Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII

CURRICULUM ANUL al III-lea ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL III Nr. crt. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Denumirea modulului Managementul proiectelor Managementul calitatii Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica Puericultura si pediatrie si nursing specific Neurologie si nursing in neurologie Psihiatrie si nursing in psihiatrie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific Conduita in urgente medicochirurgicale Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie Ingrijiri paleative si elemente de nursing Nursing comunitar TOTAL Nr. De credite 2C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 2C 2C 2C 2C 1C 2C 2C 2C 1C 2C 26 C Detaliere ore (T + P) 48+72 24+36 24+36 pe tot anul scolar 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72 48+72 36+84 36+84 24+36 48+72 36+84 36+84 24+36 36+84

Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul II An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL I ± 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2h teorie 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie 5 3h instr. practica 1h teorie m.nstr. 2 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 22 h teorie 9h lab.tehnologic 3h instr. practica 3 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica

1C 1C 1C 1C 1C 2C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72

36 72

-

-

7. 8. 9.

Psihiatrie si nursing in psihiatrie Neurologie si nursing in neurologie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific TOTAL

2C 2C 1C 12 C

36+84 36+84 24+36 264+456

84 84 36 312

-

-

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

instr.instr. 2. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. 4. Nivel 3avansat . CRT. Managementul proiectelor Managementul calitatii Puericultura si pediatrie si nursing specific Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie 2C 1C 2C 2C 2C 48+72 24+36 48+72 36+84 36+84 72 84 84 - - 6. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 4h teorie 10 6h lab. 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.tehnologic 4 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. 5. 7. CREDITE NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1.ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III ± SEMESTRUL II ± 21 SAPTAMANI NR. 1h teorie medic 1h teorie m. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. Scoal Postliceal . Instr. 3 1h teorie medic 2h teorie m. 3. Conduita in urgente medicochirurgicale Nursing comunitar Ingrijiri paleative si elemente de nursing TOTAL 2C 2C 1C 14 C 48+72 36+84 24+36 300+540 72 84 36 432 - Se vor efectua 8 garzi de 9h Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 3 1h teorie medic 2h teorie m. tehnologic 2h teorie m.instr. UNITATEA DE COMPETENTA NR.nstr. 1h teorie medic 25 h teorie 9h lab. 8.

2. Orele sunt repartizate în modul urm tor: .Modulul 39: Not introductiv MANAGEMENTUL PROIECTELOR Modulul ³Managementul proiectelor³ se studiaz la nivelul 3 avansat. 4. Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardele de Preg tire Profesional . y de a crea cultura managementului prin proiecte. Unitatea de Competen a Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. planificare. monitorizare i evaluare a proiectelor. y a dezvolta abilit i de concepere. Scoal Postliceal . y adaptarea la cerin ele pie ii muncii i la dinamica evolu iei tehnologice. Scopul acestui modul este : y de a oferi cursan ilor cuno tin e. y responsabilizarea pentru asigurarea calit ii produselor. Identifica mediul de proiect Planifica proiectul Implementeaza proiectul Monitorizeaza proiectul Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor Tabel de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ( 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic) Nr. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 3. având repartizate un num r de 120 de ore. Nivel 3avansat . abilit i i deprinderi în managementul proiectelor. . Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de Preg tire Profesional specific calific rii.4 ore / s pt mân preg tire teoretic ( 48 de ore/ semestrul II). 5. y de a crea un vocabular specific domeniului. i are în vedere asigurarea preg tirii generale în viitorul domeniu de activitate.6 ore / saptamana preg tire prin laborator tehnologic dotat cu tehnic de calcul (72 de ore /semestrul II).

Evaluarea proiectelor. Caracteristicile unui proiect. TenStep. Managementul proiectelor 1. Fazele unui proiect. Nivel 3avansat . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Six Sigma). Calitatea în managementul proiectelor. Scoal Postliceal . Proiecte multiple. Tipuri de proiecte. Ciclul de via al proiectelor. Aspecte generale. Managementul unui proiect. Aspecte generale. competen 1. Metodologii de management de proiect (Prince 2. Reducerea duratei i costurilor proiectelor. Prezentare comparativ . Identific mediul de proiect    No iunea de proiect.Crt.

diagrame Gantt). întocmirea contractelor cu furnizori. Tipuri de comunicare.Recrutarea. formarea.Echipa de proiect i tr s turile sale specifice. Pachete de activit i. Desf urarea procesului de comunicare. Planificarea resurselor .Alocarea resurselor pe pachete de activit i.Identificarea pachetelor de activit i pentru diferite tipuri de proiecte.Ciclul de via al echipei de proiect. Echipa de proiect . ingineri.) Abilit i i responsabilit i. manager achizi ii.Procedee de reprezentare a proiectelor (re ele. achizi ii de produse/servicii. contabili. economi ti. Scoal Postliceal .Tipuri de resurse. . Modele de comunicare în proiecte. Structuri de comunicare în proiect. în paralel. analize SWOT.Formarea echipei.Tipuri de activit i specifice proiectelor: studii de pia . Planific proiectul   Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. traning clien i. Stabilirea dependen elor dintre activit ile din proiect. speciali ti exper i. programatori. . . . .2.Documente specifice planific rii proiectelor: justificarea economic a proiectului. . evaluarea i motivarea personalului din echip .Roluri în echip (managerul de proiect. formare/angajare/ selec ie personal etc. Stiluri de comunicare mangerial . prognoze. compara ii cu alte proiecte.Comunicarea în cadrul proiectului. Bariere de comunicare. . analize de estimare a rezultatelor. Reprezentarea planului de proiect . alegere clien i / furnizori.Tipuri de dependen e între activit i. . PERT. . . clien i. anali ti. . creditori. Tipuri de alocare: în serie. director etc. manager financiar. Nivel 3avansat Obiective i nonobiective ale proiectelor.

Nivel 3avansat .Controlul / verificarea configura iei /produsului final. Controlul resurselor ± timp i buget alocat. comparare i raportare cu planul de proiect. calitate. produse. Scoal Postliceal . cost. recomand ri de ac iune.Implementeaz proiectul Lansarea proiectului. costuri actuale i cele prev zute în planul de proiect.Definirea etapelor.Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de via a proiectului. analiza varia iilor Managementul configura iei . replanificare.Controlul timpului: m surarea activit ilor.Componentele configura iei / produsului final. Managementul etapelor. Documentelor specifice. Con inut i dependen e. . . . registru de probleme. . raportarea schimb rilor / problemelor configura iei / produsului final. raport de progres. .Documente specifice: planul de management al configura iei. Activit i. . .3.Documente de raportare specifice: raport de sfâr it de etap . Verificare. produs. planul de calitate. planificare.Controlul progresului (timp. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Criterii/cerin e de calitate a configura iei / produsului final. . necesitatea schimb rii).

. planul de management al riscurilor. de proiect. .Documente specifice: cerere de schimbare. Nivel 3avansat . .Documente specifice: registru de riscuri. Plan de evaluare a proiectelor. . Standarde/metrici în vigoare.Tipuri de risc: de bussines.Analiza riscurilor: identificarea. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. registru de schimb ri. Gestionarea schimb rilor.Nivelarea înc rc rii resurselor.4. tehnologie etc. .Surse de risc (asociate cu costurile. Evaluarea proiectului . . avantaje/ dezavantaje).Tehnici i metode de evaluare i control al proiectelor. aprecierea riscului.Analiza schimb rii (impact. . Monitorizeaz proiectul Managementul riscurilor.Elemente de evaluare i reevaluare a activit ilor i costurilor: compararea i interpretarea estim rilor. execu ie.Histograma înc rc rii resurselor.). Controlul resurselor . prognozelor i beneficiilor ob inute.Necesitatea schimb rii. . cost. Scoal Postliceal . planificarea calendaristic . r spunsuri la risc (ac iuni de prevenire i reducere /transferare). . risc. furnizori.

5. Utilizeaz software specializat în managementul proiectelor. 

Pachete software pentru management de proiect. - Aplica ii de calcul tabelar, simbolic i statistic; no iuni de analiz i realizare: de grafice, diagrame, histograme, boxploturi. (Ex. Ms. Visio, Ms. Excel, StarPlus, PHStat2). - Aplica ii specializate pe management de proiect/ planificare/ raportare: Microsoft Project, Primavera. Prezentare comparativ . Componente client / server. Facilit i oferite de aplica iile specializate în management de proiect. - Definirea calendarelor i a programului de lucru. - Declararea datei de începere a proiectului. - Planificarea activit ilor:definirea activit ilor, durata activit ilor, preceden ele, constrângerile dintre activit i. - Gruparea pe faze. - Analiza. Exportarea datelor (în Excel, Visio, XML). Simularea execu iei. Analiza execu iei. Managementul resurselor - Definirea resurselor - Alocarea resurselor pe activit i. - Analiza utiliz rii resurselor. Nivelarea resurselor 

Sugestii metodologice: Modulul ³Managementul proiectelor´ are în cadrul curriculum-ului, în calific rile din domeniile tehnice, o pozi ie distinct . Se parcurge cu un num r de ore constant pe întreaga durata a anului colar , nefiind condi ionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Parcurgerea con inuturilor modulului «Managementul proiectelor» i adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competen elor tehnice generale aferente, în scopul preg tirii profesionale a cursan ilor i dezvolt rii capacit ilor care s le permit integrarea pe pia a muncii.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Abordarea modular va oferi urm toarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care înva , respectiv asupra disponibilit ilor sale, urmând s i le pun mai bine în valoare; y fiind o structur elastic , modulul poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice; y modulul permite individualizarea înv rii i articularea educa iei formale i informale; y modulul ofer maximul de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe alt parte, în plan vertical, peste / lâng alte module parcurse, în prelungirea acestora pot fi ad ugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educa iei permanente. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii ale educa iei: Cursan ii înva cel mai bine atunci când consider c înv area r spunde nevoilor lor. Cursan ii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Cursan ii au stiluri proprii de înv are. Ei înva în moduri diferite, cu viteze diferite i din experien e diferite. Participan ii contribuie cu cuno tin e semnificative i importante la procesul de înv are. Cursan ii înva mai bine atunci când li se acord timp pentru a ³ordona´ informa iile noi i a le asocia cu ³cuno tin ele vechi´. Procesul de predare - înv are trebuie s aib un caracter activ i centrat pe cursant. În acest sens cadrul didactic trebuie s aib în vedere urm toarele aspecte i modalit i de lucru: Diferen ierea sarcinilor i timpului alocat, prin: - gradarea sarcinilor de la u or la dificil, utilizând în acest sens fi e de lucru; - fixarea unor sarcini deschise, pe care cursan ii s le abordeze în ritmuri i la niveluri diferite; - fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferi i, în func ie de abilit i; - prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discu ie sau grafic); y 

Diferen ierea cuno tin elor, prin: - abordarea tuturor tipurilor de înv are (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); - formarea de perechi de cursan i cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; - utilizarea verific rii de c tre un coleg, verific rii prin îndrum tor, grupurilor de studiu. Diferen ierea r spunsului, prin: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

- utilizarea autoevalu rii i solicitarea cursan ilor de a- i impune obiective. EVALUAREA la disciplina Managementul proiectelor se va face prin: y lucr ri individuale ± studii de caz/analize 1 lucrare prin care s se identifice o surs de finan are pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de c tre cursan i i realizarea unei compara ii între ciclul de via al proiectului din suportul teoretic i cel identificat în documenta ia oferit de finan ator. schi a de proiect pentru sursa de finan are identificat la lucrarea anterioar , (va con ine ideea de proiect, promotorul proiectului, o scurt justificare, analiza SWOT, scopul, grupul int , obiectivele, documentele specifice). 1 lucrare prin care s se identifice resursele necesare realiz rii proiectului. un eseu prin care se identific echipa de proiect i planul de comunicare. O lucrare prin care se reprezint planul de proiect care va con ine: structura detaliat pe activit ile identificare, duratele, dependin ele dintre activit i, constrângerile, alocarea resurselor. O lucrare prin care se identific i se analizeaz (eliminare/diminuare) posibilele riscuri din proiectul realizat. O lucrare prin care s se analizeze etapele identificate într-un proiect. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizat . y proiect propriu sau în echip Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur data. Demonstrarea unei alte abilit i în afara celor din competen ele specificate este lipsit de semnifica ie în cadrul evalu rii. Cursan ii trebuie evalua i numai în ceea ce prive te dobândirea competen elor specificate. Pe parcursul modulului se realizeaz evaluare continu , prin aplicarea instrumentelor de evaluare continu prev zute în Standardul de Preg tire Profesional (probe scrise, probe orale), iar la fâr itul lui se realizeaz evaluare sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Rezultatele evalu rii continue vor fi consemnate în foaia matricol , al turi de rezultatele de la celelalte discipline de cultur de specialitate i de la disciplinele de cultur general . Dobândirea competen elor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor ob inute în urma aplic rii instrumentelor de evaluare a competen elor. La încheierea cu succes a unei evalu ri, este suficient un feedback de felicitare. În cazul unei încerc ri nereu ite, este esen ial transmiterea unui feedback clar i constructiv. Acesta trebuie s includ discu ii în leg tur cu motivele care au dus la insucces i identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum i a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Pentru recuperare se poate propune o perioad de c tre evaluator sau de c tre cursant, dar numai în limitele orarului colar. Reevaluarea trebuie s utilizeze acela i instrument, de i locul de desf uare a evalu rii poate fi modificat. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme, în func ie de: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Scoal Postliceal . observarea independent . activit ile de înv are . descrierea. Modulul va dezvolta competen ele din unitatea de competen cheie MANAGEMENTUL CALIT II. metode expozitive (explica ia. în vederea ob inerii calific rii de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. iar parcurgerea acestora asigur dobândirea de c tre cursan i a competen elor dorite. competen ele determin con inuturile tematice. cu pondere sporit pe activit ile de înv are i nu pe cele de predare. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic. Pentru atingerea obiectivelor programei i dezvoltarea la cursan i a competen elor vizate de parcurgerea modulului. Pentru dobândirea de c tre cursan i a competen elor prev zute în SPP-uri. Nivel 3avansat . analiz ). al II se studiaz pe parcursul anului al colii postliceale pentru realizarea preg tirii de specialitate specific domeniului Sanatate si asistenta pedagogica.y y y y dificultatea temelor nivelul de cuno tin e anterioare ale grupului instruit complexitatea i varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cuno tin elor i de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. interactiv i centrat pe cursant. Între competen e i con inuturi este o rela ie biunivoc . recomand m ca în procesul de înv are±predare s se utilizeze cu prec dere metode bazate pe ac iune. coal i firme (societ i) acreditate s pentru abilit i Pentru atingerea competen elor din prezentul modul activitatea didactic va cuprinde formula unui parteneriat între gestioneze probleme specifice de asigurarea i managementul calit ii. cadrul de colaborare Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza material a colii. cum ar fi: y efectuarea unor lucr ri de laborator y realizarea unor miniproiecte din domeniul calific rii Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea direct . Modulul 40: MANAGEMENTUL CALIT II Not introductiv Modulul MANAGEMENTUL CALIT III-lea. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de c tre cursan i a competen elor specifice calific rii.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ.

Scopul acestui modul este de a forma deprinderi i abilit i de analiz . abordarea sistemului de c tre management. rela ii reciproc avantajoase cu furnizorii. Precizeaz principiile de management al calit ii Con inuturi 1. de asigurarea calit ii atât pe timpul desf ur rii procesului. de îmbun t ire a calit ii. Unitatea de competen Managementul calit ii Competen e C. Scoal Postliceal . Persoana care va absolvi acest modul este responsabil de execu ia propriei activit i. organizarea activit ilor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. leadership. Prin parcurgerea modulului se urm re te dobândirea competen elor descrise în Standardul de preg tire profesional . Efectueaza controlul statistic 3. Modulul se va utiliza împreun cu Standardul de preg tire profesional specific calific rii. crt. îmbun t irea continu . Nivel 3avansat . abordarea procesual . Func iile managementului calit ii : planificarea calit ii. Actioneaza pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii 4. implicarea personalului.Principiile de management al calit ii: orientarea c tre client. Precizeaza principiile de management al calitatii 2. dar i de evaluare a cerin elor impuse pentru domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. 1. de aplicare i de implementare a sistemului de management al calit ii pentru lucr rile din domeniu.cu agen ii economici. abordarea concret în luarea deciziilor. 1. cât i la finalul lui. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. Aplica tehnici de imbunatatire continua a calitatii Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL CALITATII ( 60 de ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore de laborator tehnologic) Nr. cerin ele locale pentru preg tirea în calificarea de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. de interpretare.

lot. 8. asigurarea calit ii. compararea num rului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere. Ciclul PEVA (planific -execut verific -ac ioneaz ). cifra de acceptare. 12. . Strategii de îmbun t ire a calit ii: strategia Kaizen. penaliz ri pentru întârziere. Efectueaz controlul statistic 3. produse returnate. satisfacerea clien ilor. 4. desp gubiri pentru daune. reguli de extragere a e antionului.interpretarea lui. urm rirea parametrilor de func ionare. 2. manualul calit ii.. recondi ion ri. Instrumente de îmbun t ire a calit ii: C. standarde de firm . Scoal Postliceal . plan de control. Ghid pentru îmbun t irea calit ii conform standardului ISO 9004-4 i standardelor ISO specifice domeniului de activitate. repara ii.Ac ioneaz pentru men inerea sistemului de asigurarea calit ii C. nivel de calitate acceptabil (AQL). antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calit ii. inerea sub control a calit ii. 11.referitoare la calitate. 10. Elementele controlului statistic: caracteristica controlat . Conceptul de îmbun t ire continu a calit ii. C. Aplic tehnici de îmbun t ire continu a calit ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 4. legisla ie. îmbun t irea calit ii. 6. feed-back. Etape ale controlului statistic: extragerea e antionului. reclama ii clien i. 9. principiul ³zero defecte´. determinarea caracteristicii conform procedurii specifice. compararea caracteristicii controlate cu condi iile din standarde. grafice de documentare. mentenan . Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice. M surile care se impun în urma efectu rii controlului statistic: acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate. Factori care afecteaz costurile calit ii: rebuturi. planificarea între inerii. m rime e antion. 5. grad de severitate. Nivel 3avansat . 7. AQL). costuri. identificarea defectelor. produse neconforme. Cerin ele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calit ii: proceduri. cifra de respingere. coordonarea activit ilor referitoare la calitate. 3.

fi e de lucru. diagrame. Condi ii de aplicare didactic i de evaluare II se va Parcurgerea con inuturilor modulului MANAGEMENTUL CALIT abordarea acestora trebuie s fie flexibil realiza integral. colec ie de reglement ri tehnice i normative specifice construc iilor i instala iilor. la procesul de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. opera ionale. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: -elevii înva -elevii înva cel mai bine atunci când înv area r spunde nevoilor lor cînd fac ceva i cînd sunt implica i activ în procesul de înv are -elevii au stiluri diferite de înv are -elevii particip cu cuno tin ele lor. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor proiecta activit i de înv are centrate pe elev. fi e de autoevaluare. acces Internet. dar i diferen iat . fi e de control statistic). instruc iuni de lucru. inând cont de nivelul ini ial de preg tire i de nivelul de performan cerut pentru absolventul de coal postliceal cu specialitatea Asistent medical generalist. dobândite anterior. video. portofolii. formarea aptitudinilor i a deprinderilor de analiz . stratificare. Nivel 3avansat . În elaborarea strategiei didactice. metoda întreb rilor). histograme.instrumente ajut toare (brainstorming. proiecte pentru construc ii i instala ii. parcurgând tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . instrumentele calit ii (grafice. Orele de instruire teoretic se recomand a se desf ura în cabinete i laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunz tor: retroproiector. interpretare a sistemului ce vizeaz asigurarea calit ii. calculatoare cu programe de aplica ii pe tipuri de machete care vizeaz sistemul de management al calit ii. Scoal Postliceal . proceduri de sistem. care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii.

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie s fie, corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de preg tire profesional . Se evalueaz numai competen ele din acest modul, evaluarea altor competen e nefiind relevant . O competen se evalueaz o singur dat . Pe parcursul modulului se realizeaz evaluarea formativ , iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ , pentru verificarea atingerii competen elor. Proiectarea evalu rii competen elor se realizeaz prin stabilirea clar a programului i a modului de evaluare. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e, num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul i persoana care face evaluarea, SPP- ul stabile te un nivel na ional comun de performan , care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Se recomand individualizate. adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale, prin fi e 

Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei, volumul i nivelul de cuno tin e, deprinderi i abilit i anterioare ale elevilor, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Instruirea se va realiza în cabinete i laboratoare tehnologice cu o bun dotare material . Instruirea în laboratoare tehnologice are importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii Asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activit ilor privind proiectarea i implementarea sistemului calit ii, pe baza documenta iei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calit ii. Principii fundamentale i vocabular, SR EN ISO 9000:2001 Cerin e, PS ± Proceduri de sistem, PG ± Procedura general , PO ± Proceduri opera ionale, IL ± Instruc iuni de lucru, Înregistr ri, STAS- uri în vigoare.

MODULUL 41 :

DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA

I. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul se efectueaza in semestrul I si II al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii). Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 x 2 saptamani, cate 1 ora/sapt. teorie , a 9 x 2 saptamani , cate 2 ore/sapt. aplicatii. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. II . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala , cu valori si principii de viata 2.Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal 3.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA ( 60 ore , din care 36 ore aplicatii) Nr. Unitate de Competenta Continuturi tematice crt competenta 41. Deontologie C1. Descrie fiinta si etica umana ca entitate Totalitate si individualitate profesionala biopsihosociala , cu 1.1 - identificare personala (CI/BI, stare valori si principii de civila, viata foaie de observatie,dosar medical) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

-ingrijire holistica:fiinta unica,cu nevoi specifice;

-implicarea pacientului in propria ingrijire; -rolul de avocat al pacientului; -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune, competenta, constiinta, angajare); 1.2 Valori si principii etice in nursing: - valori: viata;independenta;libertate;egalitate; nondiscriminare; -principii etice: binefacere vs.maleficienta; dreptate ( mod de impartire a adevarului); autonomie vs. paternalism; veracitate vs. sinceritate; fidelitate/confidentialitate; 1.3 Sisteme personale de valori: - devotament fata de profesie; - grija si afectiune; - incredere,putere/loialitate si libertate profesionala; - empatie,reputatie,imagine pozitiva de sine; 1.4 Drepturi si libertati: - Drepturile omului; - Drepturile pacientului; - Drepturile copilului; - Drepturile femeii in maternitate; etc. C2. Raspunde din punct de vedere profesional, moral si legal

Raspundere si responsabilitate:
2.1 raspundere - legala;morala ; responsabilitate-profesionala;civila; -neglijenta,culpa,fuga de raspundere; -eroare si greseala in nursing; deontologia actului medical; Norme de exercitare(conform legilor in vigoare) 2.2 drept medical- forme de scolarizare; - acces in profesiune; - statut socioprofesional; - pierderea dreptului de practica; -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate, specializare in munca de echipa,coordonare,autonomie si responsabilitate)

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

3 abuzuri: verbale.autonomie si delegare in nursing. medicamentoasa. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv).compasiune. 3. 3.participare la seminarii. familiei.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. inginerie genetica( genom uman si clonare). 3. Abordare in situatii de risc: 3. comunitatii (pliante. 3. sexuale. 3. . Bioetica 3.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului. .continuare studii).oportunitati de invatare( studiu individual.6 eugenie. .brosuri). -fisa postului. C3. Nivel 3avansat .4 competente profesionale pe baza SPP. fecundare in vitro/in vivo.5 iatrogenie:de explorare.3 autorizare si acreditare: .daruire. colaborare) comunicare eficienta.2.solicitudine. -standarde de ingrijire bazate pe probitate.prezentari comunicari.8 eutanasie. Invatare continua si perfectionare profesionala 2. conferinte. psihice.obtinere atestat libera practica.incredere exagerata in propriile forte. -atitudine etica in situatii terminale. psihogena. media. activa. internet.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut. .depasirea competentelor ) . Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant Calitate in nursing 3. -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata. avort.9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. SIDA) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.de institutionalizare.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale (cooperare. Scoal Postliceal . .fizice.implicare in cercetarea in nursing. abnegatie.

lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Nivel 3avansat . probe orale ( intrebari. y Lucreaza in mod cooperativ. studiul de caz. 3. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. referate. ³Caruselul´. y Elevul invata in mod activ. fisa de lucru. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. ii ofera informatie ³umpland vase goale´.observarea sistematica a elevilor .invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie.recompense si competitie). in timp ce profesorul il ghideaza. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. referat. 2. momentul sau persoana care face evaluarea. problematizare.joc de rol). 3. y I se permite sa se exprime in mod creativ.indiferent de locul. in grupuri.IV. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. evaluarea altor competente nefiind relevanta. activitati de predare . ³Bulgarele de zapada´). expunerea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. descoperirea inductiva si deductiva. analiza produselor( culegeri de date). Scoal Postliceal . coevaluarea in grupul de lucru. ca subiect matur. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. test scris.munca independenta. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming.joc de rol.) 2. observatie dirijata. probe practice (studiu de caz. eseuri. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. grup de discutii.

pe secvente mici). Bucuresti.1998 3. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. ANR. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. cumulativa (verificari partiale. folii de retroproiector. y sumativa.1985 2.1998 4. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. ANR. o discutii panel.Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali.2001 5. ANR. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Bucuresti. durata evaluarii. o Phillips 6-6. CD-uri.ritmica. Exemple de teme pentru aplicatii: 1. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. Scoal Postliceal .B. pe secvente mai mari ) . Bucuresti. culegeri de date . Cadrele didactice. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . unitati medicale si scolare. 3.Sugestii bibliografice 1. V. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. Nivel 3avansat .etc.Pe parcursul modulului. ³Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor´ (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii ³Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice(ex:agresivitate)´ ( vezi Risc asumat/risc evaluat) -lucru in grup ³Clarificarea propriilor valori´ (vezi Sisteme personale de valori) ± autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. American Nurses Association ± Codul pentru nurse . Dutescu.Bucuresti. o metoda 6-3-5.Editura Medicala. care asigura pregatirea la acest modul . -Etos in medicina . 2. o sinectica.1979 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

S.sanatate/boala. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore.Terminologie: factor. agresivitate) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii)..imitatie.1995 11. II.1998 12.T.6.Editura medicala. factorii psihici simptome psihosomatice(spasm.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.1.HTA. teorie .Etica aplicata.Bucuresti.Editura Albatros. Nivel 3avansat .pulsiune(instinct).1994 7. din care 36 aplicatii) Nr. vertij versus manie.. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala. 1979 MODULUL 42 : PSIHOLOGIE MEDICALA I. Lemon-Materiale de educatie in nursing.A.Ciornea. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.. Nicolau.. Determina trauma psihica. in total 5 ore/sapt. cate 2 ore/sapt.identificare.Sara.exprimare emotii. OMS-Regional Office for Europe. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani. Continuturi tematice Arie de preocupari 1. Scoal Postliceal . Scripcaru. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Copenhaga. aplicatii. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. Fry. Marin. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PSIHOLOGIE MEDICALA ( 60 ore . Psihologie medicala Competenta C1.Deontologie medicala.1978 10. Jurnalul de nursing .-Pledoarie pentru respect. ICN. Unitate de crt competenta 42.Gh. si 3 ore/sapt.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.Gh. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8. Editura Alternative. Miron.T.adaptare psihofiziologica.sanogeneza. 1996 9.

colon iritabil.securitate. neacceptarea bolii). 1. educatie intrafamiliala. carente afective) 1.apelul la reteaua de suport social.crize de astm. comunicarea diagnosticului de boala.separarea de habitatul personal. psihologia pacientului infirm . colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale.4 Stres si disfunctionalitati:cauze. bulimie.1. mentalitati).rol de bolnav si rol de pacient. prevenirea burn-out-ului profesional) Tulburari functionale 1. diagnostic de stres-clinic si de laborator.locus of control.protectie). comportamente adictive( consum de alcool. HTA.complianta pacientului(fuga in boala.trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii. nevroza de spital).retea de sprijin). raspunsuri calde.lipotimii. autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine).vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping.constrictie-paloare/vasodilatatieeritem cutanat).contact prin priviri. tutun.cresterea autocontrolului.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala.dermatite atopice.hiperperistaltism).5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri. Comportamente protectoare si de risc. violente.empatie. factori de risc pentru profesia medicala.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree. hipersecretie HCL. Nivel 3avansat in dinamica sanatatii/ bolii .psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala. afiliatie ( proximitate fizica. droguri.noutatea experientei).ajutor. cutanate( prurit.digestive (pilorospasm.TBC. obezitate.prietenoase). cardiovaculare(tahicardie. cardiopatie ischemica.3 Psihologia´situational-existentiala´ a bolnavului: dependenta (acceptare.etc) 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.crize anginoase.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse. Scoal Postliceal . metabolice (anorexie. motivatia de a fi ³pacient´ 1.). urogenitale(colici renoureterale. 1. hiperventilatie). eruptie). grila de evaluare a stresului.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa.tulburari de dinamica sexuala).stranut in salve. accidente. convingeri personale. astm bronsic.dischinezii biliare. hiperglicemie).7 Fisa biografica (traume.HTA.nevoile lui Ralphafiliere. traditii.tulburari menstruale. 1.

psihologia medicala a femeii (pacienta.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala. atletic).1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine. imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2.distimici.perfectionare.hiperperseverenti. Sheldon(endomorf. presiuni).lehuza).ignorarea. mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice. pasionali. 3. noutatea anesteziei). mezomorf.reculul insertie/reinsertie sociala. hipertimici. Nivel 3avansat .evaziunea. 2.P. supraalimentatie. mediu.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse.Heymans. de rol . crize).5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice.etape. colerici. emotivi) 2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica Tipurile psihologice si boala 2.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient C 3. indicatii ci contraindicatii ale E.negarea. sociala. gravida. medicina alternativa).dependenta medicamentoasa. ectomorf). sedentarism. anxiosi. Wiersma. 2.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunosterea.apatici). regresia afectiva si comportamentala. exaltarea Eului. prescrierea medicametelor( limite.psihologia convalescentei C2.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii. Eysenck (introvet. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3. La Senne (nervosi. Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic.extravert). sanguinici.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea calitatii vietii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.flegmatici.anxietatea.contagiunea informationala. leptosom.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice). interventii psihologice in preoperator. exaltati. Corelate psihologice ale bolii 2. Scoal Postliceal .bunuri si servicii . asistenta medicala. hiperexacti.amorfi.psihica. Personalitati accentuate(demonstrativ.fumat/droguri.teama de necunoscut.factori extrafamiliali.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului. sentimentali. 2. postoperator precoce si tardiv.ideea de prejudiciu.resemnarea). posibilitati de informare.capacitate de functionare fizica.reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea.psihologia persoanei cu disabilitati.

6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional. in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului). crearea unui mediu e suport social si spiritual.confuzie. 3.automedicatie. incredere si confidentialitae in actul ingrijirii.obiceiuri .3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale. gandurilor.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal. detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia. siguranta protectie. Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3. a negarii. de mediu stabil). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Scoal Postliceal .5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri. terapie prin joc. automonitorizarea comportamentelor legate de consum. dar ferma).9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului. sustinere in faza de negare. 3. ascultare empatica. sustinere in acceptarea bolii. Psihoterapie 3. comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere . dezvoltarea resurselor fizice conservate.alcool. persuasiune ( cu elemente sugestive) 3.acceptare traditii .11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective. lipsa de tact. Nivel 3avansat . 3. presiuni. favorizarea exteriorizarii emotiilor. autovalorizare. 3.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare.resemnare.gandire pozitiva. cresterea motivatiei pentru schimbare.(relatie asimetrica vs. combaterea inchiderii in sine .suport emotional) 3.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie. tutun). 3. de persoane. in recidiva sau stadiu terminal(sustinere . verbalizarea sentimentelor si trairilor.necritica sau judicativa. menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste. autoculpabilizarii.

descoperirea inductiva si deductiva. test scris.munca independenta. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. y sau sumativa.joc de rol). ³Bulgarele de zapada´). Se evalueaza numai competentele din acest modul. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. cumulativa (verificari partiale. Nivel 3avansat . analiza produselor( culegeri de date).ritmica. studiul de caz. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. eseuri. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. in timp ce profesorul il ghideaza. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.IV. probe orale ( intrebari. y I se permite sa se exprime in mod creativ. probe practice (studiu de caz. y Elevul invata in mod activ. 2. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.recompense si competitie). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 4. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) .observarea sistematica a elevilor . ³Caruselul´. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. activitati de predare . problematizare. in grupuri. fisa de lucru. y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. ii ofera informatie ³umpland vase goale´.indiferent de locul. momentul sau persoana care face evaluarea. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . 3.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. expunerea. observatie dirijata. coevaluarea in grupul de lucru.joc de rol. pe secvente mai mari ) .eseu cu numar de cuvinte prestabilit. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. pe secvente mici). se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. ca subiect matur. Pe parcursul modulului. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. Scoal Postliceal . y Lucreaza in mod cooperativ. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. referat. grup de discutii. referate. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. 6.) 5.

1996 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Editura Infomedica.Psihologia pierderii si terapia durerii. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Grup de discutii : ³Ideea de prejudiciu in actul chirurgical´ Test scris :´Modalitati de crestere a compliantei pacientului´. Rascanu.A.A. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming.teorie si aplicatii.I. Neculau.Editura Infomedica.1995 3. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:´Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste´ Eseu (max. Bucuresti. Lupu. 3.1998 2. care asigura pregatirea la acest modul .(coord).vol I. Mitrofan. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.teste psihologice. CD-uri.250 cuvinte):´Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)´ 4.. Editura Infomedica.Cadrele didactice.2003 4.Psihologie sociala. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .I ± Psihologia medicala. Practic: ³Studiu de caz-Reactia la boala´.Manual de psihologie medicala.-Psihologie medicala si asistenta sociala. o metoda 6-3-5. Bucuresti.Zanc. Ex.utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta. unitati medicale. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.D. o sinectica..Buzducea.2002 7.2005 5. Bucuresti. Scoal Postliceal .Editura Oscar Print. Bucuresti.I.Editura Polirom.Sociologie medicala.R.. durata evaluarii. o Phillips 6-6. Editura Sper.I.. Athanasiu. o discutii panel.-Tratat de psihologie medicala. unitati medicale si scolare.Iasi. Editura Polirom.bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. Sugestii bibliografice 1. Nivel 3avansat .I ± Dinamica psihosociala a practicii medicale. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 2. Bradu-Iamandescu. Bradu-Iamandescu. De retinut! Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.1996 8. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.Editura Societatea Stiinta si tehnica. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica.Bucuresti. 3. V. 1999 6. Bucuresti. Bradu-Iamandescu..etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.I. Problema reala: interventia chirurgicala. folii de retroproiector.

Utilizeaza comunicarea didactica 3. Pedagogie Competenta C1. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III. rol.religioasa. in total 5 ore/sapt. predispozitii ereditare. 1.proximal. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie.2 mediu. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa. Scoal Postliceal . Modulul este parcurs in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore. Orele vor fi derulate pe parcursul a 12 saptamani.. deprinderi. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. cate 2 ore/sapt.distal. temperamentele si abordarea psihopedagogica.experiente. caracteristici: specific umane. ca actiune sociala specifica. profesionala.caracter social-istoric.MODULUL 43 PEDAGOGIE I.3 educatie ±concept.laturi (intelectuala .juridica. aplicatii. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PEDAGOGIE ( 60 ore . Unitate de crt competenta 43.tehnologica. si 3 ore/sapt. Nivel 3avansat . caracter necesar. Stadialitate 1. din care 36 aplicatii) Nr.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC. teorie. Evidentiaza rolul educatiei. igienosanitara). din care 24 ore teorie si 36 ore laborator (aplicatii).obiectiv. 1.transmitere de informatii. permanent.caracter national si universal. moral-civica. ca actiune sociala specifica.estetica.nisa de dezvoltare. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. II. transmitere de norme etice.1 ereditate ±concept. particularitati anatomo. Evidentiaza rolul educatiei . in dezvoltarea personalitatii 2.

cod personal. evolutia tehnologiei.asimilare de cunostinte. stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti).psihomotor).5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 011/12 ani -15/16 ani).implicatii psihopedagogice. capacitati. simpozioane.utilizarea timpului liber.verbala.caracteristici( dimensiune explicativa.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare.training. principiul participarii active a elevului la procesul de predare. 1. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). .informala.2 obiective : dobandirea autonomiei formative. distanta. Utilizeaza comunicarea didactica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. extraeducationale-munca intelectuala.nonverbala.) Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2. logica pedagogica. cursuri perfectionare. Nivel 3avansat .schema comunicarii(factori. .priceperi si deprinderi).mese rotunde). 1. Educatia adultului 2. subiectiva. comunicare. evaluare.paravebala. filtrare mesaje).pericolul transferului de autoritate.6 ideal educational ±dimensiune sociala.formala. Scoal Postliceal .multiplicarea profesiunilor. Demers educational 1.( invatare pe parcursul intregii vieti. blocaj. factori: accelerarea schimbarilor.invatare. instrumentala. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.accidentala.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica. afectiv.priceperilor si deprinderilor. nonformala.ale formarii (atitudini. pedagogica. . 1.autocontrolat). distorsiune.democratizarea vietii sociale. principiul accesibilitatii cunostintelor.1 educatie. conferinte. .bruiaj.) forme: (intraeducationale-postuniversitare. crearea unui stil de munca activ. psihologica. C2. obiective .personalizarea comunicarii).invatarii.explozie demografica. respectarea particularitatilor individuale si de varsta. comunicare didactica.

observare si apreciere verbala.lucrul in grup) 3.spirit de independenta.stil de predare.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Strategii de formare si educatie 2. memorare inteligent. chestionare orala.5 educatie interculturala concept.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca. elemente componente) Adaptarea evaluarii 3. Creativitate 3. competenta si tact pedagogic. 3.3 tip de evaluare : ritmica. 2. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate.curriculum neadaptat.continua.de incubatie. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. 3.C3. Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiv-euristic.cumulativa. autoevaluare. psihofiziologice-tulburari fiziologice. etape-perioada de preparare.psihocomportamentale psihosociale. pedagogice.conditii bune de viata.sumativa. consecinte pedagogice.conditii precare. verificare prin lucrari practice.recompensa meritata).2 proiect tehnologie didactica (obiective.de verificare. Scoal Postliceal .memorie de lunga durata .capacitati psihologice. de natura pedagogicacalitatea actului de predare.temeinice.7 creativitate umana: factori intelectuali.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme. OSP necorespunzatoare. conditii ale memorarii facile.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa.baza tehnico-materiala necorespunzatoare.de tip algoritmizat.profesor.motivatie si vointa. extrinseca.invatare.6 formare intelectuala: atentie.relatii deficitare elev. lucrari practice .parinte singur.nivel de aspiratii. factori sociali. 2. volumul experientei.evaluare subiectiva. de iluminare. Rolul educatorului: 3. teste docimologice. IV. 3. Nivel 3avansat . tipuri de relatii profesor-elev).

momentul sau persoana care face evaluarea.) 8. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 7. probe orale ( intrebari. Scoal Postliceal . descoperirea inductiva si deductiva. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . y Experimenteaza problemele in globalitatea lor. in grupuri. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. y I se permite sa se exprime in mod creativ. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. De retinut! Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.recompense si competitie). y sumativa. cumulativa (verificari partiale. y Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. lucrul in grup ( ³Bolul pestelui de aur´. Nivel 3avansat .eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). ³Caruselul´. referate. expunerea. care asigura pregatirea la acest modul . pe secvente mai mari ) . b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane) .ritmica.joc de rol). Se evalueaza numai competentele din acest modul. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: y Elevul invata predominant descoperind. activitati de predare . ii ofera informatie ³umpland vase goale´. grup de discutii. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pe parcursul modulului. 2.joc de rol. y Nu se limiteaza doar la sala de curs. ³Bulgarele de zapada´). Cadrele didactice. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: y formativa (continua. analiza produselor ( culegeri de date). 9. ca subiect matur. probe practice (studiu de caz. evaluarea altor competente nefiind relevanta. pe secvente mici). fisa de lucru. durata evaluarii. coevaluarea in grupul de lucru.Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. eseuri. studiul de caz. pentru a obtine acelasi nivel de performanta .indiferent de locul.munca independenta. in timp ce profesorul il ghideaza. observatie dirijata. 3. test scris. problematizare. y Elevul invata in mod activ. referat. y Lucreaza in mod cooperativ.observarea sistematica a elevilor .

3.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. Explica metodele. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 2.etc. folii de retroproiector.1.si nonverbalul sunt codificate de 4. o sinectica. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. Concepe un proiect de cercetare in nursing. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica. 2. unitati medicale si scolare. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. CDuri.lucru pe grupe ³Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?´ ( vezi Creativitatea).5 ori mai repede decat verbalul´ (vezi Comunicarea). o Phillips 6-6. Exemple de teme pentru aplicatii: ³Argumentati de ce para. pentru calificarea asistent medical generalist. Nivel 3avansat . Scoal Postliceal .proiecte de tehnologie didactica . o discutii panel. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. o metoda 6-3-5. Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. 3. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: o brainstorming. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.

de transfer. alterarea stimei de sine.1. de iesire din spital. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. etc. etc. motivatia pacientului. 1. Interviul direct-indirect. Experimentul natural: definitie. rezultate. consum de droguri. conditii.3. Observatia clinica: definitie. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. Explica metodele. varsta. Tehnici si instrumente: 2. Metoda analizei documentelor(analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere. 1. conditiilor de mediu. investigatii. etc. cu intrebari C. Cercetare in nursing Competente C. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. Scoal Postliceal .2. Nivel 3avansat . conditii. sexul. etc. etc. 1.2. obisnuintelor familiale. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. planificarea examinarilor periodice. Metode de cercetare: 1.4. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.1. 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr.2.3. analize. Unitatea de crt. foaie de observatie. sedentarismul.1. 1. nivelul educational.1. fumatul. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. 2. competenta 44. etc.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. care respecta anonimatul persoanelor. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). inchise/deschise. Scoal Postliceal . Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. 4. 2. Nivel 3avansat . dotarea cu material didactic. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie si 3 ore aplicatii practice/semestrul I. etc. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. obiective. volumul si nivelul de cunostinte. a confidentialitatii informatiilor. stabilirea ipotezelor de lucru. Ancheta demografica. semne clinice.C.3. etc.3. socioeconomica. efortul cercetatorului. Chestionarul cu intrebari standardizate. sondajul de opinie. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata.2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Concepe un proiect de cercetare in nursing. 2. 2. Analiza si interpretarea datelor: subiective. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. 3. clinic.

test scris. munca independenta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. C. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. pentru verificarea atingerii competentelor. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. folii de retroproiector. compararea. dezbaterea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Cadrele didactice. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. exercitiul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. discutiile si lucrul in grup. studiul de caz. SPP-ul stabileste un nivel national. conversatia. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.D ± uri. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). scheme. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Nivel 3avansat . observatia. momentul si persoana care face evaluarea. simularea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. comun de performanta. Indiferent de locul. Scoal Postliceal .

Nr. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. 1. GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE Not introductiv Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. 1. 1. crt. Tulbur ri în minus: hipomenoreea. Semne i simptome prezente în afec iunile ginecologice. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. metroragia.1.1. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE (60 ore din care 36 ore de preg tire practic ± stagiu clinic). semestrul I. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 12 ore predate de instructorul de nursing) i 36 ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. polimenoreea. Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice Con inuturi 1. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . 2.1. Competen e C. oligomenoreea. 4.1.Modulul: 45. Scoal Postliceal . menometroragia.2. Tulbur ri în exces: menoragia (hipermenoreea). Analizeaz semnele i simptomele specifice afec iunilor ginecologice. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing).1. 45. Sindromul intermenstrual. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. Unitate de competen Ginecologie i nursingul în ginecologie.1. În modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE.3. 1. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. pentru calificarea: asistent medical generalist. 3. Tulbur rile ciclului menstrual. 5. Nivel 3avansat . amenoreea. Aplic interven ii proprii i delegate. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.

2. Boala inflamatorie pelvin (BIP): defini ie. 2.3. Cervicite (metrite cervicale) i displazii cervicale: defini ie. 2.1.1. dispareunie. simptomatologie. Bartholonita: defini ie. evolu ie i pronostic. timpul de apari ie i durata. manifest ri. Tulbur ri de static uterin i incontinen a urinar ± defini ie.1. subacuta. etiopatogenie. în perioada pubertar i la femeia în plin activitate genital .4. principii de tratament. arsuri. 2. Tumori benigne: fibromul uterin. 2. evolu ie.3.2.1. principii de tratament. investiga ii. evolu ie. tumori ovariene benigne.2.4.3.4. etiologie. 2. principii de tratament. investiga ii.2. tratament. 2. investiga ii. principii de tratament. investiga ii. ritmul i durerea asociat . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. simptomatologie. 2. aspectul sângelui. cancerul de ovar: clasificare. tratament. semne func ionale asociate (prurit. Scoal Postliceal . simptomatologie i investiga ii. dispareunia. stadializare. tumori secretante. Nivel 3avansat . principii de tratament.2.2.1. hemoragii care survin în copil rie.2. Infec iile aparatului genital feminin. Prolapsul genital ± defini ie. 2.3. localizare i iradiere. investiga ii. 2. Durerea pelvin : intensitate (supraacut . semne i simptome. 1.1. Principalele afec iuni ginecologice. algii pelviene. evolu ie. factori provocatori sau paleativi. 1. etiopatogenie. Tumori ale aparatului genital. simptomatologie. 2. Leucoreea: debut. tratament.2. evolu ie i complica ii. principii de tratament. caracterul scurgerilor.2. Devia ii uterine. Patologia netumoral . Hemoragia: cauze generala i locale. circumstan e de apari ie.3. Vulvovaginite: defini ie. cronic ). cantitatea. investiga ii. investiga ii. Defini ie. usturimi la sfâr itul mic iunii.1.1. etiopatogenie. evolu ie. Tumori maligne: leziuni precanceroase.3. 2. cancerul de col i corp uterin. evolu ie.1. Incontinen a urinar la femeie: cauze. 2. etiopatogenie. Patologia sânului. 2. simptomatologie. acut .

Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afec iuni ginecologice. somn i odihn suficiente. observa ie. postur inadecvat . proces infec ios. subacut . Metode locale i de barier . Etiopatogenie.2. Analiza i sistematizarea datelor semnificative. lips de cunostin e. 2.4.5. Surse de dificultate: anxietate. 2. mobilitate p strat . . comunicare eficient la nivel motor i afectiv. 2. TA. Sterilitatea i infertilitatea. Scoal Postliceal . absen a durerii. scrisori i trimiteri medicale. R. Contracep ia hormonal . bilete de ie ire din spital i buletine de analiz . Manifest ri de independen : stare de con tie prezent . manifest ri clinice. fatigabilitate. confort asigurat. Manifest ri de dependen : nervozitate. 2. Probleme de dependen : durere (supraacut . circula ie inadecvat . participarea la examenul clinic general i ginecologic. sângerare uterin . alimenta ie i hidratare corespunz toare. hipertermie sau hipotermie. sentiment de utilitate.Cancerul de sân. r nire. stress. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu. screening-ul cancerului mamar. terapia de substitu ie. morfopatologie. 2.5. 2. respira iei. tratament. C. m surarea temperaturii. acut . tensiunii arteriale.2.1. iritabilitate. elimin ri urinare i intestinale normale. Sterilitatea conjugal .2. 2. re ete. cercetarea documentelor medicale (foaia de observa ie clinic . Menopauza: defini ie. T0 în limite normale.6. mobilitate limitat . carnet de s n tate).5. Contracep ia i planificarea familial . clasificarea stadial . Independen a/dependen a. cronic ).5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES Elaboreaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. P.3. Dispozitivul intrauterin (DIU).1. 2. lipsa scurgerilor vaginale. vulnerabilitate crescut fa de infec ii. 2. ame eli. Definirea termenilor. 2. Nivel 3avansat C. inapeten .3. implica ii psihologice. tratamentul. pulsului. 1. discu ii cu membrii echipei de îngrijire i apar in torii. investiga ii.

chiurete. a raportului Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. obiective pe termen scurt. explica ii. Preg tirea pacientei. Priorit i în îngrijire: supravegherea func iilor vitale i vegetative. bisturiu. realism. foarfece. Preg tirea fizic : asigurarea confortului ambiental. performan . spatula Ayre. supravegherea elimin rilor. solu ii dezinfectante. asigurarea confortului psihic. 1. supravegherea scurgerilor vaginale. asigurarea pozi iei adecvate.1. 2. manu i. (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependen ). celioscop. substan e de contrast (omnipaque. mediu i lung). observabilitate (cine?.2. lamele. Resurse materiale. Obiectivul nursing: specificitate. valve vaginale. evitarea sp l turilor. Instrumente: specul bivalv. histerometru. electrocauter. 1. solu ii pentru investiga ii (acid acetic 3%. în ce m sur ?. C. ce se poate face?. odiston. recipiente pentru produsele recoltate.4. cum?. albastru de toluidin etc. toaleta local . Preg tirea psihic : informare. aparat Schultze. mobilizare. 1. educa ie. ce?. igien . prevenirea complica iilor. Lugol. hidratare i alimentare. a st rii de con tien . histeroscop. ace lungi de 10-15 cm i groase de 0.).8-1 mm. pense porttampon lungi.1. 2. pense pentru col. profilaxia infec iilor. Interven ii proprii (autonome): comunicare. preg tirea preoperatorie i îngrijiri postoperatorii. ob inerea colabor rii i acordului. Nivel 3avansat . aparat pentru insufla ie. lame. Materiale: tampoane. histeropaque. respectarea pudorii). 2. Scoal Postliceal . nitrat de argint 5%.1. 2. medicamente antihistaminice. colposcop. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. seringi de m rimi diferite. comprese. 2. preg tirea pentru mici interven ii ginecologice.planul de îngrijire (nursing). implicare. câmpuri. când?. Aplic interven iile proprii i delegate. 1. solu ii anestezice.2. 2. pense pentru biopsie. administrarea tratamentului general i local.

Tamponamentul vaginal: indica ii. scop.4. incidente i accidente. 3. incidente. Examene imagistice: ecografia.2. supravegherea dup punc ie. preg tirea pacientei. Nivel 3avansat . 3. 3. Interven ii specifice. recoltarea fragmentelor pentru examinare i trimitere la laborator.sexual i a administr rii medicamentelor local.1. observarea aspectului. reorganizarea locului de munc .2. preg tirea materialelor i a pacientei. Preg tirea preoperatorie. rezonan a magnetic nuclear (RMN). Scoal Postliceal . materiale necesare. celioscopia. examenul citohormonal. scop. examenul citotumoral Babe -Papanicolau. Examene endoscopice: histeroscopia.1. scop. 3. Biopsia: defini ie. observarea con inutului extras. 3. scop. accidente. conduit .2. termografia. Investiga ii. Curba termic bazal . preg tirea produsului pentru examen.1. materiale necesare. locul recolt rii (vulv . indica ii i contraindica ii. notarea în foaia de observa ie.2. 3. tomografia computerizat (TC).2. Alte investiga ii. endometru). 3. contraindica ii. determinarea PH-ului vaginal.2. xerografia.1. tehnic . executarea tehnicii.2. accidente.1. vagin. indica ii/contraindica ii. reorganizarea locului de munc . supravegherea dup interven ie. stabilirea momentului optim. 3. Punc ia vaginal (culdopunc ia): defini ie.4.3. tehnica efectu rii punc iei (rolul asistentei). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Histerometria: indica ii/contraindica ii. Chiuretajul uterin: defini ie. 3. cervix-col.1. Examene de laborator: examenul secre iei cervico-vaginale (bacteriologic i parazitologic. studiul glerei. colposcopia. galactografia.1. 3. rolul asistentei în timpul tehnicii. doz ri hormonale în sânge i urin . incidente.3. lichidului eliminat. 3. histerosalpingografia. mamografia. preg tirea pacientei.3. notarea în foaia de observa ie. Sp l tura vaginal : defini ie. Interven ii ginecologice. 3.

deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. educarea pacientei în vederea extern rii. 3. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate. Obiective stabilite: 1. reluarea alimenta iei.1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Preg tirea în urgen e: sarcina ectopic . chistul de ovar torsionat. dotarea cu material didactic. pozi ia în pat. Îngrijirea postoperatorie. 3. 2.2. relu rii tranzitului intestinal. supravegherea pansamentului. 3.4. st ri abdominale. montarea sondei). Scoal Postliceal . a diurezei.4.3.3. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. me are). Reformularea obiectivelor ± adaptate la capacit ile fizice (resurselor) pacientului/familiei. Transportul la salon. sus inerea psihic în interven iile mutilante. necrobioza fibromului uterin. prevenirea complica iilor postoperatorii.C.3. 3. mobilizarea. Supravegherea faciesului. Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind GINECOLOGIE I NURSINGUL ÎN GINECOLOGIE. particularit ile grupului de elevi instrui i. 1.1. Preg tirea special : aseptizarea cavit ii vaginale (sp lare. supravegherea func iilor vitale. 3. satisfac ia pacientului. 3. Preg tirea general .4.4.1. Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 60 de ore pe an i se va desfa ura astfel: 2 ore/s pt mâna teorie semestrul I anul II (1 or predat de medic si 1 or predat de maistrul instructor) si 36 ore preg tire practic (stagiul clinic).5. 1. 3. Nivel 3avansat . combaterea durerii. 3. preg tirea câmpului operator. Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in sau ap rute î perioada îngrijirii. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. bilan ul st rii de s n tate i investiga ii obligatorii.3. Supravegherea postanestezic . îndep rtarea pilozit ii.2.3. examenul secre iei vaginale.2. Planificarea interven iilor adecvate manifest rilor de dependen prezente în evolu ia pacientului.

instrumente i materiale sanitare. Scoal Postliceal . cd-uri. probe practice (demonstra ie. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor organiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. studiu de caz. Se evalueaz numai competen ele din acest modul.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. coevaluarea în grupul de lucru. scheme. demonstra ia. proiect de activitate. planuri de educa ie. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. Nivel 3avansat .elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are. test scris. aplica ii pe caz concret. simul ri. Se recomand urm toarele metode: observa ia. mulaje. proiectul. plan de îngrijire. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic. munca independent . momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. simularea. Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: . fi e de lucru. fi e de lucru. descoperirea. observa ia. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul.Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat :plan e. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri). fi e de lucru. casete video. tema în clas . planuri de îngrijire. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.conversa ia. plan de îngrijire). Instruirea în sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. problematizarea.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. . folii de retroproiector. exerci iul.elevii au stiluri diferite de înv are . Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. compararea.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. . evaluarea altor competen e nefiind relevant . num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv. investiga ia.

2. înz pezire. 46. Supravegheaz travaliul normal. Programa se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. na terea normal i nou-n scutul în cazuri de urgen 4. 5. 3.semne i simptome de sarcin . Preg tirea moa elor prin programe speciale reduce par ial competen ele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. 2. Nr. Nivel 3avansat . crt. travaliu precipitat i na tere la domiciliu sau în ambulan . vaginul.Functiile trompei: cale de trecere pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1. În modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC .1 Organele genitale externe: vulva 1.Modulul 46: OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC face parte din preg tirea specific din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist.2. l uzei i nou-n scutului.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2. Scoal Postliceal . trompa. Analizeaz modific rile organismului în timpul sarcinii.Organele genitale: inerne: ovarul. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. particularit ile Descrie de îngrijire aparatul genital feminin i bazinul obstetrical. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Con inuturi 1. uterul.No iuni de anatomie a aparatului genital 1. sângerare. Supravegheaz perioada de l uzire si revenirea femeii în familie. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 ore teorie (24 ore predate de medic. eclampsie). Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1.2. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate s lucreze fiind pus în situa ia de a îndeplini unele din atribu iile moa ei în situa ii limit (izolare geografic .Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. Unitate de Competen e competen Obstetric i C. Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC (120 ore din care 72 ore preg tire practic ± stagiu clinic). Descrie aparatul genital feminin i bazinul obstetrical. 24 ore predate de instructorul de nursing) i 72 de ore preg tire practic (stagiu clinic) în sec ia de specialitate. mai ales în maternitate.1. inunda ii.

Bazinul osos: alcatuire. migratia.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. Bazinul moale ± planseul pelviperineal. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. repere obstetricale (creasta iliaca.Modificari locale 2.Modificarile organismului in timpul sarcinii.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia. semne si simptome de sarcina 1.vegetative diminuate. miscari fetale. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 1. semne digestive. 3.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. 2. linia arcuata).Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice. parti mici fetale palpabile.4.2. loc de fecundatie. 2.1.1. cresterea in volum a uterului. Sarcina normala ± semne si simptome 2.3. miscari fetale active. 2.Investigatii paraclinice in sarcina.4.4.2.Trimestrul III ± uter marit de volum. 2. spina iliaca antero-superioara.2. Bazinul obstetrical. modificari de forma si volum ale uterului. ecografia. modificari de consistenta. simfiza pubiana si arcul pubian.Trimestrul I: amenoreea. nidatia.elementele sexuale si ou. 2.1. organ de copulatie si de trecere a fatului. stramtorile bazinului. 3. nastrea naturala 2. 2. 2. cresterea excitabilitatii si contractilitatii. Functiile vaginului.2. Trimestrul II ± amenoree. manifestari neuropsihice.3. semne urinare.Glanda mamara ± descriere.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta. Analizeaz modific rile organismului in timpul sarcinii. tuberozitatea ischiatica.5.1. tulburari neuro. Scoal Postliceal . bataile cordului fetal. C. Fecundatia. Nivel 3avansat .2.1.Supravegherea prenatala 3.3. 2. 3.4. articulatia sacro-iliaca.4. promontoriu. bataile cordului fetal. 3. rol. diametrele. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina. 1. iminenta iliopectinee. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si dureroase. na terea normala si nou nascutul in cazuri de urgenta 3. teste de laborator initiale. Examenul gravidei la termen Pregatirea propriu . Adaptarea la rolul de mama. sangerarea gingiilor. hemoroizi si varice. constipatia. activitatea. nastere 1. supavegerea b.1. examenul general pe aparate. Conduita in perioada de dilatatie. modificarea caracteristicilor contractiilor. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea tensiunii arteriale. semne de suferinta fetala. respectarea asepsiei si antisepsiei. aspectul lichidului amniotic. alimentatia.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. Scoal Postliceal . observarea comportamentului. temperaturii. nasterea. Supravegheaz travaliul normal.2.1. igiena vestimentara si corporala. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. III 3. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii.c. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc.Igiena sarcinii. Medicamentele si sarcina. 3. eliminarea dopului gelatinos.1.C.1.Schema repet rii testelor de laborator. ingrijirea copilului.f. starea membranelor si colului. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza.1. 1.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu gre urile i v rs turile. Consultatiile prenatale din trimestrul II.3. pulsului. 3. igiena muncii.Educatia gravidei. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta 3. 3. deschidera colului.2. 4. Perioadele si timpii nasterii 3. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4.2. asigurarea materialelor pentru Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nivel 3avansat .4.zisa pentru nastere 2.3.Pregatira geavidee ptr. 4. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san). arsura epigastrica.

Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor.Lauzia fiziologica ± definitie. intocmirea planului de ingrijire. traumatisme obstetricale. 1. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). Plan de educatie. Primele îngrijiri acordate nou-n scutului in sala de na tere: dezobstruc ia. alimentatia lauzei. involutia uterina. Nivel 3avansat . supravegherea functiilor vitale.5.îngrijiri în apnee tranzitorie. Perioadele lauziei (imediata. adaptarea copiilor existenti. Particip la identificarea i supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. perioada a IV-a. Sarcina patologica Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 1. stabilirea scorului APGAR. primirea copilului. 3.3. 4. secretia lactata ± culegerea datelor. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi. cânt rire i m surare. 4. 2.5. 3. Supravegheaz perioada de lauzie si revenirea in familie. Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei . asfixia albastr .4. 3. Scoal Postliceal . plaga ombilical . prevenirea complicatiilor post ± partum. identificarea eventualelor probleme . . . C. identificarea malforma iilor. tardiva.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. masuri contraceptive. reluarea activitatii fizice si sexuale. propriu-zisa. pensarea.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere. igiena sanilor si a alaptarii.4. parinti cu deficiente senzoriale si motorii. profilapsia oftalmiei.îngrijiri în primele ore i primele ore i primele zile dup externare: alimenta ia i igiena. adaptarea bunicilor. alb . ligaturarea i sec ionarea cordonului.C.

1.Interventiile chirurgicale si sarcina. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice. risc inalt de pierdere a starii de constienta. intoxicatii cronice (alcoolism.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.Anomalii de durata a gestatiei. diabetul.Preeclampsia si eclampsia.Disgravidia precoce: ptialismul. Scoal Postliceal .1.Influenta sarcinii asupra bolii i a bolii asupra sarcinii. 1. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile.8.4.11. cauze. distocii osoase.5.1. antecedente obstetricale si ginecologice.3. placenta praevia. consum de droguri).4. Nivel 3avansat . albuminurie. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. 1.2. 1. 1. 2.4.5. 1. bolile respiratorii.7. varsaturile incoercibile. bolile endocrine.Nasterea prematura: definitie. bolile hematologice. dispnee. risc de anemie. mola hidatiforma. moartea f tului in uter.6.1. Distocii de dinamica si dilata ie ± no iuni sumare. 1. 1. varsaturi incoercibile.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI. HTA.3. bolile renale. 1.1. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur. 1.10.2.Boli proprii sarcinii.1.Anomalii de numar.5. 1.2.Hemoragiile din sarcina. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. multiparitatea.2. tabagism.Suferinta fetala.Sarcina prelungita ±suferinta fetala. Patologia anexelor fetale.3. edeme. risc de sangerare.Hemoragii din prima jumatate: avortul. 1. Probleme de ingrijire: hipersalivatie. bolile infectioase.9. 1. 1.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB. 1. sarcina extrauterina. sifilisul si gonoreea. 1. abruptio placentae ruptura uterin .

7. Scoal Postliceal . 3. analizarea informa iilor vechi în raport cu cele noi i pentru ordonarea lor în vederea eviden iereii aspectelor semnificative. .Placenta praevia. Asistentul medical generalist lucreaz al turi de medicul de familie care are responsabilit i deosebite în supravegherea standard i special a gravidei în perioada prenatal i postpartum (de l uzie) la domiciliu precum i a nou-n scutului. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ine seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: . Planul de ingrijire pentru: 3.5. 3.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). compararea. Cadrele didactice au libertatea s decid num rul de ore alocat fiec rei teme in func ie de dificultatea temei: volumul i nivelul de cuno tin e.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea.Ruptura prematura a membranelor. Sugestii metodologice Modulul OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC poate fi parcurs în mod independent sau în corelare cu modulul ÄPuericultur i pediatrie i nursingul specific´.Nasterea prematura.1.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). .8.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). Con inutul modulului este proiectat cu un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 4 ore/s pt mâna instruire teoretic semestrul I anul III (2 ore predate de medic si 2 ore predate de maistrul instructor) i 72 ore preg tire practic (stagiul clinic). Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind OBSTETRICA I NURSINGUL ÎN OBSTETRIC .Prolabare de cordon.3. Cadrul didactic trebuie s structureze con inuturile astfel încât s -i permit elevului s . Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. 3.Hemoragiile postpartum.4.elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior (cuno tin e pre tiin ifice sau însu ite în alte module) la procesul de înv are. particularit ile grupului de elevi instrui i. . ceea ce presupune cuno tin e i abilit i în domeniu.i însu easc baza de cuno tin e care s -l ajute la dobândirea competen elor stabilite având în vedere num rul relativ mic de ore teoretice i preg tire practic . 3. 3. Nivel 3avansat .3. 3. 3.elevii au stiluri diferite de înv are. dotarea cu material didactic.6. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.elevii înva când fac ceva i când sunt implica i activ în procesul de înv are. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului.

Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . Se recomand metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Instruirea sala de demonstra ie are o importan deosebita în realizarea la un nivel corespunz tor al competen elor specifice pentru viitorii asisten i medicali generali ti. proiect de activitate. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea.exerci iul.cu caracter interactiv. studiu de caz. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul parcurgerii modulului.i manifeste spiritul critic i creativ. plan de îngrijire. Nivel 3avansat . tema în clas . aplica ii pe caz concret. scheme. insistându-se asupra situa iilor în care asistentul medical generalist este pus în situa ia s hot rasc i s ac ioneze singur. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri). descoperirea. test scris. momentul i persoana care face evaluarea SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. cd-uri. casete video. coevaluarea în grupul de lucru. instrumente si materiale sanitare. problematizarea.conversa ia. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. Modulul 47: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic. simul ri. folii de retroproiector. s . mulaje. Scoal Postliceal . Se evalueaz numai competen ele din acest modul.simularea. plan de îngrijire. s ia decizii corecte. observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. formatorul va alege cazuri tipice care s i permit elevului s analizeze. fi e de lucru.observa ia. Instruirea se va realiza în s lile de demonstra ie i în unit i sanitare cu o buna dotare material . plan de educa ie. În cadrul preg tiri practice din spital. Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul indiferent de locul. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la probleme reale inându-se cont de nevoile de instruire a elevilor i formarea acestora ca asisten i medicali generali ti. evaluarea altor competen e nefiind relevant . fi e de lucru. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. proiectul.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. munca independent . probe practice (demonstra ie. demonstra ia. investiga ia. joc de rol). Pe parcursul modulului se realizeaz evalu ri formative iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ pentru verificarea atingerii competen elor. Se recomand urm toarele metode: observa ia. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii.

1. 2. crt. masurare) 1. canatrire. pentru calificarea asistent medical generalist. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. Nota introductiva Modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. 6.2.1. Alimentatia ( alimentatia naturala. Nivel 3avansat . 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 3. Aplica interventiile proprii si delegate. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. scaderea fiziologica in greutate. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. eritem fesier febra tranzitorie) 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice. Unitatea de competenta Puericultura si pediatrie si nursing specific Competente C. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica ) Nr. Continuturi Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. In modulul PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 4. Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore de teorie si 72 ore de pregatire practica.3. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). alimaenatatia artificiala. 5. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. Scoal Postliceal . criza genitala a nou-nascutu.

polakiurie. ascita. matanii costale. oligurie. hiper/hipotensiune. apetit exagerat. disurie. persistenta pliului cutanat. tahicardie. cianoza.2. anorexie. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului alimentatia mixta. craniotabes. malabsorbtie. Dezvoltarea psihomotorie ± etapele dezvoltarii psihomotorii 3. hipotonie musculara. disfagie. hepetomegalie. Programul de imunizari si profilaxie 3. jugulare turgescente. cifoza. edeme de foame. scolioza. diaree.1. cresterea staturala. wheezing polipnee. Scoal Postliceal . tuse. pleurezie ortopnee. tiraj. atonie musculara. suflu sistolic. enurezis. apnee. Principalele etape de crestere si dezvolatre. deshidratare. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. eritem fesier. semn Chwostec. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. cresterea ponderala. paloare persistenta. Calendarul imunizarilor (imunitate. 2. melena.1. genuvalgum/varum. stenoza valvulara. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. calendarul imunizarilor) 3. imunitate pasiva.2. varsaturi. dentitia de lapte si definitiva ) 2. Nivel 3avansat . expectoratie. uscaciunea tegumentelor.2.C. imunitate activa. dureri abdominale. junghi toracic. Semne si simptome: dispnee.

parazitoze intestinale.R.3.A. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. 2.. avitaminoze 2.2. simptomatologie. petesii. tenesme vezicale. sindroame hemoragice.6. Afectiuni ale SNC: convulsii. talasemie. hemofilie. gastroenterita acuta. convulsii tonice.7. hepatite 2.hidronefroza. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. investigatii. embolia. insuficienta cardiaca.1. amigdalite 2. epilepsie. gingivoragii etc. echimoza. colaps vascular 2. handicap motor si psihic 2. leucemii. «««. I. hematurie. astm bronsic. Scoal Postliceal .9. contuzie. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. hemoragia cerebo-meningeala 2. pericardita. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia..8. hipo/hipercorticism. principii de tratament) 2. anemii 2. Afectiunile copilului ( definitie. Nivel 3avansat .D..5. convulsii tonicoclonice. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxic-ischemica. etiopatogenie. sindromul dureros abdominal. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitismtetania rahitica.A. glomerulonefrita 2. purpura epistaxis. paralizia flasca. diabet Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Afectiuni ale sangelui: anemii.4. disartrie.

interviu apartinatori/copil. manifestari de dependenta 2. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. psihologica. obstructia cailor respiratori.C. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. Nivel 3avansat . Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. implicare.3. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. mobilizare. profilaxia infectiilor. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. profilaxie. vulnerabilitate. surse de dificultate: fizica.1. prevenirea complicatiilor 3. hidratare. cercetare documente medicale. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ. realism. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. alimentare. diaree. risc de accidente. Criterii ± specificitate.2.3. Modalitati de culegere de date: observatia clinica. comunicare ineficienta la nivel intelectual. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. performanta. deficit de cunostinte. Interventii: 3. Interventii proprii: comunicare. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) zaharat 1. dezinteres fata de masurile de igiena. educatie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Scoal Postliceal . a starii de constienta. sociologica. supravegherea functiilor vegetative.4. alterarea tegumentelor si mucoaselor. manifestari de independenta 2.1. comunicare ineficienta la nivel afectiv. igiena.

explicatii. Pregatirea psihica: informare. Materiale ± comprese. incubatoare cort de oxigen etc 1. cantar de sugari. tampoane. sonda Nelaton. Pregatirea fizica: pozitii adecvate. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. aspirator de secretii. trusa perfuzie.2. eprubete (vacutainere) trocare.C. ace punctie. seringi. ace de punctie. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. pediometru. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. anestezice. medicamente. aerosoli. substante de contrast 2. solutii antiseptice. Instrumente: apasator de limba. solutii de spalaturi. Resurse materiale: 1.2. solutii perfuzabile. atela pentru imobilizat bratul. igiena. camp operator 3. administrarea tratamentului general si local 1. sonda de aspiratie. Aplica interventiilor proprii si delegate copil/apartinatori 3. Scoal Postliceal .1. masti de oxigen adecvate.1. pregatirea pentru investigatii si analize.2. sursa oxigen. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. seringa Guyon. Nivel 3avansat .5.

ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic C. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 4 ore teorie/saptamana din care 2 ore teorie medic si 2 ore teorie maistru instructor si 72 ore /semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). IDR la P. nerealizate.2.1. recoltari secretii buco-nazofaringiene.aspirarea secretiilor orofaringiene instalatii. Evalueaza 1. Obiective stabilite: rezultatele 1.2. punctie rahidiana. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC´ poate fi parcurs in mod independent.manifestari de ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. toracocenteza. drenaj postural.P.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. paracenteza. Nivel 3avansat .1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind ÄPUERICULTURA SI PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC´. realizate. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2.6. probe functionale respiratorii. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.. Scoal Postliceal . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte.D. recoltarea sputei/urinei/materii fecale.

simularea. folii de retroproiector. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. demonstratia. fisa de lucru. Scoal Postliceal . instrumentar si materiale sanitare diverse. manechin. fise de lucru. compararea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. scheme. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. discutiile. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). proiectul plan de ingrijire. exercitiul. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme.D ± uri. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. C. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. casete video. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. problematizarea. conversatia. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. dotarea cu material didactic. Nivel 3avansat . descoperirea. lucrul in grup.deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. simulari. munca independenta. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. planuri de ingrijire. studiul de caz.

Se evalueaza numai competentele din acest modul.Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. În modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE se re g sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat . studiu de caz ± plan de ingrijire). pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). SPP-ul stabileste un nivel national. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele da preg tire profesional . comun de performanta. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 2. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. momentul si persoana care face evaluarea. Lista competen elor specifice unit ii de competen i corespunz toare modulului: 1. Scoal Postliceal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. fise de lucru. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. MODULUL 48 : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE Not introductiv Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din preg tirea specific din anul III. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Indiferent de locul. test scris. Cadrele didactice. probe practice (demonstratie. Nivel 3avansat . Identific probleme de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. Modulul NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 36 de ore teorie i 84 stagiu clinic. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. pentru calificarea: asistent medical generalist. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.

Scoal Postliceal . escare. mobilitate activ i for muscular . Cefaleea.5. paraplegie. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing) 4. tulbur ri de mers. Nivel 3avansat de Competen e Con inuturi tematice . pareze. ataxie. afonie. Principalele afec iuni neurologice: 2. principii de tratament) Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. nevralgia sciatic . Epilepsia (defini ie. cefalee.4. Unitatea de competen : NEUROLOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE (120 de ore din care 84 de ore stagiu clinic) Nr. manifest ri. paralizii periferice izolate) 2. 2. tetraplegie hipertonie.O. dizartrie. vertij. hemipelgie.3. modific ri R. Patologia muscular (miastenia. atrofie muscular . convulsii. incontinen urin i materii fecale. Patologia spinal 2.6. 48 Unitatea de competen Neurologice i nursing în neurologie C1 Analizez semnele i simptomele specifice afec iunilor neurologice 1. crt.T. pierderea memoriei. 2.2. Sindrom de neuron motor central i periferic. tremur turi. paralizii. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor. Semnele i simptomele prezente în Neurologie: -atitudini particulare.1. Patologia nervilor periferici (polinevrite. dezorientare în timp i spa iu.3. nevralgiile 2. poliomiozitele) 2. Aplic interven iile proprii i delegate 5.

de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.). escar de decubit. somn i odihn corespunz toare. tegumente palide reci. 2. diminuarea sau absen a mi c rii.1. Patologia vascular cerebral 2.10. Procese expansive cerebreale 2. risc de accidente. ascultare. TA. Come 2. 2. Boala Parkinson 2. Independen a/Dependen a: 2. circula ia periferic deficitar . trimiteri. observa ie cercetare documente medicale (foaia de observa ie clinic . Surse de dificultate de mediu fizic.2. Scoal Postliceal . scrisori medicale. TO) în limite normale. examen fizic ( inspec ii.9. Nivel 3avansat . Manifest ri de independen : pacientul con tient.8. somnolen . mobilitate bun orientare în timp i spa iu prezent . 1. carnet de s n tate. bilete de ie ire din spital.11.2. intelectual. postur in adecvat .Culegerea de date (date subiecte. Dezorientare în timp i spa iu. P. obnubilare. Neuroinfec ii C2 Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afec iuni neurologice. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întreb ri inchise deschise). re ete) discu ii cu echipele de îngrijire i apar in torii.2. 2. 2. func iile vitale (R. Imobilitate.7. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. comunicarea coerent eficient .3. comunicare ineficient la nivel senzorial.

prevenirea complica iilor 2. preg tirea pentru punc ie rahidian . de cum în ce m sur . a st rii de con tien . Materiale: garou. solu ii perfuzabile. transport. masc de oxigen. 1. 2. când?) obiective pe termen lung.1. s rac ) lipsa cunoa terii 2.4. alimentare. îngrijire administrarea tratamentului local i general. ce se poate face. perfuzor. trocare. implicare. Interven ii propii (autonome) comunicare. sonde de aspira ie. mobilizare. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale i reflective. 1. tensiometru.2. Nivel 3avansat . C3 Elaboreaz planul îngrijire (nursing) performan . oxigen. oftalmodinamometru.1. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de depende a) 1. hidratare. solu ie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. solicitare intelectual .mediu psihologic (stres. observabilitate (cine. realism. Scoal Postliceal . irigator. educa ie 2. Resurse materiale: C4 Aplic interven iile proprii i delegate 1. seringi. epubete. de mediu social (izolare. oftalmoscop. mediu scurt. sonde vezical.2. ce. igien . Obiectivul nursing: specifitate. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii i analize. pense. substan e dezinfectante. Instrumente: ciocan de reflex.

4. aspirarea secre ilor) 3. a constipa iei. Preg tirea fizic : asigurarea confortului optim. 2. explica ii. mu ama i alez . Scoal Postliceal . Prevenirea atrofiei musculare. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) i dup criz verificarea permeabilit ii c ilor respiratorii.3. preg tirea pacientului pentru fund de ochi i TACR 3. ace. pozi ia adecvat . pozi ionarea pacientului preg tirea materialului i locului de punc ie) 3. asigurarea confortului psihic 2. seringi. termometru. a anchilozei cauzate de imobilizarea prelungit Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. diurez ) 3. uleiuri. Punc ia rahidian (preg tirea psihic fizic a bolnavului. scutece unifolosibile.5.6. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. Prevenirea escarelor 3. Interven ii specifice: 3. Interven ii de urgen : oxigenoterapie. 3.Preg tirea psihic : informare. igiena. Nivel 3avansat i .1.2. intuba ie orotraheal 3. Preg tirea pacientului: 2.1.8. urm rirea i notarea elimin rilor (v rs turilor .2. a stomatitei. Interven ii în crize de epilepsie ( pozi ionarea orizontal .7.oftalmic . analgezice. Îngrijirea cavit ii bucale i prevenirea usc rii corneei la comato i 3.

transfuzii 3. igien .10. sprijin psihologic pentru pacient i familie. Examenul radiologic ( radiografic simpl ) i tomografia computerizat 3. combaterea durerii. 3.10. Scoal Postliceal . preg tirea local (pilozitate) recoltari de laborator. 3. Îngrijirea postoperatorie 3.10. Preg tirea în urgen e 3. Preg tirea preoperat rie : Tumori craniene Preg tirea general bilan ul clinic general func iile vitale i vegetative. în ziua opera iei). Nivel 3avansat . Pentru corectarea cre terii tensiunii intracraniene ±perfuzie ( glucoz . Asigurarea confortului. 3.5. parametrii fisiologici.10. trus pentru punc ie lombar ). pierderi lichidiene ( sânge. urin . Prevenirea complica iilor postoperatorii reten ie urinar 3.10. Preg tirea materialelor pentru îngrijirea postanastezic ( sond de aspira ie. Se verific posibile hipotensiune Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ob inerea acordului scris cerut de neurochirurg. trus pentru traheostomie.8.11.3.10. 3. v rs turi).10.2.10. anxiet ii.9.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general. sulfat de magneziu) 3.4.3.12.10. transportul i pozi ia în pat. 3. Reântoarcerea în salon.10. Preg tirea pentru interven ie ( în ziua precedent .1.9 Administrare de oxigen.7. 3.

dezbaterea. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 3 ore / s pt mân de instruire teoretic / semestrul I i 84 ore / semestrul I de instruire practic . satisfac ia pacientului. Se pot utiliza ca metode de înv are : expunerea. observa ia. 3. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice ale pacientului. Obiective stabilite: C5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate 1.Realizate. munca independent . Nerealizate: manifestare de dependen care se men in. Planificarea interven iei: adecvate manifest rii de dependen prezente în evolu ia pacientului. studiul de caz.postural 1.1.2. unit i sanitare cu o bun dotare material . simularea. Scoal Postliceal . conversa ia. dotarea cu material didactic. Nivel 3avansat . Se va urm ri Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. 1. 2. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. exerci iul. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind NEURILOGIE I NURSING ÎN NEUROLOGIE. volumul i nivelul de cuno tin e. etc.manifestare de dependen absente sau analizate. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i crestivitatea.

49.5. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii.2. 49. i stabile te diagnosticele de îngrijire Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 49. casate video.1. folii de retroproiector. etc. Din cele 36 de ore de teorie din semestrul I.aplicarea cuno tin elor la problemele reale. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.) MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Not introductiv Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din preg tirea specific din anul III. Scoal Postliceal .3. fe i. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e.4. Modulul are alocate 120 de ore. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE . din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic in semestrul I. 49. Prin dobândirea competen elor descrise in colare se asigur standardul de preg tire profesional . scheme. CD ± uri. 49. pentru calificarea: asistent medical generalist. comprese. 24 de ore vor fi predate de instructor parcurgerea programei i 12 ore de medicul de specialitate. instrumentar i materiale sanitare diverse (atele. manechin. brancard . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Nivel 3avansat . Analizeaz semnele i simptomele specifice bolilor psihice. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 49. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Identific problemele de dependen (nursing) la pacien ii cu boli psihice. Aplic interven iile proprii i delegate planificate.

investiga ii.2. caracteristici.(120 ore din care 84 de ore de preg tire practic ) Nr.5. fobiile. manifest ri psihice in boli generale (infec ioase. epilepsii). sexual). principii de tratament si de recuperare. dislogiile.1. 2.5. de ap rare. principii de tratament. Semne i simptome prezente in bolile psihice: 1.3. Scoal Postliceal . dislaliile. akatisia. inhibi ia psiho-motorie.4. principii de tratament. principii de tratament. crt.2. vorbirea): hiperestezia.1. Nevrozele: defini ie. disfaziile. clasificare. 1. Psihozele endogene: paranoia.4. abulia. bizareria. cenestopatia. clasificare. 1. psihoza maniaco-depresiv . Principalele afec iuni psihice: 2. sugestibilitatea. investiga ii. impulsiunile. caracteristici. disprosexiile. Psihopatiile: defini ie. manifest ri psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. dismneziile. clasificare. 2. catatonia. simptomatologie. simptomatologie. Patologia psihiatric secundar altor boli: manifest ri psihice din perioada purperal . psihomotorie. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE C 1. tulbur rile instinctelor (alimentar. agita ia.3. memoria. caracteristici. catalepsia. paratimiile. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. aten ia. clasificare. etiopatogenie. stereotipia. Tulbur ri ale con tiin ei (cantitative si calitative): defini ie. 1. Psihozele toxice (alcoolismul. hipoestezia. simptomatologie. tumori cerebrale. 2. schizofrenia. CONTINUTURI 1. Analizeaz PSIHIATRIE SI semnele i NURSING IN simptomele PSIHIATRIE specifice bolilor psihice. Nivel 3avansat . endocrine). defini ie. C 2. 1. Tulbur ri ale personalit ii: tipuri de personalit i dezarmonice. toxicomaniile): defini ie. etc. Tulbur ri ale conduitei motorii: manierismul. halucina iile. hiperbulia. Tulbur ri ale afectivit ii si voin ei: distimiile. 49. Tulbur ri ale proceselor cognitive (percep ia. gândirea. agita ia maniacal . 2. 2.

alterarea procesului gândirii. f r idei sa tentative de auto. 2. cu semne vitale in limite normale. examen fizic (inspec ie. Independen /Dependen 2. simptomatologie. bizarerii vestimentare. principii de tratament. de ordin psihologic (traume psihice. clinic . bilete de ie ire din spital. re ete. de ordin social (conflicte intrafamiliale. sau heteroagresivitate. stare crepuscular .6.de îngrijire (nursing) la pacien ii cu boli psihice. anxietate. corifabula ie. comunicare verbal alterat . clasificare.1. Manifest ri de dependen : lipsa de igien . stereotipii. f r idei halucinatorii. examen psihic.3. principii de tratament. agita ie psihomotorie.2. stres. necomplian . Nivel 3avansat . f r durere. cooperant. palpare. alterarea centrilor nervo i). cercetarea documentelor medicale (F. Oligofreniile. neglijen .1. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. poten ial crescut pentru violen . Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme. 2. lini tit. bilete de trimitere. insomnie.). Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative. Manifest ri de independen : pacient cu mobilitate p strata. discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. clasificare. Dementele: defini ie.O. catatonie. defini ie. 2. capabil s se autoîngrijeasc . inadaptare social . interviul formal sau informal. simptomatologie. Scoal Postliceal . negativism alimentar. tumori. perturbarea somnului. Probleme de dependen : deficit de autoîngrijire.perturbarea imaginii de sine. 2. izolare social . Aplic interven iile proprii i delegate. cu somn odihnitor.2. carnet de s n tate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. etc. tentative de suicid. ausculta ie. etiopatogenie.7. tentativ de suicid. criz de violent .2. 2. 2. idei delirante. percu ie. halucina ii. evenimente amenin toare). profesionale) lipsa cunoa terii mijloacelor de a face fata împrejur rilor nefavorabile C 3.2. sentimente de inferioritate sau megalomanie. C 4.2. investiga ii. scrisori medicale. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing).

1. solu ii perfuzabile. continuitatea in îngrijire. 4. 3. obiective.2. Interven ii specifice: 4. mobilizare. neuroleptice incisive si sedative). obiective pe termen scurt. asepsie si antisepsie.1. igien . psihoterapie. 4.3. medicamente (tranchilizante.2. indica ii.Administrarea neurolepticelor: clasificare. Preg tirea psihic : informare. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative. fe i de tifon. realism. administrarea tratamentului general si local. materiale pentru conten ie. 4. stetoscop. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.2. Interven ii proprii (autonome): comunicare. 4. profilaxia infec iilor si a complica iilor. Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental. 3.1. Resurse materiale: 4.3. sonde digestive. 4.4. comunicarea.1. performan . Instrumente: seringi. ergoterapia. Preg tirea pacientului: 4. explica ii. 4. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.Obiectivul nursing: specificitate. 4.4. ob inerea complian ei. alimenta iei.1.3. comportamentului. Psihoterapia. efecte secundare. 4.1. Materiale: trus de perfuzat. conten ia mecanic .ale vie ii. profilaxie. protec ie si autoprotec ie. apropiere ± dep rtare.2. Scoal Postliceal . Nivel 3avansat . alimentare.3. prevenirea autoagresivit ii si heteroagresivit ii. 3. mediu si lung). indica ii. igiena. Ac iuni de sus inere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite. mod de realizare. Interven ii de urgen : C 5.2. igienei.3.2. tensiometre. etc. implicare. psihanaliza:defini ie. 3. ergoterapia.1. pozi ie adecvat . educa ie.2.3. hipnotice. comprese. asigurarea unui mediu securizant f r excitan i psihici.

alimenta ia enteral . pacient compliant. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. SUGESTII METODOLOGICE Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mân in semestrul I. Scoal Postliceal . Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. Nivel 3avansat . jocuri de rol. volumul i nivelul de cuno tin e. studiu de caz. timp de 12 s pt mâni predate de instructor (in total 24 de ore) i 1 or de teorie pe s pt mân predat de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei. pacient necompliant. 5. 5. exerci ii practice. dezintoxicarea. dotarea cu material didactic. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup.1. 5. deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. .3.1. scoaterea din sevraj.2.1. Realizate ± manifest ri de dependen absente sau ameliorate. manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii.1. casete video (ÄZbor deasupra unui Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. sedarea. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. scheme.imobilizarea/conten ia mecanic . Reformularea obiectivelor. stabilirea de noi termene: adaptate la capacit ile psihice si fizice ale pacientului. 5.2 Nerealizate ± manifest ri de dependen care se men in. dezbateri.

decizional. ca demers logic. Scoal Postliceal .cuib de cuci´. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. elevul trebuie s . gestionarea cazului. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). Se evalueaz fie corelat cu criteriile de performan a i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. evaluarea altor competen e nefiind relevant . s aib experien e concrete legate de îngrijirea acestora. ÄDrumul spre lumin ´). rezolvarea de sarcini. se recomand studii de caz. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. probe scrise de tip itemi. Lista competentelor specifice unit ii de competen modulului: 1. Cadrele didactice care asigura preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Modulul 50: ANESTEZIE ± TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul ANESTEZIE .i formeze capacit ile de observare reflectiv . Nivel 3avansat corespunzatoare . Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. întreb ri structurate. instrumentar si materiale sanitare adecvate. de comunicare si rela ionare cu pacien ii cu afec iuni psihice. num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. In stagiul clinic.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. manechin. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Analizeaza principalele tipuri de anestezie Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. In modulul ANESTEZIE . Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in sec ii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacien ilor cu boli psihice. Evaluarea trebuie s Profesional .

1. Manifestari de independenta 2. socul. explicatii. intoxicatii. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala. tulburarile de ritm si de conducere. Anestezia locala Definitie.3. oligo-anurie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. starea de constienta. profunzimea comei. pozitie adecvata C. Culegere de date: interviu. crt. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. Aplica interventiile proprii si delegate 6. comele. tahicardie.Tipuri de anestezie: 1. Manifestari de dependenta . materiale necesare.2.2.4. supravegherea pacientului 2. Analiza si sinteza datelor 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. observatie clinica.Analizeaza principalele tipuri de anestezie 1.2. Pregatirea psihica: informare. stopul cardiorespirator. cercetare documente medicale. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta : ANESTEZIE .3.1. arsuri. intinderea si profunzimea arsurii. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave. Anestezia generala 1. Unitate de competen Anestezie terapie intensiva si nursing specific Competen e Con inuturi C. asigurarea conortului psihic 2. degeraturi.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC ( 60 de ore din care 30 de ore de instruire practica) Nr. bradicardie. 2. 4.1. fibrilatie. Scoal Postliceal . Semne clinice: dispneee. insuficienta renala acuta. absenta pulsului. Pregatirea fizica: preanestezia. insuficienta respiratorie acuta. Anestezia peridurala 1. Rahianestezia 1. hipertensiune. 1. 1. hipotensiune. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. Nivel 3avansat 1. apnee. etc.2.2.1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave.

2. mentinerea functiilor vitale. Pregatirea psihica: informare. igiena. alimentare. camp operator 3. tavita renala. observabilitate 2. traheotomie. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. 1. imobilitate. hidratare. perfuzii. aparatura pentru oxigenoterapie.Criterii obiective: specificate. administrarea tratamentului general si local. implicare.Instrumente: tensiometru. Nivel 3avansat . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. prevenirea complicatiilor. truse de instrumente sterile. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee.2. aparatura pentru respiratie asistata. oxigenoterapia. mobilizare. supravegherea starii de constienta. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. Obiective stabilite: 1. Interventii proprii: comunicare. truse de perfuzie si transfuzie. supravegherea functiilor vegetative. platou steril.Prioritati de ingrijire. Resurse materiale 1. asigurarea confortului psihic. aspirarea secretiilor oro ± faringiene. circulatie inadecvata. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate C. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. supravegherea functiilor vitale ± monitorizare. 2. explicatii. performanta. Surse de dificultate 3. resuscitarea cardio-respiratorie. eliminare inadecvata prin deficit.1. etc. anxietate. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. mobilizare. afectare fizica si/sau psihica. comunicare ineficace la nivel afectiv.1. realism. Scoal Postliceal .1. comprese sterile. 2. 1.4.6. profilaxie. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. Interventii: 3. pansamente. manusi sterile. substante antiseptice. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. seringi si ace sterile. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. vulnerabilitate in fata pericolelor.3.C.2. etc. 3.1. transfuzii. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 2. etc. educatie 3. igiea. 1. aparatura pentru monitorizare. 1.5. Aplica interventiile proprii si delegate C. Materiale: pat special. profilaxia infectiilor.

2. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie ± 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE . elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. volumul si nivelul de cunostinte. elevii au stiluri dierite de invatare. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.2. compararea.1. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. dotarea cu material didactic. Scoal Postliceal . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. In elaborarea strategiei didactice. Restructurarea planului de ingrijire : 2.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. 2.1. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . Nivel 3avansat . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. la procesul de invatare.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. planuri de ingrijire. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.plan de ingrijire). dezbaterea. fise de lucru. manechin. observatia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii ³asistenti medicali generalisti´. Nivel 3avansat . fisa de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. discutiile si lucrul in grup. planul de ingrijire. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. momentul si persoana care face evaluarea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Indiferent de locul. fesi. existente. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. brancarda. studiu de caz . Scoal Postliceal . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. pentru verificarea atingerii competentelor. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. simulari. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. studiul de caz. probe practice (demonstratie.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. descoperirea. folii de retroproiector. munca independenta. simularea. demonstratia. scheme. etc. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. CD-uri. Cadrele didactice. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. proiectul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. comprese. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. exercitiul. problematizarea. conversatia. casete video. test scris. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.

Unitatea de competen 51 Conduita în urgen e C. Nivel 3avansat .1. 5. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . Competen e Con inuturi tematice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specifice calific rii. Lista competen elor specifice unit ii de competen modulului: 1. Evalueaz elementele de gravitate 4.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE Not introductiv Modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE face parte din preg tirea specific din anul III. Modific ri de comportament: Starea de con tien : torpoarea. Identific 1. crt. pentru calificarea: asistent medical generalist. Scoal Postliceal .1. Identific modific rile de comportament i aspect general ale pacientului 2. Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 3. Monitorizeaz evolu ia pacientului corespunz toare Tabelul de corelarea competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE (120 ore din care 72 ore de instruire clinic ) Nr. Aplic m surile de urgen . În modulul CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat Modulul are alocate 120 ore din care 48 ore teorie i 72 ore instruire practic .

cianoza. 1. redoarea cefei.2. comportament Starea perceptivit ii: r spunsuri motorii la C. hipotensiune arterial . colaps cardio vascular. tuse. hipertensiune arterial . pierderea con tien ei (sincopa. for at (ortopneea. tulbur ri circulatorii . amplitudine mi c ri.2 Semne generale :puls. Produse patologice: sânge. coma). tensiune arterial Atitudini i posturi: pasiv . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.medico chirurgicale modific rile de i aspect general ale pacientului obnubilarea. Scoal Postliceal . hemoptizie cardio vasculare: tulbur ri de ritm cardiac. sput . degluti ia. alte pozi ii for ate). sughi . temperatur .1. digestive: v rs turi. pupile 1. pliul cutanat. dispnee. halena. confuzia. Analizeaz semnele i simptomele specifice urgen elor 2. Modific ri ale func iilor vitale: respiratorii: obstruc ia c ilor respiratorii.3. osteotendinoase. Nivel 3avansat . urticarie. pupilare) redoarea cefei. ro ea . ascita. hemoragii cutanate. globii oculari. criza epileptic . circula ie venoas colateral superficial . icterul) erup ii cutanate. stimuli senzoriali i durero i Starea reactivit ii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. lcr. stupoarea. edemul. edemul c ilor respiratorii. Modific ri tegumentare de culoare (paliditate. turgescen venoas .

laringospasm.hematemeza. de con tien . sindrom QT prelungit. valvulopatii. cardiopatii congenitale. dislipidemii. substan e caustice.metabolice. droguri Comele: neurologice . mi c ri involuntare Renale:anuria. motilitate. tumefac ii la nivelul faringelui. durerea. melena Altele: febr . globus vezical 2. Nivel 3avansat . bronhospasm. convulsii. ciuperci. secre ii bron ice. Stop cardio respirator: obstruc ia c ilor respiratorii superioare(sânge. Scoal Postliceal . endocrine. tulbur ri ale SNC. pesticide. reflexe. cardiomiopatii. corpi str ini. cefalee. medicamente. epiglotite. hipotermie. frison. substan e de contrast. traumatisme. echilibru static i dinamic. v rs tur . monoxid de carbon. medicamente. din intoxica ii exogene. hipertermie. secundare: hipertensiune arterial . Anafilaxia: în ep turi de insecte. Neurologice: tulbur ri de comportament. alimente Intoxica ii: alcooli toxici. insuficien a respiratorie(acut sau cronic . aspira ia sucului gastric ). Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. boli cardiace primare i secundare(primare: boala cardiac ischemic . permanent sau intermitent ). trauma cardiac non penetrant ).2. diabet zaharat. edem al mucoasei c ilor aeriene.

Nivel 3avansat toracelui. intoxica ii intoxica ii cu monoxid de carbon. toracice. Leziuni la nivelul scalpului. stopul eclampsia. maxilofaciale sindromul de i orl. de insecte arsuri. hipotermia. politraumatisme craniene. embolie pulmonar . Scoal Postliceal . coma tireotoxic . terenul. membrelor. oc hemoragic. de coloan vertebral . chimice. Afec iuni: insuficien a respiratorie pectoral . mu c turi de arpe veninos. oc hipovolemic. pneumotorax. abdomenului Vârsta. coma hiperosmolar . abdominale. timpul scurs pân la . oc cardiogen. sindromul de explozie. urgen e metabolice hipoglicemie. cu alcool etilic.3. medicamentoase. tensiunea. oc anafilactic. disec ie de aort .Arsuri grave: termice. spânzurarea. oculare. coma mixedematoas . i submersia. electrice. hemoptizia grav . ale membrelor. 2. fe ei. edem pulmonar acut. criz hipertensiv . criza astmatic . electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. cardio respirator din sarcin 3. angin infarct miocardic. gâtului. rezisten a. Evalueaz Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. tensiunea. disritmii severe. oc septic. strivire. radia ii Electrocutarea i tr snetul: tipul curentului. preeclampsia hipotermia. acut . C.

administrare medica ie. îngrijire pl gi. vasopresin . ocul. sulfat de magneziu. central. oxigen. electroli i. Scoal Postliceal . hipotermia sever .elementele de gravitate aplicarea îngrijirilor. insuficien a respiratorie acut . combitub. hematocrit. intuba ie masaj cardiac extern). masc laringian . laringoscop. drenaj pleural. sonde traheale. colapsul. hemostaz chirurgical provizorie. arsuri grave. bicarbonat de sodiu. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. cardiace. hematocrit.4. stopul cardiac. amiodarona. Complica ii: neurologice. xilin . canule nazofaringiene. renale. m suri de prim ajutor în caz de politraumatisme. come. medicamente (adrenalin . balon Ambu. septice Materiale de urgen : canule orofaringiene. electrocutare. clorur de calciu. coma. submersie. Aplic m surile de urgen eliberarea c ilor respiratorii superioare. etc) Suport vital de baz (degajarea victimei. abord venos periferic. ventila ie pe masc . manevra Heimlich. atropin . respiratorii circulatorii. spânzurare. intoxica ii. oprirea unei hemoragii. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. balon de ventila ie. starea de con tien . convulsii. pozi ia de siguran . C. ventila ie. Nivel 3avansat . recolt ri produse biologice. deger turi. digestive. metabolice. sond gastric .

volumul i nivelul de cuno tin e. conversa ia. TA.comunicarea cu apar in torii Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru u num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore / s pt mân de instruire teoretic medic. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. temperatur C. 2 ore / s pt mân de instruire teoretic maistru instructor / semestrul II i 72 ore / semestrul II de instruire practic . simularea. hematocrit. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. stare de con tien . colora ie tegumente. unit i sanitare cu o bun dotare material . pozi ie pacient« Parametrii biologici: glicemie. studiul de caz.5. Scoal Postliceal . munca independent . durerea. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. Nivel 3avansat . observa ia.Parametri vitali: puls. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii « asisten i medicali generali ti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind CONDUITA ÎN URGEN E MEDICO CHIRURGICALE. exerci iul. etc. Se Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dotarea cu material didactic. Monitorizeaz evolu ia pacientului respira ie.principiul autonomiei pacientului. electroli i. ventila ie. oprire a resuscit rii. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. . Aspecte etice: sopul resuscit rii. decizii de neîncepere a resuscit rii. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie. presiune par ial oxigen Explor ri : ECG. simularea. dezbaterea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de dificultatea temei.

Titirc Editura Medical 2002 3. protocoale resuscitare. Recunoa te modific rile determinate de îmb trânirea uman . Din cele 36 de ore de teorie. pentru calificarea: asistent medical 52. Modulul are alocate 120 de ore. CD .Urgen e medico chirurgicale L. scheme.uri. pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor.1. Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Scoal Postliceal .2. In modulul GERONTOLOGIE. 52. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. din care 36 de ore de teorie pe semestrul II i 84 de ore de preg tire practic pe semestrul II. instrumentar i materiale sanitare diverse. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. Rivi Editura Mirton 1997 5. retroproiector. 24 vor fi predate de instructor i 12 vor fi predate de medicul de specialitate.Urgen e medicale I. Note de curs Consiliul Na ional Român de Resuscitare 2006 MODULUL 52: GERONTOLOGIE. A. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Not introductiv Modulul GERONTOLOGIE. Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: din anul III. manechin. Resursele materiale trebuie s cuprind o gam cât mai variat : plan e. Nivel 3avansat . Bibliografie : 1. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise in standardul de preg tire profesional .va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. casate video. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se reg sesc abilit i din unitatea de competen tehnic specializat GERONTOLOGIE. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC.Principii de medicin intern Harrison Editura Lider 2.Ghid practic de medicin de urgen prespitaliceasc Editura Libra 1995 4. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din preg tirea specific generalist.

sc derea controlului emo ional si a capacita ii de adaptare).2.3. atrofii musculare. spiritualireligio i. incontinen a de urin . incontinen a anal .52. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. b) modific ri patologice: probleme de s n tate fizic . Recunoa te GERIATRIE SI modific rile NURSING determinate de SPECIFIC îmb trânirea uman UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. deshidratare. 52. mental si emo ional . Semne locale: durerea (caracteristici). 2.5. tulbur ri de somn. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). 52. escare. Nivel 3avansat . 2. anorexie. 52. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. crt.3. Îmb trânirea uman ± no iuni generale: 1. periodizarea vârstei a III-a. GERONTOLOGIE. constipa ie. tahicardie). hipertensiune sau hipotensiune arterial . COMPETENTE C 1.1. 52. sc dere C 2. Semne generale: alterarea func iilor vitale (dispnee de efort si de decubit. Tabelul de corelare a competen elor si con inuturilor Unitatea de competen : 52.1. schimb ri in fizionomie. socio-culturali. ankiloze. Semne si simptome prezente in afec iunile persoanelor vârstnice: 2. Scoal Postliceal . GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 84 ore preg tire practic ) Nr. a mobilit ii fizice. tulbur ri de mic iune. psihologici. GERONTOLOGIE.4. modific ri cutanate înso ite de prurit. Factorii care influen eaz îmb trânirea uman : somatici-ereditari.2.1. 1. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. bilan ul nevoilor de nursing. Aplic interven iile proprii i delegate planificate. Particularit i somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modific ri fiziologice produse de îmb trânire (sc derea acuit ii senzoriale.1. rezisten a la schimbare.1. Analizeaz semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. pierderea autonomiei.

2. etiopatogenie. principii de tratament). simptomatologie. 2. hipertensiunea arterial geriatric .6. 2.2. Scoal Postliceal . 2. 2.4.8.5. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involu ie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. simptomatologie. simptomatologie. arterita (defini ie. tratament).9. pierderi de cuno tin . investiga ii. demen ele. Crizele de adaptare: cauze / prevenire.11 Aspecte medico-sociale: . investiga ii. simptomatologie. pierderi de memorie.3. 2. asistenta mor ii. fracturile de femur.2.2. investiga ii. principii de tratament). etc.7. Patologie geropsihiatric si geroneurologic : tulbur ri psihice si neurologice in îmb trânire. 2. bolile prostatei la b trâni (defini ie.C 3. simptomatologie. Principalele afec iuni ale persoanelor vârstnice: 2.2.2. investiga ii. 2. principii de tratament). simptomatologie. etiopatogenie. Identific problemele de dependen si stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii vârstnici. in greutate. 2.10. St rile terminale: atitudinea fa de moarte. incontinen a anal (defini ie. st rile confuzionale. Terapia ocupa ional . etiopatogenie. abdomenul acut. investiga ii.2. sindromul de imobilizare.2.2.patologia pensionarii.2. incontinen a de urin . investiga ii. 2. Aspecte de geropatologie urinar : infec iile urinare.2. accidentul vascular cerebral (defini ie. Patologia ischemic digestiv : refluxul gastro-esofagian. Educa ia sanitar in geriatrie. Nivel 3avansat .2. ulcerul de decubit (defini ie. principii de tratament) 2.2. Diabetul zaharat tardiv. tulbur ri de somn. îngrijirile paliative. etiopatogenie. obezitatea (defini ie. hipotensiunea ortostatic . Administrarea medicamentelor in geriatrie.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. principii de tratament) 2.

Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate.1. carnet de s n tate. Analizarea si organizarea datelor: informa ii semnificative.1.2. 4.O. crizele de adaptare). scrisori medicale. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. dezorientare auto-. semne vitale (R. pensionare.2.2. Scoal Postliceal . ankiloze. izolare social . Independen /Dependen 3. confuzie. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice).2. incontinen a de urin . si allopsihic alterarea integrit ii tegumentelor. realism. pierderea controlului sfincterelor.A. cecitate. institu ionalizare). amnezie. Manifest ri de independen : mobilitate p strata. 3. autonomie in desf urarea activit ilor de autoîngrijire. clinic . implicare. interviul formal sau informal. discu ii cu membrii echipei medicale si cu apar in torii. traumatisme. depresie. cercetarea documentelor medicale (F. supravegherea. re ete. T0) in limite normale. Probleme de dependen : sc derea acuit ii senzoriale. Elaboreaz planul de îngrijire (nursing). stres. orientare in timp si spa iu. C 6. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observa ia. examen fizic si psihic. pierderea stimei de sine. lipsa de cuno tin e. comunicarea). 3. etc. T.Obiectivul nursing: specificitate. bilete de trimitere.institu ionalizarea vârstnicului (primirea. de materii fecale.). Manifest ri de dependen : hipoacuzie. de ordin psihologic (anxietate. risc crescut de accidentare. de ordin social (izolare. vulnerabilitate crescut fa de pericolele din mediu. surditate.îngrijirea vârstnicului in familie. bilete de ie ire din spital. somn odihnitor.. Nivel 3avansat . C 4. organizarea îngrijirilor.. etc. 2. Aplic interven iile proprii i delegate.2. performan . C 5. diminuarea mobilit ii fizice. P .3. 3. .1.

Realizate ± manifest ri de dependen absente sau diminuate. obiective pe termen scurt. administrarea tratamentului general si local. mobilizare.3.1. 5. trus pentru îngrijirea pl gilor. sonde vezicale. atele.2. igien . Obiective stabilite: 6. Preg tirea pacientului: 5.2. Preg tirea fizic : asigurarea condi iilor de confort ambiental.1.2.1. institu ionalizarea vârstnicului. 5. unguente de tip barier . tensiometru.2 Nerealizate ± manifest ri de Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. fe i. Resurse materiale: 5. 6. alimentare. a st rii de cuno tin .2. 4. canul rectal . profilaxia complica iilor si a c derilor. solu ii perfuzabile.1. mânu i de cauciuc. 4.1. crearea câmpului operator.1. 5. comprese. 5. Instrumente: seringi. 5.1. stetoscop. Interven ii delegate: preg tirea pentru investiga ii si analize. Interven ii specifice: montarea sondei á demeure. ob inerea consim mântului.1. Materiale: trus de perfuzie.3. interven ii de suport si protec ie social .1..observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condi ii? când? . pozi ie adecvat . igiena. solu ii antiseptice. pampers. recâ tigarea autonomiei.2. Preg tirea psihic : informare. mediu si lung). prevenirea complica iilor legate de imobilizarea prelungit . a orient rii in timp si spa iu. 3. asigurarea confortului psihic. oscilometru. Nivel 3avansat . Interven ii proprii (autonome): comunicare. a alimenta iei. explica ii. 6. Priorit i de îngrijire: supravegherea func iilor vitale si vegetative. Scoal Postliceal . terapia ocupa ional . educa ie. imobilizarea. pungi pentru urin .2. îngrijiri paliative.4.

Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 120 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore de teorie pe s pt mâna in semestrul II. predate de medicul de specialitate si 84 de ore de preg tire practic . Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac in ordinea stabilit in tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile. exerci ii practice. de identificare i rezolvare a problemelor de dependen . rezolvarea de sarcini. 6. dotarea cu material didactic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. 1 ora de teorie pe s pt mâna in semestrul II .2.dependen care se men in. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. timp de 12 s pt mâni (24 de ore). se recomand studii de caz. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente in evolu ia pacientului. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. gestionarea cazului. ca demers logic. casete video. probe scrise de tip itemi. întreb ri structurate. dezbateri. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). 6. jocuri de rol. studiu de caz. Se evalueaz fie corelat cu criteriile de i cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Preg tire numai competen ele din acest modul. Resursele materiale trebuie sa cuprind o gama cat mai variata: plan e. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacit ile fizice si psihice ale vârstnicului. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic-aplicativ: discu ii de grup. evaluarea altor Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. timp de 12 s pt mâni (12 ore). volumul i nivelul de cuno tin e. Nivel 3avansat . manifest ri de dependen ap rute pe perioada îngrijirii.3. Scoal Postliceal . predate de instructor. Evaluarea trebuie s performan Profesional . decizional. deprinderile i abilit ile anterioare ale elevului. Elevii vor fi pu i in situa ii de înv are in grup sau individual. pe tipuri de patologie precizate in con inuturile tematice. manechin. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme in func ie de: complexitatea i dificultatea temei.

Preg tirea practic se va realiza in s li de demonstra ie si stagii clinice in unit i de profil (c mine. 3. particularitatile semnele si oncologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Unitate de Competente Continuturi / ca si titlu de lectie (tematici) competenta Oncologie si Analizeaza 1. num rul de reevalu ri si distribu ia acestora pe parcursul anului colar. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. spitale de cronici. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor . Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. crt. Unitatea de competenta:ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE (120 de ore di care 36 de ore 84 de ore de instruire practica ). Scoal Postliceal . Nr. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). 4. Aplica interventiile proprii si delegate . ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. 5.competen e nefiind relevant . pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul 53. Cadrele didactice care asigur preg tirea la acest modul î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 2. Nivel 3avansat .Semne si simptome prezente in afectiunile 1. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilita ilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. In modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. Modulul are alocate 120 din care 36 ore de teorie si 84 ore stagiu clinc.

tratament. anatomie patologica. dispneea( tipuri. tratament. investigatii. evolutie. simptomatologie. anxietate.9 Mielomul multiplu: definitie. investigatii.7 Boala Hodgkin: definitie .4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. tusea. febra. nevralgii. edeme. evolutie. pareze etc. evolutie. simptomatologie. anorexie. evolutie tratament. 1. Nivel 3avansat . anatomie patologica. 2. caracteristici). investigatii. tratament. anatomie patologica. tratament.2 Cancerul esofagului: etiologie. anatomie patologica. varsaturi. 2.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. simptomatologie. gravitate). tratament. 2.de ingrijire simptomele specifice afectiunilor oncologice 1. evolutie. anatomie patologica.2 Semne generale: scaderea ponderala.11 Cancerul organelor genitale(testicole. 2.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. atelectazie. tulburari urinare. evolutie. Scoal Postliceal . 2. 2. simptomatologie. tratament. alterarea functiilor vitale si vegetative etc.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. evolutie tratament. simptomatologie. greturi. complicatii. prostate. 2. tratament. tulburari de vedere. simptomatologie. evolutie. investigatii . simptomatologie. investigatii. 2. complicatii. anatomie patologica. investigatii. simptomatologie.3 Cancerul gastric: etiopatogenie.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. hemoragia (clasificare. simptomatologie. investigatii. 2. simptomatologie. intensitate). tratament. hipertensiunea intracraniana. tulburari de deglutitie. simptomatologie. investigatii.1 Semne clinice : durerea(localizare. evolutie. anatomie patologica. tulburari sfincteriene. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. paloare. forme clinice. inapetenta. 2. 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. etiopatogenie. 2. tratament. expectoratia. investigatii. icter mecanic. caracter.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. aspectul tegumentelor si mucoaselor. forme clinice. Principalele afectiuni oncologice: 2. etiopatogenie. uter) : etipatogenie. profilaxie. inflamatia. 2.

13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. mobilitate pastrata. risc de complicatii. retete. circulatie inadecvata.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea 3. saracie). investigatii. imobilitate. tulburari de echilibru. etc. simptomatologie. palpitatii.16 C. de ordin psihologic(anxietate . risc de accidente. 2.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. alterarea starii de nutritie. semne vitale (respiratie. simptomatologie.1 Manifestari de independenta: pacient constient. modificari ale functiilor vitale si vegetative. 2. risc de infectii.14 Linfoamele maligne: etiopatogenie. edeme ale membrelor.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. puls. dispnee. stres). simptomatologie. tratament. evolutie tra tament. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire 1. vulnerabilitate fata de pericole. Independenta/ Dependenta 2. lipsa cunoasterii. 4.tratament. ascultatie.TA. somn si odihna corespunzatoare. tratament. comunicare ineficienta. comunicare eficienta . sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine. cianoza. examen fizic (inspectie. alterarea starii de confort. 1. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. observatie. forme clinice. bilete de iesire din spital. Scoal Postliceal . trimiteri. deficit de autoingrijire. 2. 5. carnet de sanatate.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. postura inadecvata. investigatii.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct ± indirect. percutie). 2. 6. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. incordarea miscarilor. tegumente intacte. tulburari de deglutitie. 2. lipsa durerii. evolutie. palpare. cu intrebari inchise/ deschise). 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. comunicare ineficienta. scrisori medicale. 2. 2. investigatii. 2. escare. Nivel 3avansat . culoarea tegumentelor normala. temp) pastrate. de ordin social(izolare .

sursa de oxigen. etc. valve vaginale. Obiectivul nursing: specificitate. asigurarea pozitiilor. cum?.2 Materiale: comprese. solutii antiseptice. medicamente. recoltari de sange si urina. asigurarea conditiilor de mediu.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. electrocauter. stetoscop. 3 1. seringa Guyon. ace punctie . 7. solutii de perfuzat. Pregatirea pacientului: 2. 1. mese. seringi. realism. tensiometru.1 Pregatirea psihica : : informare. tampoane. C. 2. prevenirea complicatiilor. profilaxia infectiilor. ingrijire stome. Resurse materiale: 1. hidratare. 2. 2. aspirarea secretiilor. prevenirea complicatiilor.de dependenta). etc. educatie. ce. trusa de ventilatie. acceptarea imaginii de sine modificata. Nivel 3avansat . sonde Blekmore. explicatii. ce se poate face?. trusa chirurgicala. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. trusa de pansat. 4 Aplica interventiile proprii si delegate 1. etc. chimioterapie.1 Interventii proprii( autonome): comunicare. igiena. 9. pregatire preoperatorie. ace punctie. 1.cand?) obiective pe termen scurt. sursa de aspiratie. manusi chirurgicale. 2. 2. 3. sonde gastrice. Interventii specifice: Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. monitor. sonde urinare. implicare.1 Instrumente : trusa de intubat. sange etc. consiliere pacient. perfuzoare. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. (nursing) lung.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. anestezice. Scoal Postliceal . mobilizare. igiena. canula traheala. tratamente paleative si alternative. pozitie adecvata. alimentatie artificiala. pungi colectoare. trusa de perfuzie. 8. mediu. manusi chirurgicale. Elaboreazaperformanta. corticoterapie). transfuzoare. etc. in ce ingrijire masura?. asigurarea confortului psihic. a starii de constienta. trocare. C. observabilitate( planul de cine?.

notarea in F. combaterea anxietatii. 3. 3.8.8 Pregatirea preoperatorie: 3.4 . bacteriologice : pregatire pacientului. oxigenoterapie. ) hidratarea pacientului. escare.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. radiografia. 9. in ziua operatiei).8.O. Recoltarea analizelor biochimice .3. tehnica de executie. 3. irigoscopia.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. constipatie. complicatii pulmonare. 3. pregatirea materialelor necesare. pat . scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. intubatie orotraheala. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Ingrijiri postoperatorii 3. 9. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). mamografia. prevenirea complicatiilor pulmolare.3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. Scoal Postliceal .9.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta. Nivel 3avansat . RMN.6 Examenul radiologic: radioscopia. examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. ecografii. tromboflebite. metode improvizate). traheostomie. 3.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. respiratie artificiala. varsaturi.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. carucior. rolul asistentei. tomografii.5 Masurarea TA. tehnica de executie. 3. 3. a complicatiilor. 3. supavegherea pacientului. imobilizare. etc. 3. supravegherea functiilor vitale si vegetative. combaterea durerii. pregatite dispozitivelor necesare. transpiratii. montarea unei perfuzii.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. hematologice. 3. 3. 9. urina. parametrii fiziologici. tehnica de executie. pierdiri de lichide(sange. masurarea pulsului : pregatirea pacientului .2 Asigurarea confortulu: igiena.1 Supravegherea pacientului: aspectul general.

analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. . . 2.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. pentru verificarea atingerii competentelor.C. proiectul. 3. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.1 Realizate ± manifestari de dependenta absente sau ameliorate. fise de lucru. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. Se recomada urmatoarele metode: observatia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. 5 Evaluiaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Obiective stabilite: 1. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. simulari.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Scoal Postliceal . manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. fisa de lucru. satisfactia pacientului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). test scris. planuri de ingrijire. Indiferent de locul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. demonstratia. planul de ingrijire.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modulul ONCOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. . problematizarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. descoperirea. probe practice(demonstratie. studiu de caz ± plan de ingrijire). momentul si persoana care face evaluare. Obiective stabilite: 1. compararea. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. la procesul de invatare. Nivel 3avansat . fise de lucru. In elaborarea strategiei didactice.elevii au stiluri diferite de invatare. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 1.

conversatia. MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE Z Z Not introductiv Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din preg tirea specific din anul III. simularea. exercitiul. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. scheme. tema in clasa. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. proiectul. Continutul 1.uri.4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. Prin parcurgerea programei colare se asigur dobândirea competen elor descrise în standardele de preg tire profesional . casete vdeo. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. munca independenta. studiu de caz.. etc. observatia.3si 1. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . dezbaterea. asistenti´. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Nivel 3avansat . Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. Scoal Postliceal . Instruirea se va realize in sali de demonstratie. dotarea cu material didactic. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. folii de retroproiector. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Modulul are alocate 24 de ore teorie i 36 de ore de stagiu clinic.1si 1. CD. Evaluarea va fi ritmica. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 3 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul II si 84 de ore / semestrul II de instruire practica. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. investigatia. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. pentru calificarea: asistent medical generalist. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . intermediara si finala. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. manechin. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. coevaluarea in grupul de lucru. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. instrumentar si materiale sanitare diverse.

Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i terminale de boal . 4. Z Z Lista competen elor specifice unit ii de competen corespunz toare modului: 1. Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). Z Z Tabelul de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competen : ÎNGRIJIRI PALIATIVE (60 de ore din care 36 de ore de stagiu clinic). 2. Analizeaz semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 5. Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. Scoal Postliceal . 3. Nivel 3avansat .Programa colar se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. Aplic interven iile proprii i delegate planificate.

simptomatologie. simptomatologie. profilaxie). tulbur ri respiratorii. tulbur ri de somn. principii de tratament profilaxie). principii de tratament). la pierderi grave. PALIATIVE Analizeaz 1. caracter). simptomatologie. tipare de a muri tr ind. tulbur ri digestive (sete. simptomatologie. etiopatogenie. prurit). Scoal Postliceal . investiga ii. investiga ii.1. cardiace. drepturile persoanelor muribunde. arsuri. etiopatogenie. 2. etc. simptomatologie. escare. intensitate. tulbur ri psihice. AVC (defini ie. Incontinen a. B trâne ea: defini ie. etiopatogenie. Comele (defini ie. gre uri. c derile. hipersensibilitate la frig i cald.2. 2. Principalele afec iuni care determin st ri avansate i terminale de boal : Cancerul (defini ie. reac iile muribunzilor în fa a mor ii.4. principii de tratament. Con inuturi Semne i simptome prezente în st rile avansate i terminale de boal : Durere (localiz ri. îmb trânirea i dependen a. Unitate de Competen e Crt. semnele i simptomele specifice st rilor avansate i terminale de boal . 2. 1. 2. principii de tratament.6. Nivel 3avansat .1. etiopatogenie. investiga ii. principii de tratament. renale. leziuni cutanate. profilaxie). la mirosuri. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. v rs turi. Afec iuni cronice respiratorii. la lumin /întuneric. boli asociate îmb trânirii (etiopatogenie. SIDA (defini ie. 1. 2. la zgomot/lini te. (dermite.Nr.1. inapeten . investiga ii.2. simptomatologie. 2. îmb trânirea calitativ . investiga ii.3. 1. profilaxie). tulbur ri urinare. investiga ii. astenie. etapele adapt rii (la boal cronic . sindromul de imobilizare. principii de tratament). digestive decompensate (defini ie. etiopatogenie. Moartea: defini ie. inflama ie.5. la moarte). "gura nefunc ional ". 2.3. competen 1 ÎNGRIJIRI C. constipa ie/diaree).

principiile îngrijirii. îngrijirea escarelor. 2. alimentare. alterare a mobilit ii. alterare a integrit ii tegumentelor/mucoaselor. formarea i atitudinea personalului de îngrijire. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. alterare a elimin rii.1. asigurarea calit ii vie ii pân la sfâr it. 3.2. terminale de boal . teama de moarte. 3. surse de dificultate Probleme de dependen . 1.C. 2.2. palpare).3. Priorit i de îngrijire: 2. re ete. modific ri ale mucoasei bucale. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutri iei. filozofie. Analizarea i organizarea datelor: informa ii semnificative. hiper/hipotermie. alterare a imaginii de sine. familia i apar in torii. electroterapie. observa ie clinic . performan . delegate: administrarea tratamentului simptomatic general i local. acompaniament rela ional. cauze. tulbur ri de somn.1. afectare spiritual . anxietate. Identific problemele de dependen i stabile te diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacien ii cu st ri avansate i 2. Nivel 3avansat . Scoal Postliceal . Elaboreaz planul de îngrijire (planul nursing). proprii: comunicare. Interven ii proprii i delegate: 3. îngrijirea cavit ii bucale. manifest ri de dependen . bilete de ie ire din spital. Modalit i culegere date (date obiective i date subiective): interviu (direct/indirect. mobilizare pasiv . scrisori medicale. ausculta ie. discu ii cu echipa de îngrijire. igien . sus inerea familiei pe timpul doliului. intoleran la activitate. acompaniamentul rela ional. carnet de s n tate. monitorizarea semnelor vitale. cu întreb ri deschise/închise). observabilitate. trimiteri. cercetare documente medicale (foaie de observa ie clinic . C. etc). Conceptul de îngrijiri paliative: defini ie. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. implicare. Sinteza informa iilor: manifest ri de independen . teama de abandon. hidratare. alterare a procesului de comunicare. 3. alterare a percep iilor senzoriale. 1. managementul durerii. realism. fizioterapie. examen fizic (inspectie. controlul simptomelor. etc.

fi e de lucru. 2. abandonarea muribundului. acceptarea mor ii. Evaluarea trebuie s fie corelat cu criteriile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional . braunule. 1.plan de îngrijire). medicamente specifice combaterii durerii i a simptomelor. 3. compararea.1. Materiale i instrumente adecvate interven iilor: aparat de electroterapie. proiectul. solu ii perfuzabile. 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 2. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter interactiv. probe practice (demonstra ie. probe scrise (test scris. Planificarea interven iilor: adecvate manifest rilor de dependen prezente i tiparului de a muri tr ind al pacientului. În elaborarea strategiei didactice. seringi. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa i starea în care se afl pacientul. asigurarea confortului psihic. studiu de caz . y elevii particip cu cuno tin ele lor dobândite anterior.4. analizarea informa iilor vechi cu cele noi i pentru ordonarea lor.2.2. aparate i instrumente de fizioterapie. ace. etc 1. planul de îngrijire. Pentru atingerea competen elor din prezentul modul se vor realiza activit i de înv are cu caracter practic aplicativ: scheme. nerealizate: alterarea calit ii vie ii. C. Scoal Postliceal . simul ri. Se recomand urm toarele metode: observa ia.C. sus inere psihic : informare. sus inere fizic : pozi ie adecvat . Aplic interven iile proprii i delegate planificate. Obiective stabilite: 1. demonstra ia. descoperirea. trus de perfuzie.1. etc. pampers. profesorul va trebui s in seama de urm toarele principii moderne ale educa iei: y elevii înva când fac ceva i când sunt implica i în mod activ în procesul de înv are. y elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. 1. planuri de îngrijire. moarte în demnitate i pace. fi e de lucru). la procesul de înv are. sonde. Sus inere psihic i fizic : 2. Condi ii de aplicabilitate didactic i de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. realizate: se men ine calitatea vie ii. problematizarea. fi a de lucru. Nivel 3avansat Z Z .5 Evalueaz rezultatele îngrijirilor aplicate. y elevii au stiluri diferite de înv are. igien . Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). explica ii. trus de mic chirurgie.

pentru a se putea ine cont în m sur mai mare de nevoile elevilor. Se recomand urm toarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. evaluarea altor competen e nefiind relevant . observarea sistematic a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. scheme. Instruirea în s li de demonstra ie are o importan deosebit în realizarea corespunz toare a competen elor pentru viitorii "asisten i medicali generali ti". instrumentar i materiale sanitare diverse (seringi si ace. observa ia. dotarea cu material didactic. î i stabilesc durata evalu rii fiec rei competen e. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul no iunilor i activit ilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Moses . Ghilezan N. Scoal Postliceal . exerci iul."Tehnica îngrijirii bolnavului" . Nivel 3avansat .Ed. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra num rului de ore alocat fiec rei teme în func ie de: dificultatea temei. Sugestii metodologice Con inutul modulului este proiectat pentru un num r de 60 de ore pe an i se va desf ura astfel: 2 ore/s pt mân de teorie/semestrul II i 36 ore/semestrul II de stagiu clinic. coevaluarea în grupul de lucru. CD-uri. Instruirea se va realiza în s li de demonstra ie i unit i sanitare cu o bun dotare material . comprese. tema în cas . Bucure ti. investiga ia. casete video. conversa ia. Se recomand ca parcurgerea temelor din program s se fac în ordinea stabilit în tabelul de corelare a competen elor cu con inuturile.Ed. a atitudinilor fa de o sarcin dat i a comunic rii. Se evalueaz numai competen ele din acest modul. deprinderi i abilit i anterioare ale elevului. num rul de reevalu ri i distribu ia acestora pe parcursul anului colar. 3. desene. Pe parcursul modului se realizeaz evaluarea formativ . manechin. munca independent . proiectul. 1992 C. etc). momentul i persoana care face evaluarea. SPP-ul stabile te un nivel na ional comun de performan . folii de retroproiector.Modul de evaluare are în vedere nivelul de preg tire pe care trebuie s -l demonstreze elevul. Cadrele didactice. dezbaterea. Constantin Bogdan. pentru verificarea atingerii competen elor. 2. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de preg tire. Se pot utiliza ca metode de înv are: expunerea. Z Z Bibliografie recomandat : 1. etc. discu iile i lucrul în grup care stimuleaz spiritul critic i creativitatea. volumul i nivelul de cuno tin e."Nursing geriatric" . iar la sfâr itul lui se realizeaz evaluarea sumativ . studiul de caz. O competen se evalueaz în cadrul unui singur modul. Lucre ia Titirc . Bucuresti. Se va urm ri aplicarea cuno tin elor la problemele reale. 1999 4. care asigur preg tirea la acest modul."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asisten ii Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. ± "Oncologie generala" ± Editura Medicala. erban Stoianovici . fe i. Indiferent de locul. simularea. brancarda. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instrui i. atele. Resursele materiale trebuie s con in o gam cât mai variat : plan e. Medical .

.lipsa asigur rilor de s n tate i a accesului la serviciile de s n tate. 1995 Titlul unit ii: Competen a 55. 6.medicali" .comportamente la risc: consumul de alcool. Scoal Postliceal . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. Via a Medical Româneasc ."Geriatrie practic " C. mediul înconjur tor nesigur. (b) Stabilirea m surilor de sus inere si schimbare a comportamentului. risc de accidente.5.consumul excesiv de medicamente prin automedica ie. probleme socio-economice. Condi ii de aplicabilitate: (a) Grupuri vulnerabile . Nivel 3avansat .defavorizate: minorit i etnice religioase.Ed. consumul de droguri.s r cia. . . Criterii de performan : (a) Identificarea grupurilor defavorizate i a persoanelor cu comportamente la risc. lipsa educa iei. ."Manual de medicin intern pentru cadre medii" . ALL. 2003 5. NURSINGUL ÎN COMUNITATE Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici.Ed. Borundel . .m suri de sprijin. fumatul.: 55. (c) Îngrijirea la domiciliu a pacientului cu afec iuni cronice i în faz terminal . B l ceanu-Stolnici . Bucure ti.

verificarea i respectarea recomand rii medicale. Scoal Postliceal . evaluarea resurselor materiale. doliu. i în concordan cu condi iile de aplicabilitate.(b) M suri de sus inere (c) Ingrijirea bolnavilor la domiciliu . explicarea nevoilor muribundului.întocmirea planurilor de ac iune i implementare. . Modulul 55: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.evaluarea resurselor i gradului de dependen . explicarea unor modific ri produse de boal sau cele din stadiul terminal.sprijinirea familiei: comunicare. confiden ialitate. leg tura cu organiza ii neguvernamentale. . Probe de evaluare: Probe scrise i practice (studii de caz) prin care elevul demonstreaz c este capabil s asigure îngrijiri la domiciliu specifice grupurilor vulnerabile i bolnavilor cronici conform criteriilor de performan (a). (c). . Nivel 3avansat .leg tura cu membrii echipei multifactoriale. efectuarea îngrijirilor i raportarea periodic a rezultatelor. unit i sanitare i responsabili de programe na ionale. consiliere în caz de pierdere. . cu autorit ile locale. modelul Orem. (b).Alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul Roper. planificarea îngrijirilor i a orarului de execu ie în colaborare cu pacientul/familia cu respectarea recomand rii medicale.

grupurilor în comunitate. s se încadreze în echipa de îngrijire i multifactorial . îngrijirea indivizilor. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate). pentru calificarea ± Asistent medical generalist. Activitatea în comunitate este complex . solicit calit i deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada preg tirii pentru a-i permite în viitor s îndeplineasc si roluri de educare i instruire. familiilor. Identific problemele de s n tate a familiei. Scoal Postliceal . Modulul are alocate 120 de ore din care 36 ore ± teorie i 84 ore ± preg tire practic (stagiu în comunitate). obiectivul principal fiind promovarea s n t ii i prevenirea îmboln virilor. Tabelul de corelare a competentelor si con inuturilor Unitatea de competen : NURSINGUL ÎN COMUNITATE (120 de ore din care 84 preg tire practica ± stagiu în comunitate) Nr. Asigur îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. Num rul de 84 ore de preg tire practic reprezint 70% din cele 120 alocate modulului vor permite cursantului s fac leg turi interdisciplinare. 3. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate) în comunitate. Studierea în semestrul II al anului III d posibilitatea cursantului s sintetizeze i s aplice cuno tin e i deprinderi însu ite în cadrul altor module care au utilitate mai mare în comunitate.Nota introductiv Modulul NURSINGUL ÎN COMUNITATE face parte din preg tirea specific a anului II. s acorde îngrijiri adaptate. 2. se asigur dobândirea competen elor descrise în acesta. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. semestrul II. Lista competentelor specifice unit ii de competen corespunz toare modulului: 1. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreun cu standardul de preg tire profesional specific calific rii. inând seama de particularit ile acestora. s stabileasc rela ii interpersonale. În acest modul se reg sesc abilit ile din unitatea de competen tehnic specializat ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´. Unitate de crt. Nivel 3avansat . bolnavilor cu afec iuni cronice i în faz terminal . 5. 4. competen Competen e Con inuturi Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.

Nivel 3avansat .1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing).55. 1. buna pregatire a asistentului medical. aprecierea periodica si continua a starii de sanatate.3. Promovarea recuperarii. familia ca unitate de baza.2. Promovarea unui stil de viata sanatos. Scoal Postliceal . 1.2. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor. scopuri. 1. scopuri si obiective clare. 1. 1. Definitia dupa O. scopuri.1.2. 1. 1. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate. Elementele practicii sanatatii comunitare.2. asistentul .2. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar).4. Nursingul în comunitate C. Modeloul de adaptare Roy. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei. Modele conceptuale ± definitie.2. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare. beneficiari.1.2. 1. 2. 1. 2. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate. supravegherea personalului de ingrijire. Rezum particularit ile nursingului (îngrijirilor de s n tate (în comunitate). Modelul Henderson.5.3. beneficiari. 2. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.A): actiuni de baza. Sus inerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. 1.2.S.1.membru activ al echipei de ingrijire. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii.6.N. utilizarea inregistrarilor. integrarea cet enilor in servicii pentru intreaga comunitate. notiuni de baza. Sprijinirea serviciilor comunitare.M.2.

stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. comunitate.1 Conceptul despre om: definitia individului. . 1.2. densitate. rurala). Conceptul de familie. norme si valori culturale. structura populatiei ( numar. Tierney. 2.1.1.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson. familie. domenii de angajare a Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. 3.Modelul autoingrijirii Orem.2.2. 1. Conceptul de comunitate. Logan. 3. influenta mediului inconjurator. omul ca unicat.2.6. scoli. 1.3. netraditional. probleme socioeconomice (venit mediu. populatie cu venituri sub nivelul minimal. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana.5. flora si fauna. Scoal Postliceal . 1.1 Definitii: traditional. 3. grupuri minoritare etnice si religioase). Roluri : educator si pedagog.membru al echipei de ingrijiri. asezare geografica. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici. colectivitati. consilier. Modelul sistemelor Newman 2. biologic. Caracteristicile familiei: sistem social. . Nivel 3avansat . particularitati de clima. functii de baza. ingijiri de sanatate ocupationala. Conceptul despre om.2.acordarea ingijirilor in familie. nebiologic. 2. Definitia comunitatii. pacientilor cronici si in stadiul terminal.7 Modelul Ropper.3.3.2. 1.C.2. diferente culturale si spirituale. 1. nivel general de educatie. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. rata somajului. teoria holistica. facilitator.3. Functii: . 1.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. Modelul Rogers. Define te cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de s n tate în comunitate) 2. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. varsta. 1. 2.

Indicatori demografici: structura familiei. 3. Sanatatea familiei: definita O.4. sociala. sanatate biologica. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase. Conceptul despre sanatate. 2.1.4. Indicatori medicali. Definitia ingrijirilor primare. comportamentali.3.3. 3. 2. spirituala.3. 3. imunizarea.3. . 2.2. 2. Aprecierea nevoilor comunitatii. fizica.1.2. 3.3. 2.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice.M.2. Caracteristicile ingrijirilor primare. 2. Indicatori economici.4. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente.S.4. 3. 1. 2.3. obiectul sanatatii comunitare.4. anchete epidemiologice.3. Indicatori sociologici. Nivel 3avansat . 2. Definitia. serviciile de sanatate). 1.2. 2.Caracteristicile comunitatii. ingrijiri paliative. intelectuala. populatiei). masuri de igiena. secundara. Aplic procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala. tipuri de familie. ocupationala. 3. Sanatatea comunitatii.3. 1. screening-ul si studii de prevalenta.5.C. 2. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. tertiara.1.3. Conceptul de ingrijiri primare. psihica si sociala.1. ingrijirea mamei.3. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. Sanatatea individului. ambientali. Niveluri de interventie: prevenirea primara.1. 2. ciclul de viata al familiei. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client). Scoal Postliceal . a copilului si planificarea familiala.

mediu si scurt ± respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. Aplicarea planului. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. Reformularea unor obiective. concentrare. 3. accesibilitatea la servicii de sanatate. profesionali. 3.) 1. identificarea problemelor. evaluarea de etapa (intermediara). Nivel 3avansat .2. 2. factori artificiali (economici.3. termenelor. 1.1.C. Aprecierea starii de sanatate a familiei. etc. (fizici. someri. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. 4.1. Vizita la domiciliu: . Stabilirea scopului. exprimare clara. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii. incredere. evaluarea finala. 2.tehnici de comunicare: ascultare. Planificarea. capacitatea de a se adapta la Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii. chimici. Identific problemele de s n tate a familiei. factori culturali. Scoal Postliceal . diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale. 2. empatie. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. civilizatie. 2.1. 2.2.4. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. 2. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire. Stabilirea prioritatilor. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. costurile serviciilor.2. biologici). nevoi fudamentale. defavorizate. Culegerea datelor: 1. 3.intrarea in relatie: . identificarea grupurilor vulnerabile.5. Stabilirea obiectivelor pe termen lung.4. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative.

scolarul si adolescentul ± nevoi de educatie. puericultura si pediatrie. Rolul asistentului medical in educarea familiei. pedagogie. . Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: . obiceiuri alimentare: . 2. parinti ± copii. ingrijire. relatiile cu bunicii.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 ± 1 an. Tinerii si adultii tineri.2. intretinere igiena). ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate. Femeile gravide. Persoane varstnice. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei. cu vecinii. dotari.mediu si sanatate. spatiul din jurul locuintei.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2. 2.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei. probleme deosebite. .apartenenta religioasa.alimentatia: adecvata. psihologie.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat. starea de sanatate. . Nivel 3avansat . Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.1.asigurarea confidentialitatii. . . respectarea demnitatii.membri: numar. . Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. 2.educative. satisfacerea nevoilor familiei.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti).relatii sociale: cu prietenii. prescolarul.situatie: . . comportamentul fata de sanatate.Notiuni despre ingrijirea copilului: . alimentatie.nivel cultural si de educatie. obstetrica. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate. gerontologie si geriatrie). stuctura pe varste. 2.2. Scoal Postliceal . conditiile la locul de munca. posibilitati de recreere: . .odihna si timpul liber.3. 1. 3.4. sociologie. preocupari cultural. imunizarile.nivel economic: venit.

3. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. consum de droguri.4. 1.3. fumatul. . Nivel de educatie redus. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului. . 3. dezorganizata.. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului. saracia. Sindromul de carenta afectiva si retardul: . consumul de droguri. depresie. Consiliere in caz de : boli grave. mediul inconjurator nesigur.2. lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. C. .2. violenta in familie. mediu pacien ilor cu afec iuni cronice i în necorespunzator.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu. 4.legatura cu membrii echipei multidisciplinare. risc de accidente.2. lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale.2.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase. 3. automedicatia si consumul excesiv de medicamente.observarea comportamentului copilului.3.prevenirea abandonului si abuzului. in divort. abandonata.anxietate. Comportamente la risc: consumul de alcool. Grupuri vulnerabile. venituri stadiu terminal. 4. Asigur îngrijiri . 1. 5. insuficiente pentru intretinerea familiei.aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului. familiei.1. Scoal Postliceal . suferinta psihica. 1.2. specifice grupurilor 3. Familia cu probleme: vulnerabile.Tulburari majore in familie: familia conflictuala. 4. cu probleme socioeconomice.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern. Sustinerea familiei in situatii de criza. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie.2. deces. 4.1. 4. monoparentala.persoanei. Nivel 3avansat . dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare. 3.

.evaluarea gradului de dependenta. Masuri de sustinere si combatere. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal.verificarea si respectarea recomandarii medicale.evaluarea rezultatelor ingrijirilor.aplicarea programelor nationale.evaluarea resurselor umane si materiale. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul. familia. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri. . . respectand recomandarea medicala. . . Sugestii metodologice Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III.respectarea legislatiei. Scoal Postliceal . . .executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare. .evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative.explicarea nevoilor muribundului. . organizatii neguvernamentale. . .alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. unitatile sanitare. Nivel 3avansat . .aplicarea protocoalelor de ingrijire.2. . . 3.participarea la campanii de educatie.legatura cu autoritatile.organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri. . .instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere.

întocmirea planului de îngrijiri i executarea unor îngrijiri. Nivel 3avansat . Datele evalu rii. În func ie de particularit ile individuale sau de grup. discu ii în grup). studiu de caz. num rul evalu rilor. teste scrise. leg tura cu realitatea i punctele de interes ale cursan ilor. in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. brainstorming. unde elevii s poat îndeplini pe rând rolul de moderator i animator. urm rind în final realizarea criteriilor de performan i atingerea competen elor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. Pentru atingerea competen elor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. În cadrul modulului elevii trebuie dirija i s foloseasc analiza i sinteza pentru a realiza o coeren între cuno tin ele însu ite anterior în alte module. Evaluarea preg tirii practice se realizeaz prin activit i concrete în comunitate: vizita la domiciliu. data i semn tura. Modulul cuprinde 120 de ore din care 36 de ore de teorie i 84 de ore de preg tire practic în comunitate. Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III. portofolii. Scoal Postliceal . culegerea datelor semnificative. profesorii vor decide asupra num rului de ore repartizat fiec rei teme. de colaborare cu speciali tii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confrunt în comunitate. de cuno tin ele însu ite anterior i de gradul de dificultate. Orele de teorie se vor desf ura în s li de clas sau de instruire practic dotate corespunz tor cu materiale i mijloace audio-vizuale care s permit aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. de stabilire a rela iilor interpersonale. efectuarea unor activit i educative. participarea. observare dirijat . discu ii în grup. carnete de apreciere care s cuprind sarcina.În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului ÄNURSINGUL ÎN COMUNITATE´ profesorul va ine seama de particularit ile form rii adul ilor: motivarea. ancheta în familie. fi e de lucru. jocul de rol. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întreb ri.i dezvolte abilit ile de comunicare. implicarea. Elevii vor fi ajuta i s . metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în func ie de etapele parcurse în preg tire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful