X, SF16X lub Odtwarzaj.

Wolne do przodu

Wyłącz

00:00:08 / 00:02:28 00001 / 00001 27.avi Przesuń
OK

16

Info. Wybierz
EXIT

Zakończ

Informacje te znikną po upływie określonego czasu (około 15 sek.) lub po naciśnięciu w celu zakończenia.

Przejdź do czasu
Funkcja ta umożliwia oglądanie wybranego czasu video. Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać naciśnij . i

Krok do przodu
Funkcja ta umożliwia przeglądanie jednocześnie jednej klatki video. Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij , aby ustawić na odtwarzanie krok po kroku.

Użyj keypada numerycznego na pilocie w celu wprowadzenia czasu.

Używanie listy odtwarzania
Naciśnij MENU, aby zmienić ustawienia odtwarzania video. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać i naciśnij . Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać video i naciśnij , aby odtworzyć video. Naciśnij EXIT na pilocie w celu opuszczenia listy.
27.avi
Wprowadź czas wyszukiwania 0 Wyłącz 0 : 0 OK 0 : 0 0

00:00:08 / 00:02:28 00001 / 00001 002.wmv Przesuń
OK

16

Przejdź do czasu Wybierz
EXIT

Zakończ

Wyłącz

1/1 00:00:08 / 00:02:28 16

00001 / 00001 27.avi
P

Lista odtwarzania Page Przesuń
OK

Wybierz

EXIT

Zakończ

45

Polski

Elementy sterowania HDMI-LINK
Funkcja ta wykorzystuje technologię CEC (Consumer Electronics Control) i umożliwia sterowanie urządzeniami kompatybilnymi z Toshiba HDMI-LINK pilotem zdalnego sterowania telewizora. Uwaga: Nie wszystkie produkty Toshiba aktualnie obsługują HDMI-LINK.

Tryb HDMI-LINK pilota zdalnego sterowania telewizora umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami HDMI-LINK, których obraz ma być oglądany. W celu sterowania źródłem wejścia HDMI-LINK należy najpierw wybrać urządzenie, poprzez opcję wyboru źródła wejścia HDMI-LINK, a następnie przełączyć tryb na pilocie zdalnego sterowania na HDMI-LINK i nacisnąć dowolny przycisk. Dostępne funkcje zależą od podłączonych urządzeń. Nie wszystkie przyciski pilota zdalnego sterowania są dostępne. Należy przeczytać podręcznik operacji każdego podłączonego urządzenia. UWAGA: Funkcje telewizora, którymi można sterować poprzez podłączone urządzenie to: Czuwanie, Głośność i Wyciszenie dźwięku.

Sterowanie urządzeniami

Po podłączeniu dowolnych urządzeń wykorzystujących technologię CEC, na liście źródła wejścia pojawi się ikona HDMI-LINK, umożliwiając wybór indywidualnych urządzeń. Naciśnij Na ekranie pojawi się lista, pokazując tryby i wszystkie zapisane urządzenia zewnętrzne.
Wejścia TV 1 2 3C HDMI1 HDMI2 MEDIA PC

Wybór źródła wejścia

46

Menu HDMI-LINK
Poprzez uaktywnienie funkcji Włącz HDMI-LINK w menu ustawień HDMI-LINK, można następnie uaktywnić indywidualne funkcje HDMI-LINK. Funkcja HDMI-LINK, ktora automatycznie włączy zasilanie telewizora, który znajdował się w trybie czuwania i przełączy źródło wejścia telewizora na port połączony z urządzeniem audio/video, poprzez włączenie jego zasilania lub uruchomienie odtwarzania z tego urządzenia audio/video. UWAGA: Funkcja ta zależy od podłączonego urządzenia oraz od ustawienia telewizora.

Polski

Odtwarzanie jednodotykowe

Ustawienie opcji Włącz HDMI-LINK na Włącz, umożliwia włączanie innych funkcji. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać PREFERENCJE i naciśnij , aby przejść do podmenu.

Włącz HDMI-LINK

OBRAZ

DŹWIĘK

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Funkcja ta automatycznie przełącza podłączone urządzenie na tryb czuwania, po przejściu telewizora do trybu czuwania i odwrotnie, przełącza telewizor na tryb czuwania, po przejściu podłącznego urządzenia do trybu czuwania. Funkcję tą można wybrać w menu ustawień HDMI-LINK . UWAGA: Funkcja ta zależy od podłączonego urządzenia oraz od ustawienia telewizora.

