You are on page 1of 94

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

2011

KSSR

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain
cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
ISBN

vii

viii

Falsafah Pendidikan Sains Negara

ix

27

vii

viii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
pendidikan sains di Malaysia memupuk
budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan
kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta
dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(KSPK)(KSSR)
(KBSR)

DST(
RBT)

P&P

Reka Bentuk dan Teknologi

(Teknologi Maklumat dan Komunikasi)

60
41 4
60
48

12

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

9
9
9
10
11
15
16
17
19
20
21

25
26

,,

:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

10

11

12

1:

1.
2.
3.
4.
5.

Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir

dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains


(Curriculum Development Centre, 1999)

13

()

()

14

15

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

( Konstruktivisme )

16


Masyarakat )

( Pendekatan Sains, Teknologi dan


Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains

,,

(Pendekatan Kontekstual)

( Eksperimen )

Pembelajaran Masteri


17

Projek

Perbincangan

Simulasi

18

( Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik


darjah )

( Kajian Masa Depan )

( Penyelasaian Masalah )

( Penggunaan Teknologi )

19

(RBT)(TMK)
TMK
TMK

20

1.

1.1

:
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

:
1.2.1
1.2.2

1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

21

2.

2.1

:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2

:
2.2.1

22

2.3

:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

2.4

:
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

23

3.

3.1

:
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

:
3.2.1

3.3

3.3.1
3.3.2

24

4.

4.1

:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2

4.2.1

25

5.

5.1

:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

26

27


1
2
3
4
5
6

31

1.

2.

1.

2.

3.

32

3.3
3.4

1.0

1.1
1.2
1.3
2.0

4.0

4.1

4.2
4.3

4.4

5.0

:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

5.1

5.2

5.3

5.4

3.0

3.1
3.2
33

6.0

(hands-on)

6.1

6.2

6.3
7.0

7.1

7.2
7.3
7.4 (Emerging Technology)

34

(hands-on)

35


Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

:
.


.


.
Linux Mac
StarOffice
(Windows Media Player)
(Sound Recorder)(Calculator)
.
SchoolNet KPM

36

(Inkuiri-Penerokaan)

(Pembelajaran Kendiri)
(Self-Directed)
(Self-Paced)(Self-Accessed)
(Self-Assessed)

3D Modeling

(Kolaboratif)

(Penyelesaian Masalah)

(Pembelajaran Berasaskan Projek)

37

(Pembelajaran Masteri)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Konstruktivisme)

(Pembelajaran Penerokaan)

38


MS Word


Basic Mouse
Skills Animated Beginning Typing

Microsoft
Office Word
Microsoft Office Power Point
Paint

39

Rubrik

()
(Pemerhatian)

()

(Persembahan)

(Formative)(Summative)

40

()

(task based)

()

(Anekdot)

()

(Simulasi)

(Kuiz dan Ujian)

Go Tidy Basic Mouse Skill


()

()
(Portfolio)

41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

42

1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

1.1
1.2
1.3
1.4

(Turn On,
Turn Off)

(Enter) (Space bar)


(Backspace)(Delete)

Paint Microsoft
Office Word Microsoft

2.1
2.2
2.3
2.4

Caps Lock Shift

Microsoft Office Word


3 x 2
Microsoft Office Word

Microsoft Office Word


Microsoft Office Power
Point
Microsoft Office

43

2.5
2.6
2.7

2.8

2.7

2.8
2.9
2.10

2.11
2.12
2.13
3.0

Office Power Point

Paint
2.9
Microsoft Office Word
Microsoft Office Power Point
2.10
2.11
(MS Word)
(MS Word)

(Paint)

(color box)
(MS PowerPoint)

3.1
3.2 (Browser)
3.3 (Search Engine)
3.4
3.5

44

3.1
3.2
3.3

Power Point

Microsoft Office
Power Point

(Search Engine)

Microsoft Office
Word Microsoft Office
Power Point


4.0

5.0

6.0

7.0

4.1 (MS Word)

4.2

5.1

6.1

4.1

7.1 (Paint)
(MS Word) (MS
PowerPoint)

7.1

45

5.1
(MS Word MS PowerPoint)
6.1

2.0 7.0
2.62.72.82.92.12 7.1

1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.0

2.1
2.2 (Turn On, Turn Off)
2.3
2.4 (Enter) (Space bar)(Backspace)(Delete)
2.5

2.6 Paint Microsoft


Office Word Microsoft Office Power Point
2.7 Paint
Microsoft Office Word Microsoft Office Power Point
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

46

3.0

3.1
3.2 (Browser)
3.3 (Search Engine)
3.4
3.5

4.0

5.0

4.1

6.0

7.0

6.1

4.2
5.1

7.1

47


-
:

2.0 dan 7.0

:
:

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12 dan 7.1

120 (4 )

1.
2. ( My Documents )
3.

1.
2.
3.
a.
b.
c.
4.
5.
6.
a. ( Clip Art )
b. ( My Documents )
7.
48

8.
9.
:

1. :
a.
b.
c.
d.
2.

49

:
-
-

51


:
: 120 (4 )
:

7.0

7.1
:

:
1. ()
:
o
o ? (, )
o ? (, )
2.
53

:
1.
2.
3.

:
1. (MS PowerPoint)
2.
3. .
4.
5.
6.

:
1.
:
o ?
o ?
o ?
2.
3.
4.
54

120 (4 )

:
5.0
7.0
:
5.1
7.1
:

55

:
1.
:
o
o
o
o
o
2.

56

1.
2.
3.
:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

57

4.

58

1. Scratch
2.

1.
2.
3.
4.
5.

59


- -

61


: :

4.1, 4.2,

4.1.1, 4.1.2, 4.1.5 4.2.

2.0 7.0

(MS Word) .

120 (4 )

1.
2.
3. ((MS Word)).

1. (My Documents)
2. (My Documents)
3.

4.
63

1. (MS PowerPoint)
2. :
3.

1.

(pucuk, , , , dahan, batang )

(Text Box)

1.

64

:
- -
- -

65

Letter Jumpers

1.0 2.0

1.1 2.1

60 (2 )

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Animated Beginning Typing

Animated Beginning Typing


Animated Beginning Typing
Animated Beginning Typing perisian shareware BPK
http://www.moe.gov.my/bpk/
Animated Beginning Typing

4. Letter Jumpers Letter Drill Flying Letters

5.

67

1.
2.
3.
4.
5.

Typing Tutorial
Animated Beginning Typing
Letter Jumpers

:
ASDF JKL

F
D
S

J
K
L

Typing Tutorial

Animated Beginning Typing Letter Drill Flying Letters

68


: ::
:

2.1 2.2

2.14, 2.1.7

2.0, 5.0

2.5, 2.6, 2.11, 5.1

120 ( 4 )

1. ,
2. : -

My PictureClip Art

1. My Picture
2. Print Preview
69

1., MS PowerPoint
2.
3.
4.
5. 3 x 2
6. :
a. 1 1:
b. 2 1:
c. 1 2:
7. 1 1 :
a. 1 3:
b. 1 4:
8. My PictureClip Art
9.

1.

3 3 x 2

70


kaedah rubrik
: ......................................................

: ................................

: .....................................................

2.0 2.3

(0 9)

0 9

0 9

0 9

(a z)

71

kaedah rubrik
: ......................................................

: ................................

: .....................................................

2.0

2.7
(paint)
(MS
Word)
(MS
PowerPoint)


MS Word


My Documents

72


Kaedah Pemerhatian

2.0

2.8 MS Word

:
1. Start
2. All Programs
3. MS Office
4. MS Word
5.
6.
7.

73

()


Pentaksiran Persembahan

7.0

7.1 (Paint),
(MS
Word)
(MS Powerpoint)
:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

74

(/)


Penilaian FormatifAnekdot
: anekdot

3.0

3.3

(/)

:
1.

2.

3.

4.

5.

6. Search

75


Kuiz Dan Ujian

5.1 MS Word MS PowerPoint, Paint
:

1.
2.
3. ()
4.

76

:
1.
A. MS Word
B. MS Paint

C. MS Excel
D. MS PowerPoint

2.
i.
ii.
iii.

New Slide
Insert
Slide Show
A. i ii
B. ii i

C. i,ii iii
D. iii, ii i

3.

77

DRAF110411


Pentaksiran PortfolioRubrik

78

DRAF110411


( Simulasi

26

Enter Spacebar

79

DRAF110411


Pentaksiran SimulasiSenarai Semak
a)

(/)

2.0

2.3

b)

2.0

2.3

80

(/)

DRAF110411

c)

2.0

2.1

81

(/)

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk