You are on page 1of 15

DESCRIEREA GENERALA A NAVEI:

Nava de tip RO-RO, construita conform prescriptiilor R.N.R. Dimensiunile principale ale navei sunt urmatoarele:

   

Lpp=149.57m; B=23.0m; D=15.45m; T=6.70m; Viteza de serviciu=20.4 noduri; Autonomie la incarcare maxima 11000 mile marine.

Descrierea instalatiei de santina


Instala ia de balast are drept scop corectarea pozi iei centrului de mas al navei prin ambarcarea, transferarea i evacuarea peste bord a balastului lichid (ap de mare). Instala ia de balast poate fi interconectat cu instala ia de santin , putnd avea pompe comune i por iuni comune de tubulaturi, ntruct ambele instala ii vehiculeaz ap de mare. Gruparea a dou instala ii diferite ca destina ie este posibil datorit agentului de lucru comun i datorit amplas rii acestor instala ii la nivelul fundului navei. Astfel, se utilizeaz un num r mai mic de pompe, tubulaturi de lungime redus i deci, se reduc masa i volumul instala iilor. Instala ia de balast i instala ia de santin sunt independente numai n zonele navei n care apa poate fi poluat cu reziduuri petroliere (compartimentul ma ini, compartiment c ld ri etc.). Prin desc rcarea m rfurilor generale, n l imea metacentric a navei se reduce iar stabilitatea navei se nr ut e te. Pentru a asigura o stabilitate suficient , n condi ii de naviga ie pe mare agitat , n tancurile de balast se ambarc ap de mare, care se adaug deplasamentului navei goale. Navele maritime de m rfuri generale i de pasageri, mineralierele, petrolierele, navele frigorifice, etc., dispun de instala ii centralizate de balastare a navei. Cantitatea necesar de balast lichid B se ncadreaz n limitele :B = (0,2...0,3) D, pentru navele de m rfuri generale; B = (0,3...0,5) D, pentru navele petrolier (unde, D - deplasamentul total al navei).
1

Sorburile tubulaturilor din tancurile de balast nu au filtre iar arm turile lor de nchidere nu sunt cu re inere, ntruct n tubulatura de balast apa circul n ambele sensuri. Tancurile de balast sunt deservite de tubulaturi independente, n sistem centralizat, fiecare tubulatur ajungnd n compartimentul ma ini printr-un coridor central, amplasat sub puntea dublului fund. Tubulaturile instala iei de balast trebuie s fie amplasate astfel nct s func ioneze i la nclin ri transversale ale navei de maxim 50 i s nu fie expuse nghe rii. Tubulatura de balast trebuie s fie prev zut cu mijloace de golire (arm turi, dopuri, etc.). n instala iile de balast se utilizeaz pompe centrifugale dotate cu mijloace de autoamorsare sau pompe cu piston. Pentru dublarea pompelor de balast pot fi utilizate pompe de serviciu general, pompe de incendiu i pompa circuitului exterior de r cire a motorului principal. n general, pentru ntreaga instala ie de balast, timpul de umplere sau golire a unui tanc este de (8...10) ore, iar pentru cel mai mare tanc al instala iei, 2 ore. Valorile uzuale ale debitului pompelor de balast pentru navele de m rfuri generale i de pasageri sunt (100...400) mc/h. Instalatia de balast este alcatuita din urmatoarele componente:      prize i chesoane de fund i bordaj; magistral de ap de mare; pompe de balast cu agregatele lor de ac ionare; valvule de trecere pentru (de)conectarea pompelor (de) la sistemele de tubulatur ; casete de distribu ie; sisteme de tubulaturi; valvule comandate de la distan corespunz toare fiec rui tanc; tancuri de balast; sorburi i dispozitive de m surarea nivelului apei n tancuri; valvule de bordaj; Prizele de fund i bordaj sunt prev zute i cu filtre mecanice grosiere, dispozitive de suflare i dezghe are ce constau n serpentine (inele) perforate alimentate cu aer comprimat sau abur supranc lzit plasate n chesoanele de fund i bordaj. Prizele constituie parte integrant a magistralei de ap de mare ce poate fi u or recunoscut n compartimentul ma ini datorit faptului c este constituit din conducta cu diametrul cel mai mare din toate cele existente n compartiment. Amplasarea prizelor trebuie s se fac n zonele de pe suprafa a operei vii n care depunerile de nisip i ml sunt minime. La golirea tancurilor apa este refulat de c tre pompe peste bord prin intermediul unor valvule de bordaj situate n zona liniei de pescaj maxim. Aceste valvule sunt de sens unic mpiedicnd p trunderea apei din exteriorul navei n instala ie.

Pompele de balast sunt pompe de debite foarte mari i sarcini pe aspira ie i refulare relativ sc zute (n l imea maxim de aspira ie nu dep e te 56 m) electrice de tura ie corespunz toare. Att pompele ct fapt pentru care sunt preferate n construc ie pompele de tip centrifugal sau axial autoamorsabile antrenate de motoare i celelalte echipamente electrice, mecanice i hidraulice sunt navalizate n vederea asigur rii rezisten ei acestora la ac iunea puternic coroziv a aerului i apei m rii precum i la ac iunea stropilor de ap . Rolul pompelor este acela de a asigura umplerea sau golirea tancurilor de balast n timpi ct mai redu i, n conformitate cu prevederile impuse de Societatea de Clasificare. n practica exploat rii navale se recurge la umplerea sau golirea tancurilor de balast pe cale gravita ional dac durata necesar efectu rii opera iunii respective o permite i dac pozi ionarea tancului fa energie suplimentar i uz rii inutile a echipamentelor instala iei. Tubulatura instala iei de balast trebuie s asigure, prin construc ie, vehicularea debitelor de ap impuse n perioadele de timp corespunz toare prevederilor Registrului. Toate tubulaturile vor fi astfel montate nct s asigure func ionarea corect a instala iei i la nclin ri transversale de maxim 50 i s nu fie expuse nghe ului. La punerea n func iune a instala iei se verific rezisten a i etan eitatea tubulaturii la o presiune a fluidului de lucru de 4 bari sau o presiune egal cu cea furnizat de pompa de stins incendii cnd aceasta asigur preponderent func ionarea instala iei. evile utilizate sunt din o el c ptu it la interior cu material cu efect protector contra coroziunii (ex: policlorur de vinil, zinc). Tancurile de balast sunt tancuri de tip structural fiind dotate cu tubulaturi individuale astfel nct s existe posibilitatea umplerii sau golirii fiec rui tanc sau grup de tancuri n parte. n acest scop la bordul navei exist magistrale de balast corespunz toare tancurilor din cele dou borduri din prova compartimentului ma ini (tancuri gurn i dublu fund) i picului prova i o alt tubulatur de alimentare a tancului de balast din picul pupa. Cuplarea sau decuplarea acestora la refularea sau aspira ia pompelor de balast se face prin intermediul unor casete de distribu ie (distribuitoare hidraulice cu sertar cu sec iuni de trecere mari) comandate electromecanic. Toate racord rile tancurilor la magistrale sunt prev zute cu valvule comandate (n general de tip fluture) hidraulic de la distan i sorburi. Toate valvulele comandate sunt prev zute i cu (mecanic ) de pe puntea pere ilor comand direct local sau de la distan . Arm tura telecomandat va avea o comand local care trebuie s ac ioneze independent de cea de la distan
3

de linia de plutire pe

care se afl nava este avantajoas , aceasta realizndu-se n vederea evit rii consumului de

etan i. Dac este posibil aceste ac ion ri vor fi directe (ex : roat de mn ). Dac amplasarea valvulei nu permite accesul direct la aceasta (ex : valvule situate n dublul fund sau n tancul de balast din picul prova), ac ionarea manual local poate fi nlocuit printr-o ac ionare manual de la distan (ex : ac ionare mecanic cu tije mbinate cardanic sau hidraulic cu pomp de mn ). Casetele valvulelor i valvulele cu comand manual trebuie s fie amplasate n locuri care, n condi ii normale de exploatare, sunt permanent accesibile. Protec ia suprafe elor interioare ale tancurilor la ac iunea coroziv a apei de mare este realizat prin amplasarea n interiorul tancurilor a pl cilor de zinc cu rol protector. Nivelul apei din tancuri este determinat prin intermediul traductorilor de nivel incorpora i n construc ia fiec rui tanc. Nivelul citit de acestea este trimis prin mijloace electrice la postul de comand ma ini, unde, prin introducerea valorii nivelului n diagrama de capacitate a tancului (diagram ce prezint dependen a dintre nivelul lichidului dintr-un tanc i volum, abscis i ordonat a centrului de greutate al lichidului nmagazinat n tanc) se determin volumul de ap existent n tanc. Traductorii utiliza i folosesc diferite principii func ionale, n ultima vreme fiind utiliza i traductorii electronici integra i care au capacitatea de a memora diagrama de capacitate a tancului i de a reda permanent cantitatea de ap prezent n tanc. Prezen a valvulelor i casetelor de distribu ie comandate, traductorilor de nivel al apei din tancuri mpreun cu ac ionarea electric a pompelor de balast permit gestionarea centralizat a ntregii instala ii din postul central de supraveghere i comand al compartimentului ma ini . Sorburile sunt ajutaje tronconice (plnii) dispuse n pupa fiec rui tanc de balast i ct mai nspre planul diametral al navei. Se pot monta sorburi i n zona gurnei la tancurile din regiunea gurnei. Sorburile pot fi prev zute sau nu cu filtre mecanice grosiere pentru evitarea antren rii pe tubulatur a eventualelor impurit i mecanice de dimensiuni mari. Exist posibilitatea folosirii ca tancuri de balast i a tancurilor de combustibil dup ce acestea sau golit complet cu condi ia ca la debalastare s se efectueze o opera ie de separare a apei de substan ele petroliere antrenate. n acest caz este interzis folosirea ca pomp de rezerv a pompei de stins incendii pentru evitarea p trunderii n instala ia de stins incendii a reziduurilor petroliere. Tancurile de balast sunt situate ct mai departe de centrele de greutate i de caren ale navei n vederea maximiz rii efectului de reducere/amplificare a amplitudinii oscila iilor transversale ale navei pe mare montat i celui de ajustare a asietei navei. Astfel, tancurile vor fi pozi ionate n
4

zona bordajelor, dublului fund i picurilor. Umplerea tancurilor se recomand a fi complet n vederea elimin rii consecin elor negative induse de prezen a suprafe elor libere asupra stabilit ii navei. Func ionarea instala iei de balast ca instala ie de asiet prevede conectarea att pe aspira ia ct i pe refularea pompelor de balast, prin intermediul casetelor de distribu ie, a conductelor de leg tur cu tancurile de balast n vederea transvaz rii apei dintr-un bord n altul sau ntre tancurile din prova i pupa navei cu scopul ob inerii asietei dorite, n vederea apup rii sau limit rii amplitudinii oscila iilor navei. Importan a unei bune func ion ri i fiabilit i a instala iei de balast-asiet se extinde i prin prisma asigur rii vitalit ii navei avnd n vedere importan a asigur rii flotabilit ii pn sub linia de siguran i nescufundabilit ii navei prin limitarea nclin rii acesteia se evit n acest fel imersarea navei i utilizarea, n caz de necesitate deosebit , a pompelor de balast la golirea compartimentelor inundate i asigurarea debitelor de ap necesare stingerii de incendii ap rute la bordul navei prin cuplarea pompelor de balast la instala iile de santin respectiv la cea de stins incendii cu jet de ap . Interconectarea instala iilor de balast, santin aceast metod fiind utilizat grup poate fi inclus i stins incendii prezint avantaje pentru toate instala iile n cazul avarierii pompelor vreuneia dintre acestea, i pentru reducerea num rului de pompe utilizate (pompele dintr-o alt instala ie pot fi folosite/considerate ca pompe de rezerv pentru celelalte instala ii), n acest i pompa de rezerv a instala iei de r cire cu ap a motorului principal.

Calculul instalatiei de balast

I.Calculul volumelor tancurilor de balast

La navele RO-RO tancurile de balast sunt dispuse in dublul bordaj i n peak-uri . Instala ia de balast este o instala ie care regleaz asieta transversal , asieta longitudinal pescajul mediu. Pentru reglarea asietei longitudinale se folosesc tancurile din peak-uri, pentru reglarea asietei transversale se folosesc tancurile amplasate ct mai departe de P.D, iar pentru reglarea pescajului se folosesc toate tancurile. Volumul tancurilor de balast se calculeaz cu rela ia: i

V ! l b d 0.98[m3 ]
unde: l-lungimea tancului b-l imea tancului d-n l imea tancului (0,98-coeficient de umplere)

V1, 2 ! 12,7 10,35 18,03 0,98 ! 2322,554 m 3 V3 , 4 V5 , 6 V7 , 8

V9,10 V13 V14

V11,12

? A m ! 24, 4 10,35 18,03 0,98 ! 4416,511? A m ! 35,6 10,35 18,03 0,98 ! 6510,467? A m ! 36,8 10,35 18,03 0,98 ! 6729,921? A m ! 32,2 10,35 18,03 0,98 ! 5888,681? A m ! 26, 4 10,35 18,03 0,98 ! 4837,130? A m ! 18,44 10,35 18,03 0,98 ! 3372.276? A m ! 17.25 10,35 18,03 0,98 ! 3154,651? A
3 3 3 3 3 3 3

Tubulatura instala iei de balast este format din ramifica ii care leag tancurile de balast de magistral aflat n tancul ma inii. Fiecare tanc de balast trebuie s fie deservit de o ramifica ie. Sorburile se dispun n locurile cele mai adnci ale tancurilor pentru ca s se poat asigura golirea tancurilor in orice condi ii. Conform recomand rilor registrelor de clasifica ie , diametrul interior al ramifica iilor tubulaturii de balast pentru fiecare tanc se determin cu formula:
d ! 183 V [mm]

unde:
3 V- volumul tancului de balast n [mm ]

d1, 2 ! 183 2322,554 ! 232,2957[mm] d 3, 4 ! 183 4416,511 ! 287,1763[mm] d 5 ,6 ! 183 6510,467 ! 326, 4108[mm] d 7,8 ! 183 6729,971 ! 339,8014[mm] d 9 ,10 ! 183 5888,681 ! 315,7755[mm] d11,12 ! 183 4837,130 ! 304,4116[mm] d13 ! 183 3372,276 ! 262,7742[mm] d14 ! 183 3154,651 ! 266,9960[mm] STANDARDIZAREA diametrelor/ramifica iilor de tubulatur

dext STAS ! 273[mm] 14[mm] ! 259[mm] ! dint STAS ! d1, 2 dext STAS ! 321[mm] 16[mm] ! 305[mm] ! d int STAS ! d 3, 4 dext STAS ! 356[mm] 16[mm] ! 340[mm] ! d int STAS ! d 5, 6 dext STAS ! 356[mm] 16[mm] ! 340[mm] ! d int STAS ! d 7 ,8 dext STAS ! 356[mm] 16[mm] ! 340[mm] ! d int STAS ! d 9,10 dext STAS ! 321[mm] 16[mm] ! 305[mm] ! d int STAS ! d11,12 dext STAS ! 259[mm] 14[mm] ! 285[mm] ! d int STAS ! d13 dext STAS ! 273[mm] 14[mm] ! 255[mm] ! dint STAS ! d14 Diametrul tubulaturii magistrale trebuie s fie cel pu in egal cu cel mai mare diametru al ramifica iilor sau, altfel spus: d1 ! d mag ! 183 Vmax [mm] unde:

Vmax

= volumul celui mai mare tanc;

Vmax ! 6729,921[m 2 ]

d1 ! d mag ! 183 6729,921 ! 340[mm]

Registrul recomand determinarea debitului pompei de balast, innd seama de asigurarea vitezei apei de cel pu in 2m/s cu diametrul tubulaturii calculat pentru tancul de balast de volum maxim: Qmin Qmin T d 12 ! Vmin 4 m3 m3 3,14 340 10 3 m 2 m ! 2 ! 0,170973 ! 615,50 s s h 4

III . Calculul hidraulic

Vom considera situa ia cea mai dezavantajoas de func ionare a pompei de balast i anume situa ia cnd pompa aspir din tancul din prova i refuleaz peste bord. Func ie de configura ia i dimensiunile tubulaturii traseului cel mai dificil vom calcula pierderile hidraulice i cele geodezice pentru a putea determina sarcina H a pompei.

Calculul pierderilor locale de sarcin ( p2 ! ( p2 unde: V ! 1025 Kg densitatea apei de mare m3 K V 2 \ 2g Vg 2 ! V \ 2g

g=9,81- accelera ia gravita ional v=2m/s - viteza de circula ie a fluidului prin conducte \ - coeficientul pierderilor locale Pierderile locale de sarcin sunt pierderile de sarcin prin valvule, casete de valvule, teuri, coturi.

Nr.

Elemente tip

\ -coeficient de pierderi

locale

1. 2. 3. 4.

Valvule Coturi Teuri distribuitoare Caset distribu ie

0,52 0,83 0,35 0,52

Traseul este compus din: 5 valvule, 2 teuri distribuitoare, 6 coturi i o caset valvule. \ ! 5 0,52 6 0.83 2 0,35 0,52 ! 8,8 1025KG m 2 N ! 4 2 8,8 ! 18040 2 3 s m 2m

( p2

Calculul pierderilor liniare de sarcin ( p1 ! ( p1 Vg 2 L V P 2 g d V L ! V 2 P 2 d

V =1025

Kg - densitatea apei de mare m3

v-viteza fluidului prin conduct d-diametrul interior al conductei L-lungimea por iunii de conduct

P -coeficientul de pierderi liniare

10

P!

64 Re V d Re ! Y

Re-num rul Reynolds v-viteza fluidului prin conduct


Y -vscozitatea cinematic

Y ! 1,01 10 6

Tronsonul 1: L=178m,d=285mm

V d 2 285 10 3 ! ! 518 10 3 Re ! 6 Y 1,1 10 64 64 ! ! 0,123 10 3 P! Re 518 10 3 1025 178 N ( p1 ! 4 0,123 10 3 ! 157,483 2 3 2 285 10 m

Tronsonul 2: L=10m,d=340mm

( p1 !

1025 10 N 4 0,123 10 3 ! 8,847 2 3 2 285 10 m

Tronsonul 3: L=5m,d=340mm

11

V d 2 340 10 3 ! ! 618 10 3 Re ! 6 Y 1,1 10 64 64 ! ! 0,103 10 3 P! Re 618 10 3 1025 5 N ( p1 ! 4 0,103 10 3 ! 3,10 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 4: L=12m,d=340mm

( p1 !

1025 12 N 4 0,103 10 3 ! 7,45 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 5: L=6m,d=340mm

( p1 !

1025 6 N 4 0,103 10 3 ! 3,725 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 6: L=5m,d=340mm

( p1 !

1025 5 N 4 0,103 10 3 ! 3,105 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 7: L=16m,d=340mm

( p1 !

1025 16 N 4 0,103 10 3 ! 39,936 2 3 2 340 10 m

12

Tronsonul 8: L=12m,d=340mm

( p1 !

1025 12 N 4 0,103 10 3 ! 7,45 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 9: L=14m,d=340mm

( p1 !

1025 14 N 4 0,103 10 3 ! 8,694 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 10: L=4m,d=340mm

( p1 !

1025 4 N 4 0,103 10 3 ! 2,48 2 3 2 340 10 m

Tronsonul 11: L=3m,d=340mm

( p1 !

1025 3 N 4 0,103 10 3 ! 1,86 2 3 2 340 10 m

Suma pierderilor liniare de sarcin pe tot traseul este ( p1 ! 214,135 N m2

13

Calculul pierderilor geodezice


(p ! V gz ( p ! 1025 Kg m N 9,81 19 ! 191049,75 2 3 m s m

Sarcina total a pompei este dat de rela ia: H ! ( p1 ( p 2 ( p 2bari H ! 0,18040bari 0,00214135bari 1,9104975bari 2bari H ! 4,09bari

IV. Determinarea timpului de umplere


X! Vmax 6729,921 ! ! 11 ore Q 615,50

V. Alegerea pompei Q ! 615,50 m3 h H ! 4,09bari

Din catalogul de pompe am ales tipul: N. .V 630/30A-I-II cu n=1450rot/min.

14

15