Czuwanie systemu

Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać Ustawienia HDMI-LINK i naciśnij przejść do podmenu.
PREFERENCJE Ustawienia HDMI-LINK Teletekst Blokada panelu Automat. format Rozciągnięcie 4:3 Niebieski ekran Panel boczny Automatyczny Wyłącz Włącz Wyłącz Włącz 1
OK

, aby

Używanie funkcji Ustawienia głośników umożliwia regulację głośności pilotem zdalnego sterowania lub wyciszenie dźwięku głośników podłączonych do telewizora przez wzmacniacz AV. Upewnij się, że w wyborze źródła wejścia, wybrano podłączony wzmacniacz AV i urządzenie HDMI-LINK oraz, że opcja Ustawienia głośników jest ustawiona na Odbiornik audio w menu ustawień HDMI-LINK. UWAGA: Po włączeniu wzmacniacza AV, zmianie jego źródła wejścia lub regulacji głośności, dźwięk zostanie wyprowadzony z głośników wzmacniacza AV, nawet po wybraniu głośników TV. Wyłącz telewizor, a następnie włącz ponownie, aby wyprowadzić dźwięk z głośników telewizora. Pełnego działania można nie uzyskać i zależy to od używanego wzmacniacza.

Sterowanie audio systemu

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Włącz HDMI-LINK i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.
Ustawienia HDMI-LINK Włącz HDMI-LINK Autom. wł. zasilania Automatyczne czuwanie Regulacja wzmacniacza Ustawienia głośników Włącz Włącz Włącz Włącz Głośniki telewizora

Edytuj

RETURN Wstecz

Ustawienie Autom. wł. zasilania umożliwia automatyczne przełączenie telewizora na Włącz lub Wyłącz, jeśli urządzenie HDMI-LINK jest ustawione na Włącz lub Wyłącz. W menu Ustawienia HDMI-LINK, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybraćAutom. wł. zasilania. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Wł. lub Wył..

Autom. wł. zasilania

47

Polski

Po włączeniu funkcji Automatyczne czuwanie, wyłączenie telewizora spowoduje automatyczne wyłączenie wszystkich podłączonych urządzeń HDMI-LINK. W menu Ustawienia HDMI-LINK, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybraćAutomatyczne czuwanie. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Wł. lub Wył..

Automatyczne czuwanie

W menu Ustawienia HDMI-LINK, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybraćRegulacja wzmacniacza. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Wł. lub Wył..

Regulacja wzmacniacza

Funkcja ta umożliwia ustawienie preferencji wyjścia audio na głośniki telewizora lub głośniki wzmacniacza AV. Opcja Wzmacniacz AV, umożliwia regulację lub wyciszenie głośności audio pilotem zdalnego sterowania telewizora. W menu Ustawienia HDMI-LINK, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybraćUstawienia głośników, gdy Regulacja wzmacniacza jest ustawiona na Włącz. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Głośniki telewizora lub Wzmacniacz. UWAGA: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie po podłączeniu telewizora do odbiorników audio, które obsługują funkcję CEC.

Ustawienia głośników

48

Elementy sterowania preferencjami
Ta funkcja umożliwia automatyczne ustawienie włączenia telewizora na wstępnie ustawiony kanał, w określonym czasie dnia lub po upływie określonego czasu. Po ustawieniu Timer wł. na Wł., zaświeci się zielony wskaźnik Timer wł. telewizora. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru APLIKACJE i naciśnij w celu przejścia do podmenu.
OBRAZ DŹWIĘK USTAWIENIA

Polski

Timer wł.

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Timer wł. i naciśnij , aby przejść do podmenu.
APLIKACJE EPG Timer wł. Timer uśpienia
OK

00:00

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybać Czas włączenia zasilania i naciśnij ◄ lub ► lub użyj keypada numerycznego pilota zdalnego sterowania do wprowadzenia czasu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Powtarzaj i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać RAZ, CODZIENNIE, Pn~Pt , Pn~So lub So~Nd. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Wprowadź i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać ATV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, PC lub DTV. Dla DTV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kanał i naciśnij ◄ lub ► w celu zmiany numeru kanału. Dla ATV, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kanał i naciśnij ◄ lub ► w celu zmiany numeru kanału lub użyj keypada numerycznego pilota do wprowadzenia numeru kanału. UWAGA: • Opcja Kanał jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy Wprowadź jest ustawione na ATV lub DTV. • Jeśli nie nastąpi dostrojenie, wyświetlony będzie pusty ekran. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Głośność i naciśnij ◄ lub ► w celu modyfikacji głośności albo użyj keypada numerycznego pilota zdalnego sterowania do wprowadzenia głośności. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybać Czas do włączenia zasilania i naciśnij ◄ lub ► albo użyj keypada numerycznego pilota do wprowadzenia czasu automatycznego włączania telewizora. UWAGA: Opcja Czas do włączenia zasilania jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy funkcja Włącz zegar DTV jest ustawiona na Wyłącz.

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Włącztimer włączenia i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.
Timer wł. Włącz timer włączenia Włącz zegar DTV Czas włączenia zasilania Powtarzaj Wprowadź Kanał Głośność Czas do włączenia zasilania Włącz Włącz 00:00 RAZ ATV 0 30 00:00

Edytuj

RETURN Wstecz

UWAGA: Ustawienia te są dostępne jedynie wtedy, gdy funkcja Włącz timer włączenia jest ustawiona na Włącz. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Włączzegar DTV i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz. UWAGA: Opcje Czas włączenia zasilania i Powtarzaj są dostępne jedynie wtedy, gdy funkcja Włącz zegar DTV jest ustawiona na Włącz.

Timer uśpienia
Telewizor można ustawić na Wył. po upływie określonego czasu. Naciśnij MENU i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać APLIKACJE. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Timer uśpienia (Wyłączenie telewizora). Naciśnij ◄ lub ►, aby zmodyfikować czas wyłączenia telewizora lub użyj przycisków numerycznych na pilocie do wprowadzenia czasu.

49

Polski

EPG (Elektroniczny przewodnik programowy) obsługuje 9 zestawów timerów. Timer można ustawić lub anulować dla wybranego programu w obrębie przewodnika. Gdy telewizor jest włączony i uaktywni się timer, pojawi się okno dialogowe z informacją, o bliskim czasie włączenia programu. Gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania i uaktywni się timer, telewizor wybudzi się z wyłączonym podświetleniem, wyciszonym głośnikiem i zmieni kanał na wybrany. Przed użyciem tej funkcji należy prawidłowo ustawić czas. Wszystkie ustawione timery zostaną usunięte po wykonaniu wyszukiwnaia kanałów. Naciśnij PRZEWODNIK na pilocie w celu wyświetlenia funkcji Przewodnik programowy.
Przewodnik programowy 27 Sie 4 4 5 6 7 8 9 10 11 Rossia K Radio Rossia NTV Rossia 2 TRK 5 Kanal Bibigon Service Information.. Service Information.. SIT 5 09:04-10:58 10:59-11:02 11:02-11:07 11:07-12:29 12:33-12:57 13:00-13:03 13:03-13:07 13:07-13:17 13:18-13:44 4 Rossia K 08:54:17 Pią, 27 Sie Deejay Chiama Italia Deejay Hits The Club Deejay Tg Deejay News Beat Deejay News Beat

EPG

Naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania w celu przejścia do menu Lista timera.
Timery programu Kanał 4 6 11 Rossia K Rossia 2 SIT 5 Data Pią, 27 Sie Pią, 27 Sie Pią, 27 Sie 07:42:58 Pią, 27 Sie Czas 07:52-07:58 08:05-08:35 09:45-11:55 Powtarzaj RAZ RAZ RAZ

Usuń

OK Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać wymagany program i naciśnij w celu edycji. UWAGA: Naciśnij przycisk aby usunąć timer.
Timery programu Kanał 4 6 11 Rossia K Rossia 2 SIT 5 Kanał

na pilocie,

07:35:39 Pią, 27 Sie Data Czas Timery programu 27 Sie 07:52-07:58 Pią, 801 Rossia Pią, 27 Sie 08:05-08:35 K Pią, 27 Rossia K 801 Sie 09:45-11:55 2010/08/27 08:05 08:35 RAZ Wyłącz Powtarzaj RAZ RAZ RAZ

Data Set Timer End Time Powtarzaj Napisy

Edytuj

OK Zapisz

RETURN Wstecz

Przesuń

Więcej inf.

Lista timera

OK TIMER

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼ w celu wyboru wymaganego kanału i naciśnij , aby przejść do planu programów. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać wymagany kanał i naciśnij , aby przejść do menu Timer.
Przewodnik programowy 27 Sie 4 4 5 6 7 8 9 10 11 4 Rossia K 08:54:17 Pią, 27 Sie Rossia K 09:04-10:58 Deejay Chiama Italia Timery programu 07:42:12 Pią, 27 Sie Radio Rossia 10:59-11:02 4 Rossia K NTV 11:02-11:07 "Deejay Chiama Italia". Rossia 2 11:07-12:29 Deejay Hits 09:04-10:58 27 Aug 2010 TRK 5 Kanal 12:33-12:57 The Club Bibigon 13:00-13:03 Deejay Tg Powtarzaj RAZ Service Information.. 13:03-13:07 Napisy Wyłącz Service Information.. 13:07-13:17 Deejay News Beat SIT 5 13:18-13:44 Deejay News Beat

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Kanał, Data, Set Timer, End Time, Powtarzaj lub Napisy i naciśnij ◄ lub ►, aby wyregulować ustawienia według wymagań. Naciśnij , aby zapisać ustawienia. UWAGA: • Po ustawieniu timera, zaświeci się dioda LED timera na panelu przednim. • Po regulacji, zegar telewizora może nie być dopasowany do czasu przewodnika programowego EPG. Czas przewodnika programowego EPG jest zgodny z czasem nadawanego strumienia, którego nie można regulować.

