TINGKATAN 1

DEFINISI
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan mencipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dengan dikurniakan akal dan paras rupa yang sempurna.

Tuhan menganugerahkan alam kepada manusia untuk dikongsi bersama dengan haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

Kita perlu bersyukur dengan kelemahan dan kekurangan diri kita.

Segala ciptaan Tuhan adalah unik.

Manusia diberi tanggungjawab untuk memakmurkan alam dan mengambil faedah daripada pembangunan.

Kita boleh menghayati kejadian alam yang unik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang menciptanya.

Tindakan kita menjaga alam dapat menyelamatkan dunia untuk tatapan generasi pada masa akan datang.

Kuiz: 1. Mengapakah Tuhan mencipta alam ini? A. Untuk memenuhi kehendak manusia. B. Untuk membuktikan kekuasaan-Nya. C. Untuk kemudahan dan kegunaan manusia. D. Untuk dijadikan warisan generasi akan datang.

Kuiz: 2. Mengapakah kita tidak boleh menganiayai haiwan? A. Kerana haiwan akan bertindak balas jika dianiayai. B. Kerana haiwan juga makhluk Tuhan yang bernyawa. C. Kerana haiwan merupakan sumber makanan utama manusia. D. Kerana banyak haiwan telah pupus akibat perbuatan manusia.

Kuiz: 3. Apakah tanggungjawab manusia di muka bumi ini? A. Memakmurkan alam dan mengambil faedah daripada pembangunan. B. Berusaha untuk mengenali diri sendiri. C. Mengembalikan alam sekitar kepada generasi yang akan datang. D. Memelihara semua haiwan dengan sebaik-baiknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.