Kaip rašyti mokslinį straipsnį??

Irena Žukauskait VU psichologijos doktorant

Mokslinis darbas
Remiantis atitinkamomis mokslo sąvokomis ir metodais tiriama VIENA aktuali kokios nors disciplinos problema
Tirti – nebūtinai išspręsti, bet išanalizuoti, interpretuoti, vertinti, polemizuoti Problema turi neišeiti už disciplinos ribų; problema turi būti tokia, kad disciplina būtų paj gi ją apibr žti ir ištirti.
Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš

Akademinio ir šviečiamojo teksto skirtumai
Kriterijus Tekstas Akademiškas Šviečiamasis tekstas tekstas Išplaukia iš Išplaukia iš dalykinių skaitytojo aplinkybių Išsamus, tikslus, Aktualus vienareikšmis, adresatui objektyvus Mokslin Skaitytojo problema santykis su problema

turinys

Pagrindas
Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš

Akademinio ir šviečiamojo teksto skirtumai
Kriterijus Autorius ir skaitytojas Struktūra Akademiškas tekstas Objektyvūs dydžiai Remiasi atlikto darbo chronologija Dalykin , mokslin , neutrali, remiasi faktais Šviečiamasis tekstas Subjektai Remiasi skaitytojo interesais Orientuota į adresatą, nepaini, gausi pavyzdžių, su humoru

Kaba

Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš

Kas būdinga šviečiamajam tekstui?
Konkretumas; Sugalvoti pavyzdžiai; Metaforos, analogijos; Kontrastai, “lazdos perlenkimas”; Išradingos paantrašt s; Stilistin s priemon s (retoriniai klausimai, pakartojimai, asmeninis kreipimasis į skaitytoją ... ... ...
Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš

apie ką dar ne viskas pasakyta. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . išsiaiškinta ne iki galo. Tai jūsų analizuojamo darbo klausimas. į kurį REIKIA atsakyti. atsakymas į jį gali būti kam nors panaudotas. ne taip ar nepakankamai.Problemos samprata Tai kažkas.

>formuluoju problemą.> ieškau literatūros. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .Problemos suradimas Įdomu . Skaitau literatūrą ->ieškau neatsakytų klausimų .

magistro darbai Referatai Straipsniai Monografijos Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . bakalauro.Kas yra moksliniai darbai Kursiniai.

mokslo darbams keliamus reikalavimus atitinkantis rašto darbas.tai analitinio pobūdžio.Kursiniai / Bakalauro / Magistro darbas . Juo siekiama prapl sti ir pagilinti studijuojamo dalyko žinias. formuoti mokslinio darbo įgūdžius Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

loginio mąstymo ugdymas Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . Jo tikslas – gilesn s studijuojamo dalyko atskirų temų studijos. geb jimo tinkamai dirbti su moksline literatūra ugdymas. mokslinių klausimų suvokimo ir analiz s pl tot .tai rašto darbas.Referatas . kurio esmę sudaro mokslin je literatūroje egzistuojančių koncepcijų ar požiūrių tam tikru klausimu išd stymas.

Kas n ra mokslinis darbas Vadov lis – pateikiamos pagrindin s. neįrodin jant. Dažni kategoriški teiginiai. Enciklopedija – skirta suteikti žinių ne specialistams. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . nusistov jusios nuostatos. kas būtina savarankiškam darbui. kur konstatuojama esamos disciplinos pad tis. jų nepagrindžiant.

tikslas – sudominti skaitytoją.Kas n ra mokslinis darbas Mokslo populiarinimo straipsnis – skirta ne profesionalams. Es . bet patirtimi. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . kalbama apie jau ištirtus dalykus. kurios sprendžiamos ne mokslin mis priemon mis.analizuojamos ne dalykin s. o bendražmogiškos problemos.

Darbo struktūra Pratarm Įvadas Įvadas I Skyrius Išvados Įvadas II Skyrius D STYMAS Išvados Įvadas III Skyrius Išvados n Skyrius Išvados Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

Darbo struktūra Abstraktu Konkretu Abstraktu Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

Darbo struktūra Problemos kontekstas / paradigma Problemos pristatymas Tyrimas Tyrimo rezultatai Tyrimo rezultatų sąsajos su kitais tyrimais Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

. (preižastys) Tod l nor čiau.. (jūsų tikslas) Problemą tirsiu. kad..... (kam ji problema?) Tai bus naudinga.. kad........ (metodai) Problemą aiškinsiuosi. (apribojimai) Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš Pradinis darbo variantas bus iš tokių dalių. (darbo išeities taškas) Ši problema susijusi su ... (planas) . (apibr žimai) Kalb siu tik . (Kas? Kur? Kada?) Problema kyla .. (teorija) Svarbiausios sąvokos...... remiantis..Nuo ko prad ti rašyti?? Problema yra tai. nes.

Ką analizuoja recenzentai Ar nagrin jama tyrimo problema yra AKTUALI. validžios ir patikimos? Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . ar AIŠKIAI suformuluota tyrimo problema ir tikslai? Ar įvadin darbo dalis reprezentuoja dabartinį nagrin jamos problemos įdirbį? Ar pasirinkti kintamųjų įvertinimo būdai atitinka tyrimo sumanymą? Ar autoriaus naudojamos metodikos aprašytos pakankamai aiškiai ir detaliai? Ar šios metodikos yra legalios.

pateikiami paveiksl liai ir lentel s. ar darbo apimtis atitinka nustatytus reikalavimus. ar tinkamai išskiriamos darbo dalys. ar pateikti vis prašomi duomenys ir pan.) Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . ar jos tinkamai suformuluotos ir ar atitinka tyrimo tikslus? Koks tyrimo rezultatų naujumas? Ar straipsnis atitinka formaliems reikalavimams (ar straipsnis parašytas laikantis nustatytos schemos.Ką analizuoja recenzentai Kaip pristatomi tyrimo rezultatai? Ar tinkama jų statistin ir disciplinin analiz ? Ar pagrįstos tyrimo išvados.

1. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . kur galima būtų panaudoti rezultatus. Ar aktualu. ar aiški problema ir tikslai? Pavadinimas formuoja lūkesčius Prieš imdamiesi darbo pagalvokite.

2. statistikos Trūkumai generalizuojant. Įvadas . terminų.dabartinis nagrin jamos problemos įdirbis (1) Kalbama apie tyrimus Nereikia visos literatūros apžvalgos Apžvelgti pačius naujausius tyrimus Parodyti problemas su ankstesniais tyrimais: Kas buvo neatsakyta? Problemos d l metodologijos. kultūriniai skirtumai Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

pvz. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .: Yra ryšys tarp asmens polinkio dominuoti ir jo socialinio statuso: labiau dominuojantys asmenys pasižymi aukštesniu socialiniu statusu.dabartinis nagrin jamos problemos įdirbis (2) Iš apžvelgtos literatūros turi išplaukti jūsų tyrimo tikslai ir hipotez s. Įvadas . prie konkretesn s.2. Hipotez s formuluojamos nuo abstraktesn s.

mes galime įvertinti norimą kintamąjį? Kas ir kokie šalutiniai kintamieji? Kaip su tyrimo etika? Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .3. Ar pasirinkti kintamųjų vertinimo būdai atitinka tyrimo sumanymą? Ar steb dami. eksperimentuodami ir pan.

Struktūrin s dalys: Tyrimo eiga Tyrimo metodas Tiriamieji Duomenų apdorojimas Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . Tikslas – įrodyti. Aprašoma taip. kad tyrimas geras. kad kiti gal tų pakartoti tyrimą. patikimas. Tyrimo metodika Metodikos dalyje pateikiama DETALI informacija.4. kaip buvo atliktas tyrimas. validus.

Tyrimo metodika (2) Tyrimo eiga – kas ir kaip buvo daroma. patikimumas. normos. Klausimynų struktūrin s dalys ir jų pavyzdžiai Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . Gali būti pateikiama darbo schema. Metodai a) Klausimynai ir anketos: Klausimynų psichometrin s charakteristikos: validumas.4. Detalios instrukcijos. Jei versta iš kitos kalbos – kiek tai tinka mūsų populiacijai.

Tyrimo metodika (3) Metodai b) Steb jimas Steb jimo metu analizuojamų kategorijų skirstymas ir jų pavyzdžiai c) Interviu Klausimai ir jų pasirinkimo argumentavimas Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .4.

analizuojant skirtumus tarp .. grupių taikyta ANOVA) Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .. Tyrimo metodika (4) Tiriamieji (skaičius..4. išsilavinimą ir pan. Statistica.. buvo taikytas Pearsono koreliacijos koeficientas. Excel) kokia statistika buvo skaičiuota (pvz..). sud tis pagal amžių. tikrinant hipotezę apie . Koks procentas dalyvavo tyrime? Kaip jie buvo atrinkti? Duomenų apdorojimas kokia programa naudota skaičiavimui (SPSS.

tiek įprastai būna ir skyrių.5. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . Rezultatų statistin ir disciplinin analiz (1) Dalys pateikiamos pagal tyrimo tikslus / uždavinius Kiek yra pateikta uždavinių.

o tik analizuojami: “Mažiausias įvertis yra x grup je. Jeigu duomenys pateikiami grafiškai. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . Rezultatų statistin ir disciplinin analiz (2) Duomenys pateikiami vaizdžiai (lentel mis.5. Tekste duomenys taip pat nebeperrašomi. jie lentel se nebekartojami. paveiksl liais). tuo tarpu didžiausias – Y grup je”. suprantamai.

Rezultatų statistin ir disciplinin analiz (3) Ar mano seneliai suprastų?? Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .5.

Rezultatų statistin ir disciplinin analiz .5. kas pasakyta. Paanalizuoti. kod l?) Nurodyti darbo stipriąsias puses Pateikti darbo trūkumus (bet jų nepalikti darbo pabaigai) Tolesn s tyrimo galimyb s Rezultatų reikšm kasdieniniam gyvenimui Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš (rekomendacijos) . kaip tai siejasi su įvade aptartais rezultatais (panašu. o ne performuluoti tai. skiriasi.aptarimas(4) Rezultatus įvertinti ir interpretuoti Reiktų atskleisti naujus dalykus.

Tyrimo išvadų tinkamumas Tai trumpi ir apibendrinti svarbiausi atsakymai į įvade keliamus klausimus bei glaustas vertinimas. bet ir ne per siauros (v l detali statistika) Kiek uždavinių – tiek išvadų Išvados pateikiamos tik iš tyrimo rezultatų. iš literat Paruoš Paruoš .6. bet ne: Irena Žukauskait ūros. ar pasiekti jame formuluojami tyrimo tikslai Išvados negali būti per plačiai apibendrinančios (tyr me viena imtį. taikome visiems).

Apie rezultatų naujumą reikia galvoti formuluojant problemą ir palanuojant tyrimą Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . kiek tai. kas buvo atrasta (kad kažkoks ryšys ar skirtumas yra ar jo n ra) yra nauja. Tyrimo rezultatų naujumas Recenzentai vertina.7.

santrauka ir pan. priedų pateikimo tvarka ir numeracija. taisyklingumas Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . lentelių. Atitikimas formaliems reikalavimams Apipavidalinimas (apimtis. tarpai tarp eilučių. įvardinimas Teksto šrifto dydis. lapo formatas ir pan.8. turinys.) Literatūros citavimas Literatūros sąrašo sudarymas Paveiksl lių. darbo dalių išskyrimas. Kalbos moksliškumas.

4 8. Matematika Šeimose gynenatys vaikai Globos įstaigose gyvevatys vaikai 1 pav.5 8.3 8.2 8.6 Lietuvių k.7 7.1 lentel .8 7. Reakcijos laikas priklausomai nuo dirgiklio tipo Dirgikliai Reakcijos laikas (ms) 8. Šeimose ir globos namuose gyvenančių vaikų Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš pažymių vidurkiai .9 7.1 8 7.

nurodomas pavadinimas. leidimo kartojimo duomenys.Literatūros sąrašas Būtinai ab c linis (pagal autoriaus pavardę) Sąrašas kirilica pateikiamas po literatūros lotyniškais raštmenimis Sąrašo sudarymo seka: autoriaus pavard su vardo (-ų) inicialais. įtraukiant straipsnį iš rinkinio ar periodinio leidinio. tomas. metai. antrašt . leidimo vie-ta. numeris. puslapių skaičius. puslapiai Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

Theory of Social Comparison Processes // Human Relations. [žiūr ta 1995 m.A.pavyzdžiai Carless S. 2000 Vol. vasario 15 d. G. DePaola C. Psichologija. p 225 228 Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .html Myers D.Literatūros sąrašas . 2000.. Issue 1.edu/~krollag/org_site/soc_ps ych/festinger_soc_com. Vilnius. Festinger L. The Measurement Of Cohesion In Work Teams. 31. 1954. Prieiga per internetą http://www. A. // Small Group Research.].stanford.

disertacijos NERKOMENDUOTINA REMTIS Neaiškiais interneto šaltiniais Populiariojo pobūdžio publikacijomis NEGALIMA REMTIS Paskaitų konspektais Kita nepublikuota medžiaga Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . vadov liai. moksliniai žurnalai Studentų bakalauro.Kas gali būti mokslinio darbo literatūros šaltiniai Knygos. magistro darbai.

Kai analizuojamas tekstas ir reikia iliustracijos. kaip analiz s medžiagos Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . bet ir kaip pasakyta) Kai būtinai reikia remtis teksto autoritetu.Citavimas – kada? Kai svarbu perteikti tekstą žodis žodin (svarbu ne tik kas pasakyta.

kad “Citata – tai pažodinis rašytinio ar sakytinio teksto perteikimas” (p.Citavimas Jei pažodin citata yra trumpa: Rienecker ir Jorgensen (2003) savo knygoje teigia.149) Jei pažodin citata yra ilga – ji išskiriama makete. Autorius ir publikavimo metai nurodomi teksto pabaigoje skliaustuose Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . atitraukiant jas nuo parašt s ir paliekant po vieną eilutę viršuje ir apačioje.

nei reikia jūsų darbui Kai reikia trumpinti Kai reikia parodyti. Jei daromas komentaras.Citavimas / Parafrazavimas – kada? Kai reikia perteikti turinį Tiksli formuluot nesvarbi Teksto stilius neatitinka jūsų darbo stiliaus Tekste akcentuojami kiti dalykai. tai taip ir reikia rašyti Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . kad supratote BET! Negalima prid ti nuo savęs.

Svarbūs žodžiai: PABR ŽIA. ARGUMENTUOJA Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . SIŪLO. čia galima keisti eil s tvarką. be to.Citavimas / Referavimas – kada? Kai reikia perteikti teksto esmę Kai reikia praleisti nereikalingas detales Kai reikia apibendrintai pristatyti tekstą Referuojant leidžiama pasirinkti tik tam tikras rašomam darbui aktualiausias teksto dalis. VERTINA.

pavyzdžiai Jei cituojamas pirminis šaltinis Komandos nariai taip pat turi apibr žtus ir vienas nuo kito priklausančius vaidmenis. Johansen. 1996) Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . 2004). buvimo grup je trukm s (Sanders et al.. 1999) ir jo profesin s kompetencijos (Gilbert. jie turi organizacinį komandos identitetą (Chmiel. 2005) Asmens savijauta grup je priklauso nuo jo statuso (Andersen.Citavimas / Referavimas .

nurodomas tas.Citavimas / Referavimas .pavyzdžiai Cituojant ne iš pirminio šaltinio. pgl. 1998) man . iš kurio citata pateikiama: Festinger (cit. Wood. kad aukštyneigis socialinis lyginimas gali sumenkinti asmens savęs vertinimą. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

.rašto darbe yra pažeistos autorių asmenin s neturtin s ir turtin s teis s. jei jis: .Darbo savarankiškumas Nesavarankišku rašto darbas laikomas tada. .visas arba iš dalies buvo panaudotas kitam kursui šiame ar kituose universitetuose. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .visas arba iš dalies parašytas kito autoriaus (perrašyta bent viena kito autoriaus darbo pastraipa be nuorodos).

magistro ar bakalauro darbas. o ne lygiagrečiai. temos ir potem s pasakojamos nuosekliai. kad.... Tiesa tokia. kokio žanro yra rašto darbas – straipsnis. 1. Kaip ir pasakoje... Pasakokite istoriją . Tai buvo... + a→b →c →d –a b c d ↓ ↓ ↓ ↓ Viename paragrafe aptariama tik viena tema Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . Pabaiga – Ir aš ten buvau. es . rašto darbas turi tur ti pasakojimo formą – įvykiai.. Pradžia . romanas..Koks darbas yra geras? N ra didelio skirtumo.Kitą kartą..

intymiu stiliumi 3. nerašyti asmeniniu... nevedžioti skaitytojo ratu: Dabar. Galvokite ir įsivaizduokite savo skaitytoją ir jam rašykite.Koks darbas yra geras? 2.. grįšime prie. rašyti detaliai išd styti.. Nesl pkite savo minties . kas norima pasakyti supažindinti. įvesti į kontekstą apibendrinti Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš . išaiškinti.

. iš kitos pus s. tada.. Kad ir kaip... galiausiais.. D l tos priežasties. Taigi... Vadinasi. Atskleiskite pasakojimo logiką.. antra............ NURODYTI PRIEŽASTINGUMĄ: Tod l.... Pradžioje.. Vis d lto.. SUKURTI STRUKTŪRĄ: Yra 3 būdai. Kadangi. Nors. NURODYTI. SUPRIEŠINTI: Iš vienos pus s.. Tačiau..Koks darbas yra geras? 4. Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš ... Viso pasakojimo metu laikykite skaitytoją už rankos ir jo nepaleiskite..... sujungti vieną paragrafą su kitu 5. SUDARYTI SEKĄ: Pirma. Priešingai... Kita vertus... Iš to plaukia tokios 4 išvados.

vengti sud tingų gramatinių darinių rašyti trumpais. Būkite garbingas. nekopijuojant kitų. Paruoš : panašiu tyrimus atlikusių Paruoš Irena Žukauskait . D stykite temą sava logiką. paprastai sakiniais ir išsakyti aiškias mintis... 9. “Nesaugokite paslapčių”... teikti paaiškinimus teikti nuorodas 7.. iš karto parašykite savo teiginį tada pateikite paaiškinimą (bet ne pirma nurodykite visas prielaidas. Nesistenkite atrodyti protingesniais nei esate.. o tik tada išvadą) 8.Koks darbas yra geras? 6.

Laukiu jūsų klausimų! Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .

S km s rašant straipsnius ir kitus mokslinius darbus! Paruoš : Irena Žukauskait Paruoš .