www.AvocatulRoman.

ro

Cele mai solicitate
CONTRACTE de comodat,
locaţiune, închiriere,
vânzare-cumpărare

Sumar
1. Contract de comodat (autovehicule)
2. Contract de comodat (bunuri imobile)
3. Contract de comodat (bunuri mobile)
4. Contract de inchiriere
5. Contract de locatiune (autovehicule)
6. Contract de locatiune (bunuri mobile)
7. Contract de locatiune (suprafete locative)
8. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile – cu drept de habitatie viagera)
9. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile - cu garantie ipotecara)
10. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile - imprumut cu privilegiu)
11. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile)
12. Contract de vanzare-cumparare (model de baza)

Cele mai solicitate contracte de
comodat, locaţiune, închiriere,
© 2011 RENTROP & STRATON
Autor: Iosif R. Urs, Manuela
Tăbăraş, Chiriac Manuşaride,
Gabriela Diţă, Mariana Păcurar

Lucrare editată de RENTROP & STRATON,
Grup de Editură şi Consultanţă în Afaceri
Preşedinte: George Straton
Director: Florin Câmpeanu
Director Creaţie-Producţie: Cristina Straton
Director Economic: Mariana Neţoiu

Serviciul Clienţi: tel.: 021.209.45.45; fax: 021. 408.28.99
www.rs.ro
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din a ceastă lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio
formă şi prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără
permisiunea în scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionată
vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor
publicate în această lucrare.

http://www.avocatulroman.ro

Contract de comodat
(variantă: autovehicule)

Încheiat astăzi .........................
la .............................................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul în
…..................................,
(localitatea)
str. ........................................... nr. ........., bloc ......., scară ......., etaj ......., apartament ...,
judeţul/sectorul ................, având cod unic de înregistrare .........., atribut fiscal ..............., număr
de ordine în registrul comerţului ......./......./......, contul nr. ..........., deschis la ............, telefon
........................., fax ........................, reprezentată prin ..................................., cu funcţia de
...................., în calitate de comodant şi
sau
1.1. ........................................ cu domiciliul în ...................... ........., str.
...............................nr.......... ,
(numele şi prenumele)
(localitatea)
bloc ........, scară ........., etaj .........., apartament ........., judeţul/sectorul ................., având actul
de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de .................................... la data de
...................., codul numeric personal.................., în calitate de comodant şi
1.2. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sed iul în
......................................,
(localitatea)
str. ......................................... . nr. ........., bloc ......., scară ......., etaj ......., apartament ...,
judeţ/sector ................, având cod unic de înregistrare .........., atribut fiscal .................. număr de
ordine în registrul comerţului ........./.........../............., contul nr. ............... ...... deschis
la......................, telefon .............., fax ............., reprezentată prin ............................, cu funcţia
de ...................., în calitate de comodatar
sau
1.2. .................................... cu domiciliul în ....................................., str.
..............................nr..........,
(numele şi prenumele)
(localitatea)
bloc ........, scară ........., etaj .........., apartament ........., judeţ/sector ......................, având actul
de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ..................................... la data
de...................., codul numeric personal .................., în calitate de comodatar
au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu r espectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie autovehiculul proprietate personală marca ......................,
tipul ............, nr. de identificare ................, capacitate cilindrică ......... . cmc, culoare ............, an
fabricaţie ............ înscris în circulaţie sub numărul ..........., conform certificatului de înmatriculare
nr. ........... eliberat de ..........., autoturism aflat în bună stare de funcţionare, care nu este
sechestrat sau urmărit.
2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit autovehiculul care face obiectul

1

http://www.avocatulroman.ro
prezentului contract.
2.3. Comodatarul are dreptul să folosească autoturismul pe drumurile publice din ţară şi străinătate
fără acordul prealabil al comodan tului.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de ........... luni/ani
începând cu data încheierii lui.
3.2. Predarea autovehiculului către comodatar va avea loc la data de ................, da tă la care începe
executarea contractului.
3.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Comodantul se obligă:
a) să predea comodatarului, spre folosinţă, autovehiculul care face obie ctul prezentului contract;
b) să nu înstrăineze autovehiculul pe toată durata prezentului contract;
c) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte, dar nu le -a adus
la cunoştinţă comodatarului.
4.2. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:
a) să folosească autovehiculul şi să se îngrijească de el ca un bun proprietar;
b) să efectueze reparaţiile curente necesare şi să nu transmită dreptul de folosinţă asupra
autovehiculului unei terţe persoane;
c) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a autovehiculului;
d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autovehiculului respectiv;
e) să predea comodantului autovehiculul la data expirării termenului pentru care s -a încheiat
contractul.
V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract încetează:
a) la împlinirea termenului;
b) dacă una dintre părţi:
– cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi;
– îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost averti zată printr-o notificare scrisă de către
cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevăzute de lege.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţi.
VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau /şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de
forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de
.................,
(zile, ore)
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
6.3. Dacă în termen de ...................................... de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează,
(zile, ore)

2

Prezentul contract s-a încheiat în ..1.... În cazul în care rezolva rea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă.3. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său. În accepţiunea părţilor contractante.. ..avocatulroman.. 8.1.. VIII..4.. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea..4... Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea...2...... Prezentul contract.2. din care . 7.. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală..3.. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7. CLAUZE FINALE 9. anterioară sau ulterioară încheierii lui. executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele. ea va fi transmisă prin scrisoare reco mandată cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.http://www..... orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.. 9.. Dacă notificarea se trimite de pe telefax........ 6..... Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul. exemplare. ea se con sideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată....... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 8.....ro părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. COMODANT COMODATAR 3 ... nu a folosit autovehiculul conform destinaţiei şi dacă nu l -a restituit comodantului la termen... Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.......2..... 7.. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti.....1........ IX.. dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.... 9.... 7..... VII......

....... etaj ... reprezenta tă prin ............ …………............................ str......... ..........................S............ atribut fiscal ..1.. (localitatea) str........... cu funcţia de ...... număr de ordine în registrul comerţului ............../S. nr...../S....... etaj .......... având cod unic de înregistrare . Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit imobilul/apartamentul care face obiec .ro Contract de comodat (variantă: bunuri imobile) Încheiat astăzi ........ .. la data de... având cod unic de înregistrare .. cu respectarea următoarelor clauze: II.......... ............. OBIECTUL CONTRACTULUI 2..................................... judeţ/sector .........C...................... cu funcţia de . ... scară .........S....C.........C...... nr................. bloc .......................... .. .C.. cu sediul în .. scară ....C........ 2.. ...................................... (localitatea) str .../..........avocatulroman.......... etaj ...http://www..2................ apartament ................... str........ PĂRŢILE CONTRACTANTE 1..... în calitate de comodatar au convenit să încheie prezentul contract de comodat....S.....A...... ..................... apartament ...... cu domiciliul în .......... fax ........ la data de ...... . scară ....... nr................. codul numeric personal ... camere şi dependinţe în suprafaţă de ............... I................... la ...................... eliberat de ......../S..... ............ ...A.............................. ......... S............2............................... nr... deschis la ..................L.... S. având actul de identitate seria ............. ........................................................... etaj . ... ............ judeţul/sectorul ........ etaj ................................. eliberat de ...................../S.. (numele şi prenumele ) (localitatea) bloc .........../S...... cu domiciliul în .......2. nr... ........................................................................../...............fax ... situ at în ... (localitatea) str............. codul numeric personal.......1../S.../S......................... judeţul/sectorul .................. judeţul/sectorul .....................tul 4 .. apartament ......... ........................... scară . telefon.......S....A.......................... număr de ordine În registrul comerţului .... apartament .................................. ................. bloc ....... în calitate de comodant şi 1............./S..... contul nr..................... în calitate de comodatar sau 1.... ... reprezentată prin ................../........ deschis la ............. judeţul/sectorul ....R... ..............N..C............ ................../..................... având actul de identitate seria .... atribut fiscal ......1........... ...N. scară .....................C...C......L...... compus din .....A...... (numele şi prenumele) (localitatea) bloc .........R......... Obiectul contractului îl constituie imobilul/apartamentul....... cu sediul în ............ în calitate de comodant şi sau 1.................... apartament .... contul nr...... bloc ..... telefon .......................... nr.................. nr.............

b) dacă una dintre părţi: – cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi. dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de 5 ... numai în scopul stabilirii taxei de timbru... Părţile evaluează folosinţa imobilului/apartamentului respectiv la suma de ....... prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.. VI. Predarea imobilului/apartamentului către comodatar va avea loc la data de .... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4... din .. Prin acordul părţilor... Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de ..... Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea l a termen sau /şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract. energie eletrică şi termică. 2......4... c) să suporte toate cheltuielile de folosinţă ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de întreţinere.3.. transcris în Cartea funciară . 2...... nu este sechestrat sau urmărit şi a intrat în proprietatea comodantului prin . b) să folosească imobilul/apartamentul conform dest inaţiei sale determinate de natura sa..3.. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 5. dată la care începe executarea contractului.. lei........ c) alte cauze prevăzute de lege.1..... (actul de proprietate) nr..... luni/ani începând cu data încheierii lui..http://www..1... precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului/apartamentului...... d) să predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirării termenului pentru care s -a încheiat contractul... FORŢA MAJORĂ 6.ro prezentului contract....avocatulroman.... după ce a fost avertizată printr -o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui........ c) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea imobilului/apartamentului respectiv.....’’.......... . – îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale.....1....’’....... Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.. abonamentul telefonic.. IV. V...2.2... eventuale reparaţii)... 5............... d) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru vicii le pe care le cunoaşte...1. 3... Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a) să conserve imobilul/apartamentul şi să se îngrijească de el ca un bun proprietar............... III.................. Comodantul se obligă: a) să predea comodatarului imobilul/apartamentul liber.. DURATA CONTRACTULUI 3......... 4.. dar nu le -a adus la cunoştinţă comodatarului.....2......... 3.. Prezentul contract încetează: a) la împlinirea termenului.. b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească imobilul/apartamentul până la termenul convenit.. Imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract se află în circuitul civil.

..... VII.3.. 6... VIII... COMODANT COMODATAR 6 ... CLAUZE FINALE 9. Dacă în termen de . Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi.... de la producere.. ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui... Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. Prezentul contract s-a încheiat în .. anterioară sau ulterioară încheierii lui. IX... în termen de . NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7..3..1.. dacă acesta nu a putut prevedea pericolul... (zile.... Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.4.......1.. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti. 7. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale am iabilă. orice notificare adresată de un a dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract..4. În accepţiunea părţilor contractante.. ea va fi transmisă prin scrisoare reco mandată cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.avocatulroman...2.. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarulu i.. nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinaţiei şi dacă nu l -a restituit comodantului la termen. părţile au (zile. exemplare... 7..... ore) dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese....... 8.... Dacă notificarea se trimite de pe telefax......2.... 7.. împreună cu anexele sale care fac pa rte integrantă din cuprinsul său..1.. executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele.http://www... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 8.....2. 6.. aşa cum este definită de lege. 9. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.2. Prezentul contract... reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea... 6. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile con tractante.... 9.3...... evenimentul respectiv nu încetează....ro forţa majoră.’’’..... din care .

........ scară …………............ ....... (numele şi prenumele) (localitatea) nr................................... ......./S....... telefon ... ....................... atribut fiscal .................2.....L....../... contul nr......................................................................... .. în calitate de comodatar sau 1..................../S............/S..................... reprezentată prin ........................................ ......1............ OBIECTUL ŞI TERMENUL CONTRACTULUI 2........... în calitate de comodatar au convenit să încheie prezentul contract de comodat....... codul numeric personal ............... 2.............................. deschis la ... ...... codul numeric personal ........ etaj ../S.. .......... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1..cu domiciliul în .............. cu respectarea următoarelor clauze: II............... S......... (localitatea) etaj ......... eliberat de .................................................... str........ având cod unic de înregistrare ............................................ telefon .......R...../............ S.............../S............../S.....C........... ................................... număr de ordine în registrul comerţului ......C. ..............C.. scară .. S.................. apartament ............................... apartament ..………….. ....... cu funcţia de .............................. 2...... în calitate de comodant şi 1....................................................................... deschis la ........... ..........................2.......C............. având actul de identitate seria .... ......... apartament …….. scară .. I...avocatulroman..... ............................................... 2. număr de ordine în registrul comerţului ............ .. cu sediul în ........ Obiectul contractului îl constituie bunul/bu nurile care se acordă sub formă de împrumut de către comodant comodatarului.............................. 7 ..................... atribut fiscal .A..................................... .........................N.......... ............ la ...... nr.. fax .. ...........................C.................. scară .C............ DURATA CONTRACTULUI 3. bloc .......R. cu domiciliul în ..... ................................................................ (localitatea) etaj .L......................... apartament …....../...2........ contul nr....... bloc ............. III..................................../S................cu funcţia de . judeţul/sectorul ................. nr........................................... ........... str.. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de ................1.......A. reprezentată prin ...3..............................1.......................... eliberat de .................................S. cu sediul în ........................... (numele şi prenumele) (localitatea) bloc ................................. ..... etaj . în calitate de comodant şi sau 1.... .A................... fax .....C................... Preţul bunului/bunurilor care face/fac obiectul prezentului contract este (3) .................ro Contract de comodat 1) (variantă: bunuri mobile) Încheiat astăzi ... str..... la data de ........... judeţul/sectorul .................. la data de ....................................http://www............... Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit bunul/bunurile prevă zute la pct... bloc ...... nr.../............................S....... judeţul/sectorul ...../S........... având actul de identitate seria ........N.. str.......... nr............ S.... având cod unic de înregistrare .... cuprinse în anexa/după cum urmează (2) ...A............1.. judeţul/sectorul ... nr...............1................C...............

... Predarea bunurilor către comodatar va avea loc la data de ... de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în (ore... Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract...3...4..1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 5.... c) alte cauze prevăzute de lege. Dacă în termen de .... V.. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.1. Prezentul contract încetează: a) la împlinirea termenului.3... Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răs punderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: a) să conserve bunul/bunurile şi să se îngrijească de el/ele ca un bun proprietar. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 8 .2. nu a folosit bunul/bunurile conform destinaţiei şi dacă nu l -a/le-a restituit comodantului la termen........... b) dacă una dintre părţi: – cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi...2. în termen de... FORŢA MAJORĂ 6. VI.......... – îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale.http://www.. 6.. VII. zile) vederea limitării consecinţelor lui 6. dată la care începe executarea contractului 4).. c) să plătească despăgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaşte. aşa cum este definită de lege... Comodantul se obligă: a) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească b unul/bunurile până la termenul convenit..... b) să restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunului/ bunurilor...2. c) să restituie comodantului/reprezentantului său/moştenitorilor lui.ro zile/luni/ ani. începând cu data încheierii lui...1. 3... dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. părţile (ore. bunul/bunurile primite sub formă de împrumut 5) la termen.... de la producere evenimentul respectiv nu încetează...... după ce a fost avertizată printr -o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4..avocatulroman...... dar nu le -a adus la cunoştinţă comodatarului... ... 3. 5.. zile) dreptul să-şi notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreouna dintre ele să pretindă daune-interese 6. prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. 4...2. Prin acordul părţilor. IV. b) să folosească bunul/bunurile conform destinaţiei lui/lor determinate de natura lui/lor...

b unurile consumptibile (bunuri a căror folosinţă presupune distrugerea sau înstrăinarea lor la prima întrebuinţare.4. 2... fără a -şi pierde fiinţa – chiar dacă între timp s-ar uza . ca de ex..... în măsura în care împrumutul acestora nu este interzis prin norme speciale sau permis numai în anumite condiţii. fără să-şi piardă destinaţia iniţiala sau identitatea).. CLAUZE FINALE 9. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea... În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cal e amiabilă. care nu sunt susceptibile de a fi înlocuite cu alte bunuri în executarea unei obligaţii) şi neconsumptibile (bunuri care pot face ca obiectul unor acte de folosinţă repetate.: şcoli...... orice notific are adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 8..3...... 8. În accepţiunea părţilor contractante. Dacă notificarea se trimite de pe telefax. executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele..2. străzile. universităţi...1... din care . Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.3. fără să -şi piardă valoarea economică) sau imobile (bunuri care au o aşezare fixă. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.......http://www. Denumit şi .Prezentul contract s-a încheiat în . VIII. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. ci şi fixarea 9 . sunt destinate a fi utilizate în activităţi care interesează pe toţi membrii societăţii. pieţele publice.. 7. 9....... exemplare. posesorul neputându -şi reînnoi actele de folosinţă).. COMODANT COMODATAR Note 1. şoselele. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său. biblioteci. muzee.... bunuri de uz public – cele accesibile tuturor persoanelor ca de ex.. nefungibile. potrivit naturii lor.avocatulroman. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante... deşi nu pot fi folosite de orice persoană.... prin voinţa părţilor..1.. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti. Rostul preţuirii bunului împrumutat este nu numai stabilirea obligaţiei de restituire. IX. Mai pot face obiec tul contractului de comodat şi bunurile publice (bunuri de interes public – cele care.. şi care nu pot fi mutate dintr -un loc în altul.sau fără a trebui să treacă în alt patrimoniu).. pot fi considerate..: parcurile publice.2.2. În mod excepţional..ro 7.contract de împrumut de folosinţă”.) dacă acest lucru se justifică printr -un interes public. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 3. Prezentul contract.1. plajele etc. 7.. Bunurile trebuie să fie nefungibile (bunuri determinate prin caractere individuale.. 9... teatre.. anterioară sau ulterioară încheierii lui. Bunurile care fac obiectul contractului de comodat pot fi mobile (bunuri care nu au o aşezare fixă şi pot fi mişcate dintr -un loc în altul.. prin forţa propie sau cu concursul unei energii străine..... stabilă. 7...

10 . nu poate produce efecte juridice. şi nu momentul încheierii contractului în forma scrisă.http://www. Momentul încheierii contractului de comodat î l constituie predarea efectivă a bunului. 4. Remiterea materiala a bunului este obligatorie şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Nestipularea obligaţiei de restituire a bun ului împrumutat nu are nici o relevanţă deoarece obligaţia de restituire este consecinţa firească a contractului de împrumut şi ea trebuie subînţeleasă.ro echivalentului despăgubirii prin acordul părţilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instanţă decât dacă părţile au stipulat altfel). Numai încheierea contractului în forma scrisă.avocatulroman. chiar dacă nu a fost prevazută în mod expres. 5. neurmată de predarea bunului.

......... având codul unic de înregistrare nr... OBIECTUL CONTRACTULUI 2................../............................................ro Contract de închiriere (variantă) Încheiat astăzi ................................................./S................. la data de ... etaj ......A. cu funcţia de .......................C........................................./S.................................................................. (localitatea) reprezentat(ă) prin .......N........ .. eliberat de .................. ............. nr.........................1.............C.. TERMENUL CONTRACTULUI 3.......................................... apartament .....L................... ............................. bloc .. şi număr de ordine în registrul comerţului ...... str............... contul nr.............................. S............. .................................................../S................. reprezentată prin ..................... fax ................. judeţul/sectorul .........1............. codul numeric personal .............................................. din .................. PREŢUL CONTRACTULUI 11 ... etaj ..... .. având statutul juridic de ........ apartament ........ Termenul contractului este de ...... în calitate de locator şi 1........C............ ............. nr........ Predarea-primirea bunului care face obiectul prezentului contract de închiriere este consemnată în procesul-verbal anexa .. ...... scară ........ ......... scară . la ........................... situat în ......................... ........... ........................ ......A....... str... ........ IV.............................................................../S...................../..... III....... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. (felul.......... ..................... nr....................1.... actul de înfiinţare ......................C...................... ............................ în calitate de locatar sau 1....................................R.. având actul de identitate seria ......... .......................................S...avocatulroman........ cu sediul social în ....... deschis la ............. (localitatea) judeţul/sectorul ......2.......................... numărul .. S... au convenit să încheie prezentul contract de închiriere..............................http://www.............. Obiectul contractului îl constituie cedarea folosinţei bunului (mobil sau imobil) ....................... str......... judeţul/sectorul .... ............................. 2......... cu domiciliul în ... (numele şi prenumele) (localitatea) nr................... I.....2... ......................2......... data şi emitentul) cu sediul central în . bloc . cu respectarea următoarelor clauze: II.... . ........ în calitate de locatar în baza aprobării ............... telefon .......................................... ..... luni/ani cu începere de la data procesului -verbal de predareprimire................. atribut fiscal ...... numărul.

3... Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract.......http://www. 8..... VI.1...... Locatorul se obligă: a) să predea bunul cu toate accesoriile sale în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost încheiat şi să-l întreţină în această stare pe toată durat a închirierii...... evenimentul respectiv nu încetează. Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este permisă numai cu acordul prealabil dat în scris de locator şi cu respectarea condiţiilor şi aprobărilor cerute pentru închiriere. SUBÎNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA CONTRACTULUI 6. Dacă în termen de .2..1. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 7. .. părţile au (zile... contra viciilor ascunse ori contra tulburării folosinţei bunului........ OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5...... VIII.... adică în stare bună.. Taxele comunale precum şi utilităţile consumate sunt în sarcina locatarului.................... Locatorul are obligaţia de a suporta toate sarcinile şi impozitele datorate pentru bunul închiriat.. VII. 5.1...... ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vedere a limitării consecinţelor lui...2.... Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale.. d) la încheierea duratei contractului..4.1. 4......3.. .... 7. . LEI/EURO/USD pe lună/an......2. părţile datorează daune-interese.. să restituie bunul închiriat în starea în care l -a primit. 5. b) să execute la timp şi în bune condiţii toate lucrările de reparaţii care nu sunt în sarcina locatarului..... V. b) să execute la timp şi în bune condiţii lucră rile de întreţinere şi reparaţii ce îi revin......... 4.. b) contul locatarului nr..... în termen de ...........2.. dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege....3.. Obligaţiile locatarului sunt următoarele: a) să folosească bunul închiriat potrivit destinaţiei rezultate din prezentul contract.. Preţul închirierii – chiria – pentru folosirea bunului care face obiectul închirierii este de ........ ore) 12 ......... Neplata chiriei la termen îl autorizează pe locator să rezilieze contractul şi să ceară dauneinterese. 8....3.... c) să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata contractului.avocatulroman.ro 4... 5. de la producere... (zile...... Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi. c) să plătească chiria în cuantumul şi la termenele stabilite prin prezentul contrat.. garantând pe locatar contra pierderii totale sau parţiale a b unului. deschis la Banca ..... FORŢA MAJORĂ 8... deschis la Banca . Plata chiriei se face în următoarele conturi: a) contul locatorului nr........ Plata chiriei se face lunar/trimestrial/semestrial până cel mai târziu în ultima zi a lunii/trimestrului/semestrului pentru care se face plata........... .........

.......... 13 .... 11..... X.................3.. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie..... . în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.......avocatulroman...... Dacă notificarea se trimite prin telefax..... CLAUZE SPECIALE 1) 11... SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 10........... reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea....... ... ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.a..1....... NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 9....... din care .. XI. orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract................ 9... anterioară sau ulterioară încheierii lui................. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. 12... sau 10........... inclusiv referitor la încheierea....1..... 12.... Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante....ro dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract..1....1.. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală. 9........3.. dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente..2.. părţile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a bunurilor........... executarea ori desfiinţarea lui........ ..1......R........... 9.. În accepţiunea părţilor contractante....2....... cazuri de reziliere ş... cu confirmare de primire (A...) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe aceast ă confirmare...... obligaţii şi garanţii suplimentare.. În raport de natura şi de specificul obiectului închirierii.. LOCATOR LOCATAR Nota 1.. împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său....................... Prezentul contract.. CLAUZE FINALE 12.. 10......................2..... exemplare...... părţile a u convenit să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.........4. ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată......2........ Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de ... fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. dacă nu se poate rez olva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.... executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă........http://www..... IX... XII........etc. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract.......... În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea..

................. contul nr.... deschis la ...... ....2................ cu domiciliul în .... cu funcţia de ...... nr.................... reprezentată de .. telefon ............................S........................ telefon .....................................................................................C..... nr......... în calitate de locator şi 1............ având codul unic de înregistrare nr.....C. având c ontul nr.............. .................. ...2............... ........................... deschis la ..........avocatulroman................. înscrisă la ...... judeţul/sectorul ................................... atribut fiscal .. .............................. ................ ........................ fax ........N..... ................ cu sediul în .... având contul nr.................... scară .....C............................. ............ şi număr de ordine în registrul comerţului ...........2........... str... scară .......... telefon .............................R... apartament .................. cu funcţia de .................................... (localitatea) bloc ............... din ....... bloc ..............................cu sediul social în .... ............ .......1..... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1............ I.....A....................................C.... eliberată de ....../S...................................... reprezentată de ...................................................................... str.................................... posesoarea autorizaţiei nr................./S............................................................ ............. judeţul/sectorul ............. cu sediul în ............... şi număr de ordine în registrul comerţului .................... etaj .2.......................... deschis la .....................L.................................................. S........L... .....A.......... 14 ....................N................. în calitate de locatar sau 1............/S..... apartament ................../S.......................... nr............................................ reprezentată prin ........... judeţul/sectorul .............. telefon .................. fax .............................................................. în calitate de locatar sau 1........... reprezentată prin ........... fax . sub nr................................. apartament ............./S.... ........................C................. cu funcţia de .... .. S............/S. scară ..ro Contract de locaţiune (variantă: autovehicule) Încheiat astăzi ... etaj ...................................... în Registrul ............................................................. cu sediul social în ....... contul nr............................................................./........ judeţul/sectorul ....... la .............. S.. ..............http://www........................ nr..... S.................. deschis la ........R...... fax ...........S/............ din .............. având codul unic de înregistrare nr.............................. ...... atribut fiscal ................. scară ................A.A......... Asociaţia/Fundaţia/Uniunea/Federaţia .......... .............................................. str...................................... .................... etaj ..................... ./..../.. etaj ......................... .......................... .. (localitatea) bloc ............ (localitatea) str.....C............. (localitatea) apartament ............... cu funcţia de .......C...... pe baza Certificatului de înscriere nr......... Asociaţia familială ................................................ ...S....... bloc ..C......... ................./S.../................ în calitate de locatar sau 1................

... având actul de identitate seria ........... ..... cu respectarea următoarelor clauze : II......................avocatulroman. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către locator locatarului a unui număr total de .3...... judeţul/sectorul ................1......... în cel mai scurt interval de timp posibil........ indiferent de locul unde se află...... codul numeric personal ...... IV.. III........................ într-o ţinută decentă şi să aibă o comportare civilizată faţă de persoanele cu care vin în contact................ persoană fizică care desfăşoară activitate economică în mod independent în calitate de locatar sau 1............. la data de . b) să înlocuiască............................................... .. eliberat de .............. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.... autovehicule astfel: a) autobuze .......... categoriile şi numărul de autovehicule stabilit... 2.................. 2.......... ............... etc............ nr. prin natura obligaţiilor lor de serviciu..... Prezentul contract se încheie pe o durată de ... apartament ...... d) vehicule trăgătoare .......http://www............................. b) nu va putea vinde...... d) să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor apărute la autovehiculele care fac 15 ........ autovehiculele avariate grav.................... judeţul/sectorul .... ........................................................ sară ....... ................................. decât cu acordul locatorului......... nr...... subînchiria sau dispune î n alt fel............... b) microbuze . posesorul (posesoarea) autorizaţiei nr............. numărul ............... apartament ..... c) să asigure toate condiţiile necesare ca şoferii şi ajutorii de şoferi să se prezinte...... în stare de funcţionare........... începând de la data semnării.......................... .... locatorul îşi păstrează dreptul de proprietate deplină asupra autovehiculelor închiriate....... din ..1.............................. . scară ... care fac obiectul prezentului contract.................... în toate împrejurările.. DURATA CONTRACTULUI 3.......... g) furgonete .. zile/săptămâni/luni/ani................ DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢ ILOR 4.ro (numele şi prenumele) (localitatea) str................. în calitate de locatar au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune de autovehicule..................................... .......................................................2...... ...... (numele şi prenumele) (localitatea) str................ pe întreaga durată a contractului.........................2............ bloc .. e) autobasculante .... cu domiciliul în .......................................... etaj .............. Locatorul se obligă: a) să pună la dispoziţia locatarului.............. de autovehiculele puse la dispoziţia sa. ...... c) limuzine ............................ f) camioane ....... care să satisfacă parametrii standard pentru transporturile interne şi internaţionale.... eliberată de ......1. Locatarul.................. Autovehiculele închiriate se vor folosi pe următoarele trasee: ... etaj ... pe întreaga durată a executării prezentului contract: a) nu poate fi obligat să restituie contravaloarea eventualelor îmbunătăţiri aduse sau reparaţii efectuate din iniţiativa sa şi cu acceptul locatorului..... bloc ..... Pe toată durata contractului.........

.......... LEI/EURO/USD dacă încheie contracte cu terţe persoane fizice sau juridice. 4.2. LEI/EURO/USD f) camioane – per km – .. PREŢUL CONTRACTULUI 5. să plătească o chirie calculată pentru fiecare autovehicul de la garaj (locul de parcare) de unde ple acă şi până la reîntoarcerea în garaj (locul de parcare)... dacă nu pune la dispoziţie autovehiculele în condiţiile prevăzute de prezentul contract...... În afară de sumele plătite locatorului drept chirie... V. LEI/EURO/USD b) pentu microbuze – per km – ... primele de asigurare facultativă pentru răspundere civ ilă auto. nu schimbă autovehiculele avariate sau nu ia măsuri de remedierea eventualelor defecţiuni survenite.. b) va plăti o penalizare de ....... taxele pentru eliberarea paşapoartelor şi obţiner ea vizelor de tranzit şi a celor de intrare.. precum şi cheltuielile de cazare la hotelurile de categoria . locatorul: a) nu mai are dreptul la chirie şi la celelalte categorii de vărsăminte la care este obligat locatarul din momentul neîndeplinirii obligaţiilor respective. la sfârşitul curselor pentru fiecare autovehicul/în primele .. la termenele stabilite.. caz în care poate rezilia contractul după o prealabilă notificare scrisă.....4....... încheiate cu valabilitate numai în afara teritoriului României („Cartea verde“) pentru toate autovehiculele puse la dispoziţia sa.. LEI/EURO/USD d) vehicole trăgătoare – per km – .. b) contravaloarea dotărilor suplimentare ce urmează a se face la cererea sa. CLAUZA PENALĂ 6....... d) va plăti daune-interese pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul 16 . 5. o sumă forfetară de .........avocatulroman.... LEI/EURO/USD pe zi.3. 2... Locatarul nu are nici un fel de răspundere pentru uzura fizică şi morală a autovehiculelor şi nici pentru deprecierea valorii lor.. LEI/EURO/USD g) furgonete – per km – .. 5.... după cum urmează: 1.... cu activitate şi trasee similare cu cele stabilite de părţi........ Sumele aferente se vor plăti locatorului în contul menţionat în par tea introductivă a prezentului contract. LEI/EURO/USD etc.. pentru toţi şoferii şi ajutorii de şoferi afectaţi autovehiculelor folosite de către locatari în trafic internaţional.. Locatorul răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract...... .. pentru 24 de ore de şedere în afara localităţii de domiciliu/reşedinţa şoferului şi ajutoarelor sale. chiria autovehiculelor care fac obiect ul prezentului contract.. LEI/EURO/USD c) limuzine – per km – .... VI.% pe zi de întârziere.. în consecinţă. Obligaţiile locatarului sunt următoarele: a) să suporte următoarele cheltuieli ocazionate de executarea prezentului contract...... ce urmează a fi folosite în trafic internaţional... din valoarea chiriei. b) să achite... c) o diurnă de . în conformitate cu prevederile prezentului contract...http://www. astfel: a) pentru autobuze – per km – .... zile ale lunii pentru luna anterioară..ro obiectul prezentului contract... locatarul m ai suportă: a) costul carburanţilor şi lubrifianţilor consumaţi pe toată durata transporturilor efectuate..... pentru autovehiculele ce îi vor fi puse la dispoziţie de către locator. pe cheltuiala sa. c) va plăti o penalizare de .1..1. 5.. pentru toate categoriile de autovehicule.. LEI/EURO/USD pentru fiec are noapte.......2.. LEI/EURO/USD e) autobasculante – per km – ..... Locatarul are obligaţia ca...

. În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului contract va fi declarată nulă sau va fi anulată. de serviciile la care s -a obligat locatorul prin prezentul contract.% pe zi de întârziere.1..... ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Partea care invocă încetarea prezentului contract are obligaţia să not ifice celeilalte părţi cauza de încetare a lui cu .. (zile. în continuare. a cauzat încetarea contractului. în cazul în care oricare dintre părţi: a) nu-şi execută o obligaţie considerată esenţială pentru acest contract.. Prevederile prezentului cap itol nu înlătură răspunderea părţii care. zile de la data când a fost primită notificarea.http://www. 2. VIII. de la producere... înainte de data la care aceasta urmează să -şi producă efectele.ro contract. efectele.. cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea declarată nulă reprezintă o condiţie esenţială pentru validitatea prezentului contract. de cealaltă parte..2. fără acordul prea labil. b) va plăti o penalitate de .2. VII.4.. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. fără a avea acordul celeilalte părţi... Locatarul răspunde de neîndeplinirea obligaţiilor ce -i revin din prezentul contract.2.. etc. 6..... plata chiriei pentru folosirea lor. în termen de .. pentru neplata chiriei la termenele prevăzute de prezentul contract.. 9. 7. că o nouă încălcare a lor va atrage rezilierea contractului. 8. fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau arbit rale. clauzele rămase valide îşi vor produce.3. prin „obligaţie esenţială“ înţelegându-se: 1.. înainte de începerea executării prezentului contract.. astfel: a) nu va mai putea beneficia. dat în scris.. 8.. zile. după o prealabilă notificare scrisă..1.2.. CESIUNEA {I DIVIZAREA CONTRACTULUI 7... Dacă în termen de .. d) îşi încalcă oricare dintre obligaţiile sale după ce a fost avertizată de către cealaltă parte.. 7.... punerea la dispoziţie a autovehiculelor contractate. c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract.... FORŢA MAJORĂ 9....3... dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege...3.. în continuare... Partea care invocă forţa majoră este obligată să no tifice celeilalte părţi.. 9. 7.. evenim entul respectiv nu încetează. în mod culpabil.. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract.... 17 . IX. Nici una dintre părţi nu va putea cesiona drepturile şi obligaţiile ce rezultă din prezentul contract unei terţe persoane... ÎNCETAREA CONTRACTULUI 8.1. c) va plăti daune-interese pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract.. Acordul scris se comunică cedentului în termen de ..4.... 8..avocatulroman... În cazul în care cesionarul nu răspunde în termenul sus -menţionat. Prezentul contract încetează de plin drept. se consideră că ace sta nu a consimţit cesiunea contractului.... b) este declarată în incapacitate de plăţi sau în faliment ori se declanşează procedura de lichidare.

În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea.. ...1. XI.1..3.. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. inclusiv referitor la încheierea.. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de .. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 11..... anterioară şi ulterioară încheierii lui. se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.. exempla re.2.2..) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.. părţile au convenit să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente... executarea sau încetarea lui. 10... cu confirmare de primire (A..ro părţile (zile.. 10. 12.3. orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.4..2. NOTIFICĂRILE ÎNTRE P ĂRŢI 10.R.. ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract. X.. din care ... În cazul în care notif icarea se face pe cale poştală.. dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăz ute la alineatele precedente. 11..1...http://www. executarea ori desfiinţarea lui. XII.. Prezentul contract. nu se vor putea rezolva pe cale amiabilă.1... dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor.. ore) au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract. în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi . împreună cu anexele sa le care fac parte integrantă din cuprinsul său.. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.. LOCATOR LOCATAR 18 ..avocatulroman.. 12.. 10.. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie sau 11.. CLAUZE FINALE 12. Dacă notificarea se trimite prin telefax. În accepţiunea părţilor contractante..

./S......... (localitatea) apartament ..... nr.A... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.. lei zi/lună/an...2........N........................C.............. zile/luni/ani.................... Bunurile date de locator în locaţiune/folosinţa locatarului sunt următoarele 2): ....... telefon .. având codul unic de înregistrare nr......../.................... reprezentată prin ........ deschis la .................. cu funcţia de ... etaj .. ......A...... ... S......... fără consim ţământul locatorului. cu sediul social în ........ fax .......S... începând cu data încheierii prezentului contract................. DURATA CONTRACTULUI 3.....R... scară ..........1............... etaj ... Plata chiriei se va face anticipat.....C. 3......... .....1........ contul nr. .......C.. S......./S. telefon ......... Părţile au convenit ca locatarul să plăteasc ă o chirie de ...........................2......../S......1......... ......L........ atribut fiscal ........ reprezentată prin ......................../S....C.......................... 19 ..... …............................S... ............ str......... ................. în calitate de locator şi 1....................... I.... şi număr de ordine în registrul comerţului ..C.......... . la ......avocatulroman...........ro Contract de locaţiune 1) (variantă: bunuri mobile) Încheiat astăzi ............/S..................... ........... contul nr.........................A. cu sediul social în ....... Locatorul garantează că este proprietar de plin drept al bunurilor care fac obiectul locaţiunii şi are dreptul să-l închirieze................... judeţul/sectorul .......2.. judeţul/sectorul ..... S......................./...... fax ..............A.....2..... cu funcţia de .... în calitate de locatar au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune cu respectarea următoarelo r clauze: II. ............. părţile pot conveni prelungirea ei....C............ 2.N..... bloc ............. scară ................... OBIECTUL CONTRACTULUI 2.......... nr....... .. având codul unic de înregistrare nr....................................... ..... str.....http://www. atribut fiscal ............./S../S. PREŢUL CONTRACTULUI 4............................R.............. III../.... Durata locaţiunii este de ....... (localitatea) apartament . bloc ......... . deschis la .. La sfârşitul duratei locaţiunii......./S...........................................................1.....3..C........ şi număr de ordine în registrul comerţului ......... locatarul având drept de preferinţă..................C.... Locatarul răspunde de plata chiriei în cazul în care nu mai foloseşte bunul...... IV.... S............ 4......... ..............................L... 4............ începând cu data preluării bunurilor pe bază de proces -verbal de predare-primire....../...

evenimentul res pectiv nu încetează. c) să se abţină de la orice fapt personal care ar avea drept consecinţă tulburarea locatarului în folosinţa bunului. orice no tificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. ca un posesor de bună-credinţă. c) să restituie.2. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5..1.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. bunurile primite în locaţiune.. b) să efectueze toate reparaţiile necesare. VI. locatorul este îndreptăţit să pretindă şi să i se plătească despăgubiri. pe toată durata locaţiunii. purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese... Dacă notificarea se trimite prin telefax.. ea se consideră primită în prima zi lucrătoar e după cea în care a fost expediată..3. 6.. e) în cazul în care în exploatarea bunului apar defecţiuni tehnice din culpa locatarului. 7..2.http://www. b) să folosească.....R. dacă nu sunt confirmate...2.. părţile (zile.avocatulroman.. la termenul convenit de părţi şi la locul unde se află în momentul încheierii contractului...4.ro V. accesoriu contractului de locaţiune 5).. FORŢA MAJORĂ 6. d) să acorde asistenţă tehnică pentru exploatarea normală a bunului 4). dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră... ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.. VII. (zile. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract. Dacă în termen de .. aşa cum este definită de lege. ore) au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract.. bunurile respective în starea în care le -a preluat. f) să garanteze restituirea bunurilor în starea în care s -au preluat printr-un contract de garanţie.. pe toată dura ta locaţiunii.. 7.. În accepţiunea părţilor contractante...... VIII. g) să nu subînchirieze bunul 6). În cazul în care notificarea se face pe cale poştală. ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Locatorul se obligă: a) să predea bunul în locaţiune. 6. 7.3.1. Partea care invocă forţa majoră este oblig ată să notifice celeilalte părţi. la sfârşitul locaţiunii. Obligaţiile locatarului sunt următoarele: a) să plătească chiria la termenele şi în condiţiile stabilite de prezentul contract. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 20 . 5. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7.. d) să răspundă pentru evicţiune şi viciile ascunse ale bunului care îl împiedică pe locatar să-l folosească 3). în termen de …. prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente...1.. consemnată în procesul-verbal de predare-primire. de la producere.

Of. b) în urma acordului intervenit între părţi. Legea 21 .U.Of.2.. 8.10...1-8. Prezentul contract s-a încheiat în . 653/22. 393/31. 276/2005 (M.. CLAUZE FINALE 10.G.. zile înainte de data la care încetarea urmează să -şi producă efectele.Of. părţile se vor adresa instanţelor judecăt oreşti.http://www..2002). nr.. 157/2002 (M..07.G. nr. Contractul de închiriere a suprafeţelor locative – Legea nr.Of. nr.Of..11. nr. 9.. nr. 8. 126/26.. 124/21.. O.2005).1998)... nr. Legea nr.3 nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului. sau 9. 10. 497/08. Legea nr.. IX.. inclusiv referitor la încheierea..avocatulroman.1.2. Varietăţi: Contractul de arendare – Legea nr. Legea nr..1999)..G. nr.1997).. dacă după primirea notificării prin care părţii în culpă i s -a adus la cunoştinţă că nu şi -a executat ori că îşi execută în mod necorespunzător obligaţiile ce-i revin. Legea nr. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.. 8. X. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 146/1997 (M.Of. dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de reprezentanţii părţilor.Of.U.. O. 10.1997 şi modificată prin: O. 903/10.Of. în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Legea nr.. 460/30. 65/1998 (M. nr.U.07. din care .Of.Of.Of. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. 44/1998 (M. 350/2003 (M.tate din interpretarea. nr.11. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.3.3. 276/2005 (M. nr. se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. d) cesionează drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi.10.. Legea nr. 223/2006 ( M. nr. nr. 8.G.06..2. LOCATOR PROPRIETAR LOCATAR CHIRIAŞ Note 1.07.ro 8.11.2003). c) în termenul stabilit la pct. anterioară sau ulterioară încheierii lui. 247/2005 (M. 526/22.. nr. împreun ă cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său.1.07... nr.Of. Prezentul contract.Of. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor pr ezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin . 73/1999 (M.12.. Legea nr.1. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 9.1998).. 331/26. 196/1997 (M. 114/1996 – Contractul de sublocaţiune – modificată prin O. Prezentul contract încetează: a) la încheierea duratei pentru care s -a încheiat.1997). 850/25. nr. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.. 58/1995 (M.Of.1997). 173/29. Prevederile pct.03. 16/1994 – modificată prin Legea nr.2.4. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract.08..2005. 8. nr. Legea nr. 419/31. . 154/14. exemplare . executarea ori desfiinţarea lui.. 40/1997 (M. republicată în M. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă.06.1995).2005).2. 903/10.. nr. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau re zul.2006).

230/2007 (M. Pentru nominalizarea bunurilor se poate întocmi şi o listă anexă. 566/30.G. nr. O.2001). 6.Of. nr.Of. O.1999). Locatorul răspunde chiar dacă a fost de bună -credinţă la încheierea contractului şi nu a cunoscut viciile şi indiferent dacă aces tea existau în momentul încheierii contractului sau provin din cauze ulterioare. Obiectul locaţiunii pot fi bunuri mobile şi imobile.04.G. O. Se poate conveni posibilitatea subînchiri erii. nr.2002). 4.12. după natura obiectului sau în conformitate cu destinaţia stabilită de părţi. nr. 707/30.2000). 285/2005 (M.Of. indiferent de caz.09. nr. nr.1999). corporale şi incorporale.Of. 62/2006 (M.Of. n r. 330/2001 (M. 51/2006 (M.2000). 22/2000 (M. Legea nr. 268/24. Legea nr.U.07. Dacă este cazul. Legea nr.09. nr. nr. 127/1999 (M . 358/04.avocatulroman. 917/13.U. 540/01. nr. Legea nr.G. nr.10. dar. 338/19.U.09.Of.06/2006). 129/28. 490/23. 295/2000 (M. nr. O.G. 5.2001). nr. nr. 455/20. 439/09. 496/2004 (M.03. 830/ 18.2005). 145/1999 (M.U. nr.http://www.Of.Of.2007) 2. acestea nu trebuie să se distrugă sau să se consume prin folosinţă conform destinaţiei. nr.2006). Legea nr. nr. Dacă părţile convin astfel. 22 . 3. 76/2001 (M.Of.G.G.03. deoarece obligaţia locatorului de a asigura folosinţa bunurilor este succesivă.Of.Of. 603/2002 (M.11.ro nr.07. H.2004). cu acordul proprietarului şi în condiţiile stabilite de părţi.Of nr. O.

.............1..... în ca litate de proprietar/administrator al imobilului care face obiectul prezentului contract şi 1................................................... camere în suprafaţă de . scară ....... o cameră în suprafaţă de ............ judeţul/sectorul ... judeţul/sectorul .................. codul numeric personal ...................................... o cameră în suprafaţă de .......... .. compusă din .................. ............ cu domiciliul în ...... etaj .... mp................. mp...... eliberat de ..... mp folosiţi în exclusivitate/comun cu………………………………………………………….... .. eliberat de ...........1.................... mp.................................... . Locuinţa care face obiectul prezentului contract de locaţiune va fi folosită în exclusivitate de chiriaş şi de membrii săi de familie 1) ..... Închirierea locuinţei este de ............ .................... în calitate de chiriaş au convenit să încheie prezentul contract de locaţiune/închiriere cu respectarea următoarelor clauze: II............ mp... mp...... mp etc................ o bucătăr ie în suprafaţă de .............. DURATA CONTRACTULUI 3............... Închirierea locuinţei situate în ........................... apartament ..... judeţul/sectorul .1. pivniţă în suprafaţă de ...........1.. la data de ......... mp............................ având actul de identitate seria ..... un hol în suprafaţă de . apart ament ...................................... (numele şi prenumele) (localitatea) bloc ... având actul de identitate seria ......... bloc ............................................. (numele şi prenumele) (localitatea) bloc ...http://www. (localitatea) str..... din care ..............................avocatulroman... ................ (o cameră în suprafaţă de ...... Locuinţa descrisă la pct..... nr................................... ......ro Contract de locaţiune (variantă: suprafeţe locative) Încheiat astăzi . mp............ o boxă în suprafaţă de ........3.................................2......... numărul .......... o debara în suprafaţă de ........ etaj ......... III.... ................................. I.... la data de .............. cu domiciliul în …......................................... mp.................. etaj ......... str ...................................... scară ......... nr.............. scară .... 2............) şi dependinţe în suprafaţă de ...... 2............ str ........................... mp............. începând cu data încheierii prezentului contract...... codul numeric personal ................... pod în suprafaţă de .........................2......... mp şi curte/grădină în suprafaţă de . apartament ..... mp....... nr............. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1..... 23 ..... la .. OBIECTUL CONTRACTULUI 2......... o cămară în suprafaţă de ....................................................... a fost predată în stare de folosinţă cu instalaţiile şi inventarul prevăzut în anexa la prezentul co ntract..................................... mp................. numărul .. ....................... ................... un wc în suprafaţă de .. 2...............

..... chiriaşul a achitat proprietarului.................................. precum şi cu obiectele menţionate în anexa la prezentul contract.. locuinţa în stare de folosinţă şi de curăţenie corespunzătoare...................% asupra sumei datorate......... a fiecărei luni... 4.... curţi şi grădini.......... Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriaşului cu cel puţin ......... precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării......... la mutarea din locuinţă...2......... pentru fiecare zi de întârziere.........4.2... instalaţii de colectare a deşeurilor........... indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii......... La expirarea termenului prevăzut la pct......1 contractul poate fi reînnoit cu acordul părţilor. ca urmare a utilizării lor necorespunzătoare......1............... 2... 4............ IV........ centrale termice.... coridoarele.. în decursul locaţiunii........http://www... pavimente.. V...... Proprietarul se obligă: a) să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă.... elementele de construcţii exterioare ale clădirii/locuinţei (acoperiş... subsolurile).. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5......5.... etc............ proprietarului.. instalaţii electrice şi de gaze.... elementele structurii de rezistenţă ale clădirii/locuinţei... instalaţii de antenă colectivă... 3. pe toată durata închirierii locuinţei. 4.. Chiria se datorează începând cu data de ........... 4.. c) să întreţină în bune condiţii: 1...ro (zile... d) să predea...... PREŢUL CONTRACTULUI 4.......3... cuantumul chiriei să fie modificat în următoarele situaţii: a) ....1..... crematorii...... 3.)... Obligaţiile chiriaşului sunt următoarele: a) să efectueze lucrările de întreţinere şi reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă........... .. Părţile au convenit ca...... şi se achită proprietarului contra chitanţă/în contul său nr... 5...... în sumă de ......... ani) 3....... b) să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţă comună.. La data încheierii prezentului contract............ suma de ....... instalaţii de alimentare cu apă................ .... luni..... Neplata în termen a chiriei atrage o penalizare de . începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.. scări exterioare)............ deschis la Banca ..2.... c) .. faţadă.. cu anticipaţie.... c) să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună pe toată durata prezentului contract...... 24 .............avocatulroman... ....6... reprezentând chiria aferentă locuinţei pe o perioadă de . canalizare. ho lurile. b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi în funcţionalitate a clădirii. instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde............ (în cifre şi litere) zile/luni/ani. până la data de ........ împrejmuiri.... b) . ..... Chiria aferentă locuinţei închiriate este lunară..... telefonie etc. (în cifre şi litere) 4........... să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (hidrofor....zile înainte de următorul termen scadent de plată... pentru luna în curs/următoare.

consecutiv. Contractul încetează în termen de ... luni) 2.....2. (zile. 8.1.. FORŢA MAJORĂ 6.. 6.R. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibil ă pe cale amiabilă.. are un comportamnt care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei. 9.... executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. Dacă în termen de .. evenimentul respectiv nu încetează. În accepţiunea părţilor contractante.1. dacă persoanele îndreptăţite de lege nu au solicitat preluarea contractului. 3. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7. IX. de zile de la data părăsirii locuinţei de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului.. fără drept. b) la cererea proprietarului..1. 7. în termen de ...3. 7..4...... prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. VIII..... VII. a provocat stricăciuni însemnate locuinţei/clădirii/instalaţiilor. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi... dacă nu sunt confirmate. Chiriaşul poate/nu poate subînchiria locuinţa. ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.avocatulroman. 8.. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti.. cu cel puţin .. de zile înainte de data la care urmează să aibă loc rezilierea. aşa cum este definită de lege.... 7.cutarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract......1. ori ce notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.... Prezentul contract poate fi reziliat înainte de termenul pentru care s -a încheiat: a) la cererea chiriaşului......3.ro VI.. În cazul în care notifiarea se face pe cale poştală. părţi ale acestora. 6.....2.. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea..2. 4. părţile (zile...2...http://www. ea va fi transmi să prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 9.. cu condiţia notificării prealabile.. precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau îns trăinează.3.. ea se consideră primită în prima zi lu crătoare după cea în care a fost expediată. Dacă notificarea se trimite prin telefax. nu respectă clauzele contractuale. REZILIEREA CONTRACTULUI 2) 8....... 25 .. în cazurile în care chiriaşul: 1. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.. nu a achitat chiria cel puţin . Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de exe. Partea care invocă forţa majoră este obliga tă să notifice celeilalte părţi. ore) au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract.. de la producere....... dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră. (zile.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

2.. în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii. d in care . 10... anterioară sau ulterioară încheierii lui.. e) autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului.. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.... împreună cu anexele sale c are fac parte integrantă din cuprinsul său...1. a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune..http://www. potrivit dispoziţiilor legale.. care: a) obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie care constituie obligaţia acestuia..avocatulroman..... 10. d) exonerează proprietarul de obligaţiile ce-i revin....3. exemplare.... b) prevăd răspunderea colectivă a chiriaşilor..2...ro X...... Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de . 26 .. c) impun chiriaşilor să facă asigurări de daune... Sunt nule de drept clauzele incluse în contract.. CLAUZE FINALE 10. cu excepţia celor ce sunt în sarcina proprietarului. Se nominalizează fiecare membru de familie cu numele şi prenumele.. PROPRIETAR CHIRIAŞ Note 1.. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile con tractante. Prezentul contract...

..... ...................... 2....http://www.... .. bloc . (numele şi prenumele) (localitatea) nr.................................. . codul numeric personal ....... .3..........1.................... camere de locuit şi dependinţe..... jude ţul/sectorul .... eliberat de ...... str.. ........ .. cu domiciliul în ................................ (numele şi prenumele) (localitatea) nr............... la data de ........................................... apartament ........ ....... codul numeric persona l .. data autentificării prezentu lui contract.......% din cota indiviză reprezentând suprafaţa totală de teren..... str....................... (localitatea) etaj .............................. compus din ..... apartament .......... anexe gospodăreşti etc........... În temeiul ................. ..................... care urmează regimul juridic prevăzut de dispoziţiile........................... vânzare-cumpărare etc.. Transmiterea dreptului de proprietate de către vânzător cumpărătorului. ...ro Contract de vânzare-cumpărare (variantă: bunuri imobile – cu drept de habitaţie viageră) Încheiat astăzi ......... împreună cu o cotă indiviză de ... în calitate de cumpărător au convenit să încheie prezentul contract de vânzare -cumpărare............... mp...... 27 ...... scară .........avocatulroman......... adică ............................................... judeţul/sectorul ................ judeţul/sectorul .tract.............. bloc ........................ I................... se transmite şi dreptul de folosinţă pe întreaga durată a exis tenţei construcţiei..................... astăzi. la ..........................................% din părţile şi dependinţele imobilului................................. nr............................................. Cumpărătorul declară că a cumpărat de la vânzător nuda proprietate asupra imobilului descris mai sus şi că a achitat integral preţul lui... eliberat de ...... scară ... bloc ..............5...................... care prin natura şi destinaţia lor sunt de folosinţă comună....... nr..4................ având actul de identitate seria .................2................... cu respectarea următoarelor clauze: II............................ etaj ........ scară .................. de la ..................................... 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.... ... etaj ..........) (numele şi prenumele) pe baza ................2......... având actul de identitate seria .. în calitate de vânzător şi 1................. (moştenire........................................... .................. cu domiciliul în ..................... eliberat de ...................... 2....... asupra ac eleiaşi cote de .... la data de... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1....1................ ......... apartament ....................... a nudei proprietăţi a imobilului situat în ........ prin . Vânzătorul a dobândit imobilul a cărui nudă proprietate se înstrăinează prin prezentul con ............................ mp.................... (titlul de proprietate) 2........ având o suprafaţă de ....... Vânzătorul îşi rezervă dreptul de habitaţie viageră asupra întregului apartament şi solicită înscrierea acestuia în Registrul de publicitate imobiliară.. str..................... nr....................... care urmează regimul juridic al ...

.... b) să suporte toate taxele aferente încheierii şi autentificării prezentului contact... timbrul judiciar şi onorariul notarului public..... urmând să dobândească posesia şi folosinţa imobilului la data decesului acestuia.. c) să accepte necondiţionat dreptul de habitaţie viageră al vâ nzătorului..... imobilul intră.ro III............. data autentificării prezentului contract .........1. şi editat/multiplicat în ..... Preţul de vânzare al imobilului este de ....... 1337 din Codul civil.... 3........... V. au luat cunoştinţă de dispoziţiile art....1.......1......... (locul unde se face predarea -primirea) 4..... .... data au tentificării........ în proprietatea cumpărătorului..... art.... exemplare din care ............. astăzi.. Părţile declară că preţul sus -menţionat este preţul real convenit de ele.... 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale....2.... data autentificării prezent ului contract..avocatulroman.. PREŢUL CONTRACTULUI 3....... Vânzătorul se obligă să predea imobilul care face obiectul prezentului contract la data de ... 1303 din Codul civil. eliberat de ............1.............. a rămas continuu în proprietatea vânzătorului.. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE 5........ 6...... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4...... Începând cu data plăţii preţului. LEI/EURO/USD şi a fost primit (în cifre şi litere) integral de către vânzător de la cumpărător.. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele: a) să efectueze plata preţului la data şi la locul stabilit de vânzător/locul unde se face predarea imobilului.http://www... sub sancţiunea legii penale......2.......... în conformitate cu prevederile art......... nu este grevat de sarcini sau servituţi şi garantează pe cumpărător împotriva evicţiunii totale sau parţiale.... Vânzătorul garantează...... din .......2.. la ... Redactat de .. că imobilul nu a fost scos din circuitul civil........ de drept şi de fapt......... nu face obiectul nici unui litigiu juridic......... astăzi......... acestea să treacă asupra cumpărătorului care suportă taxa de timbru............. IV. aşa cum rezultă din cazierul fiscal nr... VI. CLAUZE FINALE 6.. 12 din Legea nr. urmând ca astăzi.. VÂNZÂTOR CUMPĂRĂTOR 28 ......... Taxele şi impozitele cuvenite statului sunt achitate la zi de către vânzător......... precum şi celelalte dispoziţii legale în materi e.

......... .. str ..........1.................................................... din ........... în calitate de creditor ipotecar au convenit să încheie prezentul contract de vânzare -cumpărare cu garanţie ipotecară........ Banca .. apartament ............. cu sediul social în ........ eliberat de ....................... la data de .. nr.. număr de ordine în registrul comerţului ..................... .... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1... .................http://www............................. a Judecătoriei ... (numele şi prenumele) (localitatea) nr......... etaj .... ..... ........................... 18/1991 – Legea fondului funciar (republicată)........ mp........ la data de .... reprezentată de ............ judeţul/sectorul .... mp........... (numele şi prenumele) (localitatea) nr.......... ...... bloc ........................ urmează regimul juridic prevăzut de art.... cadastral . ....... cu domiciliul în ...ro Contract de vânzare-cumpărare (variantă: bunuri imobile cu garanţie ipotecară) Încheiat astăzi .................. ............ I.. codul numeric personal .1................ judeţul/sectorul ... cu o suprafaţă totală de ...................... 2.. scară .. str................... 2...... Transmiterea dreptului de proprietate de către vânzător cumpărătorului asupra apartamentului nr............ camere şi dependinţe..................... conform încheierii nr.............................................................. OBIECTUL CONTRACTULUI 2........... apartament ................ având actul de identitate seria ......./...... ............. bloc ...................... eliberat de ................. cu domiciliul în ..................... scară .2................... a) ...3.................. .... Terenul aferent apartamentul ui respectiv..... str.......... codul numeric personal ...... ... la data de .............. având actul de identitate seria ............ ... b) .2..................... judeţul/sectoru l ... .................... atribuit în folosinţă pe toată durata existenţei construcţiei...... 36 din Legea nr.............. etaj ........................ bloc ... str................. – Sucursala/Filiala/Agenţia ........................... etaj .........................avocatulroman..................... în suprafaţă de ............... (localitatea) etaj ..... Dreptul de proprietate asupra apartamentului de mai sus este intabulat în Cartea funciară nr..... cu domiciliul în .. cu respectarea următoarelor clauze: II. nr............................. precum şi 1............. .... str.............. scară ................... în calitate de vânzător şi 1.......... nr........................... soţi................................... compus din ... împreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale imobilului....... judeţul/sect orul ...... S......... având (localitatea) codul unic de înregistrare nr........ în calitate de cumpărători şi garanţi ipotecari ................... nr........................ şi 1........... .................. având actul de identitate seria .. . apartament .... la ............................ ....... (numele şi prenumele) (localitatea) nr................. ...................... ....3...../...... nr........ nr.............................................. atribut fiscal ....2................................ .......... ... 29 ........ scară .. codul numeric personal ... situat în . bloc ........... eliberat de ... telefon ..............A............... fax .... judeţul/sectorul .....

III................. LEI/EURO/USD................. în conformitate cu prevederile acestui contract......... conform contractului de credit nr...... 58/1998 – Legea bancară................5.......... cu o suprafaţă totală de .......... camere şi dependinţe.... S... – .......................... creditorul ipotecar poate trece la executarea silită a garanţiei instituite....7.. .......http://www........ cu titlu de asigurare...2...... 4......... în scopul recuperării acestu ia.. În vederea acordării de către bancă a împrumutului de ... LEI/EURO/USD.... Valoarea de garanţie a apartamentului care face obiectul prezentului contract de vânzare...... 56 din Legea nr....... PREŢUL CONTRACTULUI 3... acceptă. 4.........A... LEI/EURO/USD. . str. Banca ................... 4.1.ro 2............6.............................. 3.............. Preţul vânzării va fi achitat de către cumpărător astfel: – ..................3........ după înscrierea în Cartea funciară a ipotecii instituită prin prezentul contract în favoarea acestei bănci. 1718 şi 1719 din Codul civil.... nr............ executarea silită în orice bunuri sau venituri ale cumpărătorului.. ..... conform Raportului de expertiză întocmit de evaluatorul sus-menţionatei bănci... intabulat în Cartea funciară nr......(act de dobândire) a Judecătoriei . nr... Cunoscând prevederile art............. din ... bloc ..... .. 3............ prin reprezentantul său .............. 3 din Codul penal.. Vânzătorul a dobândit dre ptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus.. data încheierii prezentului contract..... Sucursa la/Filiala/Agenţia .... (localitatea) etaj ......... mp... de către Banca ......... Sucursala/Filiala/Agenţia ... asupra apartamentului nr..... în condiţiile menţionate şi este de acord cu efectuarea inscripţiei ipotecare......1............... ..... adică ...... adică ....... . şi a achitat apartamentul .avocatulroman........ pentru suma de .................. Transmisiunea proprietăţii.... garanţii debitori -ipotecari se obligă să nu înstrăineze bunul ipotecat împotriva tuturor riscurilor.cumpărare este de ........2......... în conformitate cu contractul de credit nr. cumpărătorii instituie ipotecă în favoarea Băncii ............ LEI/EURO/USD..................3........5.. % drept avans.. având funcţia de ...... ................ LEI/EURO/USD........ din ........ Sucursala/Filiala/Agenţia ................... Prezentul contract constituie titlu executoriu în conformitate cu art... 30 ........ IPOTECA 4..... ipoteca asupra (numele şi prenumele) imobilului descris mai sus.... situat în ............................................ IV............. în baza art............... compus din ... 4..... în baza ..... încheiat cu Banca .A... 4. 4.....3........................... scară ..................... vânzătorul este în drept să ceară.......4. Preţul vânzării este de .... posesiei şi folosinţei are loc la data de ............%... În cazul în care garanţii debitori -ipotecari nu-şi vor respecta obligaţia prevăzută la pct......... LEI/EURO/USD. fără punerea în întârziere sau chemare în judecată..... pentru daune şi să nu -l greveze cu alte ipoteci sau sarcini...................... care a fost achitat/se va (în cifre şi litere) achita astfel: ......... 4. judeţul/sectorul .. cesionând în favoarea băncii toate drepturile pe care le vor avea.......... astăzi... ....... creditul devenind scadent integral......... fără acordul expres al creditorului ipotecar..... în garanţie ...... ............. 215 alin... împrumutul acordat fiind producător de dobândă variabilă.........................(integral sau în rate) 2......... În caz de neplată a restului de pr eţ.... S.... din .. S.......................... fără somaţie........4... .... fără nici o altă formalitate............... Garanta ipotecară renunţă la beneficiul de discuţiune şi diviziune............A.....

. 45 alin....... Vânzătorul garantează... rămânând continuu în proprietatea sa....... şi sunt de acord să dobândească apartamentul în aceste cond iţii...... nu este închiriat..... atât prezentul contract.. nu face parte din patr imoniul sau capitalul social al vreunei societăţi comerciale. data autentificării prezentului contract....avocatulroman.. timbrul judiciar şi onorariul notarului public necesare autentificării acestuia.. RĂSPUNDEREA PENTRU EVICŢIUNE 6..http://www. 2.....1.... Prezentul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat în .... VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR CREDITOR IPOTECAR 31 .1 la data de .... exemplare din care ........ timbrul judiciar şi onorariul notarului public. CLAUZE FINALE 7... Impozitele şi taxele datorate către stat sunt achitate la zi de vânză tor conform Cazierului fiscal nr.... aşa cum rezultă din extrasul de Carte funciară nr.... nu este supus nici unei forme de executare silită .. VI..6. .......... în conformitate cu prevederile art. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 5.. urmând ca astăzi... declară că preţul menţionat mai sus este preţul real intervenit între ele.. vânzătorul declară..... că au luat cunoştinţă de dispoziţiile art. conform adeverinţei emise de Asociaţia de locatari a imobilului în care este înglobat apartamentul sus -menţionat. eliberat de Judecătoria .. 215 din Codul penal. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale potrivit cărora în cazul în care printr-un act ascuns înţeleg să plătească un preţ mai mare decât cel indicat ..4.1.2....... 6.... .... promisiune de vânzare... 5.. din .. Cumpărătorii. Părţile contractante declară că au citit cuprinsul prezentului contract şi că acesta reflectă înţelegerea lor fiind de comun acord să -l semneze şi... şi garantează contra oricărei evicţiuni totale sau parţi ale.... din . 1337 din Codul civil. 36/1995 – Legea notarilor publici şi a activităţii notariale.... vor îndeplini formalităţile necesare pentru intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.. 292 şi art.. 7... 7... 1303 din Codul civil şi art..... nu este grevat de sarcini sau servituţi...ro V.. 7...... să treacă în sarcina cumpărătorilor garanţi -ipotecari care suportă şi taxa de timbru..... şi la locul unde se face predarea -primirea apartamentului.3... act sub semnătură privată. Cumpărătorii cunosc situaţia juridică şi de fapt a apartamentului ca fiind cea descrisă mai sus de vânzător.. cât şi actul ascuns sunt lovite de nulitate şi îşi asumă întreaga răspundere pentru cele declarate în conţinutul prezentului contract ca fiind date reale... 7.. vânzare prin licitaţie şi altele). potrivit art............... b) să garanteze cumpărătorul împotriva evicţiunii şi împotriva viciilor ascunse. 12 din Legea nr.... că imobilul nu a fost scos din circuitul civil.1. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele: a) să plătească preţul la data de .. donaţie.2....... 7.. eliberat de .5. Prezentul contract se încheie cu respectarea dispoziţiilor legale...... totodată. totodată. (3) din Legea nr.... că nu face obiectul nici unui litigiu juridic... Cunoscând prevederile art.... VII..... nu este ipotecat la data autentificării prezentului contract în favoarea vreunei bănci sau terţe persoane..... că nu a mai procedat la înstrăinarea apartamentului sub nici o formă (antecontract.. Vânzătorul se obligă: a) să predea cumpărătorului imobilul descris la pct... sub sancţiunea legii penale.... b) să suporte taxa de timbru...2.

....................... la data de ... schimb etc............ str............................. ........... (vânzare-cumpărare................................ Transmiterea dreptului de proprietate de către vânzător cumpărătorului asupra imobilului situat în ... judeţul/sectorul ............................. Preţul vânzării este de ....... ...... la Judecătoria ....... ...1.......... la .................. autentificat la ......... (numele şi prenumele) (localitatea) nr............................. .......................................... LEI/EURO/USD............... eliberat de .... nr....... dreptul de proprietate (titlul de proprietate........ bloc ..................................................... (localitatea) compus din ........................... având actul de identitate seria ................ cu domiciliul în ....2......... ................ sau 3............... apartament ......... I..... mp.......... codul numeric personal ... în calitate de cumpărător au convenit să încheie prezentul contract de vânzare -cumpărare şi împrumut cu privilegiu......ro Contract de vânzare-cumpărare (variantă: împrumut cu privilegiu) Încheiat astăzi .............) conform ... codul numeric personal ....... OBIECTUL CONTRACTULUI 2................................................ 2....... ...http://www.. str......... scară ................. LEI/EURO/USD...... nr.................................................................... judeţul/sectorul .............. ......... Preţul vânzării este de ..2...... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1....................................................1. 2.. Odată cu vânzarea imobilului sus -menţionat se transmite cumpărătorului şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent în suprafaţă de ........................................... etaj ..1........... în calitate de vânzător şi 1............ PREŢUL CONTRACTULUI 3.................................. str.... judeţul/sectorul .......3....1..................... scară ............................ la data de ...... nr.................. ............ (numele şi prenumele) (localitatea) nr........................ cu respectarea următoarelor clauze: PARTEA ÎNTÂI CONTRACTUL DE VÂNZARE -CUMPĂRARE II... .. data) fiind înscris în Cartea funciară nr..... donaţie................. III..... ...........avocatulroman........... . Imobilul care face obiectul prezentului contract de vânzare -cumpărare este proprietatea vânzătorului fiind dobândit prin .... numărul.................................. având actul de identitate seria ......... cu domiciliul în . bloc ........... etaj . .......... ............. sumă care a fost achitată de (în cifre şi litere) cumpărător vânzătorului astăzi data autentificări i prezentului contract............................................ eliberat de .. apartament ... sumă care se va plăti de (în cifre şi litere) 32 .......

GARANŢII 5........... care suportă şi taxa de timbru. precum şi de prevederile .. b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică..........avocatulroman.... 6............ IV..........................4.. nu este sechestrat şi nici urmărit......... timbrul juridiciar şi onorariul notarului public... fără îndeplinirea altei formalităţi.. vreunei alte persoane........ este liber de orice sarcini..... eliberat de Biroul de carte funcia ră al Judecătoriei ..... urmând ca de astăzi data autentificării prezentului contract să treacă asupra cu mpărătorului........3.............2.......... Vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului imobilul care face obiectul prezentului contract. ................. potrivit extrasului de carte funciară nr...... ceea ce nu -l exonerează pe vânzător de răspunderea pentru evicţiune....... Vânzătorul şi cumpărătorul declară că preţul sus -menţionat este cel real intervenit între părţi... b) să suporte toate taxele aferente încheierii şi autentificării prezentului contract.............. Cumpărătorul: a) declară că cunoaşte situaţia juridică şi de fapt a apartamentului ca fiind cea arătată mai sus de vânzător şi ştie că nu este grevat de sarcini...................... Vânzătorul declară sub sancţiunea legii penale pentru fals în declaraţii că apartamentul ce se vinde: a) se află în întregime în proprietatea sa.. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus -menţionat are loc astăzi data autentificării prezentului contract........... asumându -şi întreaga răspundere că cele declarate în prezentul contract sunt reale................ f iind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia sa.. din ..1.2..... V.......... 5. liber. Taxele şi impozitele către stat sunt achitate la zi de către vânzător. de la data dobândirii şi până în prezent......................1... şi la ... .. potrivit cărora........ să îndeplinească formalităţile necesare pentru efectuarea tuturor operaţiilor de publicitate imobiliară. eliberat de . 6.... 5. Orice comunicări judiciare şi extrajudiciare se vor face la domiciliul cump ărătorului.. garantând pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni în conformitate cu prevederile art..... 5... VI.. că au cunoştinţă de dispoziţiile art............. b) consimte la intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului cu titlu de ........ .... 1303 din Codul civil..... totodată efectuându -se predarea către cumpărător a actelor de proprietate în original.... Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele: a) să efectueze plata preţului la data şi la locul stabilit de vânzător/locul unde se face predarea imobilului.. ..... nefiind înstrăinat sub ni ci o formă...... astfel cum rezultă din cazierul fiscal nr..... în mod expres...... autorizându-l... OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4... ALTE CLAUZE 6......http://www.....1.....3........... nu face obiectul vreunui litigiu... din .................. în cazul în care printr-un act ascuns au înţeles să se plătească un preţ mai mare decât cel indicat şi că atât prezentul act autentic cât şi actul ascuns sunt lovite de nulitate.. ..... până la data încheierii prezentului contract.. Vânzătorul consimte la intabularea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului.... 1337 din Codul civil....................... (locul unde se face predarea -primirea) 4.................ro cumpărător vânzătorului astfel: ... la data de .... PARTEA A II-A 33 . precizat în partea introductivă a prezentului contract......................2........................

.. apartament ....... eliberat de .................................... având actul de identitate seria ................. suma de . cu domiciliul în . Împrumutătorul îşi rezervă dreptul de privilegiu prevăzut de art.. ................................ (numele şi prenumele) (localitatea) nr..... sub orice formă.............. punere în întârziere sau judecată şi va putea cere scoaterea în vânzare a apartamentului supus privilegiului............... precum şi a oricărei averi mobile sau/şi imobile a împrumutatului (cumpărătorul -debitor) concomitent sau separat.................... astfel: ................. fără somaţie............................. str.... ...2.......................... care îşi rezervă privilegiul prevăzut de art. iar cel de -al doilea să primească un împrumut cu privilegiu....... 1737 pct...........etaj ............ sumă ce i -a fost dată cu împrumut de către împrumutător.......... 1737 pct... nr........ . apartament .... Împrumutatul se obligă: a) să restituie......avocatulroman.......................... codul numeric personal ..... etaj ............................. judeţul/sectorul ............ mai întâi............. împrumutătorul va învesti prezenta convenţie cu formulă executorie................ DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 9... la data de ... 8.... în următoarele condiţii: VIII. în calitate de împrumutat au convenit ca primul să acorde..3............. 2 din Codul civil asupra imobilului dobândit de către împrumutat................................ scară ......... imobilul situat în ........ (numele şi prenumele) (localitatea) nr.. ....... PĂRŢILE CONVENŢIEI 7........... 2 din Codul civil asupra apartamentului cumpărat de către împrumutat pentru garantarea restituirii sumei împrumutate........................ nu se va putea face decât cu destinaţia de a se fi plătit............ 1576 şi urm... Împrumutătorul acordă împrumutatu lui ........ nr.....ro CONVENŢIA DE îMPRUMUT CU PRIVILEGIU VII............... codul numeric personal ....... la termenele şi î n condiţiile stabilite...... . destinată anume pentru plata preţului cu care acesta din urmă a cumpărat de la .............. .............. cu o dobândă de ....... s tr.... Orice împrumut care va fi garantat cu imobilul cumpărat potrivit prevederilor contractului de vânzare-cumpărare de mai sus sau orice înstrăinare a acestuia...1........................ în calitate de împrumutător şi 7... nr...... 8.. .. 9..... bloc .2.......... ............... În caz de neplată a sumei împrumutate. IX..... ........................ b) să suporte toate cheltuiele cu radierea privilegiului......... eliberat de ......... preţul datorat pentru cumpărare........................ scară ..1....2.......... VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR CREDITOR PRIVILEGIAT 34 .. (numele şi prenumele) (localitatea) str......... Împrumutul se face în condiţiile art.............. .......... pentru suma rămasă neachitată..... ......... judeţul/sectorul .........http://www....... având actul de identitate seria ... OBIECTUL CONVENŢIEI 8.. în aceeaşi monedă adică .........................................1. cu domiciliul în .. (în cifre şi litere) LEI/EURO/USD. în bani..................... (numele şi prenumele) (în cifre şi litere) LEI/EURO/USD.... la data de ...........% pe an.... suma ........4............... judeţul/sectorul ............. din Codul civil cu o dobândă de ..% pe an şi cu obligaţia împrumutatului de a restitui împrumutătorului suma primită ca împrumut.............................. bloc ................. . 8...................................... ....... pentru cumpărarea de către împrumutat a imobilului care face obiectul contractului de vânzare cumpărare de mai sus.... ....

....) conform ..avocatulroman.............. etaj ...................... LEI/EURO/USD........................................... cu respectarea următoarelo r clauze: II....................................2............................ etaj ....... sau 3................................. nr...... Odată cu vânzarea imobilului sus -menţionat se transmite cumpărătorului şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent în suprafaţă de . . în calitate de cumpărător au convenit să încheie prezentul contract de vânzare -cumpărare.......................... III...... ....................ro Contract de vânzare-cumpărare (variantă: bunuri imobile) Încheiat astăzi .. scară ......... (numele şi prenumele) (localitatea) str....... cu domiciliul în .. în calitate de vânzător şi 1............ schimb etc...... sumă care se va plăti de (în cifre şi litere) 35 ..................................... .......... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1........... donaţie... (localitatea) compus din ........ dreptul de proprietate (titlul de proprietate.......................................................... Transmiterea dreptului de proprietate de către vânzător cumpărătorului asupra imobilului situat în ............ ......... Preţul vânzării este d e ...................................1...1................. LEI/EURO/USD..... .................................................. sumă care a fost achitată de (în cifre şi litere) cumpărător vânzătorului astăzi data autentificării prezentului contract.. numărul...................http://www....... Preţul vânzării este de ................. ........... 2............ mp........................... PREŢUL CONTRACTULUI 3....... I......................... apartament ... la ...................... scară ..... .. (vânzare-cumpărare........... bloc ........................1................... codul numeric personal ............................. ............. autentificat la ... nr............. 2....... str............................................ (numele şi prenumele) (localitatea) str.................. ...... sec torul/judeţul ........................... cu domiciliul în ...................... Imobilul care face obiectul prezentului contract de vânzare -cumpărare este proprietatea vânzătorului fiind dobândit prin ........................... sec torul/judeţul .................................3........................................ la Judecătoria ...1................................. ....... codul numeric personal ......................... judeţul/sect orul .. bloc ................................. apartament ..... OBIECTUL CONTRACTULUI 2.... ....... nr..... .........................2..................... .. data) fiind înscris în Cartea funciară nr.........................

.................... VI. 5... din ... şi editat/multiplicat în ...... şi la .......... VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR 36 ........1.. ceea ce nu-l exonerează pe vânzător de răspunderea pentru evicţiune...... nu face obiectul vreunui litigiu.. din care ............ fără îndeplinirea altei formalităţi... Cumpărătorul: a) declară că a luat cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a apartamentulu i ca fiind cea arătată mai sus... din ... b) consimte la intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului cu titlu de . timbrul judiciar şi onorariul notarului public......... 1337 din Codul civil. garantând pe cumpărător împotriva oricărei evicţiuni în conformitate cu prevederile art........2.. până la data încheier ii prezentului contract... (locul unde se face predarea-primirea) 4.................................... exemplare...... nu este sechestrat şi nici urmărit........... eliberat de Biroul de carte funciară al Judecătoriei .......... Vânzătorul declară sub sancţiunea legii penale pentru fals în declaraţii că apartamentul ce se vinde: a) se află în întregime în proprietatea sa............. Taxele şi impozitele către stat sunt achitate la zi de către vânzător............. la data de .. autorizându-l...............1.... liber.. b) să suporte toate taxele aferente încheierii şi autentificării prezentului contract. IV...... să îndeplinească formalităţile necesare pentru efectuarea tuturor operaţiilor de publicitate imobiliară......2..................ro cumpărător vânzătorului astfel: ..... Vânzătorul se obligă să predea cumpărătorului imobilul care face obiectul prezentului contract.................. Vânzătorul consimte la intabularea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului. 5..... de vânzător şi ştie că nu este grevat de sarcini............ astăzi data autentificării........ Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus -menţionat are loc astăzi data autentificării prezentului contract... eliberat de ......... în mod expres...... totodată efectuându -se predarea către cumpărător a actelor de proprietate în original.... V...... urmând ca de astăzi data autentificării prezentului contract să treacă asupra cumpărătorului.... fiind în mod legal şi continuu în proprietatea şi posesia sa............... Redactat de . vreunei alte persoane..........4... de la data dobândirii şi până în prezent. 5..... nefiind înstrăinat sub nici o formă........ b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică.. potrivit extrasului de carte funciară nr........... GARANŢII 5.. . astfel cu m rezultă din cazierul fiscal nr... ................. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4..1.......http://www. Obligaţiile cumpărătorului sunt următoarele: a) să efectueze plata preţului la data şi la locul stabilit de vânzător/locul unde se face predarea imobilului.......avocatulroman.....3. care suportă şi taxa de timbru............ este liber de orice sarcini.... . ALTE CLAUZE 6.

. ................. cu funcţia de ............................. reprezentată de ............................................. .............. deschis la .... el iberată de .............L cu sediul social în ..................../S.................................. posesorul (posesoarea) autorizaţiei nr./....... reprezentată de 37 ... ... având codu l unic de înregistrare nr.........2...... ....................C................... scară ......... judeţul/sectorul ..... ......... cu sediul în .. în Registrul ................................................1......................C...................... persoană fizică care desfăşoară activitate economică în mod independent.. bloc ......................A........................ nr...... .. nr........................ etaj ......................1............................N...... ............. ..... şi număr de ordine în registrul comerţului ....................... cu sediul social în ...... fax ..... etaj ..... I............./......... ................................................ reprezentată prin ......... .................................................. contul nr........... bloc ........ bloc ........ având contul nr.. ..................... scară ..... înscrisă la ...... ................... str...................... (localitatea) apartament ........avocatulroman........ (localitatea) str. contul nr.......... (localitatea) apartament ......... .............. şi număr de ordine în registrul comerţului ...... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1....... ........ ............................ Asociaţia/Fundaţia/Uniunea/Federaţia . eliberată de . fax .....................S................... pe baza certificatului de înscriere nr...../..................................... judeţul/sectorul ............... apartament ./S.......... atribut fiscal .......................... atribut f iscal ......................... fax ....../S.....C......S... bloc ..... telefon ......... judeţul/sectorul ... cu sediul în ......... judeţul/sectorul ................ cu domiciliul în ...............................A..... posesoarea autorizaţiei nr................................................................ telefon ...... telefon .......... ...........A.......................................................... ./S.../................. reprezentată prin ................. ........................ nr......................C..... etaj ............................. str... ..C................... S........... fax .. ...................................... S.........A............................2... având codul unic de înregistrare nr... .. nr................. ..................... .................................. telefon ....................... bloc ................http://www....C..................... ... având contul nr... (localitatea) str........................................................... din .... în calitate de vânzător şi sau 1...1..... scară .............................C.. S.......................... ..... scară ...................../S....... ... din .............. la .......... ..C........R......................../S...... din ...........R.... str ....../S...... cu funcţia de ..........................N.. Asociaţia familială .......................... ........... cu funcţia de ...... etaj ............ S............ deschis la .......... în calitate de cumpărător sau 1......................... judeţul/sectorul . sub nr...ro Contract de vânzare-cumpărare Încheiat astăzi .... ........ .................................................. apartament ... scară ................... în calitate de vânzător şi sau 1......... în calitate de vânzător şi 1............. deschis la .........................../S...... (numele şi prenumele) (localitatea) nr...... deschis la ...... apartament .............L.......

..................... posesorul (posesoarea) autorizaţiei nr................ în .................................... 2. 2........2............................. ................... apartament ........................................... 2.... cu sediul în ............. Asociaţia familială ....... eliberat de ................. numărul ... în calitate de cumpărător sau 1... ...... .. telefon ........2. scară ................ cu respectarea următoarelor clauze: II.........................................................2....... judeţul/sectorul ................. deschis la ... bloc .......... având actul de identitate seria .................... Mărfurile livrate vor fi însoţite de ..... transport etc........ apartament ............................................ ................................................. din ..............2................................ fiul(fiica) lui ......... Vânzătorul poate livra mărfurile contractate înainte de data prevăzută în prezentul contract numai dacă obţine acordul scris al cumpărătorului..... având contul nr.... fax ................... scară ....... judeţul/sectorul ..... . posesoarea autorizaţiei nr..6...............5........................... numărul................. ............... încărcare -descărcare...... calitatea şi preţuril e prevăzute în anexa .... cantitatea.................... ... eliberată de ............................. (documentele care le însoţesc: felul................................... 2............................. nr.................. (localitatea) str........................ro ........... Cheltuielile de livrare a mărfurilor (expediere............ data................................... ............ La locul şi data prevăzute pentr u livrarea mărfurilor.................................... etaj ........ apartament ...................... 38 . (ziua.. bloc ................. Mărfurile care fac obiectul vânzării -cumpărării sunt în valoare totală de ...... nr....................... ......................................... codul numeric personal .............1.. în calitate de cumpărător sau 1. ..... din ......... în calitate de cumpărător sau 1................... şi al(a) .............. cu funcţia de ........... luna.......... eliberată de ................................... ................................. .. judeţul/sectorul ..... cu domiciliul în ...... ........................... dreptul de proprietate şi riscurile se transferă cumpărătorului... scară ............................... (numele şi prenumele) (localitatea) str...................) se suportă astfel: ............ în calitate de cumpărător au convenit să încheie prezentul contract de vânzare -cumpărare.... bloc ........... reprezentată de .............. OBIECTUL CONTRACTULUI 2...........4.............. persoană fizică care desfăşoară activitate economică în mod independent............ cu domiciliul în ......... născut(ă) la data de ..... ... nr................ cu funcţia de .http://www... la data de ................avocatulroman.............................. emitent) 2..................................... anul) (localitatea) judeţul/sectorul ....................................... manipulare... ............... în (locul livrării) ziua/perioada de ... (în cifre şi litere) LEI/EURO/USD....3................. ................... .................... (numele şi prenumele) (localitatea) str................................. Obiectul contractului îl constituie vânzarea -cumpărarea mărfurilor în sortimentele........... etaj ........... vânzătorul având obligaţia de a le livra de la ................ ....

Vânzătorul garantează. – .5..... în term en de .3... Termenele de garanţie a mărfurilor sunt înscrise pe ambalaje şi în certificatele de garanţie... Cumpărătorul se obligă să plătească suma mai sus menţionată în numerar/în conturile menţionate în partea introductivă a prezentului contract în avans/în ziua primirii mărfurilor... IV.. d) atunci când cumpărătorul refuză.... 3... b) cumpărătorul.......... etc.. dacă cumpărătorul refuză parţial sau total mărfurile.... 3..3.... energiei electrice sau termice.... PREŢUL CONTRACTULUI 5..4....... vânzătorul este obligat să restituie sumele primite în limita valorii mărfurilor refuzate..2....... iar pentru sortimentele care nu au inscripţionări.. combustibililor.....http://www..... zile de la data efectuării acesteia.......... numai după un interval de .. contra evicţiunii şi a viciilor ascunse ale mărfurilor.... LEI/EURO/USD. are obligaţia să comunice acestuia dacă preţurile majorate sunt acceptabile şi să solicite livrarea mărfurilor. necondiţionat..1.1. deteriorate sau necorespunzătoare calitativ reprezintă peste . – .. termenele sunt prevăzute în anexa ..... în raport cu majorarea acestor costuri....2.......1.... (în cifre şi litere) 5... Cheltuielile efectuate cu înlocuirea mărfurilor constatate lipsă....................... Cumpărătorul are dreptul să refuze mărfurile care nu corespund standardelor de calitate convenite sau care sunt deteriorate şi să semnaleze eventualele l ipsuri constatate la recepţie...... 3.... RECEPŢIA ŞI ACCEPTAREA MĂRFURILOR 3........ b) Delegatul/delegaţii cumpărătorului: – ......2.6.. să accepte preţul majorat........7....... de asemenea.....% din întregul lot..... Comisia de recepţie încheie proces -verbal care se anexează la prezentul contract... zile de la primirea not ificării scrise de către cumpărător. în scris... .... 4.. transportului şi a alto r costuri care afectează preţul lor: a) vânzătorul are dreptul să majoreze preţurile de vânzare ale mărfurilor care fac obiectul prezentului contract. 5... 4. c) dacă cumpărătorul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus.....4.. Vânzătorul garantează că mărfurile care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanţă cu standardele de calitate specifice în vigoare.......... Recepţionarea mărfurilor se face de o comisie convenită de părţi şi formată din: a) Delegatul/delegaţii vânzătorul ui: – .... zile de la data primirii notificării scrise. 3..... V........ GARANŢII 4........avocatulroman.............. cumpărătorul poate refuza primirea lor............ .. Refuzul unor mărfuri nu -l scuteşte pe cumpărător de obligaţia de a plăti mărfurile pe care nu le refuză şi de a executa celelalte obligaţii contractuale....... 5... contractul 39 ... se consideră că a acceptat. Vânzătorul are obligaţia să înlocuiască mărfurile care nu corespund standardelor de calitate convenite sau care sunt deteriorate şi să completeze lipsurile cantitative constatate cu ocazia recepţiei în termen de ................ zile de la data notificării refuzului...... În cazul în care mărfurile lipsă.. Preţul mărfurilor este de ..ro III........ anterior livrării mărfurilor.... în termen de ...... deteriorate sau necorespunzătoare calitativ cu ocazia recepţiei se suportă de către vânzător.... . 3.... preţul acestora se majorează ca urmare a creşterii costurilor materiilor prime....... În cazul plăţii în avans.... În cazul în care... 3.. etc..3.. preţul majorat.......

. vânzătorul se obligă să plătească o penalizare de ...3.. după ce a fost avertizată. de la producere. VI.. că o nouă nerespectare a acestora va conduce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.% din suma datorată 1). ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.1. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. FORŢA MAJORĂ 9.. Prezentul contract încetează de plin drept. orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 40 . din culpa sa. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi... Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor contractului o va notifica celeilalte părţi.. printr -o notificare scrisă..2. În cazul în care vânzătorul întârzie. 6..2. b) este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de l ichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract. c) cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract. în cazul în care una dintre părţi: a) îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale.2. IX. în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentul contract.... 7.. din culpa sa.. dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este definită de lege.... Pentru orice întârziere în plata preţului. (zile.. a determinat încetarea contractului. 9.. evenimentul respectiv nu încetează... ore) au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract.2...... Dacă în termen de .1.. În accepţiunea părţilor contractante.ro încetează fără nici un fel d e obligaţii sau răspunderi din partea cumpărătorului sau vânzătorului. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 8. VII. Prevederile pct. CLAUZE DE VALIDITATE 7... în termen de ..... fără acordul scris al celeilalte părţi...avocatulroman..1....1.. este obli gat la plata unei penalizări de .. fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti. 8. zile înainte de data la care cauza de încetare urmează să -şi producă efectele... CLAUZA PENALĂ 6. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. X.. d) alte cauze prevăzute de lege. precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care..% pe zi de întârziere din valoarea mărfurior nelivrate 1)... cu cel puţin . VIII.. părţile (zile.1..http://www... livrarea mărfurilor. 9. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de ne executarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract.

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea..2......2.http://www.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală... . în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.. dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţi le prevăzute la alineatele precedente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante...3. CLAUZE FINALE 12. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 11. dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă de părţi/reprezentanţii părţilor.ro este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. XI. Facultativ se poate prevedea că penalizarea nu va depăşi valoarea mărfurilor nelivrate... 10.. 11. din care ... Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract.4.... Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de .... Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.avocatulroman.. împreună cu anexele s ale care fac parte intgegrantă din cuprinsul său..1. ex emplare. 10... executarea sau încetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amia bilă. 12. executarea ori desfiinţarea lui. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie. se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. 41 . sau 11.. 12. În cazul în care eventualele neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. anterioară sau ulterioară încheierii lui... ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.3..R... ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată.. inclusiv referitor la încheierea. XII. Dacă notificarea se trimite prin telefax. părţile au convenit să se adreseze instanţelor judecătoreşti competente.. Prezentul contract. 10... VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR Note 1. cu confirmare de primire (A..1.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful