Drámapedagógia a tehetséggondozásban

GÉNIUSZ KÖNYVEK
A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja, hogy széles körű, átfogó segítséget és eligazítást adjon a tehetséggondozás ügyében tevékenykedő szakembereknek és segítőknek.

A SOROZAT KÖTETEI
1. M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás 2. Revákné Markóczi Ibolya–Futóné Monori Edit–Balogh László: Tehetségfejlesztés a biológiatudományban 3. Vancsuráné Sárközi Angéla: Drámapedagógia a tehetséggondozásban (1. kiadás) 4. Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése 5. Czimer Györgyi–Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése 6. M. Nádasi Mária: A projektoktatás elmélete és gyakorlata 7. Balogh László–Mező Ferenc: Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja 8. Orosz Róbert: A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai 9. Turmezeyné Heller Erika: A zenei tehetség felismerése és fejlesztése 10. Kirsch Éva–Dudics Pál–Balogh László: A tehetséggondozás lehetőségei fizikából 11. Mező Ferenc–Kiss Papp Csilla–Subicz István: Képzőművész tehetségek gondozása 12. Gyarmathy Éva: Hátrányban az előny – A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek 13. Bohdaneczkyné Schág Judit – Balogh László: Tehetséggondozás a közoktatásban a kémiatudományban 14. Inántsy-Pap Judit – Orosz Róbert – Pék Győző – Nagy Tamás: Tehetség és személyiségfejlesztés 15. Kovács Gábor–Balogh László: A matematikai tehetség fejlesztése 16. Csernoch Mária–Balogh László: Algoritmusok és táblázatkezelés – Tehetséggondozás a közoktatásban az informatika területén 17. Gordon Győri János (szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja, I. 18. Gordon Győri János (ed.): International Horizons in Talent Support, I. 19. Bodnár Gabriella–Takács Ildikó–Balogh Ákos: Tehetségmenedzsment a felsőoktatásban 20. Balogh László–Mező Ferenc–Kormos Dénes: Fogalomtár a tehetségpontok számára 21. Polonkai Mária (összeáll.): Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban 22. Mönks, F. J.–Ypenburg, I. H.: Ha tehetséges a gyerek… 23. Pappné Gyulai Katalin–Pakurár Miklósné: A debreceni példa

Vancsuráné Sárközi Angéla

DRÁMAPEDAGÓGIA
A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
2. átdolgozott kiadás

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A szakmai tartalomért a szerző felelős.Készült a „Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program – Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása” (TÁMOP 3.4-A/08/1-2009-0001) című projekt keretében. © Vancsuráné Sárközi Angéla. a Magyar Géniusz Program projektmenedzsere Felelős szerkesztő: Polyánszky Piroska Borítóterv: Kállai-Nagy Krisztina Nyomdai előkészítés: Jet Set Tipográfiai Műhely A nyomdai munkálatokat a D-Plus végezte Felelős vezető: Németh László Printed in Hungary .4. 2011 ISSN 2062-5936 Felelős kiadó: Bajor Péter.

................1.... együttműködést.....................................2........1.. 18 3........................ 12 2.......... A Fehér Farkas varázslata ..............4.......................... A tehetséges gyermek jellemzői .......... 7 1...................... A TEHETSÉGRŐL ................................................................. önfegyelmet............ koncentrációt..........................................1..............................3.......... emlékezetet................2.3........ nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok .....................................Tartalom 1....................... 11 2.... Az „ÉN könyv” ..................... A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL ........ 31 .....................2...........1....................................... A tehetség összetevői ................................................................................................................................... A drámapedagógia felosztása a Renzulli–Mönks tehetségmodell szerint .......... 24 3...................4.............................. 10 1................... 14 3........... 27 IRODALOM ................................ Kamasz emez-amaz… avagy a könyvespolctól az előadásig ............. 7 1.............. 21 3.................................................. A drámapedagógia elméleti alapjai .............................................. figyelmet....................4 Tanítási óravázlatok ......... Farkasmese .............................. DRÁMA A GYAKORLATBAN .. 20 3.................................. A dráma alapfogalmai ............... 18 3.....................2. 24 3. 12 2................ Ismerkedő............................................... csoportépítő.........

.

hogy melyek azok a területek. mégsem gondolom mindenhatónak. Bár sok mindenben segíthet a dráma mint módszer.I. a dráma hatékony segítőeszköz.1. ahol úgy vélem. Nem gondolom azt sem. A tehetség összetevői A tehetség összetevőinek vizsgálatát úgy látom célszerűnek ismertetni. ISKOLA TÁRSAK Motiváció Kreativitás Kivételes képességek TEHETSÉG CSALÁD Renzulli–Mönks tehetségmodellje Elsőként vizsgáljuk meg a legfontosabb összetevőket a fentiekben említett Renzulli–Mönks modell alapján. hogy mindig alkalmazni kell. hol és milyen szerep jut a drámának a tehetségfejlesztésében. A metszet a tehetséget jelenti. a kreativitás. amelyek valamilyen viszonylatban kapcsolhatók a drámapedagógiához. A TEHETSÉGRŐL I. A három kör az egymásra ható személyiségen belüli tényezők: a képességek. motiváció. A belső tényezők közül a kreativitás és a speciális képességek fejlesztése az a terület. .

ahol a testi ügyességünkre vagy a kézügyességünkre van szükség. A dráma aspektusából nézve ezt a területet könnyebb fejleszteni. gondoskodik arról. Az intellektuális képességek másik összetevője. hogy szociális képességünket magas fokra fejleszthessük. Ez az a terület. a fejlesztés folyamatában dől el. együttműködni. hogy alkotó tehetség lesz-e belőle. hogy valakiből alkotószellemű művész váljon.Vancsuráné Sárközi Angéla 8 Az általános képességek jól mérhetők az intelligenciatesztekkel.) A kreativitás fogalmát talán még nehezebb és összetettebb definiálni. irányítani.). mint magát a tehetségét. ez az. hogy kiemelkedő legyen az egyén a táncban is. Az. támogatja. Mi is a kreativitás? „Meglehetősen bonyolult és sokarcú emberi viselkedés. (Tehetség-kalauz 2000.). Csak keresni kell… című munkájában. hogy jól tudjunk cselekedni. hanem rátalálnak. melynek révén a libidinózus és agresszív energiák kulturálisan szentesített viselkedésekbe konvertálódnak”. A környezet általában értékeli. o. A kreativitást magyarázó elméletek a tudás és a képzelet újszerű kombinációjának alkalmazásaként való meghatározástól egészen addig a felfogásig terjednek. Pedig a jó szociális képességekre a társas viszonylatokban szüntelenül szükségünk van. fogalmaz Gefferth–Hersovits szerzőpáros (2004. a zenei képesség hamar megmutatja magát. 26. hogy a tehetségígéret fejlődhessen. a konfliktusokat kezelni. A tehetséges gyerekek jelentős része értelmiségivé válik. vagyis az alkotó ember – a konvergens az egy helyes megoldásra irányuló gondolkodás helyett – divergens gondolkodású. amiről a mai iskolai gyakorlat szívesen megfeledkezik. 90. „A spontán. ahol a dráma – véleményem szerint – pótolhatatlan. kreatív képzőművészeti képességgé. a pszichomotoros és a szociális képesség. vagy kitalálnak” (uo. A jó sportolók kimagasló pszichomotoros képességekkel bírnak. ezzel együtt mások igényeire is tekintettel lenni az kell. o. nem megtanulnak. Ezek közé sorolhatók a művészi. hanem létrehoznak. A kreatív. Ahhoz. A szociális képességeket én kimagaslóan fontosnak vélem. Guilford magára az alkotó műveletre vonatkozóan röviden . A szociális képességeik fejlesztése elengedhetetlen. saját elképzeléseinket másokkal elfogadtatni. A másik kiemelkedő terület dráma szempontjából a kreativitás. Mérei szerint a kreatív emberek „nem alkalmazkodnak. 25. A pszichomotoros képesség mindenütt szerepet játszik. de ugyanez a terület szükséges ahhoz. a speciális képességek viszont nem. sok érzelmet kifejező rajzkészség átalakul-e egy valódi technikát alkalmazni tudó. miszerint a kreativitás olyan tudattalan folyamat. vagyis folyamatosan keresi a válaszokat és a lehetőségeket egy adott témára. így túlnyomórészt vezető pozícióba kerülhet. o. múlik a gyermek belső fejlődésén és a tanárai által biztosított fejlesztésen egyaránt…”. A rajzkészség. Vannak közülük ahol az átlagnál magasabb szint már korán és jól felismerhető.

Mindig csak egyszer. A kaland. a kiszámíthatatlané. A váratlannal. a meghökkentővel. Hamvas Bélát idézném zárógondolatként: „… életem összeütközése mindig az újjal volt. A pillanattal. A bátorság… Csináljuk szabadon. Egyszer. amit szabadon csinálunk. 216. mert azt a biztonságos. . az originalitás.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 9 úgy definiálta. attól függően. Kiemelkedő jellemzőjük a humor. gondolkodásbeli különbözőség és meglehetősen nagyfokú önállóság. Mindig először. Szabadnak lenni. Nem alkalmazkodni. hogy mi áll az elemzés középpontjában: maga az alkotási folyamat. a kevésbé szigorúak szerint „elfojtja” az alkotóképességet. gondolat. a tudományos kreativitás. a flexibilitás. Elhatározni. hogy a szigorúbbak szerint „megöli”. Nem a törvényt keresni. A dráma megfelelő közeget jelent a kreativitásnak. A váratlan. verbális és tudományos jelzőkkel illetett. A kreatív potenciál viszont többé-kevésbé minden egyénben megtalálható. 194. Vannak elméletek. fantáziadús művészi kreativitás. Megkülönböztethető realitástól elszakadni tudó. a kegyelemé. Gyarmathy Éva (2006) szerint sem összekeverhetők. hogy „feltalálásra való képesség”. A veszély. Nem a megszokás. amelyek a kreativitást segítik. A kockázat. vagy a kreatív személyiség. közösség. Azt írja: „zseni igen kevés van. o. mindig utoljára. a kreativitás lényegét a divergens gondolkodásban határozta meg. amire a fejlesztéséhez szükség van. Mert világ igazán csak abból lesz. emberiség…” (Hamvas 1987. a kiszámíthatatlannal. Erre a dráma alkalmasabb. illetve az arra való igényt. ami gondolkodásra kényszerített… a mindig új világa pedig a szabadságé. A szigorú tanmenet nem mindig teremti meg azt a közeget. illetve maga a produktum. nonkonformitás és a feladat iránti elkötelezett kitartás.) A drámajátékok olyan kompetenciákat. abból lesz nép. amelyek a kreativitás különböző típusait határozták meg. ahol a kreativitás életképes lehet. E szerint több összetevőt különített el. Tapasztalataim szerint kiváló alanyai a drámaóráknak. Gyakran éri az a vád az iskolai oktatást. sőt élvezettel játszanak el a sokszerűséggel. a kényelmetlennel. a személyiségé. nagyon jól tolerálják a kétértelműséget. A kreativitás jelenségét sok szempontból fogalmazhatjuk meg. a fluencia.” (52. A kreativitás szó magyarul alkotóképességet jelent. o. pedig nem feltétlenül szinonim fogalmak. Csak abból lesz ember… abból lesz művészet. képzőművészeti. Ez volt az.. szeretetteljes. így például zenei. A kreativitást gyakran összemossák a zsenialitással. az alkotás. és valószínűleg fejlesztésükhöz nem kell módszereket kidolgozni. „időtől független” közeget nyújtja. amely inkább a feltaláláshoz kapcsolódik. képességeket mozgatnak meg. az újradefiniálás és elaboráció.) A kreatív egyének jellemzője a környezeti ingerekre való szokatlan reagálás. mégpedig elsősorban azért. ilyenek az általános problémaérzékenység.

hogy a tehetség sokféle. A tehetséges tanulóknál kognitív jellemző lehet a szokatlanul jó memória. elsősorban drámatanításhoz mindennap szükséges. Affektív tényezőként az „érzelmi sajátosságok tekintetében” jelen lévő különbözőségeket értjük. Nincsenek kész receptek. hogy van-e. hogy annak alapján tehetség. 15. kíváncsiság-tudásvágy. mint amekkora a valóságos arányuk a tehetségesek között. különcségük miatt szembetűnő tehetségesek jobban feltűnnek a hétköznapi életben. hogyha az alábbiak valamelyikét nem birtokolja. Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban című könyvéből (2006. korai nyelvfejlődés. Gyakorta maximalisták. s ha igen. nagy energiákkal bírnak.) a VanTassel–Baska-féle jellemzésbe pillantsunk bele. Tény. amelyek rímelnek az általam tapasztaltakkal. az általánosítást hibának ítélem. . Az általa rendszerbe állított tulajdonságok két nagy csoportba sorolhatók: kognitív és affektív jellemzőkre.” (Gefferth–Herskovits 2004. Arról sem érdemes polemizálni.) Jó lenne valamiféle kapaszkodó a tehetségek felismeréséhez. S azt sem. hogy ezeket érdemes lenne részletesen taglalni. A tehetségről szóló irodalom szerencsére óriási terjedelmű. szimbólumrendszerük használata eltér az átlagtól.2. ha valaki az alább felsoroltak valamelyikével rendelkezik. A tehetségekre vonatkozó előítéletek még jelen vannak a köztudatban.Vancsuráné Sárközi Angéla 10 I. gyakran „túlérzékenyek”. és a nem utolsósorban rendkívül jó a humoruk és a humorérzékük. hogy azon részét mutatom be. fejlődési eltérések (szellemi-fizikai fejlettség eltérései). csupán a fent felsoroltak között vannak. önálló tanulásra való hajlam és igény. s a kreativitást is ide sorolhatjuk. o. „A disszonáns. sokrétű érdeklődés. amely gyakorlati munkámhoz. Én és a többiek”. A tehetséges gyermek jellemzői Vannak közkeletű előítéletek a tehetséges gyermekekről éppúgy. érzelmi intenzitásuk magas. Nem jelenti azt. 135. Persze az könynyen átlátható. o. hogy nem egyedüli és kizárólagos a felsorolás. mi a valóságalapjuk. akkor nem is tehetség. koncentrációs kapacitás. Kiss Ottó Emese almája című gyermekverses kötetében az egyik örökbecsű: „Kétfajta gyerek van. Nem gondolom. mint magáról a tehetségről. A tehetséges gyermekek igazságérzete rendkívül fejlett. Arra vállalkoztam.

hangképzés. • manuális tevékenység • asszociációs játékok • mozgáskoordináció Szociális kompetencia területeinek fejlesztése • kommunikáció: verbális és nonverbális • együttműködés • csoportépítés • konfliktuskezelési technikák alkalmazása • szituációs játékok • improvizációs játékok • vitajátékok • fantáziajátékok • kapcsolatteremtő játékok • szabályjátékok • bizalomjátékok énkép erősítés önismeret önbizalom erkölcs-morál A tanítási dráma a fent felsoroltakat ötvözi. légzés. .Drámapedagógia a tehetséggondozásban 11 I. tudatosan használja a dramatikus fókusz. gyakorlatok • figyelem: tartóssága. A drámapedagógia felosztása a Renzulli–Mönks tehetségmodell szerint Képességfejlesztő drámajátékok. a gondolkodás megváltozásának érdekében. a nevelési fókusz és a dráma céljának.3. minősége • koncentráció • memóriafejlesztők • ritmusjátékok • érzékelő-észlelő játékok • beszédfejlesztő: beszédtechnika.

jelentésteremtőként értelmez. hogy a következő tanévtől iskolánkban bevezetésre kerülhet – egyébként a környéken. A drámapedagógia elméleti alapjai Friss diplomás drámatanárként lendülettel. cselekvést jelent. kerülte tekintetem. igénylik.) A gyermek a tanítás-tanulás folyamatában nem passzív befogadó – ez akár lehetne axióma is. Már csak azért is. „Ha megadjuk nekik a lehetőséget… az ismert és az ismeretlen tartal- . általa teremtődik meg saját tudása.2. értelmezésére. Nekem a cselekedve élni – tanulást. akiknek gyermekei óvodás koruk óta szívesen vettek rész drámafoglalkozásokon. majd közzétette töprengése tárgyát. A polgármesterasszony hallgatott. A gyermek ebben a folyamatban aktív jelentésadó. gondolkodott. Ezt nem tekintjük az objektív elméleti tanulás fázisának. megfigyelésből elraktározott élménnyel rendelkeznek. egyedülálló módon – a drámaoktatás. hogy megértessem vele: éppen ezért kell a dráma. mely bevonja az érzelmeket és az intellektust is (azt keresi. „Nem értem… minek a dráma az iskolában. Jonothan Neelands a dráma egyik alapművében erről így ír: „a dráma gyakorlati. a környezettel való gyakorlati „kapcsolatfelvételre”. 13. lelkesedéssel számoltam be munkaadómnak. hiszen van az életben épp elég…” Vágyat éreztem arra. hogy a tanulást a téridő-személyek hármasságának megszerkesztett alkalmazásán keresztül valósítják meg…” (Neelands 1994. titkokat feltáró csigaház. A DRÁMAPEDAGÓGIÁRÓL 2. a „kortárs” vagy modern pedagógia alapja. A gyerekek számottevő tudással és tapasztalattal. kínosan mocorogni kezdett. egy kis falu polgármesterének arról. sokkal inkább hasonlít egy amolyan a világgal. azonnali visszajelzést biztosító tevékenység. mert azok a szülők. Hiszen hogyan is működik a gyermeki megismerés a tudás megszerzése? Már az iskolába lépés előtt teljes tanulás zajlik. Mert mi is a dráma? A szó görög eredetű. hogyan kapcsolhatók össze a személyes és intuitív tartalmak a tudományos megközelítéssel). hogy a meglévő tapasztalatukat használják fel az új befogadására. o. hogy az iskolában is jelen legyen a drámaoktatás. mint egy bűvös.1. Már az iskolába lépéskor jól működik az a kicsiny embereknél. Szerencsés esetben az iskolai oktatásba kerülésekor mindezen tudás szisztematikusan egymást kiegészítve bővül. A dráma a cselekvést mint dimenziót emeli be az osztálytermi munkába azáltal.

A dráma mindig egy felmerülő nem eldöntendő kérdésben jelenik meg. Állandóan arra kényszerülünk. hogy egyáltalán létezik-e?) A mai oktatási rendszer ugyan hangzatos a kompetencia szótól. Nem lehet más. értékeket. mely a gyermekek számára különösen alkalmas arra. Ebben látom a módszer fontosságát. hogy különböző ötleteket. Tulajdonképpen ez maga a tanulás a drámával és a drámában. történések tükrében vizsgáljuk magunkat s magát a kontextust. nagyobb jelentőséget. amelyek a „megközelítést leválaszthatják a személyes és intuitív tartalmakról”. ha többet és jobban figyelnénk ösztöneinkre. Folyamatosan szembesít. A dráma egy képzeletbeli közegben létrejövő tapasztalat átélésére koncentrál.). A személytelen igazságoknál többre tartjuk a személyes ismereteket. és nyelvi megformálási lehetőségeket cselekvésben kipróbáljanak. tudásformáknak tulajdonít magasabb státuszt. ahol az új és új problémák megoldásának kényszere lehetővé teszi a hatékony feltárást. s nem rendezzük el köztünk és a környezet közti távolságot a szaktudomány területei szerint. melyben az objektivitás és a „személytől független igazság” az elsődleges…(Szerintem már-már filozófiai kérdés. megismerést.ott). o. amiben mindez zajlik. A képességek pedig folyamatos változásban vannak. megszállottan keresve a válaszokat. A mai oktatásban beidegződéssé vált a tanítók és tanárok körében az újtól való félelem. amelyekre nincs egyértelmű és egyöntetű válasz. A dráma tehát sokkal inkább a tapasztalatot szerző és nem az előadói szerepben lévő gyermekre figyel. hogy önmagunkat fejlesszük. (Csepeli 1993. A mindennapi tanulásban vagy a „mindennapok megtanulásában” nem választjuk szét a megismerés élményét. Tanárként hajlamosak vagyunk az olyan tudástípust értékesebbnek tartani. A körülöttünk zajló események.” (u. mely az új problémák megoldásának hatékony módja (Neelands 1994. „A dráma a képzeletbeli helyzeten belül létrejövő tapasztalatot olyan közegben véljük. szerepeket. gondolatokat. Pedig bizonyára jobb lenne. A tanulás mindig folyamat. . befogadást.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 13 mak közti hidak megépítésére” akkor tanulni tanítunk. Olyan fiktív helyzetet teremt. amely az ősi gyermeki „mintha” világára épül. tükrözi a valóságot. Persze nem ok nélkül! Valahol homályba vész az újdonság megvalósításához szükséges bátorság. o. A hagyományos tantervet követő magyar pedagógia még mindig azoknak a tudásterületeknek. gyanakvóan figyeli a pedagógustársadalom a szemléletváltást. „Fiktív világban valós tanulási tartalom” (Szauder Erik drámatanár megfogalmazása). folyamatosan olyan kérdéseket fogalmaz meg. nem mer felelősséget és kockázatot vállalni. Ezt a folyamatot tekinti a dráma „tanulásnak”. 13.). 12–13. de még mindig nem tartom átgondoltnak és belső igénynek az új szemlélet megvalósítását. A folyamatközpontú oktatás autentikus módon képezi le. A dráma folyamatosan erre koncentrál.

amelyben a dramatikus folyamat megjelenik. test. Leginkább a boltoni négyes felosztás elfogadott.). hogy a tanulásnak mi célja lehet még? Bár tudom. 104. foglalkozásunkhoz megújult tudás szükséges.) A tanulás a drámában a személyes tudás növekedését jelenti. Most egy rövid és konkrét fogalmazás következzék a dráma alapfogalmairól. hogy ez egyike a legfontosabbaknak. ám abban hiszek. az adott nyelv. Így őrizhetjük meg önmagunkat napról napra a magány és a találkozás között.” (Drámapedagógiai olvasókönyv 1995. (Azért én feltenném azt a kérdést ezzel a meghatározással kapcsolatban. A drámajáték gyűjtőfogalom.). . idő. életkori szerepeink elavulnak… Szüntelenül alkalmazkodnunk kell. A másik hangzatos közhely „az iskola az életre nevel”… Mi másra? A részigazság most. tér. ebben az esetben fontos. melyek szerepvállalást. „emberi kapcsolataink egyik legfontosabb szabályozó tényezője… a szerephelyzetek változatossága szüli a személyiséget…” (Csepeli 1993. vagy rögtönzést. o. 2. miközben meg kell tanulnunk a régi szerepeink elfelejtését is. A hétköznapi életben szüntelen szereptanulásra kényszerülünk. Alapja a szervezett emberi cselekvés. Hangsúlyoznom kell azonban hogy nem egyetlen s nem üdvözítő forma. A kompetencia alapú tanulás és tanítás – mert nem szétválasztható fogalmak – nem új keletű. 12–13. melynek során a cselekvő ember ismeretei.2. társas kapcsolatai a nevelő által irányított és a társakkal végzett drámajátékok és drámakonvenciók által fejlődnek. új és új szerepeket kell tanulnunk. röviden drámaként említve. A drámapedagógia egyik definíciója: a személyiségfejlesztés módszere. múlik felettünk az idő. amelyekbe úgy bújunk bele a különféle helyzetekben. színjátékot. igényelnek. játékok összessége: képességeket és készségeket fejlesztő gyakorlatok. és végképp nem kizárólagos. Eszközei az emberi képességek. képességei. Minden olyan játékos emberi megnyilvánulás. Gondoljunk csak arra. hogyan is lehetne e nélkül? A tudás és a személyiség tisztelete egész életünket meghatározza. mellőzve a teljesség igényét. hogy levehetetlen szövetté válnak. A dráma alapfogalmai Az előzőekben általánosságokban beszéltem a drámapedagógiáról. viselkedésünk alkotórészei lesznek. „Változnak pozícióink. színjátszást. van néhány. társas együttműködést. A szerepek. o.Vancsuráné Sárközi Angéla 14 Az „értékváltozás a drámatanítás célja” fogalmaz Bolton.

alkotás létrehozása: megjelenítési (naturalista) vagy a demonstrációs (brechti) . ha nem „valamiért” történik a játék. bár ez gyakran megtörténik • nagy szabadságot ad az egyéni kreativitásnak C típus: Színház A színházi elemeket felhasználó. Sajnos gyakran tapasztalom. avagy az érdeklődés középpontjában álló kérdésfelvetés • a tevékenység nem ismételhető mindig • kis csoportos tevékenységi forma • az akció intenzív átélés nyomán jelenik meg. hogy hangulatkeltőnek. ám lelkes kollégák. hogy „valami érdekessel” kezdjük. a csukott szemmel végzett játékok ilyenek) minden átgondolás előkészítés és cél nélkül alkalmazni. B típus: Dramatikus játék • alapértékei: folyamatosság. A legtöbben talán ezt ismerik a gyakorló pedagógusok. stresszoldónak „használják” a drámában nem jártas. A hétköznapi drámatanításban részlegesen van jelen a színházi alkotómunka és a művészi produkció létrehozásának folyamata. a legtöbbet alkalmazott eszköz. Nem kötődik erős érzelmi bevonódáshoz. Instrukció alapú tevékenység.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 15 A típus: Gyakorlatok • közvetlen tapasztalatszerzés • dramatikus készségfejlesztés • helyzetgyakorlatok • játékok • egyéb művészeti formanyelvek bevonása A gyakorlat rövid távú. például egy matematikaóra elején. Főbb jellemzői: • a szöveg és az akció egyértelműsége • a színházi formanyelv használata • megjelenítési készségek használata. valamint energiaforrása a motiváció. Mégis óva intenék minden lelkes pedagógust az önkényes és öncélú gyakorlatok használatától. ismételhető. A cél eléréséhez koncentráció és erőfeszítés kell. idéződik fel • nem feltétel az érzelmek és a koncentráció magas szintje. meghatározott hely és szereplők. a gyerekek körében közkedvelt forma. ha nincs konkrét célja. gyakran törekszik lezártságra. formálhatóság. a dráma mint műfaj alkotórészeit szintetizáló forma. spontaneitás • az idetartozó tevékenységnek három összetevő eleme van: az eseménysor (cselekmény). Hibának vélem. Nem szabad egy bizalomjátékot (pl.

A dráma két fókusszal dolgozik: az egyik a nevelési fókusz. Csak ezt követően van esély arra. utóbbi pedig olyan kérdés. ennek rendeli alá az egyéni teljesítményt D típusú: Komplex vagy tanítási dráma A tanítási dráma fő célja. a másik képességfejlesztés. amivel az adott problémát vizsgáljuk. A tehetség fogalmából ebben a vetületben több dolgot mindenképpen azonosnak érzek: az egyik a motiváció-motiváltság mint kulcsszó. az egyik a bevonódás szintje a dramatikus tevékenységek során. s az fontossá válik számukra. definiáló tanulmány készült a tanulás folyamatáról. amiben mindenképpen eltér a drámatanítás. A gondolkodásra szánt probléma olyan . értékelés. A konvenció munkaforma. hogy energiát fektessenek a munkába. körvonalazódni látszanak azok a területek. akkor lehetőség nyílik a teljes belefeledkezésre” (Drámapedagógiai olvasókönyv 1993. melyek átfedik egymást a dráma és a tehetség között. A pszichés biztonság érdekében a drámában a szerep és a szituáció mindig képzeletbeli marad. hogy a bevonódás szintjei rímelnek a tanulási folyamatra. vagyis az a probléma. Nem tudom mennyire sok összehasonlító. el tudom érni. a másik a tanári és a tanulói attitűd. A dráma központi pontja a fókusz. Nem erőszakos a véleményem az összevetés a tehetségről olvasottakkal sem. amelyben megélhetővé válik egy élethelyzet. elkötelezettség. 213. A drámában motiváló erő a feszültség. és végül (érintőlegesen az önmagunkból való építkezés mint kreatív elem) a kreativitás. az a tanulói és a tanítói attitűd. A személyes bevonódás szintjeiről Dorothy Heathcote azt mondja: „Először fel kell keltenem az érdeklődésüket. hogy bevonódjanak a játékba. hogy magunkat más szemszögéből lássuk. A gondolkodás megváltozásának elérése érdekében az előzőekben felsorolt típusokat tudatosan ötvöző drámaforma. Amiről még úgy vélem feltétlenül említést kell tenni. Ha pedig fontos a tevékenység. interpretáció.Vancsuráné Sárközi Angéla 16 • a végső produktum fontossága. belsővé tétel. Ha ez megvan.). Drámakonvenciót a tanítási dráma. Sajátos partneri viszony van jelen tanár és diák között a drámában. o. Az előző a tanítási céllal egyezik meg. Ha visszagondolunk a tehetséges gyermek személyiségjegyeire. bevonódás. az átélés és a tanulás eszköze a dráma konvencióival valósul meg. A dráma létrejötte a gyermeki „mintha” játékból ered. Két fontos dolgot kell még megemlíteni. vagyis a megoldandó probléma. másik a dramatikus fókusz. azt azonban állítom. amit a középpontba helyezünk. vagy a tehetség és kreativitás fogalmára. az a mód. illetve a dramatikus játék során alkalmazunk. A bevonódás szintjei az érdeklődés.

A dráma belülről fegyelmez: ha együtt akar játszani a többiekkel – ez saját döntése –. hogy mások viselkedését értelmezze.” (uo. Mégsem mond le a tanulás komolyságáról. gátlásos. élményszerű tanítás-tanulás. o. Olyan emberi tényezők. Buda Béla azt írja az Empátia… a beleélés lélektana az empátiáról című könyvében „…az iskolában a megfelelő érzelmi töltésű és tanári irányítású nevelői kapcsolat fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. tanuló-központú. tapasztalati úton ért meg elvont dolgokat. félszeg / Tessék engem helyretenni!” (Ágai 2005. Működésképtelenné tesz. illetve az azonosulás alapjául választott érték megfelel-e az adott helyzetnek. a problémát más közegben. nem parttalan játszadozás. Vannak. hogy legyen. gyáva. A tanuló saját cselekvésein keresztül tanul. gondolatai megváltozása érdekében. Igyekszünk. amely eltávolítja a diákot.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 17 helyzetbe tevődik át. 227–228. milyen lépéseket tesz a gyerek saját viselkedése. Mindezekkel együtt születik meg a felelősség. Együtt. sem jólnevelt.). . úgynevezett eltávolítás történik. / ügyetlen. amely maradandó hatású emléket hagy bennük. A szerepjátékot mint stratégiát arra használja. amelyeknek hiánya rendkívül nagy hatással hat vissza a nevelői munkára. Ezen gondolatok általános tekintetben értendők. Talán ezért is idegenkedik sok nevelő a drámától. o.” (Buda 1993. hogy a tanulókat magához vonzza… Az ilyen személyiség nem rendel alá mindent az oktatási feladatoknak és nem szűkíti le igényeit a rendre és a konvencionális viselkedésre. Hogy a gyerek önvédő mechanizmusa működhessen. melyek nagyon megfoghatatlannak tűnnek. nem infantilizál. Viszont egy jó drámatanár nem működhet empátia nélkül. akkor be kell tartania a szabályokat. o.). hiú. amely mindkét fél számára biztonságot jelent. mások viszont minden osztályukban létre tudnak hozni sok tanulóval olyan viszonyt. Rendszerint a spontán empátiás tanári személyiség képes arra. Olyan bizalmi légkört kell teremteni. Legkedvesebb költőim egyike Ágai Ágnes „véletlenszerűen”. Ez a bizalom viszont nagyobb szabadságot feltételez és ad is egyszerre. Mert „saját fonákságait mindenki felismeri a másikban. Ebben a nagyon intim személyes történésben mindkét résztvevő attitűdje eltér a hagyományostól. belső szükségletként a diák részéről és az empátia. szoros együttműködésen alapuló. / Öntelt vagyok. Olyan pedagógiát igyekeztem bemutatni. sem kedves / sem szerény. A tanárt az foglalkoztatja. Olyan elvárások vannak. 83. hanem tudatos építkezés. Ez utóbbi a tanár sajátja is kell. hogy az könnyebben tudja meghozni saját döntéseit. akik tanári pályájuk során alig alakítanak ki ilyen kapcsolatot. Sokkal érzékenyebbnek kell lennie e területen. amely az alkotás örömét adja diáknak és tanárnak egyaránt. 82. Erre pedig mindennél nagyobb szüksége van a tehetséges gyermekeknek (is).. s meglehetősen ironikusan összegezte a dráma lényegét: … „Nem vagyok sem szolíd. helyzetben éli meg.).

de ezt fésülni se lehet. az énképerősítés. A tanítási dráma sohasem lezárt kérdésekkel dolgozik. A külső. Következtetéseket levonni. önértékelés. önbecsülés. Más pontosan tudja. nevelési területei. hatékony kommunikáció voltak. hogy a változás megtörténhessen.3. énelfogadás. érzések. hogy mennyi gond akad a külsővel ebben a korban (is)… „Pocsék vagyok. DRÁMA A GYAKORLATBAN 3. hogyan fésülködjön. a tanítási dráma maga az előadás. az tuti. hogy bizonyos tanulságok. öntudatosság. ha elválasztom – akkor még rondább. Az idén a nyakam megnyúlt. Ha előrefésülöm – ronda. hogy észre sem vettem. Egy tanítási évben csupán néhány tanítási drámaóra van. önbizalom. szenzációs humorral megrajzolt kamasz fiú monológjából tudjuk. Úgy tudnám érzékeltetni. csak ha véletlenül nekimentem. Kívülről befelé halad. Mert mindennek ideje van. arra még emlékszem. a barátság és az élet változásai is. ez ökörnyál. az elfogadás. melyek a csoportban érzékelhető problémákat vagy morális kérdéseket igyekeztek körbejárni. Olyan kérdések. Felszínre került a magányosság. amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. a fejem meg összement. Miért nem több? A tanítási dráma komplexitása miatt. Kell időt adni arra. kategori- . Fantasztikus. korosztályukat megelőzve érdekelnek. a magvetésnek és az aratásnak is…Az ÉN könyv szisztematikusan épül fel. És tavaly a fejem is akkora volt. ez pókháló. se levágatni. Kiegészítve mindezek tanítási drámával. A külső elfogadása vagy el nem fogadása tartogathat meglepetéseket. ez napról napra csak rosszabb lesz. Hiába bámulom magam a tükörben. Az „ÉN könyv” A drámajátékok témája. hogy ha színházi példával élve: a drámajátékok a próbafolyamat részei. az ellenállás. Janikovszky Éva által életre keltett. Ezt a vackot se növeszteni nem érdemes. gondolatok beépüljenek a személyiségbe. A legfantasztikusabb az. melyek a tehetséges gyerekeket. együttműködés. Fantasztikus…” (Janikovszky: Tükör előtt). mikor lettem ilyen pocsék. Nem is néztem én akkor sose tükörbe. mitől van ez? Ha legalább a hajam göndör volna. de semmilyen.1. biztonságérzet. fantasztikusan pocsék. a megjelenés központi kérdéssé válik. ha hátrafésülöm – ronda. Csak tudnám. mert ez nem haj. Mert tavaly még egész normális srác voltam.

Nem vontam le ebből sem messze menő következtetéseket (legfeljebb a „vajon miért?” kérdés hangzott el). mert itt barátokat találtam…” Mély és igaz pillanatok ívódtak belénk.és felosztásban élnek. de ezen a szinten maradtam. addigra jól ismertük egymást. Izgalmas és nagyon szerethető dobozok születtek. Hogy ez tehetségfejlesztés-e? Viszszakérdeznék… miért ne? Készítettünk álarcokat magunkról. grillsütős. meglepődtünk a tíz legszebb és a tíz legfontosabb szavak összecsengésén. melyek észrevétlenül segítették. szöveges gyakorlatok címkével illeti. Na- . amely a drámatanárok kézikönyve. A drámajátékok sokféle meg. egymás külső tulajdonságát. A külső után a belső tulajdonságainkat listáztuk. különböző eszközök álltak a gyerekek rendelkezésére.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 19 zálni nem szabad. ahogyan szeretnéd. kacat rengeteg doboz. kavics. érzékelő bizalom. Egy kislány. kicsi. hogy készítsük el azt a saját dobozt. amire ha ránézünk. Debreceni Tibor Játékkönyvében kapcsolatteremtő. A feladat reflexiókat megosztani. amikor már-már egy performance sikeredett az átalakulásból. hogy a csoportból csapat legyen. vizsgálódni. helyenként torokszorító sorsok. milyen élőlény lenne. Annyit kértem. a drámatanítás alapműve. sokáig nézegette. kartonpapír. színes lapok. szerepgyakorlatok maszkjátékok produktumait is tartalmazzák. koncentrációs. Végül mindent lesöpört és alá írta: „én így vagyok tökéletes”. amikor zenét mozaikképpé képezték. Mire eddig elértünk az ÉN könyvben. hogy alakítsd át úgy. Illesztgetett rá ezt-azt. a gyerekek megjelenítették akár önmagukat más dimenzióban is: például ha választhatna. Azért volt jó – s ezt két alkalommal is megtapasztaltam – az ÉN könyv elkészítése. Az volt vele az egyik játék. De az is épp ilyen izgalmas volt. Úgy fogalmazták meg: „szeretek idejárni. Nem elemeztem tovább…) Az ÉN könyv nem „vegytiszta” kicsit szociodramatikus. ajándék. (Ezekről viszont meg kell jegyeznem. Ma is egymás mellett „figyelnek minket” drámafoglalkozás közben. improvizatív. amilyen lenni szeretnél. A belső tulajdonságok kapcsán nagyon sok szituációs játék és improvizáció élt meg. Büszkék rá. Újságok. Ez már kicsit a következő munkánk előkészítése is volt egyben. ki tudjuk találni a csoportban kié. Az ÉN könyv mellé ebben a stádiumban készült el az ÉN dobozunk is. Ez nem terápiás kezelés. forgatta a képet. nagy. Színes papír. lazító. Legyen a doboz a te névjegyed. Megejtően tiszta érzések. büszkeségeit. mert közben olyan szoros barátságok köttettek. Akárcsak Gabnai Katalin drámajátékokat leíró könyve. hogy inkább pszichodramatikus elemek. aki a csoport egyik meghatározó személyisége volt. apró titkait. mímes. cipős. Önvizsgálaton kívül a csoportban lévő társas kapcsolatokról is sok minden kiderült. születtek kiadásra is méltó versek. amolyan limlom. az ÉN szalagnál káprázatos fantáziavilág tárult elém. Kaposi László Játékkönyve is hasonló felosztásba sorolja a drámajátékokat. kicsit pszichodramatikus. gurgulázó nevetés közben. Egyik feladat az ÉN könyvben: mindenki hozott egy fotót saját magáról. amiért érdemes „csányisnak” lenni.

majd maga elé motyogta: „rég beszélgettem ennyit a gyerekemmel. aki már a hetvenes években a hóna alatt „szabad verseivel szaladgált” a Móra Kiadóban … akkor még nálunk híre sem volt a svéd gyerekverseknek. mi kerül bele az éves munkákból. Évtizedek óta panaszkodnak arról az irodalmat tanítók. keze sodró mozdulatával ellenőrizte tiszta helyre teszi-e. szavak nélkül egy rajzot. Vitatkozik a szakma és a gyerekirodalmárok – előbbiek s utóbbiak egymás között is – arról. torz tükör- . Kamasz emez-amaz … avagy a könyvespolctól az előadásig Az ÉN könyv elkészítése után egy közös produkció létrehozása volt a cél. Senki nem hagyott ki semmit… Hazavitték. a Kamaszságok és a Nemzedék címet viselőkből válogattam. olyat.Vancsuráné Sárközi Angéla 20 gyon élvezték azt. Kortársat választottam. Leérettségiznek ma úgy fiatalok. A verseket felolvastam azzal az utasítással. hosszú idő óta nem tudtam igazán róla”… 3. „támadjak” meg gyerekeket versekkel. őszinte megértéssel mutatja be. hogy a kötelező irodalomként meghatározott könyvek érintetlenek maradnak a könyvtár polcain. Néha rám nézett. A kislány bólintott. Lassan csúszott le a keze a hátsó borítón. elmondtam a feladatot ahhoz. értetlenül szemlélik. ami persze más értelmet nyert. a Titkokat az ujjaimnak mondom el. hogy mi kerüljön a kötelezőbe. hogy a férfi és női szerepek elválasztódnak. amikor egy körből kiindulva készítettek párosan. hogy az okként emlegetett média hatása és felelőssége az egyetlen eredő. „Megnézhetem?” kérdezte az anyuka.és kamaszkor életérzéseit rendkívüli érzékenységgel. Nem túl népszerű az irodalomórán a verselemzés sem. A szerepeket maguk választották. nagy örömükre szolgált. közvetlen ezután elkészültek az önarcképek. Végül összeállt „a könyv”… mindenki eldöntötte. Az egyik gyermeknél én is jelen voltam. Ezek a feladatok mindig drámajátékok közé építve valósultak meg. Ágai Ágnes generációs gyerekverses köteteiből. Közelibbnek érzik magukhoz ezeket a verseket a felnőttség kapujában topogó gyermekemberek. hogy a gyerekek nem olvasnak. Mindhárom a gyermek. Megmutatták. eldönthette. nem hogy a költészetüket. Ideje lenne végre valóban felülvizsgálni mind a kötelező irodalomként számon tartott olvasmányokat. hiszen a rajzból kettejük „alkotása” lett. s a szobájába vonult. mind a műelemzés metodikáját. hogy kifigurázhatták az iskolát. Lefestették egymást. az előző energikus sodrás simítássá szelídült. hogy „figyeld meg mit érezhetett a költő…” Sokoldalúan sokszínűen próbáltuk megközelíteni. A végén nagyon lassan csukta be. Majd lapozni kezdte. hogy másképpen közelítsek. Nem hiszem.2. Az anya leült az étkezőasztalhoz. hogy kortárs költők nevét sem ismerik. Legfeljebb a rövidített tartalmukat tartalmazó kötetek kelendők. majd saját magukat csak színekkel. érzékeinkkel megszelídíteni a verseket. amit látott. Arra tettem kísérletet.

hogy milyen állapotban ülsz itt most.) Hallgasd a zenét. akinek a családjában jelen volt vagy jelen van a félelem. Ismerkedő. (Ezután visszacsatolás? Érzések. a körbe befelé nézve? Újabb állítások következnek. koncentrációt. aki…”. Mindkét esetben a tanulási terület rendkívül széles. hogy leüljön. ki az. Az Én könyv az Én doboz és a színpadi játék próbái közben kiderült számomra. aki bizonytalan. aki magányos. csoportépítő. önfegyelmet. s foglalj rajta kényelmesen helyet. emlékezetet. Mindennek volt tétje. A legfontosabb az énképerősítés. hogy ki az. akire igaz az állításom.) Próbajáték: „Fusson az. (meg)hallgatni és (meg)hallani. aki büszke a teljesítményeire. az irodalmi alkotásokban oldódtak fel. Tudom kinek hiányzik elviselhetetlenül az édesapa. Megjeleníthették a „rosszat” a családban. egy szóval jellemezzétek. és ki az. Hogy ki lesz az? Amikor kimondom azt. Ezeket most először tőlem halljátok. hogy saját tempójában járja be a teret. hogy rád az az állítás nagyértékben vagy teljesen igaz. volt produktuma. (Székek körben kifelé fordítva. Az órarészletek a 3. Ezalatt a kör közepén álló is szeretne. milyen minőségben. Amikor úgy érzed. reflexiók megbeszélése.4.) Kérlek Benneteket. Nem volt egyszerű és nem volt könnyű. Szeretném ezt a tudást átadni a gyerekekről a kollégáknak. magzati pózban suttoghatták el kérdéseiket a világról. Akinek nem jut hely. akkor mindenkinek. ki az. ki az. az lesz a következő ember a kör közepén. hogy „fusson az. állapotban voltál jelen. fordítsd a kör közepe felé a székedet. ha úgy érzed sikerült letenni az érkezés. aki volt vagy épp most szerelmes. s így foglaltál helyet? Most visszafelé megyünk: ugyanígy egy szóval mondd el. új helyet kell keresnie.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 21 ként mutathatták be azt. a mozgás. 3. aki a kör közepére kerül. készségeket fejlesztettünk. együttműködést. „Önmagukból… szabadon” készült minden. a zene. figyelmet. az önbizalom. ki az. figyelni kell. hogyan. Mindent valamiért tettek. Nem kellett kérdeznem. Fusson az. fejezetrészben olvashatók. Életjáték született. foglalj helyet az egyik széken. és egy másik széket kell elfoglalnia. aztán attól. és célja is. aki- . az önismeret volt. aztán már belsővel is gyarapodhatnak az állítások. (Kezdő csoportoknál lehet külső tulajdonságokat sorolni. amikor kifelé voltak a székek fordítva. a kinti világ dolgait. aki boldognak érezte magát. aki nadrágban van. illetve csak belső tulajdonságokra koncentrálódhat. A próbafolyamat maga a versek elemzése drámába ültetve.3. nonverbális kommunikációt fejlesztő drámajátékok Arra kérek mindenkit. és „bulizhattak” is a színpadon. Katalizátorként hatott a vers. közben állításokat fogtok hallani. Kinek fontos a vasárnapi ebéd. „Csak” játszatni. Az önmagunkkal való találkozások. nézni és látni. Közben szociális képességeket.

Az indító „imaszerűen” összetett kézzel hangos „hah” kiáltással a körben valaki felé „mutat”.”. hogy az indító több labdát indít el. Addig megy a játék. Fusson az. Megfogod gombolyag végét. hogy… ezután elmondod. A következő játékos szintén megfogja a spárga egy darabját. jellemzőnek vagy kívánatosnak tartasz magadról (például: Gizella a gazella. (Visszacsatolás: kinek sikerült és hány nevet „meghallani”?) Arra kérlek Benneteket. Szamuráj játék. az második ütemre felemeli felé a fejét (aki szintén társához hasonlóan összeteszi a kezeit). A játék nehézsége. Ezután a második ütemet kimondó játékos „szomszédai”. kimondja „állatnevét” stb. Válassz egy állatnevet! (Szerencsés azt kérni. mutatkozzatok be. amíg a labda le nem esik valahol. amikor úgy érzed. akitől a fonalat kaptuk az első körben. tehát a név után tegyél egy jelzőt. a király…stb. hogy mind különböző legyen. vagyis a mellette álló két játékos ugyanolyan kézállással a középen álló társuk hasa elé ütnek egyszerre (mintha kezükkel mímelt szamuráj kardjukkal a hasát akarnák eltalálni) – közben ők is hangosan kimondják a „hah” szamuráj kiáltást. Ez az első ütem. hogy itt és most téged szólítsunk. hogy a sajátodon kívül meg tudsz-e jegyezni még másikat. aki könynyen sírva fakad…stb. illetve vissza nem kerül mindegyik az indítóhoz. ahogy szeretnéd.Vancsuráné Sárközi Angéla 22 nek zöld a szeme. Lényege: a keresztvagy beceneved. Akire mutatott. Ő szintén kiválaszthat egy másikat a körből. Kiválasztasz valakit a csoportból. és ő is kimondja a „hah” szót – ez volt tehát a második ütem. amit fontosnak. István. s azt mondod: azt már tudom rólad. legfeljebb három mondatot mondhatsz el magadról! Csak egy percig beszélhetsz. kérlek. és az elhangzott kijelentéseket megismételjük arról. Gombolyaggal játszunk. Fusson az.. . hogy letelt a perc. ami téged érdekel vele kapcsolatban. A dobó és kapó ember ugyanaz marad. de azt még nem tudom. abba kell hagynod. a királynak neveztem el.) Egy labdát dobok valakinek a körben. egyre hangosabban. hogy… mondattal megkérdezed. kivéve a mellettem állót! Közben ránézek és kimondom az általa választott állat nevét. aki nem szereti a sertéshúst. Az utolsó ember az indítónak dobja vissza a labdát. A megállapítások „visszafelé” is elhangzanak. Próbálj meg arra is figyelni. majd átdobod neki. csak a keresztnevedet kérem. válaszol és a gombolyagot tovább dobja más kiválasztottnak.). hogy ő küld egy újabb szamuráj ütést az elsőhöz hasonlóan a körben valaki másnak. míg mindenki sorra nem kerül. Ne a melletted ülőt. csak ekkor gombolyítjuk a fonalat. amit az illetőről már biztosan tudsz. A negyedik ütemet a második játékos adja azzal. A játékot én magamnak István. Most a saját nevünkkel játsszunk tovább! Öt fokozatban kell kimondani a neved.

de ne nézd meg rögtön! Tedd a hátad mögé. Rajzold le a tárgyadat azok alapján. felgyorsítani a tempót nem szabad. mikor hogyan indultok és álltok meg. vagy egy tárgyjátékot ennyi időben. hogy a sajátját máshova tenné. megmozdul saját székén. együtt próbáljatok meg eljutni a közösen kijelölt célig. M. illetve a lerakott székekhez képest. A térben össze-vissza elhelyezett székek vannak. Beszélgetni. R. Az induló játékos célja elfoglalni az üres széket. csak a tekintetünkkel dolgozunk. s teheti ezt egyenletes tempóban haladva. ki akarna új helyet? Tedd oda! Miért tetted? Ha ez egy kompozíció milyen címet tudnál adni? Folytatjuk tovább a beszéd nélküli játékokat. Most megnézheted a tárgyadat. egymást irányítani ebben a játékban a csoport tagjainak nem szabad. Amikor mindenki lerakta. visszacsatolás. hogy a kettőt egyesítsd például: kisujj piros. Hagyjunk egy nagyobb teret középen szabadon. s szülessen meg a térben egy O betű. hasonlítsd össze: jól „láttad-e” a kezeddel? Mondd el néhány mondatban a tárgyad történetét.) Kosaramba ma titkokat rejtő tárgyakat hoztam. Még mindig nem nézheted meg. hogy a te székednek hol a helye – akár ehhez képest. akivel egymás mellé álltok majd a taps után (háromig számolok segítségként). amit róla tudsz. A terem egyik végéből a másikig kell eljutni. nem ülhet arra vissza. a játékvezető kérdez: Nézd meg a székkatedrálist. Milyen szót tudnátok kirakni a fentiekből? Bármilyen formát választhattok. új helyet kell keresnie. A. (Leteszem a saját székemet valamilyen pozícióba a térben valahova. Egymás mellé álltok. érzések tapasztalatok megbeszélése. Építsük meg székbirodalmunkat. mondj róla egy szót. eggyel több. Feladat. (Az eddigi élmények. asszociációs kör a tapasztalatokról.) Alkossunk betűket magunkból a taps után ötig számolok. kinek a mije vagy? Kik tartozhatnának össze? Az öszszetartozókkal készítsünk egy maximum 3 perces improvizációt. Egy színt és egy testrészt fogok mondani.) A csoport a székfoglalást úgy próbálja megakadályozni. Együtt fogtok dolgozni párban. (Reflexiók. vállatok összeér. gondolatok megbeszélése.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 23 Székfoglaló másként. Válassz egyet. (Reflexiók megbeszélése. Sétáljunk a térben. Mindenki fogjon meg egyet. (Futni. Á. amivel jellemzed a tárgyadat. ami eszedbe jut! Ha most lehetősége van mindenkinek arra.) Gondold végig. amíg az induló játékos helyet nem tud foglalni az üres széken.) A székeinkkel játsszunk tovább. Mutasd be a gazdádat. Aki egy kicsit is felemelkedik. kezeddel vizsgáld meg! Egy szót kérek. vagy…D. (A tapasztalatok megbeszélése: mely tantárgyak tanításához tudjuk alkalmazni a játékokat?) . hogy mindig elfoglalja valaki az éppen üres széket. A játék mindaddig megy. Semmilyen hangot nem adhattok ki! Nem beszélhetitek meg. amelyben minden tárgy szerepel. Közben mindenkire nézz rá és válassz ki a tekinteteddel egy valakit. mint ahány résztvevő.

A játék végén megbeszéljük. hogy feldobjon egy érmét: fej vagy írás. négy munkaasztallal eszközök: papírlapok. Képzeletben négy részre osztjuk (lehet kijelölni ezt székekkel is).1. A döntőbíró. amely kifejezheti azt az érzést. az elsők feladata. a negyedik a fájdalomé. a székek mögött a kalaplopó az indító pozíciót foglalja el. Az érmét csak a széken hozzá legközelebb ülők láthatják. kétes esetekben az ő döntése a mérvadó. A tehetségfejlesztésben résztvevők egyéni és kollektív felelőssége – beszélgetés.) 3. ragasztó. Ha az irányító „fej” érmét dob. falhoz tolt padokkal. hogy ki milyen pozícióban hogyan érezte magát. közben minden csoport tagja a saját csoportjában megfogja a szomszédjai kezét.4. ki kapta el előbb a kalapot. ha a csoport tagjai visszakerülnek az induló helyükre. előre szétdarabolt fotók. helyzetünkről eszünkbe jut. csomagolópapír. szétvágott idézet (Pilinszky: KZ oratórium) téma: Pilinszky János: Fabula című verse . ami a helyünkről. amely az adott helyünkről eszünkbe jut. íróeszközök. de elsősorban 12 év fölött tér: osztályterem. a második a szomorúságé. Tanítási óravázlatok 3. megszorítja a társa kezét: üzenetet küld. Feladata. az első széken ülők közé kerül az indító. hogy a lehető leggyorsabban felkapja – megszerezze a kalapot. színes papírlapok). Két egyenlő létszámú csoportot alakítunk. Ha az utolsóhoz ért. az utolsó játékosnak az a feladata. Miért? Hol szeretne lenni a legjobban? Miért? Négyszög játék. hogy a kalap mögött figyeli.4. és amelyik részben megálltunk. egy olyan állóképet készítünk egyedül. tehát mindenki eggyel előbbre kerül. a csapat feláll. olló. Sétálunk „körbe” az elképzelt négyszögünkben. zsírkréta. Az első szegmens az öröm helye. amit mindenkinek a csapatában továbbítania kell. hogy amilyen gyorsan ezt észleli. a harmadik a boldogságé. Az egymással szemben ülő csoportokban. mindenki más a csoportokban az irányítóval szemben a sorok végén egy széken lévő kalapra néz. A harmadik körben egy közös állóképet. A második körben a mozdulathoz tegyünk egy szót is. a kalap felé. körbe rakott székekkel. Szerepe. Farkasmese Pilinszky János: Fabula című verse alapján csoport: bármely korosztály. Tapsra megállunk. közepén nagy térrel. A tér négyszög alakú. Ha ez sikerül. (Reflexiók: hogyan kerültek egymás mellé az utóbbi játékok? „Az írástudók felelőssége” gondolata. A két csoport leül egymással szemben. a negyedikben egy történetet 5 képben. festék (esetleg lehetnek színes újságok. A játéknak akkor van vége.Vancsuráné Sárközi Angéla 24 Kalaplopó-„felelősség” játék. Van még egy szereplője a játéknak.

hogy a „vélt” ellenfeleddel alkoss párt: például béka–szúnyog… írjátok egymásnak levelet. egyenletes tempóban járják körbe-körbe az asztalt. elfogadás. Kezdődjön úgy „azt szeretem benned…” Tanár: Képet hoztam. Írjuk fel ide a csomagolópapírra. Magányos cédrus. Válassz magadnak állatpárt. előítélet kezelése. Bevezető. írjátok fel a lap egyik oldalára a mondat befejezését: farkas az. amelyik magányosabb az angyaloknál? Milyenek a magányos angyalok? Mitől lehet egy angyal magányos? Mit jelenthet ez? Milyen kép él bennünk ezekről a fogalmakról? Arra kérlek benneteket. bizalom. élt egyszer egy magányos farkas. okainak kutatása tanulási terület: felelősség. Az a csapot „nyer”. ráhangoló szakasz Tanár: Arra kérlek benneteket. aki… a másikra angyal az. magányossá válás útja. A csapat tagjai folyamatosan.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 25 cél: a sorból való kilógás több szempontú vizsgálata. . hogyan határozza az meg az ember személyiségét? A drámatanár ismerteti az óra témáját. a játék szabályainak közös elfogadása. csak egy mozdulatot tehetsz. mire hasonlít? Mi jut róla eszembe? Most tegyük ezt a kezeinkkel! Milyen állatot tudsz készíteni belőle? Készíts állatot a kezedből. szerződés. mit szerettek a másikban. magányosabb az angyaloknál… Kontextus építés. aki… Most gyűjtsük össze azokat a dolgokat. morális kérdések fókusz: Mitől válik valaki magányossá? Mi határozza meg viszonyulásainkat? Létezik-e eleve elrendelés? Ha igen. de úgy. szerepmélyítés Tanár: Milyen az a farkas. elfogadtatás. társas kapcsolatok. ahol előbb összeáll (képek: farkas. nézzétek meg a kezeiteket…bizonyára ti is szoktatok olyat játszani. ha gondolod: színezz is! Tanár: Írj a hátuljára jellemző külső vagy belső tulajdonságot! Mutassuk be egymásnak kézállatainkat! Tegyük le őket középre. magány. önazonosság. öregasszony. ha az égre néztek: mit látok a felhők alakjából. Négy csoportban dolgozunk tovább. emberek…) Tanári narráció: hol volt. ami közös lehet a farkas és az angyal magányosságában. hol nem volt. Az asztal meghatározott pontján – jelen esetben az ablak felöli oldalán – érhetsz a puzzle darabhoz. Minden csoportnak lesz egy-egy asztala.

Tanár: fórum színház Nézzük meg azokat a pillanatokat. válhatott magányossá a farkas. ami miatt elmagányosodott. a negyedik csoportot arra kérem az előzővel összekapcsolva. azokat az okokat. Milyen út vezetett addig.) . A másik csoport állóképet-tablót – izgalmas lehet montázst is! – készítsen azokról az emberekről. amit a teremben találsz. istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket. Tanár: Mindenki kap egy gondolatnyi papírdarabot. majd tapsra azt kérem. rajzold le. Nézzük meg azt a folyamatot. amit a farkas gyönyörűnek látott. akiket a farkas olyan szépnek látott. belép. amit meglátott. de az ablak megállította. s beleszeretett az első házba. vízzel töltött poharat. Tanár: Ismét több csoportban dolgozunk. és találkozik az általa gyönyörűnek látott emberekkel. már a ház falát megszerette. akik úgy vélik. középre a farkas kerüljön. amitől a farkas és az angyal a magányos jelzőt kapja. hogy az egész csoport alkosson egy képet a magányról. (Néhány dobot. jelenítse meg hangokkal ezt a jelenetet. hogy mutassa be az előzményeket. a harmadik csoport félperces hangos improvizációban mutassa be. a másik tegye ugyanezt az angyalnál. ami a farkasról először eszünkbe jut. bekukucskál. gyűjts kifejezéseket. milyen az arcuk? A harmadik csoport pedig készítse el a farkas naplójának bejegyzését erről. hogy tegye hozzá hangban a farkas megjelenését. (Játszók kiválasztása. Csoportokban dolgozunk: a feladat minden csoportban az. aki megvédené a farkast. amikor a farkas közeledik. Hogyan viszonyulnak ezek az emberek egymáshoz. a külsőbe azok. hogy ki legyen farkas … ötig számolok. hogyan viszonyuljanak hozzá. készítsd el makettjét annak a háznak. akik nem tudják. hogyan – mitől –.Vancsuráné Sárközi Angéla 26 Most az egész csoportot kérem…ne beszéljétek meg. mint ez a tiszta szívű állat. követ. a magányos farkasról. hogy van alapja annak. A negyedik csoportot arra kérem. furulyát odakészítek…) Feszültség bevitele. fejezze be a mesét! Belső körbe álljon. Tanári narráció: elvetődött egyszer egy faluba. Mindent felhasználhatsz hozzá. A szobában emberek ültek. Tanár: Menjünk kicsit vissza az időben. a középső kör azoké. illetve az angyal. miért vált. a másik csoport készítsen belőle a helyi híradóba egy hírt. csörgőt. fadarabokat. tetőpont Tanári narráció: éjszaka aztán bement a házba… Tanár: Mi történhetett a házban? Mit gondoltok róla? Csoportban dolgozzunk tovább: egyik csoport állóképben mutassa meg (gondolatkivetítés). hogy azt mondhassuk magányos farkas–magányos angyal? Két csoportban dolgozzunk tovább: Az egyik csoport jelenítse meg 5 képben (ebből derüljön ki mi történhetett) a farkas életének azon lépéseit. érezte a kőművesek simogatását.

4. (hasznos lim-lom) téma: változás szükséges és elégséges feltételek áldozatvállalásaink áldozattá válásának cél: önerőnk. s reggel is. amit ő? (Reflexiók megbeszélése körben ülve. amikor agyonverték. hogy ez az állítás akár rád igaz. 12 év feletti életkorúaknak tér: osztályterem. közben állításokat fogsz hallani. morális kérdések. . bizalom.2. saját képességeink. szerződés. Melyik csoporté hasonlít rá. elfogadtatás. színes papírlapok). magunkba vetett hitünk vizsgálata tanulási terület: felelősség. történetünk ott játszódik. ezek összefüggései fókusz: Mi határozza meg a változást? Mitől miért következik be a változás? A drámatanár ismerteti az óra témáját. A Fehér Farkas varázslata csoport: egymást ismerő. magány. vagy írta ugyanazt.) (A terem közepén annyi szék van ahány résztvevő. Ha úgy érzed. falhoz tolt padokkal eszközök: papírlapok. Tapsra helyezkedj el ebben a térben azon a helyen.) 3. Arra kérlek benneteket. ragasztó. nézzetek meg mindent alaposan. társas kapcsolatok. plusz egy a játékvezetőnek. változás és változtatási képességeink. kövek. természetes anyagok. fadarabok stb. előítélet kezelése. elfogadás. madzag. kavicsok. Hangosan is kimondhatja gondolatait ez az állat… Vajon hol lesz vége? (a csoport többi tagja rendezi a jelenetet a játékvezető irányításával). amely neked tetszik! Most sétáljunk tovább.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 27 A jelent ott kezdődik. hogy egyéni tempóban járjátok be a teret. a székek kifelé fordítva. közepén nagy térrel. vagy Tanár: Az utolsó feladat: egy versrészletet hoztam.) 1. (Ma egy indán faluba hívlak benneteket. festék (esetleg lehetnek színes újságok. zsírkréta. ülj le az egyik székre. de sajnos összekeveredtek a sorok… Segítsetek kibogozni a szálakat…végül (felolvasom Pilinszky sorait). Tanári narráció: szeretném elmondani Pilinszky János: Fabula című versének befejezését: nyitott szemmel állt egész éjszaka. a drámában nem feltétlenül jártas csoport. a játék szabályainak közös elfogadása. hogy a farkas megpillantja a házat. önazonosság. magányossá válás útja.

Vancsuráné Sárközi Angéla 28 Zenét kapcsolok be. hogy szavak nélkül dolgozzanak. A következő játék a Fusson az. majd hangosan kimondom azt a jelzőt. hogy az előzőekben milyen nevekkel mutatkoztatok be. hogy melyik tulajdonságokkal játsszunk: külső vagy belső. Séta a térben. amit magáról mondott. Most. Maradnak a párok. illetve kik azok. Körben maradunk. hogy a terem egyik végéből a másikba eljussatok úgy.a kör közepére áll valaki. Például: fusson az. mutatkozzatok be. Csak tekintettel válassz magadnak egy párt! Tapsra állj a kiválasztottad mellé. mint ahány játszó. (Fontos. amelyek rá is igazak. aki barna hajú. Amikor úgy érzed. vagy türelmetlen. Én egy valakinek dobok egy labdát. ketten kaptok egy ceruzát. minden külvilági zajt. Cél. világtáj jut róla eszedbe? Azt 2. A játék elején meg kell határozni. aki egy személyben az összes labda irányítója is. karotok. Mindketten fogjátok meg a ceruzát. A körben egy székkel kevesebb van. A melletted állóknak nem dobhatod. Remélem emlékeztek még. Ő marad középen és mond egy újabb állítást. kettőtök közé egy lapot teszek. valóban itt vagy teljesen lélekben. akik egymást választották? Ki az. 3. hogy minél több labda kerüljön játékba. Ha mindenki kapott már labdát az utolsó játékos a kezdőnek továbbítja a labdát. Eközben természetesen a kör közepén álló játékos is helyet akar foglalni. Én István. 5. minden körben ugyanannak kell dobnod. fordítsd a székedet a kör közepe felé. . feláll és igyekszik egy másik helyet találva gyorsan leülni. aki más mellé került? Most arra kérem a párokat. elindultok. a királynak neveztem el a játékot magamban: tehát sasa a sas… én így kezdem. Üljetek le egymással szemben. és ugyancsak hozzáteszi az általa mondott jelzőt. ország. gondolatot letettél. és ugyanattól kapod a labdát. A középen álló olyan külső-belső tulajdonságokat mond. vállatok esetleg összeérhet…a cél. így valakinek nem jut szék. Ki az. hogy a játékvezető a végén mindenkiét elmondja!) 4. álljunk fel. Akire még a körben igaz az állítás. és megálltok adott ponton. hogy a nevetek után egy olyan jelzőt tegyetek. Álljatok egymás mellé. ami titeket jellemez. megérkeztél. 6. aki…. Milyen népcsoport. hogy kényelmesen elhelyezkedtetek arra kérlek titeket. Ő továbbdobja más valakinek. lépni? Egyáltalán együtt léptetek? Hogy történt a megállás?) 7a. Zenét kapcsolok be. de úgy. vagy érzékeny stb. Beszélni nem szabad! Nagyon figyeljetek egymásra. hogy egymás mellé álltok. (A tapasztalatok megbeszélése: Ki volt az indító? Ki kinek a ritmusát vette fel? Hogyan sikerült együtt haladni. A mellettem ülő elmondja az előzőt – vagyis az enyémet – hozzáteszi a sajátját.

amely a helyszínnek megfelelő: vagyis örömet. mit gyűjtöttetek össze. csak egy mondatot hozzá is tehetsz hangosan: mi történt veled akkor ott. A második csoport egy család sátrának belsejét. milyen tulajdonságokat tartotok fontosnak egy jó varázslónál. ahol épp megálltatok együtt. helyzeted alapján a sajátodnak érzel. boldogságot vagy fájdalmat jelentett neked. Keress egy olyan társat a törzsben. (Igyekezzünk minél több természetes anyagot behozni a makett építéséhez. szeretném. és állóképpel jelenítsd meg. . Menjünk a helyszínek közt. állj meg! Annak a helyszínnek megfelelően. idézd fel a törzs életéből azt a pillanatot. ha elkészítenétek az indián falu három helyszínének makettjét. boldogság. Írjuk fel a közös csomagolópapírra. készítsetek egy állóképet. amit ez a törzs valamilyen tulajdonságotok alapján adott. Három csoportban dolgozunk tovább. Amikor tapsolok.) 10. A második a szomorúságé. amit ez a törzs valamilyen tulajdonságod alapján adott. helyzeted alapján a sajátodnak érzel. A harmadik pedig a varázsló totemhelyét. mondd el indián neved. Az első csoport készítse el azt a közös teret. Milyen legyen szerintetek egy jó varázsló? Szerep a falon konvenció. csak papírt és madzagot. szomorúságot. vagy amelyet te ebben a törzsben valamilyen tulajdonságod. mely közös öröm. A negyedik a fájdalom helye. akivel eddig a legkevesebbet beszéltél. A teret négy részre osztjuk képzeltben: az első rész az öröm helye. szomorúság vagy fájdalom volt. hogy míg a zene tart készítsd el a te saját indián maszkodat. ahol épp vagy. oda építkezhettek ahova szeretnétek. 9. hogy összeírjátok. Most tedd fel a maszkodat és mutatkozz be. Az lesz a feladatotok. Egy nagy csomagolópapírt tettem fel. A harmadik a boldogságé. hogy most kalandozzatok el egy amerikai indián faluba. Újabb tapsra ugyanez a feladat marad. Újabb tapsra a helyszínnek megfelelően. és arra kérlek. 8. Mindent. Nem használhatsz mást. hogy mutassátok meg két-két képben mi volt ennek az előzménye és mi lett a következménye. és a zene segítségével rajzoljátok meg közös indián maszkotokat! Ha elkészültetek írjátok alá indián neveiteket. vagy amelyet te ebben a törzsben valamilyen tulajdonságod. azt. madzagot találsz. A következő feladat. helyszínt ahol a közösségi életük folyik. Most sétáljunk tovább. nézzük meg hogyan dolgoztatok. Most menjünk tovább. ami a teremben található felhasználhattok.Drámapedagógia a tehetséggondozásban 29 kérem tőletek. Zenét kapcsolok be. 7b. Az asztalon fehér és színes papírlapokat.

hogy varázsló lehess. mert türelmes vagyok. Így visszagombolyítjuk a fonalat. valakit kiválaszt. vagy azt használva díszletként). ami meggátolja a jó működést? Írjuk fel ezt is egy csomagolópapírra és tegyük a másik. amit abban az illetőben becsül. Az ujjaidba írd bele azokat a tulajdonságaidat. Egy „indián” egyszerre csak egyet kérdezhet. Most fejezzük be a mondatot: • én azért lehetnék varázsló. és hasonló módon továbbítja azt. amelyek alkalmassá tesznek arra. a gombolyagot továbbdobom annak. A tenyeredbe azt írd. lennél-e te magad varázsló? (Mindenkiét felolvassuk. 13. a játékvezető szerepbe-lépéssel olyan választ ad. .) 15. Ő megfogja a madzagot. mert… 16.Vancsuráné Sárközi Angéla 30 11. pedig…(és a játékos befejezi a mondatot neki tetsző módon) stb. azt mondom neki: szerintem te azért lennél jó varázslónak. Most menjünk át a totemoszlopunkhoz! Minden évben egy alkalommal a varázsló elé járulhatunk. a varázslóról összegyűjtött tulajdonságokat tartalmazó mellé. Rajzold körbe a tenyered. akinek szántam. Miután megfogtam a gombolyag végét. leülve szemben vele egy székre elmondhatjuk. Mi kell ahhoz. mert… • én azért nem lehetnék-lennék varázsló. A játékosok a „forró szék”-ben ülve elmondják a gondjaikat.). hogy mi az a megoldatlan személyes problémánk a törzsben. mert…(és olyan tulajdonságot említ. Végül üljünk körbe! Egy gombolyagot dobok valakinek… mielőtt neki oda dobnám. A tapasztalatok. Visszafelé indul a gombolyag – most feltekerjük. szeret. Milyennek éreztétek ezt a varázslót? Milyen volt ahhoz képest. hogy törzsünk jól működhessen? Mi az. ami továbbgondolkodásra. ami nem egyértelmű. esetleg újabb kérdés felvetésére késztet. tisztel. hallottak megbeszélése. Van-e közös bennük? 12. Törzsi gyűlést tartunk. amiben a segítségét kérjük. A játék végére egy különös alakzat születik. amit összegyűjtöttünk a varázslóról? 14. Szerinted azért lennék jó varázsló. Most mindenki kap egy lapot. Üljünk körbe a közösségi terünkben (akár a makett mellett.

Csepeli György (1993): A meghatározatlan állat. o. Gavin (1993): A tanítási dráma elmélete. Debrecen. 23–35. 213. Budapest. évf.. 32–53. ELTE Eötvös Kiadó.) Marczibányi Téri Művelődési Központ. Urbis. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Educatio.. Budapest. Jávorné Dr.. 82–83. Ego School Bt. 12–13. Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Janikovszky Éva: Tükör előtt. Budapest. 2003. Ágai Ágnes (1995): Kamaszságok. Budapest. 15. 27. 27. 52. 104.htm Mező Ferenc–Mező Katalin (2003): Kreatív és iskolába jár..hu/ir/kamasz. Szociálpszichológia kezdőknek és haladóknak. Budapest. Budapest. Marczibányi Téri Művelődési Központ. 1. Budapest. Urbis. 68–83. Magyar Drámapedagógiai Társaság. 216. 108. Budapest.. (Ford.: Szauder Erik. Kiadó. Prexton Nyomda és Kiadó. Ego School Bt. . ELTE Eötvös Kiadó. 89–100. (egy kamasz fiú monológja) http://www. 3–59. 25. Vigilia. o. o. 5–62. o. Gyarmathy Éva–Kunné Szörényi Katalin (2004): Alulteljesítő tehetségek alternatív oktatása. o. Gefferth Éva–Herskovits Mária (2004): Csak keresni kell… Treffort Kiadó. 29–86. Tehetségvadász Stúdió. Budapest. Generál Press Kiadó. 2005.nemokap. 227–228. Iskolapszichológia 26. Iskolapszichológia 31. Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Ágai Ágnes (2005): Önarckép fintorokkal. Bolton. 13. 115.. 11–18.. – Drámajátékok. Budapest. Hamvas Béla (1987): Silentium–Tikos jegyzőkönyv–Unicornis. 43–46. o. 194.IRODALOM Ágai Ágnes (1988): Nemzedék. Budapest. Előd Nóra (1997): Multikultúra 3. ELTE Eötvös Kiadó. 241. sz. 20–33. Móra. Czeizel Endre (2004): Sors és tehetség. 67–83. Budapest. Drámapedagógiai olvasókönyv (1995). 135. Buda Béla (1993): Empátia…a beleélés lélektana.. Budapest. Kolozsváry Judit: Serdülők az iskolában. Másképp Alapítvány.

Budapest. 9. Osiris Kiadó.Vancsuráné Sárközi Angéla 32 Neelands. 2000. Debrecen.: Tóth László. Pilinszky János összes versei.) Kossuth Egyetemi Kiadó. o.) Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Marczibányi Téri Művelődési Központ. Tehetség-kalauz. 90. 13. Rudas János (2007): Delfi örökösei. (Ford. 31. o. Budapest.. Budapest. (Szerk.: Szauder Erik. Jonothan (1994): Dráma a tanulás szolgálatában. Lélekben Otthon Könyvkiadó. 14–66. 1999. o. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful