You are on page 1of 6

USTAWA O ZASADACH DZIAANIA PRZEDSIBIORSTW MEDIALNYCH

zd. 25.01.2011

Rozdzia I Regulacja Prawna zasad zakadania przedsibiorstw medialnych, oraz definicja przedsibiorstwa medialnego.

art.1 Przedsibiorstwem medialnym nazywamy instytucje lub organizacj ktrej celem jest przekazywanie informacji za porednictwem mediw takich jak: a. prasa b. telewizja c. portal internetowy bdcy portalem spoecznociowym zrzeszajcym obywateli mikrowiata d. radio

art.2 Przedsibiorstwo medialne powinno by zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Pastwowym przez organ rejestrujcy jakim jest Urzd ds. Mieszkacw i Obywateli.

art.3

1.Organ rejestrujcy rejestruje przedsibiorstwo medialne na wniosek pisemny wniosek petenta ktry jest przedstawiony poniej:

WNIOSEK O ZAOENIE PM Imie i nazwisko petenta: Adres zamieszkania(pastwo, cz skadowa/dominium/prowincja, miasto): Nazwa medium/wydawcy w jzyku polskim: Nazwa medium/wydawcy w jzyku angielskim: *Nazwa w pozostaych jzykach urzdowych Krlestwa: Imi i nazwisko petenta: Imie i nazwisko osoby/nazwa organu odpowiedzialnego za pniejsze funkcjonowanie medium: Typ medium: Zarys funkcjonowania, opis zakresu: __________________________________________________________ *pole opcjonalne

2. Zmian (w) wniosku moe dokona Minister stosowny spraw Administracji. 3. Petentem moe by kady obywatel Krlestwa

art.4 Obywatel pastwa trzeciego moe zaoy przedsibiorstwo medialne, lub wprowadzi na rynek brytyjski zagraniczne przedsibiorstwo medialne jedynie za zgod Sdu Krajowego

art.5 Przesanki do odrzucenia wniosku o zaoenie medium: a. petent lub osoba majca w okresie pniejszym zarzdza medium w okresie ostatnich 5 miesicy bya skazana prawomocnym wyrokiem sadu brytyjskiego, lub w okresie 6 miesicy wyrokiem sdu pastwa uznajcego niepodlego Krlestwa Brytanii b. Medium wyraa treci zagraajce stabilnoci Krlestwa c. Medium/petent przedstawia i propaguje treci nawoujce do nienawici religijnej, rasowej, czy politycznej d. Medium/petent propaguje treci zagraajce ustrojowi Krlestwa e. Medium/petent przedstawia treci zagraajce wizerunkowi Krlestwa

Rozdzia II Kontrola dziaalnoci przedsibiorstw medialnych

art.6 Kontrol dziaalnoci przedsibiorstw medialnych prowadzi Ministerstwo Administracji tu dzie organ kontrolujcy powoany przez Ministerstwo

art.7 Organ Kontrolujcy sprawdza zgodno treci publikowane w medium z prawem, a take obiektywno mediw.

art.8 1.Organ Kontrolujcy moe uniewani decyzje organu rejestrujcego na wniosek Ministra Administracji, obywatela, Sdu Brytyjskiego, lub Sdu pastw uznawanych przez rzdy Brytanii, po wczeniejszej kontroli pracy, jak i publikacji, gdy nie speniaj one wymogw przedstawionych w Rozdziale I artykule 5 punktach b, c, d, e. 2.Organ kontrolujcy moe uniewani decyzje organu rejestrujcego po wyroku Sdu Brytyjskiego zakazujcego dziaalnoci danego medium, bez wczeniejszej kontroli

art.9 Kontrola przedsibiorstwa medialnego musi mie uzasadnienie w postaci wniosku osoby, lub instytucji apelujcej o kontrol, oraz mocnych przesanek dotyczcych nieprawidowoci w przedsibiorstwie.

Rozdzia III Zasady funkcjonowania mediw pastwowych i prywatnych na terenie Brytanii

art.10 Media brytyjskie maja zapewnion wolno sowa. Pastwu zakazuje si stosowania cenzury

art.11 adne z mediw nie moe dy do uzyskania monopolu na Brytyjskim Rynku

art.12 Gwnymi zadaniami mediw s: a. dostarczenie informacji b. umoliwienie korzystania z dorobku kulturalnego oraz przeprowadzanie i publikacja bada c. popieranie krajowej twrczoci audiowizualnej d. dostarczanie rozrywki.

art.13 1. Media powinny by kontrolowane przez Agencje Medialne, ktre peni rol wydawcy(w przypadku prasy) i kreuj wygld, jak i (w przypadku telewizji czy radia) ramwk programu. 2. Agencj kontrolujc media pastwowe jest TheBritishTime Agency. TBT Agency jest take jednostk ktra jest odpowiedzialna za przeprowadzanie bada opinii publicznej na potrzeby TheBritishTime'sa i wszystkich agencji prasowych. 3. Dochd TBT jest zaleny od iloci wywietle jego mediw w danym miesicu i jest iloczynem jego liczby wymnoonej przez 10. TBT Agency moe czerpa take dochd ze sprzeday wynikw przeprowadzanych bada.

Rozdzia IV Postanowienia kocowe

art.14

1. Ustawa wchodzi w ycie po 7 dniach po tym jak podpisze j Monarcha. 2. Zapisy artykuw rozdziau I wchodz w ycie po podpisaniu ich przez Monarch _________________ (-)Jej Krlewska Mo Mary Philips-Mountbatten, Krlowa Anglii, Irlandii, Walii, Szkocji, Kanady. Lord Wyspy Man. Obroczyni Wiary.