You are on page 1of 13

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Beograd

SEMINAR SKI R AD
Predmet: SCM Tema: Logistika u robnom transportu Studija slučaja kurirske službe „City Express“ Student : NN 1234/xx Mentor : Prof. NN
Strana 1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4.2 Delatnost firme i planovi razvoja 1....…………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Kako bi zaposleni rešili problem 3. II Opis uočenih problema 2.4.2..….…….3. 7 7 8 ušteda 8 9 9 10 10 11 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... Clarke-Wrightov algoritam …………………………………………………………………………………………………………………….1.…………..1..…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. decembar 2010..……….……..………. Rezime rada 4. Kratak prikaz rešenja ………………………………………………………………………………………………………. 1. Usluge City Express-a ………………………………………………………………………………………………………………….1 Naziv i sedište firme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. Prednosti i nedostaci ponuđenog rešenja IV Zaključak 4..…………………………...……………….. …………………………………………………… 6 6 podršci 7 7 2.………………………… 3 3 4 5 6 …………………………………………………………………………………. ………………………………… 3.. SADRŽAJ I Uvod 1.………………… Strana 2. Konkretni problem iz logistike ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III Analiza problema 3.……………………….3.. ……………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….3. ……………………………………………..2. Optimizacija transporta u logističkoj ……………………………………………………………………………....………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Postojeći način rada sa osvrtom na buduće probleme 2. Predlog studenta kako bi rešio problem 3. Organizaciona struktura 1.……………………………………………………………………. Kako se prema literaturi preporučuje rešavanje problema 3...5. .U Beogradu. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1.2.………………………………………....

Razvoj City Express-a prepoznat je i u međunarodnim poslovnim krugovima. kao prva privatna kompanija koja se bavi kurirskom dostavom pošiljaka. godine. Transport su vršili na teritoriji Beograda sa jednim vozilom.LITERATURA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 12 1. Prva je i jedina kompanija za dostavu pošiljaka u Srbiji sa 100% učešća stranog kapitala. . tako i fizičkim licima. Strana 3.04. “City Express” prelazi u vlasništvo Austrijske pošte.1 NAZIV I SEDIŠTE FIRME “City Express” d.o.2002. Svojim poslovanjem “City Express” je omogućio korisnicima kurirskog servisa na tržištu Srbije brzo. divizije za pakete i logistiku. Od novembra 2007. Ekspanziju i ubrzani razvoj u prvih pet godina rada omogućila je logistička podrška od 340 vozila. predstavlja lidera za dostavu pošiljaka po principu „od vrata do vrata za 24 sata“ na celoj teritoriji Srbije. Kompanija je osnovana 24. godine u Beogradu. Tokom godina su širili asortiman klijenata kao i teritoriju na kojoj su vršili dostavu paketa. 500 zaposlenih i prisutnost u 16 centara na teritoriji Srbije.. UVOD 1. jednostavno i ekonomično rešenje kako u segmentu dostave pošiljaka poslovnim.o.

. pojedinačne odgovornosti i polaganje računa koja je preduslov za brzo i efikasno prilagođavanje promenama na tržištu. shvatanja da je zadovoljan korisnik primarni cilj firme i da je njen uspeh direktno povezan sa uspehom korisnika.2. a samim tim kvalitet i nivo poslovanja svojih klijenata. Njihovo angažovanje u jednom takvom Strana 4. Atmosvera u firmi se zasniva na otvorenosti. Logistički softver. tako i prema zaposlenima. DELATNOST FIRME I PLANOVI RAZVOJA Cilj kompanije kao celine prevazilazi individualnu materijalnu i finansisku korist. 1. filozofije rukovođenja usmerene na postizanje cilja. podigne nivo kvaliteta usluga. dobro oblikovane i fleksibilne organizacije. efikasan način rada i jasnu viziju načina dostizanja željenog cilja. Održavanje vodećeg položaja na tržištu i ostvarivanje znatno veće profitabilnosti u odnosu na konkurente rezultati su: 1. pošteno i direktno. kao i stalne predanosti svih zaposlenih. elektronsko praćenje pošiljaka. pokretne trake. Najvažniji cilj i najčešći razlog njihovog angažovanja na nekom projektu potiče od potrebe da materijalna sredstva. Uspeh kompanije je povezan sa ličnim finansiskim priznanjem za sve zaposlene uz poštovanje ličnog zalaganja. Firma teži da prateći savremene svetske trendove i dodajući svoj inovativni pristup. vreme i ljudski resursi koje preduzeće ulaže tokom njegove realizacije proizvedu rezultat koji će joj doneti unapređenje poslovanja. Svoje probleme firma rešava otvoreno. Austrijska pošta je ostvarila ozbiljnom investicijom uz kompletnu automatizaciju svih sektora kompanije. iskrenosti i međusobnom poštovanju. Kompaniju karakteriše odgovornost. snažna IT infrastruktura i dugogodišnja tradicija vlasnika osiguravaju ispunjenje očekivanja klijenata. kao i novi. Međunarodno iskustvo. uz značajno podizanje kvaliteta usluge. Za ostvarenje takvog rezultata neophodno je imati visok stepen stručnosti i iskustva. kako prema kupcima. kreativnost i posvećenost poslu pri čemu se timskim radom ostvaruju zajednički ciljevi. davanje ličnih ovlašćenja. porast ugleda u javnosti. kvalitetniji i humaniji odnos. podigle su nivo usluge i omogucile da oko 97% preuzetih pošiljaka za 24 časa bude na svojim adresama i time su otvorena vrata za uvođenje novih servisa: Međunarodni transport i Outsourcing. kao i promenljivim zahtevima korisnika. 2. privrženosti i uspeha.Kompletnu promenu načina rada. 3. mlad i energičan tim zaposlenih.

Organizacija podele rada Strana 5. povećanju produktivnosti.3.1. zaštiti investicije i skraćenju vremena vraćanja uloženih sredstava. ORGANIZACIONA STRUKTURA Shema br.procesu doprinosi smanjenju ukupnih troškova. 1. . brzini realizacije projekta.

2. pružajući kvalitet usluge i skraćujući vreme dostave. City Express Outsourcing usluge obuhvataju upravljanje osnovnim logističkim funkcijama – transport i skladištenje. na željenoj adresi u Srbiji. . firma olakšava dostavu pošiljaka fizičkim licima na kućne adrese. svakog radnog dana. sa mogućnošću da organizuje i prihvati na otpremu različite vrste. Kao lider na tržištu Srbije u domenu paketne dostave. Povezujući industrijske regione u državi za svoje klijente. firma nudi i usluge outsourcing-a. OPIS UOČENIH PROBLEMA Strana 6. sa mogućnošću slanja pošiljki na teritorije Crne Gore. USLUGE CITY EXPRESS-A “City Express” je lider u kurirskoj dostavi pošiljaka u domaćem saobraćaju. firma je nedavno proširila svoje usluge. dimenzije i težine pošiljaka i paketa. Ovo je posebno povoljno za kompanije koje nemaju dovoljno opreme i infrastrukture za distribuciju čime im se olakšava da se fokusiraju na svoju osnovnu delatnost. Novost vezana za vrste usluga je proširenje na regionalni nivo.4. Pored unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta. u svakom gradu. a logistiku i distribuciju ostave specijalizovanim firmama. 2.Shema br. Kroz svoju transportnu mrežu i 16 operativnih centara obezbeđuje prisutnost svojih klijenata. Organizacija podele rada u upravljanju i rukovođenju 1. Bosne i Hercegovine i Kosova ( Makedonija i Hrvatska su u pripremi).

nije zanemarljivo. ali zahtevaju i veće vremenske resurse. U okviru grupe problema vezanih za optimizaciju korišćenja transportnih sredstava dominantni su problemi izbora optimalnih ruta kretanja transportnih sredstava. dok se u pristupu „zoniranje-ruting“ najpre transportna mreža izdeli na zone. Kada je u pitanju upotreba transportnih sredstava. Značaj transporta. u skladu sa raspoloživim vremenom. tj. Prepoznatljiva su dva osnovna pristupa rutingu transportnih sredstava: „ruting-zoniranje“ i „zoniranjeruting“. optimizacije iskorišćenja kapaciteta transportnih sredstava i minimizacije transportnih troškova 2. POSTOJEĆI NAČINI RADA SA OSVRTOM NA BUDUĆE PROBLEME Transport je logistička funkcija koja omogućava zadovoljenje raznovrsnih zahteva ostalih logističkih funkcija. dolazi do „dovoljno dobrih“ (prihvatljivih) rešenja. problema odredjivanja optimalne rute (putanje kretanja) transportnih sredstava koja vrše uslugu na transportnoj mreži. vremena putovanja ili troškova usluge (transporta). kao logističkom funkcijom. U teoriji i praksi prisutan je veliki broj modela za rešavanje problema ovakve i slične prirode. potrebno je permanentno rešavati niz kompleksnih problema. Rute se. apostrofiran je i njegovim izdvajanjem u posebnu funkciju sistema. relativno brzo.1. U pristupu analizi i značaju transporta u logističkoj podršci. proces optimizacije svodi se na rešavanje problema koji su zasnovani na osnovnim karakteristikama ruting-problema. kao integrativne funkcije u sistemu logističke podrške. To je posebno indikativno u transportnim mrežama sa velikim brojem čvorova (lokacije u kojima se javlja potražnja za uslugom). medju kojima su primarni optimalni izbor vida transporta i optimizacija korišćenja transportnih sredstava. pa se u svakoj zoni posebno projektuju rute transportnih sredstava. sa bilo kog aspekta i nivoa. obezbeđuje prevoz ljudstva i materijalnih sredstava radi ispunjenja zahteva i obaveza odgovarajućih elemenata sistema logističke podrške. Pristup „ruting-zoniranje“ podrazumeva formiranje jedinstvene rute za celu mrežu i njenu naknadnu podelu na zone. kao funkcija. u smislu minimizacije pređenog puta. S obzirom na to da transport. U upravljanju transportom.2. dok egzaktni modeli daju optimalno rešenje. OPTIMIZACIJA TRANSPORTA U LOGISTIČKOJ PODRŠCI Optimizacija sistema transporta se. sa aspekta logističkih troškova sistema. prvenstveno ostvaruje optimizacijom transportnih tokova roba i korišćenja transportnih sredstava. to i njegovo učešće. prevozne kapacitete. sa aspekta logističkog pristupa upravljanju transportom. projektuju upotrebom heurističkih ili egzaktnih algoritama (modela).2. Strana 7. transportne troškove i drugo. Heurističkim algoritmima se. neophodno je sagledati neke od njegovih bitnih elemenata: transportnu mrežu. .

2. s obzirom na specifičnost drumskog transporta. putuje do određenog mesta. već je to problem logističke podrške samog preduzeća.3. Clarke-Wrightov algoritam „ušteda“.1. Na taj način se koristi više vozila i potroši se više goriva nego kada bi se napravilo više manjih centara. dok egzaktni modeli daju optimalno rešenje. dok se u pristupu „zoniranje-ruting“ najpre transportna mreža izdeli na zone. što znači da je centralno mesto i glavni magacin u Beogradu.0 ANALIZA PROBLEMA 3. Pristup „rutingzoniranje“ podrazumeva formiranje jedinstvene rute za celu mrežu i njenu naknadnu podelu na zone. skuplja pakete. 3. tebalo bi proširiti broj zaposlenih u logističkoj podršci. ili ih predaje i vraća se za Beograd. ali zahtevaju i veće vremenske resurse. tzv. Osnovna ideja Clarke-Wrightovog algoritma zasnovana je na uštedi u Strana 8.2. 3.2. Znači. Rute se. 3. KAKO BI ZAPOSLENI REŠILI PROBLEM Kuriri koji rade isporuku paketa korisnicima nisu u mogućnosti da reše ovaj problem. osnovati više manjih sabirnih centara i organizovati pravovremeno donošenje i odnošenje paketa u centralni magacin. Heurističkim algoritmima se. u skladu sa raspoloživim vremenom. dolazi do „dovoljno dobrih“ (prihvatljivih) rešenja. Znači. Prepoznatljiva su dva osnovna pristupa rutingu transportnih sredstava: „ruting-zoniranje“ i „zoniranje-ruting“. . projektuju upotrebom heurističkih ili egzaktnih algoritama (modela). CLARKE-WRIGHTOV ALGORITAM UŠTEDA U nizu modela kojima se rešavaju ruting problemi posebno je interesantan. pa se u svakoj zoni posebno projektuju rute transportnih sredstava. vozilo iz Beograda. KAKO SE PREMA LITERATURI PREPORUČUJE REŠAVANJE PROBLEMA U teoriji i praksi prisutan je veliki broj modela za rešavanje problema ovakve i slične prirode. KONKRETNI PROBLEM IZ LOGISTIKE Konkretni problem je to što je dostavna mreža centralizovana. odnosno izvršiti decentralizaciju magacina. To je posebno indikativno u transportnim mrežama sa velikim brojem čvorova (lokacije u kojima se javlja potražnja za uslugom). relativno brzo.

opsluži čvor j i vrati se u bazu (slika 1b). to je. U opštem slučaju d(i. opsluži čvor j i ponovo se vrati u bazu (slika 1a).5.j) .j) to transportno sredstvo može da opsluži na dva načina: da krene iz baze. PREDNOSTI I NEDOSTACI PONUĐENOG REŠENJA Strana 9.pređenom putu. nije isti kao utrošak goriva pri povratku. vrati se u bazu. ukupnim transportnim troškovima. u slučaju primene na heterogen vozni park. U tom slučaju nije potrebno mnogo menjati strukturu postojećeg rada jer se izbegava otvaranje novih centara.i). opsluži čvor i. Veličina d(i. S obzirom na to da se ovim algoritmom rute transportnih sredstava proširuju sve dok to dozvoljava kapacitet transportnog sredstva. . Mana je saradnja sa drugim kurirskim službama koje nisu u stanju da pravovremeno dostave paket ili ga u krajnjem slučaju izgube. najčešća upotreba transportnog sredstva 3. za šta je odgovorna firma koja je paket primila. utrošku goriva. tako da utrošak goriva na putu od čvora i do čvora j.. d(j. 3.4. Ovako primenjen Clarke-Wrightov algoritam ušteda odnosi se na projektovanje ruta transportnih sredstava homogenog voznog parka. vremenu putovanja. na spustu. zavisno od suštine konkretnog problema.j) predstavlja najkraći put izmedju čvorova i i j ili najmanje vreme transporta od čvora i do čvora j ili najmanju količinu goriva utrošenu na putu od čvora i do čvora j. kada je u pitanju uspon. Ako je B (baza) čvor iz kojeg transportno sredstvo polazi i u koji se vraća na kraju opsluživanja. a svoje pakete na rutama koje nisu rentabilne predavati drugim kurirskim službama koje bolje pokrivaju taj teren. itd. PREDLOG STUDENTA KAKO BI REŠIO PROBLEM Predlog je da postojeća kurirska služba koja je na vodećoj poziciji sinhronizuje sa ostalim kurirskim službama tako što će svojom efikasnošću i pravovremenošću prevoziti i pakete drugih kurirskih službi o istom trošku kao i dosad. ili da krene iz baze. onda bilo koji par čvorova (i. opsluži čvor i. koja se ostvaruje pri opsluživanju čvorova transportne mreže različitim putanjama transportnih sredstava. itd.

kao i smanjenje broja kurira. . Mane su što kašnjenje jednog vozila ometa pravovremeno stizanje većeg broja paketa. povećava se potreba za kupovinom većih transportnih vozila koji saobraćaju između centara.Prednosti su mogućnost velike uštede na gorivu i smanjenje broja manjih vozila. Strana 10. povećava se broj zaposlenih u logistici zbog potrebe za organizovanjem pravovremenih dolazaka u određene centre.

Sem toga. itd. S druge strane. ZAKLJUČAK Primenom postojećih teorijskih modela. manji broj angažovanih sredstava. kako bi se uštedelo na gorivu. meteorološkim uslovima. Ovakav pristup vodi detaljnijoj analizi faktora relevantnih za smanjenje ukupnih troškova transporta. njihovim modifikovanjem i stvaranjem novih ostvaruju se značajni ekonomski efekti i poboljšava kvalitet transportnih usluga. koje se neminovno javljaju u procesu transporta. povećava se broj zaposlenih u logistici zbog potrebe za organizovanjem pravovremenih dolazaka u određene centre. modifikovanom itd. neophodno je istaći da je sa vrednošću vremena putovanja izmedju dva čvora u mreži povezana odredjena neizvesnost koja je uzrokovana uslovima pod kojima se odvija transport. Aspekt ekonomičnosti u upravljanju transportom bio je neopravdano zanemarivan. . ali troškovi otvaranja i održavanja novih sabirnih centara ne smeju da prelaze uštedu na gorivu koja bi se tim novim načinom transporta dobila. odgovarajuće pojave stohastičke prirode. Time. povećanje koeficijenta iskorišćenja rada. pre svega.) neophodna je. U većini modela razvijenih za projektovanje ruta transportnih sredstava pretpostavlja se da su vremena putovanja. Mane su što kašnjenje jednog vozila ometa pravovremeno stizanje veceg broj paketa. nisu obuhvaćeni svi faktori koji utiču na ekonomičnost funkcionisanja robnog transporta. načinom vožnje. smanjenje dužine ruta. Strana 11. primena ruting-modela u bilo kom obliku (standardnom.4. Modeli za projektovanje ruta transportnih sredstava u koje su ugrađene i neizvesnosti u pogledu troškova transporta. povećava se potreba za kupovinom većih transportnih vozila koji saobracaju između centara.1. koje su unapred poznate. Nisu sagledane. a u konač nom i ka ekonomičnijoj i efikasnijoj realizaciji transporta. REZIME RADA Predlog je da se otvori vise od jednog sabirnog magacina. u optimizaciji realizacije transportnih procesa. U svakom slučaju.. 4. kao i smanjenje broja kurira. primenom naučnih metoda iz oblasti teorije transportnih mreža postiže se: smanjenje broja ruta.. Primenom modifikovanog modela ušteda „otvaraju se vrata“ za ulazak fiksnih troškova u proces projektovanja ruta. vremena izvršenja transporta i uopšte odvijanja transporta uglavnom su zasnovani na upotrebi zakonitosti fuzzy aritmetike. povećanje koeficijenta iskorišćenja puta. smanjenje potrošnje goriva. smanjenje koeficijenta nultih vožnji. Prednosti su mogućnost velike uštede na gorivu i smanjenje broja manjih vozila. izborom pojedinih puteva (ulica). ni u kom slučaju. rastojanja i transportni troškovi izmedju pojedinih parova čvorova u mreži konstantne veličine.

ljudstvu i vremenu. Strana 12. GRAFIČKI PRIKAZ REŠENJA Staro stanje Novo stanje Staro stanje >>> <<< Novo stanje Na slikama je prikazana primena Clarke-Wrightov algoritma kako bi se postigla što veća ušteda na gorivu. Čak i iz slika se vidi da je razlika u pređenom putu između starog i novog stanja velika i bez proračunavanja.4.2. . mada bi za ovakvo rešenje bilo potrebno napraviti detaljan biznis plan.

S.169–175).: Transportne mreze. S. Ljubojević.. S. Zbornik radova. 2004. Đorović.: Primena modela transportnih mreza za organizaciju prevoza spoljnih saradnika na vojnotehničkoj akademiji. Zbornik radova. Beograd. Beograd. SYM-OP-IS 2000. SYM-OP-IS 2004. Zbornik radova.. Đorović. S. Strana 13.: Ekonomija saobraćaja sa elementima logistike. algoritamski pristup. S.. Ljubojević. Dimić. D. B. Univerzitet u Beogradu.1996 (str. 2002 (str. . Novaković. Ekonomski fakultet. Đorović. Beograd. B. 2001. Fruška gora.: Primena modifikovanog modela „ušteda“ u rešavanju zadataka saobraćajne podrške vojske.. SYM-OP-IS 2001. 2000.LITERATURA V.: Model za rešavanje problema rutinga saobraćajnih sredstava u vojsci.. Teodorović. 497–527). B. Dimić. Beograd.