SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK) KELUARAN 02 TAHUN 2012

KOD SEKOLAH : BBB8315 NAMA SEKOLAH : SK SHAH ALAM TARIKH DAN MASA ________________________

Sila berikan skor berdasarkar kriteria berikut : 0 Prosedur tidak dipatuhi/dilaksanakan dan tiada bukti perlaksanaan 1 Prosedur dipatuhi/dilaksanakan tetapi tiada bahan bukti dapat ditunjukkan semasa pros Prosedur dipatuhi dan bahan bukti yang diperlukan dapat ditunjukkan. 2

PK 01 - PENGURUSAN PANITIA
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Skor

Pencapaian Objektif - prestasi setiap mata pelajaran Keputusan Peperiksaan bagi peperiksaan pertengahan tahun/ akhir tahun / 1 peperiksaan Awam meningkat 3 peratus atau minimum (* Semak 2 m/p Teras) 65 peratus keseluruhan dalam tahun semasa.

AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran telah dilantik. (*Semak 2 panitia teras)
2

Takwim Pengurusan Sekolah Surat Lantikan Ketua Panitia

Mesyuarat JKS telah dilaksanakan sekurangkurangnya 2 kali setahun.
3

Minit Mesyuarat JKS Takwim sekolah

Mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran telah Minit Mesyuarat Panitia dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun. (* Takwim sekolah 4 Semak 2 m/p Teras) Perkara-perkara berikut telah disediakan. (*Semak 2 m/p Teras) Sukatan Pelajaran dan HSP terkini Rancangan Pelajaran Tahunan Dokumen a hingga c

5 6

Anggaran perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan kewangan bagi pembelian bahan bantu 7 mengajar dan program / aktiviti panitia. Rekod Pengesanan 100% Sukatan Pelajaran
8

PK01/4 - Rekod Pengesanan 100% SP (PK 01/2 : Laporan Pelaksanaan Program)

Aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dilaksanakan dan laporan pelaksanaan program 9 disediakan. (2 Program setiap m/p @ Semak 2 m/p teras) Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari 10 semasa ke semasa. Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia 11 berdasarkan SPI Bil 4/89 dipatuhi

Inventori Kew PA 3. Harta Modal Kew PA 2

Fail Panitia berdasarkan senarai semak PK01/1

PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Skor

Pencapaian Objektif - jadual waktu disiapkan dalam 12 tempoh tujuh (7) hari sebelum sesi persekolahan bermula. PENYEDIAAN JADUAL WAKTU Mengenal pasti mata pelajaran , bilangan kelas, bilangan guru dan opsyen serta mematuhi peruntukan 13 masa untuk setiap mata pelajaran. Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran:
14 Menetapkan guru mata pelajaran 15 Agihan jumlah minit guru mengajar.

Jadual Waktu Guru

Peruntukan masa dalam Jadual Waktu

Peruntukan masa dalam Jadual Waktu T/Tangan Pengesahan Jadual Waktu Tandatangan Pengesahan Guru

Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Peribadi 16 dan Kelas Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas 17 kepada semua guru. PENYEDIAAN JADUAL GURU GANTI
18 Mengenal pasti guru yang tidak hadir. 19 20

Rekod Kehadiran Guru. Jadual Waktu Guru Ganti Edaran Slip Guru ganti.

Menentukan dan menyediakan Jadual Guru Ganti Mengedar Slip Guru Ganti

PK 03 - PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Buku Rekod Mengajar (Semak sekurangkurangnya 10% drpd jumlah guru) Skor

Pencapaian Objektif - proses Pembelajaran dan 21 Pengajaran yang telah dirancang, dilaksanakan 100% berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan. SEBELUM P DAN P Dokumen yang perlu dilampirkan dalam Buku Rekod Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar : Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran 22
23 Rancangan Pelajaran Tahunan

Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi
24 Guru Kelas. 25 Takwim Penggal Persekolahan 26 Senarai Nama Murid 27 µHeadcount¶

Sukatan Pelajaran, Huraian Sukatan Pelajaran, Rancangan Pelajaran Tahunan, Jadual Waktu. (Dalam Buku Rekod Mengajar)

Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:

28 Tajuk 29 Objektif / Hasil Pembelajaran 30 Aktiviti 31 Nilai / BBM 32 Refleksi / Impak

Buku Rekod Mengajar.

SEMASA P DAN P Di dalam Kelas: Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan 33 kondusif.

1. Memantau 3 bilik darjah secara rawak 34 2. Buku Kawalan Bilik Darjah Melaksanakan P dan P seperti yang telah dirancang 3. Buku Rekod dalam Rekod Persediaan Mengajar (kecuali jika Mengajar 35 terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk P dan P sebelum kelas 36 bermula (jika berkaitan)

Merekodkan kehadiran murid dan penggunaan bilik.
37

Melaksanakan P dan P mengikut aktiviti yang telah dirancang dalam Rekod Persediaan Mengajar. (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat 38 dielakkan)

PK03/2 - Buku Rekod Pinjaman Peralatan & PK 03/3 - Buku Penggunaan Bilik Khas & Buku Kawalan Bilik Darjah & Buku Rekod Mengajar

Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat P dan P
39

SELEPAS P DAN P Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid (Tugas Guru): 40 Memeriksa hasil kerja murid. Memulangkan hasil kerja murid yang telah diperiksa.
41 42

PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN
Bil Prosedur Kualiti

Memastikan murid membuat pembetulan (jika berkaitan)

Hasil Kerja Murid (semak 5 buku latihan murid - m/p yang lemah)

Bahan Bukti Rekod Pencerapan Minit Mesyuarat Kurikulum PK 04/1 : Instrumen Pencerapan Jadual Pencerapan

Skor

Pencapaian Objektif - guru-guru yang mengajar di 43 Sekolah Rendah/Menengah Negeri Johor dicerap minimum dua (2) kali setahun. Memaklumkan kepada semua guru tentang
44 pencerapan yang akan dijalankan minimum dua kali

setahun dalam mesyuarat kurikulum. Memaklumkan kepada pencerap tentang penggunaan 45 Borang Pencerapan. Menyediakan jadual pencerapan guru dan 46 mengagihkan tugas pencerapan di antara Guru Besar/Pengetua dan Guru-Guru Penolong Kanan. 47 Menjalankan proses pencerapan. Membincangkan kekuatan dan kelemahan P & P 48 dengan guru yang dicerap. Analisa instrumen pencerapan guru dibuat 2 kali 49 setahun
50 Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan.

(PK 04/1: Instrumen Pencerapan) PK 04/2 - Analisa Instrumen Pencerapan Guru Fail Pencerapan Bahan Bukti Dokumen/Laporan berkaitan pengurusan Peperiksaan Minit Mesyuarat J/K Peperiksaan Takwim Peperiksaan Skor

PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - penyediaan soalan dan pengurusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan 51 Peperiksaan Akhir Tahun dapat berjalan dengan lancar dalam tempoh 60 hari mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan 52 pada awal tahun bagi merancang penilaian dan peperiksaan.
53 Menyedia dan mengedarkan takwim peperiksaan

PENERIMAAN KERTAS SOALAN
54

PK 05/1: Senarai Semak Kertas Soalan Mengagihkan kertas soalan mengikut bilangan murid 55 bagi kelas berkaitan dan menyimpan di tempat selamat. PENGENDALIAN PEPERIKSAAN Menyediakan jadual pengawasan peperiksaan yang disahkan oleh GB/Pengetua/GPK Pengawas peperiksaan mengambil kertas soalan dan 57 mengedarkan kepada murid mengikut jadual peperiksaan. Kumpul kertas jawapan murid dan serahkan kepada 58 GPK/SUPD/SUP
56

Penyerahan/penerimaan/penyemakan/pengesahan kertas soalan

Jadual Pengawasan PK 05/2: Rekod Pengambilan Kertas Soalan PK 05/3:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip Jawapan PK 05/3:Rekod Penyerahan Kertas/Skrip Jawapan

PENYEMAKAN KERTAS JAWAPAN Menyerahkan skrip jawapan murid kepada guru mata 59 pelajaran setelah peperiksaan selesai untuk diperiksa mengikut skema. (Semak 2 m/p)

LAPORAN MARKAH PEPERIKSAAN Membuat analisis prestasi pencapaian murid mengikut Analisis Markah / Slip Peperiksaan 60 mata pelajaran dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh akhir peperiksaan. & Buku/Kad/Slip Merekod markah dan analisis ke dalam Buku/Kad/Slip Pelaporan murid 61 Pelaporan murid dan menyerahkan kepada (Pengesahan Pentadbir GB/Pengetua/GPK untuk ditandatangani. & Pengesahan Ibu Menyerahkan Buku/Kad/Slip Pelaporan murid kepada Bapa) 62 ibu bapa/penjaga untuk disemak dan ditandangani serta dikembalikan untuk disimpan. POST MORTEM Mengadakan mesyuarat post mortem peperiksaan yang telah dilaksanakan Merancang/Melaksanakan pengayaan/pemulihan 64 berdasarkan dapatan.
63

Minit Mesyuarat Post Mortem / Headcount, Laporan Program

PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Fail Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid Skor Pencapaian Objektif a) 100 peratus hasil kerja murid disemak oleh guru 65 mata pelajaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh panitia masing-masing. b ) Pihak pentadbir memantau semakan hasil kerja murid minimum satu (1) kali setahun. SEMAKAN HASIL KERJA MURID OLEH GURU
66 hasil kerja murid.