Edytuj

OK Zapisz

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Powtarzaj lub Napisy i naciśnij ◄ lub ►, aby wyregulować ustawienia według wymagań. Naciśnij , aby zapisać ustawienia.

50

Polski

Blokada panela wyłącza przyciski telewizora. Nadal można używać wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać PREFERENCJE i naciśnij , aby przejść do podmenu.
OBRAZ DŹWIĘK USTAWIENIA APLIKACJE

Blokada panela

Po uaktywnieniu Rozciągnięcie 4:3, ta funkcja przełączy programy w formacie 4:3 na obraz pełnoekranowy. W menu PREFERENCJE, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Rozciągnięcie 4:3. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz. UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w formacie sygnału HDMI.

Format 4:3

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Blokada panela i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.
PREFERENCJE Ustawienia HDMI-LINK Teletekst Blokada panelu Automat. format Rozciągnięcie 4:3 Niebieski ekran Panel boczny Automatyczny Wyłącz Włącz Wyłącz Włącz 1
OK

Po wybraniu opcji Niebieski ekran, gdy nie będzie odbierany sygnał, ekran zmieni kolor na niebieski i zostanie wyciszony dźwięk. W menu PREFERENCJE, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Niebieski ekran. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Wł. lub Wył.. UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna w trybie DTV.

Niebieski ekran

Edytuj

RETURN Wstecz

Gdy ustawienie Blokada panela znajduje się w pozycji Włącz, po naciśnięciu przycisków telewizora pojawi się przypomnienie. Po naciśnięciu przycisku czuwania, telewizor zostanie wyłączony i można będzie go wyprowadzić ze stanu czuwania, jedynie używając pilota zdalnego sterowania.

Gdy telewizor odbiera obraz szerokoekranowy, a funkcja Automat. format jest ustawiona na Wł., wyświetlanie będzie wykonywane automatycznie w formacie szerokoekranowym, niezależnie od poprzednich ustawień telewizora. W menu PREFERENCJE, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Automat. format. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.

Automatyczny format (Szeroki ekran)

Funkcja Panel boczny rozjaśnia lub przyciemnia pasek po każdej stronie ekranu, podczas wyświetlania w formacie 4:3 lub 14:9. Pomaga to w zabezpieczeniu przed utrzymywaniem się paska i umożliwia poprawę widoczności w jasnych lub ciemnych miejscach. W menu PREFERENCJE, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Panel boczny. Naciśnij ◄ lub ► w celu regulacji ustawień według wymagań.

Panel boczny

W menu USTAWIENIA, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Informacja o systemie i naciśnij , aby wyświetlić informację o modelu i wersji firmware.
Informacja o systemie TOSHIBA 2010 Gru 8 2010, 11:03:37, FW: v0.08 (ER)

Informacja o systemie

RETURN Wstecz

51

Polski

Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ► w celu wyboru USTAWIENIA i naciśnij w celu przejścia do podmenu.
OBRAZ DŹWIĘK

Aktualizacja systemu

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Aktualizacja systemu i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Autom. aktualiz. i naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Włącz lub Wyłącz.
Aktualizacja oprogramowania Autom. aktualiz. Aktualiz. USB Wyłącz
OK

Edytuj

RETURN Wstecz

Włóż urządzenie pamięci USB. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Aktualiz. USB i nacisnij , aby rozpocząć aktualizację firmware.
Aktualiz. USB 0%

OK Enter

RETURN Wstecz

UWAGA: Aktualizacja firmware powinna być wykonana przez profesjonalny personel serwisu.

52

Usługi tekstowe i informacje tekstowe
Ten telewizor posiada wielostronicową pamięć tekstu, której załadowanie zajmuje kilka chwil.

Polski

W menu PREFERENCJE, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Teletekst.
PREFERENCJE Ustawienia HDMI-LINK Teletekst Blokada panelu Automat. format Rozciągnięcie 4:3 Niebieski ekran Panel boczny Automatyczny Wyłącz Włącz Wyłącz Włącz 1
OK

Ustawienia trybów

Poniżej znajduje się instrukcja dotycząca funkcji przycisków tekstowych pilota zdalnego sterowania. Wyświetlanie strony indeksu/początkowej: Naciśnij w celu dostępu do strony indeksu/ początkowej. Wyświetlana strona zależy od nadawcy. Odsłanianie ukrytego tekstu: W celu wyjawienia rozwiązań quizu i wyświetlenia stron z żartami, naciśnij przycisk . Zatrzymanie wymaganej strony: Czasami może być wygodne zatrzymanie strony teletekstu. Naciśnij , spowoduje to wyświetlenie w górnej, lewej części ekranu. Strona zostanie zatrzymana na ekranie, aż do ponownego naciśnięcia przycisku. Powiększanie rozmiaru wyświetlanego tekstu: Naciśnij raz w celu powiększenia górnej połowy strony, naciśnij ponownie w celu powiększenia dolnej połowy strony. Naciśnij ponownie, aby przywrócić normalny rozmiar. Wybór strony podczas oglądania normalnego obrazu: Wprowadź numer strony, a następnie naciśnij , po czym wyświetlony zostanie normalny obraz. Telewizor poinformuje o obecności strony, wyświetlając numer strony w górnej, lewej części ekranu. Aby wyświetlać migawki z wiadomościami: Wybierz stronę migawek z wiadomościami dla wybranej usługi tekstowej (patrz, strona indeksu usługi). Poprzez naciśnięcie , wyświetlone zostaną, podczas ich nadawania, migawki wiadomości. Naciśnij ponownie, aby anulować wyświetlanie. Zmiana strony: Naciśnij ▲ lub ▼ w celu zmiany strony. Naciśnij ◄ lub ►, aby zmienić podstronę, gdy dostępna jest podstrona. Stroną migawki wiadomości należy usunąć przed zmianą kanałów.

Przyciski sterowania

Edytuj

RETURN Wstecz

Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Automatyczny lub LISTA.

Jeśli dostępna jest funkcja Szybki tekst, w dolnej części ekranu wyświetlane są cztery kolorowe tytuły. W celu dostępu do jednego z czterech dostępnych tematów, naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Dalsze informacje o określonym systemie(ch) tekstowym, znajdują się na stronie indeksu lub w celu ich uzyskania należy skontaktować się z lokalnym dostawcą sprzętu Toshiba.

Nawigacja pomiędzy stronami poprzez Auto

Jeśli dostępna jest funkcja Szybki tekst, cztery kolorowe tytuły odpowiadają numerom 100, 200, 300 i 400, zaprogramowanym w pamięci telewizora. Aby oglądać te strony należy nacisnąć odpowiednie kolorowe przyciski. Aby zmienić zapisane strony, naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk i wprowadź nowy 3 cyfrowy numer. Numer ten zmieni się w górnym, lewym rogu ekranu i w kolorowym przycisku. Naciśnij OK, aby zapisać. Paski w dolnej części ekranu zaczną migać na biało. Po każdym naciśnięciu OK, zostaną zapisane wszystkie cztery numery pokazane na dole i utracone będą poprzednio przypisane numery. Jeśli nie nastąpi naciśnięcie OK, wybór zostanie utracony po anulowaniu tekstu. Inne strony można przeglądać poprzez wprowadzenie 3 cyfrowego numeru - ale NIE należy naciskać OK , w przeciwnym razie te strony zostaną zapisane.

Nawigacja pomiędzy stronami poprzez LISTA

53

Polski

Ustawienia PC
• Dostępnych jest większość elementów sterowania obrazem i funkcji. Jednakże niedostępne są funkcje wyświetlane w kolorze szarym. • W trybie wejścia PC, nie jest wyświetlane Ręczne ustawienie. • Najpierw naciśnij , aż do pojawienia się na ekranie trybu wejścia video, a następnie naciśnij ▲ lub ▼ i , aby wybrać tryb wejścia PC. • Ta funkcja może nie być dostępna dla niektórych sygnałów lub przy braku odbieranych sygnałów. • Optymalne punkty regulacji fazy zegara i częstotliwości próbkowania mogą nie być czytelne, w zależności od sygnałó wejścia.

Podłącz komputer PC (według ilustracji w części “Podłączenie komputera”) i upewnij się, że na ekranie telewizora będzie pokazany obraz. Pozycję obrazu można wyregulować, aby dopasować do osobistych preferencji. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu.

Poz. pozioma i pionowa

Szer. Pozioma
W menu Ustawienia PC, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Szer. Pozioma. Naciśnij ◄ lub ► w celu regulacji ustawień według wymagań.

Faza zegara dopasowuje sygnał PC do wyświetlacza LCD. Regulacja powoduje usunięcie poziomych pasów i zniekształceń obrazu. W menu Ustawienia PC, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Faza zegara. Naciśnij ◄ lub ►, aby uzyskać czysty obraz.

Faza zegara

OBRAZ

DŹWIĘK

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Ustawienia PC i naciśnij , aby przejść do podmenu.
USTAWIENIA Język Kraj Podłączenie AV Ustawienia PC Auto regul. Automatyczne wyłączenie. Lokalizacja Aktualizacja oprogramowania Polski Niemcy
OK OK OK

Wyłącz Dom
OK

Ta funkcja zeruje wszystkie ustawienia PC do ustawień fabrycznych. Uwaga: Jeśli nie zostały zmienione ustawienia PC, funkcja Resetuj nie jest dostępna. W menu Ustawienia PC, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Resetuj. Naciśnij .

Resetuj

OK Enter

RETURN Wstecz

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Poz. pozioma lub Poz. pionowa i naciśnij ◄ lub ►, aby wyregulować ustawienia według wymagań.
Ustawienia PC Poz. pozioma Poz. pionowa Szer. Pozioma Faza zegara Resetuj 0 0 0 0

OK

UWAGA: • Po podłączeniu PC poprzez HDMI, nie będą dostępne żadne funkcje. • Podczas regulacji ustawień PC nastąpi chwilowe przerwanie wyświetlania obrazu na ekranie. Nie oznacza to awarii. • Domyślne ustawienia i zakresy regulacji zależą od formatu sygnału wejścia.

Edytuj

RETURN Wstecz

54

Wybór wejścia i połączenia AV
Użyj funkcji Wybór wejścia, jeśli telewizor nie przełącza się automatycznie, podczas używania zewnętrznego urządzenia.

Polski

Audio HDMI1
Jeśli podłączone źródło HDMI nie obsługuje cyfrowego audio, podłącz kabel audio do gniazda PC/HDMI 1 (AUDIO) z tyłu telewizora (według ilustracji w części "Podłączanie urządzenia HDMI lub DVI do wejścia HDMI"), a następnie użyj ustawień audio HDMI1. Naciśnij MENU. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać USTAWIENIA i naciśnij , aby przejść do podmenu.
OBRAZ DŹWIĘK

USTAWIENIA

APLIKACJE

PREFERENCJE

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Podłączenie AV i naciśnij , aby przejść do podmenu. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Audio HDMI1, naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać Automatyczny, Cyfrowel lub Analogowe.
Podłączenie AV HDMI1 audio Lip Sync Wejście EXT1 Automatyczny Włącz AV

Ta opcja uaktywnia funkcję regulacji taktowania automatycznego wyświetlania audio/video, która umożliwia dokładne, automatyczne wykonanie synchronizacji przez urządzenia źródła HDMI. Wszystkie wymienione wyżej ustawienia HDMI wymagają prawidłowego urządzenia źródła HDMI. Jeśli produkty źródła HDMI nie obsługują tych funkcji, po uaktywnieniu tych funkcji telewizor może nie działać prawidłowo. UWAGA: • W trybie sygnału nie HDMI, ta funkcja nie jest dostępna. • Gdy połączenie HDMI obsługuje 1080p i/lub telewizor obsługuje częstotliwości odświeżania większe niż 60Hz lub obsługuje funkcję Deep Colour, potrzebny jest kabel kategorii 2. Konwencjonalny kabel HDMI/ DVI może w tym trybie nie działać prawidłowo.

Tryb Lip Sync

Wybór sygnału wejścia
Edytuj
RETURN Wstecz

Poprzez tą funkcję można wybrać żródło AV lub S-VIDEO. W menu Podłączenie AV , naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać wejście EXT1. Naciśnij ◄ lub ►, aby wybrać AV lub S-VIDEO.
Podłączenie AV HDMI1 audio Lip Sync Wejście EXT1 Automatyczny Włącz AV

UWAGA: Funkcja Lip Sync jest dostępna wyłącznie w trybie HDMI.

Edytuj

RETURN Wstecz

55

Polski

Często zadawane pytania

P O P O

Dlaczego brak dźwięku lub obrazu?

Sprawdź, czy telewizor jest włączony i czy wykonane zostały prawidłowo wszystkie połączenia. Obraz jest wyświetlany, ale przy zbyt małej ilości kolorów lub bez kolorów? Kolory są fabrycznie ustawione na Auto w celu automatycznego wyświetlania najlepszego systemu kolorów. Podczas używania zewnętrznego źródła, przy małej ilości kolorów lub braku kolorów, można czasami uzyskać poprawę. W celu ręcznej zmiany systemu kolorów: Podczas odtwarzania zewnętrznego źródła, wybierz Ręczne ustawieniaz menu USTAWIENIA. Używając ▲ lub ▼ wybierz spośród Auto, NTSC 4,43, NTSC 3,58, SECAM lub PAL.
Ręczne ustawienia System koloru: Auto EXT 1 A

P O

Co jeszcze może powodować słabą jakość obrazu? Zakłócenia lub słaby sygnał. Spróbuj wyszukać inną stację telewizyjną. Może pomóc funkcja Ręczne dokładne strojenie: Wybierz Ręczne strojenie ATV/DTV w menu USTAWIENIA. Podświetl stację i naciśnij , a następnie naciśnij ◄ lub ►, aby wyb rać Ręczne strojenie.
Ręczne dostrajanie ATV Ręczne strojenie 1 BG P C 69 0 - - - - -

Wybierz

Zmień

OK Zapisz RETURN Wstecz

Użyj ▲ lub ▼ do regulacji w celu uzyskania najlepszego obrazu i dźwięku. Naciśnij , a następnie EXIT.

Wybierz

Zmień

OK Zapisz RETURN Wstecz

P O P O

Dlaczego nie pokazuje się na ekranie odtwarzany obraz video/DVD? Upewnij się, że odtwarzacz VCR lub DVD jest podłączony do telewizora, a następnie wybierz prawidłowe wejście naciskając . Dlaczego wyświetlany jest dobry obraz, ale brak dźwięku? Sprawdź wszystkie połączenia kablowe oraz, czy nie została wyłączona głośność albo nie został wyciszony dźwięk.

P O P O P O

Dlaczego nie działa pilot zdalnego sterowania? Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane lub nieprawidłowo włożone. Dlaczego pojawiają się problemy z tekstem? Dobra jakość tekstu zależy od siły nadawanego sygnału. Jeśli tekst jest nieczytelny lub zaśmiecony należy sprawdzić połączenie anteny, satelity lub połączenie kablowe. Przejdź do głównej strony indeksu usługi tekstowej i sprawdź podręcznik użytkownika. Zawiera on szczegółowy opis podstawowych operacji tekstowych. Dlaczego widoczne są cztery kolorowe numery tekstu, ale nie wyświetla się tekst? Tekst zostal wybrany podczas oglądania obrazu zewnętrznego źródła. Brak tekstu na ekranie lub może pojawić się okno z komunikatem o braku dostępnych informacji. W celu dostępu wybierz nadawany kanał i naciśnij .

56

Polski

P O

Dlaczego kolory są nieprawidłowe, gdy odtwarzane jest źródło NTSC? Podłącz źródło przez kabel SCART i uruchom odtwarzanie. Wybierz Ręczne ustawienia z menu USTAWIENIA i ustaw System kolorów na Automatyczny.
Ręczne ustawienia System koloru: Auto EXT 1 A

Wybierz

Zmień

OK Zapisz RETURN Wstecz

P O P O P O P O

Co można zrobić, jeśli zapomniane zostanie zdefiniowane przez użytkownika hasło? Użyj uniwersalne hasło 1276, a następnie zmień na nowy, wybrany numer. Dlaczego nie działają prawidłowo urządzenia podłączone poprzez HDMI? Upewnij się, że używane są kable z logo ® HDMI ( ). Niektóre wcześniejsze urządzenia HDMI mogą nie działać prawidłowo z najnowszymi produktami telewizji HDMI, ze względu na przyjęcie nowych standardów. Dlaczego obraz z VCR/DVD wyświetlany jest w kolorze czarno-białym? Sprawdź, czy wybrano pawidłowe wejście: S-VIDEO lub AV. Dlaczego telewizor wyłączył się samoczynnie? Po około 15 minutach bez sygnału wejścia video w trybie TV, telewizor wyłącza się w celu oszczędzania energii.

57

Polski

• Ten telewizor jest zgodny z wymienionymi poniżej specyfikacjami. • Konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Systemy nadawania/kanały DVB-T Wielka Brytania UHF 21-68 Francja VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69 UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 VHF 05-12 UHF 21-69 Systemy/kanały nadawania PAL-I PAL-B/G UHF UK21-UK69 UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41 UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q UHF R21-R69 VHF R1-R12 Wyjście dźwięku (Przy 10% zniekształceniu)

Specyfikacje i akcesoria
Model 26 32 40 42 5W + 5W 5W + 5W 7W + 7W 7W + 7W

Niemcy Austria Szwajcaria Włochy Hiszpania Holandia Szwecja Finlandia Grecja

SECAM-L SECAMD/K

Zużycie energii 26EL83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) 32AV83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) 32LV83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) 32EL83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) 69,1kWh 47,3W < 0,3W 100,6kWh 68,9W < 0,3W 100,0kWh 68,5W < 0,3W 59,7kWh 40,9W < 0,3W

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W

Wejście video PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 Połączenia zewnętrzne EXT2/EXT3 Wejście Gniazda RCA Gniazda RCA EXT1 Wejście/ wyjście 21-pinowe SCART (EXIT2) Video (EXIT3) Y, PB/CB/PR/CR Automatyczny, Mieszany, RGB, Composite, S-Video / Wyjście TV RGB Audio L + R Audio L + R Koncentryczny

Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) 32HL83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) 40LV83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) 42HL83*G Roczne zużycie energii (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie włączenia (przybliżone) Roczne zużycie energii w trybie czuwania (przybliżone) * Działanie 4 godziny dziennie i 365 dni w roku.

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W 73,7kWh 50,5W < 0,3W

RGB/ PC HDMI 1/2 PC/HDMI1 Audio Component Cyfrowe audio Port USB

Wejście Wejście

D-sub HDMI® Gniazda telefonu Gniazda RCA Wyjście (S/PDIF)

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W 148,2kWh 101,5W < 0,3W

Wersja interfejsu: USB 2.0 Klasa USB: Sterownik USB Flash System plików: FAT32 Nicam System 2 nośnikowy 575,69 x 323,71 697,68 x 392,56 698,40 x 392,85 697,68 x 392,25 698,40 x 392,85 885,60 x 498,15 930,24 x 523,26

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W 117,5kWh 80,5W < 0,3W

Stereo

Rozmiar widocznego Model 26EL83*G ekranu (w poziomie 32AV83*G x w pionie mm)(w 32LV83*G przybliżeniu) 32EL83*G 32HL83*G 40LV83*G 42HL83*G Wyświetlacz 16:9

Roczne zużycie energii w trybie wyłączenia (przybliżone) < 0,3W

58

Polski

Wymiary (W x S x G mm) (w przybliżeniu)

Model 26EL83*G 32AV83*G 32LV83*G 32EL83*G 32HL83*G 40LV83*G 42HL83*G

467 x 643 x 181 558 x 786 x 233 542 x 770 x 201 679 x 977 x 274 677 x 1007 x 238 6,5kg

Waga (w przybliżeniu)

Model 26EL83*G 32AV83*G 32LV83*G 32EL83*G 32HL83*G 40LV83*G 42HL83*G

10,0kg

16,5kg 15,0kg

Gniazdo słuchawek Warunki działania

Stereo R3,5mm Temperatura: 5oC - 35oC (41oF - 94oF) Wilgotność: 20% - 80% (bez kondensacji) Pilot zdalnego sterowania 2 baterie (AAA, IEC R03 1,5V) Przewód zasilający Podręcznik użytkownika

Akcesoria

UŻYWANIE EKOLOGICZNE: • efektywność energetyczna zmniejsza zużycie energii, a przez to umożliwia oszczędzanie pieniędzy poprzez zmniejszenie rachunków za elektryczność, • wyłączanie telewizora wyłącznikiem zasialnia lub odłaczenie przewodu zasilajacego, zamniejsza zużycie energii do zera dla wszystkich telewizorów i zaleca się, gdy telewizor długo nie będzie używany, np. podczas pobytu na wakacjach, • używanie sprzętowych wyłączników zmniejsza zużycie prawie do zera (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone), • wprowadzenie telewizora do trybu czuwania, zmniejszy zużycie energii, ale niewielka ilość energii będzie nadal zużywana, • zmniejszenie jasności ekranu zmniejszy ilość zużywanej energii.

59

Czyszczenie ekranu i obudowy… Wyłącz zasilanie, oczyść ekran i obudowę miękką, suchą szmatką. Zaleca się, aby nie używać do czyszczenia ekranu lub obudowy żadnych własnych środków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie. Usuwanie… Następujące informacje dotyczą wyłącznie użytkowników z krajów członkowskich UE: Usuwanie produktów Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkty należy zbierać i usuwać oddzielnie poza śmieciami domowymi. Zintegrowane baterie i akumulatory można usuwać razem z produktem. Zostaną one oddzielone w punktach recyklingu. Czarny pasek oznacza, że produkt wszedł na rynek po 13 sierpnia 2005. Poprzez stosowanie oddzielnego zbierania produktów i baterii, pomaga się w zapewnieniu prawidłowego usuwania produktów i baterii, a przez to w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. 2002/96/EC Bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów zbierania i recyklingu dostępnych w danym kraju, można uzyskać kontaktując się z władzami lokalnymi lub ze sklepem, gdzie zakupiony został produkt. Usuwanie baterii i/lub akumulatorów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że baterie i/lub akumulatory należy zbierać i usuwać oddzielnie poza śmieciami domowymi. Jeśli bateria lub akumulator zawiera większe ilości ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu (Cd) od określonych w dyrektywie dotyczącej baterii (2006/66/EC), to pod symbolem przekreślonego kosza na kółkach obecne są symbole chemiczne ołowiu (Pb), rtęci (Hg) i/lub kadmu. Poprzez stosowanie oddzielnego zbierania baterii, pomaga się w zapewnieniu prawidłowego usuwania produktów i baterii, a przez to w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące programów zbierania i recyklingu dostępnych w danym kraju, można uzyskać kontaktując się z władzami lokalnymi lub ze sklepem, gdzie zakupiony został produkt.

Polski

Lepszy dla środowiska…
- Wysoka efektywność energetyczna - Zmniejszone emisje CO2 - Zaprojektowany do usprawnienia naprawy i recyklingu

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. Dolby i znak podwójnego symbolu D, to znaki towarowe Dolby Laboratories.

…lepszy dla ciebie.

DVB to zastrzeżony znak towarowy DVB Project HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wydrukowano na papierze pochodzącym z recyklingu. W 100% bezchlorowy. © TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie całości lub części bez pisemnej zgody jest surowo zabronione. TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o. ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Polska Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

60