Megatrend univerzitet, Fakultet za biofarming, Ba ka Topola

Seminarki rad iz Matematike sa informatikom

Stepene funkcije

Student: Borislav Ili

Profesor:

23/10/2011 u Ba koj Topoli

Prema prethodnom. a je vrednost funkcije u ta ki 0. Skup i kojima pripadaju nezavisno. ozna ava funkciju koja preslikava skup u skup . Za veli inu ka e se da je nezavisno promenljiva (ili original). Obi no se nazivaju prosto funkcije. funkcija je zadata odre ivanjem ure ene trojke Me utim. a za veli inu  da je zavisno promenljiva (ili slika). koja je dodeljena vrednosti iz skupa . Slika 1. odnosno ta aka u Dekartovom koordinatnom sisitemu sa koordinatama  naziva se grafik funkcije  . dok ozna ava onu vrednost iz kodomena . je vrednost funkcije u ta ki 1. Na primer. tj. esto je funkcija data samo analiti kim izrazom (formulom) podrazumevaju i pri tom skupove zavisno promenljiva. .Funkcije jedne realne promenljive Funkcije jedne realne promenljive su funkcije iji su domen i kodomen neki podskupovi skupa realnih brojeva .

  Slika 2. Slika 3. = .

Funkcija . to zna i da je grafik parne funkcije osno simetri an u odnosu na yosu. . gde je skup  simetri an. gde je skup  simetri an. je parna ako va i   va i Geometrijski. to zna i da je grafik neparne funkcije centralno simetri an u odnosu na koordinatni po etak.Skup da i Funkcija je simetri an (prema koordinatnom po etku) ako za sve  . je neparna ako va i   Geometrijski. .

Funkcija ako za svaki ure en par  y monotono raste (respektivno ne opada) na   va i  (respektivno y monotono opada (respektivno ne raste) na   va i  (respektivno Na primer. ili neparna ili ni parna ni neparna. funkcija funkcija .Funkcija mo e biti ili parna. opada na intervalu . . ako za svaki ure en par  opada na intervalu . a raste na intervalu i na intervalu .

. gde je  . TEOREMA 1. opada na onda. (4) nema re enja ako je i neparan broj. Simbol (1) jedinstveno realno re enje jedna ine ako je neparan broj. je neprekidna na . (2) pozitivno re enje jedna ine ako je i paran broj.  . Neka je   . (2) ta no dva re enja ako je i paran broj. Funkcija . TEOREMA 2.  . (3) . Funkcija je neprekidna pa je onda i funkcija proizvod neprekidnih funkcija. Neka je  . Posmatraju i jedna inu . (3) ta no jedno re enje ako je i paran broj. logaritamska. naziva se stepena funkcija sa prirodnim izlo iocem i pripada elementarnim funkcijama (eksponencijalna. raste na intervalu i parna je. neprekidna kao Ova funkcija: y ako je paran broj onda funkcija ima minimum u ta ki intervalu . trigonometrijske i inverzne trigonometrijske funkcije).a  . y ako je neparan broj tada funkcija raste na i neparna je. Tada gornja jedna ina ima: (1) ta no jedno re enje ako je n neparan broj.Stepena funkcija sa prirodnim izlo iocem Funkcija . ozna ava DEFINICIJA 1.

a zatim i pri definisanju stepenovanja racionalnim izlo iocem vodi se ra una da se sa uvaju svojstva stepenovanja prirodnim brojem.Stepena funkcija sa racionalnim izlo iocem Pri definisanju stepenovanja celebrojnim izlo iocem. ako je . Neka je definisana formulom izlo iocem. Funkcija je neprekidna za . Funkcija . strogo rastu a ako je i strogo opadaju a. tako da za svako  i svako  va i: (1) (2) (3) (4) (5)  DEFINICIJA 1. Tada je DEFINICIJA 3. Neka je . je i a za je . naziva se stepena funkcija sa racionalnim Funkcija je neprekidna i strogo rastu a za . Zato je funkcija neprekidna za strogo rastu a ako je i strogo opadaju a ako je Neka svojstva stepena sa racionalnim izlo iocem: (1) (2) (3) (4) (5) za za za za . Za DEFINICIJA 2.

Navedena svojstva se lako pokazuju. kori enjem svojstva stepena sa celim izlo iocem i injenicom da ako je iz sledi .

http://tesla.Literatura: 1.ac.pmf. Olga Had i i ur ica Taka i 2.ni. Matemati ke metode.rs/Dmatem/sem3101/Elementarne%20funkcije_Print .pdf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful