You are on page 1of 37

ra fra~Jji anostri MacedonoRomani!

Dupi ce conoscui sacra datorie, ~ lip ea s'facu atra Domnia ~oastra, (Voi) impline en aisia en rna mare ere a inimilji a mea, care s'furi-ea oin 'vi, u seriu i s'va u zicu nu amu i niei c~ a s'potn r' ai di ajun u ea i facu s'u con a ~ea i u u hr nitn in inima ames, zic !. .. i, en tu ca iguru, eft, care~lji ' 0 ta 'u n a e

,i

7

A

A

TAMBA

e f, "
u
T .,

i jl k, I

ID,

-,

s » Z.
T

Ie. ic s
1

.

.....

--

llabe di dao littere, cari incepu
ell
b

consune,
hi

ba

c C

-ca
~a

be ehe ~e cse

chi

· 91

(cs (c
d f g
g)

esa
CIa

CSI CI

bo co Co cso

bu en

by

chy
9Y

~u
CSU CIU

da

fa

ce de fe
ge

. CIO

csy
cy

.

ga h . Ja (ja
(gia J
..

h J
J

.. rue g-,I
he Je ..

· gl

di fi

do fo go ho

du
fu gu

dy
fy

gy
gJY

.

.. Jl
Jl
..

hi

JO

.

bu
JU ~ JU • gin JU

hy
JY

JO
Je I Ij

..

J

..

• gio

u
lji
1

JO

..

gy
JY ly ljy
"

10

Iu
lju

lj

Ijo

mo
n

mn

my
n

--

----

v
va

~

vc

x z

xa

xc
ze

. . Xl
VI

VO
XO

VU

za

. ZI

XU
ZU

vy xy

zo

zy

Esercicii de syllabismu,
1.
(0

ba-le ba-tu be-Iu be-bu bi-za bi-ba bo-zft bu-bs iu-te ca-sa ca-pu ca.-ne che-ptu chi-sa co-tu co-sa co-eft
(Oll-CU.


(0

c:c:-r·t ~a-pu ~e-ru ~l-na ~l-ru.
A •

A

«iar-cn cer-chiu cis-rna cio-cu ciu-pu ciu-Iu (Co ( s: r-cn cso-cn csu-pu csu-Iu d cia tio da-re den-gft de-du din-te do-rn du-re du-cu f fa-~a fa-ell fe-se fi-sft fo-cu fu-gu fu-ru fur-ca .. g ga-ia gAo -sca go-lu gu-ra gu-stu gj gje-lft. gji-za gji-ne gjo-ne Gjn-Ia. ha-ne he-ru hi-ru bu-tu hu-ke. • jia-ca jer-mu ji-nu ji-1~ ji-no . jJOjo-cu ju-ru J1.Ul-gU. i-ru gio-ne giu-ru.

-

10-

nj nja-re nje-zu nje-Iu nji-li; nji-cu .. p pa-tu pa-de p1-ne pe-ru pe-su pi-ra po-tu PU9U pu-hu, r ra-na re-pa Ri-ea ro-du ru-pu, s sa-re sa-en sa-pa se-eu SI-llU so-ra su-ps 8U-w. (shO sha-ra sba-o she-du shi-rft sho-pu shu-cu. (§ §a-ra §a-o §e-dn §i-ra §o-pn §u-9u. t ta-ta ta-va te-Ie ti-lu to-en tu-se tn-Ia. th Tho-rna thro-nu. v va-eft va-sn va-Ie ve-du vi-na vo-mn vu-va. x Xan-ta Xer-xe. z Za-eu Za-ma Ze-ru Zin-zie Zu-a z za-ha-re zi-za-ne ze-fy-ru.
A • A .... ~

11
. «'a
;--\t~t
• r,<

sche
sfe . sgJe file

selli
sft .. geJI

seo
sfo sgo

sen
sfn

schy

sfy

~o··t

sgu
slu spu stu
trn

sgjy

.

