Standard

Volvo Group
Established

STD 101-0005
Version 4 Page

October 2005

1(20)

The English language version is the original and the reference in case of dispute. BASIC RULES FOR REPRESENTATION

Den engelska språkversionen är originalversion och skall åberopas i händelse av tvist. GRUNDREGLER FÖR REPRESENTATION

Symbols, designations and general drawing methods
Orientation
This standard is based on Volvo corporate standard STD 5023,501, which it replaces in applicable parts. To completely cover the scope of STD 5023,501, this standard shall be referred to together with STD 5023,503 in accordance with the description in section 14.1. Within Renault Trucks, this standard can be referred to together with RT standard 01.00.4527. This version differs from version 3 in that section 12 has been added. The section covers indications in accordance with the new common standard STD 180-0001 – Welding of metallic materials. Due to this addition, the subsequent sections have been renumbered.

Symboler, beteckningar och allmänt ritsätt
Orientering
Denna standard baserar sig på Volvo koncernstandard STD 5023,501 som den ersätter i tillämpliga delar. För att fullständigt täcka omfattningen av STD 5023,501 skall denna standard vara hänvisad till tillsammans med STD 5023,503 i enlighet med beskrivning i avsnitt 14.1. Inom Renault Trucks kan denna standard refereras till tillsammans med RT standard 01.00.4527. Denna version skiljer sig från version 3 genom att avsnitt 12 har tillkommit. Avsnittet behandlar angivelsesätt enligt den nya gemensamma standarden STD 180-0001 – Svetsning av metalliska material. På grund av detta tillägg har de efterföljande avsnitten numrerats om.

Contents
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Scope and field of application General rules on drawing data Projection methods and cutting planes Lines, points, surfaces and markings Simplified representation of machine elements Dimensioning Tolerances Surface texture Critical characteristics of design parts Marking of parts Hardness and case depth Welding Information in the drawing sheet blocks Reference to this standard

Innehåll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Omfattning och tillämpning Allmänna regler om ritningsdata Projektionsmetoder och snittplan Linjer, punkter, ytor och markeringar Förenklad ritning av maskinelement Måttsättning Toleranser Ytstruktur Kritiska egenskaper för konstruerade artiklar Artikelmärkning Hårdhet och härddjup Svetsning Uppgifter i fälten på ritningsblanketten Hänvisning till denna standard

Standard
Volvo Group

STD 101-0005
Version

4

Page

2

1 Scope and field of application
This standard contains graphic symbols, designations of, e.g. tolerances, hardness and case depth as well as general examples of drawing methods used on drawings produced within the Volvo Group or at the request of some individual company within the Volvo Group. The standard refers also to those Volvo Group common standards and ISO standards that give a complete definition of the representations shown. In certain cases, the specific drawing methods are established by this standard only. In section 2 with sub-sections, a number of basic and general rules concerning the interpretation of drawings are stated. In addition, general requirements for toleranced properties are specified. By referring to this standard on drawings: − the requirements specified in the standards that are indicated under the heading "Established by standard" in the following sections apply − it is possible to interpret the indications that the standard gives examples of. In those cases the drawing method used is not exemplified in this standard, reference to the standard applied shall always be given on the relevant drawing. If a drawing refers to a standard that conflicts with a standard within the body of STD 101-0005, then the standard noted on the drawing shall have priority. With the exception of those cases when this standard establishes a specific drawing method, the standard gives only a simplified explanation of the respective drawing indication. For a complete interpretation, the standards referred to in connection with the respective example always apply. In case of any discrepancy between the indications given in this standard and the standards referred to for full interpretation, the latter always apply.

1 Omfattning och tillämpning
Denna standard innehåller grafiska symboler, beteckningar av exempelvis toleranser, hårdhet och härddjup samt generella exempel på ritsätt vilka används på ritningar som produceras inom Volvokoncernen eller på uppdrag av något enskilt koncernföretag. Standarden hänvisar vidare till de Volvogemensamma standarder eller ISO-standarder som ger en fullständig definition av visade angivelser. I vissa fall är de specifika ritsätten endast fastställda genom denna standard. I avsnitt 2 med underavsnitt anges ett antal allmänna och grundläggande regler rörande tolkning av ritningar. Vidare specificeras allmänna krav för toleranssatta egenskaper. Genom hänvisning till denna standard på ritning: − gäller krav enligt de standarder som anges under rubriken "Fastställd i standard" i de följande avsnitten − är det möjligt att tolka de angivelser som standarden ger exempel på. Där använd ritningsangivelse inte finns exemplifierad i denna standard, skall hänvisning till tillämpad standard alltid finnas på den aktuella ritningen. Om en ritning refererar till en standard som är motstridig till en standard som åberopas i STD 101-0005 skall den standard som angivits på ritningen ha prioritet. Med undantag för de fall där denna standard fastlägger ett specifikt ritsätt ger standarden endast en förenklad förklaring av respektive ritningsangivelse. För fullständig tolkning gäller alltid de standarder vilka hänvisas till i anslutning till respektive exempel. Vid eventuella skiljaktigheter mellan angivelser i denna standard och de standarder som angetts för deras tolkning, gäller alltid de senare.

2 General rules on drawing data
Unless otherwise stated on the drawing or in the associated document, dimensions are given in millimetres. Unless otherwise indicated, generally or for a single piece of information, the technical documentation represents the object in its finished condition. The only exception from this rule is surface coated M-threads where the tolerance applies before any surface coating.

2 Allmänna regler om ritningsdata
Om inget annat angivits på ritning eller i annat tillhörande dokument är måttuppgifter uttryckta i millimeter. Om inget annat angivits, generellt eller för enskild uppgift, återger det tekniska underlaget objektet i sitt färdiga utförande. Enda undantaget från denna regel är M-gängor där toleransen gäller före eventuell ytbeläggning.

Printed copies are uncontrolled. Print date: 2007-01-10

Första kvadrantens projektionsmetod Method A.1 Principer för toleranskrav För alla toleranssatta egenskaper på ritning och i tillhörande dokumentation gäller STD 110-0001 Principer för toleranskrav. Skala Om inget annat angivits generellt på ritningen.1 Principles for tolerance requirements For all toleranced properties on drawings and in associated documentation. First angle projection method/ Metod E. En lokalt angiven skala gäller endast berörd vy eller berört snitt. Layout of views according to the reference arrow method/ Pilmetoden. Vyplacering enligt metod med riktningspilar Established by standard Fastställd i standard ISO 128-30:2001 D C B 1 Method E.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 3 Scale Unless otherwise indicated generally on the drawing. Print date: 2007-01-10 . 3 Projection methods and cutting planes Drawing method Ritsätt Principle / Princip A 3 Projektionsmetoder och snittplan Explanation Betydelse The arrow method. STD 110-0001 Principles for tolerance requirements applies. main scale 1:1 has been applied. 2. Third angle projection method/ Metod A. 2. A locally indicated scale applies only to the view or section concerned. Tredje kvadrantens projektionsmetod Drawing and dimensioning in axonometric representation/ Ritning och måttsättning i axonometrisk representation ISO 128-30:2001 ISO 128-30:2001 STD 101-0002 Printed copies are uncontrolled. har huvudskala 1:1 tillämpats.

ytor och markeringar Established by standard Fastställd i standard ISO 128-24:1999 General use and meaning of lines/ Linjers allmänna användning och betydelse Partial view of a symmetrical object. Två alternativa ritsätt ISO 128-24:1999 Interrupted views. surfaces and markings Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 4 Linjer. Two alternative methods of presentation/ Brutna vyer.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 4 Drawing method Ritsätt A Explanation Betydelse Indication of cutting plane/ Markering av snittplan Established by standard Fastställd i standard ISO 128-40:2001 A 4 Lines. Two alternative methods of presentation/ Delvy av symmetriskt objekt. points. punkter. Print date: 2007-01-10 . Två alternativa ritsätt ISO 128-24:1999 Outline before forming (in this case before bending)/ Kontur före bearbetning (i detta fall före bockning) ISO 128-24:1999 Printed copies are uncontrolled.

Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 5 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Indication of outline of an adjacent part/ Markering av kontur för intilliggande objekt Established by standard Fastställd i standard ISO 128-24:1999 Indication of trajectories and alternative or extreme positions for movable parts/ Markering av bana för rörelse och alternativt eller extremt läge för rörlig del ISO 128-24:1999 Indication of square surfaces and ends/ Markering av fyrkantiga ytor och ändar ISO 128-24:1999 Indication of fluid in section/ Markering av vätska i snitt Established by this standard/ Fastställd genom denna standard 5 Simplified representation of machine elements Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 5 Förenklad ritning av maskinelement Established by standard Fastställd i standard ISO 6410-1:1993 Representation of screw threads/ Ritning av gängor ← External visible screw threads/ Utvändiga synliga gängor ← Internal hidden screw threads/ Invändiga skymda gängor Printed copies are uncontrolled. Print date: 2007-01-10 .

Print date: 2007-01-10 .Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 6 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse ← Section through internal screw threads/ Snitt genom invändiga gängor Established by standard Fastställd i standard ISO 6410-1:1993 Representation of gears / Ritning av kuggar ISO 2203:1973 Symbols for gear type and direction/ Symboler för kuggtyp och riktning ← Helical to the right and to the left/ Snedkugg höger och vänster ← ← Double helical / Dubbel snedkugg Spiral / Bågkugg ISO 6413:1988 Representation of splines and serrations/ Ritning av splines och serrationer Symbol for / Symbol för: ← Straight-sided splines/ Splines med rak profil ← Involute splines and serrations/ Evolventsplines och serrationer ISO 9222-1:1989 A) B) C) General simplified representation of dynamic seals/ Allmänt förenklad ritning av dynamiska tätningar: A) Sealing direction of no importance/ Tätningsriktning saknar betydelse B) Sealing direction (in the direction of the arrow)/ Tätningsriktning (i pilens riktning) C) Exact contour shown / Verklig kontur visad Printed copies are uncontrolled.

Print date: 2007-01-10 .Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 7 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Detailed simplified representation of lip type seals (radial seals)/ Detaljerad förenklad ritning av radialtätningar: ← Rotary shaft seal without dust lip/ Tätning utan dammtunga för roterande axel ← Seal without dust lip for stationary shaft and rotary housing/ Tätning utan dammtunga för stillastående axel och roterande hus Established by standard Fastställd i standard ISO 9222-2:1989 ← Rotary shaft seal with dust lip/ Tätning med dammtunga för roterande axel ← Rotary shaft seal with dust lip (doubleacting)/ Tätning med dammtunga för roterande axel (dubbelverkande) Detailed simplified representation of lip type seals (radial seals)/ Detaljerad förenklad ritning av radialtätningar: ← Seal with dust lip for stationary shaft and rotary housing/ Tätning med dammtunga för stillastående axel och roterande hus Detailed simplified representation of axial seals/ Detaljerad förenklad ritning av axialtätningar ← Rotary shaft axial seal/ Axialtätning för roterande axel ISO 9222-2:1989 ISO 9222-2:1989 Printed copies are uncontrolled.

5 6 Måttsättning 6. centre of gravity/ Styrpinne.och återgående rörelser (kolvstångstätningar): A) U-cups / U-manschetter Established by standard Fastställd i standard ISO 9222-2:1989 A) B) C) D) B) V packing sets / V-tätningssats C) V-rings / Hattmanschetter D) Wipers / Avstrykare ISO 9222-2:1989 Detailed simplified representation of labyrinth seals/ Detaljerad förenklad ritning av labyrinttätningar Simplified representation of rolling bearings/ Förenklad ritning av rullningslager ISO 8826-1:1989 A) B) Normally drawn in accordance with A).5°±1. B) visar exempel på förenklad ritning där lagrets verkliga kontur visas Guide pin.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 8 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Detailed simplified representation of seals for reciprocating movements (piston rod seals)/ Detaljerad förenklad ritning av tätningar för fram.1 General dimensioning Drawing method Ritsätt 35±0.5 Dimensioning of angular dimensions/ Måttsättning av vinkelmått 60. allmänna regler Established by standard Fastställd i standard ISO 129:1985 65±0. Print date: 2007-01-10 . guide hole. tyngdpunkt Established by this standard/ Fastställd genom denna standard 6 Dimensioning 6. B) shows an example of simplified representation showing the exact outline of the bearing/ Ritas normalt enligt A).5° ISO 129:1985 Printed copies are uncontrolled. styrhål. general principles/ Måttsättning.1 Måttsättning allmänt Explanation Betydelse Dimensioning.

