You are on page 1of 4

Rok 1, Prof. W.

Lukaszewski
Sem.1.

PSYCHOLOGIA OGOLNA
1). Wedug psychoanalitykw struktur osobowoci poddawan silnym naciskom jest: a). Id b). Ego c). Obie struktury d). adna z tych struktur 2). Popdy s: a). Wrodzone b). Wyuczone c). Obie podane tu opcje d). adna z przytoczonych tu opcji 3). Wedug Freuda libido to: a). Sia lkw z okresu dziecicego b). Efekt walki rnych struktur osobowoci c). Seksualna sia ycia d). Sia mechanizmw obronnych 4). Grupa kontrolna rni si od eksperymentalnej przede wszystkim tym e: a). Ma jak najwicej cech wsplnych z eksperymentaln ale nie jest poddana dziaaniom zmiennej niezalenej b). Ma jak najwicej cech odmiennych od eksperymentalnej ale jest poddana dziaaniom zmiennej niezalenej c). Obie opcje d). adna opcja 5). Mnemotechnika to: a). Uywana gwnie w okresach redniowiecza i Renesansu sztuka doskonalenia pamici b). Odkryta w Staroytnej Grecji sztuka dyskutowania c). Sztuka szybkiego czytania d). Teoria uczenia si 6). Neuron najczciej ma: a). Kilka dendrytw b). Kilka aksonw c). Obie wymienione tu odpowiedzi d). adna

7). Nauczyciele zarabiaj rednio 650 z miesicznie, pocztkujcy- 450 z. Proponowana podwyka wszystkich pensji o 50 z wywoaa oburzenie nauczycieli o wyszym stau. Oburzenie to moemy wyjani, powoujc si na: a). Prawo wszystko albo nic b).realia ycia codziennego c). Prawo efektu d). Prawo Webera 8). Optymistyczny styl wyjaniania wie si z: a). Przypisywaniem sukcesw sobie b).tumaczeniem niepowodze brakiem zdolnoci c). Obie podane opcje d). adna z podanych opcji 9). Gwn metod uczenia si nowych znacze jest: a). Warunkowanie klasyczne b). Warunkowanie instrumentalne c). Oba wymienione tu rodzaje warunkowania d). aden z wymienionych tu rodzajw warunkowania 10). Przewodzenie impulsw w ukadzie nerwowym odbywa si dziki: a). Podziaowi mitochondriw w ciele neuronu b). Zmianom struktury DNA c). Przepuszczalnoci bon wypustek neuronu d). Kurczeniu si wypustek neuronu 11). O najsilniejszym zwizku dwch badanych zjawisk wiadczy wspczynnik korelacji: a). = -1,15 b). =-1,0 c). = -0,67 d). = -0,37 12). Deprywacja sensoryczna to: a). Znaczne obnizenie poziomu stymulacji b). Technika zmniejszania podatnosci na sugestie c). Paradoksalna reakcja na wzmocnienei nieregularne d). Redukcja doplywu bodzca z wnetrza organizmu 13). Wedlug Schachlera i Singera a). pobudzenie nie jest wazne dla procesu emocjonalnego b). Pobudzenie okresla intensywnosc emocji c). Pobudzenie jest emocji d). adna z tych trzech opcji 14). Reakcja wyuczona ma charakter dowolny. Moe powstac w wyniku: a). Warunkowania instrumentalnego b). Habitutacji c). Wdrukowania d). Wszystkich trzech opcji

15). Pojecie najmniejszej intensywnosci bodzca zdolnej do wywolania reakcji w 50% sluzy do zdefiniowana: a). Progu dolnego b). Progu absolutnego c). Progu wytrzymalosci d). Wszystkich progow 16). Narzady- miesnie lub gruczoly ktre realizuja polecenia zawiadujacych poszczegolnymi funkcjami osrodlow wyzszych nazywamy: a). Efektorami 17). Wedlug wspolczesnych terorii spostrzeganie jest: a). Suma wrazen b). Potencja wrazen c). Czyms wiecej ni wrazenia d). adna z opcji nie jest poprawna 18). Stany swiadomosci mona opisac na podstawie: a). Danych introspekcyjnych (samoopisu) b). Bioelektrycznej aktywnosci mozgu c). Obu wymienionych metod d). Zadnej z wymienionych metod 19). Badania wykazaly ze u ludzi praworecznych dominuje lewa polkula. Oznacza to ze: a). Prawa polkula jest poslusznym wykonawca b). Prawa polkula jest rezerwopwym zastepca c). Prawa polkula ma ograniczone mozliwosci kontroli mowy d). Prawa polkula jest mniejsza od lewej 20). Gromadzenie doswiadczenia umozliwia m.in.: a). Habituacja b). Wdrukowanie c). Obie te opcje d). adna z wymienionych opcji 21). Receptory to narzady sluzace do: a). Odbioru bodzcow ze swiata zewnetrznego b). Odbioru bodzcow ze swiata wewnetrzneggo c). Obie wymienione tu opcje d). adna z wymienionych opcji 22). Spostrzeganie a). Dostarcza danych pamieci b). Czerpie dane z pamieci c). Obie odpowiedzi sa poprawne d). adna z tych odpowiedzi nie jest poprawna 23).podejscie logiczne w badaniach myslenia wiaze si z badaniem pojec: a). Prototypowych

b). Sztucznych c). Podstawowych d). Naturalnych 24). Definicje operacyjne obejmuja: a). Okreslanie zjawisk na poziomie empirycznym b). Okreslanie zjawisk na poziomie teoretycznym c). Obie podane tu opcje d). Zadnej z podanych tu opcji

25). Trafnosc naszych domyslow jakie bdzie nastepne wypowiedziane slowo jest moliwa dzieki: a). Transformacjom struktury glebokiej wypowiedzi b). Transformacji struktury powierzchniowej wypowiedzi c). Znajomosci prawdopodobienstwa pojawienia si slow i ich zwiazkow d). Zmniejszeniu si dystansu poznawczego 26). W badaniu testowym inteligencji stwierdzono ze iloraz inteligencji 8-letniego Marcina wynosi 150. wynik ten oznacza ze Marcin a). Rozwiazal 150 zadan testowych b). Rozwiazal 150% zadan dla swojego wieku c). Rozwiazal zadania przeznaczone dla 8- latka oraz zadania dla wyzszych grup wiekowych d). adna z trzech tu wymienionych opcji 27). O odrebosci przypominania i rozpoznawania swiadczy: a). Korelacja miedzy wynikami egzaminiu i egzaminu z otwartymi pytaniami b). Amnezja wsteczna c). Znieksztalcenie pamieci o zdarzeniu przez zdareznie pozniejsze d). Zjawisko mam to na koncu jezyka 28). Najwyzsze stadium rozwoju poznawczego to a). Myslenia dedukcyjnego b). Myslenia indukcyjnego c). Operacji formalnych d). Operacji postkonwencjonalnych Poprawne Niewiadomo