Hla

sli sti
tri

Hpa
sta
trn

ape ste tre
YfC

Spi

.

s10
spo

sly
spy
sty try

sto
tro

v ru

• VfI

vro

vru

vry

Escrcicii ,
1.la-lIi,

hr.i-rlu hru-mft, - cra-pu cro-cu cru-du ori-ma I I II 'to. (·la-p;, ('la-Ha. dra-mu dru-ga. - fre-on trn tt' fri-g'll fru-te. gra-su gra-de gro-su gru-pu.plc..:--;ft pia-ta plu-pu, - pra-gu pru-nu. - psa-thi,o ~ -

sbo-ru, - sla-bu, - sva-nn, - schi-nu. SpU-llC. - tra-ga, - vru-ta. -

spa-ta spu-ms

Syllclue di. patru littere.
c je glj
,.

clji
glji
• "I

cljo gljo
1:0

clju lju
11

clj

ij

sr

fi

1~

"Esercicii. ,
clja-gu: clja-§ta ,:clji-nu. scljo-pu. seru-mu. glja-cft glje-mu gljin-dt.sgru-ma, spli-na scri-sft

stri-gft stra-nje. -

stri-mtu stru-gu,

Sustantive.
apa

angjelu

arbure
acu

arcu
arme annu au§u

anni
alju

a~u
OU

campu cucutu consuln cane capu eruce cftldnra carne cornu cftrbune coasta
cale

cantecn corn eerbu
ceaeere

fagu fumu furu

ceapft Cinft ceara ceru cerea§e ceata
cmuse • ciresu dinte doamna durer • du DlZ
I;,

.

foame frigu frftnz~ foale furc~ fune frftnu
gurft

gftljinft glj 9ft glj mu ljind
U

t

13 r,

oclju malju uriuutn
lllllstn~·i '" Ulna ra

rada~ina

oala
omn orzu oaspe ohtica piduclju preaclje peru plupu pulmu peana porcu prunu pulbere punte parte

roata
rugu

]f.

.11 'ao
IIlJ (,

..

nun

steao
sufranceao
• sgune •• smnu

jit·(
jit·(·11l

meru

..

mulare
muljeare
iuuma
A.

J II 1I

justu
JHIlt'

.J lid ien torn
.J
('\I

marmora
111Untc
nlCSU

A

semnu seara sare

JlIll<'ll

marzme
A '" 11l;11l;1

.

soare soeu
soac

socru
salee
splint
• smu scoaIA

a

lana
lupu

'n

musca

masturu moarte
measjt

lapte laYdl 1 dinft lacu b

muru minte negure
DumA,

pescu pine
pulecaru puriei
portu

spumi. • smape
s

te

cu

u ru

t

•UllZ 1

,..

.

§arpe
§Ira
• A.

tnrtnra tuse

tabl!t
templn

urzaca ugeru urncru
A

-"

tiftici
tucine

VIlla
• A.

umbra
ungjle

tigru

vintu vasu

virtute vulpe vulturu vaci, veargi,

Adiective.
aero albu
amaru

intregn insemnatu
lungu

anticl barbam
cre9u

limpede ls'nosu
li§orll

ctmosu ealdu delicatu

mare multu mucosu

mutn macro moale non neguroBu plinu platitu putridu pulberoBu

sat-attt
s~n~toStl

seeu surdu
saturatu sterpu subeire •• JIll
• vmosu

Verbe.
du
dau
gum

PARTEA A DAOA.
Prima Lectura,
c ~u. Laptele caste
Nuca are somburi, lji. C tranea east nj. Casa are u i.
t

arde, ar
r

lili .
p

tnt.

). ~iJ,~.,1

.