tolkmått för produktion och kontroll.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 9 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Indication of auxiliary dimensions/ Markering av hjälpmått Indication of arc dimensions/ Markering av bågmått Established by standard Fastställd i standard ISO 129:1985 ISO 129:1985 (55) 50 Origin indication in superimposed running dimensioning/ Nollpunkt vid förenklad baslinjemåttsättning Framed dimensions / Inramade mått: ISO 129:1985 STD 112-0003 16 Theoretically exact dimensions when using geometrical tolerances/ Teoretiskt riktiga mått vid tillämpning av form. Dessa mått betraktas som toleranslösa Established by this standard/ Fastställd genom denna standard F11 Numbering of holes / Hålnumrering Holes designated by letters and figures where/ Hål betecknas med bokstäver och siffror där: STD 101-0004 F6 T B F = view from above / vy uppifrån = view from below / vy underifrån = front view (principal view)/ vy framifrån (huvudvy) R = view from the rear / vy bakifrån RH = view from the right / vy från höger LH = view from the left / vy från vänster 6. Print date: 2007-01-10 .2 Symbols in connection with dimensions Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 6. These dimensions shall be considered as having no tolerances/ Inställningsmått.2 Symboler i samband med mått Established by standard Fastställd i standard ISO 129:1985 ISO 129:1985 ISO 129:1985 ∅ R Diameter Radius / Radie Square / Kvadrat Printed copies are uncontrolled. gauge dimension for production and inspection.och lägetoleranser Setting dimension.

see figure B)/ Vid behov måttsätts det speciella kravet. se figur B) Printed copies are uncontrolled. exempelvis härdning When the extension of the requirement is of no importance or when it is obvious.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 10 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Oblong hole / Avlångt hål Established by standard Fastställd i standard Established by this standard/ Fastställd genom denna standard ISO 3040:1990 Indication of taper / Angivelse av kona Rectangular shape / Rektangulär form Fastställd genom denna standard/ Established by this standard ISO 129:1985 ISO 129:1985 Established by this standard/ Fastställd genom denna standard ISO 129:1985 SR S∅ CL Spherical radius / Sfärisk radie Spherical diameter / Sfärisk diameter Centre line / Centrumlinje x Number of equal elements. the special requirement shall be dimensioned. for example 5x10 for five times the dimension 10/ Antalet lika element. se figur A) When needed. the dimensioning can be excluded.3 Markering av krav Established by standard Fastställd i standard ISO 129:1985 A) B) Indication of a partial requirement. for example hardening/ Markering av partiellt krav. Print date: 2007-01-10 . exempelvis 5x10 för fem gånger måttet 10 6.3 Marking of requirements Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 6. see figure A) / Är kravets utsträckning oväsentlig eller självklar utelämnas måttsättning.

och lägetoleranser samt referenser Established by standard Fastställd i standard STD 112-0003 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Tolerance frame with example of information/ Toleransrektangel med exempel på uppgifter: Ø0.1 Dimensionstoleranser Established by standard Fastställd i standard STD 110-0001 STD 110-0001 ± 0. Print date: 2007-01-10 .2 Geometrical tolerances and datums 7.5° 0 Tolerance for linear dimension/ Tolerans för linjärt mått Tolerance for angular dimension (fraction of degree in decimals)/ Tolerans för vinkelmått (del av grad i decimaler) Envelope requirement / Enveloppkrav E STD 110-0001 7.5 + 1.5 A ← Datum / Referens ← Tolerance value / Toleransvärde ← Toleranced characteristic/ Toleranssatt egenskap Straightness / Rakhet STD 112-0003 Flatness / Planhet STD 112-0003 Roundness / Rundhet STD 112-0003 Cylindricity / Cylindricitet STD 112-0003 Profile of any line / Profilform Position of any profile / Profilläge (with datum feature / med referenselement) STD 112-0003 Printed copies are uncontrolled.2 Form.1 Dimensional tolerances Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 7 Toleranser 7.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 11 7 Tolerances 7.

Print date: 2007-01-10 . coaxiality/ Koncentricitet. koaxialitet Symmetry / Symmetri STD 112-0003 STD 112-0003 Parallelism / Parallellitet STD 112-0003 Perpendicularity / Vinkelräthet STD 112-0003 Angularity / Vinkelriktighet STD 112-0003 Run-out / Kast STD 112-0003 Total run-out / Totalkast STD 112-0003 Toleranced profile characteristic applies all around the outline of the workpiece/ Toleranssatt profilegenskap gäller konturen runtom arbetsstycket STD 112-0003 Ø 0.2 CZ CZ = Common Zone A single tolerance zone that applies to several separate features/ CZ = gemensamt toleransområde Ett enskilt toleransområde som gäller för flera separata element Projected tolerance zone/ Utflyttat toleransområde Maximum material principle / Måttjämkning STD 112-0003 P STD 112-0003 M L STD 112-0001 Least material requirement/ Min materialkrav ISO 2692:1988/Amd 1:1992 Printed copies are uncontrolled.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 12 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Profile of any surface / Ytform Position of any surface / Ytläge (with datum feature / med referenselement) Position / Lägeriktighet Established by standard Fastställd i standard STD 112-0003 STD 112-0003 Concentricity.

∅ 8 20x20 Example: datum target area B2. 20x20 B2 Printed copies are uncontrolled. 20x20 Exempel: lokal referensarea B2.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 13 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Established by standard Fastställd i standard ISO 10579:1993 F MP 3 MP 2 Free state condition/ Fritt tillstånd Indication of measuring principles/ Angivelse av mätprinciper Example: measuring principles 2 and 3 Exempel: mätprinciper 2 och 3 Indication of datum with datum letter/ Angivelse av referens med referensbokstav STD 112-0004 A STD 112-0002 Indication of datum without datum letter/ Angivelse av referens utan referensbokstav STD 112-0002 Datum target / Lokal referens A1 STD 112-0002 Example: datum target point A1/ Exempel: lokal referenspunkt A1 B1 Example: datum target line B1/ Exempel: lokal referenslinje B1 Ø8 A1 Example: datum target area A1. Print date: 2007-01-10 . ∅ 8 Exempel: lokal referensarea A1.

Print date: 2007-01-10 . ∅ 25 Exempel: lokal referensarea X5.och lägetoleranser för konstruktioner i koordinatsystem Established by standard Fastställd i standard STD 112-0006 XYZ Datum targets for coordinate systems as datums/ Lokala referenser för koordinatsystem som referens Assymetrical tolerance zone/ Osymmetriskt toleransområde + +2 XYZ -1 STD 112-0006 _ + +2 / -1 XYZ _ Alternative indication/ Aternativt skrivsätt 2 A XYZ B Tolerance for a restricted length (between A and B)/ Tolerans för delsträcka (mellan A och B) Location tolerance with orientation requirement for a surface/ Lägetolerans med riktningskrav för en yta STD 112-0006 2 1 XYZ XYZ STD 112-0006 Printed copies are uncontrolled. Y och Z. som betecknar koordinatriktning.2. används)/ Example: datum target area X5.2.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 14 Drawing method Ritsätt Ø25 X5 Explanation Betydelse Established by standard Fastställd i standard STD 101-0003 Datum target for coordinate system (only letters X. Y and Z designating coordinate direction are used)/ Lokal referens för koordinatsystem (endast bokstäverna X.1 Geometrical tolerances for design in coordinate system Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 7.1 Form. ∅ 25 Datum target for interface system in coordinate STD 101-0003 system (interface systems are identified with a small letter preceding the coordinate letter)/ Lokal referens för interface-system i koordinatsystem (interface-system identifieras med en liten bokstav före koordinatbokstav)/ Example: datum target point aY2/ Exempel: lokal referenspunkt aY2 aY2 7.

008-0.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 15 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Established by standard Fastställd i standard 2 1 XYZ XYZ 5±2 CV 1 STD 112-0006 Location tolerance with orientation requirement for an edge line/ Lägetolerans med riktningskrav för en kantlinje Requirement on clearance variation (CV)/ Krav på spelvariation (CV) STD 112-0006 8 Surface texture Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 8 Ytstruktur Established by standard Fastställd i standard STD 120-0004 A) B) C) A) Basic graphical symbol for surface texture/ Grundläggande grafisk symbol för ytstruktur Expanded graphical symbol indicating removal of material required/ Utökad grafisk symbol som anger att material skall avverkas Expanded graphical symbol indicating removal of material not permitted/ Utökad grafisk symbol som anger att materialavverkning inte är tillåten B) C) Complete graphical symbol where a line has STD 120-0004 been added. Bearing ratio 0.8 / Rmr0 3 / Rmr(2) 3 50 requirements may also be specified for Wand P-profiles/ Exempel på angivning av bärighetskrav för Rprofil.2 Rz 6. Print date: 2007-01-10 .3 Examples of complete graphical symbols with complementary requirements/ Exempel på kompletta grafiska symboler med kompletterande krav STD 120-0004 Example of a indication of bearing ratio requirements for R-profile. Kompletterande krav på ytstrukturens egenskaper ges i anslutning till denna symbol Ra 3. Krav på bärighet kan äve anges för Woch P-profil STD 120-0005 Printed copies are uncontrolled. Complementary requirements for surface texture characteristics are specified in connection to this symbol/ Komplett grafisk symbol då en linje lagts till.

Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 16 9 Critical characteristics of design parts Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Criticality 1/ Allvarlighetsgrad 1 Criticality 2/ Allvarlighetsgrad 2 Criticality 3/ Allvarlighetsgrad 3 9 Kritiska egenskaper för konstruerade artiklar Established by standard Fastställd i standard STD 105-0001 STD 105-0001 STD 105-0001 [1] [2] [3] 10 Marking of parts Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 10 Artikelmärkning Established by standard Fastställd i standard STD 103-0007 Requirement for marking of parts Krav på artikelmärkning 11 Hardness and case depth Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 11 Hårdhet och härddjup Established by standard Fastställd i standard STD 323-0001 Designation of Brinell hardness/ Beteckning för Brinellhårdhet: 350 HBW Brinell hardness 350 determined with a hard metal ball/ Brinellhårdhet 350 bestämd med hårdmetallkula When needed. Print date: 2007-01-10 . the designation is supplemented with/ Vid behov kompletteras beteckningen med: ← Ball diameter (mm) / Kuldiameter (mm) ← Mass (kg) that yields the test force/ Massa (kg) som åstadkommer provkraften ← Duration of test force application (s)/ Hålltid (s) 600 HBW 5/750/20 Printed copies are uncontrolled.

1 DI = 2 ± 1 ← Induction-hardened depth 2±1/ Induktionshärdningsdjup 2±1 Requirement for another hardness limit for the induction-hardened depth than 400 HV shall be indicated as in the example below/ Krav på annan gräns för induktionshärdningsdjupet än 400 HV anges enligt nedanstående exempel: DI 500 = 2 ± 1 ← Induction-hardened depth 2±1 vid 500 HV/ Induktionshärdningsdjup 2±1 at 500 HV Printed copies are uncontrolled.2±0. the designation is supplemented with/ Vid behov kompletteras beteckningen med: 640 HV 30/20 ← Mass (kg) that yields the test force/ Massa (kg) som åstadkommer provkraften ← Duration of test force application (s)/ Hålltid (s) Designation of case-hardened depth/ Beteckning för sätthärdningsdjup: STD 322-0002 DC = 1.2 DC 650 = 0.4+0.2/-0.2/-0.4+0.3 Requirement for another hardness limit for the case-hardened depth than 550 HV shall be indicated as in the example below/ Krav på annan gräns för sätthärdningsdjupet än 550 HV anges enligt nedanstående exempel: ← Case-hardened depth 0. measured on the Rockwell C-scale/ Rockwellhårdhet 59 bestämd enligt Rockwellskala C Designation of Vickers hardness/ Beteckning för Vickershårdhet: STD 323-0003 640 HV ← Vickers hardness 640 / Vickershårdhet 640 When needed. Print date: 2007-01-10 .1 vid 650 HV Designation of induction-hardened depth/ Beteckning för induktionshärdningsdjup: STD 322-0001 + 0.2 ± 0.0.3 ← Case-hardened depth 1.3/ Sätthärdningsdjup 1.2±0.1 at 650 HV/ Sätthärdningsdjup 0.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 17 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Designation of Rockwell hardness/ Beteckning för Rockwellhårdhet: Established by standard Fastställd i standard STD 323-0002 59 HRC Rockwell hardness 59.4 .

4 ± 0.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 18 Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse Designation of nitrocarburizing depth/ Beteckning för nitrokarbureringsdjup: Established by standard Fastställd i standard STD 322-0004 DNC = 0.1 ← Nitrerdjup 0.3 MIN/ Nitrokarbureringsdjup 0.1 12 Welding Drawing method Ritsätt Explanation Betydelse 12 Svetsning Established by standard Fastställd i standard STD 180-0001 Examples of arrow side and other side/ Exempel på pilsida och bortre sida: 2) 1) Weld A Svets A 1) Arrow side for weld A/ Pilsida för svets A 2) Other side for weld A/ Bortre sida för svets A Weld B Svets B 3) 4) 3) Arrow side for weld B/ Pilsida för svets B 4) Other side for weld B/ Bortre sida för svets B Designation / Beteckning 1) 3) 2) 4) Example of a symbolic representation of weld/ Exempel på svetsbeteckning: a5 a5 8x90 7x90 (200) (200) 11 .B [3] ← ← ← ← STD 180-0001 ← ← ← ← ← ← Criticality / Allvarlighetsgrad Welding class / Svetsklass Welding process / Svetsmetod Distance between weld elements/ Avstånd mellan delsvetsar Symbol for staggered intermittent weld/ Symbol för sicksacksvets Length of weld elements / Delsvetslängd Number of weld elements / Antal delsvetsar Supplementary symbol / Tilläggssymbol Elementary symbol / Grundsymbol Dimension of weld cross-section/ Mått på svetsens tvärsnitt Printed copies are uncontrolled.3 MIN ← Nitrocarburizing depth 0. Print date: 2007-01-10 .3 MIN Designation of nitriding depth/ Beteckning för nitrerdjup: STD 322-0003 DN = 0.4±0.1/ Nitriding depth 0.4±0.

hänvisas till STD 910-0001. Print date: 2007-01-10 . 13 Uppgifter i fälten på ritningsblanketten För tolkning av uppgifter i ritningsblankettens huvudrespektive ändringsfält på ritningsblanketter med huvudfält enligt figur 1.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 19 Drawing method Ritsätt A) B) C) D) Explanation Betydelse Elementary symbols / Grundsymboler: A) Butt weld between plates with raised edges/ Svets i dubbelflänsad stumfog B) Square butt weld/ Svets i I-fog och svets i kantfog C) Single-V butt weld / Svets i V-fog D) Single-bevel butt weld / Svets i halv V-fog E) Single-U butt weld / Svets i U-fog F) Single-J butt weld / Svets i J-fog G) Backing run / Baksträng H) Fillet weld / Svets i kälfog I) Plug weld / Svets i hålfog J) Spot weld / Punktsvets K) Seam weld / Sömsvets Supplementary symbols / Tilläggssymboler: ← Flat weld / Struken svets Established by standard Fastställd i standard STD 180-0001 E) F) G) H) I) J) K) STD 180-0001 ← Convex weld / Rågad svets ← Concave weld / Urgröpt svets Complementary indications/ Kompletterande beteckningar: ← Site weld / Montagesvets STD 180-0001 ← Peripheral weld (all around a part)/ Svets runt om ett objekt 13 Information in the drawing sheet blocks For interpretation of information in the title and revision blocks of the drawing sheet with title block in accordance with figure 1. STD 910-0001 is referred to. Printed copies are uncontrolled.

utility model or ornamental design registration. distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.503 Vid tillämpning av symboler. beteckningar och ritsätt i denna standard samt även de som täcks av standard STD 5023. Offenders will be held liable for payment of damages. DESIGNATIONS AND GENERAL DRAWING METHODS STD 101-0005 14.Standard Volvo Group STD 101-0005 Version 4 Page 20 The copying.The form exists in a number of versions with the same layout but with different company names Blanketten finns i ett antal versioner med samma layout men med olika företagsnamn 14 Reference to this standard For the application of this standard. Print date: 2007-01-10 . designations and general drawing methods according to this standard as well as those covered by standard STD 5023.503 Printed copies are uncontrolled. a reference shall be given in the text block of the drawing in accordance with below. skall hänvisning till båda dessa standarder ges genom not i ritningens skrivfält enligt nedan: SYMBOLS. All rights reserved in the event of the grant of a patent. 14 Hänvisning till denna standard Vid tillämpning av denna standard skall hänvisning ges genom not i ritningens skrivfält enligt nedan: SYMBOLS.503 When symbols. 1 . 14.503 apply.1 Reference to this standard in combination with STD 5023.1 Hänvisning till denna standard i kombination med STD 5023. Document title Document type Owner domain:Document prefix Document No Issue Sheet No Fig. reference to both standards shall be given in the text block of the drawing in accordance with below.503. DESIGNATIONS AND GENERAL DRAWING METHODS STD 101-0005 AND STD 5023.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful