You are on page 1of 4

Velika skripta

1.Indikatori promena u obrazovanju i njihova klasifikacija 2.Odredjenje pojma multikulturalnost 3.Multikulturalno obrazovanje 4.Dimenzije multikulturalnog obrazovanja po Banksu 5.Pristupi reformi kurikuluma po Banksu 6.Zablude o multikulturalnom obrazovanju 7.*Opti principi vaspitanja prihvatljiva podela- (R.Grandid) 8.*Metode vaspitanja pojam i podela metoda- + ( dodatna podela metoda na jo jednoj manjoj skripti) 9.*Metoda ubedjivanja i uveravanja 10.*Metoda vebanja i navikavanja 11.*Metoda podsticanja 12.*Metoda spreavanja 13.Ciljevi obrazovanja ( do konstituenata vrednosti obrazovanog oveka) 14.Konstituenti vrednosti obrazovnih ciljeva ( bez delovanja obrazovnih ciljeva) 15.*Problemi konkretizacije ciljeva i zadataka vaspitanja + Potrebe i mogudnosti konkretizacije cilja vaspitanja iz Uvoda u pedagogiju 2 16.*Teorija vaspitanja kao deo opte pedagogije i njeno mesto u sistemu pedagokih disciplina + Sistem pedagogije i predmet prouavanja osnovnih pedagokih disciplina iz Uvoda u pedagogiju 2 17.*Pojam, predmet i zadaci teorije vaspitanja 18.Tekode u konceptualnom zasnivanju teorije vaspitanja 19.Terminoloke razlike izmedju pojmova zakon i zakonitost 20.Pojam pedagokog zakona i neke kontroverze u njegovom shvatanju 21.Pitanje normativnog karaktera teorije vaspitanja

22.*Pojam i konstituisanje pedagokih principa ( klasifikacije optih principa po razliitim autorima + konkretizacija optih principa po podruijima razvoja linosti) (ovo pitanje je jo poznato i pod imenom problematika utvrdjivanja optih principa) 23.*Psihofizike karakteristike dece uzrasta od 7-11 godina 24.*Psihofizike karakteristike dece uzrasta od 11-13 godina 25.*Psihofizike karakteristike dece uzrasta od 13-15 godina 26.Heteronomne teorije vaspitanja (N.Kujundid) 27.Autonomne teorije vaspitanja (N.Kujundid) 28.Dijalektike teorije vaspitanja (N.Kujundid) 29.*Ciljevi, zadaci i naela rada Deijeg saveza 30.*Struktura, funkcionisanje i sadraj rada deijeg saveza + Finansiranje aktivnosti Deijeg saveza 31.*Istorijski osvrt na razvoj deijih organizacija (pod ovo pitanje spadaju i slededi naslovi : prevazidjenost saveza pionira kao deije organizacije i Deiji savez kao pokuaj prevazilaenja manjkavosti pionirske organizacije) 32.Uloga odraslih u deijoj organizaciji 33.Prilog prouavanju metodolokih pretpostavki konstituisanja teorije vaspitanja

Globalizacija i obrazovanje R.Grandid

34.*Svojstva globalizacije ( 11-17 str.) 35.*Kontroverze o globalizaciji (19-38 str.) 36.Globalizacija i novi svetski poredak (47-52 str.) 37.Globalizacija, amerikanizacija ili pozapadnjenje (55-58 str.) 38.*Redefinisanje obrazovanja u globalnoj eri (59-65 str.) 39.Globalizacija i promene u obrazovanju : ponovno formiranje i normiranje prakse (67-86 str.) 40.*Globalizacija i obrazovanje (107-117 str.)

41.Relevantnost socio-kulturne teorije za interkulturalna partnerstva i zajednice (121134str.) 42.*Globalizacija visokog obrazovanja i uloga nacionalnih drava (139-147 str.) 43.Evropska dimenzija i ciljevi obrazovanja (151-153 str.) 44.*Ciljevi osnovnog/obaveznog obrazovanja (153-160 str.) 45.* Ciljevi srednjeg obrazovanja (160-168 str.) 46.*Ciljevi visokog obrazovanja (169-177 str.)

Ciljevi obrazovanja i uenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja XX veka J.Milutinovid


47.*Pojam ciljeva obrazovanja i uenja (10-16 str.) 48.*Pristupi odredjivanju ciljeva obrazovanja i uenja (17-22 str.) 49.*Teorije vaspitanja ( 22-26 str.) 50.*Funkcije teorija vaspitanja (26-28 str.) 51.*Razliite klasifikacije savremenih teorija vaspitanja (28-40 str.) 52.*Ideali obrazovanog oveka kroz istoriju (49-58 str.) 53.*Ciljevi obrazovanja i uenja kao ideali (59-69 str.) 54.Ciljevi obrazovanja i kurikulum (69-70 str.) 55.Tradicionalni i progresivni kurikulum (70-79 str.) Posebne manje skripte 56.*Kognitivno podruje Blumove taksonomije (skradena verzija 1-6 str.) 57.*Afektivno podruje Blumove taksonomije ( skradena verzija 6-9 str.) 58.*Psiho-motorno podruje Blumove taksonomije ( skradena verzija ,samo 9-ta strana) 59.*Slobodno vreme-pojam i znaaj- (7-10 str.) 60.Pedagogija slobodnog vremena u sistemu pedagokih nauka i njen predmet (42-44 str.) 61.Zadaci pedagogije slobodnog vremena ( 45-46 str.) 62.*Slobodno vreme kao pedagoka kategorija (47-51 str.)

63.Faktori organizovanja i provodjenja slobodnog vremena (82-87 str.) 64.*Principi slobodnog vremena ( 88-90 str.) 65.Metode organizovanja slobodnog vremena (91-93) 66.*Analiza vaspitnog procesa sa aspekta sadraja ( mit Analiza odgojnog procesa, 294-295 str.) 67.*Analiza vaspitnog procesa sa aspekta poloaja vaspitanika (mit Analiza odgojnog procesa ,295-299 str.) 68.*Analiza vaspitnog procesa sa aspekta usmerenosti delovanja (mit Analiza odgojnog procesa,299-305 str.) 69.*Analiza vaspitnog procesa sa aspekta namernosti delovanja (mit Analiza odgojnog procesa, 305-311 str.) 70.*Opti principi obrazovnog postupka (G.Kerentajner Teorija obrazovanja) 71.*Opti principi vaspitanja po Rakidu (Naela vaspitnog rada 147-153 str.) 72.Razliiti pokuaji klasifikovanja savremenih koncepcija vaspitanja (N.Trnavac 20-31 str.) 73.Pokuaji premodavanja pedagogija esencije i egzistencije (kulturna pedagogija, pragmatistika pedagogija, treda pedagogija Suhodolskog) (Skripta pod nazivom kola u globalnom drutvu 1-6 str.) 74.*Metodoloki dualizam u teoriji vaspitanja (V.Muid Prevladavanje metodolokog dualizma-drutveni imperativ za pedagogiju 1-6 str.)