Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII

CURRICULUM ANUL al III-lea ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL III Nr. crt. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Denumirea modulului Managementul proiectelor Managementul calitatii Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica Puericultura si pediatrie si nursing specific Neurologie si nursing in neurologie Psihiatrie si nursing in psihiatrie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific Conduita in urgente medicochirurgicale Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie Ingrijiri paleative si elemente de nursing Nursing comunitar TOTAL Nr. De credite 2C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 2C 2C 2C 2C 1C 2C 2C 2C 1C 2C 26 C Detaliere ore (T + P) 48+72 24+36 24+36 pe tot anul scolar 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72 48+72 36+84 36+84 24+36 48+72 36+84 36+84 24+36 36+84

Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul II An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL I ± 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2h teorie 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie 5 3h instr. practica 1h teorie m.nstr. 2 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 22 h teorie 9h lab.tehnologic 3h instr. practica 3 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica

1C 1C 1C 1C 1C 2C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72

36 72

-

-

7. 8. 9.

Psihiatrie si nursing in psihiatrie Neurologie si nursing in neurologie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific TOTAL

2C 2C 1C 12 C

36+84 36+84 24+36 264+456

84 84 36 312

-

-

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL II ± 21 SAPTAMANI NR. 2. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. Nivel 3avansat . Scoal Postliceal . 3. 8. CRT.instr.instr.nstr. Managementul proiectelor Managementul calitatii Puericultura si pediatrie si nursing specific Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie 2C 1C 2C 2C 2C 48+72 24+36 48+72 36+84 36+84 72 84 84 - - 6. Conduita in urgente medicochirurgicale Nursing comunitar Ingrijiri paleative si elemente de nursing TOTAL 2C 2C 1C 14 C 48+72 36+84 24+36 300+540 72 84 36 432 - Se vor efectua 8 garzi de 9h Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.tehnologic 4 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 4h teorie 10 6h lab.instr. 4. 3 1h teorie medic 2h teorie m. 5. 1h teorie medic 1h teorie m. 7. 3 1h teorie medic 2h teorie m. CREDITE NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1. UNITATEA DE COMPETENTA NR. tehnologic 2h teorie m. 4 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 25 h teorie 9h lab. 2h teorie medic 2h teorie m. Instr. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR.

y de a crea un vocabular specific domeniului. 2. Identifica mediul de proiect Planifica proiectul Implementeaza proiectul Monitorizeaza proiectul Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor Tabel de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ( 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic) Nr. planificare. Nivel 3avansat . y a dezvolta abilit i de concepere.Modulul 39: Not introductiv MANAGEMENTUL PROIECTELOR Modulul ³Managementul proiectelor³ se studiaz la nivelul 3 avansat. y de a crea cultura managementului prin proiecte. i are în vedere asigurarea preg tirii generale în viitorul domeniu de activitate. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. având repartizate un num r de 120 de ore.4 ore / s pt mân preg tire teoretic ( 48 de ore/ semestrul II). Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardele de Preg tire Profesional . . Scopul acestui modul este : y de a oferi cursan ilor cuno tin e. 3. y adaptarea la cerin ele pie ii muncii i la dinamica evolu iei tehnologice. monitorizare i evaluare a proiectelor. Orele sunt repartizate în modul urm tor: . 5. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de Preg tire Profesional specific calific rii. Scoal Postliceal . Unitatea de Competen a Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. abilit i i deprinderi în managementul proiectelor. 4.6 ore / saptamana preg tire prin laborator tehnologic dotat cu tehnic de calcul (72 de ore /semestrul II). y responsabilizarea pentru asigurarea calit ii produselor.

Ciclul de via al proiectelor. Tipuri de proiecte. Identific mediul de proiect    No iunea de proiect. Managementul unui proiect. Managementul proiectelor 1. Caracteristicile unui proiect. Metodologii de management de proiect (Prince 2. Reducerea duratei i costurilor proiectelor. Six Sigma). Aspecte generale. competen 1. Proiecte multiple. Evaluarea proiectelor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nivel 3avansat . Calitatea în managementul proiectelor. Aspecte generale.Crt. Prezentare comparativ . Fazele unui proiect. Scoal Postliceal . TenStep.

. compara ii cu alte proiecte. anali ti. creditori. PERT. Planificarea resurselor . . analize SWOT. contabili.) Abilit i i responsabilit i.Alocarea resurselor pe pachete de activit i. . evaluarea i motivarea personalului din echip .Tipuri de resurse.Documente specifice planific rii proiectelor: justificarea economic a proiectului. Desf urarea procesului de comunicare. Pachete de activit i.Identificarea pachetelor de activit i pentru diferite tipuri de proiecte. . Tipuri de comunicare. Echipa de proiect . clien i.Tipuri de activit i specifice proiectelor: studii de pia . analize de estimare a rezultatelor. diagrame Gantt). . formare/angajare/ selec ie personal etc. Stiluri de comunicare mangerial . . Stabilirea dependen elor dintre activit ile din proiect. Nivel 3avansat Obiective i nonobiective ale proiectelor. Scoal Postliceal . Modele de comunicare în proiecte. Structuri de comunicare în proiect. Reprezentarea planului de proiect . . formarea. speciali ti exper i. în paralel.Echipa de proiect i tr s turile sale specifice.Ciclul de via al echipei de proiect.Recrutarea. . ingineri. Planific proiectul   Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Formarea echipei. programatori. alegere clien i / furnizori. director etc.Tipuri de dependen e între activit i. prognoze. întocmirea contractelor cu furnizori. traning clien i.Roluri în echip (managerul de proiect.2. . . achizi ii de produse/servicii. .Procedee de reprezentare a proiectelor (re ele. Bariere de comunicare. manager achizi ii. Tipuri de alocare: în serie. manager financiar.Comunicarea în cadrul proiectului. economi ti.

.Definirea etapelor. recomand ri de ac iune. Nivel 3avansat . replanificare.Controlul / verificarea configura iei /produsului final. planul de calitate. Activit i. . Controlul resurselor ± timp i buget alocat.Componentele configura iei / produsului final. . .3.Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de via a proiectului. Con inut i dependen e.Criterii/cerin e de calitate a configura iei / produsului final. raport de progres. produs. produse.Documente specifice: planul de management al configura iei. . Managementul etapelor. necesitatea schimb rii). calitate. Scoal Postliceal .Controlul timpului: m surarea activit ilor. costuri actuale i cele prev zute în planul de proiect. cost. comparare i raportare cu planul de proiect.Implementeaz proiectul Lansarea proiectului. Documentelor specifice.Documente de raportare specifice: raport de sfâr it de etap . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. analiza varia iilor Managementul configura iei . . . raportarea schimb rilor / problemelor configura iei / produsului final. registru de probleme. Verificare. .Controlul progresului (timp. planificare.

Documente specifice: registru de riscuri. furnizori.Histograma înc rc rii resurselor. . . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Monitorizeaz proiectul Managementul riscurilor. . prognozelor i beneficiilor ob inute.Tipuri de risc: de bussines. aprecierea riscului. . Evaluarea proiectului . registru de schimb ri.Elemente de evaluare i reevaluare a activit ilor i costurilor: compararea i interpretarea estim rilor. Plan de evaluare a proiectelor.Documente specifice: cerere de schimbare.4. Gestionarea schimb rilor.Analiza riscurilor: identificarea. . . .Surse de risc (asociate cu costurile. planificarea calendaristic .Necesitatea schimb rii. tehnologie etc. . Nivel 3avansat . cost. Scoal Postliceal .Tehnici i metode de evaluare i control al proiectelor. de proiect.Nivelarea înc rc rii resurselor. risc. Controlul resurselor . planul de management al riscurilor. execu ie. r spunsuri la risc (ac iuni de prevenire i reducere /transferare). Standarde/metrici în vigoare. avantaje/ dezavantaje).).Analiza schimb rii (impact. .

5. Utilizeaz software specializat în managementul proiectelor. 

Pachete software pentru management de proiect. - Aplica ii de calcul tabelar, simbolic i statistic; no iuni de analiz i realizare: de grafice, diagrame, histograme, boxploturi. (Ex. Ms. Visio, Ms. Excel, StarPlus, PHStat2). - Aplica ii specializate pe management de proiect/ planificare/ raportare: Microsoft Project, Primavera. Prezentare comparativ . Componente client / server. Facilit i oferite de aplica iile specializate în management de proiect. - Definirea calendarelor i a programului de lucru. - Declararea datei de începere a proiectului. - Planificarea activit ilor:definirea activit ilor, durata activit ilor, preceden ele, constrângerile dintre activit i. - Gruparea pe faze. - Analiza. Exportarea datelor (în Excel, Visio, XML). Simularea execu iei. Analiza execu iei. Managementul resurselor - Definirea resurselor - Alocarea resurselor pe activit i. - Analiza utiliz rii resurselor. Nivelarea resurselor 

Sugestii metodologice: Modulul ³Managementul proiectelor´ are în cadrul curriculum-ului, în calific rile din domeniile tehnice, o pozi ie distinct . Se parcurge cu un num r de ore constant pe întreaga durata a anului colar , nefiind condi ionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Parcurgerea con inuturilor modulului «Managementul proiectelor» i adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competen elor tehnice generale aferente, în scopul preg tirii profesionale a cursan ilor i dezvolt rii capacit ilor care s le permit integrarea pe pia a muncii.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Abordarea modular va oferi urm toarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care înva , respectiv asupra disponibilit ilor sale, urmând s i le pun mai bine în valoare; y fiind o structur elastic , modulul poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice; y modulul permite individualizarea înv rii i articularea educa iei formale i informale; y modulul ofer maximul de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe alt parte, în plan vertical, peste / lâng alte module parcurse, în prelungirea acestora pot fi ad ugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educa iei permanente. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii ale educa iei: Cursan ii înva cel mai bine atunci când consider c înv area r spunde nevoilor lor. Cursan ii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Cursan ii au stiluri proprii de înv are. Ei înva în moduri diferite, cu viteze diferite i din experien e diferite. Participan ii contribuie cu cuno tin e semnificative i importante la procesul de înv are. Cursan ii înva mai bine atunci când li se acord timp pentru a ³ordona´ informa iile noi i a le asocia cu ³cuno tin ele vechi´. Procesul de predare - înv are trebuie s aib un caracter activ i centrat pe cursant. În acest sens cadrul didactic trebuie s aib în vedere urm toarele aspecte i modalit i de lucru: Diferen ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: - gradarea sarcinilor de la u or la dificil, utilizând în acest sens fi e de lucru; - fixarea unor sarcini deschise, pe care cursan ii s le abordeze în ritmuri i la niveluri diferite; - fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferi i, în func ie de abilit i; - prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discu ie sau grafic); y 

Diferen ierea cuno tin elor, prin: - abordarea tuturor tipurilor de înv are (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); - formarea de perechi de cursan i cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; - utilizarea verific rii de c tre un coleg, verific rii prin îndrum tor, grupurilor de studiu. Diferen ierea r spunsului, prin: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

- utilizarea autoevalu rii i solicitarea cursan ilor de a- i impune obiective. EVALUAREA la disciplina Managementul proiectelor se va face prin: y lucr ri individuale ± studii de caz/analize 1 lucrare prin care s se identifice o surs de finan are pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de c tre cursan i i realizarea unei compara ii între ciclul de via al proiectului din suportul teoretic i cel identificat în documenta ia oferit de finan ator. schi a de proiect pentru sursa de finan are identificat la lucrarea anterioar , (va con ine ideea de proiect, promotorul proiectului, o scurt justificare, analiza SWOT, scopul, grupul int , obiectivele, documentele specifice). 1 lucrare prin care s se identifice resursele necesare realiz rii proiectului. un eseu prin care se identific echipa de proiect i planul de comunicare. O lucrare prin care se reprezint planul de proiect care va con ine: structura detaliat pe activit ile identificare, duratele, dependin ele dintre activit i, constrângerile, alocarea resurselor. O lucrare prin care se identific i se analizeaz (eliminare/diminuare) posibilele riscuri din proiectul realizat. O lucrare prin care s se analizeze etapele identificate într-un proiect. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizat . y proiect propriu sau în echip Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur data. Demonstrarea unei alte abilit i în afara celor din competen ele specificate este lipsit de semnifica ie în cadrul evalu rii. Cursan ii trebuie evalua i numai în ceea ce prive te dobândirea competen elor specificate. Pe parcursul modulului se realizeaz evaluare continu , prin aplicarea instrumentelor de evaluare continu prev zute în Standardul de Preg tire Profesional (probe scrise, probe orale), iar la fâr itul lui se realizeaz evaluare sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Rezultatele evalu rii continue vor fi consemnate în foaia matricol , al turi de rezultatele de la celelalte discipline de cultur de specialitate i de la disciplinele de cultur general . Dobândirea competen elor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor ob inute în urma aplic rii instrumentelor de evaluare a competen elor. La încheierea cu succes a unei evalu ri, este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei încerc ri nereu ite, este esen ial transmiterea unui feedback clar i constructiv. Acesta trebuie s includ discu ii în leg tur cu motivele care au dus la insucces i identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum i a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Pentru recuperare se poate propune o perioad de c tre evaluator sau de c tre cursant, dar numai în limitele orarului colar. Reevaluarea trebuie s utilizeze acela i instrument, de i locul de desf uare a evalu rii poate fi modificat. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme, în func ie de: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Modulul va dezvolta competen ele din unitatea de competen cheie MANAGEMENTUL CALIT II. Scoal Postliceal . Nivel 3avansat . Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic. în vederea ob inerii calific rii de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza material a colii. interactiv i centrat pe cursant.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. cu pondere sporit pe activit ile de înv are i nu pe cele de predare. cadrul de colaborare Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. competen ele determin con inuturile tematice. recomand m ca în procesul de înv are±predare s se utilizeze cu prec dere metode bazate pe ac iune. cum ar fi: y efectuarea unor lucr ri de laborator y realizarea unor miniproiecte din domeniul calific rii Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea direct . descrierea. Modulul 40: MANAGEMENTUL CALIT II Not introductiv Modulul MANAGEMENTUL CALIT III-lea. al II se studiaz pe parcursul anului al colii postliceale pentru realizarea preg tirii de specialitate specific domeniului Sanatate si asistenta pedagogica. Pentru atingerea obiectivelor programei i dezvoltarea la cursan i a competen elor vizate de parcurgerea modulului. Între competen e i con inuturi este o rela ie biunivoc . coal i firme (societ i) acreditate s pentru abilit i Pentru atingerea competen elor din prezentul modul activitatea didactic va cuprinde formula unui parteneriat între gestioneze probleme specifice de asigurarea i managementul calit ii. Pentru dobândirea de c tre cursan i a competen elor prev zute în SPP-uri. observarea independent .y y y y dificultatea temelor nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit complexitatea i varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cuno tin elor i de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. activit ile de înv are . iar parcurgerea acestora asigur dobândirea de c tre cursan i a competen elor dorite. analiz ). exemplificarea) poate conduce la dobândirea de c tre cursan i a competen elor specifice calific rii. metode expozitive (explica ia.

dar i de evaluare a cerin elor impuse pentru domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. îmbun t irea continu . abordarea sistemului de c tre management. implicarea personalului. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de preg tire profesional specific calific rii. Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardul de preg tire profesional . Efectueaza controlul statistic 3. crt. Precizeaza principiile de management al calitatii 2. de asigurarea calit ii atât pe timpul desf ur rii procesului. organizarea activit ilor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. Persoana care va absolvi acest modul este responsabil de execu ia propriei activit i. Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL CALITATII ( 60 de ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic) Nr. de aplicare i de implementare a sistemului de management al calit ii pentru lucr rile din domeniu. cerin ele locale pentru preg tirea în calificarea de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. de îmbun t ire a calit ii. Nivel 3avansat . Func iile managementului calit ii : planificarea calit ii.Principiile de management al calit ii: orientarea c tre client. 2. de interpretare. leadership. Unitatea de competen Managementul calit ii Competen e C. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi i abilit i de analiz .cu agen ii economici. cât i la finalul lui. Scoal Postliceal . Precizeaz principiile de management al calit ii Con inuturi 1. abordarea procesual . abordarea concret în luarea deciziilor. 1. rela ii reciproc avantajoase cu furnizorii. Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii 4.

interpretarea lui. desp gubiri pentru daune. planificarea între inerii. Ghid pentru îmbun t irea calit ii conform standardului ISO 9004-4 i standardelor ISO specifice domeniului de activitate. grad de severitate.. Nivel 3avansat . principiul ³zero defecte´. 4. 2. 7. feed-back.referitoare la calitate. produse neconforme. plan de control. Ciclul PEVA (planific -execut verific -ac ioneaz ). identificarea defectelor. produse returnate. 6. 10. lot. costuri. . Cerin ele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calit ii: proceduri. 3. Conceptul de îmbun t ire continu a calit ii. Aplic tehnici de îmbun t ire continu a calit ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. penaliz ri pentru întârziere. cifra de respingere. determinarea caracteristicii conform procedurii specifice. C. satisfacerea clien ilor. Strategii de îmbun t ire a calit ii: strategia Kaizen. îmbun t irea calit ii. grafice de documentare. m rime e antion. 9.Ac ioneaz pentru men inerea sistemului de asigurarea calit ii C. coordonarea activit ilor referitoare la calitate. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calit ii. 12. asigurarea calit ii. Instrumente de îmbun t ire a calit ii: C. reguli de extragere a e antionului. M surile care se impun în urma efectu rii controlului statistic: acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate. cifra de acceptare. standarde de firm . Factori care afecteaz costurile calit ii: rebuturi. legisla ie. 5. compararea caracteristicii controlate cu condi iile din standarde. compararea num rului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere. 8. 4. mentenan . reclama ii clien i. AQL). nivel de calitate acceptabil (AQL). 11. Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice. Scoal Postliceal . Efectueaz controlul statistic 3. urm rirea parametrilor de func ionare. repara ii. Elementele controlului statistic: caracteristica controlat . manualul calit ii. Etape ale controlului statistic: extragerea e antionului. recondi ion ri. inerea sub control a calit ii.

instrumente ajut toare (brainstorming. opera ionale. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor proiecta activit i de înv are centrate pe elev. fi e de lucru. portofolii. formarea aptitudinilor i a deprinderilor de analiz . proiecte pentru construc ii i instala ii. proceduri de sistem. metoda întreb rilor). dar i diferen iat . instrumentele calit ii (grafice. dobândite anterior. stratificare. interpretare a sistemului ce vizeaz asigurarea calit ii. Condi ii de aplicare didactic i de evaluare II se va Parcurgerea con inuturilor modulului MANAGEMENTUL CALIT abordarea acestora trebuie s fie flexibil realiza integral. la procesul de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. instruc iuni de lucru. fi e de control statistic). calculatoare cu programe de aplica ii pe tipuri de machete care vizeaz sistemul de management al calit ii. colec ie de reglement ri tehnice i normative specifice construc iilor i instala iilor. Scoal Postliceal . În elaborarea strategiei didactice. care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. Orele de instruire teoretic se recomand a se desf ura în cabinete i laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunz tor: retroproiector. fi e de autoevaluare. acces Internet. Nivel 3avansat . parcurgând tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . histograme. inând cont de nivelul ini ial de preg tire i de nivelul de performan cerut pentru absolventul de coal postliceal cu specialitatea Asistent medical generalist. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: -elevii înva -elevii înva cel mai bine atunci când înv area r spunde nevoilor lor cînd fac ceva i cînd sunt implica i activ în procesul de înv are -elevii au stiluri diferite de înv are -elevii particip cu cuno tin ele lor. video. diagrame.

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie s fie, corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de preg tire profesional . Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur dat . Pe parcursul modulului se realizeaz evaluarea formativ , iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Proiectarea evalu rii competen elor se realizeaz prin stabilirea clar a programului i a modului de evaluare. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e, num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul i persoana care face evaluarea, SPP- ul stabile te un nivel na ional comun de performan , care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Se recomand individualizate. adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fi e 

Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei, volumul i nivelul de cuno tin e, deprinderi i abilit i anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Instruirea se va realiza în cabinete i laboratoare tehnologice cu o bun dotare material . Instruirea în laboratoare tehnologice are importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii Asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activit ilor privind proiectarea i implementarea sistemului calit ii, pe baza documenta iei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular, SR EN ISO 9000:2001 Cerin e, PS ± Proceduri de sistem, PG ± Procedura general , PO ± Proceduri opera ionale, IL ± Instruc iuni de lucru, Înregistr ri, STAS- uri în vigoare.

MODULUL 41 :

DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA

I. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul se efectueaza in semestrul I si II al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 x 2 saptamani, cate 1 ora/sapt. teorie , a 9 x 2 saptamani , cate 2 ore/sapt. aplicatii. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. II . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala , cu valori si principii de viata 2.Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal 3.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ( 60 ore , din care 36 ore aplicatii) Nr. Unitate de Competenta Continuturi tematice crt competenta 41. Deontologie C1. Descrie fiinta si etica umana ca entitate Totalitate si individualitate profesionala biopsihosociala , cu 1.1 - identificare personala (CI/BI, stare valori si principii de civila, viata foaie de observatie,dosar medical) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

-ingrijire holistica:fiinta unica,cu nevoi specifice;

-implicarea pacientului in propria ingrijire; -rolul de avocat al pacientului; -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune, competenta, constiinta, angajare); 1.2 Valori si principii etice in nursing: - valori: viata;independenta;libertate;egalitate; nondiscriminare; -principii etice: binefacere vs.maleficienta; dreptate ( mod de impartire a adevarului); autonomie vs. paternalism; veracitate vs. sinceritate; fidelitate/confidentialitate; 1.3 Sisteme personale de valori: - devotament fata de profesie; - grija si afectiune; - incredere,putere/loialitate si libertate profesionala; - empatie,reputatie,imagine pozitiva de sine; 1.4 Drepturi si libertati: - Drepturile omului; - Drepturile pacientului; - Drepturile copilului; - Drepturile femeii in maternitate; etc. C2. Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal

Raspundere si responsabilitate:
2.1 raspundere - legala;morala ; responsabilitate-profesionala;civila; -neglijenta,culpa,fuga de raspundere; -eroare si greseala in nursing; deontologia actului medical; Norme de exercitare(conform legilor in vigoare) 2.2 drept medical- forme de scolarizare; - acces in profesiune; - statut socioprofesional; - pierderea dreptului de practica; -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate, specializare in munca de echipa,coordonare,autonomie si responsabilitate)

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

SIDA) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. activa. -atitudine etica in situatii terminale.prezentari comunicari.oportunitati de invatare( studiu individual.de institutionalizare. sexuale.incredere exagerata in propriile forte.autonomie si delegare in nursing. C3. 3.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. . -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata.brosuri).8 eutanasie. .implicare in cercetarea in nursing. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv). Abordare in situatii de risc: 3.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale (cooperare. -standarde de ingrijire bazate pe probitate.compasiune.6 eugenie.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului. familiei.4 competente profesionale pe baza SPP.5 iatrogenie:de explorare. psihogena.3 autorizare si acreditare: . Invatare continua si perfectionare profesionala 2. inginerie genetica( genom uman si clonare). .fizice. media.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut. Scoal Postliceal . Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant Calitate in nursing 3. 3.3 abuzuri: verbale.2. Nivel 3avansat . abnegatie.continuare studii). . fecundare in vitro/in vivo. internet. conferinte.solicitudine. -fisa postului.depasirea competentelor ) . colaborare) comunicare eficienta. comunitatii (pliante.daruire. avort. . Bioetica 3.participare la seminarii. medicamentoasa.obtinere atestat libera practica.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. 3. psihice. 3. 3.

coevaluarea in grupul de lucru. probe practice (studiu de caz. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . probe orale ( intrebari. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. referat. Scoal Postliceal .munca independenta. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. descoperirea inductiva si deductiva. observatie dirijata. fisa de lucru. expunerea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. y I se permite sa se exprime in mod creativ.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.) 2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.IV. in grupuri. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. activitati de predare . 3. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. ca subiect matur. y Elevul invata in mod activ. 2. y Nu se limiteaza doar la sala de curs.recompense si competitie). Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. in timp ce profesorul il ghideaza. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. eseuri. test scris. Nivel 3avansat . 3.indiferent de locul. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii.joc de rol. evaluarea altor competente nefiind relevanta.joc de rol). studiul de caz. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. y Lucreaza in mod cooperativ. momentul sau persoana care face evaluarea.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. problematizare. referate. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. grup de discutii. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. ³Caruselul´.observarea sistematica a elevilor . Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. analiza produselor( culegeri de date). ³Bulgarele de zapada´).

Exemple de teme pentru aplicatii: 1. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.Sugestii bibliografice 1.2001 5. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. Nivel 3avansat . durata evaluarii. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. 3. y sumativa. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. cumulativa (verificari partiale. Bucuresti. American Nurses Association ± Codul pentru nurse . folii de retroproiector. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. culegeri de date .etc.Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .1979 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.B. o sinectica. ANR. o discutii panel.Pe parcursul modulului. Bucuresti. ANR. 2.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. Cadrele didactice. o metoda 6-3-5. Bucuresti. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. unitati medicale si scolare. o Phillips 6-6. Dutescu.Bucuresti. ANR.Editura Medicala. Scoal Postliceal . V.1998 3. ³Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor´ (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii ³Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice(ex:agresivitate)´ ( vezi Risc asumat/risc evaluat) -lucru in grup ³Clarificarea propriilor valori´ (vezi Sisteme personale de valori) ± autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. pe secvente mai mari ) . pe secvente mici).ritmica. care asigura pregatirea la acest modul . CD-uri.1998 4.1985 2. -Etos in medicina .

1995 11..imitatie.pulsiune(instinct).T. teorie .Deontologie medicala.A.adaptare psihofiziologica. din care 36 aplicatii) Nr.T.sanogeneza.sanatate/boala. Marin. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. OMS-Regional Office for Europe.1994 7. factorii psihici simptome psihosomatice(spasm.Ciornea. Continuturi tematice Arie de preocupari 1.. Unitate de crt competenta 42.-Pledoarie pentru respect. Copenhaga. si 3 ore/sapt.exprimare emotii. Lemon-Materiale de educatie in nursing. Nivel 3avansat . cate 2 ore/sapt.1978 10. agresivitate) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1979 MODULUL 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA I. II.HTA.. Jurnalul de nursing .Terminologie: factor.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. vertij versus manie. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PSIHOLOGIE MEDICALA ( 60 ore . Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Editura Alternative. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.Sara.Gh. Determina trauma psihica. in total 5 ore/sapt.identificare. ICN.Bucuresti. Miron.Editura medicala. Nicolau. 1996 9.Editura Albatros. aplicatii. Scripcaru. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani.S.Gh. din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Psihologie medicala Competenta C1. Scoal Postliceal .Etica aplicata.6. Fry.1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1..-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.1998 12. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala.

4 Stres si disfunctionalitati:cauze.rol de bolnav si rol de pacient. astm bronsic. Nivel 3avansat in dinamica sanatatii/ bolii .cresterea autocontrolului. cardiopatie ischemica.constrictie-paloare/vasodilatatieeritem cutanat). factori de risc pentru profesia medicala.1.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala. droguri.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse. grila de evaluare a stresului.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree. metabolice (anorexie. hiperglicemie). bulimie.hiperperistaltism). obezitate.vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping.HTA.stranut in salve. Scoal Postliceal .dermatite atopice.separarea de habitatul personal.trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii. accidente.crize anginoase.tulburari de dinamica sexuala).dischinezii biliare.empatie.3 Psihologia´situational-existentiala´ a bolnavului: dependenta (acceptare.psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala. comunicarea diagnosticului de boala.lipotimii.nevoile lui Ralphafiliere. comportamente adictive( consum de alcool.tulburari menstruale. cutanate( prurit. 1. colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale.protectie).ajutor. 1.crize de astm. mentalitati). raspunsuri calde.digestive (pilorospasm.retea de sprijin). autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine). psihologia pacientului infirm .prietenoase).). traditii.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa. cardiovaculare(tahicardie. educatie intrafamiliala. prevenirea burn-out-ului profesional) Tulburari functionale 1. HTA. urogenitale(colici renoureterale. motivatia de a fi ³pacient´ 1. carente afective) 1.contact prin priviri. violente.apelul la reteaua de suport social. convingeri personale. neacceptarea bolii). diagnostic de stres-clinic si de laborator. eruptie).noutatea experientei).locus of control. 1. hiperventilatie).etc) 1.complianta pacientului(fuga in boala. nevroza de spital).5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.7 Fisa biografica (traume. afiliatie ( proximitate fizica. Comportamente protectoare si de risc.securitate. tutun.TBC. hipersecretie HCL. colon iritabil.

asistenta medicala.teama de necunoscut.contagiunea informationala. mezomorf. gravida. postoperator precoce si tardiv. emotivi) 2.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine.factori extrafamiliali. 2. ectomorf).perfectionare. Nivel 3avansat .evaziunea.dependenta medicamentoasa. psihologia medicala a femeii (pacienta.extravert). colerici. supraalimentatie. exaltarea Eului. regresia afectiva si comportamentala.P.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii. imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2.reculul insertie/reinsertie sociala.ideea de prejudiciu. mediu.flegmatici. Eysenck (introvet. anxiosi.psihologia convalescentei C2.reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea. crize). hipertimici.Heymans.anxietatea.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice). Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunosterea. Corelate psihologice ale bolii 2. 2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica Tipurile psihologice si boala 2. posibilitati de informare. Personalitati accentuate(demonstrativ. mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice. Sheldon(endomorf.negarea.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient C 3. de rol . atletic). hiperexacti. 3. sanguinici. noutatea anesteziei). sentimentali. sociala.lehuza).ignorarea. 2. indicatii ci contraindicatii ale E.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice. medicina alternativa).etape. sedentarism.bunuri si servicii .6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse.fumat/droguri.apatici). exaltati.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala. interventii psihologice in preoperator.resemnarea). presiuni). Scoal Postliceal .psihologia persoanei cu disabilitati. prescrierea medicametelor( limite.hiperperseverenti.distimici. leptosom.capacitate de functionare fizica.psihica.amorfi. Wiersma.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea calitatii vietii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pasionali. Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic. La Senne (nervosi.

combaterea inchiderii in sine . 3. cresterea motivatiei pentru schimbare.alcool.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective.resemnare. 3. 3.necritica sau judicativa. gandurilor. lipsa de tact. incredere si confidentialitae in actul ingrijirii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. presiuni.automedicatie. comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere . ascultare empatica.acceptare traditii . sustinere in faza de negare. persuasiune ( cu elemente sugestive) 3. autoculpabilizarii. siguranta protectie. Nivel 3avansat . automonitorizarea comportamentelor legate de consum. 3.(relatie asimetrica vs. sustinere in acceptarea bolii.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare.suport emotional) 3.gandire pozitiva.obiceiuri .confuzie.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie. favorizarea exteriorizarii emotiilor.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri. in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului). a negarii. dezvoltarea resurselor fizice conservate. autovalorizare. terapie prin joc. Scoal Postliceal . dar ferma). detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii. verbalizarea sentimentelor si trairilor. Psihoterapie 3. tutun). de mediu stabil). menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste. in recidiva sau stadiu terminal(sustinere .6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia. 3. de persoane. crearea unui mediu e suport social si spiritual. Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal.

In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 4. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . ca subiect matur. referate. ³Caruselul´. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. problematizare.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. coevaluarea in grupul de lucru. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´.munca independenta. referat. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Nivel 3avansat .ritmica. y sau sumativa. in timp ce profesorul il ghideaza. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. y I se permite sa se exprime in mod creativ. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. 2. cumulativa (verificari partiale. observatie dirijata.observarea sistematica a elevilor .) 5. pe secvente mai mari ) . Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) . y Lucreaza in mod cooperativ. fisa de lucru. studiul de caz. descoperirea inductiva si deductiva. y Elevul invata in mod activ. activitati de predare . grup de discutii. expunerea. Pe parcursul modulului. 3. momentul sau persoana care face evaluarea. Scoal Postliceal .indiferent de locul. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii.IV. ii ofera informatie ³umpland vase goale´.joc de rol). se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. evaluarea altor competente nefiind relevanta. eseuri. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. 6.recompense si competitie). probe practice (studiu de caz. in grupuri. pe secvente mici).joc de rol. analiza produselor( culegeri de date).eseu cu numar de cuvinte prestabilit. Se evalueaza numai competentele din acest modul. ³Bulgarele de zapada´). O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. probe orale ( intrebari. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. test scris.

bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. Editura Polirom. Bucuresti. Lupu. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.I.Bucuresti.Zanc. Bradu-Iamandescu.I ± Dinamica psihosociala a practicii medicale. V. Mitrofan.. Athanasiu. Nivel 3avansat .etc. Rascanu.I.Editura Infomedica. Editura Infomedica.Buzducea. Bucuresti.250 cuvinte):´Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)´ 4.. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.A.-Tratat de psihologie medicala.Psihologie sociala.teste psihologice. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta.2002 7.I.(coord). numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.vol I. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:´Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste´ Eseu (max. Editura Sper. folii de retroproiector.2003 4. Ex.Psihologia pierderii si terapia durerii.I ± Psihologia medicala.I.1995 3. Scoal Postliceal . Problema reala: interventia chirurgicala.D.R. Bucuresti.1996 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.. o Phillips 6-6. o sinectica. o discutii panel.Iasi. Practic: ³Studiu de caz-Reactia la boala´..Sociologie medicala.2005 5. o metoda 6-3-5.Editura Societatea Stiinta si tehnica.Editura Infomedica. Neculau.1998 2. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Bucuresti.teorie si aplicatii.-Psihologie medicala si asistenta sociala.Editura Oscar Print. 1999 6. 3. Grup de discutii : ³Ideea de prejudiciu in actul chirurgical´ Test scris :´Modalitati de crestere a compliantei pacientului´. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica. Sugestii bibliografice 1.Editura Polirom. Bucuresti.Cadrele didactice. CD-uri. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. unitati medicale si scolare. Bradu-Iamandescu.A. unitati medicale. care asigura pregatirea la acest modul .1996 8. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 2. Bradu-Iamandescu. 3. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. durata evaluarii.urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale..Manual de psihologie medicala.

nisa de dezvoltare.distal. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani. Evidentiaza rolul educatiei. deprinderi. caracteristici: specific umane.2 mediu. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. particularitati anatomo. rol. in total 5 ore/sapt. moral-civica. temperamentele si abordarea psihopedagogica. Scoal Postliceal .caracter social-istoric. profesionala. ca actiune sociala specifica. in dezvoltarea personalitatii 2. Nivel 3avansat . caracter necesar. Stadialitate 1. Unitate de crt competenta 43.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1. ca actiune sociala specifica. teorie.tehnologica. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III.proximal. Utilizeaza comunicarea didactica 3. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa.obiectiv. igienosanitara).MODULUL 43 PEDAGOGIE I. transmitere de norme etice.estetica. Modulul este parcurs in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore. din care 36 aplicatii) Nr.juridica. aplicatii. Pedagogie Competenta C1. din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii).1 ereditate ±concept.experiente. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.laturi (intelectuala . permanent. Evidentiaza rolul educatiei .transmitere de informatii. si 3 ore/sapt.religioasa. 1. II. predispozitii ereditare. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PEDAGOGIE ( 60 ore .3 educatie ±concept.. cate 2 ore/sapt.caracter national si universal. 1.

asimilare de cunostinte. . 1. .paravebala. Demers educational 1. Nivel 3avansat .accidentala.formala.utilizarea timpului liber. evaluare.priceperi si deprinderi). principiul accesibilitatii cunostintelor. cursuri perfectionare. capacitati.ale formarii (atitudini.) forme: (intraeducationale-postuniversitare. extraeducationale-munca intelectuala. comunicare didactica. factori: accelerarea schimbarilor.bruiaj.autocontrolat). simpozioane. comunicare.training.implicatii psihopedagogice.verbala. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.democratizarea vietii sociale. blocaj.cod personal.2 obiective : dobandirea autonomiei formative. distanta.psihomotor). Educatia adultului 2. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). Utilizeaza comunicarea didactica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. psihologica. Scoal Postliceal .schema comunicarii(factori. subiectiva. principiul participarii active a elevului la procesul de predare. instrumentala.personalizarea comunicarii). respectarea particularitatilor individuale si de varsta. obiective . afectiv.6 ideal educational ±dimensiune sociala. conferinte. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare. distorsiune.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 011/12 ani -15/16 ani).1 educatie.invatare. 1. stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti). . . filtrare mesaje). nonformala.( invatare pe parcursul intregii vieti.caracteristici( dimensiune explicativa.mese rotunde).priceperilor si deprinderilor. logica pedagogica.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale. evolutia tehnologiei.multiplicarea profesiunilor.pericolul transferului de autoritate.nonverbala.explozie demografica.) Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2. C2.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica. crearea unui stil de munca activ.invatarii. 1.informala. pedagogica.

continua. elemente componente) Adaptarea evaluarii 3.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Strategii de formare si educatie 2.C3. Nivel 3avansat .motivatie si vointa.5 educatie interculturala concept. consecinte pedagogice. tipuri de relatii profesor-elev). etape-perioada de preparare.psihocomportamentale psihosociale.3 tip de evaluare : ritmica. conditii ale memorarii facile. Rolul educatorului: 3.de verificare.6 formare intelectuala: atentie.temeinice.parinte singur. volumul experientei. psihofiziologice-tulburari fiziologice. verificare prin lucrari practice. 3.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiv-euristic. de natura pedagogicacalitatea actului de predare.capacitati psihologice. competenta si tact pedagogic. 3. Scoal Postliceal . 2.memorie de lunga durata . extrinseca.stil de predare.relatii deficitare elev. IV. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.de incubatie. de iluminare.profesor.nivel de aspiratii.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme. teste docimologice.conditii precare. memorare inteligent.sumativa.evaluare subiectiva. autoevaluare.de tip algoritmizat. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. pedagogice. observare si apreciere verbala.recompensa meritata). factori sociali.7 creativitate umana: factori intelectuali.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca.lucrul in grup) 3.invatare. lucrari practice . Creativitate 3. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate. OSP necorespunzatoare. chestionare orala. 3.conditii bune de viata.curriculum neadaptat.2 proiect tehnologie didactica (obiective. 2.cumulativa.baza tehnico-materiala necorespunzatoare.spirit de independenta.

in grupuri.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit).Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. evaluarea altor competente nefiind relevanta. problematizare. Pe parcursul modulului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 7. ³Bulgarele de zapada´). c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. descoperirea inductiva si deductiva.ritmica. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . Se evalueaza numai competentele din acest modul. momentul sau persoana care face evaluarea. studiul de caz. care asigura pregatirea la acest modul . cumulativa (verificari partiale. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. y I se permite sa se exprime in mod creativ. observatie dirijata. eseuri. probe orale ( intrebari. pe secvente mai mari ) . fisa de lucru. pe secvente mici). Cadrele didactice. ii ofera informatie ³umpland vase goale´. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. analiza produselor ( culegeri de date). Scoal Postliceal . grup de discutii. y sumativa. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Nivel 3avansat . 9. y Elevul invata in mod activ. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. coevaluarea in grupul de lucru. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. 2. y Lucreaza in mod cooperativ. expunerea. ca subiect matur.) 8.recompense si competitie). a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. activitati de predare .invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.joc de rol. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . durata evaluarii. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 3.indiferent de locul. referate. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) . test scris.joc de rol). in timp ce profesorul il ghideaza. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. probe practice (studiu de caz. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.munca independenta. ³Caruselul´. referat. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru.observarea sistematica a elevilor .

Explica metodele. 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii.lucru pe grupe ³Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?´ ( vezi Creativitatea). Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. 2. CDuri.si nonverbalul sunt codificate de 4. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. folii de retroproiector.proiecte de tehnologie didactica . pentru calificarea asistent medical generalist. Scoal Postliceal .etc. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. o Phillips 6-6. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. unitati medicale si scolare. 2. Concepe un proiect de cercetare in nursing.5 ori mai repede decat verbalul´ (vezi Comunicarea). Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. o metoda 6-3-5. Nivel 3avansat . In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. o discutii panel. Exemple de teme pentru aplicatii: ³Argumentati de ce para. o sinectica. 3. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica.1.

1. Unitatea de crt. Tehnici si instrumente: 2. consum de droguri. conditii. nivelul educational. Explica metodele.2. investigatii. de iesire din spital. fumatul. 1.3. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. cu intrebari C. de transfer. conditiilor de mediu. Cercetare in nursing Competente C. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. etc. etc. 1. etc. varsta. obisnuintelor familiale. 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr. Observatia clinica: definitie.1. planificarea examinarilor periodice. alterarea stimei de sine. 2. etc.1.3. sexul. sedentarismul. Interviul direct-indirect. Metode de cercetare: 1. Nivel 3avansat . competenta 44. motivatia pacientului. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. rezultate. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. Experimentul natural: definitie. etc.2. 1.1. foaie de observatie. 1. Scoal Postliceal .2.1. etc. conditii.4. analize. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. Metoda analizei documentelor(analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1.

alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. Ancheta demografica. Scoal Postliceal . Chestionarul cu intrebari standardizate.2. stabilirea ipotezelor de lucru. Concepe un proiect de cercetare in nursing. inchise/deschise. volumul si nivelul de cunostinte. sondajul de opinie. semne clinice. socioeconomica. clinic. a confidentialitatii informatiilor.3. etc. care respecta anonimatul persoanelor. Nivel 3avansat . obiective. efortul cercetatorului. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dotarea cu material didactic.C. 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. 3. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. 2.3. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata. 4. etc. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. Analiza si interpretarea datelor: subiective. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie si 3 ore aplicatii practice/semestrul I. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. 2.

Se evalueaza numai competentele din acest modul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. folii de retroproiector. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). discutiile si lucrul in grup. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Indiferent de locul.D ± uri. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. momentul si persoana care face evaluarea. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. compararea. Nivel 3avansat . comun de performanta. pentru verificarea atingerii competentelor. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. exercitiul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. test scris. simularea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. studiul de caz. Cadrele didactice. SPP-ul stabileste un nivel national. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. observatia. conversatia. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. scheme. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. munca independenta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. dezbaterea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Scoal Postliceal . C.

1. 4. crt. Scoal Postliceal . 5. Nr. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE (60 ore din care 36 ore de preg tire practic ± stagiu clinic). 1.1. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. metroragia. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). Tulbur ri în exces: menoragia (hipermenoreea). 1.1. Aplic interven ii proprii i delegate. pentru calificarea: asistent medical generalist. oligomenoreea.Modulul: 45. 12 ore predate de instructorul de nursing) i 36 ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. Competen e C. În modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. amenoreea. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Semne i simptome prezente în afec iunile ginecologice. Unitate de competen Ginecologie i nursingul în ginecologie.3. GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE Not introductiv Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. 3. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. semestrul I. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice Con inuturi 1. Nivel 3avansat . 45. menometroragia. Sindromul intermenstrual.1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. polimenoreea. 1. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice.1. Tulbur ri în minus: hipomenoreea. 1.1.2. Tulbur rile ciclului menstrual. 2.

2. cronic ). Tumori maligne: leziuni precanceroase. algii pelviene. evolu ie i complica ii. etiopatogenie. Devia ii uterine. tratament. subacuta. Tumori ale aparatului genital.2. cancerul de ovar: clasificare. cantitatea. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.3. 2. factori provocatori sau paleativi. Hemoragia: cauze generala i locale. tumori ovariene benigne. evolu ie.1. evolu ie i pronostic. cancerul de col i corp uterin. simptomatologie i investiga ii. 2.1. investiga ii. Leucoreea: debut. principii de tratament. Principalele afec iuni ginecologice. 2. simptomatologie. ritmul i durerea asociat . evolu ie. aspectul sângelui. etiopatogenie. evolu ie. 1. simptomatologie. dispareunia. circumstan e de apari ie. principii de tratament. principii de tratament.4. Patologia netumoral .1. stadializare. investiga ii. simptomatologie.2.2. evolu ie. Incontinen a urinar la femeie: cauze. Tulbur ri de static uterin i incontinen a urinar ± defini ie.1. investiga ii. 2. 2.2.3. 2. Tumori benigne: fibromul uterin. simptomatologie.3. 2. 2. principii de tratament.2. timpul de apari ie i durata. principii de tratament. etiopatogenie. Durerea pelvin : intensitate (supraacut . 1. etiologie.1. localizare i iradiere. dispareunie.4. 2. 2. 2. hemoragii care survin în copil rie. 2. investiga ii. Cervicite (metrite cervicale) i displazii cervicale: defini ie. tratament. investiga ii. Prolapsul genital ± defini ie.3. principii de tratament. tumori secretante.4. Scoal Postliceal . semne func ionale asociate (prurit.1. Infec iile aparatului genital feminin. evolu ie. 2. investiga ii. manifest ri.3. usturimi la sfâr itul mic iunii. tratament. etiopatogenie. 2. caracterul scurgerilor.3.2. Patologia sânului.1.2. în perioada pubertar i la femeia în plin activitate genital . arsuri.1. investiga ii. Boala inflamatorie pelvin (BIP): defini ie. Nivel 3avansat .1. acut . Defini ie. Bartholonita: defini ie. semne i simptome. Vulvovaginite: defini ie.

lips de cunostin e. pulsului.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES Elaboreaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu. Dispozitivul intrauterin (DIU). Manifest ri de independen : stare de con tie prezent . C. scrisori i trimiteri medicale. TA. mobilitate limitat . Surse de dificultate: anxietate. 2. tensiunii arteriale. clasificarea stadial . somn i odihn suficiente. 2. discu ii cu membrii echipei de îngrijire i apar in torii. manifest ri clinice. Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. comunicare eficient la nivel motor i afectiv.3. lipsa scurgerilor vaginale. observa ie. mobilitate p strat . vulnerabilitate crescut fa de infec ii. ame eli. 2. Probleme de dependen : durere (supraacut . circula ie inadecvat .1. postur inadecvat .2. absen a durerii. T0 în limite normale. stress. inapeten .2. 2. Manifest ri de dependen : nervozitate. 2. 2. terapia de substitu ie. Independen a/dependen a. Scoal Postliceal . investiga ii. re ete.6. Etiopatogenie. subacut . carnet de s n tate). P. Sterilitatea conjugal . 2. cronic ). tratamentul. Sterilitatea i infertilitatea. 2. 1. proces infec ios. tratament. acut . sângerare uterin . respira iei. Contracep ia i planificarea familial . alimenta ie i hidratare corespunz toare. participarea la examenul clinic general i ginecologic.3.5. Definirea termenilor. r nire. 2. m surarea temperaturii. screening-ul cancerului mamar. bilete de ie ire din spital i buletine de analiz . fatigabilitate. Nivel 3avansat C. implica ii psihologice. Contracep ia hormonal . 2. sentiment de utilitate. Analiza i sistematizarea datelor semnificative.1. Metode locale i de barier . iritabilitate.4.Cancerul de sân.5.2. cercetarea documentelor medicale (foaia de observa ie clinic . R. . hipertermie sau hipotermie. Menopauza: defini ie.5. confort asigurat. morfopatologie. elimin ri urinare i intestinale normale.

ob inerea colabor rii i acordului. foarfece. Preg tirea psihic : informare.2. bisturiu.2. solu ii pentru investiga ii (acid acetic 3%.1. Instrumente: specul bivalv. explica ii. histeroscop. toaleta local . histeropaque. histerometru. Interven ii proprii (autonome): comunicare. (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependen ). substan e de contrast (omnipaque. aparat pentru insufla ie. mobilizare. în ce m sur ?.1. 2. asigurarea confortului psihic. prevenirea complica iilor. respectarea pudorii). nitrat de argint 5%. asigurarea pozi iei adecvate. a st rii de con tien .planul de îngrijire (nursing). performan . seringi de m rimi diferite. cum?. manu i. ce?. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. igien . 2. când?. administrarea tratamentului general i local. celioscop. Materiale: tampoane. solu ii dezinfectante. a raportului Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2.). supravegherea elimin rilor. C. lame. 2. pense pentru col. 2. Resurse materiale. câmpuri. implicare. realism. hidratare i alimentare. 1. 2. lamele. Lugol. Preg tirea pacientei. electrocauter. 1. recipiente pentru produsele recoltate. educa ie. profilaxia infec iilor. colposcop. spatula Ayre.1. albastru de toluidin etc. Scoal Postliceal . supravegherea scurgerilor vaginale. 1. Nivel 3avansat . 2. evitarea sp l turilor. solu ii anestezice. Priorit i în îngrijire: supravegherea func iilor vitale i vegetative. Aplic interven iile proprii i delegate. pense pentru biopsie. 1. preg tirea preoperatorie i îngrijiri postoperatorii. odiston. Obiectivul nursing: specificitate. ace lungi de 10-15 cm i groase de 0. comprese.8-1 mm. ce se poate face?.4. aparat Schultze. observabilitate (cine?. obiective pe termen scurt. valve vaginale. pense porttampon lungi. medicamente antihistaminice. chiurete. preg tirea pentru mici interven ii ginecologice. Preg tirea fizic : asigurarea confortului ambiental. mediu i lung).

preg tirea pacientei.2.3.1. endometru). lichidului eliminat. Curba termic bazal . Examene de laborator: examenul secre iei cervico-vaginale (bacteriologic i parazitologic. 3. recoltarea fragmentelor pentru examinare i trimitere la laborator.1. Sp l tura vaginal : defini ie. galactografia. mamografia. Biopsia: defini ie. preg tirea pacientei. doz ri hormonale în sânge i urin . notarea în foaia de observa ie.2. 3. 3. Preg tirea preoperatorie. materiale necesare. locul recolt rii (vulv . Chiuretajul uterin: defini ie. observarea con inutului extras. scop. preg tirea materialelor i a pacientei. xerografia.4.4. 3. executarea tehnicii. tehnic . conduit . cervix-col. scop. incidente. incidente.2. Nivel 3avansat . accidente. 3. termografia. colposcopia. supravegherea dup interven ie. Investiga ii. 3. Scoal Postliceal . reorganizarea locului de munc . observarea aspectului. vagin. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tomografia computerizat (TC). 3.2.sexual i a administr rii medicamentelor local. supravegherea dup punc ie. reorganizarea locului de munc . Interven ii ginecologice.2. indica ii/contraindica ii. determinarea PH-ului vaginal. rezonan a magnetic nuclear (RMN).1. preg tirea produsului pentru examen. incidente i accidente.1. contraindica ii. scop.2. stabilirea momentului optim. Examene endoscopice: histeroscopia.3. studiul glerei. 3. indica ii i contraindica ii. celioscopia. accidente. 3.3. tehnica efectu rii punc iei (rolul asistentei). notarea în foaia de observa ie. Tamponamentul vaginal: indica ii. Interven ii specifice. 3. materiale necesare.1.2. rolul asistentei în timpul tehnicii. Punc ia vaginal (culdopunc ia): defini ie.1. 3. examenul citohormonal. examenul citotumoral Babe -Papanicolau. Alte investiga ii. Histerometria: indica ii/contraindica ii. 3. Examene imagistice: ecografia. histerosalpingografia. scop.1.

1.4.5. Preg tirea general . st ri abdominale. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. reluarea alimenta iei. Preg tirea special : aseptizarea cavit ii vaginale (sp lare. supravegherea pansamentului.4. îndep rtarea pilozit ii.1.2. Îngrijirea postoperatorie. Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. 1.3. preg tirea câmpului operator. 3. prevenirea complica iilor postoperatorii. 3. pozi ia în pat. 3.3. examenul secre iei vaginale. Scoal Postliceal . Obiective stabilite: 1. mobilizarea. Preg tirea în urgen e: sarcina ectopic . bilan ul st rii de s n tate i investiga ii obligatorii. sus inerea psihic în interven iile mutilante. relu rii tranzitului intestinal. supravegherea func iilor vitale. dotarea cu material didactic. 3.3. Supravegherea faciesului. particularit ile grupului de elevi instrui i. montarea sondei). Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in sau ap rute î perioada îngrijirii. chistul de ovar torsionat. Nivel 3avansat . combaterea durerii. 3. 3. educarea pacientei în vederea extern rii. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. 1. 2. a diurezei.1.2.2. Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 60 de ore pe an i se va desfa ura astfel: 2 ore/s pt mâna teorie semestrul I anul II (1 or predat de medic si 1 or predat de maistrul instructor) si 36 ore preg tire practic (stagiul clinic). satisfac ia pacientului. me are). 3. necrobioza fibromului uterin. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Transportul la salon. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e.C.3. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Supravegherea postanestezic .3. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate. Reformularea obiectivelor ± adaptate la capacit ile fizice (resurselor) pacientului/familiei.4. Planificarea interven iilor adecvate manifest rilor de dependen prezente în evolu ia pacientului.4. 3.

munca independent . simularea. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. planuri de educa ie. fi e de lucru. Instruirea în sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative. plan de îngrijire. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. instrumente i materiale sanitare.conversa ia. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri). momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic.Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se recomand urm toarele metode: observa ia. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat :plan e. . planuri de îngrijire. aplica ii pe caz concret.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. cd-uri. casete video. simul ri. problematizarea. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. tema în clas . exerci iul.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. observa ia. Nivel 3avansat . În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: . a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. compararea. scheme. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. fi e de lucru. studiu de caz. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor organiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. fi e de lucru. proiect de activitate. demonstra ia. probe practice (demonstra ie. investiga ia. coevaluarea în grupul de lucru. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . test scris. plan de îngrijire). proiectul. mulaje. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. descoperirea. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are.elevii au stiluri diferite de înv are . O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. . Scoal Postliceal .

Unitate de Competen e competen Obstetric i C. Analizeaz modific rile organismului în timpul sarcinii. vaginul. uterul. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC (120 ore din care 72 ore preg tire practic ± stagiu clinic). Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Nivel 3avansat . Preg tirea moa elor prin programe speciale reduce par ial competen ele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. l uzei i nou-n scutului. inunda ii.semne i simptome de sarcin . eclampsie). înz pezire. Supravegheaz travaliul normal. Con inuturi 1. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical.1. 2. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 ore teorie (24 ore predate de medic.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2.2. travaliu precipitat i na tere la domiciliu sau în ambulan . Descrie aparatul genital feminin i bazinul obstetrical. 46.Modulul 46: OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC face parte din preg tirea specific din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. Supravegheaz perioada de l uzire si revenirea femeii în familie. 24 ore predate de instructorul de nursing) i 72 de ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. Scoal Postliceal . 3. 2.No iuni de anatomie a aparatului genital 1. crt. mai ales în maternitate.1 Organele genitale externe: vulva 1. na terea normal i nou-n scutul în cazuri de urgen 4.1. particularit ile Descrie de îngrijire aparatul genital feminin i bazinul obstetrical. trompa. sângerare. 5.2.Functiile trompei: cale de trecere pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nr. În modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC .Organele genitale: inerne: ovarul. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate s lucreze fiind pus în situa ia de a îndeplini unele din atribu iile moa ei în situa ii limit (izolare geografic .

semne si simptome de sarcina 1. 2.5.3.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. tuberozitatea ischiatica.Glanda mamara ± descriere. 2. Analizeaz modific rile organismului in timpul sarcinii.Supravegherea prenatala 3.Modificarile organismului in timpul sarcinii. Sarcina normala ± semne si simptome 2.4.2. parti mici fetale palpabile. Nivel 3avansat . modificari de consistenta.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta.elementele sexuale si ou.4.3. 3.1. cresterea excitabilitatii si contractilitatii. C.2. linia arcuata). simfiza pubiana si arcul pubian.1.Trimestrul I: amenoreea. Bazinul osos: alcatuire. promontoriu. tulburari neuro.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice.1. semne urinare. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.4. 3. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 1. 3. nastrea naturala 2. Trimestrul II ± amenoree. 2. migratia.Modificari locale 2. iminenta iliopectinee.Trimestrul III ± uter marit de volum.1. miscari fetale active. spina iliaca antero-superioara. diametrele. Fecundatia. loc de fecundatie. 2. cresterea in volum a uterului. 3. bataile cordului fetal. 2. 1. articulatia sacro-iliaca.1.2. 2. 2.vegetative diminuate. Scoal Postliceal . semne digestive.2.2. miscari fetale.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia.4. ecografia. modificari de forma si volum ale uterului.3. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. Bazinul moale ± planseul pelviperineal. organ de copulatie si de trecere a fatului. bataile cordului fetal. repere obstetricale (creasta iliaca. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina.4. nidatia. stramtorile bazinului.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler.Investigatii paraclinice in sarcina. rol. Functiile vaginului. Bazinul obstetrical. manifestari neuropsihice. 2.

examenul general pe aparate. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. deschidera colului. 4. modificarea caracteristicilor contractiilor.C. 1.Igiena sarcinii. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4. 3.2. teste de laborator initiale.2. 4.3. observarea comportamentului. hemoroizi si varice. Supravegheaz travaliul normal. supavegerea b. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta 3. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea tensiunii arteriale. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii. constipatia. Medicamentele si sarcina. Conduita in perioada de dilatatie. arsura epigastrica. Examenul gravidei la termen Pregatirea propriu .2. Scoal Postliceal . nastere 1. igiena vestimentara si corporala.Educatia gravidei.c. eliminarea dopului gelatinos.1.1. Consultatiile prenatale din trimestrul II. starea membranelor si colului. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san).1. temperaturii. activitatea. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si dureroase. Nivel 3avansat .Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. ingrijirea copilului. respectarea asepsiei si antisepsiei.4. III 3. 3.Pregatira geavidee ptr.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu gre urile i v rs turile. 3.Schema repet rii testelor de laborator. semne de suferinta fetala. Adaptarea la rolul de mama.1. nasterea.1. asigurarea materialelor pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. na terea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta 3. sangerarea gingiilor.3. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza.zisa pentru nastere 2. Perioadele si timpii nasterii 3. igiena muncii.f. alimentatia. aspectul lichidului amniotic. pulsului.

3. 3. masuri contraceptive.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei . Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor. Perioadele lauziei (imediata. secretia lactata ± culegerea datelor. . 4.5. adaptarea bunicilor.C. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical.4. involutia uterina. alb .4. perioada a IV-a. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). Sarcina patologica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi. 1.îngrijiri în primele ore i primele ore i primele zile dup externare: alimenta ia i igiena. Nivel 3avansat . Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere. 2. pensarea. ligaturarea i sec ionarea cordonului. 4. asfixia albastr . profilapsia oftalmiei. alimentatia lauzei. 3. primirea copilului. parinti cu deficiente senzoriale si motorii. intocmirea planului de ingrijire. propriu-zisa. igiena sanilor si a alaptarii. Primele îngrijiri acordate nou-n scutului in sala de na tere: dezobstruc ia. identificarea malforma iilor. tardiva. supravegherea functiilor vitale. identificarea eventualelor probleme .5. Scoal Postliceal . . cânt rire i m surare.Lauzia fiziologica ± definitie. plaga ombilical . C. prevenirea complicatiilor post ± partum. Plan de educatie.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. stabilirea scorului APGAR. traumatisme obstetricale.îngrijiri în apnee tranzitorie. reluarea activitatii fizice si sexuale. 3. adaptarea copiilor existenti. Supravegheaz perioada de lauzie si revenirea in familie.

consum de droguri). placenta praevia. 1. cauze. 1. bolile infectioase.1. sarcina extrauterina. dispnee. abruptio placentae ruptura uterin .Disgravidia precoce: ptialismul. 1.Nasterea prematura: definitie.4.1. intoxicatii cronice (alcoolism.5.8. Patologia anexelor fetale.6. varsaturile incoercibile.2.5.Hemoragiile din sarcina. 1. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani.2. risc de sangerare.4. 1.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB. 1.3. 1. 1.Hemoragii din prima jumatate: avortul.Interventiile chirurgicale si sarcina.1. risc inalt de pierdere a starii de constienta.1.9. 1. moartea f tului in uter. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile. 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur.4. diabetul. Nivel 3avansat . antecedente obstetricale si ginecologice.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). tabagism. risc de anemie. alterarea echilibrului hidroelectrolitic.Suferinta fetala. albuminurie.Sarcina prelungita ±suferinta fetala.Preeclampsia si eclampsia. sifilisul si gonoreea. Scoal Postliceal .Influenta sarcinii asupra bolii i a bolii asupra sarcinii.1. 1. bolile renale.3. distocii osoase. 1. 1.2.3. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice. Distocii de dinamica si dilata ie ± no iuni sumare. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. 2.11. bolile respiratorii. multiparitatea. 1.Anomalii de durata a gestatiei. mola hidatiforma.5. varsaturi incoercibile. bolile hematologice. edeme. 1.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI.7. HTA.Boli proprii sarcinii.Anomalii de numar. Probleme de ingrijire: hipersalivatie. 1.10.2. bolile endocrine.

8. . 3.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). Cadrul didactic trebuie s structureze con inuturile astfel încât s -i permit elevului s . 3. 3. Planul de ingrijire pentru: 3.4.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie).Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC . Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e. Nivel 3avansat .Nasterea prematura. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.3.1. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: . analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative.elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are.Ruptura prematura a membranelor. 3. Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 4 ore/s pt mâna instruire teoretic semestrul I anul III (2 ore predate de medic si 2 ore predate de maistrul instructor) i 72 ore preg tire practic (stagiul clinic).elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. . 3. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. dotarea cu material didactic. 3.7.3. particularit ile grupului de elevi instrui i. . Scoal Postliceal . ceea ce presupune cuno tin e i abilit i în domeniu.6.i însu easc baza de cuno tin e care s -l ajute la dobândirea competen elor stabilite având în vedere num rul relativ mic de ore teoretice i preg tire practic . Sugestii metodologice Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC poate fi parcurs în mod independent sau în corelare cu modulul ÄPuericultur i pediatrie i nursingul specific´.5.elevii au stiluri diferite de înv are. compararea.Hemoragiile postpartum.Placenta praevia.Prolabare de cordon. Asistentul medical generalist lucreaz al turi de medicul de familie care are responsabilit i deosebite în supravegherea standard i special a gravidei în perioada prenatal i postpartum (de l uzie) la domiciliu precum i a nou-n scutului. 3. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului.

investiga ia. test scris. evaluarea altor competen e nefiind relevant .i manifeste spiritul critic i creativ. instrumente si materiale sanitare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri). Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. proiectul. demonstra ia. formatorul va alege cazuri tipice care s i permit elevului s analizeze. Nivel 3avansat . num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. plan de educa ie. s . cd-uri. Instruirea sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. proiect de activitate. casete video. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. tema în clas . Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul. simul ri. plan de îngrijire. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. Modulul 47: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. descoperirea. probe practice (demonstra ie. fi e de lucru. joc de rol).discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic.simularea. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Se recomand urm toarele metode: observa ia. aplica ii pe caz concret. Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . fi e de lucru. Scoal Postliceal . momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti.conversa ia.exerci iul.cu caracter interactiv.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. scheme. Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . insistându-se asupra situa iilor în care asistentul medical generalist este pus în situa ia s hot rasc i s ac ioneze singur. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. s ia decizii corecte. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. problematizarea. coevaluarea în grupul de lucru. folii de retroproiector.observa ia. În cadrul preg tiri practice din spital. munca independent . mulaje. studiu de caz. plan de îngrijire.

determinarea scorului Apgar reflexe arhaice.1. 2.1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. Continuturi Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). pentru calificarea asistent medical generalist. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. crt. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. Alimentatia ( alimentatia naturala. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. 3. In modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. masurare) 1. Nivel 3avansat . Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica ) Nr. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. Nota introductiva Modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. criza genitala a nou-nascutu. canatrire. scaderea fiziologica in greutate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. alimaenatatia artificiala. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului 1. Aplica interventiile proprii si delegate. eritem fesier febra tranzitorie) 1. 5. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Unitatea de competenta Puericultura si pediatrie si nursing specific Competente C. Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. 4. Scoal Postliceal .3. 6.2.

tuse. dureri abdominale. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. hipotonie musculara. semn Chwostec. craniotabes. imunitate pasiva. hiper/hipotensiune. cifoza. diversificarea alimentatiei sugarului) 2.1. polakiurie. pleurezie ortopnee. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului alimentatia mixta. uscaciunea tegumentelor. dentitia de lapte si definitiva ) 2. disfagie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. imunitate activa. stenoza valvulara. deshidratare. Nivel 3avansat . matanii costale. paloare persistenta. oligurie. expectoratie. eritem fesier.2. Programul de imunizari si profilaxie 3. cianoza. tahicardie. ascita. tiraj. atonie musculara. apnee. junghi toracic. malabsorbtie.1. cresterea staturala. Principalele etape de crestere si dezvolatre. diaree.2. calendarul imunizarilor) 3. enurezis. jugulare turgescente. Semne si simptome: dispnee. anorexie.C. Dezvoltarea psihomotorie ± etapele dezvoltarii psihomotorii 3. persistenta pliului cutanat. Scoal Postliceal . varsaturi. disurie. edeme de foame. apetit exagerat. suflu sistolic. wheezing polipnee. melena. Calendarul imunizarilor (imunitate. scolioza. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1.2. genuvalgum/varum. cresterea ponderala. 2. hepetomegalie.

hepatite 2.2. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxic-ischemica. Nivel 3avansat . Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. leucemii. Afectiuni ale sangelui: anemii. insuficienta cardiaca. epilepsie.A. avitaminoze 2. astm bronsic. Afectiuni ale SNC: convulsii. Afectiunile copilului ( definitie. simptomatologie.9. glomerulonefrita 2. contuzie. diabet Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.D.7. hemoragia cerebo-meningeala 2.1. hemofilie. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. pericardita. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. anemii 2. sindromul dureros abdominal. hematurie. I.8. parazitoze intestinale. principii de tratament) 2.hidronefroza. handicap motor si psihic 2. convulsii tonice. colaps vascular 2. tenesme vezicale. etiopatogenie..3. sindroame hemoragice. amigdalite 2. petesii. «««. echimoza. hipo/hipercorticism.A. talasemie. paralizia flasca. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitismtetania rahitica.. 2. purpura epistaxis. embolia.R. gingivoragii etc. disartrie. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. Afectiuni digestive si glandele anexe: B.4..5. gastroenterita acuta. convulsii tonicoclonice. investigatii. Scoal Postliceal .6.

Interventii proprii: comunicare. obstructia cailor respiratori. igiena. Modalitati de culegere de date: observatia clinica. cercetare documente medicale. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. Criterii ± specificitate. surse de dificultate: fizica.1. deficit de cunostinte. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) zaharat 1. mobilizare. sociologica. a starii de constienta.2. supravegherea functiilor vegetative. dezinteres fata de masurile de igiena. alterarea tegumentelor si mucoaselor.C. Nivel 3avansat . manifestari de dependenta 2. educatie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. vulnerabilitate. profilaxie.3. implicare. Interventii: 3. alimentare.4. diaree. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. comunicare ineficienta la nivel intelectual. psihologica. interviu apartinatori/copil. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. performanta. comunicare ineficienta la nivel afectiv. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ. Scoal Postliceal . realism. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. risc de accidente. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C.3. prevenirea complicatiilor 3.1. manifestari de independenta 2. profilaxia infectiilor. hidratare.

atela pentru imobilizat bratul. incubatoare cort de oxigen etc 1. camp operator 3. aerosoli.2. eprubete (vacutainere) trocare. Scoal Postliceal . cantar de sugari. sonda de aspiratie. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2.2. sursa oxigen.C. Pregatirea psihica: informare. seringi. tampoane.1. pregatirea pentru investigatii si analize. seringa Guyon. Resurse materiale: 1.1. Nivel 3avansat . Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Instrumente: apasator de limba. masti de oxigen adecvate. substante de contrast 2. pediometru. solutii de spalaturi. ace punctie. aspirator de secretii. anestezice. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. trusa perfuzie. medicamente. solutii antiseptice. sonda Nelaton. explicatii. Aplica interventiilor proprii si delegate copil/apartinatori 3. igiena. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pregatirea fizica: pozitii adecvate.5. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. ace de punctie. solutii perfuzabile. administrarea tratamentului general si local 1. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare.2. Materiale ± comprese.

Scoal Postliceal . drenaj postural. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic C.2.1.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. recoltarea sputei/urinei/materii fecale.D. paracenteza.. recoltari secretii buco-nazofaringiene. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. probe functionale respiratorii. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte.P. Nivel 3avansat . punctie rahidiana. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC´.aspirarea secretiilor orofaringiene instalatii.2. realizate. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 4 ore teorie/saptamana din care 2 ore teorie medic si 2 ore teorie maistru instructor si 72 ore /semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). Evalueaza 1.1.6.manifestari de ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. toracocenteza. nerealizate. IDR la P. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC´ poate fi parcurs in mod independent. Obiective stabilite: rezultatele 1.

pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. simularea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. dotarea cu material didactic. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. exercitiul.D ± uri.deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. descoperirea. munca independenta. demonstratia. problematizarea. studiul de caz. simulari. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. conversatia. lucrul in grup. fise de lucru. Scoal Postliceal . scheme. compararea. discutiile. C. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. instrumentar si materiale sanitare diverse. manechin. casete video. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. planuri de ingrijire. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. proiectul plan de ingrijire. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. fisa de lucru. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). Nivel 3avansat . dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. folii de retroproiector. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

În modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE se re g sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat . probe practice (demonstratie. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. test scris. evaluarea altor competente nefiind relevanta. comun de performanta. Nivel 3avansat . Se evalueaza numai competentele din acest modul. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele da preg tire profesional . pentru verificarea atingerii competentelor. Lista competen elor specifice unit ii de competen i corespunz toare modulului: 1. SPP-ul stabileste un nivel national. Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 36 de ore teorie i 84 stagiu clinic. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. pentru calificarea: asistent medical generalist. momentul si persoana care face evaluarea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Scoal Postliceal . Indiferent de locul. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. studiu de caz ± plan de ingrijire). Cadrele didactice. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. MODULUL 48 : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE Not introductiv Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. fise de lucru. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).

2. paraplegie. Scoal Postliceal . mobilitate activ i for muscular .T.5. Patologia spinal 2. convulsii. manifest ri. tremur turi. nevralgiile 2. tulbur ri de mers.O. incontinen urin i materii fecale. poliomiozitele) 2.6. Cefaleea. Patologia nervilor periferici (polinevrite. paralizii periferice izolate) 2. Semnele i simptomele prezente în Neurologie: -atitudini particulare. afonie. Principalele afec iuni neurologice: 2.4. ataxie. dizartrie. Aplic interven iile proprii i delegate 5. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor. hemipelgie.2. Unitatea de competen : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE (120 de ore din care 84 de ore stagiu clinic) Nr. escare. paralizii.1. Nivel 3avansat de Competen e Con inuturi tematice . 2. crt. nevralgia sciatic .3. cefalee. principii de tratament) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Sindrom de neuron motor central i periferic. 48 Unitatea de competen Neurologice i nursing în neurologie C1 Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 1. tetraplegie hipertonie. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing) 4. Patologia muscular (miastenia. atrofie muscular . pareze.3. vertij. modific ri R. Epilepsia (defini ie. pierderea memoriei. dezorientare în timp i spa iu.

observa ie cercetare documente medicale (foaia de observa ie clinic . Procese expansive cerebreale 2. Boala Parkinson 2. 2.2.8.). P. somn i odihn corespunz toare. 2. 2. circula ia periferic deficitar . Surse de dificultate de mediu fizic. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative.3. 2. trimiteri. postur in adecvat . Patologia vascular cerebral 2.10. Scoal Postliceal . ascultare.2. Manifest ri de independen : pacientul con tient. carnet de s n tate. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întreb ri inchise deschise). func iile vitale (R. escar de decubit. Neuroinfec ii C2 Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. somnolen .1. intelectual.11. Imobilitate. mobilitate bun orientare în timp i spa iu prezent . Nivel 3avansat . TA. comunicarea coerent eficient . Dezorientare în timp i spa iu. TO) în limite normale. de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.7. risc de accidente. bilete de ie ire din spital. 1. examen fizic ( inspec ii. diminuarea sau absen a mi c rii.Culegerea de date (date subiecte.9. Independen a/Dependen a: 2. obnubilare. tegumente palide reci.2. re ete) discu ii cu echipele de îngrijire i apar in torii. comunicare ineficient la nivel senzorial. scrisori medicale. Come 2.

oxigen. transport. mobilizare.2. s rac ) lipsa cunoa terii 2. ce se poate face. tensiometru. perfuzor. alimentare. prevenirea complica iilor 2. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale i reflective. Instrumente: ciocan de reflex. oftalmoscop. 1. substan e dezinfectante.4. sonde vezical. pense. educa ie 2. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de depende a) 1. solu ie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. îngrijire administrarea tratamentului local i general. 1. epubete. 2. implicare. de cum în ce m sur .1.1. observabilitate (cine. Materiale: garou. trocare. seringi. a st rii de con tien . solicitare intelectual . Resurse materiale: C4 Aplic interven iile proprii i delegate 1. Nivel 3avansat . C3 Elaboreaz planul îngrijire (nursing) performan . oftalmodinamometru. când?) obiective pe termen lung.2.mediu psihologic (stres. realism. masc de oxigen. Interven ii propii (autonome) comunicare. Obiectivul nursing: specifitate. hidratare. ce. de mediu social (izolare. Scoal Postliceal . mediu scurt. irigator. sonde de aspira ie. preg tirea pentru punc ie rahidian . solu ii perfuzabile. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. igien .

ace. 3. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. pozi ia adecvat .oftalmic . Îngrijirea cavit ii bucale i prevenirea usc rii corneei la comato i 3.6. Nivel 3avansat i . 2. Prevenirea atrofiei musculare. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) i dup criz verificarea permeabilit ii c ilor respiratorii. igiena. preg tirea pacientului pentru fund de ochi i TACR 3.3. Interven ii în crize de epilepsie ( pozi ionarea orizontal .5. Preg tirea pacientului: 2. Interven ii specifice: 3. Interven ii de urgen : oxigenoterapie. analgezice.1.1. urm rirea i notarea elimin rilor (v rs turilor .Preg tirea psihic : informare. intuba ie orotraheal 3.2. explica ii. a stomatitei. a constipa iei. diurez ) 3. uleiuri. seringi. Preg tirea fizic : asigurarea confortului optim. Prevenirea escarelor 3.8. mu ama i alez . pozi ionarea pacientului preg tirea materialului i locului de punc ie) 3. a anchilozei cauzate de imobilizarea prelungit Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. scutece unifolosibile. asigurarea confortului psihic 2. termometru.7. aspirarea secre ilor) 3.2. Punc ia rahidian (preg tirea psihic fizic a bolnavului.4. Scoal Postliceal .

3. parametrii fisiologici. ob inerea acordului scris cerut de neurochirurg. Asigurarea confortului.10.10.8. combaterea durerii.7. Scoal Postliceal . trus pentru punc ie lombar ). Îngrijirea postoperatorie 3. Nivel 3avansat .5.3.10. sulfat de magneziu) 3.10. sprijin psihologic pentru pacient i familie. 3. Preg tirea pentru interven ie ( în ziua precedent .11. Se verific posibile hipotensiune Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. transportul i pozi ia în pat. trus pentru traheostomie.10.10. pierderi lichidiene ( sânge. Examenul radiologic ( radiografic simpl ) i tomografia computerizat 3. Pentru corectarea cre terii tensiunii intracraniene ±perfuzie ( glucoz .10.9. în ziua opera iei).6 Supravegherea pacientului ( aspectul general.1.9 Administrare de oxigen. igien .2. 3.4. transfuzii 3. urin . preg tirea local (pilozitate) recoltari de laborator. Prevenirea complica iilor postoperatorii reten ie urinar 3. 3. Preg tirea preoperat rie : Tumori craniene Preg tirea general bilan ul clinic general func iile vitale i vegetative. anxiet ii.3.10. Preg tirea în urgen e 3. Preg tirea materialelor pentru îngrijirea postanastezic ( sond de aspira ie. 3.10. 3.10.12. v rs turi). Reântoarcerea în salon.

manifestare de dependen absente sau analizate. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului.1. dotarea cu material didactic. observa ia. volumul i nivelul de cuno tin e. Se pot utiliza ca metode de înv are : expunerea. simularea.2. 3. Scoal Postliceal . conversa ia.Realizate. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. satisfac ia pacientului. Obiective stabilite: C5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate 1. Se va urm ri Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nivel 3avansat .postural 1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. studiul de caz. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i crestivitatea. etc. 2. 1. Nerealizate: manifestare de dependen care se men in. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei. munca independent . unit i sanitare cu o bun dotare material . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice ale pacientului. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. dezbaterea. Planificarea interven iei: adecvate manifest rii de dependen prezente în evolu ia pacientului. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. exerci iul. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 3 ore / s pt mân de instruire teoretic / semestrul I i 84 ore / semestrul I de instruire practic . Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind NEURILOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE.

din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic in semestrul I. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. 49. 49. 49. i stabile te diagnosticele de îngrijire Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 49.1. Modulul are alocate 120 de ore. 49. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. scheme. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE .4. comprese. brancard . Din cele 36 de ore de teorie din semestrul I. Prin dobândirea competen elor descrise in colare se asigur standardul de preg tire profesional . manechin.3. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii.aplicarea cuno tin elor la problemele reale. Analizeaz semnele i simptomele specifice bolilor psihice. Identific problemele de dependen (nursing) la pacien ii cu boli psihice. fe i. Scoal Postliceal . Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 49. PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. folii de retroproiector. pentru calificarea: asistent medical generalist. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). etc. instrumentar i materiale sanitare diverse (atele.) MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Not introductiv Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din preg tirea specific din anul III.5. CD ± uri. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. 24 de ore vor fi predate de instructor parcurgerea programei i 12 ore de medicul de specialitate. casate video. Nivel 3avansat .

(120 ore din care 84 de ore de preg tire practic ) Nr. principii de tratament. tumori cerebrale. bizareria. Semne i simptome prezente in bolile psihice: 1. schizofrenia. Patologia psihiatric secundar altor boli: manifest ri psihice din perioada purperal . halucina iile. dismneziile. 1. fobiile.4. clasificare. principii de tratament. Principalele afec iuni psihice: 2. gândirea. agita ia maniacal . C 2. sugestibilitatea. catatonia. stereotipia. caracteristici. Scoal Postliceal . manifest ri psihice in boli generale (infec ioase. Psihopatiile: defini ie. psihomotorie. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE C 1.3. simptomatologie. Psihozele endogene: paranoia. toxicomaniile): defini ie. 1. Tulbur ri ale afectivit ii si voin ei: distimiile. paratimiile. Nevrozele: defini ie. Tulbur ri ale conduitei motorii: manierismul. disprosexiile. simptomatologie. manifest ri psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. Tulbur ri ale con tiin ei (cantitative si calitative): defini ie. etc. investiga ii. sexual).4. dislaliile. hipoestezia. vorbirea): hiperestezia. abulia. 2. Nivel 3avansat .2. de ap rare. 49. principii de tratament. clasificare. dislogiile. Analizeaz PSIHIATRIE SI semnele i NURSING IN simptomele PSIHIATRIE specifice bolilor psihice. Tulbur ri ale proceselor cognitive (percep ia. simptomatologie. endocrine). clasificare. clasificare. principii de tratament si de recuperare.3. 1. 2. 2. caracteristici. epilepsii). hiperbulia. caracteristici. Tulbur ri ale personalit ii: tipuri de personalit i dezarmonice.1. 1. akatisia. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. inhibi ia psiho-motorie.2. Psihozele toxice (alcoolismul. disfaziile. crt. aten ia. etiopatogenie. tulbur rile instinctelor (alimentar. investiga ii. psihoza maniaco-depresiv .5. catalepsia. CONTINUTURI 1. defini ie. 2. impulsiunile. memoria.5. cenestopatia. agita ia.1. 2.

anxietate. simptomatologie. percu ie. necomplian . f r idei sa tentative de auto. Nivel 3avansat . discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. bizarerii vestimentare. sau heteroagresivitate. tumori. de ordin psihologic (traume psihice. clasificare. profesionale) lipsa cunoa terii mijloacelor de a face fata împrejur rilor nefavorabile C 3. stare crepuscular . re ete.1.O. clasificare. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). inadaptare social . stereotipii. tentativ de suicid. cu semne vitale in limite normale.2. cu somn odihnitor. lini tit. cooperant.2. etc. interviul formal sau informal. Probleme de dependen : deficit de autoîngrijire. Dementele: defini ie. Manifest ri de independen : pacient cu mobilitate p strata. sentimente de inferioritate sau megalomanie. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme. izolare social . poten ial crescut pentru violen . alterarea centrilor nervo i). neglijen . Scoal Postliceal . investiga ii. palpare. insomnie. C 4. 2. 2.6. comunicare verbal alterat .perturbarea imaginii de sine. alterarea procesului gândirii. catatonie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tentative de suicid. Manifest ri de dependen : lipsa de igien . 2. clinic .3. 2. simptomatologie. corifabula ie.7. Aplic interven iile proprii i delegate. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. capabil s se autoîngrijeasc . negativism alimentar. evenimente amenin toare).1.). examen fizic (inspec ie. bilete de ie ire din spital. halucina ii. criz de violent . carnet de s n tate. Oligofreniile.2. Independen /Dependen 2.2. examen psihic. perturbarea somnului. defini ie.de îngrijire (nursing) la pacien ii cu boli psihice. f r idei halucinatorii. idei delirante. principii de tratament. cercetarea documentelor medicale (F. bilete de trimitere.2. de ordin social (conflicte intrafamiliale. stres. agita ie psihomotorie. scrisori medicale. principii de tratament. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. 2. etiopatogenie. 2. f r durere. ausculta ie.

3.Obiectivul nursing: specificitate.2.3. ergoterapia. medicamente (tranchilizante.3.2. Materiale: trus de perfuzat. fe i de tifon.1. Ac iuni de sus inere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite. sonde digestive. stetoscop. igiena. 3. protec ie si autoprotec ie. igienei. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative.2. pozi ie adecvat .ale vie ii. conten ia mecanic . implicare. educa ie. 4. etc.2.Administrarea neurolepticelor: clasificare. realism. Interven ii specifice: 4.3.4.2. continuitatea in îngrijire. asigurarea unui mediu securizant f r excitan i psihici.2.1.1. comunicarea. 4. Interven ii de urgen : C 5. Instrumente: seringi. 4. neuroleptice incisive si sedative). Preg tirea pacientului: 4. mod de realizare. obiective pe termen scurt. 4. psihoterapie. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. alimentare. prevenirea autoagresivit ii si heteroagresivit ii. asepsie si antisepsie. hipnotice. performan .3. efecte secundare. obiective. Scoal Postliceal .1.4. tensiometre. ergoterapia.2. 3. 4. comportamentului. 3. profilaxie. apropiere ± dep rtare. profilaxia infec iilor si a complica iilor. comprese. materiale pentru conten ie. mediu si lung).1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1. Psihoterapia. 4. alimenta iei. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize. indica ii. indica ii. explica ii.3. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . administrarea tratamentului general si local. igien . Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental. Resurse materiale: 4. Preg tirea psihic : informare. 4. 3. psihanaliza:defini ie. Interven ii proprii (autonome): comunicare. solu ii perfuzabile. mobilizare. 4. Nivel 3avansat . ob inerea complian ei.1.

dotarea cu material didactic. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate. scoaterea din sevraj.1. scheme. 5. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. studiu de caz.1.imobilizarea/conten ia mecanic . deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului. 5. 5. exerci ii practice. jocuri de rol. sedarea.2 Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. alimenta ia enteral . Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. . stabilirea de noi termene: adaptate la capacit ile psihice si fizice ale pacientului. SUGESTII METODOLOGICE Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mân in semestrul I. 5. Scoal Postliceal . pacient compliant. casete video (ÄZbor deasupra unui Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pacient necompliant. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. timp de 12 s pt mâni predate de instructor (in total 24 de ore) i 1 or de teorie pe s pt mân predat de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic .2. Reformularea obiectivelor. dezintoxicarea. dezbateri.3. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e.1. volumul i nivelul de cuno tin e. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. Nivel 3avansat .1. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual.

Se evalueaz fie corelat cu criteriile de performan a i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. Analizeaza principalele tipuri de anestezie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in sec ii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacien ilor cu boli psihice. Lista competentelor specifice unit ii de competen modulului: 1.cuib de cuci´. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. se recomand studii de caz. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . de comunicare si rela ionare cu pacien ii cu afec iuni psihice. instrumentar si materiale sanitare adecvate. elevul trebuie s . Cadrele didactice care asigura preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Evaluarea trebuie s Profesional . manechin. Nivel 3avansat corespunzatoare . num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Modulul 50: ANESTEZIE ± TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul ANESTEZIE .TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. ca demers logic. evaluarea altor competen e nefiind relevant . Scoal Postliceal . gestionarea cazului. întreb ri structurate. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. probe scrise de tip itemi. s aib experien e concrete legate de îngrijirea acestora. In modulul ANESTEZIE .i formeze capacit ile de observare reflectiv . Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). ÄDrumul spre lumin ´). decizional. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. rezolvarea de sarcini. In stagiul clinic.

starea de constienta. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta : ANESTEZIE .2. Manifestari de dependenta . discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. 1. Aplica interventiile proprii si delegate 6. profunzimea comei. socul.Tipuri de anestezie: 1. hipertensiune. tulburarile de ritm si de conducere. insuficienta renala acuta. apnee. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. Manifestari de independenta 2.1. bradicardie. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. fibrilatie.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC ( 60 de ore din care 30 de ore de instruire practica) Nr. comele. Analiza si sinteza datelor 2.2.1. oligo-anurie. Semne clinice: dispneee.2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. cercetare documente medicale. explicatii.2. Culegere de date: interviu. Scoal Postliceal . Rahianestezia 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. 1. intinderea si profunzimea arsurii. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Pregatirea fizica: preanestezia. tahicardie.1.3. Nivel 3avansat 1.2. crt. Anestezia peridurala 1. insuficienta respiratorie acuta. supravegherea pacientului 2. intoxicatii.Analizeaza principalele tipuri de anestezie 1. Anestezia generala 1. 1. absenta pulsului. etc.4. Anestezia locala Definitie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. asigurarea conortului psihic 2. 4. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. degeraturi. stopul cardiorespirator. Unitate de competen Anestezie terapie intensiva si nursing specific Competen e Con inuturi C. hipotensiune. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. 2. Pregatirea psihica: informare. materiale necesare.3. observatie clinica. pozitie adecvata C. arsuri.

seringi si ace sterile. Pregatirea psihica: informare. 3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Materiale: pat special. eliminare inadecvata prin deficit. truse de perfuzie si transfuzie. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. observabilitate 2. prevenirea complicatiilor. transfuzii. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. supravegherea functiilor vitale ± monitorizare. resuscitarea cardio-respiratorie. profilaxie.1. imobilitate. mobilizare. 1. mentinerea functiilor vitale. platou steril. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. tavita renala.2. comunicare ineficace la nivel afectiv. Resurse materiale 1.3. perfuzii.C.1. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. traheotomie. educatie 3. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Interventii proprii: comunicare.6. etc. igiea. alimentare. vulnerabilitate in fata pericolelor.5.Prioritati de ingrijire. anxietate. etc. etc. mobilizare. comprese sterile. aspirarea secretiilor oro ± faringiene. aparatura pentru monitorizare. Scoal Postliceal .2. administrarea tratamentului general si local. 2. igiena. profilaxia infectiilor. supravegherea functiilor vegetative. aparatura pentru respiratie asistata. pansamente. manusi sterile. substante antiseptice. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. Aplica interventiile proprii si delegate C. explicatii. Surse de dificultate 3. 1. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate C. hidratare. oxigenoterapia.1. afectare fizica si/sau psihica. 1.Instrumente: tensiometru. aparatura pentru oxigenoterapie. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare.2. circulatie inadecvata. truse de instrumente sterile. Interventii: 3. 2. realism. performanta. Nivel 3avansat . asigurarea confortului psihic.1.Criterii obiective: specificate. supravegherea starii de constienta. implicare. camp operator 3. 1. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 2.4. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. Obiective stabilite: 1.

TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. elevii au stiluri dierite de invatare. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Scoal Postliceal . profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. 2. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE . volumul si nivelul de cunostinte.2.2.1. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie ± 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. compararea.1.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. dotarea cu material didactic. la procesul de invatare. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Nivel 3avansat . In elaborarea strategiei didactice.

planuri de ingrijire. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. simularea. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. fesi. descoperirea. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. studiu de caz . proiectul. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Indiferent de locul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). casete video. comprese. planul de ingrijire. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. manechin. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. discutiile si lucrul in grup. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. dezbaterea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.plan de ingrijire). numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. observatia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. pentru verificarea atingerii competentelor. munca independenta. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii ³asistenti medicali generalisti´. fisa de lucru. CD-uri. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. existente. evaluarea altor competente nefiind relevanta.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Cadrele didactice. probe practice (demonstratie. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. folii de retroproiector. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. test scris. Scoal Postliceal . scheme. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. conversatia. demonstratia. Nivel 3avansat . studiul de caz. fise de lucru. simulari. momentul si persoana care face evaluarea. brancarda. problematizarea. etc. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. exercitiul.

Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 3. pentru calificarea: asistent medical generalist. Nivel 3avansat . În modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore teorie i 72 ore instruire practic .1. Lista competen elor specifice unit ii de competen modulului: 1. Identific modific rile de comportament i aspect general ale pacientului 2. Modific ri de comportament: Starea de con tien : torpoarea. Competen e Con inuturi tematice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE Not introductiv Modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE face parte din preg tirea specific din anul III.1. Monitorizeaz evolu ia pacientului corespunz toare Tabelul de corelarea competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE (120 ore din care 72 ore de instruire clinic ) Nr. crt. Evalueaz elementele de gravitate 4. Aplic m surile de urgen . 5. Scoal Postliceal . Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specifice calific rii. Identific 1. Unitatea de competen 51 Conduita în urgen e C.

Modific ri tegumentare de culoare (paliditate. osteotendinoase. globii oculari. hemoragii cutanate. turgescen venoas . 1. edemul c ilor respiratorii. stimuli senzoriali i durero i Starea reactivit ii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. pupile 1. confuzia. circula ie venoas colateral superficial . digestive: v rs turi. lcr.2. criza epileptic . Modific ri ale func iilor vitale: respiratorii: obstruc ia c ilor respiratorii. pierderea con tien ei (sincopa. sughi . hipotensiune arterial . sput . halena. urticarie. for at (ortopneea. Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 2. hipertensiune arterial .2 Semne generale :puls. degluti ia. comportament Starea perceptivit ii: r spunsuri motorii la C. tulbur ri circulatorii . icterul) erup ii cutanate. stupoarea. coma). cianoza. colaps cardio vascular. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. amplitudine mi c ri.medico chirurgicale modific rile de i aspect general ale pacientului obnubilarea. hemoptizie cardio vasculare: tulbur ri de ritm cardiac. Nivel 3avansat . alte pozi ii for ate). ro ea . edemul. Produse patologice: sânge. tensiune arterial Atitudini i posturi: pasiv . temperatur . Scoal Postliceal . ascita.3.1. pupilare) redoarea cefei. tuse. dispnee. redoarea cefei. pliul cutanat.

substan e de contrast.metabolice. Nivel 3avansat . reflexe. Stop cardio respirator: obstruc ia c ilor respiratorii superioare(sânge. medicamente.hematemeza. boli cardiace primare i secundare(primare: boala cardiac ischemic . v rs tur . substan e caustice. pesticide. Anafilaxia: în ep turi de insecte. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. globus vezical 2. endocrine. aspira ia sucului gastric ). echilibru static i dinamic. cefalee. monoxid de carbon. frison. dislipidemii. melena Altele: febr . hipotermie. cardiopatii congenitale. hipertermie. permanent sau intermitent ). tumefac ii la nivelul faringelui. sindrom QT prelungit. valvulopatii. corpi str ini. bronhospasm. diabet zaharat. medicamente. insuficien a respiratorie(acut sau cronic . cardiomiopatii. traumatisme. edem al mucoasei c ilor aeriene. alimente Intoxica ii: alcooli toxici. droguri Comele: neurologice . trauma cardiac non penetrant ). secre ii bron ice. mi c ri involuntare Renale:anuria. Neurologice: tulbur ri de comportament. ciuperci. convulsii. durerea. din intoxica ii exogene.2. de con tien . secundare: hipertensiune arterial . laringospasm. Scoal Postliceal . tulbur ri ale SNC. motilitate. epiglotite.

terenul.3. stopul eclampsia. coma mixedematoas . fe ei. spânzurarea. rezisten a. Nivel 3avansat toracelui. oculare. tensiunea. disec ie de aort . electrice. 2. oc hipovolemic. coma tireotoxic . abdominale. strivire. medicamentoase. hemoptizia grav . Afec iuni: insuficien a respiratorie pectoral . oc septic. membrelor. oc hemoragic. angin infarct miocardic. timpul scurs pân la . criza astmatic . coma hiperosmolar . embolie pulmonar . sindromul de explozie. C. preeclampsia hipotermia. politraumatisme craniene. disritmii severe. cu alcool etilic. tensiunea. hipotermia. chimice. radia ii Electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. Evalueaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ale membrelor. edem pulmonar acut. Leziuni la nivelul scalpului. maxilofaciale sindromul de i orl. acut . intoxica ii intoxica ii cu monoxid de carbon. urgen e metabolice hipoglicemie.Arsuri grave: termice. pneumotorax. mu c turi de arpe veninos. criz hipertensiv . gâtului. i submersia. toracice. cardio respirator din sarcin 3. abdomenului Vârsta. oc cardiogen. de coloan vertebral . electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. Scoal Postliceal . de insecte arsuri. oc anafilactic.

Scoal Postliceal . clorur de calciu. Complica ii: neurologice. central. canule nazofaringiene. electroli i. electrocutare. stopul cardiac. etc) Suport vital de baz (degajarea victimei. digestive. insuficien a respiratorie acut . colapsul. spânzurare. respiratorii circulatorii. renale. hemostaz chirurgical provizorie. vasopresin . submersie. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. intoxica ii. abord venos periferic. pozi ia de siguran .elementele de gravitate aplicarea îngrijirilor. starea de con tien . bicarbonat de sodiu. deger turi. hematocrit. ventila ie. drenaj pleural.4. oprirea unei hemoragii. metabolice. laringoscop. ventila ie pe masc . coma. sond gastric . sonde traheale. C. septice Materiale de urgen : canule orofaringiene. intuba ie masaj cardiac extern). cardiace. ocul. balon de ventila ie. oxigen. m suri de prim ajutor în caz de politraumatisme. Nivel 3avansat . arsuri grave. amiodarona. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. recolt ri produse biologice. medicamente (adrenalin . Aplic m surile de urgen eliberarea c ilor respiratorii superioare. sulfat de magneziu. xilin . hipotermia sever . îngrijire pl gi. masc laringian . hematocrit. manevra Heimlich. administrare medica ie. balon Ambu. convulsii. combitub. come. atropin .

decizii de neîncepere a resuscit rii. presiune par ial oxigen Explor ri : ECG. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii « asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE. hematocrit. electroli i. pozi ie pacient« Parametrii biologici: glicemie. dotarea cu material didactic. munca independent . conversa ia.Parametri vitali: puls. studiul de caz. observa ia. volumul i nivelul de cuno tin e. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. colora ie tegumente. simularea. stare de con tien . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i.comunicarea cu apar in torii Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore / s pt mân de instruire teoretic medic. ventila ie. dezbaterea.principiul autonomiei pacientului. temperatur C. Aspecte etice: sopul resuscit rii. TA. oprire a resuscit rii. etc. durerea. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile.5. 2 ore / s pt mân de instruire teoretic maistru instructor / semestrul II i 72 ore / semestrul II de instruire practic . . Se Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. Nivel 3avansat . Scoal Postliceal . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei. simularea. unit i sanitare cu o bun dotare material . exerci iul. Monitorizeaz evolu ia pacientului respira ie.

2.uri. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. din care 36 de ore de teorie pe semestrul II i 84 de ore de preg tire practic pe semestrul II. 24 vor fi predate de instructor i 12 vor fi predate de medicul de specialitate. pentru calificarea: asistent medical 52.Urgen e medicale I. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. protocoale resuscitare. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: din anul III. retroproiector. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul GERONTOLOGIE. Titirc Editura Medical 2002 3. Modulul are alocate 120 de ore.Urgen e medico chirurgicale L. CD . Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise in standardul de preg tire profesional .Principii de medicin intern Harrison Editura Lider 2.va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat GERONTOLOGIE. 52. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. scheme. manechin.Ghid practic de medicin de urgen prespitaliceasc Editura Libra 1995 4. casate video. Recunoa te modific rile determinate de îmb trânirea uman . Bibliografie : 1. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Note de curs Consiliul Na ional Român de Resuscitare 2006 MODULUL 52: GERONTOLOGIE. Nivel 3avansat .1. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din preg tirea specific generalist. Scoal Postliceal . instrumentar i materiale sanitare diverse. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Rivi Editura Mirton 1997 5. In modulul GERONTOLOGIE. A. Din cele 36 de ore de teorie.

3. periodizarea vârstei a III-a. GERONTOLOGIE. anorexie. spiritualireligio i.1. deshidratare.52. incontinen a de urin . 52. socio-culturali. Aplic interven iile proprii i delegate planificate.1. Îmb trânirea uman ± no iuni generale: 1. atrofii musculare.1. Scoal Postliceal . escare. Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 52. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice.4. 1. crt. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 84 ore preg tire practic ) Nr. ankiloze. sc derea controlului emo ional si a capacita ii de adaptare).1. sc dere C 2. 2. COMPETENTE C 1.1. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing).2. tulbur ri de mic iune. 52. tahicardie). Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. hipertensiune sau hipotensiune arterial . Recunoa te GERIATRIE SI modific rile NURSING determinate de SPECIFIC îmb trânirea uman UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. Nivel 3avansat . Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. incontinen a anal . rezisten a la schimbare. modific ri cutanate înso ite de prurit. Semne locale: durerea (caracteristici).3. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. mental si emo ional . Semne si simptome prezente in afec iunile persoanelor vârstnice: 2.5. psihologici. tulbur ri de somn. 2. pierderea autonomiei. GERONTOLOGIE. constipa ie. a mobilit ii fizice.2. 52. schimb ri in fizionomie. Semne generale: alterarea func iilor vitale (dispnee de efort si de decubit. 52. bilan ul nevoilor de nursing. b) modific ri patologice: probleme de s n tate fizic . Factorii care influen eaz îmb trânirea uman : somatici-ereditari. Particularit i somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modific ri fiziologice produse de îmb trânire (sc derea acuit ii senzoriale.

Nivel 3avansat .9. abdomenul acut. etiopatogenie. asistenta mor ii. Scoal Postliceal .2. pierderi de memorie. investiga ii. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. 2.2. st rile confuzionale.6. in greutate. 2. principii de tratament) 2. incontinen a de urin . Aspecte de geropatologie urinar : infec iile urinare.10. investiga ii. arterita (defini ie.2.2. simptomatologie.2.2. simptomatologie. Principalele afec iuni ale persoanelor vârstnice: 2. pierderi de cuno tin . fracturile de femur.5. tulbur ri de somn. 2.2.2. etc.4. bolile prostatei la b trâni (defini ie.3.patologia pensionarii. ulcerul de decubit (defini ie. simptomatologie. îngrijirile paliative. principii de tratament). Administrarea medicamentelor in geriatrie. investiga ii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. investiga ii. 2. etiopatogenie.2. obezitatea (defini ie. 2. 2.7. Crizele de adaptare: cauze / prevenire. Terapia ocupa ional .2. demen ele.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. sindromul de imobilizare.2. St rile terminale: atitudinea fa de moarte. incontinen a anal (defini ie. 2.2. 2. principii de tratament) 2. etiopatogenie.11 Aspecte medico-sociale: . investiga ii. etiopatogenie.C 3. Patologia ischemic digestiv : refluxul gastro-esofagian. Patologie geropsihiatric si geroneurologic : tulbur ri psihice si neurologice in îmb trânire. tratament). investiga ii. simptomatologie. principii de tratament). 2. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involu ie. hipotensiunea ortostatic . Diabetul zaharat tardiv. Educa ia sanitar in geriatrie.2. principii de tratament). simptomatologie. hipertensiunea arterial geriatric . accidentul vascular cerebral (defini ie. simptomatologie.8.

comunicarea). supravegherea. confuzie. incontinen a de urin . si allopsihic alterarea integrit ii tegumentelor. performan . implicare. autonomie in desf urarea activit ilor de autoîngrijire. etc. cercetarea documentelor medicale (F. de ordin social (izolare. crizele de adaptare). C 6. Probleme de dependen : sc derea acuit ii senzoriale.. . Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). Manifest ri de dependen : hipoacuzie. carnet de s n tate. dezorientare auto-. Manifest ri de independen : mobilitate p strata.. 3. scrisori medicale.A. de materii fecale.1. pensionare. risc crescut de accidentare. ankiloze. pierderea controlului sfincterelor.2. re ete. bilete de ie ire din spital. clinic .2.2. surditate.2. C 4. lipsa de cuno tin e. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. de ordin psihologic (anxietate. etc. vulnerabilitate crescut fa de pericolele din mediu. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. 2. T. 3. somn odihnitor. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. depresie. pierderea stimei de sine.O. 3.1. traumatisme.2. orientare in timp si spa iu.institu ionalizarea vârstnicului (primirea. Nivel 3avansat . Scoal Postliceal . C 5.îngrijirea vârstnicului in familie. discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). stres. institu ionalizare). semne vitale (R. Aplic interven iile proprii i delegate. organizarea îngrijirilor.Obiectivul nursing: specificitate. examen fizic si psihic. diminuarea mobilit ii fizice. amnezie.). bilete de trimitere.1. cecitate. 4.3. realism. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. izolare social . T0) in limite normale. interviul formal sau informal. Independen /Dependen 3. P .

terapia ocupa ional . 5. mobilizare.3. a orient rii in timp si spa iu.2. mânu i de cauciuc. administrarea tratamentului general si local.1. Obiective stabilite: 6. crearea câmpului operator. 5. îngrijiri paliative.observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . unguente de tip barier . imobilizarea.2.3.1. atele. solu ii perfuzabile. tensiometru.2 Nerealizate ± manifest ri de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 6. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize.2. Preg tirea pacientului: 5. institu ionalizarea vârstnicului. 4.1. canul rectal . 6. Nivel 3avansat . a st rii de cuno tin .1.2. Interven ii proprii (autonome): comunicare.4.. igiena. a alimenta iei. asigurarea confortului psihic. educa ie. interven ii de suport si protec ie social . Materiale: trus de perfuzie. oscilometru. Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental. alimentare.2.1. mediu si lung). Scoal Postliceal . prevenirea complica iilor legate de imobilizarea prelungit . Interven ii specifice: montarea sondei á demeure. fe i. trus pentru îngrijirea pl gilor. comprese. 5.2. pungi pentru urin . ob inerea consim mântului. stetoscop. solu ii antiseptice. recâ tigarea autonomiei. 4. 5. Resurse materiale: 5. obiective pe termen scurt. Preg tirea psihic : informare. igien . 3. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau diminuate.1. sonde vezicale.1.1.1. pozi ie adecvat . explica ii. pampers. 5. profilaxia complica iilor si a c derilor. Instrumente: seringi.

Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. evaluarea altor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). instrumentar si materiale sanitare adecvate. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mâna in semestrul II. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. predate de instructor. rezolvarea de sarcini. Evaluarea trebuie s performan Profesional . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. ca demers logic.dependen care se men in. 6. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . exerci ii practice.3. timp de 12 s pt mâni (12 ore). predate de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . jocuri de rol. decizional. întreb ri structurate. studiu de caz. Se evalueaz fie corelat cu criteriile de i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. dezbateri. gestionarea cazului. timp de 12 s pt mâni (24 de ore). deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului.2. se recomand studii de caz. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. dotarea cu material didactic. Scoal Postliceal . casete video. 6. Resursele materiale trebuie sa cuprind o gama cat mai variata: plan e. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice si psihice ale vârstnicului. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. probe scrise de tip itemi. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. 1 ora de teorie pe s pt mâna in semestrul II . volumul i nivelul de cuno tin e. manechin. Nivel 3avansat .

Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . particularitatile semnele si oncologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pentru calificarea: asistent medical generalist.Semne si simptome prezente in afectiunile 1. Nivel 3avansat . 4. 2. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor . Unitatea de competenta:ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE (120 de ore di care 36 de ore 84 de ore de instruire practica ). ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in unit i de profil (c mine. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. crt. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Modulul 53. Unitate de Competente Continuturi / ca si titlu de lectie (tematici) competenta Oncologie si Analizeaza 1. Scoal Postliceal . Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Aplica interventiile proprii si delegate . Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). Nr. spitale de cronici. Modulul are alocate 120 din care 36 ore de teorie si 84 ore stagiu clinc. 5. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice.competen e nefiind relevant . In modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE.

2. simptomatologie. simptomatologie. paloare. edeme. caracter. evolutie.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. tulburari urinare. tratament. 2. 2.1 Semne clinice : durerea(localizare. simptomatologie. febra. investigatii . tratament. investigatii. 2.2 Semne generale: scaderea ponderala. investigatii. Principalele afectiuni oncologice: 2. evolutie tratament. tusea. inapetenta. 2. etiopatogenie. intensitate). anxietate. 1. 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tratament. evolutie. evolutie tratament.11 Cancerul organelor genitale(testicole. Scoal Postliceal . evolutie. tratament. 2. 2.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. complicatii.9 Mielomul multiplu: definitie. tratament. greturi. tulburari de vedere. forme clinice. atelectazie. investigatii.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. simptomatologie. prostate. investigatii. evolutie. caracteristici). tulburari de deglutitie.4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. evolutie. nevralgii. simptomatologie.de ingrijire simptomele specifice afectiunilor oncologice 1. 2. dispneea( tipuri. gravitate). simptomatologie. simptomatologie. alterarea functiilor vitale si vegetative etc. investigatii. tratament. hipertensiunea intracraniana.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. anatomie patologica.7 Boala Hodgkin: definitie . 2. pareze etc. anatomie patologica. simptomatologie. tratament. etiopatogenie. varsaturi. anatomie patologica. evolutie. tratament. 2.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. uter) : etipatogenie. inflamatia. 2. expectoratia. investigatii. hemoragia (clasificare. anatomie patologica. anorexie. profilaxie. anatomie patologica. investigatii. evolutie. Nivel 3avansat . forme clinice.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. investigatii. icter mecanic.2 Cancerul esofagului: etiologie. anatomie patologica. tulburari sfincteriene. 2. complicatii. simptomatologie. aspectul tegumentelor si mucoaselor. tratament. simptomatologie. anatomie patologica. simptomatologie.

cu intrebari inchise/ deschise).15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. percutie). comunicare eficienta . 2. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. comunicare ineficienta. palpare. Scoal Postliceal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. investigatii. investigatii. risc de complicatii. scrisori medicale. deficit de autoingrijire.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct ± indirect. modificari ale functiilor vitale si vegetative. bilete de iesire din spital. 6.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. investigatii. de ordin social(izolare . stres).TA. imobilitate. lipsa durerii. cianoza. tratament. alterarea starii de nutritie. saracie). edeme ale membrelor. 2. circulatie inadecvata.14 Linfoamele maligne: etiopatogenie. 2. escare. de ordin psihologic(anxietate . postura inadecvata. dispnee. 2. comunicare ineficienta. observatie. puls. simptomatologie. 1.tratament. simptomatologie. alterarea starii de confort.16 C. evolutie tra tament. tulburari de echilibru. tegumente intacte. carnet de sanatate.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. incordarea miscarilor. Independenta/ Dependenta 2.1 Manifestari de independenta: pacient constient. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire 1. retete. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine. 4. simptomatologie. risc de infectii. mobilitate pastrata. somn si odihna corespunzatoare. etc.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea 3. semne vitale (respiratie. forme clinice. 2. 2. risc de accidente.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie. ascultatie. 2. trimiteri. tulburari de deglutitie. vulnerabilitate fata de pericole. temp) pastrate. evolutie. culoarea tegumentelor normala. 2. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. lipsa cunoasterii. 5. 2. palpitatii. tratament. examen fizic (inspectie. Nivel 3avansat .

trocare. solutii antiseptice. prevenirea complicatiilor. Nivel 3avansat . tampoane. Elaboreazaperformanta. 2. Pregatirea pacientului: 2. sonde urinare. corticoterapie).1 Interventii proprii( autonome): comunicare. 2. ce.2 Materiale: comprese. sange etc. 2. Interventii specifice: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. cum?. C. chimioterapie. 1. solutii de perfuzat. 2. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. seringi. aspirarea secretiilor. hidratare. mediu. profilaxia infectiilor. etc. perfuzoare. medicamente. transfuzoare.cand?) obiective pe termen scurt. etc. 8. etc. tratamente paleative si alternative. pozitie adecvata. ce se poate face?. pregatire preoperatorie. alimentatie artificiala.1 Pregatirea psihica : : informare. sursa de oxigen. trusa de pansat. observabilitate( planul de cine?. igiena. 9. manusi chirurgicale. ingrijire stome. (nursing) lung. prevenirea complicatiilor. consiliere pacient. implicare. etc. tensiometru. mobilizare.de dependenta). asigurarea pozitiilor. asigurarea conditiilor de mediu. mese. sonde gastrice. anestezice. trusa de ventilatie. sursa de aspiratie. valve vaginale. ace punctie. Scoal Postliceal . Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. 7. recoltari de sange si urina. explicatii. 3. trusa de perfuzie. pungi colectoare.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. acceptarea imaginii de sine modificata. 3 1. seringa Guyon. asigurarea confortului psihic. Resurse materiale: 1. canula traheala. educatie. manusi chirurgicale. a starii de constienta. realism. Obiectivul nursing: specificitate. monitor.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. ace punctie . 1.1 Instrumente : trusa de intubat. 2. stetoscop. electrocauter. igiena. 4 Aplica interventiile proprii si delegate 1. in ce ingrijire masura?. trusa chirurgicala. C. sonde Blekmore.

irigoscopia.2 Asigurarea confortulu: igiena.6 Examenul radiologic: radioscopia. prevenirea complicatiilor pulmolare.3. 3. hematologice. Nivel 3avansat .4 . tromboembolice( administrarea de anticoagulant).3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. carucior. radiografia. pat . 3. 3. ) hidratarea pacientului. 9. tehnica de executie. intubatie orotraheala. 3.8. etc. montarea unei perfuzii. supravegherea functiilor vitale si vegetative.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. 3.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta. mamografia. 3. tomografii. pregatirea materialelor necesare. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. varsaturi.O. traheostomie. pierdiri de lichide(sange. 9. complicatii pulmonare. tehnica de executie. Recoltarea analizelor biochimice . RMN.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. a complicatiilor. transpiratii.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. combaterea anxietatii.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. tromboflebite.5 Masurarea TA. imobilizare. in ziua operatiei). examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. 3. urina. parametrii fiziologici. constipatie. 3. pregatite dispozitivelor necesare.8 Pregatirea preoperatorie: 3. 3. tehnica de executie.8. combaterea durerii. Scoal Postliceal . 9. bacteriologice : pregatire pacientului. oxigenoterapie. ecografii.9. escare. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. respiratie artificiala. Ingrijiri postoperatorii 3. notarea in F. 3. supavegherea pacientului.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. metode improvizate). 3. rolul asistentei.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. 1. planul de ingrijire.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. compararea. problematizarea. Se recomada urmatoarele metode: observatia. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. . Obiective stabilite: 1.C. probe practice(demonstratie. 3. 2. Conditii de aplicare didactica si de evaluare.1 Realizate ± manifestari de dependenta absente sau ameliorate. fise de lucru. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. fisa de lucru. satisfactia pacientului. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. fise de lucru. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. planuri de ingrijire. Indiferent de locul. proiectul. Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. la procesul de invatare. In elaborarea strategiei didactice. studiu de caz ± plan de ingrijire). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). evaluarea altor competente nefiind relevanta. Obiective stabilite: 1. simulari. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. demonstratia. Nivel 3avansat . momentul si persoana care face evaluare. . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. test scris. .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. descoperirea. pentru verificarea atingerii competentelor. Scoal Postliceal . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.elevii au stiluri diferite de invatare.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. 5 Evaluiaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1.

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Continutul 1.3si 1. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . scheme. manechin. exercitiul. dezbaterea. folii de retroproiector.Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 3 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul II si 84 de ore / semestrul II de instruire practica. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor.1si 1. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. instrumentar si materiale sanitare diverse. Nivel 3avansat . etc. Modulul are alocate 24 de ore teorie i 36 de ore de stagiu clinic. proiectul. intermediara si finala.uri. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Scoal Postliceal . observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. simularea. asistenti´. studiu de caz. unitati sanitare cu o buna dotare materiala ..4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). dotarea cu material didactic. pentru calificarea: asistent medical generalist. coevaluarea in grupul de lucru. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. observatia. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. casete vdeo. MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE Z Z Not introductiv Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din preg tirea specific din anul III. munca independenta. CD. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÎNGRIJIRI PALIATIVE. conversatia. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Evaluarea va fi ritmica. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . tema in clasa. investigatia.

Scoal Postliceal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 3. Analizeaz semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). Aplic interven iile proprii i delegate planificate. 4. 5. Z Z Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : ÎNGRIJIRI PALIATIVE (60 de ore din care 36 de ore de stagiu clinic). Nivel 3avansat . Z Z Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modului: 1. 2.Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i terminale de boal .

inflama ie. gre uri. digestive decompensate (defini ie. la lumin /întuneric. la zgomot/lini te. tulbur ri de somn. principii de tratament.4. B trâne ea: defini ie. boli asociate îmb trânirii (etiopatogenie. astenie. investiga ii. renale. simptomatologie. îmb trânirea calitativ . (dermite. investiga ii. competen 1 ÎNGRIJIRI C. Nivel 3avansat . intensitate. etiopatogenie. investiga ii. sindromul de imobilizare.Nr.3. Afec iuni cronice respiratorii. la mirosuri.2. Comele (defini ie. simptomatologie. c derile.3.1. la pierderi grave. Moartea: defini ie. principii de tratament). etc. tulbur ri digestive (sete.1. 2. la moarte). semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . v rs turi. etiopatogenie. principii de tratament. Scoal Postliceal . cardiace. simptomatologie. arsuri. investiga ii. Incontinen a. escare. prurit). tulbur ri psihice. simptomatologie. 1. etiopatogenie. 2. profilaxie). 2. investiga ii. simptomatologie. principii de tratament. simptomatologie.6. leziuni cutanate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. profilaxie). Con inuturi Semne i simptome prezente în st rile avansate i terminale de boal : Durere (localiz ri. SIDA (defini ie. îmb trânirea i dependen a. principii de tratament profilaxie). etiopatogenie.2. investiga ii. tipare de a muri tr ind. profilaxie). tulbur ri urinare. hipersensibilitate la frig i cald. tulbur ri respiratorii.5. Unitate de Competen e Crt. inapeten . 2. PALIATIVE Analizeaz 1. caracter). Principalele afec iuni care determin st ri avansate i terminale de boal : Cancerul (defini ie. 2. 1. 2.1. reac iile muribunzilor în fa a mor ii. principii de tratament). "gura nefunc ional ". drepturile persoanelor muribunde. etiopatogenie. etapele adapt rii (la boal cronic . AVC (defini ie. 2. constipa ie/diaree).

proprii: comunicare. sus inerea familiei pe timpul doliului. cauze. intoleran la activitate. principiile îngrijirii. fizioterapie. asigurarea calit ii vie ii pân la sfâr it. controlul simptomelor. acompaniament rela ional. C. hidratare. afectare spiritual . 1. hiper/hipotermie. alimentare. trimiteri. mobilizare pasiv . scrisori medicale. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. modific ri ale mucoasei bucale. 2. palpare). familia i apar in torii. 3. igien . acompaniamentul rela ional. cercetare documente medicale (foaie de observa ie clinic .3. Interven ii proprii i delegate: 3. discu ii cu echipa de îngrijire.2. anxietate. realism. îngrijirea cavit ii bucale. carnet de s n tate. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. Conceptul de îngrijiri paliative: defini ie. terminale de boal . ausculta ie. alterare a procesului de comunicare. tulbur ri de somn.C. alterare a percep iilor senzoriale. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutri iei. observa ie clinic . formarea i atitudinea personalului de îngrijire.2. 2. alterare a integrit ii tegumentelor/mucoaselor. cu întreb ri deschise/închise). Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. teama de moarte. electroterapie. Nivel 3avansat . surse de dificultate Probleme de dependen . monitorizarea semnelor vitale. alterare a imaginii de sine. etc). bilete de ie ire din spital. examen fizic (inspectie. implicare. Scoal Postliceal . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). managementul durerii.1. observabilitate. alterare a elimin rii. manifest ri de dependen . Priorit i de îngrijire: 2. Modalit i culegere date (date obiective i date subiective): interviu (direct/indirect. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general i local. etc. filozofie. îngrijirea escarelor. performan . Sinteza informa iilor: manifest ri de independen .1. 3. re ete. teama de abandon. 1. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i 2. 3. alterare a mobilit ii.

explica ii. y elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior. descoperirea. Obiective stabilite: 1. sonde. planul de îngrijire. la procesul de înv are. abandonarea muribundului. fi e de lucru. fi e de lucru). Nivel 3avansat Z Z . Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: y elevii înva când fac ceva i când sunt implica i în mod activ în procesul de înv are. realizate: se men ine calitatea vie ii. nerealizate: alterarea calit ii vie ii.1.2. moarte în demnitate i pace. trus de perfuzie. sus inere fizic : pozi ie adecvat . 2. braunule. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.4. problematizarea. Sus inere psihic i fizic : 2.plan de îngrijire). analizarea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor. trus de mic chirurgie. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv. Materiale i instrumente adecvate interven iilor: aparat de electroterapie. medicamente specifice combaterii durerii i a simptomelor. 2. simul ri. solu ii perfuzabile. probe scrise (test scris. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. ace. 1. fi a de lucru. etc 1. Condi ii de aplicabilitate didactic i de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. y elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. În elaborarea strategiei didactice. acceptarea mor ii.C. demonstra ia. proiectul. C. igien . sus inere psihic : informare. compararea. etc. Scoal Postliceal . aparate i instrumente de fizioterapie. y elevii au stiluri diferite de înv are. planuri de îngrijire.5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. studiu de caz . 3. 1. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente i tiparului de a muri tr ind al pacientului. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme.1. Se recomand urm toarele metode: observa ia.2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). asigurarea confortului psihic. probe practice (demonstra ie. pampers. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa i starea în care se afl pacientul. seringi. 2.

Pe parcursul modului se realizeaz evaluarea formativ . CD-uri. care asigur preg tirea la acest modul. manechin. dezbaterea. momentul i persoana care face evaluarea. Lucre ia Titirc . Moses . 1992 C. erban Stoianovici . Z Z Bibliografie recomandat : 1. evaluarea altor competen e nefiind relevant . instrumentar i materiale sanitare diverse (seringi si ace. Bucure ti. proiectul. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. 1999 4. fe i. investiga ia. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii "asisten i medicali generali ti". Bucuresti. conversa ia. atele. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. scheme. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. simularea. comprese. Resursele materiale trebuie s con in o gam cât mai variat : plan e. SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan . Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 60 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore/s pt mân de teorie/semestrul II i 36 ore/semestrul II de stagiu clinic. munca independent . desene. etc.Ed."Nursing geriatric" . etc). 2. dotarea cu material didactic. iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ . pentru verificarea atingerii competen elor. tema în cas . î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. 3. Constantin Bogdan. Scoal Postliceal . observa ia. ± "Oncologie generala" ± Editura Medicala. folii de retroproiector. Nivel 3avansat . exerci iul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Medical . O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. coevaluarea în grupul de lucru. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. studiul de caz."Tehnica îngrijirii bolnavului" . Cadrele didactice. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei.Ed. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. volumul i nivelul de cuno tin e. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asisten ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. Ghilezan N. casete video. Indiferent de locul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. brancarda. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie i unit i sanitare cu o bun dotare material . Se recomand urm toarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.

Ed. ALL. 1995 Titlul unit ii: Competen a 55. . Scoal Postliceal .s r cia."Manual de medicin intern pentru cadre medii" .medicali" . risc de accidente. lipsa educa iei. Nivel 3avansat . ."Geriatrie practic " C. Via a Medical Româneasc .Ed. probleme socio-economice. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.5. . fumatul.lipsa asigur rilor de s n tate i a accesului la serviciile de s n tate. Borundel .m suri de sprijin. B l ceanu-Stolnici . Criterii de performan : (a) Identificarea grupurilor defavorizate i a persoanelor cu comportamente la risc. Bucure ti. consumul de droguri. 2003 5.comportamente la risc: consumul de alcool. 6.consumul excesiv de medicamente prin automedica ie. . . NURSINGUL ÎN COMUNITATE Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici. mediul înconjur tor nesigur. Condi ii de aplicabilitate: (a) Grupuri vulnerabile .: 55. (b) Stabilirea m surilor de sus inere si schimbare a comportamentului. (c) Îngrijirea la domiciliu a pacientului cu afec iuni cronice i în faz terminal .defavorizate: minorit i etnice religioase.

planificarea îngrijirilor i a orarului de execu ie în colaborare cu pacientul/familia cu respectarea recomand rii medicale. modelul Orem. evaluarea resurselor materiale. Nivel 3avansat . (b).întocmirea planurilor de ac iune i implementare. (c). unit i sanitare i responsabili de programe na ionale.sprijinirea familiei: comunicare. Scoal Postliceal . explicarea unor modific ri produse de boal sau cele din stadiul terminal. Modulul 55: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.evaluarea resurselor i gradului de dependen . . efectuarea îngrijirilor i raportarea periodic a rezultatelor.leg tura cu membrii echipei multifactoriale. leg tura cu organiza ii neguvernamentale. doliu. i în concordan cu condi iile de aplicabilitate. confiden ialitate. consiliere în caz de pierdere. cu autorit ile locale. Probe de evaluare: Probe scrise i practice (studii de caz) prin care elevul demonstreaz c este capabil s asigure îngrijiri la domiciliu specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici conform criteriilor de performan (a).Alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul Roper. verificarea i respectarea recomand rii medicale. . . explicarea nevoilor muribundului. .(b) M suri de sus inere (c) Ingrijirea bolnavilor la domiciliu .

pentru calificarea ± Asistent medical generalist. îngrijirea indivizilor. Num rul de 84 ore de preg tire practic reprezint 70% din cele 120 alocate modulului vor permite cursantului s fac leg turi interdisciplinare. inând seama de particularit ile acestora. solicit calit i deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada preg tirii pentru a-i permite în viitor s îndeplineasc si roluri de educare i instruire. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate). s stabileasc rela ii interpersonale. 2. Studierea în semestrul II al anului III d posibilitatea cursantului s sintetizeze i s aplice cuno tin e i deprinderi însu ite în cadrul altor module care au utilitate mai mare în comunitate. bolnavilor cu afec iuni cronice i în faz terminal . Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.Nota introductiv Modulul NURSINGUL ÎN COMUNITATE face parte din preg tirea specific a anului II. Modulul are alocate 120 de ore din care 36 ore ± teorie i 84 ore ± preg tire practic (stagiu în comunitate). Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate) în comunitate. Nivel 3avansat . 3. 4. Activitatea în comunitate este complex . familiilor. competen Competen e Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Identific problemele de s n tate a familiei. Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. 5. Tabelul de corelare a competentelor si con inuturilor Unitatea de competen : NURSINGUL ÎN COMUNITATE (120 de ore din care 84 preg tire practica ± stagiu în comunitate) Nr. Unitate de crt. obiectivul principal fiind promovarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor. se asigur dobândirea competen elor descrise în acesta. s acorde îngrijiri adaptate. În acest modul se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´. semestrul II. s se încadreze în echipa de îngrijire i multifactorial . grupurilor în comunitate. Lista competentelor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. Scoal Postliceal .

scopuri. 1. Modele conceptuale ± definitie.6. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte. beneficiari. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Definitia dupa O. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). 1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing).3. 1. 2. Promovarea recuperarii.2. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare.1. 1. utilizarea inregistrarilor.1. Nursingul în comunitate C.2.A): actiuni de baza. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii.55. asistentul . aprecierea periodica si continua a starii de sanatate. scopuri. Modeloul de adaptare Roy. 1. beneficiari. 1. Nivel 3avansat .M.membru activ al echipei de ingrijire. 1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate.2. 1. Sus inerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. 1. integrarea cet enilor in servicii pentru intreaga comunitate. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale. Sprijinirea serviciilor comunitare. Scoal Postliceal .2. scopuri si obiective clare. familia ca unitate de baza. Elementele practicii sanatatii comunitare. 2.1.3. 1.5. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. supravegherea personalului de ingrijire. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor.S. 2.1.2. buna pregatire a asistentului medical. notiuni de baza.2. Promovarea unui stil de viata sanatos. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate.N.4. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei.2.2. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate (în comunitate). Modelul Henderson.2.

4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson.membru al echipei de ingrijiri. . 1. norme si valori culturale. facilitator. Conceptul de familie. probleme socioeconomice (venit mediu. 2.3. 2.1. omul ca unicat. Definitia comunitatii.2. rata somajului.2. 2. familie. Conceptul de comunitate. Modelul sistemelor Newman 2. biologic.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. flora si fauna. 1. nebiologic.3. colectivitati. asezare geografica.5. 1. Scoal Postliceal .2. Roluri : educator si pedagog. 3. rurala). 1. functii de baza. nivel general de educatie. influenta mediului inconjurator. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. populatie cu venituri sub nivelul minimal.acordarea ingijirilor in familie. netraditional. diferente culturale si spirituale. consilier. 3.3. domenii de angajare a Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici. Tierney. Modelul Rogers. scoli.2.7 Modelul Ropper. teoria holistica. pacientilor cronici si in stadiul terminal.2. 3. particularitati de clima. varsta. 1.1. densitate.C. stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii.Modelul autoingrijirii Orem.1 Definitii: traditional. 1.3. Caracteristicile familiei: sistem social. Functii: .1 Conceptul despre om: definitia individului. 1. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana. Nivel 3avansat . Conceptul despre om. comunitate. ingijiri de sanatate ocupationala. structura populatiei ( numar. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate în comunitate) 2. 1.6. Logan. grupuri minoritare etnice si religioase). .2.

1.4. Indicatori medicali.S. 2.4. 2.2. ambientali. screening-ul si studii de prevalenta.3. Sanatatea individului.M. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice.2. masuri de igiena. ciclul de viata al familiei.2.1.1. 1. Definitia ingrijirilor primare.4. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client). intelectuala. populatiei). Indicatori sociologici.3.3.5. anchete epidemiologice. Indicatori economici.4. 2. 2. 2. Niveluri de interventie: prevenirea primara. 3. a copilului si planificarea familiala. 1. secundara. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. Conceptul despre sanatate. Definitia. 1.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Aprecierea nevoilor comunitatii. 3. ingrijiri paliative. 2. obiectul sanatatii comunitare. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. Sanatatea familiei: definita O.2. fizica. 3.3. 2. 2. 3. Nivel 3avansat . 2.1. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase. tertiara. Conceptul de ingrijiri primare.4. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. ingrijirea mamei.3. 3. . tipuri de familie. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici. Indicatori demografici: structura familiei.Caracteristicile comunitatii. 2.3. comportamentali. Scoal Postliceal . sanatate biologica. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente.3. sociala. 3. Caracteristicile ingrijirilor primare. Sanatatea comunitatii.1. serviciile de sanatate). ocupationala. 2.C. spirituala.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala.3. psihica si sociala.3.3. imunizarea.

accesibilitatea la servicii de sanatate. defavorizate. costurile serviciilor. Stabilirea prioritatilor. 3. 2. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. Planificarea. Stabilirea scopului. Aprecierea starii de sanatate a familiei.C. 4. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate.tehnici de comunicare: ascultare.3.2.1. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. identificarea problemelor. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii. capacitatea de a se adapta la Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.4.) 1. evaluarea de etapa (intermediara). diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. 3. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative. Reformularea unor obiective. profesionali. Culegerea datelor: 1. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale. incredere. etc. 3.2. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii. exprimare clara. concentrare. Identific problemele de s n tate a familiei.2.1. Nivel 3avansat . Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. Stabilirea obiectivelor pe termen lung.intrarea in relatie: . factori culturali. termenelor. Vizita la domiciliu: . 2. civilizatie. Aplicarea planului. someri.1. identificarea grupurilor vulnerabile. evaluarea finala. chimici. (fizici. empatie.4. factori artificiali (economici. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. mediu si scurt ± respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. 2. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire. 1. biologici). 2. 2. Scoal Postliceal . 2. nevoi fudamentale.5.

odihna si timpul liber. alimentatie. ingrijire.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2.situatie: . ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate. Nivel 3avansat . sociologie. .1.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 ± 1 an. 1. Persoane varstnice. Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat. .3. Rolul asistentului medical in educarea familiei. . cu vecinii. scolarul si adolescentul ± nevoi de educatie. satisfacerea nevoilor familiei.nivel economic: venit. . probleme deosebite. . . stuctura pe varste.educative. relatiile cu bunicii.mediu si sanatate. starea de sanatate. 2.4. Tinerii si adultii tineri. respectarea demnitatii. obstetrica.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei. .relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti). psihologie. obiceiuri alimentare: . 3. 2. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: . gerontologie si geriatrie).apartenenta religioasa.2. comportamentul fata de sanatate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate.asigurarea confidentialitatii.Notiuni despre ingrijirea copilului: . dotari.nivel cultural si de educatie. pedagogie. parinti ± copii. Femeile gravide. intretinere igiena). prescolarul.alimentatia: adecvata. conditiile la locul de munca. 2. posibilitati de recreere: . preocupari cultural. Scoal Postliceal . . spatiul din jurul locuintei.2.membri: numar. imunizarile. puericultura si pediatrie.relatii sociale: cu prietenii. 2.

consumul de droguri.2. 4. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. 1.observarea comportamentului copilului. mediu pacien ilor cu afec iuni cronice i în necorespunzator. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. mediul inconjurator nesigur.2. risc de accidente. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului. Sindromul de carenta afectiva si retardul: . Comportamente la risc: consumul de alcool.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern. lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale. 4. cu probleme socioeconomice.3.persoanei. suferinta psihica.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu.3. 3. 3. 4. 4. Familia cu probleme: vulnerabile.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase. Asigur îngrijiri . saracia. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului.2. dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare. Nivel 3avansat .aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului.2.2. familiei. Scoal Postliceal . C. dezorganizata. . 1. violenta in familie. 4. Consiliere in caz de : boli grave. venituri stadiu terminal.2. 3.. specifice grupurilor 3. Nivel de educatie redus. automedicatia si consumul excesiv de medicamente. insuficiente pentru intretinerea familiei.1. consum de droguri. monoparentala. fumatul.3. .Tulburari majore in familie: familia conflictuala. 5. in divort.prevenirea abandonului si abuzului. deces.anxietate.4. depresie. Sustinerea familiei in situatii de criza.legatura cu membrii echipei multidisciplinare. 1.1. Grupuri vulnerabile. abandonata. .

organizatii neguvernamentale. 3.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul. . -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri.instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere.verificarea si respectarea recomandarii medicale. .legatura cu autoritatile.executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare. . . Masuri de sustinere si combatere.organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri. .aplicarea protocoalelor de ingrijire.alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. .evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. .respectarea legislatiei. Scoal Postliceal . . .2.participarea la campanii de educatie. . . .evaluarea resurselor umane si materiale. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal. respectand recomandarea medicala. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. .evaluarea gradului de dependenta. unitatile sanitare.explicarea nevoilor muribundului.evaluarea rezultatelor ingrijirilor. .aplicarea programelor nationale. Nivel 3avansat . . . familia.

În func ie de particularit ile individuale sau de grup. in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. jocul de rol. ancheta în familie. teste scrise. de cuno tin ele însu ite anterior i de gradul de dificultate. urm rind în final realizarea criteriilor de performan i atingerea competen elor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri. profesorii vor decide asupra num rului de ore repartizat fiec rei teme. discu ii în grup. Orele de teorie se vor desf ura în s li de clas sau de instruire practic dotate corespunz tor cu materiale i mijloace audio-vizuale care s permit aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. culegerea datelor semnificative. întocmirea planului de îngrijiri i executarea unor îngrijiri. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în func ie de etapele parcurse în preg tire. efectuarea unor activit i educative. de stabilire a rela iilor interpersonale. Nivel 3avansat . Elevii vor fi ajuta i s .i dezvolte abilit ile de comunicare. observare dirijat . num rul evalu rilor. Evaluarea preg tirii practice se realizeaz prin activit i concrete în comunitate: vizita la domiciliu. de colaborare cu speciali tii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confrunt în comunitate. brainstorming. Modulul cuprinde 120 de ore din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic în comunitate. studiu de caz. implicarea. În cadrul modulului elevii trebuie dirija i s foloseasc analiza i sinteza pentru a realiza o coeren între cuno tin ele însu ite anterior în alte module. data i semn tura. fi e de lucru.În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´ profesorul va ine seama de particularit ile form rii adul ilor: motivarea. Scoal Postliceal . participarea. Pentru atingerea competen elor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. discu ii în grup). Datele evalu rii. carnete de apreciere care s cuprind sarcina. unde elevii s poat îndeplini pe rând rolul de moderator i animator. portofolii. leg tura cu realitatea i punctele de interes ale cursan ilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful