Anul 173 (XVII) — Nr.

458 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE SUMAR
Pagina Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 279/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind proiectarea, execu˛ia, monitorizarea ∫i recep˛ia pere˛ilor Óngropa˛i“, indicativ NP 113-04..................

Luni, 30 mai 2005

2–92

ACTE ALE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE CENTRALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind proiectarea, execu˛ia, monitorizarea ∫i recep˛ia pere˛ilor Óngropa˛i“, indicativ NP 113-04*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 6 ∫i Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare general„ nr. 27 din 15 octombrie 2004, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ privind proiectarea, execu˛ia, monitorizarea ∫i recep˛ia pere˛ilor Óngropa˛i“, indicativ NP 113-04, elaborat„ de Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de 30 de zile de la data public„rii. Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Gheorghe Dobre Bucure∫ti, 23 februarie 2005. Nr. 279.
*) Ordinul nr. 279/2005 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 458 din 30 mai 2005 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005
ANEX√*)

NORMATIV privind proiectarea, execu˛ia, monitorizarea ∫i recep˛ia pere˛ilor Óngropa˛i, indicativ NP 113-04

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

3

2005 . PARTEA I. Nr.V. 458 bis/30.4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.V.2005 5 .

2005 .V. Nr.6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30. PARTEA I.

Nr. PARTEA I.2005 7 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.V.

V. Nr.2005 .8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 458 bis/30.

PARTEA I.2005 9 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.V. 458 bis/30.

Nr.10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V. PARTEA I.2005 . 458 bis/30.

2005 11 .V. 458 bis/30. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

2005 .12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 458 bis/30.V. Nr.

2005 13 . Nr. 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.V.

458 bis/30.14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . PARTEA I. Nr.V.

V.2005 15 . PARTEA I. 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 458 bis/30.2005 .V. PARTEA I.

V.2005 17 . PARTEA I. Nr. 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

458 bis/30.V.18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . Nr. PARTEA I.

Nr.2005 19 . 458 bis/30. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.

Nr.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 458 bis/30.2005 .V.

Nr. 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2005 21 .V.

458 bis/30.2005 .22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.V.

V. 458 bis/30. PARTEA I.2005 23 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr. PARTEA I.2005 .24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.V.

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.2005 25 .V.

Nr.26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.2005 . 458 bis/30. PARTEA I.

458 bis/30.V.2005 27 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

458 bis/30.28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.V. PARTEA I.2005 .

PARTEA I.V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 29 . Nr. 458 bis/30.

30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . Nr.V. 458 bis/30. PARTEA I.

2005 31 . Nr. 458 bis/30.V. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2005 .32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V. Nr. PARTEA I. 458 bis/30.

Nr.V. 458 bis/30.2005 33 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.2005 .V. Nr. 458 bis/30.34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

V.2005 35 . 458 bis/30. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2005 . 458 bis/30.V. Nr.

V. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 37 . 458 bis/30. Nr.

PARTEA I. 458 bis/30.V. Nr.38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 .

PARTEA I. Nr.2005 39 . 458 bis/30.V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

458 bis/30.2005 .V. Nr.40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 458 bis/30. Nr.V.2005 41 .

2005 . PARTEA I. Nr. 458 bis/30.42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.2005 43 . PARTEA I. Nr.V.

2005 . Nr. 458 bis/30.44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.V.

V. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 45 . 458 bis/30.

46

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30. Nr.2005 49 .V. PARTEA I.

458 bis/30.2005 ANEXA A .V. Nr.50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

Nr. PARTEA I.V.2005 51 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.

V.2005 . Nr. 458 bis/30.52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.V.2005 53 .

458 bis/30. PARTEA I.V.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 ANEXA B . Nr.

PARTEA I. 458 bis/30.2005 55 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V. Nr.

PARTEA I.V. 458 bis/30.56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . Nr.

PARTEA I.V. 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 57 . Nr.

Nr. PARTEA I.58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V.2005 . 458 bis/30.

2005 59 . 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.V. Nr.

PARTEA I.2005 .60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.V. Nr.

V. Nr. PARTEA I.2005 61 . 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

458 bis/30. Nr. PARTEA I.62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 .V.

2005 63 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.V. 458 bis/30. PARTEA I.

Nr.2005 ANEXA C .64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.V. 458 bis/30.

2005 65 . Nr. PARTEA I. 458 bis/30.V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

V. Nr.2005 . PARTEA I.66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 458 bis/30. PARTEA I.V.2005 67 .

PARTEA I.V.2005 . 458 bis/30. Nr.68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

V. 458 bis/30.2005 69 . Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.V. 458 bis/30.70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2005 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

71
ANEXA D

72

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458 bis/30.V.2005

73
ANEXA E

458 bis/30. Nr.V.74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2005 .

458 bis/30.V.2005 75 ANEXA F . Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

458 bis/30. PARTEA I.76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . Nr.V.

V.2005 77 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 458 bis/30. Nr.

458 bis/30.2005 .V. PARTEA I.78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2005 79 . 458 bis/30. PARTEA I. Nr.V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.V. PARTEA I.2005 . 458 bis/30.80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

458 bis/30.V. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2005 81 .

PARTEA I. 458 bis/30.82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.V.2005 .

PARTEA I. 458 bis/30.2005 83 ANEXA G .V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2005 .V.84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 458 bis/30. PARTEA I.

PARTEA I. 458 bis/30.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 85 .V. Nr.

2005 ANEXA H .V. PARTEA I. 458 bis/30.86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

2005 87 . PARTEA I. 458 bis/30.V.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

458 bis/30. Nr.V. PARTEA I.2005 .88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 89 .V. 458 bis/30. PARTEA I. Nr.

V. 458 bis/30.90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2005 . PARTEA I. Nr.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.V. Nr.2005 91 . 458 bis/30.

33 ∫i 410. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 1. 411. 458 bis/30./fax 410.23 Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“ Monitorul Oficial al Rom‚niei.000 lei vechi/21 lei noi &JUYDGY|030930] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.09. PARTEA I.30. tel. Parcului nr.00.58.V. sectorul 5. IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S. . sectorul 1.71/150. bloc P33. Bucure∫ti. nr.77.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul. Panduri nr.2005 con˛ine 92 de pagini.A.47.2005 EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“.36 ∫i 410.43. 224. Partea I. tel. 458 bis/30. Pre˛ul: 210. parter. fax 225.47. 65. Nr.92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.ro. Internet: www. Str.monitoruloficial. ∫os. Bucure∫ti. E-mail: marketing@ramo.V.