Waarom standaard oplossingen ongeschikt zijn als managementinformatiesysteem

Als een organisatie zich realiseert dat zij wordt belemmerd door onvoldoende of inadequate managementinformatie moet er worden gezocht naar alternatieven. Er wordt een managementinformatiesysteem ingericht. Dat gebeurt vaak tegen hoge kosten en zonder het gewenste resultaat. Er wordt wel een systeem gerealiseerd maar de informatie die hieruit wordt verkregen is niet tijdig, onbetrouwbaar, onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig.

• U heeft een managementinformatiesysteem maar nog steeds geen informatie? • Is Excel de oplossing? • Aan de ontwikkeling komt maar geen eind

Bij het besluit om een managementinformatiesysteem te gaan inrichten is de intentie vaak goed maar de implementatie wordt onderschat. Er wordt vaak gekozen voor een eenzijdige oplossingsrichting, zoals: • Het informatie proces moet efficiënter! • Maar we hebben Excel toch? • O, dan hebben we software nodig! • Dat kunnen we niet zelf, we huren wel iemand in. • We bouwen een datawarehouse! In dit whitepaper leest u alles over waarom deze oplossingen niet werken.

De organisatie als informatiesysteem, kansloos!
Als de organistie niet bereid is te investeren in het structureel opzetten van een managementinformatiesysteem, besluit men vaak om de organisatie zelf als managementinformatiesysteem te laten functioneren. Hiertoe wordt een project gestart dat de informatie processen efficiënter moet laten verlopen. Er worden verschillende overlegorganen opgericht en processen ontworpen om informatie uit te wisselen. Een belangrijk manko van deze aanpak is dat een dergelijk project na verloop van tijd verwatert, agenda’s zijn al vol genoeg en deze secundaire processen komen in het slop. De opkomst bij deze overleggen loopt terug en mensen gaan zelf weer op zoek naar informatie via hun eigen kanalen. Al met al een omslachtige en dus kostbare aangelegenheid. De oplossing is verre van effectief omdat men niet beschikt over feitelijke cijfers, en ieder zijn/haar eigen waarheid creëert. Waardoor we weer terug zijn bij veel discussie over de interpretatie van data, iets waar we juist een einde aan wilde maken door de introductie van de overlegorganen.

F R O M

D A T A

T O

I N F O R M A T I O N

T O

K N O W L E D G E

T O

W I S D O M

is het bouwen van overzichten en tabellen in Excel.” is een systeem regelmatig ongebruikt achterblijft en in verval raakt. Het inhuren van • De informatie van het bedrijf komt uit de bronsystemen van ver. Er is immers niemand Wie gaat ons helpen bij het bouwen van die alle inspanningen optelt van de Excel knutselaars samen. De automatiseerders kennen • Bestaande spreadsheets gaan makkelijk over de e-mail en kunnen de problematiek en behoefte van de business onvoldoende. Het is immers software. Waardoor een spreadsheet. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen ware alleen meestal niet het gewenste resultaat. Daarnaast zijn methodiek alleen ook niet afdoende.en plakwerk bij elkaar worden verzameld. kreet die je regelmatig hoort! Met het gevaar dat bij het wegvallen zeker wanneer het een secundair systeem -zoals een van de betrokken persoon de informatie opeens niet meer beschikinformatiesysteem.techni-sche experts heeft tot gevolg dat alleen het softwarematige schillende bedrijfsprocessen (CRM. ons informatiesysteem? Welke Software zullen we aanschaffen? Als een goed managementinformatiesysteem van belang wordt geacht Zoals bij veel problemen wordt vaak gedacht dat het kopen van nog en men zelf niet in staat denkt te zijn dit van de grond te krijgen worden meer software de oplossing is. Iedereen maakt zijn of haar eigen sluit de aangeschafte software niet aan op de behoefte van versie van de werkelijkheid. zult u zeggen. ERP. Helaas levert de aanschaf van soft. SCM). De flexibiliteit van • Een belangrijke oorzaak van problemen is dat de afdeling een spreadsheet is tevens haar valkuil! automatisering vaak een (te) dominante rol heeft bij de selectie van software.Maar we hebben Excel toch? geautomatiseerd. Maar zoals eerder • Het gebruik van spreadsheets vergroot de kans op fouten omdat is aangehaald vergeet men vaak dat software slechts een middel is veel data met knip. is advies over de besturingsZonder meer een ICT onderhoudsnachtmerrie. De organisatie moet ook leren er mee om te gaan. dergelijk systeem met zich meebrengt. Geen enkel soft. data anders geacteerd in de organisatie. “Hij is zo handig met dat onderschat of compleet over het hoofd gezien. maar een middel. waardoor belangrijke informatie handmatig moet worden ingebracht in het managementinformatiesysteem met Een veel voorkomende oplossing voor het gebrek aan stuurinformatie alle risico’s op fouten. software is geen doel. Er is dan namelijk nog steeds geen vaak niet alle bedrijfsonderdelen van het bedrijfsproces continuïteit van de informatievoorziening geborgd. De reden hiervoor is technische experts en organisatieadviseurs.externe adviseurs ingehuurd. • De tijd die het de organisatie kost om op verschillende plaatsen Excel te gebruiken wordt vaak onderschat. dat software geen doel is maar een middel. Naast het ondersteunen ware pakket is in staat om zo uit de doos met al deze onderdelen van de organisatie bij de veranderingen die de implementatie van een te communiceren. een bekende valkuil is het “technische feestje”. investeringen teniet gedaan zijn. • Doordat kennis niveaus over het gebruik van spreadsheets ver. Beide rollen zijn nodig voor het realiseren van een breed gedragen informatiesysteem.• Met kopen van software alleen ben je er nog niet.betreft. Dit levert veel en complexe interfaces op.deel van de oplossing wordt gerealiseerd. F R O M D A T A T O I N F O R M A T I O N T O K N O W L E D G E T O W I S D O M . Dit onderdeel wordt nogal eens schillen ontstaan informatie-eilandjes. laat hem dat maar even aan elkaar knopen. Hierdoor door iedereen bewerkt worden. om een (business-) doel te realiseren. Met als resultaat dat hoge initiële baar is. Hierdoor wordt op basis van dezelfde de business.

• Een datawarehouse voorziet niet in informatie. Dit resulteert in een zeer pecten in ogenschouw: star systeem. De informatievoorziening vindt plaats via de onsluiting van het datawarehouse middels een zogenaamde datamart. Helaas lost het bouwen van een datisering zich vaak als eigenaar opstellen en daarom haar stringente tawarehouse niet al uw problemen voor u op. DIKW kenmerkt zich door de grote ervaring en deskundigheid van haar consultants. F. Einsteinbaan 12.nl. 3439 NJ Nieuwegein T. Vanuit een technisch perspectief zal de afdeling automadatawarehouse te laten bouwen. DIKW Consulting B. www. is een expertise organisatie op het gebied van Business Intelligence. Deze is ingericht om te voldoen aan een specifieke informatie behoefte. Datawarehouse voorziet niet in informatie. Als dit van Het management van zowel business-. Dit kan alleen als het ontworpen is voor verandering: “Designed for change”. Het structureert de data die verzameld wordt. Het structureert alleen de data die verzameld wordt.nl F R O M D A T A T O I N F O R M A T I O N T O K N O W L E D G E T O W I S D O M . In het whitepaper: “Hoe kom ik aan betrouwbare managementinformatie” leest u daar mee over. Het mag duidelijk zijn dat een succesvolle implementatie van een managementinformatiesysteem berust op een mix van de hierboven genoemde mogelijkheden.V. kan dat later voor grote problemen denken de eerder genoemde kritieken te kunnen wegnemen door een zorgen. Op alle nodige gebieden kunnen onze experts voor uw organisatie een blijvend beter resultaat bereiken in besturing en analyse. +31(0)30 600 58 59 info@dikw. als automatiseringsafdeling te voren niet goed is afgestemd. Een managementinformatiesysteem moet flexibel kunnen meegroeien met de organisatie. DIKW. Wat juist bij een managementinformatiesysteem te aller tijde voorkomen dient te worden. Door veranderingen in de organisatie. haar klanten en haar markt verandert de informatiebehoefte voor de organistie vrijwel constant.We bouwen een Datawarehouse! • Ten aanzien van de inhoud het volgende: het eigenaarschap van de verzamelde gegevens ligt toch echt bij de business.dikw. opgericht in 2007. Neem de volgende as(itil)beheerprocessen willen toepassen. +31(0)30 600 58 55. Het managementinformatiesysteem moet hierop snel kunnen inspelen.