Memaklumkan kepada semua guru tentang semakan

Minit Mesyuarat Guru

Hasil kerja murid yang betul ditanda ¥ dan yang tidak 67 betul ditanda dengan simbol yang sesuai menggunakan pen berdakwat merah Memberi ulasan yang membina terhadap hasil kerja 68 murid jika perlu. Guru berusaha memastikan murid membuat 69 pembetulan bagi latihan bertulis yang salah mengikut keperluan mata pelajaran. PEMANTAUAN HASIL KERJA MURID OLEH PENTADBIR Menyediakan jadual pemantauan hasil kerja murid 70 yang disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/GPK diedarkan kepada semua guru. Mengumpul dan menyerahkan semua buku latihan 71 murid dan melengkapkan borang untuk dipantau oleh pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan. Jadual Pemantauan Buku Murid / Takwim Buku Latihan Murid (semak 5 buku latihan murid)

Pentadbir mengesahkan penerimaan semua buku latihan murid dan memilih sekurang-kurangnya 5 buah 72 buku latihan murid setiap kelas secara rawak untuk pemantauan. Pengesahan pemantauan oleh pentadbir sekolah dan pemulangan buku latihan murid dalam tempoh 73 empat belas ( 14 ) hari bekerja mengikut jadual yang disediakan. Memfailkan dokumen dan rekod semakan hasil kerja
74 murid.

Buku Latihan Murid PK 06/1: Laporan Semakan Buku Latihan Murid (Pentadbir)

PK 07 ± PENGURUSAN MESYUARAT
Bil Prosedur Kualiti

Fail Panitia Pemeriksaan Buku Rampaian Bahan Bukti Skor

Pencapaian Objektif - proses pengendalian mesyuarat yang teratur mengikut agenda yang 75 ditetapkan dengan mematuhi Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam.

Sekurang-kurangnya 2 sampel. (Dari panggilan mesyuarat hingga memfailkan minit)

Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat, yang mengandungi maklumat berikut:
76 Nama Mesyuarat 77 Tarikh dan Masa Mesyuarat 78 Tempat Mesyuarat 79 Nama Pengerusi Mesyuarat 80 Agenda Mesyuarat 81 82

PK 07/1 : Surat Panggilan Mesyuarat

Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan sekurangkurangnya 7 hari bekerja Pengerusi mempengerusikan pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan Mencatat minit mesyuarat seperti maklumat berikut: Agenda Mesyuarat

83 Senarai Kehadiran 84 Perkara-perkara penting yang dibincangkan 85 Keputusan yang dibuat 86

Menyediakan minit mesyuarat menggunakan format minit mesyuarat. Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum

PK 07/2 : Senarai Kehadiran PK 07/3 : Minit Mesyuarat

87 balas dalam tempoh 2 minggu kepada semua ahli

PK 07/4 : Rekod Edaran PK 07/5: Maklum balas mesyuarat

mesyuarat.
88 89

Mengambil tindakan hasil minit mesyuarat yang telah dipersetujui. Mengumpul dan menyatukan borang maklum balas untuk edaran mesyuarat akan datang.

Fail Mesyuarat

90 Memfailkan minit mesyuarat.

PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Skor Pencapaian Objektif a) Mengambil tindakan terhadap semua aduan dan maklum balas pelanggan yang diterima dan 91 direkodkan. b) Borang maklum balas pelanggan diedarkan kepada murid dua kali dalam tahun semasa. PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

2 sampel aduan

Menerima aduan pelanggan secara lisan dan bertulis seperti bersemuka / telefon / Borang Aduan 92 Pelanggan, merekod dan menyerahkan kepada Guru Penyelaras Aduan atau dimasukkan ke dalam peti cadangan.

(PK 08/1: Borang Aduan Pelanggan)

93

Pengetua/Guru Besar atau GPK Pentadbiran (PK 08/2: Daftar Aduan mengarahkan Urusetia Aduan untuk membuat siasatan Pelanggan)

Urusetia Aduan membuat laporan dalam tempoh tiga 94 hari dan menyerahkan kepada Pengetua atau GPK Pentadbiran. Memaklumkan kepada pelanggan/pengadu bahawa aduan telah diterima dan tindakan sedang/sudah 95 diambil dalam masa TIGA hari bekerja ( jika surat rasmi )

(PK 08/3: Laporan Siasatan Aduan)

(PK 08/4: Surat Maklumbalas Aduan Pelanggan)

Mengambil tindakan terhadap laporan aduan dan (PK 08/5: Surat 96 memaklumkan kepada pihak pengadu dalam tempoh 7 Maklumbalas Tindakan hari bekerja daripada aduan diterima (jika perlu). Aduan Pelanggan) PENGURUSAN MAKLUM BALAS PELANGGAN Mengedarkan Instrumen Penilaian P&P Guru kepada 97 pelajar secara rawak (sekurang-kurangnya 10 orang murid bagi setiap guru)
98 Menerangkan dan melaksanakan proses penilaian. 99 Mengumpul dan menganalisis data.

(PK 08/6): Instrumen Penilaian P&P (PK08/7) Analisis Penilaian murid

##

Mengadakan sesi perbincangan profesional dengan guru yang tidak kompeten.

PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Analisis Rekod Pinjaman Skor Pencapaian Objektif 100% murid membuat pinjaman buku di Pusat ## Sumber di sekolah, minimum 10 buah buku setiap murid dalam setahun persekolahan. PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER
## ## ##

Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku di Pusat Sumber. Menyediakan kad pinjaman/kad pintar untuk diedarkan kepada murid Menyemak status peminjam daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman

Peraturan Pinjaman dan Pemulangan dipamerkan. Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK 09/1 PSS

## Merekod butiran pinjaman.

Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER ## Menyemak tarikh pemulangan buku. Memastikan buku yang dipulangkan dalam keadaan ## baik Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan atau memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan untuk, tempoh seminggu ## atau pengawas PS akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan.
## ##

Buku Pusat Sumber

Sistem Pengurusan Pusat Sumber

PK 09/2 - Surat Peringatan Pemulangan Buku Sistem Pengurusan Pusat Sumber

Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman .

Membuat analisis jumlah murid yang membuat ## pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah setiap bulan sehingga bulan September.

Sistem Pengurusan Pusat Sumber, PK09/03 Bahan Bukti Kad Pelaporan Latihan KPM Surat Arahan Guru Besar, (PK 10/1: Borang Matriks Kompetensi) (PK 10/2: Analisis Skor

PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF
Bil Prosedur Kualiti Pencapaian Objektif - semua guru di sekolah negeri
## Johor mendapat latihan TUJUH ( 7 ) hari dalam satu

tahun ATAU pembacaan 7 buku ilmiah. KEPERLUAN LATIHAN Mengarahkan PK mengedar Borang Kompetensi ## Matriks kepada guru untuk mengenal pasti keperluan latihan.
## Mengambil tindakan, membuat analisis dan rumusan.

PERANCANGAN LATIHAN
## ##

Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Guru Besar/Pengetua untuk kelulusan. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan selepas kelulusan GB/Pengetua PELAKSANAAN LATIHAN (PK 10/3: Jadual Perancangan Latihan), Kelulusan Guru Besar

##

Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus/latihan yang telah diluluskan. Menguruskan latihan dengan melakukan perkaraperkara berikut: Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai ## tersebut kepada penganjur latihan.
## ## Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan.

Surat Arahan

Sekiranya latihan dianjurkan oleh agensi luar, guru
## hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan

kepada GB/Pengetua/GPK selepas latihan.
##

Borang Permohonan, Senarai calon, Surat/Memo Makluman Peserta, Laporan Program, Minit Curai. Salinan Sijil / Kad Pelaporan Latihan KPM / Senarai Kehadiran

Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini rekod PENILAIAN LATIHAN

Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta ## pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan perkembangan staf.
##

(PK 10/4: Instrumen Penilaian Program) Kad Pelaporan Latihan KPM (Kad Biru) (PK 10/5: Pelaporan Kursus)

Merekod kehadiran kursus dalam Kad Pelaporan Latihan/Kad Biru.

## Mengisi Borang Pelaporan setelah tamat berkursus.

Mengedarkan borang keberkesanan program selepas ## tiga bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri.

(PK 10/6: Instrumen KeberkesananProgram) - Semak 5% drpd Mengumpul borang keberkesanan program dan menilai jumlah guru ## kompetensi guru selepas tiga bulan kursus. PEMBACAAN BUKU Jawatankuasa Perkembangan Staf menguruskan ## pelaksanaan latihan secara pembacaan buku. Rekod Dokumen yang berkaitan; PK 10/7, PK 10/8, PK 10/9, PK 10/10, PK 10/11, PK 10/12

## Guru membaca dan melengkapkan borang sinopsis

PK 13 ± PENGURUSAN BIMBINGAN
Bil Prosedur Kualiti Bahan Bukti Skor

Pencapaian Objektif - 100% murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan daripada Guru Bimbingan Laporan Bimbingan dan dalam Perkhidmatan Bimbingan, Kemahiran Belajar, Kaunseling (100% ## Perkhidmatan Bimbingan Kerjaya, Perkhidmatan Kumulatif bagi semua Pembangunan Diri Murid dan Perkhidmatan Bimbingan kaunselor di sekolah) Motivasi, melainkan dalam hal-hal yang bukan kawalan pihak sekolah. PENGURUSAN BIMBINGAN Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk mengisi borang biodata Mengarahkan semua Guru Bimbingan dan Kaunseling
## untuk melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan

##

Borang Biodata Guru PK 13/1 (BK01)

Surat Siaran KP

Kaunseling sepenuh masa
##

Menyediakan fail Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan Takwim Tahunan Perkhidmatan Bimbingan

Fail Pengurusan

##

Takwim Tahunan Minit Mesyuarat dan Takwim Tahunan

## Membentangkan Takwim Tahunan dalam Mesyuarat

Melaksanakan Perkhidmatan Bimbingan mengikut masa, tarikh dan tempat yang ditetapkan:

## Menyediakan Bahan / Instrumen

## Mengedarkan Borang Penilaian Guru oleh Murid

## Menganalisis dapatan daripada penilaian

Buku Rekod Guru BK, Brosur Perkhidmatan BK, Kertas Cadangan Program, Rekod Aktiviti Bimbingan PK13/02 (BK25), Laporan Program/Aktiviti PK13/10 (BK31), Borang Penilaian PK 13/03 (BK26 & BK26A) Borang berkaitan ; PK13/04 (BK27), PK13/05 (BK28), PK13/06 (BK29), PK 13/07 (BK 09), PK 13/08 (BK10), PK13/9 (BK 30), PK13/10 (BK31) Laporan Perkhidmatan PK 13/11 (L4)

##

Mengadakan Kaunseling Individu / kaunseling Kelompok kepada murid mengikut keperluan

Membuat Analisis dan Rumusan terhadap prestasi ## Perkhidmatan Bimbingan yang dijalankan sepanjang tahun dan diserahkan serta disahkan oleh Pentadbir.

PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM)
Bil Perkara Bahan Bukti Skor
## Jawatankuasa SPSK Sekolah Ditubuhkan ## Surat Lantikan AJK SPSK Sekolah Diedarkan Carta Jawatankuasa SPSK Sekolah Salinan Sijil/Surat Lantikan

Dokumen Kualiti SPSK yang lengkap bercap ## "SALINAN TERKAWAL" dan Salinan/Cabutan PK Dokumen Kualiti daripada Dokumen Kualiti dicap "SALINAN" pada muka surat hadapan sahaja. Mesyuarat Jawatankuasa SPSK Sekolah dilaksanakan ## Minit Mesyuarat (sekurang-kurangnya 2 kali setahun)
## ## ## ## ##

Mempamerkan Visi dan Misi sekolah Mempamerkan Objektif Kualiti SPSK. Persekitaran Sekolah Mempamerkan Dasar Kualiti SPSK Mempamerkan carta organisasi sekolah dan piagam pelan Laporan Program / Laporan Guru Bertugas Taklimatkan tentang SPSK kepada semua staf dan murid.

## Perancangan Pra Audit Dalam oleh pihak sekolah.

Minit Mesyuarat / Takwim

ULASAN

_________________________________ (TANDATANGAN KETUA JURUAUDIT )

(

__________________________ TANDATANGAN AUDITEE )

PENGIRAAN PERATUS SKOR KOMPOSIT AUDIT SPSK PROSEDUR KUALITI (MARKAH PENUH) PERATUS PK 0% 0 0.0% PK 01 - PENGURUSAN PANITIA PK 02 - PENGURUSAN JADUAL WAKTU PK 03 - PENGURUSAN PENGAJARAN & PEMBELAJA PK 04 - PENGURUSAN PENCERAPAN PK 05 - PENGURUSAN PEPERIKSAAN PK 06 - PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MUR PK 07 ± PENGURUSAN MESYUARAT PK 08 - PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN PK 09 - PENGURUSAN PUSAT SUMBER PK 10 - PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF PK 13 ± PENGURUSAN BIMBINGAN PENGURUSAN PERLAKSANAAN SPSK (AM) JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0

#N/A
TARIKH AUDIT

##

________________________

____________________________ TANDATANGAN AUDITOR

__________________________
TANDATANGAN KETUA SEKTOR,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful