You are on page 1of 2

MARKETING KOMUNALNY

wykład I - 18.09.2011

Literatura: 1) Magdalena Krzyżanowska „Marketing usług organizacji niekomercyjnych” 2) Adrian Sargeant „Marketing w organizacjach non-profit” 3) Małgorzata Bednarczyk „Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością” Zaliczenie: test lub przygotowanie referatu (10-20 stron, z przypisami)

ISTOTA MARKETINGU KOMUNALNEGO I JEGO ADRESACI.
Marketing komunalny jest to polityka i strategia komunikowania się jednostki administracji terytorialnej ze swym otoczeniem w celu kreowania jej korzystnego wizerunku, przyciągania potencjalnych inwestorów i podnoszenie jakości życia mieszkańców. Spotykane synonimy: • Marketing instytucji non-profit • Marketing w samorządzie terytorialnym • Marketing usług publicznych • Marketing usług terytorialnych • Marketing miasta • Marketing miejsca Założenia: • Adaptacja koncepcji marketingowego zarządzania firmą na sferę sektora publicznego instytucji nie nastawionych na zysk (np. szpitale, szkoły, fundacje, organizacje dobroczynne, kościoły, ochrona przyrody, skauting, muzea, grupy teatralne itd.) • Zarządzając społecznością lokalną (gminą, miastem, powiatem, regionem) należy dążyć do podnoszenia efektywności realizowanych zadań publicznych i zaspokojenia potrzeb klientów w możliwie najlepszy sposób • Jednostki administracji publicznej muszą uwzględniać wymogi rynku (potrzeby i preferencje nabywców), a więc wprowadzić elementy marketingu takie jak badania rynku oraz instrumenty marketingu mix • Główną barierą stosowania marketingu komunalnego jest jego nieznajomość.

RYNEK INSTYTUCJI PUBLICZNYCH – CECHY (szkoły, szpitale, domy opieki, hospicja, policja)
Cechy rynku publicznego: 1) niski budżet i przymusowa klientela 2) różne cele i źródła pozyskiwania środków 3) organizacje rządowe dokonując zakupów działają na poziomie całego kraju jak i lokalnie 4) zakupami zajmują się poszczególne departamenty, agencje, rady, komisje i inne jednostki 5) zakupy są uważnie obserwowane przez opinię publiczną 6) wysoki poziom biurokracji, „poprawności” politycznej 7) opóźnienia w podejmowaniu decyzji i częste zmiany personalne decydentów 8) silne akcentowanie niskich cen w ofertach 9) preferowanie dostawców krajowych, jest to krytykowane przez firmy między narodowe i UE

mający wpływ na kształtowanie opinii – ich poparcie może decydować o sukcesach władz b) rynki zewnętrzne – poza granicami społeczności lokalnej: • inwestorzy krajowi i zagraniczni.10) istotną rolę w zakupach odgrywają kryteria pozaekonomiczne (np. polityczne. gminie przez oferentów w przetargu otwartym). Podmioty starają się ich przyciągnąć liderzy lokalni. dobrze wykształceni). różnicowanie produktów. ulokowanie zamówienia w danym okręgu wyborczym) 11) całkowite wydatki (np. gospodarcze • osoby poszukujące nowych miejsc pracy i zamieszkania . mało mobilne (ludzie starsi i słabiej wykształceni) osoby kierujące się atrakcyjnością oferty marketingowej terenu (ludzie młodzi. dziennikarze) • personel urzędów administracji instytucji publicznej • mieszkańcy danego terytorium: osoby mocno związane z miejscem zamieszkania. firmy szukające nowych obszarów działań • banki i inne podmioty rynku finansowego • turyści i inne osoby odwiedzające daną jednostkę terytorialną • organizacje społeczne. np. reklama czy sprzedaż osobista nie mają znaczenia przy składaniu ofert (np. pracowników urzędu nie może poszerzyć tego rynku 12) cechy produktów SA opisane szczegółowo. PODMIOTY MARKETINGU KOMUNALNEGO: Organy administracji samorządowej Przedsiębiorstwa komunalne Firmy prywatne działające na zlecenie władz samorządowych Agencje i stowarzyszenia – realizujące w imieniu władz usługi publiczne na rzecz mieszkańców SEGMENTY DOCELOWE MARKETINGU KOMUNALNEGO: a) rynki wewnętrzne – w granicach danej społeczności lokalnej: • lokalni przedsiębiorcy • właściciele gospodarstw • instytucje i stowarzyszenia • grupy opiniotwórcze (np. subwencja oświatowa) są określone w budżecie i żaden wysiłek marketingowy.