You are on page 1of 16

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ZA MATEMATIKU

1. SVRHA I CILJ PREDMETA stjecanje temeljnih matematikih znanja nunih za nastavak daljnje izobrazbe praenje suvremenog drutveno-gospodarskog i znanstveno-tehnolokog razvitka i budue djelatnosti razvijanje logikog miljenja i zakljuivanja, matematike intuicije, mate i stvaralatva stjecanje navika i umijea, sustavnosti, ustrajnosti, preciznosti i postupnosti primjerice usvajanje metode matematikog miljenja koje se oituje u preciznom tumaenju pojmova, logikom zakljuivanju i algoritamskom rjeavanju problema sjecanje sposobnosti matematikog oblikovanja i predoavanja problema na znakovima i jeziku matematike razvijanje sposobnosti uenika za samostalno koritenje strune literature

2. PROGRAMSKI SADRAJI NASTAVNI PREDMET: Matematika RAZRED: prvi (1.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: tri (3)/sto pet (105) ZADAE svladavanje osnovnih znanja vezanih uz stvarne brojeve u strukturalnom smislu, strogo razlikovanje svojstva skupova prirodnih, cijelih, racionalnih i iracionalnih brojeva svladavanje raunskih radnji s realnim brojevima do razine vjetine rjeavanje linearnih jednadbi, nejednadbi i problema prvoga stupnja snalaenje u koordinatnom sustavu uenje interpretacije grafikoga prikaza linearne funkcije svladavanje vjetine zbrajanja, oduzimanja, mnoenja i dijeljenja polinoma i racionalnih funkcija uenje pojmova i odnosa vezanih uz sukladnost, krunicu, krug i pravilne poligone

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Realni brojevi Potencije i algebarski izrazi Ureaj u skupu realnih brojeva Koordinatni sustav u ravnini Linearna funkcija. Sustavi jednadbi Geometrija u ravni. Sukladnost. Vektori Krunica i krug. Pravilni poligoni

BROJ SATI 4 26 15 8 15 19 15

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Realni brojevi

PROGRAMSKI SADRAJI Skupovi brojeva 2

Potencije i algebarski izrazi

Zakonitosti u skupu R Potencije s cjelobrojnim eksponentom Pojam polinoma Potencije binoma Rastavljanje polinoma na faktore Algebarski razlomci Linearne jednadbe Problemi prvoga stupnja Svojstva ureaja Apsolutna vrijednost realnog broja Linearne nejednadbe Jednadbe i nejednadbe s apsolutnom vrijednou Graf linearne funkcije Sjecite dvaju pravaca Sustav linearnih jednadbi Koordinatni sustav u ravnini Udaljenost toaka u ravnini Polovite duine

Ureaj u skupu R

Linerana funkcija. Sustavi jednadbi

Koordinatni sustav u ravnini

Graf funkcije f(x) = x Geometrija u ravnini. Sukladnost. Vektori Osnovni pojmovi u geometriji Sukladnost trokuta, trokut, etverokut Povrine likova u ravnini Karakteristine toke trokuta Talesov teorem Osnovne konstrukcije Vektori u ravnini Krunica, krug i njihovi dijelovi Krunica i krug. Pravilni poligoni Obodni i sredinji kut Tangenta na krunicu Tetivni i tangencijalni etverokut Pravilni mnogokuti Literatura 3

1. Daki, B. i Elezovi, N.: Matematika 1 (1. i 2. dio), Element, Zagreb, 2008. 2. Pavkovi, V.: Zbirka zadataka, kolska knjiga, Zagreb, 1995. 3. Ali, M., Smajlovi, L.: Matematika za 1. razred gimnazije, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2006. 4. Hodi, A.: Matematika za 1. razred srednjih kola, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2001. 5. Huski, A.: Udbenik i zbirka zadataka za 1. razred, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2004.

NASTAVNI PREDMET: Matematika RAZRED: drugi (2.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: tri (3)/sto pet (105) ZADAE

ovladavanje pojmom slinosti uenje operacija s korijenima i potencija s racionalnim eksponentima ovladavanje raunskim operacijama u skupu sloenih brojeva i umijeem rjeavanja kvadratne jednadbe i problema drugoga stupnja uenje rjeavanja iraconalnih jednadbi i nejednadbi kao i svojstva eksponencijalne funkcije i shvaanje njezine veze s logaritamskom funkcijom uenje rjeavanja eksponencijalne i logaritamske jednadbe i nejednadbe ovladavanje trigonometrijom pravokutnoga trokuta i primjenom u zadatcima iz planimetrije

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Slinost Korijeni i potencije Skup sloenih brojeva Kvadratna jednadba Polinom drugoga stupnja i njegov graf Iracionalne jednadbe i nejednadbe Eksponencijalne i logaritamske funkcije, jednadbe i nejednadbe Trigonometrija pravokutnoga trokuta

BROJ SATI 8 14 8 12 20 6 25 12

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Slinost

PROGRMASKI SADRAJI Pouci o slinosti trokuta Primjena slinosti na pravokutni trokut Pitagorin pouak Operacije s korijenima Potencije s racionalnim eksponentom Pojam sloenog broja Operacije u skupu C 5

Korijeni i potencije Skup sloenih brojeva

Kvadratna jednadba

Kompleksna ravnina Rjeavanje kvadratne jednadbe Diskriminanta kvadratne jednadbe Vietove formule Jednadbe viega reda: bikvadratne, kubne, Graf kvadratne funkcije Kvadratne nejednadbe Presjek pravca i parabole Pojam i rjeavanje iracionalne jednadbe Iracionalne nejednadbe Eksponencijalne i logaritamske funkcije Eksponencijalne i logaritamske jednadbe i nejednadbe Definicija trigonometrijskih funkcija iljastoga kuta Raunanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija Primjena u planimetriji

Polinom drugoga stupnja i njegov graf

Iracionalne jednadbe i nejednadbe Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Trigonometrija pravokutnog trokuta

Literatura 1. Daki, B., Elezovi, N.: Matematika 2 (1. i 2. dio), Element, Zagreb, 2008. 2. Huski, A.: Matematika za 2. razred srednjih kola, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2001. 3. Huski, A.: Zbirka zadataka iz matematike za 2 razred, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2004. NASTAVNI PREDMET: Matematika RAZRED: trei (3.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: tri (3)/sto pet (105) ZADAE uenje definiranja trigonometrijske funkcije kao stvarne funkcije koristei brojevnu krunicu te prouavanje svojstva tih funkcija na osnovi njihovih grafova i primjena u rjeavanju trigonometrijskih zadaa ovladavanje sposobnou rjeavanja planimetrijskih i stereometrijskih zadataka primjenjujui svojstva trigonometrijskih funkcija kuta te sinusnih i kosinusnih pouaka 6

ovladavanje umijeem rjeavanja trigonometrijskih jednadbi stjecanje osnovnih znanja iz vektorske algebre i uoavanje mogunosti i snage vektorske metode u geometrijskim zadatcima i problemima rjeavanje osnovnih zadataka o pravcu definiranje i crtanje krivulje drugoga reda

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Trigonometrijske funkcije Trigonometrijski identiteti Grafovi trigonometrijskih funkcija Trigonometrijske jednadbe i nejednadbe Primjena trigonometrije Vektori Pravac Krivulje drugoga reda

BROJ SATI 13 8 7 12 10 12 13 30

PROGRAMSKE CJELINE I PROGRMASKI SADRAJI TEME Trigonometrijske funkcije Orijentirani kut, trigonometrijska krunica Definicija trigonometrijskih funkcija na krunici Osobine trigonometrijskih funkcija Svoenje trigonometrijskih funkcija na prvi kvadrant Trigonometrijski identiteti Osnovni trigonometrijski identiteti Adicijske teoreme Trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta Trigonometrijske funkcije polukuta Pretvorba zbroja i razlike trigonometrijskih funkcija u produkt Pretvorba produkta trigonometrijskih funkcija u zbroj (razliku) 7

Grafovi trigonometrijskih funkcija Crtanje i ispitivanje funkcija oblika y = sin x, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, y = Asin(x+), y = Acos(x+) Trigonometrijske jednadbe i nejednadbe Inverzne trigonometrijske funkcije Osnovne trigonometrijske jednadbe Trigonometrijske jednadbe koje se svode na kvadratne Ostale trigonometrijske jednadbe Osnovne trigonometrijske nejednadbe Primjena trigonometrije Sustavi trigonometrijskih jednadbi i nejednadbi Sinusni pouak Kosinusni pouak Vektori Primjena trigonometrije u planimetriji Osnovni pojmovi i operacije s vektorima Linearna kombinacija vektora Koordinatni sustav u prostoru Razlaganje vektora po komponentama Operacije s vektorima zadanim koordinatama Pravac Skalarni, vektorski i mjeoviti produkt dva vektora Uvod u analitiku geometriju Podjela duine u danom omjeru Povrina trokuta i koordinate teita Oblici jednadbe pravca Krivulje drugog reda Meusobni odnos dva pravca Jednadba krunice Meusobni odnos pravca i krunice Jednadba elipse Meusobni odnos pravca i elipse Jednadba hiperbole Meusobni odnos pravca i hiperbole Jednadba parabole Meusobni odnos pravca i parabole Meusobni odnos krivulja drugog reda Literatura 8

1. Daki, B., Elezovi, N.: Matematika 3 (1. i 2. dio), Element, Zagreb, 2008. 2. Huski, A.: Zbirka zadataka iz matematike za 3. razred, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2004. 3. Softi, S.: Matematika za 3. razred gimnazije, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 1996.

NASTAVNI PREDMET: Matematika RAZRED: etvrti (4.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: tri (3)/devedeset (90) ZADAE ovladavanje potpunom matematikom indukcijom uenje opega lana u razvoju binoma i njegove primjene uenje formule za opi lan i sumu aritmetikoga i geometrijskog niza odreivanje podruja definicije, nultoke, rasta i pada te crtanje grafa funkcije uenje pravila deriviranja i primijene derivacije na ispitivanje tijeka funkcije uenje pojma integrala i veze integrala i primitivne funkcije uenje tablice integrala i primjena integrale na izraunavanje povrine

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Brojevi Nizovi

BROJ SATI 12 11 9

Funkcije Derivacije Integral i primitivna funkcija Ponavljanje, utvrivanje, pismeni radovi

13 13 9 32

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Brojevi

PROGRAMSKI SADRAJI Matematika indukcija Binomni pouak Skupovi brojeva Trigonometrijski prikaz sloenog broja Potenciranje i korjenovanje sloenih brojeva Pojam i zadavanje niza Aritmetiki nizovi Geometrijski nizovi Limes niza Zadavanje funkcije Podruje definicije funkcije Svojstva funkcija Grafici osnovnih funkcija Slaganje funkcija. Inverzna funkcija Limes funkcije Asimptote funkcija Definicija derivacije Pravila deriviranja Derivacije sloene i inverzne funkcije 10

Nizovi

Funkcije

Derivacije

Derivacije implicitno zadane funkcije Tangenta i normala na graf funkcije Integral i primitivna funkcija Ekstremi i tijek funkcije Primitivna funkcija i neodreeni integral Tablini integrali Metode rjeavanja integrala Odreeni integral Primjena integrala u izraunavanju

Literatura 1. Daki, B., Elezovi, N.: Matematika 4 (1 i 2 dio), Element, Zagreb, 2008. 2. Dumbur, N.: Matematika sa zbirkom zadataka za 4. razred, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 1998. 3. Huski, A.: Zbirka zadataka iz matematike za 4. razred, Svjetlost Publishing, Sarajevo, 2004. 4. Radovi, LJ.: Matematika za 4. razred, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2004.

11

NASTAVNI PREDMET: Matematika (izborna nastava) RAZRED: trei (3.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: jedan (1)/trideset pet (35) ZADAE ovladavanje primjenom definicije apsolutne vrijednosti realnog broja na rjeavanje zadataka s apsolutnim vrijednostima uenje grafova apsolutnih vrijednosti osnovnih funkcija rjeavanje linearnih jednadbi i nejednadbi s apsolutnim vrijednostima upoznavanje meusobnog odnosa toaka, pravca i ravnina u prostoru ovladavanje sposobnou rjeavanja praktinih zadataka u kojima se zahtjeva raspoznavanje razliitih prostornih oblika ovladavanje determinantama treega reda

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Funkcije s apsolutnim vrijednostima Jednadbe i nejednadbe s apsolutnim vrijednostima Poliedri i rotacijska tijela Determinante treega reda

BROJ SATI 5 8 17 5

12

PROGRMASKE CJELINE I TEME Funkcije s apsolutnim vrijednostima Jednadbe s apsolutnim vrijednostima Poliedri i rotacijska tijela

PROGRMASKI SADRAJI Primjena na linearne, kvadratne, logaritamske i trigonometrijske funkcije Primjena na linearne, kvadratne, logaritamske i trigonometrijske jednadbe i nejednadbe Prizma, piramida, valjak, stoac, kugla, sfera i rotacijska tijela Metode raunanja determinanti Rjeavanje determinanti sustava jednadbi pomou

Determinante treega reda

Literatura 1. 2. Svi udbenici koji su navedeni za prva tri razreda redovite nastave. Daki, B., Elezovi, N.: Metmatika 3, dodatak za trei razred prirodoslovnomatematike gimnazije, Element, Zagreb, 2009.

13

NASTAVNI PREDMET: Matematika (izborna nastava) RAZRED: etvrti (4.) TJEDNI/GODINJI FOND SATI: dva (2)/ezdeset (60) ZADAE upoznavanje elemenata kombinatorike i ovladavanje izradbom zadataka iz te oblasti usvajanje pojma matrice i primjena matrica na rjeavanje zadataka iz te oblasti utvrivanje i produbljivanje ve steenoga znanja kako bi se uenici to bolje pripremili za maturu i polaganje prijemnih ispita

PROGRAMSKE CJELINE I TEME Kombinatorika Matrice Priprema za maturu i prijemne ispite

BROJ SATI 15 15 30

14

PROGRMSKE CJELINE I TEME Kombinatorika

PROGRAMSKI SADRAJI Permutacije Varijacije Kombinacije Pojam matrica Vrste matrice Operacije s matricama Inverzna matrica Primjena matrica na rjeavanje sustava jednadbi Algebarski izrazi Potencije i korijeni Sloeni brojevi Linearna funkcija, jednadbe i nejednadbe Kvadratna funkcija, jednadbe i nejednadbe Eksponencijalna funkcija, jednadbe i nejednadbe Logaritamska funkcija, jednadbe i nejednadbe Iracionalne jednadbe i nejednadbe Sustavi jednadbi i nejednadbi Planimetrija i stereometrija Trigonometrija Analitika geometrija

Matrice

Priprema za maturu i prijemne ispite

Literatura:

15

1. Daki, B., Elezovi, N.: Metematika 3, dodatak za trei razred prirodoslovno-matematike gimnazije, Element, Zagreb, 2009. 2. Materijali s maturalnih i prijemnih ispita. 3. Svi udbenici koji su navedeni za sva etiri razreda redovite nastave.

3.

KADROVSKI UVJETI 1. Profesor/profesorica matematike 2. Profesor/profesorica matematike i fizike 3. Profesor/profesorica matematike i informatike

16