9 హనుమద boాస ò' త ం

[ఈ అస మ: సకల శత: వyల oడ Dజయమ: oేక¬ర_గల అదు_త శs కలc. సకల
శక: లను ప òాcంపగలc . మ¬డ: సంధ_లందు Dత_మ: cDD పoంDన oడల అంతటª
Dజయమ:c ò`ందగలర:. cDD లøòార: పoంDన cాos హనుమð òాx·o·_రమ:
జర:గ:ను.]
ఓం న¯ భగవcే c·cానల sాల·n_ రaదహనుమం - జ`Dc·న ధవ0కృత బగO తయ
వజ cేహ వజ sాయ వజ· ంగ వజ నఖ వజ మ:ఖ వజ బªహo వజ o`మ వజ -త వజ దంత వజ కర
కమల cªస_oాయ Oమకర .ింగvª;ద_ త_ళయsాల o°ద Dరభc· వc·ర శరభ ÷ాల_ cౖరవ
cో ర ండ లంsాపyo దహన ఉదc లంఘన దశn వ ¬రఃకృc·న -ీc·÷ా_సన ఈశ_రపyత
cాయ:సుత అంజ°గర_ సంభ¬త ఉదయ cªస_ర Oంబªనల nా సక cేవc·నవ ఋcి మ:°
వరc·యక `ాeపc·స బ o_స -cౖష cాస --·oాయణ÷ాస -sాలశs sాలదండ sాల`ా ÷ాlస
°cారణ·య -·oాయణ·స మృc·య సర_శs మయ·త_sాయ పరDc·_ °cారణ·య
అn_c`ా య అధర_ణ cద -ిc -ి ¸ రsాల °oాoర cాయ:cగ మ-cగ ¬oామ c·రక
పరబ హ_ Dశ_ర¬ప °రంజన ల¢_ణ`ా ణ ప O`ా నందకర బలస¸ ల·n_ మర_మ- cccc
సర_శత¬ ' ±ేc±ేc మమ cౖoణః ఖ·దయ ఖ·దయ మ·ం సంáవయ సంáవయ
పర_c`c·_ట-·య సుn వ `ాc·రణ – °ష_లంsత క:మ·ర బ హ_±·o' cగంబర
సర_`ాపగ హ క:మ·రగ హ సర_గ o' ±ేద ±ేదయ cదయ cదయ O° O° ఖ·దయ
ఖ·దయ కంటsాం `ా డయ c·డయ మ·రయ మ·రయ ÷'షయ ÷'షయ జ·_లయ జ·_లయ
oయ cేవ cైc·_ -·_శయ -·శయ అO ÷'షయ ÷'షయ సర_త మ·ం ర¢య ర¢య ÷ాs°
c·s° o_ధ_ంసయ Dధ_ంసయ హనుమ-· య మమ ర¢ ర¢ ఓం o ం c ం ఫట `ా_o. ఓం
న¯ భగవcే ¬ ప c·ప హనుమంc·య మo Doాయ సర_దుఃఖ D-·శ-·య గ హమండల
భ¬తమండల .ి÷ాచమండల'±·_ట-·య అంతర భcాO కజ_ర – మ·cశ_ర జ_ర –
cౖష వజ_ర – బ హ_జ_ర – Dషమజ_ర ¬తజ_ర cాతజ_ర ఐsాcక – c·__cక c· _cక
±·తao ¸ sార¸ మ·-ి క `ాణ·_-ిక `ాంవత_oక cాత.ిత ÷ ష_`ా°_ `ాOsాన ర c·`ా_oక
భ Dకజ_oా' ±ేదయ ±ేదయ cదయ cదయ c ం ఫట `ా_o.
ఓం న¯ భగవcే Dంc·మణ హనుమcే అంగeల అ;eల-¬రe_ల-ఉదరeల
కర eల-హస eల గ:దeల-కటeల-జంఘ·eల-`ాదeల .ిత eల-cాతeల·c -
సర_o`nా' eల·న °ర¬_లయ °ర¬_లయ, c·నవ cైత_sాD° cc·ళ బ హ_oా¢స
sాల·నల -·గ`ాశ అనంత cాసుs త¢త, కo`_టక, శంఖ క:0క పద_ మoపద_
క:మ:దజ_లస¸ o`గ-`ాశ-మo-·n° sాల`ాశDషం °o_షం క:రaక:రa `ా_o.
ఓమ `ాc·ళగరaడ హనుమంత cౖరcాయ న¯ గజ -ింcంc· o `ాశబంధం ±ేదయ ±ేదయ
ప ళయ మ·రaత sాల·n_ హనుమcే శృంఖల·బంధం ¯¢య ¯¢య. సర_ బªలగ హం
±ేదయ ±ేదయ సర_sాoా_ణ `ాధయ `ాధయ, మ·రణ ¯హన ఘృణం మర య మర య
మ·రయ cానoాయ మమ ప సన_ ¬oామర¢ -ింహcౖరవ స_ర¬ప ఓం c· ం c ం ;°ం cౖం
ఘ· ం ¬ం s° ం s ం sా ం sం oం హJం cం హౌం ఖఖ ఖఖ ఖఖ ఖఖ జయజయ జయజయ
ఖంఖం హoం ఫe `ా_o.
ఓం న¯ భగవcే sాల·n_ రaద హనుమcే cª మయ cª మయ వద వద క:రa క:రa జయ
జయ హస హస దుష గ హం ప జ_లయ ప జ_లయ మర య మర య త సయ శమయ శమయ
అ`` భ Oeల డమరa గలమృతa_`ాశ క`ాల ఖటª_ంగ ధoాయ అభయ ÷ాశ_c·య
ఆనoా య ఆద_ంతర భ¬షణ·య పరమంత పరయంత పరతంత శత సహస s`టపyంజం
cదయ cదయ అn_ం బంధయ బంధయ సర_గ హం బంధయ బంధయ సర_Dషం బంధయ
బంధయ అనంc·n_ దృష -·nా-·ం c·_దశక:ల వృ¬_sా-·ం ఏsాదశక:ల భ¬c·' హనహన
వజ త ఉతa ంnా ను±·_టయ ఉ±·_టయ మ·రణ-¯హన-వ¬కరణ-స ంభన
జృంభణ·కర ణ`±·_టన Dలన Dcే _షణ య:ద తoా_' మమ cౖoణ·ం బంధయ బంధయ ఓం
న¯ భగవcే అంక:మ·o `ాదOoర బªణ`గ హమ¬ర o nా మ·cా-ి- అOపyర_ శsా య
సoా_య:c·° అస_¢య·య c·రయ c·రయ లం లం లం ఘ· ం ఘ° °ః `ా_o.
ఓం న¯ భగవcే భద జ·O °లకంఠ హనుమcే ఓం ఠaం ఠaం ఠaం ఠం ఠం ఠం లం లం లం
cేవదత cగంబర అష మocౖరవ అ`ా ంగధoాయ నవ-·టకcౖరవ నcాంగధoాయ
అష మoశs అ`ా ంగధoాయ నవబ హ_మయ·య దశDషa ర¬`ాయ ఏsాదశ
రac· వc·oాయ c·_ద÷ార_ cేజ·య త oదశ ``మ మ:ఖ·య Dరహనుమన స ంభన
¯హన వ¬కరణ O వ÷ాయ నమః. oాజ మ:ఖ బంధ-·య బ0 మ:ఖబంధన మకర
మ:ఖబంధన శతa మ:ఖ ao_ cా_ఘ సర_ వృ¬_క అn_జ·_ల· Dష°గc·' సర_జన
cౖoమ:ఖబంధన cా_ఘ మ:ఖబంధన cాయ: Dర హనుమంత ఈశ_oావc·ర cాయ:నందన
అంజ°సుత బంధు బంధు సత_బంధు అంoం cం హoం అస_ c ం o ం Oం య·ం c ం c ం
cª ం cª ం హట హట ఖట ఖట సòవఖట Dశ_ఖట శతa ఖట వశ_ఖట సర_జ-·దృశ_ఖట. లం
ల·ం ¬ం cం c ంహJ ం శతa మనః స ంభయ స ంభయ cదయ cదయ c Dజయ Dజయ
యం c ం వం cం cం cం cం సర_జన`ార cం cం ఖజ Dశ_ఖట శతa ఖట సర_Dష
మంc· ర¸ -ిc ం క:రaక:రa `ా_o.
oామచంద మocేవం – Dరభద స వం కృతం ఈ.ి_c·ర¸ ం లc త_ద_ః Oసంధ_ం యః పo న_రః
హనుమంత ప `ాcేన సర_త Dజoª భco. ల¢ మ·వర o ద_సు ప త_; జ·యcే ధృవL.
— హoః ఓం ¬ః —-