You are on page 1of 5

BYK ARA TIRMACI KZIM M R AN'IN TESB TLER

PROTO-TRKLERDE HARFLER N D L
Beyaz Avrupal lar btn stnlk iddialar na ra men, kendi dillerine anlar na (!) uygun bir gemi , bir kken bulamam lard r. Ara t rmalar Bat l bilim adamlar n hep ASYAya yneltmi tir. ddiaya gre, bir grup Beyaz Avvrupal topraklar ndan yryerek km , ASYAya yay lm , BAYKAL GLnn gneybat s ndaki TAMGALI VAD S ne ve AR OS Nehri kenarlar na yerle mi , bir byk medeniyet kurmu , sonra bu medeniyeti H ND STANa, RANa, Ne ve ANADOLUya yaym t r!.. Avrupal lar bu nehir evresinde ya ad klar iin R-ARYAN ad n alm lard r! (Igor N. Khlopin, Les Dossiers dArcheologie, No. 185, 1993) Bunu ciddi ciddi ne srdklerini BEYAZ AVRUPALININ STNLK PALAVRALARI sayfam zda da belirtmi tik. Halbuki BERTHOLD byle bir yay lman n ancak AT ile mmkn olabilece ini syler ki, do rudur. (Andre Berthold, 1. Trk Tarih Kongresi, sf.33) AT n anayurdu ASYA oldu una gre, ATI ilk ehlile tirenler ASYA NSANI oldu una gre, g ederek medeniyet gtrenler ancak ASYALI insanlar olabilir. Ama biz gere i bir kenara b rak p Bat l lar' n iddialar n inceliyelim. Bat l bilim adamlar nce blgedeki varl klar n kan tlayabilmek iin Hindistan n kadim dili SANSKR TEye sar lm lard r Ama Hintlilerin tarihi en ok M.. 2500lere uzan r. Sonra AVRASYAdaki eski KURGAN halk na el atm lard r. KURGAN kelimesi, hep Rusa san lm t r. Rusa san lan, halbuki asl nda Z-TRKE olan o kadar ok kelime vard r ki!.. Mesel KAPGAN Orta Asya Trklerinin dahi Rusa zannetti i bu kelime hayvan tuza anlam na gelir. Tam kar l ise KAPMAK fiilenden tremi KAPANd r!. Yine ayn ekilde sucuk Rusada KOL-BASA diye geer. KOL, Orta Asyada el anlam nda kullan l r. Yani, elle basa basa koyun veya s r ba rsa na doldurulan et anlam na gelir. Zaten lkemizde kullan lan PASTIRMA kelimesinin asl da BASTIRMAd r. Eskiden TRKLER sava a giderken yanlar na ald klar etleri e erle at aras na koyar, e ere oturunca eti bast rarak s k t r p iindeki kan n akmas n sa lar ve bylece kuruturlard . KURGAN kelimesine dnersek, asl OK-URUGUNdur. OK URU Unun mezar demektir. Kelime s k arak KURGUN olmu , sonra telaffuzu da de i erek KURGAN halini alm t r.

KURGAN n HERODOT taraf ndan kullan l HYRCAN (okunu u IRCAN) eklindedir... Bu kelime HYRCANIE ekline sokularak bir lke ad haline getirilmi ve o lkede gtrlp HAZAR DEN Z nin gneydo usuna, RAN topraklar na yerle tirilmi tir. (Igor H. Khlopin, Doss. Archeo. No. 185, 1993) Halbuki o blgenin esas ad GURGANd r, tam 36 KURGAN bulunmu tur ve ta B R OY B L FEDERASYONU zaman ndan beri TRK topra d r. O tarihlerde ON OYUL (Kozmik Federasyon) adl bir TRK devletine aitti. Bir ba ka de erlendirme de, Avrupal lara ARYAN denmesinin sebebi, RANd r. nk H NT-AVRUPA dillerinin eski RAN dili ZENTle ba lant s vard r Szn k sas , Bat l lar n kk kkeni RANda bulunsa bile, ZENT dili H NT-AVRUPA dillerinin kk olsa bile, ran (PERS) tarihi en ok M.. 2000lere iner. N deseniz, N MEDEN YET nin tarihi M.. 2500e bile ula maz. Her ne kadar C. Hopkinse gre Nde yaz n n ba lang c olarak M.. 3000 tarihini verirse de, T. de Lacouperie M.. 2300 oldu unu syler. Son ara t rmalar bu tarihi daha da ne ekmi , N EK L-YAZIs n n ba lang c M..1700ler olarak tesbit edilmi tir... Kald ki, N ALFABES nde tam 41 PROTO-TRK TAMGASI bulunur! TRKLERin Ndeki varl ise, M.. 2600lere dayan r. Bu tarz al malar Bat l bilim adamlar n n istedikleri sonucu vermeyince, ANADOLUya ynelmi , burada z raatle u ra an halk n dilinden hareket edip GREK-LT N ba lant s yla AVRUPAya varmaya al m lar, ama bu da tatmin edici olmam t r. nk bu al malar n hi birinde PROTO-TRKEyi gznnde tutmam lar, ak llar na bile getirmemi lerdir. Halbuki ne dillerin kkeni, ne duvar-ma ara yaz tlar , ne de eski medeniyetler PROTOTRKLER ve PROTO-TRKE ile ba lant s kurulmadan anla lamaz. Dnya Medeniyet tarihi; TRKLER ve onlar n AT sevgisi kabul edilmeden, onlar n gleri incelenmeden yaz lamaz! Ne yaz k ki Bat l bilim adamlar , byk bir inatla eski yaz tlar incelerken hep LAT NCE, GREKE, SANSKR TE ve NCEye nem verirler. Ba ka bir dile, hele TRKEye hi e ilmezler. Bugn kulland m z, Ltin alfabesinden adapte edilmi alfabemizdeki harfler, hi bir anlam ta maz. A, B(E), C(E), D(E), E diye okunur gider. Bunlar Ltin alfabesinde de bir mn ifade etmez, Ltin alfabesinin atas Grek alfabesinde de etmez!.. Halbuki PROTO-TRKEde A bir harf de il TAMGAd r. AT = (TANRIya eri mek iin) at lan f rlat lan, ve AD = bilinen, tan nm anlamlar na gelir. B harfi UB = en yce, kozmik de erler demektir. E = U diye okunur, lider demektir.

Bir ORTA ASYA dili olan PROTO-TRKEde her TAMGA bir HECEdir, ve bir KAVRAM ifade eder, ayn zamanda bir HARFtir. Asl nda btn kadim dillerde byle oldu u d nmek yanl olmaz. Eski MISIR dilinde bunu gryoruz. Bu HECE KAVRAM. mant varl n NCE, JAPONCA, KORECE gibi dillerle gnmze kadar srdrm tr. Ancak TRKLERde ve topluluklarda, zellikle V YAZISIndan sonra (M..3300) harflerin bu zelli i kaybolmu tur.

Yukardaki yaz bir aynan n arkas ndaki ETRSK RESM 'nin zerinde bulunmaktad r. ALFABE olarak bakarsak ortaya : LAZAFECU MENDZ kelimeleri kar. Bu garip kelimelerin ne GREKE, ne de ETRSK lkesinde daha sonra hkim olan ROMALILAR n kulland klar LT NCE bir anlam yoktur!. Ancaaak....... Yaz n n ETRSKEnin atas PROTO-TRKEde bir kar l Yaz vard r!..

ULUTUZ AT AB UUY, ALTUUN ODUZ TAMGA-HARF-KAVRAMLAR ndan olu mu tur. ki tamlama meydana getirir Ve EH TLER MELE ile KRALI IN ZAFER TANRIASI demektir!.. Bu iki ifade RES Mdeki iki figrle tam tam na ba da makta, tabir caizse cuk oturmaktad r!

Resmin zerindeki TAMGALAR ve KEL ME kar l klar SA DAN SOLA yaz lan PROTO-TRKEye uygun, orijinal haliyle grlmektedir...Bat l lar' n bir hatas da bulduklar hemen her yaz y SOLDAN SA A okuma abalar d r!. Tabii bu gibi durumlarda hi bir sonu elde edememektedirler. Bu resim, zerindeki yaz ve zmlemesi, sadece ETRSKE ve TRKE ili kisini gstermekle kalmaz!.. Bizim sadece ORHUN K TABELER nden bildi imiz TRK ALFABES nin ok daha eski oldu unu da ispatlar! Ayr ca TRKLERin ve PROTO-TRKEnin ta ORTA ASYAdan AVRUPAn n ilerine kadar yay ld n n da delilidir! -----------------KZIM M R AN n okuyup de ifre etti i 423 yaz ttan baz lar : -- Preslav Yaz t (Bulgaristan) -- Vina-Tartaria (S rbistan, Romanya) (8 yaz t) -- Glozel (Fransa) (19 yaz t Proto-Trke Oduk-El diye bilinen bu blgede bulunan yaz tlar n say s 3.000 kadard r.) -- Mauthen (Avusturya Alpleri) (7 yaz t) -- Bask (Fransa, spanya) (2 yaz t) -- Rets ( svire Alpleri) (4 yaz t) -- Limni (Ege denizi) (1 yaz t) -- Val Comanica ( talyan Alpleri) (9 yaz t) -- skit yaz tlar (Karadenizin kuzeyi) (3 yaz t) -- Etrsk yaz tlar ( talya) (50 yaz t) -- Pelask yaz tlar (Yunanistan) (3 yaz t) Ve Fransa ve spanyadaki zmlenmi olan MA ARA RES M VE YAZITLARI -- Lascaux (2 yaz t) -- Fontarnaud a Lugasson (1 yaz t) -- Niaux (2 yaz t)

-- Rochbertier (1 yaz t) -- Mas dAzil (4 yaz t) -- Gourden (1 yaz t) -- Marsoulas (1 yaz t) -- Passiega (1 yaz t) -- Altamira (1 yaz t)