You are on page 1of 3

Bylos semestrui. Specialioji dalis (2012 m. pavasaris) 2 tema Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos sistema.

Europos valstybių baudžiamosios teisės specialiosios dalies ypatybės. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies tarptautinės dimensijos. 1. 2005 m. birželio 16 d. Teisingumo teismo sprendimo byloje Pupino (C-105/03) santrauka; 2. 2008 m. liepos 11d. Teisingumo Teismo nutarties byloje Babanov (C-207/08) santrauka; 3 tema Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teoriniai pagrindai. 3. B.byla 2k-162/2009 LAT dėl baudžiamojo įstatymo laiko 4. Minimalaus gyvenimo lygio dydis ir nusikalstamų veikų kvalifikavimas. 2K-348/2008, T.pr. 30. 4 tema. Nusikalstamos veikos žmogaus gyvybei ir sveikatai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei. 5. Nužudymas. T.Pr. Nr.16, p.231; Nr.2k- 647/2001 6. Nužudymas, padarytas peržengus būtinosios ginties ribas, Nr.2k-93/2004, Tpr.21,p.102. 7. Nužudymas kankinant ar kitaip itin žiauriai ir dėl chuliganiškų paskatų. Nr.2k661/2003,Tpr.20, P.142. 8. Dviejų ar daugiau žmonių nužudymas. T.Pr.25 p.251, 2k-423/2006 9. 129 str. 2 d.2, 11 punktai. 2k-210/2007 10. priežastinis ryšys- 2k-354/2007 11. kaltė- 2k-P-247/2009, T.pr.32. 12. Kazusas- 2k-809/2004; 13. tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas- 2k-854/2007 14. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo- 2k-132/2007; 15. Nesunkus sveikatos sutrikdymas ir viešos tvarkos pažeidimas- 2k-82/2007; 16. Fizinio skausmo sukėlimas ir viešosios tvarkos pažeidimas - 2k-652/2007; 17. Būtinoji gintis vs. Sveikatos sutrikdymas- 2k-394/2007; 18. Neteisėtas abortas- 2k-7-226/2009; T.pr. 32 19. Palikimas pavojingoj padėtyje.2k-649/2004 20. Grasinimas nužudyti 2k-142/2007; 21. Terorizavimas- 2k-454/2007; 5 tema. Nusikalstamos veikos žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, ir žmogaus laisvei. 22. Seksualinis prievartavimas. 2k-854/2003; 23. Seksualinis prievartavimas, įžeidimas 2k-63/2008, T.pr.29; 24. Tęstinė veika vs.daugetas (seksualiniai)-2k-670/2007; 25. Kitoks fizinis sąlytis- 2k-725/2007; 26. Neteisėtas laisvės atėmimas- 2k-304/2008, T.pr. 30; 27. Prekyba žmonėmis 2k-503/2010; 28. Prekyba žmonėmis, neteisėtas gabenimas. L.Apel.teismo nutartis Nr.1A- 131/2010. 6 tema. Nusikalstamos veikos asmens garbei ir orumui bei vaikui ir šeimai. 29. Šmeižtas. 2K-7-408/2007 30. Šmeižimo nebuvimas- 2A-1/2009; 31. Įžeidimas vs. Viešos tvarkos pažeidimas 2k-537/2008 32. Vengimas išlaikyti vaikus.2k- 7 -68/2009, T.pr.31 33. Vaiko palikimas. 2k-327/2004 34. Vaiko pagrobimas 2k-7-127/2008

padaryta įsibraunant į patalpą. t.21.261. 9 tema. 63. T. P. 54. nr. Bendrininkų atsakomybė plėšime.33 69.p.Pr. 30.2k-649/2006.pr. p. Nr.26. T.2k-279/2006 65.2k-7-393/2005. Turto prievartavimas. p.145. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės. 2k-387/2008. Įsibrovimas į būstą ir grasinimas smurtu.193/2002 55. Nr.pr.Pr. Nusikalstamos veikos transporto eismo saugumui. Vagystė v.131. Nr. Byla Smith and Grady vs.146.2k-127/2010. viešajai ir valdymo tvarkai.135.2k.29. Nr. Riaušės.2k-251/2004.Tpr.207. Turto pasisavinimas.2k-649/2004 68.pr. Nr. Sukčiavimas. Turtinės žalos padarymas apgaule arba piknaudžiaujant pasitikėjimu. Nepagarba teismui. Sukčiavimas. Kalinio pabėgimas. Susižinojimo neliečiamumo pažeidimas 2k-216/2007 38. Dėl atsakomybės pagal BK 170 str.2k-381/2008. p.Tpr.pr.30. .25. 62.239.pr.32 56. T. Nr. Nr. kuriam uždėtas areštas. Skolininko nesąžiningumas T. 40. 2k659/2004. 61. T. t. Elektros vagystė-2k-27/2008 46.2k-525/2003.plėšimas 2k-73/2007.2k-432/2009. dokumentų klastojimas. Palikimas be pagalbos.Pr.252/2001 36.7 tema. Nr.Pr. Nusikalstamos veikos asmens socialinėms teisėms bei teisingumui. Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo nebuvimas.Nr. t.2k. Vagystė iš apyvartos išimtų daiktų. T.2k. T. Nr. 72.p. 50.148.26.757/2002 52. T. T.Pr. Nr. T. 2k-102/2008.pr. perleidimas. Kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas. 67. Kelių transporto eismo saugumo ir transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas.2k. Nr.pr.19. 47.2k-308/2007. Turto sužalojimas visuotinai pavojingu būdu. Nr. p. T. T. Plėšimas.27.137. P.pr. T. p. Nusikalstamos veikos asmens privataus gyvenimo neliečiamumui bei asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei. Buto neliečiamybės pažeidimas ir pareigūno vardo pasisavinimas-2k.778/2002 66.Pr.pr. Nr. 32 51. t. T.p.355/2005 49. 64.22. Turto pasisavinimas.196. Sukčiavimas panaudojant mokėjimo kortelę. p. Nr. Vagystė. Vagystė (tęstinė).17.133/2003 53. Melagingi parodymai. 2k-91/2010 8 tema.20. 71.293.Pr. p. Vagystė. Nr.23. 2k-7-232/2007 45.20. p. Viešos Tvarkos pažeidimas.2k. Vagystė paliktų be priežiūros daiktų. 59.Pr.262.22. kai gresia pavojus žmogaus gyvybei.18. savavaldžiavimas.2K-169/2010.25. T. Darbų saugos reikalavimų pažeidimas.2k—543/2004. Nr. 35. p. t.Pr.31 44. p.18. Non bis in idem principo taikymas eismo pažeidimuose.pr.113.24. Plėšimas. 34.pr. Didelės vertės svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas. 10 Tema.213/2006 57.2k-361/2009. vengimas atlikti bausmę.2k. p.259. Nr. 41.2k. padarytas panaudojus peilį. p.149.16. Trukdymas antstolei. T.Tpr. 2k-639/2010 37. Turto. Nr.pr.243. 43. 48.2k.2k-7-385/2006. turtinėms teisėms ir turtiniams interesams.32.2k-188/2007 60.87/2006 42.2k-41/2009. T.780/2001 58. 70.pr.2k-692/2003. t.126 Nr. Poveikis liudytojui. Nusikalstamos veikos nuosavybei.Pr. US 39. Nr. 2k-374/2009. 2k-21/2008.

Laikinas pasišalinimas.2k-372/1999 76.184 77. 83. Įtraukimas į prostituciją ir pelnymasis 2k-154/2008. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų. t. 74.32 81.2k-219/2007. Disponavimas pornografinio turinio dalykais-2k-306/2007 84. t. savavaldžiavimas vs.Pr.p. t. Nr. Dėl nelegalaus darbo 2k-125/2007 79. BK vs ATPK.27. 86. 29 80. Mirusiojo atminimo išniekinimas vs.2K-587/2007 75. mirusiojo atminimui. 2k-513/2010. Savavaldžiavimas.34. 2K-7-337/2006.2001 m. Turto prievartavimas 2k-323/2009.513. 78. krašto apsaugos tarnybai. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.2k-107/2004 85. Šmeižimas. 82. Neteisėtas užsieniečių gabenimas.29 .2k. 87.Nr. Kapų išniekinimas.pr.pr. Kario terorizavimas 2k-66/2008.BK 258 str. t.2k-167/2008.pr. 2k-19/2004.pr. Viešos tvarkos pažeidimo nebuvimas.73. Nusikalstamos veikos dorovei. T. Dokumentų suklastojimas 2k-7-200/2008 11 Tema.