You are on page 1of 11

Dividendele si impozitul aferent, văzute juridic si fiscal Hora iu Sasu1

Adesea juriştii nu reuşesc să cuprindă conota iile fiscale, iar economiştii şi contabilii – aspectele juridice referitoare la un anumit fapt ce ine de func ionarea societă ilor comerciale. Domeniul impozitelor pe dividende este un exemplu bun în acest sens. De aceea ne propunem să dezvoltăm în cele ce urmează aspecte juridice şi fiscale referitoare la impozitul pe dividende, într-o concep ie care să integreze viziunea juridică şi cea finan istă. 1. Coordonate conforme cu regimurile legale diferite 1.1. Termenul „dividend” conform Legii nr. 31/1990 privind societă ile comerciale Odată intrată într-o afacere ca asociat al unei societă i comerciale, orice persoană este animată de dorin a de a ob ine profitul ce i se cuvine pentru sine; scopul comun al asocia ilor este acela ca societatea însăşi să ob ină profit, căci altfel nu este realizabilă ob inerea profitului pentru sine2. În momentul în care societatea ob ine profit, fiecare asociat al ei are dreptul la un beneficiu – văzut ca un element patrimonial pozitiv care constă într-un câştig bănesc sau de altă natură (dar tot patrimonială), apt să determine creşterea avutului asocia ilor3. Câştigul (reflectat în dividende) este de esen a contractului de societate. Asocia ii care încheie un astfel de contract au ca scop nu numai realizarea de beneficii, dar şi împăr irea lor4. No iunea beneficiilor realizate din activitatea societă ilor comerciale poartă, cum deja am arătat, denumirea de dividende. Dreptul asocia ilor la dividende reprezintă dreptul de a ob ine o cotă parte din beneficiul realizat de societate prin efectuarea actelor comerciale, întrucât la înfiin area ei fiecare asociat a dat aportul său în scopul de a ob ine un anumit avantaj (beneficiu), şi nu în ideea de a gratifica societatea sau pe unii asocia i5. Mărimea dividendelor, modul de plată, formele sunt decise de către adunarea generală ordinară, cu respectarea prevederilor statutare. Din punct de vedere juridic, dreptul asocia ilor la dividende are o serie de corolare referitoare la condi iile de calcul şi repartizare, scaden ă, dobândă, prescrip ie, toate influen ând modul de calcul al impozitului pe dividende. 1.2. Accep iunea conform Codului fiscal În sensul Codului fiscal, prin dividend se în elege o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecin ă a de inerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele: a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de de inere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică; b) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifică procentul de de inere a titlurilor de participare al niciunui participant la persoana juridică; c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

1

Hora iu Sasu este jurist şi economist, consultant în afaceri şi management în Sibiu. M. Costin, C.A. Jeflea, Societă ile comerciale de persoane, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 116. 3 R.P. Vonica, Dreptul societă ilor comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 45. 4 Ibidem, p. 58. 5 C.S.J., sec ia comercială, decizia nr. 191 din 20 februarie 1996, în Culegere de decizie pe anul 1996, p. 218.
2

1

p.d) o distribuire în bani sau în natură. Aşadar. Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăşeşte pre ul pie ei pentru astfel de bunuri sau servicii. Art. Asocia ii în societatea în nume colectiv şi asocia ii comanditati în societatea în comandită simplă sau în comandită pe ac iuni răspund nelimitat şi solidar pentru obliga iile sociale [art. acestora legiuitorul le recunoaşte facultatea de a respecta întocmai regula men ionată sau de a o amenda (printr-o stipula ie contractuală expresă)8. Aşadar apare limpede că. (2) C. Bucureşti.civ. 67 alin. Să le analizăm pe rând. partea de beneficii a fiecăruia va fi propor ională cu aportul său. Jeflea. atunci suma respectivă este tratată ca dividend.civ. 8 M. Costin. Apoi. în lipsa unei evaluări a aportului. fiecare cu 25%. asocia ii pot recurge la arbitrajul unei ter e persoane pentru fixarea cotei păr i din beneficii. 143. 2000. 31/1990 privind societă ile comerciale: a) beneficiile să fie reale. dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui ac ionar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia. dar convin ca participarea la câştig sau pierdere să fie de 60%-40%. Spre exemplu. Aten ie! 1.civ. Numai dacă în contract nu există alte clauze. perfect legală. dacă 4 asocia i. efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participan i. în conformitate cu art. C. (2) din Legea nr. op. DACĂ nu s-a convenit altfel”.. 31/1990 nu impune regula propor ionalită ii cu for ă de imperativ respectului asocia ilor. cit. periodicitatea repartizării şi modul de imputare al pierderilor sunt lăsate de lege pe seama voin ei păr ilor. 1511 C. potrivit art. Dimpotrivă. atunci diferen a se tratează drept dividend. b) beneficiile să fie utile. Se aplică principiul propor ionalită ii directe cu miza socială. Fa ă de aceste solu ii. p. All Beck. 1511 alin. această clauză.. care este sau nu propor ională cu cota de participare la capitalul social. Şcheaua. Condi iile repartizării dividendelor Pentru ca să poată fi repartizate. De asemenea. (2) din Legea societă ilor comerciale]. 3 alin.. 1512 C. care prevede că asociatul al cărui aport constă în muncă (în industrie) va participa la beneficii şi pierderi într-o cotă egală cu cea a asociatului care a adus în societate valoarea cea mai mică7. Există însă o problemă: în actuala formă a legii nu se precizează care va fi cota de participare la beneficii (sau la pierderi) a asociatului în societatea în nume colectiv sau a asociatului comanditat6 care a constituit ca aport munca sa. În acest caz se va aplica art. 2. doi asocia i ai unui SRL contribuie la capitalul social al societă ii în propor ie de 50% fiecare. devine evident că criteriile de împăr ire a beneficiilor. 31/1990 prevede însă că „dividendele se vor plăti asocia ilor în propor ie cu cota de participare la capitalul social vărsat. Modul de calculare este lăsat la latitudinea asocia ilor sau ac ionarilor Dividendele se încasează propor ional cu cota de participare la beneficii şi la pierderi. 2. atunci. stipulează în actul constitutiv al unui SRL că unul dintre ei va participa la beneficii şi la pierderi în propor ie de 60%. deşi cota de participare la capitalul social este de numai 25%. 152. îndreptă eşte pe acest asociat să primească 60% din dividende. beneficiile trebuie să îndeplinească următoarele condi ii stabilite de Legea nr. Ed.A. 2 6 . 3. Legea societă ilor comerciale comentată şi adnotată. este de re inut că Legea nr. 7 M.

Chiriac. 10 9 3 . cât şi cuprinsul acestora. 2721 pct. ceea ce înseamnă că trebuie să se fi înregistrat un excedent al activului asupra pasivului. (3) din Legea nr. p. 19 alin. p. de a face cu o evaziune fiscală. 21 din Legea nr. 67 alin. De altfel.L. Cârcei. 375. pentru caracterizarea faptei ca infrac iune14. Drept comercial român. din profituri care nu puteau fi distribuite în lipsă de situa ie financiară. deci se poate întocmi şi lunar. Bucureşti. (1) din Legea nr. 71. a unor sume importante reprezentând „avans din dividende” sau pur şi simplu „avans spre decontare” (deşi în sume foarte mari pentru fiecare asociat). din profituri care nu puteau fi distribuite. 11 Fa ă de con inutul diferit al legii de la data conceperii artiicolului pe care îl comentăm. Dincolo de această viziune specifică unui fost comisar al Gărzii Financiare. înainte de încheierea exerci iului fiscal. 86. 8/1996 (II). administratorul.a. Autorul a cărui opinie o prezentăm face o observa ie extraordinar de importantă: dacă în legea contabilită ii se discută despre situa ii financiare anuale. încasează sau plăteşte dividende. de asemenea şi mai aproape de adevăr. după deducerea cheltuielilor şi a cotelor destinate fondului de rezervă şi de amortizare9. 2000. 1997. 12 L. La o analiză însă mai profundă.d. articolul de lege discutat arată astfel: „Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani fondatorul. din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite. 5 din Legea nr. este necesar să se săvârşească o faptă în următoarele variante alternative: a) încasarea sau plata dividendelor. 266 pct. 4/2004. 211 din Legea nr. Partea generală. Condi iile în care plata sau încasarea de dividende provizorii sau a avansului la dividende nu constituie infrac iunea prevăzută de art. Astfel.. p. Drept penal. 31/1990. sub orice formă. All Beck. sub orice formă. Fa ă de acest aspect s-au conturat două opinii contrare. 31/1990 privind societă ile comerciale12.R. Hoan ă. cumulat de la începutul anului [art. 174-183. Bucureşti. sub orice formă. Ed.m. şi toate celelalte opera ii se pot face lunar. per a contrario. în Revista de Drept Comercial nr. directorul sau reprezentantul legal al societă ii. în lipsă de situa ie financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta”. 13 A. valabile la data de 1 noiembrie 2007. 82/1991]. din profituri fictive. Casa de Editură şi Presă Şansa S. alta prin recurgerea pentru compensarea sumelor retrase sub forma avansului din dividende la împrumuturi bancare care ocazionează costuri financiare care afectează la rândul lor profitul impozabil10. La această dată. 10/1996. 19 alin. fiind contrarii celor rezultate din situa ia financiară. Editor Tribuna Economică. N. o altă opinie. b) încasarea sau plata dividendelor.A. ş. Aceasta deoarece pentru existen a infrac iunii se cer a fi întrunite cumulativ anumite cerin e esen iale13 care privesc elementul material şi a căror realizare trebuie observată odată cu săvârşirea acestuia. p. Bucureşti. Evaziunea fiscală. care: (…) 2. balan a de verificare se întocmeşte cel pu in anual (art. în Dreptul nr. în urma acestor opera iuni. că există şi rezultate par iale pe parcursul anului (de E. bilunar etc. (2) din Legea nr. 82/1991). Condi ia ca beneficiile să fie reale [art. c) încasarea sau plata dividendelor. deoarece nu este încălcată prevederea de a plăti impozitul pe dividende (acesta are loc după încheierea bilan ului contabil pentru anul fiscal respectiv). se arată în această opinie. Protec ia penală a dreptului de autor şi a drepturilor conexe potrivit Legii nr. p. 14 C-tin Mitrache. am actualizat atât numerotarea textlor legale. În aparen ă. se poate vedea că prin scoaterea din circuitul economic a unor sume mari de bani se afectează profitul impozabil al agentului economic pe două căi: una o constituie diminuarea activită ii economice corespunzător reducerii puterii economice şi financiare. nu avem. mai nuan ată şi mult mai argumentată juridic. sub orice formă. trimestriale sau semestriale. 31/1990]. 1994. Aceasta cu atât mai mult – se arată în aceeaşi opinie – cu cât rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabileşte la închiderea acestuia [art. înseamnă că este permis. Ungureanu. nimic nu opreşte ca acestea să fie lunare. În prima s-a arătat că o varietate de evaziune fiscală realizată pe scară largă de asocia ii din societă ile cu răspundere limitată din ara noastră o constituie ridicarea de către asocia i în cursul anului. 82/1991] de unde rezultă. pentru că este de principiu că acolo unde nu interzice legea. 81. arată că nu în orice împrejurare plata şi încasarea de dividende provizorii (denumită şi avans din dividende) constituie infrac iunea prevăzută şi pedepsită de art. odată ce profitul şi pierderea se stabilesc lunar.

266 pct. nota explicativă). 31/1990. Condi ia ca beneficiile să fie utile. este permis. Opinia nu este deloc singulară în literatura juridică. este de apreciat că atunci când ridicarea de dividende în avans se face după depunerea bilan ului. discu ia rămâne deschisă. consilieri juridici). După cum la fel de adevărat este că e absolut interpretabil textul art. după aprobarea situa iilor financiare anuale.reglementare.altfel. aşa cum prevedea fostul art. unul obişnuit (anual) şi altul special (ad hoc)15. adică să reprezinte excedentul rămas după întregirea capitalului social. ceea ce pare a fi limpede. 222 (în sensul că formularea nu ajută) din Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. p. 31/1990. 31/1990 înainte de modificare. Dar să nu uităm că în litigii sunt angrena i cel mai adesea jurişti (magistra i. când acesta s-a micşorat în cursul exerci iului financiar (art. Sanc iunea penală intervenea. Unele considera ii privind legalitatea ridicării de avansuri din dividende. fie el ad hoc. 17 L. în prezent nu există nicio interdic ie expresă normativ pentru agentul economic de a întocmi bilan ul contabil în orice moment în cursul derulării activită ii şi. ca atare. Bucureşti. nu se precizează decât când întocmirea bilan ului este obligatorie. în cazul unor vânzări de active. 2 din Legea 31/1990). 5 din Legea nr. p. orice societate poate proceda ca atare16. unde se acceptă. 32/1997. de exemplu. cont de profit şi pierdere. Cu atât mai mult.a. distribuirea de dividende. elementul material al infrac iunii nu este realizat. 16 N. 1. precum şi o hotărâre a adunării generale a ac ionarilor sau asocia ilor în acest sens17. 16/2003. De altfel. în Dreptul nr. 31/1990). fie el anual. Tribuna Economică nr. prin care s-a modificat Legea nr. respectiv Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 31/1990. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare”. evaluări. legiuitorul.D. cu titlu provizoriu (deci în avans). In consecin ă. Ed. B. p.. să existe situa ie financiară (bilan contabil. 1752/2005: „(1) În contabilitate. doctrină. precum şi în celelalte situa ii prevăzute de lege. Cărpenaru ş. Se vorbeşte despre un „rezultat definitiv” şi de un „sold final”. 69 din Legea nr. situa ii financiare se pot depune şi la 6 luni). vorbea de bilan contabil fără să facă referire la cel special sau cel obişnuit. 2/1998. Este o concluzie extrem de pertinentă şi de importantă sub aspectul aplicării corecte a legii.752/2005. o astfel de plată sau încasare în avans era discutabilă. 4 15 . cum este de principiu că odată ce legea nu interzice. 4/2004. (2) Rezultatul definitiv al exerci iului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. 266 pct. 5 (actualmente art. Dacă – arată în încheiere autorul al cărui opinie o adnotăm –. 573. este permisă de lege. cu condi ia să se facă din profituri reale. 5 din Legea nr. ca. după apari ia acestui act normativ. 183. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destina ii. Chiriac. în reglementarea prevăzută în Legea nr. 2001. Bucureşti. Societă ile comerciale .până la apari ia Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. infrac iunea nu mai există. în art. dacă nu ar lăsa loc interpretării că ar exista şi un „rezultat/sold intermediar”. Or. dar nicăieri nu se interzice ca bilan ul contabil să se întocmească oricând pe durata exerci iului financiar. Condi iile în care plata sau încasarea de dividende provizorii sau a avansului la dividende nu constituie infrac iunea prevăzută de art. Desigur. Grigorie-Lăcri a. avoca i. înainte de modificarea ei prin Legea nr. 266 pct. St. 22-25. profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerci iului financiar. Bilan ul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ (capital propriu al persoanei juridice) şi de pasiv (datorii etc. dacă un astfel de bilan există. jurispruden ă. este o opinie – mai mult juridică decât contabilă. numai atunci când încasarea sau plata de dividende se făcea în lipsă de bilan contabil. contului de profit şi pierdere şi chiar a notei explicative. Dar este de observat că nicăieri în Legea nr. 2721 pct. existen a a două bilan uri contabile. 82/1991. All Beck.) la încheierea exerci iului financiar. schimbări în structura capitalului social sau a ac ionariatului.

actualizată în func ie de rata infla iei. aceasta fiind lăsată la aprecierea adunării generale a ac ionarilor. Prin beneficii reale susceptibile de a fi împăr ite ac ionarilor se în elege excedentul activului asupra pasivului. sec ia comercială. pe de altă parte. Altfel. iar în cazul în care nu s-ar mai da o hotărâre prin care să stabilească data plă ii. În legătură cu imposibilitatea plă ii dividendelor pentru lipsa lichidită ilor. apelanta sus ine că întârzierea plă ii dividendelor a fost cauzată de alte priorită i în domeniul asigurării cu materiale şi materii prime şi plata salariilor. reproducem un caz în care Tribunalul Braşov a admis ac iunea şi. sanc ionată de art. criteriile de împăr ire a beneficiilor. pentru considerentele expuse înainte de prezentarea spe ei. vol. pe care deja le-am discutat mai sus. 19 18 5 . Bucureşti. Împotriva sentin ei a declarat apel pârâta. în absen a unor beneficii reale. din care rezultă că dividendele constituie cotă-parte din profitul real al societă ii care se distribuie asocia ilor. p. în Practică judiciară în materie comercială. Ed. 31/1990 a societă ilor comerciale nu cuprinde vreo referire la scaden a plă ii dividendelor. 31/1990. 105. II. s-a argumentat că sunt posibile şi excep ii). dar au caracter periodic şi incert. 1844/1938. 2721 pct. asocia ii ar fi în imposibilitate de a intra în posesia dividendelor. decizia nr. 1991. Periodicitatea este anuală de obicei anuală (deşi. Distribuirea de dividende. Curtea de Casa ie III. 2 din Legea societă ilor comerciale.. 218. societă ile nu distribuie dividende. după deducerea cheltuielilor şi a cotelor destinate fondului de rezervă şi amortizare. fosta Curte de Casa ie subliniind într-o decizie că „dividendele au caracter de presta iuni periodice care nu se pierd prin faptul că în unii ani. periodicitatea repartizării şi modul de imputare al pierderilor sunt lăsate de lege pe seama voin ei păr ilor. şi nu în ideea de a gratifica societatea sau pe unii asocia i18. Dividendele se stabilesc de regulă în urma C. sunt de observat dispozi iile art. Lumina. 4. dar acest calcul a fost scriptic. Nici în hotărârea adunării generale a ac ionarilor (A. constituie o faptă ilicită. dar numai în anumite condi ii. Aşa cum am argumentat deja. deoarece acestea sunt stări excep ionale care prin natura lor pot infirma principiile periodicită ii înscrise în lege”19.J. deci hotărârea adunării generale prin care s-au stabilit dividendele ar fi lipsită de efecte. Incertitudinea dividendelor reflectă existen a sau lipsa profitului realizat prin activitatea statutară. întrucât la înfiin area ei fiecare asociat a dat aportul său în scopul de a ob ine un anumit avantaj (beneficiu).Instan a supremă a arătat că dreptul asocia ilor la dividende reprezintă dreptul de a ob ine o cotă parte din beneficiul realizat de societate prin efectuarea actelor comerciale. şi cheltuielile de judecată. ar însemna că stabilirea dividendelor are un caracter pur formal. odată stabilite dividendele prin hotărâre a adunării generale. fiind de regulă. a obligat-o pe pârâtă să-i plătească reclamantei suma datorată cu titlu de dividende. cum am văzut. Cuantumul dividendelor se calculează în raport cu totalul beneficiilor. La încheierea exerci iului financiar pe anul 1997 s-a calculat dividendul ce se cuvenea pentru o ac iune. În acest sens. Dar. deoarece nu existau lichidită i pentru a-l plăti. 67 din Legea nr. Dividendele sunt venituri ale asocia ilor. sincronizată cu bilan ul contabil al societă ii comerciale întocmit la finele exerci iului financiar. dar nu obligatoriu. fa ă de ac ionari crean a devine lichidă (adică determinată) şi exigibilă (scadentă) şi nu mai este necesară încă o hotărâre a adunării generale prin care să se stabilească data plă ii acestora. Apelul a fost respins ca nefondat. (3) din Legea societă ilor comerciale]. din cauza lipsei de beneficiu.G. în consecin ă. Dividendele se atribuie de obicei anual. 67 alin.A. sus inând că din niciun act anexat la dosar nu rezultă scaden a plă ii dividendelor. în Culegere de decizii pe anul 1996. iar dividendele se vor plăti numai din beneficiile reale [art. Pe de altă parte. decizia nr. 191 din 20 februarie 1996. p.S. Aspecte privind scaden a dividendelor Cunoaşterea momentului scaden ei dividendelor are importan ă mare în privin a calculului şi virării impozitului pe dividende.) prin care sau stabilit dividendele nu s-a trecut vreo dată scadentă şi nici chiar Legea nr.

când prin hotărâre A. stabilindu-se şi repartizarea profitului şi dreptul reclamantei la plata dividendelor în sumă de 177. constatându-se că obliga ia pârâtei de a-i plăti reclamantei dividendele este o 20 C.R. Cu alte cuvinte. Faptul că hotărârea A. decizia nr.438 mii lei. 258/Ap din 8 iunie 2000. indiferent de motiv. în conformitate cu prevederile art. obliga ia este condi ională când perfectarea ei depinde de un eveniment viitor şi incert. Rezultă că dreptul reclamantei la ac iune pentru plata dividendelor s-a născut la data de 10 aprilie 1997. obliga ia condi ională nu se perfectează decât după îndeplinirea evenimentului. la Registrul Comer ului şi publicarea sa în Monitorul Oficial. Prescrip ia drepturilor asupra dividendelor – solu ii ale instan elor Prescrip ia dreptului la ac iunea pentru plata dividendelor începe să curgă de la data aprobării bilan ului contabil prin hotărâre A.G.. să exercite toate actele conservatoare dreptului său”. Apelul este neîntemeiat.A. Potrivit art. cunoaşterea scaden ei dividendelor este importantă ca moment posibil de la care pot fi încasate dividendele. 6 .încheierii bilan ului contabil la sfârşitul anului financiar. 131 din Legea nr.G. (3) C.G. Un moment important (momentul maxim până la care se pot încasa dividendele) este conferit de împlinirea prescrip iei pentru aceste dividende. prescrip ia începe să curgă de la data când s-a împlinit condi ia sau a expirat termenul. 36 alin. Între asocia i efectele hotărârii se produc chiar în lipsa formalită ilor de publicitate. (1) Prin sentin ă tribunalul a admis excep ia prescrip iei dreptului material la ac iune invocată de pârâtă şi. nu au fost îndeplinite până la data înregistrării ac iunii la tribunal. dividendele pot fi încasate după doi ani de la hotărârea A.civ. În dezvoltarea motivelor de apel se arată că.. 1017 C. trebuia înregistrată la Oficiul Registrului Comer ului pentru ca aceasta să fie executată a dus la asimilarea acestei obliga ii cu o condi ie suspensivă.G. se depun în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comer ului pentru a fi men ionate în registru şi a fi publicate în Monitorul Oficial. Potrivit art. evenimentul consta în înregistrarea hotărârii A. 31/1990 dispune în mod expres că dreptul la ac iunea în restituirea dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor. hotărârile A.A. Formalitatea de înregistrare a hotărârilor adunării generale în registrul comer ului are ca scop opozabilitatea fa ă de ter i a acestor hotărâri. în consecin ă. p.fisc.. 279.C. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalită i. a respins ac iunea formulată de reclamantă având ca obiect obligarea pârâtei la plata de dividende.. Ca urmare. în Revista de Drept Comercial nr. Dat fiind faptul că formalită ile de înregistrare la O. 31/1990 republicată.A. înaintea îndeplinirii condi iei. 1004 C.A. 5. 2/2002. iar potrivit art. după ce se iau în calcul toate datoriile societă ii.civ.A. În acest sens reproducem două decizii de referin ă. Articolul 7 alin.A.G. impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv. 167/1958 stabileşte că în cazul în care dreptul este sub condi ie suspensivă sau cu termen suspensiv. 5 din Legea nr. astfel că nu se poate invoca lipsa disponibilului bănesc pentru neplata acestora20. iar în cazul în spe ă. Aşa cum am arătat.A.. impozitul pe dividende care trebuie re inut se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul. a fost aprobat în unanimitate bilan ul pe anul 1996. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale. (3) din Decretul nr. reclamanta a considerat necesară conservarea drepturilor sale prin introducerea cererii de chemare în judecată în conformitate cu art. 1016 C. partea a IV-a. Braşov.G. chiar dacă nu au fost încă plătite. potrivit căruia „creditorul poate. Articolul 67 pct. dar plata impozitului pe dividende se face cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care acestea au fost repartizate.civ.

279 şi urm. a fost respins apelul şi s-a men inut sentin a atacată ca fiind temeinică şi legală21.A. aceeaşi spe ă apare în Revista de Drept Comercial nr.. 167/1958 şi art.494. prin introducerea cererii de chemare în judecată în conformitate cu dispozi iile art. „B” S. dividendele devin drepturi de crean ă exigibile ale asocia ilor împotriva societă ii.A. excep ia de prescrip ie extinctivă invocată de intimata pârâtă este întemeiată.018 lei daune moratorii. în raport de prevederile art. În motivarea apelului s-a arătat în esen ă. Lumina Lex. Distribuirea dividendelor este decisă de adunarea generală a ac ionarilor şi. republicată. titularii lor putând să se înscrie în cazul falimentului societă ii. având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 115. 7 din Decretul nr. 131 din Legea nr. 1186 Cod civil prescrip ia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la ac iune. în conformitate cu prevederile art.G.A.588 lei. 1016 C. Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalită i.S. 100. Re inerea şi declararea impozitului pe dividende pentru persoanele juridice. Până la îndeplinirea condi iei suspensive dreptul nu poate fi exercitat.G.946. Buletinul Jurispruden ei. la data de 11. era îndreptă it să primească cota parte din beneficiul realizat de intimata pârâtă.1996 beneficiile fiind individualizate. 3 şi 4 din Decretul nr. 2/2002. întrucât publicarea hotărârii A. în Revista de Drept Comercial nr.A.04. formalitatea înscrierii hotărârii A. (2) Prin sentin a civilă nr. p.A. decizia nr. în calitate de asociat. 565/Ap din 2 noiembrie 2000. Până la data înregistrării ac iunii la prima instan ă formalită ile de mai sus nefiind îndeplinite. şi nu de valabilitate22.G.P. Idem. Ed. 2000. Bucureşti. din acel moment. apelantului reclamant cuvenindu-i-se suma de 49. 22 21 7 . p.440. 5/2002. Scaden a pentru sumele datorate de societă ile comerciale cu titlu de dividende către ac ionari este determinată de data aprobării bilan ului contabil de către adunarea generală a ac ionarilor. 140-141. 31/1990. solicitând desfiin area sentin ei şi rejudecarea cauzei. Ac iunea introductivă fiind înregistrată la prima instan ă la data de 14 aprilie. s-a decis distribuirea dividendelor. 223/C din 15 februarie 2000 a Tribunalului Braşov a fost admisă excep ia de tardivitate şi în consecin ă a fost respinsă ac iunea formulată de reclamantul F. Conform procesului-verbal din 4 aprilie 1996 al A. Apelul este nefondat. ca orice alt creditor. trebuia înregistrată la oficiul registrului comer ului pentru ca aceasta să poată fi executată a dus la asimilarea acestei obliga ii cu o condi ie suspensivă. decizia nr. (1) şi (2) din Legea nr. sub formă de dividende.1. 352/Ap/2000. la masa falimentară.G. 167/1958. au devenit drept de crean ă individual al apelantului. în contradictoriu cu pârâta S. 31/1990. vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comer ului pentru a fi men ionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial.570 lei dividendele datorate pentru exerci iul financiar 1995 şi 65.obliga ie pură şi simplă. 6. reprezentând: 49. în calitate de ac ionar. în Monitorul Oficial este o condi ie de opozabilitate. iar dacă dreptul este sub condi ie suspensivă sau cu termen suspensiv.civ. 67 alin. Regula Idem. republicată. Aşadar. Apelantul reclamant. Dispozi iile legale invocate de apelant nu au aplicabilitate în spe ă.G. în condi iile prevăzute de art.570 lei. S-a mai arătat că. că potrivit art. prin care s-au stabilit aceste dividende neputând fi interpretată ca o condi ie care afectează această obliga ie. p. Faptul că hotărârea A. prescrip ia începe să curgă de la data când s-a îndeplinit condi ia sau a expirat termenul.A. hotărârile A. Termene de plată a impozitului 6. fa ă de apelanta pârâtă.946. apelantul a considerat necesară conservarea drepturilor sale.C. Împotriva hotărârii de mai sus a declarat apel reclamantul. exercitarea acestuia depinzând de îndeplinirea condi iei.

L. c) distribuiri efectuate cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participan i. a) C. potrivit prevederilor titlului II al Codului fiscal. de asemenea. calculează dividende brute. către bugetul de stat.C. (2) C. plăteşte impozit pe profit. aşa cum este normal.R.000 lei. va primi 9. începând cu 1 ianuarie 2009. „A” S. dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil [art. societă i-mamă. de la o filială a sa situată într-un stat membru Pentru aceasta persoana juridică română trebuie să întrunească cumulativ următoarele condi ii: 1.R. 201 alin.fisc.]. „B” S. de asemenea.R. Nu intră sub inciden a prevederilor referitoare la impozitarea dividendelor: a) distribuiri de titluri de participare suplimentare. cumulativ. 1-3.R. în cazul în care persoana juridică română îndeplineşte cumulativ condi iile prevăzute la pct. Exemplu: S. 8 . de 10.C.fisc.L.L. să declare şi să plătească impozitul pe dividende. fără posibilitatea unei op iuni sau exceptări. b) distribuiri în legătură cu dobândirea (răscumpărarea) de către o societate comercială de ac iuni proprii potrivit Legii nr. astfel încât S.C. prin re inere la sursă.R. 2. am avea o cotă de impozitare împovărătoare şi chiar – în unele interpretări – o dublă impozitare.L. plătită către o persoană juridică română [art. din punctul de vedere al impozitului pe profit: a) dividendele primite de o persoană juridică română. „B” S. După data aderării României la Uniunea Europeană sunt.2. din titlurile de participare ale acesteia la data plă ii dividendelor. la data înregistrării venitului din dividende de ine participa ia minima prevăzută la pct. „B” S. respectiv 10%. societate-mamă.].C. cuvenite S. re ine la sursă 10% din dividendele brute. „A” S.O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obliga ia să re ină. (4) C. neimpozabile şi dividendele primite de persoana juridică română prin intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru. S. pe o perioadă de 2 ani împlini i până la data plă ii acestora.fisc. În schimb. b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre.000 lei nu se mai includ în calculul profitului impozabil pentru S.R. alte condi ii: 1.C. 2. 6. Sunt. Aceşti 9. „A” S.L.]. neimpozabile şi. 3. În caz contrar. 20 lit.L. începând cu anul 2009. Cotă Dividendele sunt supuse impozitării. să aibă una dintre formele de organizare prevăzute de lege [a se vedea art. care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre De data aceasta persoana juridică română trebuie să întrunească. S.C. este ac ionar la S. efectuate în legătură cu o opera iune de majorare a capitalului social. Prevederile men ionate (care corespund capitolului VI al impozitului pe profit din Codul fiscal) nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române dacă beneficiarul dividendelor de ine minimum 15%. „B” S. pe o perioadă neîntreruptă de cel pu in 2 ani. 31/1990 privind societă ile comerciale. care nu modifică pentru participan ii la persoana juridică respectivă procentul de de inere a titlurilor de participare. cu o cotă de 10% din suma acestora. respectiv minimum 10%. de ine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru. 36 alin.000 lei.L.R.C..

începând cu anul 2009. respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice străine dintr-un stat membru. Aceste prevederi se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.fisc. 20 C. „B”) de la o altă persoană juridică română (de la S. beneficiază şi ele de prevederile art. 36 C. Problema care se pune este următoarea: persoanele juridice care. Aten ie! Prevederile de la lit. începând cu data de 1 ianuarie 2009. „B”. să declare şi să plătească impozitul pe dividende. ceea ce s-a 9 .C. re inut către bugetul de stat. Este de semnalat că aplicarea prevederilor alin. impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv. Venituri neimpozabile Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoană juridică română. la data înregistrării venitului din dividende de către sediul permanent din România. nu se consideră că are sediul fiscal în afară Uniunii Europene. (4) al art. 36 C. dividendele încasate de o persoană juridică română. se prevede: „Art.fisc. 4. persoana juridică străină de ine participa ia minimă prevăzută la pct. 20. pe o perioadă neîntreruptă de cel pu in 2 ani. dacă beneficiarul dividendelor de ine minimum 15%. Prin art. 5. de ine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru. de S. respectiv 10%. fără posibilitatea unei op iuni sau exceptări. prin stopaj la sursă (nu se acordă dividendele până nu se calculează şi re ine impozitul pe dividende). (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române. Astfel: a) art. 20) pe „Venituri neimpozabile2 la beneficiarul dividendelor (la S. b) În baza prevederilor art. dividendele supuse impozitului pe dividende la plătitor. „Venituri neimpozabile”.fisc. În baza acestor prevederi legale. 20 C. pe o perioadă de 2 ani împlini i până la data plă ii acestora. scapă definitiv de la impozitare. care se încadrează în prevederile alin. 2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română. respectiv o participare minimă de 10%. 36 C. în acest exemplu). este considerată a fi rezident al statului membru respectiv şi. (4) al art. sunt scutite de la plata impozitului pe dividende. în conformitate cu legisla ia fiscală a statului membru. dividendele încasate de o persoană juridică română de la o altă persoană juridică română se supun o singură dată impozitării. „A”) se înregistrează (în baza art. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale. încasate de o persoană juridică română (spre exemplu. în sensul că se înregistrează cu dividendele respective (neimpozitate la plătitor) pe „Venituri neimpozabile”? Într-o asemenea interpretare.fisc. „Venituri neimpozabile”.C. (4) al art. în temeiul unei conven ii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat ter . 3. a) şi b) nu se aplică profiturilor repartizate persoanelor juridice române. astfel cum se prevede în acest articol. la persoana juridică plătitoare.fisc.fisc.fisc. 20 C.”. 4. (3) Impozitul pe dividende care trebuie re inut se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.fisc.C. în conformitate cu legisla ia fiscală a unui stat membru.2. din titlurile de participare ale acesteia la data plă ii dividendelor. plăteşte. 36 C. arată că: 1) O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obliga ia să re ină. în legătură cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru. 20 C. ridică probleme deosebite şi din punct de vedere al art. în baza alin. impozit pe profit sau un impozit similar acestuia.

Bucureşti. p. Casa de Presă şi Editură Tribuna. 12/2007. 2006. sec ia comercială. p. • Plătitorii de venituri au obliga ia depunerii formularului în format electronic. 27 D. 8. Explica iile teoretice şi practice ale Codului de Procedură Fiscală. Medeşan. pe beneficiarii de venit”. Dreptul Finan elor publice. re inerii şi virării impozitului pe dividende cu regim de re inere la sursă completează formularul 205 „Declara ie informativă privind impozitul re inut pe veniturile cu regim de re inere la sursă. 218. 26 D. Codul de procedură fiscală adnotat. 31/1990 reglementează. în Tribuna Economică nr. în Curierul fiscal nr. Norme legale privind dividendele înscrise în reglementări contabile conforme cu directivele europene 9. Alexandru. 51. Declararea veniturilor din dividende Cu privire la declararea veniturilor din dividende sunt de făcut următoarele precizări24: • Potrivit Ordinului ministrului finan elor publice nr. Of. • Termenul de depunere a formularului 205 este până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat şi se înscrie acest impozit pe fiecare beneficiar de astfel de venituri. listat pe hârtie şi ştampilat. Anghel. Petică Roman. inclusiv. N. nr. el devine un drept de crean ă individual. 185/200725. Termenul se calculează de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-ar împlini de fapt prescrip ia. 191/20 februarie 1996 în Buletinul Jurispruden ei pe 1996.01. Termenul de prescrip ie în materie fiscală (5 ani) este mai mare decât în dreptul comun (3 ani – termen general). pe suport magnetic sau optic. p. 2000.J. Grigorie-Lăcri a. M. Semnalăm acest caz deoarece el se adaugă discriminării dintre impozitarea persoanelor fizice (16%) şi cea a persoanelor juridice (10% la sursă sau … deloc). cod 14. Conform Codului de procedură fiscală.13.. plătitorii de venit care au obliga ia calculării. cât şi ale Codului fiscal23. Reglementarea dividendelor. Ed. Rosetti. declara ia se completează şi se depune de către persoana juridică română stabilită prin contractul de asociere. p. 28 C. în principal. pe de o parte. care are obliga ia de a calcula. Rosetti. T. 24 23 10 . 9/2007. Suportul magnetic sau optic va fi înso it de borderoul centralizat. potrivit legii. 236. 198. Ed. I. Legea nr. 2005. decizia nr. Sibiu. 19. care prin organele sale administrativ-financiare îşi valorifică politica fiscală. Ra iunea constă în faptul că trebuie protejat interesul statului. 9. Dascălu. 115 din 15 februarie 2007. dreptul la beneficii nu va mai fi un drept social. Balaban. cu toate consecin ele care decurg din el28. E limpede că acest mod de calcul poate avea ca efect în unele cazuri lungirea termenului de prescrip ie la o durată de aproape 6 ani27.13/1. Sanc iuni în caz de neplată a impozitului pe dividende În cazul în care impozitul pe dividende nu este plătit la termen. Dobânzile aferente dividendelor neplătite Din momentul stabilirii de către adunarea asocia ilor a dividendelor cuvenite acestora. p. pe de altă parte. termenul de prescrip ie general – aşadar.1. şi în cazul impozitului pe dividende – este de 5 ani. • În cazul asocierilor între persoane fizice şi persoane juridice române. C.considerat pe drept cuvânt că este contrar atât principiilor generale de echitate fiscală şi socială. 7. 25 M. Bucureşti. este generată de numărul mare de contribuabili posibil rău-platnici26. Dividendele sunt purtătoare de dobânzi. 9. Dividendele neimpozabile. p. Brăgaru. re ine şi vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor. persoana juridică este obligată la plata majorărilor de întârziere începând cu ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de plată şi cu data plă ii efective a impozitului. A.S. iar.

dividendele sunt beneficii rezultate din activitatea societă ii şi se împart propor ional cu cota de participare a ac ionarilor la capitalul social. (1) lit. iar din momentul stabilirii dividendelor de către A.29 („Datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile”). în cazul persoanelor juridice.fisc. 67. din profitul stabilit. adăugăm noi). respectiv cu cota de impozit pe profit/venitul microîntreprinderilor. ed. (1) lit. în temeiul art.. I. 2000. dar aceste dobânzi trebuie să fie plătite. pe baza bilan ului contabil pe un anumit an. p. întrucât aportul asocia ilor şi dividendele sunt două categorii ce au natură juridică diferită. 31/1990. 68 şi asupra dividendelor este greşită. respectiv vărsăminte la buget. fundamental. De regulă. Băcanu. 43 C. că aplicarea art. sec ia comercială. 185. în cazul dividendelor încasate de persoanele fizice. b) dobânzile asupra dividendelor se impozitează conform art. În notele explicative întocmite la încheierea exerci iului financiar se prezintă propunerea de repartizare a profitului net pentru dividende.A. 67 din Legea nr.com. p. Potrivit prevederilor art. Solu ia instan ei supreme este concordantă cu prevederile ulterioare în materie fiscală: potrivit pct. C.A. dividendele repartizate de inătorilor de ac iuni. precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit. decizia nr. ac ionarul sau asociatul dobândeşte un drept de crean ă împotriva societă ii. rezultând că şi dreptul ac ionarilor/asocia iilor la dividende se naşte de la această dată. un bun exemplu de concordan ă între practica judiciară în materie comercială şi modul de reglementare în materie fiscală.fisc. 6/2002. Regimul juridic al dobânzilor. 19.. Medeşan. 11 29 .G. a) C. cit.dividendele în art. Instan a de recurs – instan a supremă – a arătat. instan a de apel a aplicat art. vor fi reflectate în contabilitate în perioada de după aprobarea situa iilor financiare anuale de organele abilitate. Balaban. al oricărui ac ionar (şi asociat. 30 I. În lege nu se face nicio referire privitoare la dobânzi aferente dividendelor. propuse sau declarate după data bilan ului. 675 din 5 februarie 2002 a Cur ii Supreme de Justi ie. (1) le defineşte ca fiind cota-parte din beneficiul ce se va plăti fiecărui asociat. În acest caz însă avem două regimuri fiscale diferite: a) dividendele primite de persoanele fizice se impozitează cu 16% potrivit art. sec ia comercială. Ed. 222 din Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 68 din lege.. dimpotrivă. în Revista de Drept Comercial nr. repartizarea profitului se aprobă de organele abilitate în perioada următoare exerci iului financiar încheiat. iar scaden a pla ii este cea stabilită tot de A. nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilan ului. Dreptul la dividende – a arătat în continuarea instan a supremă – este un drept social. Într-un caz. întârzierea pla ii este sanc ionată cu plata de dobânzi. 1120 din 19 februarie 2002.G. sumele reprezentând dividende. Dividendele având natura juridica a unor crean e comerciale. în sensul aceleiaşi solu ii.J. 1. motiv pentru care şi înregistrarea în contabilitate se efectuează în aceeaşi perioadă30.752/2005. a II-a. iar în alin. Dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul ac ionarului/ac ionarilor de a le încasa. 65 alin. În acest sens. Lumina Lex. A. care se referă la aportul asocia ilor privitor la care se men ionează că nu este purtător de dobânzi. op.S. b) C. considerând ca această reglementare este aplicabilă şi dividendelor.. aşa cum am arătat. Este. a se vedea: decizia nr. 65 alin. Bucureşti.