17 -

fa\~ oao,

,-r aca

I. r.

I.. jepurle Lucrarca easte folositoara, Lie) rF"nu. QelIu ~i lucreaza easte Lilicile Bunt' anjurzitoare, Algjirne.

fage jice1u, d caste fricosu. Bu-

I 'oreulu are mucu, Luminarea arde. I.uplu urla Mana bate, talje Iucreazs, .. It Iuujineaza, Mereurinlu (jiarjirlu) Foelu arde, Apa astinze. Fi111 'ctjator]u §eade. Muljearea lucreasa 'teo .Iieelu suze, Vaca sgjear~. Cu~ftljilla cr-careazS. Vintul sufii. Pe~ijIji

) lji

,. duo

recljile avdu, jonele luereaCh trile remanu, Cama
1

.

tu i necuratu.

Nu

n\

11u · r

u i u ill

ac llu ci

ftl

tinl

1

~

c" ~'ea te di folosu.

..., lU ellen J

nmpuIu Hira di lucru,

ma fft acea

· S te firesti di iei-do faptft vatllmlitoarej minduirle a tale s'hibft totuna bune §i drepte (juste). • S'nu faei reu Ia niCi un' omu, ori si-lu va9inji interesele a lui, ori di lasarea fa s'nu i fa9i gjinele care esti dateru. ~ Ce Ci se facu, pani · itu (gresitu), p~e

9.

'te fire. ti di fapte rele, s'nu te niil"e~ti di necando afli c§. nu e§ti

O.
e

'nu ravzi nici una murdarIiche (necuricie) plu a ten, nici pe tranjile a tale, niCi in

,

-

20-

ellu, intreba pre omu, s' furi ca poate eu ajutorlu a lui s'lu ,pidipseasca. E aeellu lji zice; Ne seste eft. ljei frenlu in gura, ~i. se 1asa s'lu incalica, Cara vru §i-Iu incllicft, in 10c11 s'pidipseasea pre ~erbu sfeaee ellu sclaYU a omlui.

en eoarnele,

1\'1a-eara nu putea si-§i scoata reuIu pre

Acea ci , ,

e

tru lllana 11U e In inciuna.

Trecand 'nnn cine unu rau' en carne in guri, §i 'vizindu tru ap~ umbra a lui "mindui, ci. cumata (buca-

tal

a9ea t;i lji si videa in gjosu easte rna mare di catu ac;ea ~i avea in gnra; a§i lasand' aeea Ci avea in gurl tra s'lja a~ea ~i Iji si videa, aremase. flri. di dame. . .

Mulz lapte si nu scoate sanze, em 0 'easte lana si nu ehelea,
unn loon
...-ILW"

i yedlI& av.ea un§. oae, care candu u tundea reu, 01 talja di adunu e Iji zi~ en doru: Qi Jlj'
&£II'VY

bu·~

I;iOW..

--

21 -

ji ea dineilji, E vulpea ~i treeea pre acolo In vizu suh

ver-una lipsire ~'intrujise~ti dineilji ? . ~i aeellu lji zise: Nu u facu incotu, eft seste ea nji jine neapandaxlta ver-una lipsire, s'lji amu indrepei, tra s'nu §edu atuncea s'Ij' intrujisescu, ci,n~o s'me lip seas ca.

unu arb ore.

Catr1t Qi

fara

Oaspele s'cunoaste tru angusteaca ..
unu ursu, Unu di elji eara In loa frica s'alin~ _ pre arbore . §i 8'ascunse trn franzi, e alantu eara vizn ea este perieulu ~z~ in pade, ~i sfacea canda eastemortu. Cara vine, lji anjurzi urecljile o§i narea, e aeellu tra s'nu In eonoasca ursulu ca easte jiu '~i einea, adiljarea, cA. spunu, ursulu nu da di -trupuri moarte; a§i eu min§i aflara

Doi oaspeei fa~ea eaIe di adunu,

ea

duirea

eft; easte mortu,

s'dipft,rti,; e alantn 9i era trn

frlnzele di arbore ascuntu, eara s'dipuse in gjosu In ebi, : Vi Iji zise ursulu tru ureaclj e ? ~i 3gellll lji se: Nji dimlnd1 di au in ante, s'nu facu cal 0& P ci di cumu tine. (tu)
........ .Il ..

UI&a"'AlA·

,ti

t

pr

· era ur .eljile, atuneea tuci ula,gara ell pulcanele ~i ciumazirft di Iji umflarft sumarlu, tra si ~tibfi eft caste jumaru i nu leu.

Tru unu magaz!t se virsa nj eare; §i mustile venir~ di man ea. 1\1a cara Ia si alichira cieioarle si nn putea s'aeboarn, aeolo iu se niea, zicea: Olaile di noi, ci, tra pucina hrana na. cheardemn jia9a.
!J

Minciunoslu ~i f ri ca spune indreptatea Iji as culta.
Unu ficioru <;i vi Ij oile, c1tndu videa luplu

11\1

cupie,
1IU. ..

ea

rig

multe ori Iucratorlji tru ajutoru

~a. ........... : ~

juta i luplu jine incoa. A§i si seula lucrai lj· ·i t u jutoru, rna care nu videa p · 1 lucrnl' a lor. Cara u feee mul&...

_.,&__

t

11ir eft, at mlnciunosn. Dup
A

i tun

a in pu (c 'ljl Jut,

ft) u
Inc

~·n t

fi di intreba sufietlu a lor seara cando vrea si se a-

puna (baga). Acui reu statu§i a-za contra? Qi stepsu -; vindicasi ? Qi e di cara Ina gjine di aistu zaconu .i examiueazjt omlu vetea a lui zui, in zua, CUIDU trieu .' tuta zua,

Cenitoru a mare Alchiviade, ,
Socratlu vizundu pe Alchiviadln iu se alavda en rverea a lui §i en posesiunilc a lui i aduse Una barti. ~i lu baga s' aHa Athina. Cara u aHa .Iji zise si a:89, posesiunile a lui. ~i cara zise aeellu ca iu-va nu untu seriate lji faee Soeratln: Tr' aeea di cara te c;inji a mare in cotu minduitoare, ca nu e niei tru 11ni. parte a loclui.

·nel

a partilj i

daoa,

-

.-, .) ,-,

-

)H'trirc a Tatalui ~i 8, Hiljlni ~i- a - Salltului duhu, .·i acum, ~i totuna, ~i in etc etelor, Amin.: (Prea) Cama santi~ 'I'reime, njiluesti-nft pre D9i, Doamne curaceste peeatele anoastre; - Stapa~e, Ijeartft, far§. di legile anoastre: Sante cerceteaza .§i vindiea neputineele anoastre (pentru)

tra

numele ateu, Amin.

Doamne ujilueste (di trei ori) lIarire a rratftlui. . . . . . carele e~ti in c;eruri,· s~n~eas~ft-se

rrata.l' anostru

numele ateu; viia imperaeia ta, faea-ee vrerea ta, di eumu in eeru ~i pre pamentu (loeu). Pal1;~a noastra aeea di tute zilele da-nt-o a nao astfirzi §i ljearlt-ili a nao gre ealele anoastr di cumu §i noi Ij ertamu _3.

gr ieilor nostri. i nu nt- du pre noi in ispit-.; ma apA -nft, di acelu reu, Amin.

no

a tree

.&'-'U..,..........

fum a unuia zidiDomnului Dnmnize a intni orlni an~T'II-....,""~ (fii hii a nji f 10 i oara in zua a in· ii in eA. cando va i tau in intea nefa nn m cum

ca
e

. fri

ro ea) f lui a. ~ ni
einnile nn ine-eu-

~7 - - .
t»,

6.
tat~,lui.

~i a injiat' a treiu-zi dllpa scripturi. ~i s'a inalcat la ceruri §i ~eade eli a dreapta

8. ~i intru Dnhlu santu, Domnulu di jia~a facator, care dila TaHUu ese celu C' impreuna ell Tatalu §i ell Hiljlu cstc incljinatn §i mftritu, care a greitu prin profici, 9. Intr'nna Biserica,

7. ~i iara va s' jina en marire s' judica jii §i morei, a cui amirerilje (Imperaeie) nu va s'aiba finitu (marzinc),

santa

sobomiceasca nun botezu

§i

apostoleasea

10. Marturisescu rea pecatelor. 11.

(intru)

tra ljerta-

A§teptu injierea

moreilor,

12.

~i jiaca etelji 9i va s' hib~, Amin.

a

omnu ci,demu c trA tin
tri timu a ea p t iz 111 , (p ntr ) n•

-

.;.",

-

~

B3;ntu, . santu e§ti Dumnizeule, (pentrn) tnt oraciunile a tntulor sanQilor atei njilue§ti-na pre noi. . ~i acum. (tora) va s' jina §i a Ie cuicido fapte va s' Ie diseoaplra, Ma en' frica si strigamn tru njeaza noapte Santu, 'santu, san~ e~ti Dllmnizenle (pentru) tra oraciunile a Nascatoarilji di Dumnizen njilne§ti-na pre noi.
F'tlra di ,tire jndicatorlu

---Oraciunile di seara,
,,(pentm) Trt oraciunile .' ~ . . " (Imperate ) Amira ger sen . . . .
..:. ,,(Plea) Cama santa Treime ....
" .to.

te Dumniz ul

r

no tru, . . . "'~.ft··'''eule~lu di tuti, eta ( terllu)' §i imperate i m'ai in rednieits pfinft intr i
at 1 car

"Tatar

I amu fi t ·

pa-me

Doamne;. eli minduirle c;ele diserte, care me spurca §i de poftele eele rale, Ci, ata este amereriljea,.

puterea §i marirea, a Tatahri §i a Hiljlui §i a santului Duhu, acum §i totuna §i in etc etelor, Amin. Tuti. speranca mea .spre tine u punu, Muina lui Dumnizeu, api,ra-me sub aooperimintul' a teu. Speranea mea este Tatft.l, scaparea mea este Hiljlu, acoperimintul' ameu este Duhlu sftntu, Treime santl manre a cea.
A •

Sante angjele api.ratorlu ameu; .coapir&'-m~ eu a-

rpile a bunati,9ilji atale, jonefte dna mine tutA luc area gea rao a dia ollui, Ii roaga pre Dqmnizell tru) trl mine pecatoslu.

,i

~ lnln.

.

I rumuizcul'

auostru , nji1ne~ti--na

pre

UOI

ntl sculamu. dila uicasa zicemu :
A

(pranzu)

(Mulcumimu) Gjine-mestemu a ~ea Hristoase Dumnizeulu anostru, ca n§, ai saturata pre noi di bWlata~ile atale cele pamentesti: nu na lasa pre noi Iipsiei ~i di eereasca ta Amirerilje, rna dicumu in mijloclu a apo tollor atei ai nit, l\rI~ntuitorule, pace dandule a o , ji 0 i la noi i n Antn,ti pre noi.
A

I1J

rzimu la ~ina zicemu:
i a si se satnra, i i Itt M p din ulu ( 1 in t t lji

,

rle atale §i (intru) tru lucrurlc a, nlanjlor atale nft, ai bucurat, insemnatus'a preste Hoi lnnjina a facilji atale, Doamne : dat-ai veselia ill inima Inca, din rodlu a gra,nlui, a jinlui §i a nntulemnului a lor s' a immulcit. Cu paee impreuna me voiu eulea si voiu adormi. Oa tu Doamne, dcosebi (intru) tru sperance me ai a~ezat ..
.

Lunjinft Hna a santilji msriri a Tatalui ~erescu, a ~elui fara di moarte, a santului felicitului, Iisus Hristo , vinindu Ia apuslu soarelui vizundu lunjina c;ea di seara, 1ft damu pre Tai31u, pre Hiljlu ~i pre sftntuI Duhu Dnmnizeu. Vrednicu (demnu) esti in tutu timpulu §' hii 1.avdat di boci u io ,HiljIn a In Dumnizeu, ge1u 9i dai ji (p ntru) tr', i -t In ea te mareate.
A J'

dnicest _u
u

A ,

D

III

.

111

ilo
1

no
t,

seara ista tarA. di peti en entatu, Do mn , ~ Ilvd tu

,

,

Hi -I ·

ilui Dub

I

a urn ·i otun

• mm,

tapane, dnpfi. cuII

in pee·

ti
re

c vizuri oclii amei rnA in int fa Ili i a tutulor pon mnrlor i m
A A _

.,

I

d-t

G. 7. 8.

S' nu .ucizi (ommori) S' nu prea cnrvesti. S' Illl furi.
S' TIn mjtrtnrisesti asupra a 've'~inlui ateu mar-

9.

turie minciunoasu, 10. S' nn poftesti muljerea aproapelui ateu nici casa a lui, nici servitorlu (hUS1TI ikiarlu) a lui, ni~i tute cate suntu a aproapelui ateu,

Cete 9 feliciri a E vangjeljlui,
1. Feliciei ce1ji oarfan]! ell -Duhlu, c~ aeelor este amir riljea (Imperaeia) a cerlu~lor. 2. Feliciei acelji ce plangu, c~ a9C~ji va si se
~~i:('l3ca

(bueura),

.

lieici ac;elji blanzi, (imeri) .cft a.~lji va si .... steneas a (Domn aacA.) pamentulu (leola). e ~ · i a~ 1ji ee fl~mttl~zescu §i inseteaz di Ii AMranft.a+,a, lj i va si s satur ft.. • " gl1 lji njiluo i, A a Iji
A

lji

U'

1j

t

3D

-

9. Felicici va s' hi<;i cando va s' vtl illjura pre voi oaminlji, ~i' va s' va joneasca ~i s' va zica tutu grailu (cuventulu) rea in contra avoastra, minciunandu
(pentru) tra mine, Hucuraci-va (harisi<;i-va) §i va veseliei, CR plata avostrft multa este la c;ernri.

G~le seapte mystere a legilji nao.
1 Botezlu.

2 Unzerea

ell

santulu myru. 3 Mar6 Num-

turisirea, 4 Santa cuminicatura, 5 Prefeiljea, tao 7 San~irca untu-lemnului (Efhelju).

ele seapt
1.
2

d mandari a Bi eri~ilji.

,

-

uV-

.

S te porei ell umilitate

§i respectu cfttrl per-

ate in care nu las a Biscrica.

nele biseri«;e§ti. 7. S' lin fa9i numta in zilele acele einnte si Ie~

Uua oraciulle.
Dumnizeulu a.meu! c;'incljinn inima amea bine-cuenteazi-nji feciorimea §i fa-me s' crescu in ineelep ... · ,tr ptatu ell ~ t a (etatea). Da sfinitate a tafr c;lor i a tutulor osspielor • ~i pre mine di tutu pericullu in p

n

1

zu

P rtilji a 'Ireia,

LITT.ERE MARl DI SCRIARE CU MANA.

~ <i# ~ @ g ._q% CY 76' J /:/7!?~._f&96 ~/ yrt!/tR/.?rrf

)

-

f ItE CU MANA.
-I tu di

ljeiuare

unu

0

spe.

~7~
~ ~ 4d~~"

a__ eJ:?e/@_n~

'h;:/. ~.

ytradd

~

.J.

., ()

-

1\1. C., suntu multe zile ClUTIU nu te vizui, si ct-ndo nj' arlucu aminte trl tine, nji se turhura ~i inirna ~i mintea. 'I'r' aista dicara pitrecu aistu biletu, ca , furi ea Ole vrei di tuta inirna, si jinji nlane di dimaneaca si gustamu la noi, §i apoia va s' njearzimu tra s' faeimu vizitc pre Ia oaspeelji anostri. R manu ateu eelu ca rna scumpu '§i dnrutu oaspe,

Frat,

P. I.

il h

II II

p

I il t

tu di curundu.