IANOYAPIOY KZ liHMHTPIANOY

r

MviiJ!l1 't06 tv ay(otc_; 1tatpo~ 'ili100V
'Em01COOtOO TajlaO'oo.

HI TON EInEPINON. Els TO, KUptE EKEKpa~a, ia'nO)1EV I'TlXouC; 8',
Kat \JfUnO)1EV ITtX1Wa I1pO(lO~LOta.

(lOU, iuO"w; Kat xapla)1a1a, ElC 'tile; copoii 't&V AEt\JfUVWV ooo: 58EV nl0"1Et 60&~LEV 0"01' Xnipou; Jt(l'LEP 1ptaOA6lE. ~ ~)1EPOV nav~yuplV, Kunpioiv aYEl 'to al)0"111.kJ~La, 'tU O"ij ~LV~~L1J cpmopUVE1m, ,111~L111PtavE' £XOV O"E, 'to nUAm nouievc nOAlOUXoV, lCat npoe; XPW10V OCPl1Y11't~V, Ka'tEcpco'ti0"811 O"ale; napmVEO"Wl, Xpto rov Eva1EpVlmi)1EVOV, om)10VCOV l1:AUVT1V unEopaO"EV' onEp O~ Kat VUV npE0"6wE, AU1pw8ilvm lCalCcOaEWV. L10~a... 'HxoC; 8'.

E~aVE1E:AE, lCa8an~p _~AlOC;: "O~tE, T] )1V11)111coo, alC'LW"lV a0"1pan'LOUon, 't&Y a&y eyapE'tWY, npU~EWY, IIa)1)1ulCap, Kat lCa-rauyui;ouO"a ntO"'t&v, 1aC; Survotm; CP£YYEl10U I1vEu~La10c;. AlHT]V oiSv EOP1Ui;ov'tEe;, nEplxap&c; 0"£ YEpaipo~LEV, ,111)1111plaV£ 8Ean£O'lE, 1&V Kunpirov ayAaia)1a.

ffi mop~

'Vncvsopro;

6p£(poue; ey£vou, tOU Kuptou epaO"T11C;, '1E"'Y'YEAoe; eniYElOS, olanEp anoe; e6icoO"ac;, eypapxa ~11)1111PtaVE,nall~LalCaptO''tE' 10 yap 0Kpa'tEf~ 'to O"&)1a cou, ~Lapuv(X(;,navoA6tE, 8E1E reAov ''tOU L'taupoo en' ro~tCOVUpa)1EVOe;, O.KAIVcOC; 'IEpapxa, AEl'LOUPYEKupiou, 0111VElC&e; e)1~LEAE't&V, ereOpEu811e; 't1']v 686v Tile; aA118dae;' ot' ~e; 1&V 'Ay'ta 8da OV'LWe; enau~aVOllEYOe;, )1EYla'tCtle; ava6aYEAWV ocp£O"'tlOe;YEyovae;, Oat)1ovwv aV11reaAoc;, csot, npoe; ecpE'tOV 10 aKpO'tCt10V' onEp XaipWV Kat 'LOU 1C00")10Urepw6Etl'L11e;, rocp811e; lanpualOe;. o lCa'tElATlCPae;, l1~L11'tptaVE navEvoO~E. ~
'K

A

E

'a1EPa naY1CoO")1lOV,eATl8ilC;Kunptrov ereEYV(()r KE, 0"£, 8EO<pPOV8£O"re crlf., ~Tl~l11Tplavs aoiE OlllE, AEl'tOUPYE Kopiou reuvTf:C; W:TCl reo8on. fino· puo~lE8a nto"T&C;. 01 npocn CW[fC; T11 8f.1Q (lKF.1f1.l !

A

. Koi VUv... 8E01OlctOV,

0
(T01

()1('y 08 8WnaTCOp npOcpnT11C; ,1m.ii:o, )1EA<:pOlKO)c: lTf.pl 0'(1) npo(1vF.(Prl)vll(lE, TCP ~IEyaA£1u nOll11lf)VTJ' TInpF.(Hll 11 BO(l1A.W(la EK OE~l(I)\l

,

100

IANOYAPIOY

KZ' LiHMHTPIANOY

EI1I:EKOIIOY

TAMA:EOY

~6~a... "HxoC; nA. 0'. LE yap J.1Tl"CEpanpo~evov swfje; aVEoel~ev, 0 EK crou EvaElpwnfjcrat euooKijcrae; 8eoe;, Iva TIjv £aU'wu aVanAUOlJ elKOVU, <pElapdaav TOie; ucppaiVOO EV KopiqJ 7tOAle; Ta/laaECOV, uvEllaan,uElecrt, Kat "Co 7tAaVTlElEv OpetUAw"CoV eupwv, npoon WlOUWV nOAlOUXOV, 'tOV UATlElfj 'IEpaPXTlV 6a"Cov "Cois cOJ.101e;uvaAa6wv, "C4>Ilutpi npoaayuL1Tl/l111:ptaVOv "COV7ta/lIlEYlawv. 061:0c; yap 1:U 0'0Iplq. 'tOU HVEU/laWC;, KamYAdiaElElC; oupavoElEv, 1:0UC; 'Y11' Kat "C0 i8iqJ EleAijJ.1an, "Cais oupuvtuu; aUVU\jfll LlOVUJ.1Wl, Kat awOlJ, 8W"COKe, "COVKOaJ.10V Xpi- dOWA0J.1aVOUv1:UC; ~AEY~E, Kal 10UC; 6wJ.1oue; Ka111(laqnaE, ouv 'IEpapXll 10 Mvdorovt, Toutouc o~v croc, 0 EXWV "Co J.1cya Kat 7tAOUalOV EAWC;. Kat ~~leic; J.1eO'hw; npoaayovtec;, ahouJ.1ev (loaw7tdv Elaoooc;. <DcOe; lAapov, Kat TO TIP01Cet!1EVOV 10V Xpto rov, awElfivat 1ae; IjfOXaC; ~/lwv. TfjS ~~LCpUS· Kni viiv.; 8W10Kiov.
oou,

CL1:(J:rWP

E

2:1111.:Ei 60UAEl Ei)(£lv 'AV(J,YVlD0fLa1U, 1;111El ,ulnu si; 111V 'AKOAOU(JilIV AOS16iou Emcn([])(OU :EOAlDv (I 71J <PE6polJrlpiou) EV 10
nnpovn
10~l(!l,

Ea7tOlVa, 7tpoaoe~at, 1:ae; oE11aelC; 1cOV (lOUAWV Llaoo, xut AU1pwaUl 11J.1UC;, 7tO miaTle; UVaYKTlC; U Kat ElAl\jfEWC;. EiC; TOV I,1:1XOV.

A

LllV

Arnlv.

OV EV novou; "COiC;uaKTl"ClKOie; U7tapUJ.11AAOV, TOV u7tep 'tfje; okovto» scofie; uywvlcra~levov, U7taVTes u~lvijaWJ.1ev Myov'm;' Xuipoic, TO meppOV Tlie; rda"Cewc; ElC/leElAov, Kmu TOUe; upxaiouc; Ilurspr«; Kal Ot8acrKuAOOe;. Xcipou; 0 <pUlOPWC; AaJ.1\lfUe; EV upetaie;, 0 <pw"Ciaac; Ta TCEpa"Ca KOouou, Xuipotq, 11 TcOV 8aoJ.1a"Cwv UKEVWtOC; 1tT]yij. Xntpoic, TfjS Kunpo» TO Kat)XTlJ.1a, Kal Ilspntrov uyaUiaJ.1a. cOV ElaOlla't(])V TllV 7tllYllv 11lV csvcov, rov Kata tfie; zovnplr«; (HEPPcOC; onAtaa/leVOV, OE\hE me-rot U/lV11crW/lEV AEYOV'tES' Xotpou; 1WV 7tWTcOV U11'HTl"COe;7tp060AOe;, 7tOVTlPcOV1tVWJ.1a1WV U7telPYWV IlTlXavoopyias. Xnipou; 6 Xpio tov EXWV tv Ea01;0 svoncoiivtu, Kal 06~T]e; O'e 1tAllPOOVro, Xcipou; 0 tcOV vocouvnov TaxUe; 8epa7tEO'tijc;. Xoipou; Ta/laaEWV Kat IIEpa"Cwv 0 Oepuoruro; 7tpoa"Ca1:TlC;. Xcipou; la1:aJ.1EVWV 1:0 a'tijplY/la, xut Ka"Cam7t1:0V1:WV ETCavop8walC;. "VElPC07tE WU SEDU Kat maTE 8epu7tov, Kat OlKOVOJ.1E .cOv au'tou /locr'tTlP1WV, Kal livep 8mElO/llcOV 'tCOV 100 Ilvsouutoc, anlAT] 1E E~l\jfllXE Kat EJ.17tVOOC; KWV' WC; Oeiov yap ElTlcraopov aE, d ~ TallaaEwv 'EKKA1Wla, uyaJ.1EV11 7tpoaijKa'w, Kat 7tpw6W1:11V 1:cOV IjfOXcOV ~J.1(DV.

T

T

'JepapxcOv KaAAovij' Ilursprov KAEOe;, Kal Kunpimv 'to KauX1wa' 0 a1uAOe; 1fje; 'EKKA1']a{ae;' 0 1COV1tW1cOV a1T]ptYJ.10~· 10 1fj~ 'EKKAT]aiae; uyuUiu/la' 1tT]Yll UVe~aV1AT]TOe;, Bda pdElpa 1tpOXEOOaa, 1:cOViaJ.1U1WV, Kat 1a na811 Ka8aipooon, Kal 7tapEXOOaa, EupWCJ1:1av 101e; KUJ.1VOllmV' 0p/lOe; 0 yaAl1voTalOe;, AaJ.11tTllP 0 UK01J.1Tl10e;, TroV ua8EvouV1COV 11 pwms, 1cOV ElAt60jlBVCOV napUKATlotc, TcOV nla1et 11lV ElEiav, Kat IpUlOpaV aOI) 8K1EAOUV1WV, UEl 7taV11YoplV.
nipo«;

I,'r:lX, To o rouu !lOO AaAijael oocinv, /leAE1Tl "Cfj~ Kapoiae; uou ouvsotv,

Kat 1i

A

uipou; 0 Ta/laaEWV ae7t10~, 7tOl/lT]V Kat 7tpoeopo~, Kat 1Eixoe; Ct7tOp8T]10V' 0 (J1UAO~ Tfie; EYKpa1Eiae;, 1:fie; otoopoouvn; Aajl7tTijp, KaTa7tOVOOJ.1EVWV~ 60ij8Eta' 7taEl&v aV1U1:WV, 6 ia.1pOe; Kal UalpaAem, 1cOV ta1:aJ.1EVWV, Kat 7tl7tTOV1WV aVaa1aale;, nACI,VCOJ.1EVWV:E, oomoe; 0 otornpto;: 1 1taV1WV 10 uyaUia/la, Kunpuov TO KaUXT]J.1a, 1roV EK1:eAOUV1WV EV nla1Et, 11lV <pwtO(POPOV co» K01J.1TlalV, llV 7toElqJ 1EAOUV1Ee;, nOpl~O/lEea 7tAOO(J{W~, 10 /lEya EA€O~. I, 1lx. Oi lEpeic; oou, Kopu, Ev00aoV1Ul aUVTlV, Kal ot octet coo UyaAAtacrOV1:at. ouCUto-

IANOYAPIOY KZ' i1HMHTPIANOY EIlIIKOIIOY

TAMAIOY

101

"AAOV TOV GOV voov oopcvov, 8wu T'llV 06i;av, OUlYOUJ.lEVOV £OE1SW;, 8awaTWV 1ae; AaJ.lrc1106vae;, l,Ep0J.luG1a IO<p8, We; AaJ.lrcpoile; aG18pae; rcp06aUOJ.lEVOe;, <pmoproe; 1roV AEUjfaVWV, T'llV 8Eiav xaplV We; '~A1Oe;, 1&V iaJ.la1WV, aG1;parcae; areoG11A60na, Kat <pW1tsOV1U, TnV u<p' 11A1OVanaGav' 0Osv roi»; T'llV orootpopov GOU, Kat SEtaV navTJYuptv, EnUtAOUnae; np08uJ.lwe;, £V 10U1q;l, Mnxnp, Ka1auyaGm, Xpl(),[OV 1KE1EUWV,10V reap8XOV1a 14) KOGJ.lCQ,10 ~L8ya £A£OC;.

A

'rep
1OV.

OEOWKon (JOt ijJ.llv, npo(J1:;a1T]v o.Ka1at<JXuv-

8W10KlOV. OU ra6p111A <p8qSaJ.l£vou <J01, IIap8£vE, 10 Xuips, <JUV TiJ <PWVUE<JapKouw 6 1&V OAWV .1E<Jn0111C;, £V <JOt TiJ ayiQ, K16(14), wc; £<P116 81Kawc; .1au'1o, EoEiXS11e; nAaTu1£pa TroV oupavrov, 6a<J1a<Ja<Ja 10V K11<J111V con . .1oSa 14) EV01KTJouvn EV cor 06i;a T4) npoEA80vn EK 0'015' 06i;a 14) £AEU8EpwO'avnT]J.liie; 010, 1015 10KOU O'OU.

T

OV 'IEpapX11V 'wu XPW10U .111J.l111ptaVOV, ancvre; EU<P11J.lTJGW~LEV, KaUX11J.la OV1We; 1:&v 10 Ilepcrrov, Kat TIle; TaJ.la<Jou 10 6AaG111J.la, TIle; 110AEWe; 10 KA80e;, Kat 1&V Konptoiv 10V axoiJ.l1110V npE<J6EtlnlV, npoe; 0v np08U~LWe; EV ayaUta<JEt \jfuxiic; t:lnWJ.lEV' Xoipou; .111J.l111ptaV8, nouiavrov £yKaUW1ttG~la. Xuipou; T] 1tT]yT]1&V 8aUJ.la1WV, Kat iaJ.la1WV rnueiov aGUAOV, wC; £Xwv napP11Giav npoe; KUPlOV, OWP11Gm roi; £K n080u £K1EAoum, 1T]V nav80p10V J.lVTJJ.l GOU, pU<J8iivm nstpu11V GJ.l&V Kat nnvroirov 8At\jfEWV. Kat viiv,.. 8£OWK10V. T]V reCiGav £Anioa uou, de; <Jf. o.va1te11lll, Mii1Ep wu 8£015' <puAal;ov J.lE uno T11V <JKE1tT]V GOU. 'AnoAU'ttK1OV. 'l'Hxoe; a'. &V Kunpirov 'to KAEOe;,TallaGE(t)v 6 npoEopoC;, <puAai; Kat opoopo; 1&V Ilspurrov, .1111l'11plaVf. na1ijp ij~L&V, aVEot:ix8T]e;' 010 1U<pAOV E<pwn<Jae; n01E, 10 <p&e;EVEOiooue; 't11Aauyroe;, o.VEKpaSE of. 0010e;, 't4) Ota <JOU J.lE <pw1i<Javu 06i;a (JOt. .1oi;a 14) 6ihwe; E0801CTJ<JaV'tl 8E4)' 06i;a 14) <Jf. 8auJ.la<J'tw<Javu· 06sa 14) evsovoirvn Ota <JOU, 1:Otaum 1Epa1a. "E1EPOV 'AreoAu'tlKWV. '0 aU10e;.

T

ElI

TON

OP8PON. KaEhO'~la. Kat Aoyov.

METa 1:~V a' InxoA.oyiav, 'l'HxoC; ltA. 0'. T11v Io(piav

T

T

'PWJ.la1WV nnvrouov J.lUPE\jftK&V, xaplO'J.la1WV nouclAwv reVEUJ.lauK&v, tnueiov o.K£VW10V, T] . copo; 1roV AEt\jfavWV oou, XP11J.larisEl, 1plO'J.laxup, na1ijp T]J.l&v "OGtE' £1; aU1iie; yap iaJ.la1(t)v, n11yat o.va6A0soucrtv' OElEVol VOO'OUV1EC;, o.PU0J.lEVOl mcret, rea8&v o.naUa'C'tOV1m, Kat 'tpav&e; £K60roO'i 0'01' .1T]J.lT]'tplav£ nav£vooi;E, npEG6EUe XP1O''t4) 't4) 8e4), 1&V n'tmO'J.la'twv U<PW1V owpTJO'aO'8m, rot; £op1asoum n08CQ, T'llV o.yiav J.lVTJJ.l11V . con .1oSa... Kat viiv.; 8eo'tOKiov.

A

n~c; navaJ.lwJ.loe; VUJ.l(P11wu I10111Tou,We; cmei~ "pavopoe; MTJ't11P 'tou AU1PWWU, ooXdov we; onapxouO'a, 'tou IIapaKATJwu, IIavuJ.l V11'tE, o.voJ.liaC; 'A8ava<Jlou It~LWvonEl"phou. ue ona, aiO'xpov Kamywy1Ov, Kat Suuiovmv nni'no 6pE<pOUe; Kupiq;l £KO/..A"l8T]e;J.laKUpIE, .111- yvtov, EV YVWO'Elyev0J.levov, O'neuO'ov Kat 'Cflc;'tOU1WV, KaKoupyiac; J.lE puO'm, AaJ.lnpOV OtK111TJP1OV, J.l111ptaV£ Ta~La<J£WV, nOtllEVapxa naVapl<J1E, <JuYKAEi<Jae; £V \jfUXU <JOU 811ouopov, Tile; ni<J1EWe; 01' o.pe'Cfle; anapTiO'aO'a, <I>w1006xe o.KTJpa1e' oiw.1E<Jn010U o.A1180uS, Kat WOTJY11<Jae; 18Kva <JOU I;ov 10 vseo; 't&v na8&v, Kat 1iie; UVW AaJ.lrcpo10, 0aUJ1a<J1(De;, repoc; yv&mv 1iie; 8EonrroC;' 061;0. 14) T1110C;o.siw<Jov, Kat <pW10e; o.vwn£pou npeO'6etmc; GOU. <J£ ooi;a<Javu XP1<J14), 061;0. 14) ayta<Javn, 06i;a

A

102

rANOY APrOY KZ SHMHTPIANOY

ETIIrKOnOY

TAMArOY

I1pOKslIlEVOV, 'l'Hxo~ 0'.

OiS ~oyo:~ ~,KO<Yllll~a~, TllV 'El~KAll<J~av, ~Pl<Y,[OU' ,[OlS £pyOlC; Ellll11 <Yac;, 10 Ka.1 EtKOVa EkoG, ~111l111plUvt llaKaplE' SAall~fUS tv 1Ql K6<YllqJ, 8U1 t11<;CHDCPP0<YUVl1<;, xapnac; ia~la1WV, ana<Y1pantWV rou; nacn.· 810 top1a~0IlEv, n08q) TllV uvrumv <You.

T

To o toun !lOU AaA11<YElooetov, Km ~ IlEMn1 TfjC; Kapoiac; ~lOU 0UVGcrlV.

ITacra nvor].

To
'E1C

EuayyCAtOV.
Ka/ta
(Kc<p.
l'

~o~a... Kat viiv... 8EOlOK10V.

tOO

1roaVV11V.
1-9).

'naKOU<YOV,~EmtOlVa, EK KatWOUVou 'lfUX11C;, 60WV1O<; 10U 80UAOU <YOU,Kat 1WV noUwv uon (Z1jm 1D 131.1 NOqlGpiou tv 10 "Op(Jpcp), KaKWv, napcwxou uot ii(pE<YlV, 0t yap Sxw npoinEV 6 KupwC; npo; roo; EAllAuB6ms npos o tutw, EV VUlCT'lKat ~IlEpq; All1:pC00Ul, 8£010KE, aU10V 'IOUbalOU<;' 'A1l~V a~~v Myoo uplv, on. tOU nupos 111<;YEEVV11S,Kat o rficov EK 8£~l(:Ov j.LE, 10U <YOUYioii Kat 8£OG. 6 1111 El0EPXOIlEVOC; Ota 111s Bupac; Els 1~V aUA~v 1WV rcp06a1CDv...

E

E

'HxoC; nA. 0'. T11V LO(piav Kal Aoyov.
Ll6~a...

Taic; 10\) 'IEpapxou ...

'K cmapyavoov KupiqJ ava1EOEis, cDs 6 naAUl navEvoo~OC; Lallou11A, (DcmtmOS KaAouvToC; <YE, tOU LO:n11POC;aK11Koas' Kat 'jfUX~V Ka8apac;, xuAWV Em86<JE<YIV, lEPoo0UVllS XaP1V, a~{co<; unEiAllcpaS' OBEY Ent XMl1V, tmYVcO<YEOOC; BEla.s, not~lavas 10 nO{~lVlOV, 10G KUPlOU EK001l11<Yac;, ~111l111PLUVt llaKaplE. TIpCcr6£UE Xpt01Ql 10 8£0, 1(DV n'[at0llatooV iicpE<YtYoOOP11cm08m, 10i<; EOp'TUSm)crt noBqJ, 111V ayiav IlV111l11V00U. i't.o~a... Kat viiv... EkowKiov. aipE, BpOVE nupilloPCPE wu 8£Ou. Xuips, KoPl1, KaBcopa 6acrtA1Kl1, KlelV11 nopoopoorpro1E, xpucronopcpupE BaA.aV·E, XACq.lUSaAoupyoXPo£, TtllaAcpEcrta10V 1EIl£VO<;, u01:pamlCPopoV app,a, AUxv{a noAt)cpootE. Xnipe, 8£010KE, ooooEKa1E1XE noAlC;, Kat nUA11 XPU011AUTE, Kat naCHa<; aYAaollopCPE, aYAaoXPU<YE 1pa1!Ei;,a, 8£OKOWt11'TOY 0K11Yoouu, Xoipe, SVOO~E Nt)jlCPl1 ~AlOcr1aAaK1£. Xuips, POV11 WU K6<y~LOUola<Joo<Yp.a.
I1l/.l.:

E

Kat vUv... Taic; til<; 8EOTOKOU...

OlE TIaTEp, EK 6pc<pouc; Tep BEep aVE1E811C;, WC; 6 rcaAm Lallou~A' EV 1ep OpEL UVEA0wv, 1l0Va01KWC; AtJ10 EUl1PCeJTllcrac;' a0el<; ot tspcoouV1J KO<Y1l1l8Ef<;, EIlm01EuBEV cot nOlllvlOv, xov10 roiou; Xo~pl<Yjla<YtKa1E1!oiK1Aac;' 08EV Kat <J1EcpaVWV ~~tc0811S, napa Xpto rof LOU 8£Ou. AU10V h:E1EUE, i't.l1ll11TPlUVEna!l~LaKaplcr1E, crw8fjvm 1aS \lfUXa<; 111l(OV.
'0 Kovev

0"

wu

'Aylou.

Ei GOIlA!;l slnsiv EuayysAlOv,

UvU.YV(J)01 TO KU'WlTSP(J)

iiwArw6uv6>u:vov.

To

'Av11(PooyOV 1&V 'Ava6uJ.lpwv

TOU ,5' "Hxou

11V BElav, olKmO<YUVl1V, Ilcvooos, nEp1soocraIlEYOS, WC;'IEpEuS 10 0povqJ 10U 8EOU, rcapEcrHDC; viiv OU<JW7T1100V,uJrtp 1WV YEpmpOVtoov coo, 111v 0En1~v IlV11 v, a~taya<Y1E. 1111

IANOYAPIOY KT I.UIMHTPIANOY EITIIKOrrOY TAMAWY

t03

Puiooe;, Tfie; il1tt:p8sou ysyovae;, cr6lJTty~ 8EO(p80yyoe;, UVu<pwvoDcranam Ta ()£Imi, Kat oroT~Pta MYflaTa, Kat Tae; ~fl)xae; Eu(ppaivoucra, ,&v
Tcucosrov, Iluvuoiouie.

T

XPlcrT(~ 14) 8E4), Tmv nTmcrfl<iTmv a<pEcrtv ompllone El at, 101<; £oPTasOUCJl reo8(~, 1~V ayiav flV~unv GOU. 8£OT01dov. ~EcrrcOTllC; Kat Ilomrru; E~ aXPUV'TOU coo fl111pac; aupKa Aa6ffiv, rcpocr'Tartv G£ E8Gl~E, 'emv uv8pc\)mov, flavafl(Ol-lE' Ota 100'to reaV'rEC;, repo<; as KaTacpEuYOflEV, iAacrflov mmafl(i1;(Ov, ahO()~tEVOl, ~£crreOlva, Kat aiwvlsoocrllC;, A01pw8flVat 6ucruvoo, Kat reacrll~ KOAacrEm~, Tl1~ elC£1cr£ 0£O~lE8u, tva nicrTEl 60ffi~lEV cor I1pEcr6wE T(~ (4) Yi4) Kat 8E0, 'roD oo81ivUl ream, KOPll, a<p£CJlV,'rotC; EU(),E6ffi~n:PO(JlODO'l, TiJ (JlCE1tUT1J 8Eig

u06Awe;, 101e; cro!C; 6AE(pUpOle; O£O())]CUC;, tlJtvov, ~taKUPl£, EWe; ou 6YTWe; E<p8acrae; aa<p&e;, 6P£KT&v 'TO uKpoTaTov, ~ll~ll1TplaYf; (i£l~lVllO''tE' 08EY os nuv,£c; flaKapiso~l£V.

O

O

·1&V 6Amv

8£OTOKloV. aAllVl1, T&V tv T4) 6iQl, "AxpavT£, X£lflaSoflsYWV 6pOT&V, Kat ucr<paAtlac; aYKupa crT£PPU, Kat Al~l~V Kat Ku6spV11O'H;, UI'n~ tmUPX£le; mivTOTE, X£lpaywyoDcra Kat ol£7roucra.

r

con.

'Qoi) y'.
Eu(ppaivE'tat tJtt cot,

ffi~l(oV apac;, LO<pS, TOV TOD Kupiou (WU EKpas£<;' Koourp Kuyffi EO'Taup(O urn, crapKa Ka8llAt:ocrac; T4) <p66cp oou,
'Te'

ECiTaupov

1. crn£p~laTa, cr1UXUV, ~llflllTplav£,
£ucrE6dac; E6Aucrn]crE.

n <'ocrn£p morv

11 cr~, ~fUX~ Aa60Dcra AOYIKa
ffiPl~LOV,8Elue;

A 1lll.ll1PlUVOD 10D Osiou Kat ElEllYOPOU, 111V 1ELlpav reaVllYOplV, eEO<ppOVEC;OED1E, nlcr1£1 cruyxpornotousv, 'C01~ 100't00 olouypam, Kat 8£OAOyime; VWpO()~lEVOl.
'VU~fOt)~lEVO<;ci_)~ <p01Vl~ 'tats 8E(Opimc;, 1WV uPETroV U\jf{KO~LOV,UvopOV Kaemp&,8llC;, YAUKacrl-l0V crffiT11PlOV,61w<JLUVCOVKUcrTOTE,~llfll11:PtaS vf; reaflflaKUplcr1£.

'owpaia T(P nOV11P4), Ocvarncopo; 6ll18cl)C; yr.yov£v, ~ npoe; 8GOV coo, LOCPS, EpretlpOe; ayarell Kat E<p£crtC;. 8SOT01clOV.

P

A

8EOA6yo~ (IOU 'YAfficraa, 'lspocovrop, Tfis &'pX1Kfil; TPlaDO<;, 10 uovocsxtov KpaTOS, ream opsou; us EK 1(OY a&y, 8dffiV m~La'TWV 6 Ol£1PUV())cr£, Kat utov 8E0T11't:a, cr£6£1V sv tptoiv XplGT9C;, "AxpavTE,KaTaCJLOA~V xupnoc;, reUAaL UreOG1UO'EGlV. YUflvm8£vTa EV£OOcrE. 8wWKlov.

' H

'l'HxoC; nA. 8'. Tnv LO(p[av Kat Aoyov.

oo L1CwpOD TiJ ouva~lEl Kat TrelcrTEl TEIXlcrac; reoAIV 'T~VKaeoreAtcr8dc;,spyott; xucr~v, TalC;

M~TllP UEl7Ca.p8EV£, eK crou npocrAa6ffiv 10 111-l£TEPOV.

·KaT(t <pUCJlVEA,EOeEpOs 1~V tOlav, OOOAOU OflOP(P11V 8re'TffixwCJE, XP11CJ't0111TOC;reA001Ql,
1(0,8'

ureocr1amv,

OAOV

'Tl)

Tucrxuvac;, 1WV Ex8pmv TOt (PPUUYI-IUTa' t)JCO~LOV~C; LD, KUP1S uou, (PO)s. of; TtmOC;, EVt)eOD Y£VOflEVOC;,Tep XPlCJT(P rep00'11yaYE<;, nAlleDV GmS0l-l£V(OV TE' 6!kv GUVf.A8oV'!EC;, ~"D wcrre£p reap<parls, sW(J(popos UV£1£lACtC;' crD KaTaoyaSw;, T&V TCt(J1(OV 1aC; KapKaTa XpSOC;llfl&flEV, ~llll·ll1PtaVf; cro<ps, 'Tilv rcavE- ~pl1fla.0l OpTOV I-tVrll-tllV (lOD, 'IEpapxa flaKaplE. ilpscr6wE I Dias, ~lWll1PlUV£ ~icn;:apl£.

104

IANOYAPIOY

KZ' L\HMHTPIANOY

EI1ILKOrrOY

T AMAWY

afl1tOflSYOc.; cpuni, '"rpt(JT]A.tOU 8s0-t111:oc.;, EKa9T](Jac.; E1tt 9poyou, '"['lis 'Apxu;pco(JUYT]<;, i'.T]flT]TptaYE udflYT] (JTS. te,; OV'"rCOs E~ElTCE1Vl TQDe,; (JODe,; TIOVOlJe,;lcrXU, I (JStEY, uymvae,; TE Kat i<3pm1:ae,;, sxouoto»; ob; f:TA11e,;,i'.T]flT]1:ptaVE uOl<3tflS; 8W'"rOKlOY. TIUVTCOYTmy mcr'tmY, EDTIPETIEe,; YKaUromE ~ ~crfla, TIaYUxpaVTE 8EOfl~'tOP, T~e,; \jfUX~e,; ~WU '"rOY PUTIOV, UTIOTIAUYOVTIpscr6Eiate,; coo,
l'

A

SOV'CCOYcs. "ETEpOY KOY1aKtoY. '0 0,0TOc,;.

T

'AElUYUcrlOD IlflWVOTIETphou. OtEOE~COTOY 9poyov, KUt 'tmY 9UDXaptY, TllY KUTIpoV KUTEcproncruc,; d) i'.T]flT]TptayE, 9WTIE(Jl4> 6l4> (JOU KUt YADKU'tT]n AOYCOY,09EY 1tAaY11Y f:TpE\jfae,;, Tmy eioroAcov YEvvalcoc,;, KUt TOY Xpicrov EVcPKllcrue,; \jfDXU1S, cbs iEpaPXT]S CPCOTtuUYUSOflEVO<;.

.1. _fla'tCOY dAT]cpmc,; 9ElUY

LI-'PU1(AE1010D

r\

'0 OtK:oc,;.

~c,; ucr9EVOU(JllS uon \jfUX~s '"ra TIa911 KUt TaS Toli (JroflUTOS EUXUle,; coo 9EpaTIEU(JOY tv taXEr cbe,;'IEpaPXllc,; yap Xptctoii EVOO~Oc,; 'tE KUt 9u'tT]s, KU1 uuornptmv 'tmY (JETI'"rmv UUtOEKProcras, 'to 'tlis crapKOe,; xaflaiST]AOY cpPOYT]TI'tT]e,;TE KUt flucr'tlle,;, TIUPEXEle,; 't~v uYEiuv '"rolc,; un 't11e,;uTIa9Eiae,; T~Y XUP1V, sxouiom, TIU'tEP XPUSOUcrlv ucp90vcos' pmcrtv o~v uot oloou KUt tiepouuo to, i'.T]flT]'"rptaVE 9E11'YOPE, Kozpfmv TO Kau(JXuv, OTICOs UVU).1V~crco T~Y l.Epay oon flY~fl11Y XT]Ila. KUt (pmcrcpopoy' UUT~Y yap 11 TPlaS E06~acrs, MnKUP, ~v E06~ucrus aUTos, EPYW Kat AOY4>' TIaV'CCOY 'YUTIU, TOU Xpio toii 1tUPTIOAOUflEYO<;,"EYOO~E, yap 11.1).1 crCOT~PtoS ETIEcpaYT]e,;,Tmy KaTa XPEOC;, ~Y flEXPl 9aYUTOU UY'tE(J'tlle,;, '"rOle,;'tUPUVVOlC_;, luvI crOCPE, OO~USOV'tCOV (JE. crOcpE' oux WUTO 6amAslae,;, oopavmv ~~lro811s Y1180usvo; IUYU~aplOY.

Tvooo»;

N

A T

Ii] KZ Toli uuwli ).1T]Yoc,;,Mvrurq wli EY ayi0 <p064>, cr'tOlXEtco8dc,; T0 91014>, 8EOAT] 1:110, 7 Ole; TIu'"rpoc,; ~flmY i'.T]).111TplUYoli, smoxonou Kat t~Y \jflJX~V floAu(Jfla'tCOV, Ka9apav tllP~Toucoof '"r~e; KUTIPOD. crw;, oxsiio; EOE1X811e,;, Swli ispro'taTOY, 6Y1:coe,;, 'toli UOlOtflE. 8EOT01doy. 'yy~V cs, ~EPt(J'tEpaV Kat uovnv Ufl1aV'"rOV, 6 Ka9apos EUpS Aoyoe,;, Kat EK (Joli '"rEx9~Ym, I1ap9Evofl~'"rOP, Iluvrryiu 8EO'tOKf:, 60lJA~crEl 110ooKllcrE. KOV1aKlOV. I0 KD).1UTroOE1 uucpov EflTIPE\jfUC; 6i4>, Auu, i'.T]flT]TP1UyE, OlU KOUCP11n:OflCPOAU~.

A

Oawa'toupyov UYEOEt~E (JE EY Kocrfl4>, 6 'AOya90e,; KUt 9auflu(J't0c,; EV UytolC_;, KUt 'tmY 6poTmv 6acrTacrue,; T~V U(J9EYEtay, TIuv'tcov 'tmv EY TIlcrTE1 cot, TIPOcrcpWYOV1COV, 'tplcrflaKup, Kat iKETWOV'tCOY os, UOtcrTaK't4> KapOlQ.· TU '"rmY ASt\jfUYCOV, i'.T]flT]TptayE, 9~KU Ka1 1t094> , crO<PE, oo~a-

~)lroy L'.~IJ1rr:ptayoe; KCmlYl::lO €K OU1:0e; 'CD O'o<ptc;t'W\) aytou Ilvsuucro; Ka'CaYAaiO'ede; oupaYOel::Y, 'Coile; dO{J)AO)laYOUy'CUe; 1Al::y~1:: 'COile;6w)loile; Ka11lM<ptO'l:: ouv 'CQ:J 1 Kat 'Il::papXlJ Mvcorovt, 'ArcapU)ltAAOe; EY novou; aO'Kll1tK01e;, llYWYlcrell U1tSP 'Cfje; ukoviou ~{J)fje;. AU)l\lfae; €Y apl::'Ca1e;Kat a~twedc; 'Cfje;apXtl::pwO'uvlle;, €y~YI::10 €rcloxono; Toucooii. "Exwy 10 xaptO')la HOV ia)lu'Cwy, t<pomO'~ rc011:: 1U<pAOY,napaO'xwv aU1Q:J 10 <proe;. '.oe; 'CroY YOO'OUY1WY1axile; el::parcl::U1~e;, aYI::Odxe11 rc1lY~ eau)l(l'!:WY Kat 'Ca)ll::toy iiO'UAOYia)lu'Cwv. 'ne; el::p)101U'Coe; rcPOO'1U11lC;trov mO''Crov, rcpl::O'61::UI::t rcpoc; Kopiov
octo;
Tcunooii.

' rca1~p 01fje; rcoAI::{J)e;

IANOYAPIOY KZ' AHMHTPIANOY EI1IIKOrrOY

TAMAIOY

105

'Qo' Y'. . YJ '" TiJ au'tiJ TW£P~, 'H 'AVaKOM101l 'LOU AEUIf(ivou 'LOU EV ayiOl<; na'LpOe; llWDV 'Irorivvou, 'APX1E11:l'nl 'to opo; aVEA8wv, L1YJ~lYJ'tptaV£,sxoutoro, 0MOV Beau wan£p Mcocr~C;, ltAavYJ8£v'La<; £lJ8£'Lcoe;8epeihucras, MEAQ"lOroV,a~uiyacr'!£' '0 B£o<; 6 '!rov Ilursprov, EUAOYYJ'LOC; d. "XCOVacp8ovou<; ocopEa<;, Kal 8au~la'toupy{as nYJYas£t<;, 'L01S '!llV crETC'!TtV con EOP1:ftV, 8K'!EAoum, L1YJMYJ'!plavE croepS, Kat crwmpan£l<; 'L01C; \jfaUOucrlV' '0 8£0<; 6 '!rov Ilureprov, £UAOYYJ'tO<;
oxonou Kcovcr'LaVLlVOUnOAECO<;,tOU XPUcrOcr'tOMOU. '

'0 blacrwcras

8V ltUpi.

E

N 8KPO<; Ka8isU, (b 'ICO avvYJ, 8povW
'AAA EV 8E4> Srov, namv "Anvouv crOUV. TiJ aiyt'iJ llM£P~, 'H ayia on, 't8AE1OU'tat. Mupxtnvf 6aaiA10ElpTtVYJ A£yW;.

E6bOM(1:rU KOM10aV b£Ma<; EiKabl XpU-

E

d.
YJYll £o6puto<;TJ 0"11, Ilntsp, avabto£tK'Lat 8 KOVle;, Kat 'LOt<;npocr'LptXoum mcr'troe;, XOPYJy81 'La<; iacrE1C;EKacr'LO'L£, MEAQ"lbOUmKat \jfaUouotv '0 8£0<; 6 trov Ilutsprov, £UAOYYJ'!O<; . d 8£O'toKloV. UAOYYJ~ltVO<;6 Kapno<;, 't~<; EUAOYYJMtVYJ<; ya(HPOS oou, OV £uAoyoumv 00pavrov at L1uvaME1S, 6PO't(DV 'LE crucr'tTtMam, cOs TJMa<;AU'Lpcocra~l£VOV, '!~<; Ka'tapa<; 'L~<; apxa{as, EUAOY1W£VYJ.

11 8V 'tol<; ayiOl<; 'AnO(J1;OAOl<;, EV EipTtvU

II

Tnv

6aatAtacrav

Mupxtnvnv

£Ie 6lou

Xpio-ro; BamAEu<; E~aYEl 6amA£cov.
Tn au't1] TJM£P~, '0 00'10<; KAaublvoe; 1EAE1OU'tat. 8V dpTtvU

E

'Pux~<; ibffiv

cr~<; KaUo<;

E~UPYJM£VOV,

'0 \jfUXEpaa'Lll<; AaM6aVEl 0'8, KAaublVE. TiJ au'!iJ TJM£P~, '0 octo; Ilerpo; 6 Aiyunno<;, dS 6aeu y~pas EA8wv, 8V dpTtvU '!8AE1OU'Lal.

'Os WP1MOS 'HS ciro; 8K yTtPCOC;,I£'LpE, I Olov 'taMElQ"l aUYKoMiSU '!4> 'LaepQ"l. '0 iiywS
veoucp nx

nam naptxcov 'LllV ~coTtv, cO<;'IEpapxYJv mcr'LOV Kat 8£OPP11Mova, 8V 8KKAYJcriat<; cs, "Oots, 'Trov Konptmv dcrQ"lKlcraw, iepoopyouvr« MucrnKro<;, Kal ltlcr'LEt ~l£AnOVLa' EUAOYElL£, nav'La 'to. I':pya Kupiou 'tOY KUplOV. "ypunvov cr£ epUAaKa TJMrov, Ka'LEnAou'!TtaaM£V, L1YJMYJ'TptaVEoi01ME, batMOVCOV epacrMaa tu navw8£v, xut aapKO<; iiypta KUMa'La, Kal Ka'tmyioa<; AOylCi).lroV, Ka'!aKOl).liSov'ta 'trov 60wvrov Ikivrc 'til I':pya u).lvd'tf; rov KUplOV.

' 0

Kovcrovnvooaoxei
~iepEl 'LEAE1OU'!Ul.

L1YJMTt'tplOS, 6 8V Map'!uPTtaac; 8V 8tEl 1784co,

A

<Droe; oupnvtov crQ"l £ltEa'tYJ A£l\jfaVQ"l, Xpla'LOU un£ptM YJ Oevn 8EtaS ayanYJC;. Tale; au'Lrov ayims cov TJMae;. 'AMTtV.

'bOU viiv 8nEAaM\jf£V TJM1V,11 ).lVTtMYJoou, ~YJ~lYJ'tptaVE jlaKapl£, nav'Tac; Eucppalvoucra, "Oots, 8V nicr'tEt cot npocr'tp£xov'tac;, Kat EK60roV'tac; 8np£<J6Elme;, 6 eEOS, 8AS11- KtEVroC;' LroSE 'tYJv noiuvnv oou, 8K 1taV't0l.COV nsiprrrqpirov, cOC;pUa'tYJ<; 8£p~lo'ta'L0<;.

I

------------------------------8WWKtOV.

106

rANOY APrOY KZ' t..HMHTPIANOY ETIlIKOnOY

TAMALOY

OAcov, orouo.nx coe_; unopp111CO<; 'n:-roKae_;, 88010K£' , 0v ah11(Jat TOLe_; 80UA01<; (JOU, Alnpov DOUVat mrn',?OU VUV E~EAl1tE (Ja<pcoe.;, EK 'tfje.; 'Iouoa (PUAfje.;, (J!la1cov. apxcov llYOU!l£voe_;' (JU yap, Ilnvouroue, 'tEWEk; roi»; A \:v 0 U <;. Kae_;, 'ta atl't0 npt v UnOKcl!lEVa, 111V Tcpocro01dav 1eDV E8VeDV, XP1(J'tOV <p \jfaUO!lEV' EUAOyd'tE, 'ICHeD~LE.vLTlxoue_; 0', Kat \jfaAAO~LEv IUX11pa mrvtn 'ta Epya KUPlOU 10V KUplOV. npocrO!lOla.

I

OYW 111V UAOYOV Enaucrae.;, 1fj<; uS£"tas <p80iav tptouxorrturov <pU(JLV,navEtlcrE6eDe.; 8£0pay, (he.;TOU Aoyol) UnrlKOOS, Kat KAE1VOe.; 01aAOY11crae.;,111V na!l6aO'lAtoa Tptai5a, 1~V 8E1fjs OlKOWlCapXlav 't~v uKa'taAlln'tOv, virv un' al'niie.; 1ETi.!l11- KOVOS, Kat <pcocr111PolauysmaTOS, VllS, 8£O!laKaplcr'[s' 010 cs AOYOlS, 8ElOl<; 80~aout, ~1l!l11TplUVE UOlOt!lE. ~O~lSV, Kat 111V aYlav oou, !lVl1!l11V EOp1a~0!lEV, ~1l!l111plavs, ctvsow npoouvovrec, 10 naV'tcov "xCOV npoe.; Ekov napp11 otov, we.; 'I£papXlle_;, 8E(~iS). O<pOPE, 1eDV 111v tEpav Kat <pcocr<popOV,TEAOUV- K Tlcr111 coo. "CCOV !lVrl!ll1V coo, na!l!laKaplCJ1£, !l~ EnlAa80u, acrav lsp0 K11PuY!laU, <pco1aycoYrlcraS 111v "Ajts, 10 K11cr11.l n:av1cov naptcr1a!lSvoe.;. yfjv, 1~V UXAUV un£i5ico~as, 111v 1i1S uutmo"AOV E!latl'tOV npocrayayco, 'tiJ 8£lg ()'1(EmJ (JOU, 11110S, Kat npos <peDSKa8coorlY11cras, 8£Oyvcocrtas, Sso<ppov, ~11!l111plavE 8£O(pops, E!lCOV cr<paA- 10Ue_;Evun:apXOV1as, EV ~O<PW naAat, TfjS U8£0111!la1COV (Jslpae.; blappl1~OV, Kat (JQ:>~COVs np£CJ6£i- TOS, n:a1£p 8£onV£t)(J1S, ~1l!l111plaVE UOiOl!l£, we; u ate_; oou, 10 8ciW <PEYYSlKa1aAa!lnpUvov. nap£CJTWe.;, 8povW TOU Iluvtuvcxtoc, !l~ EnlAa80u 11!leDV. 8£OWKlov.

M

A

E

O

n

~apK\. EnlOll!lfj(Jat 8sA11(Jac.;, 0 olaKo(J!lrl(Jae_; nav..t...J'ta Aoyoe.;, EV (JOt KaT£CJK11vCO(Jsuovnv, aYlcotspuv mrvtrov supa!l£voe.;, Kat 8£010KOV EOEt~sV, En:' uA118slae.;, M111Pon:ap8svE, 'E~U1WO'1StAaptov.

10 va0 oou, ,"AytS, Ka8' €KaCJ"C11v<poncov1se_;, Kat 11] (JEn11] (JOU AapvaKl, npootovre; EV mcret, we.; EK n:llyfje.; usvaou, OmV1AeDe.; poe.; n uydav, UV1AOUCJl!lUPOV EVU!lOV, 1eDV \jfUXeDVKat crCO!laTCOV.'IKEUKeDe.;, U!lVWOtate.; mU1ate.; crE UVUIJ,VOU!l£V,~11!l111plaVE naT~p 11 !leDv, Ta!la(JECOV 10 KMo<;. 8W'tOKtOV. """'11!llC01Spa n:S<pUKae.;, Xepoudu; tdiv €v06~cov, Kat Lspa<pl!l, rraVU~lVl11E, '[mv <pPllC1COV ucruyKphcoe_;, EVOo~01ipa Kat nancov, 1COVaYlcov 'AyYSACOV, aYlco1Epa, TIavayvs' 10V yap K11(J111V 1COV

o

08CO 1eD 8ciW nTspOu!lSVOS, En 1~V (JapKa <pOPeDV, Kat 10V XOUV 1tEP1Kc.l~lEVOV, 10lS 'AyySAOle; YEyovae;, 1tpo<pa,Vcoe; olJooianos, 1COV EnlYc.lCOV, ~lEV U<plCJ1a!l£VOe;, npoe; oopuvoix; OE,' na1Sp, U\jfOU!lEVOS' 08sv OlCbpa!lE<;, Ev8et <pcoe;10 USmov, ~l1!lll1'plaVS, 8dme;uva6a(J£crlv, E1t£KTE1VO!l£VO<;.

n
A

£U1S 'teDV nl(J1COV 10 (J0(J'tll~ta, nV£U!lanKl1V Llxop£lav EnU(po'trlcrCO!lEV, Kal TOV 'IEpapXllv XPlcr10U 10U 8£Ou, EV D!lvou; T1!lrl()'(O !lEV, ~lWlltpurvov 10V UOlOl!lOV. Lrl!lEPO\ yap we; nawpa~e; ucr111P, uvaTs'taAKsv lWiv, Ko.m<pCOTIscov nCtv'tcov 1ae; ()laVOlas 1eDV nl(JTeDV, lCO\ tv nio tst Kat 1t08W, 1£AOUV1COVaU10U, ~v u£66.crlJ lOV nav11YuP1V, Kat viiv.. 8WTOriO\'.

1

E

'I( naV'tOlCOV Klv80v(j)V 10' ~ 00 'I..oU<; (JOU <pUAans, £UAOY1WEVll 8w-6'&.. Ivu (JE oo~a~(j)-

IANOY APIOY KZ' L'lHMHTPIANOY EIlIIKOrrOY

TAMAIOY

107

8XO~EV apX1EpEa, EKa8wEv EV OE~l(l' WU 8povon til~ ~EyaAcoaUVT]~EV roi; oopovoic, "Trov yicov AEl"!OUPYO~ Kat "Til~ aK11Vile; "Tile; aA118lvfi~, t]v Enll~EV 6 KUplO~, Kat OUK iiv8pcono~.

o~

a-

ElI

THN AEITOYPrIAN.

Tu TU11lKa, oi Muxnptouoi, Kal EK TOU Kuvovo; WD 'IEpapxou 4>01'] y' Kat ( '0 'An6crtOAo~.
'EK

To EuayyEAlOv.

tOO

1((11«
t'

1maWTIV.

(Keo.

9 - 16).

T1i~ Kap8ia~

To o touc uon AaATJcrEloootcv, Kat lj ~EMtTl ~OU ouvsotv,

E

inEV 6 KUplO~. 'Eyw suu 11 8upa' ot' E~LOU EOPTJaEl...

Eav n~ ElaEA81], (0)8TJcrE"TatKat tlaEAEUaE-

"Tat Kal E~EAEUaE"Tat, at vo~ljv K

llpO<; '.E6p(l{O~'Em(f'toAfI~ nuoJ.oo

Kotvoivucov. Ei~ uvnuoouvov
AoU'ia. aiwvlOv Eatat oiKalO~. 'AAAll-

'to

'Av6:yvro(f~a.

(KE<p. 1;' 26 - 11' 2).

(Z111:Et 1:D 13u Noqt6piou).

vnv, 'trov d8wACOV A6yOl~ cooou; Kat 'tl]V tOu Kuptou, ourstuv EnaU~TJcrac;,tok; pEi8pOl~ rousvov KE<paAalOv 8€ Ent "T01~AEYO~EVOle;,"TOlOUtOV TroV 8au~atcov, 8EO~aKapw'tE:

'8EA<PO~: tOlOUt05 ~~tlV £npEnEv apXl~PEU~" 0,(JlO~, aKaKo~, cutuvroc, KEXCOPW~lEVO~ ana trov a~laptCOArov Kat inV'IlAOtEPO~ trov oupavrov YEVO~lEVO~, OUK £XEl Ka8' lj~Epav avaYKllv, wanEp oi apX1Epcl~, nporspov onf;p trov i8icov a~apnrov 8uaia~ ava<pEpElv,£nEtta trov toU Aaou' roiito yap EnOtl1aEV E<pana~ cautov aVEvEYKa~. '0 VO~O~ yap av8pwnou~ Ka8iatllcHv apX1Epcl~ 8XOVtaS acr8£vEwv, 6 A6yo~ of; Tfj~ 6pKco~LOaia~ "Tile;~Eta "TOVvouov uiov Ei~ tOY airova tE"TEAE1-

A

o~

MEyaAuvaplOV. 'A8avaaLOU Il~covonE'tphou.

utpou; Tuunorxov 'APX1EPEU,6 6AEaa~ nAli-