SA02

587,

'.

,

®
CpnCKOf C K Y n rn T H H A HAPOAA Y 60CH~ H XEPUErOBHHH
6poj :02-2-q9/91

SA02

58i8

3AnHCH~II{
• 1. CJEAHHUE

CKynrnTHHE CpnCKOr XEPUEfOBMHH

HAPOAA

Y 60CHH

H

Cap a J e a

0,

01<T 06

pa

199 1.

r

0AlIi H e

3Afll-1C

HI-1K

SA02

5879

1.

c j e A H 1<1 1Ieel< y n rq 11-1 He c pc K 0 r Hap 0 A a Y 6 DC H VI IIIX e P u e r 0 S III H!It OAP~aHe 24. oKTo6pa 1991, rOAMHe Cje~Hj.1~a npeAcjeAaaao npeAcjeAaBajY~1II je noyena je Y

17 caTIII,
AP BojV1cnaa BojHcnaa
III

npo¢, npoB.AP IIIcno

M6KCHMOBIII~. MaKCI<1MOaH~ nOSApasVlO HalllllonpeAH CasjeCP6HX POMaHVlja oA60pa AeMOKpaTCAG cpncKe 4naHose oA6opa ~ CKynwTHH8

je

npj.1CYTHe

nocnaHVlKe 6V1X,

Cae

APyre 4PKse,

nocnaHIIIKe cpnCKe BnaAe CAO

HanHOCTj.1, cjeAHlllwTsa Ta cAe 6HX, npeACTaSHVlKe
VI

npeACTaSHIIIKe MMHVlCTpe AYToHoMHe npeAcjeAHMKe IIIXje CAe

npaBocnaSHe rnaSHor APyre

npeACTaBHVlKe
III

VI ~3apWHor

¢YHKlIMOHepe

perlllje KpajMHa, cKynwTMHa noeTaaMO,

XePlIeroBIIIHa,
VI

CeM6eplllja, TaMO AP rAje PaAosaHa

onWTHHa np8AcjeAHIIIKe
y

IIISSPWHHX CTpaHaKa

co
CKe 6HX

H jyrOCnOaeHCKe

opllljcHTal\Hje KapaVHna. npo¢.

6HX,

Kao

H npeAcjeAHHKa Aao je HeKonHKO

npeAcjeAa6ajY~H YSOAHHX
cy

AD MaKcHM08H~ cpncKHx

HanOMeHa
p e n ] e nl1 ne

3a

oay CpnCKe je

cjeAHIIIlIY Kny6a cKynwTHHe. jeAHornaCHO

nocnaHVlKa

Koje

on

a TO

je

$opMHpaHje 3a cJeAHM4Y

YCBojeH PEA

aHEBH~1 1. CI<YntUT~He HapOAa y YSOAHO ~3nara~~ 0AnYKe np~8peMeHor KOMlllcMje HapOAD MP

MOM4Hna

KpajMwH~Ka,

npeAcjeAHj.1Ka cpnCKor

CP6~X,

2. AOHowe~e~
6",X,

0 KOHCT~TYVlca~y nocnOBHMKa

CKynwTMHe paAY

3. YCBaja~q
cpnCKor HapOAa

0

CKynWTHHe

y 6MX,
H360p H360p

4. 5.
CKynwTHHe

sa ",a6op

VI

VlMeHoeafua,
VI

npeAcJeAH~Ka, y 5",X, cKynwTHHcKVlX 0 oCTaja~y AP)!(aB~1,

nOTnpeAcjeAHMKa aKaT~: cpnCKor HapOAa

ceKpeTapa

cpnCKor

6. AOHowe~e
a) 6) OA~Yl<a HVl4KOj

y

6",X y 3ajeA-

0AnYKa 0 AaBa~y o6nawTe~a 3a npeACTaB~a~e VI saWTMTY MHTepeca cpnCKor HapOAa y 6HX Y opraHHMa .eAepa~Hje,oAHOtMMa ca APyrHM AP~d8aMa H y Me~yHapOAHIIIM opraHH3a~HjaMa,

SA02

58.80

2. •

B)

0AllYKa 0 CTaTYCY $YHK4HOHepa, PYKOBOAefiHX H APYrHX paAHMKa Y peny611H4KHM AP*aSHHM OpraHHMa,
0

r ) 0AllYt<a
cpnCKor A}

p ac n a c u a ats y HapoAay 5",X,

~1

c np o a otien

y

npe6V1C4HTa

OAllYl(a 0 V1MeHoBafbY fna8He KOMI1cI1je a a c np o a o he> ~e nne6HC"HTa cpnCKor HapOAa Y 5HX.

8. n03APasHe

PHj~4H pHje4

rocTwjy, CKynWTHHe cpnCKor Hapo-

9.

3aRpwHa

npeAcjeAHMKa

1.

Y B O,aH 0

~3

CKynWTI1HE

JlA r A

tLP

roc n 0 I-t vIHAM

0 WI ~1 A Ii

K P ,1\J I1IUIH11{ A

n P E,aC J E 1\ H 111{ A

CPOI-1X

OCHOSlfI1 Y3POK KOHCTHTYl1'Calba majy Ba~a jeKa. Hapywssalba yCTasHo Ha onCTaHKa H lberOBOP CKynUlHHle npaBHor TepHTopwjaMa Cpl1CKOr nonomaja Y b",X
u a o on a

6HX

neJKW y o36HlbHOM cpntKor HapOAa OA

nOKY' y bl1X

Ra~HoHanHor

cysepeHHTeTa Ha

y JyrOCnaBHjH,

a TI1Me H yrpo mH8M naMTHBH-

KOjHMa

nOTpeoe paTeK'" OAHOCHO

Aa

cpnCKH

HapoA Ha4HH

y

bHX OAnY4H

Kao

ApmaSOTBopHH ApmaBW.

HapOA

Ha

AeMOK-

M OAfOBopaH 0 CBOM

0 CTOjOj

Ha4HoHallHoj

CYA6HH...,.

nonomaJy

y 3ajeAH...,4Koj

2. ,aOHOWE~E

HAPO,aA

OIlJlYKE 0 KOHCT~TYHCAtLY Y 6",X

CKynWTHHE

cpnCKor

HOBWn. 0AnYKa Je jeAHornscHo YCBojeHa.

SA02
3. YCBAJA~E
HAP OAA
Y

5881
CKynWTHHE
AocTaB~eH 4aH4ap.

3. CpnCKOr
je nocna-

nEMBPEMEHor
611

nocnOBHHKA

0 PAAY
nocnOBHHK0

X np~BpeMeHor 38 cjegHM4Y· je Aao nocnaH~K neTKO nocnUBH~Ka je jeAHornaCHO YCBO-

np~jeAnor HM4MMa y3 MaTepMjan 06pa3nO*e~e npMjeAnor j
ea,

npHspeMeHor

4. M3EOP

KOMMCMJE

3A

H3GOP

M MMEHOBA~A
jow 4eT~pM
TPH~KO

Y caoje
Hoaa KOMMcHje Aa sa
I. Je

M Y "Me je npMjeAnora

nocnaH~K3 PaAMh.

npMjeAnor

~naje KOH-

gao

noonaHMK

ApyrMx CTBTOBao KOMcMMja "3GoP npO$. MOMWP

HMje

6Mno

M npeAcjeAaBajyfiM YCBojeH
M

n~MjeAnor

jeAHornaCHO

Aa

je

Hsa6paHa

M HMeHOBa~a AP MMnYTMH ronMjaHwH, Towwt, 4naH

Y caCTBBY: HajAaHoaMfi aaMjcHMK - npeAcjeAHMK,

2. MOM~Mno

3.

4. MMPocnas BjewTM~a, 4naH 5. Joso HMjaToBMo, lUlaf; 6. 30paH ApHAapeBM~. ceKpeTap.
C

063~POM'

HB

paA

OBe

KOMMcHje

AaTa

]e

naysa

OA

10

MI1HYTa.

5. M360P
cpnCKor

nPEACJEAHHKA, HAPOAA Y
npMjeAnor

nOTnPEACJEAHHKA
6MX je nogHHo npeAcjeAHMK HHJe npo$. 5WflO.

H CEKPETAPA

CKynWTMHE

KOMMcMje

sa

M3GOP

M

MMeHoBaHja

npo$. ApyrMx

HajAaHoBMn. npMjeAnora H3aGpaHH: MaKcHMoBHfi je KOHCTaToeao

npeAcjeAaBajY~M cy jeAHornacHo 1. 3a
-

Aa

npeAcjeAHHKa
MD

CKynWTHHe

cpnCKor

HapOAa

y 6MX

MOM4MnO

KPAJMWHMK.
- AD MMnOBAH MMnAHOBHn,

2. 3a nOTnpeAcje~HHKa

3. 3a APyror
4. 5.
3a 3a ceKpeTapa
Tpefier

nOTnpeAcjeAH~Ka CKynWTHH~ nOTnpeAcjeAHHKa

6PAHKO CMMHn - MHnow CAB~~,
6H1"I-1

c r p a u ax a (HClKHaAHo

tie

- nocnaHMK H3 npe,QJ10)f(eH).

on03M~MOHH


npeAcjeAaBajy~~ H aaMonHO Kor HOM HarOAa MOM4Hno Y 6~X, npe~cjeAH~K nOBjepe~y. a nOTOM KpajHwHHKa HaCTaSH Mp ce npo$. Aa Bofje~e MOM4HDO HaCTaBHno

SA02
MaKC~M08Hh Kao cjeAHH~e. KpajwwHHK ca ce ce npeAcj~gHHK

58821:.
adXBanHO CKynWTHHe aaxaanHO peAnM Ha ~aa6paHHM cpncYKaaa-

AHeSHHM

6. AOHOWE~E

CKYnWT~HCK~X
a) .9AIIYKB APli<aBvl npHJeAnor npHJeAnor 0AnYKe 0AnYKe Je
0

AKATA
oCTajan.y
c pnc x o r

Hap~Aa

y

E~X

Y sajeAHI14Koj

nPOH4HTao CTaB~eH je Aa

Je

nocnaHHK rnaca~e 0AnYK3 aa

rOpaH 11 HaKOH jegHornacHo

3eKM~. rnacayCBO-

Ha je

~a

npeAcjeAasajyfiw 6) OgnYKa HapoAa

KOHCTaTOBao gaedfuy
6V1X

jCHa.
0

oanaWTefua

npeCTaB~afue

cpnCKor

y

npeAcjeAaBajytw naCHO 6HX YCBojcHa.
3a

je

KOHCT3TOBdO

Aa

je

OgnYKa

jeAHor-

npeACTaBfba~e ce: KOlliEBH1, aa Y4ewfie y paAY 411je 0 JyrOCnaBVljH
sa
rHX

oBnawnyjy

1. HHKOflA 2.

MI1POBHe KOH$epeHY Xary,

6HlliAHA nnABWH1,

KOHTdKTe ca npegcTaBHVl411Ma APYApmaaa, MeAjYHdDOAHHX opraHHsa4V1ja VI ilHCTIATYI..ll-1ja. aa 3a CKynwTHHY C$PJ. C$PJ, npeAcjeAH~wTBO

3. MHnYTHH

HAJ~AHOB~~,

4. ~p PA~OBAH KAPAUH~, 5. MHOAPAf CHMOBM~,3a
a)
0anYKa
0

eMB.
~ APyrHx paAH~Ka Y

CTaTYCY

PYKo8oAe~~x

peny6nHlIfSI-"'" .QplKascP1M opraH~

Il p e nc j s n e e a j yh« HO ycaojeHa.

je

I{OHCTclTOaaO

Aa

je

Q,ClnYKa jeAHornac-

-.


r ) 08J1YKa CpnCKOr npHjeAJ10r 6HC~HT cnposeAe HaKoH ca JeAHHM rJ1aCOM ABa 0 paCIH1C~lBa",y HapoAa OAJ1YKe AaRa, Y 6111X je np04HTao
1-1

SA02

5883

CneC!_BOrJ.elbY nneOHCl\lI1ia

nocnaH~K

neTKO

4aH4ap. Aa ce nJ1eAa je yceojeH.

nOCJ1aHI-1K AP BojHHoeH~

npeAJ10mHO
H

je AOnYHY je KOHCTaTOBao
je sa

9.

10.

HOBeMopa. AonYHa 0AnYKe. jCAHornacHo KOMMcMje Y 6HX nOCJ1aHMK
je

rJ1acaH>a npeAcjeAaBajY~H npOTHB YCBojeHa
ca

npMJeAJ10r A) 0AJ1YKa

0AnYKe

AonYHoM fnaBHe HapoAa
je

0 MMeHOBaH>Y cp~cKor

cnpoBofteH>e

nneoHc4HTa npHjeAJ10r HaKoH JeAHOPJ1aCHO YCBoJeHa
t.1 3

oAnYKe 0AnYKa ao
pa H~1:.

npo4HT30 H Aa cy

MOMMP

TOWMfi. Aa je

rnaC3H>a

npeAcJeAa8ajY~H

KOHCTdTOBao

Y rna SHY

KOMI-1CMjy aa npo-

sot)eH>e nnCOMC4t-1Ta
1 • flETKO 2.

4AH4AP, CABHT.,

3a

npeAcjeAHHKa, 4naHa 3a a3M_ieHHKa, qnaHa

MHnOW

3a 3aMJeHMKa,

3. PAJKO

KACArl111,3a
60 C I1Jb4 F., W 3 E 1<l1li ,
3a

4 . Jhj( Ii o 5 . FOPAH

6 . BJ.1,QOJEV1JAlfWli, 3a 3aMjeHMKa, 7. CTOJAH ,QPAfOBI1'1i, 3a ce K pe Tapa. 7. ~OHOWE~E
AEKnAPAUHJE cpnCKor HAPOAA Y 60CHH V1 XEPUErOBHHH

6HJem11;. HaKOH AeKJ1apa4Mja rJ1acaH>a npeAcjecjeAae3jyfiH YCBojeHa. je KOHCTaTosao Aa je JeAHornacHo

8, n03,QPABHE
3a

PHJE4J.1 rOCTHJY pHje4 cy ce jaSHJ1M
y BJ1a~M

nOCJ1aH~K

PaAocnae Wy6Hft,

6p~aHHH, rOCT, KapaUHft.

CT~H-

KO ~BwJaH, aparaH

MMHKCTap npo~.

Cp6Hje, Ko~eBHfi

MJ1aAeH

nocnaHHK

KanHHMfi,

HHKona

M AP PaAoBaH

SA02

5884

6.
. 1/

\,~p

'I

paAOaali Tora

i"

i

l<apalJl1fa np0411TaO
sa

.

je

1.1

n pe n no r rtpo r n a c e ~OKaHOBMfa, je nOSApaBHe y 6HX. flaaap BacH~e-

I.\P,HOPOp4Ht<:Ia, HaKOH npeAcjeAHHK TenerpaMe PI1je4 cy ce jaBI1IlH ~paraH np04HTao HapoAa CTPaHKe nOCIlaHHK KOjH 3aTHM BHfa H nocnaHHK cy $eAepaIlI1CTa. AP Ml1nOeaH
aa

HHnaHosl1fa, jaBHJlH

yny1'leHH CKynwTHHI1 pHje4

cpnCKor

cy ce

npoTojepej

MMnaAI1H~~0A",fa. pHje4 Aao je npeAcjeAHMK CKynWTHHe Mp MOM4HIlO

3aspWHY KpajHwHHK.

x

x

x

CKynWTMHE

CEKPETAP CpnCKOr
MHnow

npE~CJE~HHK HAPO~A y 6",X CKynWr.HHE
i

CaBHfa,c.p.

CpnCKOr HAPO~A Y 6",) Mp MOM4HIlO KpajHwHHK,C.P.