You are on page 1of 138

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( ) ဥေယ္ာဇဥး ှ၆ွ၄တျငးခလီဖျာဦ့်မစး၌

ဥေယ္ာဇဥး

ှ၆ွ၄တျငးခလီဖျာဦ့်မစး၌ ေရ့သာ့ခဲံေသာ ယူဆျဖးနဗီ္ကစးဆျာ ွတၳဳေတားၾကီ့ မြာေရြ့က္ေသာ ်မနးမာမျတးစလငးမးတို႓၌ စာေပလကးရာ်ဖစးသညးံ အာ့ေလ္ားစျာ ေရြ့ေဟာငး့်မနးမာမျတးစလငးမးစာေပလကးရာမ္ာ့ကို ထိနး့သိမး့ရနးအလိုဌာ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ စုေပါငး့ Type ရိုးကး်ပီ့ EBook အ်ဖစး ထုတးေဝလိုကး်ခငး့်ဖစးပါသညး၈

ေငျေၾက့တစဵုတရာ အက္ိဳ့အ်မတးအတျကးထုတးေဝ်ဖနး႓ခ္ီလုိပါလ္ငးမူရငး့ေရ့သာ့သူ၌ သကးဆိုငးရာ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ကို ဆကးသျယးေဆာငးရျကးပါရနးအသိေပ့အပးပါသညး၈

http://mmsy.org (ဆိုရြယးနကးဝကးခးဆိုဒး)

http://news.mmsy.info (သတငး့ဆိုဒး)

http://mmsy-mm-quran-translation.appspot.com (က္မး့ေတား်မတး ကုရးအာနး်မနးမာဘာသာ်ပနး)

http://calendar.mmsy.info ( ဟစးဂ္ရီ- ခရစးႏြစး်ပက၏ဒိနးဆိုဒး)

http://www.facebook.com/mmstudentyouth (MMSY FaceBook Fan Page)

http://library.mmsy.info ( MMSY အျနးလိုငး့ စာၾကညးံတိုကး)

MMSY အေၾကာငး့ကို http://about.mmsy.info တျငးဖတးရႈႏိုငးပါသညး၈

တျငးဖတးရႈႏိုငးပါသညး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
တျငးဖတးရႈႏိုငးပါသညး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 1

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဥေယ္ာဇဥး

ရိုကးၿပီ့ EBook အ်ဖစးထုတးေဝလိုကး်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈

()

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြ စုေပါငး့ Type

စုေပါငး့ Type

ေငျေၾက့၇တစးစဵုတရာအက္ိဳ့အ်မတးအတျကးထုတးေဝ်ဖနး႓ခ္ီအသဵု့်ပဳ လုိပါလ္ငး မူရငး့ေရ့သာ့သူကို ဆကးသျယးေဆာငးရျကးပါရနးအသိေပ့အပးပါသညး၈

http://mmsy.org (ဆိုရြယးနကးဝကးခးဆိုဒး)

 

http://news.mmsy.info (သတငး့ဆိုဒး)

http://mmsy-mm-quran-translation.appspot.com (က္မး့ေတား်မတး ကုရးအာနး်မနးမာဘာသာ်ပနး)

(Web Application)

http://calendar.mmsy.info (ဟစးဂ္ရီ- ခရစးႏြစး်ပက၏ဒိနးဆိုဒး)

http://www.facebook.com/mmstudentyouth (MMSY FaceBook Fan Page)

http://library.mmsy.info (MMSY အျနးလိုငး့ စာၾကညးံတိုကး)

 

MMSY အေၾကာငး့ကို http://about.mmsy.info တျငးဖတးရႈႏိုငးပါသညး၈

 MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
 MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 2

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

မာတိကာ

စဥး အေၾကာငး့အရာ စာမ္ကးႏြာ ှ၈ ဥက၎႒၌ အမြာစာ ၂
စဥး
အေၾကာငး့အရာ
စာမ္ကးႏြာ
ှ၈
ဥက၎႒၌ အမြာစာ
ဿ၈
စာေရ့သူ၌ အမြာစာ
၀၈
နိဒါနး့
၁၈
ေဒါကးတာ ဇာကိရးအဗးဒုလးကရီ့မးႏိုကး(က)၌ဖခငးႀကီ့အတၱဳပၸတၱိအက္ဥး့၈
၁၇
၂၈
လကးရြိကုရးအာနးဟာ မူရငး့မဟုတးဘဲ အုဆးမနး(ရေသျ႔)သခငးရဲံ မူလာ့၈
၂၉
၃၈
အစၥလာမးသညးအၾကမး့ဖကးမႈကို အာ့ေပ့ပါသလာ့၈
၃၆
၄၈
ကုရးအာနးမြာ "အလႅာဟး" အတျကး"ကၽျႏုးပးတို႓" ဆိုၿပီ့ သဵု့ႏႈနး့ထာ့ခ္ကး၈
၄၁
၅၈
ပယးဖ္ကးမႈသီအိုရီ၈
၄၃
၆၈
အလိဖးလာမးမီမး၌အဓိပၸါယး၈
၅၃
ှွ၈
ကုရးအာနးက ကမၻာ်ပာ့သညးဟု ေ်ပာထာ့ပါသလာ့၈
၆၁
ှှ၈
အလႅာဟးသညးသာလြ္ငးမိခငးရဲံသာ့အိမးအတျငး့က ကေလ့ရဲံလိငးကိုသိတာ
၆၆
်ဖစးပါသလာ့၈
ှဿ၈
ဟူရးပ္ိဳကညာ၈
၇၀
ှ၀၈
ႏြလဵု့သာ့က နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈနဲ႓သကးဆိုငးေနပါသလာ့၈
၇၅
ှ၁၈
အလႅာဟးက ကာဖရးတို႓၌ ႏြလဵု့သာ့ကို တဵဆိပးခတးထာ့သညး၈
၈၀
ှ၂၈
အလႅာဟးသညးအေရြ႔အရပးႏြစးခုႏြငးံအေနာကးအရပးႏြစးခု၌ အရြငး၈
၈၃
ှ၃၈
ကုရးအာနးရဲံလကးရာရြငးက သခ္ာၤမတတးပါ၈
၈၆

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 3

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
ှ၄၈ အလႅာဟးက ချငးံလႊတးခ္မး့သာေပ့တဲံ
ှ၄၈
အလႅာဟးက ချငးံလႊတးခ္မး့သာေပ့တဲံ အရြငးလာ့ ဒါမြမဟုတး
၈၉
လကးစာ့ေခ္ေတားမူတဲံ အရြငးလာ့၈
ှ၅၈
အိဗလိစးက မလာအိကာလာ့ ဂ္ငးနးလာ့၈
၉၈
ှ၆၈
အလႅာဟးထဵမြာ တစးရကးက ႏြစးေပါငး့ ှွွွ သို႓မဟုတးႏြစးေပါငး့ ၂ွ,ွွွ၈
၁၀၁
ဿွ၈
လူသာ့ကို သုကးေကာငးက ဖနးဆငး့ခဲံတာလာ့ ဒါမြမဟုတးေ်မႀကီ့်ဖငးံ
၁၀၅
ဖနးဆငး့ခဲံတာလာ့၈
ဿှ၈
မို့ေကာငး့ကငးမ္ာ့ႏြငးံ ေ်မကမာၻကို ေ်ခာကးရကးႏြငးံ ဖနးဆငး့ခဲံသညး၈
၁၀၉
ရြစးရကးႏြငးံမဟုတးပါ၈
ဿဿ၈
အလႅာဟးကို ဘယးသူက ဖနးဆငး့ထာ့တာလဲ၈
၁၁၇
ဿ၀၈
သိပၸဵက အတညး်ပဳမထာ့ေသ့တဲံ ကုရးအာနးက္မး့လာ အခ္ကးအလကး
၁၂၄
တစးခ္ိဳ႔ကို ေ်ပာ်ပႏိုငးမလာ့၈
ဿ၁၈
အနႏ ၱတနးခို့ေတားရြငးအလႅာဟးက ဘာေၾကာငးံလူသာ့ရဲံပဵုသျငးကို မယူႏိုငးရ
၁၃၀
တာလဲ၈ လူသာ့ပဵုစဵေဆာငးထာ့မြသာ လူတုိ႓ရဲံခဵစာ့၇စဵစာ့မႈကို သိႏိုငးမြာ
မဟုတးပါလာ့၈
မဟုတးပါလာ့၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မဟုတးပါလာ့၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 4

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏိုငးငဵေတားအစၥလာမးသာသနာံေရ့ရာ

ေကာငးစီဌာနခ္ဳပးဥက၎႒၌ အမြာစာ

"အသငးသညးမိမိအာ့ ဖနးဆငး့ေမျ့်မဴေတားမူေသာ အရြငး်မတး၌လမး့ေတားသို႓

အသိဥာဏးပညာႏြငံးလညး့ေကာငး့၇ အေကာငး့်မတးဆဵု့ေသာ ဆဵု့မၾသဝါဒႏြငံးလညး့ေကာငး့၇

ဖိတးေခ၍ပါေလ၈ ထိုမြတစးပါ့ အသငးသညး၁ငး့တို႓အာ့ အေကာငး့ဆဵု့နညး့်ဖငံးအေ်ခအတငး

ေ်ပာဆိုပါေလ၈"

(က္မး့ၿမတးကုရးအာနး- ှ၃ ့ ှဿ၂)

"အစၥလာမး" သာသနာဝငးမဟုတးသူအခ္ိဳ႔က "အစၥလာမး" သာသနာအေပ၍ အထငး

အ်မငးလျဲမြာ့ကာ စျပးစျဲ၇ ပုတးခတးမႈမ္ာ့ႏြငးံစပးလ္ဥး့၊ အစၥလာမး၌အရြိတရာ့မ္ာ့ကို (အချငးံအခါ

သငးံသလို) ်ပနးလညးရြငး့လငး့၇ တငး်ပႏိုငးရနး

အစၥလာမးသာသနာဝငးမ္ာ့တျငးတာဝနးရြိေပသညး၈

ထို႓သို႓ ရြငး့လငး့၇ တငး်ပၾကရာဝယးအေထာကးအထာ့

အကို့အကာ့

တိက္ခိုငးလဵုစျာ်ဖငးံ

အေၾကာငး့အခ္ကးစဵုလငးစျာ တငး်ပႏိုငးရနးလျနးစျာ အေရ့ႀကီ့လြေပသညး၈

ကမၻာတစးဝြမး့၉ ဂုဏးသတငး့ေမျ့ပ္ဵ႔မဆဵု့ရြိေနေသာ အစၥလာမးံသုေတသီႀကီ့တစးဦ့်ဖစးသူ

ေဒါကးတာ ဇာကိရးနာအစးကးသညးအစၥလာမးအေပ၍ အထငးအ်မငးလႊဲမြာ့မႈမ္ာ့ကို ကမၻာံႏိုငးငဵ

အသီ့သီ့သို႓သျာ့ေရာကး၊ အစၥလာမး၌အရြိတရာ့မ္ာ့ကို အေထာကး၇အထာ့ အကိုု့၇အကာ့

ခိုငးလဵုစျာ်ဖငးံ အက္ိဳ့အေၾကာငး့၇ အခ္ကးအလကး ထိထိမိမိ၇ ယုတၱိေဗဒနညး့က္ တငး်ပလြ္ကး

ရြိေပသညး၈ ။၌ ရြငး့လငး့တငး်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ အမ္ာ့က လျနးစျာ ႏြစးေထာငး့အာ့ရလြ္ကးရြိ

ေၾကာငး့ Media

မ္ာ့မြတစးဆငးံ သိရြိႏိုငးပါသညး၈

အစၥလာမးသာသနာအေၾကာငး့ အေတားအတနးသိရြိ်ခငး့မရြိေသာ မျတးစလငးမးမဟုတးသူ

မျတးစလငးမးမဟုတးသူ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မျတးစလငးမးမဟုတးသူ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 5

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

မ္ာ့ဘကးက ေမ့ေလံ၇ေမ့ထရြိေသာ ေမ့ချနး့ႏြစးဆယးအာ့ ေဒါကးတာ ဇာကိရးနာအစးကး၌တဵု႓်ပနး

ရြငး့လငး့ ေ်ဖၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဤေကာငးစီဌာနခ္ဳပး၌ ဗဟုိအမႈ႔ေဆာငးတစးဦ့်ဖစးသူစာေရ့ဆရာ

ဝါ့ခယးမ ေမာငးမငး့ႏိုငးက ်မနးမာဘာသာ ်ပနးဆိုေရ့သာ့ေသာ "ေစာဒက ႏြငံးအေ်ဖ" ဟူသညးံ

စာအုပးအာ့ အစၥလာမးံစာစဥးအမြတး(၀၃) အ်ဖစးထုတးေဝခဲံရာဖတးရႈသူ၇ ဝယးယူလြဴဒါနး့သူ

လျနးစျာ မ္ာ့်ပာ့လြသ်ဖငးံ အႀကိမးႀကိမး်ပနးလညးရိုကးႏြိပးခဲံရပါသညး၈

ယခုတဖနး

အစၥလာမးသာသနာအေၾကာငး့ အေတားအတနး ေလံလာထာ့ေသာ

မျတးစလငးမးမဟုတးသူမ္ာ့ဘကးက

ေမ့ေလံေမ့ထရြိေသာ ေမ့ချနး့ႏြစးဆယးကို ေဒါကးတာ

ဇာကိရးနာအစးကး၌တဵု႓်ပနးရြငး့လငး့ တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို စာေရ့ဆရာ ဝါ့ခယးမေမာငးမငး့ႏိုငးကပငး

"ေစာဒကႏြငးံအေ်ဖ" အမြတး() အ်ဖစး်မနးမာဘာသာ်ပနးဆို ေရ့သာ့၊ အစၥလာမးံစာစဥးအမြတး

(၁၀) အ်ဖစးထုတးေဝလိုကးပါသညး၈

ဤစာအုပးတျငးေဖား်ပပါရြိေသာ အေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို အစၥလာမးသာသနာဝငးတိုငး့

ဖတးရႈမြတးသာ့ရနးလိုအပးပါေၾကာငး့ႏြငးံ

အထူ့သ်ဖငးံ ်ပညးေထာငးစု်မနးမာႏိုငးငဵ တစးဝြမး့

အစၥလာမးံေရ့ရာမ္ာ့ကို ဝနးထမး့၇ေဆာငးရျကးေနၾကေသာ အစၥလာမးေကာငးစီချဲ အဆငးံဆငးံရြိ

တာဝနးရြိပုဂၐိဳလးမ္ာ့အာ့လုဵု့ ေၾကညကးစျာ

အပးပါသညး၈

ဖတးရႈမြတးသာ့ထာ့ရနးအထူ့ တိုကးတျနး့ ႏိႈ့ေဆား

ဖတးရႈသူအေပါငး့ အလႅာဟးအရြငးံထဵေတားမြ သစၥာတရာ့ကို ထို့ထျငး့ သိ်မငးႏိုငးစျမး့ႏြငးံ

ေလာကီ၇ေလာကုတၱရာႏြစးဌာနစလဵု့

ေအာငး်မငးပါေစေၾကာငး့ ဒိုအာဆုမျနး်ပဳအပးပါသညး၈

အစၥလာမးံေရ့ရာ - ဒို႔ဝနးတာ

(အလးဟာဂ္းညျနးေမာငးသြ္ိနး)

ရကးစျဲ၈

၈ဿွွ၄ခုႏြစး၇ မတးလ၇ ()ရကး၈

ဥက၎႒

မတးလ၇ ( ၀ ) ရကး၈ ဥက၎႒ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မတးလ၇ ( ၀ ) ရကး၈ ဥက၎႒ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 6

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အမြာစာ

ဤသညးအလႅာဟး၌ ေက့္ဇူ့ေတားပငး၈

ကၽျနးေတားသညး

(ှ၆၄၁) ခုႏြစးကစ၊ ဘာသာ်ပနးလကးရာ

"မိစာၦလမး့မြ သစၥာနနး့သို႓"

စာအုပး်ဖငးံ စာေပေလာကသို႓ ဝငးေရာကးခဲံရာ ယခု ဤစာအုပးအပါအဝငးလဵု့ခ္ငး့အုပးေရ (ဿ၂)အုပး

ေရ့သာ့ ထုတးေဝခဲံၿပီ့်ဖစးပါသညး၈

(ဤစာရငး့တျငးအုပးေရ ၂ွွ မြ ှွွွ ထိထုတးခဲံရေသာ စာအုပးေလ့မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈

ကမၻာံကုလသမဂၐအတျငး့ေရ့မြဴ့ခ္ဳပးကိုဖီအာနနး၌ "အစၥလာမးံယဥးေက့္မႈအေပ၍အ်မငး" ႏြငးံ

"အီရတး်ပက၏ဒိနး"

တို႓ကဲံသို႓ စာအုပးငယးေပါငး့ ၀ွ ခနး႓ ပါဝငး်ခငး့မရြိပါ၈)

ေရ့ၿပီ့မထုတး်ဖစးေသ့သညးံ စာအုပးမ္ာ့ကလညး့ ှွအုပးေလာကးရြိသလို ေရ့ရငး့

တနး့လနး့ကလညး့

ှွအုပးေက္ားေလာကးရြိသညး၈

အစၥလာမးံအလငး့၇အစၥလာမးံအ်မငး၇အစၥလာမးံသုတ၇မို့ေသာကးၾကယး၇လ်ပညးံဝနး့၇ အလးေရ

စာလဟး၇ အလးဟိကးမဟး၇ အလးဟာဒီ၇ အလးမုနာဒီ၇ အလးႏူ့ရး၇ တဗလီေဂံအစၥလာမး၇ အစၥလာမးံ

မ႑ိဳငး၇ အစၥလာမံးလမး့ၫႊနး၇ ်မတးကေလာငး၇ ေန႓်မတးစာေစာငး၇ အစၥလာမးေကာငးစီ၇ အစၥလာမးံဓမၼ

ဗိမာနးစသညးံ အစၥလာမးံ စာနယးဇငး့မ္ာ့တျငးလညး့ ကေလာငးအမညးအမ္ိဳ့မ္ိဳ့်ဖငးံ ေဆာငး့ပါ့၇

ဝတၱဳ၇ ကဗ္ာ၇စာညျနး့၇ ်ပဇာတး၇ကာတျနး့မ္ာ့ေရ့ခဲံသညးမြာ ပုဒးေရ(၀၂ွ)ေက္ားရြိပါသညး၈

်မနးမာစာေပနယးမြာလညး့ စီ့ပျာ့ကူ့သနး့ဂ္ာနယး၇ အေတျ့အ်မငးဂ္ာနယး၇ ေရႊ်မငးသာ

ဂ္ာနယး၇ ရနးကုနးဝိဇၨာႏြငးံသိပၸဵႏြစးပတးလညးမဂၐဇငး့၇ ေရႊႏိုငးငဵဂ္ာနယး၇ သုတပေဒသာစာေစာငး၇

ဟာသဂ္ာနယး၇ ဗနး့ေမားအထက()ေရႊရတုမဂၐဇငး့၇ ကသာမဂၐဇငး့၇ ေတာငးသမဂၐဇငး့၇ ဆရာဝနး

မ္ာ့အသငး့ (ဿွွွ)်ပညးံႏြစးမဂၐဇငး့၇ ပညာတနးေဆာငးႏြငးံ ဝါ့ခယးမၿမိံဳနယးနဒီဧရာမဂၐဇငး့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 7

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

တို႓မြာလညး့ ပါဝငးေရ့သာ့ခဲံပါသညး၈

အစၥလာမးံဓမၼဗိမာနးတျငးအစၥလာမံးေရ့ရာႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ဘာသာရပးေပါငး့ ှွွ ခနး႓

ေဟာေ်ပာႏိုငးခဲံပါသညး၈

်မနးမာႏိုငးငဵတလႊာ့ ၿမိံဳအေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ တရာ့ဓမၼပို႓ခ္်ခငး့ႏြငးံ သငးတနး့ေပ့်ခငး့မ္ာ့

ကိုလညး့ ်ပဳလုပးေနဆဲ စာလညး့ေရ့ေနဆဲပငး၈ ဖတးဆဲ၇ မြတးဆဲ၇ ရြာၾကဵဆဲပငး၈ ဤသညး

အလႅာဟးေက့္ဇူ့ေတားပငး၈

ေစာဒကႏြငးံအေ်ဖ (အစၥလာမးႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ မျတးစလငးမးမဟုတးသူတို႓ဘကးက

ေမ့ေလံေမ့ထရြိေသာ ေမ့ချနး့ ဿွ၌အေ်ဖ)

စာအုပးမြာ အမ္ာ့စု၌ အာ့ေပ့မႈအရဆဵု့ႏြငံး

အေအာငး်မငးဆဵု့လကးရာဟုဆုိရပါမညး၈ ဤေစာဒကႏြငးံအေ်ဖ () ကေတာံ အစၥလာမးအေၾကာငး့

တစးစျနး့တစးစ သိထာ့သူတို႓ဘကးမြ တငးလာေသာ ေစာဒက (ဿွ) ၌အေ်ဖပငး်ဖစးပါသညး၈

အာ့ေပ့ကူညီသူ၇ ေရ့သူ၇ ဖတးသူ၇ ်ဖနး႓ေဝသူအာ့လဵု့ မိမိေကာငး့မႈအစုစုေၾကာငးံ

ေတာငး့ဆု်ပညးံဝၾကပါေစ၈ (အာမီနး့)

အလႅာဟးံႏြစးသကးမႈရရြိၾကပါေစ၈

ဝါ့ခယးမ ေမာငးမငး့ႏိုငး

ဿွွ၄ခုႏြစး၇မတးလ၇ ()ရကး၈

( ှ ) ရကး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
( ှ ) ရကး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 8

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

နိဒါနး့

ေဒါကးတာ ဇာကိရးအဗးဒုလးကရီ့မး နာအစးကးသညးတကးႂကျလျနး့ေသာဒါအီတစးဦ့်ဖစးၿပီ့၇

အစၥလာမးႏြငးံဘာသာစဵုႏိႈငး့ယြဥးေလံလာမႈအေၾကာငး့အရာတို႓ကို ေဟာေ်ပာသူအ်ဖစးႏိုငးငဵတကာ

မြာ ဂုဏးသတငး့ႀကီ့ကဲ ေက္ားေစာထငးရြာ့သူ်ဖစးသညး၈ အိုငးအာရးအကး()၌ႀကိဳ့ပမး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ

အစၥလာမးကို အလျယးတကူႏြငးံ ရြငး့ရြငး့ေလ့နာ့လညးေစေရ့ႏြငးံ သေဘာေပါကးေစေရ့အတျကး

စနစးတက္တငး်ပမႈတျငးေနာကးကျယးမြ အဓိက တျနး့အာ့ရြငးလညး့်ဖစးသညး၈ အစၥလာမးအေပ၍

အထငးအ်မငးလျဲမြာ့မႈတို႓ကို ရြငး့လငး့ဖယးရြာ့ေပ့ေနသူလညး့်ဖစးသညး၈ ဆရာဝနးတစးဦ့အ်ဖစး

အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ခဲံေသားလညး့၇ကမာၻတလႊာ့ရိြ လူသာ့သနး့ေပါငး့မ္ာ့စျာထဵ

အစၥလာမး၌

သစၥာတရာ့ကို ်ဖနး႓ခ္ီသျာ့ေရ့အတျကးကိုပဲ ေဇာကးခ္ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈

က္မး့်မတးကုရးအာနးႏြငးံ ခိုငးလဵုေသာဟဒီ့ဆးတို႓ကိုအေ်ခ်ပဳၿပီ့ ဆငး်ခငးတဵုတရာ့၇ ယုတၱိေဗဒ

ႏြငးံ သိပၸဵရြဳေထာငးံတို႓မြေနၿပီ့၇ အသကး(၀၃)ႏြစးအရျယးထဲကပငးလြ္ငးေဒါကးတာဇာကိရးက

အစၥလာမး၌သျနးသငးခ္ကးမ္ာ့ကို ရြငး့လငး့၇်ပသသျာ့ခဲံသညး၈

ေဒါကးတာဇာကိရးသညးလူထုပရိသတးအလယးတျငးေဟာေ်ပာမႈမ္ာ့်ပဳခဲံရာ၉ ပျငးံပျငးံ

လငး့လငး့ အေမ့၇အေ်ဖက႑ကို ထာ့ေပ့ခဲံသညး၈ ပရိသတးမ္ာ့ႏြငးံ သဵသယဝါဒီတို႓က စိနးေခ၍ၿပီ့

ေမ့လာသမြ္ ေမ့ချနး့တို႓ကို လကးတနး့ ေကာကးကာ၇ငငးကာပငးတစးဖကးသာ့ လဵု့ဝ ဘဝငးက္

ေက္နပးသျာ့ေအာငး ႏႈိငး့ႏိႈငး့ခ္ိနးခ္ိနးဆနး့စစးေဝဖနးပိုငး်ခာ့ၿပီ့ ရြငး့်ပႏိုငးမႈအတျကးအထူ့ထငးရြာ့

ခဲံရသညး၈

လျနးခဲံသညးံ ေ်ခာကးႏြစးတာကာလအတျငး့တျငး အေမရိက၇ ကေနဒါ၇ ၿဗိတိနး၇ ေဆားဒီ

ၿဗိတိနး၇ ေဆားဒီ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ၿဗိတိနး၇ ေဆားဒီ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 9

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အာေရ့ဗီ့ယာ့၇ ယူေအအီ့၇ ကူဝိတး၇ ကာတာ၇ ဘာရိနး့ ၇ ေတာငးအာဖရိက၇ ေမာရိရြပး()

ၾသစေၾတ့လ္၇ မေလ့ရြာ့၇ စကၤာပူ၇ ေဟာငးေကာငး၇ ထိုငး့၇ ဂူယာနာ (ေတာငးအေမရိက)

ႏြငးံအ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵေပါငး့မ္ာ့စျာမြာ ေဟာေ်ပာပျဲေပါငး့(၃ွွ)ကိုေဟာေ်ပာခဲံသညး၈

အိႏိၵယႏိုငးငဵမြာလညး့ လူထုေဟာေ်ပာပျဲေပါငး့မ္ာ့စျာကို ်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ဤေဟာေ်ပာ

ခ္ကးမ္ာ့ထဲမြ

အေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို

ဗီျဒီယိုႏြငးံ

ကကးဆကးေချမ္ာ့တျငးရႈ႔စာ့ႏိုငးၾကပါသညး၈

(အလးဟမးဒုလိလႅာဟး) ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံ အေ်ခအတငးေ်ပာဆိုပျဲမ္ာ့တျငး အထူ့

ထငးရြာ့ေက္ားၾကာ့လြသညး၈

အ်ခာ့ဘာသာဝငးအထငးကရပုဂၐိဳလးႀကီ့မ္ာ့၌ စိနးေခ၍ခ္ကးမ္ာ့ကိုလညး့ ေအာငး်မငးစျာပငး

ေက္ားလႊာ့ေအာငးႏိုငးခဲံပါသညး၈ သူ၌အေက္ားၾကာ့ဆဵု့ေသာ စကာ့စစးထို့ပျဲကို ဿွွွ ်ပညးံႏြစး၇

ဧၿပီလ() ရကးက အေမရိကနးႏိုငးငဵ ခ္ီကာဂိုၿမိံဳတျငးအေမရိကနးလူမ္ိဳ့ ဆရာဝနးႏြငးံသာသနာ်ပဳႀကီ့

တစးဦ့်ဖစးသူေဒါကးတာ ဝီလ္ဵကဲမးံဘဲလးႏြငးံ "သိပၸဵမီ့ေမာငး့ေအာကးမြ သမၼာက္မး့စာႏြငးံ

ကုရးအာနး" ဟူေသာ ေခါငး့စဥး်ဖငးံ ဆငးႏႊဲခ္ကးပဲ်ဖစးပါသညး၈

ေဒါကးတာ ဇာကိရးနာအစးကး၌ လကးသဵု့နညး့

ဒိုငးယာေလာံ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့မႈတျငးေဒါကးတာဇာကိရးနာအစးကး၌ နညး့က ဤသို႓

်ဖစး၌၈ ဤနညး့က ဒအးဝါဟးကို ပိုမိုထိေရာကးေစႏိုငးသညး၌၈

"မျတးစလငးမးမဟုတးသူေတျကို အစၥလာမးအေၾကာငး့တငး်ပၾကရာမြာ အစၥလာမးရဲံ

ေကာငး့ကျကးေတျကိုခ္ညး့ မီ့ေမာငး့ထို့တငး်ပရဵုနဲ႓ မလုဵေလာကးပါဘူ့၈ မျတးစလငးမးမဟုတးတဲံသူ

အမ္ာ့စုႀကီ့က အစၥလာမးရဲံမြနးကနးမႈကို မယဵုၾကညးမြ

မယဵုၾကညးၾကဘဲေလ၈

ဘာေၾကာငးံလဲဆိုေတာံ သူတို႓ရဲံစိတးထဲမြာ အစၥလာမးနဲ႓ပတးသကးၿပီ့ အေ်ဖမရြိေသ့တဲံ

အေ်ဖမရြိေသ့တဲံ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
အေ်ဖမရြိေသ့တဲံ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 10

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ေမ့ချနး့တစးခိ္ဳ႔ဝငးေနေသ့လို႓ပါပဲ၈ ခငးဗ္ာ့တို႓ဘကးက အာ့ရမဆဵု့ရြိထာ့တဲံ အစၥလာမးရဲံ

ေကာငး့ကျကးေတျကို သူတို႓ကလညး့ သေဘာက္ေကာငး့က္ၾကမြာပါ၈ တစးခ္ိနးထဲမြာပဲ "အငး့

ခငးဗ္ာ့က မိနး့မတစးေယာကးထကးမက ယူတဲံမျတးစလငးမးေတျနဲ႓ မ်ခာ့ပါဘူ့၈ မိနး့မေတျကို

အဝတးအုပး်ခဵဳၿပီ့ အိမးတျငး့ပုနး့ထာ့ၾကတဲံသူေတျပဲ၈ အေ်ခခဵဝါဒီေတျပဲဗ္ာ၈ ဒီပုတးထဲက ဒီပဲပဲ၈

ဘာထူ့လို႓တဵု့လို႓စကာ့နာထို့ၾကမြာပါပဲ၈

က္ဳပးကိုယး၉ကေတာံ

မျတးစလငးမးမဟုတးသူေတျကို

ေ်ဗာငးက္က္ပဲ၈ အစၥလာမးက

ဘယးေတာံမြာ့ေနတယးရယးလို႓ သူတို႓ထငးထာ့တာကိုဖျငးံၿပီ့ ဒဲံဒို့ေမ့လာတာက ပိုႀကိဳကးတယး၈

မြာ့တာ၇မြနးတာထာ့၈ ဘယးအေထာကးအထာ့က

သူတို႓ရခဲံ၇သိခဲံတာ ပဲထာ့၈ သူတို႓ သိထာ့

သေလာကးေလ့နဲ႓အစၥလာမးက ဘာေတာံမြာ့တယးဗ္ာလို႓သူတို႓ ်မငးေန၇ထငးေနတာကို တိုကးရိုကး

ဖျငးံေပ့လာတာကို ပိုၿပီ့ သေဘာက္တယး၈ အငးမတနးပျငးံပျငးံလငး့လငး့ရြိၾကဖို႓ ေ်ဗာငးက္က္ရြိဖို႓ကို

က္ဳပးအာ့ေပ့တယး၈ အစၥလာမးနဲ႓ပတးသကးၿပီ့ ေဝဖနးလာသမြ္ က္ဳပးက တစးလဵု့မက္နး ရြငး့သျာ့

မယးံသူဆိုတာကိုပါ သူတို႓ကို ယဵုၾကညးစိတးခ္ရြိေစခဲံတယး၈

ဒအးဝါဟးလုပးငနး့ကုိ ႏြစးအတနးၾကာ

လုပးခဲံရာကေန အေတျ႔အၾကဵဳအရ သိလိုကးတာကေတာံ မျတးစလငးမးမဟုတးသူေတျဘကးက

အစၥလာမးမြာ ဘာကို ဘဝငးမက္ဆဵု့လဲလို႓ေမ့ခဲံရငးသူတို႓ အေမ့အမ္ာ့ဆဵု့ ေမ့ချနး့က (ဿွ)ပဲ

ရြိပါတယး၈ ဒီထဲက ၁ ခု ၂ ခု ကိုပဲ ထုတးေမ့လာၾကတာမ္ာ့တယး၈"

" MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
" MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 11

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

"ေဒါကးတာ ဇာကိရးႏိုကး(က)"အစၥလာမးံသုေတသီႀကီ့ ဒီဒတးက ခ္ီ့က္ဴ့ခဲံရသူ

အစၥလာမးႏြငးံဘာသာေပါငး့စဵု ႏိႈငး့ယြဥးေလံလာ တငး်ပမႈဘကးမြာ အေဟာအေ်ပာေကာငး့

တစးဦ့အ်ဖစးကမာၻမြာ ထငးရြာ့ေက္ားၾကာ့လြတဲံရြိတး()အဟးမဒးဒီဒတးကလညး့

ေဒါကးတာဇာကိရးကို

ဒီဒတးေပါကးစဆိုၿပီ့ (ှ၆၆၁)ခုႏြစးက ေခ၍ဆိုတဲံကာ(ဿွွွ)်ပညးံႏြစး

ေမလတျငး

ေဒါကးတာဇာကိရးကုိ အစၥလာမးႏြငးံဘာသာေပါငး့စဵု ေလံလာမႈက႑မြာ စျမး့ေဆာငး

ႏိုငးခ္ကးေၾကာငးံ အလးဟမးဒုလိလႅာဟး ၇ သာ့က ကၽျႏုးပးႏြစးေပါငး့ (၁ွ)လဵု့လဵု့လုပးေဆာငးခဲံ

ရခ္ကးကုိ()ႏြစးနဲ႓ စျမး့ေဆာငးႏိုငးသူပဲဟူေသာ

ေမားကျနး့စာတမး့ ေရ့ထျငး့ထာ့သညးံဘျဲ႔

တဵဆိပးဒိုငး့ကုိခ္ီ့်မႇငးံခဲံသညး၈ ေဒါကးတာဇာကိရးကုိကမာၻတလႊာ့ရြိႏိုငးငဵတကာ တီဗီျႏြငးံဆေလာငး့

အစီအစဥး(ှွွ)ေက္ားမြာ အ်မဲလိုလို ေတျ႔ရြိေနရပါသညး၈ တီဗီျႏြငးံေရဒီယို အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့မြာ

လညး့ ပဵုမြနးေတျ႔ေနရသညး၈ အစၥလာမးႏြငးံဘာသာေပါငး့စဵု ေလံလာခ္ကးဆိုငးရာစာအုပးမ္ာ့စျာကုိ

ေရ့သာ့ခဲံသူ်ဖစးသညး၈

ေရ့သာ့ခဲံသူ်ဖစးသညး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ေရ့သာ့ခဲံသူ်ဖစးသညး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 12

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ကုိယးေရ့အက္ဥး့

ေဒါကးတာ ဇာကိရးအဗးဒုလးကရီ့မးနာအစးကး

Islamic Research Foundation

56/58 Tandel Street (North) , Dongri , Mumbai - 400 009 (India)

Tel : ( 0091 - 22) 3736875 (6 lines) Fax : (0091 -22) 3730689

email : Zakir @ irf .net

Website : http : // www . irf . net

ေမျ့သက၎ရာဇးႏြငးံဇာတိ

ှ၆၃၂ ခု ၇ ေအာကးတိုဘာ ှ၅ ၇ အိႏိၵယႏိုငးငဵ ၇ မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈

လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့

အစၥလာမစးဒအးဝါဟး(အစၥလာမး်ဖနး႓ခ္ိမြဳ)

ဥက၎႒ ၇ အစၥလာမးံ သုေတသန ေဖာငးေဒ့ရြငး့ ၇ မျမးဘိုငး့ ၈ အိႏိၵယႏိုငးငဵ ၈

ဥက၎႒ ၇ အိုငးအရးအကးဖးပညာေရ့ရနးပဵုေငျ ၇ မျမးဘိုငး့ ၇ အိႏိၵယႏိုငးငဵ ၈

ဥက၎႒ ၇ အစၥလာမစးဒိုငးမငးရြငး့() ၇မျမးဘိုငး့ ၈

( စ ) ၇မျမးဘိုငး့ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
( စ ) ၇မျမးဘိုငး့ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 13

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ပညာသငးၾကာ့ခဲံဖူ့ေသာေက္ာငး့၇ စိနး႓ပီတာ အထကးတနး့ေက္ာငး့ (I. C. S. E) ၇ မျမးဘိုငး့

ကီရြငး့ခ္နး့(ဒး) ခ္ဲလာရမး့ေကာလိပး၇ မျမးဘိုငး့ ၈

တိုပီဝါလာ့ ေနရြငးနယးေဆ့ေကာလိပး၇ ႏိုငးယာ့ေဆ့ရဵု ၇ မျမးဘိုငး့ ၇ အိႏိၵယ ၈

တက၎သိုလးဒီဂရီ

M.B.B.S . (ေဆ့သိပၸဵဘျဲ႔ ၇ ချဲစိတးကုေဗဒဘျဲ႔) ၇ မျမးဘိုငး့ တက၎သိုလးအိႏိၵယ ၈

လူထုေဟာေ်ပာခ္ကးမ္ာ့

လူထုေဟာေ်ပာပျဲမ္ာ့ကုိရာေပါငး့မ္ာ့စျာခ္ီၿပီ့ ႏိုငးငဵတကာအဆငးံထိထို့ေဖာကးလုပးကိုငးခဲံ

ရာမြာ အေမ့ အေ်ဖက႑ကုိပါ အစဥးသၿဖငးံ ဖျငးံေပ့ထာ့သညး၈ ဤသုိ႓ေဟာေ်ပာခ္ကးရာေက္ားကို

ရုပးသဵဗီျဒီယို ကကးဆကးေချမ္ာ့ႏြငးံပါ မြတးတမး့တငးရိုကးကူ့ ်ဖနး႓ခ္ိေပ့လ္ကးရြိသညး၈

ဒအးဝါဟးေလံက္ငးံေရ့ သငးတနး့ အစီအစဥး

မျတးစလငးမးမ္ာ့သညးအစၥလာမးံသတငး့ သဝဏးကုိထိေရာကးပိုငးႏိုငးစျာ ပို႓ခ္ေပ့သျာ့

ႏိုငးေရ့အတျကးႏိုငးငဵတကာ ဒအးဝါဟးသငးတနး့ အစီအစဥးအပါအဝငးမ္ာ့စျာေသာ ဒအးဝါဟး

သငးတနး့ အစီအစဥးမ္ာ့ကုိပို႓ခ္ေပ့ခဲံသညး၈

စိတးဝငးစာ့ေသာ ဘာသာရပးမ္ာ့

ဘာသာရပးမ္ာ့ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ဘာသာရပးမ္ာ့ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 14

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဘာသာတရာ့ အသီ့သီ့ကုိႏိႈငး့ယြဥးေလံလာမႈ၇ ေဆ့ပညာ ၇ လူမႈေရ့ ၇ ကုိယးက္ငးံ

တရာ့ဆိုငးရာ ၇ စီ့ပျာ့ေရ့ႏြငးံပညာေရ့ဆိုးငးရာ ပရဟိတ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၈

ႏိုငးငဵရပး်ခာ့သုိ႓ ဒအးဝါဟးပို႓ခ္မႈ ခရီ့စဥးမ္ာ့

အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု ၇ ကေနဒါ ၇ ၿဗိတိနး၇ ၾသစေၾက့လ္ ၇ ေဆာဒီအာေရ့ဗီယာ့ ၇

ကူဝိတး၇ဘာရိနး့ ၇ ကာတာ၇ ယူေအအီ့ ၇ ေတာငးအာဖရိက ၇ စကၤာပူ၇ မေလ့ရြာ့ ၇ ေဟာငးေကာငး၇

ထိုငး့ႏြငးံအ်ခာ့ေသာ ႏိုငးငဵမ္ာ့ ၈

ေဒါကးတာ ဇာကိရးနာအစးကးေရ့သာ့ခဲံေသာ စာအုပးမ္ာ့

ှ၈ Replies to the Most Common Questions Asked by Non-Muslims .

(မျတးစလငးမးမဟုတးသူတို႓ဘကးက အေမ့အမ္ာ့ဆဵု့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိေ်ဖၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့)

(“ေစာဒက ႏြငးံ အေ်ဖအမညး်ဖငးံ ်မနးမာဘာသာ်ပနးထျကးၿပီ့)

ဿ၈ Quran and moderm Science - Compatible or Incompatible

ကုရးအာနးႏြငးံ ေခတးသစးသိပၸဵ အသာ့က္ မက္၈

၀၈ Concept of God in Mojor Religions

ကမာၻ႔အဓိက ဘာသာတရာ့မ္ာ့ႏြငးံ ကို့ကျယးရာရြငးအယူအဆ

(ေဒါကးတာလြလြဝငး့ ်မနးမာ ်ပနးဆိုၿပီ့)

၁၈ Women's Right in Islam - Protected or Subjugated?

အစၥလာမးတျငးအမ္ိဳ့သမီ့တို႓၌ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ၇ကာကျယးေစာငံးေရြာကးခဵလာ့ သို႓မဟုတး

လကးေအာကးခဵလာ့ ၈

၂၈ Al - Quran - Should it be Read with Understanding?

၂၈ Al - Quran - Should it be Read with Understanding? MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
၂၈ Al - Quran - Should it be Read with Understanding? MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 15

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ကုရးအာနးကုိနာ့လညးမြပဲ ဖတးသငံးပါသလာ့ ၈

၃၈ Is the Quran God's Word ?

ကုရးအာနးသညးထာဝရ အရြငး၌ ဗ္ာဒိတးစကာ့်ဖစးပါသလာ့ ၈

၄၈ Islam & Universal Brotherhood

အစၥလာမးႏြငးံ ကမာၻ႔ညီရငး့ အစးကုိဝါဒ ၈

၅၈ Most Common Questions asked by Non-Muslims who have some knowledge of

Islam .

အစၥလာမးအေၾကာငး့ အတနးအသငးံ သိထာ့သူတို႓ဘကးမြ အေမ့အမ္ာ့ဆဵု့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့

(ေစာဒက ႏြငးံ အေ်ဖ -)

၆၈ Ten most common Questions asked by christian Missionary against Islam .

အစၥလာမးကုိဆနး႓က္ငးၿပီ့ ခရစးယာနးသာသနာ်ပဳတို႓ဘကးက အေမ့ဆဵု့ ေမ့ချနး့ ှွ ခု (ေစာဒက

ႏြငးံ အေၿဖ - )

ှွ၈ Common Questions asked by Hindus about Islam အစၥလာမးႏြငးံ ပတးသကး၊

ဟိႏၵဴတို႓က ေမ့ေလံေမ့ထ အရြိဆဵု့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ ၈

(ေစာဒက ႏြငးံ အေ်ဖ - )

♦ ( ေစာဒက ႏြငးံ အေ်ဖ - ၁ ) MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
♦ ( ေစာဒက ႏြငးံ အေ်ဖ - ၁ ) MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 16

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ေဒါကးတာ ဇာကိရးအဗးဒုလးကရီ့မးနာအစးကး၌ဖခငးႀကီ့

ေဒါကးတာအဗးဒုလးကရီ့မးနာအစးကးအတိုငးပငးခဵ စိတးေရာဂါကု

ဆရာဝနးႀကီ့ႏြငးံသမာ့ေတားႀကီ့၌ အတၳဳပၸတၱိအက္ဥး့

နိဒါနး့

ႏိုငးငဵတကာတျငးအစၥလာမးႏြငးံဘာသာေပါငး့စဵု ႏိႈငး့ယြဥးေလံလာမႈဘကးမြာ အေဟာ၇

အေ်ပာေကာငး့သူတစးဦ့အ်ဖစးထငးရြာ့ခဲံသူ်ဖစးသညး၈ ေဒါကးတာဇာကိရးႏိုကး(က) ၌သာ့ေကာငး့

ဖခငး ်ဖစးသညး၈

ေမျ့သက၎ရာဇးႏြငးံ ဇာတိ

ှ၆ဿ၅ ခု၇ ဒီဇငးဘာလ (၀ွ) ၇ ရတနာဂီရိ(မဟာရရြးၾတ) ၇ အိႏၵိယႏိုငးငဵ၈

ပညာသငးၾကာ့ခဲံေသာ ေကာလိပးမ္ာ့

() အရး၇ ပီ၇ ဂို့ဂိတးေကာလိပး၇ ရတနာဂီရိ၈

() သိပၸဵေတားဝငး အငးစတီက္ဴ ၇ မျမးဘိုငး့ ၈

() စိနး႓ေဇဗီ့ယာ့စးေကာလိပး၇ မျမးဘိုငး့ ၈

မျမးဘိုငး့ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မျမးဘိုငး့ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 17

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

() ဂရနး႓ ေဆ့ေကာလိပး၇ မျမးဘုိငး့ ၈

အာ့ကစာ့

တက၎သုိလးအငးတာေကာလိပး အာ့ကစာ့သမာ့ ၇ ေဘာလဵု့ ၇ တငး့နစးႏြငးံ ခရစးကကး

(ှ၆၁၄ - ှ၆၂ွ)

ေကာလိပးအာ့ကစာ့ခ္နးပီယဵ ှ၆၁၅ ႏြငးံ ှ၆၁၆ ခုႏြစး၈

တက၎သိုလးဘျဲ႔ ဒီဂရီမ္ာ့ႏြငးံအ်ခာ့အ်ခာ့ေသာ ဖဲလို့ရြစးဘျဲ႔မ္ာ့ႏြငးံ ဒီပလိုမာမ္ာ့

() M.B.B.S (G.M.C.,Bom.)

(ှ၆၂၃)

() D.P.M. (G.M.C.,Bom.)

(ှ၆၄ွ)

() F.C.G.P.

(ှ၆၃၆)

() F.I.P.S.

(ှ၆၄၂)

() PhD (CIIS, Toronto)

(ှ၆၅၁)

() M.W.F.M.H. (U.S.A)

(ှ၆၄ွ)

() အရဗီဘာသာစကာ့ ဒီပလိုမာ (Bom Uni) (ှ၆၄ွ)

() သတငး့စာပညာ ဒီပလိုမာ

(ှ၆၄ွ)

() ်ပညးသူ႔ဆကးဆဵေရ့ပညာရပးဒီပလိုမာဘျဲ႔ (ှ၆၄၀)

( ှ၆၄၀ ) MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
( ှ၆၄၀ ) MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 18

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

တာဝနးထမး့ေဆာငးခဲံရာ ဌာနမ္ာ့

() အဖျဲ႔ဝငးေဟာငး့၇ အၾကဵေပ့/ဧညးံသညးေတားမ္ာ့ဘုတးအဖျဲ႔ေဆ့ရဵုအုပးစုႏြငးံ ကာမာေဆ့ရဵု ၇

မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ၈

() အထူ့အမႈေဆာငးတရာ့သူႀကီ့အ်ဖစး(ှ၆၄၂ ၇ ှ၆၅ဿ)

() အရပးသာ့ ကာကျယးေရ့ဆိုငးရာ ေဆ့ဖကးအရာရြိ၈ (ှ၆၅၅ မြ ှ၆၆၄)

() တိုငး့ေဆ့မြဴ့ခ္ဳပး၇ စိနး႓ဂျၽနး့ သူနာ်ပဳတပးဖျဲ႔ ၈

() အဖျဲ႔ဝငး၇ ဗဟိုစိတးေရာဂါဆိုငးရာ က္နး့မာေရ့ေကားမတီ၇ အိႏၵိယအစို့ရ ၇ နယူ့ေဒလီၿမိံဳ၈

() ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ အကးစးအီ့အမးတရာ့ရဵု့ တရာ့သူႀကီ့ ၈

ဂုဏးထူ့ေဆာငးအတိုငးပငးခဵစိတးေရာဂါကုဆရာဝနး

() မငး့သာ့ အလီခနး့ေဆ့ရဵု ၇ မျမးဘိုငး့ (OPD: Tuesday)

() ဟဗီဗးေဆ့ရဵု ၇ မျမးဘိုငး့ (OPD: Friday)

() ႏူ့ရးေဆ့ရဵု ၇ မျမးဘိုငး့ ၈

၇ မျမးဘိုငး့ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
၇ မျမးဘိုငး့ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 19

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

လူထုေရ့ရာ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့

ှ၈ ဥက၎႒ ၇ အိႏၵိယစိတးေရာဂါေကာငးစီ၈

ဿ၈ မနးေန့ဂ္ငး့ထရပးစတီ၇ ရဟးမာနီေဖာငးေဒ့ရြငး့ ၈

၀၈ ထရပးသတီ၇ အစၥလာမးံသုေတသနေဖာငးေဒ့ရြငး့ ၇ မျမးဘိုငး့ ၈

၁၈ ဒု - ဥက၎႒ ၇ အိႏၵိယႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ မျတးစလငးမးပညာေရ့ဆိုစိုငးတီ၈

၂၈ မနးေန့ဂ္ငး့ထရပးစတီ့ ၇ နပးကရြီ့ ကို့ကနး့ပတးဗလီေက့ရြငး့ ၇ ထရပး() ၇ မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈

၃၈ အဖျဲ႔ဝငး၇ MEDNET , ဟိုငးဒရာဘတးၿမိံဳ၈

၄၈ ဒု - ဥက၎႒ ၇ သမဂၐစီ့ပျာ့ေရ့ဖိုရမး၇ မျမးဘိုငး့ ၈

၅၈ ထူေထာငးသူဥက၎႒၇ ကို့ကနး့ကုနးသျယးမြဳေကားပိုေရ့ရြငး့ဘဏးလီမိတကး၈

၆၈ ဥက၎႒ေဟာငး့ ၇ ဗာ့ရကးရြစးကးရြကးမနး့ဒလး၇ ရတနာဂီရိ၈

ှွ၈ ဥက၎႒ေဟာငး့ ၇ ကို့ကနး့အငးတာေနရြငးနယး၇ မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈ (ှ၆၅၄ - ှ၆၅၆)

ှှ၈ အဖျဲ႔ဝငး၇ ယူဖစးမဲဟရလးလီစငးတာ ၈

ှဿ၈ ထရပးစတီႏြငးံဥက၎႒ ၇ ရတနာဂီရိေက္ာငး့မ္ာ့ ၇ အနးဂ္ဴမနးခိုငးရုလးအစၥလာမး၇ မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈

ှ၀ ၈ ဥက၎႒ေဟာငး့ ၇ မဟာရရြးၾတေကာလိပးေဒသဆိုငးရာစီမဵေရ့ေကားမတီ၇ မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈

မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 20

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အလုပးအမြဳေဆာငးေကားမတီဝငးအ်ဖစးေဆာငးရျကးခဲံေသာ အသငး့အဖျဲ႔မ္ာ့

ှ၈ အနးဂ္ဴမနးေန႓ အစၥလာမး၇ မျမးဘိုငး့ ၈

ဿ၈ A.K.I အထကးတနး့ပညာေရ့အဖျဲ႔ ၇ မျမးဘိုငး့ ၈

၀၈ ဘာသာေရ့ႏြငးံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ကမၻာံကျနးဖရငးံ (အဖျဲ႔ဝငး)

၁၈ အိႏၵိယ ပါကစၥတနးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဖိုရမး(အဖျဲ႔ဝငး)

၂၈ အထူ့အမႈေဆာငးတရာ့သူႀကီ့မ္ာ့ကလပး၇ မျမးဘိုငး့ ၈

၃၈ အိႏၵိယ အာရဗးအသငး့ (မျမးဘိုငး့)

၄၈ အိႏၵိယႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ ပညာေရ့လုပးရြာ့မႈ၇ နယူ့ေဒလီ၈

၅၈ ႏိုငးငဵတကာ စိတးပညာရြငးမ္ာ့ေကာငးစီ(အဖျဲ႔ဝငး)

၆၈ စိတးေရာဂါဆိုငးရာ ေဆ့ရဵု ၇ ဧညးံသညးေတားဘုတးအဖျဲ႔ ၇ ရာတနာဂီရိ၈

ှွ၈ စိတးေဝဒနာရြငးမ္ာ့ အက္ိဳ့ေဆာငးအသငး့ ၈

ှှ၈ အိႏိၵယႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့အၾကာ့ စာမတတးမႈပေပ္ာကးေရ့ေကားမတီ၈

ှဿ၈ ယဥးေက့္မႈဘုတးအဖျဲ႔ ဥက၎႒၇ အနးဂ္ဴမနးအစၥလာမး၇ မျမးဘိုငး့ၿမိံဳ ၈

ဆရာႀကီ့သညးေ်မာကးမ္ာ့စျာေသာ လူမႈေရ့ ၇ကုသိုလးေရ့ႏြငးံ ပညာေရ့ဆိုငးရာအဖျဲ႔

အစညး့မ္ာ့်ဖစးၾကသညးံ ကမာၻ႔ေရ့ရာ အိႏိၵယေကာငးစီ၇ အမိ္ဳ့သာ့မ္ကးမ်မငးအသငး့ ၇ ကေလ့

သူငယးမ္ာ့ ကူညီေရ့အသငး့ ၇ NASEOH အိႏၵိယကငးဆာအသငး့ ၇ ဗဟးရတီယာ ဗါဝါနး့ ၇

၇ ဗဟးရတီယာ ဗါဝါနး့ ၇ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
၇ ဗဟးရတီယာ ဗါဝါနး့ ၇ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 21

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အိႏိၵယ အေမရိကနးအသငး့ ၇ အိႏၵိယ ဂ္ပနးအသငး့ ၇ အိႏိၵယ ၾသစေတ့လ္အသငး့ ၇ အိႏိၵယ

ဆျိဇးအသငး့ ႏြငးံအ်ခာ့ အစို့ရမဟုတးေသာ အဖျဲ႔အစညး့(NGO) မ္ာ့စျာမြာ ပါဝငးလႈပးရြာ့ခဲံသညး၈

ေရဒီယိုႏြငးံ တီဗီျအစီအစဥးတို႓မြာ အဂၤလိပး၇ ဟငးဒီ၇ အူရဒူႏြငးံ မာရတီဘာသာစကာ့တို႓်ဖငးံ

ေဟာၾကာ့ခဲံသညး၈

ရရြိခဲံေသာ ဆုတဵဆိပးမ္ာ့

() (ှ၆၆၅) ႏြငးံ (ှ၆၆၆) ခုႏြစးမ္ာ့တျငးေဆ့ပညာႏြငးံ စာနာမႈဘကးမြာ ႏိုငးငဵတကာ

ဂုဏးထူ့ေဆာငးပုဂိၐဳလးဆု၇ ႏိုငးငဵတကာ အတၳဳပၸတၱိစငးတာ ၇ ကငး့ဘရစး()၇ ယူႏိုကးတကးကငး့ဒမး့ ၈

() ထငးရြာ့ေက္ားၾကာ့ ေခါငး့ေဆာငးမႈဆု ၇အေမရိကနးအတၳဳပၸတၱိေရ့ရာအငးစတီက္ဴ ၇ ှ၆၆၅ ၈

() ဂုဏးထူ့ေဆာငးဆု၇ သိပၸဵေရ့ရာတို့တကးမႈမျတးစလငးမးအသငး့ ၇ ှ၆၆၃ ၈

() ဗီျေဂ့္ရြရီဆု ၇ ႏိုငးငဵတကာ မိတးသဟာယအသငး့ ၇ နယူ့ေဒလီ၇ ှ၆၆၃ ၈

() အေကာငး့ဆဵု့စာတမး့ဆု (အစၥလာမးႏြငးံ စိတးေရာဂါစာတမး့) ၇ ဘဵုေဘ စိတးေရာဂါဆိုငးရာ

အသငး့ ၇ ှ၆၅၃ ၈

() ဿွွွ်ပညးံႏြစးဆရာဝနးဆု ၇ ေဆ့သိပၸဵအသငး့ ၇ နယူ့ေဒလီ၈

() အိႏိၵယ စိတးေရာဂါကု ဆရာဝနးအသငး့ ဿွွ၃ က ခ္ီ့်မႇငးံခဲံေသာ ဘဝတစးသကးတာ

အေကာငး့ဆဵု့ အႀကီ့တနး့ စိတးေရာဂါကု ဆရာဝနးဆု ၈

ဆရာဝနးဆု ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ဆရာဝနးဆု ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 22

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အိႏိၵယႏိုငးငဵ၌ ကုိယးစာ့လြယးအ်ဖစးႏြငးံ တကးေရာကးခဲံရေသာ အစညး့ေွ့မ္ာ့

() သတၱမအႀကိမးေ်မာကးစိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာ ကျနးဂရကး() ၇လနးဒနး၇ ှ၆၃၅ ၈

() ဿ၂ ႀကိမးေ်မာကးစိတးက္နး့မာမႈဆိုငးရာ ကျနးဖရငးံ ၇ ဆစးဒနီ၇ ှ၆၄၀ ၈

() ပထမအႀကိမးW.I.A.M.H ႏိုငးငဵတကာကျနးဖရငးံ ၇ လာဟုိၿမိံဳ ၇ ှ၆၅၂ ၈

() ႏိုငးငဵတကာ စိတးကစဥးံကလ္ာ့ေရာဂါဆိုငးရာ ကျနးဖရငးံ ၇ ဂ္စးဒါ ၇ ှ၆၆ှ ၈

() စိတးက္နး့မာေရ့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာကျနးဖရငးံ ၇ ဂ္ိဳဟနး့နကးစဗာဂး၇ ေတာငးအာဖရိကႏိုငးငဵ ၇

ှ၆၆၁ ၈

() လူ႔အချငးံအေရ့ဆိုငးရာ ႏိုငးငဵတကာကျနးဖရငးံ ၇ ကျာလာလမးပူၿမိံဳ ၇ မေလ့ရြာ့ ၇ ှ၆၆၂ ၈

() ှ၁ ႀကိမးေ်မာကးႏိုငးငဵတကာ အႀကိဳဇရာေရာဂါ (Alzhimers) ဆိုငးရာ ကျနးဖရငးံ ၇ ကိုခ္ငး့ ၇

အိႏၵိယ ၇ ှ၆၆၅ ၈

() စတုတၳအႀကိမးေ်မာကးပါကစၥတနးအိႏိၵယၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆိုငးရာ ်ပညးသူ႔ေဆျ့ေႏျ့ပျဲ ၇ လာဟို ၇

ှ၆၆၅ ၈

၇ လာဟို ၇ ှ၆၆၅ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
၇ လာဟို ၇ ှ၆၆၅ ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 23

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

Kalpoint .com ႏြငးံအငးတာဗ္ဴ့

Kalpoint .com (KPDC)

၈ စိတၱေဗဒပညာရပးဟာ ဝိဇၨာပညာရပးလာ့ ၇သိပၸဵပညာရပးလာ့

ဒါမြမဟုတးႏြစးမ္ိဳ့ စလဵု့ အက္ဵဳ့ဝငးပါသလာ့ ခငးဗ္ာ့ ၈

ေဒါကးတာ အဗးဒုလးကရီမး့ နာအစးကး(DAKN)

၈ အမြနးေတာံ စိတးပညာဆိုတာ ဝိဇၨာနဲ႓

သိပၸဵပညာရပးႏြစးခု စလဵု့နဲ႓ေပါငး့ရဵု့ထာ့ခ္ကးပါပဲ ၈ ဒါဟာ သေဘာတရာ့ သကးသကး်ဖစးသလို

အသဵု့ခ္ပညာရပးနယးပယးလညး့ ်ဖစးပါတယး၈ လူရဲံစိတးနဲ႓ အမူအက္ငးံတို႓ကို ေလံလာသုေတသန

်ပဳခ္ကးနဲ႓ပတးသကးေနတာေၾကာငးံပါပဲ ၈လူတစးဦ့ခ္ငး့ရဲံေန႓တစးဓူဝကိစၥ်ပႆနာမ္ာ့စျာအပါအဝငး

စိတးေရာဂါကုသခ္ကးဆိုငးရာမြာနဲ႓ လူ႔အေရ့အရာ က႑အစဵုစဵုမြာ အသဵု့ခ္သျာ့ႏိုငးတာေၾကာငးံပါပဲ၈

(KPDC)

၈လူတစးဦ့ရဲံဘဝမြာခဵစာ့ခ္ကးေတျက တစးစဵုတစးရာေသာအေရ့ပါမႈေတျရြိေနပါသလာ့၈

(DAKN)

၈ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့က လူတစးဦ့ရဲံဘဝမြာ အငးမတနးမြ အေရ့ပါလြတဲံ က႑ကပါဝငး

ေနပါတယး၈က္ဳပးတို႓ရဲံခဵစာ့ခ္ကးေတျကုိမထိနး့ကျပးႏိုငးတာေၾကာငးံပဲ၇က္ဳပးတို႓ေတျဟာ ထပးတလဲလဲ

်ပႆနာႀကီ့ေတျကုိ

ၾကဵဳေတျ႔ရငးဆိုငးေနခဲံရတာေလ၈ ေပ္ားရႊငးမႈ၇ေၾကကျဲမႈ၇တကးႂကျမႈ၇ စိတးပ္ကးမႈ

စတာေတျဟာ က္ဳပးတို႓တေတျရဲံခဵစာ့မႈမြာပါဝငးေနတဲံ အပိုငး့က႑ ေတျပါပဲ ၈ ခဵစာ့ခ္ကးမြ

ေတျပါပဲ ၈ ခဵစာ့ခ္ကးမြ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ေတျပါပဲ ၈ ခဵစာ့ခ္ကးမြ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 24

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

မရြိရငးေတာံဒီလူဟာ လူမပီသႏိုငးေတာံပါဘူ့ ၈

(KPDC)

၈ လျနးခဲံတဲံ ႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့မြာ ပါကစၥတနးနဲ႓ အိႏိၵယႏိုငးငဵတို႓က မ္ာ့စျာေသာ

ကုိယးစာ့လြယးေတျက ႏြစးႏိုငးငဵ အလညးအပတးသျာ့ေရာကးေနခဲံၾကပါတယး၈ ပါကစၥတနးအိႏိၵယ

ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ ဖိုရမးအဖျဲ႔ဝငးတစးဦ့အ်ဖစးအိႏိၵယ ပါကစၥတနးဆကးဆဵေရ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးမႈအတျကး

လုပးေဆာငးႏိုငးမဲံေ်ခလြမး့တစးခုခုကုိမ္ာ့ လူႀကီ့မငး့ဘကးက အဆို်ပဳႏိုငးပါမလာ့ခငးဗ္ာ့ ၈ ဒါမြ

မဟုတးရငးလဲ ဒီကိုယးစာ့လြယးအဖျဲ႔ေတျရဲံရညးရျယးခ္ကးကေရာ ေပါကးေရာကးႏိုငးစရာလမး့ကုိ

လူႀကီ့မငး့ ေတျ႔ရြိႏိုငးပါသလာ့ခငးဗ္ာ့ ၈

(DAKN)

၈ အငးမတနးမြ အက္ိဳ့ရြိတဲံေ်ခလြမး့ဆိုတာကုိဒကးထိဆိုႏိုငးပါရဲံ ၈ တ်ခာ့

တစးႏိုငးငဵကုိအလညးအပတးမြမသျာ့ခဲံဖူ့ဆိုရငးက္ဳပးတို႓တေတျဟာ ဘယးလုိလုပးၿပီ့ ေဝမြ္ခဵစာ့လို႓

ရပါမလဲ၈ အဲဒါနဲ႓ေတာံမလဵုေလာကးေသ့ဘူ့ေနား၈ အစို့ရအာဏာပိုငးေတျဘကးက အနာဂတးမြာပါ

ဒီကိစၥကုိ အထူ့တလညး အေရ့ထာ့ၿပီ့ လုပးေဆာငးသျာ့ၾကဖို႓လိုပါတယး၈ ဒီလို အေရ့ႀကီ့ေနတဲံ

အေ်ခအေနမ္ိဳ့မြာဆို ႏြစးႏိုငးငဵစလဵု့ရြိအႏုပညာသညးေတျက တစးႏိုငးငဵနဲ႓တစးႏိုငးငဵကုိအလညးအပတး

သျာ့ေပ့ရပါမယး၈ ဒါမြေကာငး့တဲံ တဵု႓်ပနးမႈေတျ ေပ၍လာမြာေပါံဗ္ာ ၈ ဒီလို ႏြစးႏိုငးငဵမြာရြိေနတဲံ်ပညးသူ

ေတျၾကာ့မြာ အလာ့အလာေကာငး့တဲံ ဆကးဆဵမႈုေတျကုိတညးေဆာကးလိုစိတးရြိေနၾကတာဟာ

ေကာငး့တဲံလက၏ဏာရပးတစးခုပဲေလ ၈

(KPDC)

၈ အစၥလာမးရဲံသတငး့စကာ့ကုိ ်ဖနး႓ခ္ိသျာ့ရာမြာ တီဗီျလိုငး့ေတျက

ဘယးေလာကးအထိအေရ့ပါလြပါသလဲ ဆရာႀကီ့ခငးဗ္ာ့ ၈

(DAKN)

၈ ဒါကေတာံ တယးလီေဗ့ရြငး့ကုိအသဵု့်ပဳသူေတျအေပ၍မြာ မူတညးတယးလုိ႓ က္ဳပး

ထငးပါတယး၈ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ခ္နးနယးေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကပဲ

ေရြ႔တနး့ကေန အခုအခါမြာ

ဒီက႑မြာ အထူ့တလညးအေလ့ထာ့ၿပီ့လုပးေဆာငးေနၾကပါတယး၈ အဲေနာကးၿပီ့ ဒီနညး့ပညာကုိ

လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကပဲ တလျဲသဵု့ေနၾကတာလဲရြိရဲံ၈ က္ဳပးတို႓ရဲံဘာသာတရာ့နဲ႓ပတးသကးလို႓

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 25

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

က္ဳပးတို႓လူေတျမြာ အသိရြိသေဘာေပါကးၾကေရ့ကုိဖနးတီ့ေပ့သျာ့ဖို႓လိုေနပါတယး၈ ဒါေပမယးံ

အဓမၼနညး့နဲ႓ေတာံမလုပးရပါဘူ့၈ ႏူ့ႏူ့ညဵံညဵံေလ့နဲ႓ နာ့လညးသေဘာေပါကးလာေအာငးလုပးသျာ့

ၾကရမြာပါ၈ က္ဳပးရဲံသာ့ဆို တယးလီေဗ့ရြငး့ေၾကာငးံပဲ သတငး့ႀကီ့လာရတာေလ၈ ထငးရြာ့

ေက္ားၾကာ့ လာခဲံရတာပါ၈ အေၾကာငး့အရငး့ကေတာံဘာသာေရ့နဲ႓ပတးသကးတဲံ သူရဲံဗဟုသုတ

ေၾကာငးံပါပဲ၈ ဒါေၾကာငးံ နညး့ပညာကုိခငးဗ္ာ့တို႓ ဘယးပဵု အသဵု့ခ္သျာ့တယးဆိုတာက အခရာလို႓

က္ဳပးကေတာံထငးပါရဲံ၈ နညး့ပညာ(Technology) သကးသကးခ္ညး့ကေတာံ အေကာငး့လညး့

မဟုတးသလို အဆို့လညး့ မဟုတးပါဘူ့ ၈

(KPDC)

၈ ႏြစးႏိုငးငဵရဲံ်ပညးသူေတျအေပ၍မြာ လမး့ပနး့ဆကးသျယးေရ့ ပျငးံလနး့လာမႈတို႓ ဗီဇာ

အခကးအခဲကလျတးေ်မာကးလာမႈစတာတို႓ကေရာ ဘယးလိုမ္ိဳ့ အလာ့အလာေကာငး့ေတျကုိ

ထငးဟပးေစမြာပါလဲ ဆရာႀကီ့ခငးဗ္ာ့၈

(DAKN)

၈ တကယးပဲ ဒါေတျကအလာ့အလာေကာငး့ေတျပါပဲ၈ဒါေပမဲံကၽျနးေတားနာ့မလညး

ႏိုငးတာက က္ဳပးတို႓အာ့လဵု့က ပါကစၥတနး၇အိႏိၵယကုိအာ့အာ့ရြိႏိြုငး့ယြဥးၾကညးံေန ၾကရတာပဲဗ္ာ၈

အိႏိၵယက ပါကစၥတနးထကးအမ္ာ့ႀကီ့ပဲ ေရြ႔ကေ်ပ့ေနပါတယး၈IT ေၾကာငးံ ႀကီ့ကဲလြတဲံေ်ပာငး့လဲ

မႈေတျ ဒီေဒသမြာ ေပ၍ခဲံရတယး၈ က္ဳပးအထငးေတာံ ပါကစၥတနးက်ပညးသူေတျလဲပဲ အပတးတကုတး

ႀကိဳ့ပမး့သျာ့ၾကဖို႓လိုၿပီ၈တိုငး့်ပညးတို့တကးဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့မြာ တကးတကးႂကျႂကျရြိၾကဖို႓လုိၿပီလို႓ က္ဳပးထငး

ပါတယး၈ ႏြစးႏိုငးငဵစလဵု့ရဲံ ်ပညးသူေတျအတျကးက ႏိုငးငဵေရ့အ်မငးေတျအေပ၍မြာ မတညးသငးံပါဘူ့၈

သူတို႓တေတျအေနနဲ႓ႏြစးႏိုငးငဵအၾကာ့ သူတို႓အဆငးံနဲ႓သူတို႓ ခိုငးမာတဲံ ဆကးဆဵေရ့ ပိုမိုအာ့ေကာငး့

ေနေရ့အတျကးသာ ႀကိဳ့စာ့သျာ့သငးံၾကပါတယး၈

(KPDC)

၈လူငယးထုအတျကးမြတးသာ့စရာစကာ့တစးခုလဲ ပါ့ခဲံပါဦ့လာ့ ဆရာႀကီ့ခငးဗ္ာ့ ၈

(DAKN)

၈အလႅာဟးက လူတိုငး့လူတိုငး့မြာပဲ အရညးအေသျ့တစးခုကုိေပ့ထာ့ၿပီ့သာ့ပါ၈

ဒါကုိမြနးကနးတဲံနညး့လမး့နဲ႓အေကာငး့ဆဵု့ေသာနညး့လမး့နဲ႓ အသဵု့ခ္သျာ့ၾကေစခ္ငးပါတယးကျယး၈

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 26

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

က္ဳပးတို႓မြာ အလႅာဟးကဘယးလိုအရညးအေသျ့မ္ာ့ကုိခ္ီ့်မႇငးံေပ့ထာ့တယးဆိုတာကုိကိုယးံကုိယး

ကုိအာ့လဵု့ကပဲ စူ့စမး့ရြာေဖျသျာ့ၾကဖို႓လိုအပးပါတယး၈ ရြာလို႓ေတျ႔ၿပီဆိုရငးလဲ ဒါကုိဘယးေတာံမြ

လစးလ္ဴမရြဳပစးလိုကးပါနဲ႓၈ဒီေကာငး့ခ္ီ့မဂၤလာအတျကးအလႅာဟးရဲံေက့္ဇူ့ကုိသိၾကပါ၈ ကုိယးလုပးေန၇

ကုိငးေနတာကုိပိုသထကးပိုၿပီ့ ေကာငး့သထကးေကာငး့ေအာငးထူ့ကဲသထကးထူ့ကဲေအာငး

လုပးသျာ့ၾကဖို႓ကုိတိုကးတျနး့လိုကးပါတယး၈

အနယးနယးမြ ေမ့လာသမြ္

အေမ့

၈ သာ့သမီ့ကုိအထူ့သ်ဖငးံ ဖခငးရဲံနာမညးနဲ႓ပဲ အစဥးသ်ဖငးံ

အသိအမြတး်ပဳတတးၾကပါတယး၈ လူထုႀကီ့က ဆရာႀကီ့ကိုေတာံေဒါကးတာဇာကိရးႏိုကး(က)ရဲံ

အေဖပဲလို႓ အေ်ပာခဵရတဲံ အေပ၍ ဆရာႀကီ့ဘကးက ဘယးလိုမ္ာ့ ခဵစာ့မိပါသလဲခငးဗ္ာ့ ၈

(ဆျာအီမာ ပရးဝငး့ ၇ ဂ္ာမနီ)

(DAKN)

၈ မျတးစလငးမးတစးဦ့်ဖစးတာေၾကာငးံ က္ဳပးကေတာံ အရာရာကုိအလႅာဟးက

လုပးေဆာငးေတားမူတယးရယးလို႓ပဲ အခိုငးအမာ ယဵုၾကညးထာ့ပါတယး၈ အလႅာဟးအေပ၍

ယဵုၾကညးခ္ကးက အေရ့အႀကီ့ ဆဵု့ပဲေလ ၈ ဖခငးတစးဦ့်ဖစးတာေၾကာငးံ က္ဳပးနဲ႓

က္ဳပးသာ့အၾကာ့မြာ ႀကီ့မာ့လြတဲံ ဆကးစပးမႈတစးရပးကေတာံ ရြိပါတယး၈

ဒါေပမဲံအလႅာဟးက

လူတိုငး့ကုိအရညးအေသျ့တစးခုေပ့ထာ့စၿမဲပါပဲ ၈ က္နးတာက က္ဳပးတို႓ရဲံအပိုငး့ပဲ ၈

ဒီအရညးအေသျ့ကုိ က္ဳပးတို႓က ဘယးလို အသဵု့ခ္ သျာ့သလဲဆိုတာပါပဲ ၈ က္ဳပးရဲံသာ့ ဇာကိရးက

အငးမတနးမြပဲ မြတးဥာဏးေကာငး့လြတဲံသူပဲ ၈ ဒါကုိသူက လမး့မြနးကမး့မြနးနဲ႓ အသဵု့ခ္သျာ့တယး၈

တ်ခာ့က႑တစးခုခုမြာ ဒါကုိအသဵု့ခ္သျာ့မဲံအစာ့ ၇ ေကာငး့တဲံ ကိစၥတစးခုဘကးမြာ သူက ဒါကုိ

အသဵု့ခ္ သျာ့လိုကးတာပဲေလ ၈

အေမ့

၈ ႏိုငးငဵေရ့အရ ကျဲ်ပာ့မႈေတျရြိတာထာ့ပါ ၈ အိႏိၵယနဲ႓ ပါကစၥတနးႏိုငးငဵတို႓အၾကာ့မြာ

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 27

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

တူညီတဲံႏိုငးငဵေရ့ဆိုငးရာနဲ႓အပူပိုငး့ဆိုငးရာ ဝနး့က္ငးအေနအထာ့ ရြိေနပါတယး၈ ယဥးေက့္မႈက

အစ ဆိုပါစို႓ဗ္ာ၈ ဒါဆိုရငးဘာေၾကာငးံမ္ာ့ ပညာေရ့ဘကးမြာ ပါကစၥတနးက အမ္ာ့ႀကီ့ေနာကးက္

ၿပီ့ က္နးေနရစးခဲံရတာပါလဲ ဆရာႀကီ့ခငးဗ္ာ့၈ ဒါံအ်ပငးကၽျနးေတားတို႓ဆီက လူငယးေတျက ႀကိဳ့စာ့

ပမး့စာ့လုပးကုိငးလိုစိတးနညး့ေနၾကပါတယး၈ ဆရာႀကီ့ရဲံထငး်မငးခ္ကးကို အမိနး႓ရြိပါခငးဗ္ာ့၈

(ဖရးဟနး့ အာဂါ ၇ အစၥလာမာဘတးၿမိံဳ)

(DAKN)

၈ အစို့ရဘကးကေနၿပီ့ ပါကစၥတနးႏိုငးငဵမြာ ပညာေရ့အဆငးံအတနး့ကုိ်မႇငးံတငးေပ့

သျာ့ဖို႓ လိုပါတယး၈ ဒီမြာ လူတစးဦ့ခ္ငး့က အေ်ခခဵလိုအပးခ္ကးေတျကုိေတာငးမရၾကဘူ့ေလ၈

ဒီေတာံ ဒီသူက ်ပႆနာေတျကုိေရြာငးတိမး့ခ္ငးတာေၾကာငးံ တ်ခာ့ႏိုငးငဵမြာ သျာ့ၿပီ့ အလုပးလုပး

ေတာံမြာက က္ိနး့ေသပဲေပါံ၈ ပညာေရ့အဆငးံအတနး့နဲ႓ပတးသကးၿပီ့ ပိုၿပီ့ ေကာငး့သထကးေကာငး့

ေနဖို႓နဲ႓ကေတာံ အာဏာပိုငးေတျ ဘကးကလဲ ဒါကုိ အထူ့အေရ့ထာ့ၿပီ့ ေ်ခလြမး့လြမး့သျာ့ဖို႓

လိုပါတယး၈ ဒီလိုမြ မလုပးရငးကေတာံ အေ်ခေနက ပိုသထကးပိုၿပီ့ ဆို့ဝါ့သျာ့စရာပဲ ရြိပါတယး၈

(KPDC)

၈ အခုလို ဒီမြာ လူႀကီ့မငး့ရဲံ အေတျ့အေခ၍မ္ာ့နဲ႓ ဥာဏးအလငး့ဖျငးံေပ့တဲံ

အတျကးဆရာႀကီ့ကုိေက့္ဇူ့မ္ာ့စျာ တငးရြိပါတယးခငးဗ္ာ့ ၈ (CU on net)

(DAKN)

၈ က္ဳပးဘကးကလဲ ထပးတူၾကညးႏူ့မိရဲံ ခငးဗ္ာ့ ၈ (CU on net .2 .)

ရညးညႊနး့၈

This article comes from personality of the Week,

& file=article & aid=224. ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
& file=article & aid=224. ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 28

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဿှ၈ လကးရြိကုရးအာနးဟာ မူရငး့မဟုတးဘဲ တတိယေ်မာကး

ခလီဖျာႀကီ့အုဆးမနး(ရေသျ႔ ) သခငးရဲံ မူလာ့ ၈

အေမ့၈

ကုရးအာနးနဲ႓ပတးသကးလို႓ ရြိသမြ္ မူအာ့လဵု့ကို အုဆးမနး(ရေသျ႔)သခငးက

တစးမူသာ ခ္နးထာ့ခဲံၿပီ့ မီ့ရြိဳ႔ပစးခဲံတယး၈ ဒါေၾကာငးံ လကးရြိကုနးအာနးဟာ အုဆးမနး(ရေသျ႔)

သခငးက စုေဆာငး့ခဲံတဲံမူတစးမူသာ်ဖစးၿပီ့ အလႅာဟးရြငးရဲံ မူရငး့ဗ္ာဒိတးေတားမဟုတးေတာံဘူ့

ဆိုတာ အမြနးပဲ မဟုတးလာ့ ခငးဗ္ာ့၈

အေ်ဖ၈

ကုရးအာနးနဲ႓ပတးသကးတဲံ ဒ႑ာရီဇာတးလမး့အဆနးဆဵု့ေတျထဲက တစးခုကေတာံ

အစၥလာမးရဲံတတိယခလီဖျာႀကီ့ အုဆးမနး(ရေသျ႔)သခငးက အႀကီ့အက္ယးဝိေရာဓိ်ဖစးေနတဲံ

မူကျဲေတျထဲက တစးခုကိုပဲ အခိုငးအခနး႓မူအ်ဖစးစုေဆာငး့ခဲံတယးဆိုတာပါပဲ၈ ဒီကေန႓အထိ

တစးကမာၻလဵု့က မျတးစလငးမးေတျက အလႅာဟးရဲံက္မး့စာဆိုၿပီ့ ေလ့စာ့မဆဵု့ရြိေနခဲံတဲံ

ကုရးအာနးကလဲ တမနးေတားမုဟမၼဒး(ဆျ) ထဵခ္ေပ့ခဲံတဲံကုရးအာနးအတိုငး့ ထပးတူပါပဲ၈

တမနးေတား်မတးႀကီ့(ဆျ)ရဲ႔ ႀကီ့ၾကပးကျပးကဲမႈကို ခဵယူၿပီ့မြ ေရ့သာ့ ကမၸညး့တငးခဲံရတာပါ၈

ကုရးအာနးကို အုဆးမနးသခငး(ရေသျ႔)က ခိုငးလဵုေအာငးစိစစးခဲံတာဆိုတဲံဒ႑ာရီစကာ့ရဲံ

ရငး့်မစးေတျကို ကၽျႏုးပးတို႔က ဆနး့စစးၾကညးံရပါလိမးံမယးခငးဗ္ာ့၈

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 29

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

() တမနးေတားမုဟမၼဒး(ဆျ)ကိုယးေတားတိုငးက ကုရးအာနးရဲံမူကို ကိုယးေတားတိုငး

ႀကီ့ၾကပးကျပးကဲၿပီ့ ခိုငးလဵုေအာငးစိစစးခဲံတာပါ၈

တမနးေတား်မတးႀကီ့(ဆျ) ဟာ ဗ္ာဒိတးေတားတစးရပးက္ေရာကးလာခ္ိနးတိုငး့မြာပဲ ဒါကို

သူကိုယးတိုငးအာဂဵုေဆာငးက္ကးမြတးပါတယး၈ ေနာကးေတာံ ဗ္ာဒိတးေတားက္လာတာကို

ေၾက်ငာခဲံၿပီ့ သူ႔ရဲံအေဆျေတား(ရေသျ႔) ေတျကုိပါ အာဂဵုေဆာငးထာ့ေစခဲံပါတယး၈

တမနးေတား်မတးက ကိုယးေတားရရြိခဲံတဲံဗ္ာဒိတးေတားကို ခ္ကးခ္ငး့ပဲ စာေရ့ေတားမ္ာ့ကို

ေရ့သာ့ေစခဲံၿပီ့ ကိုယးေတားတိုငးဒါကို်ပနးၿပီ့စစးေဆ့ အတညး်ပဳခဲံပါတယး၈ဒါေၾကာငးံ ဗ္ာဒိတးေတား

တစးခုက္ခဲံၿပီ့တိုငး့မြာ ဒါကို သူ႔ရဲံအေဆျေတားမ္ာ့ထဲ ထပးေၾကာပို႓ခ္ေပ့ ခဲံပါတယး၈ သူတို႓က

ဗ္ာဒိတးေတားကို ေရ့သာ့ထာ့ခဲံၾကတယး၈ သူတို႓ေရ့သာ့ထာ့တာကို ကိုယးေတားက်ပနးဖတးခိုငး့ၿပီ့

စစးေဆ့မႈ်ပဳခဲံပါေသ့တယး၈

အမြာ့အယျငး့ တစးခုခုရြိေနခဲံရငးတမနးေတား်မတး(ဆျ)က ခ္ကးခ္ငး့ပဲ ဒါကို ၫႊနး်ပခဲံၿပီ့၇

အမြနး်ပငးေပ့ခဲံ်ပနးၿပီ့ စိစစးေပ့ခဲံပါတယး၈ အလာ့တူပဲ ကိုယးေတား(ဆျ)က အေဆျေတားေတျ

အာဂဵုေဆာငးထာ့တဲံကုရးအာနးရဲံအပိုငး့ေတျကိုလဲ မြနး၇မမြနးစိစစးအတညး်ပဳ စစးေဆ့ေပ့ခဲံပါတယး၈

ဒီနညး့နဲ႓ပဲ တမနးေတား်မတး(ဆျ)ရဲံ ကိုယးေတားတိုငးႀကီ့ၾကပးၫႊနးၾကာ့မႈေအာကးကေနၿပီ့

ကုရးအာနးအ်ပညးံအစဵုကို ေရ့သာ့ကမၸညး့တငးသျာ့ခဲံတာ ်ဖစးပါတယး၈

်ဖစးပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
်ဖစးပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 30

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

() ကုရးအာနး၌ ေရြ႔ေနာကးအစီအစဥးအထာ့အသိုမြာ အလႅာဟး၌ဗ္ာဒိတးေတား

အရ ်ပဳထာ့သညး၈

ကုရးအာနးတစးအုပးလဵု့ကုိအပိုငး့လိုကးခ္ေပ့ခဲံရာမြာ (ဿဿ ½) ႏြစးတာကာလက္မြပဲ

အၿပီ့တိုငးသျာ့ခဲံပါတယး၈ ကုရးအာနးကို တမနးေတား်မတးက က္ေရာကးခဲံရာခုႏြစးသက၎ရာဇး

အစဥးအလိုကးစီစဥးခဲံတာမဟုတးပါဘူ့၈ ကုရးအာနးရဲံအထာ့အသို အစီအစဥးကလဲ ဝဟီဗ္ာဒိတး

ေတားအရ စဥးထာ့တာပါ၈ ေကာငး့ကငးတမနးဂ္ီဗရာအီလးက တစးဆငးံအလႅာဟးက တမနးေတား

်မတးႀကီ့ကို ၫႊနးၾကာ့ခဲံတဲံ အစီအစဥးအတိုငး့ စဥးထာ့တာသာ ်ဖစးပါတယး၈ ကိုယးေတားရဲံ

အေဆျေတားႀကီ့မ္ာ့ထဵ ဗ္ာဒိတးေတားတစးရပးကို ခ္ေပ့ခဲံတဲံအခါတိုငး့မြာပဲ တမနးေတား်မတး(ဆျ)က

ဒီအသစးထပးက္လာတဲံဗ္ာဒိတးေတားကို ဘယးစူရဟးနဲ႓ဘယးအာယသးရဲံေနာကးမြာ ထာ့ရ၇သိုရမယး

ဆိုတာကအစ စီစဥးၫႊနးၾကာ့ေပ့ခဲံပါတယး၈

ရမဒျါနးလ်မတးေရာကးတိုငး့ က္ထာ့ၿပီ့သမြ္ ကုရးအာနးရဲံ အပိုငး့က႑အာ့လဵု့ကုိ

အာယသးေတားေတျရဲံအစီအစဥးေတျအပါအဝငးတမနးေတား်မတးက ေကာငး့ကငးတမနး

ဂ္ီဗရာအီလးနဲ႓အတူမျမး့မဵစိစစးအတညး်ပဳေလံရြိခဲံပါတယး၈ တမနးေတား်မတးမကျယးလျနးမီ

ေနာကးဆဵု့ရမဒျါနးလ်မတးမြာက္ေတာံကုရးအာနးတစးအုပးလဵု့ကို ႏြစးႀကိမးတိုငးတိုငး်ပနးလညး

စစးေဆ့ အတညး်ပဳေပ့သျာ့ခဲံပါတယး၈

ဒါေၾကာငးံ တမနးေတား်မတးႀကီ့ကိုယးေတားတိုငးက မိမိရဲံ ဘဝသကးတမး့အတျငး့မြာ

အေရ့အသာ့ပဵုစဵမြာေရာ ကုိယးေတားရဲံအေဆျေတားႀကီ့မ္ာ့ရဲံ အာဂဵုေဆာငးက္ကးမြတးထာ့ခ္ကးမြာ

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 31

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ပါ ကုရးအာနးကို က္မး့တစးအုပးအ်ဖစးနဲ႓ အၿပီ့အစီ့ စုေဆာငး့ခဲံၿပီ့ အခိုငးအလဵု စစးမြနးမပ္ကး

ရြိေအာငးလုပးသျာ့ခဲံတယးဆိုတာ သကးေသထငးရြာ့ ရြိေနပါတယး၈

() ကုရးအာနးကို တစးမယးတညး့ေသာ စာေရ့ကိရိယာထကးမြာ မူပျာ့ေစခဲံသညး၈

ပါဒေတားမ္ာ့ကအစ မြနးကနးတဲံအထာ့အသို အစီအစဥးတက္နဲ႓ ကုရးအာနးတစးအုပးလဵု့ကို

တမနးေတား်မတးႀကီ့(ဆျ) သကးရြိထငးရြာ့ရြိေနစဥးကာလကတညး့က စီစဥး်ပဳလုပးခဲံၿပီ့

်ဖစးပါတယး၈ အာယသးေတားေတျကို အဲဒီေခတးသဵု့ စာေရ့ကိရိယာမ္ာ့်ဖစးတဲံ သာ့ေရခ္ပးေတျ၇

ပါ့လႊာတဲံေက္ာကး်ပာ့ခ္ပးေတျ၇ ေပရျကး၇ စျနးပလျဵခကးေတျနဲ႓ ပုခဵု့ရို့ စတာေတျအေပ၍မြာ ဟိုမြာ ဒီမြာ

ေရ့သာ့ထာ့ခဲံၾကပါတယး၈ တမနးေတား်မတးႀကီ့ ကျယးလျနးေတားမူအၿပီ့မြာ အစၥလာမးရဲံ ပထမ

ေ်မာကးခလီဖျာႀကီ့်ဖစးတဲံ ဟဇရသးအဘူဘကရး(ရေသျ႔)က ကုရးအာနးတစးအုပးလဵု့ကုိစာရျကးမ္ာ့

ပဵုစဵ ဘဵုစာေရ့ကိရိယာရဲံအေပ၍မြာပဲ တစးညီတညး့ေရ့သာ့ထာ့ၾကရမယးဆိုတဲံ အမိနး႓ကိုထုတး်ပနး

ခဲံပါတယး၈ ဒီအခ္ပး၇အခ္ပးေတျကို ဘာမြ ဆဵု့ပါ့ေပ္ာကးပ္ကးမႈမရြိရေအာငးပါ ႀကိဳ့နဲ႓ စနစးတက္

ခ္ဳပးသီၿပီ့ ထာ့ေစခဲံပါတယး၈

() အုဆးမနးသခငး(ရေသျ႔)က ကုရးအာနးမူရငး့မူကို မိတၱဴမ္ာ့စျာ ပျာ့ေပ့ခဲံသညး၈

တမနးေတား်မတးရဲံ ေရႊႏႈတးေတားကေနၾကာ့ခဲံရသမြ္ ကုရးအာနးနဲ႓ ဗ္ာဒိတးေတားေတျကို

ၾကာ့ၾကာ့ခ္ငး့မြာပဲ တမနးေတား်မတးရဲံအေဆျေတားႀကီ့မ္ာ့က သူတို႓ကိုယးပိုငးအ်ဖစးေရ့သာ့ထာ့

ေလံရြိၾကပါတယး၈သူတို႓ရဲံေရ့သာ့ခ္ကးေတျကို တမနးေတား်မတးထဵ တစးဦ့ခ္ငး့က တငး်ပစိစစးခဲံတာ

မရြိခဲံလို႓အမြာ့အယျငး့ ပါေကာငး့ပါေနႏိုငးပါတယး၈ တမနးေတား်မတးထဵ ပို႓ခ္ခဲံတဲံဗ္ာဒိတးေတား

အာ့လဵု့ကို ဆျဟာဗာေတျအာ့လဵု့က တစးကုိယးခ္ငး့ နာ့နဲ႓ ဆတးဆတးနာ့ေထာငးခဲံၾကရတာလညး့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 32

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

မရြိႏိုငးပါဘူ့၈ ဒီေတာံ အသီ့သီ့ေသာ ဆျဟာဗာႀကီ့ေတျရဲံ ကုရးအာနးအပိုငး့ထဲမြာ အက္အေပါကး

အတိမး့အေစာငး့က ပါေကာငး့ပါႏိုငးစရာရြိပါတယး၈ တတိယေ်မာကးခလီဖျာႀကီ့အုဆးမနး(ရေသျ႔)ရဲံ

လကးထကးမြာေတာံ မျတးစလငးမးေတျရဲံၾကာ့ထဲမြာ ကုရးအာနးနဲ႓ပတးသကးၿပီ့ ဒီလိုမ္ိဳ့ ကျဲလျဲမႈ

်ပႆနာ ေပ၍ခဲံရပါတယး၈

ဒါေၾကာငးံ အုဆးမနးသခငး(ရေသျ႔)က တမနးေတား်မတးႀကီ့ရဲံ ၾကငးရာေတားဟဖးဆာ

သခငးမ(ရေသျ႔သအာလာအနးဟာ)ထဵမြာ ရြိေနတဲံ တမနးေတား်မတးကိုယးေတားတိုငးအခိုငးအခဵံ

စိစစးအတညး်ပဳထာ့ၿပီ့်ဖစးတဲံ ကုရးအာနးမူကုိငြာ့ယူၿပီ့ ၇တမနးေတား်မတးထဵ က္ခဲံသမြ္ကုရးအာနးရဲံ

ပါဒေတားေတျကို ေရ့သာ့၇ ကမၸညး့တငးေပ့ခဲံရတဲံစာေရ့ေတားႀကီ့ေလ့ပါ့ကို အေဆျေတားႀကီ့

ဇိုကး()ဗငးဆာဗီသး(ရေသျ႔)ရဲံဦ့ေဆာငးမႈေအာကးကေန မူပျာ့ေကားပီစစးစစးေတျကို ်ပနးၿပီ့

ေရ့သာ့ၾကဖို႓ကို တာဝနးေပ့အပးစီစဥးေဆာငးရျကးခဲံပါတယး၈ ဒီမူေတျကို အုဆးးမနးသခငး(ရေသျ႔)က

မျတးစလငးမးတို႓ရဲံအဓိက အခ္ကးအခ္ာ ေနရာဌာနေတျကို ပို႓ေပ့ခဲံပါတယး၈ ဒီတုနး့က လူေတျရဲ႔

လကးထဲမြာ အသီ့သီ့အသကအသက ကိုယးံဘာသာကိုယးေရ့မြတးထာ့တဲံ ကုရးအာနးက္မး့ရဲံ

အစိတးအပိုငး့ေတျလဲရြိေနပါတယး၈ ဒီလို မူအာ့လဵု့ကိုေတာံဆိုငးရာပုဂၐိဳလးမ္ာ့အေနနဲ႓ ကုရးအာနးရဲံ

မူရငး့မူနဲ႓မူရငး့စာသာ့ မတိမး့မပါ့ရေအာငးစငးၿပဳိငးမရြိရေအာငးဆိုၿပီ့၇ မူရငး့မပ္ကးထိနး့သိမး့သျာ့

ႏိုငးေရ့အတျကးသူတို႓မြာ ရြိထာ့သမြ္ မူအာ့လဵု့ကို ဖ္ကးဆီ့ပစးၾကဖို႓ကိုပါ ေမတၱာရပးခဵခဲံပါတယး၈

ဒီေန႓ထကးထိတမနးေတား်မတးႀကီ့ ကုိယးေတားတိုငးအခိုငးအခဵံ စိစစးထာ့တဲံ ကုရးအာနးမူရငး့

ႏြစးမူက ရြိေနပါေသ့တယး၈ တစးမူက ဆိုဗီယကး်ပညးေထာငးစုက တရြးကငးံၿမိံဳ်ပတိုကးမြာ ရြိေနၿပီ့

တစးမူကေတာံတူရကီႏိုငးငဵ အစၥတနးဗူလးၿမိံဳက ်ပတိုကးထဲမြာ ရြိေနပါတယး၈

ရြိေနပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ရြိေနပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 33

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

() အာရဗးလူမ္ိဳ့ မဟုတးသူတို႓အတျကးအသဵထျကးသေကၤတအမြတးအသာ့မ္ာ့ကို

်ဖညးံစျကးေပ့ထာ့သညး၈

ကုရးအာနးရဲံမူရငး့ မူအစစးမြာ အရဗီသရေတျထဲမြာ ဘာအမြတးအသာ့မြ မပါရြိပါဘူ့၈

ဒီသရေတျကုိတရြးကီလး၇ ဇဗရး၇ ေဇရး၇ ေပံရြးလို႓ အူရဒူလိုေခ၍ၾကၿပီ့၇ အရဗီအရေတာံ ဖတဟး၇

ဒျါမးမာနဲ႓ကဆးရာဆိုၿပီ့ ေခ၍ပါတယး၈ အရဗီက သူတို႔ရဲံမိခငးဘာသာစကာ့ ်ဖစးေနတာေၾကာငးံ

အာရဗးလူမ္ိဳ့ေတျအတျကးက ဘာသရသေကၤတ အမြတးအသာ့မြ အသဵထျကးမြနးဖို႓အတျကး

မလိုအပးပါဘူ့၈ အာရဗးလူမ္ိဳ့မဟုတးတဲံ မျတးစလငးမးမ္ာ့အတျကးက္ေတာံသရသေကၤတေတျ

မပါပဲနဲ႓ကုရးအာနးကို အသဵထျကးမြနးကနးေအာငးဖတးဖို႓က ခကးခဲေနမြာပါ၈ ကုရးအာနးလကးေရ့မူမြာ

ဒီအမြတးအသာ့ သေကၤတေတျကို ပဥၥမေ်မာကးအုမိုငးယာမငး့ဆကးမြ ခလီဖျာ မာလိကးအရးမရးဝါဟး

(၃၃ - ၃၅ ဟစးဂ္ရီ/ ၃၅၂ - ၄ွ၂ C . E )လကးထကးနဲ႓ အီရတးေဒသရဲံဘုရငးခဵ အလးဟဂ္ာဂ္းတို႓ရဲံ

လကးထကးတုနး့က တီထျငးေပ့ခဲံတာ်ဖစးတယး၈

တစးခ္ိဳ႔ေသာ ပုဂိၐဳလးေတျကလကးရြိကုနးအာနးမူမြာ ဒီလိုမ္ိဳ့သရနဲ႓ အသဵထျကးအမြတး

အသာ့ေတျပါေနတာေၾကာငးံ တမနးေတား်မတးရဲံ ေခတးမြာတုနး့က ရြိခဲံတဲံ မူရငး့ကုရးအာနးနဲ႓

တစးထပးတညး့ မတူညီေတာံပါဘူ့ဆိုၿပီ့ ေစာဒကတကးခဲံၾကပါတယး၈ ဒါကေတာံ "ကုရးအာနး"ဆိုတဲံ

ေဝါဟာရရဲံအဓိပၸါယးကိုက၇ "ဖတးရျတး်ခငး့" ်ဖစးတယးဆိုတဲံအခ္ကးကို သတိမထာ့မိတာေၾကာငးံပဲ

်ဖစးပါတယး၈ ဒါေၾကာငးံမို႓ အရဗီမူမြာ အသဵအ်ဖတး၇အေတာကး၇သရေသေကၤတ ပါတာ မပါတာထကး

ပါတာ မပါတာထကး MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ပါတာ မပါတာထကး MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 34

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ကုရးအာနးကို ရျတးဖတးပဵု ရျတးဖတးနညး့ကို ထိနး့သိမး့မပ္ကးရြိေရ့က အေရ့ႀကီ့လြတာကို သိထာ့

အပးပါတယး၈ အရဗီစာသာ့နဲ႔ အသဵထျကးက တစးထပးတညး့ရြိေနသေရျ႔ အဓိပၸါယးကလဲ

တစးထပးတညး့ပဲ ရြိေနမြာ ်ဖစးပါတယး၈

() အလႅာဟးရြငးကိုယးေတားတိုငးက ကုရးအာနးကို ထိနး့သိမးေစာငးံေရြာကးသျာ့အဵံ ဟု

ကတိ်ပဳထာ့သညး၈

အလႅာဟးရြငးက ကုရးအာနးထဲမြာ ကတိေပ့ထာ့ေတားမူပါတယး၈

" ဧကနးစငးစစး

"ဧကနးစငးစစး

ဤသတငး့သဝဏးကို ငါအရြငးကပငးခ္ေပ့ေတားမူခဲံသညးကုိ

သဵသယ မရြိေလႏြငးံ၈ ငါအရြငးသညးပငးယငး့ကုိ(ေဖာကး်ပနးယိုယျငး့မရြိရေအာငး)ထိနး့သိမး့

ေစာငးံေရြာကးထာ့ေတားမူ၌၈" (ကုရးအာနး- ှ၂ ့ ၆)

" ( ကုရးအာနး - ှ၂ ့ ၆ ) ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
" ( ကုရးအာနး - ှ၂ ့ ၆ ) ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 35

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဿဿ၈ အစၥလာမးသညးအၾကမး့ဖကးမႈကို အာ့ေပ့ပါသလာ့၈

အေမ့၈

မျတးစလငးမးေတျဟာ ကာဖရးေတျကို ေတျ႔ရာေနရာမြာ သတးရမယးလို႓ကုရးအာနး

ကဆိုထာ့ေတာံ အစၥလာမးကအၾကမး့ဖကးမႈ၇ ေသျ့ထျကးသဵယိုမႈနဲ႓ ရိုငး့စိုငး့ၾကမး့ၾကဳတးမႈတို႓ကို

အာ့ေပ့အာ့ေ်မြာကး်ပဳရာ ေရာကးမေနေပဘူ့လာ့၈

အေ်ဖ၈

အစၥလာမးကို ေဝဖနးတဲံသူေတျက ကုရးအာနးရဲံအာယသးေတားတခ္ိဳ႔ကို

ကို့ကာ့ၿပီ့ အစၥလာမးက အၾကမး့ဖကးမႈ၇ ေသျ့ထျကးသဵယိုမႈနဲ႓ရိုငး့စိုငး့ၾကမး့ၾကဳတးမႈတို႓ကို အာ့ေပ့

အာ့ေ်မြာကး်ပဳတယး၈ အစၥလာမးဘာသာဝငးမဟုတးတဲံသူေတျကို ေတျ႔ရာသခၤ္ဳိငး့ ဓာ့မဆိုငး့

သတးၾက သုတးသငးၾကလို႓ ဆိုထာ့သေယာငးေယာငးမဟုတးမဟတးလုပးဇာတးထျငးခဲံၾကတယး၈

() စူရာဟးေသာငးဗဟးမြ ပါဒေတား

အစၥလာမးကို ေဝဖနးတဲံသူေတျက ေအာကးပါစူရဟးေသာငးဗဟးက အာယသးတစးခုကုိ

မၾကာခဏကို့ကာ့ၿပီ့ အစၥလာမးက အၾကမး့ဖကးမႈ၇ ေသျ့ထျကးသဵယိုမႈနဲ႓ ရိုငး့စိုငး့ ၾကမး့ၾကဳတးမႈ

တို႓ကို အာ့ေပ့ေၾကာငး့်ပသဖို႓ ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကတယး၈

ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၾကတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 36

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( ) " မုရြးရိကီ့နး ( ကာဖရးမ္ာ့၇

"မုရြးရိကီ့နး(ကာဖရးမ္ာ့၇ ဒိ႒ိမ္ာ့ႏြငးံ ရုပးပျာ့ဆငး့တု ကို့ကျယးသူမ္ာ့ကုိေတျ႔ရာ

ေနရာမြာ သတးၾကကုနး၈" (အလးကုရးအာနး- ၆ ့ ၂)

() အာယသးေတားလာ စာသာ့က စစး်ဖစးခ္ိနးႏြငးံဆိုငးသညး၈

အစၥလာမးကို ေဝဖနးတဲံသူေတျက ဒီအာယသးရဲံစာသာ့ကိုပဲ ကျကးၿပီ့ တကယးတမး့ကို့ကာ့

ခဲံၾကတာပါ၈ ပါဒေတားကို အေသအခ္ာနာ့လညးဖို႓အတျကးကၽျႏုးပးတို႓အေနနဲ႓ ဒီစူရာဟးရဲံအာယသး

()ကစၿပီဖတးရပါမယး၈ အဲဒီမြာ မျတးစလငးမးေတျနဲ႓ မက၎ာၿမံိဳက မုရးြရီကီ့နးနတးဘုရာ့ကို့ကျယးသူ

ေတျ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့စာခ္ဳပးတစးခု ခ္ဳပးထာ့တာပါတယး၈ ဒီစာခ္ဳပးကို မက၎ာၿမိံဳက မုရးရီကီ့နးတို႓က

ခ္ိဳ့ေဖာကးခဲံၾကတယး၈ မက၎ာၿမိံဳက မုရးြရိကီ့နးေတျကို ်ပဳ်ပငးစရာ ်ပဳ်ပငးဖို႓ဆိုၿပီ့ ()လ အခ္ိနးေပ့

ခဲံတယး၈ မ်ပဳ်ပငးခဲံရငး်ဖငးံ စစးေၾကညာမယးေပါံ၈ စူရာဟးေသာငးဗဟးရဲံပါဒ ၂ မြာဆိုထာ့ပါတယး၈

"တာ့်မစးထာ့ေသာလမ္ာ့ ်ပညးံသျာ့သညးတျငးမုရြးရိကးတို႓အာ့ အသငးတို႓ ေတျ႔ေလရာ

ေနရာမ္ာ့တျငးသတး်ဖတးၾက၈ ယငး့တို႓အာ့ ဖမး့ဆီ့ၾက၈ (စစး၌) ပရိယာယးတိုငး့တျငးသူတို႓တေတျ

အာ့ ေခ္ာငး့ေ်မာငး့ေစာငးံစာ့ၾက၈ အကယး၊ သူတို႓က သတိသဵေဝဂ ရခဲံပါမူ၇ ဆျလာ့သးကို ပဵုမြနး

ေဆာကးတညးလာပါမူ၇ ဇကာ့သးကို ေပ့ေဆာငးလာပါမူသူတို႓အတျကးလမး့ကို ဖျငးံေပ့ပါ၈

အမြနးပငးအလႅာဟးအရြငးသညးအငးမတနးချငးံလႊတးခ္မး့သာေပ့ေတားမူေသာအရြငးႏြငးံ မဟာံမဟာ

ဂရုဏာေတားရြငးတညး့၈" ( အလးကုရးအာနး၆ ့ ၂ )

ဒီအာယသးက စစးမကးကာလကို ၫႊနး့ဆိုထာ့ပါတယး၈

ၫႊနး့ဆိုထာ့ပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ၫႊနး့ဆိုထာ့ပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 37

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

() အေမရိကနးနဲ႓ဗီယကးနမးစစးပျဲမြ စဵနမူနာ၈

အေမရိကနးက ဗီယကးနမးနဲ႓စစး်ဖစးဖူ့တာကုိက္ဳပးတို႓ အသိပဲ၈ အေမရိကနးသမၼတက

်ဖစးေစ ဒါမြမဟုတးအေမရိကနးစစးတပးရဲံစစးဗိုလးခ္ဳပးကပဲ်ဖစး်ဖစးစစးအတျငး့ကာလမြာ

အေမရိကနးစစးသာ့ေတျကို ဗီယကးနမးေတျကို ဘယးမြာေတျ႔ေတျ႔ သတးၾကလို႓ေ်ပာခဲံတယးဆိုပါစို႓ ၈

ဒီစကာ့ရဲံအေနအထာ့ကို မၾကညးံခဲံရငးေတာံ ဒီဗိုလးကို သာ့သတးသမာ့ႀကီ့လို႓ ဘယးသူပဲမဆို

စျပးစျဲမိမြာပဲေလ၈

ဒီစကာ့အသျာ့အလာကို ၾကညးံၿပီ့ ဒီစကာ့က စစးအတျငး့မြာ ေ်ပာခဲံတာပဲဆိုရငးကေတာံ

ဒီစကာ့ဟာအငးမတနးမြပဲ ယုတၱိေဗဒနညး့က္ရဵုသာမက စစးအတျငး့မြာ အေမရိကနးစစးသာ့ေတျကို

စိတးဓာတးတကးႂကျေအာငး်မႇငးံတငးေပ့တဲံစကာ့ဆိုတာကို သိရပါတယး၈

() စူရာဟးေသာငးဗဟး(၆ ့ ၂) ပါဒကလဲ စစးအတျငး့မြာ မျတးစလငးမးေတျ

စိတးဓာတးကို ်မႇငးံတငးေပ့ခ္ကးပဲၿဖစးတယး၈

အလာ့တူပဲ စူရာဟးေသာငးဗဟးက႑ ၆ ပါဒ ၂ မြာလဲ မုရးြရိကးမ္ာ့ကုိေတျ႔တဲံေနရာမြာ

သတးပစးလို႓ဆိုထာ့တာက စစးပျဲကာလမြာ မျတးစလငးမးစစးသာ့ေတျကို စိတးဓာတး်မႇငးံတငးေပ့တဲံ

စကာ့ပါပဲ၈ ကုရးအာနးက မျတးစလငးမးစစးသာ့ေတျကိုေ်ပာခ္ငးတာက စစးပျဲကာလမြာ မေၾကာကး

စစးပျဲကာလမြာ မေၾကာကး MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
စစးပျဲကာလမြာ မေၾကာကး MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 38

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ၾကနဲ႓၇ ရနးသူကို ဘယးေနရာမြာပဲ ေတျ႔ေတျ႔ သတးပစးလို႓ဆိုတဲံ သေဘာပါပဲ၈

() ရႈရီဆိုသူက ပါဒ () ကေန ပါဒ () ကုိခုနးေက္ားသျာ့ခဲံတယး၈

အိႏိၵယမြာ အစၥလာမးကို အ်ပငး့ထနးဆဵု့ ေဝဖနးထို့ႏြကးသူေတျထဲက တစးဦ့ကေတာံ

အရျနးရႈရီဆိုတဲံသူပဲ၈ သူက သူေရ့သာ့ခဲံတဲံ ဖသးဝါကမာၻ( The World of Fatwahs ) ဆိုတဲံ

စာအုပးစာမ္ကးႏြာ (၂၄ဿ) မြာ အလာ့တူပါဒ်ဖစးတဲံ စူရာဟးေသာငးဗဟးက႑()ပါဒ () ကိုပဲ

ကို့ကာ့်ပသျာ့ခဲံပါတယး၈ စုရာဟးေသာငးဗဟးပါဒ()ကုိကို့ကာ့အၿပီ့မြာ သူက ပါဒအမြတး()

ကုိခုနးတကးသျာ့ပါတယး၈ အသိဥာဏးရြိတဲံသူတိုငး့က ပါဒအမြတး() ကို သူခ္နးသျာ့တာကို

သိၾကမြာ ်ဖစးပါတယး၈

() စူရာဟးေသာငးဗဟးက႑ () ရဲံပါဒ ()က အေ်ဖကိုေပ့ထာ့တယး၈

စူရာဟးေသာငးဗဟးက႑() ပါဒ () က အစၥလာမးက အၾကမး့ဖကးမႈ၇ ေသျ့ထျကးသဵယိုမႈနဲ႓

ရိုငး့စိုငး့ၾကမး့ၾကဳတးမႈကို အာ့ေပ့တယးဆိုတဲံေစာဒကရဲံအေ်ဖကို ေပ့ထာ့ပါတယး၈

ေပ့ထာ့ပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ေပ့ထာ့ပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ေပ့ထာ့ပါတယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 39

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

"အကယး၊ မုရြးရိကးမ္ာ့ထဲမြ တစးဦ့ေသာသူက အသငးံထဵ ခိုလြဵႈလာခဲံပါမူအသငးသညး

ထိုသူအာ့ အလႅာဟးအရြငး၌ဗ္ာဒိတးေတားကို ၾကာ့နာႏိုငးအံဵေသာငြာ ခိုလဵႈချငးံေပ့ပါေလ၈ ထို႓အ်ပငး

၁ငး့တို႓သညးမသိနာ့မလညးေသာသူမ္ာ့်ဖစးေသာေၾကာငးံ အသငးသညးထိုသူအာ့ ေဘ့ရနးကငး့

ၿငိမး့ရာ ေနရာသို႓ေစာငးံၾကပးပို႓ေပ့ပါေလ၈" (အလးကုရးအာနး- ၆ ့ ၃)

ကုရးအာနးက စစးမကးကာလအတျငး့မြာ ခိုလဵႈလာတဲံ မုရြးရိကးတစးဦ့ကို ခိုလဵႈချငးံေပ့ဖို႓ဆို

ထာ့ရဵုသာမက ေဘ့ရနးကငး့ၿငိမး့မယးံေနရာအထိလိုကးလဵေစာငးံၾကပးပို႓ေပ့ဖို႓ကိုပါ ဆိုထာ့ပါတယး၈

ဒီေန႓ ႏိုငးငဵတကာ်မငးကျငး့ကိုပဲ ၾကညးံလိုကးပါ၈ ၾကငးနာတတးတဲံ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို ခ္စး်မတးႏို့ပါတယး

ဆိုတဲံစစးဗိုလးမ္ိဳ့ကေတာငးစစး်ဖစးေနတဲံကာလႀကီ့မြာ သူတို႓က ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကိုု လိုလာ့ပါတယး

ဆိုရငးေတာငးရနးသူစစးသာ့ေတျကို ဒီလိုမ္ိဳ့ လျတးလပးချငးံေပ့ပါံမလာ့၈ စစးပျဲကာလထဲမြာ ရနးသူ

တပးသာ့ေတျက ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို လိုလာ့ပါတယးလို႓ ေ်ပာလာခဲံရငးဘယးစစးဗိုလးကမ္ာ့ သူတို႓ကုိ

လျတးလပးစျာ သျာ့ချငးံေပ့ဖို႓နဲ႓ေဘ့ရနးကငး့ၿငိမး့တဲံေနရာအထိပို႓ေပ့လိုကးလို႓ေ်ပာခဲံတာမ္ာ့ရြိခဲံပါ

သလဲ၈ ဒါမြသာ ကမာၻမြာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ကို တို့်မႇငးံသျာ့ဖို႓အတျကးက္မး့ေတား်မတးကုရးအာနးထဲမြာ

အလႅာဟးရြငးက မိနး႓ေခၽျေတားမူထာ့ခ္ကးနဲ႓ တစးထပးတညး့ လိုကးနာသျာ့ၾကရာ ေရာကးပါမယး၈

ေရာကးပါမယး၈ ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ေရာကးပါမယး၈ ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 40

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဿ၀၈ ကုရးအာနးမြာ 'အလႅာဟး' အတျကး'ကၽျႏုးပးတို႓' ဆိုၿပီ့

ဗဟုဝုစးနာမးစာ့်ဖငးံသဵု့ႏႈနး့ထာ့ခ္ကး၈

ေမ့ချနး့

၈ ကုရးအာနးထဲမြာ "အလႅာဟး"က "ကၽျႏုးပးတို႓" ဆိုၿပီ့ ေ်ပာထာ့တာေၾကာငးံ

အစၥလာမးက နတးဘုရာ့အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိယဵုၾကညးပါသလာ့၈

အေ်ဖ

၈ အစၥလာမးက လဵု့ဝဥႆုဵ အရြငးတစးဆူတညး့ကုိသာ ခဝပးဆညး့ကပးေစတဲံဘာသာ

တရာ့်ဖစးပါတယး၈ ဘယးလိုမြ အေပ့အယူ၇အေလြ္ာံ၇အတငး့မလုပးစတမး့ အရြငးတစးဆူဝါဒ သီ့သီ့

သနး႓သနး႓ကိုသာ ယဵုၾကညးစျဲကိုငးထာ့ပါတယး၈ အလႅာဟးကတစးဆူတညး့်ဖစးတယး၈ အရြငးရဲံဂုဏး

ေတားေတျကလညး့ အတုလဵ၇အတုမဲံဆိုၿပီ့ ယဵုၾကညးထာ့ပါတယး၈ ကုရးအာနးထဲမြာ အလႅာဟးရြငးက

သူ႔ကုိယးသူ"ကၽျႏုးပးတို႓" ဆိုၿပီ့ရညးၫႊနး့ေ်ပာထာ့ပါတယး၈ ဒါေပမယးံဒီအတျကးနဲ႓ေတာံအစၥလာမးက

အလႅာဟးအ်ပငးတ်ခာ့ကုိ့ကျယးရာရြငးအမ္ာ့အ်ပာ့ကုိယဵုၾကညးထာ့တယးလို႓ဆိုလိုရာ မေရာကးပါ

ဘူ့ ခငးဗ္ာ့၈

ဗဟုဝုစးကိနး့ ႏြစးမ္ိဳ့ႏြစးစာ့

ဘာသာစကာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာပဲ ဗဟုဝုစးကိနး့ပဵုစဵ ႏြစးမ္ိဳ့ ႏြစးစာ့ရြိပါတယး၈

ပထမတစးခုက တစးခုထကးပုိတဲံအရညးအတျကးကို်ပတဲံ အမ္ာ့်ပဗဟုဝုစးပါ၈ ေနာကးဗဟုဝုစး

တစးမ္ိဳ့ကေတာံရိုေသေလ့်မတးမႈကို်ပတဲံ ဗဟုဝုစးကိနး့ပဲ ်ဖစးပါတယး၈

(က) အဂၤလိပးဘာသာစကာ့မြာ အဂၤလနးႏိုငးငဵရဲံ ဘုရငးမႀကီ့က သူမကိုသူမ "ကၽျနးမ"

အစာ့ "ကၽျနးမတို႓" ဆိုၿပီ့ သဵု့ႏႈနး့ခဲံတာရြိပါတယး၈ ဒါကိုေတားဝငးသဵု့ ဗဟုဝုစးကိနး့ (ထီ့သဵု့နနး့သဵု့

( ထီ့သဵု့နနး့သဵု့ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
( ထီ့သဵု့နနး့သဵု့ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 41

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဗဟုဝုစးကိနး့)လို႓ေခ၍ပါတယး၈

() အိႏိၵယႏိုငးငဵရဲံတစးခ္ိနးက ဝနးႀကီ့ခ္ဳပး်ဖစးခဲံတဲံရာဂ္စးဂႏၵီက ဟငးသီဘာသာစကာ့နဲ႓

"ဟမး့ ေဒံခနာ့ ခ္ာဟးေတ ဟိုငး့" "ကၽျနးေတားတို႓ ေတျ႔လိုပါတယး" လို႓ေ်ပာေလံရြိတတးပါတယး၈

"ဟမး့"ဆိုတာ "ကၽျနးေတားတို႓" လို႓အဓိပၸါယးရပါတယး၈ ဒါဟာ ဟငးဒီထီ့သဵု့၇နနး့သဵု့စကာ့ပါပဲ၈

() အလာ့တူပဲ အရဗီဘာသာစကာ့မြာလဲ ၇ အလႅာဟးရြငးအေနနဲ႓ ကုရးအာနးထဲမြာ အရြငးံ

ကုိအရြငးရညးၫႊနး့လိုတဲံအခါမြာ "ကၽျႏးုပးတို႓"လို႓အဓိပၸာယးရတဲံ အရဗီစကာ့လဵု့ကုိသဵု့စျဲတတးပါ

တယး၈

ဒါဟာ ဗဟုဝုစးကိနး့ကို ရညးၫႊနး့တာမဟုတးပါဘူ့၈ အရုိအေသ အေလ့အ်မတးဂုဏး်ပ

ဗဟုဝုစးအသဵု့အႏႈနး့သာ ်ဖစးပါတယး၈

ေသာငးဟီ့ဒးသို႓မဟုတးအရြငးတစးဆူဝါဒက အစၥလာမးရဲံ မ႑ိဳငးမ္ာ့ထဲကတစးခု

်ဖစးပါတယး၈

ကုရးအာနးထဲမြာ အလႅာဟးရြငးက အတုလဵ အတုမဲံတစးဆူတညး့ေသာ အရြငး်ဖစးေၾကာငး့ကို

အႀကိမးမ္ာ့စျာပဲ ေဖား်ပထာ့ပါတယး၈ ဥပမာ စူရာဟးအိခးလာ့ဆျးမြာ အခုလို ဆိုထာ့ပါတယး၈

အခုလို ဆိုထာ့ပါတယး၈ " ေ်ပာေလာံ၇

"ေ်ပာေလာံ၇ အလႅာဟးရြငးကာ့ တစးပါ့တညး့မြ တစးပါတညး့ေသာ အရြငးသာလြ္ငး

်ဖစးသတညး့၈"

(အလးကုရးအာနး- ှှဿ့ ှ)

အလးကုရးအာနး - ှှဿ့ ှ ) ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
အလးကုရးအာနး - ှှဿ့ ှ ) ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 42

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဿ၁၈ ပလပးပယးဖ္ကးမႈသီအုိရီ(မနးစူ့ခးနာစိခး)

အေမ့

၈ မျတးစလငးမးေတျက ပယးဖ္ကးမႈသီအိုရီကို လကးခဵထာ့ၾကတယး၈ ဆိုလိုတာက

ကုရးအာနးရဲံေစာေစာပိုငး့အာယသးေတားတခ္ိဳ႔ကို ေနာကးပိုငး့မြ က္လာတဲံပါဒေတားေတျက

ပယးဖ္ကးလိုကးတယးဆိုၿပီ့ ယဵုၾကညးထာ့ၾကပါတယး၈ ဒါဆိုရငးဒါက အလႅာဟးဘကးက မြာ့သျာ့လို႓

ဒါကိုေနာကးပိုငး့မြ ်ပနးၿပီ့ ်ပငးဆငးယူရတယးဆိုတဲံ သေဘာပါလာ့ခငးဗ္ာ့၈

အေ်ဖ၈

ှ၈ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ေသာ အနကးဖျငးံဆိုခ္ကးဿ ခု၈

က္မး့်မတးကုရးအာနးက ေအာကးပါ အာယသးေတားမြာ အခုလိုေ်ပာထာ့ပါတယး၈

အခုလိုေ်ပာထာ့ပါတယး၈ " ငါအရြငး၌

"ငါအရြငး၌ အဘယးအာယသးေတားတို႓ကိုမြ ငါအရြငးသညးရပးစဲလိုကးမႈကိုေသားလညး့ေကာငး့၇

သို႓တညး့မဟုတးေမံေလ္ာံသျာ့ေအာငးလညး့ေကာငး့ မ်ပဳခဲံၿပီ၈" (အလးကုရးအာနးဿ ့ ှွ၃)

အရဗီေဝါဟာရ အာယသးဆိုၿပီ့ ေဖား်ပထာ့ခ္ကးက "သကးေသလက၏ဏာေတားမ္ာ့"

သုိ႓မဟုတး"ပါဒေတားမ္ာ့"လို႓ဆိုလိုသလို ဗ္ာဒိတးေတားမ္ာ့လို႓လဲ အဓိပၸါယးရပါေသ့တယး၈

ကုရးအာနးရဲံဒီအာယသးေတားကို ကျဲလျဲတဲံ နညး့ႏြစးသျယးနဲ႓ အနကးဖျငးံဆိုလို႓ရပါတယး၈

(က) ပယးဖ္ကးလိုကးၿပီဆိုတဲံ ဗ္ာဒိတးေတားေတျက ကုရးအာနးရဲံ အလ္ငးက က္ေရာကးခဲံတဲံ

ဗ္ာဒိတးေတားေတျပဲ်ဖစးတယး၈ ဥပမာ ေသာငးရသး၇ ဇဗူရးနဲ႓ အငးဂ္ီလးက္မး့ေတျပဲ၈ ဒီေနရာမြာ

ဒီေနရာမြာ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ဒီေနရာမြာ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 43

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အလႅာဟးက အရြငးံအေနနဲ႓ ေရြ့ေရြ့က ဗ္ာဒိတးေတားေတျကို ေမံေလ္ာံေစမြာ မဟုတးၿပီလို႓ ဆိုထာ့

ခ္ကးက "ဒီထကးပိုၿပီ့ ေကာငး့တာေတျ၇ ဒါမြမဟုတးထပးတူညီတာေတျနဲ႓သာ အစာ့ထို့ေတားမူ

လိုကးတယး" လို႓ေ်ပာၾကာ့ထာ့တာက ေသာငးရသး၇ ဇဗူ့ရးနဲ႓အငးဂ္ီ့လးတို႓ေနရာမြာ ကုရးအာနးကို

အစာ့ထို့လိုကးတယးလို႓ရညးၫႊနး့ထာ့တာပဲ ်ဖစးပါတယး၈

() ကၽျႏုးပးတို႓အေနနဲ႓ အထကးပါ ပါဒထဲက အာယသးဆိုတဲံ အရဗီစကာ့လဵု့ကုိက္မး့်မတး

ကုရးအာနးရဲံအာယသးေတားေတျကို ရညးၫႊနး့ထာ့တာသာ်ဖစးၿပီ့ ေရြ့ေရြ့က ဗ္ာဒိတးေတားမ္ာ့ကုိ

ဆိုလိုတာမဟုတးဘူ့လို႓ စဥး့စာ့ေတျ့ဆၾကမယးဆိုရငးလဲ ကုရးအာနးရဲံအာယသးေတားထဲက ဘာကို

မြ အလႅာဟးအရြငးက ရပးစဲခဲံတာမရြိဘဲ ပိုမိုေကာငး့မျနးတာ၇ ဒါမြမဟုတးအလာ့တူတူညီတာနဲ႓

အစာ့ထို့ခဲံတယးလို႓ရညးၫႊနး့ထာ့တာ ်ဖစးပါတယး၈ ဒါက

ကုရးအာနးထဲက တခ္ိဳ႔တခ္ိဳ႔ေသာ

ပါဒေတားတို႓ကိုပဲဆိုလိုတာ်ဖစးတယး၈ ေစာေစာပိုငး့မြာက္ထာ့တာေတျကုိေနာကးပိုငး့မြခ္ေပ့ခဲံတဲံ

ပါဒေတားမ္ာ့နဲ႓အစာ့ထို့လိုကးၿပီလို႓ ဆိုလိုရငး့သာ ်ဖစးပါတယး၈ ကၽျနးေတားက ဖျငးံဆိုခ္ကး ႏြစးမ္ိဳ့

စလဵု့ကို လကးခဵပါတယး၈

မ္ာ့စျာေသာ မျတးစလငးမးေတျနဲ႓ မျတးစလငးမးမဟုတးသူေတျကပါ ဒုတိယဖျငးံဆိုခ္ကး်ဖစးတဲံ

ကုရးအာနးရဲံေစာေစာပိုငး့ က္ထာ့တဲံပါဒေတားေတျကို ရပးစဲလိုကးၿပီ၈ ကေန႓ ကၽျႏုးပးတို႓အတျကး

ၾကာရြညးမမြနးေတာံဘူ့ ဆိုၿပီ့ နာ့လညးမႈလျဲမြာ့ေနခဲံၾကပါတယး၈ ကုရးအာနးရဲံ ေနာကးပိုငး့က္

ပါဒေတားေတျနဲ႓အစာ့ထို့ေပ့လိုကးၿပီဒါမြမဟုတး ပါဒေတားေတျကို ရပးစဲလိုကးၿပီရယးလို႓ သူတို႔က

တလျဲထငးေနခဲံတာေၾကာငးံပါပဲ၈ ဒီအုပးစုဝငးေတျက ဒီပါဒေတားေတျဟာ တစးခုနဲ႓တစးခုလဲဲ

ဆနး႓က္ငးေနတယးဆိုတဲံ အထိေတာငး မြာ့မြာ့ယျငး့ယျငး့ ယဵုၾကညးထာ့ခဲံၾကပါတယး၈

ဒါမ္ိဳ့ ဥပမာ အနညး့ငယးေလာကးကို ဆနး့စစးေဝချဲ ၾကညံးၾကပါစို႓လာ့၈

ၾကညံးၾကပါစို႓လာ့၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ၾကညံးၾကပါစို႓လာ့၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 44

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဿ၈ ကုရးအာနးနဲ႓တူတဲံ စူရာဟး ှွ ပုဒး/ စူရာဟးှ ပုဒးဖနးတီ့်ပၾက

တခ္ိဳ႔ေသာ မိစၧာဝါဒီအာရဗးတို႓က တမနးေတား်မတး(ဆျ)က ကုရးအာနးကိုေရ့သာ့ထာ့

ခဲံတယးဆိုၿပီ့ စျပးစျဲခဲံၾကတယး၈ အလႅာဟးရြငးက ဒီအာယသးေတျကို စူရာဟး"အလးအိစရ" ထဲက

ေအာကးပါ အာယသးနဲ႓ စိနးေခ၍ေတားမူခဲံပါတယး၈

" ေ်ပာေလာံ အကယး၊

"ေ်ပာေလာံ

အကယး၊ လူသာ့အာ့လဵု့ႏြငးံဂ္ငးနးတို႓ပူ့ေပါငး့ၿပီ့ ဤကုရးအာနးကဲံသို႓ေသာ

က္မး့တစးေစာငးကုိ်ပဳစုရနးအာ့ထုတးေစဦ့၇ သူတို႓အခ္ငး့ခ္ငး့ ကူညီၾက၇ေထာကးကူၾက ေစဦ့၇

ယငး့က္မး့ႏြငးံတူရာကို ဖနးတီ့ယူေဆာငးလာႏိုငးၾကမြာ မဟုတးေခ္၈"(အလးကုရးအာနး- ှ၄ ့ ၅၅)

ဒီေနာကးပိုငး့ စူရာဟးအလးဟူ့ဒးရဲံ ေအာကးပါ အာယသးမြာက္ေတာံ ပိုၿပီ့ လျယးကူလြတဲံ

စိနးေခ၍ခ္ကးေလ့ကို လုပးထာ့ပါတယး၈

လုပးထာ့ပါတယး၈ "

" သို႓တညး့မဟုတးသူတို႓က သူက ယငး့က္မး့စာကို ေရ့ခဲံတာပါဟု ဆိုခဲံၾကလြ္ငးေ်ပာေလာံ၇

ယငး့က္မး့ႏြငးံတူေသာ စူရာဟးှွ ပုဒးေရ့ၿပီ့ ယူခဲံဟုဆိုေလ၇ အသငးတို႓သာ အမြနးကို ဆိုၾကေသား

အလႅာဟးမြအပ အခ္ငး့တို႓ႀကိဳကးရာ အဘယးကူညီသူကိုမဆို ေခ၍ယူၾကကုနး၈"

(အလးကုရးအာနး- ှှ ့ ှ၀)

( အလးကုရးအာနး - ှှ ့ ှ၀ ) MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
( အလးကုရးအာနး - ှှ ့ ှ၀ ) MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 45

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

စူရာဟးယူႏျတး()လာ ေအာကးပါ အာယသးေတားမြာက္ေတာံ ထိုထကးထိုထကးပိုၿပီ့

လျယးေန ပါေသ့တယး၈

လျယးေန ပါေသ့တယး၈ "

"သို႓တညး့မဟုတးသူတို႓က ယငး့ကို သူက ေရ့ခဲံတာပါဟု ဆိုလာပါမူေ်ပာေလာံ၇ ယငး့ႏြငးံ

တူေသာ စူရာဟးတစးပုဒးကိုေရ့ခဲံၾက၇ အသငးတို႓က အမြနးကိုဆိုခဲံလြ္ငးမူ(အသငးတို႓၌အကူအ်ဖစး)

အလႅာဟးမြလျဲလြ္ငးအသငးတို႓ ဘယးသူ႔ကိုမဆို ေခ၍ဆိုၾကကုနး၈" (အလးကုရးအာနး- ှွ ့ ၀၅)

ေနာကးဆဵု့အေနနဲ႓ စူရာဟးဘကရာဟးမြာက္ေတာံ အလႅာဟးအရြငးက ဒီထကးပိုၿပီ့ လျယးမြ

လျယးတဲံ စိနးေခ၍ခ္ကးကို ေရြ႔ဆကးထာ့ပါေသ့တယး၈

ေရြ႔ဆကးထာ့ပါေသ့တယး၈ " ထို႓အ်ပငးအကယး၊
ေရြ႔ဆကးထာ့ပါေသ့တယး၈ " ထို႓အ်ပငးအကယး၊

" ထို႓အ်ပငးအကယး၊ ငါအရြငးက ငါ၌ နာခဵေတားထဵ အခ္ိနးနြငးံအလိုကးခ္ေပ့ခဲံရာအေပ၍

သဵသယပျာ့ေနၾကပါမူယငး့ႏြငးံတူညီေသာ စူရာဟးတစးပုဒးကို ေရ့သီၾကညံးၾကကုနး၈ အသငးတို႓၌

(သဵသယက) မြနးကနးေနပါမူအလႅာဟးမြအပ အသငးတို႓မြာ (တစးစဵုတစးရာရာေသာ ) အသငးတို႓၌

သကးေသမ္ာ့ သို႓မဟုတးကူညီမညးံသူတို႓ကို ဆငးံေခ၍ပါေလ၈

ဆငးံေခ၍ပါေလ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
ဆငးံေခ၍ပါေလ၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 46

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

အကယး၊ အသငးတို႓ မလုပးႏိုငးၾကမူက္ိနး့ေသ လုပးႏိုငးစရာလညး့ မရြိေလရကာ့

ယဵုၾကညးခ္ကးကို ်ငငး့ပယးသူတို႓အဖို႓ အရနးသငးံ်ပဳထာ့ေသာ ယငး့၌ေလာငးစာသညးကာ့ လူႏြငးံ

ေက္ာကးတဵု့မ္ာ့်ဖစးမညးံငရဲမီ့ကုိ ေၾကာကးၾကကုနးေလာံ၈"(အလးကုရးအာနး- ဿ ့ ဿ၀- ဿ၁)

ဒီလိုနဲ႓ စိနးေခ၍မႈကုိ တစးထစး၇တစးထစး အလႅာဟးက ေလြ္ာံေလြ္ာံေပ့လာခဲံတယး၈

ကုရးအာနးရဲံအာယသးေတားမ္ာ့ကို အဆငးံဆငးံ ၾကညံးလိုကးရငးပထမမြာ ကုရးအာနးနဲ႓တူတဲံက္မး့

တစးေစာငးကို တူေအာငးေရ့ခဲံၾကလို႓ သူတို႓တေတျကုိ စိနးေခ၍ထာ့ခဲံတယး၈ အဲဒီေနာကးမြာ

ကုရးအာနးနဲ႓တူတဲံ စူရာဟးှွ ပုဒးပဲေရ့ၾကညးံ ၾကညးစမး့လို႓စိနးေခ၍လိုကး်ပနးပါတယး၈ အဲဒီေနာကး

စူရာဟးှပုဒးတဲံ၈ အဆဵု့မြာဆို ကုရးအာနးရဲံစူရာဟးမ္ာ့ ( မငး့မးမိစးလိဟီ)နဲ႓တူတဲံ စူရာဟးေလ့

တစးပုဒးပဲ ေရ့လာၾကဖို႓ကို စကာ့ကုနးစိနးေခ၍လိုကးတယး၈ ဒီေတာံေနာကးဆဵု့မြက္လာတဲံ စူရာဟး

ဘကရာဟးက႑ () ရဲံပါဒ (ဿ၀) နဲ႓(ဿ၁) တို႓ဟာ ေရြ့ပိုငး့တုနး့က ပါဒေတျနဲ႓သျာ့ၿပီ့ ဝိေရာဓိ်ဖစး

ေနတယးလို႔ ေ်ပာလို႓မရပါဘူ့ ခငးဗ္ာ့၈ အဓိပၸါယးခ္ငး့ ဘယးလိုမြမတူတဲံဒါမြမဟုတးတစးထပးတညး့

သေဘာမရြိတဲံ အရာႏြစးမ္ိဳ့ကိုသာ ဝိေရာထိ်ဖစးေနတယးလို႓ ဆိုႏိုငးတာေလ၈

ကုရးအာနးရဲံေစာေစာပိုငး့က္တဲံအာယသးေတားေတျထဲမြာ ဆိုလိုတာက ရပးစဲလိုကးၿပီဆိုတဲံ

ပါဒေတားေတျကလဲ အလႅာဟးရဲံစကာ့အ်ဖစး

အခုထိရြိဆဲပဲ၈ ဒီအထဲမြာပါရြိေနတဲံ သတငး့

အခ္ကးအလကးကလဲပဲ အခုထိဒီေန႓အထိမြနးေနဆဲပဲေလ၈ ဥပမာ ေ်ပာရရငးကုရးအာနးနဲ႓တူတဲံ

က္မး့တစးေစာငးကိုေရ့ခဲံဆိုတဲံ စိနးေခ၍ခ္ကးကလဲ ဒီေန႓အထိအသကးဝငးေနဆဲပဲ၈ အလာ့တူပဲ

ကုရးအာနးနဲ႓တစးထပးတညး့တူတဲံစူရဟး ှွ ပုဒး၇ ဒါမြမဟုတးစူရာဟး() ပုဒးကုိတူေအာငး

ေရ့ခဲံၾကဆိုတဲံစိနးေခ၍ခ္ကးကလဲ ကုရးအာနးနဲ႓ လဵု့ဝ တူညီတဲံစူရာဟးတစးပုဒးကိုပဲ ေရ့ခဲံစမး့ပါ၈

ေနာကးဆဵု့စိနးေခ၍ခ္ကးကေရာ မြနးတုနး့၇မြနးေနဆဲပဲ၈ ေစာေစာပိုငး့က စိနးေခ၍ထာ့ခ္ကး

ေတျနဲ႓ ဘာဝိေရာဓိမြ မရြိဘဲေလ၈ ကုရးအာနးက စိနးေခ၍ခဲံသမြ္ထဲမြာ ဒါကေတာံ အလျယးဆဵု့မြ

အလျယးဆဵု့ပဲေလ၈ ေနာကးဆဵု့ပိတး စိနးေခ၍ခ္ကးကိုေတာငးမြ မလုပးႏိုငးခဲံရငးမလုပးႏိုငးခဲံၾကဘူ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 47

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဆိုေတာံ ဒီထကးပိုလို႓ခကးခဲတဲံတ်ခာ့စိနးေခ၍ခ္ကးသဵု့ခုကို လုပး်ပႏိုငးဖို႓ဆိုတာက ပိုလို႓ေတာငးမြ

မ်ဖစးႏိုငးလြပဵုကို ်ပေနတာပဲေလ၈

ဆိုပါစို႓ဗ္ာ၈ကၽျနးေတားက ထဵုထိုငး့လြတဲံဥာဏးရညးလဵု့ဝနိမးံတဲံလူတစးေယာကးအေၾကာငး့ကို

ေ်ပာခဲံတယးထာ့၈ အဲဒီလူက ှွ တနး့ကုိဘယးလိုမြ ေအာငးႏိုငးမြာမဟုတးဘူ့ ဆိုပါေတာံ၈

ေနာကးပိုငး့မြာ က္ဳပးက

ဒီလူကေတာံ၂ တနး့ေတာငးေအာငးမြာ မဟုတးဘူ့လို႓ေ်ပာမယး၈ ေရြ႔

ဆကးၿပီ့ေတာံ ဒီလူက ပထမတနး့ေတာငး ေအာငးမြာမဟုတးဘူ့လို႓ ထပးၿပီ့ေ်ပာမယး၈ ေနာကးဆဵု့

စကာ့ကုနး ဒီလူက အငးမတနးမြထဵုထိုငး့တဲံသူမို႓ မူႀကိဳတနး့ေတာငးဘယးေတာံမြ ေအာငးမြာမဟုတး

ဘူ့လို႓ေ်ပာမယးထာ့ပါေတာံ၈ ေက္ာငး့စေနမြသာ မူႀကိဳတနး့ကို ေအာငးမြာေပါံ၈ ကၽျနးေတားေ်ပာေန

တာက ဒီလူက သိပးၿပီ့ထဵုထိုငး့တယး၈ မူႀကိဳတနး့ေတာငးေအာငးမယးံကိနး့ မရြိဘူ့လို႓ ဆိုမယး၈

ကၽျနးေတားေ်ပာခဲံတဲံ စကာ့ေလ့ချနး့က တစးခုနဲ႓တစးခု ဆနး႓က္ငးမေနပါဘူ့၈ ဒါေပမဲံဒီလူကေတာံ

မူႀကိဳေတာငးမြ ေအာငးမြာမဟုတးဘူ့ဆိုတဲံ ေနာကးဆဵု့ေ်ပာခဲံတဲံစကာ့က ဒီလူရဲံဥာဏးရညးကို

စကာ့ကုနးေ်ပာလိုကးတာပဲ၈ လူတစးဦ့ဟာ မူႀကိဳေတာငးမြ ေအာငးမြာမဟုတးဘူ့ဆိုရငးေတာံ

ပထမတနး့တို႓၇ ငါ့တနး့တို႓ ေအာငးဖို႓ဆုိတာ အေဝ့ႀကီ့ပဲ၈ ှွ တနး့ေအာငးဖို႓ဆိုတာကေတာံ ပိုလို႓

မ်ဖစးႏိုငးေသ့တယး၈

မ်ဖစးႏိုငးေသ့တယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မ်ဖစးႏိုငးေသ့တယး၈ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 48

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

၀၈ မူ့ယစးေသစာမ္ာ့ကို တ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့ ပိတးပငးမ

ဒီလို အာယသးေတျနဲ႓ပတးသကးတဲံ တ်ခာ့ဥပမာတစးခုကေတာံ မူ့ယစးေသစာကို တ်ဖညး့

်ဖညး့ခ္ငး့ ပိတးပငးမႈနဲ႓ပတးသကးပါတယး၈ ကုရးအာနးရဲံဗ္ာဒိတးေတားက မူ့ယစးေသစာနဲ႓ပတးသကးတဲံ

စူရာဟးဘကရာဟးထဲက ေအာကးပါ အာယသးေတားပဲ ်ဖစးပါတယး၈

်ဖစးပါတယး၈ " သူတို႓က

" သူတို႓က မူ့ယစးေသစာႏြငးံ ပတးသကး၊လညး့ေကာငး့၇ ေလာငး့ကစာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊

လညး့ေကာငး့ အသငးံထဵ ေမ့်မနး့လာခဲံၾကသညး၈ ယငး့ ႏြစးမ္ိဳ့စလဵု့ပငးအ်ပစးႀကီ့ေလ့လြေခ္၌၈

လူတို႓အတျကးအက္ိဳ့ေက့္ဇူ့ အတနးရြိ၌၈ သို႓ေသားအက္ိဳ့ထကးအဆို့က ပိုၿပီ့မ္ာ့ေခ္၌ ဟု

ဆိုေလာံ၈" (အလးကုရးအာနး- ဿ ့ ဿှ၆)

မူ့ယစးေသစာႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ေနာကးအာယသးေတားကေတာံစူရဟးနီစာအး

ထဲက ေအာကးပါ အာယသးပဲ်ဖစးပါတယး၈

အာယသးပဲ်ဖစးပါတယး၈ " အို ယဵုၾကညးသူတို႓၇

"အို

ယဵုၾကညးသူတို႓၇

အသငးတို႓ေ်ပာဆိုသမြ္ ကို နာ့မလညးမသဲကျဲသေရျ႔ မူ့ယစး

ေနစဥးကာလတျငးဆျလာ့သး၌အပါ့သို႓မခ္ဥး့ကပးၾကေလႏြငးံ၈" (အလးကုရးအာနး- ၁ ့ ၁၀)

အရကးေသစာနဲ႓ပတးသကးၿပီ့ ေနာကးဆဵု့ အာယသးေတားက စူရာဟး မာအိဒဟးထဲက

စူရာဟး မာအိဒဟးထဲက MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
စူရာဟး မာအိဒဟးထဲက MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 49

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ေအာကးပါ အာယသးပဲ ်ဖစးပါတယး၈

အာယသးပဲ ်ဖစးပါတယး၈ " အို ယဵုၾကညးသူတို႓ ၇

"အို

ယဵုၾကညးသူတို႓

၇ မူ့ယစးေသစာသညးလညး့ေကာငး့ ၇ ေလာငး့ကစာ့သညး

လညး့ေကာငး့၇ ေက္ာကးတဵု့မ္ာ့ကုိအဓိ႒ာနး်ခငး့သညးလညး့ေကာငး့၇ ်မႇာ့တဵ်ဖငးံအတိတးေကာကး

်ခငး့သညးလညး့ေကာငး့ ရြိဳငးတျာနး၌ ဆို့ယုတးလြေသာလုပးရပးမ္ာ့ပငးၿဖစး၌၈ ယငး့သို႓ေသာ

(ဆို့ညစးေသာ အရာတို႓ကို) ေရြာငးၾကဥးၾကကုနး၈ သုိ႓မြသာလြ္ငးအသငးတို႓သညးေအာငး်မငးၾက

ေပမညး၈" (အလးကုရးအာနး- ၂ ့ ၆ွ)

ကုရးအာနးတစးအုပးလဵု့ကုိႏြစးေပါငး့ ႏြစးဆယံးႏြစးႏြစးချဲေက္ားအတျငး့မြာ ပို႓ခ္ေပ့တယး၈

လူ႔အဖျဲ႔အစညး့ေတျအတျငး့မြ မ္ာ့စျာေသာ ေတားလြနး၇်ပဳ်ပငး၇ေ်ပာငး့လဲမႈေတျကုိတ်ဖညး့်ဖညး့

ခ္ငး့ပဲ ်ပဳလုပးေပ့ေလံရြိၾကပါတယး၈ ဒါမြသာ ဥပေဒအသစးေတျကို လူေတျ လကးခဵလာဖို႓အတျကး

လျယးကူသျာ့်မဲ်ဖစးတယး၈ လူ႔အဖျဲ႔အစညး့အတျငး့မြာ ၾကမး့ၾကမး့တမး့တမး့ အေ်ပာငး့အလဲ

တစးရပးကို လုပးခဲံရငးအ်မဲတမး့ပဲ ပုနးကနးမႈေတျနဲ႓မငး့မဲံစရိုကးေတျ ေပ၍တတးတယး၈

မူ့ယစးေသစာကို တာ့်မစးခ္ကးအဆငးံသဵု့ဆငးံနဲ႓ ထုတး်ပနးပို႓ခ္ခဲံတာ ်ဖစးတယး၈ ပထမဆဵု့

ဗ္ာဒိတးေတားက မူ့ယစးေသစာမြာ ႀကီ့ေလ့တဲံအ်ပစးရြိေၾကာငး့၇ ေကာငး့က္ိဳ့က နညး့ေၾကာငး့ ၇

အေကာငး့ထကးအဆို့က ပိုၿပီ့မ္ာ့ေၾကာငး့ကို ဆိုထာ့ပါတယး၈ ေနာကးက္လာတဲံ ဗ္ာဒိတးေတားက

က္ေတာံ မူ့ယစးေနတဲံအခ္ိနးမ္ိဳ့မြာ ဝတး်ပဳမႈကို တာ့်မစးထာ့ၿပီ့ မျတးစလငးမးေတျက တစးေန႓

ငါ့ႀကိမးဝတး်ပဳရတာေၾကာငးံ ေန႓ဘကးမြာအရကးေသစာကုိမေသာကးဖုိ႓ ရညးညႊနး့ထာ့တာ်ဖစးတယး၈

ဒီအာယသးေတားက ညဘကးမြာေတာံဝတးမ်ပဳရတာေၾကာငးံေသာကးရငးေတာငးညဘကးမြာပဲ

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 50

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ေသာကးလို႓ချငးံ်ပဳထာ့ပဵုမ္ိဳ့ရပါတယး၈ ဒါက ေသာကးေကာငး့ ေသာကးမယး၈ ဒါမြမဟုတး

မေသာကးပဲလဲ ရြိမယး၈ ကုရးအာနးက ဒါကုိဘာထငး်မငးခ္ကးမြ မေပ့ထာ့ပါဘူ့၈ တစးကယးလို႓

ဒီပါဒမြာသာ ဝတးမ်ပဳတဲံအခ္ိနးမြာဆို ေသာကးလို႓ရတယးဆိုၿပီ့ ချငးံ်ပဳထာ့ခဲံမယးဆိုရငးေတာံ

ဒီေနရာမြာ ဝိေရာဓိတစးရပးေပ၍လာပါၿပီ၈ အလႅာဟးအရြငးက စကာ့လဵု့ကုိေတားသငးံမြနးကနးစျာပဲ

ကျကးတိပညာသာ့ပါပါ သဵု့စျဲထာ့ပါတယး၈

ေနာကးဆဵု့မြာ ဘယးအခ္ိနးပဲမဆို မူ့ယစးေသစာကုိလဵု့ဝ ပိတးပငးလိုကးေၾကာငး့ကုိေတာံ

စူရာဟးမာအိဒဟးက႑၂ ပါဒ၆ွ မြာ ထုတး်ပနးထာ့ခဲံပါတယး၈ ဒါက ပါဒသဵု့ခုစလဵု့ဟာ

တစးခုနဲ႓တစးခု ဝိေရာဓိမ်ဖစးဘူ့ဆိုတာကုိရြငး့လငး့စျာ ရညးညႊနး့ထာ့ပါတယး၈

ဝိေရာဓိသာ်ဖစးေနမယးဆိုရငးကေတာံ ဒီပါဒသဵု့ခုကို တစးခ္ိနးတညး့ တစးၿပိဳငးတညး့မြာ

လိုကးနာဖို႓ဆိုတာက မ်ဖစးႏိုငးေတာံပါဘူ့၈ မျတးစလငးမးတစးဦ့အဖို႓ ကုရးအာနးရဲံ အာယသးတိုငး့ကိုပဲ

လိုကးနာသျာ့ၾကရမြာ်ဖစးတာေၾကာငးံေနာကးဆဵု့က္ အာယသး်ဖစးတဲံ စူရာဟးမာအိဒဟး(၂ ့ ၆ွ)ကို

လိုကးနာလိုကးတာနဲ႓ သူဟာ ေရြ႔ကပါဒေတားႏြစးခုကိုပါ တစးၿပိဳငးနကးတညး့ လုိကးနာလိုကးရာကို

ေရာကးသျာ့ပါၿပီ၈

ဆိုပါစို႓ဗ္ာ၈ ကၽျနးေတားက ေလာံစးအိနးဂ္လိစးမြာ မေနဖူ့ဘူ့လို႓ဆိုမယး၈ ေနာကးပိုငး့မြာ

ကၽျနးေတားက ကာလီဖို့နီ့ယာ့မြာမေနဖူ့ဘူ့လို႓ေ်ပာမယး၈ ေနာကးဆဵု့မြာ ကၽျနးေတားက အေမရိကနး

်ပညးေထာငးစုမြာ မေနဖူ့ဘူ့လို႓ေ်ပာမယးထာ့ပါေတာံ၈ ဒါေၾကာငးံ ဒီစကာ့သဵု့ချနး့က တစးခုနဲ႓တစးခု

ဝိေရာဓိၿဖစးဆနး႓က္ငးေနတဲံသေဘာ မရြိပါဘူ့၈ စကာ့တစးခုခ္ငး့က သူ႔အလ္ငးကေ်ပာခဲံတဲံစကာ့

နဲ႓ပတးသကးၿပီ့ ပိုရြငး့သျာ့ေစပါတယး၈ဒီေတာံကၽျနးေတားအေမရိကနး်ပညးေထာငးစုမြာမေနဖူ့ဘူ့လို႓

ေ်ပာၾကာ့လိုကးတာဟာ ကာလီဖို့နီ့ယာ့မြာလဲ မေနဖူ့ဘူ့၈ နယူ့ေယာကးမြာလဲ မေနဖူ့ဘူ့ဆိုတာ

ကိုပိုလို႓ေတာငးရြငး့သျာ့ေစခဲံပါတယး၈ အလာ့တူပဲ မူ့ယစးေသစာမြီဝဲ်ခငး့ကုိလဵု့ဝပိတးပငးလုိကးတာ

ဟာလဲ မူ့ေနတဲံအေ်ခအေနမ္ိဳ့မြာ ဝတးမ်ပဳရဘူ့လို႓ ပိတးပငးရာ ေရာကးသလိုပဲ၈ မူ့ယစးေသစာက

မူ့ယစးေသစာက MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
မူ့ယစးေသစာက MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 51

- () (

- ( ၂ ) ( )

)

- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )
- ( ၂ ) ( )

ဆို့က္ိဳ့မ္ာ့တယး၇ လူေတျအတျကးေကာငး့က္ိဳ့နညး့နညး့ေတာံရြိရဲံ၇ ဒါေပမယးံ ေကာငး့က္ိဳ့ထကး

ဆို့က္ိဳ့က ပိုမ္ာ့တယးဆိုတဲံ အခ္ကးမြာလညး့ သျာ့မြနးေနတာပါပဲ၈

၁၈ ကုရးအာနးထဲမြာ ဘာဝိေရာဓိမြ မပါရြိပါ၈

ပယးဖ္ကး်ခငး့သီအိုရီေၾကာငးံ ကုရးအာနးထဲမြာ ဝိေရာဓိရြိေနရတယးလို႓ မဆိုလိုပါဘူ့၈

ကုရးအာနးထဲက ပါဒေတားအာ့လဵု့ကုိတစးၿပိဳငးနကးထဲ တစးခ္ိနးထဲမြာပဲ လိုကးနာသျာ့ႏိုငးလို႓ပဲ

်ဖစးပါတယး၈

ကုရးအာနးထဲမြာ ဝိေရာဓိပါေနရငးေတာံဒါက အလႅာဟးရဲံစကာ့ မဟုတးႏိုငးေတာံပါဘူ့၈

မဟုတးႏိုငးေတာံပါဘူ့၈ " သူတို႓က

" သူတို႓က ကုရးအာနးကို (အေသအခ္ာ) စဥး့စာ့သဵု့သပးမႈမ်ပဳၾကၿပီေလာ၈ ယငး့က

အလႅာဟးမြအပ အ်ခာ့ကသာ ပို႓ခ္ေပ့ရာဆိုပါမူ အမြနးပငးသူတို႓သညးဤက္မး့တျငးေရြ႔ေနာကး

မညီခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ဝိေရာဓိမ္ာ့စျာကို အမြနးပငးေတျ႔ရြိၾကရအဵံ၈" (အလးကုရးအာနး- ၁ ့ ၅ဿ)

( အလးကုရးအာနး - ၁ ့ ၅ဿ ) ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့
( အလးကုရးအာနး - ၁ ့ ၅ဿ ) ♦ MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့

MMSY မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ စာရိုကး်ခငး့ကို စုေပါငး့ေဆာငးရျကးသညး၈ www.mmsy.org

Page - 52

- () (

- ( ၂ ) ( )

)