LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. 2. 3.

BAHAN PP ESEI FORUM JUMLAH

RIS

KOD & NAMA KURSUS

EDU 3016: PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1
TAJUK

PORTFOLIO
KUMPULAN

EL-P02
DISEDIAKAN OLEH NAMA ROSMAWATI BT. MOHAMAD YUSOF NO. ID D20111049924 NO. TELEFON 019-4706863

NAMA TUTOR E-LEARNING: DR. MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH TARIKH SERAH: 16 DISEMBER 2011

ISI KANDUNGAN

LAMPIRAN 3 Halaman

1.0

BAHAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Hierarki struktur pengetahuan. Jadual Penentu Kandungan. Esei faktor mempengaruhi pilihan kaedah pengajaran. Rancangan Pengajaran Harian Set bahan penilaian.

2.0

ESEI ILMIAH 2.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru, buat refleksi dan jelaskan tentang konsep pengetahuan pedagogikal isi kandungan guru (PPIK).

3.0

FORUM E-LEARNING 3.1 Bincangkan perkara utama yang perlu diambil kira dalam penentuan objektif/hasil pembelajaran. Kaedah pengajaran pembelajaran berasaskan konstruktivisme amat berkesan bagi semua mata pelajaran. Bincangkan. Kemudahan komputer adalah asas kepada penyediaan bahan bantu mengajar/bahan bantu belajar. Bincangkan. Penilaian berbentuk formatif lebih baik daripada penilaian sumatif. Bincangkan. Guru bukan lagi sumber rujukan utama dalam proses pengajaran pembelajaran. Bincangkan.

3.2

3.3

3.4

3.5

1.1 Hierarki Struktur Pengetahuan

Generalisasi

HASIL TANI MENINGKATKAN EKONOMI

KELAPA SAWITPELBAGAI BARANGAN

LAWATAN KILANG-KILANG HASIL PERTANIAN

KILANG TEH
MAKANAN

PERABOT KILANG KELAPA SAWIT

SABUN

MINYAK MASAK

KILANG NANAS

BAJA ORGANIK

HASIL PERTANIANPROSES MENGETIN

NANAS DIBUANG KULIT

NANAS DAN AIR GULA DIMASUKKAN KE DALAM TIN ISI NANAS DIPOTONG TIN DISTERIL

TIN DIPATERI

1.2 Jadual Penentu kandungan MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU TOPIK : HASIL TANI MENINGKATKAN EKONOMI

Unit Fakta Unit 1: Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit -Meneliti Maklumat Meneliti maklumat Membuat dan menyatakan pilihan Memberi alasan

Pengetahuan Konsep/Istilah Lawatan ke Kilang -lokasi, jarak,calet, resort, penginapan, pengangkutan

Generalisasi Memilih untuk melawat ke Kilang Kelapa Sawit atau Kilang Nanas

Kognitif

Kemahiran Psikomotor

Sosial

Menyena rai maklumat yang diminta

Menampal Gambar aktiviti di kilang

berkomu nikasi

Unit 2: Kelapa Sawit

Pokok kelapa sawit banyak kegunaan kepada manusia: -Minyak isirung dapat digunakan untuk membuat pelbagai jenis makanan,sabu n, asid lemak dan minyak untuk menggerakkan enjin -Tandan kelapa sawit diproses untuk dijadikan makanan haiwan, bahan api, baja dan bahan semaian untuk cendawan -Batang kelapa

Kelapa Sawit Isirung, baja organik,marjerin, lemak makanan, asid lemak, manfaat

Kelapa sawit sejenis tumbuhan yang banyak kegunaannya . Bahagian pokok kelapa sawit boleh menghasilka n pelbagai barang

Menyena rai hasil daripada kelapa sawit

Melukis gambar hasil barangan kelapa sawit

Melakon aksi pekerja kilang sawit

sawit dijadikan perabot dan baja organik. -Daun dijadikan penyapu lidi -Pelepah dijadikan bahan api

Unit 3: Hasil Pertanian

Proses mengetin nanas: -Nanas dikupas kulitnya -Isi nanas dipotong kecil, berbentuk kiub atau bulat -Air gula dan sirap dimasukkan ke dalan tin -Tin dipateri -Tin disteril -Tin dilabel

Hasil Pertanian Ditinkan, digemari, kiub, sirap, dipateri, disteril, dilabel

Buah-buahan yang ditinkan merupakan sebahagian daripada hasil pertanian.

Menyena rai hasil pertanian lain yang ditinkan

Memadan kan hasil pertanian dengan hasil kilang

Bekerja sama

Selain itu.Walaupun pedagogi tidak menentukan potensi kaedah-kaedah tertentu. bilangan objektif mungkin . Terdapat pelbagai kaedah yang telah diwujudkan sekian lama untuk membolehkan guru-guru mengajar bahasa mengikut cara-cara yang betul.1. saya akan memikirkan apakah objektif-objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak disampaikan. namun untuk memilih kaedah yang boleh dikatakan sebagai kaedah terbaik. namun kepakaran guru menggunakannya boleh menjadikan sesuatu sesi pengajaran itu menarik. Kajian-kajian yang telah dilakukan sebelum ini menjelaskan bahawa pengajaran bahasa akan lebih berkesan apabila guru mampu menggunakan kaedah-kaedah yang telah disarankan dalam bidang bahasa. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kaedah Mengajar Sebagai seorang guru. Susunan bagaimana isi pelajaran itu akan disampaikan juga ditentukan. Kaedah juga ditafsirkan sebagai peringkat sesuatu teori pengajaran itu cuba dipraktikkan. Pengenalan: Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dalam erti kata lain kaedah merujuk kepada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. pelbagai kaedah telah diperkenalkan dan terpulanglah kepada guru untuk memilih mana-mana satu yang difikirkan paling sesuai dan berkesan digunakan untuk pengajaran ketika itu. bermakna dan menghiburkan. Sebelum memulakan sesi pengajaran.3 Esei Faktor Mempengaruhi Pilihan Kaedah Pengajaran. 1.Setelah objektif dipastikan barulah saya menentukan apakah kaedah yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut. Terdapat pelbagai kaedah yang diketengahkan sebagai alternatif. Kaedah pengajaran merujuk kepada cara menyampaikan maklumat atau menjalankan aktiviti pengajaran. Pemilihan dibuat untuk menentukan kemahiran-kemahiran tertentu yang hendak diajar. Menurut Pierce dan Lorber (1977) terdapat lima faktor yang mempengaruhi pemilihan kaedah mengajar. jumlah objektif bergantung kepada kelas yang diajar. Jika kelas itu terdiri daripada murid yang pandai. Penyediaan objektif mestilah berdasarkan isi atau kandungan mata pelajaran yang terkandung dalam sukatan pelajaran mata pelajaran tersebut.Objektif pelajaran yang hendak dicapai.beberapa faktor perlu saya pertimbangkan dan diubahsuaikan agar sesuatu kaedah itu lebih berjaya dan berkesan. saya perlu bijak memilih kaedah yang tepat dan sesuai agar penyampaian saya lebih berkesan dan menarik.

kemahiran dan objektif pelajaran yang hendak disampaikan. Penilaian akan dibuat di akhir pengajaran untuk menentukan impak kepada pengajaran atau pembelajaran sama ada tercapai atau tidak.lebih daripada kelas yang lemah. saya akan memilih kaedah dan teknik yang sesuai supaya pelajar dapat mempraktikkan kemahiran-kemahiran tersebut. Oleh itu. alat-alat bantu mengajar juga termasuk dalam bahan pengajaran.CD. .Jangka Masa Pengajaran Di sekolah rendah. saya juga akan meninjau alat kelengkapan yang ada di sekolah supaya dalam keadaan baik contohnya alatan ICT. Begitu juga jika taraf penguasaan murid berbeza memerlukan saya merancang dua atau tiga objektif serta memilih aras pembelajaran mengikut pengetahuan. Guru boleh mengambil lima minit yang pertama dan lima minit yang terakhir untuk memula dan menutup pengajaran. dan benda-benda maujud boleh digunakan dengan pelbagai kaedah. iaitu mengaitkan apa yang telah diketahui atau yang ada dalam pengalaman dengan apa yang akan dipelajari. Penggunaan alat bantu seperti gambar. gerak isyarat.Bahan Pengajaran Selain isi pelajaran. alat bantu mengajar juga akan disesuaikan dengan kaedah atau teknik yang dipilih. Seterusnya guru perlu menyusun langkah-langkah pengajaran mengikut agihan masa yang difikirkan sesuai. Guru sewajarnya memulakankan pengajaran dengan induksi set yang dapat menarik perhatian dan konsentrasi pelajar serta menyediakan hala tuju pembelajaran yang betul. Selain itu. Selain itu guru juga boleh memulakan induksi set menggunakan alat bantu mengajar yang menarik seperti persembahan power point atau guru sendiri boleh melakukannya dengan cara menggunakan dan mengawal suara. Selalunya waktu Bahasa Melayu diberikan dua atau tiga waktu yang berturutan. Seterusnya. Induksi set mestilah mempunyai hubungan dengan isi.tayangan slaid. peruntukan waktu Bahasa Melayu bagi Tahap 1 ialah 12 waktu (360 minit) seminggu manakala Tahap 2 ialah 10 waktu (300 minit). 2. jadual. Guru perlu mengulang semula tajuk tersebut sekiranya objektif tidak tercapai. 3. pertengahan atau di akhir pengajaran. Permulaan pelajaran ini mestilah berkaitan dengan pengetahuan sedia ada. pertembungan mata serta menggunakan satu siri soalan yang telah disediakan terlebih dahulu. saya akan memilih kaedah yang sesuai berdasarkan jangka masa yang ditetapkan agar tidak melebihi masa atau tidak cukup masa. gambar. carta dan sebagainya. cuma perlu diubahsuai sama ada hendak digunakan di awal. carta. Sekiranya isi pelajaran berbentuk kemahiran mendengar atau bertutur dalam pelajaran bahasa.

di kantin selain di dalam bilik darjah.Latar Belakang Pelajar Kaedah atau teknik yang digunakan hendaklah sesuai dengan latar belakang pelajar yang berbeza-beza iaitu dari segi umur. Seterusnya sebelum pengajaran. perbincangan ataupun secara kumpulan. manakala kumpulan yang lemah akan diberi bimbingan dan pemulihan di dalam kelas.Jumlah dan Susunan Pelajar Kelas yang mempunyai bilangan murid yang agak ramai jumlahnya. pendekatan. Contohnya. guru perlu mengubahsuai kaedah yang digunakan supaya jumlah pelajar tidak menjadi masalah bagi memilih kaedah. jika saya memilih kaedah permainan atau perbincangan.Pendekatan pengajaran . Oleh itu. saya akan memikirkan pengetahuan sedia ada murid agar objektif yang saya rancang tercapai. teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu.4. Kaedah Mengajar Bahasa Melayu Sewajarnya setiap orang guru Bahasa Melayu mempunyai pengetahuan. Di dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian pelajar ini. jantina dan peringkat keupayaan pelajar. Pengetahuan sedia ada murid saya adalah berbeza-beza antara satu lain mengikut tempat. Oleh itu. 5. Selalunya kaedah yang rumit seperti kaedah penyelesaian masalah tidak digalakkan kerana tidak sesuai untuk pelajar sekolah rendah. disiplin dan keberkesanan pengajaran. kaedah mengajar berpusatkan pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru. syarahan. kumpulan yang cerdas akan diberi pengayaan. Sebelum merancang pengajaran dan pembelajaran. saya akan mengadakan ujian atau bertanya kepada guru kelas untuk mengetahui tentang latar belakang pelajar. Seterusnya tempat duduk pelajar yang mudah alih boleh membantu pemilihan kaedah mengajar. latar belakang keluarga dan pengetahuan sedia ada. Seterusnya. biasanya akan menimbulkan masalah dari segi kawalan kelas. Pusat Sumber atau di persekitaran sekolah seperti di padang. saya akan merancang sama ada pengajaran secara kelas.pengalaman mereka . seperti di dalam dewan. memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar terkini yang melibatkan kaedah. pembacaan . i. pelajar boleh dipecah-pecahkan menjadi kumpulan kecil dan setiap kumpulan menjalankan permainan dan perbincangan masing-masing. Sebaliknya kaedah pengajaran yang berpusatkan guru dan bahan adalah tidak digalakkan diguna oleh guru.

pembelajaran atas talian.Terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. konstruktif. Guru . Ia berlaku pada peringkat pelaksanaan bertujuan untuk membolehkan sesuatu objektif pengajaran itu dicapai dengan segera. Antara teknik yang selalu digunakan ialah teknik bercerita. iv) Strategi Pengajaran Kaedah pengajaran yang baik mempunyai langkah-langkah.Tujuan menggunakan teknik mengajar adalah untuk menarik minat pelajar. pencapaian.soaljawab. kolaboratif. iii)Teknik Pengajaran Teknik adalah satu bentuk pelaksanaan aktiviti yang direalisasikan di dalam bilik darjah. Selain itu suasana bilik darjah perlu diberi perhatian. Langkah-langkah pengajaran perlu dirancang bersesuaian dengan aktiviti yang dirancang. bersyarah.Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. masteri. komunikatif. Untuk mengajar murid yang berbeza dari segi kebolehan. koperatif. koperatif. maka guru perlu merancang pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan yang berbeza tersebut. permainan. ii) Kaedah Pengajaran Pengajaran bahasa akan lebih berkesan jika guru-guru mampu menggunakan kaedah-kaedah yang disarankan dalam bidang pengajaran bahasa. menyanyi dan permainan. main peranan. strategi yang tersusun serta objektif yang tepat dan boleh dicapai. supaya mereka dapat menumpukan perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu pelajar supaya tercapai objektif yang dirancang. dapatan.pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya. sumbang saran.sumbang saran dan pembelajaran secara kelas. kontekstual. syarahan. perbincangan. menyelesaikan masalah.penggabungjalinan pelbagai disiplin ilmu. Kaedah berpusatkan kepada guru yang banyak menggunakan kaedah µtalk and chalk¶tidak digalakkan. kecenderungan serta minat. Guru perlu bijak menyusun kaedah-kaedah untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan oleh para guru ialah pendekatan induktif. Antara kaedah tersebut ialah kaedah perbincangan.main peranan. maka matlamat kaedah itu tidak akan berhasil. demonstrasi. Selalunya kaedah pengajaran berpusatkan pelajar ditekankan kepada guru menggunakannya. projek. inkuiri. Sekiranya seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah. menghafaz dan latih tubi. deduktif.

Sewaktu mengajar Bahasa Melayu. Perubahan tingkah laku seseorang pelajar itu dapat dilihat dari segi aspek kefahaman dan kemahiran yang mereka perolehi semasa sesi pengajaran berlaku ataupun semasa membuat latihan yang diberi oleh guru. guru Bahasa Melayu perlu bijak memilih kaedah yang sesuai. Selepas itu barulah merancang teknik yang sesuai dan komplemen dengan kaedah yang dipilih. atau daripada konkrit kepada abstrak. guru-guru perlu menggunakan pendekatan daripada mudah kepada yang lebih sukar atau kompleks. Usaha memilih kaedah dan teknik yang sesuai ini dapat memenuhi pendekatan yang digunakan yang disebut strategi. Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan akan mengubah tingkah laku pelajar secara kekal. cantik dan mudah dibawa ke kelas.perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. meja dan kerusi sesuai dan tersusun kemas. ada sudut pembelajaran dan ada alat bantu mengajar yang menarik. Kesimpulan: Pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu elemen yang penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. .

slide power point.buku teks Nilai Kemahiran Kebersihan. lilin.40 (1 jam) Bil Pelajar : 27 orang 1. Mengenal pasti maklumat dan menulis nota dalam bentuk grafik Pengetahuan Sedia Ada: i. lembaran kerja. unik. Murid pernah melihat pokok kelapa sawit ii.BAHASA MELAYU TAHUN 4 Tarikh/Hari: Kelas: Mata pelajaran: Tema: Tajuk: Objektif: ISNIN 4 Mutiara Bahasa Melayu Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Kelapa Sawit Pada akhir pelajaran murid dapat: Masa : 8. sinonim Isirung. reput. marjerin. imbuhan apitan.1. manfaat. patriotism.40 -9. bekerjasama Fokus utama Fokus sampingan Tatabahasa Kosa kata 6.4 Rancangan Pelajaran Harian LAMPIRAN 1 CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TOPIK 1. Murid mengetahui minyak masak dan marjerin dihasilkan daripada kelapa sawit Konsep: Bahan Pokok kelapa sawit banyak kegunaan kepada manusia Gambar pokok kelapa sawit. diproses. sabun. Menyatakan isi-isi penting teks 3. menggerakkan.2 aras 2(i) Imbuhan awalan. Membaca petikan teks dengan sebutan dan intonasi yang betul 2.3 aras 2(i) 9. gambar barangan daripada kelapa sawit. pelaksanaan . minyak masak.

Murid tentang teks yang menyatakan dibaca fakta-fakta 2. sebutan dan intonasi 1. Ekonomi Kecerdasan pelbagai. Menggariskan isi penting 3. aktiviti perbincangan dalam kumpulan untuk mendapatkan BBM. Menayangkan gambar slaid sebahagian daripada pokok kelapa sawit . 2. Catatan Tema: Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Melihat gambar dan slaid pokok kelapa sawit BBM : slaid Teknik : soal jawab Langkah 1 10 minit Kelapa Sawit 1.interpersonal Isi pelajaran Langkah/ Masa Set Induksi 5 minit Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. daripada 4. BBM ± slaid. Membahagikan kamus. Mencatat maklumat di dalam kertas. Menjalankan aktiviti perbincangan dalam kumpulan.Ilmu KBT Geografi. buku teks Langkah 2 20 minit 1 Kelapa Sawit Mengesan isiisi penting teks yang dibaca. Murid mencari mendapatkan makna maklumat umum perkataan daripada teks.buku teks. Menjelaskan cara 2. Murid melihat dan cuba meneka gambar yang ditunjukkan. Murid mencatat dan menjalankan membina ayat. Membimbing murid 4. kamus Guru membuat penilaian aktiviti kumpulan . Menyoal makna penting tentang perkataan yang teks yang bercetak warna. murid kepada 3. 1 Membaca petikan teks secara beramai-ramai dan kemudian secara individu dengan nada dan intonasi yang betul. dibaca. Membaca petikan Kelapa Sawit daripada slaid yang ditayangkan dan juga buku teks. Mendengar dan menilai bacaan mekanis murid dari segi kelancaran. Bertanya kepada murid tentang gambar yang dilihat 2. 3. Menyoal murid 1. 2. Murid beberapa kumpulan menggarisi isikecil isi penting teks 5. 1. 4.

5. Langkah 3 (10 minit) 1. Membuat latihan dalam lembaran kerja yang diedarkan. Mencatat maklumat pada kertas yang disediakan. Murid memberi pendapat masingmasing Membuat laporan perbincangan 2 Langkah 4 (10 minit) Penutup (5 minit) Rumusan 3. Meminta pendapat daripada murid lain. Menulis makna perkataan/sino nim 2. Pembentangan hasil perbincangan kumpulan 2. Menyuruh murid melengkapkan peta minda kegunaan bahagianbahagian kelapa sawit. Komen dan ulasan guru tentang laporan kumpulan 1. Lembaran kerja: Peta minda kegunaan kelapa sawit Refleksi: . Memberi pendapat 3. Menyenaraikan pengajaran yang diperolehi. Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. 1. 1 Wakil kumpulan melaporkan maklumat yang diperolehi. 5. Gerakerja bertulis 2.maklumat penting daripada teks. 4. Melengkapkan peta minda dan mencatat kegunaan bahagian kelapa sawit 1. Memberi ulasan dan komen terhadap maklumat yang dilaporkan. Memberi latihan bertulis ± menulis maksud perkataan 4.

jem. slaid power point. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 2. kebersihan Fokus utama Fokus sampingan Tatabahasa: Kosa kata Nilai Ilmu 9.Murid pernah memakan buah-buahan dalam tin. Bahan: Nanas dalam tin. 9. gambar.BAHASA MELAYU TAHUN 4 Hari: Kelas: Mata pelajaran: Tema: Tajuk: Objektif: SELASA 4 Mutiara Bahasa Melayu Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Hasil Pertanian Pada akhir pelajaran murid dapat: Masa : 9. 2. air sirap Kebersihan fizikal dan mental Geografi . buah-buahan dalam tin.1 Aras 1(i).buku teks. kiub. dipateri.1 Aras 3 (i) Tanda baca. lembaran kerja Nilai: Kemahiran: Patriotism.LAMPIRAN 2 CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TOPIK 2. jem dan jus buahbuahan Konsep: Hasil pertanian seperti buah nanas boleh ditinkan atau boleh dijadikan jem. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaaan dan tanda baca yang betul Pengetahuan Sedia Ada: 1.3 Aras 1(i) 5. Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul 3. kata sendi ³di´.40 -10. Murid pernah melihat nanas dan buah-buahan dalam tin.40 (1 jam) Bil Pelajar : 27 orang 1. imbuhan´di´ Disteril.

Bersoal jawab dikemukakan dengan murid oleh guru tentang proses tentang proses penghasilan bahan penghasilan tersebut. 2. Memahami teks 3. Guru merangsang murid bercerita dan menjelaskan Carta alir nanas diproses . Murid membaca petikan teks secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang baik dan betul secara bergilirgilir. Murid membaca secara mekanis 2. 3. Guru menunjukkan 1. 1. 4. Murid menulis perkataan yang dibaca oleh guru dengan tanda baca yang betul. 3. 1. Guru menyoal murid tentang teks yang dibaca iaitu proses mengetin nanas. Guru mendengar bacaan mekanis oleh murid dan membuat penilaian tentang intonasi dan sebutan. 1. Bercerita semula tentang cara Catatan Kaedah Lisan Teknik Bersoaljawab Langkah 1 15 minit Hasil tani Meningkatkan Ekonomi -Hasil Pertanian 1. Menyenaraika n perkataan berwarna dan mencari perkataan berlawan Membaca rencana Kaedah Terus Teknik Lisan Teknik Bacaan Langkah 2 15 15 minit 1. Guru meminta murid menyenaraikan perkataan berwarna dan mencari perkataan berlawan bagi perkataan tersebut.Langkah/Masa Set Induksi 5 minit Isi pelajaran Tema: Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Hasil Pertanian -nanas dalam tin Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. . Mengambil imlak 4. Murid melihat buah nanas. Bercerita menggunakan ayat sendiri 4. soalan yang 2. 2. Murid menyenaraikan perkataan yang dicetak berwarna dan mencari perkataan berlawanan bagi perkataan tersebut. nanas nanas dalam dan buah-buahan tin dan yang ditinkan dan menjawab jem nanas. bahan tersebut. 4. Murid memahami teks yang dibaca dan menjawab soalan guru. Guru meminta murid menutup buku dan menulis perkataan yang disebut oleh guru.

Refleksi: . Membimbing murid membina ayat. Membina ayat tunggal dan majmuk 3. Menulis proses mengetin nanas dalam bentuk carta alir. Penutup (5 minit) Rumusan Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Menyalin ayat yang disediakan dengan meletakkan tanda baca yang sesuai. Menyenaraikan pengajaran yang diperolehi. Meminta murid menulis proses mengetin nanas dalam bentuk carta alir . nanas ditinkan. Guru membuat penilaian aktiviti Kaedah Oral Aural Membimbing penggunaan tanda baca. 2.tentang proses mengetin nanas. 3. tanda baca. Kata nama khas. 2. Murid membina ayat tunggal dan majmuk. 5. Langkah 3 (10 minit) Latihan bertulis -tanda baca cara nanas ditinkan. Murid menulis dalam bentuk carta alir dalam lembaran kerja. 6.

lembaran kerja.00 -12.BAHASA MELAYU TAHUN 4 Hari: Kelas: Mata pelajaran: Tema: Tajuk: Objektif: RABU 4 Mutiara Bahasa Melayu Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Lawatan ke Kilang Pada akhir pelajaran murid dapat: Masa : 11.membuat analogi . 4. ayat majmuk. 1. buku teks. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan Pengetahuan Sedia Ada: 1. 2.Murid pernah mengikuti lawatan sambil belajar anjuran sekolah Konsep: Bahan: Lawatan untuk menambahkan pengetahuan dan menyeronokkan.4 Aras 3 (i). baik hati Fokus utama 10. Murid pernah melawat ke tempat-tempat menarik. lokasi. kebersihan fizikal dan mental Kajian Tempatan Kemahiran berfikir.3 Aras 3(i). penginapan kerjasama. Fokus sampingan Tatabahasa Kosa kata Nilai Ilmu KBT 4. pengangkutan. Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan 3.LAMPIRAN 3 CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TOPIK 3. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat 2. mengetin. kata nama khas syarikat. Slaid gambar-gambar menarik untuk dijadikan tempat melawat.00 (1 jam) Bil Pelajar : 27 orang 1.4 Aras 3(ii) ayat tunggal. Nilai: Kemahiran: Patriotisme.

Murid berpasangan dan memberi pendapat dan alasan sebab memilih tempat Membaca dan meneliti maklumat Langkah 2 20 minIt 1. Guru 1. 2. Guru meminta 1. membuat lawatan 2. disediakan. Murid memberikan alasan sama ada untuk menerima Carta maklumat . Berbual dan bersoal jawab tentang gambar.Menayangkan gambar slaid tentang tempattempat menarik yang boleh dilawati. diberi. Lawatan ke Kilang Kelapa Sawit atau Kilang Mengetin Nanas Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Meminta murid 2. mengetin nanas -gambar kilang teh Berbual-bual dan bersoal jawab tentang gambar dengan murid. Merangsang murid memberi alasan dan pendapat mengenai tempat yang dipilih 3. Murid berpasangan berpasangan dan meminta dan membuat mereka memilih pilihan tempat tempat yang yang ingin ingin dilawati dilawati berdasarkan berdasarkan maklumat yang maklumat yang disediakan. 3. Catatan Kaedah Oral Aural Teknik Bersoal jawab Langkah 1 15 minit 1. Murid melihat menayangkan slaid gambar dan dan mempamerkan menjawab gambar-gambar soalan yang menarik untuk berkaitan dijadikan tempat gambar. Murid sambil belajar memberikan -gambar kilang pendapat kelapa sawit tentang gambar -gambar kilang yang dilihat.Langkah/Masa Set Induksi 5 minit Isi pelajaran Tema: Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Tajuk : Peristiwa di Kilang 1. Murid meneliti murid meneliti maklumat dan maklumat butiran tentang tentang lawatan lawatan ke yang disediakan kilang yang dalam teks. Merangsang murid memberilkan alasan untuk menerima atau menolak 1. 2.

2. 2. Berapakah. 1. Guru meminta murid membina ayat tanya berdasarkan maklumat tentang lawatan. Dimanakah. Murid menuliskan ayat tanya berdasarkan maklumat yang diberi dalam buku teks. . 4. Bagaimanakah . Guru meminta murid menulis karangan ringkas tentang pengalaman manis semasa melawat ke kilang tersebut. Menulis karangan ringkas tentang pengalaman manis semasa melawat ke kilang yang menjadi pilihan. Kilang Nanas atau Kilang Kelapa Sawit Teknik Menulis Penutup (5 minit) Rumusan Guru merumuskan isi pelajaran dan menyenaraikan nilai murni. Membina ayat tanya berdasarkan maklumat yang diberi sesuatu pendapat. murid menulis karangan tentang pengalaman manis semasa melawat ke kilang yang menjadi pilihan. Guru membimbing murid membina ayat tanya.atau menolak sesuatu pendapat 2. Berdasarkan jadual maklumat yang diberi. Refleksi: . tersebut. Guru membimbing murid membina ayat tunggal dan majmuk. . 5. Langkah 3 (15 minit) 1. 3. Bilakah. Siapakah. Menyenaraikan pengajaran yang diperolehi.

5 Set Bahan Penilaian Contoh Lembaran Kerja Nama : --------------------------------------------Kelas:------------------------Arahan: Tuliskan makna bagi perkataan di bawah. 8. 2. 1. 6. 7. menghasilkan isirung menggerakkandiproses bermutu unik reput manfaat pelaksanaan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arahan: Catatkan kegunaan bahagian pokok kelapa sawit berdasarkan peta minda di bawah. 4.1. 5. 9. Daun Pelepah Buah Batang Tandan . 3.

Bahan Penilaian 2 Arahan : Pilih salah satu tempat lawatan yang kamu ingin lawati dan tuliskan karangan ringkas tentang tempat tersebut berdasarkan jadual di bawah Sekolah Kebangsaan _______________________ _______________________ Lawatan ke Kilang Kelapa Sawit Cadangan lawatan Lawatan ke Kilang Nanas Tarikh Lokasi utama Jarak Tempoh perjalanan Pengangkutan Jumlah anggota rombongan Guru pengiring Tempat penginapan Aktiviti sampingan .

sebahagian digemari tempatan dimasukkan akhirnya dijual dibenci dikeluarkan luar dibeli mulanya seluruh Arahan B: Bina 3 ayat berdasarkan perkataan di atas . _________________________________________________________ ________________________________________________________. 1. _________________________________________________________ ________________________________________________________. 3.Nama :_________________________________ Kelas : ________________ Arahan A: Lengkapkan kotak kosong di bawah ini dengan perkataan berlawanan yang paling sesuai. _________________________________________________________ ________________________________________________________. . 2.

Arahan B: Lengkapkan ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul.Set Penilaian 3 Arahan A: Lengkapkan carta alir proses mengetin nanas. Tahukan kamu cara nanas ditinkan Tanya Azman kepada Ali. Kata Zaini kepada kawan-kawannya Nah ambillah cenderamata ini Potong nanas itu. . Kemudian masukkan ke dalam tin kata Razak kepada Rosni. Wah besar betul kilang mengetin nanas itu kata Aishah.

Selain itu. Sukatan Pelajaran yang mendasari matlamat dan objektif ini memberikan tumpuan terhadap kemahiran berbahasa. Dalam usaha mendukung hasrat negara untuk menjadikan pendidikan sentiasa relevan dalam era globalisasi. semakan kurikulum dan pedagogi Bahasa Melayu telah dilaksanakan dan wujudlah kensep pengetahuan pedagogikal isi kandungan (PPIK) yang menjadi rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan mata pelajaran lain di negara ini.2.1 BERDASARKAN PENGALAMAN ANDA SEBAGAI GURU. kurikulum Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah bertujuan membina literasi murid dalam berbahasa. mementingkan pembelajaran yang berkesan dan menekankan penglibatan murid secara aktif serta mengutamakan keupayaan dan keperluan setiap murid. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah. Seterusnya. Berpandukan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. kesinambungan penggunaan bahasa penting bagi mengekalkan jati diri masyarakat. Pemerolehan kemahiran mendengar dan bertutur diberikan penekanan khususnya pada peringkat awal sekolah rendah untuk membolehkan murid bertutur dengan fasih dan yakin. menjana idea dan berkongsi pengetahuan. muridmurid akan dilatih agar mempunyai keupayaan untuk menerima informasi. kemahiran-kemahiran asas ini akan dikembangkan untuk menyokong pemerolehan kemahiran membaca dan menulis pada peringkat selanjutnya. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi bagi negara Malaysia. terdapat juga penerapan kemahiran ber¿kir. Di peringkat kementerian pelajaran. pembelajaran sosial dan emosi. Oleh yang demikian. Ini sesuai dengan slogan Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI). pusat pengajian tinggi dan sebagainya. institut perguruan. Isi kandungan sukatan pelajaran ini juga menegaskan penerapan aspek nilai dan budaya. Selain menjadi bahasa kebangsaan. serta inovasi dan keusahawanan. bahasa Melayu juga merupakan bahasa penting bagi penyaluran pemikiran dan budaya. . Bahasa Melayu berupaya menjalin ikatan masyarakat sepanjang zaman. BUAT REFLEKSI DAN JELASKAN TENTANG KONSEP PENGETAHUAN PEDAGOGIKAL ISI KANDUNGAN GURU Pengenalan. Dalam proses menguasai bahasa. menengah. teknologi maklumat.0 Esei Ilmiah 2. Hal ini dapat dilakukan melalui konteks komunikasi yang berkesan.

kemahiran. pembacaan. kemahiran pedagogi (kemahiran mengajar) di samping dilengkapi dengan pelbagai kemahiran generik. kemahiran bahasa. Hal ini amat penting dalam mendidik pelajar-pelajar yang diketahui mempunyai banyak kemahiran yang dipelajari secara pengalaman. Empat komponen utama itu ialah pengetahuan tentang isi kandungan. Najib 1999). Demikian juga latihan dan pendidikan guru perlu dimantapkan dari segi kurikulum yang dipelajari. ketangkasan daya cipta. inovatif dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran. pedagogi dan penilaian. dan lain-lain. sudah pasti setiap guru harus dibekalkan dengan pelbagai pengetahuan. Mohd Izham & Jainabee 2008). kokurikulum. kemudahan resos pengajaranpembelajaran. Pengetahuan Pedagogikal Isi Kandungan Untuk menghasilkan guru Bahasa Melayu yang dapat menangani dan mendepani pendidikan Bahasa Melayu . . Profesionalisme dan disiplin kendiri yang positif menjadi paksi utama kepada budaya kecermerlangan kerjaya seorang guru (Mohd. Sungguhpun banyak pemboleh ubah yang menyumbang kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seperti keadaan fizikal sekolah dan bilik darjah. motivasi. hasil pembelajaran. psikologi. Pendidikan berkualiti memerlukan guru yang berkualiti (Mohamad Sani.Sukatan Pelajaran ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu yang merangkumi matlamat. Semoga penerangan dan panduan yang diberikan dapat membantu guru menyediakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berkualiti. berkesan. tetapi yang paling penting ialah kualiti interaksi yang wujud antara guru dan pelajar. latihan mengajar dan pelbagai kemahiran generik dalam menghasilkan seorang guru yang lengkap dari segi ilmu pengetahuan (bidang). Dalam melaksanakan tanggungjawab ini. pemerhatian dan pergaulan seharian. pengisian kurikulum. Guru yang baik dan prihatin akan menunjukkan rasa tanggungjawabnya dan mengambil berat terhadap apa yang pelajarpelajarnya mempelajari. Berdasarkan pendapat Shulman (1987) yang memperkenalkan empat komponen atau konsep Pedagogical Content Knowledge atau Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan ( PPIK) jika mahu menghasilkan guru yang cemerlang. Beban tugas yang banyak ini turut dihadapi oleh setiap guru Bahasa Melayu. Guru pada masa kini mempunyai beban tugas yang sangat mencabar. nilai. kemantapan idealisme dan kekuatan diri. objektif. Guru-guru perlu memiliki kekuatan minda. empat aspek perlu dikuasai oleh setiap guru Bahasa Melayu.

Dalam konteks ini seorang guru perlulah meningkatkan pengetahuan profesional mereka sendiri untuk pengajaran. ilustrasi menarik. Seorang guru itu perlu tahu topik yang sukar untuk murid memahaminya dan tahu pengetahuan sedia ada murid sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. teknik pengajaran. Guru juga perlu mengetahui aspek pengajaran bilik darjah secara umum. Apakah yang dimaksudkan dengan PPIK? PPIK diilhamkan oleh Shulman sebagai gabungan pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi. Dengan adanya PPIK ini. rancangan pelajaran dan strategi instruksional berkaitan dalam menangani keperluan belajar murid. dan pengetahuan tentang kepercayaan terhadap pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. analogi kukuh. Hal ini sewajarnya diikuti dan diamalkan oleh guru. PPIK adalah bentuk pengetahuan yang membezakan antara seorang guru yang pakar dalam bidangnya dengan seorang yang bukan guru tetapi pakar dalam bidang tersebut(contohnya seorang seorang saintis). penerangan jelas dan bermakna serta tunjuk cara berkesan agar sesuatu isi pelajaran itu dapat difahami oleh pelajar dengan mudah. Bagaimanakah penggunaan Melayu? PPIK dapat membantu dan memperkasa guru-guru Bahasa PPIK dapat memperkasa pengajaran guru Bahasa Melayu dari segi membimbing pelajar untuk memahami mata pelajaran Bahasa Melayu dengan lebih bermakna seperti dengan penggunaan bahasa yang mudah difahami. pengetahuan tentang murid dan pengetahuan tentang konteks. diubah suai dan disampaikan berdasarkan pelbagai kebolehan pelajar. diolah. pengetahuan pedagogi subjek.pengetahuan pedagogi. Shulman (1987) juga mendefinisikan PPIK kepada pengetahuan guru menterjemahkan pengetahuan isi kandungan secara pedagogikal yang berkesan dengan memahami konteks dalam persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah berdasarkan pengetahuan guru terhadap pengetahuan isi kandungan subjek. dan kaedah yang akan digunakan untuk sesuatu topik. PPIK banyak melibatkan cara penyampaian guru secara berkesan terhadap sesuatu idea. Shulman juga menyatakan bahawa pengetahuan yang mantap tentang sesuatu subjek diperlukan oleh guru semasa merancang kurikulum. contoh-contoh tepat dan munasabah. guru-guru Bahasa Melayu dapat menyampaikan isi pengajaran dengan lebih mudah dan berkesan. pertuturan yang lancar dan sistematik. adalah pengetahuan isi . perwatakan yang ceria dan meyakinkan ketika kelas Bahasa Melayu. Oleh itu. penjelasan topik yang disusun. termasuk guru-guru Bahasa Melayu. pengetahuan ciri setiap pelajarnya.

seseorang guru haruslah mempunyai kemahiran dalam pelbagai kaedah. PPIK termasuk kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan pembelajaran topik itu senang atau susah. Refleksi 6.kandungan dibina bersama pengetahuan untuk menyampaikan mata pelajaran tersebut kepada murid sehingga terhasilnya kefahaman yang bermakna. PPIK berkembang melalui pembelajaran guru. Emosi. Penilaian 5. contoh. miskonsepi murid tentang topik dan pengetahuan tentang strategi pengajaran yang efektif. Pelajar-pelajar ini akan membentuk diri mereka sendiri sebagai insan yang dapat membina negara menerusi pendidikan. Pengajaran Bahasa Melayu berperanan untuk melengkapkan setiap pelajar dengan ilmu. Tranformasi 3.Mengikut Shulman lagi. penerangan dan demonstrasi yang paling berkesan atau mempersembahkan dan memformulasi sesuatu subjek itu supaya boleh difahami oleh orang lain. Kefahaman baru Matlamat dan Objektif Matlamat Pendidikan Bahasa Melayu di negara ini ialah bertujuan untuk membentuk setiap pelajar menjadi insan yang seimbang yang mempunyai ciri-ciri JERIS iaitu sempurna dari segi Jasmani. Matlamat dan objektif ini menyediakan satu hala tuju bagi guru dan pelajar untuk membina kefasihan berbahasa dan penghayatan budaya. Oleh itu.pelaksanaan dan refleksi. Intelek dan Sahsiah. Proses pembinaan PPIK menurut Shulman(1987) melibatkan beberapa langkah iaitu: 1. Pembinaan PPIK PPIK biasanya dibina daripada dua mekanisme iaitu yang pertama melalui kebijaksanaan pelaksananya iaitu guru menerusi pemerhatian sebagai seorang guru dan murid tentang karier mereka dalam satu jangka masa yang panjang. . PPIK membolehkan guru mempersembahkan sesuatu topik atau konsep dengan menggunakan analogi. strategi dan teknik pengajaran untuk menyampaikan ilmu kepada murid dengan berkesan. Rohani. Kefahaman 2. kemahiran dan sikap untuk menjadi insan sedemikian. ilustrasi. Kedua ialah melalui kajian tentang situasi yang terkawal oleh penyelidik dalam bidang pendidikan (Kastens 2004). dan kolaborasi dengan guru lain. Pengajaran 4.

khalayak dan situasi. Pengetahuan Isi Kandungan Guru Guru-guru Bahasa Melayu perlu mempunyai tahap pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik. y Menulis pelbagai jenis teks berdasarkan pelbagai tajuk dan untuk pelbagai tujuan. Perkembangan terkini dalam kurikulum pendidikan Bahasa Melayu sewajar diketahui oleh setiap guru. y Mengenali dan memahami budaya dan nilai-nilai murni masyarakat Melayu serta budaya dan nilai-nilai murni negara dan kaum-kaum lain.Berikut ialah objektif Bahasa Melayu dan perkara-perkara yang diutamakan dalam pengajaran bahasa dan budaya Melayu pada setiap peringkat pendidikan. mereka cipta. idea dan pengetahuan serta memberikan respons yang sesuai. y Memupuk minat membaca dan menjadikannya amalan ke arah membina budaya belajar sepanjang hayat. y Membaca pelbagai bahan bercetak dan bahan media elektronik dan digital dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh maklumat. y Ber¿kir secara kritis dan kreatif untuk meneroka. mencapai persetujuan bersama dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara melalui penggunaan bahasa secara kritis dan kreatif. Hal ini . Antara pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang perlu difokuskan ialah: y Kesediaan guru Bahasa Melayu untuk menyampaikan bahan pengajaran merupakan perkara terpenting dalam pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran. menyelesaikan masalah. y Bertutur dengan petah menggunakan sebutan baku dan intonasi yang betul tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan diri dan sekitarnya. Pada akhir pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah murid dapat: y Mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti dalam situasi formal dan tidak formal dan memberikan tindak balas atau respons yang wajar.

Dalam erti kata lain. pengetahuan isi kandungan mata pelajaran merupakan aspek penting dalam pengajaran bagi semua disiplin ilmu dan pengetahuan isi kandungan guru memainkan peranan penting terhadap pencapaian murid. kaedah dan proses yang melaluinya. iaitu setiap guru Bahasa Melayu perlu menguasai ilmu tatabahasa dan ilmu pedagogi Bahasa Melayu. topik. bukti sesuatu ilmu itu diperolehi dan kesahan sesuatu ilmu itu.bermakna pengetahuan guru Bahasa Melayu tentang isi kandungan Bahasa Melayu. struktur bagi disiplin tertentu dan teori merupakan kesediaan terpenting untuk memastikan keberkesanan pengajarannya. iaitu pengetahuan tentang cara bagaimana sesuatu perkara itu dibentuk dan dihasilkan berdasarkan prosedur. Tahap keberkesanan pengajaran guru Bahasa Melayu banyak bergantung kepada pengetahuan isi kandungan subjek dan kemampuan guru mengurus masa untuk dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengajaran. iaitu pengetahuan tentang apa yang ada dalam fakta atau konsep dan rangka atau paradigma yang digunakan untuk menyusun idea dan maklumat tentang sesuatu tajuk dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berkenaan. sama ada secara langsung atau tidak secara langsung merupakan faktor penentu kefahaman pelajar terhadap apa yang diajarkan oleh guru Bahasa Melayu berkenaan. y Pengetahuan atau struktur substantif. y Pengetahuan atau struktur sintaktik. terutamanya bagi tajuk-tajuk yang melibatkan isu-isu semasa. Pengetahuan Pedagogi Guru Pengetahuan isi kandungan Bahasa Melayu yang baik juga membantu guru merancang pengajaran harian. yang dipelajari. mingguan dan bulanan secara sistematik dan bertulis. Ini bermaksud setiap guru Bahasa Melayu seharusnya memiliki pengetahuan substantif ini. Oleh itu setiap guru Bahasa Melayu perlulah mengukuhkan kefahaman konseptual pelajar dengan menggunakan contoh. peraturan. boleh mengganggu pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang tajuk Rumusannya. Guru yang mempunyai pengetahuan isi kandungan subjek yang berkaitan dengan sukatan. . sesuatu kebenaran diterima dan pengetahuan baru dapat dibina. hujah secara logikal dan berhujah menggunakan asas fakta yang tepat mengikut tahap pemikiran pelajar. Ia juga melibatkan falsafah. analogi. y Penguasaan ilmu. tanpa menguasai ilmu Bahasa Melayu.

setiap guru Bahasa Melayu sepatutnya memahami dan menguasai pelbagai kemahiran mengajar atau pedagogi terkini yang melibatkan kaedah. projek dan sebagainya. Oleh itu komponen pengetahuan pedagogi adalah merujuk kepada pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan kaedah mengajar. strategi. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran. terdapat banyak pendekatan pengajaran yang boleh digunakan untuk mengajar Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. koperatif. kolaboratif. Kaedah pengajaran yang banyak berpusatkan kepada guru dan bahan. kajian kes. main peranan. pembelajaran atas talian. sebaiknya pelajar mengetahui bahawa guru Bahasa Melayu mereka seharusnya lebih mahir. pendekatan. kesesuaian tajuk yang diajar dan sebagainya. Pada masa dahulu . pintar dan lebih mengetahui sesuatu tajuk yang dibincangkan berbanding pelajar. Sekarang dalam zaman era sains dan teknologi ini. Perkara ini boleh dilihat melalui pedagogi mengajar yang guru gunakan. sepatutnya guru-guru Bahasa Melayu perlu meneroka kepada pendekatan pengajaran terkini dan sesuai dengan tahap kognitif. penyebatian kemahiran. pengujian dan penilaian. teknik. kaedah. Antaranya ialah kaedah perbincangan. pemulihan dan pengayaan.Pengetahuan pedagogi mengajar bermaksud setiap guru perlu mempunyai pelbagai pengetahuan berkaitan pedagogi mengajar . Di dalam kelas yang mempunyai latar belakang dan aras pengetahuan yang berbeza. kurikulum dan sukatan pelajaran. merangkumi segala aspek yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah seperti pendekatan. tidak digalakkan digunakan oleh guru. y Pendekatan pengajaran: Pada masa kini . Dalam konteks pendidikan Bahasa Melayu. penggabungjalinan pelbagai displin ilmu dan pembelajaran berasaskan masalah. penyelesaian masalah. Antara pendekatan terkini yang boleh digunakan ialah pendekatan masteri. konstruktif. teknik dan strategi mengajar Bahasa Melayu.selalunya guru-guru Bahasa Melayu akan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisi yang sudah biasa digunakan dalam pengajaran seperti deduktik. kepelbagaian pelajar. sumbang saran. induktik dan komunikatif. . kontekstual. kaedah mengajar berpusat pelajar seharusnya diberi penekanan oleh guru Bahasa Melayu. y Kaedah pengajaran: Sebagai seorang guru Bahasa Melayu sewajarnya mengetahui dan menguasai pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. inkuiri. Guru boleh menggunakan mana-mana pendekatan yang sesuai dengan isi kandungan.

sumbang saran dan permainan. kemudahan bilik darjah. norma serta latar belakang sekolah dan pelajar. y Strategi pengajaran: Di dalam satu kelas. Antara teknik mengajar yang biasa digunakan ialah teknik bercerita. guru perlu merancang pendekatan dan kaedah yang akan digunakan untuk mengajar kumpulankumpulan yang berbeza-beza itu. Lantaran itu. seseorang guru bukan sahaja mesti menguasai berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu pelajar supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Teknik pengajaran merupakan kemahiran guru dalam mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perbincangan. Di samping itu. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Contohnya. bersyarah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah. latih tubi. strategi pengajaran memainkan peranan yang penting kerana guru mengajar pelajar-pelajar yang pelbagai dari segi kebolehan. . Oleh itu. nilai. pencapaian. kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. penyoalan. guru perlu memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.y Teknik pengajaran: Teknik pengajaran adalah perincian daripada penggunaan sesuatu kaedah yang digunakan dan lebih kepada pelaksanaan bagaimana sesuatu kaedah pengajaran itu dapat dijalankan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. di dalam bilik darjah yang pelbagai tahap pencapaian. demonstrasi. Tujuan menggunakan pelbagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran adalah untuk menarik minat pelajar. terdapat kepelbagaian murid dan latar belakang mereka adalah berbeza-beza. setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal. Oleh yang demikian.

dalam melaksanakan kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran. menghafal dan seumpamanya. Pengetahuan berkaitan ciri pelajar adalah amat diperlukan untuk membantu guru memilih pendekatan. guru Bahasa Melayu perlu menggunakan pendekatan daripada mudah kepada yang lebih sukar. kaedah. Kesimpulannya. Pengetahuan guru tentang ciri pelajarnya boleh menjadikan pengajaran guru menyeronokkan dan meninggalkan kesan positif dalam diri pelajar berkenaan. perbincangan. Oleh itu. tetapi juga mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap setiap anak pelajar yang di dalam kelas yang diajarnya. Pengetahuan Guru Tentang Ciri Pelajar Salah satu perkara penting yang perlu diambil berat oleh guru untuk memastikan pengajaran yang disampaikan dapat memberi kefahaman kepada murid ialah pengetahuan tentang murid. latih tubi. barulah guru merancang teknik yang boleh komplemen dengan kaedah tersebut seperti teknik bercerita. Misalnya sewaktu mengajar. teknikdan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran sebenarnya berlaku serentak sewaktu menentukan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan guru tentang pelajar-pelajarnya dilihat dari aspek: y Maklumat umum tentang pelajar berkenaan: Hal ini bermaksud tugas setiap guru Bahasa Melayu bukan hanya untuk mengajar sahaja. tetapi juga mengambil berat akan hal-hal berkaitan dengan pelajar yang diasuhnya dan mengetahui serba sedikit tentang latar belakangnya. Guru Bahasa Melayu yang baik ialah seorang guru yang bukan sahaja mempunyai kepelbagaian kemahiran mengajar.Rajah 1 jelas memperlihatkan keempat-empat konsep tersebut iaitu pendekatan. adalah penting memperkenalkan perkara yang mudah-mudah kepada kanak-kanak terlebih dahulu sebelum mengajarkan konsep-konsep yang abstrak. soal jawab dan sebagainya. Wood 2002). Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Hal ini kerana otak manusia berkembang secara berperingkat-peringkat. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan setiap ciri pelajarnya (Zamri 2011. Jika guru Bahasa Melayu tersebut menjadi guru kelasnya memang wajar mengambil berat tentang pelajar tersebut. atau daripada konkrit kepada abstrak. guru Bahasa Melayu perlu memilih kaedah yang sesuai digunakan seperti kaedah praktis. Selepas kaedah yang hendak digunakan dipilih. . Usaha mengenal pasti dan memilih kaedah dan teknik yang sesuai dapat memenuhi pendekatan yang digunakan yang disebut sebagai strategi.

setiap guru Bahasa Melayu perlu memastikan pengajarannya menyeronokkan.y Pengetahuan tentang tahap kognitif pelajar: Setiap pelajar adalah berbeza tahap kognitifnya. Guru Bahasa Melayu perlu kira bahawa tahap sosioemosi pelajar Bahasa Melayu boleh mempengaruhi sesi pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhannya. memberi tugasan (mudah atau sukar). guru-guru Bahasa Melayu perlu mengenal pasti setiap masalah pembelajaran pelajar Bahasa Melayunya. sebagai guru Bahasa Melayu perlulah memahami setiap pelajarnya itu adalah berbeza tahap kognitifnya. Oleh itu. Oleh itu. maka guru-guru Bahasa Melayu perlu mengambil kira keupayaan pelajar tersebut untuk menjawab soalan. dan sebaliknya. y Pengetahuan tentang sikap pelajar: Faktor sikap amat penting dalam menentukan sama ada seseorang pelajar itu berminat atau tidak berminat mempelajari sesuatu mata pelajaran itu. Ada pelajar Bahasa Melayu yang tidak berminat untuk belajar Bahasa Melayu. memberi arahan main peranan (sebagai ketua. pembentang. kemampuan bertindak ketika main peranan dan sebagainya. menyiapkan tugasan. pencatat) dan sebagainya. Sudah tentu apabila menyoal (aras soalan). Begitu juga pelajar yang belajar Bahasa Melayu. Tahap kognitif pelajar mempengaruhi tahap penguasaan bahasa dan kemahiran berbahasa pelajar tersebut. guru yang mengajar. Dalam hal ini. bahan pembelajaran. Melalui kaedah ini. menarik dan mudah difahami . kaedah pengajaran yang digunakan dan sebagainya. atau mengambil mudah pembelajaran Bahasa Melayu. guru-guru Bahasa Melayu perlu kreatif dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajarannya. kaedah pengajaran dan aktiviti pengukuhan dan penilaian yang sesuai dengan kemampuan pelajar-pelajar yang bermasalah dalam pembelajaran Bahasa Melayu ini. y Pengetahuan tentang masalah pembelajaran pelajar: Hal ini berkaitan dengan pembelajaran pelajar. y Pengetahuan tentang tahap sosioemosi pelajar: Kemampuan pelajar mempelajari Bahasa Melayu juga ada kaitan dengannya dengan tahap sosioemosi pelajar. guru Bahasa Melayu dapat merancang aktiviti pengajarannya. Justeru.

seorang guru yang mengajar Bahasa Melayu Tahun 3. Pengetahuan yang baik tentang pelajarpelajarnya membolehkan guru Bahasa Melayu menyalurkan semua pengetahuan kandungan dan pengetahuan pedagogi kandungan dapat diterapkan secara penyebatian. pengetahuan yang mendalam tentang setiap pelajar amat penting bagi setiap guru Bahasa Melayu supaya prose pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang bersesuaian dengan keperluan. guru boleh menggunakan kemudahan dan persekitaran yang ada untuk pengajaran. guru perlu mengaitkan kehidupan sebenar pelajar dengan sesuatu topik yang diajar. Dalam hal ini.pelajar. Pengetahuan Tentang Konteks Pengetahuan tentang konteks membincangkan tentang pengetahuan tentang komuniti. topik µPenanaman Padi¶ di kawasan kampung yang dikelilingi dengan sawah padi. Pengetahuan tentang konteks menjadikan pengajaran guru di dalam bilik darjah dapat diaplikasikan dalam kehidupan atau membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan mereka di dalam bilik darjah. menjadikan pengajaran lebih bermakna dan relevan. iaitu guru menggunakan sumber yang ada di sekitarnya . tajuk µProses Membuat Batik¶ . Contohnya. Dengan berbuat demikian. Proses pengajaran dan pembelajaran guru akan menjadi lebih menarik. Guru. Selain itu. kosa kata. maka guru dapat merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan berbahasa pelajar-pelajarnya itu. boleh membawa murid-muridnya belajar di luar bilik darjah untuk melihat proses penanaman padi dengan lebih dekat lagi. berkesan dan releven dengan kehidupan pelajar jika guru menggunakan pengetahuan tentang konteks. y Pengetahuan tentang tahap kemahiran bahasa pelajar: Empat kemahiran setiap pelajar juga perlu diambil berat oleh setiap guru Bahasa Melayu. Kreativiti dan inovatif guru ketika mengajar boleh mempengaruhi sikap pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. isi . kehendak dan kemampuan murid. Apabila guru-guru Bahasa Melayu mengetahui tahap kemampuan setiap pelajarnya tentang kecekapan kemahiran bahasa dan aspek-aspek bahasa yang lain. Begitu juga dengan guru yang mengajar subjek Pendidikan Seni Visual. Rumusannya. pemahaman dan komponen sastera.guru yang mengajar di negeri Kelantan dan Terengganu boleh membawa murid-muridnya keluar kelas membuat lawatan sambil belajar ke kilang-kilang memproses batik untuk melihat dengan lebih jelas proses mencanting dan mengecop batik. Demikian juga aspek tatabahasa. persekitaran sekolah dan budayanya yang berkaitan pengajaran topik yang diajar.

y Pelaksanaan kurikulum: Guru-guru perlu memiliki pengetahuan bagaimana hendak melaksanakan pengajaran Bahasa Melayu dengan menyeluruh untuk membolehkan guru-guru membuat perancangan dan pelaksanaan pengajarannya mengikut tahap perkembangan dan kematangan pelajar. sudah pasti tatabahasa yang digunakan jauh lebih sukar berbanding tatabahasa pelajar pembinaan ayat dan sebagainya. Begitu juga dengan y Orientasi kurikulum: Penekanan kurikulum Bahasa Melayu yang beroerintasikan peperiksaan perlu dikurangkan. maka sebaliknya di peringkat menengah rendah dan atas. Pelajar hanya menguasai Bahasa Melayu untuk tujuan peperiksaan sahaja. maka guru-guru dapat merancang pelaksanaan kurikulum Bahasa Melayu secara menyeluruh. sekolah rendah.Pengetahuan Kurikulum Selain daripada empat komponen di atas . kurikulum Bahasa Melayu menengah rendah ada kesinambungan dengan kurikulum Bahasa Melayu menengah atas. kurikulum Bahasa Melayu itu ialah: y Kesinambungan kurikulum: Hal ini bermaksud setiap kurikulum Bahasa Melayu yang dibina perlu saling berkaitan antara satu sama lain. mengetahui dan Antara elemen dalam pengetahuan menguasai bagaimana kurikulum Bahasa Melayu itu dibina dan direka bentuk menjadi satu kurikulum yang sesuai untuk tahap kognitif pelajar. penekanannya diberikan kepada tatabahasa yang mudah. Tajuk tatabahasa misalnya. terutamanya menangani perubahan-perubahan yang berlaku dalam pendidikan bahasa. maka matlamat utama untuk membantu pelajar menguasai kesemua kemahiran bahasa. Sebagai contoh. . kemahiran berkomunikasi dan lain-lain tidak tercapai. Hal ini penting diketahui dan dikuasai setiap guru agar pelaksanaan kurikulum Bahasa Melayu yang dibuat dapat disesuaikan dengan keperluan dan tuntutan semasa seperti keperluan kemahiran abad ke-21. jika di peringkat sekolah rendah. para guru juga mesti mempunyai pengetahuan kurikulum iaitu maksudnya guru-guru Bahasa Melayu perlu memahami. pembinaan ayat-ayat yang mudah. Hal ini bermaksud. apabila kurikulum Bahasa Melayu lebih berfokus kepada peperiksaan. Apabila guru Bahasa Melayu memahami pelaksanaan kurikulum Bahasa Melayu tersebut.

penerapan nilai dan lain-lain. kepelbagaian kecerdasan dan sebagainya perlu dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu selain mengekalkan perkaraperkara sedia ada seperti kemahiran bahasa. 3. prinsip. dan teori. Perkara-perkara berkaitan dengan ICT. 2. rajah. Analisis keperluan dan kesediaan murid Guru boleh membuat analisis kesediaan murid dari segi pengetahuan sedia ada atau miskonsepi murid dengan memberi ujian ringkas atau pra ujian mengenai topik. Susun unit-unit pengajaran Supaya sesuatu pengajaran itu berkesan. Aplikasi PPIK pada peringkat perancangan pengajaran Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berkesan dan mencapai objektif. Guru boleh membina jadual penentu kandungan untuk sesuatu unit pengajaran dan topik yang hendak diajar. membuat ujikaji dan projek. fakta. guru mestilah mengenal pasti objektif spesifik berdasarkan Taksonomi Bloom yang mempunyai 6 aras. Sebaikbaiknya kesemua perkara ini disebatikan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu. 5. melihat rekod dan buku latihan. graf menulis laporan. Pendekatan. guru boleh menggunakan pelbagai model pengajaran mengikut kesesuaian isi kandungan yang hendak diajar. klasifikasi. Terdapat lapan komponen utama yang perlu diambilkira dalam merancang pengajaran sesuatu topik iaitu: 1. kemahiran abad ke-21. kerja rumah serta maklumat daripada guru. prosedur. pemikiran induktif dan deduktif. objektif domain afektif(sikap) dan objektif kemahiran: domain psikomotor 4. contohnya menyoal secara lisan.y Kandungan sukatan pelajaran: Kandungan sukatan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu juga perlu berubah mengikut perubahan semasa yang berlaku. Hasil pembelajaran Untuk menentukan hasil pembelajaran. Analisis isi kandungan topik yang hendak diajar Guru membuat analisis tentang pengetahuan isi kandungan topik iaitu konsep. Contohnya analisis kemahiran seperti melukis peta. penilaian dan pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai . guru haruslah menyusun unit pengajaran agar terdapat kesinambungan dan turutan antara satu topik dengan topik yang lain.

7. Penutup Rumusannya. (ujian formatif). pelajar dan konteks pembelajaran.Dalam konteks ini. kaedah. Latihan atau ujian boleh diberi pada setiap sesi pengajaran atau di akhir sesuatu unit pengajaran. kemampuan dan minat murid seperti yang telah diterangkan sebelum ini. Ia juga boleh digunakan sebagai refleksi kepada guru itu sendiri untuk menguji keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Keadaan ini ditambah pula dengan kepelbagaian yang wujud dalam kalangan pelajarnya. 6. Pemilihan alat bantu mengajar yang sesuai Guru boleh menggunakan apa-apa sahaja alat bantu mengajar yang sesuai dengan topik yang diajar. pengukuhan dan pengayaan. banyak mencabar keupayaan dan kebolehan guru Bahasa Melayu untuk mengajar dengan baik dan berkesan.dan 8. Latihan juga boleh diberi kepada murid sebagai satu cara pemulihan. guru boleh menggunakan pelbagai pendekatan. difahami dan mencapai objektif penilaian atau tidak. Pengetahuan Pedagogi Kandungan ( PPIK) perlu dikuasai oleh setiap guru Bahasa Melayu. Oleh itu. Penaksiran boleh dijalankan secara formatif atau sumatif. guru-guru Bahasa Melayu perlu bersedia dan lebih maju ke hadapan dalam banyak perkara agar proses pengajarannya menjadi lebih menarik dan menyeronokkan pelajar. teknik dan straetegi yang sesuai dengan isi kandungan berdasarkan tahap. Guru juga boleh menggunakan alat bantu multimedia dan bukan multimedia dan bahan-bahan yang terdapat di sekitar sekolah dan tempat tinggal murid. Latihan yang sesuai dan mencukupi Guru boleh menguji kefahaman murid dengan memberi latihan atau ujian sebagai satu cara penilaian untuk memastikan pengajaran guru berkesan. . Perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan masa kini pada akhir semester (ujian sumatif) Ia juga boleh dijalankan secara individu mahupun kumpulan. Kaedah penaksiran yang sesuai Penaksiran dilakukan untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai.

. .. lebih berstruktur dan konkrit serta boleh diukur. 15 Oct 2011 07:36:25 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF General Saya juga setuju dengan pendapat anda.1 General View Message Back Course ID : KPD3016 < Group Name : Group EL-P02 < Full Name : ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Title General Message Date posted Full Name Betui tu. Bagi guru pula hasil pembelajaran yang dibina dapat memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti pembelajaran serta dapat merancang ke arah memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran. yang perlu diajar dan apa yang perlu dirancang untuk pengajaran. Oleh itu objektif boleh diketahui dengan yakin ia telah dicapai.. serta memastikan pelajar dapat menguruskan pembelajaran mereka.Objektif juga merupakan pencapaian konkrit yang mampu dicapai dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam jangka masa yang lebih pendek. Penentuan hasil pembelajaran memang penting kerana penentuannya dapat membantu guru membuat penilaian terhadap murid serta membina ujian formatif dan sumatif. Hasil pembelajaran menyatakan apa yang pelajar tahu dan boleh buat atau jangkaan apa yang pelajar tahu dan boleh buat setelah mengikuti atau selesai aktiviti pembelajaran mereka.. kemahiran..jangan pening2.. Hasil pembelajaran adalah dibina untuk menilai prestasi pelajar sama ada pelajar tahu dan boleh buat di akhir pengajaran dan pembelajaran.. dan sikap serta nilai yang diingini hasil daripada aktiviti pembelajaran. Objektif pembelajaran pula menyatakan apa yang perlu guru buat.3..senyum je selalu 09 Oct 2011 12:34:15 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Tugasan dah mula buat ke? Harap Kita berbincang dan berkongsi idea ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF 15 Oct 2011 General 06:40:40 AM General Perbezaan antara hasil pembelajaran dan objektif pembelajaran Hasil pembelajaran merupakan satu pernyataan yang menetapkan pengetahuan. Selain itu pelajar juga harus tahu apa hasil pembelajaran yang mesti dikuasai supaya mereka boleh memberi tumpuan untuk belajar dan menguasai apa yang dikehendaki.0 Forum E-Learning 3.

ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Objektif pengajaran pula adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hasil atau produk pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar pada akhir unit suatu pelajaran. Hasil pembelajaran mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelajar setelah ia menerima pengalaman belajarnya atau apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar. Murid menjalani amali melalui pengalaman kehidupan dan pemerhatian yang dilakukan. murid sedaya upaya mengimbau setiap detik yang penah dilalui untuk diterjemahkan ke dalam bentuk penulisan. apa kaedah dan strategi pengajaran yang hendak digunakan atau apa-apa alat bantu mengajar yang patut digunakan. Menghuraikan dan meminta murid menceritakan semula pengalaman yang pernah dilalui. Begitu juga dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup dan Sains. P&P berasaskan Konstruktivisme sesuai dan berkesan digunakan dalam seluruh tajuk dan mata pelajaran . Pada pendapat saya. saya setuju dengan pendapat anda. Berdasarkan teori ini. Objektif pengajaran tidak memberitahu atau menerangkan kepada guru bagaimana hendak mengajar. Saya bersetuju dengan pendapat rakan-rakan yang lain. 17 Oct 2011 02:10:03 AM General Ya. P&P Bahasa Malaysia dalam tajuk membina karangaan (berasaskan konsep konstruktivisme ).manakala objektif pembelajaran pula dibina untuk memastikan perubahan perlakuan dalam diri pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. P&P berkonsepkan konstruktivisme ini merujuk kepada P&P berpusatkan murid. Selanjutnya hasil daripada maklumat tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan untuk pelajar selanjutnya. baik untuk keseluruhan kelas mahupun individu. Objektif pengajaran juga tidak memberitahu atau menerangkan kepada pelajar bagaimana hendak belajar. Peranan guru sebagai pembimbing merupakan pemangkin yang membantu pelajar atau murid-murid dalam mengembangkan ilmu sedia ada. Guru berperanan menjadi pembimbing dan penggalak kepada murid-murid. 20 Oct 2011 10:50:35 PM General Assalammualaikum. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan maklumat kepada guru tentang kemajuan pelajar dalam usaha mencapai tujuan belajarnya. ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF .Memang terdapat perbezaan antara keduanya. Hasil atau produk ini perlu dapat diukur atau dilihat untuk dijadikan sebagai suatu bukti objektif pembelajaran telah berlaku kepada pelajar-pelajar. Sebagai contoh. Sebagai contoh konsep konstruktivisme merujuk kepada penggunaan pengalaman lalu sebagai media mencetuskan ilmu baru.

pengalaman yang dilalui murid-murid sememangnya perlu diterjemahkan dan diawasi oleh guru agar kefahaman yang dibina merupakan fakta dan berlandaskan ajaran yang betul (benar) agar tidak menjadi kesilapan di kemudian hari. Murid secara individu atau kumpulan memainkan peranan mencari bahan dan mengembangkan idea masing-masing. Merujuk tokoh Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. 23 Oct 2011 01:20:04 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF General Assalamualaikum dan salam sejahtera. di mana ada yang betul dan ada yang salah. Gandingan cetusan yang dilakukan oleh guru sedikit sebanyak mampu menjadikan murid terbuka untuk melanjutkan pembelajaran yang dilalui. Keberkesanan P&P melalui konsep konstuktivisme terbukti dalam mengukuhkan pengetahuan murid melalui pembelajaran kendiri. kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Melalui apa yang telah diperkatakan oleh tokoh-tokoh ini. Di dalam bilik darjah. Selain itu memberi peluang kepada pelajar belajar secara individu. Jika diperhatikan konsep konstruktivisme masih digunakan di sini. murid akan diberikan pendedahan terlebih dahulu kerana murid sukar dalam mengetahui dan memahami sesuatu perkara yang lampau dan bersifat fakta. kumpulan dan kelas. Seterusnya memberi pelajar kebebasan untuk membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara berpusatkan murid. Perkara ini telah menjadi salah satu cara mendidik para murid supaya menjadi lebih berdikari dan tidak bergantung sepenuhnya kepada guru. Berdasarkan konsep konstruktivisme ini. Antara kelebihan yang boleh diperolehi oleh murid ialah wujudnya pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat mereka serta menggalakkan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 23 Oct 2011 11:20:21 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Pada pendapat saya kaedah P & P berasaskan konsep Konstruktivisme amat berkesan bagi semua mata pelajaran kerana ia telah menjadi salah satu kaedah pengajaran yang sering diterapkan supaya muridmurid menjadi lebih berpengalaman dan bijak mencari ilmu. murid sebagai pelajar menjana ilmu pengetahuan melalui pengalaman yang dilalui.Lain pula jika bagi mata pelajaran Sejarah atau Pendidikan Agama Islam. guru berperanan sebagai pembimbing.

Pendekatan ini boleh dipraktikkan di dalam kelas di mana murid berpeluang mengemukakan pandangan mereka tentang sesuatu konsep dan berkongsi persepsi antara satu sama lain. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Pendekatan konstruktivisme ini amat berkesan untuk semua mata pelajaran. Murid perlu bina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. 07 Nov 2011 09:21:29 AM General Betul seperti apa yang anda perkatakan dan saya menyokong idea anda. Indah langit kerana awan. ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Murid digalakkan mencari hipotesis dan bukan guru yang menerangkan teori. Indah laut kerana kebiruan.General Saya juga mengucapkan Selamat Hari Raya Qurban untuk Dr. Indah Aidil Adha kerana pengorbanan. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. Murid bekerja dan belajar dalam kumpulan. Proses inilah yang dinamakan konstruktivisme. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. murid juga patut menghormati pandangan alternatif rakan-rakan mereka dan semua pandangan yang rakan murid kemukakan itu tidak dipandang rendah. Dalam perkara ini guru mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 07 Nov 2011 08:39:26 AM General Saya bersetuju dengan pendapat yang anda kemukakan dan izinkan saya menambah sedikit idea. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid.Mengikut kefahaman konstruktivisme. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Indah Aidil Fitrti kerana kemaafan. Mohd Faizal Nizam Lee bin Abdullah serta rakan -rakan seperjuangan. Selain itu. ilmu pengetahuan sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. guru cuma perlu menyediakan alat atau bahan yang sesuai dan mengemukakan soalan yang boleh merangsang murid mencari jawapan. Konstruktivisime merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Contohnya dalam mata pelajaran Sains. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Paling penting pembelajaran adalah berpusatkan murid.

aktif. Masalah saya sama seperti En. Mohamad Zahidi (Forum 3). Pembelajaran konstruktivisme amat berkesan kerana setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. mereka akan lebih prihatin. Murid bukan hanya dibekalkan dengan fakta-fakta sahaja. Melalui proses ini. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mereka. menyelesaikan masalah dan memeriksa hasil yang diperolehi. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Faizal.Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. di mana ada yang betul dan ada yang salah. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Suasana pembelajaran pula akan lebih menyeronokkan dan murid tidak akan cepat berasa bosan. kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Dalam proses ini murid berusaha menggunakan pelbagai cara bagi memproses maklumat . Mereka diberikan peluang untuk membuat keputusan sendiri tentang perkara-perkara yang akan mereka pelajari. Bagaimanakah caranya untuk saya menghantar respon untuk Forum 4?. Selepas satu sesi perbincangan murid bersama-sama menentukan perkara penting yang harus dipelajari dan tujuan mempelajarinya. sebaliknya penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. yakin. Untuk menghantar respon untuk Forum 4 tidak ada perkataan add new topic. 07 Nov 2011 12:26:45 PM General Memang betul dengan apa yang anda perkatakan. 29 Nov 2011 01:16:39 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Murid diberi peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan di mana mereka menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depan. Terima kasih. berani mengeluarkan pendapat. 07 Nov 2011 01:03:59 PM General Assalamualaikum Dr.

Memang terdapat perbezaan antara keduanya.Kem Membaca 1 Malaysia 15 Oct 2011 06:49:32 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Selamat Datang Saya bersetuju dengan pendapat anda. Paling penting dapat memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain serta menggalakkan mereka bekerja dalam kumpulan dan saling bekerjasama... bidang. Pendekatan ini juga mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. lepas ni kerja dan program kat sekolah memang banyak.3.2 Selamat datang Back Course ID : KPD3016 < Group Name : Group EL-P02 < Full Name : ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Title Message Date posted Full Name Selamat Datang Betul tu.Hari Anugerah. aplikasi. Hasil pembelajaran dalam bidang kognitif menegaskan hasil intelek dan boleh dikategorikan mengikut Taksonomi Bloom seperti pengetahuan.. Hasil pembelajaran boleh dinyatakan dalam bentuk. Untuk menulis hasil pembelajaran guru perlu merujuk kepada pelbagai dokumen kurikulum khasnya huraian sukatan pelajaran . Selain itu mereka dapat menghubungkaitkan idea asal dengan idea yang baru dibina. 05 Dec 2011 06:34:41 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . dan aras. 23 Oct 2011 10:03:22 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Selamat Datang Saya bersetuju dengan pendapat anda. Hasil pembelajaran dalam bidang afektif pula menegaskan hasil rohani dan emosi termasuk sikap dan nilai dan perlu diserapkan walaupun susah untuk dinilai dalam jangkamasa yang pendek manakala hasil pembelajaran dalam bidang psikomotor menegaskan kemahian gerakan. Hasil pembelajaran khusus boleh dinilai dengan mudah dan harus dibezakan dengan hasil pembelajaran umum atau kenyataan lain yang merupakan isi kandungan. Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar.. analisis. Hari Kokurikulum. dan jangan lupa bagi kita guru media.. Melalui pendekatan ini dapat menggalakkan pelajar merenung kembali dan mengingati proses pembelajaran yang telah dilalui oleh mereka. sintesis dan penilaian.. kefahaman. Memang p&p berkonsepkan konstruktivistisme amat sesuai dengan semua mata pelajaran. proses pengajaran dan proses pembelajaran. Oleh itu menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis.

Wujudnya kaedah ini akan tercetusnya nilai -nilai murni secara tidak langsung seperti bekerjasama. Melalui konsep ini. Kaedah ini menjurus kepada pemikiran dan pengalaman konkrit yang dimiliki murid. tolong-menolong dan bertanggungjawab. murid menggunakan alatan tangan dalam bengkel Kemahiran (berasaskan pengalaman lalu melihat orang bertukang). Selain sesuai digunakan dalam P&P pelbagai matapelajaran (mengikut kesesuaian tajuk dan sub topik) . tolong-menolong dan belajar bertanggungjawab. Contoh situasi yang berlaku apabila guru menggunakan kaedah ini dalam tugasan membina karangan . 12 Dec 2011 12:25:53 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Selamat Datang Saya bersetuju dengan pendapat anda. 12 Dec 2011 12:38:01 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Selamat Datang . Kaedah ini juga merupakan kaedah yang berpusatkan murid dan bersesuaian dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) di mana guru perlu mengembangkan potensi setiap individu iaitu anak didik. Kaedah ini berkesan membantu murid meningkatkan pencapaian diri dan membantu guru (memudahkan) dalam P&P. ia menekankan kepada pengalaman sedia ada murid dalam melahirkan pendapat dan idea. berkongsi pendapat. murid belajar secara perkongsian idea bersama rakan-rakan murid yang lain. murid menggunakan pengalaman dan imaginasi dalam membina karangan (matapelajaran Bahasa). Mengenai konsep ini. murid-murid akan menggunakan pengalaman sedia ada dan kefahaman dalam diri untuk membina karangan yang terbaik berdasarkan pengalaman yang dilalui. Saya menyokong pendapat yang diutarakan oleh rakan-rakan mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan kontruktivisme amat berkesan. kaedah ini dapat merangsang murid-murid untuk belajar dengan mencungkil pengalaman sedia ada murid. Ia lebih tertumpu kepada pengetahuan yang bersifat konkrit atau asas. Murid akan bekerjasama. Contohnya.Selamat Datang Assalammualikum dan salam sejahtera. atau membuat pengiraan (menggunakan logik akal dan pengalaman lalu dalam membuat latihan Matematik). Kaedah kontruktivisme juga berkesan secara langsung dalam penerapan nilai-nilai murni dalam bilik darjah atau kelas.

masa tutorial yang lalu dah masuk minggu yang ke berapa. Penentuan hasil pembelajaran penting untuk mengetahui apa yang perlu dikuasai oleh pelajar. Dalam erti kata lain.. Manakala hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar atau jangkaan apa yang pelajar tahu dan boleh buat setelah mengikuti atau tamat proses pengajaran dan pembelajaran. apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. Seterusnya guru dapat memberi tumpuan kepada tahap penguasaannya. 17 Oct 2011 02:20:38 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF minggu pertama Saya bersetuju dengan huraian anda. pendekatan. Selama ini kami tertanya-tanya. 16 Dec 2011 02:14:42 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF 3.Saya setuju dengan anda. dan apa yang perlu dirancang untuk mengajar. Objektif pula menyatakan apa yang guru perlu buat iaitu apa yang perlu diajar. Objektif pengajaran adalah satu penyataan yang menentukan tingkah laku spesifik yang boleh diukur dan dilakukan oleh pelajar setelah mengikuti sesuatu pengajaran. merancang kaedahkaedah. Objektif harus difokuskan kepada apakah pengetahuan. teknik dan strategi mengajar yang sesuai dan seterusnya membina ujian formatif dan sumatif untuk penilaian ke atas murid. takut terlepas tarikh hantar tugasan. 16 Dec 2011 02:41:46 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas proses pembelajaran atau selepas sesuatu perkara diajar.3 Minggu Pertama Course ID : KPD3016 < Group Name : Group EL-P02 < Full Name : ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Title Message Date posted Full Name minggu pertama Terima kasih atas maklumat yang diberi. kemahiran dan sikap yang baru untuk dipelajari... Senanglah membuat pengiraan.

24 Nov 2011 10:42:43 PM Forum 3 ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Komputer boleh digunakan untuk mendapatkan segala maklumat dan bahan rujukan melalui internet. Buku teks yang ada sekarang masih tidak mampu mengatasi kelebihan yang ditawarkan dalam sesuatu sistem multimedia. Berbekalkan komputer riba atau notebook dan projector LCD . para guru boleh memanfaatkan ianya secara optimum dalam proses p & p. Penggunaan perisian multimedia pendidikan dalam proses p & p telah mendapat perhatian dari pihak kerajaan dan ianya semakin ketara pada tahun 2001. Perisian multimedia pendidikan yang dibekalkan membantu para guru dan juga para pelajar. yang jelasnya komputer telah banyak berjasa kepada kita kerana ia boleh mengurangkan beban kerja kita yang akan mengambil lebih masa dan tenaga tanpa kehadirannya. Terdapat pelbagai jenis komputer di dunia ini. dan grafik ke dalam satu medium komunikasi. Dengan adanya komputer sebagai alat bantu.4 Forum 3 Back Course ID : KPD3016 < Group Name : Group EL-P02 < Full Name : ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Title Message Date posted Full Name Forum 3 Pada zaman era globalisasi sekarang. teks. Jelaslah komputer boleh dijadikan alat bantu yang berkesan kepada semua guru. 24 Nov 2011 10:11:30 PM Forum 3 Memang betul. video. Penggunaan buku teks semata-mata di dalam kelas kadang-kala menimbulkan masalah apabila terdapat bahagian-bahagian yang sukar untuk diterangkan atau difahami. saya pasti kebanyakan daripada kita kaum guru semua memiliki sebuah komputer masing-masing. Alat-alat seperti teknologi multimedia ini telah menjadi salah satu keperluan asas dalam hidup kita. Dengan menggunakan komputer sebagai bahan alat bantu mengajar guru dapat menjimatkan masa dan tenaga untuk membuat alat. imej atau grafik sama ada berbentuk statik atau mahupun dinamik boleh ditunjukkan dengan jelas kepada murid dan ini boleh meningkatkan kefahaman murid. mengecat dan menulis carta atas kad manila atau kertas majong. mewarna.3. guru dapat mengatasi masalah ini. apabila penggunaan Bahasa Inggeris bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di sekolah dilaksanakan. animasi. alat-alat elektonik memainkan peranan penting dalam semua aspek. Guru tidak perlu bersusah payah melukis. Guru boleh membuat persembahan multimedia power point dan pastinya pembelajaran lebih menyeronokkan dan murid akan lebih faham. Dalam zaman serba canggih sekarang. Gambar. Komputer juga berupaya menangani permasalahan buku teks dengan menyelitkan unsur-unsur yang melibatkan penggunaan pelbagai deria seperti audio. Teknologi ICT ini juga menjadi bahan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

sains dan teknologi. Kaedah chalk and talk banyak digunakan. Pada masa dahulu. saya setuju dengan pendapat anda. . Pengajaran berbantukan komputer multimedia dalam arena pendidikan masa kini memudahkan guru menyampaikan pengajaran yang menarik dan berkesan. 28 Nov 2011 11:17:45 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Forum 3 Saya juga bersetuju. mudah dan cepat dengan melayari internet. Komunikasi berlaku sehala sahaja. dunia seolah-olah tiada sempadan. Namun kini segalanya berubah. sudah lama mengguna dan menjadikan ICT atau komputer sebagai alat bantu mengajar atau sumber rujukan utama dalam pendidikan mereka.Ya. saya setuju dengan pendapat anda. Dengan kemudahan internet. pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran diperkenalkan agar pengajaran guru menjadi lebih menarik. 28 Nov 2011 10:51:03 PM Forum 3 Ya. Murid-murid akan lebih berminat belajar dengan menggunakan kaedah ICT ini. betul pendapat anda. Jelaslah bahawa kini komputer menjadi alat bantu yang utama oleh para guru. Kini guru boleh membawa ke mana sahaja komputer dan LCD masuk ke kelas-kelas yang hendak diajar. Kita boleh mencari maklumat tentang apa sahaja di internet yang berkaitan dengan pelajaran yang akan kita ajar dengan pantas. Tidak dapat dinafikan teknologi maklumat masa kini banyak memberi kemudahan kepada guru dan juga para pelajar dalam menimba ilmu. Smart School. 24 Nov 2011 11:01:49 PM Forum 3 Ya. pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan dengan penggunaan bahan-bahan daripada CD-CD interaktif dan perisian yang dibekalkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Oleh itu. BTP. Oleh itu guru perlulah menyediakan diri agar mahir menggunakan bahan ICT tersebut untuk P & P. Guru boleh mencari maklumat dan bahanbahan rujukan dengan lebih banyak. Dalam dunia IT penggunaan komputer dalam pengajaran menjadi alat bantu yang sangat penting. jelas dan boleh bergerak. dalam sistem pengajaran tradisi murid akan duduk mendengar apa sahaja yang disampaikan oleh guru dan menyalin nota yang ditulis di papan tulis yang berikan oleh guru. Guru juga tidak perlu lagi bersusah payah melukis di papan tulis kerana gambar di dalam komputer lebih cantik. Negara yang maju dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kemudahan ICT pembelajaran murid menjadi lebih menarik dan berkesan. Sumber pendidikan hanyalah berdasarkan buku teks yang dibekalkan. Dalam zaman ledakan ICT. dan KPM. Pada masa kini sistem pendidikan di negara kita mengalami perubahan yang pesat sekali dan sedang menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia. Guru juga boleh melayari Eduwebtv yang dibangunkan oleh kementerian dan memilih subjek dan latihan yang dikehendaki untuk memudahkan pengajaran guru.

Selain itu. dan gambar yang ditayangkan. penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai . menjimatkan masa dan tenaga guru kerana kerja dapat dibuat dalam masa yang singkat. guru . saya bersetuju dengan anda.5. Melalui penilaian formatif. P & P akan jadi lebih mudah dan murid lebih faham. Ianya sejenis ujian tak formal untuk mengesan penguasaan dan kemajuan pelajaran murid di dalam kelas semasa waktu pelajaran secara individu. guru juga akan menghadapi masalah untuk menggunakan ABM dalam p & p terutama dalam subjek seperti Sains. Penggunaan komputer dapat memudahkan kerja.Kita hanya perlu mencetak yang mana kita perlukan sahaja. Penilaian formatif ialah penilaian yang dibuat secara berterusan iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid bagi setiap tajuk yang diajar. Geografi dan sebagainya. guru boleh mencari pelbagai maklumat untuk dijadikan bahan bantu mengajar supaya murid lebih faham apa yang diajar. kuiz. Kajian Tempatan. Contoh ujian formatif ialah soal jawab. Selain itu pelajar juga boleh dididik mencari maklumat sendiri melalui internet. Aktiviti penilaian akan digunakan untuk menentukan sama ada segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan akan dapat mencapai objektif yang ditentukan atau tidak. PSK.Pembelajaran akan lebih berkesan dan menambah minat pelajar. Dengan melayari internet. Menurut Gay (1985) . latihan yang diberikan oleh guru dan ujian mingguan. Seterusnya dengan penggunaan komputer mengelakkan pembaziran kerana kita tidak perlu lagi membeli gambar-gambar yang kita perlukan atau buku-buku bergambar kerana ada terdapat dalam komputer. Contohnya di sekolah ada peruntukan waktu untuk belajar ICTL. 06 Dec 2011 10:47:22 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Forum 3 Ya. Komputer akan dapat menyelesaikan masalah ini kerana murid akan dapat melihat dengan lebih jelas video. kumpulan atau kelas. 17 ec 2011 12:44:24 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF 3. Guru menghadapi masalah kekurangan sumber dan masa dalam penyediaan ABM/BBM.Sebaliknya kaedah tradisional yang biasa digunakan dalam bilik darjah menyediakan sumber dan suasana yang tidak dapat menarik dan merangsang minat murid.Forum 4 Title Message Date posted Full Name Forum 4 Penilaian adalah suatu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. animasi.

UPSR dan sebagainya 02 Dec 2011 12:08:29 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Forum 4 Pada setiap akhir pelajaran.Ujian sumatif pula dijalankan pada hujung bulan. Biasanya ujian sumatif dibuat selepas guru mengajar beberapa unit pembelajaran. Jika murid mengalami masalah guru perlu membaiki kelemahan murid serta-merta dengan mengulang semula topik yang menimbulkan kesulitan kepada murid. Ibu bapa masa kini juga lebih mementingkan ujian sumatif . Keadaan ini berbeza bagi ujian sumatif yang dijalankan secara formal dan selaras. Ujian sumatif tidak perlu diketepikan kerana ujian ini juga penting kerana akan digunakan untuk pemilihan ke sekolah berasrama penuh dan pusat pengajian tinggi. Penilaian formatif ini juga boleh menjadi pengukur tahap penguasaan murid sebelum menjalani ujian sumatif contohnya peperiksaan setengah dan akhir tahun. Penilaian sumatif memerlukan kos yang tinggi kerana soalan yang selaras perlu disediakan atau dibeli. dan kerja rumah bagi mengetahui kebolehan murid.Ujian ini bertujuan mengenal pasti pencapaian murid untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya memberikan skor dan gred pencapaian atau pensijilan. 29 Nov 2011 09:07:52 PM Forum 4 Saya bersetuju dengan pendapat anda bahawa ujian formatif lebih baik daripada ujian sumatif. Setelah selesai sesuatu topik atau kemahiran yang diajar . akhir penggal dan akhir tahun. setengah dan akhir tahun.PMR. penilaian berbentuk formatif adalah lebih berkesan kerana ia dinilai sepanjang proses pembelajaran murid dan kita dapat melihat dan memantau kefahaman murid pada masa itu juga atau serta-merta. Pada pendapat saya kedua-dua penilaian ini mempunyai matlamatnya tersendiri. SPM dan STPM yang dijalankan secara formal dan mengikut masa yang ditetapkan. Ujian formatif dijalankan secara berterusan dan sepanjang masa P&P dijalankan. penilaian perlu dijalankan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan murid serta keberkesanan pengajaran guru . Tujuannya ialah untuk menilai pencapaian akhir pelajar. Kita juga dapat mengetahui sama ada objektif yang ditentukan tercapai atau tidak dan guru boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi kelemahan murid.kuiz. Ujian formatif adalah ujian yang dijalankan sepanjang masa.Contoh ujian formatif adalah ujian ringkas. penilaian boleh dibuat melalui latihan-latihan yang diberikan dengan serta-merta. pada akhir pengajaran.dapat mengesan penguasaan dan kemajuan muridnya dan dapat membaiki kelemahan murid dengan serta-merta.Murid yang tidak menguasai atau lemah akan diberi bimbingan dan pemulihan oleh guru dengan segera.Contohnya ialah peperiksaan akhir tahun atau UPSR. Ujian formatif dijalankan secara tidak formal melibatkan individu atau berkumpulan. PMR.Guru juga boleh mengubahsuai atau menukar teknik pengajaran sekiranya murid tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran dalam tajuk yang diajar.SPM dan STPM. Pada pendapat saya.Guru dapat mengesan pencapaian dan kelemahan murid dengan lebih cepat. Contoh ujian sumatif ialah peperiksaan penting seperti UPSR. Penilaian formatif lebih mudah dan tidak memerlukan kos dan boleh dijalankan pada bila-bila masa. Penilaian sumatif pula ialah suatu jenis ujian formal untuk mengesan pencapaian dalam sesuatu tahap persekolahan.

02 Dec 2011 12:33:44 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Forum 4 Saya amat bersetuju dengan penjelasan dan huraian yang anda berikan tentang tujuan ujian formatif dan sumatif diadakan. Secara tidak langsung ia dapat mengenalpasti kelemahan yang wujud semasa P &P. Selain itu ujian formatif memberi penekanan terhadap bidang kognitif.Setelah mendapat maklumbalas. psikomotor dan afektif murid. 02 Dec 2011 01:26:43 AM Forum 4 Saya sependapat dengan anda bahawa penilaian berbentuk formatif adalah lebih baik daripada penilaian sumatif kerana penilaian formatif adalah penilaian yang dibuat secara berterusan.kedua-dua ujian ini diperlukan. kuiz. ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Manakala ujian sumatif ialah ujian yang dijalankan pada akhir unit. latihan bertulis.daripada formatif. guru dapat merancang objektif yang akan dicapai dan strategi pengajaran agar lebih berkesan. Oleh itu ujian formatif adalah lebih baik dan penting bagi menentukan sesuatu pengajaran itu berkesan dan menepati matlamat yang ditentukan. Manakala. Ujian ini menekankan bidang kognitif sahaja. Justeru.merta dengan mengulangkaji semula topik pembelajaran. Seterusnya selepas penilaian dijalankan guru dapat membaiki kelemahan murid serta. . Contoh yang paling sesuai dengan ujian formatif ini ialah KSSR . ataupun kerja rumah. congak. Melalui ujian ini. ujian sumatif pula boleh digunakan untuk mengkelaskan pencapaian dalam kelas dan tujuan penggredan dan pensijilan.Linus yang mula dijalankan pada tahun ini. latihan membaca. Murid yang dapat menguasai pula akan diberi pengayaan. guru boleh membuat penambahbaikan dan mengatur strategi baru untuk membaiki kelemahan murid tanpa menunggu sesuatu pembelajaran itu selesai. ujian formatif adalah lebih baik kerana penilaian yang dibuat adalah untuk mengetahui maklumbalas daripada apa yang diajar dan dipelajari untuk menentukan tahap kefahaman dan pencapaian murid terhadap sesuatu topik yang dipelajari. Seterusnya.kerana kedua-duanya memberi impak yang berbeza.kursus atau tahun bertujuan untuk penggredan dan pensijilan.Ujian ini dapat mengesan kelemahan dan kekuatan murid serta keberkesanan pengajaran guru dengan cepat dan serta-merta. Ujian berbentuk beraneka jenis dan dari aras senang kepada sukar dan skop atau topiknya lebih luas.Ujian formatif ialah ujian rujukan kriteria manakala ujian sumatif merupakan ujian rujukan norma. Pada pendapat saya . guru dapat memastikan murid akan dapat menguasai tajuk dan kemahiran yang diajar sebelum beralih kepada tajuk berikutnya. Ini akan memberi maklum balas kepada guru supaya dapat membaiki dari segi pengajarannya dan memberi tumpuan yang lebih pada tajuk-tajuk yang masih tidak dapat dikuasai oleh murid. Ujian boleh berbentuk ujian ringkas. Aras kesukaran ujian juga boleh berubah-ubah mengikut kehendak guru dan lebih merupakan tugasan atau kerja kepada murid. iaitu sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan untuk menilai keberkesanan pengajaran guru dan pembelajaran murid bagi setiap tajuk dan kemahiran yang diajar. soal-jawab. Ujian ini dijalankan sepanjang masa dan berterusan di dalam kelas secara individu atau kumpulan.

banyak perkara yang diabaikan oleh guru terhadap pelajar. Manakala Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Selain itu. 03 Dec 2011 10:01:28 PM Forum 4 Saya bersetuju dengan anda bahawa penilaian formatif lebih baik daripada ujian sumatif. soal jawab. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. latihan mencongak atau pun dalam satu siri ujian yang pendek dan ringkas.Oleh itu. akibat terlalu berfokuskan peperiksaan. 12 Dec 2011 02:04:42 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Ujian sumatif banyak kelemahan jika dibandingkan dengan ujian formatif. tetapi diukur dalam pelbagai cara. Dalam hal ini ujian sumatif memberi penekanan terhadap peperiksaan semata-mata. kemahiran dan kecekapan bahasa pelajar hanya terbatas untuk satu jangka peperiksaan sahaja. pada pendapat saya ujian formatif lebih baik kerana ia memberi maklumbalas dengan segera kepada pelajar dan guru akan kelemahan dan kemajuan dengan cepat dan ianya dijalankan berterusan. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif dibina secara lebih luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan topik yang dipelajari sepanjang tahun. Justeru itu. Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu unit kemahiran. contohnya kecekapan dan kemahiran berbahasa pelajar diabaikan. Oleh itu. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian. Pada pendapat saya. topik atau subtopik dalam sesuatu pelajaran yang diajar. Guru juga mengajar untuk menghabiskan sukatan dan mengutamakan tajuk-tajuk yang belum atau sudah lama tidak keluar dalam peperiksaan. ujian formatif adalah lebih baik dan sesuai digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar kerana ia dijalankan sepanjang masa. markah dan gred pelajar tidak harus seratus peratus berdasarkan peperiksaan akhir (sumatif).03 Dec 2011 09:11:01 PM Forum 4 ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Berdasarkan huraian yang anda berikan jelaslah ujian Formatif lebih banyak kebaikan berbanding ujian Sumatif.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Biasanya skop dan topik pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.

selain buku teks. Mereka juga mahir menghantar nota melalui e-mail kapada kawan-kawan. Dalam zaman IT ini. mengumpul. Tetapi keadaan ini berlaku di kawasan bandar yang mempunyai banyak kemudahan komputer dan perpustakaan. keluarga mereka juga mampu menyediakan kemudahan komputer untuk anak-anak.. Selain itu pada zaman sekarang juga banyak buku-buku rujukan dan ilmiah yang boleh dibeli di pasaran. pelajar tidak perlu berjumpa guru atau menunggu guru untuk mendapatkan maklumat kerana ini akan melibatkan masa dan kesediaan guru untuk berjumpa pelajar. Kadangkala murid pula yang malu untuk berjumpa guru. menyimpan. di zaman sains dan teknologi ini guru bukan lagi sumber rujukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan guru masih memainkan peranan penting sebagai pembimbing atau fasilitator dalam proses P&P terutamanya di sekolah rendah dan di kawasan luar bandar. Namun. Dulu lain sekarang lain. Bukannya selalu guru ada di bilik guru dan kadang-kadang guru ada kelas yang lain. menguasai kemahiran dan mengatasi masalah dalam pelajaran. Ibu bapa berkemampuan untuk membeli komputer dan CD-CD interaktif untuk anak-anak belajar dan memperoleh pengetahuan. Keadaan ini berbeza bagi kawasan di luar bandar. taraf hidup rakyat Malaysia juga sudah meningkat. guru merupakan sumber rujukan utama oleh para pelajar.Pelajar yang bijak menggunakan komputer melayari internet untuk memperolehi pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat. Memang tidak dinafikan murid hari ini pandai mengakses . pelajar lebih suka ke perpustakaan yang selesa dan dilengkapi bahan rujukan dan kemudahan asas seperti komputer untuk memudahkan pelajar belajar sendiri. Murid-murid sekolah rendah pula sering berfacebook untuk bertanyakan tentang kerja sekolah. Untuk mendapatkan pengetahuan. matrik. Mereka bijak serta mahir menggunakan alat teknologi maklumat seperti kamus elektrik dan komputer untuk mencari makna perkataan. Pada masa dahulu. Ini kerana keluarga kurang berkemampuan untuk mendapatkan sumber rujukan seperti buku-buku ilmiah dan komputer. mereka masih menjadikan guru sebagai sumber rujukan utama untuk mendapatkan maklumat. Jadi. Selain itu. Guru pada masa kini sebagai seorang pembimbing dan fasilitator kepada murid. Selain itu sesuai untuk pelajar sekolah menengah. pelajar IPTS. Anak-anak boleh belajar sendiri di rumah.6 Forum 5 Title Message Date posted Full Name Forum 5 Zaman sudah berubah. maktab dan pelajar PJJ seperti kita ini yang berkesempatan berjumpa dengan tutor sebulan hanya sekali. dan menyalur segala maklumat daripada komputer.3. 04 Dec 2011 12:29:34 AM Forum 5 ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . 03 Dec 2011 11:56:22 PM Forum 5 Saya sependapat dengan anda.

pemudahcara dan pemantau. terdapat kemudahan awam seperti perpustakaan awam. Guru berperanan sebagai pembimbing dan membantu murid-murid dalam belajar dan mengenalpasti sesuatu ilmu. Namun begitu. tetapi peperiksaan UPSR diadakan pada bulan September.akan isu ajaran sesat. perpustakaan desa dan perpustakaan bergerak yang boleh murid kunjungi. malas dan Tahap 1 masih memerlukan guru sebagai rujukan utama kerana pengajaran. Kadangkala kemahiran dalam sesuatu topik itu terlalu banyak untuk dihabiskan dan masa P&P di dalam kelas yang terlalu singkat tidak mencukupi untuk memastikan pencapaian hasil pembelajaran. penerangan dan penjelasan guru amat diperlukan. Di sekolah sendiri pula. . Pada zaman sains dan teknologi ini semuanya telah banyak berubah. Murid-murid boleh menggunakan komputer untuk memperolehi bahan rujukan lain yang membantu dalam proses pembelajaran. Belajar tanpa dibimbing dikhuatiri boleh menjejaskan fahaman murid dan seolah-olah merisikokan murid dengan berpegang kepada sesuatu prinsip yang tidak benar. Oleh itu selain guru sebagai sumber rujukan. Dalam zaman globalisasi ini. Erti kata lain murid-murid atau pelajar boleh menjadi terpesong dari ilmu yang diperolehi secara kefahaman sendiri. media massa dan akhbar sedikit sebanyak telah membantu murid-murid menjalani proses pembelajaran secara berpusatkan pelajar atau student centred learning. sukatan pelajaran untuk murid tahun 6 adalah untuk sepanjang tahun. Selain itu. Contohnya. Pusat Akses dan Makmal Komputer. CD dan sebagainya. peranan guru tidak boleh dinafikan juga. Murid boleh mengakses sendiri maklumat yang dikehendaki. Jelaslah guru bukan lagi sumber rujukan utama khususnya bagi pelajar sekolah menengah dan murid tahap 2 sekolah rendah. Ini seakan. Adalah tidak dinafikan lagi bahawa sistem pendidikan kita sekarang memerlukan pendekatan ini supaya segala ilmu pengetahuan dapat diterapkan pada murid-murid. 04 Dec 2011 12:56:37 AM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Forum 5 Saya bersetuju dengan pendapat anda dan izinkan saya berkongsi idea. Kepelbagaian sedia ada seperti media internet. Terdapat banyak sumber rujukan selain daripada guru. terdapat Pusat Sumber Sekolah. murid terpaksa menggunakan buku rujukan dan komputer (Skor A) sebagai rujukan tambahan. Murid boleh pergi ke Pusat Akses dan makmal ICT pada waktu rehat dan selepas waktu persekolahan untuk melayari internet dan mendapatkan segala maklumat dan bahan p & p yang diperlukan. ensiklopedia. surat khabar.Saya bersetuju dengan pendapat anda. 06 Dec 2011 12:13:50 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF Forum 5 Assalammualaikum dan Salam Sejahtera. Walau bagaimanapun. bagi murid-murid yang lemah . Saya bersetuju dengan pendapat / hujah yang diberikan oleh rakan-rakan bahawa sistem pendidikan sekarang berteraskan bahan rujukan utama iaitu kepada alat teknologi yang sedia ada. Mereka dapat mencari maklumat dan rujukan dengan melayari internet dengan mudah dan cepat. Peranan guru sekarang lebih banyak sebagai pembimbing. alat-alat ICT telah menjadi bahan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid boleh mendapatkan sumber pengetahuan dan ilmu daripada pelbagai media cetak dan elektronik seperti buku-buku rujukan. majalah.

guru sebagai sumber rujukan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran sudah dipertikaikan.'smart phone'dan lain-lain lagi. sekolah atau guru tetapi daripada sumber lain juga. radio. Dunia teknologi pada hari ini menyediakan tapak yang luas untuk seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan. persekitaran . Sekarang ini dengan adanya sokongan daripada pihak kerajaan dan kerjasama serta persaingan hebat antara syarikat telekomunikasi swasta kemudahan internet ini telah diperluaskan ke kawasan luar bandar. melalui pengalaman dan alat-alat telekomunikasi yang canggih misalnya internet. Dengan sekali klik dan search pada laman web.(contohnya seorang doktor atau ahli sains) . tetapi ilmu juga boleh diperolehi melalui seseorang individu yang bukan guru tetapi mempunyai ilmu.Selain itu.Dahulunya kemudahan ini hanya terdapat di kawasan bandar sahaja. penjelasan dan penerangan yang diberi oleh guru adalah lebih mudah difahami dan jika ada masalah yang timbul pada masa itu juga murid boleh bertanya untuk mendapatkan jawapan. bahan-bahan bacaan. dan tajuk pengajaran yang sesuai. pengetahuan bukan sahaja boleh diperolehi melalui seorang pendidik atau guru.Walau pun pencarian ilmu agak mudah dengan pelbagai kemudahan yang tersedia. guru masih lagi berperanan sebagai sumber rujukan sampingan. 16 Dec 2011 12:25:43 PM ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF ROSMAWATI BINTI MOHAMAD YUSOF . Jelasnya sumber ilmu bukan sahaja daripada institusi pendidikan . ilmu yang dicari sudah didapati. pusat sumber elektronik. Pada zaman sekarang. Kaedah-kaedah ini boleh dipraktikkan apabila adanya masa. Kebebasan menggunakan teknik pengajaran dan pengajaran adalah hak kepada seorang guru dalam mencapai objektif yang ditetapkan. pusat sumber . banyak lagi sumber yang boleh dijadikan rujukan dan digunakan oleh para pelajar untuk mendapatkan maklumat seperti surat khabar. cd rom. Selain itu.Walaupun pelbagai keadah dan teknik pengajaran dipraktikkan dan lebih tertumpu kepada kaedah berpusatkan murid. perpustakaan sekolah dan awam. peranan guru tetap penting bagi membimbing pelajar. 06 Dec 2011 11:27:43 PM Forum 5 Izinkan saya berkongsi idea dengan anda. Ini kerana pelajar tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional dalam membuat keputusan. Seperti mana yang kita sedia maklum. sms dan wi fi percuma.

Madya Dr Wan Zah Wan Ali. Sekolah Kebangsaan : Buku Teks. Prof Madya Dr Ramlah Hamzah. Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. 2009. Shamsul Yusli b. Mohamad Yusop. Sukatan Pelajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 4. Yusuf. Open University Malaysia (OUM). 2005. Shah Alam. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan. Rashid. Boon Pong Ying.Muhammad. Psikologi Pendidikan Dan Pedagogi. 2008. Wan Kamarudin Wan Hasan. Prinsip Teknologi Pengajaran. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Bahasa Melayu Tahun 4.Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka Mok Soon Sang. 2007. Napisah bt. 2009. Shamsul Yusli b.RUJUKAN Azizi Ahmad. Open University Malaysia (OUM). Selangor. Sekolah Kebangsaan : Panduan Guru. KPM .Zainal Arifin bin Yusof. Kamarudin B. Murid Dan Alam Belajar. Mohamad Yusop. Jeon. Napisah bt. Dr Rosini Abu. Bahasa Melayu Tahun 4. Jeon. 2009. Muhammad. Oxford Fajar. Zainal Arifin B. KPM Kamarudin b. Noriati A. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 . Prof.