Isten segítségével! Budapest, Gyűjtõfogház 1938.

július 8-án

"Vagyunk és Maradunk! Hazáját pusztítja, nemzete sírját ássa az, aki azokat a férfiakat üldözi, akik Hazájukért és Nemzetükért vannak. Az üldözõk keselyűk, melyek vélt dögre szállnak! Magyar népem haragja és bosszúja legyen rajtuk és véreiken."

1938

IX. 22 Diktátorok akkor buknak meg, amikor tárgyalni kezdenek.

IX. 23 Minden rendszer ideális eszközökkel harcol, hogy hatalomra jusson és aljas eszközökkel, hogy hatalmon maradjon elhivatott idején túl. Nincs olyan nemzedék, melyre utódai ne mondanák, hogy rövidlátó szamár volt. Ez így is van rendjén. A haladás alfája mindig a szamár elõd. És az okos utód, melybõl azonban fejlõdési tragikum - szamár lesz - az okos utód szemében. Két nagy nemzet diplomáciai és politikai baklövése miatt - Csonkamagyarország miatt a bukás szélére kerül. De ugyancsak a kis Magyarország, mely majdnem okozója lett a bukásának, meg is fogja õket menteni. IX. 27 Rendõrség nyomozati anyagai mind hamisak, hazugok, hasznavehetelenek. Bírósági tárgyalásoknál egyáltalán szóba se kerültek, a bírósag a kiadott röpanyag alapján ítélt, anélkül, hogy ismerte volna a mozgalmat. Ami ismerete származott, mind hamis nyomozati adatokból derült ki. Szabadlábra helyezés a vizsgálóbíró és tábla által 1937. április végén, amikor ez az ügy még friss volt mindenki tisztán látott. Most politikailag el van torzítva ahogyan azt a politikai helyzet éppen megkívánja. Erõszak útján természetellenes dolgot nem lehet beültetni, de a természetes fejlõdés útjába se lehet természetellenes dolgot átvinni az életbe. Azért bukik meg a szocializmus kommunista erõszak rendszere és a szocdem természetes fejlõdésbe állított rendszere is. Ezzel tisztában voltunk. Népmozgalom egyszerűen feleslegessé teszi az erõszakot, mert az erõszak általános kép lesz: a népé, tehát népmozgalom. [Történelmi miliméterpapirost küldjék el.] Vannak olyanok, akik a NAP-nak soha tagjai nem voltak, akik M.N.Sz.P.-nak tagjai soha nem voltak, akik csak a Hubay vezetése alatt álló párt tagjai, tehát hamis, lemásolt, talált névjegyzékekbõl találomra összeállítja. [ Ugyanaz a tanács, mely engem 1937 áprilisában elõzetes letartóztatásból kienged 3 évi fegyházzal sújt és még óvadék ellen sem akart szabadlábra helyezni. Kihágások, többi ügyet. [Hutter-Szarvas szappan, zsebkendõk a letétbõl.] X. 11. Gondoskodás Kovács Klánról, állásba. X. 12. Amnesztiára alapelvek: amnesztia és perújrafelvétel kérdésében csak én tárgyalhatok személyesen, más senki engem nem kötelez. Rács mögül nem tárgyalok, nehogy a másik félben zsarolót lássak. Amnesztiát én semmilyen formában nem kérek. Amnesztia esetén én vagyok az utolsó, aki elhagyja a fegyházat. Többiek kérhetnek amnesztiát, de csak saját nevükben. Az amnesztia-kérésüket én fogom annak idején elbírálni, és az elbírálásban én fogok dönteni, hogy a kérés alapján megmaradhat-e a Hungarista mozgalom tagjának, vagy kizárassék-e.

X. 16 Rothen-perrel kapcsolatban peranyagok Imrédy-kormány politikája 1939 õszéig!! Fontos! Sanyi is kapja meg! Felhasználás minden körülmények között. Bélának meghatalmazás életbiztosítási kötvényem átvételére. Biztosítás száma 65 185 sz, értéke 5705 a.P., megkötve 1927. X. l 7. Honvéd Jóléti alapnál. Rudi Karcsi útleírásokat már küldhet az igazgatóság címére. /.../ X. 21 Levélben értesítsen, ügyvédi levél meg van engedve. Hubay kérjen kimondottan politikai beszélgetésre engedélyt! Követelem. Még ebben a hónapban, ha lehet jövõ hétre!! X. 22. Keztyü, sál, lélekmelegítõ. Feladó: Szálasi Ferenc 9323 Szeged, Mars tér 13. Nagyságos dr. Kiss Géza úrnak, Védõügyvéd Budapest V. Ipoly utca 28. Kedves jó Gézám!

Miután elmentél tõlem tegnapi – október 21-i - látogatásod után sokat gondolkodtam a perújrafelvétel technikai lebonyolításán. Tudom, hogy rengeteg dolgod van, hogy idõrablásszámba menne, ha ezen a héten mégegyszer lejönnél hozzám, hogy együttesen végezzük el az utolsó simításokat a peranyagon. Ezért úgy döntöttem és sietek errõl értesíteni, hogy teljesen Terád bízom az anyag összeállítását, elõzetes átnézését nem kívánom, ellenben az anyag egy másolati példányát add le szüleimnél, egy másolati példányt pedig hozzál magaddal november 1. után, miután beadtad a perújrafelvételre szóló anyagot a bíróságnál. Tehát nem kell november 1. elõtt lejönnöd a peranyaggal, hanem összeállítása után közvetlenül beadod útjára. Szükségét érzem azonban annak, hogy erre vonatkozóan a már megbeszélt és Általad elõjegyzett fõ alapokat az én részemrõl írásba foglaljam, Veled a perújrafelvételnél lehetõleg szó szerinti felhasználás céljából közöljem: 1. A Keresztes-Fischernek szóló, számára 1936. október elején összeállított "Emlékeztetõ és

egy egér ellen küzdeni! XI. . Mert a hungarizmus ellen megy ez a per. személyem csupán a kõ. V. elõszednek egy bolondot és vele játszatják meg az egészet. De megvárták. Ez a per pedig teljesen tisztázta szerepemet és a párt programját. beleegyezésével. hogy ezt az egész aljasságot a zsidóság fõzte ki a kormány tudta es beleegyezésével. hogy a jegyzõkönyvben rögzíteni kell a hatalom átvételének módját. amíg lecsuknak és biztosan "ülök”. azután szabadságomat. mert a bolond is kinevethetõ és az is aki olyan szellemszegény.és most õ gyűlöl. Jahvét! Mindennapi kenyerünk. hogy nagy peremben fellépjen ellenem. [TÁRGYTALAN LEVÉL ELMENT 1938. Tévedtek. mikor arról volt szó. Úgy vélik.. Mikor küldenek orgyilkost rám. Hatalom átvétel ahogyan az a Kersztes-Fischer féle kibontakozási tervben benne foglaltatik: Kormányzó Úr tudtával. melyet ugyancsak keresztre akarnak feszíteni. Hitlerrel. kurvafiak!!!! XI. 4. Úr Õméltósága csak mint tanú meg arra vonatkozóan. Sombor-Schweinitzer szerepe 1937..annyi mint óriásokkal egér ellen . A mi elképzelésünk mindig az volt. Három nagyhatalom segítségét csak részleges revízióra felhasználni . Francoval. 3. Miután a "zsidó-trükk" már elavult. ahogyan az újságok ordították annak idején. fiát. 5. Krisztus Urunk meggyilkolása óta nem gyűlöltek a zsidók úgy és olyan vészesen. ha a pert nem vennék fel! Ha pedig felveszik minden aljasság ki fog tűnni. 7. Elõször elvették becsületemet. [Búzanaptár /./] X. Mussolini "fehér kommunista" és a buta tömeg beveszi. 23-ÁN. hogy kénytelen már bolondtól lopni. hogy Mussolini Marxtól lopott. 28. Április 15-én hajnalban történt kihallgatásom alkalmával. Most két évezred után megszerezte az annyira vágyott hatalmat a világ leglenézettebb népe a teremtésben! . Meg vagyok gyõzõdve. hogy életemet elvegye? És mindenhol az átkozott "egy-kéz" a zsidóság aljas gazembersége. most pedig eszemet és lelkemet akarják elvenni a Machay-féle perrel. X. ha Szálasi nincs már. hogy a Kormányzó Úrra történjen a hivatkozás. melyben nem engedte meg. Elõfeltétele megvolt: lásd 1867 óta az államfõ. Erkölcsi és szellemi kurvák!! Machaynak ezerszer alkalma lett volna. melyet elõször az útról el kell távolítani. nem lesz hungarizmus sem. Rátz Jenõ HM. Hitlernek zsidó "éces géberje” volt. 25. mint most a nemzetiszocializmust. Ugyanezt csinálták Mussolinivel. gyermekét se tudja! Még istenét se. melyeknek menetérõl én õt folytatólagosan és hézagmentesen tájékoztattam. Õ tehát zsidótól lopott. TÁRGYTALAN MÁSOLAT SZÜLEIMNEK FOG MENNI!] X. illetve feszíttetni! Két évezreden át õt gyűlölték.kisérõ levél" szóról szóra másolatban be kell kerüljön a peranyagba. Darányi. 3. Csodálnám. 2. mert szeretni még fajtáját. hogy a Kormányzó Úr tudtával és az õ beleegyezésével jusson a nemzetiszocialista hungarista rendszer uralomra. hogy KeresztesFischerrel tárgyalásaim voltak. és akkor intézték ezt az aljas orvtámadást az egész hungarista mozgalom ellen.

/ Elmúlt történelmi helyzeteket nem lehet visszaállítani. Számunkra az út Berlin és Róma. hogy a katolikus egyház egyes tagjai a nemzetiszocializmussal szemben teljesen a rabbinikus szokásokat. Nem akart feloldozni. amikor én személyesen intézhetem el ezt az egesz vakmerõ támadást! Alkalomadtán megírom az egészet P. szilárd. Gondolatmenete ez volt: a jogerõs ítélet magával kell hozza. de az igazgató úrral. Hová fog ez vezetni. "Persze csak úgy akademice!??!!" Borzalmas ez a lelki butaság. melyeknek fõ képviselõi a farizeus zsidók és fõ jellemvonásuk: az általánosítás. hogy kivel beszél. Ez csak 1939-ben fog kitűnni. szellemi es anyagi letiprások. hogy gyóntatószéken és gyónáson kívül. dr. Erre feloldott. ha ez már a papság testületében lángra kapott? Az egyik lelki-atya azt mondja nekem tudta. Ha nem hagyok fel velük. fegyencruhám vezette talán félre? hogy a kommunizmust el lehetne fogadni . Én nem vitatkozom gyóntatószékben ülõ Isten szolgájával. Feleletem az volt. Romába csak Belgrádon át. mely ilyeneket még csak el is tud gondolni! XI. erre való felbujtások. hogy hungarista vagyok. mert az erkölcsi. hogy hajlandó volnék-e P. ha Varsó-Berlin közötti viszony rendíthetetlen. Ég és föld a két felfogás. szellemi és anyagi adottságok mások!!!!! Egyik gyónásom alkalmával olyasvalamivel lepett meg a gyóntató lelkiatya. ami alól csak most ocsúdtam fel. hogy ilyesmi elõfordulhat. ez az erkölcsi tudatlanság. gyilkosságok. 10. Õ úgy búcsúztatott: a nemzetért szenvedsz. J. XI. V. mert még mindig nemzetiszocialista.a szerk. Tanácsot fogok tõle kérni. hogy az ítélettel elkövetett büntettel az elítélt felhagyjon. Varsón át pedig csak akkor. szemtelen állítás es tagadás. . hogy a legnagyobb szeretettel fogadok bárkit. 8. rabbinikus tanítási módszereket sajátították el. szilárd. Amit még mondott és amit én feleltem neki majd akkor kerül a napvilágra. szenvedésedet ajánld fel Isten elõtt a nemzet sorsának jobbra fordulásáért. igazgatónak a Manrézában. Révay S. nem oldoz fel. Tehát nekem is fel kell hagynom ezzel az eszmével a hitlerizmussal és a nyilas tanokkal. pimasz. amit ez a gyóntató megengedett magának! Hihetetlen. másíthatatlan. ettõl függetlenül megvitathassam arra illetékessel ezt a kérdést. vakmerõ. Tehát úgy feleltem. és arra kértem. Berlinbe azonban csak Varsón át juthatunk. ez a szellemi ostobaság. Kiss Géza. Hallatlan vakmerõség. az egybõl a többre való következtetés.Tapasztalom. Beleegyezett és megkérdezte. erkölcsi.-vel errõl a kérdésrõl értekezni. hogy most nem dönthetek. mely jogerõs. Belgrádon át pedig csak akkor."persze csak úgy akademice" szólva . Machiavelli utolsó szereplése a liberális történetben: a Duna-medence machiavellisztikus rendezése. ha Belgrád-Róma közötti viszony rendíthetetlen. Vilmos császár út 46. beszéljék át a dolgot. oldal ábráját . nyilas vagyok büntetésem dacára. másíthatatlan. adjon módot arra. Duna-medence machiavellisztikus rendezõdése: (lásd ábra) /lásd 60. nemzetiszocialista. mielõtt döntenék.ha nem volna vallástalan és nem üldözné a vallást Isten-tagadást nem ismerné.J. Csákossy S.

nemzetiszocializmus óriási krízisen megy át. utána 1948-tól újból nagy nemzetiszocialista mozgalmak és általános európai nemzetiszocialista népmozgalmak kormány.Jelmagyarázat . De eddig mindig jól láttam a dolgokat. tehát tárgyalnak. Kíváncsi vagyok. hogy csatlakozni fog-e. Jugoszlávia kérdéses. kialakuló keleti blokk. hogy 1. de végérvényesen. békekötések a liberális világszemlélet alapján. 1939. hogy le akarnak és le fognak számolni Hitlerrel és Mussolinival a zsidók és az angolok francia. Hogy Hitler és Mussolini erre a legrosszabb eshetõségre építették-e fel egész államvezetésüket. Hitler és Mussolini viszont képtelen úgy támadni. 1939 vége 1940. Utána nagy európai konferencia. Ha Hitler és Mussolini tévednek: háborús veszély 1939-tõl. hogy amnesztiában való részesítésem esetén vagy rövidesen visszakerülnék vagy pedig . Angliában. Tehát: 1938. akár világosan láttam és éreztem. oroszok és megalakult Keleti blokk szövetségi rendszer segítségével. háború 1940-tõl. ahogyan szeretnének. átmenetileg letiporják. franciák. . hogy sikerül-e "nekik" elaltatniuk Hitlert és Mussolinit és sikerül-e a nagy "Kampf und Zeitgenzun 1940-ig!! 1938-39. Mert nem lehet vitás.Csonka országunk várható határai a tárgyalások után = A tárgyalások után várható. Módfelett kíváncsi vagyok. Bethlen vagy valamelyik fulajtárjuk miniszterelnök? Úgy érzem. hogy mikor lesz Eckhardt. Helyzetmegítélésem helyes-e? 2. Zsidók írmagostul való kiirtása. Képtelenségük két okozója: Lengyelország és csonka-hazánk magatartása!! A gazdasági háború már megindult 1937-ben! Ezt követni fogja a fegyveres háború. Kérdés csak az. hanem 1939-tõl szovjetben.és rendszerbuktatásokkal. Leszámolás a hitleri No-gal és fasiszta Oo-gal az angolok. Ha Hitler és Mussolini ellenszert találnak: nem lesz háború. rendezõdés szövetségközi blokkokba. nagy elõkészítõ lépések. A blokk beállítása politikailag az angoloktól fog függeni.erõszakosan múlnék ki ebbõl a világból. tehát az idönyerésért való harc jegyében folyik az angolok és franciák részérõl. mely szövetségközi rendszerbe tud lépni.és rendszerbuktatásokkal. akár sötéten. Franciaországban nemzetiszocialista mozgalmak kormány. Meglehet túl sötéten látok. orosz és ha kell az egész világ segítségével.

hogy hõsi halottakról beszélni sokkal hálásabb szerep. talán utoljára nyílt. becstelenség. Nem tudom elhinni. a nemzet nagy sorsfordulójának harcaiban a sirató asszonyok és a temetkezési vállalat ponipes funebres szerepét játszák. Honvédelmi: Bartha. Szeged-Csillag leadó jelenti: Új kormány alakult. Ugyanaz a nemzet testében. 19. Addig okvetlenül eldõl. Tárcanélküli: Jaross. a leghálátlanabb szerep. ezeken keresztül pedig a szabadkõművesség és a zsidók. Addig eldõl Angliában is a kérdés: hogy . Miniszterelnök: Imrédy (csak a káposzta jó kétszer melegítve). igen: Igazságügy: Tasnády-Nagy! A jobboldali politikusok mind eltűntek. Teleki Pál. Vallás és közoktatás: gr. Mikecz elmentek (?) Következtetés: 1. meg-emlékbeszédezvén a dicsõ elhulltakat. felelõtlenség. hogy sok megpróbáltatáson átment népünk és országunk 1938ban még nagyon súlyos krízisen fog átmenni 1939 tavaszáig. Hóman. Igaz viszont. Talán ezért a sok "sirató" és "beszélõ".zsidók .hõsi halottak példáját. papok istene nem népeké. poloska. napirend!] XI. 1939-ben háború Németország ellen Anglia részérõl provokálva. Belügy: Keresztes-Fischer Ferenc. megkoszorúzván. rüh az egyénen vagy a környezetében. Külügy: Cania /Kánya Kálmán/. Bornemisza. mint a sváb. Még ebben az évben választás. A zsidót azért teremtette a jó Isten.[1780 francia 1917 európai forradalmak és kihatásaik párhuzam! Ájulási idõszak! Régi szép idõk=régi rendszer reakciója megtorlással!!! Órarend. így: Rátz. addig bizony mindenki kövesse a . akik annyira mellbe verõén nagy nemzetfiak és hazafiak. ahogyan ennek az országnak és népünknek sorsát intézik. Mert ha így van: Bethlen-Eckhardt csoport uralja a helyzetet. Egészen elképesztõ az a vakmerõség. bolha. Legalább is azok.] XI. Az a határozott érzésem. mert épek és egészségesek. Amíg a harc dúl. akik bár harcolhatnának. Errõl elmondhatjuk: egy vakmerõ kisebbség . 14. egységében és egyetemességében temeti el nagy halottait. Ipár-kereskedelem: KunderTóni. hogy a társadalom magasabb szerkezete: a nemzet tudja. mint hõsi halottnak lenni. XI. Nem szeretem és nem becsülöm azokat. hogy ez igaz legyen. Polgárháború csendesebb formája lehetséges itt minálunk. 3. hogy itt Hazánkban a zsidó-e az úr vagy a magyar. tetű. [Jehovafaragás. 15. Ez utóbbi különösen minálunk. Ezt a szemtelenséget Németország és Olaszország (?) nem nézheti és nem is fogja tétlenül nézni. 2. mikor piszkos. mikor van nagytakarításra szüksége. erõszakos diktatúrája a nemzetünkön. amikor a teljes nemzet teljes egészében. Földmüvelésügy: gróf Teleki Mihály. A hõsi halottak eltakarítása ráér a harc után. Pénzügy: Reményi-Schneller.halálos.

visszajöjjön-e Eden. Ha magyar fegyver el fog dördülni németek vagy olaszok ellen: magyar nép örökre elbukott és Magyarország sohasem lesz és törölni fogják a történelembõl még azt is. eredmény: kudarc. 20. oldal ábrája . ahova kijelöltem.a szerk. Ha fordulat állana be és a nemzetiszocializmus nem megy át az 1939/50-es krízisen: ez csak a hungarizmus gyõzelemre és hatalomra jutásának lesz köszönhetõ a Dunamedencében! Konkrét politikai elõkészítõ felépítést: lásd vázlattal. HitlerMussolini elhárítására. Ha visszajön: biztos a háború. Ne veszekedjünk olyasvalamin. Mindhárom csíny mögött: a világzsidóság drukkoló hada. vajon melyik felekezet templománál kezdené a korbácsolást?! XI. Ha Krisztus Urunk újra a földünkre jönne. hogy a csonka-hazánk teljesen nemzetiszocialista. Elsõ csíny Schuschnigg-féle kísérlet. Milyen nagy a teljes párhuzam a liberalizmus és nemzetiszocializmus történeti harcában! Teljes törvényszerűség állapítható meg a rendszer átültetésekben! A harmadik liberális csínytevés Anglia részérõl a Duna-medencében a nemzeti öntudatra ébredések halálos elfojtása. mint-külügyminiszter vagy nem. hogy volt! Így látom a fejlõdéseket az emberiség szempontjából. hogy az Egy-Istenbõl közös erõfeszítéssel megint Jehovát faragnak és fogják imádtatni a néppel. Féleredmény. Második: Romániában népszavazás . /60.de nyílt! . Harmadik csíny: Imrédy-kísérlet: elhárító módszer. mint Grey-é volt a világháború elõtt és kirobbantásában. Istenem mily zsivaj és zsibongás lesz. de legfeljebb csak az évszámokban! A hungarizmus helye itt van. amikor kitör a németek ellen a háború! Jerikó falai alatt semmi sem volt ehhez képest. hogy tévedek feltevésemben. ami még egyik birtokában sincs! Úgy érzem./ . Ugyanaz a szerepe. Lehet.a király vezérlete alatt Codreanu politikai kivégzések. .

Isten megveri. Isten az igaz ügyet szolgálja. Mikor fogják felfedezni. A hazáért mindenki köteles vérét áldozni. utánzására: adaptált. /. Ekkor azután mindenki arra fog ébredni. szoc. bohóc] XII. ha az egyház minden tagja-papja naponta elátkoz Isten elõtt.A zsidóság mind olyan emberekkel végezteti ki a hungarizmust.Jehovát csinál. XII. 13. hogy mit kellett volna csinálni 1919 vagy éppenséggel 1933 óta?! [Bírói függetlenség. Még csak kifogást . 11. Rossz politikáért senki sem! Vér és élet a Hazáért van és nem a Zöld Asztalért. Az igaz ügyet. Ha a letűnõ rendszer már nem tudja megakadályozni a fejlõdést jelentõ új rendszer uralomra jutását. Tehát: vagy Imrédy kapja Isten áldását. hogy mit kellett volna 1867-óta csinálni ebben az országban. Isten megáld. de csak a keleti és keletrõl származott népeknél! Ezt jól alá kell húzni! A Nyugat nagy népeinél ez a közmondás nem áll meg. 21. na de most másként lesz! Undorító! Saját országában van a prófétának legkisebb becsülete. akik megboldogult Gömbösnek voltak fõemberei. legalább is e harc idejére. Ha Imrédy rossz harcot vív. Még Isten igéje sem szükségeltetik. még hozzá rossz politikusok igéjébõl. Hasonlatok nemz. hogy mielõbb élvezzék a túlvilág gyönyörét. Számtalan példa van mindkettõre. Most kezdik a kormány oldalán felfedezni. XII. Gömbös ember-nem-ismeretét használják ki. amelyen rosszul kotyvasztanak. de sok tiszteség kell egy nemzet.. még akkor is. És itt ebben a harcban nem segít az egyház se. Hiszen senki sem tagadhatja Gömbös jobboldaliságát. még akkor is. jó és igaz is egyaránt./ XI. hazájában hisz. mint végsõ eszköz: a gyilokhoz fordul és az új eszme apostolait halomra gyilkoltatja: ezzel szentté teszi az új . Krisztus utánzó. és hitet vall nemzete. vére mellett. És akkor megint mindenki verni fogja a mellét: ha ezt tudtam volna. És ha én jó harcot vívok. amely szép.sem lehet emelni ellenük . Ott megbecsülik azt aki hazájáért mer. vagy én. ha az egyház minden tagja-papja naponta áldoz Istennek. aki a híveket gyilkolja. vagy Imrédy kapja Isten verését vagy én. egy ország vezetésére. életét adni. tehát elsõ munkatársai is azok kell legyenek. 5. A földkerekség legcsodálatosabb népe a magyar-nép: megél a politikusok. mint az az apostol. hogy a legszorosabban odakötõdik a zsidó járomhoz. Aki a béke kedvéért háborút indít ugyanolyan. egy állam. Az egyháznak még az sem fog segíteni ha Egy-Istenbõl .zsidó szemüveggel nézve a dolgot. Kevés bölcseség.. Megkezdõdött tehát itt is a Duna-medencében a népek nagy elkábítása legalább is 1939 õszéig.

. helyesebben uralmát megtartsa. amilyet megérdemel! XII. Míg az elsõ aljas eszközökkel csinálja a diktatúrát. bukó rendszer és uralmat kezdõ rendszer mindig a diktatúrához nyúl: az egyik hogy hatalmát.a liberalizmus felelõtlenségen nyugvó parancsuralma. a másik fennkölt eszmei elgondolkodásokkal és a nép legteljesebb beleegyezésével és akaratával csinálja. Akkor rövidesen itt az igaz magyar feltámadás. A mi igaz. Bertrand: Spanyolország története Manrois: Anglia története (2-kötet) Savelli: Itália története Melléklet. egyedül a hungarizmus az igaz. mert ezeket el fogja söpörni a magyar nép haragja. Antal a két éve ígért 20 P-õt. se Rassay. Minden népnek és államnak olyan kormánya. melyek miatt Szt. Kedvesek: nem használ itt már se Hettényi./] Ha igaz. mint Herodes a kisdedeket. a jó. Kiss Géza könyvbarátoknál megrendelni. /. a szép. vezetése és vezetõje van. . hogy hatalmából uralomba ültesse át akaratát.. Még akkor is ha a liberalizmus e diktatórikus nagyságai a legaljasabb eszközöktõl sem riadnak vissza és mindenkit kiirtanak. hogy Hettényi lett fõkapitány. akkor Bethlen-Eckhardt-Rassay nincsenek messze. [ A könyvbarátok megjelent könyveit elkérni. Antal 20-P-vel fog gazdagodni. 1938 könyvbarátok kiadványait 5 kötet elküldeni. Dávid Pilgrim: A nagy Napoleon Seignobos: A francia nemzet õszinte története Adams: Amerika eposza Platonov: Oroszország története Goetz: A német nép története Erdélyi László: Magyar történelem I-II. Machay [Atheneum kiadás történelmi sorozat dr. melynek fõ képviselõi és hatalmasságai az elõbb felsoroltak. Érdekes. fennkölt parancsuralmunkat: a hungarizmus felelõsségen nyugvó tekintélyrendszerét megelõzi . a népen való zsarnokoskodással. a másik. Codreanu és társai és a többi nemzetek többi fiai is mindenkorra halhatatlanok maradnak nemzetük számára.eszme harcát és halhatatlanná azokat akiket legyilkoltatott. XII. És akkor megkapja Szt. se Eckhardt. 14.törvényszerűen! . se Bethlen. 15. az akart és a követelt és az eljövendõ.

mindmegannyi jele a férfi hirtelen ellágyulásának. Elsõ karácsonyünnep a Csillag-ban. A nemzetek kezdenek rájönni. Sok prüszkölés és krákogás volt. 17. 24. Nagyon szép volt.Mártus: Kassai lapokat megkaptam!. Legkevesebbet magamról tudok írni és beszélni. a társadalomban pedig a hatalmaskodó egyén zsarnokságának elve. hogy nem a nemzet forog az egyén körül. Nekem nagyon újszerű volt. XII. mint a legnagyobb titkot és valóságot. Így született meg a tudományban az Egyakarat elve. 16. legtöbbet nemzetemrõl. (kifejteni!) XII. Tudomány és társadalmi élet ellenkezõleg fejlõdtek: a tudomány a mindenben való egységet lebbentette fel. Franciaország. Helyettük azok az államok akik a nemzetiszocialista fejlõdési korszakot harcolják ki. Liberális korszak letűnésével Anglia és Franciaország is letűnik. a társadalom és kutatói az egyén kidomborításával és felmagasztalásával atomokra bomlasztották a természetes egységeket. Liberális korszak világuralma: Anglia.zsidó volt! Zsidó katolikus. Istenrõl és Krisztusról! Ami vallásunkban rossz. A Nap és Föld közötti nagy tudós párbaj hasonmása.nekem. meghatottságának. Megható volt . az a gyarló embertõl való. helyesebben: . hanem az egyén a nemzet körül. Ünnepi szónok .] XII.

15 éves. ha hektoliternyi keresztvizet locsolnak rája: mindenki õt siratja. éljen is . saját. Megváltoztatni csak Isten képes. a család. Tud-e az ember egyáltalában törvényt alkotni? Igen?! Akkor Isten kell legyen. hogy egy már meglevõ törvénynek . a föld. De hát: õ csak tovább sajnáltatta önmagát. Ha emberi alkotás ellen lázadok. jó és igaz .az éles megismerése és jogszabályba foglalása. mert nem törvény. Ahogyan az emberek és gondolkodásuk változik. Nem?! Akkor meg mindaz. az ember. lázadok-e akkor Isten törvénye ellen is? Nem. A törvény ugyanis változatlan. nem a karácsonyfán . Rudas. zsidó mondta: bűnt követtem el. Ezek a változatlan törvényszerűségek foglalata és viszonyszerűsége az ember korlátolt tudásának tükrében. hogy a zsidó dr. a nap. melyeknek elsõsorban ott kell csillogniuk. hogy ezzel méltó lehessen a Szeretetre! De hát kutyából nem lesz szalonna. Mit alkot az ember? Jogszabályokat.aki megszületik életre. a nemzet. Rudas megértette volna a püspök kiegészítését! Katolikus. a nõ. Rudas zsidó beszédébõl a saját könny.bűnbánatáról. mert mi vagyunk. hogy errõl is beszéljen. az Isten törvénye.hanem a Kisded jászla elõtt!!! De hát zsidó zsidó marad. a hold. hasznos szép. felhasználva a keresztre-született Szeretetet arra. amit létrehoz. Vétkezett-e valaki már a 2 x 2 = 4 ellen? Igen?! Akkor biztosan a bolondok házába került és nem a börtönbe. amelyet borít és hazának szólít: Isten törvénye. a nép. az változásoknak van alávetve. a csillagok: Isten törvénye. Ha tehát törvényalkotásról van szó emberileg véve! . úgy változnak azok is. amit létrehoz. hogy megszűnik a vezetés és a vezettetés törvénye. Mondom: a beszéd nagyon tartalmas volt. A külsõségeket mind elsajátíthatják. Mert nemesebbé akarom tenni a gyakorlatot.katolikus zsidó. Dr. Éppen azért merészség arról beszélni. De hogyan is van ez ezzel az Isten törvényeivel! 2 x 2 =4 Isten törvénye. De zsidósan émelyítõ. Nem hiszem. hogy nekem is hiányzott dr. a darab föld. igazán katolikus ember számára ilyen "kiegészítés" . Vagy talán úgy gondolja. Istentõl a megváltozhatatlan törvények vannak rendelve és nem az elöljárók. belsõleg ocsmány marad. a gyermek: Isten törvénye. A társadalom. hogy mint kísérõ "stagtage" jótékony hátteret adjon önsajnálkozásának. Úgy bensõmben noszogattam a zsidót. A jogszabály megalkotja a vezetés szervezetét és ugyancsak az emberi joggyakorlat az ehhez szükséges személyeket hozzáválasztja. szellemi és anyagi földi boldogsága érdekében. sírjatok és sirassatok! (orgonavirágok!)! Az Isten törvényei ellen nem lehet vétkezni. ahogyan azt 2000 év elõtt elhatározta és végre is hajtotta a nagy törvényváltoztatást. Hogy mind ennek meglegyen az a helye. és volna akkor is. csak õ nem sír.nincs ember?!! Isten van. Tehát.felhasználása erkölcsi.enyhén szólva nagy erkölcsi nyakleves: megfeledkezni a Szeretet megszületése napján.rendkívül éles meglátás a püspök részérõl! . zsidóból meg igaz keresztény. a férfi. nagyon átgondolt és nagyon vezetett volt. még akkor is. hogy beszéde ugyanazt váltotta ki belõlem. melyet számára rendelt: Isten törvénye.mondjuk földbirtokrendezés: ez nem alkotása egy törvénynek. De zsidósan émelyítõ. mert hát õ érette van minden és mindenki. hozzá akarom nemesíteni Isten törvényeihez. Az Isten egyik törvénye megkívánja a vezetést. mert csak olyanok mint a 2 x 2 = 4. ha . ha mi . A mindenség. A jogszabályok mindenkor változnak. Érdekes. hogy az Istentõl rendelt elöljárók alá való rendelés. nem az õ alkotása.nem lennénk! . semmi esetre sem. Beszéde nagyon tartalmas. Mondom: érdekes. átgondolt volt és vezetett volt. mint a jelenvolt Glattfelder püspökbõl: hiányzottak nekem is a saját könnyek. hanem a már megalkotott gazdaságos.

talán azért. Ha nem képes erre. " Miért kell azoknak félni a bűnösöktõl. az isteni mozgást törvényesítik. mely a haladást. A vezetõ. (Részletesen feldolg.Messiás nem kap nemesebb ellenfelet. És boldogította a zsidót és az egyént.félnie. Dr. hogy önmagam is meggyógyulhassak. Újra feltámasztani már nem lehet. aki az Igaz-Istent. Isten törvényei ellen vannak. akik jobban tudnak szeretni önmaguknál. igaztalanok lettek. De ez is meg fog bukni. ahogy amit cselekszik. 25. nyugodtak lehetnek afelõl. A liberalizmus nagy próba volt az emberiség boldogítására. Csikós Nagy Józsefné. Tehát mit csinál az egyház: megalkotja az Isten kegyelmébõl levõ . Akárcsak a szamojédik. A zsidók saját képükre megteremtették saját istenüket: Jahvét. hogy önmagam nyomorúságát ne lássam. elpusztulnak és az emberiség haladásának legszentebb trágyái. Azóta. A szeretet ünnepe 1938-ban. mert ez oda való. A zsidó tényleg a gyűlölet Rabszolgája. Milyen kár. a mozgást. Karácsony ünnepén ne politizáljunk. Az emberiség nem maradhat meg a liberalizmusban. akik Isten törvénye szerint élnek? Ha Isten törvénye szerint élnek és cselekszenek az Istentõl rendelt elöljárók.Tehát? A vezetés törvénye állandó. A nép egyedül a tisztaságnak és tiszteségnek engedelmeskedik. Anyáméknál most gyülekeznek. csúfak. Beszéde végén szerettem volna megcsókolni! Beszéd és tartalma: Szív és Szeretet! Érdekes: egyesek felvidékesen akarták énekelni a "Mennybõl az angyal" éneket. Ebbõl egy kis zavar támadt számomra: egy kis emlék idézõdött fel gyermekkoromból káoszából. A lényeges az. és piszkos és . mint önmagát. valamint Isten kegyelmét. Isten törvénye ellen. Ez Isten törvénye. És megszületett az Örök Szeretet. amennyiben a "pásztorok" dallami részt megelõzve akarták énekelni. hogy alárendeltjeik nem fognak engedetlenkedni. haszontalankodni és nem kell akkor az elöljárónak alattvalójától . nem a kereszténység körül. Még burkoltan se. amikor nagy bajok vannak nem Isten. ismételve! XII.az Örök zsidó sajnáltattá magát és fajtáját! Az Örök Gyűlölet találkozott az Örök Szeretettel! Jahve a gyűlölet szülte isten. Az elöljáró akkor szokott félni. ahonnan jött: a pokolba. szebb és jobb legyen és . Gyógyírt találtam rája. ahol is "pásztorok. Ezért el kellett pusztulnia. rosszak. mindazok. a kormány ám lássa. hogy ennek eleget is tegyen.elöljárót. Kerestem és keresem a nyomorúságot. az Egy-Istent mutatta meg. hogy jobban szerette felebarátját. A liberalizmus jogszabályai már mind nemtelenek. Az Isten kegyelmében való király és királyság végleg megbukott. A Csillag-ban. amikor meggyõzõdött arról. mindinkább hozzájuk nemesedjen. Érdekes: az egyház mindig akkor veszi elõ Istent és törvényeit. hanem egyedül és kizáróan az egyház körül. alárendeltjeinek érdeke ellen van.) De elég. hogy Krisztus . A személy és jogszabályai?! változók és nagyon is megmásíthatok. Krisztus Jézus tényleg a Szeretet Rabszolgája.az Isten törvényeihez képezzen lépcsõfokot. pásztorok" éneklik. nem Krisztus. mint a Zsidót! Vagy talán ebben van Isten végtelen bölcsessége? Igen ebben! (Gondolatot részletesen feldolgozni!!!!) Egy asszony mondott beszédet. igazabb. A Szeretet születésének ünnepén a zsidó . Most ment el ablakom alatt az esti 7 órás õrségváltás. mint minden évben. Az Örök Szeretet legnagyobb vétke az volt. megváltozhatatlan. hogy az új jogszabály a réginél nemesebb.

A Földközi-tenger fontossága nagyobb lett. hogy erejét megmutassa. hogy a világpolitikával tisztában legyen. a Földközi-tenger Gibraltárral és Suezzel. mint amit nekem mondott . A liberalizmus volt számára a bacillus-leves.tiszteségtelen. hogy ismernünk kell a világot határozott törvényszerűséggel át meg átfonó érdekeket. csak azután ad rendszerének alkotmányt is. sikereivel bizalmat és hitet keltsen. De erre még van idõ: évszázadok. a technika nagy vívmányai egyszerűen megkövetelik minden egyes országtól és népétõl. szellemi és anyagi érdekkapcsolatok. mint bármely világtengeré. hogy a nagy egészben okosan. Aki biztosan kézben tartja a Földközi-tengert az lesz a leggazdagabb ország. Miután elmúlik a leves el fog múlni a bacillus is. U. Ázsia és Afrika minden nyersanyag.i. amelyben a legjobban virulhatott és legveszedelmesebb toxinjait készíthette. . Úgy látszik Mussolini felfedezte a Földközi-tengert és rájött arra. hogy most már világpolitikát csináljunk. Európa. mely jelentõségében még óriásabbra nõtt. akkor ö is piszkos és tiszteségtelen. A Földközi-tenger ugyanaz három világrész között . ami Magyarország Európa Nyugata és Kelete között. Lecsúszott egy óriási jelentõségű hetõségröl. szellemi és anyagi hatásai alól. amint a szellemi és anyagi érintkezés súlya el fog tolódni a Csendes oceánra és két partterületére: NyugatAmerika és Kelet-Ázsia. Északa és Déle között . Ezért a Panamacsatorna amerikai kérdés. gyűjtõmedence. elegendõ ehhez mindennek a gyűjtõgóca: a Földközi-tenger. És ha az egyház ezt megteszi. hogy õt Isten kegyelmébõl valónak mondja és hirdesse ki. A Földközi-tenger értékét el fogja veszíteni. 26. mert nem vonhatja ki magát annak erkölcsi. Minden új rendszer elõször hódító útra indul. csatornájával világkérdés. Ehhez adottságok kellenek. Jelenti azonban sürgetvén azt. hogy az álnok barátot megkülönböztessük az õszinte ellenféltõl. mert gazdaságilag mindent átszűr. Az angol-francia örökséget átveszi a német-olasz nevetõ örökös. készanyagforgalmának. ha egy kézben van! Franciaország ezt könnyen megtehette volna. de inkább versenvre kelt Angliával a világtengereken. amint a Suezcsatorna megépült. Az emberismerethez tartozik. Ez nem azt jelenti. ami három világrész világforgalmából adódik. amelytõl fél?! Mert nemcsak a személytõl való félelem van itt jelen!! A püspök majd ugyanazt mondta beszédében 24-én este. A világzsidóság a liberalizmussal fog elpusztulni. melyekkel nem rendelkezünk.gyóntatom! Érdekes! XII. hogy világpolitikához nem kell a világtenger és a világrészek közvetlen uralma. A hódító lépés: a diktatúra. józanul és népünk érdekének megfelelõen tudjunk cselekedni. hogyan meri az egyházat felkérni arra.de ugyancsak jó kezekben! Rossz kezekben minden nyomorúságnak okozója. A Földközi-tenger akkor van jó kezekben. A nagy erkölcsi. Hogy lehet egy kormánynak egy olyan népet felelõsségteljesen vezetni.de csak jó kezekben.

A világon egyetlen filoszemita van: Jahve. zsidónélküliséget hirdetõ. hogy Jézus testében támadjon fel. minthogy zseniális szamarak maradjunk. amikor nóta bene . 6. Jól belevágtam bal térdemet az asztal sarkába ma este. a liberális szerelmet. Erkölcsi. És Krisztusnak úgy tetszett. KözépEurópa törvényszerűségei!!!! Isten az Új Szövetségben új alkotmányt adott az emberiségnek.A liberalizmus csúcsteljesítménye: erkölcsi részében megszülte a politizáló vallást. hogy Krisztus feltámadhasson. tehát zsidóellenes. Elvette a régit. Az antiszemitizmus olyan régi és öreg. 13. korszakokhoz. A nemzetiszocializmusban a hungarizmus nem antiszemita. Japán Ázsia torkában. 5. ahogyan mondják Európa Torkában fekszik. a nemzetiszocializmus nemcsak antiszemitizmus. Az antiszemitizmus mindig csak a kis zsidókat érintette. Az Egy tana. Független Magyarország. hanem lopnak. Tehát még Isten is új alkotmányt ad. Az elsõ és örök antiszemita maga az Isten. a zsidók. stb. Csak úgy láttam a "csillagokat" a "Csillagban". az erkölcstélen nõt. világnézetekhez kötve. a lélek nem tökéletes test nélkül. mert az emberek. mert csodákat tett. A hit a legmagasabb tudomány. A test semmi lélek nélkül. "A bukó rendszerek nem termelnek. 11.a régi . szellemi. Jézus meghalt. 1939 I. Érdekes Anglia és Japán hasonlósága: Anglia. I. Az antiszemitizmus hit cselekedet nélkül. A cselekedet semmi hit nélkül. hanem aszemita. szellemi részében a maszlagot. Az antiszemitizmus valami negatív. Inkább legyünk konzekvens ökrök.nem is létezik?! I. nincs rendszerekhez. anyagi lopkodásban merül ki minden ténykedésük. akik látható tetveket hordanak testükön. Csak minálunk nem lehetséges új alkotmány. Itália. akik a láthatatlan tetveket hordják egész lelkületükben. Krisztusban nem azért kell hinni. I. . anyagi részében a törvényes keretek között mozgó csalást. a hatalmas rablását. Nem érintette sohase a "nagy zsidókat". mert az elsõ elavult. mint minden. mint a világ. Az antiszemitizmus még nem nemzetiszocializmus. teljesen félre magyarázták és földre küldte elsõszülött fiát. akin keresztül az Újszövetséget adta. politikai és gazdasági Magyarország connacionalisztikus határokkal!!!! Független Németország. a hit nem tökéletes cselekedet nélkül. ami anti. a szabad. az Ó Szövetséget.

megröntgeneztek. hogy tegnap a reggeli takarítás közben újra belevágtam ugyancsak a bal térdemet. mély erdõn mentünk át. az enyém nevetett. Ott a kórházban mindjárt be is kötötték a bal térdemet. A szorongó érzés dacára eleresztettem az íjjat. a nyílvesszõ pontosan a szarvas szügyén keresztül szívébe hatolt. Ebben a pillanatban harsány üvöltõ ordítást hallok hátam mögött Hóman meg nagy szarvaskést húz elõ és rohan a szarvas felé kiáltozva: "Én öltem meg! Az enyém! Az enyém!" Én hátra nézek honnan. de egyszerre olyan bizonytalan érzés fog el. Ha nem jött volna el Krisztus mindannyian talán a zsidó egyistenhitben tévelyegnénk bálványimádókká lettünk volna. mint egy 99%-os? És kisebbség-e egy 49%-os rész vagy egy 10%-os rész az egészbõl? I. A fõorvos úr röntgenezés szükségét állapította meg. Szentlélek-sugalmazta írások: akkor az írások magyarázatai is csak akkor fogadhatók el. hogy eresszem már a nyilat. íjjal mentünk vadászni. Nem várt folytatása. I. Nagyon fájt. hogy hátam megett valami nincs rendjén. íjjat és tegezt is. dr. vagy hörgõn-röhögõ hangot adni. Nagy. helyette azonban mintegy dicsfény vette körül két hatalmas agancsát. A kórház igazgatója dr. Hóman íjjat húz. 17. hogy a jávorszarvas tud-e nevetõ. a szarvas sem rogyott Össze. ereszti. 21-rõl 22-re éjjel. mint amilyen a tunguzoknak és lamutoknak van. mert Krisztus Urunk eljött és megmagyarázta. Istenben azért hiszünk. Ha az Újszövetségben a négy evangéliumot és a szent leveleket Isten sugalmazta a szent íróknak.igazgató úr. Hedry Miklós sebész fõorvos urak voltak jelen. Hogy merészelik ezeket a sugalmazott írásokat profán. hogy mi és ki az Úr. Röviden: Hóman Bálinttal vadászaton voltam.) Én kivonom az íjjat. hanem mindig vakítóbb fénybe öltözött és jött felém. Király õrmester úr és természetesén a fõorvos úr -. mert fájlaltam. 20 Végzetes bajok vannak ott. ha a magyarázatokat is Isten vagy a Szentlélek sugalmazta.m. Erõsen megütöttem a térdemet. I. szarvas lesre. Röntgen eredménye = nincs törés. Én adtam neki vadászruhát bõrbõl. de pontosan a tegnapi helyen. hogy megnézze a térdemet. de nem talál. vagy inkább olyan röhögõ hangot adott. bõvíteni értelmüket?! Ezek a szentírási magyarázatok hivatalosak-e? A másnyelvü szentírásokat ugyanígy magyarázzák-e? Ki szentesíti? Csak Strigonii?! I. miért. 22 Nagyon érdekes álmom volt I. De ugyanakkor az elõttünk álló szarvas mindig nagyobb-nagyobb lesz és bíztatóan nézett rám. Részemrõl legalább is nem várt. Debre Péter. Egy tisztásra érve egy gyönyörű jávorszarvas toppant elénk. Feküdnöm kell. kitõl . A szarvas nagyobbodása megszűnt. Jahve jóvoltából. Ma este 10h (22h) felé a közkórházba vittek . ahol csak a többség gyõz és nem az egység. a sebbõl vér nem jött. Ugyanolyan alkotmányos-e egy 51%-os többség. 14. (Nem tudom. Király õrmester úr elvitt a fõorvos úr elé.t. Kovács Kálmán e. Még hozzá a pech. a röntgenológus és belgyógyász dr. gyarló emberek magyarázni.A térdbevágásnak tegnap folytatása lett.

hatalmába ejtette kettõjüket. Ezek mind rám rontanak és rettenetesen kezdenek ütni a baltával. Õ meg nagyon. Sokat gondolkoztam az álmom felett még az éjjel. félig papiba. Rögzítem az álommal kapcsolatos gondolataimat. amint ruháját tépi és port hint fejére. Eckhardt és még egy ismeretlen. hiszen nem titok. Keresztes-Fischer.önmagammal álmodtam. halottakat feltámasztottam. megjött reumám fájdalmas korszaka. Rögtön felkeltem és egy acitophosant vettem be. Rassay. Ettõl felébredtem. versig: "Némely kóbor zsidó ördögűzõ szintén megkísérelte. Teljesen elborít a vér. Hát csak megdermedek az ijedtségtõl: felém rohannak rettenetes baltával kezükben Imrédy. Ilyen nagyon élénk és nagyon érdekes álmom csak 1922-ben volt. Bethlen. így az egyént. hogy Hóman csak a szervezésünkre vonatkozóan intézett vérbõ kérdéseket hozzám. úgy hogy Hóman felbukott. Áldozni kell és nem utánozni!! 2. amikor . monda nekik: Jézust ismerem. rendõri felügyeletem ideje alatt Béla öcsém közvetítésével Hóman Bálinttal hosszasan elbeszélgettem sógora lakásán. hogy az Úr Jézusnak a nevét hívja segítségül azokra. de sehol nem találom. de ti kik vagytok? És az ember. egyszerre fájdalmasan felordít: a szarvas hátat fordított neki és pontosan a pocakja közepébe rúgott. 1. s azt mondogatták: Parancsolok nektek Jézus által. Szörnyen fájt minden csontom. akiben a gonosz lélek volt. Pálról is tudok. hogy hangosan felnevettem. de nagyon szorgalmasan jegyzett magával hozott nagy papiroson. Rátz kiabálja: "Ne üssétek!" Bethlen meg rá: "Mangelesz! Mangelesz! Mangelesz!" Egyszerre hallom Imrédy hangját: "Gyerünk megdöglött. betegeket meggyógyítottam. Közben folyton verte öklével az asztalt: . cselekedetet! Cselekedet hit nélkül meddõ! Hit cselekedet nélkül tökéletlen! Az egyén pedig meddõ is. "Und wie er sich rauspert und wie er spuckt. hitet. Csak egyszer lehet az emberiséget."Hát ugyanezt mondtam szegény Gömbösnek is. Szkévának hét fia cselekedte ezt.jön az üvöltés. Ezen az éjszakán egészen . Igen. akit Pál hirdet. a Krisztussal való álmom és 1925-ben." Amint ezt hallom és kinyitom szemeimet és azt látom. Én pontosan elmondtam mindent. vagy négy oldalt. a süketeket hallóvá tettem. Megkérdi nagy fájdalmának okát. rájuk vetette magát.utánozni tud és áldozni nem! 3. kikben gonosz lelkek valának. Röviddel rá a Csillag órája éjjel 1-et ütött. Egyik angol író egyik meséje így hangzik: "Jeruzsálem falait elhagyva egy öreg ember bandukolt az országúton. mint Õ és az emberek mégsem akarnak keresztre feszíteni!". aki közben a szarvas közelébe ért. minden csodát megtettem. ha csak . jegyzett. a vakokat látókká. de õ nem akarta elfogadni tervemet!" És jegyzett. A szarvas pedig horgõn-röhögõn-bõgve eltűnt a rengeteg másik oldalán: Ez a pocakonrúgás olyan nevetséges volt. az országút árkában megpillant egy rettenetesen síró fiatal férfit. das haben sie ihm glücklich abgeguckt!" /Hogy hogyan krákog és köpköd. Rátz JenÕ. Most az éjjel ötlött és ködlött fel agyamban. és így a nemzetet és népet is megváltanil Nincs kétszeri megváltás! És csak a hitbõl fakadó cselekedet tesz tökéletessé egyént. hogy védekezzem. hogy ruhátlanul és sebesülten menekültek ki ama házból"./ Emlékszem: még 1938-ban. azt boldogan ellesték tõle. Apostolok cselekedetei 19. egész vérpatak szivárog belõlem a szarvas felé. aki nem bõrruhába volt öltözve hanem félig tótba. A gonosz lélek azonban felelvén. Egy zsidó fõpapnak. Nem messze a falaktól. még csodálatosabbakat. hogy Hóman. Ijjam után kapok. mire az ifjú a következõkben felel: Nézd atyám! Én a vizet borrá változtattam. tökéletlen is. s úgy megéreztette velük az erejét. mint ahogyan te most mondod. fejezet 13-16.

testének minden sejtje érez. Ha meg mozgalmat kénytelen csinálni. a magot azonban nemzetemnek. akkor nem kezdeményezett mozgalomról van szó. De még valami. párhuzamosan tudnak fejlõdni. Nem ismer skálát az ordításban. akkor meg menjen el a helyérõl és adja át a hatalmasnak a helyét." Jól van: vállalom. rettenthetetlen férfiakat: ez a valami az Ideológia! Ami az ember vérévé válik." /"Ha a magot akarod. Ha pedig mozgalmat csinál. hogy engem fogadjon és a Kormányzó Úrnak is említést fog tenni beszélgetésünkrõl. mert mozgalmat mozgalom kedvéért csinálni lehet liberális perverzitás a politikai életben. A végén megígérte. 4. vagy a kormányzásba. és egész apróra kikérdezett mindenrõl. vértanukat ád. ordítását nem hozza viszonyba fájdalma nagyságával. hogy majd beszél Darányival. gyökeresen kell megoldani. Ha meg kisebbségben van a kormány. 6 Minden mozgalomhoz három kell: hit. feltörekvõ ideológia elleni harc a lényege és nem az ideológia. ha csak ellenhatásképpen is. akár verik a zsidót. 8. azt csak minden ideológia nélkül teheti meg. ne indítson mozgalmat. Annyi gondolatot kell elszalasztanom. fel kell törnöd a héját. Megsemmisíteni akar és nem alkotni! De kár. az uralkodó hatalomban: propaganda és népnevelés. örök Irgalom. pimaszkodva ordít és üvölt. ha a kormány-törvényhozói képessége és a mozgalom demagógiája lépést tudnak tartani. jegyzett! Érdekes. hogy éjjel nincs villanyom. cselekedetet vált ki és ezt a hármat elválaszthatatlan egységbe forrasztja. mert vagy a mozgalomba bukik bele. akaratot kelt. Ha meg kénytelen mozgalmat csinálni ellene. hanem ellenhatásként kiváltott mozgalomról. ami hitet ébreszt. hogy a hungarizmus hatalmasabb. 24. az ordítás úgy is egyforma lesz.az új. mert nincs rögzítési lehetõségem. 5. ez azt jelenti. de Mózes mindig kikönyörögte nála a . akarat. Mi áldozunk! 7. Gyakran megintette. sõt vállaltam önakaratból a diótörõ szerepét. Mi gyarló emberek legalább is azt cselekedjük. Ezt utánozni nem lehet! Ezért csak egyet lehet tenni: meghalni! De utánozni: nem. mert mindig a kisebbség kezdeményez megmozdulásokat. népemnek akarom és fogom adni! I. "Gott gab die Nuss. Következtetés: a zsidókérdést azonnal. musst du dich selber schon befleissen. Különösen tetszett neki a párt és a mozgalom kettéválasztása. örök Kegyelem cselekedett ezzel a fajzattal.világosan elõttem volt a kép. Teljesén igazat adott mindenben. mi véreztünk és vérzünk érte. És jegyzett. Ha meg hatalmasabb. akkor a kormány kisebbségben kell legyen: és ez így is van. hanem mindig egyforma magasságban. de már nem mozgalom. mely csak akkor érhet el eredményeket. feltörése a te dolgod. Ki ellen vagy mi ellen kell mozgalmat csinálnia a kormánynak? Biztosan a hungarizmus ellen. idegszála lesz. sie aufzubeissen. mindig ordít. az uralkodó hatalom mozgalmat indít. mint a kormány. akkor valaki ellen kell csinálnia. de nem okos dolog. Az ideológia a hatalomért való harcban: mozgalom. nem és ezerszer nem! A hungarizmus ideológia! Mi szültük. Isten a diót adja. jegyzett. amit a Jó Isten az örök Jóság. mert hiszen . cselekedet. Tehát: ha a kormány. üvöltve. Egy hatalmon levõ kormány ne csináljon mozgalmat. Akár simogatják. Hangosan jajveszékelve.

tiszta életet akarok élni. hogy õk akkor diktatórikusan léphessenek fel és átmenthessék magukat és irhájukat a következõ rendszerbe. miután megtanulta saját kárán és bõrén. egészség. nem engedte be Kánaán földjére. bolha. hanem kénytelen legyen õszre indítani. botor az. a másik õszre. Mondják: a svábot. I. rüh. tehát zsidó liberalizmus. bacillus. rüht. mert felbomlik a teremtés egyensúlya. piszokra figyelmezteti a nemzeteket.melyeket csak erkölcsi. Vajon miért van svábbogár. Hiszem. egészségtelenek vagyunk. hogy a saját házamban . Marad még elég hely. bacillust. tetű. a pestist csak azért engedi házába. szellemi és anyagi ganéjdomb növeszt trágyájában . poloskát. Nem is lehet kiirtani: De el lehet érni. I. csak azért. mikor vagyok piszkos. hogy tudjam. pincebogár minden családba. mikor kell nagytakarítást végeznem. bacillus. pincebogarat nem lehet kiirtani teljesen. amikor is õ van nagy elõnyben. A mi gusztusunk legyen a tisztaság. hogyan kell a pestis ellen védekezni. 26 A marxizmus nem más mint a liberalizmus zsidó gyakorlata. hogy a tavaszi rendezõ ne indulhasson start lyukakból tavasszal.akarjunk jólétet. pincebogár? Mi lehetett ezzel az alkotó célja? Miért vagyunk annyira poloskásak és különösen Pesten. Kegyelem. közveszélyes õrült. Utóvégre mindenki a saját gusztusa szerint él. Egy célja van mindennek: figyelmeztetni arra. Hülye. ha nagyszerű és dicséretes tettének jutalmazásaként aranyszobrot emelnek ennek a tébolyultnak a pestis-bacillusok! I. Jóság sem bírta tovább és a 12 törzs bűnös nemzedékét kiirtotta. hogy védekezhessen ellene! Ez bolond. akit azonnal az õrültek házába kell zárni még akkor is. melyek azonban kizáróan tiszta és egészséges erkölcs.bocsánatot. 28 Vannak idõk. Helyes. akik érte szenvednek és nem azoknak. aki. szellem és anyag teremtményei. szellemi és anyagi életüket. Ugyanez a zsidóság a nemzetek életében: az erkölcsi. Mindezideig összetévesztették Anglia érdekeit Európa érdekeivel. tetű.Hazámban ne legyen és ami van a pár. Pénz. azt ki lehet irtani és ki kell irtani. Mondják: tehát mindig kell sváb. hogy magyar népünk egyszer másoknak fog hinni. 27 Európában két fél rendez futóversenyt: az egyik tavaszra. igazságot. Azzal azonban ne törõdjünk. szellemi és anyagi ganéjra. poloska. bolha. I. erkölcsöt. 30 . bolhát. hogy megtörténik a csoda. mint ahogyan nálunk a kormány érdekeit a nemzet érdekeivel. tetűt. Az õszi rendezõ mindent elkövet. hogy piszkosak. rüh. ha egészséges. amikor a kormányok mindent elkövetnek. csók. Azután már az Irgalom. hogy népüket "alkotmányos úton" vigyék bele a forradalomba. maszlag helyett . házba és hazába. akik belõlük gazdagszanak. osioba. Európa az európaiaké és nem egyedül Angliáé. erkölcsösség. Liberális tünet. mely piszok egészségtelenné teszi egész erkölcsi. ahol szívesen veszik ezeket a bogarakat és a vele születõ piszkot.

ellentéte taszít fennálló határokra való tekintet nélkül. új népi. de keresztényvallású zsidó meggyõzõdésbõl csak marxista lehet. A Mózes-hit lehet minden csak nem vallás. Hitler és Mussolini nem azért segít rajtunk. és államhatárokkal lesz az egy eszmeterületbõl hasznosságterület. amikor a közhangulat ellenzékévé lesznek. Zsidóvallású magyar és keresztényvallású zsidó között óriási különbség van. amint a gyakorlatba átültetik egész új állam. 1. az eszme szempontjából egy határon belül fekszenek. habár nehezen képzelhetõ el.és társadalmi rendszerek fognak megszületni. a zsidók és olaszok. hanem ideológia. mely gyakorlati életét a fennálló erkölcsi. a zsidók és a földkerekség többi nemzetei között. mert szenvedünk. amíg csak erkölcs-bölcseleti alapon tanítják. Ez mindig így volt.31 Mi hungaristák nem azért szenvedünk. A kormányok tényleg akkor buknak meg. A hungarizmus nem politikai eszköz és cél. hogy népünk és nemzetünk saját erejébõl. a mozgalom ellenzéke legyen. II. amikor a kormányt kényszeríteni tudja. mint a liberális-zsidó-kommunista rendszerekhez. mellébeszél. Ez nem vallásháború. Keresztényvallás és zsidóvallás között olyan a különbség. Krisztus tana addig marad csupán vallás. Egy mozgalom viszont akkor van hatalmon. Ezért: a Duna-medence és Németország és Olaszország a világnézeti harc alatt eszmeileg. a zsidók és magyarok. mint az igaz Egyisten-hit és primitív népek babonáikon nyugvó egyistensége között. II. tehát amikor már ellenzék és nem kormány. amikor az új rendszer gyakorlatba került. szellemi és anyagi népnemzeti élet talpköve és szegletköve. szellemi és anyagi adottságai alapján fogja beépíteni és felépíteni. az új Olaszország és az új Magyarország. új gazdasági rendszer egyszóval új erkölcsi. Zsidóvallású magyar lehet még meggyõzõdéses hungarista. Ebbõl adódik ideológiájának propaganda-felépítése és népnemzeti nevelésének nagy alapja. 4. gyakorlatba kerülés elõtt csak eszmehatárok vannak. hogy Hitler vagy Mussolini rajtunk segítsen. mert világnézeti rendszerek átültetésénél a világnézetek azonossága vonz. II. vagy tudatosan hamis vágányra tereli a valóságot. 5. Aki zsidó-keresztény ellentétrõl beszél. hanem a zsidók és németek. a világnézet gyakorlati átültetésénél fog megszületni az új Németország. . ez fajtaháború. A magyar nemzet férfiakat követel élére és nem politikusokat.Nem a zsidók és keresztények között van harc. azért segítenek. új állami. Országhatárok mindig akkor alakulnak ki újonnan. erkölcsi és szellemi részében csak a Duna-medencében. melyek sokkal közelebb állanak a nemzetiszocializmus-hungarizmushoz. I. A hungarizmus anyagi részében bármely országban megvalósítható. és a tényeket. mi azért szenvedünk. hogy az õ. saját akaratából önmagán segítsen. új társadalmi.

Szõke Benedek Kir. Isten büszke minden teremtményére és így megköveteli jogosan. részvénytöbbség a zsidók kezében.-ot alakítottak. büntetõtörvényszék B. Pálffy Elek ft. 8. Ezzel eléri azt. II. népet. II. stb. évi február 1. 1939. nem állam. amikor minden elvetett igazságot és minden elfogadott hazugságot megtorolnak.) Isten az embert csak akkor részesíti a túlvilág boldogságában. dr.Szovjet-Oroszország anarchiát támaszt abban az országban. II. Isten nem azért teremtette a földet és a földi életet./]] Minden mozgalom olyan erõs.b. emberei nem alkotnak nemzetet. hogy érdemes a túlvilági boldogságra is. 10.-1938.. 7. (Részl. melynek kiaknázására embertömegek Rt.b. alatt perújrafelvételi kérésemet elutasította. szeretetében teremtett azt az ember szépen jól és igazul használja is. amilyen ellenhatást tud önmaga ellen kiváltani. Mindenkit visszautasítani. semhogy gyűlöletébõl engedne. .XXXV. hanem bölcsõk készítésére is. nem ország. Ez így is van rendjén: mert a bölcsõ a sírhant elõfeltétele. hogy a német-olasz-japán oldal sem veheti úgy hasznát annak az országnak. [Gizike franciául tanuljon és történelmet. igaz és jó földi élet nélkül nincs szép.Az Ószövetség Istennek a zsidók iránti megvetésének története és írása. ha az ember az Istentõl teremtett földön is boldog tud lenni és minden erkölcsi. kifejt!!!) Isten nemcsak sírhantok emelésére tanított bennünket. elõször tanított meg bennünket a bölcsõ készítésére.. hogy Isten hozott üzenetet.. hogy boldog lehessen. Az egyház inkább meggyűlölteti magát. Vannak idõk. A budapesti kir. Sõt! Mert Isten okos isten is. szellemi és anyagi erejét latba veti. 12901_. mert ezzel Istent is megvetem. hanem egy földterület. aki azt mondja. Anglia . és dr. napján. hogy azt megvessem. USA. igaz és jó túlvilági élet se. melyet nem tud maradék nélkül saját pokoli háromságának jármába fogni. 14. "minden vizsgálat és tárgyalás" nélkül. ahogyan szeretné. II.Franciaország . És vannak megint idõk. amikor minden igazságot elvetnek és minden hazugságot elfogadnak. (A keresztény vallások egyházai inkább. Az Újszövetség Isten megvetésének szentesítése. hogy amit ö jóságában. Az ilyen ember bizonyítványt állít ki Istennek. Nagy Lóránt Kir. Szép. tsz. dicsõség elõszobája és próbaköve a földi boldogság és dicsõség minden emberi szépségével jóságával és igazságával..-1l. Krisztus is szeretetet tanít és nem megvetést.sz. elnök. Minden hónapban egy levél [. Budapesten. Tsz. A túlvilági boldogság. A végzést hozták: dr.

az élet szépségeit: akkor mosolyog Isten a te hitetlenségeden.? Zsidó alapítja. érzed a virágok illatát. Jansen és a pápák. Könyve 9. 15. Istent lehet nem hinni. Vallási viták! Milyen meddõk. Érdemes volna most a mi idõnkben. könyve 18.6. A harmadik azt mondja: én a 22=4-ben hiszek. És ha mindezt nem látód. lelkeddel. hogy már nem hõsi halottakra van szüksége. A politika jellemvizsga.Rendszerváltozásnál nincs igazságszolgáltatás. Ebbõl is lehet 2x2=5-öt vagy 2x2=3-at csinálni mesterkélten. mint akkoriban Calvin. Luther. igaz. Az egyik azt mondja: én a 2x2=4-ben hiszek. nem vagy az. Soha nem a magyar nép és a német nép volt az. Mindig az a kisebb. világos vagy sötét. legyünk huncutabbak. sima vagy rögös.!! Károli. a nap fenségét. zsidó meggazdagszik. de ez vagy a szellem tornája. Egész 80 2.16. Mindig az a nagyobb. szintes vagy meredek. Örömteli vagy bánatos. És ez addig marad meg. sok és végtelen. csak egyet nem lehet vele tenni: magyarázni létezését vagy nemlétezését.21. Ha huncut a német. Isten van. míg a bitorló rendszer olyan ütést nem kap ábrázatába. Királyok I. Istent lehet hinni. Holland-kiadás. nem tapintod. kissé újra átvizsgálni ezeket a vitákat. vagy a téboly tornája. mert mi vagyunk. goj tönkremegy . II. A reformátorok egész hamis alapon támadtak. ahová való: a pokolba. ha nem huncut.7. A másik azt mondja: én 2+2=4-ben hiszek. Megrendelendõ könyvek: Arthur Frey: Der Kampf der evangelischen Kirche in Deutschland und seine algemeine Bedeutung. nem érzékeled: hiába mondod magad Istenhívõnek. amely a huncutság álláspontjára helyezkedett. goj adja a pénzt hozzá. csak ököljog van. Ez legyen népünkben törvény: a huncutabb legyen a huncut ellensége. . Ugyanígy van egy mindenség-törvény is mely ez: Isten-Isten. Egész más eredményre jutnánk. a gyümölcs beérését. Mi az Rt. Amikor látod a rügyek fakadását. Istenhez végtelenül sok út vezet: széles vagy keskeny. Mindkettõ hamisan magyarázott. hanem élõ hõsökre. Nagyon érdemes volna! Királyok I. 50 h Ft. "Ebbõl adódtak az egyházszakadások. ha mi nem lennénk. Azért jutnak oly kevesen Istenhez. A 2x2-t nem lehet magyarázni. nem hallod. Ez nem Isten-magyarázat. a pápák egész hamis alapon védekeztek. csak száddal és nem bensõddel. a tisztességesebb legyen a tisztességes barátja. ez törvény és tény. II. hogy tagadjuk. aki az átkot mondja. nem ízleled. és volna akkor is. õszinte barátja. mert tény és törvény. A hungarista mozgalom olyan fejezethez került. . A negyedik azt mondja: Ti ökrök! Isten valósága nem szűnik meg azzal. De mindegyiküknek egy közös vonásuk van: mindegyik természetes és nem mesterkélt. mely öklével együtt átviszi oda. legyünk tisztességesebbek.és mindez: alkotmányos úton. aki az áldást adja. Károli. nem szagolod.

Szabadság utáni vágy? Az egyén mindezideig meddõ és eredménytelen törekvése. Ez pedig nem az a rendszer. 1926. A meddõ és eredménytelen törekvésének azonban óriási pozitív eredménye van: az emberiség fejlõdése. a bölcsek. Imrédy . a BethlenRassay-Eckhardt garnitúrát. Ahol vonzó erõ van. hogy a veleszületett korlátokat ledöntse. akarnának túltenni nagy államférfiaink. II. nem tudja levetni magáról azokat a korlátokat. melyeket születésétõl kezdve haláláig magában hord és egyéniségének egyik alapvetõ részét képezik. Akármennyi szabadságot is kap az egyén. Amikor az életképes magzat megmentésérõl van szó. Ez sors? Nem! Törvény! A legszabadabb. mirha. A kritikus tavaszon nyáron és Õszön úgy akarnak. amelyen a mindenség épült. a titokzatos Ofirba akar jutni és mindig a gyakorlati Amerikát fedezi fel. (Schapar. Marx "Das Kapital" c. hogy folytonos kormányválságokat idéznek.Darányi. 17. Indiába. A régi rendszer az új rendszer szülõje. Mindig a jellemtelen ingadozik. Pius pápa "Quadragesimo Anno" c. meg lehet ölni a régit. És amikor London-Párizs-Moszkva üt Berlinen-Rómán. 20.és csak akkor lesz "új". de nagyon hasznos törvényeinek éles korlátjai között lát . ha a nyelvtan rideg. munkája az egyház-materializmus. Makkai Sándor: Az élet fejedelme. Albert Schweizer: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. mindig olyan miniszterelnökkel és miniszterekkel. Gárdonyi Géza: Arany. amíg Európa politikai ege tisztul vagy balra vagy jobbra. Ludwig Emil: Az ember fia. II. Tübingen. vagy jobb. a legnagyobb szabadsága a gondolatnak van. Most vagy bal. Lagerlöf Zelma: Krisztus legendák. Értelmet mégis csak akkor kap. elõ. ha az új életképes . Tovább folyik a hare idönyerésért a zsidóság részérõl a Dunamedencében. A mindenség nem a szabadság és nem a kötöttség egyoldalú törvényén épült. munkája a zsidó-materializmus. vagy Schaper) Schoperedhard: Das Leben Jesu 1936. ott kötöttségnek is kell lenni: Szabadság kötöttség nélkül: anarchia. ha életképes -. ott taszító erõnek is kell lenni.nem sikerült. Barton Bruce: The man nobody knows. Czeglédi Sándor: Jézus élete. meg lehet ölni az anyát. akkor beállítják majd õk. Két középkormány kísérlete . vagy ami még valószínűbb kormányválságokkal váló játszás. akik elfogadhatók Berlinben és Rómában. megbold. tömjén. Ahol szabadság van.Zajti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? Papini: Krisztus élete.

anyagi harccal a zsidóság anyagi világuralma ellen. zsidó vezetés megszűnik. az egyházak a legnegatívabb tant csinálták. tárgy. világtérkép. könyve 17. Földgömbünk meghódítása a 20. Halál! Halált Halál! Errõl beszélnek. hogy önmaga meddõségét takarja. Ez utóbbi kísérlet az egész emberi társadalmat erkölcsi. szd. Királyok II. A népek a meghódítást liberális alapon hajtották végre. Elõször az emberiség további fejlõdésének szükségességét tagadta. szellemi harccal az elliberálisodott és tökéletesen megsemmisült "Én" szellemi közönye ellen. Földgömbünk javainak elsõ felosztását és megosztását a nemzetiszocialista világnézet fogja hozni. szellemi és anyagi nyomorba döntötte és maga után vonta az "Én" tökéletes megsemmisülését. 24-41. világtérkép vonalvázlat az erõtani központokkal. Aki enélkül gondolkodik: bolond és nem egyén. Károli. Erkölcsi. ezzel fenyegetnek! Pedig Isten és Krisztus az Élet Urai! Az Élet! Az Élet! Az Élet! Nincs halál! Ezt a papoknak kellene a legjobban tudniok! . szellemi és anyagi felépítése az emberiség további fejlõdését nem tudta szolgálni. szellemi és anyagi harccal jár. 21. jelzõ segítségével lehet. a liberális világhatalom megdöntését élõkészítõ nagy hatóvonalak és hatóerõk: lásd 16-17. franciák és zsidók lettek. a zsidó "Én" tökéletes uralmát. 22. II.napvilágot. állítmány. Angolszász. elsõ éveiben befejezõdött. A meghódított földgömb javainak igazságos felosztása és megosztása az egyes népek között liberális alapon nem ment. Krisztus tanából. fejlõdésében megtorpant. Még gondolkodni is csak alany. hanem egyedül és kizáróan Anyám nagy hitének és igaz vallásosságának példájával. szellemileg és anyagilag megrodhadt emberiséget. II.o. Megszüntetése erkölcsi. Hitre és vallásomra nem papok tanítottak. Nem döntötte el. francia. A liberalizmus alapján történt meghódítása földgömbünknek. Minden nép részt vett benne. 1914-18 közti háborúnak ezt az alapkérdést kellett volna eldöntenie. A nemzetiszocializmus által történõ elsõ felosztása földgömbünk javainak: lásd 31 o. megtorpanásában erkölcsileg. A teremtés legpozitívabb tanából. azután a zsidóság akarta járma alá hajtani az egész. A meghódítás élvezõi azonban kizárólag az angol-szász népek. Erkölcsi harccal az elliberálisodott egyház ellen. Liberalizmus csúcsát és túléréttségét elérte.

25. amikor a nemzet és az államfõ között kell választanod és a nemzetet kell választanod. Úgy látszik. hogy közvetlenül vagy közvetve.és nemzetmozgalmak voltak: a vezetõknek tehát a nemzet oldalán kellett állaniok. parlamentális úton a hatalmat átvenni. amikor az államfõt választod. erõsen kell megfontolnod: Forradalmakkor rendszerint az államfõ mellett van a helyed. forradalom volt. egy huncut vasat sem ér. habozás nélkül kell megtenned. Vannak megint idõk.teljesen mindegy. II. Államfõ mellett kellett minden józaneszünek lenni. a leggyilkosabb. szintén a vezetõk mellé álltak. Nemzet. Hitlert. csak a zsidókat hagyták a Nyugat nyakán. Tehát rossz az olyan kultúra. amíg a politikai hatalom nem volt a zsidóság kezében. a legveszedelmesebb. 1848-49-es európai mozgalmak már nép. gyilkos fajtavész kitermelésére képes. alkalmas és "elhívatott". Mussolinit.II. 24. hogy a zsidóvész virulenciája a fehér fajta kultúrlevesében a legnagyobb. Vannak idõk. amely ily kártékony. Az így hatalmat gyakorló zsidóság mindent vérbe vagy anarchiába fojt.teljesen kizárt. jóságát. A japánok minden nyugati vívmányt átvettek. amikor a nemzet és az államfõ között kell választanod és az államfõt kell választanod. Francot . Parlamentáris úton a hatalmat addig lehetett megszerezni. A világháború után német és olasz példa már népmozgalomhoz áll közelebb. a nemzetet kellett válasszák államfõkkel szemben. és hogy politikai hatalmát közvetlenül vagy közvetve gyakorolja . Ellenszere: a népmozgalom. Amint a zsidóság a politikai hatalmat is megkaparintotta . 1789. tehát vezetõk a. népet. Amikor a nemzetet választod. Olyan pénzrendszer amelynek csak aranyfedezete van. Ezek belátták a népmozgalom helyességét. hogy a zsidóvész jellegzetesen fehér faji betegség és gyötrelem.és népmozgalmaknál mindenki a nemzet mellett.

aki sajnálatraméltó maga is a legmagasabb fokon. a nemzet tudatos akarásból és akaratból A nemz.korszakfordulók alkalmával és idején .addig arat gyõzelmeket az új rendszeren. Nagy dolog ez. hogy hol a helye. Sõt: félelmükben annyira megháborodnak. 51felfelé tanácsadó!] III. hogy nem tudott nekik megbocsátani! Különös kor és világ. mit adott Krisztus. 31-40 közt. III. 1. 41-50 közt vezetõ. mint a "szabad életben". 3. 6. III. Károli. mert tudják mit cselekszenek! És ha Te Uram Isten mégis megbocsátasz nekik. tanácsadó. hogy bűnt vethetnek és mégis büntetlenséget fognak aratni.4 Ezsdrás Könyvének 4. hungarista mozgalom népmozgalom és nem forradalom. melyet azután maguk a Juda és Izrael fiai is elfogadtak és önmagukat is zsidónak kezdik nevezni: lásd Nehémiás Könyve 4. III. Eddig mindig csak Juda és Izrael fiairól van szó. hogy azt gondolják. 10. Nem szeretem az olyan ember sajnálatát. 12. A babiloni fogságban kaphatták a zsidó elnevezést. hanem a nép. a fegyházban. A régi rendszer . . [Az emberiség történetének fejlõdésében és fejlõdésének történetében az "Én" és a "Mi" alapjellegek fejlõdése. és lássa. vagy sajnálkozását. Pacelli lett pápa III. Évszázadokon át az ember aljas ösztönei hoztak létre korszellemet és világnézetet. hogy egyesek megfeledkeznek becsületükrõl és jellemükrõl és mindezekben "telen"-ek lesznek. Mindenkinek tehát tudnia kell. Pius néven.. ahogyan azt Mózes számukra elõírta. Vannak idõk. stb. harca. versében (Károli) fordul elõ elõször a zsidó kifejezés és szó. egymásra hatása!!!!] II. Nagy események fognak bekövetkezni. bocsáss meg nemzetemnek is. ne bocsásd meg nekik.7. amikor oly rémesen villámlik és mennydörög. Ezsdrás Könyve 4. [20-30 közt végrehajtó. az új rendszer meg agyongyötri magát a sok vereségben. 2. a polgárosult és polgárosított szabadságban. Uram Isten. A zsidók csak úgy fogják megtarthatni vallásukat és Jahve-tiszteletüket. Hadd röhögjön ilyen nyilvánvaló bálványozáson az egész művelt nép és lássa. 2-án XII. államfõtõl az utolsó vezetõ emberig. kezdeményezõ. amíg a régi rendszer belebukik sok gyõzelmébe. hogy Krisztusnak semmi de semmi köze nem volt se a zsidókhoz se Mózeshez. szoc. amidõn biztonságosabban érzem magamat. 28.nem az államfõ szentesítette.

Igen a villám agyonsújtja a jellemet, a mennydörgés robajában összeomlik a jellem legalábbis egyeseknél, akik még mindig csak politikusok és nem - magyar férfiak. Ha a szomszédom háza ég, azzal rajta nem segítek, ha a saját házamat felgyújtom. III.8 Nem a kormány és rendszere vagy hatalma erõs, hanem a nép gyönge. Gyöngébb, mint a valóságban. A világ folyásában a három pun-háború mindig megismétlõdik, a kalmár-anyagias szellem ütközik meg a magasabbrendüséggel. És mindig a kalmár-anyagias szellem pusztul el - írmagostul. Nincs az a forró leves, melyet szélérõl ki ne lehetne kanalazni. III. 12. Igen: korszakfordulókon vannak mindig bolond halászok és rövidlátó patríciusok. III. 16. Az úgynevezett átmeneti idõkben - korszakfordulókon és rendszerfordulókon - régi rendszer mindig erõsebb mint az új. Termelni, termelni, termelni! Mindennek van jó piaca, mindent fel lehet vásárolni! Vértanúi csak passzív népeknek vannak; aktív népek csak vezéreket ismernek, akiket követnek. Passzív népek még követni sem tudnak, hiszen ez legjellegzetesebb kifejezõje a passzivitásnak. A jogot csak addig szabad elismerni, amíg az életért van. Amint önmagáért van: ilyen jogot el kell taposni, mert életet pusztít. A liberális világnézet nagy hadvezére, államférfia: Napóleon az angolok elleni nagy támadását úgy akarta végrehajtani, hogy gazdasági vonalán és oldalán támadva, elrendelte az úgynevezett kontinentális - szárazföldi zárt ellene egész Európában. Az államok ellen, amelyek nem akarták elfogadni a zárt, háborút indított és meghódította, hogy akaratát keresztül vigye. Napóleon egy nagy ladikban ült és evezett Európa nagy népfolyamain. A ladik ellen nagy gerendák jöttek úsztatva a vízen. Napóleon úgy segített, hogy a veszélyeztetõ gerendákat befogta és ladikjába helyezte, így került be a német gerenda, a spanyol, az osztrák, az olasz, a skandináv, az orosz és végezetül a gerendákkal túlterhelt ladik elsüllyedt, Napóleon pedig a továbbúszó gerendák közül - abban kapaszkodott, mely õt Szt. Ilona szigetére vitte. Itt bukott meg elõször a liberalizmus - 1813. és 1815. -, jött az abszolutizmus reakciója és jött két évtizedre rá - a gyakorlati liberalizmus nagy feltámadása 1848-as években. A liberalizmus nagypénteke 1813-1815 volt. A liberalizmus sem tudott nagypéntek nélkül feltámadni. Igen! így volt. És mindenkor így is lesz! Minden rendszerrel! Krisztus rendszerével is így volt! III. 18. Mindenkinek vissza fogok mérni. A visszamérés nem bosszú, mert igazságos. A bosszú mindig igazságtalan. Minden cselekedetemben vezet az Isten félelme, a Krisztus hite, a Haza szeretete, a nemzet dicsõsége, nagysága, boldogsága, a család felmagasztalása és az egyén nemes

társadalmasítása a felmagasztosult családban, a dicsõ, nagy, boldog nemzetben, a haza szeretetében, a Krisztus hitében és az Isten félelmében. III. 19. Amikor az ember menti életét, mindent a vese irányít és nem az agy. így van ez a népeknél is. Csak legyen meg az életákarat és életképesség, amelyek kiváltják a vese irányító képességét és vezetõ irányítását. A Kárpátok ölelte Duna-medence erkölcsi, szellemi, anyagi egységre való kényszerítõ hatása mindig nagyobb volt, mint az ezt az egységet megbontó betörések bármély irányból. Mindenkor az vagy azok fizetnek rá, akik a Kárpát-Duna-medence erkölcsi, szellemi, anyagi egységét meg akarták bolygatni, akik az egységbõl érdektöbbséget akartak csinálni, akik ezt az egységet saját kényszerképükre akarták formálni. Zsoltár 126,5.6. Károli. Nem az a gyenge, aki sír, és nem az az erõs, aki nem sír. Isten van Ószövetség és Újszövetség nélkül is. III. 21. Ellopják kincseimet és nem tudják, mit kezdjenek azokkal. III. 23. Ezentúl nem a külkereskedelmi mérleg mikéntje fogja meghatározni egy nép jólétét, hanem a beruházásokkal teremtendõ új működési területek mikéntje: Afrika, Dél-Amerika beruházással történõ fellendítése magas erkölcsi, szellemi és anyagi szintre.

III. 24. Ha mi Lengyelországgal, Jugoszláviával, Olaszországgal és Németországgal együtt harcolunk, nem harcolunk idegen érdekekért. Minden más esetben idegen az érdek, tõlünk távolálló és csak kihasználó. Vajon milyen sorsot érdemel az olyan nép és kormánya, amely elvesztett nagy hazájából önerejébõl egy talpalatnyit sem tud visszaszerezni? Vajon nem jelenti ez azt, hogy a népbõl teljesen hiányzik a tudatos hazaszeretet és a büszke értéktudat; és hogy a kormányból hiányzik a tudatos hitbõl, tudatos meggyõzõdésbõl, tudatos jellembõl fakadó örömteljes felelõsségvállalás, az erõs nép cselekedeteiért? Vajon ez az erkölcsi, szellemi, anyagi meddõség hová vezeti az ilyen népet és kormányát? Istenemre! Nem ilyennek képzeltem a feltámadást. Ez nem is feltámadás. Nem lehet még az. Ez még csak purgatórium, a tisztítótűz. Ez koldusnak juttatott alamizsna. Szilárd fasiszta Olaszország és szilárd hitlerista Németország nincs hungarista NagyMagyarország nélkül! Olyan hungarista Nagy-Magyarország nélkül, mely saját erejébõl, a

Duna-Kárpát-medence összes népeinek saját értéktudatából, akaratából lesz hungarista, lesz naggyá. III. 25. Ma a szószékrõl kihirdette a börtönlelkész, hogy visszakaptuk "Ruténföld"-et. Ezt pedig az isteni gondviselésnek és Szűz Mária közbenjárásának köszönhetjük. Ilyen formán nincs igaza. Az isteni gondviselés egész Különös Kegyelme vissza akarta adni 1938-óta már legalább is háromszor nemcsak "Ruténföld"-et. Kormányunk - Darányi - Imrédy - Teleki mindannyiszor "Ne legyen meg a Te akaratod" jelszóval a kegyes kezet visszaintette, talán durcásan rá is ütött, mert sokkal fontosabb kérdést kellett megoldania, a magyarországi zsidók megmentését. Az isteni gondviselés erre a vakmerõ gesztusra felhatalmazta Hitlert és Mussolinit, hogy kényszerítse a magyar kormányt arra, hogy elfogadja a régi Nagy Haza területét, de most már isteni büntetésbõl egészen lekicsinyített részit. Az isteni gondviselés és Szűz Mária közbenjárása a magyar népnek szólott és nem a magyar kormánynak és kimondottan közvetett úton jutott kifejezésre: Hitler és Mussolini útján. Ha ezektõl a kormányoktól függött volna, még mindig Trianon határai között lennénk és messiásunk a "Rodermere" volna. A magyarországi zsidók szerint Trianon felrúgását és egyes csonka területek visszakapását egyedül a zsidó háromságnak köszönhetõ: a Pesti Hírlapnak (itt is az elsõ),- a "Rodermere"úrnak és a Revíziós Ligának. Hitler és Mussolini csak éppen kihasználta a szentháromság-készítette konjunktúrát, mert "ilyen kismiskák" /.../! Nem az emberek gyõznek, hanem mindig az igazság. III. 27. Nem csak olyan csodák vannak, melyeket elhisznek az emberek. Vannak hihetetlen csodák is. És ezek alkotják az igaz hitnek alapjait. IV. 2. Gyönge nemzedék jósolgat és nem cselekszik; erõs nemzedék cselekszik és nem jósolgat. A jóslás a próféta dicsõsége és nem a nemzeté. A nemzet nem töltheti be a próféta szerepét. IV. 3. Az én idõm nem szalad el, nem késik el, nem múlik el. Jönni fog és megcselekszi kötelességét. A nép annyira közömbös, hogy csak egy lépés választja el attól, hogy saját prófétáit legyilkolja. IV. 4. Egyesek boldogsága okozza a tömeg boldogtalanságát, egyesek boldogtalansága okozza a tömeg boldogságát. Szocializmus erkölcsi elve negatív alakjában felépítve. Passzív népnek van vértanúja és lehet - parancsolója, de soha nincs és nem lesz vezére, mert nincs hozzá ereje, akarata, akarása, hogy valakit kritika nélkül, hittel, végigmenõ meggyõzõdéssel kövessen és vezérének elismerjen.

Gondolatszabadság és sajtószabadság lesz. . 46. Milyen üres lehet az olyan ember és nemzet élete. Máté 13. boldogság és dicsõség Hazájában. pletykaszabadság. jó emberi célok lobogó fáklyáit. szellemi és anyagi halálból. A legnagyobb hit kell ehhez. nem hisznek bennük. Ember és nemzet élete: nagypéntekek és feltámadások sorozata. nemzet hitt Mussolininek: feltámadt. Nagypénteken. Ha megvan: ember és nemzet megdicsõül a nagyság. És mindezekbõl: igaz. A spanyol nemzet hitt Franconak: feltámadt. 7. szép.5: A legnagyobb csoda a feltámadás. hazudásszabadság. A lényeg ez: vállalja-e a nagypéntek minden kínszenvedését és megvan-e a feltétlén hite a feltámadásban? Ha nincs: ember és nemzet a megalkuvás mezején elbukik. a kõművesbõl Mussolinit. a tábornokból Francot. Két év fegyház. Így van jól. 58. de nem lesz rágalomszabadság. amelyek nem ismerik a nagypénteket és feltámadást. Az olaszok hittek és cselekedtek.IV. Nagypéntek nélkül nincs feltámadás! 9628 tkvsz. a spanyolok hittek és cselekedtek: ezért tökéletes a csoda feltámadásukban az erkölcsi. a szobamázolóból Hitlert. Az ember és a nemzet feltámadásának alapja a hit.oszt. 8. Ilyenek a zsidók és a zsidózók. A fiú hitt az Atyának: feltámadt. Minden igaz ember számára eljön a nagypéntek. sz. IV. IV. III. 6. Málnási Ödön testvérem ma bevonult. Márk 6. minden igaz nemzet számára eljön a nagypéntek. A csak hitben történõ feltámadás nem tökéletes csodájában. Az olasz. A nagypéntek vállalása csinált Jézusból Krisztust. a csak cselekedetben történõ feltámadás meddõ csodájában. De: a hit cselekedet nélkül nem tökéletes. nem ismerik és nem ismerik el. A német nemzet hitt Hitlernek: feltámadt. a cselekedet hit nélkül meddõ. szab. a németek hittek és cselekedtek.

most mondaná ki itt minálunk. jóban. Az elsõ antiszemita maga a Jó Isten volt és marad.. és 3. 12. Zrínyi Miklós költõ és hadvezér írja: "De meg kell vallanunk. és az egész világ Téged hisz. egyedül Tõled kaptam. csak önmagunk megmentésére vagyunk képtelenek. hogy megtartsam. gentry-uralom zsidóval nehezítve mai napjainkig. Én nemhízelkedhetem édes nemzetem. (Feldolg. hogy a vendéglátó . A hungarizmussal fog a nemzetszocializmus uralomra kerülni Európa minden népénél. 316. Atyám! Fiadnak csak tizenkettõ hitt. hanem azért. Ez . Márk 6. mint amennyire képes. A zsidók nem lettek jobbak 6000 év óta. ha erõs érdekek és eszmék ütköztek össze. hogy mint közvetítõ tovább adjam nekik. szellemi és anyagi rothadásukba süllyesszék. hogy huszonötmillió ember. ellenségünknek pedig. vagy hatalmát fogja biztosítani.A Fiú hitt és cselekedett az Atyának: ezért a legtökéletesebb feltámadásában és legmagasztosabb csodájában.13 A Kárpát-Duna népeinek hungarizmusa nélkül elbuknak Hitler Németországa. Rosszul fejezem ki gondolatomat: nem hatalomba fog kerülni. Mussolini: ". utoljára mindig az erõszak döntött. ezek közül is csak egy. oldalon felülrõl 2.. szépben. sor. köznemesi uralom 1848ig. Luk.) IV. Add. igazban. sõt: minden idõkben oda hatottak. Benned hisz Fiad által. ne több. Igaz: mi minden jogászkodásra képesek vagyunk. és nem azért. Franco Spanyolországa. 9. mert már hatalmon van csak még uralmon nincs: se Németországban. egyetlenegy ment Fiad minden útján.az alkotmány és alkotmányos élet lényege. amit a kurválkodó zsidóságra szórt az Ószövetségben.. valahonnan jön reánk prédájává.. Mussolini Itáliája. nõ. országában. a Keresztig. noha nyögve és pironkodva. hogy megismervén . A népek állami gyakorlatába való beültetése késleltethetõ a várható liberális reakció könyörtelenségével. hogy hazugságommal dicsérjelek. IV. Mussolini Itáliája. tenéked.. A harcot meg fogja vívni a nemzetiszocializmus vagy birtokon belül vagy birtokon kívül: elsõ esetben már meglevõ hatalmát végleg fogja biztosítani.a történelemben. hogy 6000 év óta megváltoztak a viszonyok különösen itt minálunk. A nemzetiszocializmus nem fog megbukni. olyan szívvel és szándékkal. !! Királyi abszolút uralom 1222-ig. mert Tõled. hanem Hitler Németországa.szerintük . mely azért szép. azért jó. Jól értsük meg: nem a nemzetiszocializmus bukik meg. hogy bennem csak egyetlenegy higgyen.zsidóbefogadó népet saját erkölcsi. se Olaszországban." Agostino Savelli: Itália története. azért igaz. Máté 13.. Franco Spanyolországa. Mindenkitõl csak annyit lehet várni. a kormány ellene is elrendelné az ügyészi eljárást és kiadna ellen vádiratot valláselleni izgatás bűntettében. gyermek higgyen a tökéletes életben. IV. fõnemesi uralom 1526-ig. második esetben hatalomra fog kerülni.4. hanem uralomra fog kerülni és uralmát fogja biztosítani.57. a független bíróság pedig elítélné és kioktatná Istent.csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak.24. férfi. hanem én megmondom magadnak fogyatkozásidat. 4. se Spanyolországban. Ha Isten mindazt a szitkot. csak egy azért.

IV 21.magad is. reformáld vétkeidet. Ésaiás 36. IV. élõ. Istent arra kérem. teremtõje. !!! [Megrendelni. ostoba. Egyetlen csatát sem nyertek volna meg a történelem folyamán. Károli Ószövetség. merev betartásának. melyeket ez uralomra jutásakor diadalmasan alkalmaz a régi rendszer teljes elbuktatására. hanem értékjegy. A gyõzelemhez több kell. vagy közömbös. az alkotó csinálja az alkotmányt. IV. A bukó rendszer sírját tehát mindig a saját maga alkotta és készítette törvényekkel ássa és önmagát ezekkel hantolja el. hanem akció alkotója. ha a csapatvezetõk csak úgy cselekedtek volna. önálló kezdeményezésnek köszönhetõ és nem a kapott parancsok rideg. 14. megszakítok e nemzedékkel minden közösséget és egyedül az eljövendõ. sor." Hóman-Szekfű: Magyar történet.] A bukó rendszer uralmának utolsó éveiben mindig olyan rendszert hoz a feltörõ új rendszer ellen. Ezek a törvények nevezhetõk joggal a régi rendszer "öngyilkos törvényeinek”. 20. végleges letörésére. Az alkotmány tehát nem mondhatja a népnek: Te értelmetlen. kötet 222. V. És ha a magyar nép e nemzedéke szabadításomra képtelen. hogy a magyar nép legyen szabadítóm. mellyel értéket a termeléshez szerezhet. nagy nemzedék fiainak útját akarom letenni. hadtudományi munkái. Az igazi mozgalmi harc egyik alapja: ha rövid a pénztárcád toldd meg egy cselekedettel. Minden vallás eszmei részében erõs és nem gyakorlatában. akik történelmet csinálnak. hogy elõdjei nagy idõkben mennyire hitványak voltak. a nagy nemzedék. [Nem pénz kell. Az alkotó mindig az élet az ebben lévõ. mindig reakció volt és nem akció. vagy rest. Ellenben a nép. ahogyan azt akár a hadvezérek legnagyobb lángesze is elõírta és parancsolta. . Senki más. ha mint anya olyan fiakat nevel hazájának. Idézett rész: Rónai Horváth Jenõ: Gróf Zrínyi Miklós a költõ és hadvezér. A nõ akkor csinál történelmet. 1891. lapoldal felülrõl 8-16. Cselekedetre kényelmes.11. mint alkotó bármikor elvetheti alkotmányát. azokért akarok szenvedni. Minálunk a németgyülölet. 17.. mint csak engedelmesség és csak lángeszű hadvezér. cselekvõ nép.. Anyák nélkül minden történettudós hoppon maradna. Mert el fog jönni. vagy gyáva. Luther Márton nem zseni. A gyõzelem minden idõkben az alparancsnokok örömteljes felelõsségvállalásától vezetett. A zseni nem reakció szülöttje. Nem az alkotmány csinálja az alkotót. hogy Önmagát kormányozza. amely mélyen fogja szégyelleni. saját elhatározásaiból fakadó. vesd ki ezt a mocskot lelkedbõl.] IV. vagy erõtlen nép elveszti önállóságát és a jogot arra.

hogy a legbiztosabban. Kiadó: Gergely R. hitlerizmus abban az értelemben mind egyet jelentenek. a legfelsõ hatalom és kormányzat tehetetlenségében. bolsevizmus. mint eddig minden kutató: mi jó: az Én vagy a Mi? Hát a kiindulás rossz már. IV 25. Gazdaságetika. IV. aki bennünk van. és másodszor: spiritualizmusról lévén szó ez egyáltalán nem nélkülözheti az egyént. nacionalizmus(3). Szerzõ a hibába esik.) IV. Úgy van: nincs az az Isten. Ez a helyes nemzetiszocialista-hungarista bölcseleti alap. felelõtlenségében minden felelõsséget a katonai karhatalomra és ennek minden egyes parancsnokára hárít át gondolván. az egyéniséget. hogy megvan bennük a hittan tudása. de nincs meg a hit. mint a bolsevizmus. Ha bármely nép történelmét figyelmesen olvassuk. fasizmus. ha bármely nép jelen erõlködéseit figyelmesen szemléljük rájövünk arra. A papok csak addig kellenek. felvilá-gosodás(3). Minden más: mellébeszél. rájövünk arra. szabadkõmüvesség(1. mert hiszen hadserege el lesz foglalva más államok határainak garantálásával. 2. a személyiséget. anyagelvüség. haza." Ez a legnagyobb tévedése e rendkívül érdekes és értékes műnek. A bolsevizmus azért bukott meg . A természet a nagy És mestere. hogy ezzel megszűnt minden felelõssége. hogy abban és abból semmi sem új. Moralizmus. Hitet meg nem lehet tanulni: ez megvan vagy nincs meg. amíg istentelenek és vallástalanok az emberek. Szerzõ: Takaróné dr. A papokban az a nagy baj. [A könyvet megrendelem.Kereszténység(1). A kérdést helyesen így kell feltenni: az Én és a Mi mikor vannak igaz. Dorottya.annak dacára. liberalizmus(3).2. észelvűség. a legkevesebb kockázattal önmagát garantálja a legjobban?! A bekerítõbõl lesz á bekerített?! IV 26. akit hiszünk. mert az egyének nem élhetnek önmaguknak is!!!!! Ha a hitlerizmus. sem az egyén nem élhetnek maguknak. Levélben. hogy külsõ megnyilvánulásában még fennáll -. nemzetiszocializmus(4). hogy abban és abból semmi sem jó. ugyanúgy meg fog bukni. hanem csak a nagy közösségnek. Anglia minden állam határát garantálni akarja.3. oldalon ezt írja: "A fasizmus. ki fogja azonban garantálni az õ határait. szép és jó viszonyban! A természet nem ismer vagy-vagy állapotot. 29. gyávaságában. 22. hogy sem az osztályok. Amikor egy államban minden recseg-ropog. nacionalizmus. de van az az Isten. spiritualizmus. még akkor is ha jóindulatú. renaissance(l). materializmus. Gáll Beatrix. nacionalizmus ugyanezt cselekszi. 2. A munka értékétõl függ a pénzérték és nem a pénz értékétõl a munkaérték. u. akiben mi vagyunk. abszolutizmus(2). megírni!!] V. Erkölcselvüség. humanizmus(l). rokokó(2). a legolcsóbban. . akit tagadunk. a 184. Vagy talán azért garantál. barokk(2).

Azért mert én a papok dacára is hiszek Istenben, Krisztusban, Szent-lélekben, még nem jelenti, hogy a papok feleslegesek. Csak az a nagy bajuk, hogy hittant adnak tovább a híveknek, teológiát és nem hitet. V. 3. Le kell ráznunk az angol mumust és a zsidó mumust; meg kell semmisítenünk e mumus-babonáinkat. Ha ezektõl a babonás gátlásoktól a népek meg tudnak szabadulni: csak akkor, egyedül akkor lesz békesség és boldogság a földön a jóindulatú népeknek. Jelenleg a természet másodlagos - szekunder - javait használjuk fel egész életünk kialakítására. Az igazi szép és jó életünk akkor fog kezdõdni, amikör a természet elsõdleges primer -, tehát végtelen mennyiségű és minõségű javait fogjuk kihasználni, (vas, ércek, stb. víz, nap, levegõ, fény, stb.) Másodlagos javak mind végesek. Az elsõdleges javak felhasználása mindent alapjaiban meg fog változtatni és ez a kor úgy fog hasonlítani a mai technika korához, mint ez a kõkorszakhoz hasonlít. Életvitamin - ételvitamin. V. 4. A diktátornak nem szabad diktátorként meghalnia. Nagy müvét úgy menti csak át a következõ nemzedéknek - minden súlyosabb megrázkódtatás nélkül - ha polgárként hal meg. [Államfõ, nemzetfõ, a nép vezetõje, államfelség, nemzetfelség, népfelség. Állampolgár, nemzetpolgár, honpolgár.] V. 5. A lengyel kormány nagyon vigyázzon arra, hogy újra fel ne osszák az országot. A magyar nép nem vehetõ mindig csak azért igénybe, hogy a lengyel kormány hibáit valahogyan jóvá tegye. A lengyel vezetõrétegek igazán tanulhattak volna a lengyel slachta borzalmas következményeibõl. [Liberalizmus, felvilágosodás, barokk, reformáció, humanizmus, renaissance, hűbériség, feudalizmus.] Ha alkotmány és nemzet között kell választanom, mindig a nemzetet fogom választani; ha törvény és élet között kell választanom mindig az életet fogom választani; ha jog és igazság között kell választanom, mindig az igazságot fogom választani. Nemzet-élet-igazság természetes ellenei alkotmány-jog-törvénynek. Utóbbi mindig célnak tolja fel magát és a célt erõszakkal eszközzé aljasíti. Jobb a legrosszabb törvény a bizonytalan igazságnál; jobb a hatalom joga a felelõsségteljes életnél; jobb az egyoldalú alkotmány a szertehúzó nemzetnél: ez a liberális parlamentarizmus dogmája, hittétele. [Az öncélú alkotmány: nemzetgyilkos; az öncélú törvény: életgyilkos; az öncélú jog: igazsággyilkos. Minden hatalom célja a nép viszonyában: az igazságban élõ nép erkölcsi, szellemi, anyagi rendje az adottságok alapján.] Ha az alkotmány cserben tudja hagyni a népet, én a néppel tartok és cserben hagyom az alkotmányt. A nép soha nem hagyja, nem hagyhatja cserben az alkotmányt, mert életigenlésébõl állítja be gyakorlatába. Õrizkednie kell attól, hogy ezt egyesek kisajátítsák,

mert ilyenkor az eshet, hogy az alkotmány cserbenhagyja a népet és ostora, üldözõje, szipolyozója, zsákmányolója, rablója, zsiványa lesz. Az alkotmány, mely arra képes, hogy a népet cserbenhagyja: elavult, veszedelmes. Uram Isten add, hogy ez a nép nemcsak Kossuthot érdemelje meg, hanem Széchenyit is. [Levélben Gézának kimutatás.] V. 7. Az alkotmány, jog és törvény nevében elítéltek; a nemzet, élet és igazság nevében fel fognak menteni. V. 9. A hatalmas még a történelembõl is azt olvassa ki és azt tanulja, ami neki jól esik. Ezért is van az, hogy a hatalmasokat csak a történelem tudja kioktatni Történetre csak az öregeket kell tanítani. A fiatalokat nem kell erre tanítani, mert õk csinálják - a történetet. Az öregeket pedig különösen arra a történetre kell tanítani, amelyet vagy megcsináltak és jólétükben elfelejtettek, vagy pedig megcsinálni elfelejtettek a fiatalság nagy kárára. Az öreg-fiatal harc egyik sarkalatos oka és törvénye adódik ebbõl. A gazdasági élet "készített" mérlege mindig hamis. Az egyensúly nem a mérleg után van meg. Különösen nem az olyan után, melyet "készítenek" vagy "készíteni" kell. Az élet több, mint matematika, és sokkal, de sokkal több, mint minden zsidó-matematika. Az atyák ették meg az egrest és a fiak foga vásott el bele. Károli, Jeremiás könyve 31,29. [Levélben kérni az Ószövetség köteteit. Legközelebbi látogatáskor hozzák el.] V. 11. Az érzelgõsség: tartalom nélküli érzelem, az érzelem, mint frázis. [Gróf Klebelsberg Kúnótól alapított Fontes-vállalat munkái könyvpiacon megkaphatók-e? Eddig mik jelentek meg? Lehet-e a munkákra elõfizetni? Mit akarnak kiadni? Mit céloz!!] V.13. Akinek idegei egy nagyszerű nemzetébredés egészséges izgalmait nem bírja ki, jobban teszi, ha elhagyja ezt az országot. Egyik egyház sem lehet öncél, mindegyik eszköz. Magyarság néprajza I-IV. kötet. A hungarológiai sorozatból mindent, ami megjelenik automatikusan megküldeni. V. 14. Nem az új rendszert követelõk és az új rendszer hatalmáért harcolók a törvénytiprók és az alkotmányellenesek; a régi rendszer hívei, akik mindenáron hatalmukban akarnak maradni, csak úgy maradhatnak hatalmukban, ha rendszerüktõl hozott törvényeket és alkotmányt lábbal tiporják, a küzdelem idejére félreteszik és egyszerűen a nyers erõszak segítségével akarják hatalmukat megtartani. Ennek egyik fegyvere az, hogy egyszerűen kijelentik, hogy az új rendszer törvényellenesen és alkotmányt "tipróan" akar hatalomra jutni. Ezért: ha az új rendszer törvényesen vagy törvénytelenül akar a hatalom birtokába jutni, mindenképpen

harcot provokál. Ebbõl következik az új rendszer részére: mindig azt nézte, hogy mit követel a nép, az élet és az igazság, soha azt, hogy mit és mire kényszerít az alkotmány, a törvény és a jog. Elõször vegye birtokába a hatalmat teljes osztatlanságában a nép, az élet és az igazság akaratából; ezután rendezzen be olyan alkotmányt, törvényt és jogot, mely a nép, az élet és az igazság egyértelmű szolgája, eszköze lesz. V. 15. Ne verjük jobban a gyereket, mint ahogyan megérdemli. Elsõ lépés: nemzetszellemi és nevelõi rész megtisztítása a zsidóktól, azután a gazdasági rész megtisztítása, ebben legutoljára a nagyipar vezetésében. V. 19. Eddig földünk meghódítása volt a fõ cél, most földünk benépesítése a cél. V. 21. Igazán nagyon kevéssé érdekel engem, hogy István király mit mondott; engem elsõsorban az érdekel, hogy úgy cselekedett-e, ahogyan mondotta, és azt mondotta-e, amit meg is mert cselekedni. És mindezeken túl is nagyon kevéssé érdekel engem, hogy István király mit mondott és mit cselekedett; engem egy érdekel: mit kell mondanom és mit kell cselekednem most magyar népem, nemzetem, hazám érdekében. Tehát: adjuk meg István királynak, ami õt illeti és adjuk meg a nemzetnek, ami a nemzeté. A múltba mindig az szalad, akinek nincs jelenje és nem hisz jövõjében. A múlt a reményteleneké, a jelen az önzõké, a jövõ a hívõké. . A hatalom nem cél és nem öncél, hanem eszköz; eszköz a nép dicsõségének, nagyságának, boldogságának szolgálatában. Aki csak a hatalmat akarja, aki csak a célhatalmat akarja: elbukott, még mielõtt hatalomba kerül. A cél minden idõkre a nép dicsõsége, nagysága, boldogsága. Ez a cél önmagában érték, nincs és nem lehet indokolása. Aki a célhatalmat akarja és el is éri: a hatalommal mindig visszaél és nem uralkodik, nem kormányoz. Aki az eszközhatalmat akarja és el is éri: a hatalommal mindig helyesen, jól, igazul él és uralkodik és kormányoz. V. 22. Vannak, akik mindig áldozatról beszélnek, de soha nem áldoznak fel semmit; vannak, akik hallgatnak és mindig áldoznak. Ha valaki jogtalanságról panaszkodik, kérdezd meg, mi hát a jog; és csodálkozni fogsz, mily jogtalan fogalma van a jogról. Ha valaki igazságtalanságról panaszkodik, kérdezd meg, mi hát az igazság, és csodálkozni fogsz, mily igazságtalan fogalma van az igazságról. Ha valaki törvénytelenségrõl panaszkodik, kérdezd meg, mi hát a törvény; és csodálkozni fogsz, mily törvénytelen fogalma van a törvényrõl. És ha csodálkozva kérdezed, miért van az embernek jogtalan fogalma a jogról, igazságtalan fogalma az igazságról, törvénytelen fogalma a törvényrõl: rá fogsz arra döbbenni, hogy az ember eddig jogtalanságot ismert el jognak, törvénytelenséget törvénynek, igazságtalanságot igazságnak; rá fogsz rémülni arra, hogy a törvénytelen törvény: a törvényesség; hogy az igazságtalan igazság: az igazságosság; hogy a jogtalan jog: a jogosság.

hogy reggeli sétám az esõ miatt el fog maradni. Nem fogok sohase kibékülni az olyan nacionalizmussal. A legkedvesebb. de ezért szociálistalan is. 26. egyedül itt találom meg Istent.humbug. amilyent megérdemel. V. legvidámabb párbeszéd folyt ma le Pataki Péter kulcsárosztályvezetõhelyettes és én közöttem. Abszolútnak nincs ellentéte. Ma nagyon esett az esõ. Irtani fogom mindenkor az anacionalista szocializmust és az aszocialista nacionalizmust. napfürdõzés is meg van engedve ebben az idõben. úgy 1/4 9h felé bejön zárkámba Pataki a következõ bejelentéssel: . Hamis próféta sohasem vértanú. 29.Hát. kérem. V. mert hamisak voltak. V: 30. elveszti józanlátását. Hogy mi a jó és mi a rossz. V. Egész napon át jókedvre hangolt ez a röpke kis . Minden nemzetnek olyan kormánya és minden népnek olyan képviselete van. Tényleg. amely a nacionalizmus ellensége.V. kérem a mai séta . úgyhogy elõrelátható volt az. Ha a nép csalódott prófétáiban. az aszocialista nacionalizmus testetlen kísértetjárás.humbug. Ha ebben a harcában népi célját nem érte el csak küszködik és tengõdik. Az anacionalista szocializmus lelketlen testjárás. 24. hogy mi a jó cselekedet és mi a rossz cselekedet: nem a szellem mondja meg. Aki kétértelmű kérdéseket intéz. ítélõképességét és megöli az igaz prófétákat. mert itt. amely a szocializmus ellensége. Nacionalizmus és szocializmus egymás nélkül: internacionalizmus. Ha a pápa elhagyja az igazságot és választanom kell a pápa és az igazság között: cserben hagyom a pápát és követem az igazságot. ezért nemzetietlen. Fõorvosi elõírás alapján minden reggel 8-9h-ig sétám van. Vonatkozik ez minden hitfelekezetre.Igenis. 23. Nálunk a zsidóból lett a városi polgár. a legnagyobb humbug. V. Erre én: . Istennek nem ellentéte az ördög. 31. . Élete és története folyamán egy nép csak egyszer tud küzdeni szabadságáért. ne csodálkozzék. V. hanem az erkölcs. 28. ha kétértelmű válaszokat kap. és nem fogok sohasem kibékülni az olyan szocializmussal.

melyeket elkövettem és nem fogok megbánni soha. kalap. 15. szereplése. úgynevezett abszolút lény. Nincsen Krisztusban megtért zsidó! VI. gonosz. mert egész ténykedése. Krisztus Istenhez kötött abszolút lény és nem az Ószövetséghez láncolt ígéret.lemondanak azzal az indokolással. VI. Következtetés: rendszerek nem választási küzdelmek során kerülnek uralomra. Vannak emberek. élete és halála és feltámadása messiási és az is marad Ószövetség nélkül is. 2. Vannak bűnök. Gilette. A liberalizmus és a szabadkõművesség vérfertõzõ ágyasságából született meg a fattyú: a marxizmus. kiirtani. A zsidók kereszténygyűlölete örökké megmarad. bűnös Izraelt megtéríti és a megtérítéssel önműködõen bekövetkezik az összegyűjtés. Tehát nem az a Messiás. szenvedésekkel járnak . ha nincs Ószövetség és pedig ugyanolyan érték volna. Izrael összegyűjtésének elõfeltétele a megtérés a Messiás által. Károli: Ezékiel Könyve 33. anyagi áldozatokkal.szabadkõművesek. ugyanilyen hévvel és ugyancsak ilyen nagyszerű "tudományos felkészültséggel" .] VI. Vajon miért nem teszik ugyanezt.az Ószövetségben hemzsegõ csodákkal. 3. szellemi.A régi rendszer folytonos választási gyõzelmek közepette bukik meg. Sõt: újra elkövetném. Jézus Krisztus önmagában érték.kikeresztelkedtek. az új rendszer folytonos választási vereségek közepette gyõz. cselekvése. Az istentelenek és vallástalanok . Grátz-Szabolcsi: A zsidó nép története] Jézus Krisztus nem azért a Messiás. 20.14. hogy ellenfelük hullájába mernek csak rúgni. vagy buknak el.mert nagy erkölcsi. aki a szétszórt. hogy utánozhatatlanok. vagy örökös rabigába hajtani.és . [alumíniumtok. mert az Ószövetségben róla jövendöltek. Háló alumínium Ajax. A zsidók az egyes népeket azért akarják elpusztítani. nem "sajátíthatók" ki. Ezt lehet az Ó. Érték volna akkor is. a nehezen utánozható dolgokról . zsidók . Könyv. mint amilyen érték az Ószövetséggel. VI. VI. mert keresztények.mindig az Újszövetség csodáit cáfolják és görcsös igyekezettel "tudományos" alapon magyarázzák. ha . tányér virág számára. VI. [Virág. Nagy embereket csak a könnyen utánozható dolgokban utánozzák. akik olyan gyávák. még akkor is. hanem az. aki a gonosz és bűnös Izraelt összegyűjti. Ószövetségi jövendölés és ígéret nélkül is Messiás.10. tészta.

" A zsidók õszinte. Grátz-Szabolcsi: A zsidók egyetemes története. 1921.v. 28.) [Magyar könyvek meg vannak rendelve. senki másra. amit rabbik mondanak Krisztus urunk messiási küldetésének cáfolatára: hogy Krisztus azért nem a Messiás. kötet 181 stb. kötetét!! VI. Rátz Jenõ kimarad az újra-felvételbõl. Ószövetség I. . Hubay Kálmánnál megb. Nagyvárad 1917. hogy saját tengerpartról lógatja lábát lábfurdõre a tengerbe. Georg RÖsel: Luther und die Juden. Esedékes. Münster in Westfalen 1893. A zsidókérdés nem vallási kérdés. mintha most alapítanánk az országot. mert fellépésével nem hogy összegyűjtötte. amikor pusztulásukat érzik. Maráno-sorsot nem tölthet be. politikai része a perújrafelvételnek. Bp. Az ehhez országalapításhoz . [Munka-becsületügyi bíróság. VI. hogy büszkén hirdethessék. igaz megtérése után fog bekövetkezni a gonosz világ vége és fogja kezdetét venni a szép. mert számára is élet-halálkérdéssé lesz.szükséges kellékek megvannak.A zsidó irodalom barátainak kiadása. A Kárpát-Duna-medence népei tenger és partja nélkül is Európa legboldogabb népéi lehetnek és nyugodtan bízhatják a tenger minden gondját Olaszországra. Heman: Geschichte des jüdischen Volkes seit dess Zerstörung Jerusalems. A meg nem tért zsidó. E két sors között választhat. a jó. az igaz világ.] Parlamenti képviselõk részvétele tárgyalásokon. Beleszólása tehát senkinek nincsen. Ugyanez áll egy bukó rendszerre.megtéríteni nem lehet .Szabolcsi Bence: Simon Dubnov. Birodalmat lehet teremteni.Ágoston Péter: A zsidók útja. 25. Hogy a zsidóság ellene védekezik. aki nem áll az orgazda szolgálatába. Kunoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. amint megtévesztõ vallási színezetét. A zsidó a tolvaj. a liberális államhatalom az orgazda. Ein Beitrag zu der Frage: Hat die Reformation gegen Juda Toleranz geübt. Július 6-án. ami mögé eddig védelemszerűen bújtak elvesszük. dolgoznunk. Jog és kötelesség ellen vétõk felelõsségre vonása. melyek csak Európába exportálnak és csak Európából importálnak azért akarnak csupán tengerpartot.] VI. 1927.Újszövetségbõl kiolvasni és nem azt. . legkínzóbbak. És aki nem akar lopni. Stuttgart. a liberális állam alkotmánya a szentesítõ. hanem ellenkezõen szétszórta a zsidóságot. E kérdés elintézése a magyar nemzetre tartozik. Rup Miklós. tehát okozója annak. . Azok az európai országok. in zweiter gehülster und bis auf die Gegenwort fortgefuhrter Auflage herausgegeben von O. a nép a meglopott. Úgy kell viselkednünk. Uralkodni lehet birodalom nélkül is: lásd a zsidókat. Esküdtbírósági felépítés. anélkül. a zsidóság története az ókortól napjainkig (Tábor . Vagy megtér . természetes. 23. Harling. aki . (Huber Lipót könyve I. hogy még van gonosz világ. A legyek õsszel a legszemtelenebbek.vagy ki lesz irtva.F. Bp. 1935. hanem a magyar nemzet élet-halál kérdése. hogy a teremtõ nép abban uralkodna: lásd a magyarokat. 1908. hogy nem zsidó.

amelyekben a zsidók és a felvilágosultak nem hisznek: a "vakok" látnak.akkor! Ez az áldozat az Isten önkéntes áldozata az ember kegyetlenségének. hogy az ember nem tudja mikor érkezik el halálának órája és mikor lesz a világvége. Úgy látszik. amit a zsidók keresztje alatt vártak gúnyolódva: nem szállt le a keresztrõl . annak . hanem Móric. a "halottak" feltámadnak. avagy a rabbinikus talmudizmus? E kettõ közül melyik a jogfolytonos? Zsidó gõg. Anglia csak azért világbirodalom. mint a zsidók a vallás területén: a talmuddal. de ha ellenük fordul: embertelenség lesz. mind még egyszer. Nem azért Isten. elküldetésében. mindegyik más országot akar védeni azért. mai kormányunk nem libi. Isten nem titkol. a "bénák" járnak. Most már tudom is.és mily irtózat: méghozzá saját erejükbõl! Mi áll közelebb az Ószövetséghez: Krisztus tana-e. rettenetes volna. hogy mindenki õket gyűlöli. hogy viszont azoknak az országoknak népei a világbirodalmat védje. Vajon mi lett volna. a "betegek" meggyógyulnak. a legsötétebb bálványimádástól. Igen: Krisztus nem szállt le a keresztrõl . ha az ókor görögjei is ilyen klasszikus nép lett volna és olyan klasszicizmussal ajándékozta volna meg az emberiséget. Ez aztán a libi-diplomácia csúcsteljesítménye. ahány rabbi annyi felekezet. amit kinyilatkoztat nem titok. hogy érdekeit megvédje. a "süketek" hallanak. Hát ez nem csoda?! De az! És ilyen csodára csak egy olyan valaki képes. Isten külön kegyelme. mert szüksége van az egész világra. Krisztus ezért nem beszél a világvége idejérõl. A zsidó nép erõssége: mérhetetlen butasága. de mégis hiszek istenségében. Ha az ember tudná mikor lesz a világvége. VI. Az angol világbirodalomnak 400 millió lakosa van és érdekes: ezek közül egy sem akarja megvédeni. az "ördöngösök" és "bélpoklosok" megtisztulnak és igenis van jajgatás és fogak csikorgatása" a külsõ sötétségben is! Igen: mindez a "rémületes" csoda van és az Õ kereszthalála óta milliószor és tömtelenszer megismétlõdött. Isten vagy kinyilatkoztat. amit elhallgat nem azért hallgat el. a legostobább babonán át a moralizmustól a Krisztus hitig mindent megtalálsz benne. azért Isten. hogy a talmudizmust vigye közelebb az Ószövetséghez.mennyig. A zsidóság önmagát a vallás klasszikus népének tartja.akkor! De azóta már leszállt a zsidók legnagyobb rémületére és megtette azokat a csodákat. nem náci. A zsidó vallás nem egységes. miért haragszik Anglia-francia német-olaszra: mert csak sajátjukat védik .nem hagyja. mert kinyilatkoztatását egyenlõre szükségtelennek tartja. Fiúságában. Ez pedig borzasztó. 29. Kloakától . azt is tudná. A zsidók létüktõl kezdõdõen mindenkit gyűlöltek és most rettenetesen csodálkoznak. korlátoltság kell ahhoz. VI. vagy elhallgat. mert titok. hogy meglopják: az az alkotmányellenes. Ez aztán igen! Mindenki a másét védi senki a magáét. messiásságában. Jelenlegi.30 Krisztus istenségét így lehet fokozni: nem hiszek csodáiban. az alkotmánytipró. mert nem tette meg azt a csodát. hanem csak azért. És mindez úgy történik.Náluk a gyűlölet vallás. aki a zsidók felszólítására nem szállott le a keresztrõl: Isten. mert csodákat müvelt. mikor fog meghalni.

rutén. hogy adj elvén. melynek semmi köze nincs a szeretet egyik fajtájához se. Ha mint német segítek a magyaron a német érdekében. igaz is. nemzetszeretet. Ez a legnagyobb csoda. a védlek. hogy az Evangélium nem hirdettetett és nem hirdettetetik úgy. Svájc és mindezek felett: a zsidóság. ahogyan azt az isteni Mester akarta. ha Zajti helyesen fejteget. ha mint angol segítek a magyaron az angol érdekében: politika. szlavón. rácon. az alábbi lényegeset takarja — vázlatosan . népszeretet. nekem azonban így adódott a kép) Zajti ezt az irányt taglalja és bizonyítja. VII. hogy élj elvén. 6. de ha ez így van. hogy védj elvén. német érdekében: felebaráti szeretet. haza emberének népszeretetét. az élek. jó is. Chamberlain Houston Stewart: Grundlagen des 19. nemzetét igazán szereti. mert bizonyosan megvan. akkor az általam feltételezett irányoknak is fel kell állniok. Anglia csak azt fogja elveszíteni. népét. hogy segíts elvén. Jahrhunderts. Hogy ez hová vezetett mutatja a zsidó nép többezeréves története. A liberalizmus csúcsai: USA. VII. szlavónon. mert ez a gyakorlata szép is. És mégis terjed. Északi és Déli gyűrűzéseknek irodalmát meg kell találni. hogy a magyar nép és nemzete ugyanolyan sorsra jusson. 8. Zajti Ferenc: "Zsidó volt-e Krisztus" vallásalap-elmélete. Ha nincs meg Zajti rosszul fejteget. A Keleti. hazaszeretetét. Ernst Johrfes: Die weltgeschichtliche Bedeutung des Judentum und seine Zukunft. a nemzetszeretet. Az egymásra utaltak egymás kölcsönös megsegítése az adok. rác. hazaszeretet. terjed. . oláh. mint a zsidóság. Vagy pedig nem helyes Zajti alapja. megérti egy másik nép. Tökéletes azért. a népszeretet. nemzetszeretetét. Terjed az egyházak dacára. ami már nem az övé: a világhatalmat.dacára. melyet az ember Jézus halála után elkövetett. A nemzetiszocializmus meg fogja szüntetni ezeket a csúcsokat. a tót. Felebaráti szeretet? Tökéletes gyakorlati kifejezése: a hazaszeretet.(õ nem mondja ki határozottan. németen. ruténen. Aki a hazáját. Ilyen csodára pedig csak egy valaki képes: Isten! Én nem akarok faji vallást. oláhon. VII. Ha mint magyar segítek a tóton. Én meg nem akarom. melyet tudományos felkészültséggel bizonyítani kíván. nemzet. a segítlek. Berlin 1929. horvát. horváton. 2. nem tartóztatható fel. Anglia.

a szálasi . be lesz mocskolva. Isten is káoszból teremtett rendet és nem látszatrendbõl. Ez vajon "nordisch" szellem-e? Inkább "norderasiatisch" szellem. ha 6000 év után is. de egyik népe számára se Haza. A zsidók ebbeli törekvésükben megbuktak. 22. mint a németek. is. Ami a nõnek a szépítõszer. Rosenberg nem egészen tisztán fogta meg a kérdést.mert nem olyanok. szellemi. mert a többi faj megbuktatta. Ha most élne. Jézus 2000 évvel ezelõtt csak azt és annyit adott tanításából és törvényeibõl. Mindaz pedig.. hogy õ már most majd mit ajánl a kiirtandó helyébe. de megbuknak. VII. még magam sem tudom. . Tényleg: könnyebb a harctéren dicsõséget szerezni. eszménye mellett nem bizonyít. mert eddig még nem olvastam. hogy nem valami "Ersatz"-cikket fog ajánlani. ahol a rend látszata van. mint .és a többiekre . Ebbõl is adódik az egyik alaptörvény: könnyebb ott rendet teremteni. mint a hazának dicsõséget szerezni mint hazafi. ezt akarná A.a zsidókkal kapcsolatban az aszemitizmushoz vezet.6000 éves késéssel: faji vallás.a zsidókkal kapcsolatban az antiszemitizmushoz vezet. De majd meglátjuk a könyv végén. amelyen azonban csak a zsidó mozog szabadon. mint a németek. Úgy gyanítom .ott. Felállított egy eszményt. mint a német Burschen-schaftler a menzúrán. 20. Miért?. Rosenberg azért neheztel a zsidókra . VII. Remélem.Inkább anarchia. No de majd meglátjuk a végén mi lesz . egész biztosan teljesen lelépne az Ószövetség alapjáról és kimondottan a János 17 alapján állana. Nagyon érdekel.le se merem még írni -: amit a zsidók majd 6000 éven át tettek. ezt most bizonyítja helyességében a nagy világtörténelmi erkölcsi.a rosenbergi . mit is akar kiirtani. hogy neki adta a nagy német díjat — márkákat.mármint a könyvnek. szellemi és anyagi eseményekkel. mint zsoldos. Borzasztóan szeretném tudni: Hitler vajon mit gondol Rosenbergrõl. Mert az anarchia káoszából elõbb-utóbb rend formálódik. Olyan világpiacféle. ami nem fér el elképzelésében. Érdekes munka csak sokat sokat vagdalkozik az írója.hogy mit. Jahrhunderts. mint az anarchia törvényesített rendszere és állandósítása. hogy a németek cselekedjék még meg . a látszatrend pedig nem más. Én nem azért neheztelek a zsidókra . a férfinek az edzés: az a mozgalom számára az üldözés: szép lesz. anyagi élet. mert olyanok . nagyon érdekes. 10. mint látszatrend. mivel akarja pótolni majd "azt" . hanem azért. erõs lesz. még az angol számára se. hogy pénzt adnak szellemért. annak dacara. VII. le lesz piszkolva. amit és amennyit az akkori körülmények és a nép érettségi foka megengedtek.faji erkölcsi. Elsõ száz oldal olvasása után benyomásom. mert nem olyanok. ahol káosz van. a másik nézet .és a többiekre -. 14. R. Az angol világbirodalom világnak világ. VII. Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. Kíváncsi vagyok arra.amilyenek! Ez nagy különbség! Sõt elvi különbség! Az elsõ nézet .

élete. meg igaz is. Ein Volk bleibt so lange in Zeit Raum bestehen. ha jó is még igaz is. a nemzet igazságából jövõ élõ jog. nem húsz.A nép leválása és elválása a halódó rendszertõl természetesen mindig fájdalmas és súlyos sebeket hagy hátra. 24. mert . ha nem szervezõdött volna az erkölcsileg. A jó akkor jó. Magyarer./] VII. minden vonatkozásában. Tehát a nemzet igazsága. /Térben és idõben egy nép addig maradhat fenn. hátsó gondolat nélkül csak ez lehet: a nép érdeke a döntõ. mely azért múlik él. a szép. hanem az elmúlásban levõ rendszerhez. Milyen más irányt vett volna az egyház. A szellem akkor szellem. Italiener. nem képezheti egy lélek vallásosságának alapjait. wenn du aus dir heraustreten willst. anyagi java. anyagilag romlott és züllött Róma-Bizánc minta alapján. die eingestaltig und nicht einwandfrei sind und bleiben können. ha szép is. Isten a diót adja.de nem a népen. míg kifogástalan és sokoldalú. Wie du die Lehre des Herrn deutest. Az anyag akkor anyag. az igaz szellem. ha szép is. Im gegengesetzten Falle begegriet ihm das Schicksaal der Juden. Németnyelvű zsidó történettel mi van? /. Az igaz akkor igaz. "Ruhe in Gott" und keine "Unruhe vor Gott wirst du haben. A kérdés mindig ez: a nép vagy az egyes érdeke legyen a döntõ? A felelet egyértelműen. Az erkölcs. aber dann hast du auch Gott in dir und wirst nicht müde. hal el. hogy egy pár érdekelt miatt ne pusztuljon el. 26. wenn du sie so deutest. az igazat. VII. a jót. . nem kettõ.néptelen. a nemzet életébõl jövõ élõ törvény. Ennek "az egységnek" három lényegrésze van: a háromság az egységben. melyet vissza is visznek magukkal Rudi levele. das ist die Wahrheit Eckeharts. wenn du die Lehre so deutest. Spanier. Ezek: a jó. ha a szellem és anyag egyensúlyban vannak. akik már nem az életben álló néphez tartoznak. bis es einwandfrei und vielgestaltig ist und bleibt. jog az eszköz. akkor erkölcs. Mint eszközök: az élet igazságából jövõ élõ alkotmány. / A polaritás tudomásom szerint okozat és nem ok. Tangel-fizikát megvenni ha nem lenne meg. ejt . wie sie von Jesu gesprochen wurde. Ha pedig nem õs tünemény. hanem csak azokon az egyedeken. A szép akkor szép. 28. ha az erkölcs. kétségtelenül. a szellem. Ha pedig okozat nem nevezhetõ õstüneménynek. Franzose. Ellenkezõ esetben a zsidók sorsára jut. az öncélú jog megöli az igazságot. so bist du ein Deutscher. a jó anyag. Tehát élet akkor élet. az anyag: ha gyakorlatban szemléljük a szépet. Cél: az igazságban élõ nemzet szellemi. Englander. hanem három. Ha a magot akarod. fel kell törnöd a héját. VII. Az erkölcs. wie es die Kirche zwingt. erkölcsi. A nép pedig okozzon fájdalmat és ejtsen súlyos sebeket is. szellemileg. minden "az egységbõl" származtatható. törvény. ha az anyag és erkölcs egyensúlyban vannak. Borzpamacsot. az igaz.. az õt alkotó nép a cél. Ein Clerist wirst du erst. meg jó is. Nem négy. Fényképek. akik egyoldalúak és nem voltak és nem tudtak kifogástalanok maradni. még nordisch /északi/ léleknél sem. A szép erkölcsök. Ez a három csak abban az esetben bír értékkel.. és ezek alkotmányai: alkotmány. nincs talaja. Az öncélú alkotmány megöli a nemzetet és élettartalmát: a népet. Minden "az egységre" vezethetõ vissza. amibõl erõt vehetne fennállásához. ha: egy. az öncélú törvény megöli az életet. [Másolati példány. szellem és anyag egyensúlyban vannak és maradnak még mozgás közben is. ha a szellem és erkölcs egyensúlyban vannak. feltörése a te dolgod.

wie du willst. "Megnyugvás Istenben és nem leszel nyugtalan Isten elõtt". sie stürben nur dann als waschechte Christen. ahogy az egyház erõlteti. Die Schuld tragt nicht Kristus. wenn der Prediger ein Nationalsocialist ist. die Kirche zwingt sich auf als "Deuter den Deutfaulen. mint értelmezõ az értelmezni restekre. wenn du ein menschlich Scheusal bist. . den man betreten muss um in Wahrheit und . /Vannak néhányan akik úgy vélik. /Amint az Úr tanítását értelmezed. mert nem akar és nem tud emberséges emberré lenni. was er geschöpft hat. hogy az igaz élet valóságát és igazságát megleljük. Jézus mindent csak nem vallást prédikált. olasz. den Tatlosen. wenn sie ihr Deutschtum verleugneten. Wenn du Unruhe empfindest. Jesus hat alles gepredigt nur nicht Religion. Mensch. hanem az egyházat. Und das ist keine Religion. was das für miserables Geschöpf ist. sündigst ja nicht. Gott richtet den Menschen nicht. ha Krisztust megtagadják. wird die Kirche überhaupt nicht benötigt. nem ismered a nemzeti és a szocialista cselekvést és realitást. Wer eine Religion predigt. die anstatt Butter auch mit Margarin vorlieb nehmen und fául und tatlos sind. mely a "benned levõt" és "nem a belõled elõtörõt" prédikálja. Und es gibt wieder welche. wenn sie Christus verleugneten. Vor Gott brauchst du nicht Unruhe zu empfinden. de semmi köze hozzá. akik vaj helyett margarinnal is beérik. das wurde zur Religion verunglimpft durch Hande und Gehirne. s nem leszel fáradt. És ez nem a vallás. ha a tanítást úgy értelmezed. melyre lépnünk kell. die alles waren. melyek nem igaz emberi kezek és agyak voltak. az egyház mégis ráerõszakolja magát. magyar. hogy csak akkor halhatnak meg igaz németként. ez vallássá torzult olyan kezek és agyvelõk által. Vad következtetés! Az egyház voltaképpen nincs rászorulva. sondern die Kirche./ Az Ószövetség a legbölcsebb ostobaság és a legostobább bölcsesség melyet írtak. még akkor is. és akik lusták és tehetetlenek. die da meinem. úgy vagy német. Ez Eckehart igazsága. hittek. die aus Kristus eine Religion schuf wie sie ihr gut dunkte. hogy csak akkor halhatnak meg tiszta keresztényként.. Aki olyan vallást prédikál. die ein "In-Sich und nicht ein "Heraus -"aus-sich predigt. angol. die meinen. Eine rohe Folgerung! Kristus zu deuten. a dologtalanokra. francia. ha nemzetiszocialista is. A zsidó szájában mindez frázis. ha magadból ki akarsz lépni. Õ arról az útról prédikált. braucht dir nicht Angst und Bange werden. Du.Wenn du nicht aus dir hervortreten kannst. sondern wie du musst. » Es gibt welche. ist die Angst und Bange vor dir selber. dann hast du Unruhe vor dir selber. spanyol. akkor megleled Istent magadban. ist der Mörder jedweder nationalen und socialen Tat und Wirklichkeit. amikor tényleg meg lesz az emberséges emberiség és a zsidó csak zsidó fog maradni. És el fog jönni az idõ. sie stürben nur dann als echte Deutsche. mely Krisztusból vallást csinált. az minden nemzeti és szocialista cselekvés és valóság gyilkosa./ A zsidó mindig emberiségrõl és emberiességrõl beszél. Auch dann nicht. sich Butter zu erkampfen. kennst du nicht die Tat und die Wirklichkeit der Nation und des Socialismus. nur nicht wirkliche menschliche Hande und Gehirne. er weiss zu genau. akkor csak egy klerikus maradsz. Und deises Müsses kennt Gott-Vater besser. ha németségüket tagadják meg. Angst und Bange wirst. A felelõsség nem Krisztust terheli.Gerechtigkeit das wirkliche Leben zu erzielen. ahogyan Jézus tanította. Ha azonban úgy értelmezed. megint mások viszont azt hiszik. auch dann. hogy Krisztust értelmezze. hogy a vajat maguknak megszerezzék. Er hat gepredigt: den Weg. als Du. Ha magadból nem tudsz elõlépni. Krisztusnak semmi.

/] VIII. [Bélától könyvek: Jókai sorozat/. hogy nincs sok. vagy az. mert ebben a hibában szenvedett. Eine zu kühne Gleichung. a másik oldalon a legkíméletlenebb. "német" embert. ember.. "angol" embert. hogy áldozatot ne kelljen hozniok az eszméért és ne kelljen szenvedniük az igazságért. Pflicht. Ezért nem tudott fejlõdni egy valláskísérlet se. 1. hogy sok az egységben van. hisz nem úgy vétkezel. hogy benne tényleg megvan a hit és ez a hit tényleg cselekvésre kész. wenigverstanden. anyagi kizsákmányolás. kevés tudás. /Európai = árja = északi germán = napnyugati = német = becsület.. ha emberi szörnyeteg vagy. Mi az. csak egység van?! Az "ember"-t meg fogjuk érteni és el fogjuk érni. 29.deutsch = Ehre. A kezdõ ember elõször jött kapcsolatba az okozatokkal és ezeknek tulajdonított mindent. nem kell. ha múltját már nem látja. legistentelenebb erkölcsi./ VII. VIII. õ egészen pontosan tudja. szellemi. Jézust adta az emberiségnek. Philosophie und Wahrheit kann man nicht übers Knie brechen./Isten elõtt nem kell nyugtalannak lenned. akkor saját magad elõtt vagy nyugtalan. Magyarország nem volt soha eddig haza a magyar nép számára. VIII. Még akkor sem. anyagi züllöttség. ha elõször megértjük és elérjük a "magyar" embert. És ezt a kényszert az Isten-atya jobban ismeri. kötelesség. jelenében csavarog. . vagy az. és nem az ezekbõl folyó õsokozatokra. ahogy akarsz. Jahve is csak okozat és nem ok. 30 Egy nép csak úgy semmisül meg. Isten nem ítéli el az embert. hanem ahogy neked kell. félsz és szorongsz. a svájci franc és az USA dollár. hogy mit alkotott. hogy monizmus: hogy sok egységbe dolgozható fel. Az emberek azért hiszik el olyan könnyen és szívesen a hazugságokat. saját magadtól félsz és szorongsz. "nemzet és nép" embert. Ha nyugtalanságot érzel. még nem jelenti azt. Túl merész egyenlet. Svájcban az aranyfedezetü pénzrendszer. Ezért: az egyik oldalon a legnagyobb. 5./ VII. Vallást csak õsokokra lehet felépíteni. A filozófiát és a valóságot nem szabad csak úgy elhamarkodni. Europaisch = arisch = nordisch = germanisch = abendlandisch . nyomor. mert mindhárom rendszer külön-külön és együttesen bukni fog: Angliában a szabadkõművesliberális rendszer. USA-ban a materialisztikus gazdálkodási rendszer. A világ legbizonytalanabb valutái: a font. Vieles gelesen. Önmagát a nép úgy semmisíti meg. legmélyebb erkölcsi. szellemi. De nem is csoda. hanem eddig mindig idegen népek vagy idegen érdekek gyarmatterülete volt. 6. jövõjében nem hisz. Sok olvasás. Aki hittudós. mint te. ha önmagát semmisíti meg. Az okozat a végsõ okot. hogy félj és szorongj. Te. hogy miféle nyomorúságos teremtmény az.

minden idõkben. Valamely kultúralapnak teremtõje mindig valamely nép. melyet nem õ teremtett. a kultúraalapító. ahol pedig egyéniség nincs. amint mindezt kiértékeli és összefoglalja. mert a népegyéniségeket nem is lehet összegezni. amikor az égboltozaton megjelenik a cselekvés. a személyiségre. a fajra. legfeljebb akkor. kiválasztott nép. Az emberiség nem egyéniség. Ebbõl azonban sok következik. Egy nép csak egy kultúralapot tud teremteni. hogyan hatnak reánk. Legelsõsorban. nem tud egy olyan kultúralapra átnyergelni. Fenséges érzés van bennem.Nem az emberiség teremti a kultúrát. Egyéniséget egyedül a népekben kap. átlépni. akiket felsorol bizonyítékként maga mellett. tõle elszakíthatatlanok. ahogyan élünk velük. Rosenberg "Mythus": mindenkinek igaza van. de csak szünetekkel. népek a tudományt felhasználják. 450. mint "a felelõs" tényezõkre és tanácsadókra. bármely kultúrkört is vesszük figyelembe. anyagilag hanyatlanak. nincs élet. és a cselekedet egyszerű betűivel ráírja eltörülhetetlenül az igaz szavait: . A többi vagy elfogadja. Csak egy baj van: a Kormányzó Úr körül levõ "tanácsadók" és "felelõs" országos tényezõk elhitették a Kormányzó Úrral. az egyénre. mindig ezek a szavak láthatók az én egemen! Gondolnak rád! Köszönöm! Cselekedettel fogom viszonozni! . feldolgozzák. anyagi dermedtségébõl feltámadni. a népre. Azután: hogy vannak kultúralapító népek és vannak a kultúrát elfogadó népek. Azután: egy nép több kultúralapot adhat. szellemileg. A tudományok mindenhol egyformák. hogy a kultúralapok kihatásaikban határoltak. mert a népegyéniségek összege káosz. oldal utáni benyomás. vagy kihasználja. mert önmagukban van a lényegük. Különbözõ az. önmagukban van az értékük. Csak az a különbözõ. Az emberiség tehát csak társadalomtudományi segédfogalom. vagy közömbös. szellemi. néphez. függenek egy néptõl vele összeforrnak.gondolnak rád! Ahányszor kitekintek rácsba szorított egemre. hogy egy nép nem tud egymás után megszakítás nélkül egyik kultúralapot a másik után teremteni. Azután: kultúralapító nép hanyatlása után csak abban az esetben tud erkölcsi. vagy semleges vagy ellenséges ezzel a dominálóval szemben. Ez azt jelenti. Az élet alaptörvényei tehát egyformák. ha "holt" ideje alatt a kultúrálapításra legbensõbb énjében felraktározott életigenlõ csíra ki nem pusztul. VIII. Ezzel az öt hatással találkozunk mindenkor. Ez a "kolompos". Nincsenek kötve fajhoz. hanem csak kultúra kihasználó néppé. egyéniségével dominiálja a többit. hanem a nép. És végezetül: a fejlõdések kisebb vagy nagyobb korszakai mindig kisebb vagy hatalmasabb népegyéniségeik határozott erkölcsi. A népegyéniségek közül egy valamelyik mindig a prímet viszi. az erre az alapra elhívatott. ha az ember a káoszt akarja szemléltetni. 8. hogy a hungarista mozgalom hatalomra jutása esetén õreá ugyanaz a sors fog várni. Azután: hogy a kultúra kör hanyatlásával az ezt a kultúrát alapító és az ezt a kultúrát elfogadó népek a kultúrával együtt erkölcsileg. csak neki magának nincs igaza. szellemi és anyagi cselekedeteiktõl függenek és sohase az úgynevezett emberiségtõl. 7 Érdekes ez az A. ahogyan az egyes fajok. Népegyéniségek összessége azonban nem emberiség. szüneteiben azonban nem lesz kultúrelfogadó néppé. VIII. egyáltalában nem univerzálisak és nem individuálisak.

az egyetemesség. óta. Ebbõl folyik: hogy A. Rosenberg-féle felállítás a kultúra-alapító nép jellegzetes felépítése. Borzasztóan félti a kormány Magyaroroszág sorsát – a magyaroktól. kegyetlenül. és elküldé a Fiút. egyáltalában a nemzetiszocialista népekkel szembén: már régen nem volna kommunizmus. És Isten úgy látta. francia. hogy az erkölcs káoszban van. Aki ilyenkor apolitikus hadsereget kíván. már régen nem volna szabadkõművesség. Ha annak idején az angol. Tehát: a cselekvõ nép és cselekvõképtelen nép jellemzõ beállítása. már régen nem volna zsidókérdés a világon. És Isten úgy látta. Akármilyen legyen a hadsereg állásfoglalása rendszerváltozásoknál törvény az. hogy állást kell foglalnia. . 1933. 12. olasz hadserég állásfoglalása. 1922.] VIII. hogy a szellem káoszban van. Spanyolország. hogy rendet teremtsen. Kezdetben vala az Isten és három személye: az Atya az anyag. a Lélek a szellem. A nép mint alkotó rá van kényszerítve. Spann-féle felállítás a kultúra-elfogadó nép jellegzetes felépítése. szd. 10. Nézetem ebben a kérdésben lásd megjegyzésemet az 59. oldalon VIII.-ig. a szellemi rend. ugyanolyan szívósan. és elküldé a Lelket. E Három egy vala. Olaszország. VIII. USA kormány és az egyházak a kommunista Oroszország ellen. német hadsereg állásfoglalása. és elküldte az Atyát. orosz hadsereg állásfoglalása. spanyol hadsereg állásfoglalása. hogy alkotmányát: az államot imádja. brazil hadsereg állásfoglalása. 1938. Krisztus mozgalom I-IV. a Fiú az erkölcs. 1935. Normann. az Ég és Föld. Az állam félelme a néptõl jellemzi a korszakot 1867. neki szolgáljon. Magyarországon. 1848/49. 1. akár akarja. a Törvény és az Igazság. az szamár és nem zsoldos. 6. Az állam öncél lett és hatalmában védekezik a nép ellen. 13. lengyel. (Bõvíteni részletekben!!! Megmagyarázni!!!) VIII. És Isten úgy látta. És megszületett a Nép és a Haza. az O. 1917. akár nem. hogy rendet teremtsen. nagy francia forradalom. És megszületett az erkölcsi rend. keltezés alatt. Volk ohne Raum. mert még a zsoldos hadseregek is kénytelenek állást foglalni. És megszületett az anyagi rend. Miért: mert a nemzet állásfoglalása elõl a nemzet legérzékenyebb műszere: a hadsereg. [Mein Kampf.Rendszerátültetések elképzelhetetlenek a hadsereg állásfoglalása nélkül: Krisztushívõ légiók nagy száma a pogány római birodalomban. Nagy Constantinus légió-császár állásfoglalása. egyszerűen nem vonhatja ki magát. hogy rendet teremtsen. mindenre elszántan lépett volna fel mint jelenleg Németország. hogy az anyag Káoszban van. Ez a Teremtés igaz története és az Új Evangélium. VIII. 11.

Négy világbirodalom fog összeomlani: a nemzetközi Egyház."Mythus des 20. hanem cél. A második perújrafelvételemmel kapcsolatosan aljasságok sorozata történik. De hogy ez az igazság miért nem egyeztethetõ össze Isten és Krisztus valóságával: erre nem ad a szerzõ feleletet. Nála magánkihallgatáson felvilágosítást fogok kérni. gyónás a német népnek. ha elhozza jó.Béla látogatása elõtt . Ma . A szükséges elõiratokat el akartam küldeni. VIII. annak különösen politikai részét ne bántsam. Mert ilyen "durchpulster Kreislauf" Krisztus egész lénye. máskülönben igen érdekes munka. Jhhdts. pedig 703 oldalon át lenne rá alkalma. hanem a perújrafelvétel menjen a saját útján. a felolvasás is maradjon el. az angol világbirodalom. ha visszavonnám. Éppen ezért nem volt semmi közük nemzetükhöz. akiktõl koldultak. népükhöz.aug. hogy legalább betekintsek. hogy a perújrafelvétellel kapcsolatosan ne beszéljek semmit se a látogatás alkalmával. Kiss Géza a 2. akaratának. Nem elégít ki. hogy aljas kezek teljesen megbénítják jogos védekezésemet. hogy én akár betekintést is nyerjek. Egyszerűen nem engedik meg. Pár napra rá Rudi levélben értesít. népinek nem népi. a legjobb volna. Isten-Krisztus nem azért nyilatkoztatják ki lényüket. perújrafelvétel anyagát elküldte . amint szabadságáról viszzatér. éspedig nagyon is elérhetõ cél. Kormányaink eddig többet bíztak a koldulásnak. hogy nem vonom vissza. 17. ellenben: Thury õméltósága jönne le most augusztusban szemlére. mely nagyon sok kívánnivalót hagy hátra. önvallomás. hitének.ez év június végén vagy július elején . Úgy válaszoltam. rombolónak nem romboló. titokzatosak és misztikusak maradjanak. VIII. hogy ezt az anyagot politikai része szempontjából Hubay Kálmán és Csia Sándor át fogják dolgozni. . A legszebb meglátás a 697. 17-én délután .az igazgatóságra hívatnak. ha nehézségek volnának. tudománynak nem tudomány. Isten egész Háromsága az Egységben. mint a nép erejének. Egyszerűen a kapott parancsot végrehajtja. VIII. 22. melyet fentebb vázlatszerüen rögzítettem is. hogy elérhetetlenek. Én úgy döntöttem. ne erõltessem a 2. kényszeredett vergõdése. Ugyancsak az igazgató úrnál. Ellenben: egy lélek rettenetes. anélkül. hogy igazságomat megkapjam. építõnek nem építõ. 18. VIII. és kijelentik. Mindenkor koldus kormányok voltak csak azok változtak. oldalon felül van. a zsidó gazdasági világbirodalom. ne érintsem. A vallás alapítójától is rosszul értelmezhetõ és magyarázható! Aki koldul ne csodálkozzék rajta. Július 18-án délelõtt . olvassa fel.úgy határoztam. perújrafelvételt. Ebbõl mind az vehetõ ki. Az igazgatóságot nem okolom semmiben se.": bölcseletnek nem bölcselet.értesítenek az igazgatóság részérõl. a marxi-kommunista rendszer-birodalom. ha koldusnak veszik és úgy is bánnak vele. 21. Isten és Krisztus nem eszköz. hogy a perújrafelvétel átdolgozott anyagát a legközelebbi látogatás alkalmával elhozná mégis. fajinak nem faji. úgy a felolvasás is maradjon el. Amikor dr.

A krisztusi mozgalom népmozgalomból egyoldalú párt lett. Szerzõ kiadása. be fog következni az. [dr.. anyagilag a kínai-mongol népeket. Mi a II. hogy a mozgalmat népmozgalommá terebélyesítse és mint ilyent oltsa az emberek erkölcsi. szellemileg. Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás. Ha a mozgalom a pártot tudatosan nem akarja beállítani: népmozgalommá terebélyesül. hogy Krisztus tana kinyilatkoztatott vallás. A pártnak természeténél fogva kell a pénz. tehát zsidó-bálvány. Volk ohne Raum. VIII. Konfuce és Laotse pedig megtartották igazságukat. saját förtelmes képükre. személyes áldozatot. hogy teljesen megszüntetik Lengyelországot. A párt az az eszköz. nem pénzt követel. amirõl még 1935 végén és 1936 elején munkás-tesvérekkel beszéltem: Oroszországban lassan de biztosan elbukik a kommunista rendszer és az orosz nemzetiszocializmusnak fog helyet adni. . a hatalmon lévõ mozgalomnak pedig elsõ kötelessége. Ha erre nem képes. Vajon mi fog történni. mint azt a Legfelsõ Lényt. szellemileg. még mindig õk parancsolnak. hanem személyes példaadást. A mozgalom hit. és Németország megszervezi erkölcsileg. hanem megmerevedik mint párt és partkereteket tud csak adni: rövid hullámzás után elbukik egy új mozgalommal szemben. A világtörténetnek eddig csak egyetlen példája van. Mózes és Krisztus eszközök lettek. dogmákat hozott. Ezt pedig csak Lengyelország felosztásával tudják elérni vagy úgy. Ha a tünetek nem csalnak. akarat és cselekedet.. mely a mozgalom uralomra jutását csak népmozgalommal érte el: a krisztusi mozgalom. kötet tartalma és van-e?] VIII. mert a párt ellenhatásként mindig mozgalmat indít el. Hogy mi a különbség Jahve és Isten között? Ez: Jahvét a zsidók teremtették és alakították. Elsõ kötet. . Istent Krisztus ismertette meg az emberiséggel. aki mindeneket alkotott. Mein Kampf. a dogmatistáknak van igazuk és õk parancsolnak. szellemi és anyagi életébe. [Vilma itt felejtette könyveimet. amint mint eszköz a mozgalmat hatalomra juttatja. mely párt nélkül dönti meg a régi rendszert. A párttal mint eszközzel való beállítással oldható azonban meg a legkönnyebben a hatalom teljes és oszthatatlan birtokbavétele. ha a japán megszervezi erkölcsileg./] Legnagyobbfokú tévedés annak az állítása. melynek segítségével a mozgalom hatalomra jut. amint "pártkeretek" közé szorította az eszményt.Buddha.A mozgalom-szülte párt emészt mindig pénzt és nem a mozgalom. és nem a Tóra. A párt mint ilyen meg kell szűnjön. 1937. Nyugat és Kelet vallásai között lényeges különbség ez: a talmudistáknak van igazuk és õk parancsolnak. Gizi rossz kedvét hagyja a Koppány utcában /. vagy úgy. Stephaneum nyomda Rt. szellemi és anyagi elképzelésükbe és tervükbe.. 23. Máskülönben minden mozgalom párt segítségével került hatalomra. nem az Evangélium. anyagilag az orosz népeket? Ekkor fogják csak mondhatni: új világkorszak kezdõdik. a nemzetiszocialista Oroszország és a nemzetiszocialista Németország viszont minden eszközzel közös határra fog törekedni. 24. hogy Lengyelországot a jelenlegitõl más kiterjedésben és más feladattal beállítják nagy erkölcsi.

hogy 3 évi fegyházamat Töreky jogerõre emelte a legbutább indokolással. ellenben utat szorít magának az összeomló angol és francia birodalmak hagyatékába. A Miona Gemára Schulchan Áruch. Remélhetõ. oldalt. akkor teljesen igaza van. kötet 5. Religionsgeschichte. nem keresztezi se az új japán.. kénytelen volt a tisztát zürzavarosítani. egyértelmű marad. tisztát. Az artfremd vallástól tehát a rabbik. Teljesen felrobbantja a gyűrűt. [ Paul Anton Lagarde: Deutsche Schriften 2. Wilhelm Schmidt S. reális kihatásai a következõk lehetnek: 1. Kihatás az idõk méhében: lásd a 31. Utóbbiban dominál a néphiedelem. Klemm Kálmán a 120. Ursprung der Gottesidee. melyet eddig bírói ítéleteimben olvastam. Lásd még a 16. kiadás 1925. Ma egy éve. Erõs nemzetiszocialista mozgalom Oroszországban. Dr. a kinyilatkoztatott vallásból így lett a kiválasztott nép arteigen vallása. oldalon ezt így gondolja. hogy Németország megegyezett Oroszországgal. Az új olasz impérium szilárd megalapozása a Földközi-tenger mindkét partján kezdetét veheti. szellemi. francia és lengyel kormányok sokat fognak hangoskodni. Megnemtámadási szerzõdést írtak alá Moszkvában. kevés marad. Klemm Kálmán munkájában: "Kereszténység vagy faji vallás?" a legszellemesebb megállapítás. Le kell hámozni mindent.Vallás és vallásosság kettõ. Angol. anyagi egység lehetõsége. egészen kiváló és nagyszerű 120-121. se az új olasz és német birodalmakat. az elõbbi "artfremd". tehát "arteigen".: Handb der Vergleieh. ol. kinyilatkoztatott vallásban ennek a rovására engedményeket tenni a népi hit felé. Ipar és õstermelõ állam egészséges viszonya. 27-rõl nem kaptam meg. Mózes is kénytelen volt. bevonulása. mintegy . 4.. a Talmud tehát "arteigen". és 17. az amorák.] VIII. Erkölcsi. elválaszthatatlanul erõs. 3. Lengyelország új beállítása Németország és Oroszország részérõl. Az utóbbi "arteigen". P. 2. Ursprung u. Óriási jelentõségű dolog. dr. melyet Anglia sok ügyetlenséggél vont a nemzetiszocialista államok köré. (6 kötet)/. Közös határra való törekvés. gáónok. Ha fegyveres viszály lesz. Werden der Religion 1930.121. 1930. az abszolút. hogy az igazat. Elõ-Indiában. oldalakon a vázlatot és megjegyzéseket. 2.D. valószínűen zsidó zsoldban téve szolgálatot. szilárd. szépet és jót megkapjuk. teljes lehetõséggel. 1. ez nem fogja a viszály jellegét túllépni és nagyon gyorsan fog végzõdni. elõbbiben a kinyilatkoztatás.. A japáni világbirodalom megalapozásának teljes lehetõsége. 26. ha 5. de az igaz lesz. Oroszország szabad világtengerhez való jutása elõtérbe kerül. a Tóra pedig "artfremd". Háború alig lesz ebbõl a nagy átcsoportosításból. 1926-35./ Apa levelét VIII. a Faunák a szofetisták a Talmud segítségével arteigen vallást csináltak! Ha dr. de ennél több nem fog történni. Hallom a "Csillag"-ban.V. Kiegyezés igen erõs valószínűsége és lehetõsége angol és francia és USA érdekek kárára Kínában. 1. Kiss G.

Thököly laktanya Vilma. azt a Hazáért.] VIII. katonai élelmiszer raktár . hogy minden fia olyan gyáva és kegyetlen legyen mint õ. [Bocskai körút = Vám utca. amit 1815-ben elvesztett: az angol Hazát és valóságát. 27. szellemi és anyagi dicsõségének. Törökország bezáróan és talán még 1939 telén vagy 1940 tavaszán megkezdik Japánnal karöltve a nyugati és távol-keleti kérdések végleges megoldását! A pápa világbékéért könyörög a népek vezetõinél. akkor fogja csak észrevenni. szellemi és anyagi egységébe. hogy béke is van a világon. és azt követeli. Kert utca . nagyságának és boldogságának szolgálatában cselekszük. egyszerre csak észreveszi a pápa. hogy amit cselekszünk. hogy a kocka fordul. Ma 18h és 18h 30 között feltámadtam. Volk ohne Raum. Most. . nincs veszve az a nép. És Csonkaországunk? 1938-ban átesett a krízisen. Köszönöm a "harsonazengést" és köszönöm az "égi tüzérség" háromszori üdvlövését erre az én feltámadási ünnepélyemre. veszve van az a nép.Dobó István laktanya én. a pápa hallgatott. 1939 tavasza óta javulás kimutatható. akik az õ érdekében hõsök. mint minden világbirodalom. 29. ha az egyház ennyire "félreérthetetlenül" nyíltan drukkol. A millenneumi emlékmű elõtt fekvõ "Csöndes Magyar" erre tanít: legyünk hõsök és maradjunk névtelenek a Hazáért és Nemzetért. a Nemzetünk erkölcsi. mely úgyis már születésétõl fogva halálra volt ítélve. Amíg egy nép Örülni tud annak. mit kellett volna tenni ahelyett. Ugyanis nincs meg az elõfeltétele a nagy háborúnak: az egyik fél viszonylagos túlsúlya. Ronda egy dolog az. hogy hõs fiai vannak. A világbirodalom el fog múlni és Anglia meg fogja találni e birodalma romjain azt.epizódszerűen.és Olaszország bekerítésérõl és elpusztításáról volt szó. Anglia vissza fog kényszerülni Európa egységébe/erkölcsi. es Róma-Berlin kerekedett felül. hogy a tengelyhatalmák 1939-ben el akarják és fogják intézni az összes kelet-európai kérdéseket Duna-medence. Hungarista hatalom nincs távol. Szent István körút Béla. hogy eltévedt egy világbirodalomban. És ha majd e "tékozló fiú" vissza fog jönni. Bangha 8 kötete. amint a népbõl tömeg lesz. 28. Mikes Kelemen = Tégla utca Rudi-Karcsi. Érdekes: amikor egész nyíltan és szemtelenül Német.] VIII. A cselekvés hõsiessége és a cselekvõ névtelensége mindenkor zálog arra. Vilma itt felejtett könyvei Hitler Kampf. Úgy látom. 3. VIII. [Kassa térképét megkaptam. mit veszített. Balkán.

a rabbinizmus juttatta a Mózes-tóráját: az anyagelvűséghez. a tél nyugalma és a nagy pihenés és lesz belõle a tavasz bimbója. És újra pusztul a tél a tavaszért. a tavasz vetõmagja és lesz belõle a nyár virága. mert különben nem nyilatkoztatta volna ki magát az embereknek. a tavasz a nyárért. brahmanisták. Teljes hamis beállítás. hanem egy erkölcsi. Szellemelvüségek vallása. El is jut hozzá. hanem igenis: 1+2+3=Isten. egyik megnyilatkozásához: az anyaghoz. tehát mindhárom földi alapérték egyesítõje.nyugalom. a tavasz vetõmagja. a nyár zöldelõ levele. A tavaszban elpusztul a tél hava. Pusztulás és élet: ikertestvérek. szép és rút. se 3. igaz és igaztalan. a tavasz rügye. Minden ember elindul egyszer. a tél fagya. Az élet körforgásában van pihenés . Zsidók. oda ahová . hogy Krisztus se 1. mert különben nem értenõk meg az életet . Õ nem Istent keresi. de így van . ahol az ember esze megáll. az õsz kenyere és lesz belõle a tél hava. Konfutse. Isten lényege nem titok. tér. a tél nyugalma és a nagy pihenés. 2. Krisztus urunk nem vallást prédikált. melynek rendalapja a nép a földön és az Isten az egeken. mozgás. és ennek megtalálásán keresztül igyekszik most Isten közelébe jutni. 3. szabadkõművesek. spiritiszták. Ez történt Rosenberggel is a Mythusban. Keresztény egyház. de csak az egyik oldalához. a nyár az õszért. a nyár zöldelõ levele. az õsz életadója. És azért van az így. a nyár kalásza. . az õsz kenyere. a nyár kalásza és lesz belõle az õsz gyümölcse. A valláskeletkezés három fõ iránya: 1. szellemi és anyagi rendet. Csak nem mindig sikerül meg is találnia. mely röviden kifejezve: a tehetetlenség kétségbeesett önvallomása. Rosenberg. nincs benne idõ. Az abszolútban nincs ellentét. pogányok. amelyben csak abszolút van. az õsz életadója. De azért mert nem tud lényegén áthatolni.a földi életet. Csak a relatívban van ellentét. hogy lényegét átfogja. Buddha. se 2. Isten egyáltalán nem ott kezdõdik. 31. Ebbõl pedig folyik. a tél fagya. A télben elpusztul az õsz gyümölcse. idõ. az õszben elpusztul a nyár virága. mozgás. hogy ebbõl elkövetkezendõ életjogát követelhesse. szép és rút. és nem értenõk meg az örök életet. hanem az eszményi nordisch-deutsche embert. ott a kutatás kezdõdik. nincs tehát benne jó és rossz.VIII. Földi kötöttségünk egyszerűen képtelen. hogy lényegén áthatoljon. tér. Van-e akkor pusztulás? Nincs. tehát benne van jó és rossz. azért Isten nem jelent titkot.furcsa. a nyárban elpusztul a tavasz bimbója. az õsz a télért. De mielõtt elpusztulna bármelyik is. amelyben csak relatív van. a tavasz rügye. anyagelvüségek vallása. igaz és igaztalan. Ahol az ember esze megáll. hogy Istent megkeresse. megteszi kötelességét. erkölcselvüségek vallása. Laotse.

a második a személyiség jegyében alkot.ott vetették el a sulykot. amelybõl mindenkinek. hogy mindenki cserben hagyta. A lengyel népet sajnálom. Becstelen lett. Hallom a "Csillag"-ban. észjárásra vall."Azt tevém vala . pedig csak egy valami hagyta cserben. Az egyszeri góbé mondta a földesúrnak. És megérdemelten. Vélem: még az õsz folyamán sor kerül a Duna-medence. a Balkán. Úgy vélem: az elsõ történelmi alakítást és rendszert adó germán-román világciklus a végére jár és helyet ad a második történelmi alakítást és rendszert adó germán-román világciklusnak. Úgy vélték az orosz medvét újra táncba vihetik és újra sorsára hagyhatják. Nem tudni. mert enélkül nem indulhat meg a nagy életfolyamat.: Egy az Isten I. amikor túl korán ittak az orosz medve bõrére. IX.nyugalom áll be.tõlük tanulnak a legyõzöttek. ha igazán és becsületesen akarnak tanulni. még kormányoknak is csak egy jut: a becsülete.monda a góbé ha a szelindek is a farkával akart volna engem megharapni. Az elsõ az egyéniség jegyében alkotott és pusztult el. betakarítás az idõk méhében. melynél azonban Itália és Japán ül a zongoránál és Hitler Németországa fordítja a kottát. 1." Jókai M. amilyent megérdemel. hogy ma délután eldõl Lengyelország és Németország között a danzigi ügy. És a betakarítás után újra pihenés . Olaszország volt a világháború legnagyobb vesztese: mert a gyõztesek oldalán vesztett. 229. Ennélfogva a kérdés felvetése: ki fog gyõzni? beteges agyra. A keleti kérdéseket felgöngyölítették a tengelyhatalmak. Pylsudszky sírjában is elátkozza utódait a kormányon. minden szeretetem velük van. lapoldalon. 2. A gyűlölet és gyűlölködés legnagyobb mesterei a zsidók. IX.fogamzás. be is fogják fejezni megoldásukat rövidesen. A legyõzöttek. mert . Mussolini Itáliája ezt a veszteséget rövidesen teljesen ki fogja pótolni.úgy mondják . Nem lehet eléggé hangsúlyozni: minden népnek olyan kormánya van. mint 1914-18-ban.és ilyenkor mindig a kormányokat értem és nem a népet . mi nagyobb ennél a gondolkodásnál: a butaság-e vagy az aljasság. . mert a humanitás és emberszeretet képmutató álarcába tudják burkolni. ellenben a lengyel kormányt oda kívánom. Ez pedig nem igaz. Ez pedig nagy különbség: ellenféltõl tanulni vagy a vereségbõl. mindig a vereségükbõl tanulnak. és a román-török kérdések megoldására és azután jön az 1939-40-es Négykezes a világpolitikában. A gyõztesek mindig feleslegesnek találják a tanulást. a pótolhatatlan. A háborúból csak a legyõzöttek tanulnak. Anglia és Franciaország ez egyszerű törvényt most bámulva és szájtátva vehetik tudomásul. ahová való és ahonnan jött: a pokolba. érés. akinek a szelindekét agyon-szúrá vasvillával s az szidá érte: hogy miért nem üté inkább a villa nyelével? . A lengyel kormány panaszkodni fog. Lengyelország sorsa meg van pecsételve. Az angolok és franciák . Hõsök állanak szemben zsoldosokkal.

4. Mert ugyanúgy vagyunk a háborúval. mellyel szemben kötelezettséget vállaltak. Melyen nagy lehet rémületük még akkor is. szellemi és anyagi részében egyaránt. amikor mindenki beszél róla. 3. hogy Lengyelországgal szemben vállalt kötelezettségeinek eleget tehessen.A "Csillagban" megtudtam. Csakhogy háború nem akkor keletkezik. Sõt akkor kezdõdött. Végsõ tehát: 1939 végéig a tengelyhatalmak az összes közel-keleti kérdéseket szépen sorjában. egymás után el fogják intézni. A zsidó soha se tud állampolgár lenni. Nagy-Magyarországot visszaszerezni a hadsereg szent kötelessége. Tíz nap után kezdõdnek a kötelezettségek teljesítése. hadseregünk fel van riasztva. vagy lázadó . b. és ismerve az eddigi kormányok egész utolsó kétszínű politikáját a tengelyhatalmakkal szemben . Arra. elpusztul a burzsuj és soha többé fel nem támad. Tehát nem lesz már az az ország. amikor az angol kormány mozgósíttat vagy ultimátumot küld. Háború akkor lesz. amikor azt Hitler és Mussolini akarja és nem akkor. de hol lesz akkor már Lengyelország. Ez el fog tartani mondjuk tíz napig. Most a két hadsereg fel fog vonulni. IX. neki vezeti a hadsereget Szlovákiának. meg fogják oldani. Csak a III. a hadseregben a németellenes hangulatot felébreszteni egész a harcig. amelyik tényleg bekövetkezett. amikor angol-francia részen biztosra vették az orosz segítség szerzõdésileg való biztosítását és a német-olasz impérium halálos körülkerítésének lehetõségét. hogy az angol és a francia kormány fenyegetõ magatartásán túl bármiképpen is beleszólhatna a tulajdonképpen ellenük menõ elõkészítõ játék menetébe. Tehát megtörtént a hadüzenet az angol és francia kormány részérõl Németországnak. Oroszország nem ír alá angol-franciának: a magyar kormány elõvigyázatosan lesi az alkalmat. IX.mozgósítunk. ha Németország ez ellen fellép. esetre nem gondolt itt senki se.egyedüli kivétel Gömbös személye volt és mindezeket a tényeket egybevetve és összefoglalva: a következõ elgondolás jogos lehetõsége vonulhatott be a kormányagyakba: . ami ezen csüng és lóg erkölcsi. Mindebbõl. mint azzal a bizonyos egyszeri puskával: akkor sül el. IX. 5. ha palástjául nyugalmat erõszakolnak egész aljas természetükre és felépítésükre. hogy mikor léphet fel nyíltan vagy burkoltan Németország ellen. felriasztunk és azután majd meglássuk merre ütünk és felállítottak két eshetõséget: Oroszország aláír angol-franciának: a magyar kormány lengyel-román belsõ katonai szerzõdést köt rövidesen. mint ahogyan nyilvánosságra került a németorosz benemavatkozási szerzõdés. hogy nincs megtöltve. Mindenki errõl beszél. II. Az egész Csillag tele van "háborúval". A nemzetiszocialista rendszerben meghal a proletár és feltámad mint munkás. A felriasztás jóval az elõtt kezdõdött. tehát nem kell már ezeknek eleget sem tenni. mert: a. hogy négy hete mozgósítottunk. amikor holt bizonyosak vagyunk afelõl. anélkül. Ennek a nagy háborúnak biztos áldozata lesz az úgynevezett angol világbirodalom és mindaz.

amelyért engesztelnek. Heman-Harling német zsidótörténész pedig elmondja. mely hamarosan talpig és tetõig fogja gyógyítani a népünket. és 1835 után rövid 100 év alatt hirtelen majd hatszorosára ugrott fel a lélekszáma?! Ezzel párhuzamosan meg kell majd vizsgálni ezt. vagyont és minden népi erkölcsi. anyagi sajátosságot a maga ronda képére akar formálni. Ahol a zsidók oly rohamosan szaporodtak 1835-óta. mint a rossz nyavalya kórokozói. amelyet nem engesztelhet ki halálig. Az emancipációig csak "lappangott" a zsidóvész. az a nyilvánosság elõtt kapjon elégtételt. 7. 1835-ig. Nyilvánosság elõtt gyalázni és bújtatott elégtétellel engesztelni: nagyobb gyalázat és becstelenség. ez az új "táptalaj" azonban soha többé nem lehet a Kárpátokölelte Duna-medence.000. Jeruzsálem ostrománál benn a városban több mint 1. azokon a helyeken és országokban vajon nem hanyatlott-e vissza az õslakosság szaporodásában?! És ez a zsidó szaporodás vajon nem volt-e a legnagyobb Kelet-Európa három országában: Lengyel-. A népmondás: "Ép testben ép lélek" a Mózes tisztasági törvényeinek népies foglalatja. aki ezt elfogadja. istent.vagy burzsuj. fajtát. Ezt a hirtelen százéves szaporulatot az emancipáció hozta magával. IX. De nem az engesztelõ számára. .000 lelket rabszolgaságba hurcoltak. vagyont és minden népi erkölcsi. szellemi. szellemi és anyagi kárára? És ha igen. népet. ki ezért a felelõs: az õslakoság-e.000.000-ról 17.000 (egy millió!!) vesztette életét. tehát mondjuk kerekén 1800 esztendõn át a zsidók nem lépték át soha a 3. fajtát. 6.000 zsidót. Magyarország és Románia? És ezzel pedig párhuzamosan meg kell majd vizsgálni ezt. Ha pedig burzsuj. az emancipációval megkotyvasztották azt a kultúrlevést. a kórmány-e? Málnási testvér örülni fog ennek a feladatnak.000. soha többé nem lehet a mi Hazánk. családot. hazát.000. nagyon illedelmesen számítva. Gondolom: a hungarizmus olyan antitoxin lesz. u. hogy a zsidók egy évszázad leforgása alatt 3.000 létszámot.sz.000. 900. A lázadó zsidó formálja az életet a burzsuj zsidó számára. el akar pusztítani. Málnási testvér szakavatott felderítésére váró adat és feladatok: Dubnov zsidó zsidótörténész állítja. Mert aki ilyen bújtatott elégtételt elfogad öngyalázást és önbecstelenítést követ el. hogy Jeruzsálem pusztulásától egész kb. soha örökké. IX. vallást. hazát. mely azután ezt a kórokozót "virulenssé" tette. új "táptalajt" kereshet majd magának. vagy fordítva is lehetséges: Mózes tisztasági törvényei az "Ép testben ép lélek" népmondás zsidó vallási foglalatja. nem tehet jóvá örökké.000-ra szaporodtak. A vésztokozó pedig sorsára bízatik. családot. nem számítom a még felsorolt ezrekbe menõ hitközségeket a Földközi-tenger mentén és a babiloni Galath . Megoldását mind ennek pedig a hungarizmus fogja hozni. a zsidó-e. szellemi. Egyiptomban volt ugyanebben az idõben több mint egy millió zsidó(!). A hasznon ketten megosztozkodnak. tehát mondjuk 1835-1935-ig. népet. hanem annak.lakóit. ez az új haza. Ahol a zsidóság az õslakoság rovására elszaporodott nem történt-e ez az õslakoság erkölcsi. mint a gyalázat. Akit a nyilvánosság elõtt gyaláztak meg. Kapunk tehát Jeruzsálem pusztulásának idejében 3. A kérdés már most amire Málnási testvérnek válaszolnia kell annak idején ez. anyagi sajátosságot ki akar irtani. Ha lázadó istent. Új hazát. hogy 70-ben Kr. vallást. Emberileg véve hogyan lehetséges az.

tehát a tudomány minden egyes törvényével kapcsolódik-e a másikba. melynek tudományai egymástól nem függetlenek.például: matematika. amelybõl minden kiindul és amelybe minden visszavezethetõ. kémia. ahogyan a fehér színt nemcsak a pirosban kell keresnünk.kémia. amint tényleg és teljesen végeztünk vele. ennek relatív és abszolút helyét kell meghatároznunk és csak érthetõ. hogy az úgynevezett külsõ ellenség tényleg ellenség-e? IX. Élni akkor kell. fizikai . akkor viszont össze kell tudnunk állítani egy vagy több "tudománykört". átmenet nélküli elkülönítéssel. csak részlet megismeréseket adhat és fordítva. viszont egyesek. avagy csak egyes törvényrészeivel. nézzük meg jól. hogy tovább fennmaradhasson. Mert nézetem szerint a példaképpen felhozott tudományok életkapcsolata így nézhet ki . Bencsik Béla: "A megismerés" c. Nem gondolja-e Bencsik B. hanem csak az egyes tudománykörökbõl. A tudomány magja ismerõs. vannak idõk. Ezekben a "tudománykörökben" a legfontosabb szerepet az "átmenetek" az összekapcsolódás helyei töltik be. vagy ismerni véljük. anyagi rendjét és rendszerét meg kell védeni. mellyel sokan próbálkoznak. hogy a nemzet ne pusztuljon el. hogy nagy igazságom van ebben? És ha ez így van. biológiai pszichológia. hanem az egész spektrumban. biológiai kémia. És ha ez így van. pszichológia már le sem írhatók ily merev. amint csak relatív vonatkozásaiban vizsgáljuk. 8. hogy amint tudományról van szó. Ezt azonban nem szabad keresnünk az egyes tudományokból. avagy minden egyes. és ez a kapcsolat teljes-e. Tehát végeredményképpen igenis állítom. melyeknek abszolút és relatív értékét ismerjük. és hogy ez a kapcsolat kölcsönös-e avagy csak egyoldalú. kémiai fizika. biológia. Tanulmányozni és kutatni kell különösen azt. meg kéll találnunk azt az egyet. Abszolútnak nem. hogy az egyes "tudománykörökben" az egyes tudományok csak szomszéddal való kapcsolás törvényét mutatják-e. akkor viszont az egyes "tudománykörök" is vagy közvetlen.. kémiai biológia. a 12. matematikai fizika.Elsõsorban végeznünk kell a belsõ ellenséggel.megvan az abszolút és relatív értéke. fizika. kémia. De ha ez így van. amikor élni kell a nemzetért. Vannak egyes tudományok. akkor igenis minden ilyen "tudománykörnek" meg kell lennie az egy törvényre visszavezethetõ megismeréselméletének. ha elsõsorban relatív. akkor az úgynevezett megismeréselméletek is kell. melyeknek csak abszolút. ha ez a többi elõfeltételnek is megfelel. De ebben az esetben is meg kell kockáztatnom a következõ gondolatot: matematika. Amint azonban abszolút értékét keressük bármély problémának. tehát viszony-értékelés szempontjából nézzük. pszichológiai biológia. mely minden megismerést ad és mely maga a megismerés: Isten. amikor az adott igazság erkölcsi. Ezek ismeretlenek még elõttünk. Vannak idõk. hanem csak az egyes tudományokra vonatkoztatott megismeréselmélet. pszichológia. biológia. mely elõfeltételek összege adja a fehér színt. hogy minden probléma. fizika. amikor egy igazságot kell adni a nemzetnek. szellemi. oldalon felül úgy mondja. vannak egyesek. hogy kell általános megismeréselméletnek lennie. mikor halni kell a nemzetért. és hogy ez a kapcsolat közvetett-e avagy közvetlen. abban a "tudománykörben" feltalálható és beilleszthetõ tudományossággal vannak-e kapcsolatban. hogy kapcsolódjanak egymással. fizikai matematika. müvét olvasom. melyeknek csak relatív . És ha ez így van. hogy nincs általános megismeréselmélet. vagy közvetett kapcsolatban kell legyenek egymással. Minden tudománynak . csak relatív értéket kapunk.csak tudománynak?! . Ez relatív filozófiának megfelel. Igaz. Mindebbõl pedig csak azt tanulhatjuk. ha csak részleteit látjuk. halni akkor kell.

nagyon.többhöz. ha a jó oly közel és kézzel fogható . Erre összeröffentek a hülyék és fellázadtak. A teológiának ugyanis semmi köze nincsen az Istenhez. azért kell magyarul kezdeni a hülyéskedést?! Mert ha ezt gondolják. A filozófia igazi célja csak az lehet.ne csodálkozzanak. Csak ebbõl adódik a "több" megértése és megismerése. mindenestõl. A zsidók akkor számolhatnak csak egyáltalában megbecsülésre. de tudjuk.magyarul. Hát talán csak nem gondolják angliai és francia hivatalos körökben.Warum in die Ferne schweifen. 11.értékét ismerjük vagy ismerni véljük. hazához jussanak. vagy bolygót számítottak ki anélkül. 9. Isten minden megismerés igazsága és minden igazság megismerése. mert akinek nincs vérhazája. ha kell fegyverrel az új hazájukat. különösképpen . az a 700. az a másik nép hazájában saját maga számára csak zsákmányhazát lát és talál. Az okosok nagyon meg voltak elégedve a világ jelenlegi kialakulásával és örültek azoknak a híreknek. Tehát nem a "több" jelenti a műveltséget. Az "egy"-tanát azonban nem teológia képezi. hogy egyszerű dolgokat komplikáljunk.000 hülye van gyermekestõl. És vannak viszont egyesek. de az sem. hanem Isten igaz. hogy léteznek. hogy a többi nemzetek és népek kötelessége az. 10. jó. szép utat készítse ahhoz. melyeknek se abszolút. a .tehát a valóságban saját vérhazát nem is kívánnak . aggastyánostól. anélkül. melyeket a fasiszta és hitlerista rádiók leadtak. ha önmaguk erejébõl. hanem az "egy". Az "egy"-nek a megértéséhez és megismeréséhez kell a legmagasabb műveltség. hogy még felfedezték volna abban a számítást eszközlõ idõben. Amíg így viselkednek .az orosz úgy látszik teljesen kiesett a hülyéket felvilágosító körbõl . ha a vendéglátó népek bennük csak élõsdieket látnak és tapasztalnak. Ne álljanak a kényelmes állásponton. Minálunk legfeljebb 700. hogy õk a zsidóság. hogy megtalálták volna az elemet. hogy mindent egyre lehet visszavezetni és mindent egybõl lehet származtatni. hogy az õ értelmiségi fokuk és felfogóképességükhöz mérten ugyancsak adjanak le rádióhíreket. különösen a német-lengyel fegyveres viszály híradásával. amelyik büdös volt és a jelenlegi viszonyok miatt hülyékké is lettek. IX. liegt das Gute doch so nah. teljesen természetes szükségbõl kifolyóan kiharcolják. Akiben megvan az "egy" megértése és megismerése. A filozófia célja nem az. hogy eszköze legyen ilyen dolognak. kijelentve. A hülyék e felvilágosítására vállalkozott az angol és • francia rádió . szép megismerése. IX. hogy a legtöbb hülye minálunk van. de nagyon tévednek.és megkezdte felvilágosításait az eseményekrõl. abban megvan az a müveltségtöbblet. Mit andalgunk a messzi távolba. se relatív értékét nem ismerjük. IX. ami õt többi embertársai fölé emeli. hogy az igaz. mint ahogyan az elem-skálát felállították. megértése. hanem annál több köze van az emberhez.000. jó. .

. hogy igaz volt. belemagyarázni azonban sokféleképpen lehet. míg a hatalomba feltartóztathatlanul jövõk becsületet gondolnak és cselekednek is.. 70-ik év elõtti és az ez utáni zsidóság között úgy erkölcsi. Ha nem kapja meg. pedig nagyon fontosnak tartom a megismeréselmélet szempontjából. csonkítatlanul áldozatok nélkül. mindig együtt jár: nincs hanyatlás zsidófertõzés nélkül./ Csak röviden érinti. hogy az új hatalom vezetõi mit gondolnak. IX. hogy a "Ki mint él. IX. Amikor azután ráeszmélnek arra. az angolok azonban a hazát és valóságát vesztették el. amit . ordít. 12. még büntetõ eljárásoknál se. semmit nem adó. Ezért nem használ a gondolatolvasás se. ahány felekezet van. a hatalomban levõ bukók becstelenséget gondolnak. [Bencsik Béla: "A megismerés. hogy titok is maradjon. még Hazát és Hont tudott valóságos életében. mint anyagi vonatkozásokban egyaránt! (Részletesen kifejteni!!!) A bukó rendszer képviselõi és hatalmasai mindig gondolatolvasók. a hatalomra törekvõ új rendszer képviselõit nem tetteikben büntetik. A baj csak abban van. még akkor is. 13. A hanyatlás és zsidó fertõzés egy. A legjobb.Az 1815-ben Waterloonál gyõztes angolok többet vesztettek. nyugodt lehetsz afelõl. legmegbízhatóbb titoktartó a felsüléstõl való félelem. nyög. oldalán hozott "Én" egyenlõ tudat vitájához: Én úgy viszonylik a tudathoz. hogy legmélyebb titokként kezelik. nem alkotó. hanem abban. amikor Izrael.gondolnak. se anyagi életének. oldalán tartalmaz hasonló meggondolást. se erkölcsi. mint ahogyan én kifejtettem /. de elsõ mondásra hihetetlen. amit mondtál. mint a megismerõ a megismeréshez.sz. nem szükséges többé. . mint szellemi. Az Ószövetség akkor született. Az evangéliumokat csak egyféleképpen lehet magyarázni. És ilyen tüneteket mutat az a nép is.] IX. Ilyen tüneteket mutat azonban minden hanyatló nép: áldozatképtelen. se szellemi. mindig kitalálják. olyan sokféleképpen. A Talmud. Bencsik Béla: "A megismerés. Neki minden tüstént kell. ha nem mondod titoknak. türelmetlen. nem teremtõ. úgy ítél" népmondás alapján. nincs olyan zsidófertõzés. melyet a zsidó jelleg megfertõzött. 15. mint a vesztes franciák. Világbirodalmak mindenkor kényszertársulások voltak urak és rabszolgák között: kényszer a rabszolgáknak." munkájának 111. zsidóüldözésrõl beszél. belefojtva ezt egy kezdõdõ világbirodalom kétes létébe és fennállásába. amely ne hanyatlást idézne elõ." műve 80. ami igaz. Óriási a különbség a Kr. mely itt találja meg legteljesebb igazságát. társulás az uraknak. mert igazságot titoknak tartani nem lehet. Ha mindazt a titkot elmondod. valóságát már nem hitték és helyüket elfoglalta az anyagelvüség valósága. A hanyatló hatalmasok kiváló gondolatolvasók.u. A zsidó nem tud áldozatot hozni. mindent kívánó. Teljes erkölcsi és szellemi züllöttség faraghatott csak az Ószövetségbõl Talmudot. mindent: a franciák csak csatát. nem szabad. amikor a Haza és a Hon fogalmai teljesen utolsórendűvé lettek.

A mai szentbeszédben gyakorlati példát hozott a pap "aki magát fölmagasztalja megaláztatik" . Évforduló. '. IX. csak addig marad meg. hogy: Napóleon egész Európa minden fejedelmét. mindazokat. pappolitikai támadás lenni Hitler és Németország ellen. megeszem a fejemet. A zsidó nép bebizonyította. . röghöz kötött kiválasztottságot kibõvítették a zsidó próféták a szétszórt zsidó népre is. amelyek ellenfelének biztos csatlósai lettek volna.. amint babiloni-asszír fogságba hurcolták. IX.] Ha az egyházak tudnák. nemcsak a világiakra vonatkozik. akik Anglia mellett voltak. 160 millió lakosságot jóval meghaladó országot. Isten. A zsidó nép kiválasztottsága megszűnt már. ha ennek nincs még röge. Tehát: össze-vissza nép soha nem lehet kiválasztott. amíg ezek az elgondolások érvényesek a gyakorlati nemzetközi politikában.Luk. hogy nagyon meg ne aláztassék. Egyházak nem lehetnek célok. vigyázzon.Isten. tehát honképes és talaj gyökeres lett. 11. IX. Ha valamely ország egyedül nemzetközi politikai elgondolásoknak köszönheti létét. még burkoltan se. mert nem is ért hozzá. A szabadkõmüves-zsidó-angol-francia világbirodalom és világuralommal való leszámolás megkezdése elõtt Hitler eddig 50-ötvenmillió lakosságot jóval meghaladó országokat hadászatilag lerohant keleti szárnyán azokat az országokat. Õ azt hangoztatja. mint a többinél. ha a rabokkal foglalkozna és ne politizálna szüntelen. Géza a kimutatást okt. országát hatalma alá gyúrta. amely eddig kimondottan ellene volt beállítva.Napóleon császárban. Hát úgy látszik ebben azonban egészen igaza van. míg elérte sorsa: megaláztatott. ad neki. gõgös volt. hanem az egyházakra is. Nem fogadom el. Krisztus ezt a tényt . mi minden van az evangéliumokban. hogy nem politizál sohase. 17.csak beteljesítette. másként viselkednének. szétszóródott volna kényszerszétszórás nélkül is!! A hazához. Úgy pedig. Az az érzésem. 14. hogy politikai és diplomáciai elõkészítése sokkal nagyobb erõvel esik a latba. önmagát fölmagasztalta. amelynek Hazája és Hona volt. Igaz azonban az is: a törvények nem ismerése nem mentesít a büntetéstõl. maga mellé állított." Hát csak egy megjegyzést: Istenemre mondom. Isten a kiválasztottságot mindig röghöz kötött népnek adja./ Minden hónapban látogatás.1-11. /. 16. Komolyan mondom: a börtönpap jobban tenné. És számára legyen ez: Luk. 20. ha ez a napóleoni példa nem akart ügyetlenül burkolt. A kiválasztottság csak arra a zsidó népre vonatkozik. 14. És ha valamely egyház magát nagyon is fölmagasztalja. hogy honképtelen és gyökértelen abban a talajban. Ez olyan teljesítmény nem egészen egy . Még csak enyhítõ körülménynek sem számíthat. 1-én. Krisztus volna akkor is ha az egyes egyházak nem volnának. "De ma ezzel nem akarok szentbeszédemben foglalkozni.a zsidó kitaszítottságot Isten kegyelmébõl . És hogy népeknél ugyanúgy van. Krisztus nem sajátítható ki az egyházak részérõl. melyet számára Jahveh adott. Isten.. Krisztus nem alacsonyítható le az egyházak részérõl eszközzé. Teljesen hamis kibõvítés. [Béla Jókait küldje. Ennek súlyos alkalmazási elõfeltételei vannak és különbözni fog a többitõl még abban is. hogy Lengyelország lerohanásával katonailag meg fog születni egy új hadászati forma: a lerohanás.

Amint az anyag kimerül. Tehát materiális. még oly hirtelen. amellyel hord. hanem meg is cselekszi. Deswegen wird ein Buddha. hogy a rossz tartósabb hatást kelt. a gyermekcipõkben járó technika. A világhelyzet talán így rajzolható meg: Az angol-francia-zsidó propaganda arra épül. hogy az õserõket kényszerítsék az emberiség szolgálatába a maguk Önmivoltukban: levegõ. anyagelvü kultúrában élünk. a mag ereje. als Schuster. hatalmas sebességű lövedéké. amellyel önmagát kettéhasítja sokkal hatalmasabb. sokkal hatalmasabb. sokkal hatalmasabb. hogy Németországból hazaküldték illetve mi hazahívtuk az ottani munkásokat. ami nem õsi. nutzt er sie nicht. Kriegsgeschichte benannt. Ha igaz az. als Artillerieleutnant vor den Schanzen Toulons. A baktérium ereje. De ebbõl folyik: hogy a jelenlegi kultúra egyenlõre csak a szervetlen anyagból elõállított erõbõl él és kötve van ahhoz. nem volt. meghódította ugyan a világot. Ez addig volt helyes. Az a technika amelyet most űzünk csak kezdõ. hogy az õserõ hatalmasabb. amellyel behatol a petébe. mágnesesség. amíg a világ olyan világ lesz. IX. Ich sage: Wer ein Feldherr werden will. ein Hitler nur einmal im Laufe . mint a világ legnehezebb. apály-dagály. ein Mussolini.év alatt. ki fog merülni ez a kultúra is. als Reisender. Gr. mutet er sie. hogy fizetésüket postán fogják utánuk küldeni: nem is akarok arra gondolni. föld belsõ melege. Jedweder hat innere Eingebung. einzelne wieder nützen sie. tesz-vesz dolgozik. vor dem liegt ein Buch. népeknek a legnagyobb megfeszítést kell végezniök abban az irányban. És végezetül mindebbõl az folyik. so wird er eben ihn besten Falle nur ein pensionierte General oder er bleibt Hegen als Connovis. mint most. A nemzetiszocializmus azonban nemcsak ígéri a jót. kifogyhatatlanabb minden más mesterséges erõnél. víz. wird er Feldherr. Kövesd sugallatodat. bármily csodálatos is legyen szemünkben véges technika. Schlieffen sagt annahernd in einer Ansprache: Wer ein Feldherr werden will. vagy bármely óriásteljesítményre beállított munkagépéé. der andere nützt sie nicht. mint a jó. der eine nützt sie. ehhez viszonyítva örökéletű vagy legalább is addig marad fenn. ein Jesus. hogy meddig tart ez a szervetlen anyag a föld méhében. ein Leonardo. a hangya ereje. És mindebbõl folyik: az õserõket nem lehet felülmúlni semmi mesterségeserõvel. hogy ez mit jelent a valóságban. hogy a nemzetiszocialista államoknak. mellyel a levegõbe hatol vagy bármely páncélütõ. 21. villamosság. hogy emberek hamarább hiszik el a rosszat. de csak annak egy részét: az anyagit. nap. ein Napoleon. melynek párja a világtörténelemben eddig nincs. mint bármely atomromboló elektromágnes-óriásé. száz-tonnákat emelõ darujáé. utat törõ technika. mint a jót. hundert und aber hundert Millionen nützen sie nicht. mint bármely repülögépóriásé. minden ígéret dacára. csak a rosszat kapták. Nein! Das stimmt nicht. mint minden. amíg az emberek mindenbõl. hanem csak leszármazó. vor dem liegtein Kerl innere Eingebung genannt. Folyik mindebbõl az is.

poloska is meg vannak arról gyõzõdve. Kíváncsi vagyok. 23. mert õ viszont arra kiválasztott. az egyik követi. mint egy suszter. különösen ami tartalmi feldolgozását illeti az igen csekély történelmi tényeket felmutató zsidó nép történetének. Keresztes-Fischer naponta és óránként milliószor. akik félelmükben már teljesen meghülyültek. az elõtt egy legénynek kell állnia. Heman-Harling: "Geschichte des judischen Volkes" müvét olvasom. Jézus kereszthalála óta megszűnt a kiválasztottság. befolyásával. kötelességének nem tesz eleget./ IX. a másik nem. hamis és amellett"jövendölõ " történetírás. mert egész zsidótörténet-írásuk jövendölõ irányzatú: 1908. Senki elõtte-utána: se Mózes se Buddha. Nem! Ez nem igaz! Én azt mondom: aki hadvezér akar lenni. Második kiadás 1927-ben történt. hogy helyet adjon a rátermettségnek. Elsõ kiadás 1908-ban történt. Jézus Krisztus volt az. Napóleon. ein Giolitti. ha nem akkor még a legjobb esetben is csak egy nyugdíjas tábornok lesz. ami anyagi és érzéki. Giolitti. IX. különösen akkor nem. mint Connovis. A zsidók meghozták a sokbálvány-imádás világában az egybálvány-imádás elvét és gyakorlatát. Istentõl rendelt hivatása van a zsidóságnak a népek történelmében. se Zarathustra. Jézus. még az úgynevezett keresztény egyházak sincsenek tisztában azzal. oldalon tartok.. aki maga a belsõ sugallat. amikor a zsidók pénzhatalmuk teljében voltak. A francia rádióban felfedezték Magyarországot. Hitler. miközben Pilátus. Heman-Harling beleillenek a zsidópróféták sorába. Minden emberben van belsõ késztetés. Leonardo. ha a kiválasztottságot élvezõ ennek csak jogait birtokolja. mint egy tüzér hadnagy Toulon sáncai elõtt. és 1927. aki az Egyisten-hitet hozta. hogy az utolsó fejezetben Harling úr mit fog elkövetni. hogy õk a kiválasztottak a bogarak között. tetű. mint egy utazó. ez pedig már megtörtént a magyarországi zsidókkal is. még távolról sem jó. Õk csak a zsidótörténelmet látták és nem a többi népét is. Clemaceau. Földi létünkben ezért születhet csak egyszer Buddha. mert a magyar nyelven leadott "hírek" egyedül és kizáróan csak a magyarországi zsidóknak szólhatnak. kell jó legyen az alattuk levõ népnek. hazug. /Gr. Schlieffen beszédében körülbelül ezt mondja: aki hadvezér akar lenni. Mussolini. 22. Nem. azelõtt egy könyvnek kell feküdnie. ein Brüning. Úgy látszik. hogy õket irtsa.ez pedig jócskán van. Das ist aber auch so richtig. ezért földi életében teljesen az anyagi és érzéki alapot ismeri el a legkönnyebben. wahrend ein Pilatus. ein Clemanceau. A bolha. Eddigi megjegyzéseim ezek: . a háborúk történetének. Hülye hírek pedig csak olyanoknak szólhatnak. Ami anyagi és érzéki van az emberben . Ami jó az egyes államfõknek. kormányoknak. Émelyítõ.Kiválasztottság még egyáltalán nem jelent büntetlenséget. amikor a zsidók politikai hatalmuk teljében voltak és csak egy macskaugrás választotta el õket a világhatalomtól. leghamarább. De ez így is van rendjén. Itt buktak is el. de csak a zsidó Magyarországot. Kimondottan zsidóbarát feldolgozás. 389. Brüning. száz és száz milliók nem egyesek viszont igen. ha hallgat rá.unserer Erdenzeit geboren. ragaszkodik hozzájuk a legszívósabban. ein Keresztes-Fischer alltaglich und stündlich millionen-mal geboren werden. hadvezér lesz. Dietrichstein azonban keveset törõdik ezzel. annyira hülyék. sõt uralkodó . egyedül és kizáróan õ.felfokozza a zsidóság. vagy fekve marad. A relatívhoz kötött ember mindazt kézzelfoghatóan érzékeli. hogy a Szent János apostol és evangélista mit . E két dátum azután a többit már-már megmondja.

nü-ná nem fogja elfogadni . hogy gondolatai annyira lefoglalták . Vannak idõk. könyörület.nem tudom. És még valamit Heman-Harling: a Makkabeus-zsrdókat nem üldözte volna az egész világ minden népe. 25. A zsidóság ugyanis akkor a legveszedelmesebb. A zsidókérdés most nem olyan veszedelmes. amint úgy megy-mendegél e mélyútban. szellemi. álkönyorület. És még valamit e történész urak figyelmébe: Zangvill . Anglia kezdeményezése Anglia bukásával fog végzõdni. Ilyen az õ egész története is. álhazafiság. amikor a szamarak a zseniálisak. anyagi alapjaiban egyaránt a nemzetiszocializmust. hitét a 17. veszedelmes lesz.mégis észreveszi a bogárkát. 700 év népi történet.áltestvériség. Nem ér semmit az olyan történetírás. amihez hozzáfog. most megfordult a játék: Anglia rendelt tengerzárt a szárazföld ellen. bogár-nem-bántó tettébõl fakad. álszabadság. A zsidóság akkor lesz majd veszedelmes és majd abban az idõben lesz a zsidókérdés igazi kérdés: élet-halál kérdés. úgy fogják elkurvásítani erkölcsi. vannak idõk. melyek nem komoly . szellemileg. amikor a zseniális szamarak vezetik a konzekvens ökröket. nehogy kárt tegyen benne. álszocializmus. álvallás. ahistorikum. mert nyílt és burkolatlan. azért ál és hamis és torz minden. amelyet befolyásolnak olyan történések. Ezekben a zsidókban megvolt még az igaz Istenhit.is rögzített le evangéliumának 17. álhit. 5700 éves történetükbõl 3000 év legenda.egyik elbeszélésében megemlékezik egy roppant szemtelen rabbiról. átlép rajta óvatosan. és ezek az idõk akkor vannak. hazagyűlölet. álemberség. álnacionalizmus: mindezek annak a roppant szent Zangvill-féle rabbinak tettébõl.utánajövõ se tegyen kárt benne. óvatosan felvette volna és elvitte volna olyan helyre. s tovaballag. IX. fajgyűlölet maradt. János ihletett írása csupán: akkor bizony Szt. nagyon jót és nagyon szépet: lehajolt volna a bogárkáért. János adta az emberiségnek az igaz Istent. Eredmény: Zangvill rabbija. 2000 év gyűlölet története.írja Zangvill . látja.Napóleon szárazföldi zárt rendelt Anglia ellen. kezdeni. álisten-ség. ez a jó ember egy szép napon elsétálgatott városa környékében. amint elfogadja a zsidóság a nemzetiszocializmust . szakaszában. IX. álfeláldozás. szakaszával. Mily nagy szeretet.és abban burkoltan. hanem Szt. Ha ezt nem Krisztus mondta az utolsó vacsorán. s annak dacára. Hát ez bizony igazi zsidó szeretet és könyörület. helyesen írom-e nevét . És ahogyan a zsidók elkurvásították a liberalizmust. Mily óriási különbség. 26.nem olyan régen . amíg erkölcsileg. takaró alatt fog majd működni.történetbe valók. roppant szent gondolatokban elmélyedten szűk mélyúton vezetett útja. Utódaikban csak Istengyűlölet. fajszeretet. . Kérdem: mit tett volna ebben az esetben Jézus Krisztus? Nagyon egyszerűt: nagyon igazat. Valamikor . álegyenlõség. anyagilag távol tudja tartani magától a zsidóságot és azt örökké ellenségévé tudja tenni. amikor megszűnt ellenség lenni. hogy az . Igen Heman-Harling urak: álszeretet. melyben azonban a zsidók is nagyon tevékenyen részt fognak venni. A nemzetiszocializmus addig marad meg tiszta lényegében. amikor az ökrök a konzekvensek. hogy bogárka igyekszik a mélyút egyik oldaláról a másikra. Napóleon kezdeményezése Napóleon bukásával végzõdött. a zsidóság a természet kontraszelekciójának gyümölcse. hazaszeretet. Hogy mikor lesz ez? Amikor Angliában és Franciaországban is nemzetiszocializmus lesz.

és éppen azért. ebbõl folyóan a kommunizmus sem szocializmus. ha nem tudjuk mi van és mi volt. Marx legföljebb a szocializmus egyik válfaját jelenti. mégpedig az anyagelvü oldalát. a marxizmus pedig nem más. a marxizmus akkor bukott meg.mint szociálnacionálé egész gazdásági és gazdálkodási életünkben. Tanulság. de semmi esetre se kommunizmusnak. IX. még csak nem is prófétálás. Még az is meglehet. minden erõmmel fogom nemzetemet és népemet szolgálni. hogy a marxi állam kimondottan zsidó államot is jelent: egy lépés vezet mindig a hatalmas egykéztõl az államhatalomba. mint az egyéni anyagelvűség felfokozása és összesítése állami anyagelvüségben. mi lesz. ha népem és nemzetem elhagyna és más útra tévedne. A marxizmus tehát nem szocializmus. kézenfekvõ.három lényeges alapban jelentkezik: . hogy a Marx által hozott anyagelvűséget csak nagy elnézéssel. mert csak egyoldalú. amikor leninizmus. A jövõbelátás azonban egyáltalában nem jóslás. Nehéz megmondani. ha elbukik is. Miután az anyagi hatalom már Marx idejében túlnyomórészében zsidó kezekben halmozódott. A szocializmus egyedül nem valóság. Marxnak semmi közé nincs a szocializmushoz. mint ahogyan a test lélek nélkül nem valóság. ebben az egész marxi szélhámosságban nem cél volt. tudománytalansággal. az elõtt egyáltalában nem lehet titok népe jövõje. hanem a tények egyszerű ismerete és az ezekbõl való igaz következtetés. elméletében marxista volt. meg is bukik. Sztálin még egy lépéssel ment odébb el Marxtól. hogy a nemzetiszocializmus orosz gyakorlatát bolsevizmusnak fogják hívni. A szocializmus megszületett az elsõ emberrel és fennmarad az utolsó emberig.Minél tisztább a cél. az orosz adottságoknak megfelelõ nemzetiszocializmushoz. hanem állami anyagelvűség gyakorlata. Lenin száműzetésében. mint egyéni anyagelvűség. A liberalizmus nem más. lelkesen. Még akkor is meggyõzõdésembõl. amikor sztálinizmus lett belõle. Ez viszont híd lesz. Aki a múlt és jelen életét teljesen ismeri. annál egyenesebb az út. Ez azonban még távolról sem szocializmus. mint gyakorlat . a nemzetiszocializmus. viszonyunkban egy másik nemzetiszocialista népi egyetemességhez. mint ahogy az indusztriált proletár még távolról sem munkás.mint connacionalizmus külpolitikai vezetésünkben. proletár eszköz. tudatlanul. Marx tehát nem a szocializmus atyja. . gyakorlatában leninista. valóságot képez egyedül a szocializmus a nacionalizmussal együtt. s beállította a sztálinizmust. hanem materializmus. szellemi és anyagi életünkben. . vagy csak egyik válfajának is nevezni. A nemzetiszocializmus. A cél tisztasága és az út egyenessége alaptörvény egy népmozgalom harcában. vaksággal és süketséggel megáldottan lehet szocializmusnak. Már ezért is leszögezhetõ. .minálunk . A munkásság és a munkás állam. hanem eszköz. hatalomban. a nacionalizmus egyedül nem valóság. ez akkor. 27. egyhez van köze: az anyagelvűséghez. beállította a leninizmust az orosz nép életébe.mint hungarizmus egész belsõ erkölcsi. mely oda és belé vezet.

mint eddig tette. irányít. Minden mozgalom úgy viselkedjen és úgy cselekedjen. anyagi zűrzavarában rendet teremtenek mielõtt a nemzetiszocialista rendszert felépítenék. ahogyan azt a nép érdeke és a nép érdekében beállított célkitűzése parancsolja.a kommunizmus elvetélt szocializmus -. ítéletet hozni tudó népek szellemi bírói széke elé viszi. hogy véglegesen el van temetve a tél. Úristen. hanem azt egyszerűen megsemmisítették. Ez azonban amint népi irányba jut. csak az ne következzék be. ahogyan azt az általa támadott hatalom vagy hatalmi tényezõk kívánják. a rettenetes anyagi visszamaradottságon kellett elsõsorban segíteni. Földünk nyersanyagokban leggazdagabb területén. mint erõteljesen kézben tartott és irányított forradalom erkölcsi. jog. Igazságának hatalmában élõ nemzet. Érzem. Németországban és Olaszországban felszámolják a régi liberális rendszert. A forradalom nem népmozgalom. szellemi és anyagi téren egyaránt. És bizton itt sokkal nehezebb dolga lesz a pápának. azonban feltartóztathatatlanul ellenzéki párt lesz. :8. megnemalkuvó. a beérés. erõs. kommunista forradalom. Oroszországban. de sohase tér oda többé vissza.Németországban. hogy van. de nagyon nyugtalan napjaim lesznek. A burzsujkapitalizmus megsemmisítése egy olyan területen. Itten a technika segítségével akartak újra építeni. itt a küszöbön a nyár. mint Avignonban. Egy mozgalom soha ne legyen szalonképes. helyébe az orosz vezetés alatt álló államhatalom lépett. Mozgalom indulhat ki szalonból. Mindkettõ egyben megegyezik: megsemmisítette a kapitalizmus legocsmányabb formáját: a burzsujkapitalizmust. s így folyik a másik tétel igazsága: Oroszországban már nincs kommunizmus. kötelesség hatalmának kereteiben: nemzetiszocializmus. amelyen legkevesebb 350 millió férfi. Ezt azonban csak úgy lehetett beindítani. A mozgalomból. Az orosz állam azonban a kommunizmus bevonulásával zsidó államhatalom lett. ha Hitler és Mussolini azt mondják. Erkölcsi társadalmasítás Istenhitben. ahol a régi rend rendetlenségében nem rendet csináltak. az aratás és a betakarítás ideje. amit még leírni sem merek. Népmozgalom nem más. ennek erkölcsi. gyermek él. de még nincs nemzetiszocializmus. szellemi és anyagi társadalmasítása egy népi egyetemességet jelentõ nemzetfelség törvény. Ellenben: Németország. de még nincs nemzetiszocializmus. szellemi társadalmasítás hazaszeretetben. De ha csak egyet is jelent. Ebbõl folyik: hogy két országban már nincs liberalizmus. anyagi társadalmasítás szocializmusban. amint úgy viselkedik. vagy úgy cselekszik. minden mozgalomból. Olaszország példája a népmozgalom melletti . Hiszen rendetlenségre építeni nem lehet. De ez így is van rendjén. nõ. megint nagyon. nem jelent csak "egy" fecskét. Lásd Spartacus. egész újat építeni a régi helyet. Megalkuvó mozgalom vagy forradalomba visz. vagy pedig kényelmes kormányellenzék lesz. Még akkor sincs. földünk legnyomorúságosabb életét élõ nép lakott. a nemzetiszocializmus a látó. ha mindent az állam vesz a kezébe. Napóleon Avignonba cipelte a pápát. ebbõl az egybõl mi hungaristák jogosan következtethetjük. Olaszországban már nincs liberalizmus. szellemi. de még távolról sincs nemzetiszocializmus. Maradjon mindenkor egészségesen durva. nem is terebélyesedhet azzá. Ezt az orosz belsõ politikai küzdelem azonban megsemmisítette. mert még vértanú hallo-ját sem vonhatja feje köré a késõi hálás egyház. melynek két átokalapja: arany és pénz soha többé nem fog olyan átkos szerepet játszani. leveti a kommunizmus torzát . Egyikbõl sem lett népmozgalom. francia forradalom. Az egyén nemes erkölcsi. Pedig nem szeretem ezeket a napokat belsõ kétségeikkel és kétségbeeséseikkel. Oroszországban már nincs kommunizmus-marxizmus és még nincs nemzetiszocializmus.

30. hazaszeretetbe. könyörtelenebb. hanem a régi elhaló korszak Don Quichotte-ja. IX. amint burzsuj lesz. Nem csodálkoznék. ha elõször belsõ ellenségét intézi el. hogy minálunk is a kommunizmus mint párt nem vonult volna be abba az országba. meggyilkolja és az álmessiást követi. semmisíti meg. aljasabb. 1. így jártak az egyházak. A külsõ ellenség ellen csak erõsen lehet fellépni. A burzsujkapitalizmussal együtt fog bukni a kommunizmus. mint a külsõ. galádabb. A csimasz átalakul. ez pedig csak úgy érhetõ el. mindenbe. 29. A dogma úgy viszonylik a Négy Evangéliumhoz.orosz beleegyezéssel . 1919-tõl azonban 1939-ig kialakult a burzsujkapitalista.a nagy orosz területre. amelynek pincéiben vérrel írták a kommunista rémregényeket.klasszikus példák. erõs fellépés pedig elõfeltételként követeli és parancsolja a belsõ egyetemességet. A tökéletesség rovására megy. angol. IX. és ha a külpolitikai és világnézeti helyzet nem változik úgy. Késõ csak akkor lesz. Nyárspolgár még távolról sem jelent burzsujt. vagy Dunából ne legyen Visztula. a lengyeleket pedig áttelepítené . a nemzetet hozzá kell nevelni. Aki fordítva akar cselekedni. ha a történések egy embert az új korszak alapítójának akarják és az a kiválasztott ember nem a kívánt alapító lesz. a krisztusi tan dogmatizálásával: az abszolútot relatívvá tették. ha a belsõ ellenséggel végleg leszámolnak. ahogyan tényleg megváltozott nem állottunk volna távol attól. ha Hitler a Visztula inneni területre a külföldön tartózkodó kb 10 milliónyi németséget hazarendelve letelepítené. és mondták megelégedetten: most már aztán tényleg tökéletes lett a tan. Egy nép. Spanyolország a kettõ keveréke. X. ott nincs a kommunizmusnak ellensége. Minálunk 1919-ben egész ország ellensége volt. Tragikus és komikus vonás van abban. És mindezt a tulajdonságait nem nyíltan hordja. A hungarizmusnak mozgalmi harcában most. . ha ezt nem tenné meg. Jegyezzük meg: a belsõ ellenség mindig kíméletlenebb. még ha idején is felismeri pusztulásának veszedelmét. Miért is kell most itt lennem!? Ha egy nép meg akarja magát menteni sohase késõ. így van a nyárspolgárral is: átalakul és nem marad belõle semmi. Azon csodálkoznék. ha nincs meg már életereje ahhoz. Ezt a célját azonban úgy nem fogja sohase elérni. hogy cserebogár lehessen. tehát még bizonytalan erõsen mivé fog tisztulni. Ha nem teszed. USA kapitalizmusa. Hogy egy nemzet messiást kapjon és megérdemeljen. nacionalizmusba felebarát-szeretetbe. becstelenebb. hogy Önmentését meg is cselekedje. ezekben a napokban egyetlen nagy célja kell legyen: a Tiszából. amelynek külsõ és belsõ ellenséggel kell megküzdenie helyesen cselekszik. ostoba vagy bűnös célzattal cselekszik a nemzet mérhetetlen. erõszakosabb és véresebb. ha a kormánynak lesz ellenzéke vagy külsõ-belsõ hatalmi tényezõkre hallgat. A külsõ ellenség mindig nyílt. gyakran soha többé jóvá nem tehetõ kárára. ha a tökéletest tökéletesebbé akarjuk tenni. hanem burkolja vallásosságba. mint a Talmud Mózes öt könyvéhez. ha meg is cselekszi. Lásd: francia. Ahol burzsujkapitalizmus van. csak hogy célját elérje.

egyes úgynevezett. hogy ily relatív tulajdonságok nem ragadnak rajta. Meglátom. amit hittel is lehet magyarázni. férfi és nõ egymás közötti viszonyáról. ezeknek tárgyköreirõl. törvényfejlödésrol. mint a szószékrõl mondott rossz szentbeszéd. . csak azt jelenti. egységét. sohase választhatók el egymástól a gyakorlatban. államférfiai annyira elfajzottak. X. Ez az igazság. A lélek azt mondja: kiválasztottnak. Amire azután tényleg kíváncsi voltam: a zsinatokra. I. hogy egymással milyen viszonyba kerülnek. a Credo-ban sem ezért van. Mi jobb tehát: választottnak lenni. Kinek van igaza? Egyiknek sincs igaza. a szellem-én azt mondja: megkívántnak. választás. mert a test lélek nélkül semmi. Marx "Das Kapital" c.Borbély . és meg vagyok gyõzõdve. legfeljebb elrettentõ példának. Valószínűen meg fogom rendelni. Tehát nem tudom elképzelni a jelenlegi magyar kormányt se a nemzetiszocialista Magyarország egyik alapítójaként. a realista azt mondja: megkívántnak. A jelenlegi liberális-zsidó rendszer . hanem mindarról. akit megkívántak azt csak a kielégülésig választották. hogy a választott benne mindenkor a megkívánást ki tudja váltani: nyert. ellenzõirõl. oldal. mely igenis végeredményben nagyon is úr lesz mirajtunk azokkal egyetemben. a kettõt nem hogy összetévesztik. hanem egyedül elrettentõ példának. és ezt a természetes veszteséget nevezzük kielégülésnek. Eddigi benyomás: nagyon furcsa. Mindig a megkívánás választ. munkája nem irányul annak a bizonyos tõkének a megsemmisítésére. Megkezdtem Bangha-íjjas: "A keresztény egyház története" c. oldalig jutottam. vagy megkívántnak? Az idealista azt mondja: választottnak.1867 óta van . és nem hoznának semmit a jogfejlõdésrõl. más is volt. a lélek test és szellem-én nélkül annyira abszolút.Hinni csak azt lehet. ha nem: vesztett. Talán a késõbbiekben pótolja. akiknek a kezében az a bizonyos tõke összehalmozódott és felgyülemlett. Furcsa. X. Egyáltalán nem elégít ki.5. Magyarországon a kikeresztelkedett zsidónak a neve "biboldó" lesz. ellenkezõleg: annak a tõkének az anyagelvűség alapján való megszerzésérõl van szó. ami tehát tökéletességre és termékenységre törekszik. hogy ne legyen úr mirajtunk. vagy Jacquin vagy Kirsch-Veit művét -11. vezetõ egyéniségei. mint' ahogy Bangha . a test azt mondja: kielégítettnek. Ha valaki úgy tud választani. védõirõl. Egyházam hõskorának idejét másképpen képzeltem. Ez éppen úgy hat reám. hanem egyenesen alkotmányosnak.leírja. X. nem kapom. azt mindig megkívánják. munkát. a szellem-én test nélkül semmi. hogy megkívánt. Ha a nõ vagy a férfi azt mondja: Szeretlek! még nem jelenti. Akit kiválasztottak. Pilátust nem tudom elképzelni a keresztény egyház alapítójának szerepében. mintha a magyar nép történetét olvasnám. Hogy félreértés ne essék: ez nemcsak a szerelemrõl szól. hogy választott.4. törvény-jogfejlõdésre. 2. kielégülés mindenkor együtt jár. mindenkor arról van csak szó. idegenszerű munka. Tehát megkívánás. Olyan benyomást kelt.az alliterációs szerzõk . ugyanis csak a cselekvõ hit tökéletes és csak a hitbõl fakadó cselekedet termékeny. a naturalista azt mondja: kielégítettnek. hogy már nem tudnak különbséget tenni politika és aljasság között. a nép érdekébõl valónak törvényesítik a kettõ elválaszthatatlanságát. ami hit és cselekedet. kötet 262.

még kedve dacára is meg kell menteni az életnek: népek egymás melletti életében is ez a törvény mérvadó . úgy nagyon könnyen lehetséges. akik erre az önfeláldozásra nem hajlandók és az ilyen önfeláldozást ostobaságnak tartják. akik önerejükbõl ezt a gyökeres műtétet saját nemzettestükön végrehajtani nem tudják. Ez utóbbi eset azonban a nép részérõl tudatos öngyilkosságot jelent. ellenben nagyon is az esze ágában volt. az eszköz e cél elérésére az államhatalom. ahogyan azt az igazságában élõ nemzet az õ idejében. Aki az aranyban célt lát. egyszerűen megköveteli. Ha úgy gondolja. 8. 14. legszebben gyümölcsözik. hogy a liberális Chamberlain berzenkedett a visszaállítás érdekében. amelyen alapították. az államhatalom a változó. X. de sohasem lehet Haza. de hagyja békében azokat a népeket. legigazabban. hanem egyedül a rothadt részeket operálja le azoknak az országokat alkotó népeknek a testérõl. ám tegye meg. állam volt és nem tudott Hazává. a honképésség az országban. hogy végleg eléhezik diplomáciája. Honná lenni. ugyanígy a fasiszta Olaszország is. melyben erkölcsi. 15. Cseh-Morvaországot. Ha az angol nép el akar vérezni a zsidóságért és a szabadkõműves szellemért. Az arany tehát csak eszköz lehet az emberiség kezében és nem cél. Az angol kormány talán csak nem gondolja azt. hogy most újra megismételheti azt. a hadseregeit véglegesen és visszavonhatatlanul megsemmisítse. vétkezik az isteni törvény ellen.ember-ember melletti életében is . hogy uralja az elemet. elhal.Csehszlovákia: állam volt. miután azonban öngyilkost . amely papiros szerzõdések alapján jön létre.mert törvény . Egy ország. ellenben az embernek isteni feladata. vagy nem akarják. ennek a két országnak végleges törlése. . X. Vonatkozik ez az aranyra is. Lengyelország és CsehMorvaország újrafelállításukat tehát nem annak fogják köszönhetni. Tehát: a nép a maradandó. de minden bizonnyal nem a liberális angol és francia kormány számára. Hazát is szerzõdéssel szereznek. Ki kell irtani. hogy ilyen 20 évet újra végig tud éhezni diplomáciájával.A németek vissza fogják állítani Lengyelországot. A nemzetiszocialista Németország nem népeket. idejének teljében. Az elemnek nem az a feladata. szellemi és anyagi élete a legjobban. hanem annak az egyszerű ténynek. amit 1796-tól 1815-ig oly sikeresen cselekedett Napóleonnal szemben. Legklasszikusabb példája ennek a törvénynek . 6. de ezt a szerzõdést vérszerzõdésnek nevezik. hogy uralja az embert. Ebbõl folyik: minden népiségnek az alapja a Haza.a megmentendõ nép öngyilkossági kedve dacára is. országokat semmisít meg. Papiros hozta létre és a vér verte szét. annyit ér amennyit a papiros. hogy Hitlernek soha esze ágában nem volt. X. X. és úgy kell változnia. hogy ennek a két országnak szabadkõmüves-zsidó kormányát és eszközét. Egy ilyen országból lehet állam. abban a területben. de egyik benne élõ népnek sem Hazája.

ahogyan. mint azt teljes lényegében a nemzetiszocializmus felfedi és gyakorolja: a kormány maga képes ellened az átkot kimondani. 19. a pápa maga képes ellened az átkot kimondani. Ez az angol diplomácia elaggosodásának kirívó jele. Amikor a pápák kimondották a csalhatatlanság dogmáját: önnön magukat csalták meg a legjobban.aljasak lesznek. . amelyik eszköz a kezükben. Olyan pénzfedezet kell. anyagi tönk szélére juttatják és olyan rettenetes. népek. Megismétlõdnek. anyagi életét a liberális államrendszerek kormányai segítségével. amit õk vallanak. ott az országot az erkölcsi. melyek akkor csinálnak forradalmat. mint Krisztus szájából valót. és vannak megint népek. család. Az igazság kényszerít. A zsidók kisajátították Istent. . már egyszer leperegtek. szellemi. mert õk a választottak.a törököket. ha a piszoktól. A gyenge jellemüek. és hivatalosak minden piszok. mely nem halmozható egy kézben. nemzet anyagi jóléte. mint amennyit elbírnak. ha a szocializmusban tényleg azt akarod meglátni. viszont a hatalmasságoktól megtűrik. 20. ha a gazdasági életben tényleg azt akarod meglátni. Az angolok nagyon vérszegény "revánst" vettek Moszkván: beugratták . hogy végig-játszák Moszkvában azt. ezekkel az angyalokkal pokoli játékot űzzenek. Vannak népek.de tovább: a zsidók kisajátították a gazdasági életet és csak az a gazdasági élet. hogy angyalok legyenek. ami lényege. akit õk vallanak. vigyázz . mely rájuk ragadt. amit az oroszok velük játszottak végig. Sok aljasságunknak tapsoltak. amit õk vallanak. ami nélkül nemzetek. hogy ezeket az angyalokat kínozzák. ev. amely rájuk ragadt.Az egyházak megkövetelik az egyes népektõl és emberektõl. nép. förtelmes belpolitikai viszonyokat teremtenek. meg akarják tisztítani. sok tielyes cselekedetünket korholták. evangéliumának 17. de a variáns más . ami nélkül nincsen egyén.de tovább: a zsidók kisajátították Marx révén a szocializmust. szellemi.és ez a lényeg. és csak az Isten. X. úgy az erkölcsi. melyek akkor csinálnak forradalmat. akik többet vállalnak. nem akarják megtisztítani. aljasság. csak a zsidóknak legyen jó dolguk. amit János ap. mint anyagi vonatkozásokban. X.de tovább: inkább pusztuljanak nemzetek. A történelemben soha nem ismétlõdnek úgy az események és tények.és most meg jól cselekedtél. mint azt teljes lényegében a nemzetiszocializmus vallja és gyakorolja: a kormány képes ellened az átkot kimondani. hogy nincs ki megmondja: most vagy aljas.valószínűleg jó pár százezer fontsterlingért . mint szellemi. . melyek az illetõ országok népétminden hasznos és erkölcsös cselekedet szempontjából megbénítják. részében ír. Nem tudom eléggé hangsúlyozni: amely országokban a zsidók nem tudják hatalmukkal irányítani az ország sorsát. ha piszoktól. Apád-ütés nem ér! még a diplomáciában sem. és csak az szocializmus. ha Isten tényleg azt akarod meglátni. ami lényege. Oly annyira rokontalanok vagyunk itt Európa szív-közepében. mint nemzetek nem állhatnak meg és nem élhetnek. És mindebbõl következik: a zsidók irányítják a liberális államrendszerek erkölcsi. galádság részérõl. .

mennyi rengeteg hiba van bennem. 30. szellemileg. törvény. melyek között él. Hallottátok. mi az erkölcsös. Jól megmondtam a magamét . mi a hasznos. 21. Már nagyon régen talán egy fél éve. Itt látom csak.X. hogy mondatott a régieknek: Szeresd felebarátodat. Teljesen mindegy. hogy olyan irtózatosan egyedül vagyok pedig hát. azok amelyek önmagukért értékek. már igazán megszokhattam volna saját magamat. A bökkenõ csak abban van. hanem a munkában és abban a munkásban. hogy Zürich. sohasem egyoldalú. se az anyag. Ha valamely nép elveszíti egészséges érzékét és nem tudja már megkülönböztetni mi a jó. Aki bennem nem bízik. Kereslet-kínálat nincs. hogy ezek közül a magamét-mondók közül kevés kivétellel mindegyik a másét mondja és nem a magáét. Talán az. Se a liberalizmus. sorsára bízzák.23. Hiányzanak belõlük az abszolút értékek. Ez a tény. Sõt több: szülõanyja.mondják sokan. Van egy természetes kereslet: a megélhetés. Egy nép akkor is elveszett. mi az erkölcstelen: vajon sokat számít-e már akkor. Az evangéliumokból nem lehet plagizálni. amint azt egyesek gondolják. Világnézet csak az. mi a káros. Az elmélet olyan messze áll a gyakorlattól. én Istenem. Akár helyesen magyarázom az evangéliumokat. A liberalizmus az anyagelvüségen épülõ individualisztikus rendszer. mint tenmagadat. mi a rossz. Erkölcsileg. aki végezte. És mennyi rengeteg igazság van abban. abban én sem bízom. de csak a csimasznak. A kommunizmus tehát kiteljesülése a liberalizmusnak. mi az oka ennek az érzésemnek. se a kommunizmus. Se a csimasz. X. Bizalom vagy bizalmatlanság mindig kölcsönös. tehát nem olyan messze. se a kollektivitás nem abszolút értékek. se az elv. mint a gyakorlat a valóságtól. Se a liberalizmus. A liberalizmus melegágya a kommunizmusnak. Nem tudom. se az individualitás. Én pedig mondom: Szeresd a Hazádat jobban. a fontos: mit jegyez itthon a nép. le akartam már írni: igen gyakran az az érzésem van. London és a többi világtõzsdén mit hogyan jegyeznek a nemzetközi közgazdászok és zsidók. hogy rokontalan nép vagy nagy népkomasággal rendelkezik-e?! X. se a cserebogár nem abszolút érték. mint tenmagadat. amelynek abszolút értékei vannak. 22. A liberalizmus az a kultúr-csimasz. akár hibásan: abszolút értékük megmarad. A kommunizmus az anyagelvüségen épülõ kollektivisztikus rendszer. amelybõl a kommunista cserebogár lesz. de csak a cserebogárnak. anyagilag szétzilált néppel nem lehet új honfoglalásra indulni. X. ha a többi népek. ez rendben is volna. a kommunizmus gyermeke a liberalizmusnak. hogy itt vagyok. ahogyan az örökkévalóságot nem lehet meglopni. hogy innen nem kerülök ki élve. se a kommunizmus nem világnézet. És mennyi szépség . Valaminek az értéke nem a jegyzésben van. De igen.

Az írás mondja . és Olaszországgal Németország nélkül. 9.Lukács 2. vagy elfogadtatni: ezt is hinned kell. amiért itt vagyok. hogy az hittitok. és így hangzik: könnyű a zsiványnak. 1. Azért mert valamit nem értünk meg Isten kinyilatkoztatásából. .: És békesség a földön a jóakaratú embereknek. Ha csak Németország és Olaszország gyõz: még messze leszünk az igaz nemzetiszocializmustól. ami bennem tény minden meddõ magyarázkodás nélkül? Van-e a hitnek titka? Van-e a hitnek misztériuma? Misztikus valami-e a hit? A hitet úgy magyarázni. mely után biztosan gyõz. hogy látom. Mondhatjuk így is: aki a zsiványokkal cimborál. Csak a körülmények mások. be fog állani a leghihetetlenebb liberális-zsidó reakció és a nemzetiszocializmus át fog vészelni.van abban. nincs is és nem is lesz soha. ha aljasabb. Mindig azt mondtam. Bűnöm az. XI. A jóakaratúaknak és nem általánosságban az embereknek. 5. Itt még ez is hiányzik belõlem: az az én. egy vértanú-kort. lelkem kint. Az egész világon az aljasság gyõzelméért imádkoznak az emberek. A magyar nép nem menetel Németországgal Olaszország nélkül. habár hittitok: ostobaság. hogy Hitler- . a pandúrokhoz szegõdhet. mennyi rengeteg hiba van bennem. Ebben a háborúban csak egy gyõztes lehet: a nemzetiszocializmus. Ebben nagy törvényszerűség van: nagy átalakulásokban az ártatlanokra kényszerítik a bűnt. Amit Isten kinyilatkoztat az már nem titok. Aki a zsiványokkal cimborál. nem jelenti. XI. XI. nehéz annak a pandúrokhoz állani. mert egyet fejez ki: mérhetetlen aljasságot. hogy mégis megértsük! XI. Ebbõl következik: a rosszakaratú embereknek ne legyen békesség. Minden attól függ. Nem is volt. hogy a tehetetlen vezetõk saját bűnösségüket leplezzék. ha hiszem. Ha a zsidó zsoldban álló Anglia-Franciaország gyõz: a nemzetiszocializmus nagy krízisen fog átmenni. 8. hittitok-e ez elõttem? Egyáltalában: van-e titok elõttem. mint a zsiványok. 7. És mennyi jóság van abban. kint maradt. XI. ha a pandúrral cimborál. Úgy is van rendjén: testem itt. legkevésbé hittitok. hogy ártatlan vagyok. . Mondhatjuk alkotmányosan is. hogy a legjobb társaságom én vagyok. Legföljebb annyira nagyképűek vagyunk. aki engem ide juttatott. Hogy melyik fedi az igazságot: mind a három. A pápával az élen?! Ha a Szentháromságban Krisztus Jézus istenemberségében hiszek. hogy hittitoknak nevezzük.

mint szeretjük a jót . de csak korszakfordulókban érvényes. hogy õket megváltsák. azután már élve rothadt lelke mellé hozzárothad teste is. .S.mondta a mai szent beszédében P.. hogy "az ács fia" e gonosz közömbösség mellett is vállalkozott a megváltásra: ez igény. nagyon szép . De miért nem ünnepelték meg ezzel együtt a Pestre való bevonulás húsz éves fordulóját? Itt valami nagyon sántít. akár D-rõl É-ra ment.. akár É-ról D-re. ez az õ igazi lényük. hogy ebben a köszönetbén nincs köszönet. 12.J. természetes önzésnek nevezünk. hogy nem ezt akarták. 11.} /XI. hanem erkölcsi.}egészséges önzésnek. ?/ {.Mussolini tényleg nagy emberek-e. hogy keresztbe tesznek egy szalmaszálat hazájukért. mint ebben az esetben.. A szent önzésben az egyén tönkre megy. és ha már. ahogyan én vagyok! . úgy ítél. Sehol nem olyan igaz a közmondás: "Ki mint él. XI. Merénylet történt Hitler ellen Münchenben. és a gazdag okosak rontják el és veszítik el! [Harnack munkáját megrendelni!!] XI. {. gúnyolódni azon. Mi jobban gyűlöljük a rosszat.. mint apa. Vannak emberek akiknek kevés. hanem a nemzetté lett nép alkotja az államot.és nem gondolja egy pillanatig sem. Ez azután az igazi és tökéletes gentleman-aljasság. Avagy csak államférfiak és politikusok. 13. anyagi világot egymástól élesen elhatároló. hogy ezt a köszönetemet nem fogadják el. Tudom jól. XI.különösen minálunk a kormány és a zsidók -. az újban a gyűlöletest ki kell irtani. Utóvégre nem is kérték. És hogy ez bennem tudatosult: ezért köszönet Bangha-íjjas uraknak. hogy õ csak pár évig van. de már mint az apa fia elvetheti és . De bírálgatni. nem-tudom-hogy-hívják.Mi közöm vele! Engem senki ne akarjon megváltani! Jó az úgy. hogy Mussolini aljas lesz.végeredményében igaz meglátás. A világhatalmat a szegény bolondok készítik elõ és szerzik meg. azt a formarendszert. hogy csak "az ács fia" váltsa meg õket.". szellemi. akkor legalább is a kínai császár haljon meg értük. Bangha-íjjas könyve tehát bennem tudatosította ezt: a limes nemcsak limes. mert õk is és én is tudják. Tudom. Sõt: valami bűzlik Dániában. melyben élni akar. akkor talán. A hitleri Németország leveretését mindenki attól várja . lenézni. A régi rendszerben sok a gyűlöletes. Sok halott még több sebesült. talán áthidalhatatlan akadály. azután jöhet a jó szeretete. Ami ezen a limesen átment megsemmisült. Megünnepelték a Kassára való bevonulás egy éves fordulóját. Nagyon tiszta. Végeztem! Nem az állam alkotja a nemzetet és a népet.

XI. A jó. XI. hanem gyanúsítás alapján ítél. "Vannak oltárok. XI. arra törekszik. ha az élõ fiak igényeinek felel meg és nem a holt apák igényeinek. Ez a hõsi a jóban és ez az aljas a rosszban. 23. szellemileg. vagy túl aljasan. volna akkor is. akinek se erkölcsi. Ez a rendszer. vagy a pátoszt és nem lesz soha többé demagógia. lelkileg összeomlanak. ha el kell pusztulnia. műveletlen. egyedül pusztul. Ha mégis megteszi: nem fenyegetés. 28. se anyagi fegyvere nincs. amelyet mindenki kivétel nélkül már halálosan un. a gyenge milliomszorosan is gyenge. És csodálkozni mernek a hordók és pódiumok ivadékai.újat építhet: mert az állam akkor tökéletes. ezért a rossz. Ebbõl a szempontból a demagógia és a pátosz ikertestvérek. XI. vagy túl elõkelõen. hanem üres handabandázás: Sok az ima és kevés a hit. ha nincs meg éltetõ eleme. anyagilag nyomorult. Az erõs egyedül is erõs. 26. ha a hon élte van mérlegben vele. XI. csak külsõ formáit rendezgetik. Egy párt akkor bukott meg. 24. az amelynek egyáltalában életét és létét köszönheti: a mozgalom. Ez így megy már vagy ezer éve.. Hitem azért van. Akik a hitet nem élik. se szellemi.. A rossz. nem ellenõriz. az összeomlik a valóságban is. hanem gyanúsít. ha nem követnének. iskolázatlan./ Ami a lelkekben összeomlik. 29. Hitem nem azért van. Nem ellenõrzés alapján rendez. oldal Dalma-mondás] XII. melyeken semmi áldozat sem nagy. hogy a nép erkölcsileg. Minden bukó rendszeméi ez egyik alaptünet. hogy pusztulásába minél többet magával rántson. Ne fenyegessen az. . Népünkkel mindig a hordóról vagy a pódiumról beszéltek. egyik árnyékában nõ a másik. ha el kell pusztulnia. ezért a jó." [Jókai Mór: Színművek: Dalma 224. Ki kell irtanunk vagy a demagógiát és nem lesz pátosz se. mert követnek. mert végig érzem az igazságomat.1. Sõt: a hit kiveszett és csak üres külsõ burka maradt meg: az ima. /.

gondoljunk mindig a legrosszabbra.kötöttségével. a méh. A nemzet. Nagy Károly birodalmával. kiket ki kell irtani.nemi életének . mint értékelõ és gyakorlatot mutató tudománynak egyik legfontosabb kutatóterülete. Az állam csak eszköz arra. hogy a nép mint erkölcsi. Egy világbirodalom bukása a limesek építésével kezdõdik. hogy az erkölcsi. Baromi népnek nem lehet se vezetõje. természetesen barbároknak nevezi. míg a kötetlen nemi élet a tudatosságot is? És hol kezdõdik a kötött nemi élet és hol végzõdik. Minden világbirodalom "limes"eket épít és úgy gondolja. szellemi és anyagi limes. se vértanúja. akik a limeseken át akarnának törni. A legborzalmasabb károkat ilyen limesek okozták a népeknek. és hol kezdõdik a kötetlen nemi élet és hol végzõdik? Vajon az ember és a hangya képezi-e a két végletet? Az állam mint életcél: az állatvilágban a hangya. Van erkölcsi. Kevés kiválasztott van. illetve a kötött nemi élet csak ösztönösséget tud létrehozni.legalább is a magyar nép számára. anyagi nemzetegység népi életének legjavát adhassa és élvezze. szellemi. 2. mondjuk falanx-rendszer egészen a nemzésig: mert mint dolgozó születik. Hogy elkerüljük a csalódást. Allambirodalmak szétesnek mindig alkotórészeikre: a népekre. mint életcél: az embervilágban. Mennyiben függ össze a tudatosság és ösztönösség a szerves élet nemiségének . Vannak elkeseredett perceim. akik mindig a legjobbra gondolnak és nem csalódnak. hol kezdõdik a szabad nemi élet?! Tudatosság és ösztönösség összefüggésben van-e ezzel!?] XII. 5. vagy mint harcos születik. vagy mint here születik. a képviselõje. amíg . szellemi és anyagi életünkben mutatkozó értékek limes-meghatározásai a szociológiának. hogy ezen belül biztonságban van és azokat pedig.XII. 7. Ilyen állambirodalmak interimperiálisak. XII. államköziek: addig tudják fenntartani magukat. vagy kötetlenségével? Vajon a nemi élet kötöttsége inkább az ösztönösséggel kapcsolható. és ez fog történni az Angol Birodalommal is. Ez történt a Római Birodalommal. Úgy gondolom. [A szerves életben hol végzõdik a kötött nemi élet. Szigorú kasztrendszer. melyekben azt mondom: Magyarország sohasem volt és sohasem lesz .

hanem amit hisznek. A célja: az állam és mindenihatósága. mert "eszükkel fel nem foghatnák" elvetnék az Istent és keresnének és találnának is olyan istenkét. hanem önmaga. szellemi. melyekbõl létesülnek. sohase külön. Hõsöket tudott a nemzet. hanem legfeljebb . anyagi vonatkozásaikban mindenkor sokkal magasabb kulturfokot jelentenek mint azok az állambirodalmak. Istenben van. Mindig szétesnek és nemzetbirodalmaknak adnak helyet. szellemi. Józanul megállapítják. az nem magyarázata a mindenség kezdetének. Az interimperiális birodalmak a mi századunkban: erkölcsi téren az egyházak. Kutassuk azt./. teremtett magaának egy valamilyen Istent./ Az államban vagy az állam körül mindig népi. Célja: a nemzet. Ez lehet erkölcsi. de ez a három a népi erõknél mindig együttesen jelentkezik. 9. Kövessük figyelemmel az egyháztörténet dogmatikus részét és szembeötlik.miként volt a kezdet: az nem Istent tanít. nép termelni. nagyon kezdetleges fafaragású építõeszközök a magyarázathoz. .szomszédaik szintén csak állambirodalmak avagy õk egyedülállóak és magukban egyesítik az összes állambirodalmi lehetõségeket. Istent nem tehetjük emberré.. nemzeti élet felé húzódó törzsek rajzanak. csak képzelet vegyítve végtelen emberi gyarlósággal és hitványsággal. Úgy gondolom: ebben az esetben az egyházak. súlypontot jelenti az államéletben nem a kizárólagosságot. Amit eddig tudunk a mindenségbõl. amit nem magyaráznak. hogy elveti az összes dogmákat és dogmatikus egyházakat. amely azt tanítja. anyagi téren a liberális gazdálkodás. Én is Istenben vagyok. Törzs = erõ. Vajon a dogmák is isteni sugalmazás. mi ésszel felfogni nem mindig tudjuk. a Szentlélek Istenben van. az állam sohase tudott hõsöket faragni. Tehát Istennél az is lehetséges. És ha van vallás. nem lehetünk Istenné.. amint elvette a Ószövetséget. mi van a kezdet óta. hogy az Újszövetségnek adjon helyet és értelmet. amely szerint cselekszenek . isteni sugallat? Az egyházak azt mondogatják: Istennél minden lehetséges. A népi.nagyon elnézõen bírálva . vagy csak szellemi erõn épülõ állam vagy csak anyagi erõn épülõ állam. XII. 8. Én tehát éppen olyan "hittitok" vagyok. Az állambirodalmak soha nem állandóak. A fenti gondolatok nem jelentenek részemrõl tudományellenességet. szellemi téren a szabadkõművesség. saját értelmi foka magasságának megfelelõen alkotott. hogy hogyan . mert hiába kutatjuk. kizárt dolog. hogy mily lényegi. a Fiú Istenben van. tartalmi és formai kirívó ellentétek férnek meg és férnek el egymás mellett dogmatikus békességben. A mindenség kezdeteinek magyarázatához nem kell egyáltalában semmiféle tudomány. mert nem lehet magyarázgatni. és mindenhatósága. XII. hol és mely irányban van az emberi tudomány határa és vége. A nemzetbirodalmak erkölcsi. de én is különálló vagyok. a "csak" a súlyt. Isten bennem is van. Az Atya. Az állami életben lehet csak erkölcsi erõn épülõ állam.elsõ. egy valamilyen világrendet. nemzeti életben ilyen "csak" nincs. mint a Szentháromság?! Sohase kutassuk.még a lehetõ tudományok keretein belül is. aki engedelmesen meghajtaná fejét dogmáik elõtt. Ami ezentúl van: hit. de mégis mindegyik különálló is. ami volt és hogyan volt a kezdet. anyagi erõ is.

. az abszolút igaz vetülete a gyakorlati életbe: a tudomány. kényszerlerombolását forradalomnak hívjuk. légy fennkölt. Negatív felépítése: hit nélkül nincs művészet. mint ahogyan jött Európában 1848-ra 1849. A történelem tanúsága szerint háborúk eddig csak azt döntötték el. El lehet buktatni Hitlert-Mussolinit. gyakorlati szellem • és gyakorlati anyagélet jelentkezik. A szép ihlete. légy sas: hiába mondod az aljasnak. a nép. a jó. A nemzetiszocializmust kiirtani többé nem lehet. A zsidó mindent magáénak vehet el. ennek kivetítése az Én-re mint ennek erkölcsi. Egyet nem mondhat: "A nép. és az igaztalan igaz. mint abszolút a hit foglalatja. Gátlásnélküliség nemes értelemben mint a szabadság természetes kívánása. 11. Úgy tudtam és még most is úgy tudom hogy eddig engedélyezték. A nemzetiszocializmus "ante portas" a népek erkölcsi."Az állam és az alkotmány én vagyok!" . hogy féreg. szellemi. XII. A lélek. szellemi anyagi életében mutatkozó gátlások lerombolását erõszakos evolúciónak. mert hiányzik az ihlet.mondhatja teljes joggal a zsidóság nemcsak Magyarországon. fegyházakat lehet tölteni hungaristákkal: a nemzetiszocializmus már lebírhatatlan. Szeretteim számára fényképeket akartam adni karácsonyi ajándékként. A népek életében mint gyakorlati erkölcs. és tulajdonsága. De mindez már nem számít. de sohase azt a kérdést. amit maga elé tűzött. A gátlásokkal teli Én nem éli teljes lelki világát is a gyakorlatban. mert õ a nép. A hit ennélfogva mindenekfelett áll és mindent magában is foglal: mint szép a művészetet. melyek elfogadását környezetére rákényszeríti. mint igaz a tudományt. Olyan törvényekbe önt. Valamely nép erkölcsi. a legmagasabb bölcselet és a legmagasabb tudomány. az igaz tárháza. mint a férget agyon kell taposni minden további indoklás és magyarázat nélkül. Meglehet. is. A hit tehát a legmagasabb művészet. amiért kitört és nem érte el soha se azt a célt. Ezen semmiféle választási eredmény változtatni nem tud. Kérésemet elutasították olyan. Tehát az aljast is. Mondhatjuk így is: a gátlásteli emberek-egyének harca a gátlás nélküli emberek-személyek ellen. az igaz felismerése: az igaz ember igaz életcélja. indoklással. és 1850-1851. És ahogyan hiába mondod a féregnek. az alkotó és nem az állam és az alkotmány. szellemi és anyagi életében. mert hiányzik a felismerés. hanem csak azt a világot. a szép. melyeket az Én. a jóság nélküli jó. mint jó a bölcseletet. Az abszolút szép vetülete a gyakorlati életbe: a művészet. mely mindörökké az állam és alkotmány felett áll. egyszerűen azért. A hit a lélek tulajdona. az abszolút jó vetülete a gyakorlati életbe: a bölcselet. de ennek korlátlan ura. De mindig megbuktatja a nemzet. hogy jönni fog a rettenetes szabadkõmüves-zsidó-liberális véres reakció. a nemzet én vagyok!" És ebbe bukik bele. nem az Én határozza meg. hogy ki az erõsebb. mert hiányzik a megismerés. anyagi világa jelentkezik. hogy aljas. . melyet az Én magából fejleszt és cselekedetre kényszerít. Teljesen független az Én-tõl. le lehet gyilkolni Codreánukat. Isten vetülete a gyakorlati életbe: a hit. ahol a szabadkõműves-liberális rendszerek még fennállanák. hit nélkül nincs tudomány. Ebbõl adódik az erkölcstelen erkölcs. mint a féreg nem tudja. hanem jnindenütt. Az aljas nem tudja. a jó megismerése. melyet szégyelek leírni Úgy látszik "la gloire lui monte an mer". még államot és alkotmányt is. ha megvan erre a hatalma. hit nélkül nincs bölcselet. nem fog.

szellemileg műveltnek van. fõrendek. XII. noch die geschichtliche Wertung einer Rasse. Elöljáróknak mindig engedelmeskedni fogok. Die Geschichtsdaten der ungarischen Geschichte sind entweder erdichtet oder erlogen. és a zsidó nép harmadik aranykora. meg. Szégyenérzete csak az okosnak. massloses habe ich nur noch in einem Buche gefunden: im Alten Testament. II. mint a zsidó nép legújabb története. A tanító egyház nem boldogul a példaadó-egyház híjában. hogy nem vették észre. Bukó rendszerben azonban nincsenek elöljárók. se H. 13. A fejlõdés szempontjából vajon mondhatjuk-e: ami van. 19. csak útonállók és útbán-állók. Benyomásom: Ziellos. ha a magyar vér és magyar rög története.Egyik tavasz sem hasonlít a másikra. Es dünkt einem politisch-naiv die Zusammentragung des Quellenmaterials.fejlõdött-e 2000 év óta? Határozottan mondhatjuk: nem. Egyszerűen azért nem mert hiányzott az. árnyoldala mit termel. noch Geschichte einer Rasse. Vajon a római jog tökéletesedett . ennek legfényesebb napjai 1812 és 1850 között és 1914 -1930 között. mert bukásukban már benne van butaságuk is. A liberalizmus semmi más. der sogenannte Schriftennachweis. planloses. harmadik aranykor a nagy francia forradalom óta. ami tökéletesíthette volna: a római nép. fõurak története. A magyar történelem igaz. A 129. Ebbõl folyik. A legjobb tanítás a példaadás. másslos. Vannak esetek midõn az a fontos.A. de azért mindig van tavasz és . planlos. parttalan. mint amit valóban . ich wiederhole aber: mit der grössten Nachricht. mert buták. Olvasom Winfried Ekkehart: "Rasse und Geschichte" c. nincs és nem lesz. a legnagyobb filiszter lesz belõle. munkáját. nem volt és nem lesz. 18. a lelkileg.mindig egy célja van a tavasznak: életgerjesztés. Elsõ aranykor: Dávid-Salamon. ist aber weder Geschichte. Tehát: a népek fejlõdése nem kényelmes örökségek összeredménye. A buta nem ismeri a szégyent. Ha a zseni túléli saját magát. A könyv címé valami mást ígér. Habe etwas Grossartiges erwartet. Chamberlainnek nincs igaza. A felvilágosodás kora olyan erõs világot vetett. ha csak a királyok. nem volt és nincs. hogy se Ben Akitának. XII. Mit grösster Nachricht kann das Buch als eine politische Wertung der nordischen Rassegeschichte betrachtet werden. mely minden más nép történetét háttérbe állít. Egyik nép nem örökli a másiktól a kész tárgyakat. Hiszen jórészt és nagyrészt azért buknak. Das Buch führt im Titel etwas anderes. ami lesz. hogy ne maradjon meg se a kecske se a káposzta. hogy árnyékában mit művelnek a zsidók. második aranykor: arab uralom alatt Spanyolországban. oldalon vagyok. tervszerűtlen. bekam etwas Nichtswürdiges. /Benyomásom: céltalan. was es im Inhalt gibt. Kann höchstens als eine politischwertende Rassebetrachtung sein. So etwas zielloses. ami volt. hamis. Kár tehát egyes embereknek azt mondani: szégyellje magát! És kár a bukó rendszereknek is azt mondani: szégyellje magát. A fejlõdés tehát kötött egy valamely néphez.

tartalmaz. Legfeljebb politikailag értékelhetõ rasszista elmélkedés, sem pedig történelem, sem pedig egy faj története, sem pedig egy faj történelmi értékelése. A forrásanyag politikailag naiv összegyűjtésének tűnik, egy úgynevezett iratnyilvántartás. Csak nagy jóindulattal kezelhetõ ez a könyv az északi faj történetének politikai értékeléseként. Megismétlem: csak nagy jóindulattal. Ilyen céltalannak, tervszerűtlennek, parttalannak ezenkívül csak egy könyvet találtam, az Ótestamentumot. Valami nagyszerűt vártam, és egy értéktelent kaptam. A magyar történelem évszámai is vagy költöttek, vagy meghamisítottak./ Megmentésünkre várjuk a német csodát, mások az olasz csodát, megint mások az orosz csodát. Vakok vagyunk és nem látjuk a példát fiaink hazaszeretetében; süketek vagyunk és nem halljuk az idõk szavát, mely az önerõt dicsõíti; bénák vagyunk és nem cselekszünk. Vakok, süketek, bénák vagyunk, mert nincs már meg a hitünk népünk erejében. A hungarizmus és apostolai, szenvedõ testvérei pedig nem lesznek egy vak, süket, béna nemzedék vezetõi, sem szolgái, hanem szenvedni, áldozni, cselekedni fog {...} XII. 30. /?/ {...} Ha úgy érzed, hogy tudnál valaki lenni, tartsd meg legszentebb titkodnak, vonulj el teljes magányba és csak arra a hangra figyelj, mely benned és neked szól. És amikor saját magad elõtt megsemmisültél: térj vissza az életbe és mindenki meg fogja rólad állapítani: ez tényleg valaki. Csak te egyedül fogod tudni, hogy azért vagy a többiek elõtt hatalmas mert a magány és a benned hangzó hang bebizonyította neked, hogy senki se vagy. Csak így lehetsz naggyá, csak így olvadhatsz fel teljesen az igazság, a valóság és a szabadság teljes szolgálatába; ez a három lesz számodra minden, az a három, mely a többiek számára semmi. A hungarizmus célja: Kárpát-Duna népek erkölcsi, szellemi és anyagi igazsága, valósága és szabadsága. XII. 31. Tudom, hogy ki a Krisztus, de ha magyarázni kell, nem tudom megmondani. Boldogok akik nem tudnak magyarázni, mert övék a tiszta hit.

1940

I. 1 1938 a vajúdás éve volt. 1939 a választás és kiválasztás éve; akik e nemzedékbõl választhattak, sorsot-jövöt választottak: választhattak biztos nagyszerű és biztos középszerű között, és akik választhattak, a biztos középszerűt választották. Ebbõl következik: 1940-es év a megpróbáltatás és megkísértés éve. E középszerű nemzedék hogyan fog a megpróbáltatásban helyt állani, a megkísértésnek ellent állani? Nem tudható.

Aki alsórendűséget szánt-vet, alsórendűséget arat-betakarít. Az alsórendűség követ ragad és rádobja a magasrendűségre, másként nem tudja elérni. I. 2 A hungarizmus nem hogy nem bukott meg, de meg se hajolt. I. 3. Igen fontos ideológiai kérdés: nemzetiszocializmus nem-e contradictio in adiecto? Hiszen: a nemzet szigorú elhatárolás, a szocializmus viszont határtalanság. Ennek dacára nem ellentétes. A szocializmus határtalansága mint eszme az. Amint a gyakorlatba át akarjuk ültetni, valamilyen személyiség kell, amely megvalósítja. Az eszme egyedül személyiségen keresztül valóság. És egyáltalában csak azért eszme, hogy meg is valósuljon. Meg nem valósítható eszme nem eszme, hanem elmélet, teória. Mondom: a szocializmus eszméjéhez is egy valamely személyiség kell, hogy megvalósulhasson. Ez a személyiség a nemzet. Az állam nem személyiség. Az egyén pedig csak a nemzetében tud személyiséggé lenni. Az igaz istenhit eszméje is egyedül Krisztus személyiségének segítségével valósult meg. Hallom, hogy a finnek megsemmisítettek 150.000 - egyszázötvenezer!! - oroszt, azután meg egy teljes orosz dandárt tó jegére csaltak és ott verték õket agyon. Úgy vélem: az orosz népen az egész szabadkõműves - klerikális - zsidó - liberális világ üt, ráköp, nem azért mert kommunista - õk tudják a legjobban azt, hogy már nem kommunista - hanem egyszerűen azért, mert nem az angol-francia bitang szövetséget választotta, hanem azt a népet, mellyel való természetes együtthaladását évszázadokon keresztül mesterségesen akadályozták. És még valamiért: magyaroknak, románoknak, törököknek - és nem legutolsósorban Japánnak és Olaszországnak be kell bizonyítani, hogy az orosz szövetség nem ér semmit, nem kell félni Németországtol, mert hiszen nagy szövetségese még a kis finn néppel sem tud megbirkózni: tehát hajrá! nekimenni a német népnek és legyilkolni, itt a jó alkalom! El tudom képzelni, milyen lehetetlen hírekkel lehet telt ez a már amúgy is át- és átmérgezett magyar levegõ. Én csak egyet tudok csinálni: leírom: Hungaristák kitartás! I. 4. A dogmáknak egyedül az egyházpolitikához van köze, tehát a politikai egyházhoz. Valláshoz, tanhoz - példához semmi köze. I. 5. Amikor az egész világ erkölcsi, szellemi, anyagi ganéjdomb lesz, fog eljönni a ganéj bogarak tulajdonképpeni paradicsoma. Utóvégre a ganéj-bogár is élni akar, és ha már ganéjt nem talál hát csinál - már ahol engedik, ahol úgy vélik, hogy ez is a "fejlõdéshez" tartozik. Hát igen: a ganéjbogár fejlõdéséhez tartozik, de nem a népek fejlõdéséhez. I. 6. A vihar bölcsõje az egyensúlyzavar. A vihar tehát azért szükséges, hogy az egyensúly helyreálljon. Ez a törvény minden életre vonatkozik. A családi életre és a társadalmi életre is. És ebbõl folyik: ha a vihar rombol, csak azt rombolja el, ami az egyensúlyt zavarja. Ezzel a törvénnyel nem lehet azonosítani a forradalmat. A forradalom a vihar alkalmával

felkorbácsolt alacsonyrendűség erkölcsi, szellemi, anyagi söpredék átmeneti uralma. Tehát nem a vihar, hanem a vihar okozta rombolás hullaélvezõje. Vihar: az egészséges evolúció. Félreértés ne essék: ezen az evolúción ne értsük azt a bizonyos "természetes fejlõdést", melyet a magas szellemű tintatitánok és alacsonyröptű történészeink oly elõszeretettel hangoztatnak, mert ez: tespedés és nem evolúció. Hogy természetes hasonlattal éljek: evolúció a rügyfakadás, tehát nem rügyezés, mert ez növés, hanem a rügyfakadás, az élet erõszakos kitörése a burokból; evolúció a gyermekszülés nem az áldott állapot, mert ez növés, hanem a szülés az élet erõszakos kitörése a burokból. A "természetes fejlõdésben" vannak tehát erõszakos természeti ténykedések, melyek törvényszerűek és szükségesek éppen azért, hogy a természetes fejlõdés egészséges fejlõdésben maradhasson. Ilyen a rendszerváltozás is. Amikor a nép egyik erkölcsi, szellemi, anyagi rendszerbõl átlép a másikba, az újba. Ez is ilyen fakadás, születés, mely vajúdó fájdalmak és vérnedvek nélkül nem megy. De ebbõl adódik a legmagasabb megismerés: a természet nem ismer forradalmat, ez az ember találmánya. Érdekes: híres vezetõink és népünk egyes odvas rétegei úgy gondolják, nem kell még a fűszálat sem keresztbe tennünk, mert az egész világ azon töri a fejét, hogy jó dolgunk legyen. Kimondottan zsidó gondolkodás. Egyszóval: az olasz határ a Kárpátokban van. Ebbõl kettõ folyik: elõször is, hogy a magyar határ a Földközi-tengerben van, másodszor pedig, hogy az oroszok egészen nyugodtan elfoglalhatják Besszarábiát és felrúghatják Romániát. Ez utóbbi a legfontosabb, mert ebbõl megállapítható; hogy egyenlõre nincs ellentét német-olasz-orosz érdekek között, ahogyan azt a zsidók hirdetik. Jelenti harmadszor azt a legfontosabb tényt, hogy a jelenlegi magyar kormánynak is szigorúan olasz-vezetett kül- belpolitikát kell folytatnia és le kell építenie, ki kell rúgnia az angol-francia bitang politikát, mely engem is ide juttatott a fegyházba. I. 8. Ha egyszer belellenséged és külellenséged van, úgy intézd velük az elszámolást, hogy elõször a belellenséget semmisíthesd meg; mert amaz csak vélt igazát akarja, de emez életedet. Az emberek, a népek történelmében még sohasem olvastam, hogy külsõ ellenség pusztított volna ki, semmisített volna meg valamely népet, mindig azt olvastam, hogy ezt a hóhérmunkát a belsõ ellenség végezte el és utána õ is, a hóhér, elpusztult. Egyetlen hóhért, néphóhért ismerek, amely eddig csak pusztított, de nem semmisült meg: a zsidóság. Ez kivétel, mely a törvényt erõsíti. Ez a hóhér azonban maga a megtestesült rothadás. Van igaz Isten, van igaz Krisztus, igaz Szentlélek is van, van igaz Háromság és igaz tan, igaz példa, és igaz vallás is van. A baj ott van, hogy a legtöbb ember egész életén át nem találkozik ezekkel az igazakkal, egyszerűen azért nem, mert nincs igaz Egyház. Az egyház az igazakat, prófétáit éppen úgy legyilkolja, vagy legyilkoltatja, mint a zsidók tették prófétáikkal. Vagy még rettenetesebbet cselekszik igazaival és prófétáival: szentté avatja és ezzel eleve kizárja, hogy ezekben az igazakban mi közönséges emberek mást is lássunk, mint olyan szenteket, akik egyedül az egyedül üdvözítõ egyház törvényei szerint jártak és ezért elnyerik tõle a szentségét. Pedig ezek nem az egyház törvényeiben jártak, hanem abban az igazban, melyet nem lehet törvénnyel körülhatárolni, mert bennünk van és végtelen, határtalan. Melyet ennél fogva csak cselekedni lehet. I. 10.

14. I. Ez a valaki azonban nagyon téved. Ja. hogy a marxista zsidó elveket a gyakorlatba ültesse. /A butaság ellen maguk az istenek is hiába harcolnak. hogy bárki kiszolgálja.Elviselhetetlen számomra az a tudat. de nem az Isten. ebbõl adódik a történelmi materializmus is. Tehát utólag megszerkeszti a fasizmus tantételeit és a nagy küzdelembe beledobja mint harmadik alakító. Könnyű másnak a bõrére elvhűnek lenni.de csak egy fél . Elolvastam: Benito Mussolini: "Die Lehre des Faschismus. hogy ez az elve jó lesz arra is. ha valaki minden jövõ kormányt ki tud szolgálni. 16. mert az új rendszer sohase tűri. német nyelven megjelent 1937-ben. hogy ember lesz-e. aki benned lakik. Az is elvhűség. hogy csimaszból lett. hogy viszont a fasizmus egy államban sem jelentkezik mint szükségesség. legkevésbé ennek legszélsõ hajtásának a kommunizmusnak. A szocializmus egy erkölcsi. Bírálatom: Mussolini szükségesnek tartja. hanem — mint már mondottam . aber Gott nicht." munkáját. az elkeseredés-szülte forradalmi népmegmozdulást a zsidóság felhasználta. hogy új rendszert szolgáljon ki. És észrevehette azt is. Götter schon. Úgy gondolom: a csimasz nem tudja. hogy pokoli aljasságnak és pokoli gyávaságnak vagyok az ütközõje. Egyetlen . 18.kivétel van: az ember • tudja. ha azt gondolja. egy szellemi és egy anyagi tényezõ egysége. A kidomborítása a csak anyagi tényezõnek nem szocializmus. hogy cserebogár lesz belõle.világfejlõdési ideológiává tegye! M. Téved azért.és áll egymással szemben: nemzetiszocializmus és marxizmus. Igen./ I. észrevehette. hogy a fasizmus tantételeit ismertesse és . a népek között helyet követelõ világnézetet. I. Így van ez az egész élõ természetben. Gegen Dummheit kampfen Götter selbst vergebens. 12. Ezért is nincs semmi köze a marxizmusnak a szocializmushoz. Tehát: csupa ellentétbõl áll! .az anyagelvűség politikai államrendszere. a cserebogár pedig nem tudja. az istenek. hanem materilalizmus. I. hogy a világ mai nagy vajúdásában két világnézet alakult ki. Az 1917-es és az 1919-es orosz és magyar forradalmak nem voltak kommunista forradalmak. de a mag és pete nem tudja. hogy magból és petébõl lesz. Ebbe a materializmusba kényszerítették bele azután magát a szocializmust. der Gott in dir. A marxizmus tehát nem szocializmus.

. Mussolini fasiszta ideológiája tehát teljesen téves. van nép is. anyagi adottságok. egyedül azért. az állam sohase lehet népalkotó. Az államalkotó a nép. világosság lett ez a tény a döntõ és a gyönyört adó. hogy Mussolini a baloldalról jött. hanem csupán valamely ideológia gyakorlata és pedig olasz gyakorlata. tehát a nép a teremtõ és az állam a teremtmény. Ebbõl adódik visszavonhatatlanul: a fasizmus nem ideológia. félreérthetetlenül. nem lehet ideológia. Körülbelül az 50 évet. közület. Mussolini említett művébõl kiolvasható élesen. szellemi. hogy jobb a holnapi túzokra várni. Ezért vágott fejbe és döbbentett meg ez a munka. Utálatból pedig legfeljebb gyűlölet származhat. I . csak jogtechnika van. hogy ahol nép van. Mussolini született demagóg és forradalmár. Talán csak nem kényszeregyezségrõl van szó. Aki halálos ágyán el tud búcsúzni testétõl. át nem gondolt célalapon nyugszik. Az 50 éven felüliekbõl kerül ki azoknak a zöme. a kényszer inkább Mussolini oldalán?! I. Tehát: nincs. örök életet nyer. sohase lehet cél. nemzet. állam is legyen. nép. Az 50 éven aluliakból kerül ki a zöme azoknak. 19. amikor az állammindenhatóságot veszi alapul. hogy miért történt ez.kultúra és tudomány nélkül. Teremtmény pedig nem lehet cél. mint a nemzetiszocializmus olasz gyakorlata. Mindazt utálja. Az állam mindenkor eszköz. Ideológia kiépítésére és népmozgalom vezetésére nem képes. ami õt a baloldalra emlékezteti. Mussolini elkésett! A fasizmus nem más. nem ideológia.Mussolini világnézete: totális állam. "itt a fegyházban!" És leszögezem: a fasizmus nem lehet világnézet. Ahol állam van. mert jó hatalmon lenni. Ha bennünk hirtelen valami megvilágosodott. hanem a nemzetiszocializmus politikai technikája. A fasizmus civilizáció .21. Most ismertem meg a fasizmust. csak eszköz. erkölcsi. család. akik a régi rendszert fenntartandónak vélik de nem meggyõzõdésbõl. hatalom. mint korhatárt vehetjük annak a kérdésnek eldöntésénél. Most csodálkozom igazán azon. amelynek fõ jellemvonása: már majdnem nem nemzetiszocializmus és még nem marxizmus. mely nagy zűr és zavar valóságok és fogalmak között. Minden népnek megvan a sajátos államalkotása. de nem okvetlenül szükséges. hogy mely évfolyamok akarják az új rendszert és melyek a régit tovább fenhtartandónak. hiába kutatjuk. hogy Hitler-Mussolini szerzõdést tudtak kötni. nem létezhet fasiszta ideológia. ahogyan nincs jogtudomány. társadalom. Cél: az örökéletű állam. akik határozott rendszerváltozást. Nagyon gyakran van az úgy. Túl keveset foglalkoztam a fasizmussal. a nemzetiszocializmust akarják. mint megelégedni a mai verébbel. pótolnom kell. minden ennek alárendelve: egyén.

Gegen Dummheit kámpfen Götter selbst vergebens. Az élet megközelítõ értéke a hatalom. hogy okosan cselekedjen. Tudomány nem parancsol az életnek. A művész a lélekben születik és nem a művészi pályán. melyeket mint eszközt felhasználnak a népnek saját. aber Gott nicht. 24.és csak is ebben az esetben . osztatlan birtokbavételén. de semmit nem tettek egyszerűen azért. harcban nem az okos cselekedet a döntõ. mert ebben az esetben .Minden igaz ember elindul egyszer életében. amint a hatalom birtokában van. Az áldott anya vajúdásának fájdalmait egyedül a gyermek megszülése szünteti és nem az. õszinte és nem törõdhet egyes elfajult. Aki Istent kívül keresi. hanem egyedül a hatalom teljes. √1-bõl legfontosabb feltalálás!!! I. szellemi és anyagi jelenlétük minden irányban való biztosítására. Igen. aki benned lakik. A nép vezetõ rétege vet gátat annak a belsõ szabad fejlõdésnek. amikor hatalomra jutott. I. de nem az Isten. vagy a jövõ biztosítására. Ami jó a természetnek. a boldogságot állnod kell. És vannak megint népek. ha idegen népek segítik erkölcsi. 28. kezdeményezésükbõl semmit. nem kell feltétlenül jónak lenni az embernek. nyílt. A szerencsét járnod kell. szellemi és anyagi adottságainak határain belül bátran kezdeményezhet és megindíthat. Jegyezzük meg nagyon: a saját jelenlétük. tehát nem az emberiség vagy a múlt. Ja. Aki szalonképes mozgalmat csinál vagy követel: ostoba. A tudomány a kész tényeket rendezi. hogy megkeresse Istent és meg is találja önmagában./ I. az olyan ember. Vannak népek. Megközelítõ értékek nagy fontossága minden tudományban és az élet minden megnyilvánulásában. aki szerelmét a nõtõl várja és nem saját nagy lelki szenvedélyétõl. melyek akkor pusztulnak el véglegesen. az istenek. Mozgalomnak okosan kell cselekednie. Minden mozgalom tehát brutális. 26. szellemi és anyagi felszabadításukat és felszabadulásukat idegen néptõl várják egyszerűen azért./A butaság ellen maguk az istenek is hiába harcolnak. szellemi és anyagi életüket megrontó és átalakító sorsfordulók belsõ küzdelmeiben. rendszerezi és az élet számára használható megközelítõ értékeket szerkeszt. amelynek megmentését saját erejükbõl. Götter schon. melyet a nép erkölcsi. Mozgalom a harc idején nem azért van. elnemtelenedett uralmon van még és már "hivatalból" is okosnak kell lennie. Vezetõréteg nem jelenti mindig a kérdéses nép kormányát vagy az érintett nép testébõl és vérébõl származó hatalmi tényezõt. akik felelõtlenül belerúghatnak abban a hazába. erkölcsi. ha ez az elfajult. der Gott in dir.a gyávákból is hõsök lehetnek. Mozgalom akkor lesz szalonképes. hogy a gyermeket nem engedik megszületni. melyek erkölcsi. mert gyávák. Mozgalomban a hangsúly és cselekedetek mineműsége nem a szalonképességen van. elnemtelenedett nagy-okos nyafogásával még akkor se. Igazság megközelítõ értéke a törvény. hanem az okos elhatározás és a kíméletlen cselekedet. .

hogy két fillérrel több órabért kapjon és nem azért. Népek születnék szabadságra és szolgaságra. hogy szolgaságának jármán enyhítsen. Raj . Amit megtűrnek az megbukott. 30.ez pedig tény! . I. szellemi. 3 millió morvát-tótot. 11. jelent egyedül határozott állásfoglalást. hogy testében akár erkölcsi. elpusztul. akár anyagi szolgaság. A semlegesség szükséges feladása nem jelent egyáltalában feltétlen háborúba lépést. szellemi vagy anyagi területen. Amilyen megrendítõ valamely nép szolgaságának történetét olvasni. hogy proletár sorsából kitörjön a szabad erkölcsi. igazságát. mozogjon bár erkölcsi. 11 millió abesszint. Mert a zsidó erkölcse az erkölcstelenség . hanem az angol nép is olyan szintre fog esni.000 német férfit a népek szabad erkölcsi. a proletár sztrájkol. anyagi életre. II. [Község. járás. akár szellemi. A szakácsművészetre is és a szabadságra is. Szellem és anyag helyes külsõ értékelése: a cselekedet. megye. 4 millió finnt. vezetõ szerepét földgömbünkön. 31. zsidóságának. és még: az angol nép becsületét és megbecsülését a föld népei elõtt. melyek adottságaiknál fogva nem maradhatnak semlegesek a nagy leszámolások és történelmi elszámolások idejében. 18 millió lengyelt. ország szervezése alulról . és még: a fehér faj erkölcsi. szellemi és anyagi rothadásának érdekében: 5 millió csehet. és még: a francia nép afrikai és földközi-tengeri hatalmát. Szolgaságra született nép nem tud szabadságharcot vívni. Vannak népek. valóságát. Mindenre születni kell. Mert a zsidó erkölcse az erkölcstelenség . hogy szellemi és anyagi értékek külsõ. nem éri el soha erkölcsi. Az angol kormány feláldozott eddig a szabadkõművesvilágzsidóság mohóságának erkölcsi.] I. szellemi. A helyes belsõ értékelés adja a helyes külsõ értékelést is.I.felfelé.nem csodálkozhatunk rajta.ez pedig tény! -: nem csodálkozhatunk rajta. szabadkõművességének. és minden cselekedetében is erkölcstelen. olyan felemelõ valamely nép szabadságának történetét olvasni. mint a spanyol nép esett nagy ármádiájának pusztulásától Franco eljöveteléig. Egyedül az erkölcs adja a szellem és az anyag helyes belsõ értékét. mint a bérmunkás. 29. Erre a természetes és nagyon is csattanó feleletet maga az angol nép fogja megadni kormányának. Szegény Jézus Krisztus mit csinálnak Veled az egyes egyházak! Rettenetes! Kozmológiai elképzelés ez is lehet: . szétesni. Ha ilyen nép semleges marad. szellemi és anyagi felsõbbségét. mindenkor szabadságharc és nem tűri egyszerűen. hogy szellemi és anyagi értékek értékelése is erkölcstelen.hadsereg. Szabadságra született nép minden harca. legfeljebb fellázad. proletariátus képzõdjön. A kérdés: hol pusztítanak nagyobb értékeket: a német nép oldalán-e avagy az angol kormány oldalán. anyagi szabadságát. A német nép feláldozott eddig talán 40. szellemi és anyagi élete érdekében. És ha nem adja meg: nemcsak a világbirodalom fog eloszlani. cselekvõ értékelésében is erkölcstelen.

Deswegen kann Religion nicht das Ergebnis eines Evolutionssehens sein. járás. vezetés. erkölcs. egyén. /Az isteni eszme minõségeszme és nem mennyiségeszme. érdekképviselet. egyik a másik nélkül nincs. Kulturschichte /idõbeli egymásutániság. Kulturkreis /térbeli egymásmellettiség. Christ.integrálódási folyamatokat észlelünk. die Gottesidee wirst Du kulturhistorisch nie und nimmer erforschen können. .primér folyamatokat. ahogyan látom a fontos törvény: a végtelenségbe menõ fejlõdés nincs. Ez a határ: a művelõdési réteg határa. 3irányú. Gottesidee ist eine Qualitatsidee und keine Quantitatsidee.[Felépítés: Nép-nemzet: család.primér . megye. művelõdési réteg/ . Az õsi emberi társulások nemcsak atyafiságok lehettek. végrehajtás. amelyen megáll.folyamatokat mutatnak. hanem egyúttal vallási egységek is. határa van. Az egységes vallás tagjai alkothatták azután a törzseket. le nem tagadható viszonyukban. melyre megközelítõen helyesen így felelhetünk. Evolúció csak a művelõdési rétegeken belül van. az evolúció tehát elhatárolt. Mein liebster Schmidt! Gott. Doch gibt es viele Menschen und manches Volk ohne Religion. állam .bárhol. szellem. Ebbõl azonban adódik. anyag. ikertestvérét: az evolucionizmust is megkell lelnünk. höchstens Du wirst ein frommer Jude und machst Dich los von Jes. ellenõrzés.das raümliche Nebeneinander. mégpedig az egyazonos művelõdési rétegen belül. Művelõdési rétegek – das zeitliche Nachienander. Művelõdési körök . Differenciálódási folyamatban kell keresnünk talán az elsõdleges . sie wird mit dem Menschen geboren. Az egyes művelõdési rétegek evolúciói egymáshoz nem hasonlatosak és egymáshoz való törvényes viszonyuk már csupán a differenciálódás lehet.község. kultúrkör/ . Az élethez mind a kettõ szükséges.inkább differenciálódási tüneteket és elsõdleges . az integrálódás-e vagy a differenciálódás: olyan kérdés. ohne den Glauben an ein höchstes Wesen. Irányítás. Religion kann man aber nicht machen./ Jó pap holtig jól eszik.] Vélem: ahol . A mennyiségeszme tükörképe a vallás. Hogy melyik az életfolyamat fontosabb vagy éppenséggel alapoka. Es gibt keinen Menschen und kein Volk ohne Gottesidee. Das Spiegel-bild der Quantitatsidee ist die Religion. nagy bölcsen rámondjuk: circulus vitiosus. Ha két dolog lényegét nem tudjuk semmiképpen sem megmagyarázni egymáshoz való tényleges.inkább már integrálódási tüneteket és evolucionizmust nyilvánítanak.

Pár megjegyzést már fentebb is tettem. Elgondolásunk lehet róla. oszthatatlan tud lenni. Kedves Schmidtem! Istent. művét áttanulmányoztam. Az embernek valakiben vagy valamiben hinnie kell: tegnap. hogy a vallásfejlõdésben nem áll meg az evolúciós-elmélet. wie Du Ihn siehst und willst. wie wir es nicht wissen./ Dr.és ilyen a vallás is . hogy Ursprung der Religion-t és Ursprung der Gottesidee-t egynek tartja. Vallást azonban nem hozhat létre ember.Gott ist weder so. astramythológia. Isten éppen olyan. monotheizmus. és eltávolodsz Jézus Krisztustól. wie ich Ihn sehe und will. fetisizmus. Der Glaube an ein höchstes Wesen ist nocht lange nicht Religion. Schmidt erre sokat adna. Isten nem az. monizmus vagy õsök tisztelete. ilyképpen: . és az isteni eszmét sohasem kutathatod kultúrtörténetileg. holnap. Gott ist weder so. Eddig két ilyen boldog élt: Jézus Krisztus és Assissi Nagy Ferenc. Isten nem az. mint a világegyetemet sem lehet rendszerbe foglalni. Egyisten. A monotheizmus tehát nem fejlõdött ki így: mágizmus. A vallást nem lehet rendszerbe foglalni. akiknél a hit és a vallás egyetlen. animizmus. A vallás is tehát két úton halad. sõt nem is kérdése.reálisan lemérhetõ hite! A vallást . ma. Minden önmagáért is megálló tény . sõt kizárólagosan a legmagasabb Lény. az az emberrel együtt születik. amilyennek nem tudjuk és nem látjuk. Ez a hite legtöbbnyire. pedig ez nem lehet sohase egy.mindenkor két részre osztható belsõ értékében és hatásában: egy abszolútra és egy relatívra. hogy a legrégibb kultúrák a legmagasabb Lény egyedüli tiszteletén alapuló hitet mutatnak fel. /Isteneszme nélkül nem létezik ember és nép. Ebbõl következteti: a monotheizmus az alapja minden vallásfejlõdésnek. P. Teljesen egyetértek. tehát a minõség kérdése.talán a leghelyesebben így neveznénk: Isten árnyéka. nem azért. akinek én látom és gondolom. A valláseszme mindenkor a szellem és a test. A vallást rendszerbe foglalni nem lehet. hiszen nem ismerjük csupán parányi részét. A legfelsõbb lényben való hit még sokáig nem egyenlõ a vallással. mert vele születik az emberrel. És mégis sok ember és néhány nép létezik vallás nélkül is. sõt nem is kérdése. hanem egyedül lehetséges . totemizmus. Ez a hite azonban még nem a vallása is. nicht sehen. hanem legmagasabb tudása. Bebizonyítja. Észrevételem ez: II.képletesen . Emiatt nem lehet a vallás az evolúcióelmélet eredménye. természetmythológia. das Höchste Wesen. vagy ebbõl talán nagy haszna volna. akinek látod és gondolod õt. ez azonban még nem rendszer. Gott ist eben so. Roppant érdekes. Wilhelm Schmidt: "Ursprung und Werden der Religion" c. P. Schmidt ott téved a legerõsebben. legfeljebb ájtatos zsidó leszel. 12. tehát a mennyiség kérdése. de egyetlen cél felé. mintha P. Az Isteneszme mindenkor a hit. Levezeti. vagyis a legfelsõbblényben való hit nélkül. Boldogok. se az evolúciós gyakorlat.

Helyes azért. Sok ember van. És érdekes. de külön az angol népben. istentelennek. vagy bármely primer v. pusztítása. Ilyen embert hívnak az egyházak vallástalannak. mert ugyancsak kidomborítja. szellemi.R.P. . Ez fontos tény. Monizmus-Almenkult. a vallási életrendszertõl kvázi függetlenül. hanem az egyes felszínre jövõ vallási életrendszerek egymástól függetlenül. Evolúciós elvnek életgyakorlati példája: van evolúció a német népben. külön a francia népben. revolúció. hogy Istent tényleg átéljék. aki ebbõl a vallási életrendszerbõl. egészen Jézus Krisztus Urunk felléptéig. mert az igaz Istent megtalálni nem tudta a vallási életrendszerében: boldog. ha a kitöréssel egyetemben lelkében ürességgel jött el. az érintett nép lelki. melybe belekényszerítették kitör. Mindegyiknél azonban megvan. de nincs közös evolúció az emberiségben. sõt éppen ezért: a vallás magától értetõdõ dolog. Aki azonban azért tört ki. A vallás a tömegnek való. Útjai: devolúció. Fetischizmus. Schmidtnek teljesen igaza van.elõtte és utána . II. ilyen minõségi lény eddig csak kettõ élt a földön: Jézus Krisztus és Assissi Nagy Ferenc. hogy két út vezet a célba Istenhez: a hit és a vallás. hogy a belsõ átélésben mennyire egyezõek az õskultúra állapotában levõ ma még élõ kezdetleges törzsek isteneszméi. De mindennek dacára. már most vallási izmusokkal: Naturmythologie. egyszerűen azért. erõsebb vagy gyengébb kidomborításban a Legfelsõ Lényben való hit. amint észre kap és ezzel be is lesz már kényszerítve valamely fennálló vallási életrendszerbe. eredményeik nem örökölhetök egyik néprõl a másikra. A félelem is egyik formája a hitnek. a többit . hogy a Legfelsõ Lényben való nagyon halvány hit talán csak a monizmusban és animizmusban lelhetõ fel. erkölcsi. vagy tõle való félelem. A vallásnak ez az emberrel való születése azonban el lesz fojtva. Csak a primer és secunder kultúrákban . mert az igaz istent csak egyféleképpen lehet átélni. Totemizmus. nem kell kitalálni. A pangás krízis a nép életében. majdnem semmisek. Amely nép evolúciós lehetõségeit elérte erkölcsi. mint hitpótlék és egyedül külsõségeiben és ezekkel tud hódítani. Ezek a különálló evolúciós erõk nem adhatók össze. 13. szellemi és anyagi adottságainak megfelelõen épült meg. a zsidók Freigeist-nek. II. Animizmus. Itt viszont az az érdekes. belsõleg és bensõleg átérezni. mert igaz Isten hite van benne. nem találom azt. Ebbõl a ténybõl pedig ugyancsak azt kell következtetnem. és hogy ugyanabban a törzsben a totemizmus továbbfejlõdött volna animizmussá. átrétegzõdése idegen művelõdési réteggel. mindezeknél a kezdetleges kultúráknál mennyire elenyészõen csekélyek a vallásra vonatkozó adatok. eltemetné a Legfelsõ lényben való tiszta hitet egy hihetetlen erõvel végigszáguldó erkölcsi és szellemi vihar rombolása. És evolúciója pedig nincsen. hogy a vallásban evolúció nincsen. Keveseknek adatik. hogy ugyanabban a törzsben a totemizmus a mágikum-ból fejlõdött volna. Értem: ha valamely törzsben a vallást totemisztikusnak vehetjük. degeneráció. De amint mondottam. Schmidt-féle műhöz: egyik részében sem olvastam arról. 14. anyagi részeiben: pang. midõn megállapítja. Magizmus. de külön a magyar népben és külön-külön minden népben és külön az ír népben. bizonyos evolúció eredménye lenne. secunder fokon álíó népség vallása. Még egy megjegyzés a P. A minõségi lénynél ez az út egy. Schmidt szerint . Csak ilyen viharral tudom elképzelni a Legfelsõ Lényben való hitnek ilyen gyökeres elpusztulását. A vallás minden egyes újszülöttben újraszületik.mintha csak befedné. hogy az õskultúra fokán lévõ törzs.találkozunk ezekkel a vallási. Önmagát az ilyen szerencsétlennek hívja.

legfeljebb önmaga-csinálta politikus. A kultúra mindent leegyszerűsít. Az életben azok az emberek buknak meg. A keresztes hadjáratok segítettek újra kiásni. hogy mások lelkét igazán megmenteni csak az tudja. mert nem változhatnak. A legnagyobb csapás érte a népeket Krisztus tiszta forrásának eltiprásával. hogy ebbõl milyen humanizmus kelt életre. akik a nép erkölcsi. alapjai mindig egyformák.a legnagyobb csapás. amely mellett gõgösen elmennek. Nem gondolnak azzal az igazsággal. szellemi és anyagi hatalmát nem csinálják a politikusok.a papo-cezarizmusban megmerevedett egyházat. ezért beszélünk a civilizáció területérõl." Ez a meghatározás egészen kiváló. Úgy gondolják talán. szellemi és anyagi létéhez. vagy mint hõs elveszni. nem evolucionális. és viszont ebbõl milyen felvilágosodás. változók. A civilizáció alapjai mindenkor sokoldalúak. kötet 93. Mindebbõl pedig következik az egyszerű törvény: politikusnak feladatot kell adni és nem hatalmat. no és hogy egész legyen a család: milyen vásott liberalizmus lehetett csírájában. a civilizáció mindenkor differenciálódási folyamatot tud létrehozni abban a területben. mind a kettõ együttesen szükséges bármely nép igazi erkölcsi. csak egyetlen magja lehet. evolucionálís . A civilizációnak több központja van és többséges. /.nagyszerű férfiak tudása megsemmisül. hogy a politikusok azok. akik mindent tudnak. alkotó népben. ami a népeket érte . H. összefoglal. ezért beszélünk kultúraközpontról. Minden kultúrának csak egy magja. hogy a mások lelkével való törõdés betudódik mint jó Isten elõtt a másvilágban. És mit látunk e népeknél a valóságban belsõ rabszolgaságot és gyáva elbukást. II. Véleményem: igazi kultúra nincs civilizáció nélkül. eltiport: Róma civilizációját. 18.. amelyre nekik szükségük nincs. felásni a három forrást. ez az egység a kultúrában. cselekvõképesség és cselekedni tudás. Bizony sok népnek volt jelszava: vagy szabadságban élni. aki saját lelkét már megmentette. A történelembõl azt tanultam. A nép erkölcsi. A. Hellasz kultúráját. melyben a nép adottságainál fogva gyakorlati életét éli. de a több mint félezer éves erkölcsi. Assissi N. mint olyanok. A nemzetirányítás és népvezetés alapja: a tiszta szándék és ennek egységes végrehajtása. szellemi és anyagi homok-iszap nem engedett mást át./ . 16.A papok annyira törõdnek mások lelki üdvével. De hát ez is olyan igazság. mint a teljesen basztardizált római jogot és hellászi álmüveltséget és . akik számára a paradicsom biztos.metaphysikájának törvénytelen gyermeke. II. szellemi és anyagi hatalmát tönkreteszik. Elképzelhetõ nagyon is. a vallás civilizatorikus alap. Krisztus tiszta tanát. oldalán (83 a nagy kiadás szerint): "Teológiák Aristoteles bölcseletének . A kultúra mindenkor integrálódási folyamatot tud létrehozni. az egységre hoz. Kultúra úgy viszonylik a civilizációhoz. és az erkölcs az anyaghoz. a kultúrát megteremtõ. hanem a népben élõ cselekvõakarat. I. Az egyistenhit kultúralap. nem változnak. Chamberlain: "Die Grundlagen". ugyanazon. Ha a kapott feladat elvégzésére nem alkalmas. mint a szellem.. hogy nem jut idejük a saját lelkük üdvével törõdni. A nagylelkű . nem politikus. Ferenc három zsarnokság ellen harcolt: az egyház.erõsen újra hangsúlyozom: a kultúrát megteremtõ népben -. akit nyugodt lelkiismerettel vissza kell küldeni foglalkozásába. az újjászületés korszaka. A kultúra értékei. mert változniuk kell. amint a hatalmon lévõk hazudni kezdenek. Ez az úgynevezett: röneszánsz. az állam és a pénz zsarnoksága ellen. A népvándorlás három tiszta forrást teljesen bedugaszolt.

talajgyökeres. Két faj nyúlt egy idõben a Római Birodalom öröksége után. die über Musse verfügten. században is azon törte a fejét. mivelhogy nem tudták elfogadni. honképes nép erkölcsi.Zuchtwahl. történelmi .földrajzi feltételek. Auft. /208/ Az ember hármas lénye. civilizációs értékek a közösség gyümölcse. sich auch im neunzehten Jahrhundert den Kopf darüber zebrachen. 19.Krisztusban erkölcslény ellentétben a természethez. aki sok szabadidõvel rendelkezett. brave Angelsachsen die ihre Genealogie bis auf Moses zurückgefuhrt haben! /Oly tökéletesen eltűnt. A jogállam szétesik. szellemi és anyagi egysége: a nemzet. 2. Chamb. hogy a kettõ közül melyik nyúlt jobban oda. Vérkeverés-Blutmischung. hogy szerkezetében az egyházak teokratikus államalakításokkal kísérletezzenek. 244. eltiporjon. hogy a nép öthatoda Jahvenak az egész világot ígérte. Egy leleményes ember . Ch.1877.II. 324. I. 6. hát egyszerűen el kellett tűnniök. Ezenkívül. dass manche Theologen.és a többi o:: A faj mint öt természeti törvény függvénye: 1. H. sollten einfach verschwunden sein. I. asszír fogságba. Beltenyésztés . Ch. 326. Kiválasztás . délrõl a zsidók. 248. Ezt a világtörténelmi kérdést fogja többek között eldönteni Hitler német népének harca a világzsidóság ellen. A jogfolytonosság csak arra volt mindig jó. Ehhez fűzi a 3. Wilson: Our Israelitish Origen. Es gibt sogar nach diesen Autoritaten. lábjegyzetét le kell írnom szóról-szóra. was aus den Israeliten geworden sei. Kiváló anyag jelenléte. VIII. A nemzetben történik a fajtenyésztés.) In dieser Broschure wird ein anderer Werk genannt.: Grundl. Kultúrértékeket személyiségektõl kapunk. művészetben és bölcseletben szellemlény . ha megtűri. hogy mi történhetett azokkal az izraelitákkal. where are they to be find? (Edinburgh. hogy minden jogot. északról a germánok. 5. lábjegyzetet. 20.Inzucht 3. /277. hogy a zsidók nagy részét elhurcolták 720-ban Kr. L. 4. mely így hangzik: So ganzlich verschwand. azt írja a 248. oldalon.sz.7. már nem jog.: Lost Israel. die verloren geglaubten zehn Stamme seien die heutigen Englander! Er war auch um die Moral dieser Entdeckung nicht verlegen. Minden tulajdon és bírtok gyökere a rögtartó. fünf Sechstel des Volkes dem Jahve die ganze Erde versprochen hatte. oldal 3. . hogy némely teológus.-1940. összbüntetési kiszabat ítéletének száma B. szellemi és anyagi vezetésére alkotott lassan de biztosan agyonüssön. II. daher gchören den Briten von Rechts wegen fünf Sechstel der gesamten Erdoberflache. 2. Verg. da sie nicht annehmen konnten.-3. hogy mindenkor szemem elõtt legyen ez a bõdült hülyeség angol teológiai agyból kipattanva. e. Chamb. hanem a jogalkotó hatalommal való visszaélés. das übrige Sechstel den Juden. Csak bizonyos korlátozott vérkeverés. I. melyben ez a zsidóság teljesen eltűnt. Az a jog. a 19.: Grundl. A világtörténelmi kérdés az.: Grund. Ein findiriger Kopf brachte sogar heraus. melyet a nép mint jogalkotó a saját maga erkölcsi. mely gyengíti az erkölcsöt erejében.házasságban és jogban társadalmi lény .

parancsnoka és Tanos nem veszik tudomásul se a rendfokozatvesztést. m. akik származásukat Mózesig vezetik vissza. hogy állományteste a VII. kir. vagy pedig nem hirdették ki rendfokozatvesztésemet a hadseregben és így a VII. Nagyhatalmak eddig úgy gondoskodtak biztonságukról.és a VII. azért közlöm. se a fegyencet. 24. Kaptam a következõ hivatalos írást: "M. . A Honvédelmi Miniszter Úr elrendelte. ilyen szellemtelen bürokratista mókáktól igazán megkímélhetnének. hogy területüket apró. Hollán u. Két éve már majd annak. L. Minthogy egyes nemtényleges viszonybeliek állománytestüket nem tudják. . Aufl. amikor Németországot és Olaszországot mindig feldarabolt állapotukban akarták megtartani. Hadtestparancsnok rendeletébõl: Tanos ezredes sk".Eln. 1938 augusztusában mint nyugalmazott õrnagy rendfokozatomat vesztettem. VIII. hogy az elveszettnek hitt tíz törzs a mostani angolok! Nem volt zavarban e felfedezés erkölcsi tanúsága miatt: ezért tartozik a britekhez jog szerint a Föld egész területének öthatoda. feldarabolt területen élõ töredékállamokkal vették körül. így is jól van.1939. így cselekedett mindenkor Franciaország és Anglia államhatalma. miskolci III. V. se a Csillagot. február hó 5-én. pság.sz. Köszönöm! Földrajzi egységben élõ különbözõ nyelvű népek teljesen önállóak nem lehetnek. 1877. De nem azért volt ez lehetséges. mint ilyenek életképtelenek. buták voltak. Vesd össze: H. 1940. õrnagy Budapest. egyedül azért. 21. hogy a Csillag fegyenc lakója vagyok . Miskolc.tehát kitalálta. hadtest parancsnokság. . where are try to be find? (Edinburgh. honvéd hadtest parancsnokság." Ezen szaktekintélyek nyomán vannak még oly kiváló angolszászok is.656. õrnagynak nemtényleges viszonybeli tisztek állománytestét illetõen. mert a korabeli német és olasz társadalmi állapotok kiforratlanok. az angoléhoz és franciához képest korlátoltak. Wilson: "Our Israelitish Origin. Nagyságos Szálassy Ferenc úrnak. Vagy Miskolc fekszik Kamcsatkában. T. a megmaradó hatodrész pedig a zsidóké./ Most azután már mindent értek! II. rendeletet küld a m. mert természetes állapot fenntartását törvényesítette. kir. kir. hdt. hogy a lakóhelyüket megváltoztató nemtényleges viszonybeli tisztek és az új Bejelentõ lap »K« szelvényének megfelelõ helyén állománytestük megnevezését tartoznak bejegyezni.: Lost Israel. Évszázadokon keresztül sikerrel járt az ilyen politika.) Ez a brossura egy másik müvet is megemlít. 6. 10. 3 évi fegyházra ítéltek a magyar történelem legnagyobb gazemberei. hdt.

szellemi . Jó barát.szellemi . hogy ennyire döbbenetesen mások. Róma.1. mint az életterület erkölcsi . Az én Hazám és a Kárpát-Duna népeinek Hazája a vastag vonallal húzott négyszög. Luther ellen buktak el. Földrajza. mi az igaz isten. aki elfogadja Hazám és életterülete erkölcsi .megtagadnák Istent. a szerb. Az én Hazám életterülete a vékony vonallal húzott és vonalkázott négyszög.szellemi . a lengyel. az életterületben élõ többi nép erkölcsi. a német. aki Hazám és életterülete erkölcsi . ki Krisztus Jézus: megdöbbennének saját istentelenségükön és vallástalanságukon. Bulgária. Ellensúly. gyökeret tud verni erkölcsi. Calvin. Szerbia. melyben a nép rögtartó. a görög. Az életterületünkben lévõ társhazák: Németország. mesterkélt.anyagi rendjét.anyagi életkapcsolatban kell maradniok. Olaszország. nem lehet õszinte. Az életterület Hazám külpolitikai súlyterülete. ezek. a rutén. Románia. II. A Haza: a földterület. honképes tud lenni. 2. az orosz. Ruténország. szellemi . a bolgár. geoszociológiája. Az életterület.anyagi egységének és rendjének tudatos vagy ostoba megbontása. Az életterület határain túl létesített erkölcsi . történelme. geopolitikája. a keresztényvallás Krisztustól rendelt istenhit és istenimádat. . egységét. az olasz államhatalmak részérõl. társadalmi.Ebbõl adódik a második és harmadik alaptörvénye hazámnak. Krisztust. a hungarizmus nemzetközösségi népi elvének gyakorlatba való ültetésével az életterület népeinél. Harmadik alaptörvény: Ellenség. szégyenükben elsüllyednének vagy .anyagi súlyterülete: az életterülete kimondottan és kizáróan Közép-Európa É-D. mely az életterületet egyetlen nép javára akarja lefoglalni. népi vallás. a román. Zsidó vallás nincs és nem is lett zsidó nép nélkül.szellemi . Ebbõl a fajvallásból és fajhitbõl egyszerűen nem fejlõdhetett ki a kereszténység. Vélem: az utóbbi történne. anyagi javait kiegészíti és teljessé teszi. akár kívülrõl. és ennyire döbbenetesen megszégyenítik õket. amelyekkel Hazám népeinek szoros erkölcsi . anyagi életére és szükségleteire való tekintet nélkül. a német. életértelmet.szellemi . [Pro domo / Az ellenpontok kölcsönös kicserélése helyesebben. szétmegy minden erõszak ellenére és dacára. az a földterület. 22.anyagi kapcsolatok. A népek. Hazám és népei nem viselhetnek háborút az életterületünk népei és hazájuk ellen. . az olasz. kiterjedésében. szellemi. Ebbõl folyik. anyagi élete. Imperialisztikus az a törekvés. Lengyelország. egyedüli valódi célja nem lehet más. anyagi javait értékesíteni tudja. Hazám és népei ellen imperialisztikus törekvések merülhetnek fel. gazdasági valósága ebben és csakis ebben az életterületben kap hivatást. akár belülrõl. ezek erõltetése természetellenes. Görögország.Minden népnek van Hazája és életterülete. Ami pedig különváló. vallást. jobban támasztja alá az alaptörvényeket!] Ami együvévaló. amelybõl erkölcsi. A Haza területe és az életterület soha nem fedhetik egymást. összejön minden akadály ellenére és dacára. . szellemi. szellemi. idõleges. amelybe a hazát alkotni képes nép erkölcsi. mi az igaz vallás. rendjét támadja. Második alaptörvény: Hazám és népei Európa legeurópaibb országa. szellemi. hogy a zsidó vallás faji.szellemi . erkölcsi. akár a kézben fegyverrel vagy bármilyen erkölcsi .anyagi egységét. ha az egyházak tudnák.anyagi eszközökkel.

hogy vannak egyes népek. nem jár elkorcsosulással. Ugyanezt látjuk a japáni népnél is. Az indusok kultúrfoka roppant magas. földet átfogó. de magyar.emberek. mint az élõsködõ kúszónövények a már kultúrát és civilizációt teremtett nép kultúr és civilizáció fáját lebontják. Ezzel meg kell elégednünk. A második nagy törvény. csak a civilizáció fokát. 27. csak fizikai. 25. szükséges. vezetõ. a nagy törvény. ellenben a fehér faj civilizatorikus eredményeit zökkenõmentesen át tudják venni. Néptársulás erkölcsi.világvalóságot tanították. Példa: a zsidók és mindazok a népek. Cselekedni pedig csak fizikailag lehet. mint a kakas a szemétdombjával. hanem olyan minõsítés-féle: ahogyan a századparancsnok minõsíti egyik kiváló magyar "cúgszfírerjét". Ebbõl folyik a bevezetõ állítás. Felháborító! Éppen ilyen felháborító Lidló Ferenc szoborműve is a szentrõl. a fehér faj egyedül a civilizációban ész. hogy a négerek csak saját kultúrájukban otthonosak és alkotók. Szegény Szt. iránymutató. Ez az arc nem erély.bocsánat: műben . a tudás fokának függvénye. szellemi és anyagi alapokkal egyedül a hazaszeretet eszméjével és valóságával lehetséges: II. Ebbõl adódik. civilizációjuk alig van. A zsidók se kultúrát. Ez nem Szt. melyek testében a zsidók erkölcsi. Ahol kicsi a hazaszeretet vagy egyáltalában nincs. 24. mintha a zsidó volna a kultúrateremtõ és civilizációalkotó. amikor veleszületett kultúráját le akarja vetni magáról.II. hanem kegyetlenség!. melyek a földünk forgását és bolygóvá való degradálását és a heliocentrikus világképet . testi akarás. István úgy látszik nem érdemel meg más méltatót. Viszont a civilizáció termékeinek átvétele természetes. elsatnyulással. A kultúrfokot valamely népben emelni nem lehet. Azután évszázadokon át fel voltak háborodva a felvilágosultak . szellemi és anyagi hatalmon vannak és a népet mindenben uralják. népek egyaránt hogy a pápa index alá helyezte mindazokat a könyveket. ott nagy az önszeretet vagy csak ez van. összetallózott munkáját. Olvasom Hóman Bálint: "Szent István" c. II. legalább is a könyvben . ez azután úgy tűnik fel. Ezért van az. minden faj saját kultúrájában az úr. amíg cselekvéssel jár. . romhalmazán az anyagelvü civilizációt akarja építeni. valamely nép akkor pusztul el. Ezért van az. pedig ezeknek csak szipolyozója. A kultúra és a kultúra foka az intelligencia és az intelligencia fokának függvénye. hanem legfeljebb szándék. mely kimondottan lázadásra ingerel. A marxizmus megölte az orosz nép kultúráját. mint új kultúr-bõrt. A civilizáció és a civilizáció foka a ténybeli adottságok és a tudás. mester. mint éppen Hóman Bálint urat.beragasztott fénykép szerint: így nézhetett ki Márdokken a vílággyilkos is. Szellemi akarás nincs. a fehér faj kultúráját nem bírják. életrajza. Cúgszfírer az istenadta. megnyúzza önmagát és valamely más népbõl eredõ kultúrát akar magára húzni. Évezredeken keresztül éltek a népek geocentrikus világképben és világvalóságban. Cselekvés nélküli akarat nem akarat. melyeknek kultúrfoka igen magas és civilizációjuk igen alacsony és fordítva. se civilizációt nem képesek teremteni. István története. Az akarat addig akarat.

amellyel híveiket ijesztgetik úton-útfélen. melyben azonban a sértett fél az állat. . büntetlenségben részesül. de hatalmon és uralmon levõ eleme lesz az. elsõ feléig-negyedéig voltak. Az indexen ezek a könyvek a 19. Aki ezt nem tudja így meglátni. mert idegen. III. amely index alá helyezi majd azt a vakmerõt. Vajon az a tan. rézbõrűek fütyülnek a fehér faj termelte kultúrára. oktalan.mint a jó másik. ellenben nem fütyülhetnek a fehér faj termelte civilizációra. és másodszor: az egyházak abban a pokolban fognak tönkremenni. melyet a papok találtak ki. hogy materialisztikusan fejezzem ki a gondolatot és a valóságot. idegen lélekkel keresztelt társadalmi törvényeket. mert rajta kapta.És monda a lélek: Mindkettõ én vagyok! Államot és egyházat egymástól elválasztani ezt jelenti: az egyház vezetése. mely a fehérfaj-centrikus kultúrát hirdeti. mennyivel áll magasabb értelmi fokon a geocentrikus világkép fölött és vajon mely rövidlélekzetű. De emellett az is fontos. melyet takar. mint az állat. aki egyszer már egyenesen és õszintén kimondani meri: a fehér faj egyedül a fehér faj számára termeli a kultúrát és addig fog fennmaradni.hatalomnak felelnie? Ezt: aki papot gyilkol. szd. hogy keresse meg a mennyországot és a poklot. mert a népre kényszerítették karddal-vérrel idegen népben született. a perzsa bölcs kérdezé: Megtaláltad-e? Lelke felele: Meg. ahogyan a fehér faj sem fütyülhet a sárga. barna. A társadalmi törvények nagyon fontosak.mert saját . 28. Mit kell erre a világi . felmentésben részesül. És ha választanunk kell a saját népünk vérébõl és húsából született rossz társadalmi törvény és valamely más nép vérébõl és húsából született kiváló társadalmi törvény között: habozás nélkül válasszuk mindenkor a saját népünk vérébõl és húsából született rossz társadalmi törvényt. mely nép hozta létre. mint Nagy Károly a szászokkal szemben.profán . 29. amíg fehér faj számára tudja kultúrértékeit termelni.bizonyították. Egyik perzsa bölcs elküldte lelkét. feketék. Tulajdonosa. Az igazi magyar nép nem azért pusztult ki. mert ez még rosszaságában is jobb .És hol vannak? . Kérdés e nagy műveltség láttára. fekete. rézbõrű civilizációjára. Hadászat harcászat nélkül meddõ manövírozás. Meg vagyok kettõrõl gyõzõdve: nem fogok abban a mennyországban üdvözülni. hogy feleségével vagy vér-hozzátartozójával paráználkodik. A sárgák. Szent István ebbõl a szempontból rettenetesebben viselkedett magyarjaival szemben. hanem azért. A kultúra soha nem volt exportcikk és nem lehet importcikk. barnák. A harcászati megsemmisítõ gyõzelem elõfeltétele a hadászati terv megvalósíthatóságának. Dogma szerint: aki egy exkommunikáltat meggyilkol az egyház részérõl bűnbocsánatban. gyámkodása alatt álló államot ez alól felszabadítani és a népnemzet szolgálatába állítani. harcászat hadászat nélkül bitangoló verekedés. Nagyon hosszú idõk múltán a lélek visszajött. 1. . II. mert saját társadalmi törvényei tették tönkre. nyitva áll elõtte a mennyország. II.

Munkások. népében. szívedre. Ha tudnák az emberek mitõl fosszák meg önmagukat. ne oktassanak bennünket az oktalanok. parasztok és fegyencek nem. mely bennünket hungaristákat körülvesz.P. bensõmben székelõ közvéleményemet. /. 2. hogyan ítél rólam. családjában. Hallom./ III. milyen magatartást kíván tõlem. Hogy ilyen ország nincs?! Dehogy nincs. Az erõs elfordul ettõl. Vajon ki lehet az a bitang az államfõ környezetében. anyagi megszervezése nemzetté. Az egyházak isteni bíztatása ez: Ó. III. /. amit a világ minden kincséért sem adna oda. bírálatát fogadtam el: a belsõ közvéleményemet a lelkemben. Vannak népek. engedd. aki a Kormányzó Urat ennyire lealacsonyítja népe és nemzete elõtt. Ez a tény csak annyit jelent. Ilyen népek azok. Ebbõl számunkra hungaristáknak ez következik: ne adjanak nekünk kegyelmet a kegyetlenek és gyűlölködõk. 5. Mindenkor egyetlen közvélemény ítéletét. nagyobb. mint a nép testét-vérét. fajtájában megtalálja azt a világot. hogy jobban szereti Hazáját. azt az Örökkévalót. hogy a külsõ hazug közvélemény legyen velük megelégedve.. hogy bilincseket rakjunk lelkedre. Egyén és emberiség az egyházak harcának alapja és célja. a kilátástalan jövõ pedig minden reményt elpusztít. azt a mérhetetlenséget és határtalanságot./ 1890. Abban az országban esik a legtöbb törvénytelenség. 6. fajtáját. hogy belsõ életre képtelenek: Isten ellen forradalmat csinálnak csak azért és csak addig. szellemi. szépet jót. hogy mérhetetlen nagy és feneketlen a gyűlölet. amelyben sok a törvény. melyek nem tudnak naggyá. keblében. [Döllinger V. még nem jelenti. mint tiszteli a törvényeket..] III. minden erejükkel fáradoznak. boldoggá lenni. Március 1-je félreérthetetlenül megtanított. semmi. a szégyenletes jelent nem lehet eltakarni. hogy a közvélemény mit tart felõlem. kezedre: és meglátod.I müveit megrendelni. Nemsokára megünnepelhetjük a legalább már százötvenéves zsidóvész már félévszázados ünnepét is. melyek szolganépnek születtek. mint a nép erkölcsi. Erre a belsõ közhangra az emberek legtöbbje mit se ad.S. csodákban lesz részed. Ez pedig nagy átok. 1871-ben excommunikálták. dicsövé. Ha valaki politikai ügyködése miatt börtönbe kerül. ha az emberek ezt meg is engednék. A politika nem más. mely szerint a hatalmasok a törvénytelenséggel élhetnek. hogy a 20 éves kormányzói évfordulót hivatalosan csak a hivatalnokok ülik meg. Soha nem törõdtem vele. de a törvénnyel ilyen esetben nem szabad visszaélniük. lábadra. Hát bizony: a legnagyobb csoda lenne. hogy államférfiú vagy politikus vagy vezetésre hivatott.. Világegyetemesség a gyengéknek kell. és ne akarjunk szalonképesekké lenni bitangok elõtt.. igazat. ami mellett a világegyetemesség minden csillaga por. népét. erkölcsi-szellemi-anyagi életét rontó-pusztító zsidóvész. ember. . nemzetében.Az igazságok közé tartozik az is. ne fogadjuk el rendreutasítást a rendbontóktól. kinyilvánítja. ne tanítsanak a tanulatlanok. hogy nemzethez és néphez nem méltó múltat nem lehet méltatni. Az emberek sokasága csak külsõ életet él. Százötven évet jócskán meghaladó törökvész volt hazánkban.. személyiség és népnemzet az állam harcának alapja és célja. Ilyen országban még a törvénytelenségek számára is van olyan törvény. csak külsõ élet élésére képes. hamu. amíg a belsõ élet élésének titkát minden élõ számára megnyitja.

Mi pedig csak relatívak lehetünk földi életünkben.nép - . fennhéjázó ostobáinak.A természet nem tökéletes alkotásaiban. Mi a szociológia és mi tartozik körébe: olyan kérdés. tökéletlen a tõle idegen életkörben és életkörnyezetben. Mi csak eggyel törõdjünk: ténylegesen milyen hatást váltanak ki az élet tényei erkölcsi. A tárgyilagosság nagyképüsködését hagyjuk a bukó rendszer gõgös. Minden fogalmat át kell értékelnünk a nemzetiszocialista-hungarista eszmerendszer követelményeinek megfelelõen kell rögzítenünk. ha azt mondanám: valamelyik lexikon csak felvilágosítást fog adni.az állam. Teljesen új világnézetnek a gyakorlatba való átültetése korában nem lehet mérvadó az. vagy az ember tökéletesebb. annak se lehet szabad akarata. 7. Helytelen az evolucionizmus alapjára helyezkednünk és csak egy alapot vennünk ilyformán: egyén . hogy lierális-szabadkõmüves-zsidó szellemtõl átitatott "tárgyilagos" tudós errõl a rendkívül fontos tudományról mit mond. alkotásai csak abban a környezetben tökéletesek.a nép . hogy amit alkotott. Ennek megállapításánál két tényalaptól kell megindulnunk: az egyik tényalap: a család . mint a fű. Maga a természet kényszerbõl alkot és nem szabad akaratból.család . Nem mondhatjuk. Tárgyilagos csak az abszolút lehet. III. És ne legyünk tárgyilagosak. melynek egyszer fel kellett itt vetõdnie. Minden teremtmény tökéletes a maga életkörében. mint a féreg. szellemi és anyagi életünkben. De visszatérek: mi a szociológia és mi tartozik körébe. nem lehetünk. A lexikonok ebbõl a szempontból hasznavehetetlenek. hogy a fa tökéletesebb. amely számára létrehozta. A válasz egyszerű lenne.a társadalom . a másik tényalap: az egyén . Ebbõl folyik.a nemzet.

természetes örökalap a hitlerizmusban van. mi csak a másikhoz. a tartalom a család. anyagi elõfeltételeinek megteremtésében és biztos fenntartásában. a hitlerizmus a család . törzsön át a népalakuláshoz vezet. Evolucionizmus azonban van úgy az egyik mint a másik tényalapban. Ebbõl csak az folyhat. vagy egymástól függõ. az állam a nemzet szolgája. behelyeztük sajátjába: ekkor veheti csak kezdetét a család . Állítsuk párhuzamba a fasizmust a hitlerizmussal.nemzet .állam. A kommunizmus nem állítható se szembe. a társadalom.külön az egyén. de mégis különválasztó megnyilvánulás. szellemi. az állam. ennek a támasza viszont az állam. nem létalap. nem életalap. se nemzetet. se egyént. De nemcsak külön kell ismernünk. anyagi. se államot. minden alapot az õ tulajdonába és birtokába helyeztünk. se népet.külön az állam erkölcsi. a nemzet az õsalap. mert nem rendszer.nemzet szintézise és az . Tehát nincs semmi keresnivalója ebben a fejtegetésben. de nem semmisíthetõ meg. Az igazság. a társadalom. anyagi alkotótényezõit. Az ember életmegnyilvánulásának õsalapjait egyáltalán nem veszi figyelembe. viszont az egyén természetes fejlõdésében a társadalomban tömörül. hogy nem ismer se családot. Az egyéniség a társadalom szülöttje.nemzet tényalapján. Vázlatban: Ember élete megnyilvánulásában egyén család társadalom nép állam nemzet [fogalmak a rendszerépítésben] [valóságok a rendszerépítésben] Véleményem: a két alap elválaszthatatlan.állam életalapon nyugszik. a nép. se párhuzamba. hanem el kell tudnunk különíteni az egyiket a másiktól. szellemi.nép . szellemi. anyagi egysége a nemzet. egyik a másik rovására és kárára ugyan elfojtható. a nép: hitlerizmus. ebbõl fejlõdött ki eszközként az egyén. az állam. melynek erkölcsi. A kettõ közül azonban a család. egymásra illeszkedõ. megtartásában. A kérdés már most ez: a két tényalap egymástól független megnyilvánulása az ember földi életének. anyagi alkotótényezökbõl tevõdik össze.nép . Hogy az egyénbõl lett végeredményben . És ebbõl: a cél a család. Tehát ismernünk kell külön a család . külön a nemzet .az állam. a társadalom a nép szolgája. Ismer csak anyagot. ezt a valóságháromságot nem lehet eléggé hangsúlyoznom.külön a társadalom. Tehát az egyén a család szolgája. mi tartozik csak az egyikhez. A keret az egyén. tudnunk kell. se társadalmat. És amikor rendszerbe szedtük az elkülönítést. ezt látjuk: a fassizmus súlya az egyén . a személyiség a nép szülöttje. a nemzet. Minden megnyilvánulásnak három alkotótényezõje van: erkölcsi. a másiknál a nemzet. külön a nép . a nemzet kell mindenkor legyen. a nép. szellemi. a másik az összes németek egyetlen birodalomba való egységesítését és ennek az egységnek erkölcsi. Az ember életmegnyilvánulásának két alapja is külön-külön erkölcsi. Ezt az életháromságot. Az elsõ a római impérium megvalósítását látja céljában. Ez pedig nem életrendszer.társadalom . ennek alárendeli az embert. egymást kiegészítõ.a felsorolt közbensõ állapotokon keresztül . mert a család természetes fejlõdésében az atyafiságon. szellemi.társadalom . hanem anyagrendszer. a nép. Az egyiknél az állam a cél: fassizmus.

az alkotmány . Összefoglalom a gondolatmenetet szövegvázlatban. A megépített rendszeren belül van folytonosság. tiszta valóságerkölcsöt áhítunk. vagy dogmatörténelem. ami a civilizációval függ össze. az állam és a nemzet gyakorlati szellemi és anyagi életében. ezt kell felelnünk: a család. a fajszociológia és a vallásszociológia. És meg fogjuk mindezek után látni: miért szolgája az egyén a családnak.az élet . A hungarizmus eszmeköre.állam szintézise. föld és faj. A kérdésre mi tartozik a szociológia körébe. Anyag és szellem. adódik az erkölcs. A kérdésre: mi a szociológia. 11.társadalom . ennélfogva megkülönböztet a szociológiában állapottani és erõtani részt is. törvényesíti. az eszményi. erõtani rész: család . vallástatanságot. az erõtani rész a gyakorlatban: az igazság . És meg kell a törvényt jegyeznünk: az erõ mindenkor valamely állapot megváltoztatását célozza. 10. ezt kell felelnünk: a szociológia a nemzetépítés tudománya. egy van: életfolytonosság.állam. Ez csak azt jelenti: életerkölcsöt. Állapottani részbe való minden. A kérdésre: mi a szociológia alapja. ez távolról se jelent istentelenséget. anyagi alkotótényezõi. de amint ennek a . ami a kultúrával függ össze. a társadalom. a faj és a vallás. az egyén. szellemi. a nemzet és ezek erkölcsi. ahogyan az ember ezt a viszonyt szabályozza. civilizáció és kultúra egymáshoz adódó viszonyából.nemzet. a népet. összefoglalva: a vallása. bensõ élete.a nemzet. III. miért kell célba a családot. a nemzetet állítanunk. Krisztusgyalázást. az állam a nemzetnek. erkölcsi-szellemi-anyagi rendszerekkel építi folytonosságát. mely mindig új és új jogalapokat teremt. A vallásszociológia tehát nem egyháztörténelem. szellemi. társadalom a népnek. biztosítja és megvédi. a nép. az állam és ezek erkölcsi. Vélem: ezzel a gondolatmenettel sok eszmei részt. III.egyén . anyagi alkotótényezõi. ideológiája. Állapottani rész: egyén . a társadalom és a nép. sok elméletet és sok gyakorlatot tisztáztam. erõtani részbe való minden.társadalom . ezt kell felelnünk: a szociológia alapja a geoszociológia. hanem gyakorlati erkölcs az egyén és a család. Az élet gyakorlati hatalmi. Ebbõl következik a nemzetvezetés és az államszervezés fõalapja: az állapottani rész gyakorlatban: a jog . ezt kell felelnünk: az alap a föld. a szellemi és az anyagi alkotótényezõknek. az állapot mindig valamely erõ hatása alól akar kitérni. A kérdésre: mi az alapjuk az erkölcsi.a törvény. Jogfolytonosság nincs.nép . Ha valaki személy vagy nép Rómát nem fogadja el.

Folyik mindebbõl: a természetet mint ilyent megismerni nem lehet. hanem ez az élet követelményeinek megfelelõen felépíti új jogalapját is. akár nem vagyok. hogy a dogmákkal abszolútot fogjanak be és relatív keretek közé szorítsák. A nagy emberek elõjoga. mint a homo europacus. Nagy ember és kis hiba nem fér meg egymás mellett. Ez az egyedüli bukása haszon. akár vagyok. hiszen ezért abszolút.Isten! Isten van. Az ember azért ember. 12. A kultúra és a civilizáció között a hidat a művészet veri. Ezért teljesen haszontalan. mely bennünket körülvesz minden milliómillió naprendszerével és minden millió-millió fényévtávolságaival. nem tudat. mert tulajdonképpeni értelme nincs. Az egyházak dogmái is relatívak. Ez a válaszvonal ember és állat között. jogalapja is megszűnik. semmirevaló az az erõlködésük. Tudja-e a természet. III. mi? Isten . Olyan kalmárnemzedék. Ezzel azonban az abszolút nem lesz kevesebb. Az ausztrál néger éppen úgy tudja magáról. hogy természet . Ha Isten nincs bennünk. Az abszolút igaz vetülete az emberi relatív életbe.nem értvén meg a tréfát. hogy az egységet megértse. Bennünk nagyobb világ van. Amit az abszolútból megfogunk érzékeinkkel. Azért van az. tudás lesz. csak kalmármódra: csõdbe kerül csõdtömeg lesz haszon nélkül. A természet egység. nem folytatódik az új rendszerben. tudathoz ugyanis múlt vagy jövõ szükséges. nem hívén el. tudja magát. Tudja-e az állat. hogy nagy hibákat csinálhatnak. hogy ember. III. csak a részismeretet vagy a részismeret nélkül adódó tényeket lehet hasznosítani. érzelmünkkel. utánzatról volna szó. hogy állat? Nem. és lenne akkor is. sehol nem találjuk meg Istent. hogy õrizetükre bízott nyájuk szétszalad . ilyen jogfolytonosságát kívánja: bárgyú és buta. tehát végtelen jelen. hogy az igazság nem mindig igaz. hogy természet? Kérdés. üzleti haszon nélkül. . még elpusztulni sem tud hõsiesen. melyet az ember millió-millió részekre bont. mint a mai angol. a természet tehát az ami nem érzék. Isten ki. Én hitemben éppen olyan csalhatatlan vagyok. Aki rendszereket átvészelõ és alapozó jogról beszél. A természet van és olyan kérdés: tudja-e a természet. mint a pápa az õ hitében. melyre csak így lehet felelni: én a természetben vagyok. ha mi nem volnánk.lehet idõtöltõ értelemjáték. Ha az egyház fõtisztelendõ és kegyelmes fõpásztorai hitvány farkasok üvöltését fogják csalódásig hűen utánozni: ne csodálkozzanak majd. de meddõ.rendszernek vége és újnak kell helyet adnia. mint a külvilág. a természet rajtam kívül is van. hogy csak szabad utánzásról. mert mi vagyunk. nem lesz csekélyebb. még akkor se. mert határozott körvonalak között tudatosul. mert embernek érzi. relatívvá lesz. 14. Egységet ne tévesszük össze a matematikai eggyel. az igazság. ha minden órát a templomban töltünk és az utolsó kenetet halálunkkor megkaptuk. Érzékhez.

Mire volt jó ez a tenger finn vér. és csak is akkor. szellemi. Ezt a 40 esztendõt majdnem egyforma négy részre bonthatjuk: 183040-ig: szabadelvüség beszüremlése. ha a világ összes nemzetiszocialistáit kiirtják. amikor a kormányra valók fegyházban vannak. se az erkölcsi .anyagi beállítottságának éppen megfelel. 1850-60-ig: az abszolutizmus bosszúja. kuruzslás. mint volt. Ha ezt nem tudom: egész jóslásom cigányjóslás. Egyelõre csak ezt a megjegyzést teszem Oswald Spengler: "Der Untergang des Abendlandes. Ezek is pusztuló népek. 1840-50-ig: szabadelvüség nyílt harca az abszolutizmus erkölcsi. Ez a kultúra. akasztófa.Nagy. Angliát és vele az egész régi rothadt rendszert egyáltalában már sehol nem lehet megmenteni: sem a Csatatereken. Vagy belsõ. Ha bizonykodom. kötet 60. hogy tudom. A természetben nincs egy csak egység. vagy külsõ reformáció indul meg. 29.szellemi . oldalán tartok. 1840-50-ig hõsi halál. feltartóztatni nem lehet. Vannak népek. akik alkotmányosan gondoskodnak.anyagi néptársadalmakban. hogy ne mindenkinek jusson a Haza-önként-adta kenyérbõl. El fog pusztulni. 1860-70-ig: szabad akaratból választott rabság. . az úgynevezett konstitúció. alkotmányosság. És el fog pusztulni. A Haza mindig és mindenkinek ad kenyeret. korszakot és új világot alkotó-alakító rendszerváltozások idején. sem a diplomácia asztalánál. amikor a népek új erkölcsi . a fegyházba valók viszont kormányon vannak. börtön. III.többek között a mi hazánkban . 26. tudnom kell azt. 1850-60-ig. Fegyenc szemüvegén nézve: 1830-40-ig: börtön. 16. hogy mi lesz és hogyan lesz. anyagi rendszere ellen. melynek I. Ilyen idõ volt . csak vannak egyes "hazafiak". amikor hazájukat elvesztették. Az ilyen népek az elvesztett hazát jobban szeretik. hogy mi lett és hogyan lett. tehát kerek 40 esztendõn át. az egyet.szellemi ." munkájára. III. 1860-70-ig: a liberalizmus kiegyezése az abszolutizmussal. teljesen újraszületnek . mert eljött az ideje. Az ember hozta. valóságos hazájukat. III.1830-tól 1870-ig. Vannak idõk. azért.hiszen minden ilyen rendszerváltozás újraszületés a népek életében -: az egyházak is reformálódnak kivétel nélkül.szellemi . amilyen erkölcsi . hogy megismerje a természetet és újra össze tudja eszkábálni olyan egységbe. Súgják: a finnek kénytelenek voltak békét kötni az oroszokkal.anyagi alapokra helyezkednek gyakorlati életükben. Angliát Finnországban nem lehet megmenteni. hogy a természet egységét megbontsa. melyek hazájuk tudatára ébrednek akkor.

anyagi támogatást egyedül .hatalmasoknak mondott népek kormányai: . y stb. élet ezen a világszigeten. Idea=eszme. melyek egyedül.csillagrendszer-van. képesek arra. Így képzelem: Eszerint csak közvetve érintkezik a nyitó és záró és csak a munkában és hivatásban.anyagi rendjére nézve ne kérjenek tanácsot és támogatást a hatalmasnak mondott népek kormányaitól. de az ottani élet is egylényegü. ha majd a Duna-medence népei ráocsúdnak az igazságra. ideológia=eszmetan. Világegyetem-szigetünk . van Andromedaéletrendszer: egyszóval annyi életrendszer van. Nincs (a . kevés a szabadság. A kört. helyesebben ahány világegyetem-sziget. elosztani. Csak a növény képes szervetlen anyagból szerveset alkotni: a növényi klorofill széndioxidból. egységesíteni egyedül. ideál=eszmény. hogy szerves anyagokból újra szervetlen anyagot csináljanak. ha önerejébõl nem teremti meg a Duna-Kárpátmedence erkölcsi-szellemi-anyagi szükség-egységét. Minden élet alapja ez. szellemi. 4. hanem egyesíteni. IV. a talajból felszívott vízbõl a napenergia segítségével cukrot készít. kizáróan csak õk tudják. ha hatalmasaknak mondott népek kormányai rájönnek majd az igazságra. beosztani kell. eszmerendszer. A hungarizmus egyik nagy feladata abból áll.a Tejútrendszer. Hogy azután a többi világegyetemszigeteken más lényegü élet is lehet: lehetséges. hogy a magyar népet irányító szerepében megérdemelten megtartsa erkölcsi-szellemi-anyagi ideológiájával. Minden szerves-szervetlen élete egylényegü.szellemi .saját népeiktõl kívánják és követeljék. IV. hogy a Duna-medencét nem szétosztani.b . kevés a valóság. az életkört-nyitó növényeknek és az életkört-záró véglényeknek érintkezniök kell valahol. És milyen õs-õszöregisten csodákcsodája lesz. . Anyaga egységes.csak felosztani. IV.csodák-csodája ne kerülgess! . mert más .kizáróan . ha majd a Duna-medence népei rádöbbennek az igazságra. A híd a kettõ között mindenesetre a szervetlen világ. beosztani tudják azt. ami egyesítést kíván. ahol sok a törvény. melyhez Naprendszerünk is tartozik egylényegű. működésben találkoznak. ahol sok a jog. ahány világegyetem-szigetet ismerünk. Van tehát Tejút-életrendszer. Tejútrendszerünk is nemzetiszocialista . hogy a Duna-medencét egyesíteni. hogy az egyesítésegységesítés végrehajtására erkölcsi . 3. A magyar nép el fogja veszíteni vezetõ szerepét a DunaKárpát-medence népei között.hungarista: a "Nyilas" körül forog. 5. elemeire bontsák. csak egyféle: olyan amilyen a miénk. kevés az igazság. hanem erkölcsi. felosztani. De milyen õsöregisten-csoda lesz. És vannak véglények.Milyen öregisten-csoda lesz. egységesíteni. Ahol sok az alkotmányosság.

merev. jog. amíg órája és ideje betelt. a lényeg azonban ugyanaz marad. az alkotmány cél. csak törekvés rendszerváltozásra: messiásvárás. föld-faji-vallási adottságai milyenek. és eszköz ezekhez a nép. alkotmány eszköz a nép. nemzet szolgálatában. A rendszerváltozásból adódó harcok véglegesen tisztáznak minden hatalmi és népi kérdést. a hatalom államcélja fedi a nép akaratcélját. a nemzet teljes összessége. a törvény.Az egyes népek életében a hatalmi rendszerek különbözõféleképpen valósulnak meg. mert érdekcélt államcélba burkol és erõszakol a népre. Minden rendszer megalkotja alkotmányát. a néppel a legszorosabb összhangban munkálkodnak. hogyan sáfárkodik mindazzal. Iskolapélda: nemzetiszocialista Németország. a jog. harc árán letörik és teljesen új. Minden életrendszer a hatalmon levõktõl fakad és csak értük van. A rendszerváltozást célzó törekvések nem vezetnek harchoz. hanem "kompromisszumokkal" még homályosabbá tesznek. Hatalom és nép egymással szemben teljesen idegen. A hatalom. Ez teljesen attól függ. politikai-társadalmi-gazdasági. Egyes hatalmi rendszerek kivétel nélkül egészségtelenek. amennyire az érdekeknek erre szükségük van. végeredményben: a nép hogyan tud cselekedni összadottsága keretében. hanem kiegyezéshez a nép rovására. amint ez kötelességét megtette. ezek egymást rontják-e vagy serkentik. hogy a népek erkölcsi-szellemi-anyagi. A hatalom. Gyenge nép életfolyamata. Két véglet mégis szerkeszthetõ. Rendszerváltás nincs. tiszta. . Ilyképpen: Erõteljes nép életfolyamata. Az egyes hatalmi rendszerek egészségesek. egyveleg mentes rendszer jön sorára. Hatalom és nép egylényegü. törvény. el kell tűnjön. Minden életrendszer a népbõl fakad és a népért van. Hatalmi és népi kérdéseket nem tisztáznak. Iskolapélda: 1867 óta Magyarország hatalmi rendszerei és az orosz nép teljes történelmének rendszerfolyamatai. a néppel semmi összefüggése nincs a látszatjogok kivételével. a hatalom államcélja nem fedi a nép akaratcélját egyszerűen azért nem. amire azt tudja mondani: az enyém. A környezõ népekben beálló tényleges rendszerváltozásra látszat-színezõdéssel válaszol. ha változik csak úgy és annyira. Alkotmánya változatlan. ha nem tűnik el Önszántából.

véglet « Hitlerizmus . a fasizmus. szellemi. IV. Ha elpusztul a valósága.fallangizmus – hungarizmus => föld-faj-vallás kultúra és civilizáció. Törvény: ahol az ellentétek érintkeznek egymással. anyagi életet éljen. A népegyéniségek zöme. Ellentétek érintkezése tehát csak az elméletben van meg. véglethez tartozók kultúrája az alkotmányos állam-jog-törvény háromságból fakadó kultúra és ezek számára értékesített civilizáció. ott kizárják egymást. A liberalizmus. véglet « Marxizmus . A 2. Pusztuló népben már nincs meg az erõ.judaizmus . Fajpusztulás mindenkor megelõzi a néppusztulást. véglet kimondottan ellenpontja az elsõnek. Ez így is van rendjén: mert a nép nem más. elpusztul utána vagy vele együtt az is. 7. hogy kultúrát teremtsen és iránytadó legyen a civilizációban. . Kihatása van ennek a kultúrára és civilizációra is. IV. a hungarizmus az 1.fassizmus . pontosan annyi. Az egyke és az egyse már a fajpusztulás betörése és nem kezdete. gyakorlatban nincs és nem is lehet. Az egyes népegyéniségek történelmének tanulmányozásánál azt tapasztaltam. a marxizmus a 2. Csak tényekkel lehet vádolni és nem frázisokkal. ellenben kezdete a néppusztulásnak. Vázlatosan a két utolsó bekezdés: Végletek a gyakorlatban: 1. végletben egyáltalában nem mozog folytatólagosan egyik nép sem. amint egyénisége. Az 1. Végeredményében pedig az egész a nemzetépítés sarkköve. fel egyik népegyéniségben sem. ahány népegyéniség él tudatos népi életet földünkön. hanem csak erõsségének. Fajpusztulással együtt jár az erkölcsi. hogy az 1. hogy népegyéniségek egyszer erõsek. egyszer gyengék.liberalizmus = állam-jog-törvény kultúra és civilizáció. viszont a 2. véglethez állanak közelebb ugyancsak a leírás sorrendjében. véglethez tartozók kultúrája a föld-faj-vallás alapján népbõl fakadó kultúra és a nép számára értékesített civilizáció. mint az adottságok faji valósága. A 2. végletben több-kevesebb kivétellel minden egyes nép mozog. mondjuk hõskorának teljében. Erõs fajú népekben kell legyen a legnagyobb gyermekáldás. bármilyen külsõ vagy belsõ ok folytán vagy miatt gyengül. anyagi élet és a kultúra pusztulás is. a két véglet között alakítja ki hatalmi életrendszereit. És ne felejtsük el. a fallangizmus. hogy erkölcsi.A két véglet között természetesen sok átmenet. véglethez állanak közelebb mégpedig a leírás sorrendjében. szellemi. Még utána kell néznem a következtetés helyes-e. Ez folyik az elõzõkben mondottakból. ami a valóság kifejezõje. változat van minden lehetõségben. 6. a judaizmus. egymás mellett egyszerre nem léphetnek. 2. A hitlerizmus. amint mondtam. A frázisokkal való vádolás eltakarása a teljes tehetetlenségnek és joggyilkolásnak.

valaki eszközként való felhasználásával. ha mérnöknek tanul. A nép sorsát elõre meghatározhatja civilizatorikus adottságai alapján. így lesz. És az élet nagy bölcsessége és ténye. ez legfeljebb a bukó liberalizmus. habár soha ki nem mondja ezt a célját. az egész két kötetes munkáját rettenetes pofon vágja és mindazt. mint ellenkönyve H. Koldus nyitott be jószívühöz: . enyészet és élet. a mesterséget.Kérek egy pengõt. Ez a tény. melyet a parasztság vér-test-föld-fajvallás-erkölcs-szellem adottságainál fogva önmaga szül meg. öntömjénezés. fennhéjázás. másodszor: ez a munka nem egyéb. rátartja és ráordít: . De könnyen megy . Kultúra megszületik alkotójával és el is enyészik vele. felfuvalkodottság. mert az átütõerejét tompítani kellett valahogyan. se az ébrenlétben . vértelen. még akkor sincs.IV. halál és születés: ezek nem ellentétek. Népek sorsát. Ch. valótlanság. Mindezek pedig amiket felsoroltam: egy. Vélem: ha a fiatal ember életét irányítani akarja. És ha az öregeknek idejük és életük maradna. elõre jövendölhetem önmagamnak és nem a szomszédomnak ellenben hivatásomat nem tudom megjövendölni. ahogyan az író ezt fennhéjázóan az elsõ oldalon kijelenti. Egyetlen elégtételt kap az olvasó: az utolsó két oldalon. e két oldalon mondottakkal teljesen megsemmisítette. vesz a kapott hat pengõért kiszolgált pisztolyt. Hivatás nélküli nép: rabszolga. ezt a nagy munkát támadja minden szavával. megjövendölni nem lehet. Rettenetes! Ez a zagyvaság! Csak két dolgot akarok megjegyezni. ferdítés. hogy mindig az öregek tanulnak a fiataloktól.Adjon két pengõt! Kapott szó nélkül két pengõt. a hivatástudattal. Spengler eszköz volt a szabadkõművesség és zsidóság kezeiben. Hiszen mindezért van örökkévalóság bennem. Ellentéthez kettõ kell. Ha nem szüli meg: nincs hivatása a népnek. mindent megértek. hazugság.és szétválaszthatatlan. Mondják: a fiatalok tanuljanak az öregektõl. Élet és enyészet. egy hét múlva újra a jószívünél van és mondja: . Dühbe gurul a koldus: . a hazátlan. mondjuk: népem parasztországban tud legjobbat és legjobban munkálkodni. Ez igen . a fiataloktól tanulnának. hogy H. célzatosság olyan munkában lehet. ellentétek halmaza. mindent megbocsátok. elõször: ez nem az új német bölcselet. ami nincs és nem lehetséges se a létben. szellemtelen. Kapott szó nélkül egy pengõt.Négy pengõt . hogy talán az lesz. 9. Az író önmagát. legfeljebb az erkölcsi-szellemi-anyagi tényekbõl következtethetek. St. minden halál magában foglalja az új születést. az még távolról sem jelenti. egyik a másiktól el. ilyen lesz. hústalan.gondolja a koldus. De. mesterséget ne tévesszük el a hivatással. St. mely eszmei felépítésével egyedülálló az egész világon. laposság. hogy nem így van. mely azt akarja bizonyítani. Chamberlain "Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" egészen kiváló könyvének. Ha ezt tudatosan tette. mégpedig annak a kultúrának a kérdése. valamivel. nemzetietlen. Befejeztem Oswald Spengler "Der Untergang des Abendlandes" két kötetes munkájának tanulmányozását. pökhendiség.Hát ez már semmitõl se fél? Elmegy. látszattudományosság. jövõjét elõre meghatározni.gondolja a koldus. amit ezer oldalakon mondott. A kultúra elsõsorban alkotás. Minden születés magában foglalja a halált. hogy a diplomával zsebében tényleg az is. melyet el akarok sajátítani. leszögezni. elsõ akarata ez lesz: egészséges és hosszú életű leszek. Ennyi gõg. És az élet nagy bölcsesége és ténye. tehát alkotójának is kell lenni. munkájával szembe kellett valamit állítani.im Dasein und Wachsein. Elhiszem. töltényt. ha nem tette tudatosan. mestersége alapján. hogy ennek a parasztországnak mi a hivatása: ez kultúra kérdése. születés és halál. lélektelen bitangolás bölcselete. ahogyan az író e két fogalmát örökké váltogatja. beállít a jószívühöz. felületesség. két hét múlva újra a jószívünél van és mondja: Három pengõt követelek!! Kapott szó nélkül három pengõt. ha a legjobb búzáját termeli és a legjobb kenyerét dagasztja.

vagy az életedet! Kapott szó nélkül négy pengõt. megrabolja szellemi pengõidet. teljesen elbukik. Ez mese?! Nem! Ez tény! Ez a zsidó emancipáció! Ha a zsidó kér és kap és koldusnak nézik . hogy a nemzetiszocializmus nemcsak antiszemitizmus. Ez annyira kihozza sodrából.gyilkol. Nálunk elsekélyesítették a nemzetiszocializmust azzal. szellemi. A liberalizmus uralmának egyszáz esztendeje: 1814 Napóleon . minden hátrány-múlás. megrabolja anyagi pengõidet. Vannak erkölcsi. A zsidókérdés mindig megvolt. zökkenõ nélkül megoldható. és csakis ennél elég a szájaskodás. A "mindenki" senki. csak azért jó.nagyon helyes ez a meghatározás. hogy mindenki mit mond. IV. Tehát a kultúra-alkotta egység alap és nem a civilizáció-alkotta számrendszer. hogy mindenbõl antiszemitizmust csináltak. az angol a kereskedelem nyelve. a szláv a regényírás nyelve. . Ilyen a zsidókérdés örökös rágása. lelövi a jószívüt. mit gondolsz mi lesz? Egy lovagias nemzet. mert ez a "mindenki" mindenkor világhazugviágcsaló-világhülye fráter. mert ennél a kérdésnél. Éppen ezért. Mert elsõ a szalonképesség. és egyedül csak azért maradt még megoldatlan. Minden nyelv fösajátosságában a legtisztább. Kultúránk matematikájának csúcsát jelenleg értéktannak nevezhetjük. mert valaki csak az. a másik fajta megöli szellemi jószívűségedet.csak a zsidókérdésen nyargal. mert nem nemzetiszocialisták . Fütyülök arra. Erre pedig nem képes az "alkotmányos" atyafiak közül egyik sem. 14. egyértelmű. hogy még ezt az egyszerű kérdést sem akarja és nem tudhatja megoldani. legtisztultabb. ahogyan a kultúrája az egységet kialakítja. És azután mind a három egyetértésben meg is gyilkol: az egyik erkölcsödet. IV. kirabolja. az olasz az ének nyelve. 12. a német a tudomány és bölcselet nyelve. Ha tehát a szélsõjobb . mert a kormány egyszerűen félmegoldásaival kiüti úgynevezett "leghathatósabb" támadó fegyverüket. Ez a "mindenki" gyakran semmiért se felel. A jelenlegi kormány gyengesége abban rejlik.1914. így lesz belõle úr. hogy még most is adnak neki annyit amennyit kér. így senki és semmi. mert a legegyszerűbben. aki felel és szívesen is felel miden tettéért. a másik szellemedet. a rablott pénzbõl pedig õ lesz az úr. cselekedetéért.A liberalizmus meghódítja a földet és népeit . a szabad gyilkolása az emancipáció. A többi kérdés megoldásakor elsõsorban tettek kellenek. anyagi pengõk. Minden civilizáció számrendszere úgy alakul. a harmadik anyagi életedet. a harmadik fajta megöli anyagi jószívűségedet. az antiszemitizmus pedig távolról sem jelent még nemzetiszocializmust. Nem tudom eléggé hangsúlyozni. szaváért. amióta zsidó van a világon. Minden nyelvnek megvan a fõsajátossága: a francia a diplomácia nyelve. hogy amint átvette a pénzt és zsebre tette. és belõlünk jó népem. megrabolja erkölcsi pengõidet. a leggyorsabban. legmagasabb érték. A liberalizmus önmagát falja fel. háromfajta zsidó is van: az egyik fajta megöli erkölcsi jószívűségedet. felszínen tartása.

melynek kölcsönösen erkölcsi-szellemi-anyagi jogai és kötelességei vannak a Nagy Hazában. mint ahogyan nem állítható szembe a test és a lélek. Ha valaki úgy akar naggyá lenni.okozat .állapot .Uhrsache . Mindennek megvan az ok . Kinek hinni? Kiben hinni? Ez a nagy kérdés ebben a nagy világvajúdásban. A Duna-medencében többé nem lehet kisebbségi kérdés. az igazi államférfitól cselekedett tények és alkotott igazságok képezik a politikát.okozat . bátor példát adni. hogy az sorsszerű és véletlen. Ilyen okos és bölcs gyõztes nagyon kevés van. hanem ellenkezõen. Csak egy lehet: népközösségi kérdés. egymást kiegészítik. aljassá lesz. Higgyek az angolnak? Vagy higgyek a németnek? Ilyen kérdések csak abban a népben vetõdnek fel. hogy a liberalizmus jó. tehát valakire.Ok . A szervetlen életben pedig csak mozgás . Tehát ha a hungarizmus rossz. helyénvaló-e a bátorság? Nem meddõ-e. Tehát: ha Péter rossz. Ebbõl a legfontosabb következtetés ez: Ha valami van. Enklid és Gauss nem zárják ki egymást. hogy egyik a másik nélkül el sem képzelhetõ. 16. ebbõl még nem folyik. ami nagy: nem lesz naggyá. nem jelenti. Mennyire könnyű dolog. IV. az utóbbi felfogásnál magára a férfira./. Az igazi államférfi számára csak politikai tények léteznek és nem politikai igazságok. IV. amit nem értünk. A bátor cselekedet sohase meddõ. A meglett férfi tapasztalatai nem teszik feleslegessé a gyermekévek és ifjúsági évek tapasztalatait. Miért? Az elõbbi felfogásnál a felelõsség a politikára hárul. hogy a példaadás nem fog követõkre találni a nagy. Magamon tapasztalom.hatás. közgyávaság miatt? Nem. A Duna-medence egyik népe se kisebbség. milyen rettenetes erõs tud lenni a lélek és milyen rettenetes gyenge tud lenni a test. semmi másban. nemcsak a gyõzelmébõl. Senkinek pedig könnyebb lenni. hanem egy-egy népcsalád.hatás csak tudatos élõlényekben van. amely önerejében már nem tud hinni. Anyag és alak. kapacitás és intenzitás nem egymást kizáró tények. Helyesen így kell a tételt felállítani. hogy lepiszkol mindent. A gyõztes nagyon okosan és bölcsen teszi.Wirkung. És ilyenkor érdem-e a bátorság. Saját erõnkben higgyünk. ez még egyáltalában nem jelenti. hogy Pálnak jónak kell lertnie. Grund . Ok . hanem olyan egymást kiegészítõk. mint valaki /nek a szerk. így viszont nem merik mondani. erõ és tömeg.törvény van.okozat - . IV 17. tehát senkire. Így mondják. Tehát nem állíthatók szembe egymással. hogy valaki csupa gyáva között bátor légyen. ha a legyõzöttõl is tanul. 18. Csak rosszal nem lehet a jót bizonyítani. Rosszul mondják. általános gyávaság. ha úgy is világos.

A tudás nem az. A pszichológia és pedagógia új útjai. akik azért adják becsületszavukat. 10.sz. 25. fejlõdés az egyik fajból a másikba nincs. végzés. 4. mennyire és milyen becstelenek. Bp. 7. 20.hatás vagy mozgás -.törvény alapja és minden vagy az egyik vagy a másik alaphoz tartozik. B. csakhogy a vezeklés módját nem állapíthatja meg a bűnös. IV. IV. A kommunista kiáltvány. Szálasi Ferenc vkszt. amit tudok. Cél és követelések. Történelmi Magyarország korszerű politikai és katonai szervezete a jövõben. hogy becstelenségüket takarják. szds. Ugyancsak erre vezethetõ vissza az egyes fajok egymástól való irtózásának ténye és valósága is. Kir. Igen: minden bűnt le lehet vezekelni. V. Csak fajon belül van fejlõdés. Korszerű politikai és katonai szervezet a jövõben Magyarországon. 24. Málnási Ödön. büntetõtörvényszéktõl: 1. 6. 8. 2. Keménybekötésű francia-kockás füzet. Ezeket az úgynevezett "egyeseket" is különösen a reálpolitikusok között kell keresnünk. Ezeket az úgynevezett "egyeseket" különösen a reálpolitikusok között kell keresnünk. 3. aki halálával nyert: semmibõl porrá lett. 5. 9465-1937-35. akik becsületszavukat azért adják. hogy megmutassák. Sírfeliratom ez lesz: Itt nyugszik valaki. Vannak egyesek. Marx és Engels.A Magyar Állam újjáépítésének alapterve.X.állapot . IV. IV. Vannak viszont egyesek. Dr. Magyarország újjáépítési-mozgalmának célkitűzései. Megjegyzés néhány közmondáshoz: . A fajon belüli fejlõdés a fajtákra való szétesés képét mutatja. 28. hanem: mi vagyok és mit érek a tudás alapján. Szálasi Ferenc.

a német-norvég háborút a motor villámcsapás-bevetése döntötte el. melyet te önerõdbõl tapostál ki. V. A mostani európai háború: fegyverekkel vívott világnézeti harc. a fáradság. Ezért van az. villámütésrõl "Blitzschlag"-ról kell beszélnünk. mintegy kisháború gyanánt az ellenség háta mögött. de semmiképpen se világnézet.Úgy mondják: tévedni emberi dolog. közömbösség a járt utat szereti. Én mondom: kevés hõs bölcs. A merõleges átkarolás eddig szűk területű országokban lett alkalmazva. törd magad és ne add oda semmi gyönyörűséges járt útért se. Villámcsapásokkal meg lehet teljesen akadályozni. Hozzáfűzik: a tévedést belátni még emberibb. Megjegyzés: kényelem. repülõkben szegény ország ellen. Bizonyítom állításomat a történelemben minden ismert és ismeretlen bölcsével. Katona szemüvegén nézve az eddig lefolyt eseményeket következtetések és tapasztalatok szempontjából. Úgy mondják: járt utat ne hagyj járatlanért.nagy elnézésekkel . elõvigyázatosan bánik: helyrehozhatatlan hibát követ el. A széles és a keskeny út: az evangéliumi útmutatás. A motor kimondottan a merész támadó hadviselés fegyvere. akik téged követnek. a beérkezett lest vet. ilyen út pedig járatlan. hanem ennek anyagelvü magyarázata. A motor a villámcsapások fegyvere. csak te elõtted nyílik meg és azok elõtt. amelyik a motorral csínján. És . 12. hogy tolvajkodhasson. még akkor is ha csak pár hónapig tart. A "villámháború" műszó "Blitzkrieg". fáradj. Ez a lángeszű hadviselés és megismerés az a nagyszerű. kíméletlen végrehajtás egymástól elválaszthatatlanok. Motor és gyors kezdeményezés. És éppenséggel nem szocializmus. Megjegyzés: a bölcs mondja csupán: tévedtem. a kötelességtudás a járatlant. V. Az okos úgy mondja: revidiálok. Villámcsapásokról. Az az út szép. hanem revidiál. minden ismert és ismeretlen hõsével. hogy nincs bölcs politikus. hanem egyedül: ki vezeti a motort. És kiváltképpen: a szerelemben a járatlan utat keresd meg. de messze alul marad gazdaságos kihasználásának. mert a háború mindig hosszú. A kommunizmus legfeljebb . Az a fél. tehát nem téved.az anyagi rend egyik lehetõsége. hogy nem tudja pótolni: helyrehozhatatlan hibát követ el. ki ül benne. Hogy az aktív védelemben milyen szerepe lehet: bizonytalan. 11. soha nem lesz az. amit a németek mutattak a bámuló világnak. Úgy mondják: alkalom szüli a tolvajt. A döntõ nem a motorok száma. Az igaz tolvaj nem vár az alkalomra. de a bölcs mindig hõs. rossz. a hadviselés megváltozott. Tehát a német-lengyel háborút a motor villámcsapásbevetése döntötte el. A változás oka: a mótor. A hadászat törvényei nem változtak. Az a fél amelyik a motorral úgy bánik. hogy a fõ arcvonal mellett még mellék arcvonalak is keletkezzenek. hanem õ szüli. Nem a háború villámszerű. így van ez a liberalizmus parlamentjében levõ kezdõ politikussal és a "beérkezett" politikussal: a kezdõ les. A politikus mindig okos. Megjegyzés: ez csak kezdõ tolvajokra érvényes.

nem hadüzenet kell. A nemi élet csupán egyik része a szereimi életnek. nem egyenértékű vele. 15. hanem beindítás a helyes pillanatban a helyes irányban. 16. A többinél lehet minõség a vezetésben. mint a hadviselés mostani legkiválóbb eszközének. melyekkel a legkevésbé törõdnek az emberek. az anyagelvű felfogás kiburjánzása katonai térre. nép. hogy ilyen háború nincs. mint motorikus hadviselést. anyagi felkészültsége. a hazaárulásnál a látszathazafiság. a vízben. Nincs még egy Európában. ami a gazdasági háborút jelentené önvalóságában: bizony csupa zsidó köre lenne. Erkölcsi és szellemi része is van. a tengerész.leszögezhetõ: a világnézeti harcot a motor villámcsapás-bevetésének sorozatai fogják eldönteni. Motor a földön. a porba gyömöszkölt talpas feladata lesz millió. Aki fegyver nélkül visel gazdasági háborút. csõdbe kerül. ahol a világháborúban abbahagyták. a liberalizmusnál a látszat nemzetiszocializmus. a rendnél a látszatrend. a látszatban pedig csak aljasság van. V. talpkímélõ. a földünkön rajta kívül. Zsidó hadászat.így a motor a levegõben. testi része. a légben. És így tovább: minden ténynél rosszabb a látszat. nem egyenlõ. hétmérföldes csizma a talpas lábán. Addig azonban csókoljuk meg a talpas talpát: a hadviselés még eddig is legfontosabb eszközét. Eldöntése a sárbanézett baka. a nyomornál a látszatjólét. mint döntõ tényezõ. V. Már ebbõl is folyik. A gazdasági háború. a vízben is . A zsidók pedig sohasem voltak hõsök. Jellegzetes tünet: a gyõztes teljes visszafejlõdése. Ez természetes is: mozgóéltetõ terünk mégis csak a föld. a kommunizmusnál a látszat jobboldaliság. ha a gazdasági háború mellett a csatatereken a fegyver gyõz. de nincsen ennyire szélesen beágyazva az egész népben. A gazdasági háború egyedül nem ér semmit. visszamaradása. az anyagi. ahogyan a hadviselés új eszköze azt megköveteli. a földön. Majd ha a lég lesz: a repülõ fogja eldönteni. Valamely nép bukása úgy kezdõdik.és millió motor dacára. még egy van: a japán.csupán eszköz. A hadviselés minden eszköze .legyen ez negatív. vagy pozitív . És a világon. az anarchiánál a látszatrendszer. Nemi élet egyáltalán nem jelent szerelmi életet. mert háború hõsök nélkül nincs. Tehát: a megbukó rendszernél rosszabb a látszathatalom. a motor százada nem is hozhatott. 13. kevés és kevesebb véráldozattal megvívhassa. hogy nagyhangon kérdik: mit csináljunk? És ha . Ebbõl folyik: a háború viszonylagosan rövid lesz. Nemi kaland van. szellemi. Németország úgy cselekszik. melynek mennyisége minõség is. A fegyelmezetlenségnél rosszabb a látszatfegyelem. Miért? Mert minden tényben . V. és minõségben elsõ népe. Döntõ befolyása csak úgy van. a legyõzött nagy erkölcsi. A motor pedig nem más. és ha a víz lesz. A motor nehezen pótolható. A szövetségesek ott folytatják.van valami hõsi. hogy a végsõ fáradalmakat viselõ talpas a gyõztes döntést kevés és kevesebb fáradalmakkal. A motornak. Leszögezhetem: a német nép az európai közösségnek mennyiségben. mint talptakarék. És ha tényleg volna olyasvalami. Szerelmi kaland nincs.

Úgy vélem azonban. Orrukat fintorgatják: így nem lehet. És mindig annak kell végrehajtania. ha Európában verekedett.sem az . Ha farkasok közé keveredem. De sem az . Tehát: a német hadsereg egyik szárnya Svájcra.hogy a németek nagy támadást kezdtek Belgiumban.. mert az ellenfelet egyszerűen elodázhatatlanul verekedésre kényszeríti. 18. hogy elvágják a . mindig arra törekszem. másik szárnya a tengerre támaszkodik. Schlieffen terve. nem csinálják meg. hogy az 1914-18. okulva és az Olaszországgal kötött katonai egyezmény folyománya képpen a schlieffeni terv még két irányban bõvült. Erre világos feleletet ad a történelem: az angol hadsereg.amúgy . aki végrehajtsa. hogy az olasz hadsereg esetleges beavatkozását a francia hadszíntéren már elsõ lépésétõl eredményessé és a francia hadsereggel szemben döntõvé tudja tenni. melybe én jutok nem tudnak és fognak utánam jönni a papok. hogy a legerõsebb ordas én legyek és sohasem arra. úgy olyan hadászati terv hajtható végre és valósítható meg. Egyik kérdés csak az. akire vonatkozik. Egyszerűen azért nem. ilyenek is vannak. Különösen ott. benne maradt az atavisztikus félelem attól. hogy a farkasok nem is olyan rettenetesek. mert átkarolja halálosan egészen Franciaországot. hogy köztük én legyek a szalonképes gödölye. hanem agyonbírálják. mely Cannae óta egyedülálló az emberiség történetében: a teljes megsemmisítése a francia földön verekedõ mindenféle hadseregnek. hogy "milyen finom húsocskája van!" Igen. a tenger mentén vonuló szárnyon van a német hadsereg legalább kétharmad része. világháborúban. akik a gödölye szerepét vállalják. [! A jezsuitákról!!] V.így .ennek ugyanis meg kell elõznie az átkarolást . hanem azért. mely ilyképpen a méltatlan fiúkról a méltó és dicsõ unokákra szállott. Ha már most a fenti követelményeket mind egybevetjük. Hollandia katonai lerohanása és kikapcsolása után végrehajtható teljes nagyszerűségében gr. ha a farkasok megállapítják róla. sohasem távolodott el Európa nyugati partvonalától 200 km-nél beljebb a szárazföld felé. második irány: a hadászati áttörést . hanem amúgy. 17. 19. mert mindenkor benne volt. hogy az angol hadsereget hol kell keresni. A legszebb jövendölés mégis csak a teljes hitbõl fakadó cselekedet. a következõk állhatnak fenn mint tények.úgy kell vezetni.megmondják. Ha ez a hír megfelel a tényeknek. ha nincs. Fabatkát ér a jövendölés. A Csillag mondja . V. az angol hadsereg elszakítása a franciától és elsõ célként való megsemmisítése. ahol tudják. Abba a mennyországba. Elsõ irány. Az ilyen népet nevezi a történelem ronda népségnek.nem a Teréz. hanem a szegedi . roppant szépszámmal. V. Persze vannak szép számmal. Schlieffen terve nemcsak azért nagyszerű.nem érik meg cselekedetre. mert büszkék arra.

ezt a romlást pedig a nemzetiszocializmus terhére írja. A jobboldaliság távolról se jelent nemzetiszocializmust. megsemmisítik. bénák a való csodákkal. anyagi egységével és különféleségével egyetlen nagy csoda. hanem legfeljebb szélsõ nemzeti liberalista../ A vázolt német terv lehetõsége tisztán mutatja a megsemmisítés teljes valóságát: az áttörés szétszórja az angol és francia erõket. az angolokat kétoldalú átkarolással teljesen meg lehet semmisíteni. kis részével talán Orleans-tól Nyugatra. szellemi.Paris vonaltól Nyugatra kell keresnünk. hogy az igaz férfi egyedül a legigazabb. a franciákat pedig délnyugat irányban való visszavonulásukkor halálosan éri az olasz hadsereg elsõ lépése is. és a visszavonuló angol hadsereg tehermentesítése a nagy nyomás alól eredményesen legyen végrehajtható. A francia fõtartalék zöme Paris . Az angol hadsereg. szellemi. mert a nép úgy véli. 25. V. . anyagi jólétüket akarja. hogy emellett a szélsõjobboldaliság mellett tovább romlik erkölcsi. ellenkezõen: súlyosan árt.szellemi . Vannak népek. és nem tudnak olyan kisebbséghatalom mellett harcolni. erõs a messiásvárás és éppen ezért könnyen futnak álcsodák és álmessiások után.erkölcsi . hogy a szélsõjobboldal és a nemzetiszocializmus egy ugyanaz és rettenetesen csalódik. és így a szigetország védelem nélkül marad. A szélsõjobb sem nemzetiszocialista. hogy az angolok kiesése esetén a tátongó ür a tengerpartig feltölthetõ legyen. anyagi csodaparánya és paránycsodája az ember. Az egész mindenség minden erkölcsi.. éppen ezért könnyen esik meg velük. amilyen Kossuth volt. Az ilyen népekben erõs a csodavárás. szellemi. Ennek a nagy csodaegységnek és egységcsodának legrondább erkölcsi. illetve az angol hadsereg szárazföld felé esõ legkeletibb szárnya nem fog túlmenni Kelet felé az említett vonaltól.anyagi romlásukat. Életünkben többet kell hinnünk. hátérzékenyebb. "hátérzékeny". szellemi. A spanyolok háborúba lépése az olaszok mellett várható: Az olaszok háborúba lépése talán e hó 20-tól várható június 7-ig. a lényeg mindenkor a hungarizmus marad. mint az orosz hadsereg. A nyilaskereszt a nemzetiszocializmus magyar gyakorlatának egyedül külsõ jelvénye. Ez azonban manapság már nem használ semmit. V. még kevésbé ennek magyar gyakorlatát: hungarizmust. anyagi élete. hogy vakok. Ebbõl folyóan most is az angol hadsereget a Lüttich . ha azt kell tapasztalnia. 21. süketek.Orleans között sejthetõ. melyek nem tudnak olyan kisebbséghatalom ellen harcolni. Az erõs egyedül a legerõsebb. ahogyan mondom. mely nyomorúságukat okozza . életünk folyásához több hit kell mint értelem. /. 23.szigetországtól. a való messiásokkal szemben. Ebbõl folyik.Dijon . mint értenünk. mely erkölcsi. V.

de se nem bevezetõ. 26. Vonalvázlatban: Ilyennek sejtem a hadászati helyzetet és a hadjárat lefolytatását francia földön. szellemi. erkölcsi. hogy erre vonatkozóan Olaszországnak lesz súlyos szava. anyagi részeiben: hadászat. kevés fáradalmakkal a katonát arra a helyre kell vinni. tehát két fõ alapból áll: vinni a katonát a kívánt irányban: hadmüvelet. harcoltatni a katonát a kívánt elõnyös helyen: harcászat. A könnyelmű népek közé kell sorolni azt a népet. . a hadjárat végrehajtása.Személyt ünnepelni könnyebb. amikor az elsõ lövés eldördül és akkor végzõdik. Nyugodtan mondható tehát. hogy a jelenlegi háború eddigi sikereit Németország 1933-38-ig aratta. Mert. amelyen a kevés áldozattal a biztos gyõzelmet kiverekedheti: ez a hadászat.sohase lesz békéje. de a vezetés. Mindebbõl adódik a hadjárat hármas tagoltsága. Meg kell jegyeznünk. irányítás mindhárom rész számára egyetlen felelõs kézben. melynek kimondottan katonai része a hadjárat az ellenséges nép ellen. Csak hadászattal ellenséget megölni nem lehet. hogy a Hazáért cselekedjenek.az egész háborúra. erkölcsi szellemi. amikor az utolsó lövés esett. És mindebbõl csak azt akartam kihámozni.megfelelõ szélesebb alapokkal . V. jó cselekedetek megszakítatlan sorozata. Ezért van. készülj a háborúra. hogy a hadászat mint öncél nincs. mert nem cselekszenek. aki a legbutább közmondás egyike után járja a való életet: ha békét akarsz. Ez vonatkozik . Vannak ismét népek. Gondolom. mint a Hazáért cselekedni. A katonai műveletek a háborúnak csak egyik része. hogy egyes népek kimerülnek a személyek ünneplésében és így nem marad idejük. a hadjárat eldöntése. . Minden társelvüség alapja az Én-tudata és a Mi-szüksége. szép. erkölcsi. szellemi. de jelenjük nincs. anyagi harcbavezetés: hadművelet. Ebbõl valamely hadjárat felépítése ilyképpen vázolható: a hadjárat elõkészítése. Rövid idõn belül. hogy a III. Az életerõs népek életjelenje az igaz. A nemi érzés a leghatalmasabb érzés. se nem befejezõ része. hanem a krízise. A kérdés csupán az. melynél a háború akkor kezdõdik. ha meddõ marad. a legalacsonyabbá válik. hogy aki békét akar irtsa ki szomszédságábból és környezetébõl a háborúra szolgáló összes okokat. rész végrehajtásra fog-e kerülni. anyagi harc: harcászat. melyek untalan a múltat és a jövõt nézik.

V. mellette bizonyságot tesznek: fegyházba lökik õket. ahogyan azt a hatalmon lévõ önérdek által beállított kormányok elõírják. és ezért is gyõz. ez maga a forradalom. de a leginkább az. Sorsukat pedig azért érdemelnék meg. amilyen eszközt rendelkezésére állított a politikus: V. Kell-e szebb totalitás? És teljesebb? V. Vannak idõk. hogy annak. Ha valamely új rendszer hatalomra tör. önös célért harcol aljas eszközökkel. mert teljes férfiak. csak az erõszakos ember. és száj kell hozzá. Ha az egyes egyházak megbuknának. akár igaztalan ügyért. . valami csak az önkényes ember. Az ilyen kormány játsza az "Isten kegyelme" szerepét ezeknél az államfõknél. valami. nem tudnak vele mit kezdeni. non licet Jovi. a jó. akik vérüket ontják akár igaz. ha a nép a politikusokat. mert isteni kinyilatkozás birtokában. 27. úgynevezett államférfiakat is felelõsségre meri vonni.nem is számítana olyan nagy csodának nem azt jelentené. amikor az erõszakot és az önkényt le akarják törni. eszményi célért harcol eszményi eszközökkel. hogy elvakult gyűlölet népeik legjobbjait mészárszékre viszi. Úgy látszik az államfõknek csak addig van szavuk. ellenben mennyire nehéz az erõszakot és az önkényt elkövetõ ember ellen harcolni. Tehetségtelen és tehetetlen katonát elcsapni: természetes dolog. Ebbõl sok minden következik. 28.V. Ne gyalázzuk a francia vagy az angol katonát. mellette bizonyságot nem tesznek: mindenki tapsol nekik. mert csak jó "sváda". a szép teljes átérzése és a felelõs cselekvés szükséges. mert semmi ellen nem lehet harcolni. hogy Rosenberg jó. Az önkény semmi. Gyalázatosak egyedül a francia-angol államférfiak. A katona azt hajtja végre amit a politikus kifõzött és úgy hajtja végre. forradalom van. és az angol kormány és államhatalom minden egyes személye vérrel felelõs azért. Németország elszakadása Róma egyházától . hogy eszményi célt nem lehet elérni aljas eszközökkel és önös célt nem lehet elérni eszményi eszközökkel. Hiába: könnyebb az erõszak és az önkény ellen harcolni. egyszóval azokat. hiszen ezért is bukik el. És amikor ugyanazt mondják a gyávák és nem mutatnak erre példát. de tehetségtelen és tehetetlen politikust. a hadsereg vezetõit és ezt borzasztóan természetesnek tartják. aki az erõszakot és az Önkényt elköveti. Ugyanekkor azonban mindent elkövetnek. hanem egyedül azt. semmi baja ne támadjon. úgy mondják: rettenetes. Az erõszak semmi. amíg úgy cselekszenek. hogy az egyház rossz. 29. És ha ez a rendszer bukófélben van. De: a francia kormány. 30. államférfit elcsapni: ez forradalmi megnyilvánulás. A liberalizmus a teljes felelõsség teljes tudatának teljes hiánya. mert ehhez az igaz. csak megérdemelt sorsuk teljesítõdne be. Ellenben. amikor harcolnak ellenük és mindezt hiába csinálják. Érdekes: vesztett háborúban azonnal felelõsségre vonják a katonákat. Amikor a hõsök hirdetik: "Gyõzni fog a hõsi életfolyás!" és erre példát is mutatnak. Quod licet bovi.

És . szellemi. fokozatátugrás nem mutatható ki. melynek megvan veleszületett erkölcsi. A "dolce far mente" borzasztóan illik egész mai erkölcsi. Mert rendszerkezdet és rendszeresség mindenkor találkoznak: az elsõ eszményiségével érinti az utóbbi aljasságát. a nemzetiségek sohase akarják. szellemi. viszont a nemzetiség az államban elsõsorban hazát és hont fog látni. Én szeretem a jezsuitákat ahogy nevezem õket: jezsovitákat . félek attól. Nemzetiségi államokban az egyes nemzetiségek politikai törekvései ilyen fokozatokat mutatnak:' 1. szellemi. amint Németország megkezdi az angol szigetállam közvetlen támadását. államok egymás közötti erkölcsi. hogy észreveszi. szellemi. mint mindenben. anyagi adottsága és az életbõl kapott erkölcsi. 2. a nemzetiség államában a vezetõszerepet. mert roppant nagy eszményt sűrítettek a gyakorlati élet nagy erkölcsi. Mert sokan vannak. a nemzetiség nyelvhasználati harca. És ugyancsak: minden bukó rendszernek is megvan a "jezsuita rend"-je és a "jezsuitizmusa". mit vétett. Igen. hogy az állam kielégítse követeléseit. anyagi vonatkozásaiban egyaránt. mi is az a jezsuita-rend és mi az. ezt a harmadik. anyagi felépítésének is. Csodálatos? Nem. VI. hogy a hazudozó még az arcpirulását sem szégyenli. anyagi viszonyának is a fentmondottak az alapja. Nem merek a hazudozó arcába nézni. szellemi. anyagi életünkre.egyszeűen azért. amíg az állam a nemzetiségekben csak nemzetiségeket fog látni és a nemzetiségek az államban csak államot fognak látni. a nemzetiség szét akarja robbantani az államának kereteit erkölcsi. Vélem: a jezsuiták ellenfelei és ellenségei egyáltalában nem tudják. A népek fejlõdését határozó minden rendszermozgalomnak megvan a "jezsuita rend"-je és a "jezsuitizmusa". az idõvel az aljhoz hozzá aljasodik. szépre. nemzetek. akik szidják a gyermeket. amint a Flandriában körülzárt angolfrancia hadseregek megsemmisülnek és a német hadsereg döntõ csapása a francia hadsereg ellen megkezdõdik. ami emberi. Gyakran tapasztaltam azonban. kultúrharc. Ez az alapja Hazám új erkölcsi. Vélem: Oroszország és Japán beavatkozása Anglia-Franciaország kormányai ellen megkezdõdhet.mármint az ellenfelek és ellenségek -jezsuitizmusnak elneveznek. 3. A jezsuitizmusban is eszményit és aljat kell látnunk. szellemi. melyek nélkül veleszületett és életkövetelt erkölcsi. hogy benne csak az eszményit tudom látni és hogy az aljától meg lehet tisztítani. a politikai vezetõhatalmat akarja megszerezni.magasztalják õket. ha hazudik. anyagi adottságait nem mozgathatja jóra. szellemi. hogy figyelem arcpirulását. Olaszország-Spanyolország beavatkozása lehetséges. anélkül hogy tudnák. Meg fog szűnni ez a buta ellenségeskedés. 1. szellemi. Következmények: az állam nem tudja sohase kielégíteni a nemzetiségek követeléseit. igazra. anyagi követelése. mily édes és mily hasznos! V. harc új államalakulásért. Aki viszont a dolgok rendjében csak az aljat látja. anyagi együttes mozgalmába: az álhatatosságot. 31. ténybelileg kimutathatók. A felsorolt fokozatok minden nemzetiségi államban történelmileg. amit õk . Hazám életterében levõ népek. Vagyok még annyira erõs. amint az állam a nemzetiségben népcsoportot fog látni. És ez mindig így lesz. Az elsõ fokozatot követi a második.

olyan milliomodrendü és milliomodrangú nyárspolgár kérdésekben nemtelenítik el. mely egészen biztosan be fog következni. anyagi létében. fog kezdõdni az egyház reformja is. az a valóság és az a szabadság. szellemi. A demokráciák liberális parlamentarizmusában csak olyan törvényeket fogadnak el. A nép rendszerépülete így vázolható: A népek rendszere végromlásban születik és végromlásba vezet.aljasnak tartom õket annyiban. szellemében. amelyeket törvényesen ki lehet játszani. új szabadság következik a nép számára. a szövegrésszel megértetni akarom a nép egyik alapfontosságú életgyakorlatát: a rendszerépület megalapozását. elpusztul. felépítését. VI. Nem alkottak eddig még egyetlen olyan törvényt. sorvasztják agyon. anyagi alapját minden néven nevezhetõ életfegyelemnek. . melynek ne lenne ilyen "játszópontja". A jezsovita-rend reformjával. de ez sem több és ez sem kevesebb mint amennyit a nép az új harcában megérdemel. amelyet a nép megérdemel. Az ilyen nép eltűnik. Az összeomlással új igazság. 3. hanem csak annyi. semmivel se kevesebb. 2. hanem a nép erkölcsi. szétszedését és összeomlását. semmivel se több. az az igazság. És ha valamely nép már nem tud új igazságot. új valóság. anyagi összessége is. új valóságot. VI. életének gyakorlata. Ami a kettõ között fekszik: a nép élete. amennyi a nép érdeme erkölcsében. A rajzzal szemléltetni. szellemi. hogy ezt az erkölcsi. a nép maga. melyen minden épül. új szabadságot életének kiharcolni. az idõk sürgetõ parancsára se: nemcsak a rendszerépülete omlik össze.

Der Mensch spaltet das Sein . Viszont: hogy a kormányváltozásból legteljesebb rendszerváltozás is legyen: Hubay Kálmán és a hungaristák olyan feladata.gibt es kein So-sein ohne Da-sein.also absolut . mely teljesen angol-francia érdekeket képvisel önkénnyel és erõszakkal. látja.St. 5. látja. mein Meister und Herr. Die Grösse meines Meisters. hogy az egyén érzi. Vajon az is liberálisan alkotmányos állapot. tapasztalja.Ó-Újszövetség . Chamberlain: Mensch und Gott. dass sich die zwei Streitenden unsonst streiten.in ein sachliches.wird von A. VI. besteht eben darin. hogy a vallás és az anyaegyház nem egy. Jesu Christi. Homann: Der Mythus und das Evangélium olvasása közben: Die Frage. hogy a kormány és a nemzet nem egy. A jezsuitákat 1540 óta gyűlölik. dann will er eben in einen vom So-sein gerichteten und aufgebauten Weltbilde lében.gibt es aber weder ein So-sein und ein Dasein. denn das Leben kann nur dann nützlich werden . bukó rendszer két nagy baja." VI. des So-seins und Da-seins uns klar vor Augen stellte und uns durch sem Leben erklarte. Baut aber der Mensch seine Weltanschauung mehr nach sittlich-geistigen Anschauungen auf. 6. sondern einzig und allein nur das Sein. megalkuvás nélkül végre kell hajtani. a szellemi baj. amint Mussolini megindítja a végelszámolást Angliával-Franciaországgal szemben. melyet A. das Da-sein ein So-sein aufbaut .wenn sich das So-sein und das Da-sein gegenseitig erganzen. körperlich . Die zwei Weltbilde Weltanschauungen bekampfen sich seit Adam und Eva. hívõnek hitetlennel való vitázása meddõ és ostoba. Ha megmarad a Teleki-kormány legteljesebb irányítás és ellenõrzés alá fog kerülni a duce részerõl. dass er die gegenseitige Bedingtheit. hogy a megélhetés és a gazdálkodás nem egy. anyagi része érzi. ha nem a többség dönt. "Die grosse Tauschung. el fog távozni. /Teljességgel haszontalan és képtelen az a kérdés. Rosenberg behauptet. 4.in ein sittlich-geistiges Sein. sondern gleichzeitig. A bukás elõkészítõje pedig az anyagi baj. melyet ezekben az idõkben feltétlenül. látja. materielles.csak hívõ emberek vitázhatnak egymás között. dann will er eben das Da-sein als Weltbild sich schaffen. Friedrich Delitzsch. ist ganz unnützlich und widersinnig. und kein Dasein ohne So-sein. übermenschlich . hogy a nép érzi.um ihm naher kommen zu können. das So-sein und . a nép minden egyes erkölcsi. Mensch-lich . in ein ideologisches Sein. empinschen Tatsachen auf. sittlich. das Da-sein. tapasztalja. A régi. Baut der ewige Baumeister und ewig Zerstörende: der Mensch seine Weltanschauung mehr nach naturgemassen. ein Sem per so. Das ist die Starke des Evangeliums. naturgegebenes Sein. Und Jesus Christus. Sie bedingen sich gegenseitig. szellemi.Vélem: a jelenlegi magyar kormány. tapasztalja. hanem a fennálló de elavult törvények és rendelkezések? VI.geistig. melyek rendszert buktatnak: az erkölcsi baj.also relativ . "Bábel und Bábel". ist eben das Sein per so. Megjegyzés R. A Bibliáról mint hiteles szentírásról . nicht nacherwander. H. um es zu begreifen . ob das So-sein das Da-sein bedingt oder umgekehrt. . Er ist da und so. Hitetlenek hívõvel. das Rosenberg nicht stürzen und die Kirchen und Konfessionen nicht hinfallig machen können trotz ihrer unermüdlichen Bemühungen.

vagyis az ember a világszemléletét inkább természetszerű. Ennek alapján a szövetségesek helyzetmegítélését így szerkesztettem meg: 1. egy erkölcsi . egy ideológiai létezésre. Jézus Krisztusnak a nagysága abban áll.Egyesült Államok befolyásolhatók. hogy közelebb kerülhessen hozzá. ha az így-lét és a lét kölcsönösen kiegészítik egymást. . . A szorongó érzés. befolyásolható. és melyet az egyházak és felekezetek sem tudnak megingatni kitartó igyekezetük ellenére sem. hogy vajon az így-lét feltételezi-e a létet. [1939. a létre./ VI. 3. 27. az igy-létre és egy tárgyi. lelki. hogy az angol-francia kormányok tisztában vannak azzal. együtt állnak. . együtt buknak. nem változó. és lét sem így-lét nélkül. hogy az olasz és a német kormányok elválaszthatatlanok egymástól. A két világnézet.] Számot adok már most. Mesteremnek.nem létezik így-lét lét nélkül.Spanyolország. és vajon a lét egy így-létet épít-e fel. hogy e két ellentét hiába vitázik egymással. erkölcsi. 105. világszemlélet Ádám és Éva óta harcol egymással. hanem csak az egyetlen és egyedüli létezés. Felsõbbrendű . egymást feltételezõ ellentétet. északi államok a keleti szövetség teljes felsõbbsége alatt.tehát abszolút .nem tagadom. . hiszen az élet csak úgy lehet hasznos. hiszen bevallottam . Az ember kettéhasítja a létezést. Õ a mindenüttvaló. hogy ezt a két. és életével elmagyarázta. IX.Lengyelország kiesik minden számításból. . 2. Ez az Evangélium ereje.Balkán . hogy mi volt az a szorongásom múlt év szeptember eleje óta. Ha pedig az örök építõ és romboló. mesterem és uram a létezés maga.lelki létezésre. az így-létet és a létet nekünk világosan megmutatta. hogy megtudtam az angol-francia földi hadseregének megsemmisítését Flandriában. És éppen Jézus Krisztus. Duna-medence.Törökország bizonytalan.Német-olasz-orosz-japán együttműködéshez kétség nem fér. Az angol-francia háborús terv alapjául azt vettem. 4. mint olyan. akkor éppen egy az így-lét által szabályozott és felépített világképben fog élni. materiális. akkor éppen a létet fogja világszemléletként magáénak vallani. oldal utolsó jegyzete. testi értelemben egyaránt. hogy felfoghassa. de nem is tagadhatom. sem lét.Rosenberg fogalmaz meg. természetadta létezésre. . tehát az angol-francia hadüzenet idejétõl.elmúlt.értelemben nem létezik azonban sem így-lét. 7. 5. mely megvolt bennem . hanem örökkévaló. Ha azonban a világképét inkább erkölcsi-lelki szemlélet alapján építi fel. melyet Rosenberg nem tud megdönteni. Emberileg . empirikus tényekre építi. vagy fordítva. Ezek ugyanis kölcsönösen feltételezik egymást.vagyis relatíve .

szellemi.1939. ahogyan az történt 1815-1860-ig az abszolutizmussal.6. szellemi. hogy Németország lebírhatatlan. erkölcsi. egyedül azért.l. De a vázolt terv talán lehetõvé tette volna. . de mely nem került végrehajtásra. a háborúüzenés puszta tényével annyira fognak hatni a németekre. Duna-medence diplomáciai beállítása Németország ellen. Olaszország felé.1939. Hogy mégse ez a természetes megoldás következett be. Hollandia semlegességének szigorú tiszteletben tartása mellett. Dél-Olaszországban megrohanja az olasz impérium fõütõerét. decemberétõl kezdve a Balkán. szeptemberében: Spanyolország és Portugália lerohanása a francia hadsereg által. Belgium-Hollandia megszállása egy másik angol milliós hadsereggel. Ezt a 45 évet a tökeelvűségen épülõ angliai-franciái rendszer nem fogja megkapni. 8. hogy az angol-francia kormányok teljesen tervszerűtlenül rohantak a háborúba és azt gondolták.a terv. Venezia súlyterületen. rendezkedik be. az angol legalább egymilliós hadsereg felvonulása Olaszországgal szemben. ha háborút üzennek. se politikailag le nem gyõzhetõ. VI. hogy elfelejtették: az új rendszer mindig végsõ leszámolásra. . . amíg a régi hatalmi rendszerekkel végleg. melytõl én féltem. hogy Németország se gazdaságilag. Olaszország bezárása a Földközi-tenger medencéjébe.6-ig következményeképpen nem alkalmazhatók az 1914-1918-ban bevált háborús módszerek. mert a régivel szemben jobb. Tévedtek. hogy addig új hatalma.Német-orosz-együttműködés Németország számára gazdasági verhetetlenséget biztosít.1940. Ez volt szorongásom legbelsõ oka: . . Törökország. Teljesen tisztában vagyok azzal. Lombardia. Ez pedig az angol és francia nép erkölcsi. ha nem végomlását fogja jelenteni. jogrendszere. szebb. se katonailag. 7. A tervet a szövetségesek részérõl így gondoltam: .Piemont. Ebbõl adódik a szövetségesek szükségszerű háborús célja: tisztességes kiegyezés és megegyezés lehetõségének kicsikarása fegyverrel. lebírhatatlan a nemzetiszocializmus is. tudván. Más elfogadható terv a szövetségesek számára nincs és nem is volt.. És tévedésük legbelsõ oka az volt. a megsemmisítésig le nem számol. Belgium. igazabb. mely hirtelen. hogy a régi rendszer olyan katonai eredményeket tudott volna kimutatni. anyagi pusztulását. anyagi eszménye nem valósulhat meg. hogy azok hajlandók lesznek tárgyaló asztalhoz ülni. annak tulajdonítom. hogy átalakulhasson a nemzetiszocialista rendszernek megfelelõen. francia-angol hajóhad zöme Szicíliában. . az Atlanti-óceán zárt partszakának biztosítása. védelem Németország. . Mindebbõl végeredményben az következik. kíméletlen megsemmisítését természetes elmúlássá tudta volna szépíteni. április katonai döntés hónapja.1939. október-november: Olaszország egységes megtámadása szárazföldön Jugoszlávia bevonásával? .

Anglia ellen be fog lépni Oroszország és Japán is. és. védelem a Rajna-Marne-Verdun-Maginot vonal . ha nem korábban. Vélem: augusztusban Németország már teljes erejével Anglia ellen fordulhat. lelkemhez közelebb áll Hitler. hogy a két nagy egy idõben tűnik fel. hadseregekkel részt akarnak venni e nagy leszámolásban. ez becsületes. a népbõl merít a népért. októbertõl kezdõdõen az angolokkal egyetemben. A leszámolás így alakulhat: 1.Doubs-Rhone-Pireneusok vonalában. Hitler az õsanyagból. szívemhez. egyedül bölcs. melynek egyik alkotórésze de nem erkölcsi. Mindegyik önálló egyéniség és személyiség. akik a nagyot meg merték cselekedni. Egyik sem nagyobb. A francia hadvezetõség számára két lehetõség adódik a mostani helyzetében: 1. ami az egyéné és a népnek. Ha az olaszok és spanyolok nem avatkoznak be a német-francia döntõ harcokba. Vannak dolgok.Máskülönben is: a nagy embereket két csoportra osztja a népek minden » történelme: a nagyokra. csatavesztés esetén fegyverletétel. töretlen erõvel: talán már júliusra az angol világbirodalommal. Hitler és Mussolini a nagyok közé tartoznak. mert mást gondoltak. felesleges vérontást kerülõ. ez nem azért lesz. . akik a nagyot meg is merték cselekedni és a nagyokra. ez a védelem csak abban az esetben rendezhetõ be. Gyakran képezi vita tárgyát. melyeket nem lehet összehasonlítani. VI. hogy legalább ez év októberéig egyedül csak a francia hadsereg tudja tartani. szellemi és anyagi alapja a nép. A jövõ héten sok minden el fog dõlni. Marad választásképpen csak az 1. ha az Egyesült Államok tevõlegesen. mert a németek nem tartják szükségesnek a beavatkozást az angolok megsemmisítése után Flandriában. Ezek közé tartoznak a nagy emberek. A 2. akik a nagyot nem merték megcselekedni. készen áll a végleges leszámolás napjaira. Eszemhez.. a csatadöntés elfogadása Reims-Orleans egyrészt és Abbeville-Nantes vonaltól másrészt bezárt területen. Mussolini a hatalomból merít az államért. a védelemnek oly erõsnek kell lennie. különösen Japán az Egyesült Államok magatartása miatt. ami a népé.Adjátok meg az egyénnek.és Olaszország katonai kikapcsolása. gyakorlati eshetõsége egyáltalában nincs. hanem valószínűleg azért. szép. védelem végsõ célja: 1941 tavaszán döntõ angol-amerikai-francia támadás Németország ellen. Olaszok-spanyolok megtörik az angol-francia földközi-tengeri és afrikai tengelyuralmat és gyarmatvilágrészi hatalmat. 2. És nem véletlen. Ezért nagy mind a kettõ és ezért nem nagyobb az egyik a másiknál. amíg Anglia új hadsereget tud áttolni francia földre. mely egyúttal angol szigetfészkével a szabadkõműves-világzsidó hatalmi világgócot is jelenti. 9. mert mindkettõ nagy. Úgy érzem. lehetõség teljesen elméleti. ki nagyobb: Hitler vagy Mussolini. az olasz hadsereg a spanyollal karöltve. melyet azonban meg kell elõzzön Spanyol . mert nem lesz francia hadsereg.

VI. Németek Összezúzzák az angol-francia tengelyuralom központi erkölcsi-szellemianyagi sárkányfejét: magát a szigetállamot. ha a németeknek nem sikerülne az angol hadsereget az elsõ összecsapásnál megsemmisítõen megverni.és fölérendeltségi viszony és tény. Világiak nézete: ember a természetben. Ez bizony már a német becsület és rátartiság követelménye is volt. természetfölötti elnevezése csak azért van. hogy már most a német nép becstelenítse meg az angol és francia népet.2. Olaszokkal való megegyezés katonai részében talán úgy szólhatott.természetfölötti. ember istenalkotó. 3. Isten örökkévaló. Isten emberalkotó. Japánok megtörik az angol-francia közép-ázsiai és távol-keleti-ausztrália-óccániai tengelyuralmat. visszataszítóan kezelték a német népet. hogy az angolok megsemmisítõ veresége és sokhónapos hadászati kiütése után egyedül gyorsan el tudják katonailag intézni Franciaországot.természet . Isten bennem van. A nemzetiszocializmus nem becsteleníti meg a népeket. Isten rajtam kívül van. 4. Ok és okozat kettõsége. Adja Isten sikerüljön. A német és a magyar nép az 1918-19-es békeparancsolatok szentesítette megbecstelenítésükböl ne azt tanulják. ami nem fogható fel értelemmel emberfölötti. a legcsúnyábban. 11 Vita az egyházak és a világiak között így vázolható: Egyház nézete: ember . ami ebbõl felfogható értelemmel embertudati. hogy egyedül intézze el azt a két kormányt és hadseregeit. És még: a német legfelsõ vezetés minden körülmények között úgy állította össze a tervet. Egyház elválasztja a teremtõt a teremtménytõl. hanem a népekre kényszerített becstelen rendszert megsemmisíti és a nép megbecsülés rendszerét építi fel erkölcsi-szellemi-anyagi egységében és követelményeiben. világi egynek veszi . Isten velem pusztul. tehát kimondottan tiszta alá. de a természetben van. De a siker ne vezessen oda. ok és okozat egysége. amelyek eddig a legtöbbet ártottak a német egységnek. mert a természetben az emberi értelemnek fölötte áll. hogy az olaszok és spanyolok csak abban az esetben avatkoznak be a franciaföldi harcokba. A németek egyedül is elég erõsnek érzik hadseregüket. következtessék.de csak vallásnézet bírálatánál. . Oroszok megtörik az angol-francia elõ-ázsiai és nyugat-ázsiai angolfrancia tengelyuralmat. hogy most húsz év után visszabecstelenítenek.

Az ember butasága mellett eltörpül Isten végtelensége. megvalósítja és mindenkor meg is fogja valósítani a tiszta szándék és ennek nincs tényleges. a székely népnek. papi. A természetes otthonnal bíró népek közelebb állíthatók a Haza valóságába. A népek életének ezt a jólétet pedig megvalósította. az elfogadott otthonnal bíró népek közelebb állíthatók az állam valóságába. cselekvõ végrehajtása. hona a magyar népnek. A nemzetiszocializmus és ennek magyar gyakorlata a hungarizmus egyedül azért jelent új világalakulást. hazaffyak gyűlölete dacára. 12. elfogadott és nem természetes otthona az oláh népnek. Isten ábrázatjára nem rajzolódik bársony mosoly Homann és a Studien védõbeszédei miatt. 14. valóságán. lelki. A parlament rendszerébõl nem népjólét lett. a rutén népnek.területét: nem tudták elérni. de a népnek nem. zsidó. Hazám népcsoportjai mint kisebbségek és nemzetiségek a /. nagyúri és pimaszkodó honatyák. mert Istent nem annak veszik. a 2. hiába robbantották szét természetes otthonuk . nem?! Nekik igen. a horvát-szlavón népnek.Isten ábrázatjára nem rajzolódik fancsali elképedés Rosenberg támadására. mindig csak erkölcsi-szellemi-anyagi jólétet követeltek. fokozaton átestek 1848-49-ben. mert a magyar nép és a Kárpátokölelte Duna-medence testvérnépei hiszik. Ennek megfelelõen a parlamenti atyák is . vezetõ szerepért harcot. mely természetes adottságaikból folyt és természetes adottságaik megköveteltek. tényleges. vezetni a hungarizmusnak és mozgalmának az összes népeket a Kárpát-ölelte Duna-medencében minden liberális kormány. a tót népnek. Egyetlen egyért még nem harcoltak: hogy természetes otthonuk . szellemi. anyagi harcra kell nevelni. a fokozatok összes ideje tehát kereken 100 év. ennek valóságát. hogy nem szorul védelemre. fokozaton átestek 1918-19-ben. szellemi. Ez csak logikus. hogy ez a mi magyar kezdeményezésünk tiszta szándék. anyagi keretein. melyet a nemes. szabadságán belül vívják ki adottságaiknak megfelelõ önjogúságukat. a német népnek. tehát öncél. amit akarnak: erkölcsí-szellemi-anyagi adottságaiknak megfelelõ erkölcsi-szellemi-anyagi életet. Milyen hatalmasok is vagyunk mi emberek! VI. 1. aminek magyarázzuk. fokozaton átestek 1800-1848 között.hazájuk. államuk . Az eszköz öncéllá bokrosodott.a parlamentarizmust szolgálják és nem a népet.. alatti jegyzetben feltüntetett fokozatokon így mentek keresztül történésünkben: Az 1. VI. Erre az erkölcsi. értelmi pöffeszkedés kell ahhoz. hogy támadhatatlan. mert tudja. Ilyenre azonban csak a butaság képes. hogy Istent magyarázzuk és embereket azért büntessünk. igazságán. cselekvõ végrehajtás bizonyosan követni fog a . Istent magyarázni a legnagyobb bün. mert tudja.erkölcsi. igazságát és szabadságát. Gátlás nélküli erkölcsi.hazájuk és államuk . a szerb népnek. hanem parlamentarizmus. mert butaság. Nagy Hazám területe természetes otthona.. mert ami ezeknek logika.honatyák . A butaság pedig a legnagyobb bün. A népeknek sohase kellett parlament. a 3. Ez idõ alatt teljesen hiába harcoltak művelõdési harcot./ VI. a népnek erkölcsi-szellemi-anyagi nyomor.

Vannak emberek és népek.nem is kutathatom . Párizs megkímélése a németek által ugyancsak gyűlöletet fog kiváltani Hitler ellen. A többi igazán nem érdekel. Ez jellemzõ a francia népre és mindazokra a népekre. eddig minden felelõtlen elem csak autonómiáról beszélt. Hallom: Hubay és Vágó testvérekre kígyót-békát ordítanak. kíméletesség velük szemben Jézus Krisztus példaadásán túlmenõ nagyszerű és isteni hiábavalóság. hogy csak jót. A hungarizmus diadala nem a képviselõk számától függ. Nem kutatom . amit a német nép 1938. ha ez a felosztás a népek erkölcsi-szellemi-anyagi adottságainak megfelel és a teljes erkölcsiszellemi-anyagi élet népi gyakorlatának igazságát. Egyet tudok csupán: minden lelkemmel. Nem is csoda: most tényleg. melyeket teljes életükben kívánnak.mondom: az elsõ magyar kezdeményezést ebben az élet kérdésben azonnal lepiszkolják. legfelelõtlenebb eleme pedig a jelenlegi kormány. béna elõtt is bebizonyosodik. Ezeknél a megértés csak a közmondásban jelent mcg-bocsájtást. Hanyatló népek csak gyűlölni tudnak. hanem tõlünk.akasztófával dobálóznak és mindez miért? Mert a Dunamedence egyik legfájóbb és legbántóbb. VI. értelmemmel hiszem. Ez a lényeg és nem az. hogy javaslatukban szigorúan szem elõtt tartották. a gyakorlatban és valóságban meggyülölést jelent. Hallom ezzel kapcsolatban: egynéhány képviselõ. mint a kezdeményezés szerzõjének. A népek itten a Duna-medencében pedig velünk lesznek. mit is akar és ért ezen az autonómián. akikben az irántuk megnyilvánuló nagylelkűség gyűlöletet vált ki. nehéz esztendejében. de különösen a magyar hungaristának. anélkül. óhajtanak. Hogy Hitler tényleg nagy-e. süket. Júniusban eddig félmillió hadifoglyot ejtettek. kitartást és állhatatosságot a megpróbáltatások és megkísértések e súlyos.hogy mit javasoltak ennek a kormánynak. mert inkább elfogadják a nagylelkűséget az utolsó népaljtól. Nagylelkűség. szépet. Ebbõl is látható a féktelen gyűlölet. Az egyedülálló magyar kezdeményezést . ahová valók: a szemétdombra és a tűzre. hogy a mai kormány teljesen francia-angol poshadt vizekben és békanyálban evez. a legteljesebben átéreznie. hol az erkölcsi. Pelyva. még a vak. Mindezt hiszem. Kívánok a Testvéreknek. mint a németektõl és gyűlölt vezérüktõl. Vélem: Hitler nagysága nem ebben a katonai diadalmenetben van és lesz. legsürgõsebb megoldásra váró kérdését merték gyakorlati útra terelni. akik fegyházakban vagyunk az áldozatok állhatatosságától és egyedül a néptõl. a Maginot-vonalat három helyen áttörték a németek. mely a hungarizmus ellen nyilvánul meg lépten-nyomon. Nem kár értük.mert. irányítójának. anyagi igazság. Ezt a feladatot és felelõsséget kell minden egyes hungaristának. egyszerűen azért. szellemi. szívemmel. ott is hagyta a pártot. 16.Nagy Hazánk erkölcsi-szellemi-anyagi népközösségi élet valóságának. mert csak ez lesz alkotás. néma. mert a népek mindenkor ösztönszerűen megérzik. amikor Európa és földgömbünk új felosztását fogja lefektetni. Ez a mi nagy magyar feladatunk. egyesek gyilokkal . amit a "Cél és követelésekben" és az "Út és cél" cikksorozataimban ebben a kérdésben irányul leszögeztem. valóság. Nagy lesz. Hallom a francia hadsereget teljesen szétverték a német csapatok. valóságát és szabadságát szolgálja. hogy pár képviselõ elhagyja pártot. vezetõjének érte a legnagyobb és legdicsõbb áldozatokat hozónak. nagy magyar felelõsségünk. szabadság. el fog dõlni. amelyeknek erkölcsi-szellemi-anyagi élete teljesen elrohasztott a zsidóbefolyástól. igazat akartak a magyar népnek és az összes testvérnépeknek a Nagy Hazában. sõt amerikai kifejezéssel élve: a magyar nép és Kárpát-Duna-medence összes népeinek elsõ számú közellensége . szabadságának felépítése. február óta teljesített. akik hisznek. Egyedülálló a világtörténelemben és hadtörténelemben. hogy megmondta volna. igazságának. . melyet az elsõ egészséges szélroham kirázott volna. Hiszem azt is. hordozójának. Teleki úr megtorlással fenyeget.

hanem alátámasztója annak.még ma is száz-száz apró. Hiszem: a Nagy Férfi. A nép mindig abba az államba kívánkozik. 19.az olasz és német vezetõ-irányító szellemnagyságokat mind leölte volna. Itália. Az átrendezés elsõ.A liberalizmusban kifejlõdött és tudatosult egyéniség. Franciaország teljes katonai letörése folyamatban. mert anyagelvű. a népek fejlõdését továbbvinni képtelen.még ma is várna egységesítésére. A hármas egységbõl vagy az egyik vagy a másik hiányzik. hogy ilyen államegység vagy népegység. . Ez olyan népekre vonatkozik. Ezt a hivatását teljesítette. A földrajzi egység tehát nem a legbelsõ oka valamely államegységnek vagy népegységnek. a földgömbünk testét. Államegységnek egyáltalában nem kell földrajzi egységnek is lenni. Helyesebb: bármely erkölcsi-szellemi-anyagi oknál fogva. jó és igaz. mert hiszen Európa hatalmai fognak majd segíteni. Spanyolország. Ilyen eszményi valóságot földünk nem ismer. Földrajzi egység egyáltalában nem kell jelentsen államegységet is. de különösen a magyar nép arra fognak várni.nemzetek erkölcsi-szellemi-anyagi átrendezésében. Hitler a nemzetelvű-társelvű új eszme gyakorlati felépítését és beépítését kell vállalja a népek . ha a földrajzi egységben helyet foglalhat az államegység és a népegység. vagy mindkettõ együtt könnyebben létrejöhessen. . Ha a Kárpát-Duna népei. Japán részérõl augusztus hónapban talán már teljében is lehet. a népek nagy vezetõjévé fog nemesedni. erõszakos lépése most van folyamatban: a kivénhedt. igazságának és szabadságának eleget tesz. az énelvüség hódította meg az anyagi világot. mert szép szónak egyszerűen nem enged. Képzeljük el: a német és az olasz nép Európa hatalmaitól várta volna erkölcsi-szellemianyagi egységesítését. Spanyolország megszállta Tangert a Földközi-tengerbe vezetõ atlanti út egyik legfontosabb helyét. nagy marad-e. . amelyek önmaguk természetes adottságaiknál fogva. Anglia teljesen kiszorult Európából. Ebben kell lássuk a liberalizmus hivatását. vagy csak egyedül a német nép számára fog valamit és valaki jelenteni. Hitler nagy-e. hogy Európa vezetõ hatalmai hogyan akarják a Duna-medence erkölcsi-szellemi-anyagi életkérdését és sorskérdését megvalósítani: erkölcsi-szellemi-anyagi igazságuk. amelyik erkölcsi-szellemi-anyagi valóságának. mint Napóleon a francia népnek. 20. Természetesen eszményien szép. A nehezebb második lépés hátra van. Oroszország. Ez fogja csak eldönteni. önálló állam alkotására nem képesek. Anglia elleni elsõ bevezetõ lépéseket megtette Oroszország a balti államok megszállásával. Ebbõl ezek következtek volna: . VI. kóros daganatot képezõ aggszabadelvüség kiirtása. énes-önös szükségszerű eszméi és gyakorlati felépítésénél fogva teljesen idegenül áll szembe a nemes társadalmasítására való törekvéssel. a nemzetelvűségben és társelvűségben együttesen csúcsosodó új nemzetiszocialista eszme és valóságrendszerrel. egymást elnyomó államocskákból állanának. VI. valóságuk és szabadságuk mindenkorra elveszett. VI. 18. Az angol világbirodalom elleni együttes támadás Németország.

könyörgök." 123. oldal: "Capponi Agostino: A köztársasági szellemet apánktól örököltük. börtönben ilyesmi elõfordulhat. jelentek. hogy létrejöjjön a nehéz mű: a tett. 289. Kedves Machiavelli barátom. VI. Nagy idõkben. sorsdöntõ körülmények között a középszerű elhatározások és cselekedetek leginkább okai a végomlásnak és elõre nem látott pusztulásnak. Tovább nem vagyok hajlandó eltűrni.. kettõ már sok.tehát több mint egy esztendeje . Tanítás alapelve: a demokrácia a történelem folyamán az elkorcsosodásnak mindig politikai megnyilatkozása volt. üvöltést. Egy ember elég. milyen felháborítóan viselkednek. és ha munkás testvérek azt kiabálnák az én arcomba: "Egyenlõség!": halálos gyűlölet hagyná el szájukat. hogy idegeimet ronccsá tépjék bitangok. oldal: "Machiavelli: Nagyon nagy a csend és roppant kevés a valóságos nyugalom. hogy ártalmamra valami bölcset eszeljenek ki. hogy csak lángoló haraggal és mindennel dacoló elszánással lehet az eget megmászni?.. hogy fegyházban. Gobineau: A renaissance 54. oldalán." Gobineau: A renaissance. A pár perc szabadidõmet az olyan annyira óhajtott komoly szellemi munkával nem tudom kitölteni. hogy a hosszúfülűek. A fiúknak azonban már egészen más kívánságaik vannak. oldal: "Michelangelo: . Napról-napra látja. ahogy akarja. és eddig nem tettem szóvá.. Nekem megvan az a nagy elõnyöm. anélkül.: A renaissance.." Közel 20 éve vitatkoznak már az illetékes európai körök. "Az új Európa kupa. mert nem mindenki születik meg.Ha munkás testvéreknek azt kiabálnám az arcukba: "Egyenlõség!": hazug hízelgés hagyná el számat. 185355." Múlt év április óta . Már több mint két hónapja állandóan kérek. Érdemes volna valamelyik nagy európai és amerikai sporttudósító újságban az alább megszerkesztett sporttudósítást a legújabb kupamérkõzésrõl megküldeni. amit ezek a csirkefogó bitangok a felügyelõszemélyzet legteljesebb tehetetlensége és nemtörõdömsége miatt megengednek maguknak. Szégyelltem magamat. mert ezek a bitangok egészen hihetetlen. 21. "Comte de Gobineau: Essai sur I’ inégalité des raceshumanes. 22.. oldal: "Machiavelli: Az Úristen Heliogabalust eltűrte a trónon. VI. Egy ember akaratának teljes megfeszülése kell ahoz. oldal: "A herceg: . hogy levitézlett. Gobineau: A renaissance. Adjon Isten Hitlernek nagyságához és dicsõségéhez bölcsességet is. fütyülést.. Fajok egyenlõtlensége. Sõt csak a halálban.. ordító-danolást. hogy folyton fütyülnek. Õk jó sokan összeálltak. vagy kevés. Gob..Tudja-e. 266. nimbuszát vesztett angol kuparendszer helyett valami új csemegével szolgáljanak a sportkedvelõ . hogy arcába a legkisebb vérhullám szökkent volna. hogy mi a hóhéra a legszebben elgondolt tervnek is? A szövetkezés.. Gobineau: A renaissance 188. hogy védelmemet egymagam irányítom. a pimaszok és száj akrobaták a sikerrel miként játszanak »add-továbbot« és jókedve nem múlik el. Egyenlõség csak kettõben van: a születésben és a halálban.Machiavelli. felügyelõk segedelme mellett.. .tűröm a folytonos lármát." VI. Most azonban túl vagyok már minden béketürésen.Nem tudod.

gólt lövi pompás lefutással: Vilma tehetetlen Luxemburg.Albánia. . hogy egységes tervüket megvalósítsák.megtört a régi rendszer ellenállásán. amely azonban mindezideig . 2:0. Lengyelország. Nagy tengely-rohamokkai fejezõdik be a mérkõzés. illetve: 10:0 . aki továbbiakban a tribünrõl izgulja végig a mérkõzést. Csehszlovákia.Norvégia.Abesszínia.Öngól Dánia. A 42.Belgium és Hollandia. Dánia.Ausztria. a tengely csapata megunja a tologatást és a kitűnõ formában lévõ Hitler megugrik és az angolok akadályozása ellenére megszerzi Ausztriát.felhördülése mellett egyéni akcióból az ötödik gólt lövi: 5:0 . de Vilma elnézi és máris 7:0 . Luxemburg . Alig kezdenek az angolok. mert az õ csatáraik álltak lesen. Genfben új csodálatos érzékkel rendelkezõ sportember.Abesszínia -: 1:0. percben egyéni akcióból ismét Hitler messzirõl és hihetetlenül nehéz szögbõl lõ és eredményes: 8:0 .közönségnek. Mezõnyjátékkal végzõdik a félidõ.Balkán . percben Hitler a 11. Az angolok kapitánya a szünetben Lebrun-t állítja Schuschnigg helyébe. Belgium. kiad a jobbszélre Csákynak.Gróf Csáky: 1 — Kárpátalja. A mérkõzés lefolyása: Hitler indítja a labdát a Saar-vidék irányába. Mussolini kiad Csákynak és az ügyes ifjúsági jobbösszekötõ lefutva az ügyetlen Volosint újabb gólt lõ: 4:0 . aki mintha megolajozták volna rohan és bead Mussolininak. Unalmas mezõnyjáték után Mussolini megugrik és a "B" közép . Alig indul el a labda máris a tengelyjátékosok szerzik meg.Kárpátalja. Most tovább élénkül az iram. Albánia .Csehszlovákia. majd Mussolini megkaparintja. percben megint csak Hitler közvetlenül közelrõl eredményes: 9:0. Hitler vette át a kezdeményezést és neki sikerült is megtörnie nagy lerohanással az ellenállást. A nyomás folyton nõ és már szinte levegõben lóg a gól. A 41. Góllövök: Hitler: 8 . melyen az egyes csapatok a következõ felállítással álltak fel: Eredmény: 11 : 0 (2 : 0) a tengely javára. A 44. Ennek az új rendszernek a hívei minden igyekezetükkel azon voltak. Mussolini már is szerel és máris szökteti Hitlert. aki az angol-francia díszkíséret mellett lövi az elsõ gólt . Hollandia. de alaptalanul. Most sorozatos tengelyrohamok következnek. Vorosilov leszereli Mosciszky-t. Lipót közvetlenül a meccs befejezése elõtt sérülésre hivatkozva kiáll. és 43. Bírálat. melyet csak néha zavar meg a Népszövetség bíztatására Anglia. Az angol csapat lesállás címén reklamál. Az elsõ kupamérkõzés már le is zajlott. az meredeken Hitlernek és Hitler máris megszerzi a hatodik gólt Lengyelország. A középcsatár gondolkodás nélkül Ribbentropnak ad át és az õ lefutását Hitler a tehetetlen hátvéd Benes asszisztálása mellett bevágja: 3:0 . õ bead Mussolininek. Norvégia. A második félidõre az ellencsapat erõs hidegzuhany után áll ki. Kezdés után lanyha mezõnyjáték folyik.Mussolini: 2 . erõs rohamok után Hitler váratlanul lõ és a kapura tartó veszélyes lövést Keresztély hazaadja.

Chamberlain. 24. nem az emberen kívül van. Weygand. tologatós játék nem tud ellenállni a tengelycsapat lelkesedésének. Ázsiai francia gyarmatok valószínűen japán és orosz kézre kerülnek. hanem az emberben. A jövõ kialakulására ez igen fontos német elhatározás volna. akik a hallgatóknak fennkölt példát mutatna. Mikor fogja belátni. Nyilatkozatok: Hitler a tengelycsapat kapitánya: "Nagyon jól kijött nekünk a játék. Kíváncsi vagyok arra. György. technikai és taktikai fölényének. ahogyan prédikálja. Hiába. hogy a közmondásnak. vissza kell kapnia. hogy legjobbjaink mint VI. Az egyház mindig prédikál. A forradalom nem függetleníthetõ az embertõl." a hívek és az egyház közötti viszonyra is érvénye van. aki az ellenfél csatárjait állandóan fogta és csírájában elfojtotta minden kezdeményezésüket. A fedezetsorból messze kimagaslott Mussolini klasszikus fedezetjátéka. váratlanul gyenge csapatot kaptunk ellenfélül. A csatársor minden tagja kitett magáért. azonkívül Hitler szabálytalanul játszott. 23. Érzem: új reformáció jön.Karélia . még sokat kell nekik fejlõdniök. technikás játékos. VI. A meccset a népszövetségnél megóvjuk. tipikus hátvédjátékos nem való csatárnak. .Zwingli reformációi el fognak törpülni. a rendcsináló a lázadó. akik prédikációit hallgatják. Óriási érdeme. Ne csodálkozzék tehát.A gyõztes csapat minden tagja kitűnõ. A visszacsatolásnak értelme nem volna. hogy a régi.a jelvénye. Daladier a mérkõzést egy darabig lemondták.tenni. Remélem igen. ahogyan ez a 80 milliós német nép számára feltétlenül megadandó. de sohase cselekszik úgy. volt gyarmatait megfelelõ kiegészítésekkel és bõvítésekkel. amely mellett Calvin . egészen újfajta trükkökkel csapta be és hagyta faképnél az ellenfél játékosait. Ügyes. mert mint szenvedély mindig az emberben szunnyad. mert hiszen hal . Véleményem szerint a német népnek területi követelései a gyarmatokon vannak. védekezésre felépített lassú.Luther . VI. Önmaga ellen. csak hallgatják és nem cselekszenek azonképpen. A tengelycsapat fölényére jellemzõ. Hitler bölcseségének ez lesz egyik próbaköve. Hiszen nincsen. hogy ElzászLotharingia megmarad-e Franciaország kebelében. az igazmondásnak. kinek a tömegben való egyik megjelenését és fellépését látjuk el a forradalom fogalmával. És még valamit: a prédikáló pap mindig rossz helyen és rosszul kiválasztott hallgatóság elõtt mennydörög minden rossz és bűn ellen. sõt fokozottabban. de csak egy gólt tudtak nagy üggyel-bajjal az ügyesen védõ Mannerheim kapujába . Nem a forradalom romboló vagy építõ. ellenben új fegyveres viszály csíráját hordozná méhében. hanem az ember. "Fejétõl büdösödik a hal. Hitler élete legjobb játékát mutatta. ha azok is. de hamar bebizonyosodott. önmaga rosszasága és bűne ellen vajon mikor kezdi el az egyház a mennydörgést. hogy a meccs második félidejében a két hátvéd Molotov és Sztálin elmentek a szomszéd pályára és egykapura rugdaltak: az ifjúsági finn-csapat kapujára. de szolgáljon mentségül. hogy minden helyzetbõl lõ! A szövetséges csapat elbizakodva indult a küzdelembe. Gamelin. hogy ezt a tényjelenséget a tudomány és valóságrendszerében be tudjuk illeszteni. Ahol rendetlenség a törvény. Göringnek és a közvetlen védelemnek semmi dolga nem volt. Benes a szövetséges csapat kapitánya: "Váratlanul rosszul szerepeltünk. Magából a francia földbõl nem szabad a német népnek csak egy darabkát is letörnie.

hogy tudásom teljesen meddõ. Ugyanaz az erkölcsi törvény kell álljon minden más népre is. oldal: Michelangelo: ". mint a reakció végsõ fegyvere. ezt érzem gyakran. életjog helyett hatalmi jogot alkot élettörvény helyett hatalmi törvényt.. A Duna-Kárpát népeinek követeléseit egyedül a Duna-Kárpát népei állapíthatják meg és elégíthetik ki. mert a hungarizmus a rendezést önerejébõl meg tudja és meg fogja csinálni. se a németek. A rendszer változása idejében az erkölcsileg-szellemileg-anyagilag meglopottak kerülnek börtönbe az erkölcsiszellemi-anyagi tolvajok ítélete alapján. Ebbõl folyik: a forradalom építõ és romboló egyidõben. . anélkül. mint amennyit láttam és sokkal messzibbre láttam. hanem a meglopott.A természetes fejlõdés az emberen kívül van. 384. A mezõk pihenhetnek és ugaron heverhetnek egy ideig. Az élet minden vonatkozására megáll ez a szabály? Igen." A jogos magyar követeléseket nem elégíthetik ki se az olaszok. ha csak a hatalomnak mindenáron való megtartását jelenti az új igazság. az új szabadság: a nemzetiszocializmus ellen. Minden idõben? Nem. oldal: "Michelangelo: Úgy látszik az ég születésemkor vérmérsékletem méreteit jóval felülmúló akaraterõvel ruházott föl. mint amennyit elérhettem. Az olasz nép és a német nép követelése a Kárpát-Duna népeivel szemben csak az lehet. gõgös. hogy az õ tudatlanságuk képeszt el. de a mag el van vetve. Nem. és a magyar nép felelõsségtõl átitatott vezetõje tudja csak megállapítani a követelések erkölcsiszellemi-anyagi hatásait. hogy beismerjem. oldal: "Machiavelli: Milyen messze van a kettõ egymástól: jól meglátni valamit és jót alkotni!" Gobineau: A renaissance. az új valóság. ha az ember forradalmat csinál a természetes fejlõdés ellen. Bekövetkezik akkor is. Forradalom és ellenforradalom nem ellenpólusok.. nevezhetjük az ellenkiválasztódás forradalmának.ami eltűnik. 25. hogy ezt hatalmi szóval megtegyék. mely a felismert természetes fejlõdés menetét erkölcsileg-szellemileg-anyagilag gátolja. Nem a tolvajok állapítják meg a lopást. Ez szabály. erkölcsi-szellemi-anyagi határait pedig a hungarizmus állapítja meg. Gobineau: A renaissance. csak romboló. Ellenpólusok a forradalom és a reakció. mint a reakció ellenforradalma az új igazság. De csakis ebben az esetben. az új valóság.. . Ha ez a reakció erõszakos gyakorlatot nyer. hogy a saját tudatlanságom keserít sokszor nagyon. A német nép és az olasz nép megállapította jogos követeléseit és ezeket be is hajtotta önerejébõl. Ha a magyar nép és a Kárpát-Duna népei képtelenek önerejükbõl jogos követeléseiket megállapítani és behajtani: a német és az olasz nép joga és kötelessége. tõle független. Sokkal többet sejtettem meg.. az új szabadság tekintetbevétele nélkül: ellenforradalom. Ne gondolja a csalhatatlan kormányunk és az isteni nép. hogy e népek erkölcsi-szellemi-anyagi adottságain és sajátosságain csorba essék. hogy reakció van forradalom nélkül is. Ez az eset azonban mindezideig nem áll fenn. azért. nem tűnhet el teljesen.USA részérõl nem más. mert csak a magyar nép tudja mik a követelései." 418. Egyedül a magyar nép elégítheti ki a követeléseit. Az ellenforradalom. Vagyok annyira szerénytelen. Oly hallatlan tudatlanság elõtt állok.Franciao. reakció. Minden ténykedés. Ezt nevezzük a reakció ellenforradalmának. vagy egymásutáni idõben.. vagy változóan. hogy nemzetiszocialista alapon illeszkedjék be Közép-Európa életterébe. Ebbõl adódik. A jelenlegi háború Anglia . mert életterük egyik legfontosabb részének erkölcsi-szellemi-anyagi rendezetlenségét semmi körülmények között nem tűrhetik. VI. önzõ. 415. de nagyon el.

A népi és területi átrendezõdés. És ha már beszélni kell ez legyen mindig a tett bevezetésének indoklása vagy befejezésének eredményességben való megállapítása. 26. A Kárpát-Duna területének földrajzi. melyet istennek tetszõnek kellene minõsíteni. továbbadására: ez a vallás. aki visszatartsa. Ez viszont roppant üdvös. ennélfogva népi és területi átrendezõdést hoz. oh! Szájakrobaták! VI. ha civilizációjában. A nemzetiségi kérdés megoldását savanyú ábrázattal felvette úgynevezett "kormányzati programjába". õt jellemzõ. biztosítására. valóságának és szabadságának követelményeit fogja megállapítani. csak a virslibe kerül. csak tömeg. cselekvõképtelenné lenne a római pápa úr. történelmi.politikai Teleki tér . szellemében. Ezen nem szabad csodálkoznunk. Minden nép erkölcsében. Új erkölcsi-szellemi-anyagi rendszer nem területi követeléseknek tesz eleget. hogy ebben az új átrendezõdésben a hungarizmus által határolt területi birtokkövetelés és országhatár egybe kell essék a nemzetiszocializmus világnézetszabta területi átrendezõdéssel. mondjuk orosz védnökség alatt? Talán megrémülne olyannyira. Vajon mit tenne a római pápa úr. kultúrájában és vallásában egységes és teljes. nagy reformáció bekövetkezését indítaná meg.Nagy idõk nagy tetteket követelnek és nem nagy szájakat. Óvatos duhajok. továbbadására: ez a civilizáció! Szellemi adottságaink felhasználása erkölcsiszellemi-anyagí életünk fejlesztésére. de amint a kérdés ténymegoldásának egyik lehetõségét hozza a józan ész. Vélem: Krisztus egyházai számára ez igen üdvös eseményt jelentene.és szét nem választható igazsága. biztosítására. valósága. szabadsága. az a nagy idõk kis haszonlesõje. VI. Berlin-Róma tengely mellett savanyú szerelmet vallott nyíltan. A Teleki-féle társaság . józan szív. aki mellet feszítve a világnak dühösen kiáltja: "Tartsatok vissza. józan lélek: a nemzetiszocializmus elleni irtó hadjárat ugródeszkáját csinálja belõle. Anyagi adottságaink felhasználása erkölcsi-szellemi-anyagi életünk fejlesztésére. Aki csak beszél. Ennek a kimondhatatlan természetű társaságnak mindig ilyen volt egész beállítottsága. ahol érte és titokban forró szerelmet vallott a paráznaságig angol-francia-zsidó-szabadkõmüveseknek. emellett a nemzetiszocializmust irtotta. anyagi életében egységes és teljes. hogy nincs. ha mondjuk Konstantinápolyban majd félezer év szünetelés után újra megkezdené vallási hivatását a bizánci görög-katolikus patriárcha. Különösen a nyugati krisztusi egyházakban lennénk szemtanúi meglepõ egyházegyesülésnek biztosan római pápai lelki fennhatósági elismeréssel. mert különben hõs leszek!" és rettenetesen megrémül. törvényesíteni. ha látja. hanem mindenkor erkölcsi-szellemi-anyagi. tehát nem területi követeléseinknek fog eleget tenni. gazdasági és társadalmi adottságainak köszönhetõ csupán. hasznos és ötszáz év óta talán elsõ cselekedet a krisztusi egyházak részérõl. Enélkül nem nép. A nemzetiszocialista rendszernek és rendnek is. .irtóhadjáratot kezdett a nyilasok ellen a nemzetiségi kérdés felvetése miatt. Erkölcsi adottságaink felhasználása erkölcsi-szellemi-anyagi életünk fejlesztésére. továbbadására: ez a kultúra. hogy megbénulna. 27. biztosítani és megvédeni. hanem nemzetiszocialista új világrend igazságának. Területi követeléseinkkel kapcsolatban ezt jegyezzük meg. olyan ember. Akárhogy is szeretjük és bíztatjuk a vén lovat. tõle el. Minden rendszernek megvan sajátos. biztosítására.

ha ilyen egyáltalán lesz. mert olasz és orosz a diplomáciai kapcsolatokat újra felvette. Ezekbe az életterületekbe lesznek beillesztve az összes európai országok életterületei. hogy a Dunakárpát-földnek egészen kiváló szerepe és hivatása van. a fegyveres német nép erkölcsiszellemi-anyagi teljességében. melyeknek állandó hatásuk volt és nem múló. A csatadöntés. hogy Hitler talán még utoljára felszólítást fog intézni az angol vezetõ körökhöz. Ez elsimulhatott. a döntést a tengeren kell keresnie Calais és Dover között. Vázlatosan: Az angol sziget megszállásának sorsa minden eshetõség számbavetésével eldõl. hogy orosz ultimátumot küldött románnak Bukovina. hogy a rendszert megmentheti: békét kell kérnie országában ezzel párhuzamosan végrehajtott rendszerváltozással. Ez azonban teljesen meddõnek tetszik elõttem. Mondják: Hitler valami egészen új és különleges harceszközt tartogat külön Anglia számára. Anglia részérõl a kérdés csak az lehet: meg tudja-e biztosan védeni a rendszert. Mindenesetre le kell szögeznünk a tényt. Dovernél a szárazföldön már mint csatavesztes állhat csupán olyan harcba. az európai szárazföldrõl történt fegyveres megszállás. mert Calaisnál a szárazföldön már nem keresheti. Angliára nézve nem lehet kétséges. Hallom. Ez a hír váltotta ki belõlem a fenti elgondolást. ez természetes. már a német elinduláskor teljes tengeri és légi haderejét be kell állítania az elsõ csatavonalba. Feltételezhetõ. Az elvakult zsidó düh és gyűlölet. Én személyemre nézve már megismertem a németek legkülönlegesebb harceszközét. hogy a szigetországba vigye a háborút. 28. Beszarábia. Ha az angol egyesített tengeri és légi haderõk nem tudják megakadályozni a német nemzetiszocialista katona partraszállását Angliában: a rendszer a harcmezõn elbukott és Anglia népe visszakerül oda. A csatadöntés és rendszerdöntés sorsa Calais-Dover között vagy mondjuk szabatosabban tengeren fog történni. Dobrudzsa átadására záros idõn belül. mely ellen semmi sem véd: ez a német nemzetiszocialista katona. ami égeti a vezetõséget. Meglehet. A józanul fontoló agy azonban. VI. amint az elsõ német nemzetiszocialista katona lábát a szigeten biztosan megvetette. köteles a harcot életre-halálra vívni. balti kérdés tisztázása után. a szigeten. hogy a történelem folyamán lepergett fegyveres megszállások mindig sikerültek. Vajon megkockáztatja-e az angol vezetõség. sõt: minden. Ha csak parányi kételye is van. Az érdekterületek fedni fogják a három nagyhatalom életterületeit. azt mondaná: az angol nép csak addig nyert háborúkat. amint egyedül maradt. biztosan minden kalandba belerántja a népet.Európa felosztását érdekterületekre német-olasz-orosz között így látom. Ez a lépés az orosz-olasz megegyezés kezdõ lépése lehet és várható volt az északi. Ha azt feleli: igen. ahonnan kiindult: a germánság anyaölébe. melynek világhatalmát köszönheti és melynek utolsó számottevõ európai védõje maradt egyedül a némettel szemben. gyökeres erkölcsi-szellemi-anyagi rendszerváltozásokat is idézett elö. Ebbõl is látható. melynek kimenetele és gyászos vége. amíg azokat az európai szárazulaton vezethette szövetségesekkel. Az angol sziget fegyveres megszállása sokféleképpen lehetséges. maroknyi népek is meg tudták verni saját otthonában. Olasz-orosz ellentét a Dardanellák és az Égei-tenger beillesztése miatt lehetett. a partraszállást követõ három héten belül várható. ahogyan ezeket már kifejtettem. . Ha Anglia a harcot felveszi.

1815ben szakadt le a szülõi házból. és vezetõjének. melyet követni képtelen rombolja. 2. már alkotóképtelen. de nem valósítja meg. 30 Az angol szigetországot tengeri zárral éppen úgy megverheti a német nép. Az erkölcsi-szellemi-anyagi világban semmi sem születik meg tökéletesen. konstruktív. mint kilátástalant a rendszer fenntartására nézve.A józan ész. VII. hanem a szigeten maradtak és beleolvadtak a szigetlakók közé. jó vért hoznának a lakókba és az angol és ír szigetekbõl képzõdne a keletkezõ germán-szláv szárazföldi világbirodalom és világhatalom világtengeri védõ és világtengereket biztosító bástyája. destruktív. Érdekes történelmi tény: az angol szigetre rontó hadseregek. A németek háborúja nem a népek ellen megy. vezetõ rétegként helyezkedve rájuk. és jó kezdetleges alakja és tökéletes alakja az ember erkölcsi-szellemi-anyagi világában teremtõdik. Az építés-rombolás kettõs törvénye csak a feltörekvésnél van meg. megtalálta a múló világbirodalmat. Tökéletesség az életben lesz. melyet Anglia. építõ. szép. . valóságát. Az igaz. Ez folyik most az összes régi rendszerű országokban. Európa új rendszerében. ha a bukó rendszer a szükségest hangoztatja. Katonai következtetés: csatadöntésre álló harc kezdete. megnyeri népének méltó erkölcsi-szellemi-anyagi igazságát. romboló a legnagyobb mérvben az is. angol-francia kormányok képviselnek. ami a régi rendszer irtását illeti. de Európában. Az angol szigetek hivatását az új rendszerben szebben. amint az elsõ német hajó ellök az európai partoktól. Nem háború a rendszerben. Ne feledjük: a régi rendszer mindig destruktív. a bölcs elõrelátás azt parancsolná az angol népnek. hanem rendszerháború. de nem tértek vissza anyahelyükre. szabadságát. az elbukásban csak rombolás van. Elveszti a világbirodalmat. szüntesse azonnal be. igazabban el sem tudnám képzelni. hogy a háborút. elvesztette a hazát. Nem találnám egyáltalában csodálatosnak ha a hitleri német nép fegyveres fiai is ott maradnának a szigeten. tengeri döntés után német seregek partraszállása az angol szigeten. a már elõbb említett három héten belül az angol szigetország katonai. VI. Szövetségesek nélkül az angol világbirodalom fabatkát ér. fegyveres népek legyõzték ugyan a sziget lakóinak az ellenállását. szárazföldi ellenállása megtörhetõ és a fegyveres megszállás is végrehajtható. friss. 29. ami saját irányzatát és megvalósítását illeti. hanem a rendszer ellen. Vélem: Európa tékozló fia Anglia vissza fog térni a szülõi házhoz: Európához. jobban. A feltörekvõ új rendszer kétirányú:. VI. Destruktív. tehát a feltörekvõ újat. mint bármely más fegyverrel.

hogy az oroszok egész Romániát megszállják és így Erdély elvész. mint ahogyan Csehszlovákia elintézésénél sem csináltak titkot belõle. hogy egyes érdekcsoportok hatalomra jussanak. mankónak is rossz. A liberalizmusban a népuralom jelszó volt. amikor minálunk úgysem történhetik semmi német-olasz engedély nélkül. hogy KözelKeleten olyan bombát robbantson. Vélem: az egész kavarodást a Duna-medencében és a Kárpátokon túl a Fekete-tengerig nem az orosz-román szerzõdés végrehajtása csinálta -. hogy a Dunamedence helyzetét mesterségesen zavarossá teszik. a két zűrzavaros országban a legnagyobb még az angol befolyás és azonkívül pedig tág lelkiismeretű politikusok vezetik az ügyeket. a viharos õsz folyamán. . miért kell ezért a román és a magyar kormánynak is ennyire felizgatni a népeket buta intézkedésekkel. hogyha orosz és román vezetõség kölcsönösen megegyeztek abban. Az okok a mozgósításra így sorakoztathatók: .a magyar kormány fél. Azzal. valakik valamelyes zavaros célt hajszolnak. VII. hogy a magyar kormány ujjat akarna húzni . A népért való uralom mindig valóság volt. igazsága. mely Németországot elvonná legalábbis a csendesnyugodt-tenger. . szabadsága elõmozdítására. hogy olasz-német lapok nyugalomra intik Magyarországot és Bulgáriát.a magyar kormány hajlik az angol tanácsra és mozgósításával növeli azt a zűrzavart melyet bizonyos sajtószervek az orosz-román eseményekkel kapcsolatosan okoznak. Úgy tűnik nekem: ez a zürcsinálás volt az angol diplomácia utolsó szereplése a Közel-Keleten és Balkánon. a nemzetiszocializmusban a népért való uralom valóság. Ha pedig a német-olasz engedély megvan. Törökország csendesek.angol súgásra . A "hátha" reménykeltõnek is rossz. Az okok felsorolásánál nem akarom felhozni. hogy a zűrzavar egyedül Romániában és Magyarországon jelentkezik. ilyen alávalónak nem tudom mégse elképzelni.a magyar kormány fél. zavarossá teszik a vizet. Görögország. Ez a "hátha" angol diplomáciai okoskodás azonban túl erõsen sántít. . Nem népuralom. hanem népért való uralom. 3. tanácsadónak is rossz. Úgy vélem. mert csak a zavarosban tudnak halászni. A népuralom mindig jelszó volt. Majd meglátjuk. Nem tudom ugyanis megérteni. hátha meggondolná magát Németország és nem támadna akkor.a német-olasz hivatalos állásponttal.a magyar kormány örömmel táplálja e műzürt. Feltűnõ. hiszen ezt mindenki várta. hogy az oroszok Magyarországot is megszállhatják. nyár folyamán.Hallom. a nép erkölcsí-szellemi-anyagi jóléte szolgálatában. Bulgária. legalább is így mondják . . hátha egy teljes félévet tudna Anglia nyerni ezzel a kis közelkeleti bombarobbantással. Jugoszlávia. valósága. különösen akkor. el volt rá készülve. hogy Anglia ellen fegyveresen felléphessen és a viharostenger õszig kihúzhassa életét. hogy a belsõ égetõ kérdések megoldását elhalaszthassa.hanem az angol diplomácia utolsó kísérlete. hogy nálunk általános mozgósítás van. nem kell véka alá rejteni. hogy mely területeket vesznek adnak át. a magyar mozgósítás azonban tovább folyik. de hallom azt is.

mint amit elbírunk. én is. csak nehezebbé ne tegye az Úristen. 4. nem kapott-e õ is behívót. sz. így változhatatlanok. Valószínűnek tartom. hogy ez a jellemzés nagyon elnézõ és már majdnem a gyengeséget érintõen megértõ. így változóak. Iskolapéldája ennek a szabálynak az 1914-18-as világháborúnak nevezett fegyveres viszály. mindkét fél háborúvesztes.Megérdemeljük sorsunkat mindannyian. VII. ha ezen túlmegy. hanem egyedül azt. A Felvidéken a visszacsatolt részen csak a közigazgatást vette kézbe. nem jelenti azt.Nem. hogy nagy a tisztaság is. A háborúnak is megvan gazdaságos idõtartama. behunyja szemét és mellbõségének megfelelõ nagyságú meggyõzõdéssel mondja: . de elsõsorban ennek alkotóját: a magyar népet. tanácstalansága miatt. mert ki merné állítani.Nagyon szellemes. Az igazzal szemben kíméletlen. piszoknak is kell lennie. Csalódás okozta még egy ilyen megrázkódtatást a román kérdéssel kapcsolatosan nem bírna ki a magyar nép és elõállhat az a visszás helyzet. Vannak azonban veszedelmes álmodozók. hogy a legfõbb ideje a nagytakarításnak. ha nincs meg az ellentéte: a piszok. más hiába teszi. hogy Isten Fia. a magyar nép pedig nincs. rendkívül tetszett a felelet. hiszen mihez hasonlítsuk a tisztaságot. A hadsereget felriasztottuk. ahogyan Krisztus se tagadta le. hogy a nép fia vagyok. 6. mely nagyon erõsen megrázkódtatta az egész államiságot. az ellentétek relatív fogalmak. hogy ahol nagy a piszok. akik azt állítják. . Egyetlen oka ennek: a kormány kezében csak a közigazgatás van. Soha nemfogom letagadni. A tétek mindig abszolút fogalmak és valóságok. A ma délutáni sétát 15 h-kor befejezõ õrségváltás 3. VII. ezt felelte: . mert ha én nem tudok rájuk vigyázni. a piszok azonban megmarad. Úgy látszik kihagynak a problémából. És még valamit ne feledjünk: ahol nagy a tisztaság. embertõl függõek. Nem üdvös helyzet. a szép. a gazzal szemben tehetetlen: ilyesvalami jellemzi jelenlegi rendszerünket. hogy népünk belepusztul a területnagyobbodásokba kormánya felkészületlensége. hogy behunyt szemmel lehet látni és szembehunyással piszkot takarítani. a népet megriasztottuk. Ez olyan csalódást okozott mindenhol. . VII. A magyar kormány éppoly felkészületlen és tanácstalan a román esettel kapcsolatban mint volt a csehszlovákkal szemben. õrhelyére jövõ börtönõr arra a kérdésemre. Az én erkölcseimre ne vigyázzanak. 5.Nem látok semmit! Ezzel a felelõsség el van hárítva. a népet nem. Ha figyelmeztetik illetékest az erkölcsi-szellemi-anyagi piszokra. ha ilyenrõl még szó lehet. az igaz abszolút. A jó. De mint mondám: ezek veszedelmes álmodozók.

a hamis relatív. de nem tehet szentté. VII. a rossz. hanem mindent jobban is tud. a rút. De mindemellett oly boldog vagyok. Önmegtartóztatás. az 58. Olvasom Deák Imre: "A száműzött Kossuth L. Egyellöre csak ennyit jegyzek meg: áltudományosságba burkolt elképesztõ. A semmi. VII. Ezért: e relatív értelmében nem állhat meg. ezek a kívánságok erkölcsi. szellemi téren . hogy éppen minálunk történt ez a "kikísérletezés. az abszolútban mi vagyunk Istenben és így tényleg nulla és zéró vagyunk mellette. Nálam boldogság. Hiába: a butaság vagy boldogság vagy bűn. 11. embertõl függõek. a magyar nemzetiszocializmust belülrõl elrothassza. A két relatív semmi között áll a valami: az ember. hogy a nép vezetõinek vannak kívánságai. Az ember csak abszolútban élni nem tudhat. az ember a relatívban valami. az abszolútban valami. ezt megismételhessék a többi. A nulla és zéró a relatívban semmi. sajnálatraméltóságomat teljesen át is érzem. korlátolt vagyok. nem fejleszt hitet. szellemi. közönséges. hogy ez az elképesztõ. Itt a fegyházban majd kivétel nélkül ilyen emberekkel van dolgom. nem növeli a hitet. Kísérletnek tekinthetõ abból a szempontból is. Deák Imre úrhoz lesz majd még szavam. Nulla és zéró nincs. A relatív életben Isten van bennünk. Abszolút értelemben pedig csak így állhat meg. lélek sanyargatása. A végtelen nagy vagy éppen olyan semmi. csak jó. Isten abszolút. rút. oldalon tartok. Nulla és zéró nincs. szép. aki nemcsak hogy mindent tud. aljas. mely a relatív életben elmellõzhetõ. az abszolút életben azonban nem. de különösen Német. hogy eszünkkel felfogni nem tudjuk. éppen úgy nincs. a test. Van olyan parancs. hogyha itt a csonkahazában sikerülne ez az elképesztõ húzás a nemzetiszocializmus ellen. erkölcsi. hogy a magyarországi levitézlett marxistaszabadkõműves vezetõréteg hiánytalanul átmenthesse erkölcsi-szellemi-anyagi birtokállományát a magyar nemzetiszocializmusba.változhatatlan. benne nincs rossz. A hit tesz szentté és nem az önmegtartóztatás. ennek mozgalmában vezetõszerepre tehessen szert. Valamely nép. önsanyargatás nem ad hitet. Az egyházi avatás legfeljebb megerõsítheti a szenttélevést. mert szelleme relatív. buta támadás éppen minálunk kezdõdik. 10. Nem csodálom. mint a nulla és zéró. de személyesen szóbelileg. Rettenetes az olyan ember. hogy ezekhez képest buta. Törökországban" -munkáját. igaz. Igazán sajnálatraméltó vagyok. vagy olyan végtelenség-nagy. aki csak a relatívban valami. hogy Isten a világot a semmibõl teremtette. anyagi megszervezésénél és rendbehozatalánál tartsuk nagyon szemünk elõtt. az abszolútban nulla és zéró." VII. a szellem. mert ebbõl épül a mindenség. buta kísérlet arra. hogy amazokat értelméhez közelebb hozza. ezek helyes teljesítése a fontos. hogy két alapból kell megindulnunk: az egyik. Az egyházi szenttéavatás se tesz szentté. amibõl Isten teremtett olyan parány. változóak. rontja.és Olaszországban. Ellenkezõen. hamis. megszerkeszti tehát az abszolút tényekhez és tétekhez a relatív támaszpontokat. 9. az abszolútban semmi.

13. hogy a munkások nélkül és ellenére Európában ne történjék semmi. és meg is tették volna. a másik alap. hogy a népnek magának vannak kívánságai. oldalon és 173. hogy a rend és rendszer életképes maradjon. anyagi egységbe és gondoskodik arról. Ez pedig olyan félmegoldás. A 3. mely meg fogja bosszulni magát. fegyházba kerül a "rendezõség" minden egyes tagjának általános. Európában két kérdés volt mindig burkoltan vagy nyíltan a történések homlokterében: a zsidókérdés és a Kárpát-Duna népeinek kérdése. A Kárpát-Duna kérdését egyedül és kizáróan csak a hungarizmus oldja meg új igazságával. Deák Imre: A száműzött Kossuth. a megélhetés és jólét a céljuk. A történelemben eddig két valóságos világbirodalom volt. nyarán a Habsburg-monarchia föderalisztikus megépítését akarta. az aszemitizmust. I. Deák Imre: A száműzött Kossuth. 14. Az elsõt Jézus Krisztus döntötte meg. új szabadságával. csak az érdekelteknek nincs.kerékkötõjeként.-3. 134. ami ettõl Ny-ra. Hungarizmusunk szociálnacionáléja fogja egybefoglalni Európa népeinek munkásait erkölcsi. Mert ha az érdekelt népek közül "valaki is kinyitja a száját. amint mondám. I. 12. Milyen gyönyörű volna ilyen megoldás: vérvonal Ung-Bodrog-Tisza. VII. alapot és igazságot. De hát. mint a zsidók. melyek bármikor teljesíthetõk. az német. .-1940. szabadságot is jelentett: a római volt az elsõ és az angol volt a második és utolsó is.VIII. ami ettõl K-re az orosz. A hungarizmus ebbõl a szempontból egészséges megoldást hoz. mert hitlerista vagy fasiszta alapon akarták az itteni kérdést megoldani. Határozottan látom és állítom: a KárpátDuna-medence kérdésének rendezésébe mindenkinek a világon van beleszólása.4873. Ha a hitlerizmus és a fasizmus bele fognak bukni a Kárpát-Duna-medence kérdésének megoldásába. VII. lábjegyzet szó szerint közli Kossuth elképzelését 1850-ben a Dunamenti kon-föderációra és ennek megfelelõ magyarországi belszervezetre vonatkozóan. Az aszemitizmus-megoldás helyett az antiszemitizmust választotta. ez egyedül csak azért lesz. 213-224. az utolsót Hitler.mozognak. A Kárpát-Duna népeinek kérdését gyökeresen meg lehet oldani. mert leginkább anyagi téren mozognak. Ebbõl következik a fontos tény: az erkölcsi-szellemi-anyagi rendezésben az erkölcsi-szellemi életrendezés sikerültségén múlik. új valóságával. VII. hogy ilyen gondolat hordozóját azonnal fegyházba kell dugni. ha nem lábatlankodna 15 millió magyar a megoldás . nem nagyon lehet. oldalán és 285.sz. összbüntetési kiszabat B. A zsidókérdést most oldja meg Európa. Hiába ezek a magyarok még jobban lábatlankodnak. lábjegyzettel bizonyítja. tehát teljes nagytakarítás. Ez azonban annyira képtelenség és lehetetlenség. titkos helyeslése mellett. mely mint ilyen erkölcsi-szellemianyagi rendet. mindegyiknek a Habsburgcsaládból uralkodó. mert 15 millió magyar csak nem nagyon engedne ilyen "egyszerű" megoldást. sémi-nélküliséget. ilyenformán: a dunamenti államok szövetsége öt államtestböl állott volna. alatt 3 év 1 hónap 23 nap. szellemi. hogy Kossuth 1848. valóságot. Volna még a másik gyökeres megoldási lehetõség: a Kárpát-Duna népei önmaguk döntenének sorsukról. egyenlõ.

pont. dalmát népcsaládok. hogy Európa árjarendezése elé szívszorulva nézek. Most. hogy a Kárpát-Duna összes népeit felsorolja. magyar nemzetiségek. Duna vérvonal a német és az orosz óriás között. Csonka hazánkban az irredentát a megszállott területrõl menekült magyarok építették és csinálták. Meg vagyok arról mélyen gyõzõdve. Ez a valóság. az új valóság. hogy abban az esetben. Ebben a konföderációs elképzelésben Magyarország belszerkezetére vonatkozóan a legfontosabb megállapítása 218. még akkor se. bántó igazságot: semmittevésünk mellett folyton akadékoskodunk. 2 . egyedül a németet nem mint nemzetiséget. ha a magyar férfi tisztában lett volna a magyar gyermekáldás tényleges áldásával és a magyar nép vezetõi tisztában lettek volna azzal. nem a népért volt. A föderációban részt vennének: cseh. és 2. oláh. vagy az Ung megyei. de úgy félek. édes magyar népem erkölcsileg-szellemileg-anyagilag oly leromlottan indul az összes népek átrendezõdésének mozgalmába. hogy a megyei beosztás megváltoztatásra szükséges. ha a nemzetiségi kérdést meg akarja oldani. Kossuth elképzelése nem más. Bodrog. szerb. A hungarizmusból egyedül csak akkor lesz az új igazság. mint a konföderációs terv vetülete Magyarországra: tehát megyeszövetség. hogy mit jelent a magyar anya gyermekáldása. hogy évszázadokon keresztül megakadályozta még azt is. a tönk szélére sodort bennünket az az átkozott öndicséret. Igen. mint Európának egyik népe se. Megrendülten kell megállapítanom.Ung.a Kárpát-Duna-medence kizárólagossága csak a magyar nép számára. elején és legkésõbben a trianoni békeparancs aláírásakor. Miért? A vármegyerendszernek ebben van a legnagyobb bűne. amennyiben a Drávától É-ra vannak. hontalanok voltunk. lengyel. ha Kossuth csinálta. szlavón. van. ennélfogva: tót. melyet az államhatalom tart össze és igazgat. Ebbõl következik. . dalmát. Mellünket véresre verve. Ellenben a levegõbe írtuk az "Igazságot Magyarországnak" és a népet eladtuk szõröstül bõröstül a zsidó szabadkõműves nemzetközi világnak. valósága és szabadsága alapján. rutén népcsaládok áttelepítése a Káipátok északi lejtõire -oláh népcsalád visszatelepítése Havasalföldre és Moldvába . hogy a 2. A rutént is kihagyja.szerb népcsalád visszatelepítése a Duna déli ószerb területre . visszatelepítése a Drávaközbe.német népcsalád visszatelepítése a Lajtán túlra. ha volt. mely egyedül azért maradjon örökkön-örökké átkozott. Tisza. hanem legfeljebb a helyzettel és le nem tagadható ténykörülményekkel való megalkuvás. oldalon az elsõ bekezdés és az 1. hogy a Zala megyei magyar egységbe kovácsolódhasson a Bars megyei. mintha nem is volna. mert szegény. és az a még átkozottabb alkotmány. mindezt meg tudta volna csinálni a magyar anya. sõt teljesen kihagyja. több mint ezer év után kell rádöbbennünk. vagy a háromszéki. Ez tehát nem megoldás. hogy hazátlanok. ha az utódállamok megtiltották volna a csonka hazába való menekülést. fájó. lengyel. mely teljesen új megyei beosztást és felosztást vesz alapul.Érdekessége. Ezt a kérdést egyedül a hungarizmus gyakorlatával lehet megoldani: sors és társ-közösség Hazám életteréhez tartozó összes népekkel a nemzetközösségi elv erkölcsi-szellemi-anyagi igazsága. szd. Más megoldás egyszerűen nincs. a csonka haza magyar népe pár év-múlva teljesen idegenül állott volna szembe a megszállott területen élõ magyar testvéreinek sorsával. Mégpedig kettõ: 1 . önmagunknak meg kell gyónnunk a rettenetes. a paradicsomban sok-sok millió egészséges magyar gyermekkel. ha eszméjéért és eszmerendszeréért nemcsak a magyar nép . Az utolsó húsz esztendõ alatt csonkítottságunk dacára paradicsomot varázsolhattunk volna csonka hazánkból. a magyar nép rövidesen elpusztul. Rosszul mondom. mert sohase volt. hogy ilyenek is maradunk. De mindez a tisztánlátás be kellett volna következzen legalább a 19. Nem tettük. egynyelvű nép egy megyében összefoglalva. szlovén. Tehát Kossuth is belátja. vagyunk és úgy félek. vagy akár a Somogy megyei magyarral. megoldás sem lehetséges. az új szabadság erkölcsi-szellemi-anyagi ténye.horvát.

Szeretném nagyon tudni. szlavón. oldalig jutott olvasásom alapján lefektetett megjegyzésemben. tág lelkiismeretesség. melynek egyik része nagyon különösen hangzik. hogy az arisztokratikus alkotmányt. Csak ennyit még hozzáfűzök: . mert minden alkotmány nem más. német. Bennem ilyen benyomást keltett ez . hogy ez a sivatag közéjük ne terjedhessen. amit az VII. És ahogyan van erkölcsi-szellemianyagi paradicsom. Rügeben. ezekbõl következtetéseket levonni. Az elsõ esetben a Kárpátok lánca paradicsomot védõ.Másik az.az egész munka. ha jól tudom. 9. ennek a neo-liberalizmusi eszmének az apostola..hoz áldozatot a vértanúságig. hogy az arisztokratikus alkotmányt csak fegyverrel a kézben és vérrel lehet demokrátiai alkotmánnyá "fejleszteni". Marxban. mint a diadalra jutott eszmének törvényes és jogi keretek között megállapodott valósága. hogy a nemzetiszocializmus apostolai. A "Kárpát-Duna-Nagy-Hazám" nemzetiségi kérdését meg kell oldani. Leírom: "." 1848-49 szabadságharca bebizonyította. ki fia-borja. rác. oláh. a másodikban sivatagot eltakarító. Törökországban munkáját. ezek nem jogfolytonosak. nem is lehetnek ilyenek. egyszóval: alkotmányokat nem lehet egymásból fejleszteni.a felhasznált forrásmunkák 99%-a szabadkõműves sajtótermék vagy szellemi termék. befejezõdött az összeomlással.. kémjelentésekre alapozni megítéléseket.demokrátiai alkotmánnyá fejlesszük. Csinálj az Alföldbõl paradicsomot és a Kárpátok lánca meg fogja védeni ezt a paradicsomot minden erõszak ellen.. Hogy emberek mire nem vetemednek. elkövetett II. hogy ezeket Mazzimban. . valami Pirkner vagy hasonnevű zsidó. hanem kioktat bennünket.394. lábjegyzettel ellátva -. ki ez a Deák Imre úr. . amíg eljutott idáig. hanem a Kárpát-Duna összes népcsaládjai is: tót. Kossuthban kell keresnünk és megtalálnunk: . rutén. Mindezek dacára érdekel a még következõ. sõt: a legteljesebb meggyõzõdéssel vallom. van erkölcsi-szellemi-anyagi sivatag is. Az elfogadott megoldást pedig az összes érdekelt hatalmaknak tudomásul kell venniök és népszavazással szentesíteniök kell. Végigolvastam Deák Imre: A száműzött Kossuth L. csinálj az Alföldbõl sivatagot.. 338.. mely csúcsát a világháborúban érte el. mely emlõkön szopott. horvát.nagy a gyanúm és nagyon is jogos. senki más. és III. olyan felületesség. Deák Imre memoárjából olyan képet nyertem Kossuthról-és 1848-49 utáni szereplésérõl. keltezés alatt mondottam e munka 58. hogy a liberalizmus a valóságában még nem is lett tulajdonosa a népnek. mely azt vallja. ami megbocsáthatatlan.Deák úr elárulja. lelkei nem Hitler és Mussolini. és jól emlékszem. Ha ezt nem cselekszik. mely kimondottan kiábrándító és Kossuthot teljesen középszerű. jogi és ügyvédi furfanggal dolgozó egyénnek mutatja. kötet. A mohácsi vész óta az Alföldünkön erkölcsi-szellemi-anyagi elsivatagosodás van folyamatban. lengyel. és a Kárpátok lánca védeni fogja a népeket. kimondottan imperialisztikus céljaik a Kárpát-Duna területére nézve nem lehetnek kétségesek. valósítsuk meg. megteremtõi. tehát okulva a nagyszerű tapasztalatokon. tehát az új rendszernek új alkotmánya is kell legyen. I. Deák Imre: A száműzött Kossuth. oldalon idézi Kossuth 1871-bõl származó egyik levelének tartalmát kivonatosan . Teljes egészében fenntartom. hogy Deák úr abba az új iskolába tartozik. liberalizmus a szó igaz értelmében még nem is volt. és a kérdést csak a Kárpát-Duna népei oldhatják meg.

új erkölcsben. 18. /Nyilaskereszt formát mutató vázlat a kéziratban . miért kell nekem az Úristent szidnom. mint ipartermeléssel foglalkozó másik nép. hanem meg is parancsolták. új szellemben. Amerika megújhodása is küszöbön áll. Rögzítem az általam megszerkesztett tényeket idõrendben: . új Afrika megszületésekor nem maradhatnak az Egyesült Államok régi ívású vezetõk hatalma alatt. Azt nem tudom megérteni. hogy jelenlegi alkotmányunk felelõtlen tényezõ jelenlegi kormányunk pedig a felelõtlen elem. Ma. Ez így is van rendjén. 19. és vannak sokan. jó egységét az egyházak bontják meg felesleges és felületes bírálatokkal. felelõtlen tényezõ a felelõtlen elem kezében. Jelenlegi alkotmányunk csak arra jó. Két egyforma lélekszámú népség közül az õstermeléssel foglalkozó nép mindig nagyobb területet fed népességével. az õstermelésnek termelési módjánál fogva szóró. hogy a súlyosan bűnözõ középszerűség minden tettéért ráhárítsa a felelõsséget. amikor én vagyok a hülye. az ipari termelésnek mindig gyűjtõ. Nem a senki példaadása. ha nem. s ha követnek hitbõl és példaadóan: valaki vagy.a szerk. Hallom: Teleki és Keresztes-Fischer is nemzetiszocialistává lett volna a "megdöbbentõ" tények kényszerhatása folytán. 27. csütörtökön este 19h 30' táján a felhõs égboltozaton a hevenyében lerajzolt felhõképletet láttam. Zárkámban éveken keresztül tanácskoztam kettõvel: Istenemmel és lelkiismeretemmel. senki vagy. VII.az õsfoglalkozások. engem megörvendeztettek. szép.VII. Már azért is. hanem a valakié. Új Európa. A legjobb propaganda a példaadás. VII. akik úgy gondolkoznak. Milyen jó-állású vagy inkább roggyantállású megdöbbent nácik lesznek belõlük. Tudni akarod. Õket "megdöbbentették" a tények. mert teljesen kizárják egymást. Ha megmaradnak. tömegesítõ hatása van . VII. Új Egyesült Államoknak is kell jönniök. És még valami lényeges. pusztulás elé mennek. amint innen kikerültem és úgy fogok cselekedni. Arany középút és középszerűség között hatalmas különbség van. hogy inkább utóbb. új Ázsia. az egyházak hívei szenvedõ alanyai ezeknek az évszázados felelõtlen bírálatlan megbontásoknak. Ebbõl következik. új anyagi életben. Krisztus tanának igaz./ Önkéntelenül is eszembe jutott "E jelben gyõzni fogsz" monda. Förtelmes. mint soha. ahogyan azt nekem e ketten nemcsak tanácsolták. szétterítõ hatása van. 16. e kettõre fogok hallgatni. valaki vagy-e: adj példát. 15. Hiába: elõbb-utóbb mindenki nemzetiszocialista lesz. VII.

melyet csak karddal lehet szétvágni. bitangoknak ordítják a nyilas képviselõket. a Teleki úr személyesen adja be. A Teleki-Keresztes-Fischer ocsmányság meglapul az úgynevezett Összeférhetetlenségi "zsűri" felelõtlensége mögött. A "zsűri" tagjai kitörölhetetlenül beleírták nevüket a magyar történelem egyik. a nyilas képviselõk szemétje kilép a nyilas pártból. abban a ragadó-dagadó sárban. istenem. Békés úton a nagy eszmecélokat megvalósítani nem lehet. valóságát és szabadságát igazán. melyet Münchenben kaphatott félreérthetetlenül. Teleki úr kirendelése Münchenbe július elsõ felében. VII. Aki nem süket. a gróf úr. Arra a parancsra. Ha két igazság egymásra csap. hogy célját elérhesse. Ilyen politikai pofont sem osztottak ki az utolsó száz esztendõben mint amilyent kapott a Teleki-Fischer cég: azt a törvényjavaslatot kell benyújtaniuk. . na és nem utolsósorban Hitlerre és Mussolinira. A "magyar közvélemény" müfelháborodásától kísérve Teleki úr összeférhetetlenségi bejelentést tesz a képviselõházban Hubay-Vágó ellen. régen volt bennem ilyén nagy öröm. tényekbõl pedig következik: Hitler és Mussolini elismerték hivatalosan a hungarizmus eszmerendszerének a programját. melyért az egész nyilas pártot sárban húztak végig. szétbontani nem lehet. 3. szellemi. legazemberezik õket. anyagi valósága. hazaárulóknak. csinálni békés úton. 28 Hubay-Vágó testvéreket mandátumuktól megfosztotta a felelõtlen összférhetetlenségi "zsűri". amit Münchenben kaphatott. de különösen a magyar nép legdicsõbb lapjára történelmüknek. A hungarizmus eszmerendszere és felelõs tényezõi tisztában vannak azzal. 2. Igen: a Kárpát-Duna népeinek erkölcsi-szellemi-anyagi igazságát. még az úgynevezett "nemzetiszocialista" pártok is a legocsmányabban viselkednek a hungaristákkal szemben. gordiusi csomó keletkezik. Parancsra. hogy súlyt adjon a javaslatnak? Nem. jól és szépen egyedül és kizáróan csak a hungarizmus eszmerendszeré ültetheti az életbe.a ruszin önkormányzat felállításáról szóló törvényjavaslatot. az országgyűlés összes pártjai. melyet õk csináltak ebben a szerencsétlen csonka hazában. Az összeférhetetlenségi zsürí összeférhetetlen lett nagy hazám minden egyes népével. 5. Június elsõ napjaiban Hubay-Vágó testvérek benyújtják a hungarizmus eszmerendszerébõl adódó nemzetiségi törvényjavaslatot. igazsága. szabadsága a Duna-medencében évszázadokon át összegubancolt gordiusi életcsomót csak karddal tudja és fogja szétvágni. 4.1. az hallja. Átmeneti rendezést lehet. onnan öltögeti nyelvét a hungarizmusra. amit a hungarizmus rögzített célkitűzéseiben. És õ. hogy a hungarizmus követelte népi államegység erkölcsi. aki nem vak az lássa: hogy Hitler-Mussolini azt tartja jónak. de végleges rendezést nem. Parancsra. mit ad be? . Teleki úr e héten beadja. melyet õk maguk lepiszkoltak. a vajdaság felállítását a képviselõházban!!! Önként? Nem. általuk befűzött szégyenlapjára. Talán azért. 1-5. Hubay-Vágó testvérek beírták nevüket kitörülhetetlenül a nagy haza összes népeinek.

hogy könnyen és érdemtelenül adod. legfeljebb hatalmasan csodálkozom. A tudomány mindig szolgál: népet szolgál. és . hogy a középszerűség halálos ellensége a nagyszerűnek és a nagyszerű halálos ellensége a középszerűnek. VII. VIII. hogy a tudomány nem öncél. amilyen vagyok. Meglehet: az Önmagát kizáró tetszelegni fog "splendid isolation" helyzetével. Felvetõdik bennem a gondolat. Ebbõl pedig következik az egyszerű tény: semmi okom és jogom nem lehet panaszra. ha valaki a középszerűt tartja egyedül biztosnak és nagyszerűnek. Nem törõdöm azzal. VIII. Te úgy is büntetsz. Aki pedig a tudomány megállapításait nem veszi figyelembe. tudom. rendszerét? Vélem: ha az utolsó nyolcvan esztendõ alatt a magyar nép és államiság felelõs vezetõi csak az ezredrészét is ismerik annak. Velünk ezt ne tedd. 3. hogy a magyar tudósok vajon kinek dolgoztak és dolgoznak. mert ekkor már nem tudomány. Elismerem. hogy olyan legyek. 4. ahol a hadsereg mozgósítása és felriasztása csupán a politikai tehetetlenség leplezését és levezetését szolgálja. mert kellemetlen volt. Istenem. 31 Nagy bajok vannak ott. hogy vele szemben ilyen mérhetetlen gyűlölet tudott megszületni. de amit õk elkövettek bűnt. erkölcsöt-szellemet az anyagelvűség szolgálatába állítanak. A tudomány megállapításait a népet és államot vezetõ rétegnek kell hasznosítania a nép erkölcsi-szellemi-anyagi élete javára. Ezzel szemben legyen meg nekem is a jogom. nem lehet az.VII. A legszebb és leghasznosabb: önkéntes szolgálat. kinek tárják fel a magyar nép és föld tudományos megismerését. nagyon kérlek. mert csak a nagyszerűt tartom biztosnak és nagyszerűnek. És mellbeverõen büszkék voltak ezek a vezetõk. önmagát zárja ki népének teljes erkölcsi-szellemianyagi életegyetemességébõl. amilyen én vagyok. A vallások megbuknak. Ez kötelessége. hogy õk mennyire gyakorlatiak. A magyar nép és föld tudományos megismerésének befejezõ részéhez közeledem. ha az öntetszelgés közepette a nagyon is jól megérdemelt és kiérdemelt pusztulás éri. Ezzel szemben azonban ne hajszoljanak engem azért. Amit a tudomány eddig hozott az utolsó nyolcvan-száz esztendõ vezetõ embereinek. Viszont igaz. az mind gyakorlat volt. 30. Tudnia kell. mégpedig olyan halálos ellenségek. akik soha se fognak kibékülni. amint kimondottan és kizáróan az anyagelvűség síkjában mozognak. 1. amit a magyar tudomány összehordott magyar népünk és hazánk nem állanának a erkölcsi-szellemi-anyagi tönk szélén. Milyen mérhetetlen igazság van a nemzetiszocializmusban. hogy nem lehet mindenki olyan. az mind "elmélet" volt. de ne csodálkozzék. VIII.

ma délután 16h-kor. Amikor 1938. melyet a fegyház megsokszoroz. Letagadhatatlan tények. felelõtlenségre kényszerítik az embereket. VIII. Apa június 11-én történt utolsó látogatása alkalmával már tudta. hogy semmit se kellett lerombolnom. Édes apám.búcsúzáskor csókja közben ezt súgta nekem: "Édes fiam kitartás!" Ezek voltak utolsó hozzám intézett szavai. hogy hatalmon maradhassanak. A hű anya a hű apának. fogat fogért. Ezeknek a vezetõknek fogalmuk sem volt arról. Különösen erkölcsi és szellemi hasznom. hitté vált. ocsmányságra. a szépre. amit eddig csak éreztem.lenézték az "elméleti" embert. VIII. július 6-án kimondották felettem az ítéletet úgy éreztem. hogy az emberben szunnyadó aljasság ne kerekedhessen felül. kezét tartotta az utolsó szívütéséig. a nagy fájdalom dacára. hogy édes jó apa meghalt. hogy elmélet nincs gyakorlat nélkül. Fegyházéveim alatt tudatos lett bennem. gyakorlat nincs elmélet nélkül. 6. tehát: szemet szemért. amit építettem. Anyám volt nála egyedül. aminek dicséretreméltóan hiányában voltak. Minden törvény kényszerítse az embereket az igazra. A zsidókkal az õ vallási és erkölcsi törvényeik szerint kell bánni. a jóra. 13. mégis úgy érzem és megállapítom: nincsen üröm öröm nélkül. ami szerelmem volt. VIII. csak megerõsítenem öntudattal és hittel. . mint fegyházéveimben és fegyházéveimbõl. Bukó rendszerek saját törvényeik ellen adnak ki törvényeket. lelkiismeretlenségre.minden körülmények között betartom. 10. 5. hogy kötelességemet jól teljesítettem és lelkemben megállapítottam: nincsen öröm üröm nélkül. VIII. így lesz! Szóbeli végrendeletét . Születésem óta egyik évben sem volt annyi hasznom. Most.ennek veszem . hogy apa augusztus 8-án reggel 3h-kor szép csendesen elszenderült. 9. ahogyan azt a talmud elõírja a gójimmal való bánásmódban. hogy nagyon szeretett apát örök nyughelyére viszik. Apa meghalt. VIII. Ez az egyedüli és helyes út. hogy a kettõ: elmélet és gyakorlat egymástól elválaszthatatlanok. A törvényt úgy kell megalkotni. hogy feltételes szabadságomat nem fogom kérni . A talmud büdös gójját vissza kell fordítani a zsidóra és úgy kell vele bánni. Karcsi érkezett rendkívüli látogatásra és közölte velem. ez pedig mindent jelent. A bukó rendszer törvényei a felülkerekedett aljasság törvényei. És olyan büszke vagyok. A bukó rendszerek törvényei aljasságra. Az elméletet örökké összetévesztették az eszmével. most. Meghalt.

valósága egyedül a család erkölcsi-szellemi-anyagi teljességében igaz. az erkölcsi-szellemi-anyagi teljesség határain belül. A civilizáció ezekre a kérdésekre ad választ: mi van. anyagi létnek az abszolút erkölcsi-szellemi-anyagi teljesség a szülõanyja. szabadsága egyedül a nép erkölcsi-szellemi-anyagi teljességében igaz. A hungarizmus tisztában van azzal.Az öröm kifelé kívánkozik. igazsága. Aki örömét nem tudja megosztani. A nép szabadsága. Ebbõl következik: a civilizáció a tudatos élet anyagi tartalma és ami ezzel összefügg. Törvényalkotta és jogvédte rendetlenség volt. ezért változó emberemlékezet óta az igazság. hogyan alkalmazok. A kultúra viszont ezekre a kérdésekre ad választ: hogyan van. szép és jó. valóságát. mint amit Kopernikus tett a földdel: a helyére tette és ezzel rendet teremtett az embernek a világról alkotott képében. valósága egyedül az élet erkölcsi-szellemianyagi teljességében igaz. mert nem oda való és csak zavarja a népek. valóság ténye. Az egyén szabadsága. A hungarizmus ugyanazt teszi az emberrel: egyénközponti helyébõl kirántja. Azért van az. a fájdalmat nem. A hungarizmus célja: a népi szabadságban. Ezért állandó már évmilliók óta az erkölcsi-szellemi-anyagi teljesség. 15. A család igazsága. A liberalizmusban semminek se volt helye és semmi nem volt a helyén. valóság egyedül az erkölcsi-szellemi-anyagi teljességben igaz. igazsága. a kultúra a tudatos élet erkölcsi-szellemi tartalma és ami ezzel összefügg. szabadságnak. igazságban. az eszmemozgalmakban az "izmusok". hogy másfélszázados fennállása óta lépten-nyomon kapta a pofonokat és józan intéseket! A hungarizmus nem tett mást az egyénnel. szép és jó. szabadságot. zavarja a teremtés képét. valósága. szabadság. mit alkalmazok. 16. az elvűségek. szép és jó. Ebbõl folyik: a hungarizmus célja igaz. VIII. szép és jó. A nemzet szabadsága. szép és jó. A relatív változásokat a gyakorlatban a népmozgalmak mutatják. igazsága. nincs annak igaz öröme. ha mindennek megvan a helye és minden a helyén is van. Ezért is lett határtalan önzésében annak dacára. hogy rend csak úgy van. Ez helyes is: mert a relatív igazságnak. Ennélfogva: mindig az abszolút erkölcsi-szellemi-anyagi teljesség irányítja a relatív megszerkesztett igazságot. . aki fájdalmát meg tudja osztani. igazsága. hogy az örömöt meg lehet osztani. valósága egyedül a nemzetközösség erkölcsi-szellemi-anyagi teljességében igaz. szabadság. VIII. A nemzetközösség szabadsága. szabadságát az abszolút erkölcsi-szellemi-anyagi teljességen kívül kereste. nincs annak igaz fájdalma. De mindebbõl következik a törvény: minden igazság. A liberalizmus igazságát. szép és jó. társadalmak egészséges kialakulásának menetét. valósága egyedül a nemzet erkölcsi-szellemi-anyagi teljességében igaz. valóságot. szép és jó. a fájdalom befelé. valóságban élõ nemzet erkölcsiszellemi-anyagi teljessége.

A szemléltetés tisztasága és könnyebbsége miatt gyakran szükséges az egyik irányban vagy a másikban a torzítás. Példával: az egyik oldalon a nem kulturálható zsidó. változik jogállapotja is. A nép életjogait erkölcsi-szellemi-anyagi életképessége határozza meg. 25 évvel ezelõtt . amint a zsidóság mint méreg megszületett a babilóniai fogság után. VIII.neveztek ki hadnaggyá a Wr. a másik oldalon a nem civilizálható indus. 18. terjeszkedõ. hanem korcs egyoldalúsága. Hiába. hogy ez bennünket torz vagy aránytalan következtetésekre csábítson. visszahozhatatlanul és tényleg meg fogja oldani. vannak emberek. adottsága. akik még azt sem veszik észre. A nép életképessége tényállapot. állandósulásban az alkotmány joga. ellenben tényállapot mindenkor megteremtette jogállapotját. Jézust fel szabad. És ha van történeti vagy történelmi jog. A nemzetiszocialista antiszemitizmus azonban különbözik a régi. Ezek azonban ne csodálkozzanak. Tények vannak. 17. VIII. amennyire õk sajnálnak engem. mert ha megteszi. törvényesíti. Ennek megfelelõen alakul ki a joga is: a terjeszkedésben a hatalmi joga. visszaható-erejét egyedül és kizáróan az arra a jogra hivatkozó nép életképessége határozza meg. pestise ellen. 20. Jogállapot soha nem jelentett tényállapotot is. hogy a Kárpát-Duna hazában otthont talált népek között olyan erkölcsi-szellemi-anyagi tényállapotot teremtsen. hogy a zsidókérdést véglegesen. De: míg a kultúra hiánya súlyos erkölcsi-szellemi-anyagi rombolást jelent. ami nem nagy baj. Ezért állítsuk a torzhoz mindenkor az arányost is. ha a nekik megfelelõ helyet kapják: pöcegödörnek állítják. ha ez az életképesség a terjeszkedés tényállapotát mutatja és erõsíti. ennek hatékonyságát. Megszületett mint ellenméreg. de Jézusnak nem szabad védekeznie. fel kell feszíteni. A hungarizmus ennélfogva arra kell törekedjék. csak megkoronázza törvényellenes cselekedeteinek sorozatát. a jog a tényekbõl folyik. Az antiszemitizmus nem nemzetiszocialista találmány. a lényeget állényeggel öli. szentesíti és megvédi.1915. Mondjuk talán így: az antiszemitizmus védekezés a zsidóság erkölcsi-szellemi-anyagi mételye. mert csak ez van. állandósuló vagy zsugorodó.Jegyezzük azonban meg. augusztus 18-án . hanem az otthont talált népek erkölcsi-szellemianyagi életképességén. Óvakodjunk azonban attól. talán helyesebben és találóbban birtokjoga. ha a fejükre szarnak. mert ilyen nincs. Neustadt-i katonai akadémiáról. Én minden esetre annyira sajnálom a zsidóságot. . fel lehet. a civilizáció hiánya egyedül az anyagi élettel szemben jelent közömbösséget. Tehát: ahogyan hullámzik erkölcsi-szellemi-anyagi tényállapotja. Más felfogás: bűnös önámítás. mely az itt otthont talált népek együttélését biztosítja. Tehát nincsen és nem lehet állandósult történelmi jog. a zsugorodásban a számtalan érdekjog. Ebbõl az életképességbõl adódik és épül fel az a jogállapot a Kárpát-Duna hazában. VIII. divatjátmúlt szalonantiszemitizmustól annyiban. mely nem a történelmi jogokon épül. Történeti jaja csak terjeszkedõ népnek van. hogy a civilizáció kultúra nélkül és a kultúra civilizáció nélkül nem az élet teljessége.

hogy a magyar nép 1941 után is megmaradjon mint olyan nép. egymástól majdhogy élesen el nem választható részre lehet bontani: az elsõ rész a történelembe való lépésünktõl 1526-ig. rombolók. . súlyos mint minden. ahogyan a rendszer bukik szemünk láttára. 21. hogy minden úgy van. hogy 1526 óta nem tudott saját testébõl. VIII. Hogy megkezdhetjük-e a magyar nép negyedik részének a történetét is. A tudatos destrukció elõsegíti.de védekezésével lemond arról. Megszokja. VIII. ezt a részt lehet leginkább a magyar nép történetének nevezni. akik a magyar népen uralkodtak. 25. Istenem. el fog dõlni legkésõbb 1941-ben. mert a bukás ilyen menete kizárja e rendszer esetleges visszaütését. hanem: jó. . ahogyan van. A bomlás folyamatát mindig az öndestrukció indítja meg. a magyar nép létének. Van begyepesedett rend is. habár híres történészeink legkevésbé foglalkoznak a magyar nép történetével ebben a részben. Visszajön az ördög. kívülrõl jövõ destrukció számára. Ezért még egyszer: Istenem. mert a lét-nemlét kérdése hamar dõl el. Magyar népünk történetét három. egy-két éven belül. nevelni. ami nagyon nagy bajt jelentene. melyet talán a legtalálóbban és leghelyesebben úgy jellemezhetünk. mely a Kárpát-DunaNagy-Haza erkölcsi-szellemi-anyagi sorsát vezesse népei igazsága. A hungarizmus feladata. ahogyan van. nem húzható-halogatható. VIII. a harmadik rész 1933-tól 1941-ig. a másik rész 1526-tól 1933-ig. ami az élet-halál mezsgyéjén halad. amelyeket zsidók mozgatnak. gyorsítja a bomlás folyamatát. Helyzetmegítélés: szeptember-október hónapokban fog eldűlni. VIII. de jó. ha szenteltvízzel is hinted. Megállapítom mint tényt: azok a forradalmak véresek. ez a sóhaj nem a mai rendszer jóságáért van. hogy Krisztusnak is nevezzék. hogy azoknak a története. 22. VIII. vagy nemlétének története. rövid.a legrövidebb. 26. csak véresek . valósága és szabadsága szolgálatában. hogy minden úgy van. vérébõl.csak rombolók. hogy a háború áttolódik-e 194l-re is vagy nem. Az Isten szerelmére. ez pedig rosszabb a rendetlenségnél is. Ezért is nem élt eddig a magyar népnek igaz vezetõ rétege. ezzel felvevõképessé teszi az erkölcsi-szellemi-anyagi testet a tudatos. A hatalomnak a tehetetlenséggel párosuló telhetetlensége a legnagyobb destrukció. A magyar nép egyik nagy hiánya. 23. szellemébõl tulajdonát jelentõ középosztályt szülni. reakcióját. de jó. de megindítani nem tudhatja. Ezt a jelentkezõ hiányt töltötte ki és tölti be mint középosztály az elmagyarosodott vagy elmagyarosított német polgár és az el-nem-magyarosodó és el-nem-magyarosítható zsidó kereskedõ. de több mint ezeréves fennállásának legsúlyosabb része.

Kell-e nagyobb gyűlölet annál. akár holland. Igen: az ellenséget is szeretni kell. aki még ellenségeit is szerette. E kettõ együttesen alkotja a teljes életkört. Az igazi ellenség nem gyűlöl. nem lenne Isten. aki jobban szerette a felebarátait. három évi fegyházbüntetésem letöltésére. A politika a civilizáció kifejezõje. Szól-e Krisztus tana a hatalmon levõknek és az egyházaknak is? Mindenképpen igen. oldalon vagyok. Csak nem tudják. Egyenes mozgás nincs. szép és jó erkölcsi-szellemi-anyagi teljességükkel. hogy a törvény így Isten felett áll. Viszont ebbõl kellene folynia a törvénynek. amit Hitler mutat és cselekszik ellenségeivel akár norvég. A törvény alkotmány és eszköz. ezzel az ó törvény eltörlõje is lett. amit az egyes egyházak tanítanak egymással szemben annak a nevében. Minél jobban értünk valamit. angol. Központ nélküli mozgás nincs. de nem volna élet se. De a gyűlölködõt irtani kell. Gyakorlattal nem lehet az abszolúthoz férkõzni. A megismerés nem öli meg a csodát. 27. Kell-e nagyobb ellenségszeretet annál. aki alkotó és cél. Bizonnyal nem. szeptember 27-én . ha Krisztus azt tanítaná. felfokozza. Ilyen ellenségre gondol és céloz Krisztus tanítása is. VIII. mint földünk felületén húzott törtmilliméter hosszúságú egyenes vonal. Jézus Krisztus nem a jogfolytonossága az Ószövetségnek. Ebbõl azonban fontos következtetés: az elmélet nem kötött az abszolúthoz. Talán ez az alapja annak. Egyenes és méghozzá egyenletes mozgás csak elméletben van. ha nem tenné. az új törvénynek. amit az angol kormány tanúsít Hitler ellenségszeretetével szemben? Kell-e nagyobb gyűlölet annál. mint Krisztus és a nevével üzérkedõ.1938.este 18h tájban hoztak Budapestrõl le Szegedre a Csillagba. Nagyon elkanászodtak. "Ki ad többet érte!"-egyházak. hogy Isten is elvetheti az önmaga alkotta törvényt. Egyenes mozgás éppen olyan egyenes. mert minden mozgásnak központja kell legyen. Bizonnyal igen. a világnézet a kultúra kifejezõje. Viszont ebbõl kellene folynia a törvénynek. nem is lehet. Észbeli gyönyörűségtõl lelki gyönyörűség is lesz. Az Összes egyházakra igazán ráférne már alapos reformáció. Isten is engedelmeskedik az önmaga-alkotta törvényeknek.Olvasom Bácskay B. mint önnön magát? Vélem: Krisztus és Hitler közelebb állanak egymáshoz igaz. nem állhat tehát felette Istennek. Ennélfogva két hatalmas életfolyamat és életmegnyilvánulás nála mindig összekeveredik a legszebb káosszá. hogy szeresd a gyűlölködõt is. a 128. annál csodálatosabb lesz. Béla: "Rend vagy Káosz" munkáját. ellenkezõen. Az egyik életfolyamat kultúra-nemzet-nép-család. nem hozza tehát e kettõt összefüggésbe. élet abban az értelemben. az ó törvény nem lehet bölcsõje az Újszövetségnek. hanem Isten önmaga alkotta új törvény kihirdetõje. Hiszen a legteljesebb erkölcsi bomlást jelentené. Ez az igazi csoda: Két évvel ezelõtt . Kellett legyen. hogy az Ószövetség. Csak ennyit és ez végleges nézetem: szerzõ nem tud különbséget tenni kultúra és civilizáció között. . a másik civilizáció-állam-társadalom-egyén. az abszolút megértése elmélet nélkül nem lehetséges. visszaélõ. mely az erkölcsiszellemi-anyagi háromság-teljességét jelenti. belga és francia.

augusztus 26-ig 436 rab és fegyenc növedékforgalom volt. ha az Én és a Mi együttesen hat. 29.200-ig és 1. 9323-9759-ig. az elfeledett Én felszínre hozatala újbóli érvényrejuttatására. mondta még a vak is. Majd meglátják. vagy a Mi mesterségesen elfedõdik az Én tulajdonsággal. érvényesül. Kezdet és vég nélkül nincsen. tehát a természetes állapot helyrebillentése céljából indul meg. Úgy látszik. alakít. igen nehéz. újbóli érvényre juttatására. Az abszolútban magában nincsen különbség. 30. Mindennek. mindig az individualisztikus folyamat. mert a teljességet jelenti. Vannak esetek. Minden egyénben. Vázlatosan így fejezhetõ ki az Én és a Mi életútja: . VIII. augusztus 27-tõl 1940. augusztus 27-tõl 1939. 28. De az is lehet. az Én és a Mi alaptulajdonságok megvannak természettõl fogva. 9759-10. a közepén. nem lehet semmi. hogy az Én mesterségesen elfedõdik a Mi tulajdonsággal. A nemzetiszocializmusnak és magyar valóságának a hungarizmusnak éppen az az óriási gyakorlati erkölcsi-szellemi-anyagi jelentõsége van. és a marxizmus másrészt feldöntott népi társadalmi élet természetes életútjában rögzítse. Mikor fogja. VIII. alkotmányvédte iskolája és táptalaja. kivétel nélkül.1938. valahonnan jönnie kell és valahová mennie kell. A parlamentarizmust és a parlamentet mai jelenlegi rendszerében és megnyilvánulási alapjaiban többek között már azért is fel kellene gyökeresen számolni. VIII.-170-ig. Eddig még egyik hónap se jött ennyire lassan és nehezen. kivétel nélkül. Az egyensúly. hogy szeptember hónap sokat fog hozni. mert nem más. Õ maga a kezdet és a vég. mint a halk vagy hangos elaljasodás törvényes. A rab és fegyencforgalom összesen a két év alatt 1047 fõ volt. azért cammog ennyire. Relatív jelenségekben csak mennyiségi különbség lehet. vagy az univerzalisztikus folyamat az elfeledett Mi felszínre hozatalára. vagy talán csak a végén? Nagyon érzem. súlyos terhet cipel vállain. Istennek is van kezdete és vége? Természetesen. Minõségi és mennyiségi különbség csak az abszolút és relatív között van. hogy a természetes Én és a természetes Mi természetes egyensúlyállapotát rögzíti minden életrendszerében. 1939. mint a szeptember. A nép erkölcsi-szellemi-anyagi élete úgy egészséges. augusztus 26-ig 611 rab és fegyenc növedékforgalom volt. jogalkotta. hogy csak túlfeszített idegállapotom érzi ezt. e nehéz terhet ledobni: az elején. hogy a liberalizmus egyrészt.

hogy a megnyilvánuló érzelembõl hiányzik valami. IX. Olvasom. 68. amit évek hosszú sora óta kerestem és vágytam: az igazi magyar földrajzot. aljat és undokságot. melyeket a bécsi német-olasz döntõbíráskodás visszajuttatott országunknak. 81. hogy eddig az összes szociológusok. Ezen ne csodálkozzunk. Az egyik: kevés helyen elkalandozik a tudós politikai. Csak annyit: nagyon szép. 79. 17-18.] IX. A hungarizmus pedig gyõzni fog. nem hiányzik az egészbõl. nagyszerű. tehát egy életfolyamat szerintük vagy Én-folyamat. 93.Mindebbõl következik: nincsen Én-folyamat-individualisztikus . társadalomtudományi területekre.Mi-folyamatuniverzalisztikus . 95. 5. 50. lemondanék nevemrõl. Az õrszemélyzet pedig teljesen tehetetlen. 76. kulturtörténészek. 8. amit a hungarizmus mozgalmi harcának egyik alapjául tettem: a hungarista mozgalomnak védekeznie fog kelleni a hitlerista Berlin. 21. Úgy látom. mert nélkülük is megszületett volna ez a mű. 90. mert nincs hatás ellenhatás nélkül. 52. Nem tudom visszatartani a nézetemet. 89. tanulmányozom Prinz-Bartucz: "Magyar Föld magyar faj. Egyszerűen azért nincs. IX. 62. 72. 69. mint õt a II. Sõt: ellenkezõen: a történelmi életfolyamatok mindezideig természetellenesek és egészségtelenek voltak éppen vagy-vagy beállítottságuk miatt. A hibaforrást többek között abban is kell keresnünk. 77. a fasiszta Róma és a zsidó Budapest kérlelhetetlen támadásai ellen. 3. bölcselkedõk és akik még tudományosan boncolgatják az ember életútjának folyamatát.nélkül. kötetben. Alapfeltevésem. 87. mert a gyakorlatban történt és mutatkozó és minden részleteiben tanulmányozható folyamatok mindezideig tényleg és valóságban is mint gyakorlati individualisztikus vagy univerzalisztikus folyamatok mutatkoznak. hogy ezek volnának a természetes és egészséges folyamatok. 70. az Én és a Mi közé a vagy-vagylagosságot állították be. Telekivel kapcsolatosan pedig annyit: ha engem úgy dicsérnének. A nemzetiszocializmus így végkép lezárja a vagy-vagy beállítottságú életszemlélet több mint 4000 éves idõkörét. 24-25. 51. De ez bizony nem jelenti azt. . A nagy műnek két hibája van. Pár napon át közvetíti a rádió csapataink bevonulását azokba a területekbe. 88." művét. hogy három évi fegyházon felül még ezeken a mondhatatlan keserveken és kínokon is végig kell mennem. tehát helyes és józan volt. és megnyitja a természetes és egészséges életfolyamat erkölcsiszellemi-anyagi idõkörét. 57. mint ami itt összegyűlt és fekélyesedik ebben a börtönben. 59. mivel érdemeltem meg. Egyszerűen förtelmes és rettenetes. Nem tudom. vagy Mi-folyamat. Talán Kolozsvár és Székelyföld részeinek megszállásakor a hiányzó valami meg fog nyilvánulni. elvetélt rendszer tudhat kiizzadni ennyi és ilyen piszkot. a feltüntetett társszerzõket azért nem említem. [Bélától Jókai könyvek: 78. megkaptam. 26-27. 61. Telekit és Cholnokyt. 19-20. elfojtott. 71. bekövetkezett az. Nem lehet szélsõséges esetként se beállítani a csak individualisztikus életfolyamatot és a csak univerzalisztikus folyamatot. hogy itt mi van zárás után. Nyugodtan elhagyhatta volna. 65. teljesen kielégít. 60. 9. 84. Csak a bukó.

oldalán.54 45.sõt zavarja a jólesõ folyékonyságot és a felépítést.264.903. mielõtt nyolckötetes magyar történetüket megírták. A másik már súlyosabb.000 10. A százalékarány nagyon megváltozna mind a két esetben.00 2.000 0 195. hanem .1 9. Ebbõl következik: a nagy összefoglalást így kell felépíteni sorrendj ében: magyar föld.Magyarország megcsonkításának statisztikáját hozza.58 1 00 1.0 8.42 8 [tót. hogy a hungarizmus életbevágóan fontos megvalósítását bizonyítsa. magyar művelõdés.00 2.0 6 16.4 00 555.946.0 00.533 népsűrűsége km2-ként 65.000 00 464.00 00 2.00 1. szerbek . Cholnoky Jenõ földrajzi és statisztikai atlaszának.136.20 66. másképpen írják meg.718. Ebbõl az alábbi számadatok olvashatók ki: Magyarország területe: 282.598.00 1 0 401.52 -26.pedig harmadik javított kiadásnak nevezi .6 0 28. Ezt a hibát azonban agyonüti a mű igazi szép értéke. hiszen . megjegyzések és a források feltüntetése nélkül .07 40. 00 100.0 2 10.066. magyar nyelv.egyedül és kizáróan Hóman úr terhére. A másik hiba tehát az. Ez a kép elõttünk hungaristák elõtt mindenkor tisztán állott.870 km2. magyar nép.00 54.948. 00 7.00 6.0 5 1. mielõtt a Hungarológia sorozatát kiadja. nincs. hogy Prinz-Bartucz müve meg kellett volna elõznie kiadásban és megjelentetésében Hóman-Szekfű müvét. Már maga ez a kép is elegendõ.6 A nemzetiségi megoszlás: % csonka hazában 1934-ben M agyar: 00 N émet: T ót: Ol áh: R utén: H orvát: Sz erb: E gyéb: Ö ssz. népesség: 18.550 1.0 4 2.szlávok 3. horvát.: 000 0 18. magyar történet. hogy Hóman-Szekfű nem olvasták el. Az egyetemi nyomdának ezzel igazán tisztában kellett volna lennie.érzésem szerint . magyar faj.263. Úgy látszik nem volt. éspedig az. rutén. Ez a hiba viszont nem írható a két tudós számlájára.945.000] A zsidók nincsenek külön feltüntetve.000 0 461.Budapest 1934-es -Gyõzõ Andor kiadása .4 0 164. ha a zsidókat is feltüntetjük. Mert ha elolvassák.

hogy a hungarizmus eszmerendszerét ellopja és kisajátítja és halálosan rosszul alkalmazza. Anglia világuralmát nem köszönheti összerejének. IX. melyet a központ Párizs-London-New York egyesült erõvel tönkre tett mohóságával erkölcsileg is. akinek éltetõ eleme az erköcsi-szellemi-anyagi piszok. egyetlen egész zsákmányt. mely maga olyan terület vezetõszerve. A dogma az eszmerendszer materialisztikus-historikus lecsapódása. IX.-a óta olyan indulófélét hallok nap-nap mellett a rádióban . hanem egyedül koncrészt. mikor mindenkinek nyíltan kell majd állást foglalnia! Mennyi ördögi pofáról fog majd lehullani a szende álarc. A mai rendszerünk úgy gondolja. melyen a törvényvédte. IX. este -. Ilyenkor csak az jajgat takarékoskodás után. Ennek a hármas garázdálkodásnak fõvédelmi góca New York. . délben. IX. 13. jogalkotta rablógazdálkodás az alapja minden életmegnyilvánulásnak. Talán csak nem a Teleki-Fischer-féle nemzetiszocializmus gyõzelmi dala?! Ha igen: amilyen a gyõzelem.ez szülte a hungarizmus erkölcsi-szellemi-anyagi eszmerendjét és nemzetiszocialista rendszerét. A piszok eltakarítása is pénzbe kerül. Keserves vigasz. szellemileg is és anyagilag is. hogy kidobott pénz. A liberalizmus szabadkõműves-zsidó gátlás nélküli erkölcsi-szellemi-anyagi rendszere földünkben zsákmányterületet látott. olyan a dala is. azért nem mondja senki. 9. Angliától szított viszályai szülték meg az angol világbirodalmat. Az egyes államok határai nem jelentették az illetõ nép. mikor mindenki csalódni fog. mely össze van tákolva Carmen Toreador indulójából és Aida gyõzelmi indulójából. Csak én nem. égbekiáltó bűneit. IX. Nagyon közeleg az idõ. hanem egyedül annak. Az európai szárazulat népeinek örökös. Ez lesz az az idõ. 15. 14. 11. Az egy munkafeladatra összevonni kényszerült munkaterületek a nemzetközösség eszmerendszerének gyakorlatával kell megszervezõdjenek erkölcsi-szellemi-anyagi részeiben egyaránt. E hó 8. hogy Európa természetes egyensúlyban élõ népeit egyensúlyhelyzetükbõl kilódította. jóváteheti a történelem és a magyar nép elõtt különösen 1918 óta elkövetett hallatlan. A nemzetiszocializmus erkölcsi-szellemi-anyagi rendszere földünkben munkaterületet lát. hogy azzal. államhatalmi felségterület határát. Éppen ezért újra meghódítja és a népek erkölcsi-szellemi-anyagi szükségeinek megfelelõen munkaterületekre osztja. Az ostobaság legnagyobb tévedése lesz ez.reggel.

5 évi próbaidõre lett felfüggesztve a 11 hónap 15 napi fegyházbüntetésem. 1940. Csillag. .IX. Szeged. Lezártam. 17. szeptember 17-én. Ez és ilyen lett számomra a közkegyelem. Szálasi Ferenc 9323.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful